- ז"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה בא-םחנמב 'י * ומחנ - ןנחתאו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הרותה דומילב ףיסוהלו 'ףוטחל'


ותויהב ,לארשי-םעב תודחאה ןיינע תא שיגדמ באב רשע-השמח
* םניח-תאנשמ האצותכ םרגנש באב העשתד ןברוחל ןוקית
ןבל ילכ לואשל לארשי תונבד גהנמב שגדומ תודחאה ןיינע
האב תודחאה * ןהיניב םילדבהה לכ לוטיב ךות ,וזמ וז
לחה - הרותה דומילב הפסוהה ןיינעב םג יוטיב ידיל
לארשימ דחאו דחא לכ לע תלטומה - ךליאו באב רשע-השמחב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *.תודעוותהל וידחי םיפסאתמ באב רשע-השמחבש תומוקמ המכו המכב לארשי גהנמ

לארשיל םיבוט-םימי ויה אל" ,בוט-םוי םשב ארקנ באב רשע-השמחש ןוויכמ - רבדה םעטו
בוט-םוי תחמשל עגונב 2וניצמש יפכ - וידחי ףסאתהל םיגהונ בוט-םויבו 1"באב רשע-השמחכ
הנמלאלו םותיל רגל ליכאהל" םג ללוכ ,"וילע םיולנה לכו וינב ינבו ותשאו וינבו אוה"
אלו ,אקווד םירחא חמשל קקותשמש . . אוה החמשה רקיע"ש 3עודיכו ,"'וכ םיינעה ראש םע
."דבלב אוה חמשיש

רמוחו-לקו ןכש-לכמב - "התשמ" לש ןיינע םע וז תודעוותהו הפיסא םירשקמ רשאכ טרפבו
התשמ בל 4בוטו" :םייח-חרוא קלח ךורע- ןחלושל ("הפמ") ושוריפ םויסב א"מרה ירבדמ
.באב רשע-השמח ,ןדיד-ןודנבו ,"םיבוט םימי"ב המכו-המכ-תחא-לעו ,5"דימת

תלעמל עגונב :באב רשע-השמחד בוט-םויה לש ונכות רואיב םידקהב - הזב ףיסוהל שיו
המכב ראובמ - "באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" - באב רשע-השמחד בוט-םויה
,היילע ךרוצ הדירי ,באב העשתד הדיריה לדוג ירחאל תויהל איה ךכל הביסהש 6תומוקמ
.באב העשתד םייוצר -יתלבה םיניינעה םינקתתמו םילטבתמש ,ונייה

וב ולכש םוי" :אוה באב רשע-השמחד בוט-םויל םימעטה דחאש - ארמגה ירבדמ םג ןבומכו
,באב ו"טב הנבלה האלמתנשכ ןכש ,באב העשתב התיהש הריזגה לוטיב ,ונייה ,7"רבדמ יתמ
ןיינע תוללכל עגונב םג ןבומ הזמו .8הריזגה התלכ רבכ אלא ,ןובשחב ועט אלש םהל ררבתנ
- 9"תורודל הייכב םכל עבוק ינאו םניח לש הייכב םתיכב םתא" - באב העשתד ןברוחה
.באב העשתד "תורודל הייכב"ה הלטבש ררבתנ באב רשע-השמחבש

אוה "רבדמ יתמ וב ולכש םוי"ד שוריפה :ערפמל םג אלא ,אבהלו ןאכמ קר אל - אפוג הזבו
,הז ינפל הריזגה הלטב רבכש ררבתנ ובש ,םא יכ ,אבהלו ןאכמ הריזגה לוטיבל עגונב אל -
.באב העשתב

םיאור רשאכש - וטושפכ (שדוחב רשע-השמחב) "אתומלשאב ארהיס אמייק"ד ןיינעה ךרד-לעו
תישחומ הייאר לש ןפואב - ררבתנ יזא ,םלש לוגיע ,התומילשב איה הנבלהש באב רשע-השמחב
עגרב וליפא ,שדוחה ימי לכ ךשמב םג (אלא ,םויב וב קר אל) םלש לוגיע איה הנבלהש -
יולימל הנבלה דלומ ןיבש קוליחה ,ןכש ,ירמגל םלעהב איה הנבלה רשאכ ,דלומה ינפלש
.10םדאה תייארל עגונב ,םא יכ ,הנבלה םצעב וניא הנבלה

תדיריב הנווכהש ערפמל ררבתנש - באב העשתד ןברוחה ןיינע תוללכל עגונב םג ןבומ הזמו
הירא הלע" 11שרדמה ןושלבו ,ךורע-ןיאב רתוי תילענ תומילשל אובל ידכ אלא הניא ןברוחה
."לאירא הנביו הירא לזמב הירא אוביש תנמ -לע . . לאירא תא בירחהו הירא לזמב

:באב רשע -השמחב ,החמשו התשמ ,תודעוותהה תכירע םעטב רואיב ףסותינ הז יפ-לע
הכירצ הז םויבש ,ןבומ ירה ,באב העשתד ןוקיתה אוה באב רשע-השמח לש וניינעש ןוויכמ
ךפיהו דוריפ לש בצמ - באב העשתד ןברוחל םרגש ןיינעה לוטיב לע הריתי השגדה תויהל
תבהאב םיפיסומש הז ידי-לע - (12אמוי תכסמב אתיאדכ) םניח תבהאד ךפיהל דע ,תודחאה
המכו המכ רשאכ יוטיב ידיל אבה רבד ,לארשי תודחאד ןפואב תומילשה תילכתל דעו ,לארשי
עגונב םג רדוחו ךשמנ תודעוותהבש תודחאה ןיינע רשאכ טרפבו .13וידחי םידעוותמ לארשימ
ןיינעב רתוי ףסותינ הז ידי-לע ,רשא ,וטושפכ "התשמ" - (הייתשו הליכא) 14ףוגה יניינעל
.16"תברקמש המיגל 15הלודג" - תודחאה

- באב העשתד ןוקיתה תא םג שיגדמ ומצעלשכ ("התשמ") הייתשו הליכאה ןיינע ,הזל ףסונו
.הייתשו הליכאה רדעה דצמ באב העשתד יוניעה תלילש

ךכב םג זמורמ - באב העשתד ןיינעה תא ןקתלו לטבל באב רשע-השמח לש וניינע ,הנהו
ללוכ - "תינעת" םשה :תינעת תכסמד םתוחו םויסב וראבתנ באב רשע-השמחד םיניינעה יטרפש
אירטו-אלקשהו דומילה ,ירה - תינעת תכסמל עגונב ,םנמא :םירופיכה-םוי םג ,תוינעתה לכ
ןורחאה קרפב טרפבו) אמוי תכסמב אלא .17תינעת תכסמב אל - אוה םירופיכה-םוי יניינעב
וליאו ,18םירופיכה -םוי תכסמ םשב םג תארקנ תומוקמ המכב ,רשא .("םירופיכה םוי" -
םיאבש ,'וכ תבטב הרשעו זומתב רשע-העבש ןכו) באב העשת יניינע וראבתנ - תינעת תכסמב
ןיינעב - אוה (באב העשת) תינעת תכסמ םתוחו םויס ,ןכ -יפ-לע-ףאו .('וכ הזל הז ךשמהב
'גמ רתוי הלענו לודג בוט-םוי ,"באב רשע השמכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,החמשה
ןיינע) באב העשתד הדיריב הנווכה תילכת ,ןכש - הרותה ןמ םבויחש םיבוט-םימי ,19םילגר
. . הירא אובי"ש הז ידי-לע ,"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל" ותכיפה - איה ("תינעת"ה
."שדקמה -תיב ןיינב הז ובל תחמש םוי" ,"לאירא הנביו

שגדומ (באב העשתד ןיינעה תא םילטבמ ודי-לעש) 20תודחאה ןיינע םגש ,ףיסוהל שיו
תואצוי (21לארשי תונב ,םיסרוג שיו) םילשורי תונב" - באב רשע-השמחד בוט-םויה ןכותב
:1"'וכ םימרכב תולוחו . . ןילואש ןבל ילכב

- רתוי תויטרפבו ,לארשי תונב לכ לש םתודחא יולגבו השגדהב רכינ היה באב רשע-השמחב
תונבד םיגוסה לכ םילולכ םהבש .(22אתייירבב וטרפתנש יפכ) לארשי תונבד תותיכ 'ד
ןבל ילכב תואצוי"ש ,אלא ,דוע אלו ."םימרכב תולוחו . . תואצוי" וידחי ןלוכש ,לארשי
,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה שגדומ הזבש - "ןבל ילכ" וזל וז תוליאשמש ,"ןילואש
השיגרמ השא לכש ,ךדיאלו ,"ןבל ילכ" ,הלש םיחבושמ יכה םישובלהמ התרבחל הליאשמ השאש
."ןבל ילכ" התרבחמ תלאושש .23"שובל"כ ירקיע ןיינעב םג התרבחמ עויסו רזע לבקל הקוקזש

איה הזב הנווכה ירה - לארשי תונבל עגונב שרפתנ ל"נה תודחאה ןיינעש ףאש ,ריעהלו
.(ןתח) ה"בקהד (הלכ) השאל הלשמנש ,לארשי-תסנכל םג

בקעי תיבל רמאת הכ" ,הרות-ןתמב ןתמדקה ךרד-לע איה לארשי תונבד השגדההש ,רמול שיו
.24(םישנאה) "לארשי ינבל דיגתו (ךכ-רחאו ,םישנה ולא)

הנשמב האבוהש היארה ,ןכש ,באב רשע-השמחל םג ךייש - הרות-ןתמד ןיינעה :המדקהבו
תונב הניארו הניאצ" 25רמאנש הממ ,איה ,םירופיכה-םויו באב רשע-השמחד בוט-םויל עגונב
הז ותנותח םויב" ,"ובל תחמש םויבו ותנותח םויב ומא ול הרטעש הרטעב המלש ךלמב ןויצ
.26"הרות ןתמ

