- ח"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה בא-םחנמב ז"י * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תורעהו תובוגת תובא יקרפ

תוכלמ רבד


ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תלחתה
לוע-תלבק לש


ךירצ ,םינטק םידלי ,"ךיינב" לש דמעמב םיאצמנ רשאכ םג
* התומלשב הלוכ הרותה לכ דומיל - "'ה ידומיל" תויהל
ךא קסעתהל ךירצ ןכלו "שודק יוג" אוה ידוהיש ןעוט י"בשר
ךירצש רבוסו וילע קלוח לאעמשי יבר * השודק יניינעב קרו
תוכרב תותכסמל םימויס * "ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" תויהל
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * בא-םחנמב 'כ לגרל ,הרומתו
ונרוד


ידי-לע יכ - ירקיעה םעטהו ,םימעט המכ ינפמ - אלוליהה םויב תכסמ םויס ךורעל גוהנ
.'וכו תינעת לש ןיינע לטבמ תכסמ םויסש דעו ,םיפתתשמה לכ לצא החמשה ןיינעב ףסונ הז

תביתכ םויס תמגודב - תכסמה לכ דומילב הפסוה תלעפנ תכסמה םויס ידי-לע :הזל ףסונו
ללוכ ,הרות-רפסה לכב תומילשו השודק תפסונ םויסה ידי-לעש ,"הרות לש הרמג" ,הרות -רפס
.הרות-רפסה תלחתה

הגשהו הנבה לעופ הז ירה ,הפ-לעבש הרותב ארבסו העידי דוע תפסונ רשאכש תוטשפב ןבומכו
-לעבש הרותב ירהו] הרותב ארבס דוע הפסונש רחאמ ,התע דע הרותה יניינע לכב רתוי הבחר
בתכבש הרות ןיבש קוליחה עודיכ ,הרותה דומיל תווצמ םויקב יאנת איה הגשההו הנבהה הפ
.[הפ-לעבש הרותו

ףסונ יאדווב זאש - (תכסמ םויס) הז ןיינעבש םיטרפה לכ דומיל םימייסמ רשאכ טרפבו
ארבס דוע דומיל ידי-לע תלעפנה הפסוההמ רתוי הלענ ןפואב) ןיינעה תוללכ תגשהו תנבהב
.(הז ןיינעב

ועידוי םינש בור"ש רחאמ ירהש ,ותילכתל הז ןיינע דומיל םייס אל ןיידעש יפ-לע-ףאו
תנבהב םישדח םיניינע ופסותי ,(דיתעב) תפסונ םעפ הז ןיינע דמלי רשאכש ןבומ ,"המכח
,המצע ינפב תואיצמ אוה עגר לכש ,הוהב ובצמו ודמעמב ,ןכ-יפ-לע-ףא - הז ןיינע תגשהו
הז ןיינע דומיל םויס ירה - יוארכ התוא םילצנמ אל םא תרזוח הניאש ,הדיחא תואיצמו
.ןיינעה תוללכב הגשההו הנבהה תומילש לעופ

אל ןיידעש תכסמ לע םויס ךורעל םילדתשמש רחאמ הנה - םימייסמ התואש תכסמל עגונב
לבא ;(ו"ס ןמקל האר) הרומת תכסמ לע םויס ךורעל ךתעד-אקלס-אק התיה ,םויס הילע ךרענ
יוארה ןמ ,לארשי ידלי לש םתוכזל הרות-רפסה תביתכ םויס תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב
.לארשי ידלי םע הרות - םיניינעה 'ב םידחאתמ המויסבש תכסמ לע םויס ךורעל

:"ךינב םולש ברו 'ה ידומיל ךינב לכו" קוספה אבומ ןמויסבש תותכסמ 'ד ןנשי ,הנהו
תודוא הכוראב םעפ רבודמכו ."ךינב" - םהלש תובית-ישארהו .תותירכ ,תומבי ,ריזנ ,תוכרב
."ךינב" - םהלש תובית-ישארהש ולא תותכסמ 'דב םיזמורמה הדובעה ינפוא 'ד

:הרותה דומילל לארשי ידלי ןיבש רשקה שגדומ הז קוספבו

ןיידעש ,הווצמ-רב םדוק ,ונייה ,"ךינב"ד בצמו דמעמב םהש ,לארשי ידלי לע יאק "ךינב"
ןושלבו ,"ןב"ד בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ - הווצמ-רב רחאל וליפא וא ,םמצע תושרב םניא
.ונממ הלעמלש יממ לבקמו דימלת אוהש ,ונייה ,"םידימלתה ולא - ךינבל םתננשו" ירפסה

הרומ הז ירה - ("ךינב םולש ברו 'ה ידומיל ךינב לכו") הלופכ איה "ךינב" תביתש רחאמו
הביח ןושל" ,"םהרבא םהרבא" (אי,בכ אריו) קוספה לע י"שר שוריפ ךרד-לע ,הביחה לדוג לע
.((א"ס ומחנ תשרפ תבש תחיש) תמדוקה תודעוותהב רכזומכ) "ומש תא לפוכש אוה

לע יאקד ,ונייה ,"ךינוב אלא ךינב ירקת לא" :הז קוספ םיראבמו םישרפמ הפ-לעבש הרותבו
- לארשי ידלי ןיבש תודחאהו רשקה שגדומ הזבו ."םלועב םולש םיברמ (םהש) םימכח-ידימלת"
."ךינוב" - הרותה דומילל ,וטושפכ "ךינב"

תוטשפ תא לולשל הנווכה ןיאש - "'וכ אלא 'וכ ירקת לא" ללכה תודוא םימעפ המכ רבודמכו
"ךינב"ד טושפה שוריפהל ףסונ :ונניינעב הז ךרד-לעו ,ףסונ שוריפ ףיסוהל קר אלא ,בותכה
דומיל םע רושקה ,םימכח-ידימלת ,"ךינוב" - ףסונ שוריפ ונשי ,לארשי ידלי ,וטושפכ
.'וכו הרותה

תא ארוק יהת לא" ל"זח ושרד (זי,בי אב) "תוצמה תא םתרמשו" קוספה לע :רבדל אמגוד]
םא אלא ,תווצמה תא ןיצימחמ ןיא ךכ תוצמה תא ןיצימחמ ןיאש ךרדכ ,תווצמה תא אלא תוצמה
."דימ התוא השע ךדיל האב

ףיסוהל אלא ,"תוצמה תא םתרמשו"ד טושפה שוריפה תא לולשל הנווכה ןיאש תוטשפב ןבומו
תוצמה תא ארוק יהת לא" רמואש ירחאלש שוריפב שגדומכו .תווצמה לע םג יאקד ףסונ שוריפ
שארל לכלש ,תרמוא תאז ,"'וכ ךכ תוצמה תא ןיצימחמ ןיאש ךרדכ" ךישממ אוה ירה ,"'וכ
תא ןיצימחמ ןיאש השרדה האב הזל ףסונו ,תוצמה תא ןיצימחמ ןיאש ,טושפה שוריפה ונשי
.[ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו .תווצמה

:לארשי ידלי םע הרותה דומילד הלעמה לדוג תשגדומ הז קוספבש ,תרמוא תאז

,"'ה ידומיל" תויהל םה םיכירצ ,םינטק םידלי ,"ךינב"ד בצמו דמעמב םיאצמנ םה רשאכ םג
.בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוויצ הרות ודמלמ ויבא רבדל ליחתמ קוניתהשמ ל"זר רמאמכו

,"'וג השמ ונל הוויצ הרות"ש ודמלמ אלא ,הרותב דחא טרפו קלח ודמלמש דבלב וז אלו
אל ,התומילשב הלוכ הרותה לכ תא לארשי ינבל ןתנ וניבר השמ יכ ,התומילשב הרות ,ונייה
'וג תאזה הרישה תא השמ בותכיו"ד ןפואב אלא ,תוישרפ תוישרפו תוליגמ תוליגמ לש ןפואב
ןפואב לארשימ דחאו דחא לכל הנתינ התומילשב הרותהו ,(דכ-בכ,אל ךליו) "םמות דע
הרותה לכ ול תנתינ ,רבדל ליחתמ קר קוניתה רשאכ םג ,ןכלו "בקעי תליהק השרומ" ,השוריד
.לכה שרוי אוה ירה םלועה ריוואל אצישמ ףכית ירהש ,התומילשב הלוכ

ןיינעש ןבומ הזמו .ס"שבש הנושארה תכסמה - תוכרב תכסמ םויסב אבומ הז קוספ ,הנהו
.ולוכ ס"שה תוללכל רושק הז

