- ט"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה בא-םחנמב ד"כ * האר 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


יחו חמוצ ,םמודה תא תולעהל
"ןוילעה םדא" - רבדמ תלעמל


תקלוחמ הסרפהש - "הסרפ תסרפמ" אוה הרוהט המהבל ןמיסה
וז םדאה תדובעב * םידדצה ינשל ,הלאמשו הנימי תנווכמו
ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףא * לאמשו ןימי - םיווקה ינשב הדובע
רוזחל - "הרג תלעמ"ל םג אוה ךירצ ,תוימשגב קסועש
* םעפ דועו םעפ דוע ררבלו ,ומצע תא קודבלו "סועלל"ו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


רשא המהבה" תודואו ,תורוהט תומהב ,2"ולכאת רשא המהבה תאז" תודוא רבודמ 1ונתשרפב
"הרג הלעמ" :"ולכאת רשא המהבה"ל םינמיס ינש תנתונ הרותהו ,תואמט תומהב ,"ולכאת אל
.3"הסרפ תסרפמ"ו

ןודנבו ,רבדל הביסו םעט םהש םינמיס - םימרוג (א :םיגוס 'ב םנשי הרותבש 4םינמיסב
םילידבמ (ב ;הרוהט המהב איה ירה ,הסרפ תסרפמו הרג תלעמ איה המהבהש הז ידי-לע - ןדיד
רבדב הנשיש הרהטה ךפיהו הרהטה תא םיררבמ אלא םניאו ,רבדל הביסו םעט םניאש םינמיס -
.5םינמיסה ידי-לע ררבתנ הז ןיינעש ,ומצע דצמ

,רז רבד אוה לשמהש ףאו .לשמנה םע לשמה תא תרשקמ ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ
םתס הרקמ ןיאש ןוויכ ,לשמנה םע ותוא םירשקמ ןכ-יפ-לע-ףא - דבלב לשמ אלא וניאו
.ונממ חקלנש ינפמ הז ירה - לשמנל לשמ אוה הז ןיינעש הזו ,םלועב ("לאפוצ ןייק")
.6לשמ השענ - רתוי ןותחת םלועל דרוישכ ,לשמנבש ןיינעה

םעט םניאש םינמיסה וליפא .ומצע רבדהל תוכייש הנשי םינמיסבש םיגוסה ינשל ,הז יפ-לע
ןמיסה והז הרקמב אל .ומצע רבדה םע םירושק םה םג - ררבל ידכ םינמיס אלא םניאו ,הביסו
.ןמיסה - אוה השענ רתוי הטמל דרוי רבדה רשאכ אלא ,רבדה לש

שי - וללכייש םינמיס גוס לכב ,"הסרפ תסרפמ"ו "הרג תלעמ"ד םינמיסה 'בש ,ןבומ אלימבו
."ולכאת רשא המהבה תאז"ל תוכייש םהל

ידי-לעו ,םמוד וא חמוצ ,יח םיחקולש אוה - "ולכאת רשא המהבה תאז" - הליכאה ןיינע
ידי-לעש ,רבדמ השענ - יחה וא חמוצה ,םמודהמש "ורשבכ רשבו םד" השענ ,ותוא םילכואש הז
.7רבדמהב ללכנ אוהש - יחה וא חמוצה ,םמודהד תילכתה תאלמתמ הז

8ארמגה רמאמ ךרד-לע ,יח חמוצ ,םמודל הווש אוה םהבש םיניינע םנשי אפוג םדאב םג
,םדא אוה ירה םהבש ,יח ,חמוצ ,םמודמ קלוחמ אוה םהבש םיניינע םנשיו ,"המהבכ השולש"
.רבדמה ןימ

רבדמה אלא ,תילכתה םה יחו חמוצ ,םמודה אל ,ללכב רבדמו יח ,חמוצ ,םמודבש םשכו
רבדמהב םג אוה ןכ - רבדמהב םיללכנ םהשכ אקווד איה יחו חמוצ ,םמודב הלעמה םגו ,אקווד
תילכתה .ולש תילכתהו הלעמה םניא - יחו חמוצ ,םמודל המוד אוה םהבש םיניינעה :אפוג
םה םגש ,איה - ובש יחו חמוצ ,םמודה - םיניינע ראשד תילכתהו ;ובש רבדמה ןיינעב איה
.וב םיללכנ ויהיו ,ובש רבדמה ןיינעל םאתהב ויהי

,וב םיללכנ םהו םהב שמתשמ םדאהש - תוללכב - יחו חמוצ ,םמודהל עגונב םג אוה ןכו
םאתהב םהב שמתשי םדאהש הז ידי-לע ,אקווד םדאבש רבדמהב םיללכנ ויהיש איה תילכתהש
.9םדאה תלעמו ןיינעל

"אסכה לעש ןוילעה םדא"ל ,לוכיבכ ,11ןוילעל 10המדא" - אוה םדא לש יתימאה וניינע
םדאד הלעמה .רבדמה תלעמ תיתימא ,יתימאה "םדא"ה - "אסכה לעש ןוילעה םדא" - אוהש ,12
."םדא" םשב ארקנ ןכלו ,ןוילעה םדאל "המדא" אוהש - איה ןותחתה

םדא" לש ותוחילש תא אלמיש הז ידי-לע ,"ןוילעה םדא"ב ללכנ אהיש - איה םדאה תלעמ
םישענ - ןוילעה םדא לש ותוחילש םישועש הז ידי-לעש ,13הרות-יטוקילב ראובמכו ."ןוילעה
.ןוילעה םדאב ללכנש ,תוללכתהה ןיינע אוהש ,14"ותומכ"

לעופש דע ,רתוי הלעמל ךכ-רחא ,הנותחת הגירדמב הז ירה הליחת :הגרדהו רדס הזב שיו
הדובעה הליחתש ,(15רמאמהב) ראבתנש יפכו .ןוילעה םדאב ירמגל ללכנש - תוללכתהה ומצעב
דע ,דבלב "םירוחא" אלא הז ןיאש ,ירחא - 16"וכלת םכיקולא 'יוה ירחא"ד ןפואב איה
ומצעל תואיצמ םוש וניאש , 16"ןוקבדת ובו" - היילעה תילכתל םיעיגמש
.דחא רבד השענש דעו ,קובד ירמגל השענ אלא ,ללכ

היה אלו ירמגל לטב היהש ןוויכ "בשע יתתנו" 17רמאש ,וניבר השמ תגירדמ ךרד-לעו
,(ולש תואצומה 'ה ידי-לע) 19"היליד אמופמ תרבדמ הניכש" ,18"המ ונחנו" ,ללכ תואיצמ
."ןוקבדת ובו"ד הגירדמה יהוזש

םיללכנ ויהיש איה םתילכתש ,םהב שמתשמש יחו חמוצ ,םמודהב םג אוה ןכ - ומצע וב ומכו
."ןוילעה םדא"ב

האלעה הב לועפלו ,20"הטמל איה תדרויה המהבה חור"ש ,המהב תחקל - הז ןיינע
םדאב םג הז ידי-לעו ,ןותחתה םדאב תוללכתה הליחת - הטמל הדיריד העבט ךפיה ,תוללכתהו
לכ"ו ,"ןוקבדת ובו" דע "םכיקלא 'יוה ירחא"מ ,רתויב הקוחר ךרד הז ירה - ןוילעה
.21"הנכס תקזחב םיכרדה

השוע םדאה םא םירומה ,םינמיס ינש הרותה ונל הנתנ - וז ךרד רובעל רשפא היהיש ידכו
:יוארכ ותדובע

אוה לעופ זאש ,'יוה תדובעלו םימש םשל יחו חמוצ ,םמודד םיימשגה םירבדב קסעתמ אוה םא
תאז השוע וניאש ,יוארכ תאז השוע וניאש וא ;"ולכאת רשא" - ל"נכ תוללכתהו האלעה םהב
- זאו ,ךפיהל אלא האלעה הזב לעופ וניא זאש ,ותוליגרו ותויעבט דצמ אלא 'יוה תדובעל
."ולכאת אל רשא"