םג ךיישש ,רמול שי - 27תונורחא תוחול וב ונתינש ,םירופיכה-םוי לע יאק תוטשפבש ףאו
-השמחמ" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" 29ארמגב איגוסה ךשמהמ ןבומכו ,28באב רשע-השמחל
.30"וייח לע םייח ףיסוי הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ךליאו באב רשע

תודחאה ןיינעב םג ,ןכל ,םישנאל םישנה ומדק הרות-ןתמבש ןוויכמ :ונניינעל עגונבו
עגונב) ןווכמהש ףא ,לארשי תונב לש ןתלעמ תשגדומ הרות-ןתמ םע רושקה באב רשע-השמחד
.טושפ םגו ןבומכ ,םישנאל עגונב םג אוה (הדובעל

-השמחל תוכיישבו רשקב לעופב השעמל הכלה לש ןיינעב םג אטבתמ תודחאה ןיינע ,הנהו
"םימרכב תולוחו . . ןבל ילכב תואצוי לארשי תונב" :המדקהבו .ולא ונימיב םג ,באב רשע
ירחאל ,הז ירחאלש הפוקתב ןכ-ןיאש -המ ,'וכ אתיירבהו הנשמה ןמזב לעופב גוהנ היה -
גהנמהמ לחה ,(םיגהנמה ירפסב ראובמכ) םיגהנמ המכ וראשנ זא םג יכ םא ,'וכו ןברוחב
.31ןונחת םירמוא ןיאש

ארמגה ירבדכ - הזה ןמזב םג לעופב השעמל (גהנמ קר אל) הכלה לש ןיינע ונשי םנמא
לע תוליל ףיסומד ךליאו באב רשע-השמחמ" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" תינעת תכסמ םויסב
םוי"ד ןיינעל רשקב (ו"ס) ליעל רכזומכ) "וייח לע םייח ףיסוי הרותב קוסעל םימיה
,םוקמ לכבו ןמז לכב ךישש ,32לעופב השעמל הכלה לש ןיינע והזש .("הרות ןתמ הז ותנותח
וניבר ואיבהו ,35ךורע-ןחלוש רוטה ילכ יאשונב אבומכ ,34ץראל-ץוחבו 33תולגה ןמזב םג
המכב ,ירה ,תינעת תכסמ םויסב םיטרפה ראשל עגונבש ,ריעהלו .36הרות-דומלת תוכלהב ןקזה
אנקסמה רוריבל םיאבש דע ס"שה ישרפמב 'וכ אירטו-אלקשו רבסהו רואיבב ךרוצ שי םיניינע
אנקסמה ארמגב שרופמ - "ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" ,רומאה ןיינעב ןכ-ןיאש-המ :אנידל
הז ירה ,דיחי ידי-לע הליחתכל רמאנ הז ןיינעש ףא ,ןכש ,37רבדב תקולחמ ןיאו ,אנידל
,"קיתו דימלת" ידי-לע ושדחתנש םיניינעה לככ ,לכל הטושפ הכלהכ עבקנו ,ארמגב קלח השענ
.38הרות-ןתמ ןמזב ,יניסמ השמל ורמאנש

דחאו דחא לכל תוכיישהו רשקה רתויב שגדומ הרותה דומילב ,ירה - ונניינעל עגונבו
.ןמקלדכ ,תודחאה ןיינע ,םינטקבש ןטקל דע םילודגבש לודגהמ ,שממ לארשימ

ףיסומה רבד קר אל ,רמולכ ,39"ונימי ךרואו ונייח" - איה הרותה :ןיינעה רואיב
הלשמנ הרותהש עודיכ ,ידוהי לש ומויקו ותויח םצעל חרכומ יכה רבד ,םא יכ ,גונעת
ןוויכ םיבש םיגד המ" - 42ארמגה ןושלבו ,םדאה םויקל םיחרכומה 41"םימ"ו 40"םחל"ל
.43"'וכ הרות ירבדמ ןישרופש ןוויכ םדא ינב ףא 'וכ השביל ןילועש

לש ןיינע שי - תווצמה םויקב :הרותה דומילל תווצמה םויק ןיב יללכ קוליח שי ןכלו
תווצמה םג אלא ,ןמזל ןמזמ אלא וניא ןבויחש ,אמרג ןמזהש תווצמב יעבמ אל ,ןכש ,הלבגה
,'ה תנומא וליפא ,אלא ,דוע אלו .םיוסמ ןמז ךשמב אוה ןמויק ,ירה ,אמרג ןמזה ןיאש
עגר וליפא םדאה לעמ קספיי אל ידימת ןבויח"ש תווצמה שש ,'וכ ותאריו ותבהא ,ודוחי
ןנובתמש העשב ,ןכש ,שממ עגרו עגר לכב יולגבו לעופב הז ןיא - 44"וימי לכב דחא
,'ה תא עדיל ,םא יכ ,יולגב ולצא הריאמ הניא הנומאה םימעפל ירה ,לשמל ,'ה תלודגב
,'וכ תיטרפ החגשה לש ןיינע האורשכ ןכו ,(היליד ארועיש םופל דחי דח לכ) הנבהו העידי
,ןכ-יפ-לע-ףאו ,'ה תבהא יניינעב ןנובתמ וניא תועש המכו המכ ךשמבש ןכתיי ןכ ומכו
לש רחא ןיינעב התע קוסע היה אל וליא) ותלוכיבש ןוויכמ ,םולשו סח הריבע רבוע וניא
.הבהאה תא םיררועמה םירבדב ןנובתהל (השודק

דומילב בייח לארשימ דחאו דחא לכ ירהש ,ללכ הלבגה ןיא - הרותה דומילב ןכ-ןיאש-המ
םויקב קסועש ינפמ הרות דמול וניאש העשב םגש ,אלא ,דוע אלו .יונפ עגר לכב הרותה
,הרותב דמל ךכש ינפמ אוה םייוסמ ןפואב המויקש "הזירכמ" המצע הווצמה ,ירה ,תווצמה
- הרותה דומילד תומילשל דע ,הרותה דומילד ןיינעה שגדומ תווצמה םויקב םגש ,ונייה
.השעמל הכלה ,ןיינעה תנקסמ

חרכומ יכה רבד ,"ונימי ךרואו ונייח" תניחבב אוה הרותה דומילש ,רומאכ - רבדה םעטו
יכה ןיינע אוה הרותה דומילש ןוויכמו .לארשימ דחאו דחא לכ לש ומויקו ותויח םצעל
תורשפאה לארשימ דחאו דחא לכל הנתינ ,ןכל ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותויחל חרכומ
- תומילשה תילכתב הרות-דומלת תווצמ םייקל לוכיש ,אלא ,דוע אלו ,הרות דומלל תלוכיהו
ארק אל וליפא" ,וזמ הרתיו ,"תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ אלא םדא הנש אל וליפא"
תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי 45אל תווצמ םייק" ,"תיברעו תירחש עמש-תאירק אלא םדא
.46"הלילו םמוי וב

םיאור ונא"ש ,ותלחתהב (ו"לרת) םיבר םימ ךשמהב הכוראב ראובמ :רואיב תפסותלו
רבדה תא גישהל םילוכיו ,גישהל רתוי לקנב אוה רתוי ךרצנש המ לכ ונילע ארובה דסחמש
ןמ ץוחנ רתוי דוע אוהש ריוואהו ,'וכ הייתשו הליכא ומכו ,הברה רתוי לוזב רתוי ךרצנה
אוה ךכ-לכ חרכומ וניאש המ לכ" , ךדיאלו ,"ללכ ריחמ םוש ילב דימת יוצמ אוה . . םימה
דעו ,'וכ רקויב םילועש ,תיבו שובל ומכ ,"תואיצמה תגשהב השקו רקויב רתוי יוליעב
דע ,שממ תושפנ תנכסב הכורכ םתגשה ירה ,תורתומ אלא םניאש ,תוילגרמו תובוט םינבאל
.הכוראב םש ראובמכ ,'וכ םי תולוצמב הדיריל

לכ לש ומויקו ותויחל חרכומ יכה ןיינע אוה הרותה דומילש ןוויכמ :ונניינעל עגונבו
. ונילע ארובה דסחמ"ש רמול ךירצ ךחרכ-לע - 47"ונימי ךרואו ונייח" ,לארשימ דחאו דחא
."ללכ ריחמ םוש ילבו דימת יוצמ אוה .

דעו לודגמ ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ודי גשיהבש ןיינע אוה הרותה דומילש - תוטשפבו
הפ-לעב "לארשי עמש" קוספה תא עדוי םינטקבש ןטק םג ,ירהש ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,ןטק
-המכ-תחא-לעו ,"לארשי עמש" תרימאב שממ םינטק-ינטקו םינטק םג םיכנחמש לארשי גהנמכ)
" ודיב שי ,אלימבו ,(הווצמ-רבל בורק המכו-המכ -תחא-לעו ,ךוניחל עיגהש ירחאל המכו
וא שמוח שפחל ךרטציש ילבמ ,םוקמ לכבו ןמז לכב ודמולל לוכיש הרות לש ןיינע "ןמוזמב
.'וכ רודיס

ףיסוי הרותב קוסעל . . ףיסומד" ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ"ד ןיינעב םגש ,אצמנו
,"ונימי ךרואו ונייח" איה הרותהש ןוויכמ - לארשי לש םתודחא תשגדומ ,"וייח לע םייח
.שממ דחאו דחא לכ לש ודי גשיהב איה ירה ,ןכלש ,לארשימ דחאו דחא לכד

-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל") בוט-םויה ןיינע ,החמש ידיל םג איבמ הז ןיינעו
,הרותה תא לארשימ דחאו דחא לכל ןתנ ה"בקהש וזמ הלודג החמש ךל ןיא ירהש - ("באב רשע
אלל וליפא ,שממ דחאו דחא לכ לש ודי גשיהב היהתש ןפואב ,48"'וג םכל יתתנ בוט חקל יכ"
.תדחוימ העיגיו תולדתשה