:הזב רואיבהו

- הניינע תוכרב תכסמש ינארטמ היעשי 'ר ראבמ ,ס"שה לכל תוכרב תכסמ תמדקה םעטל עגונב
תלחתה ,םימש תוכלמ לוע תלבק ,עמש-תאירקד ןיינעה תוללכ והזש "'ה תארי המכח תישאר"
תישאר" איה "'ה תארי" יכ ,ס"שבש הנושארה תכסמה איה תוכרב תכסמ ןכלו ,תוכרב תכסמ
.הלוכ הרותה לכ תלחתהו תישאר - "המכח

"תישאר"ה םויס ,ונייה ,"המכח תישאר"ד םויסה הז ירה ,תוכרב תכסמ םויסש ןבומ הזמו
.שדחל קיתע קיתו דימלתש המ וליפא ,ולוכ ס"שה לכד

דומילד ןיינעהש ןבומ - "'וג 'ה ידומיל ךינב לכו" קוספב תמייתסמ תוכרב תכסמש רחאמו
.ולוכ ס"שה לכב יללכו ירקיע ןיינע אוה ("'ה ידומיל ךינב") לארשי ידלי םע הרותה

:"ןפוסב ןתליחת ץוענ" ,המויסו תוכרב תכסמ תלחתה ןיב רשקה םג ןבומ הז יפ-לע

עמש-תאירקד ןיינעה תוללכו ,"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" - איה תוכרב תכסמ תלחתה
אינתה ןושלבו ,הדובעה תלחתה והזש ,"'ה תארי המכח תישאר" ,םימש תוכלמ לוע תלבק אוה
."השרושו הרקיעו הדובעה תישאר" (א"מפר)

:"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" קוידה םג והזו

תדובעבו ,["ךלוה ךשוחב ליסכה" ןכלש] "רוא" םשב ארקנה לכשה רדעה לע הרומ "ןיברע"
אלא ,תעדו םעטו לכש יפ-לע אלש ,לוע-תלבקד ןפואב הדובע ,הדובעה תלחתה לע יאק םדאה
.'וכ וילע םיווצמ ןכש ינפמ

,המכח הניחבל ךכ-רחא אוביש המדקהו הנכה יהוזש ,ונייה ,"המכח תישאר" איה וז הדובעו
.המכחה תומילש תילכתל דעו

:"'וג 'ה ידומיל ךינב לכו" - תכסמה םויס םע רשקה והזו

תמגודב ,הדובעה תלחתה ,םינטקה לארשי ידליד הרותה דומיל לע יאק "'ה ידומיל ךינב"
ךרעב ירהו - 'וכ וכירדמש לודגה לוע תא ומצע לע לבקמש ןטקכ ,לוע-תלבקד הדובעה ןפוא
.םינטק תב וא ןב תמגודב אוה רתויב לודגה םכחה וליפא ירה ,"דחא 'ה וניקולא 'ה"ל

לודג ןטקה הז" רשאכ םתדובע תומילשל המדקהו הנכה אוה םינטקה לארשי ידלי ךוניחו
קוניתהשמ ,"רעצמ ךתישאר"ד בצמו דמעמב אצמנ רשאכ רבכ ליחתמ ךוניחהש ,תרמוא תאז "היהי
ןטקה הז"ש דע ,"עידי יפטקמ ןיצוב ןיצוב" זאו ,ךוניחל עיגהש ירחאל טרפבו ,רבדל ליחתמ
."דואמ לדג יכ דע 'וג שיאה לדגיו"ד ןפואב ,"היהי לודג

אלא םייקתמ םלועה ןיא"ש ךכ ידכ דע אוה לארשי ידלי לש הרותה דומילד תובישחה לדוגו
יהוזש הז םע דחיבש ,תרמוא תאז ,"אטח וב ןיאש לבה 'וכ ןבר תיב לש תוקונית לבה ליבשב
.וז הלודג הלעמ הזב הנשי ,הדובעה תלחתה קר

* * *

אל ןיידעש רחאמ) הרומת תכסמ לע םויס ךורעל ךתעד אקלס אק התיהש (ב"ס) ליעל רכזוה
ופרשיי אל ןירבקנה לכ" :אתיא הרומת תכסמ םויסב הנה - (יבמופב וז תכסמ לע םויס ךרענ
ןיפרשנו רוסא ןרפא ןירבקנד םושמ ?אמעט יאמ" :םש ארמגבו ."ורבקיי אל ןיפרשנה לכו
ןיפרשנה לכ אינתהו !?רתומ ןרפא שדקהד ןיפרשנו" :ארמגה תלאוש ךכ-רחאו ."רתומ ןרפא
אה אינת יכ ,רמא היעמש בר ?'וכו רוסא םלועל שדקהד רפאו הרישא רפאמ ץוח רתומ ןרפא
- ומשו ,תחנב - ומשו אינתד .רוסא םלועלד ,אינת ןשדה תמורתב (רוסא שדקה רפאד) אתינתמ
.((םש י"שרפ) האנהב רוסא הזינג ןועטד ןוויכו) "רזפי אלש - ומשו ,ולוכ

,רוסא ןרפא ןירבקנה לכ" :אתיא (ג"יה ט"יפ) ןישדקומה-ילוספ 'לה ףוס ם"במרב ,הנהו
."הרונמה ןושידו ימינפהו ןוציחה חבזמה ןשדמ ץוח ,רתומ םרפא שדקה לש ןיפרשנה לכו

אלא רוסא ורמא אלש" ,ונייה ."ןשדה תמרה ,םהרבא רמא - חבזמה ןשדמ ץוח" :םש ד"בארבו
תא שאה לכאת רשא ןשדה תא םירהו ביתכדכ ,הלועה חבזממ םוי לכב ןהכ םירמ היהש ןשד
ןושידו ימינפה חבזמ ןושידו ,י"שר שריפדכו ארמגב אמעט שרפמדכו ,חבזמה לצא ומשו הלועה
.(םש הנשמ-ףסכ) "הז ללכב םניא הרונמה

לצא ומשו" רמאנש םושמ אוה ןשדה תמורתד האנהה רוסיאש איה ד"בארה תטיש :תרמוא תאז
י"שר שוריפכו ,"רזפי אלש - ומשו ,ולוכ - ומשו ,תחנב - ומשו" ארמגב שרפמדכו ,"חבזמה
,הרונמה ןושידו ימינפה חבזמ ןושידל עגונב וליאו - "האנהב רוסא הזינג ןועטד ןוויכו"
.ל"נה םעט ךייש אל ,"ומשו" רמאנ אל םהבש

תכסמב תשרופמ הנשמ הנשי ירה - (ומק הווצמ ךוניח-תחנמ) ד"בארה לע אישוקה העודיו
קולחי ךיא ,ןכ םאו ,"'וכ ןינהנ אל הרונמהו ימינפה חבזמ ןושיד" :(ב ,אי) הליעמ
.'וכ וז אישוק לע םיצורית םישפחמו - !?הנשמה ירבד לע ד"בארה

:ם"במרה ירבדב ןיבהל ךירצ - ךדיאלו

שי דועו .הלועה חבזמ ןושידמ והל ןניפליד רבוס וניבר"ש ם"במרה ירבדב ראבמ הנשמ-ףסכה
."האנהב רוסא חבזמה יבג-לעש ןשדד רבוס אוהש ליזא הימעטל וניברד רמול

ןוציחה חבזמ ןושידמ הרונמה ןושידו ימינפה חבזמ ןושיד דומלל רשפא דציכ :ןיבהל ךירצו
ומשו" ,"חבזמה לצא ומשו" דחוימ יוויצ ונשי ןוציחה חבזמד ןשדה תמורתל עגונב קר ירה -
,האנהב רוסא הזינג ןועטד ןוויכש םידמל הזמש ,"רזפי אלש - ומשו ,ולוכ - ומשו ,תחנב -

ןיעלבנ"ד סנה םא (א,אכ אמוי - ןיעלבנ ה"ד 'סות האר) אירטו אלקש הנשי הז םושמש דעו]
יכ - הרונמה ןושידו ימינפה ןושיד לע קר יאקד וא ,ןשדה תמורתל עגונב םג יאק "ןמוקמב
וא ,"הזינג ןועטדמ ,ןמוקמב עלבנ יוה אלד אמלא" ,"חבזמה לצא ומשו" יוויצ ונשיש רחאמ
,ןמוקמב עלבנ אהיש אסינ הוה ואל יא ,רמאק יכהו ,ךמס אסינא ואל ארק"ד רמול רשפאש
.["הזינג ןועט

יוויצ ןיא םתודואש רחאמ הנה - הרונמה ןושידו ימינפה חבזמ ןושידל עגונב ןכ-ןיאש-המ
תמורתד האנה רוסיא ןידמ ,האנה רוסיאד ןידה תא דומלל םילוכי דציכ ,"חבזמה לצא ומשו"
ם"במרה תעדל רוקמה והמ ,ןכ םאו - "חבזמה לצא ומשו" שרופמ יוויצ וב רמאנש ,ןשדה
!?ןוציחה חבזמ ןושידמ הרונמה ןושידו ימינפה ןושיד ןידמלש