השעש דחא השעמ - םיניינע 'ב השעש ,23ןוידרת ןב אנינח 'ר תודוא אבומ 22רוא-הרותב
ועדי הז ידי-לעו ,ןפוא ותואב םהינש תא השעו - הרובגה וקב השעש ינש השעמו ,דסחה וקב
'ב תויהל םילוכי ויה אל - עבטה דצמ הז היה וליא יכ ,הדובע דצמ אלא עבטה דצמ הז ןיאש
.תויח התואב םיניינעה

דבלמ ,דחי תויהל םילוכי םניאו םייכפה תודימ 'ב םה האריו הבהאש 24ירפסב בותכש ומכו
.דחי תודימה 'ב תויהל םילוכי הזבש ,'יוה תדובעב

ארי יכ יתעדי התע" אקווד הדיקעה ןויסנ תעשב וניבא םהרבאב בותכש המ ןכ םג והזו
םא תעדל רשפא היה אל ןכלו ,ןימיה וק - דחא וקב ויה םימדוקה תונויסנה :25"התא םיקולא
המ תושעל הצרש דע ,הדיקעהל קחצי תא חקלש ,הז ןויסינ היה רשאכ לבא .עבטה דצמ הז ןיא
"יתעדי התע" ,"התא םיקולא ארי יכ יתעדי התע" יזא - הרובגה וק דצמש ןיינע והזש ,הצרש
.26הדובע דצמ םהש ,םימדוקה תונויסנה לע םג

:"הסרפ תסרפמ"ד ןמיסה והז

.תוליגרהו עבטה דצמ והזש ןכתיי - 27"אכמס דחד אמייקב" ,דחא וקב קר םילעופ רשאכ
ינשל ,הלאמשו הנימי תנווכמו תקלוחמ הסרפהש - "הסרפ תסרפמ" אוה הרוהט המהבל ןמיסה
םוקמ לכב ,"ןוילעה םדא" לש ותוחילש תא השועו ,ותוליגרו ועבטמ אצוי אוה .םידדצה
.ותוא םיחלושש

ןיא - אל םאו ,הטמלמו הלעמלמ תקלוחמ תויהל הכירצ הסרפהש ,אוה "הסרפ תסרפמ"ב ןידה
םא ;דבלב תוינוציחב קר אל תויהל הכירצ ןיווקה 'בב הדובעהש ,ונייהו .28הרוהט המהב וז
,"ולכאת אל" יזא - דחא וקב אלא דמוע וניא תוימינפב לבא ,תוינוציחב קר אוה הז ןיינע
ולוכ לכב ,לעופב םגו תוימינפב קלוחמ תויהל וילע .תוללכתהו האלעהה תא לעופ וניאש
."ןוקבדת ובו" ידיל אבש דע ,תוללכתהה תא לעופש ,"ולכאת" זאו ,("ךרוד ןוא ךרוד")

האור אוהשכ וליפא ירה - תוירמוחל תכיישש ,תוימשגב קסוע אוהש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
רוזחל - "הרג תלעמ"ד ןמיסה םג תויהל ךירצו ,ומצע לע ךומסל ול ןיא ,"הסרפ תסרפמ"ש
.29םעפ דועו םעפ דוע ררבלו ,ומצע תא קודבל ,("ןעייקרעביא") סועללו

:איה - הטמל הלעמלמו ,הלעמל הטמלמ הדמלל רשפאש - לעופב הדובעב הזמ הארוהה

הלכואל רוסא ,אל םאו ,הרהט ינמיס הל שי םא קודבל שי ,המהבמ לוכאל םידמוע רשאכש םשכ
תויהל וילע :ולא םינמיסב קודבל םיכירצ ,תושעל םידמועש הזה םלועב ןיינע לכב םג ךכ -
םיאתמ הז ןמיסש ויניעב הארנ םא וליפאו ,"ושפנ תואת תואלמל" אל תאז השועש חוטב
.ינשה רוריבב ךרוצ שיו ,הז לע ךומסל ול רוסא - ("טמיטש")

* * *

,הרואכלד - "תוחול ירבשו תוחול ןורא" תובית-ישאר "לולא"ש ,31תוקומע-הלגמב 30בתכ
?"תוחול ירבשו תוחול ןורא"ל "לולא"ד תוכיישה יהמ

:ןיינעה רואיבו

הרותהמ םיעדוי הבושתה ןיינע תא םג ירה ,הרותהמ הלעמל אוה הבושתה ןיינעש עודיש ףא
.32הבושתה ןיינע תא הלגמ הרותהש ,ונייהו ,אקווד

:תוחולה םע דחי ןוראב םיחנומ ויה תוחול ירבש םגש ךכב זמורמ הז ןיינעו

,ןכלש ,תוחולה תריבש ןיינעב הלעמ שיש וניצמ ןכלו .הבושתה ןיינע אוה - "תוחול ירבש"
ה"בקה34ימלשוריב אתיא וזמ הריתיו ,33"תרבישש ךחוכ רשיי" וניבר השמל ה"בקה רמא
ןידמוע הבושת-ילעבש םוקמב"ש ,םיקידצ לע הבושת-ילעב תלעמ ךרד-לע - "םרבשיש ול רמא
.35"וב דומעל ןילוכי ןירומג םיקידצ ןיא

ובש ןורא ותואב םיחנומ ויה (הרותהמ הלעמלש הבושתה ןיינע) "תוחול ירבש"ה םגש והזו
הלגתמ (הרותהמ הלעמלש) הבושתה ןיינע םגש ןוויכ ,(הרותה ןיינע) תוחולה םיחנומ ויה
רדס תא םירומו םילגמה םה (הרות םניינעש) םיקידצהש ,ונייהו .אקווד הרותה ידי-לע
.הבושתה

(תוחול ירבש) הבושתה ןיינע ,ולא םיניינע ינשל עגונב איה לולא שדוחד הנכההש ,אצמנו
שדוחש ןוויכ - [...] הזל הז םירושק ולא םיניינע ינשש ןפואבו ,(תוחול) הרותה ןיינעו
.ל"נכ ,(הרות) הרות תחמשל ןהו (הבושת) הנשה שארל ןה הנכה אוה לולא

שדוחבש ןוויכ - "תוחול ירבשו תוחול ןורא" תובית-ישארהל לולא שדוחד תוכיישה יהוזו
הזל הז םירושק םהש ןפואב ,(הבושתו הרות) תוחול ירבשו תוחולד םיניינעה 'ב םנשי לולא
.(ןוראה ידי-לע)

:הזב ףיסוהל שיו

היה "ןוראה םוקמ"ש ףאש ,ונייהו ."הדימה ןמ וניא ןורא םוקמ"ש ,36וניצמ ןוראל עגונב
,37"חור לכל ריווא תומא רשע" ויה ונממו ,םישדוקה-שדוקב דמע ןוראה ירהש - תואיצמב
"ד ןפואב היה הז םוקמ ירה - (תורובש תומאו תומילש תומא לש) הדימב היה ומצע ןוראהו
."הדימה ןמ וניא

הדובעה תויהל הכירצ ("תוחול ירבש"ו "תוחול") ולא םיווק ינשבש - הדובעב ןיינעהו
.התתימאל הלבגהו הדידממ האיציה תא ה"בקה לעופ זאו ,הלבגהו הדידממ האיצי לש ןפואב

שי ובש ,ןובשחה שדוח (38ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמכ) אוהש ,לולא שדוח לש וניינע והזו
לועפל שיש - הנשה לכ ךשמב תובשחמהו םירובידה ,םישעמה לכ לע שפנ ןובשח ךורעל
.ולש הלבגההו הדידמה יפ-לע ויהי אל ולא םיניינעש

הבוט הנשל ,39םיקידצ לש ןרפסב רתלאל ןימתחנו ןיבתכנ ובש ,הנשה-שארל הנכהה יהוזו
.הקותמו
םחנמ-תרות' ,ד"ישת'ה לולא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 182-173 'מע (בי) ישילש קלח ד"ישת 'תויודעוותה -

הרודהמב) ךליאו 375 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ז"סוס דע ןאכמ (1
יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז הרודהמב .(ךליאו 78 'מע - ק"הלל תמגרותמ
.הגומ