םימעפ המכ רבודמכ - לעופב השעמל עגונב הארוה תחקל שי ליעל רומאה לכמ ,הנהו
תובוט תוטלחה לבקל םיכירצ הזמ הז םידרפנש ינפל ,ירה ,תודעוותהל וידחי םיפסאתמ רשאכש
.לעופב השעמל עגונב

םיבוט םימי ויה אל" ,באב רשע-השמח ,"יאכז םוי"ב תמייקתמש תודעוותה ,ןדיד ןודנבו
- שארל לכל ,לבא ,'וכ םיניינע המכו המכב רוחבל םילוכי - "באב רשע-השמחכ לארשיל
תכסמ םויס תעב םירמואש חסונהכו ,הרותה דומילב ףיסוהל הפיקת הטלחה ,"ףיסוי ףיסומד"
ליחתהל ינרזעת ןכ תינולפ תכסמ םייסל ינתרזעש םשכ" - (תינעת תכסמ םויס ,ןדיד ןודנבו)
לע םייח ףיסוי" ,רומאכ ,ול ןיפיסומ ףיסומה לכו ,"'וכ םמייסלו םירחא םירפסו תותכסמ
."וייח

רשע-השמחמ ,ירה - הרותה דומילב קסע ,בא ד"י ,ז"נפלש םויב םגש ךכל ףסונ :תוטשפבו
הפסוה םג ללוכ ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,הרותה דומילב רתוי דוע ףיסוהל ךירצ ךליאו באב
.49"'וכ ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ"ד ןיינעהב

הנושארה תונמדזהבש שחומב םיאורש - 50"רקיעה אוה השעמה" - הז לכב "ןחובה-ןבא"הו
ונייח" איה הרותהש הרכהו העידי ךותמ ,שממ לעופב הרותה דומילב ףיסוהלו ףוטחל רהממ
םייח ,"וייח לע םייח ףיסוי"ש תלעופ הרותה דומילב הפסוהה ,אלימבו ,"ונימי ךרואו
.ףוגב המשנ ,51םטושפכ םיימשג

'מע ד ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ז"משת'ה בא-םחנמב רשע-השימח תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 194-202

.הנשמב - ב,וכ תינעת (1

.אי-י"ס ט"כקתס ט"וי 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש ,חי-ז"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר (2

.מ"כבו ,ג"ער .זנר תוכוסה רעש (ח"אד םע) רודיס האר (3

.וט,וט ילשמ (4

,'וכ ךפיהה תלילש - אטישפו ,םתס החמשו התשמ אלו ,היתווצמו הרות ,תודהי םע םירושקה החמשו התשמ (5
(ךליאו (י"ס) ג"ס ט"כקתס ח"וא - (ז"הדאו) ע"ושב .ךליאו ט"יה ו"פ - ם"במרב) ט"וי תוכלהב ראובמכ

.דועו ,ךליאו חיר 'מע ר"תע מ"הס ,וצ-א 'מע (ב"ח) ך"נ ת"הוא האר (6

.ב"עס ,ל תינעת (7

.גל אתחיתפ ר"כיאמ - םש 'סותו י"שרפ (8

.א,טכ םש (9

לע ריאהל"ב ןורסחה ,ירה ,(זי-וט,א תישארב) "ץראה לע ריאהל" הנבלה לש התילכתש ןוויכמ ,םנמא (10
.המצע הנבלהב םג ןורסיח לש ע"וה - התאירב תילכת - (הנבלה יולימ ינפל) "ץראה

.נ"שו ,ךליאו 10 'ע ט"כח ש"וקל הארו (טנר זמר) ותליחתב הימרי ש"לי (11

.ךליאו ב"עס ,הנ ןיטיג הארו ,ב,ט (12

.נ"שו .גית 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא האר (13

,אצמנו ,םהיניב תוקלחתה ךייש אל ,(ב"פר אינת) "שממ לעממ הקולא קלח" התויהל ,המשנל עגונב ,יכ (14
לועפל ךירצ ,(ב"לפ אינת האר) "םיקלוחמ םיפוגה"ש ןויכמד ,ףוגל עגונב אלא וניא תודחאה ןיינעב שודיחהש
.םיידיב ששמל םילוכיש דע ,ףוגה דצמ םג שגרנו רכינ היהיש ןפואב תודחאה ןיינע תא

.ךליאו ב"עס ,גק ןירדהנס (15

רתוי שגדומ הזבש ,ע"הואל עגונב (םג אלא ,י"נבל עגונב קר אל) ארמגב אבוה הז ןיינעש ,ריעהל (16
.'וכ ףוגה ירדג דצמ םג איה "המיגל"ה י"עש תודחאהו בוריקהש

הז ותנותח םויב" ,"םירופיכה-םויכו באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" - הנשמב רכזנ קרו (17
.תונורחא תוחול וב ונתנש ,"פ"כהוי

םילכל ג"הר שוריפ .(33 'עו 6 'מע ןיול תרודהמ) ןואג ש"ר תרגא , ש"מהיפל ותמדקהב ם"במר האר (18
.ד"מ ו"כפ

תוכוסו ,ןסינ ו"טב חספ - (אתומלשאב ארהיס אמייק) שדוחב רשע-השמחב םתועיבקבש םיבוט-םימיה םג (19
.ירשת ו"טב

הרטמהו תילכתה יהוזש - ןיאושינה ןיינע םע הרושקה החמשה םג ללוכ ,ט"ויהו החמשה ןיינע דבלמ (20
.דע ידע ןיינב ,ןיאושינה ןיינע היהיש ידכ ,"םימרכב תולוחו 'וכ תואצוי"ד

.נ"שו ,תוינשמל תואחסונ ייוניש האר (21

.י"עה תסריגכ - א,אל תינעת (22

."ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ידכ" - איה הזב תיללכה הנווכהש ךכל ףסונ (23

.פ"הע י"שרפו אתליכמבו ג,טי ורתי (24

.אי,ג ש"הש (25

(באב ו"טל שורד ש"הגח רעש ףוס ח"עפ) 'יוה םש תויתוא 'ד דגנכ םה לארשי תונבד םיגוסה 'דש ,ריעהל (26
.(הרותה ןתונ 'יוה התא ךורב :הרותה תכרב חסונכו) "ךיקולא 'יוה יכונא" ,הרותה ןתונ -

.ב,ל תינעתמ - הנשמה לע י"שרפ (27

,פ"כהויל ךשמהב הנשמב קר אל) "'וג ותנותח םויב 'וג הניארו הניאצ" קוספה אבוה ימלשוריבש ,ריעהל (28
.(48-55 תורעהבו ,ה"ס ו"משת באב ו"ט תחיש םג הארו) באב רשע-השמחל ךשמהב ,ארמגב םג (אלא

.א,אל (29

.םש י"שרפ (30

.ח"ס א"לקס ח"וא ז"הדא ע"ושל המלשה ,"ךנעי 'וג חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס ,ו"ס א"לקס ח"וא ע"וש (31

רוהרה לע הניא הרותה תכרבו] הפב רובידב םג (אלא הבשחמב קר אל) תויהל ךירצ הרותה דומיל ירהש (32
(א,הס ןירדהנס) השעמ יווה ויתפש תמיקע - [(נ"שו ,ב"ס ז"מס ח"וא ז"הדא ע"וש) אקוד הפב רוביד לע אלא
,דנ ןיבוריע) "םירבא ח"מר לכב הכורע"ד ןפואב ל"צ הרותה דומילש (ז"לפ) אינתב ראובמכ - הזמ הריתיו
.(י,הל םיליהת) "הנרמאת יתומצע לכ" .(א"ער

.אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוח טרפבו .(ב,ס והיעשי) "ץרא הסכי ךשוחה"ש ףא (33

םוקמ לכב אלא ,המוחה ןמ םינפל כ"וכאעו ,שדוקה ריע םילשוריב כ"וכאעו ,השודקה ונצראב קר אל (34
.םוקמו

.25 הרעה 273 'מע ד"כח הרעהב 447 ע"ס ט"יח ש"וקל הארו ח"לרס ח"וא א"גמו ח"ב (35

.ח"ה ד"פ (36

'וכ אישק אל ןמת תיל"ד (ג,ה ארקיו ת"וקל האר) כ"בשות םע הרושקה) הרותה תוימינפ תמגודבו ד"ע (37
.(ו"כסר ק"הגא .ב,דכק ג"חז) "'וכ תקולחמ אלו

,"ת"מ הז ותנותח םוי" ,תונורחא תוחולד ת"מב םג ךשמנו ,תונושאר תוחול ונתינ ובש ,ןוויסב הששב (38
."ףיסוי ףיסומד" ,באב רשע-השמחמ - איה הזב הלחתהה רשא ,תונורחא תוחול וב ונתינש פ"כהוי

.(ךליאו באב ו"טמ ה"ד) ב,אכק ב"ב ם"בשרפ הארו ,תיברע תליפת חסונ (39

.דועו ,א,הל ז"ע ,א"עס ,זנ תוכורב האר (40

(ב,ח) ד"פ אינת .ט"ה ג"פ ת"ת 'לה ם"במר .א,ז תינעת האר (41

.ב,אס תוכרב הארו .ב,ג ז"ע (42

ותנשממ דחא רבד חכושה לכ" (ח"מ ג"פ תובא) הנשמה ירבד רואיבב ךליאו 24 'ע ד"לח ש"וקל םג האר (43
."ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ

(הפוסב) ךוניחה רפס שירב רבחמה תרגא (44

.ח,א עשוהי (45

.ד"ה ג"פ ז"הדאל ת"ת 'לה ב"עס ,טצ תוחנמ (46

םג הרותב שיש ונייה ,ט"מ ו"פ תובא האר - תוילגרמו תובוט םינבאל םג הלשמנ הרותהש ךכל ףסונ (47
.''וכ גונעת םשל הפסוה לש ןפואב ,םא יכ ("ונימי ךרואו ונייח") םדאה םויקל חרכומ וניאש ןיינע