,ימינפה חבזמו ןוציחה חבזמ ןיב םיווש םיניינע םנשיש רמול יצמת םא וליפא :וזמ הריתי
לע ןוציחה חבזממו ,ןוציחה חבזמ לע ימינפה חבזממ םימייוסמ םיניינע םידמלש וניצמדכ
,חבזמל ללכ תכייש הניא הרונמהש רחאמ ,הרונמה ןושידל ללכ ךייש הז ןיא - ימינפה חבזמ
!םידרפנ םיניינע 'ב םה אלא

:הזב רואיבהו

?(ולש ןשדה) הינהב רוסא אוהש ימינפה חבזמל ןינמ" :אתיא (ב"ה ב"פ) אמוי ימלשוריב
האר) םישרפמב ראובמכו ."ןכש-לכ אל ימינפה ,הינהב רוסא ןוציחה חבזמ םא ,רמוחו-לק
.ןשדה תאצוהב תונהיל רוסאש ם"במרה ירבדל רוקמה והזש (םש םינפה הארמ

:הרונמה ןושידל עגונב םג תוטשפב ןבומ הז יפ-לעו

הנשי ןכ ומכ ,םינפב היה אוהש רחאמ ,ןוציחה חבזמ יבגל ימינפה חבזמב הלעמ הנשיש םשכ
םשכ ,ןכ םאו .םינפב התיה הרונמה םג יכ ,ןוציחה חבזמה יבגל הרונמל עגונב וז הלעמ
רשפא ןכ ומכ ,ןוציחה חבזמ ןושידמ רמוחו-לקב האנהב רוסא ימינפה חבזמ ןושידש םידמלש
.ןוציחה חבזמ ןושידמ רמוחו-לק - האנהב רוסא הרונמה ןושידש דומלל

:שורדהו הדגאה ךרד-לע הזב רואיבה

םיבירקמש חבזמה תמגודבו .םדאה בל לע זמרמ חבזמה ןיינע תוללכש תומוקמ המכב ראובמ
,הליפת איה בלבש הדובע ,הליפתה ןיינע םדאה תדובעב ונשי ןכ ומכ ,תונברוק וילע
תונברוקה תדובע התיה םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב םגו .םונקת תונברוק דגנכ תוליפתש
.'וכו םיולה תריש ,'וכ אבלד אתוערב ינהכ - בלבש הדובע םע הרושק

,ןיזמו חיזמ חבזמ" (ב,י תובותכ) ל"זר רמאמכ ,םיניינע המכ םנשי חבזמבש יפ-לע-ףאו
רקיע ,ןכ-יפ-לע -ףא לבא - 'וכ הטמל הלעמלמ הכשמהה ןיינע םג ונשי הזבש ,"רפכמ ,בבחמ
ןיינעה תוללכ והזש ,הלעמל הטמלמ האלעהד ןפואב םדאה תדובע - אוה חבזמה לש וניינע
."םימשבש םהיבאל ןיסנרפמ" ,"ישיאל ימחל"ד

םינהכלו חבזמל םולש םהב שיש" ,םימלש ןברוקד ןיינעה םג ונשי - ןוציחה חבזמל עגונבו
רקיע ,ןכ-יפ -לע-ףא לבא ,(א,ג ארקיו י"שרפ) "םלועב םולש םיליטמ"ש דעו ,"םילעבלו
.הלעמל הטמלמד ןפואב םדאה תדובע - איה חבזמד השגדהה

איה תודע ל"זר רמאמכ ,םלועב ריאהל ,הטמל הלעמלמ רוא תכשמה הניינע - הרונמה וליאו
ינולח" ידי-לע ,ולוכ םלועה לכל האצוי הרוא םשמו ,לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל
.וטושפכ םלועב הרואה ןיינע לעפנ הז ידי-לעש דעו ,"םימוטא םיפוקש

םלועה תומוא לע ןיגמ היה הזש ,גחב םירפ 'עה תברקה ידי-לע הז ןיינע אטבתה יולגבו
.תומוקמ המכב ראובמכ ,הלוכ הנשה לכ ךשמב

.הרונמה ןושידו ,חבזמה ןושיד - רפאה ןיינע ונשי (הרונמבו חבזמב) םהינשב ,הנהו

דוסי - תודוסי 'דה ןיבש ךומנ יכה דוסיה ,תוימשגה תילכת - אוה רפאה לש וניינעו
היהש ,ףרשנה ץעה לש ותומצעו ותוהמ אוה רפאה"ש (ו"טס) שדוקה תרגאב ראובמכ .רפעה
'וכ םהל וכלהו ופלח ר"מא תודוסי 'גו ,(רפע ,םימ ,חור ,שא) ע"מרא תודוסי 'דמ בכרומ
םייק ראשנה אוה ,וב תטלוש שאה ןיאו ,הטמל דרויה ,ובש רפעה אוהש ץעב היהש 'דה דוסיו
."רפאה אוהו

,םלועל הדיריהו העפשהה תניחב לע הרומ - (הרונמה ןושידו חבזמה ןושיד) שדקהד רפאהו
.רפאה ןיינע תמגודב הז ירה .םמצע םישדוקה ןיינעל ךרעבש

:םדאה תדובעב הזב רואיבהו

אוה ירה ,"ךיכרד" םהש םיניינעב םגש ,ונייה ,"והעד ךיכרד לכב"ד הדובעה ןפוא ונשי
קידצ" בותכש ומכו ,(תובושח יכה תווצמה תחא איה וז הווצמש) "והעד"ד ןפואב 'ה תא דבוע
ירבדד ןיינעה תוללכ ךייש אל ,וז הדובע ןפוא דצמו .הזב אצויכו ,"ושפנ עבושל לכוא
."והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב איה הדובעה יכ ,תושרה

ןיינעהב שמתשהש ירחאל יכ ,האנהב רוסא שדקה רפא ירה וז הדובע ןפוא דצמ :תרמוא תאז
"םישדוק" לש ןיינע הז ןיאש רחאמ ,וילא ךייש וניא ,הז ירחאל ראשנש המ הנה ,השודקל
.(שדקה רפא אלא)

יניינע םה םהב קסועש םיניינעהש ,ונייה ,"םימש םשל ךישעמ לכ"ד הדובעה ןפוא ונשי לבא
ולא םיניינעב ותוקסעתהש אלא ,("והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב) השודק יניינע אלו ,תושרה
.הז ירחאל האבה תילכתו הנווכ םשל ,"םימש םשל" איה

ןכל ,(םישדוק יניינע םע קר אלו) תושרה יניינע םע םג םיקסעתמ וז הדובע ןפואבש תויהו
,תושרה ירבד ,שדקה רפא תניחבב םהש םיניינעה םג יכ .רתומ שדקה רפא וז הדובע ןפוא דצמ
."םימש םשל ךישעמ לכ"ד ןפואב (םהמ האנההו שומישה ידי-לע) םלצנל םיכירצ

חבזמ ןושיד המכו-המכ-תחא-לעו ,הרונמה ןושידו ימינפה חבזמ ןושיד וליפא :תרמוא תאז
,"ןשדה תמורת" דבלמ ,(םלועה יניינעב םג לועפל םיכירצש רחאמ) האנהב רתומ - ןוציחה
רוסא הז ןיינע קר - חבזמה לצא ןתונו תירחש םוי לכב םרות ןהכהש ןשדה לש ץמוק אולמ
.(ד"בארה תטישכ) ןילוח ירבדמ תורשעמו תומורתד ןיינעה תוללכ תמגודב ,האנהב

:לאעמשי 'ר תגהנה ןפואל - י"בשר תגהנה ןפוא ןיב קוליחה והזו

,השודק יניינעב קרו ךא קסעתהל ךירצ ,ןכ םאו ,"שודק יוג" אוה ידוהיש ןעוט י"בשר
הרות" ,הזב אצויכו העירזו השירח ,תושרה יניינעב קוסעיש ןכתיי אלו ,'וכ הרותה דומיל
."םכנאצ וערו םירז ודמעו"ד ןפואב תויהל הכירצ 'וכ העירזו השירחה ןכלו ,"הילע אהת המ

םהב גהנה"ד ןיינעה תויהל ךירצש - איה (הליגרה הגהנהה) לאעמשי 'ר תגהנה ןפוא וליאו
יניינע םע םג (אלא ,השודק יניינע םע קר אל) קסעתהל םיכירצש ,ונייה ,"ץרא ךרד גהנמ
."םימש םשל ךישעמ לכ"ד ןפואב ויהי םה םגש ,םלועה

ץוח ,רתומ ןרפא שדקה לש ןיפרשנה לכ" :איה - ם"במרה ןיד-קספ יפ-לע - הלולסה ךרדהו
:"הרונמה ןושידו ימינפהו ןוציחה חבזמה ןשדמ