.ד,די ונתשרפ (2

.ו ,םש (3

.נ"שו .ךליאו 145 ע"ס ח"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (4

.תורוסא תולכאמ 'לה שיר ם"במרה לע יבו'צגרה ןואגהל נ"עפצ תויטרפב האר (5

.181 הרעהב םש ןמסנהבו ,229 'מע םש םחנמ-תרות האר (6

.72 הרעהב םש ןמסנהבו ,206 'מע ט"יח ש"וקל האר (7

.א,זט הגיגח (8

.ךליאו 44 ע"ס םש םחנמ-תרות םג האר (9

.די,די היעשי (10

.ג"לפ ב"ח יח לכ םא רמאמ תורמאמ הרשע רפסב םג .מ"כבו .ףסוי ןאצ שורדה ףוס בשיו כ"בשות קלח ה"לש (11
.דועו

.וכ,א לאקזחי האר (12

.א,ב .ג,א ארקיו (13

.הגומ יתלב החנהמ - .(נ"שו (הנשמב) ב,דל תוכרב) "ותומכ םדא לש וחולש" ירהש (14

.ךליאו 164 'מע (בי) ישילש קלח ד"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות (15

.ה,גי ונתשרפ (16

.וט,אי בקע (17

.ח-ז,זט חלשב (18

ת"וקל .ט,חי ורתי אתליכמ .ג ,ב"פ ר"קיו .וט,ג"פ ר"ומש .א"עס ,הסר .א,ז םשו א,בלר ג"חזמ ריעהל (19
.א,נ ארקיו

.אכ,ג תלהוק (20

.(ב) ב ,ג"פ ר"הק .ד"ה ד"פ תוכרב ימלשורי (21

.ב,טי תודלות (22

.א,חי ז"ע (23

.ה,ו ןנחתאו (24

.בי,בכ אריו (25

.(ב,טיק) ג"יס ק"הגא אינת האר (26

.גש 'מע צ"יול תרות הארו .(ב,זכק ג"חז) התלחתב ר"דאה ןושל (27

.ו,די ונתשרפ י"שרפ (28

'בל עגונב (169 'מע (בי) ישילש קלח ד"ישת תויודעוות ה - םחנמ תרות) רמאמהב ראובמה ד"עו (29
,ותואיצממ אצויש ,"האתשמ"ד לוטיבה - (אכ,דכ הרש-ייח) "שירחמו האתשמ" - לוטיבה ןיינעב תוגירדמה
.(הגומ יתלב החנהמ) רבדב ללכנש ,"שירחמ"ד לוטיבהו

.(ז"ישת אצת פ"ש תחיש םע בולישב) ךליאו 1350 'מע ד"ח ש"וקלב ספדנ הז ףיעס ןכות (30

.(א,הנ) לולא ה"ד בקע 'פ (31

.נ"שו .121 'מע ח"יח ש"וקל האר (32

.הכרב פ"ס ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .א,זפ תבש (33

.ה"ה ד"פ תינעת (34

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר .ב,דל תוכרב (35

.נ"שו .א"עס ,אכ אמוי (36

.םש י"שרפ (37

.נ"שו .141 ע"ס ו"צרת מ"הס האר (38

.ב,זט ה"ר האר (39ןוא ךרוד" - ולוכ לכב ,לעופב םגו תוימינפב קלוחמ תויהל וילע
ובו" ידיל אבש דע ,תוללכתהה תא לעופש ,"ולכאת" זאו - "ךרוד
"ןוקבדת


ךורעל שי ובש ,"ןובשחה שדוח" אוהש ,לולא שדוח לש וניינע
הנשה לכ ךשמב תובשחמהו םירובידה ,םישעמה לכ לע שפנ-ןובשח

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יללכה חישמ איבי יטרפה חישמ


ףכית רוזחל הלוכי שדקמה-תיב תדובעש הייארה ןיינמ
?דימו

,"'וגו ואיבת המש ,םש ומש ןכשל וב םכיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה היהו" רמאנ םויה תשרפב
.םילשורי לע איה הנווכהש י"שר שרפמו

הרותב םוקמ םושב רמאנ אל המל :העושיו הלואג קלחב (ל"רהמה יחאל) םייחה רפסב השקהו
?"'ה רחבי רשא םוקמה" - םתס קר אלא ,שוריפב "םילשורי"

םוקמ לכב אלא ,םילשוריב אקווד ואלש ,ונייה ,"ימשל שגומ רטקומ םוקמ לכב"ש ,ץרתמו
דצל ,לארשי-ץרא דצל םיללפתמ ןכלו .וב רחוב ה"בקהש םוקמ הז ירה ,ה"בקהל ללפתמ ידוהיש
-ץוחב וליפא ,םוקמ לכב םגש ןוויכ ,ןוראה דצלו םישדוק-ישדוק דצל ,שדקמה דצל ,םילשורי
.םילשוריד ןיינעה ונשי ,תוימשגב ץראל

"רדה" הז ירה - םייחה רפסב ךישממ - "'וכ ול ןיא וליאכ ץראל ץוחב רדה לכ" ורמאש המו
בשוח וניא ירמגלו ,תועיבקב ץראל-ץוחב בשויש ,ונייה ,תועיבקב ושוריפ "רד"ד ,אקווד
ומכו ,לארשי-ץראו חישמ תודוא םיבשוח ץראל-ץוחב םיבשוישכ םג רשאכ לבא .הלואגה תודוא
רחבי רשא םוקמה הז ירה םיאצמנ ובש םוקמ לכב יזא ,לארשי-ץרא דצל םינופש הליפתה תעשב
.'ה

ירה "ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב"ש - םויה תשרפמ קיפהל םיכירצש הארוהה יהוזו [...]
חישמ לש ןיינעה והזו ,יולגב היהי רבדהש לועפל ידוהי לכ לש וחוכבו ,לארשי-ץרא הז
םע דחי תימשגה לארשי-ץראל וכליי לארשי ינב לכש ,יללכה חישמ תאיב םג לעפיש ,יטרפה
.ונקדצ חישמ

* * *

אתכלה" - ארמגה ןושלכ - והזש םיבשוחה ולאכ םנשי ,חישמ לש םיניינע תודוא םירבדמשכ
:הרותד הלגנמ תחכומ היאר הז לע שיו .ןכ רבדה ןיאש תעדל םיכירצ ."אחישמל

רוכישו ,שדקמה-תיב הנבי הרהמב יכ ,הזה ןמזב ןיי תיעיבר תותשל רוסא ןהכש העד שי
ידכ הייהש (ב ,הניש (א :םינפוא ינש ידי-לע םילוכי ןיי לש תורכשה גיפהל .הדובעב רוסא
.תוקד ד"כ אוה לימב לודג רתויה רועישהו ,תוקד ח"י אוה לימ לש רועישה .לימ

והזש ,לימ רועישמ תוחפ ,("עלייוו רעניילק א") טעומ ןמז ךשמבש ,הלגנ יפ-לע היאר ירה
תשגל דימ ולכויש ךכ ,ןכומ שדקמה-תיב םע חישמ אובל לוכי ,תוינש ט"נו ג"כ רתויה לכל
.הדובעל
יתלב - (וט) ישילש קלח ו"טשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ו"טשת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)
(הגומ


רקיעה אוה השעמה


אתתלד אתורעתאב הנכה ידי-לע
הבוט הנש םיכישממ


בא-םחנמ שדוחב רבכ הליחתמ לולא שדוח תדובע

"עשרל יוא"ד ןיינעהש ,לולא שדוחל "ונכשל יוא עשרל יוא"ד ןיינעה תוכיישב ליעל ראבתנ
בא-םחנמ שדוח - "וניכש" לע םג לעופ ,לולא שדוחבש (הבושתה תדובע ידי-לע ערה תריבש)
.וינפלש

הדובעהש ונייהד ,"ונכשל יוא עשרל יוא"ד ןיינעה ונשי "ערמ רוס"ד הדובעהבש םשכ ,הנהו
ןכ - (לולא שדוח ינפלש ,בא-םחנמ שדוחב) הל דחוימה ןמזה םדוק דוע הליחתמ "ערמ רןס"ד
הזב הרושקה הדובעהב ליחתהל שי ,בוט ןיינע ונשי רשאכש ,"בוט השעו"ד הדובעהב םג אוה
.("וניכשל בוט קידצל בוט") ןמזה םדוק דוע

ןיינע - וינפלש ןמזה לע עיפשמ השודקד ןמזש אידהל וניצמ השודקו בוט יניינעב :הברדאו
העדל - בוט-םויו תבשבו ,אתיירואדמ אוה םירופיכה-םויבש ,(ל"נכ) שדוקה לע לוחמ הפסוהה
.ןנברדמ - היינש העדלו ,אתיירואדמ אוה תחא