.ב,ד ילשמ (48

.מ"כבו .ב ז"ס ורתי א"ות הארו נ"שו ,א,בכ תוכרב (49

.ז"ימ א"פ תובא (50

,הרותה לע ושוריפ ד"ע) ס"ש לש וטושפ - י"שר שוריפב אוה "וייח לע םייח ףיסוי" ןושלה ירהש (51
.ףוגה ייח ,םטושפכ "םייח"ל ותנווכ ,אלימבו ,("ארקמ לש וטושפ"לכ לש ומויקו ותויחל חרכומ יכה ןיינע אוה הרותה דומילש ןוויכ
אוה . . ונילע ארובה דסחמ"ש רמול ךירצ ךחרכ-לע - לארשימ דחא
"ללכ ריחמ םוש ילבו דימת יוצמ

ינפל ירה ,תודעוותהל וידחי םיפסאתמ רשאכש םימעפ המכ רבוד
לעופב השעמל עגונב תובוט תוטלחה לבקל םיכירצ הזמ הז םידרפנש


יבר יצוצינ


"ץראה ימע לכ וארו"


עצבמ' תצפהו תרדחהל תוצרמנ יברה לעפ ז"כשת תנשמ לחה
יברה * םימיה תשש תמחלמ ברע ודי -לע דסונש ,'ןיליפת
הווצמה תובישח רבדב םתוא ענכשמו ל"הצ יניצקל הנופ
-ישיאל ,םינברל הנופ יברה * לארשי-םע ןוחטיב קוזיחל
* 'עצבמ'ה קוזיחל םתאירק תא ףרצל םיאנותיעלו רוביצ
תא םהל ריבסמו םייטרפ םישנאל םיבתכמב הנופ םג יברה
ולוכ לארשי-םעלו תישיא םהל ,ןיליפת תחנה לש ברה ךרעה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יריפו תוריפ השועו בחרתמו ףיסומו ךלוהו ותליחתמ החלצהו הכרב האר הז ןיליפת עצבמ"
"רתאו רתא לכב לארשי ינב וניחא ברקב ןוכנ דה אצמש םידממה-ברו ךרעה-בר לעפמ" ;"תוריפ
.םימיה תשש תמחלמ ברע דסייש ,'ןיליפת עצבמ' לע יברה תויואטבתהמ תודחא הלא -

האצרה לע ,יברל ןבייה-וינמ ה"ע טכעה קחצי-השמ 'ר ח"הרה חוויד (המודמכ) ט"כשת תנשב
ררועל וילע תואבה ויתואצרהב יכ יברה ול בתוכ וילא ותבושתב .םייוסמ םורופ ינפל אשנש
וברי-ןכ [םידוהיה] ןוילימ יצחמ רתוי" ריכזי יכ ,עיצמ יברה .ןיליפת תחנה ןיינעב
הארנכ) ןיליפתה יחינמל הפרטצהש םש תלעב תוישיא ,ןכו ,"יברעמה לתוכ די-לע וחינהש
החתפנ ןעווייה-וינב הבישיה דילש ,םסרפל עיצמו ףיסומ יברה .(ץישפיל קא'ז עדונה רייצה
.ןיליפתב תקסועה הכשל

:(ןוסניפ-טכעה הרושתב םסרפתה) טרופמה הנעמה ןלהל

רקיעהש ןהמ תחאו תחא לכב שיגדיש יאדכ - ולש ,הבוטל וילע תואבה תואצרההב
והזו תירבה-תוצרא סוסיבב דוסיל הלבקתנש - תובאב ל"זח תעדוהכו) השעמה -
- ןילפת תווצמו תוישעמ תווצמ - ןדיד ןודנב אלימבו - ('וכו התע דע הפקות
בלהו חומה - השודקד ןיינעב תדחאמו תמאתמו תללוכ איה ירה - םירבגל עגונב
'וכו תולחמהו ונרודד רעונהב טרפבו תורצה בור - םהיניב אתגולפהמד - )
.'וכו 'וכו םתביבסב ועיפשיו הזב אבהלו ןאכמ ורדהי ןכלו - (ןלציל אנמחר
לתוכ די-לע וחינהש וברי ןכ ןוילמ יצחמ רתוי :ריכזהל ילוא רשפא - ןבומכו
.'וכו ('יש בקעי םייח - ומש) ץישפיל ,יברעמה

הכשל החתפנ (?'וכו יטינוימאקב וא) הבישיה די-לעש םסרפי - (םידחא םימי) הז-ירחאל
.(?ןיליפת תקידב ?ןיליפת) ןיליפת רבד-לע תועידיה גישהל םילוכיש ...דע ...העשמ

'הז תמועל'ה לוטיב

וטטוצש הלאל ףסונ] תובר תויונמדזהב יברה ריכזה יברעמה-לתוכב 'ןיליפת עצבמ' תא
םג ,[דועו דלר ,וטר ,זט ,וט תונויליגב - 'ןיליפת עצבמ'ב וקסעש תומדוקה וניתומישרב
.עצבמה תא דסייש רחאל הנש םירשעכ

'ןיליפת עצבמ' להנתמ ךיא התוארבו יברעמה-לתוכב הרקבש השא לע יברה רפיס ז"משת תנשב
.ד"בחל המלש היירפס םורתל הטלחה הבילב הלמג

'מע ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - אראו תשרפ שדוק-תבש) הנש התואב תרחא תונמדזהב
תישימח תפטוט ףיסוהל הרוה") ןיליפת תווצמב קלוחהש ם"במרב הכלהל סחייתה יברהשכ ,(348
תווצמב דחוימה תא יברה ריבסה - 'ארממ ןקז' ןידכ וניד ("בייח הז ירה ...ןיליפתב
."םימעפ המכ הכוראב רבודמכ 'ןיליפת עצבמ'ד 'םערוטש'ה תודוא ררועל שי"ש רמאו ,ןיליפת
ןפואב הז-תמועלה לוטיב - המחלמה ןוחצינל עגונב תדחוימה הלוגסה תא שיגדהו בש וירבדב
."דוקדוק ףא עורז ףרט"ד

תולגה לוטיבל דע ,הז-תמועלד תואיצמה לכ תא םילטבמ הז ידי-לעש - רקיעו דועו" :םייסו
."הלואגה תאבהו

העפשהה 'תורוניצ'ב שמתשהל

-ןבא 'יש ןידע ברה לא יברה בתוכ (דכ 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) ח"כשת ןוושחרמב ז"יב
:לארשי

ןוויכו ,ןיליפת עצבמל עגונב רתויב יתולדתשהו יתוניינעתה עדוי יאדווב...
ילוא ,םינושמ םג םימעטמ הרומאה תולדתשהל םידגנמ אצמנ בר יכה ינוהמתלש
,ללכב וכרעו ןיינעה לדוג תודוא הילידמ ףיסוי הזל יוארה לכש הזב הארוהה
-לעב ןה ,ולש תורוניצב שמתשי ודובכ םגש ןוכנהמו ,דחוימב וז ונתפוקתבו
,ןיינעה םסרפלו ץיפהל ,ודי-לע ספדנב ןכו ,ויעפשומו ויעמוש גוח ינפב ,הפ
.הזב םג תובוט תורושבה לע שארמ ןח-תאושתו ,'וכו ותובישחו ולדוג

יוכיז תובישח רבדב רמאמ לארשי-ןבא ןידע ברה םסריפ ןכא ט"כשת תנשמ הרות-לוק ןוחריב
.ןיליפת תחנהב םידוהי

"הנובתו תויח רתיב"

.'ןיליפת עצבמ'ל קוזיחו חבש ירמאמ םינותיעב ומסרפ ח"כשת ףרוחב רבכש רוביצ ישיא ויה
םסרופו רזח יאגרש ברה לש ורמאמ) יאגרש ןמלז-המלש ברהו ןמלג בייל-הירא ברה םהיניב
.(סיראפב ידוהי ןותיעב ןכו קרוי-וינב 'לאנרו'ז ןעגראמ'ב ןכמ רחאל

יאדווב םש םגש תפסונ תוכז ול ןתונ הז" :יברה בתכ יאגרש רמל .ךכ לע םהל הדוה יברה
."םתלועפ ולעפ וירבדש

:םתוכז לדוג לע דמע הבו (זצ-הצ 'מע םש) תרגיא יברה םהל רגיש ח"כשת טבש ז"כב

ןיינע לכ רקי ,םיישוקב לקתנ רעצה הברמלש ,תודהיה תצפה לש ןיינע לכב םאו
עיגמ ךכ ידי-לעש ,תונותיעב םסרפתמה דודיעל עגונב ךכ טרפב ירה ,דודיע לש
ןיינעה תצפהל קר אל הווקתל םוקמ שיו ,םהילא עיגהל רשפא-יאש םישנא גוחל
וליפאו ,ןיליפת חיני ידוהי דועש טושפ תרמוא תאז ,לעופב השעמל איבהל אלא
.'וכו הנווכו הנובתו תויח רתיב התעמ םחיני ,ןיליפת חינהל ליגרש ימ

"תוריפ-יריפו תוריפ"

תרגיא וילא רגיש יברהו ,עצבמב הכימת תרהצה םסריפ (םימי םתואב) הילגנא לש ישארה הבר
:ראשה ןיב ,בתכ הבו (זטק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) תדחוימ

םידממה ברו ךרעה בר לעפמה ,ןיליפת עצבמ ןעמל ותרהצה רבד-לע עומשל יתנהנ
-דובכל עודי חטבו ...רתאו רתא לכב לארשי-ינב - וניחא ברקב ןוכנ דה אצמש
ףיסומו ךלוהו ,ותליחתמ החלצהו הכרב האר הז ןיליפת עצבמ רשא ותרות
.תוריפ-יריפו תוריפ השועו בחרתמו

תווצמהמ ;ןיליפתל הרותה לכ השקוה) ןיליפת תווצמ לש התובישחל יברה סחייתמ ובתכמב
התובישח ;לארשי -ינב ונמע לש םוימויה ייחב דסומ דוסי ;םירצמב ווטצנש תונושארה
,אד ןוגכב ,הדותל ותרות -דובכ ךרצנ אלש" ףא יכ שיגדמ םג יברה .(וז הפוקתב דחוימב
ותרות דובכ תכימתמ יל היהש חור-תרוקה לדוג הזב עיבא לבא ,הווצמ הווצמ רכש ירהו
וילע הסימעה הנוילעה החגשהש ישאר בר רותב המרה ותרשמל בל םישב טרפבו ,םרה לעפמב
."םתלועפ םילעופו םיעמשנ וירבד תויהל הריבכ העפשהב והתכיזו