ךרד גהנמ םהב גהנה"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעהש רחאמ ,רתומ םישדוקה לכ לש רפא
ימחל ינברוק" וניינע תוללכש ,חבזמה לע היהש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ לבא ;"ץרא
,רפא לש ןיינע ראשיש הצור ה"בקהש יפ-לע-ףא הנה ,"םימשבש םהיבאל ןיסנרפמ" ,"ישיאל
.הזמ הנהנ וניאש הארי ידוהיש ידכ - הזב הנווכה ירה

עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,ןוציחה חבזמ ןושידל עגונב אוה ןכש רחאמו
הכשמה - הניינע תוללכש ,הרונמה ןושידל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,ימינפה חבזמ ןושידל
.הטמל הלעמלמ

,"םלוע תוכילה"ב הגהנהל עגונב םג ,"תוכלה תוכלה" - אוה ם"במרה לש וניינעש רחאמו
יניינעל ולצנל לוכיש ונמזמ עגר ונשי רשאכ ,ונייה ,תפסונ תוריהז תויהל הכירצש ןבומ
ןושיד תודוא רבודמ רשאכ וליפא ,תושרה יניינעל עגונב ונממ תונהיל ול רוסא ,השודק
השעמל עגונה ןיינע והזש רחאמ ,ובש רחבומה - "ןשדה תמורת" תודוא אלו ,םתס חבזמה
.לעופב
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו י"ע ל"י ,א"משת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ םיעטק)ונממ תונהיל רוסא ,השודקל ולצנל לוכיש ונמזמ עגר ונשי רשאכ
,םתס חבזמה ןושיד תודוא רבודמ רשאכ וליפא ,תושרה יניינעל עגונב
ובש רחבומה - "ןשדה תמורת" םוקמב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תומילש תא לעפת הדובעה תומילש
רכשה


?הלואגה זוריזל ונתדובעב ,אלוליהה לעבמ םידמול המ

לע העפשהב תומילשהו ומצע םע הדובעב תומילשה תויהל הכירצ הדיתעה הלואגה תא איבהל ידכ
-תוריסמל דע ,תומילשב ולש ותדובע תא דבע אוה :אלוליהה לעב לצא היה הזש יפכ .תלוזה
,גיהנמו בר היה אוה .הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרות ירבד בתכש ידי-לע - ללוכ ,שפנ
החגשה וארש ךכ ידי-לע טרפבו ,םלועה תומוא לע ותעפשהל ףסונ] ותיערמ ןאצ תא להינו
...[וגיהנמו םלוע ארוב ,'ה תנומאב םלצא ףיסוה הזו ,ומע ועריאש םיסינו תיטרפ

ףסוותנ ךכ ידי-לע ירה - וספדנו תולגהמ הרות ירבדהו הרות-ישודיחה ואצי ןכמ רחאלו
'וכו םידוהי המכו המכ לש 'ה תדובעל םג ףיסומש המ ,הרותה תוימינפו הלגנ ,הרותה תצפהב
.הזה םויה דע

:"קחצי"ו "יול" תומשה ינשב םיזמורמ - הביבסה םעו ומצע םע הדובעה - םיניינעה ינשו

ה"בקה םע רבחתהל ("יילא") ומצע םע הדובעה לע זמרמ "יילא ישיא הוליי" ,"יול"
עמושה לכ" םש-לע אוה קחצי - הביבסה לע העפשה לש הדובעה לע זמרמ "קחצי" .("ישיא")
הטמלש) העימש תגרדב קר זחואה הזכל דע ,ונממ עמושה לע העפשהה :ונייהד ,"יל קחצי
םילימהש קרו ,םירבדמש המ "עומשל" ץמאתמ וניאש הזכ עמוש וליפא ,"עמושה לכ"ו ,(הייארמ
יפכ דע ,החמשהו קוחצה ,"קחצי" לש ןיינעה תא ףוס-ףוס וילע לעופ אוה - וינזואל תוסנכנ
.הלבגהו הדידממ הלעמל הזש

םע תוכייש הל שיש ,(א"הב) הרש איהש יפכו ,הרש לע תוטשפב יאק "יל (קחצי)"ש ףיסוהלו
ול העייס םשו ,תולגב אלוליהה לעב םע דחי התיהש ,אלוליהה לעב תשא ךרד-לע - םלועה
לכוי אלוליהה לעבש ידכ ויד הזמ התשעו בשע הפסאש ידי-לע - ללוכ ,(ל"נכ) 'קה ותדובעב
ןכמ רחאלו הבקסומב תולג-ךותב-תולגהמ האיצוה ףוסבל איהש ,ולש הרותה ירבד תא םושרל
.'וכו ספדוהו ןילקורבל עיגהש - ...דע 'וכו 'וכו םיעצוממ המכו המכ ,המכ ידי-לע ועיגה

:דחאו דחא לכ רובע ךכמ דומילה

דבלב יול טבש אל" ם"במרה ןיד-קספכ - "קחצי" לשו "יול" לש םיניינע וב שי ידוהי לכ
תא וכותב ידוהי לכל שי - וניבא קחציל עגונבו ,"'וכ וחור הבדנ רשא שיאו שיא לכ אלא
.תובאהמ תוחוכה

,תווצמהו הרותה םויקב ,ומצע םע הדובע - םיווקה ינשב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובע
תולק תווצמב תוריהזה ללוכ ,"םתוא םתישעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו"
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע - תלוזה םע הדובעהו ,תורומחבכ
.תולגה ףוסב ונאצמהב טרפבו ,שפנ-תוריסמ ךותמו

לע םייח ףיסוי ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" רשא ,באב רשע-השמחמ ונאובב - דחוימבו
ונייח םה ,תווצמו הרות ,םייתימא םייח שי םתוימינפב רשא םטושפכ םייחב הפסוה - וייח
.ונימי ךרואו
,ד ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה בא-םחנמב ח"י ,בקע תשרפ תבש תודעוותהמ)
(169-171 'מע

רקיעה אוה השעמה


ימשגה םע דחאתמ ינחורה


השעמה לע העיפשמש הנווכו הנווכ םע השעמ

:תווצקה ינשב אוה [...] תומילשב תווצמה םויק

עיפשמש ןפואב ןמייקל ךירצ - (תינחור) לכשב העידיו בלה שגרב אוה ןמויק רקיעש תווצמה
הווצמה ,ותדובעש קר אלו ,םלועב (ימשגה) וקלחל דע ,ףוגבש םיימשג םירבאו םילכה לע םג
םידחואמ םישענ (הווצמה לש ינחורה קלחו ימשגה קלחה) דחי םהינשש אלא ,םהילע העיפשמ
.תחא הדובע רותב

,(הליפת יהוז בלבש הדובע איה וזיא) בלבש הדובע (רקיעב) איהש - הליפתה תווצמ ומכ
שגר אוה (ליגרה ךרד-לע) בלה שגר :'ה תארי ,'ה תבהא ,בלב תויולתה תווצמב הז ךרד-לעו
לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו"ב תומילשה ;בלה תוימשגב הזזהו יוניש חרכהב לעופ אלש ,ינחור
לעפתו רודחת הבהאהש ,בלבש הנווכהו שגרהל ףסונש ,איה "ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל
קקותשמ ובילש ךיא שיגרמש - יזיפ םג אוה םשהל הבהאה שגר ,ימשגה בל רשבב הזזהו יוניש
.ה"בקה ינפמ דחפו הארי םע תוימשגב קפוד וביל ;ה"בקל הבהא םע (שא יפשרכ) שאכ רעובו
לע ףסונו ללוכ] בלה לש תימשג הזזה םע דחיב ינחור שגר - הדיחיו תחא הבהא תישענש דע

וקלח "ךנוממ לכב - ךדאמ לכב" דע רדוחו עיפשמ הזש דע :["ךירצי ינשב - ךבבל לכב"
.םלועב

לודג שודיחה הזבש ,הבשחמבו לכשב תויולתה תווצמו ,הרות-דומלת תווצמב הז ךרד-לעו
:רתוי

רשאכ אוה (ללכב לכשב תוקמעתהו הבשחמב םג לשלתשנ הזמו) הרותה דומילב תומילשה [...]
ראובמכו ,ימשגה וחומב םג הזוזתו יוניש תלעופש תאזכ תוקמעתהו העיגיב םה הבשחמו לכשה
הזו ,ימשגה חומב םיטמק רתוי םישענ לכשב הקמעה ידי-לעש (תודיסחב אבוה) האופר ירפסב
הווצמ תישענש תרמוא תאז .רתוי הבחרו הקומע הנבהל תורשפא ןתונו ימשגה חומה תא ביחרמ
.הרות םידמול דחיב ימשגה חומהו לכשה - הלופכ הלועפו