:ןנברדמ אוהש וימח דובכ ןיינעל עגונב ,ש"רהמ ר"ומדא םשב םעפ בתכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
..."טינ ךיוא ךיז טרעגלאוו ןנברד א"

הנשה-שאר םדוק םוי םיעברא

.דוסי ול שי לבא ,אידהל ויתאצמ אל - ןמקלד ןיינעה

תריצי םדוק םוי םיעברא"ד ןיינעה ומכו ,םוי םיעברא ךשמב איה ןיינע לכל הנכהה ,ללכב
,"ץראה תא רהטל" ,הנכה תניחב היה םניינעש ,לובמה ימי םיעברא הז ךרד-לעו "'וכ דלווה
.האס םיעברא ידי-לע הרהטה ןיינע ןכ-םג ךשמנ הזמו

.הנשה-שאר םדוק םוי םיעברא אוה - בא-םחנמ ף"כ - הז םויו

:ןיינעה ןכותו

םגתפכו .אקווד הבוט המיתחו הביתכ היהתש - איה הנשה-שארד המיתחו הביתכה לש התילכת
םא ירה ,םירופיכה-םויבו הנשה-שארב הרוסא הביתכהש ןוויכמש ,בושטידרבמ קחצי-יול 'ר
הביתכה ירה - ואל םא לבא ,תרתומ הביתכהו שפנ-חוקיפ והז ירה - הבוטל איה הביתכה
.הבוט המיתחו הביתכ היהתש חרכהב אליממו ,הרוסא

.הז םויב הליחתמ - וז הבוט המיתחו הביתכל הנכההו

,אליעלד אתורעתא םיכישממ - ולא םוי םיעברא ךשמב ,אתתלד אתורעתאב ,הנכהה ידי-לעו
.םיבוט םייחל רתלאל םיקידצ לש םרפסב הבוט המיתחו הביתכ היהתש

קלח ,ד"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;הגומ יתלב - ד"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)
(157-158 ,151 'מע (בי) ישילש

"התשרל המש אב התא רשא ץראה לא"בתוכ ,"שדוקה-ץראב בשיל שדחמ תוכזל ךירצ םויו םוי לכב"
,עבוקו "הלואגד אתלחתא" ןויערל ףקות לכב דגנתמ * יברה
ויפתכ לע לבקל ןאממ * "םדו רשב ידוהי גיהנמ היהי חישמ"
הנכסב םהב םייחהש ץרא ילבחב םידוהי תבשוהל תוירחא
תונויערל בישמ יברה * לפרעב טול םדיתעשו תישחומ
םוסרפ ,ץראב םינוש תומוקמב ש"נא תובשייתהב םיקסועה
דועו 'לתוכה בר'ל ובתכמ לש ןושאר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ט"שת תנש יהלשב ץיוורוה יולה היעשי 'ר ח"הגה םע (ותואישנ םדוק) יברה להינש תבותכתב
לש הרושב יברה ומע ןד (ר-הצק ,בפק 'מע 'ג ךרכ 'שדוק תורגא') י"שת תנש תישארבו
יתדגה" םירוכיבה איבמה יבגל רמאנ הבש םירוכיבה תשרפל יברה סחייתמ ראשה ןיב .תויגוס
:בתוכו "א"הל םויה
אצמנש המד ,םישדחכ - יתאב ...םויה .גיהנמו ךלמה לא אלו - ןהכה לא תאבו
קרו ,יד וניא ומצע תוכזו ,הזל הכוז םויהש ינפמ קר אוה ,שדוקה-ץראב םויה
.'וג חקלו - וז האדוה ירחא קרו ,וניתובאל ,'ה עבשנש ינפמ

:ותנווכ תא ריהבהו יברה רזח - אבה בתכמב - ןכמ רחאל
תואמ המכ הז עריאש המ לע םויה יתדגה רמואש המ אוה ,ןבומ וניאש יתרעה
רתוי םיכייש ולאכ םירופיס יכ ,"ךלמה לא אלו ןהכה לא" יתרעהו .םינש
םוי לכבד ונייה ,"יתאב ...םויה"ד יתשריפש המו .ןהכל אלו ,הנידמ גיהנמל
איקת אלו רמאנש המ יפ-לע אוהו .שדוקה-ץראב בשיל שדחמ תוכזל ךירצ םויו
,התיה יתנווכ רקיעו .שדקמה-תיב ןברוח אקווד אלו ,דיחיד תולג אוהו .'וכ
.אזימרב אמיכחל ידו ,'וכו טאדנאמה לוטיבב וז הנשד אנינעמ

"הלואגד אתלחתא" דגנ

המצע וז הזרכהש רמאו ,"הלואגד אתלחתא" ןויער תא תופירחב יברה ףקת רופסמ תובר םימעפ
,י"חלה גולואידיא ,(ל"ז) בייש דדלא לארשי ר"דה הכז הל 'תודיחי'ב .הלואגה תא תקחרמ
.ןודינב םיצרחנ םירבד יברהמ עמש ,(א"כשת חספב) תירבה-תוצראב רקיבשכ

יבגל רבד תושעל ןיא" ךא הילכה תברוא תירבה-תוצרא תודהיל :יברה ול רמא ראשה ןיב
הנניא תאז" .ןיפיקעב הלואגל עמשמ ,"הבושתה יבגל קר תושעל ונידיב .ןירשימב הלואגה
- ינתוח רבכ .העט קוק ברה" .ןחלושה לע ודיב הכהו םר לוקב יברה ארק ,"הלואגד אתלחתא
לעב ימשג םדו רשב ידוהי גיהנמ היהי חישמ .העט קוק ברהש רמא - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
."תוימשג םיידי

ידי-לע ואצמיי םא" ,תסייפמ המינב ,ול רמאו דדלא רמ תא יברה הוויל ,'תודיחי'ה ףוסב
."יל םרגשי רמ םא חמשא ,קוק ברה יבתכב םיניינעמ םירבד ודובכ

ויה ךא ,יברל תורישי תאז בתכ בור יפ-לע .תרוקיב ירבד יברל בותכל ךישמה דדלא רמ
יברה ול בתכ תויונמדזהה תחאב .םינוש תע-יבתכב םוסרפ יברה לע ותרוקיבל ןתנ םגש םימעפ
רפסמ רחאל האב הבוגתה ."לבקתנ - זגור - ובתכמ" :וילא רגישש ךורא בתכמל הרצרצק הבוגת
.השדחה הנשה תארקל הכרב לש תורוש

לפרועמ דיתעו תושפנ תנכס

לכ תא בשייל" ארק ףא תומייוסמ תופוקתב .ןורמושו הדוהי יקלח לכ בושייב זועב ךמת יברה
."אדח אעגרבו אדח אתעשב" יוטיבב שמתשה תרחא תונמדזהב ;"דימ - םיחטשה

לש יוניפ ךות ,תולודג םירע תמקהב הלגדש השיגל יברה דגנתה דיוויד-פמק ימכסה ימיב
-ץרא לע הכרעמב עירכמ םרוג אוה ןמזה יכ ןעט יברה ."תויקוח יתלב" וא תונטק תויולחנתה
.םירע תיינבל תויתשתה ומקוי רשא דע םיחטשה בושיי תא בכעל ןיא ןכ-לעו ,הנוחטבו לארשי
,ליח ישנא םש בישוהל ,םינטק םיבושיי לש הפופצ העוצר תונבל ךירצ" ,יברה רמא ,ךפהל
."חור דודיעבו הסנרפ תורוקמב ,יפסכ עויסבו קשנב םדייצלו

התוינידמ היהת תאזש עבת יברה .לארשי תלשממ לש הינזואל ונווכ יברה לש ויתואירק
הוול דימת ,ע"שיב תויולחנתה תמקהל ועייס לארשיב תולשמממ המכש ףא ,לעופב ךא .תימשרה
הדוהי לכ לש יביסמ בושיי ,רומאכ ,עבת יברה .םלועה ינפמ ששחבו תונססהב ןיינעה
ידמל ןכוסמ רתונ חטשב בצמה .םש ריעז הפ ריעז תויולחנתה ומקוה לעופבו ,ןורמושו
אצוי אלל ,'םיחטש'ה לכ יכ ףקותב זירכהלו לולצו םר לוקב רבדל הבריס לארשי תלשממו
.תורז םיידיל ורסמיי אל םלועלו ידוהיה םעל םיכייש ,ללכהמ