תודחוימ תולוגסו תוכרב

ןאכ תאבומו) שידייב הבתכנש תרגיאב יברה אטבתמ 'ןיליפת עצבמ'ל המורת לש התובישח לע
:(גל 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגאמ - 'ישפוח םוגרת'ב

דוע לידגמה רבד ,בבל בוטבו החמשב הנתינ יאדוובו ,הלבקתנ הקדצל םכתבדנ
רשאכ ,ארמגב רפוסמה יפכ רשא ןיליפת עצבמל קלחו ...הווצמה [ךרע] תא
ןכיה ,אוה-ךורב-שודקה לש ןיליפתב 'ףקתשמ' רבדה ןיליפת שבול ידוהי
תולוגסו תודחוימ תוכרב תועפשומ ךכבו לארשי לש ןחבשב תורבדמ תוישרפהש
...םידוהיל

סייגתמ לייחל בתכמ

-םחנמב רשע -השימחב בתכ ,לשמל ,ךכ .ןיליפת חינהל םידוהי עונכשב תובר קסע ומצע יברה
תוחיש-יטוקל) ל"הצל וסויג ברע דמעש ,גרבנירג יבצ-ירוא רמ ררושמה לש ונבל ,ט"כשת בא
:(307-309 'מע ,לט ךרכ

דוסי לע ךל בותכל תושרה יל חקול יננה ,תישיא ךריכמ יניאש יפ-לע-ףא
טרפבו ,רבכ אל הז קראי-וינב םרוקיב תעב ויחיש ךמאו ךיבא םע ילש תורכיהה
.יל ורסמש יפכ ל"הצל ךלוה ךנהש הז םע רשקהב

ןכ םג היהי ל"הצב ךתורישו םולשל רוזחתו םולשל סנכיתש ךל לחאא לכ םדוקו
.םולשבו החלצהב

ןושלכ ,רשא וזכ הדימב םולש לש הפוקתל הנכה ויהי ולא םימיש ןוצר-יהיו
לכ שידקהל לכוי דחא לכו ץראב רובעת אל םולש לש ברח וליפא ,ל"ז ונימכח
םיתאל םתוברח ותתכו דועיה םייוקיו ,םולש לש םיניינעל וצרמו וחוכו ונמז
היעשי) המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל ,תורמזמל םהיתותינחו
.(ד,ב

:ןיליפתה אשונל יברה עיגמ ותרגיא ךשמהב

רשא הדוקנ דוע ףיסוהל ימצעל השרא ,ךל בותכל תושר יל יתחקל רבכש ןוויכ
תמחלמ ינפל דוע יתשקבו יתיינפ רבד-לע תעמש יאדווב :רומאהב איה הרושק
תווצמ םויקב רדהיו קזחתי לארשי ינבמ דחאו דחא לכ רשא ,םימיה תשש
-ץרא איה ,לארשי-ץראב םה םירדו וכז רשא הלא המכו-המכ-תחא -לעו ,ןיליפת
ללכב ל"הצב ,הב םירדה לעו ץראה לע םה םיניגמ רשא הלא דחוימבו ,שדוקה
,טרפב 'וכו תולובגה ירמושו

ארוב ,ארובה תווצמ ןהש םושמ םייקל ךירצ תווצמה תאש ףא רשא יתשגדהו
הלוגסו ,תודחוימ תולוגס תווצמ המכל שי תאז לכב ירה ,םלועה ארובו םדאה
אלש לארשי יאנוש לש ןחוכ השיתמו המיא הליטמ איהש ןיליפת תווצמל תדחוימ
'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו :בותכה ןושלבו ,המחלמ ונב תורגתהל וניהי
הרתיו .ךממ ואריו (ןיליפתל איה הנווכהש ל"ז ונימכח ושריפו) ךילע ארקנ
תווצמ האב ןכ-םג זא ,לעופב המחלמ ידכ דע רדרדמ בצמה רשאכ םג רשא ,וזמ
,לארשי תואבצל טלחומ ןוחצינ הליחנמו שארה לעו עורזה לע םיחינמש ןיליפת
.דוקדוק ףא עורז ףרטו קוספה לע ל"ז ונימכח תשרדכ

ןילפת תחנה ןיב תויהל תירשפא תוכייש וזיא ,םישקמו םילאושה המכ שי
םויה לכ ךשמב ,תיזחב םיניינעה ךלהמל ,םויב םעפ ,לוחה תומי ירקבב
לעו המל םיאור םניא ירה ,לכשב הז ראבל רשפא-יאש ןוויכו .'וכו ,הלילהו
.וז ןיעמ תוישוק דועו ,הווצמה םייקל םמצע לע ולבקי המ

לוע-תלבק לע דסוימ אבצה בצמו דמעמ תוללכש ,אבצהמ ,הז לע הבושתהו
לעש דקפמה לש ולוע וילע לבקמ אוה רשא ,הגולפה דקפמ לש הדוקפו וצ יולימו
ןמזבו ,הדוקפה יולימ ירחאל קרו ,ישארה דקפמל דע הובג לעמ הובגו ,ויבג
רוקחל ןיינעתמ ,לייחה הצור םאב ,זא ,היהיש דיקפת הזיא יוליממ יונפה
אוה ךמוס ירה וניבהל לוכי וניא םא וליפאו .'וכו וניבהלו ןיינעה דומללו
.ישארה דקפמל דעו דקפמה לע

םירבד המכ םישוע תושפנ-חוקיפו הנכס יניינעב ירה ,רקיע הז םגו ,דועו
הבר החרטב םירושקה םירבד וליפאו ,וליעוי םא תוקפס המכו קפס רדגב םהש
תנכס קר אלו םיבר תנכס יהוזשכ המכו-המכ-תחא-לעו .'וכו בר ץרמ תעקשהבו
,קפס הזב ןיא - םייח תרות ונתרותב םינימאמה תעדל - ונניינעב ירהו ,דיחי
לש ןיינעמ הליצמו הניגמ ןיליפת תווצמ םויק תוכז רשא יאדוו יאדו אלא
קר הז ירה הזב 'עיקשהל' ךירצש המ ,ינשה דצבו .םיבר תנכס רומאכו ,הנכס
.תיספא החרטו םירופס םיעגר

יאדווב הזב ךלש ךתגהנה תוביס המכמ ירה ,ךילא עגונב רשא ,ףיסוהל דועו
לוע-תלבק ךרדב רומאה השעת םא םג רשא ,תרמוא תאז ,םירחא לע הבוטל עיפשת
םיברה תוכזו ,ךומכ ושעיש ךירבח לכב ךתלועפ תלפכנ ירה ,םויו םוי לכבו
.ךב היולת

תונוש תוישוק ,תוישוק המכ (ךילעו) ךתוא לאשיש והשימ היהיש רשפא יאדוב
םשרתהל אלש ונתפוקת לש רעונה שפנ תונוכתמ אקווד הז ירה לבא ,תונושמו
ץירממ הזו רגתאכ הז לע םיטיבמ הברדאו ,הביבסה לש געלמ אל וליפאו הישוקמ
.לכ ןיעל יולג ,םוסרפב אקווד רבדה תושעל םתוא

ןמ תאצוי תורשפא ךל הנתינ התע רשא הרורב יתעדו יתנומא :רומאהמ םוכיס
הנגהה אבצ תמצועבו לארשי-ץראב לארשי םע לש ונוחטיבב ףיסוהל ללכה
לש הרומאה הלועפ ידי-לע ןהו ,תישיאה ךתגהנהו ךתלועפ ידי -לע ןה ,לארשיל
םא ךכ לכ עגונ ןיאו ,א"טילש ךירבח ןיב ןיליפת תחנה לש רומאה ןיינע תצפה
סייגתמהש תמייוסמ הדימב ירהו ,התע דע וז הווצמ ומייק אל םהמ קלח וליפא
.תוירקיע תודוקנב וייח חרוא לכ הנשמ אבצל

תעבו היהתש םוקמ לכב ךרמשי ,לארשי רמוש ךרבתי םשה רשא יתכרב לופכא
,םעפה דוע הפסוהבו .ךתיבל ךתמשנבו ךפוגב םלשו אירב ךריזחי םיאתמה ןמזבו
הפסוה לש ןיינע והזש הקצומ יתנומא יכ אוה רומאה תא יתבתכש המ רשא
ונתרות יפ-לעו ,תויטרפ-יטרפב ךלשו טרפב ל"הצ לשו לארשי םע לש ןוחטיבב
ירהש ,רוציקב םינפ-לכ-לעו רומאה ךל בותכל ילבמ תושר יל ןיא םייח-תרות
...תומכב ןה תוטעמ תובותכה תורושה - רבדה ךרע לדוג יפל

...סומינהמ הגירח

יבצ- ירוא רמ ררושמה ,באה לא תרגיא יברה בתכ (ל"נה תרגיאה תביתכ לש) ומצע םוי ותואב
:(310-309 'מע םש) גרבנירג

ונבש :העידיה םג ןכו ,וילא ודובכ בתכמבש םולש-תסירפ יל רסמ ...ונדידי
םולשל ךלייש ןויצה לע ויתרכזה ןוצר תעבו ,ולא םימי ל"הצל סייגתמ 'יש
.ותמשנבו ופוגב םולש ,םולשל רוזחיו

,רשי ונבל בותכל תיטרפ החגשה הזב (םג) יתיאר ,תיטרפ החגשהב לכהש ןוויכ
הפוקתב ונא םיאצמנ ירה לבא ,'וכו סומינה ןמו גהונה ןמ הז ןיא ילואש ףא
ןונגסבו ,סומינה ןמ אל םג ילואו ,דקתשאכו םייתרגש םניא היניינע בורש
."םהלש הלטב החישמ ונלש המלש הרות" לש ןיינע ערגיי המל - ל"ז ונימכח