זאש) "םירביא ח"מר לכב הכורע"ד ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומיל תומילש :וזמ הריתיו
הז ךרד-לעו ,הרותה דומיל תעבש - לארשי גהנמכו .("תרמתשמ" איהש הרותה דומילב םילעופ
יפ-לע-ףא ,"הנרמאת יתומצע לכ םש לע" (ימשגה ףוגה תא) ומצע תא םיענענמ ,הלפתה תעב
םידימלת וליפא :וזמ הריתיו ,לכש רבדב קסעתהלו תוקמעתהל תלבלבמ ףוגה תעונת הרואכלש
הליפתה תעשב הז ךרד-לעו ,"םימש ארומכ ךבר ארומ"ש יפ-לע-ףא ,םיעעונתמ םבר ינפל
-לעו ,תוכלמב הדירמ הז ירה 'וכ אכלמ ימק גוחמב יוחמד ןאמו] ארמ הימק אדבעכ םידמועשכ
תדובעו הרותה דומילב תומילשהש ןוויכ - [...עעונתהלו ךלמ ינפל דומעל המכו-המכ-תחא
.(ערכ הישפנמ ךרד-לע - דע) ימשגה ףוגב םג תלעופו תרדוח הדובעה רשאכ איה הליפתה

השעמב ,תוימשגב אוה ןמויק רקיעש (תווצמה בור) תווצמה :אסיג ךדיאל םג הז ךרד-לעו
- הקדצה תווצמב ומכ .המשל הווצמה תנווכ םג ןהב הנשישכ איה ןהב תומילשה - לעופב
תא השוע הזש ,לעופב השעמב הקדצה תניתנ איה הווצמה רקיעש יפ-לע-ףא :תווצמה לכ תוללכ
דבאמהש דעו ,הזבש ולש שגרהו העידיה ,ןתונה תנווכ הבושח אל הזבש ,"ינעה שפנ תייחה"
תעדו הנווכ םוש ול ןיאש יפ-לע-ףא ,הקדצ תווצמ םייק דבאמה ירה 'וכ ינע האצמו עלס
,םוקמ-לכמ - (הקדצל ותתל ןיינועמ היה אל אוה הזמ עדוי היה םאש ןכתיי - הברדאו)
תופי םינפ רבסב ,הזבש םדאה שגרו העידיה ,הנווכה הזב הנשישכ איה הקדצה תווצמ תומילש
.הקדצה תלעמב תוגרדה הכלהב ראובמכ ,'וכו
,ד ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה בא-םחנמב ג"י ,ןנחתאו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(119-121 'מע

יבר יצוצינ


-יחרי"ה תא "דואמ בבחמ" יברה
"הלכ


לבוקמה ק"הגה תוקלתסהל הנש םישולש תאלמב ,ד"לשת ץיקב
ר"ומדא ק"כ ,ונב דסיי ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול יבר
* 'לארשי ןג' הנחמב 'הלכ יחרי' לעפמ תא ,ונרוד אישנ
,תדחוימ תינחור תולעתה לשו ןויעב הרות דומיל לש םימי
,יברה * םידיסח להקו 'םיעיפשמ' ,הרות ילודג תופתתשהב
הרות-ישודיח יצבוקב םיפתתשמ ,םיפסונ הרות ילודג ומעו
תא דואמ בבחמ יננה" * 'הלכ יחרי'ה דובכל רואל-םיאצויה
"ותומ רחאל םג(ו וייחב) ודבכמ הז-ירהו ותוללכב ןיינעה


רפואל יכדרמ-השנמ ברה תאמ

,(מ"שת בא-םחנמב ט"י ,4 ןויליג) 'ד"בח רפכ' ןועובש לש םינושארה תונויליגה דחאב
תחיתפל םיננוכתמ ולא םימיב" :(רבוסוס) ריאמ קחצי 'תה חוודמ 'ונייח תיבמ' רודמב
,תובישי ישארו ,םינואג ,םינבר ופתתשי ובו 'לארשי ןג' פמקב םייקתמה 'הלכ יחרי'ה
'ר ןואגה ,א"טילש יקציווס יכדרמ 'ר ןואגה ,א"טילש גנופשריה סחנפ 'ר ןואגה :םהיניב
."דועו ןיקרובד ןועמש-ןמלז

םדאה תדובעב 'לארשי ןג'

'א"משת - להקה ןמוי'ב תראותמ ,יברה רצחב א"משת בקע תשרפ ,בא-םחנמב ב"כ ,שדוק-תבש
אצי הז עוריא תארקל) 'הלכ יחרי'ל 'לארשי ןג' הנחמל תבשל ועסנ ש"נאמ םיבר" :167 'מע
.(דחוימב היגהש החישב וב ףתתשה יברהו דחוימ ץבוק רואל

ןג תיירק' - היירקל ךפה 'לארשי ןג' הנחמש ךכ לע תוכיראב רביד ...תודעוותה 1:30"
'לארשי-ןג תיירק' ןיינעל יברה רזח ןכמ רחאל .םדאה תדובעב הז ןיינע ריבסהו ...'לארשי
רבודש המ לע ורזחי הבו ,הכלמ-הוולמ תדועס םש וכרעיש ידכ 'תונוזמ'ו ןיי ןתיש רמאו
לע תינש יברה ריכזה תודעוותהה םויסב... .'וכו םידוקירבו הרישב תאז ורשקיו תבשב
עוסנל הצריש להקה תורישל םיסובוטוא ודמעיש גאדי 'רדסמה דעו'ש הרוהו וללה םירבדה
...'לארשי ןג תירק'ל

םש הכרענ .'לארשי-ןג תיירק'ל 'תהו ש"נא לש םוצע להק עסנ שדוק-תבש יאצומב דימ"
."רקוב תונפל דע וחמשו ודעוותהו ,יברה תארוהל םאתהב הכלמ-הוולמ תדועס

רהוזהמ אשונ עיצמ יברה

יברהשכ" :(276-275 'מע 'הנש לש המושיר' ןמוי) בא-םחנמב ב"י ישיש םוי .מ"דשת ץיק
תודהי לש ישארה הבר) 'יש גרבשרה יכדרמ-םהרבא ברה ול ןיתמה ,770-ל רקובב עיגה
וז שדוק-תבשב ךרענה) 'הלכ-יחרי'ב ףתתשהל דחוימב אבש רפיסו יברל שגינ אוה .(וקיסקמ
חוכ רשי'ב ול הדוה יברה (...בא -םחנמ 'כ לגרל - 'לארשי ןג' תיירקב שדוק-תבש יאצומבו
רחאל םג(ו וייחב) ודבכמ הז-ירהו ותוללכב ןיינעה תא דואמ בבחמ יננה' :ךישמהו ,'לודג
ףוסב ,שודקה רהוזב יכ הזל רשקב ןייצ יברה .'לודג יכה דובכ אוה הרות ידי-לעו ,ותומ
...הרות ישודיח ידי-לע ויבאל ןבה דובכ ןיינעב , י"בשרל רשקב רפוסמ ,יתוקוחב תשרפ
ןגאז וצ ןבאה טעוו ריא ןוא' רהוזה ירבדב ןנובתהל לוכי אוה יכ גרבשרה ברל רמא יברה
.(רבדל בר ןכות םכל היהיו=) 'ןגאז וצ ןוא

יאדוובש רמא יברהו ,ם"במרל רשקב 'הלכ יחרי'ב רבדל ותעדבש יברל רמא גרבשרה ברה"
...(ימויה ם"במרב=) ולא םימיד םירועישה יניינעב רבדי

יפ-לע) 'הלכ יחרי'ה דובכל 'לארשי ןג' תיירקל ש"נאמ םיבר ועסנ ןנחתאו שדוק-תבשל"
...(שדוק-תבשב תודעוותה היהת אל יכ שדוק-תבש ברעב יברה רמא העומשה

ברהו בוקודוח ברה יברה לא וסנכנ ,תיברע תליפת רחאל ,ןנחתאו תשרפ שדוק-תבש יאצומב
רובע - ןיי קובקבו ,היסורמ הקשמ הזש ורמואב ,'הקשמ' קובקב םהל ןתנ יברה .'יש רנורג
רובע (םולשת אלל) בכר-ילכ ודמעי יכ עידוהל יברה הרוה ןכ-ומכ .'הלכ יחרי'ה
."(הז ברעב ךרענה) םש סוניכב ףתתשהלו עוסנל םיניינועמה