תחילשב הכורכה הדבכה תישיאה תוירחאה תא ויפתכ לע תאשל ןאימ יברה הזכש בצמב
םע .ןגרואמ ןפואב םידיסח לש תוצובק בושיי יפלכ םירומא םירבדה .הלא םיחטשל םיבשייתמ
ותכרבו יברה תמכסה תא ש"נא ברקמ םייטרפ םישנא ולביק םירקמ המכו המכב יכ ןייוצי תאז
.ע"שיב תובשייתהל

.לדנימ ןסינ ר"ד ברה ,יברה לש וריכזמ השודקה ונצראב רקיב ו"משת ןוושחרמ שדוחב
.(ו"משת ןוושחרמ ו"ט ;212 'סמ ןוילג) 'ד"בח רפכ' ןועובשל ןויאר קינעה רוקיבה ךלהמב
:רמאנ (13 'מע םש) ןויארה לש ומויסב

םילחנתמ םכניא עודמ ,ןורבחב תולחנ םכל שי :רמאו יברל אב והשימ רשאכש הביסה םג וז"
ידעצב תטקונ אל הלשממהש םושמ ,תושפנ-תנכס הז םש רוגל חולשל ירה :יברה הנע ?םש
עקתי ידיל ימ ךא ,אחינ - ונידיב ראשיי הזש חוטב יתייה וליא .םיקיפסמ הנגהו ןוחטיב
."!תימי תא ובירחהו יניס תא ורסמש יפכ הז תא ורסמי אלש

ןורמושב תיד"בח תובשייתהל השקב

תא חולשל וילא ונפש םינוש םישיאל יברה לש ותבושת ירבדב םיעיפומ ל"נה חורב םירבד
,ןורש לאירא רמ ,יחכונה הלשממה שאר אוה םהמ דחא .ןורמושבו הדוהיב בשייתהל וידיסח
.ןורבחל םידיסח חולשל יברהמ ותעשב שקיבש

:יברל בתכ ט"לשת תנשבש ,ןורמושה בר (ל"ז) ןתיאה ריאמ-קחצי ברה אוה רחא הנופ

-םחנמ ה"ומ דיסחה ןואגה .'קה ונצראלו הדועתלו הרותל םילעפ בר יח שיא ר"ומדא ק"כ"
.א"טילש ןוסרואינש לדנעמ

ףקות תא קזחלו קיזחהל תאזה תעב לודגה בויחה לע ק"כ ירבד םיחנומ ייניע ינפל"
לש תולחנתהה בלו ץראה זכרמ םהש ןורמושו הדוהיב דוחיב ,'קה ונצרא יבחרמ לכב ונתשיפת
.םישודקה ונתובא

הלחא ךא ,ךרבתי ומש שודיק ןעמלו לארשי ללכ ןעמל ותיישעב ,וילגר תופכ תחת ינא רפע"
ונאו ןויסנה לעבכ םכח ןיא ירהש ,ולא יירבדל ובל םישל תאז לכב ליאויש ק"כ ינפ
ןורמושה תריבמ לימ הנומשכ ,ןורמושה בושיי תא יצחו הנש הז ונפוגב ל-אל הדות םימייקמ
לש הקלחב .השנמה טבש יצח תלחנב הדשה תקלח תא וניבא בקעי הנק הבש ,םכש ריעה איה
םילקאב ךרובמ םוקמה .השנמו םירפא לובגכ עשוהיב רכזנה הנק לחנל לעמ ,רזעיא תחפשמ
םיכיישה ,םדאמ םיקיר םימנוד יפלאב ,תובורמ תועקרקבו ןיע ביהרמ ףונב .גזוממו אלפנ
ריעל העיסנ העשכ לש קחרמב ,השודקה ונצרא זכרמב .הלואגל םיעוושמו לארשי תלשממל
.קרב-ינבמ העשה תיצחמכו םילשורי ו"ת ונשדוק

תלואג תמישמ עוציבב תיחכונה הלשממה תשלוחב התע יאדו ארוקו עמוש א"טילש ר"ומדא ק"כ"
םימיאתמה םיאנתה םימייק ןורמושבש תעשב ,השעמלו הכלהל תידיימ הפונתב תמאב ןורמושה
םג המו ,םה םינטק היילעה ידממ ונרעצל םויכ .רצק ןמז ךות ,םידוהי יפלא-תואמ תטילקל
.ןאכ השודקה קוזיחל הרות תורמוש תוחפשמ לש תינחור היילע הצוחנש

ךותמ אובל יל אנ השרויו א"טילש ר"ומדא ק"כ תדוקפ לש המוצעה העפשהה תא יכונא עדוי
ליאוי א"טילש ר"ומדא ק"כש עיצהלו שקבלו ןורמושה ירהב ןאכ הבישיה לש השודקד תוזע
תובשיתה ןיערג םיקהל ,ק"כ רבד ישוע םכש לע תישממ דיקפת תלטהבו תישעמ האירקב ונקזחל
ףא וא לבקל השירדב ,םיבשיימה םיפוגל תונפלו ןגראתהלו ,הלוגהמו ץראהמ יניצר יד"בח
םע לכו ד"בח תראפתל תפסונ היירק םיקהלו ןורמוש-ינרקבש אלפנה ונרוזאב ןאכ עקרק תונקל
."דחאכ תוינחורבו תוימשגב לארשי

"'יוה תואבצל סייוגמ"

ד"בח -רפכמ ןומולוס 'יש ףסוי 'ר ת"הרה (ב"סשת זומת ג"י ךיראתב) ל"והש הרושתב
:(49 'מע ,םש) האבה הבושתה המסרופ 'יש ויאצאצ יאושינל

הנעמב :א"טילש ר"ומדא תשודק דובכ תוריכזממ תינופלט התע הז לבקתנש הנעמה ןושל הזו
.ח"לשת'ה ,ינש רדא י"ח ינימש תשרפל ינש םוי ,ד"בח-רפכד ש"נא תצובקמ חלשנש בתכמה לע

הרות ץיפהל - התע ומוקמב "'יוה תואבצל סיוגמ" םהמ דחאו דחא לכ ירה
לכ לע םג ןיגמ הז ידי-לעו .ותביבסבו ויתודסומבו ומוקמב 'יוה תווצמו
םתלועפב ופיסוי - (אוה יאדכו) ףיסוהל םנוצר םאו - היתולובגו ץראה
.םמוקמב

הדיל וא םילשוריב תיד"בח הנוכש

"חופת רפכ"ל רובעל ושקיבש םילשוריב ש"נאמ הצובקל יברה בתכ ג"משת ןוושחרמב ז"טב
:יד"בח בושי םש םיקהל ןורמושב

[...] .הזב ףרוצמהו ןושח-רמ 'ז םוימ בתכמה תלבק יננה רשאמ

.ב.נ

םא יכ 'וכו םירזופמ תויהל אל 'וכו ןויערה בוט ל"נכש ףא - םבתכמ ןכותל
.'וכו דחא םוקמב זכרתהל

(םינפ-לכ-לע התצקמב) תישעמ תויהל ליחתת - התודוא םיבתוכש תינכתה ירה
ותרוצש ,אטועימד אטועימ םש ויהיש םוקמב רבודמה .םישדוח המכו המכ דועב
םייטילופ םימרוג המכו המכ ידי-לע םא יכ ,הווהב תוחטבהה ידי-לע אל עבקוה
תוקפס םהבו) 'וכו 'וכו - ילאקידר ןפואב םימעפלו ,תופוכת םיתעל םינתשמה
.(ןיבמל ידו .בתכה לע םתולעהל ןיאש

ץרמ ירב םנשי םהיניבמו ,תויבקעבו ץרמב לועפל תמאב םינכומו םיצור םאב
הנוכש רבד לע ד"בח ללוכב תינכתהד בצמה וררבי - תואל ילב לעופב השעמו
- םישממ םייוכיס שי םאו ,(שממ תוכימסב וא ,שממ) םילשוריבו תיד"בח
.הב וניינעתי

?לואש-תעבג ?הליג ?תומר

ןוכיש תיינב ןויערל עגונב יברה הנע (זער 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ח"לשת ןוויס שדוחב
:לואש-תעבג וא הליג וא תומרב ד"בח