,יבתכמ ןכות ונב לע השעי םשור הזיא ,ורמואב ,רמ ססהי ילוא רשא ףאו
ול רוסמי ןפוא לכבש יתווקת םגו יתשקב תאז לכב ,תישיא וריכמ יניאש טרפבו
המיאתמה תונמדזהב רשא ,ןכ-םג יתווקתו ,הזב החרטה לע שארמ הדותו ,בתכמה
אוביש רקיעהו ,וילא ובתוכב וא ומע ורבדב ולשמ םילימו רואיב ודובכ ףיסוי
,טרפב ןיליפת תווצמ םויקו ללכב תווצמה םויק תצפהל יתנווכ ,לעופב רבדה
יתתנו" ותחטבה 'ה םייקישכ ,וז הווצמ לש תדחוימה הלוגסל וקקדזי אלש דעו
םכל תייהו 'וג םכצראב רובעת אל ברחו 'וג דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש
..."םעל יל ויהת םתאו םיקולאל

המהבה תא םילעמ

,ךכ .'ןיליפת עצבמ'ב םיליעפה ולקתנ ןהבש תוישוקו תולאש יברה ןחלושל ועיגה םעפ ידמ
:(גפ 'מע םש שדוק-תורגא - ח"כשת תבט שדוחב) יברה בישמ ,לשמל

רוסאש ןיליפת תחנהב ישוקה :ינולפד ומעט ובתכמ יתארק לודג ןוהמתב...
ןיליפתה ירהש - !?ןדיד-ןודינל תוכיישה יהמד - םייח-ילעבב עוגפל םדאל
,אברדאו ,(א"עס ,חק תבש ןייע) ןהילאמ ותמש תומהב תורועמ (םג) תושענ
הנהמ תושעל וא ,דוביאו ןובקרל המהבה רוע חינהל תחת ירה - ל"נה תטישל
- הזב אצויכ וא םדאה ילגרלו שימשת ילכ ,םיילענ

ראפ" ונשבחי םגו ונשדקיו םדאה תא הלעיש רבד רועהמ תושעל - הווצמה וילע
ידי-לע השענה - תודיסחבו הלבקב ראובמה יפ-לע טרפבו ,בותכה ןושלכ "ושארל
.(מ"כבו והל תירק תורימז דוד ה"ד א"וק האר) תומלועה לכב ןיליפת תווצמ

קיזת אל הפקתהה

'תובשה קוח' ןוקיתלו 'ידוהי והימ' תריזג דגנ יברה לש הכרעמה תליחת רחאל ,ל"שת תנשב
דגנ ףירח רמאמ 'ץראה' ןותיעב םסרפתה ,הכלהכ רייגתנש ימ קר אוה ידוהי יכ וב רמאיש -
.הנבל רזעילא רמ רפוסה היה יברה דובכ לע ןגהל אציש םישיאה דחא .יברה

הבש הכורא תרגיא יברה ול בתכ (277-276 'מע לט ךרכ תוחיש-יטוקל) ל"שת זומתב 'ג םויב
:יברה בתוכ וילא תרגיאה ךשמהב .דועו ןורבחב תידוהיה תובשייתהה יניינעב ןד

רמאמהמ יילע ןגה רשא לע יתדות עיבהל המיענ הבוח אלמל וז תונמדזהב שמתשא
יתלגרוה ירהש ,ךכ-לכ הזב עגונ ןיא ידובכש טרפבו ,'ץראה'ב ספדנש ישארה
תירב תנידמב יתרגשכ ,ירוענמ דוע ,רתוי תופירחבו ידגנ ולאכ 'תובוגת'ב
עצבמ שארל לכלו ,תודהיה תצפה ןיינע אוה יל עגונש המ אלא ...תוצעומה
ןוויכו ,םיגוח המכ ןיב םילבקתמ הזב ילש תוררועתה ירבדש יתיכזש ,ןיליפת
חינהל ןיאש הזב הנקסמל םיאבש הלאכ שי ירה 'וכו ןותיעב יתוא ופיקתהש
,ינולפ ןותיעב הככו הככ וילע בתכנ הלועפה םזוי ירהש םולשו-סח ןיליפת
.ןיליפת וחיניש דדועמו רבדמו דמוע ונדועו

רשא ,הווקתב הנבל רמל ותרגא תא םייסמ יברה

-] םיניינעה ינש ןיב תוכיישו ילכש רשקה לכ ןיאש ןוויכ הפקתהה קיזת אל
תווצמ םויקל תוכיישה יהמ ,זוחא האמ לע תקדוצ הפקתהה התיה םאב וליפאש
הרותב תומוקמ העבראב ,תמא תרותו םייח תרות ,ונתרותב הבותכה ןיליפת
ונא םייח ונירעצל םרב [- 'וכו 'וכו הפ-לעבש הרותב תומוקמ יובירבו בתכבש
קייודמ ןויגיהו לכש יפ-לע אקווד םיכתחנ םיניינעה לכ אלש תוכופהת רודב
.הזב ךיראהל ךרוצ ןיא רמד היתווכדל יאדוובו

םינושמ םימעטמ םידגנמ

םידגנתמה .'ןיליפת עצבמ' ידגנתמ תא יברה רידגה ךכ - "םינושמ םג םימעטמ ...םידגנמ"
,םימש-תארי לש תוביסב םתודגנתה תא וקמינש ,"םיידרח"ה םידגנתמה .םיגוח המכמ ואב
-תבשמ ותחישב יברה ידי-לע ונענ - 'ןיליפת עצבמ'ל ועירפהו ,תינרות אלטצאבו ,לוכיבכ
.(ח"כשת תנשב רקיעב) תוחיש דועבו (ןכמ-רחאל ההגוהש) ח"כשת תישארב תשרפ שדוק

לש ץיקב .ל"הצ תונחמל ד"בח ידיסח תסינכ תא בכעל ושקיבש םייטילופ םימרוג םג ויה ךא
תונחמב רקבי שדוקה -ץראל ובושב יכ ול הרוהו סלפ 'יש היבוט 'תל יברה ארק ,ל"שת תנש
.הלועפה העצבתה ,םילושכמ המכ תרסה ירחא .וילא ופרטציש ש"נאמ המכ דוע םע ל"הצ

יבאז ףולאל תרגיא

(315-313 'מע לט ךרכ תוחיש-יטוקל - ל"שת בא-םחנמ ה"כ םויב) םימי םתואמ תרגיאב
:"זכרמה דוקיפ דקפמ ,'יש יבאז םעבחר ףולא דובכל"

הכרבו םילוחיא תריסמב םיישק הזיא םנשי רשא העידיה יתלביק קומעו בר רעצב
לארשי-ץראב לארשי םע לע םיניגמה 'יש לארשי ינב וניחאמ תוגולפ המכל
.הזל םעטה רוריבב עדוי ינניאש ףא ,שפנ -תריסמב

בותכל םא-יכ וילע בישהל יאדכ ןיא ,רורב םעטה עדוי יניאש ןוויכו
לבא ודובכ יניעב הרזומ היהת ילוא רשא המדקהבו ,תוללכב תואבה ייתורוש
ינא חקולש לע דיפקי אלש הקזח יתווקת ,יבבל תושגר איה העיבמש ןוויכ
המ לע תדסוימ ,המלש הנומאב ינא ןימאמ :איהו ,המדקהה םג אורקל ונמזמ
יתעמשש המ לע רתוי דוע בושח ילואש המו ,םימעפ המכ ייח ךשמ יתיארש
תויטלחהב הזב רבודמה לע תדסוימ איהש רקיעבו ,הזב אכמס ילעב םירחאמ
שיאמ תיבבלו הנמאנ הכרב רשא ,(םייחב הארוה) םייח-תרות וניתרותב שוריפבו
ףכית םימעפ ,הקלחב םימעפו האולימב םימעפ - איה תלעופו ףקות הל שי והערל
,תובבלה תא ברקמש ,הזבש יגולוכיספה ןיינעה לע ףסונ :ןמז ירחאל םימעפו
.'וכו 'וכו חורה תא דדועמ

ישנאל טרפכ ןיליפת תווצמ תלוגסל עגונב ל"נכ המלש הנומאב ןימאמ ינא ןכ
.אבצ

לבא ,ןימאמ ינאש הנומא התואב קזח תויהל והשימ תא בייחמ הז ןיאש ןבומ
ירה ,'וכו תימצע היינפל ינא ןווכתמש יתוא דושחל םוקמ ןיא הרואכלש ןוויכ
דועו ,ןיינעב תלעותו ןכות שי אמש קפס וב ררועל ךירצ חטב םינפ -לכ-לע
שחומב םיאור חורה דודיעו יגולוכיספה םשורה תאש ןוויכ רשא רקיע הז םגו
סח דספהמ קוחרו חווירל בורק ןיינעהש יאדוובו יאדווב ירה ,לכ יניעל
.םולשו

רמול אצמת םא וליפא - 'וכ ישוקל םעטה עדוי ינניאש ןוויכ ,ליעל רומאכ
לעו יילע היהיש רשפא זגורה ירה ,קזחו ססובמ םעט ,'וכו זגורל םעט ונשיש
םרגויש הביסו רשק הזל ןיא לבא ,לארשי-ץראבש וא יתביבסבש םישנא הזיא
אבצ ישנאו םילייחב רבודמהשכ טרפבו ,'וכו םילוחיאו הכרב תאבהב ישוק
ללכב חור בצמו הביבסל עגונ אלא יטרפ שיא דודיע קר הז ןיא םהלש דודיעש
לכב השוע היה 'וכו םחור קזחלו םדדועל ודיב תלוכיש ימ לכש יאוולהו ,'וכו
...הזב תושעל ודיב שיש