ם"במרה תנקת קוזיח

סוניכ ותואב יכ ,רמאנ (15 'מע 157 ןויליג) 'ד"בח רפכ' ןועובשב עיפוהש רואיתב
דחוימה ורועיש ומכ ...םוי לכב ם"במרה דומילל השודק האירק" :קרפה לע הדמע (מ"דשתב)
לודג - א"טילש ןייטשנייפ השמ יבר רידאה ןואגה ,ותרות דובכ תלעמ לש ,'הלכ יחרי'ל
לכ ושדקוה ןכ .ם"במרה תנשמב םירוריבל שדקוהש - ונרודב םיקסופהו תובישיה ישאר
ד"באג ...ם"במרה ירבד רואיבו ןויעל א"טילש םימסרופמה םינואגה לש תויתכלהה םהיתואצרה
עומשל הכזש םירבד םג רסמש ,א"טילש גרבשרה יכדרמ -םהרבא יבר לודגה ןואגה וקיסקמ
."הז ןיינעב ןנחתאו תשרפ שדוק-תבש ברעב א"טילש ר"ומדא ק"כ יפמ תויטרפב

-19 'מע 108 ןויליג - ג"משת :'ד"בח רפכ' תונוילגב ואב םיסוניכה לע תוטרופמ תועידי
לע םויס דחוימב היגה א"טילש ר"ומדא ק"כ :רמאנ םש] 15 'מע 62 ןויליג - ב"משת ;20
רידאה ןואגה חלשש הכלהב ןיינע סוניכל עיגה ןכו ,'הלכ יחרי' ץבוקב ותספדה םשל ,תכסמ
.[א"טילש ןייטשנייפ השמ ברה

םיפתתשמ הרותה ילודג

ץבוק ('ךוניח יניינעל זכרמה' תלהנה תחת 'לארשי ןג הנחמ' תאצוהב) עיפוה א"משת תנשב
'רבד חתפ'ב ."תופסוה םע ,'הלכ יחרי' יסוניכב ורמאנש הרות ישודיח ללוכ" 'א הלכ יחרי
:רמאנ ץבוקה לש

הרות -ישודיח ליכמה ,'הלכ יחרי' ץבוק הזב ונא םיסיפדמ ךרבתי-םשהל הידוהו חבשב"
.'לארשי ןג' הנחמב יתנשה 'הלכ יחרי' סוניכ תעב ורמאנש

,ץבוקהב ומצעב ףתתשה א"טילש ר"ומדא ק"כ רשא הזל וניכז הז ץבוק סיפדהל ונתשגב"
הז-ירחאלש תויודעוותהו טבש ד"וי תוחישמ) תובא תכסמ לע ןרדה - ותחיש תמישרב ורטיעו
.'ץיקה תותבש לכ' םרמואל םיגהונ שיש ,(ט"לשת תנש

* * *

אלוליהה םויל - ד"לשת'ה ץיק - םינש 'ז ינפל דסייתנ 'לארשי ןג' הנחמב 'הלכ יחרי'ה"
-לדביי לש ויבא ,ןהאסרואינש ל"ז קחצי יול 'ר לבוקמה דיסחה ןואגה ברה לש םישולשה
.א"טילש ר"ומדא ק"כ םיבוט-םייחל

דע םבישחמ א"טילש ר"ומדא ק"כ רשא ,הלא 'הלכ יחרי' יסוניכל תעדונ הריתי הביח"
.הנשב הנש ידמ םהב תופתשהה תא דדועמו ררועמו ,דואמל

ילודג לצא דחוימבו ,ללכב שרדמה-תיב ישבוח לצא םיבחר םידה וררוע הלא םיסוניכ"
הרות-ישודיחה תריסמב ןהו ,םיסוניכהב םתופתתשהב ןה - םתובהלתהב םג אטבתמה ,הרותה
.םסיפדהל תנמ-לע םהלש

ןייטשנייפ השמ ר"רה םסרופמה ןואגה ,הבישי-ישארה ןקז לש ותופתתשה דחוימב ןייצל שיו"
םשה קזחי) ופוג תושילח תמחמ 'הלכ יחרי'הב ומצעב ףתתשהל ותלוכי-יא תורמלש ,א"טילש
דובכל ,בתכב הרות-ישודח רוסמל ןוכנל אצומ ,(המילש האופר ול חלשיו ותואירב תא ךרבתי
."הנשב הנש ידמ 'הלכ יחרי'ה

השמ יבר םינואגה םינברה תאמ ,הרות-ישודיח ירמאמ רשע-העבש ומסרפתה ץבוק ותואב
סחניפ יבר ,(םירמאמ ינש) סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא יבר ,(םירמאמ ינש) ןייטשנייפ
יבר ,ןרעטש היבוט -לאומש יבר ,יקסבורזייל ךורב יבר ,טעקוב ריאמ-םייח יבר ,גנופשריה
ינש) טראפטייר קחצי יבר ,לאפשוא רעבוד-קחצי יבר ,ןמדירפ לארשי יבר ,גרבנירג ריאמ
.ייווש בקעי-ןרהא יברו ,ןאסניפ עשוהי יבר ,(םירמאמ ינש) קילטנמ יכדרמ יבר ,(םירמאמ

,ןירפלה ד"ארה לש וטע ירפ ,'לארשי ןג' תיירקב הלכ יחרי דמעמ לש טרופמ רואית]
.[12-14 םידומע 28 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב םסרפתה

..."םש תפחרמ םיקולא חור"

הבוגתב ,קראמזייק ד"באג ,גרבנירג ריאמ יבר ןואגה לא יברה רגישש תרגיא חסונ ןלהל
תורגיאה יתש םוליצ) .'לארשי ןג' הנחמב ורוקיבמ ותומשרתה ובו יברה לא הלה חלשש בתכמל
דאמ יתינהנו" :יברל ןואגה בתוכ ראשה ןיב .(125 'מע 900 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב םסרפתה
:יברה ול בתוכ ךכו ..."םש תפחרמ םיקולא חור יכ

ח"משת א"נמ 'כ ,ה"ב

ןילקורב

ח"ווה םסרופמה ןואגה ברה

'וכ צ"צב קסוע נ"ונ א"יא

א"טילש ריאמ ה"ומ

!הכרבו םולש

ןג הנחמב הלכ יחריב ותופתתשה רבד-לע בוט רשבמ וב בתכמה תלבק יננה רשאמ
- ותעב רבדו ,חור-תחנה לדוג לע ןח-תואושתו ,לארשי

באב רשע-השמחל תוכימסב

- אתומלשאב ארהיס אמייק -

'וכ ןגב לוחמ [...] 'וכ באב ו"טכ לארשיל םיבוט-םימי ויה אלו

.'קה ןויצה לע ןוצר תעב וארקי ובתכמבש נ"פה

(ק"יח) הכרבבו דובכבתודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


(זט,ז) םימעה לכ תא תלכאו

- לכאמבש יקולאה ץוצינה תא הלעמו ררבמ ידוהיש םשכ .םימעה לכ תא ולעתו וררבת :רמולכ
ןתונו אשונ אוהש ידי-לע ,םלועה תומואבש השודקה תוצוצינ תא הלעמ אוה ןכ ,לכוא אוהשכ
.הקדצל שירפמ - חיוורמ אוהש ףסכהמו ,הנומאב םמע

התוא ךישממ הנומאב ןתמו אשמש ,תודיסחה תרותב ראובמ ןכש ,ךיניעב לק רבדה אהי לאו
.םרמזבו םרישב םיכישממ םיכאלמש הכשמה תגרד
(חפ 'מע ל"רת םירמאמה-רפס)


(זי,ז) ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ

:שטירזממ דיגמה רמוא

;ךמצעל בושחת םא - "רמאת יכ"

;תוער תודימ ,םיבר םייוג ךבילב שיש - "הלאה םייוגה םיבר ךבבלב"

לגוסמ תייה ,וילא לטבו ה"בקב קבד תייה םא ןכש ,ךכב םשא התאש תעדל ךילע - "ינממ"
חמוצה חוכל ,השרושל הטיח םיריזחמ רשאכש םיאור ונאש יפכו .בוטל ולא תודימ ךופהל
.םיבר םיטיחל תחא הטיחמ הברתמו הנתשמ איה ,םש תבקרנ איהו ,המדאבש
(דכ 'מע 'בקעיל וירבד דיגמ')


ךיקולא 'ה יכ . . ךינפמ םירתסנהו םיראשנה דבא דע
(אכ-כ,ז) ארונו לודג ל-א ךברקב

ער לטבלו תולגל ידכ .הארנ וניא ותוקד לדוגלש ,רתויב קד ערל זמור "ךינפמ םירתסנה"
."ארונו לודג ל-א" - רתויב לודג רואב ךרוצ שי הזכ
(דק 'מע ,תופסוה - רוא-הרות)


(א,ח) הוצמה לכ

(י"שר) הרמוג םש לע אלא הווצמה תארקנ הניאש ,התוא רומג הווצמב תלחתה םא

תורודה לש םתדובעש רורב ."הרמוג םש לע אלא תארקנ הלואגה ןיא" - רמאנ ונא ףא
םש לע הלואגה תארקנ תאז לכבו ;םותי רוד ,ונרוד תדובעמ ךורע-ןיאל תילענ התיה םימדוקה
.חישמה תאיב ינפל ןורחאה רודה ,ונרוד
(104 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