ךרפומ - הליג ,תומר

'ב לואש תעבגמ ץוח

ץרמ ילעב םילהנמ ויהי םאב

לדתשהל ל"נה ןוכנ ,לוזב תורידהו

.אל - קפס םאב

הקיתעה ריעה קוזיח

,(ל"ז) ןלפק בייל-הירא 'ר ג"הרהל 'תודיחי' ךלהמב יברה הרוה ד"לשת ןוושחרמ שדוחב
.םילשוריב הקיתעה ריעב קדצ-חמצ תסנכה-תיבב תודעוותה ךורעל ,תפצב ד"בח-תיירק הנוב
:וירבד תא קמינ יברה

.לעפתהל ילבמ ףקותה תוארהלו ,םש קזחל םיכירצ

.(םימעפ רפסמ ולא וירבד לע רזחו)

ריכזהו הקיתעה ריעה לע יברה רביד ,חנ תשרפ שדוק-תבשב ,ד"לשת ףרוח לש הפוקת התואב
.קדצ-חמצ תסנכה-תיב תא

שארהו בלה - שדקמהו םילשורי

ףוג ירהו ,לארשי םע לש שארה םה שדקמה םוקמו תיבה רהו ,לארשי םע לש בלה איה םילשורי"
בושי-ראש ברה ג"הרה יברהמ עמש ולא םירבד - ."בל ילבו שאר ילב םייקתהל לוכי וניא
.(40 'מע 827 ןוילג 'ד"בח רפכ') הפיח לש ישארה הבר ,ןהכה

:(םש) ןהכה ברהל יברה רמא תודיחי ךלהמב םעפו

תע וז ,ןאכ םישגפנ ונאשכ=] "םילשורי ןיא רחשה תולע זיא ,אד ךיז ןפערט רימ ןעוו"
.[םילשוריב רחשה תולע

לבא .תועשה ישרפה תניחבמ ,ןמזל סחייתה יברה ,תוטשפ יפ-לע :ףיסומ בושי ראש ברה
רושק הזש ,"ךרוא רחשכ עקבי זא" תניחבב ,רתוי ילמס והשמל םג ןווכתה יברה ,יתעדל
.הלואגל

םידחוימ םירקמב קר - ץראה תביזע

'מע 814 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב םסרופ) תמייוסמ תוישיאל יברה בתוכ ד"כשת ולסכב ד"כב
:(109

והמ ןבומ וניא ,ו"ת שדוקה-ץראמ 'יש ותחפשמו ונתח תקתעה תודוא ובתוכל
-ץראמ הקתעהש ,אוה רקיעו דועו ,םש הסנרפ ול שי הארנכש ןוויכ ,הזב ךרוצה
.הרתוה - םידחוימ םירקמב קר ,ץראל-ץוחל שדוקהתודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר

(ימלשורי םוגרת) אפוליחו אתכרב ןיד אמוי ןוכימדק רדסמ אנאד ןומח :איבנ השמ רמא

ךא .השק בצמל איבמ ויתוארוה יולימ ,רמולכ ,"הללק" םימעפל ונל ןתונ רוד לכבש "השמ"ה
םירטפנ ולא םירוסיי ידי-לע ןכש ,הכרב אלא הללק ןאכ ןיא רבד לש ותימאלש תעדל ונילע
.רתוי םישק םירוסיימ
(י"שת האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(כ,בי) רשב לכאל ךשפנ הואת יכ רשב הלכא תרמאו

ךל עד - "רשב לוכאל ךשפנ הוואת יכ" ;רשב תליכא שרוד ףוגה רשאכ - "רשב הלכוא תרמאו"
השודקה תוצוצינ תא ררבל ידכ רשבל הוואתמ תיקולאה שפנהש איה ךכל תיתימאה הביסה יכ
.ובש

םיליהת) "ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער" קוספה תא בוט-םש-לעבה שריפ ךכל המודב
תפטעתמ תיקולאה ושפנש איה ךכל הביסה ,הקשמו לכאמל אמצ וא בער םדא רשאכ :(זק
.התשמבו לכאמב םייוצמה השודקה תוצוצינ תא ררבל תקקותשמו
(1111 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


דבע יכ תרכזו ...ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה
(וט-די,וט) ךיקולא 'ה ךדפיו םירצמ ץראב תייה

יתב לע םוקמה חספש") םירצמ תאיציל רכז אוהש ,ןאצה ןמ אבה ,חספ ןברקל זמור - ןאצ
אלש") םירצמ תאיציל רכז איה ףאש ,ןרוגבש ןגדהמ האבה ,הצמל זמור - ןרוג .("וניתובא
.("םלאגו ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא לש תקצב קיפסה

.םירצמ תאיציב ורמאנש הלואג לש תונושל עברא דגנכ ונקתנש ,תוסוכ עבראל זמור - בקי

רהב) רמאנ ירבע דבעבו ,ךרפ תדובעל רכז אוה רורמה ןכש .הקנעה ןיד ןיא רורמב םלוא
."ךרפב וב הדרת אל" (הכ
(כ 'מע קחצי-יול תרות)


(חי,וט) השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו

(ירפס) השעת רשא לכב ,רמול-דומלת ?לטבו בשוי אהי וליפא לוכי

ןכש .וז הכרבל עבטה ךרדב 'ילכ' תושעל ונילע תאז-לכב לבא ,'ה תכרבמ האב הסנרפה םנמא
היירטמיגב - םיקולא םש ךרד רובעל תבייח איהו ,תוכרבה לכ רוקמ ,'יוה םשמ האב הכרבה
.עבטה

היהי אל הסנרפה קסעש רהזיהל שי ןכל ,ילכה אלו ,ןבומכ ,'ה תכרב אוה רקיעהש ןוויכמו
רתוי הלודג תובישח סחייל ןכתיי אל .הרותל םיתיע תעיבקו רוביצב הליפת ןובשח לע
.המצע הכרבלמ 'ילכ'ל
(126 'מע ןייעמו סרטנוק)

* * *

גיס לכמ יקנ היהי 'ילכ'הש וחוכ לכב לדתשהלו ,ותסנרפל (דבלב) 'ילכ' תושעל םדאה לע
'ילכ' ןכא אוה - זא-וא .הרותה יניד יפ-לע לוכה היהיש ונייה ,המודכו האנוה לש תלוספו
תלצונמ הסנרפה (ב ,חוורב הסנרפה (א :םיימעפ תרכינ הסנרפב הכרב .הנוילעה הכרבל יואר
.םיבוטו םינוכנ םיכרצל
(ןוויסב זכ םוי-םויה)


(ט,זט) המקב שמרח לחהמ

.השק דיב םהב גהונ םריעב עיפשמהש ,ש"רהמה ר"ומדא ק"כ ינפל םידיסח וננולתה םעפ
:יברה ול רמא ,תודיחיל עיפשמה סנכנשכ

,רמולכ - "שמרח"ב רובשל ךירצ ,תושיהו הוואגה ונייהד ,"המק"ה תא - "המקב שמרח לחהמ"
אצת) רמאנ תלוזל עגונה לכב וליאו .ךמצע יפלכ אוה הז לכ םלוא .םיפוגיסבו תוינעתב
."ךער תמק לע ףינת אל שמרחו" ,(גכ
(העומשה יפמ)


(י,זט) תועבש גח תישעו

- חספב .לעופב היישע ידי-לע םיכשמנ לארשי ידעומו יגחב םילגתמה םייוליגה - גח תישעו
הז רובידו .הרותה תויתוא תרימא - תועובשבו ;םינימ 'דו הכוס - תוכוסב ;הצמ תליכא
ר"ב) השעמ בישחש ,ה"בקה לש ורוביד ןיעכ אוה הליפתו הרותב רובידה ןכש ,השעמכ בשחנ
.(ד"מפ
(182 'מע ה"שת םירמאמה-רפס)


(די,זט) ךגחב תחמשו

:רמא ןקזה ר"ומדא ק"כ

.ךיגחב - ךלש היהי גחהש ,תאזכ הדימב החמשה תא טולקל םיכירצ
(82 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