תולאש לואשלו םיישק ו"ח ררועל אל איה יבתכמ תנווכ רשא רמ ןיבמ יאדווב
לכ השעיש קר אל רשא םעפה דועו םעפה דוע רמ תא שקבל קרו ךא םא-יכ ,'וכו
לש תוכרבה רבד-לע ודוקיפ תחת םידמועה םע רבדל ייחולש ולכויש וב יולתה
םהל רפסלו (םחולש רותב רבדמ ינא רשא) םהילא לארשי ינב וניחאמ המכו המכ
לעו םהילא םתבשחמ םוקמ קוחירב םיאצמנה הלא וליפאו ,םצמאמב םישח רשא
םתנומא רבד-לע םהל רפסלו םהילא רבדל ןכו .'וכו םשפנ -תריסמ לעו םבצמ
םינכומ רשאו ,ןיליפת תוצמ תלוגס תודוא לארשי ינבמ המכו המכ לש הקזחה
.'וכו 'וכו ןיליפת גוז תאצמה ידי לע הזב םג םהל רוזעל

ויתודרטו רומאה םעטה תורמל - לעפמה תחלצהל וב יולתה תא השעי םגש אלא
.'וכו
יארחא יכה ודיקפת יולימל ותוריסמו ותוליעפו רמ תודוא יתעמשש המ יפ-לע
רשא ןוצר-יהיו ,רומאה ןיינעב דוע ךיראהל ךרוצ ןיאש ינחוטב ,בושח יכהו
ןתוא לבקי ,ותובישחו ןיינעה ךרעב טרפבו תומכב תוטעמ יכ ףא ולא ייתורוש
השעיו ,היהתש תיטרפ היינפ וזיאב יב ןיאש המב ינדשחי אלו תופי םינפ רבסב
עיפשי א"טילש וירבח לע םגו ,יתשקבש תוחילשה עצבמ תחלצהל וב יולתה לכ רמ
.החלצהבו רומאכ

החגשהב תחאו דחא לכ לע חיגשמה 'הו ,רומאה לכב בוט רשביש ןוצר-יהיו
החלצהב הנגה ,שדוקה-ץראב שדוקה םע לע הנגה ,ודיקפת יולימב וחילצי תיטרפ
םולש יתתנו" החטבהה םויק הארנ בורקבו וניניע ומב יכ דע ,םינבומה לכב
םכתא ךלואו םכלוע תוטומ רובשאו ,םכצראב רובעת אל ברחו 'וג ץראב
."תויממוק

תיבבל החמשו חור-תרוק

.ודוקיפבש ל"הצ תונחמב ד"בח ידיסח ירוקיב תא רידסהו םירבדה חורב לעפ םנמא יבאז רמ
:(315 'מע םש תוחיש-יטוקל) הדות בתכמ יברה ול בתכ לולא שדוח-שאר ברעב

םתוא יתשקיב רשא םיחולשהל ולש רזעה רבד-לע העידיה יתלביק בר םעונב
,םחולשכ ינא רבדמ רשא לארשי ינב וניחאמ המכו המכמ םילוחיאו תוכרב איבהל
יפכו ,שדוקה-ץראב שדוקה [םע] לע םיניגמה ,ל"הצב רשא לארשי ינב וניחא לא
ןוצרב תאז השעו ,התחלצהו תוחילשה יולימב רמ םהל רזעו לעפ ,יל ובתכש
,'וכו החמשבו

-ךלמ ,ךרבתי 'ה יוויצ הז ירהש ,הדות תניתנל הכירצ הניא הווצמש ףאו
דודיע ,לארשי-תבהא תווצמ המכו-המכ-תחא-לע ,אוה-ךורב-שודקה םיכלמה -יכלמ
יילע םינפ-לכ-לע ,לארשי-ינב םע תנגה לע םשפנ םירסומה לארשי-ינב לש חור
לצא ישפנ דה אצמ ןיינעה רשא תיבבלה יתחמשו יחור תרוק עיבהל המיענ הבוח
ףסותנ הז ידי-לע יאדווב רשא ,תוחילשה תחלצהל לעופב השעמל ומגרתו רמ
.תוכיאב ןהו תומכב ןה לארשי ינבמ המכו המכו דחא דוע לש חור דודיעב

-תבהא ינינעב ותלוכיו ולש תורשפא לצני םימיה לכ דימת רשא ןוצר-יהיו
,יארחאהו בושחה ודיקפתל בל םישב רשא ,ןיליפתה תווצמ ןיינעב טרפבו לארשי
ןיליפת תוצמ תלוגסבו ללכב תוישעמה תווצמ חטשב תוכירא ךרצנ אל יאדווב
ךותמ הז השעיו ,םייח-תרות ונתרותב תומוקמ המכו המכב ראובמכ ,דחוימב
.וחילצי ת"ישהו ,בבל בוטו החמש

.הכרבבו דובכב

עוצפל יברה תכרב

הלועפב עגפנש ,ומש יול השמ ,ל"הצ ןיצק לע חוויד יברה לביק ןכ-ינפל שדוחמ רתוי תצק
- ל"שת בא-םחנמב ז"טב) יברה ול בתכ הבושתב .הכרב תלבקל ,יברל ומש תא רוסמל שקיבו
:(312-311 'מע םש תוחיש-יטוקל

,האופרלו תואירבה תבטהל ורובע הכרב תשקב יתלבק ...רמ ונדידי ידי לע
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע וריכזאו

ותוליעפו ,רומאהב תובוט תורושב לבקא ןכ ,השקבה יתלביקש םשכש ןוצר-יהיו
םגו הבורק היהתש ותאופר רהמל ול דומעת שדקה-ץראב בשויה שודק םע תנגהל
.'יש ותיב ינבלו ול ךרטצמהב בוט לכב ךרוביו ,המלש

-המכ-תחא-לע ,אלמ םלוע לע ןיגמכ הז ירה לארשימ תחא שפנ לע ןיגמה םאו
תובבר לע ןגהל יארחאה דיקפתה םהל הרסמ הנוילעה החגשהה רשא הלא המכו
.לארשי יפלא

:םירבדהמ עטק ןלהל .ןיליפת תווצמ םויק תובישחל יברה סחייתמ תרגיאה ךשמהב

םינפ רבסב םירבדה לבקי רשא יתווקתו ,תודחא תורוש ףיסוהל ימצעל השרא
רבד-לע תויונמדזה המכב הרומא יתלימ רבכ .ורמאנש יפכ ,תויבבלבו תופי
תלעבו הבושחו הלודג הווצמו הווצמ לכש ףאו ,ןיליפתה תווצמ ןיינע לדוג
ודסחב רשא ,אוה-ךורב-שודקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש יוויצ ,הלענ יכה ךרע
עידוהו ,היתווצמו הרותה תא ובורק םע לארשיל ןתנ יפוסניאה ובוטבו לודגה
,ונוצר םימייקמ לארשי םע ינב רשאכ אוה גנעתמ רשא

ונתרותב עידוהו ,םיגוס המכל ןתוא קליחו ,תווצמה הווצמ ,ה"בקה הצר ירה
לכב רשא תודחוימ תולוגס ,םייחב וכרד םדאל הריאמה ,רוא-הרות תארקנה
.הווצמו הווצמ

ימע לכ וארו" - בותכה ןושלב - רשא וז םג ירה ןיליפתה תווצמ תלוגסמו
ןיליפתה תוכזב רשא ,הלוגס דועו ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה
."דוקדוק ףא עורז ףרטו" ,הכרבה האב ,שארה לעו דיה לע םיחינמש

המוק לארשי לכ רשא רתוי דועו ,תחא החפשמ ינב ,םירבח לארשי לכש ןוויכ
הבטה הפיסומ דחא באל הבטהש ,דחא ףוג לש םירבא תמגודכ הז ירה ,המלש תחא
-לע ,לארשי םע לכ תבוט איה דחא ידוהי תבוט תרמוא תאז ,םירבאה ראש לכל
םשארב םידמועהב רתוי דועו ,םמצע אבצ ישנאב אוה רבודמהשכ המכו-המכ-תחא
לע דחפו המיאה רתויב הלידגמ םדי-לע וז הווצמ םויק ירה ,םתוא םיגיהנמו
וליפאו ,המחלמ תושעל חור וב הרתונ אל תובר םימעפלש דע ,רצו בייוא לכ
םאו .ותוא םיחצנמו דוקדוק ףא עורז ףרט הכרבה תמייקתמ זא ,המחלמל םיאבשכ
,קפסב תלטומ תלעותה םא וליפא ,רשפאה קשנ לכב םישמתשמ המחלמ יסיסכתב
דוע אלו ,םידדוב םישיאל וליפא וא הנטק הצובקל קר תלעות איבי םא וליפאו
קשנ םג ליעפהל דבלבו 'וכו ןוממו חרוט לע םיסח ןיאו וגישהל םילדתשמש אלא
רשא ,ןיליפת תווצמ םויק ,רומאה "קשנ"ל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,הזכ
םידיעמו ,תורוד ירודמ הכרבל םנורכז ונתובר הילע םידיעמ הרומאה תלעותה
הבורקה ותביבסו ןיליפת חינמה לש םתבוטל איהש יתנווכ ,הלש ףקיהה לע םג
.םש אצמנש םוקמ לכב ולוכ לארשי םע לכל דעו הקוחרה םגו

לודגו ,תויחו החמש ךותמ טרפבו ,וז הווצמ םימייקמה לכ לש םתוכז לודגו
תלוכי ירהו .וז הווצמ םויקב םירחא םג םיכזמה הלא לש םתוכז ךורע -ןיאל
םשרתמ אוהש םדאה עבטבש ,'וכו םיגיהנמהו םיניצקהו םידקפמהל תדחוימ
םייתרגשה םיסחיל תוכייש לכ ול ןיא הרואכלש חטשב וליפא ויבג לע דמועהמ
...םהינבש

ןחבמב הנומא

המלש הנומאב ינא ןימאמ" - (ל"שת בא-םחנמב ה"כ םוימ) ליעל אבוהש בתכמב יברה ירבד
שדוק-תבש תודעוותהב הרהבה םילבקמ - "אבצ ישנאל טרפב ןיליפת תווצמ תלוגסל עגונב ל"נכ
:םיפלאמו םיקתרמ םירבדה .(435 'מע ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת יעסמ-תוטמ תשרפ