'ה יפ אצומ לכ לע יכ ,םדאה היחי ודבל םחלה לע אל
(ג,ח) םדאה היחי

רשפא-יאש ,ןאכ זומרל תשקבמ הרותה .(ח"פ הבר-רבדמב) שרדמב ראובמכ ,הרותל זמור "םחל"
תא ("יפ אצומ") הפב איצוהל וילע אלא ,("םחל") ןויעבו הגשהב הרותה דומילמ קר "תויחל"
לא" (דנ ןיבוריע) ל"זר ורמאו ,"םהיאצומל םה םייח יכ" ,(ד ילשמ) רמאנכ .דמול אוהש המ
."הפב םהיאיצומל אלא םהיאצומל ירקת
(דפ 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(ד,ח) ךילעמ התלב אל ךתלמש

(י"שר) םצהגמ ןנעה היהש

ררועל חילצמ םדא ןיא םימעפל .("ץוהיג") תינחור תולעתהל םרוג ("ןנע"ה) ומצע ךשוחה
וז הציחמ לע רבגתהל וחוכ לכב לדתשמ אוה ךכמ האצותכו ,תומימחב הליפתל וביל תא
.ויבא לא ןבה תבהא תא לידגמ קוחירהש ,ונממ קחרתמ ויבאש ןטק דלי ומכ ;הלטבלו

."תחקלתמ שא"ל הביסה אוה "לודג ןנע"ה :"תחקלתמ שאו לודג ןנע" (א לאקזחי) רמאנש והז
(הרות-רוא)

* * *

:דיגמה ברה שרפמ דועו
- "ךילעמ" ;ערקנ אל - "התלב אל" ,ךלש תווצמה םויקמ רצונש ינחורה שובלה - "ךתלמש"
תוינפ ךותמ הווצמ םויק ןכש .תישיא היינפ אלל הווצמה תא תמייקש יפל ונייה .ךתוכזב
.הז שובל לוטיבו תעירקל איבמ
(הרות רוא)


(זי,ט) םכיניעל םרבשאו

תריבש השעמ תייאר .הבושתל םררועל ידכ ,אקווד לארשי לכ יניעל תוחולה תא רבש השמ
וקיחרמ ויבאש ,ויבאל תייצמ וניאש ןבה לשמכו .הבושתו הטרח לש שגר םהב הררוע תוחולה
.באל ןבה תבהא תא הלגמו ררועמ אפוג הזו ,וילא רכנתמו ותיבמ
(240 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


'ה ינפל דומעל . . יולה טבש תא 'ה לידבה אוהה תעב
(ט-ח,י) ותלחנ אוה 'ה . .ותרשל

.הרובגו דסח םה םייוולו םינהוכש עודיכ ,תורובגה ןיינע םע רושק "יול"

ךירצ - תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוח - תורובג לש ןיינע םיאור רשאכ :םידמל ונאצמנ
'ה ינפל דומעל" - ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,השודקה רואב ףיסוהל איה רתסהה תנווכש תעדל
."ותלחנ אוה 'ה ...ותרשל
(ה"משת בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(די,אי) ךרהציו ךשריתו ךנגד

לש תולואגה שולש תוזמרנ הז קוספב :ר"ומדא ק"כ לש ויבא ,ה"ע קחצי-יול יבר ק"הגה רמוא
.הכונחו םירופ ,חספה גח
"םימולא םימלאמ ונחנא הנהו" ףסוי לש ומולחב הלחה םירצמ תולג ןכש .חספה גח - "ךנגד"
לארשי-ינב .ןגד - רב רובשל םירצמל בקעי ינב ודרי ןכמ רחאל .ןגד והזו ,(זל בשיו)
.ןגד בוש - (בי תומש) "םתולמשב תורורצ םתוראשמ" רשאכ םירצממ ואצי
המוקמבו ןייה התשמב הדרטנ יתשו) ןיי ידי לע עריא םירופ סנ ןכש ,םירופ - "ךשורית"
סנ ירהש ,הכונח - "ךרהצי" .(רתסא התשעש ןייה התשמב התיה ןמה תלפמ ןכו ,רתסא האב
.ןמשה ךפב רושק הכונח
(העומשה יפמ)

תובא יקרפ


"רמנכ זע יוה"

ךיבא ןוצר תושעל - יראכ רוביגו יבצכ ץר ,רשנכ לקו רמנכ זע יוה :רמוא אמית ןב הדוהי
'ה ךינפלמ ןוצר-יהי .ןדע -ןגל םינפ תשובו םונהיגל םינפ זע :רמוא היה אוה .םימשבש
,ה קרפ) ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש ,וניתובא יקולאו וניקולא
(כ הנשמ

:ארונטרבמ הידבוע וניבר שוריפ

אל ,ונינשש התואכ ,תנבה אלש המ ךברמ לואשל שייבתת אלו זע יווה... - רמנכ זע
רבא ולעי ,('מ םש) ביתכדכ ,עגית אלו ךדומלת רחא רוזחל - רשנכ לקו .דמל ןשייבה
ךרצי תא שובכל - יראכ רוביגו .תווצמה רחא ףודרל - יבצכ ץרו .ועגיי אלו וצורי םירשנכ
עשר שיא זעה ,(א"כ ילשמ) ביתכדכ ,םינפב רכינ תוזעהש יפל - םינפ זע .תוריבעה ןמ
םשכ ,[א"ע ט"ע תומבי] רמולכ - ונימיב הרהמב ךריע הנבתש .םינפ זע ארקנ ךכיפל ;וינפב
ןוצר-יהי ןכ ,םידסח-ילמוגו ,םינמחר ,םינשייב - םהרבא ערזל ןמיסש הדימה תאז ונתננוחש
.'וכו ךריע הנבתש

:ר"ומדא ק"כ שוריפ
,רשנ - תויחה ראש הז ךרד-לעו) רמנמ אמגוד אנתה איבמ עודמ ,הזב קדקדל שי - רמנכ זע
קר תויהל הכירצ וז תוזע :דועו תאז ."זע" תויהל םיכירצש םתס רמא אלו ,(יראו יבצ
אלש" ןקזה ר"ומדא ריהזמש יפכו ,"םיגיעלמה םדא ינב ינפמ שייבתהל אלש" ,'ה תדובעב
אל הז ירה ןכ םאו ,"ךרבתי ותדובע םוקמב אלש וליפא ,םינפ-זע תויהל ושפנב ןיינק הנקי
?"רמנכ זע יוה" אנתה רמוא המ םשלו ,רמנ לש ותוזעל הרואכל ךייש

:הזב רואיבהו

הנתינ אל אלמלא" - ל"זר ורמא "ונמכחי םימשה ףועמו ץראה תומהבמ ונפלמ" קוספה לע
.(י"שר ,ונל תורוהל המכח םהב ןתינש) "הלמנמ לזגו לותחמ תועינצ םידמל ונייה הרות
!?הלמנו לותחמ דומלל וכרטציש ןכתייה ,םוקמל םינב םה לארשי :אלפ רבד הז ירה הרואכלו

הארוה קיפהל וילע ,האור ידוהיש רבד לכמש ,העודיה ט"שעבה תרות יפ-לע ראבל שיו
.ארובה תדובעב ונממ דומלי ידוהיש איה םלועב ארבנ רבד לכ לש ותילכת יכ ,'ה תדובעב

האור אוהשכ - הרותה תארוה יפכ וז הארוה דומלל םיכירצ רמנמ םג :"רמנכ זע יוה" והז
דומלל וילע אלא ,ונממ דומלל וילע הז תא אלש הרותה ול תרמוא ,תפרוטו הקיזמ היח ,רמנ
.'ה תדובע יניינעב ותוזעמ

תוזעב רבודמ ןאכו ."תומואבש ןיזע" םה לארשיש ורמא ל"זר :ףסונ ןיינע ןאכ שיו
.םלועה תומואב תכייש אל 'ה תדובעב תוזע ירהש ,'ה תדובעב תוזע תודוא אל ,הטושפכ
ידוהיש ,אופא ןבומ .הטושפכ תוזעב רבודמהש ךחרוכ לע ,תומואב ןיזע םה לארשיש ןוויכמו
ןוויכב תוזעה ץרפתת ,ןכ אל םאש ,'ה תדובעב ,השודק יניינעב תיעבטה ותוזע לצנל חרכומ
,אבנג יא ,'וכ אמד דישא רבג היהי ,םידאמבד ןאמ יאה" ,ל"זר רמאמ ךרד-לע ,יוצר יתלב
."אלהומ יא ,אחבט יא
(283 'מע ,אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