(זי,זט) ודי תנתמכ שיא

."ךדי תבדנ" רמאנ (י קוספ) ליעלו

רשועהש שיגרמ הזכ םדא .(י"שר) "ןיבורמ םיסכנו הברה ןילכוא"ב ךרבתנש םדאב רבודמ ןאכ
ןיא ןכ םאו ,דבלב ןודקיפ תרותב ודיל עיגהו ,םיינעה לש אלא ,ולש וניא ול ןתינש ברה
הז שיא .רישע וניאש םדאב רבודמ ליעל לבא .הפי ןיעב הניתנ - "הנתמ" אלא "הבדנ" ןאכ
לכ ןכש ,"תבדנ" םש רמאנ ןכל ;םיינעל הקולח ידכ וב ןיא ול שיש טעמהש בושחל לולע
.ותלוכי יפכ ,בל תובידנב הקדצל םורתל בייח ידוהי

תתל לכויש ה"בקה וכרבמ "תבדנ" תניחבב ןתונש ימש ךל רמול ,"תנתמ"ל "תבדנ" המדקו
."תנתמ" לש ןפואב
(288 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תובא יקרפ


"םיקידצל םימכח ונמש תודימ עבש"

המכחהו דובכהו רשועהו חוכהו יונה :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ הדוהי ןב ןועמש יבר
הקדצ ךרדב ,הביש תראפת תרטע ,רמאנש .םלועל האנו םיקידצל האנ - םינבהו הבישהו הנקזהו
םינב ינב םינקז תרטע ,רמואו .הביש םינקז רדהו םחוכ םירוחב תראפת ,רמואו .אצמית
ןויצ רהב תואבצ 'ה ךלמ יכ המחה השובו הנבלה הרפחו ,רמואו .םתובא םינב תראפתו
םימכח ונמש תודימ עבש ולא ,רמוא איסנמ ןב ןועמש יבר .דובכ וינקז דגנו םילשוריבו
(ח הנשמ ,ו קרפ) וינבבו יברב ומייקתנ םלוכ - םיקידצל

חוכהו ,םתובא םינב תראפתו .םינבהו יונה הז ,תראפת .רשועה הז ,תרטע :י"שר שוריפ
דחו אכה אכיא אבוט םינקזד המכחבו ,דובכ וינקז דגנו דובכהו ,םחוכ םירוחב תראפת
.המכח הנקש הזל והיינימ

:ר"ומדא ק"כ רואיב

,לעופב ומייקתנ םגש אטישפ ,"םיקידצל האנ" ןה ולא תודימש רחאמ (א :ונתנשמב תולאשה
ונינפל ירה :השקי רתויבו .יל המל אנינמ - "תודימ עבש ולא" (ב .ןל-עמשמ-אק יאמו
- רמאמה לעבל רשקה (ה ."ומייקתנ םלוכ" קוידה (ד ."תודימ עבש" קוידה (ג !תודימ הנומש
.איסנמ ןב ןועמש יבר

וניאש "םינב" יקופאל ,תודימ רדגב םהש םירבד קר ונייה - ת ו ד י מ עבש ולא :רואיבהו
."תודימ עבש ולא" קיידמ ןכלו .הדימ

,וינבבו יברב ומייקתנ ולא תודימ לכש ,אוה שודיחה - וינבבו יברב ומייקתנ ם ל ו כ
ל"זר רמאמכ ,ןה תודגונמ תודימ "המכח"ו "חוכ" ירהש .וז תא וז תורתוס ןתויה ףא-לע
-לעו ;"םחל םימכחל אל" בותככ ,םה םיכפה "המכח"ו "רשוע" ;"םדא לש וחוכ תשתמ הרותה"
.תודימה ראשב הז ךרד

,הדוהי ןב ןועמש יבר) "ןועמש" םשב םיארקנ ונתנשמב ורכזנש םיאנתה תשולשש הזמ ,הנהו
.הז םשל ךייש ונתנשמ ןכותש ןבומ ,(איסנמ ןב ןועמש יבר ,יאחוי ןב ןועמש יבר

אוה ויבא םש ןכו ,םלועה יניינעמ הלענ היה יאחוי ןב ןועמש יבר :םירבדה רואיב
אוהש ונתנשמב רמאנ אל ןכלו ,םלועה לעמ איהש המכחה תריפס לע זמורש ,("םייח") "יאחוי"
סחייתמ רמאמה תאז לכבש אלא ,"םלועל האנו םיקידצל האנ 'וכ חוכהו יונה" ומצעב רמא
.םלועה יניינע לע םג עיפשה ותרות חוכב יכ ,("יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ") וילא

ותרות התיהש הרומה ,"ןועמש" םשב ארקנ אוה םג :הדוהי ןב ןועמש יבר אוה רמאמה לעבו
איהש ,תוכלמה תריפסל זמורה ,האדוה ןושלמ ,"הדוהי ןב" היה הז םע דחיב ךא ,ותנמוא
.םלועל תכייש

איה םימכח ונמש תודימה לעופב ומייקתנש הדבועה :איסנמ ןב ןועמש יבר יבגל הז ךרד-לעו
לע זמורה ,המרהו סנ ןושלמ ,"איסנמ ןב" היה הז םע דחיבו ;("ןועמש") הרותה תעפשה דצמ
וללה תויכפהה תודימה לכ ומייקתיש רשפא-יא ומצע דצמ םלועה עבט דצמ יכ ,עבטה תוממור
.אתחמ אדחב
(הגומ יתלב - ח"כשת קלב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)גהנמו הכלה ירוריב


באב-העשתב הרות דומיל בויח

(16 הרעהו 16 'מע זטת ןויליג 'עובשה חול'ב קתענ ,574 'מע ב"ח) נ"שת תוחישה-רפסב
יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח ...באב העשתב וליפאש" :אתיא
."הז םויל םימיאתמה הרותה

(םש םייחה -ףכב אבוה ד,דפש ד"וי) הדוהי-טבשב ש"מכ אלד איה ןאכ יברה תנקסמש ,ריעהלו
ןמסנהב האר לבא .טצק 'מע (ל"ז ךברעיוא ז"שר ןואגה ירבדמ) 'לובי אל והלעו' רפסב ןכו
.יברה תעדכ ל"סד םינורחא תרוש םש 'עובשה חול'ב

ותועמשמו באב העשתב הרות דומיל רוסיא

ד"לשת םירבד פ"ש תחישב וניצמ באב-העשתב הרות דומילד רוסיאה ןיינעב אלפנ רואיב
:(342-340 'מע 'ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש)

?באב-העשתב הרות-דומיל-יא לש ןורסיחה םיאלממ דציכ ,הרואכל

יד ןיא ירהש ,באב-העשתב םירתומה םירבד דומלל רתומ ירהש רמול ןיאו]
:ןכש ,הזב

,םימייוסמה םירבדל קר דומילה תא םיליבגמה ,דומילהב תולבגה ןנשי (א)
םירתומה םירבדב (ב) ,"ץפח ובילש םוקמב םדא דמלי םלועל"ב ריסחמה רבד
['וכו לופלפ אלל קוסעל שי אפוג

,באב-העשתב םיידי-תליטנד רוסיאה ןיינעב ראובמה ךרד-לע ,הזב רואיבהו
הליטנהש ןוויכמ ,הרואכלו .ויתועבצא ירשק דע תולבגה וניצמ הזב םגש
,באב-העשתב :אלא ?באב-העשתב הנממ תחפוי המל - האמוטה תרסה הניינע
'וכו ץמאתמ 'הז-תמועל'ה ןיא םג אליממו ,תושילחב הניה לארשי-ינבד השודקה
תשודק דצמו ,רתויב השודקה הריאמ זאש ,םירופיכה-םוי תמועל] הקיני גישהל
השורד םיניינע המכ דצמש ינפמ קר םילטונו ,םיידי -תליטנב ךרוצ ןיא םויה
.[םש ןייע ,ויתועבצא ירשק דע יגס הזלו ,שממ-לעופב םיידי-תליטנ

בא-םחנמ שדוחל יברה תוארוהל המלשה

ןיול יולה דוד 'ר ת"הרה םסריפש 'הרושת' ךותמ - דועו ,הסש ןויליג 'יבר יצוצינ' האר)
(א"סשת א"נמ 'ו םויב

י"ע בתכה לע ולעוה) ןלהלד תוארוהה לע שדוקה-ץראל עידוהל יברה הרוה ה"לשת תנשב
:(ישיאה ונמויב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ריכזמה