,ץאוס-תלעתב םילייחל עייסמ ןיליפת עצבמש ךכ-לע זירכא אלש יל רמא דחא בר
החלצההו ןיליפת תחנה ןיב רשקה המ יכו ,לכשב לבקתמ וניא הז ןיינעש םושמ
?תיזחב

,ןיזאי אל אוה ,'ה הוויצ ןכש םושמ ןיליפת חיניש ידוהי םע חחושא רשאכ -
בושייה ןמ ונניא ץאוסב ועייסי ןיליפתש רמול לגוסמה םדאש רמאיש םושמ
- וירבדל עומשל המ ןיאו

ךא ,'וכו 'וכו ימשג קשנל םיקוקז םהב חצנל ידכש המחלמ יסיסכתל עדומ הלה
תוכרב תכסמב רמאנה תא דמלו ןימאמ ידוהי אוה בר ותוא .האר אל ןיליפת
- "ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" קוספה לע הגיגחבו
רמאנ םשו םוי לכב םיימעפ עמש-תאירק ארוק ומצעב ;'וכו שארבש ןיליפת ולא
ןכ ינפלו ;"תעבשו תלכאו" יזא "'וגו ועמשת עומש םא היהו"ש רורב ןפואב
,ךופה יזא - יכפה ןפואב םולשו-סח םאש ללוכ 'וכו תוכרבה לכ םש תוטרופמ
"'וגו המדאה לע םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל" ירה "ועמשת עומש" ידי-לעו
לעופב ,ןחבמל םידמוע םירבדה רשאכ וליאו .ךכב ןימאמ אוהו - לארשי-ץראב -
ןיא ,אוה רובס ,ולא םירבד - ץאוסב תועייסמ ןיליפתהש ול םירמואו ,שממ
וניאש ימ לעכ וילע וטיבי - אוה ןעוט - ןכ רמואש ימו ...לכשב םוקמ םהל
...'וכו בושייה ןמ

"'ה רה לא הכלנו וכל"

הנשל הכרב תרגיא - בל-רב םייח רמ ,זאד ל"כטמרל יברה לש הכרב תרגיאב וז המישר םותחנ
:(307 'מע לט ךרכ תוחיש-יטוקל) ט"כשת לולא ח"כמ (ל"שת) השדחה

םימיב טרפבו ,ללכב יארחא יכה ודיקפתב החלצהב וכרבי תואבצ יקולא 'הו...
ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיקולא 'ה יכ בותכה ןונגסב ,הארי וניע ומבו ,ולא
בלש ןאכמו ,(וט,גכ םירבד) שודק ךנחמ היהו ךינפל ךיבייוא תתלו ךליצהל
םירבד) "ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" בלש רחא
"םכצראב רובעת אל ברחו 'וג ץראב םולש יתתנו" בלשה הז ירחאלו ,(י,חכ
אל" דועייה םייוקי ונימיבו וימיבו ,"םולש לש ברח וליפא" - (ו,וכ ארקיו)
תיתמאה הלואגב - (ד,ב היעשי) "המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי
,םימעה לכל רוא לארשי ונמע היהי הזב םג רשא ,ונקדצ חישמ אובב המלשהו
תיב לא 'ה רה לא הכלנו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו" - םש ראובמה תמדקהכו
."בקעי יקולא
תובא יקרפ


םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו

ןמ תלטב םאו ,םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו ,הרותב קוסעו קסעב טעממ יוה :רמוא ריאמ יבר
קרפ) ךל ןתיל הברה רכש שי - הברה הרותב תלמע םאו ,ךדגנכ הברה םילטב ךל שי - הרותה
(י הנשמ ,ד

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

.המכחב ךממ ןטק אוהש יממ וליפא דומלל - םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

לכ ינפב" הסריגה תא ףידעה (רודיסב ,ןאכ) ןקזה ר"ומדא - םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו
."םדאה לכ ינפב" הסריגה לע "םדא

:רמול שי רבדה םעטב

:תויללכ םיכרד יתשב ,לוכה ינפב חור-תולפשל עיגהל רשפא

הלענ אוה םא םגו ,אקווד ורבחמ תומלש לבקמ דחאו דחא לכש הזב ןנובתהל - הנושארה
ורבח תא םילשמ הבש רבא לכו המלש תחא המוק םה לארשי לכ יכ ,ול ךירצ אוה ןיידע ורבחמ
וז תוננובתהו .(וצפח-זוחמל עיגמ שארה ןדי-לע יכ ,שארה תא תומילשמ םיילגרה וליפאו)
.לארשימ םדא לכ ינפב חור-לפש תויהל ותאיבמ

םושמ אטח הלהש ןכתיי יכ ,עשרמ וליפא עורג אוהש הזב ןנובתהל - איה היינשה ךרדה
תוננובתהו .הברהב ונממ עורג אוה וליאו ;דחוימב לודג ורציש וא ,הזל והואיבה תוביסנהש
המכב רהזנ וניאש ומצעב אצמיש ןכתיי יכ) םירכנ ינפב םג חור-לפש תויהל ותאיבמ וז
.(ירכנה םג ריהז םהבש םיניינע

אל לבא ,חור-תולפשל האיבמ םנמא הנושארה :אוה ולא תוננובתה יגוס ינש ןיב ףסונ לדבה
וליאו .ורבחל קוקז אוהש אלא ,וכרע תותיחפ לע הרומ וניא הז "ןובשח" ירהש .תובצעל
.תורירמל םינפ-לכ-לע וא ,תובצעל םג האיבמ היינשה תוננובתהה

לע יאק "םדא לכ ינפב" :ולא תוננובתה יגוס ינש דגנכ תונווכמ ונתנשמב תואסריגה יתשו
תומוא םג ללוכ "םדאה לכ ינפב"ו ;"םדא םייורק םתא" ל"זר רמאמכ ,דבלב לארשי-ינב
.םלועה

ידיל האיבמ הניא וז תוננובתה יכ ,הנושארה (תוננובתה) הסריגב ןקזה ר"ומדא רחב ןכלו
.החמשב תויהל הכירצ 'ה תדובע ירהו ,תובצע

הסריגב ןקזה ר"ומדא רחב (ל קרפ שיר) אינתה רפסבש המ ןכ-םג ןבומ רומאה רואל
:"םדאה לכ ינפב" - היינשה (תוננובתה)

תודבכ ינפמ" ורצי םע םחליהל לוכי וניא םדאהש ונייה ,בלה םוטמטל הצעב םש רבודמ
תובצעו תורירמ - התמגודבו הנימב אוהש רבדב וז "תודבכ" עינכהל םיכירצ ןכלו ,"ובלבש
.(הגונמ םשרושש)
(204 -201 'מע ,ה-א םיקרפ ,תובא יקרפל םירואיב -1212 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ומחנ תבש - ןנחתאו תשרפ שדוק תבש
בא-םחנמב א"י

.1'ןותחתה םעט'ב תורבידה תרשע תא םיארוק 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' תאירקב

תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה
.2ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב

.3הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבידה תרשע תאירק תעב

.4'ןוילעה םעט'ב תורבידה תרשע תא םיארוק

.ד קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
באב רשע-השימח

.5ותפוח םויב ןתח וליפא ןינעתמ ןיאו ,וינפלש החנמב אל םג ,ןונחת םירמוא ןיא

אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ ולא םימיל עגונב
יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה . . באב העשת יאצומב
תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת
איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב
םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה
רשע-השימחב :םינפ לכ-לעו ,באב 'טל ןיכומסה ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ
ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש תבשבו ,6וירחאלש 'ולש' תבשבו ,באב
החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו)
.7"םימיה לכ דימת בבל בוטו

(ולוכ םויה לכו) םויה תישארבו תליחתב דימש וב יולתה לכ תושעל ךירצ לארשימ דחא לכ
,הכלהב םג וניינע ראובמכ ,"באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש רכינ היהי
.8'וכו הרותה דומילב הפסוה תויהל הכירצ ךליאו הז םוימש

- ךליאו באב רשע-השימחמ"ש 9ל"זח תארוה תא םוקמ לכב זירכהלו םסרפל ןוכנו יאדכ
.10"וייח לע םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד

,םישנא - םידוהי ץבקל :11הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו םישנ
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל'ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו . . ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,'באב רשע-השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
.12"('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל

הביתכ' תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב-רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי ... "
ישאר - . . הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו
זמרנ בא-םחנמ שדוחבש ,ונייה ,'הבר-אנעשוה ,םירופיכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא' תובית
.13"הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג
.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (2

.31 'מע םיגהנמה-רפס (3

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (4

ףאו הנשה לכב האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ
'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל
.(1070

.א ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,"ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (5

.(413 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) "'תבשה ינפל םימי השולש'הב באב ו"ט לח וז הנש תועיבקבש טרפבו" (6

ירשת יגח לכ ל"וחבו - ןהלש ה"ר לחש םינש דועבו ,הנש התואב) מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (7
.229 'מע טל ךרכ תוחיש-יטוקל ,('הקזח'ה תלעמ תא תובר םימעפ יברה שיגדה ,ו-ה ימיב -

.157, 412, 415 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (8

.א ק"ס חלר ח"וא א"גמ ,ג"כ ףיעס ומר ד"וי א"מר .י"שריפבו א,אל תינעת (9

- םימייקה םירועישה תא ביחרהלו קזחלו םישדח דסייל ,םיברב הרות ירועישב ףיסוהל דחוימבו (10
.124 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה

.(ש"ייע ,157 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) שממ הדועסל דעו ,הייתשו הליכא ,'החמשו התשמ' לש ןפואב (11

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (12

א"נמ ג"י תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה פ"עב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש (13
תוחיש-יטוקלל םש ןייוצמו ,ומש 'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו .ט"לשת
היה ללכ-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םיניינע המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע ד"ח
הארו .גי-בי 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא') ללכה-ןמ-םיאצוי ויה ךא ,לולא ח"רד 'א םוימ קר לחאמ
.(14 'מע 99 ןויליג 'ונייח תיב'

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il