זגרא תכיפהו שאר-לש ןיליפת םוקמ
תבשב


גוסנ רעישה-וק

,שארבש ןיליפתה תחנה םוקמ תודוא א"טילש גרובנזיג ברה ריעמ (20 'מע) ב"ית ןויליגב
ר"ומדא ק"כמ הבוגת הז ןויד לע שי יכ ריעהלו .ע"יז ר"ומדא ק"כ לצא הזב וניארש המו
(13 'מע ,ןודנול ,ח"נשת בא-םחנמ - לטנוול-טנעל תנותח לש 'הרושת'ב ספדנ) ומצעב
.ב"וצמ םולצתהו

ותעפוה םוקממ) הארנכ ךא .ךיראת ול ןיא ףאו יברה לש ימשר קנאלב לע עיפומ וניא בתכמה
:(תילגנאמ) רוקמה לש ישפוח םוגרת ןלהל .ךרעב ג"כשת תנשמ אוהש ('הרושת'ב

טנעל בוד רמ

תמש םא .ךורע-ןחלושב שרופמ - וטושפכ - אוה שאר לש ןיליפתה תחנה םוקמ
ונייה קפס ילב ,רעישה-וקמ ןומנ ןיליפת חינהש הארנש םייוסמ שיא לע בל
תמאב היה הפיא עובקל ךל השק קחרממו ,גוסנ םדאה ותוא לש רעישה -וקש ינפמ
ותוא תעידי ילב שאר-לשה טמשנ ןמז ותואבש רשפא םג ,ךדיאל .ירוקמה וקה
.הכלהה יפל שרדנכ ,ושאר לע םמוקמ קדוב אוה ללכ-ךרדבש יפ-לע-ףא ,םדאה

תישיא תודע

ק"כ תעד התיה אלש ,תבשב זגרא תכיפה תודוא הדבוע האבוה ,(12 'מע) ל"נה ןויליגב דוע
ק"כ ובישהו ,'תודיחי'ב הז לע לאש 'יחיש קירטיח ןורהא ברהשו ,הזמ החונ ע"יז ר"ומדא
.ןאכ דע .הפמ תסירפ תודוא ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש ןושל קוידמ תאז דמל יכ ר"ומדא

רבדה תא רשיא אוהו 'יחיש קירטיח ברה לא יתרשקתה ,ףיעסו ןמיס הזיא ןייוצ אלש ןוויכמ
המב ורדיסו ,'שאלאש'ב זא וללפתהש ,(ח"ישת וא ז"ישת) הנשה-שארד 'א לילב היה ןכש רמאו
ר"ומדא ק"כ תדרב ירה ,תצקמב הובג היהש ןוויכמו .םיזגרא יבג-לע ומשש םישרק ידי-לע
.ןכ תושעל אלש ונבר ול זמר .הגרדמכ ךופה זגרא חיניש ךכב וילע לקהל דחא הצר הנממ
לאשו 'תודיחי'ל קירטיח ברה סנכנ הבושת-ימי-תרשעבו ,תבש תכסמ הבישיב ודמל הנש התואב
יקספו שוריפ' רפס - םימיל - רואל-איצוהו ךרע ל"נהש ריעהל) זגראה תכיפה ןיינע תודוא
תודוא ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש ירבדמ תאז דמלש ונבר ול הנעו .('תבש תכסמ לע ד"ירה
.יל רפיסש המ ןאכ דע .הפמ תסירפ

לע הפמ סורפל רתומ הז םעטמו" :קיסמ ח"יס ו"טש 'יס ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב ,םרב
הטמ ןידב ט"ס םש ראובמהל ןדיד ןודנ תומדל הארנ היה רתוי ,הרואכלו ."...תבשב ןחלושה
.םש ןייע ,םיפדמ ףקומ ןותחתה הקלחש

,תויבח יתש יבג-לע ףד תחנה ידי-לע השענה ןחלוש ןידב (חמ ק"ס םש) הרורב-הנשמ ןייעו
'התכלהכ תבש תרימש' רפסבו .תויבחה ללח יבג לע ליהאי אלש ידכב ,תויבחה ךופהל שיש
השוע תויבחה תכיפהב ירה הרואכלד ,ל"צז ךברייוא ז"שרגה תרעה איבה (בע 'עה ד"כ קרפ)
ידכב עקרקהמ םירהל ךירצו ,דצ לכמ המותסש ןוויכ ,תיבחה תכיפהד רמול שי" :ץרתמו ?להוא
."...להוא תיישע רדגב הז ןיא ,היתחתמש םוקמב שמתשהל

רתוי ןוכנ ךא" :ל"נה ג"הרה םשב איבמ (במ 'מע ,'םיאולימו םינוקית' ךרכב) םש בושו
ומכ יוהד הצריש דצ לכל ךופהל ריפש ,רבדה ףוג תא הנשמ וניאו דמועו יושע רבכש ןוויכד
."הצריש דצ לכל םכפוהלו לגלגל רשפאש ,ןחלושו אסיכו הטימ

.הז לכב ןייעל שי אבוטו
ןודנול ,שטיוואבויל תליהק ץ"מוד ,ןיקסאר קחצי-יול ברה
גהנמו הכלה ירוריב


'למוגה' תכרבב ןקזה ר"ומדא חסונ

ימ" :םינועו ."בוט לכ ינלמגש תובוט םיבייחל למוגה" :םיכרבמ ,תואחסונה בור יפ-לע
."הלס בוט לכ ךלמגי אוה ,בוט לכ ךלמגש (ל-אה :םידרפסהו)

לכ ךלמגי אוה ,בוט ךלמגש ימ" םינועו ,"בוט ינלמגש" םיכרבמ ןקזה ר"ומדא חסונל וליאו
."הלס בוט

'מע ז"פרת םירמאמה רפס ,ז"פרת "למוגה ךורב" ה"דר) צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושל הזו
ינלמגש' איה ף"ירהו ם"במרה תסרגד" :ןודנב (368 'מע א"ח םיסרטנוק-םירמאמה רפסו איר
."...דחוימה יתימאה בוט אוהש עמשמו ,םתס 'בוט' אוה טלחומהו לבוקמה חסונהו ,'בוט לכ
."הרות אלא בוט ןיא" ל"זר רמאמ יפ-לע 'בוט' ןושל ראבמ רמאמה םויסבו

םהרבאד -אתולצ ,תוליפתה-רצוא םירודיסב ןכו ,ללוכה-רעש רודיסב) יתאצמ אל התע-תעלו
רפסמ הירארוג 'יש י"אר ג"הרה ינריעהו] ולא תואסרג יפוליחל םעטו רוקמ ונייציש ('וכו
אבוה רפסה) ב"מש תנש אקארקב ספדנש ,ןילבולמ קישטפראמ לכימ-לאיחי יברל 'תוכרב רדס'
בוט לכ ךלמגי ,בוט ךלמגש ימ" :היינעבו ,"בוטה ינלמגש :הרימאב" חסונה םש ,(א"גמב
.["הלס

ולמגש לע הדומש הזב ,רתוי ןבומ ןקזה ר"ומדא חסונש רמול םוקמ היה הנושאר הפקשהב
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ירבד יפל לבא ."בוט לכ" 'ה והלמגיש ותוא םיכרבמו ,דבלב "בוט"
."דחוימה יתימאה בוט" אוה "םתס 'בוט'" ירהד ןכ רמול ןתינ אל הרואכל ,ליעלד

ול ןתינ רבכש ןוויכ ;"בוט לכ ךלמגי אוה" רוביצה תיינעב רואיב תמאב ךירצ הז יפ-לעו
בוטה" וניא ,הרואכל ,אוהש) "בוט לכ"ב םיכרבמו םיטעממ עודמ ,"דחוימה יתימאה בוטה"
."בוט לכ"ב םג יתימאה בוטה תא ךישמהלו ךרבל הנווכה אמשו ?("דחוימה יתימאה
רמוע ,ירוזא בר ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה

ד"בח יגהנמו תוכלה


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

בקע תשרפ שדוק תבש
בא-םחנמב ח"י


.ה קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
בא-םחנמב 'כ


לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
הלגוהו רסאנ .קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כל ,ןב רחא ןב ,ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןטסחזק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע לע
.1דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל תוצעומה-תירב)

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.2(תודעוותהה תליחתב

,ותרותמ תודעוותההב דומלל - 'וכו שקבלו עיצהל לודג תוכזהו בוחה ילעו" :יברה בתכו
.3" ... [ותמשנ תוכזל=] נ"זל ןיד אמויב בדנלו

יול ןרק' תא ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמב 'כ םויב
.4ל"ז ויבא םש-לע 'קחציג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (1
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס (2

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (3

םיגהנמה רפס - שדוק-ידומיל ידמלמלו שדוקה-תרהט-לע ךוניח תודסומל דחוימב תואוולהב רוזעל - ותרטמ (4
.םש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il