,ןטק -דעומ תכסמ לע באב העשתב יברעמה לתוכה דיל וכרעיש םויסהב :העצה
ס"שה יטוקלב אבומה םג רוזחל ,תוכרב תכסמד םויסה [ותוא] והזש ןוויכמ
ןיווז ברה לצא לואשל שיש - יברה ףיסוה - אלא) תוכרב תכסמ לע ל"זיראהל
.(רתומ רבדה םא 'יש

דחא לכ םיניינעה לכ רדסל אלא ,יברעמה לתוכל תו-םידלי איבהל אל הנשה (ב
זאש ידכב איה הזב הנווכהש ,ךכ-רחא ג"לירהל ריהבה בוקודוח ברה) ומוקמב
.('וכו ררושה בצמה ינפמ םגו ,םיניינעהב רתוי לועפל ולכוי

תורמשמה רבד-לע ,הנשה םג ךייש הז - דקתשאד [קתפ=] לטעצה םהל שי םא (ג
תוחיש יטוקל] ל"שת ןוזח תבש תחישב ספדנהל ותנווכש ,יברה רמא ךכ -רחא)
תורמשמ ושעישו] הקדצבו הרותב ףיסוהל שי באב-העשת םויבש -[249 'מע ט ךרכ
.([באב-העשתד תעל-תעמה תועש ד"כ לכ ךשמב הרות דומילל

-שאר-ברעמ הדפת טפשמב ןויצ ה"ד רמאמה ןכומ היהיש שדוקה-ץראב םסרפל (ד
א"ח 'טקולמ םירמאמה רפס'ב ךכ-רחא ספדנ - ה"לשת) וז הנש בא-םחנמ שדוח
.(אנק 'מע
דודשא ,רפואל השנמ-יכדרמ ברה

ד"בח יגהנמו תוכלה


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"להאר תשרפ שדוק-תבש
לולא שדוחה םיכרבמ - בא-םחנמב ה"כ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.םיקלח 9-ו ברעב 6:10 ,'ה םוי :דלומה

.ישישה םויבו ישימחה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.1תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ישיש קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
בא-םחנמב ט"כ

.שדוח-שאר ברע

.הקדצו הליפת ,הרותב ףיסוהל שי הז םויב

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישימח םוי
לולא שדוח-שארד 'א - בא-םחנמב 'ל

תליפת םדוק המיבה לע החיפטב תאז םיריכזמ) 'אוביו הלעי' :םירמוא הרשע-הנומש תליפתב
זירכהל יאדכ - הליפתה ירדס תא ,רתומה ןפואב ,םיזירכמש המודכו תונטייקב .הרשע-הנומש
.('אוביו הלעי' תרימא תא םג

םידקמ היהש תובר םימעפו .2םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל הרוה יברה
.3רתוי

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק ,ירוא 'ה דודל

,םוי לש ריש רחא תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ללכב דעו הבר-אנעשוה דע םויהמ
,םוי-לש-ריש) םירומזמה לכ ירחא תחא םעפ קר םותי-שידק םירמוא .ונילע םדוק החנמבו
.4ונילע ירחא קר םותי -שידק םירמוא החנמב ןכו ;(ירוא 'ה דודל ,ישפנ יכרב

.5דמלתהל םיעקות הז םוי ךשמב

:החנמ

םירמוא ובש ןיינמב ללפתמה .(תירחשב ליעל האר) 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ונילע ינפל
.6הז ירחאל 'ירוא 'ה דודל'ו ,רוביצה םע ונילע רמאי ,הליחת ונילע

ישיש םוי
שדוח-שארד 'ב - לולאב 'א
7:לולא שדוח

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,8הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו ,הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (3םיליהת
.10'םיעצבמ'ב תדחוימ תוקסעתהו ,9ללכב

תודיסחו רסומ יניינעו תוכירצה תוכלה אלל םוי ןהילע רובעי אלש דיפקהל שי ,םישנל םג
.11ירשתו לולא ישדוחל םירושקה

תא הז שדוחב ריבגהל שי ,לולא שדוחב הליחתמ םידומילה תנש הלא תונידמבש ןוויכ
.12ךוניח יניינעב תוליעפה

-לכ-אל הלהנההו הבישי-ישארהו ,םידימלתה) הז שדוחב םיפיסומ םימימת-יכמות תובישיב
תרגא :ןוגכ ,לולאל םיכיישה םירמאמו ,'הדובע' ירמאמ טרפבו ,תודיסח דומילל ןמז (ןכש
םירבד תשרפמ רבכש) הרות יטוקל ,הליפתה רעשו הבושתה רעש ,םייחה ךרד ,אינתב הבושתה
.13שפנ-ןובשחבו תוניתמב הליפתב םיקסוע ןכו ,שאר תרטע ,(הבושתה תודוא םש רבודמ ךליאו

תרבגהו ,14האבה הנשה לע הבוט הלבקו הרבעש הנשה לע קדצ-ןובשח תכירע :הז שדוח תדובעמ
.15בוט השעו ערמ רוסב תוליעפהו תוריהזה

ןתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע רבכ םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו ,(הנורחאה
לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל לדתשי
.16א"טילש לארשי ינב וניחא

הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה (17ובש הבושתה ללוכ) לולא שדוחד הדובעה
.18"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו ...הדשב ךלמה" ירהש ,הנממ

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
.19ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

.20ו"ח הכרבה ךפיה יניינע לולשלו ,הז שדוחב תוכרבב תוברהל שי

אישנ ר"ומדא ק"כ .21'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ .22ויבתכמ םויסב תאז לחאל גהנ ונרוד
.23םינפ-לא-םינפ הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה ןכו ,התוער תא השאו

.24ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :רפושב ןיעקות תירחש תליפת רחא םויהמ :תירחש

,'וכו סוניכ לכב םיעקות) הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה לכב תועיקתב םיכישממ
ירחאל רפושב ועקתיש ןוכנ גהנמ ,תירחש תליפת םויסב רפושב ועקת אל םא .(םידליל טרפבו
.25החנמ תליפת

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ללכב דעו םירופיכה-םוי ברע דע םויהמ
םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םיליהת
תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ .26(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא 'שארמ' רמול רשפא-יא)
.3םותי שידק םדוק ,ימויה םיליהתה רועיש

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהבש םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
.27ןקזהבותכה ןושלכ ,ה"רל גחה יכרצ תניתנב תולדתשה ד"ע (נ"כיתבב רבדל םיכלוהה ללוכ) םוקמ לכב םסרפל שי (1
.(808 'מע ב"ח א"שנת ש"הס) "םיקתממ ותשו םינמשמ ולכיא"

לחשכ הביתכ לע םג רבודמ יכ םא ,פ"אפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת תויודעוותה (2
.(21 ןויצ י"ע ןלהל אבומה גהנמכ ,לוחב

.גי תוא ,לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא' (3

'בויח' םגש רבתסמ ,חרכומ וניאשכ םישידק תרימאב טעמל ידכ אוה םעטהש ןוויכ .17 'מע םיגהנמה-רפס (4
.םרמאי אל ,םישידק דוע םירמואש ןיינמב ללפתמה ש"נאמ

ןיאש עירכהו ,ינשה םויב וא ח"רד 'א םויב ,תועיקתה תלחתה ןמזב תוטיש יתש איבה (א ק"ס אפקת) א"גמה (5
םש 'הימחנ ירבד' לעבל וניבר ע"ושל תופסוהב עירכה גהנמ ןיאש םוקמב לבא) ינשה םויב ליחתהל גהנמהמ זוזל
ב"משת לולא ח"רדא תחישבו .תוטישה ןיב הרשפ ןיעכ אוה ונגהנמו .(ןושארה םויב ליחתהל ,א ס"וס
- םירופיכה-םויד 'תחא העיקת' ןיעמ ,'דחא לוק' איה וז העיקתש ,ראבתנ (2112 'מע ד"ח 'תויודעוותה')
.ח תוא 'ד"בח יגהנמ רצוא'

'יס לקשה-תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (6
'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל הליהת תרימאמ ו"קב) הס
.ו"ס גי

918 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב ןאזגילז 'יש א"מר ח"הרה לש ותמישרב יתרזענ לולא שדוח יגהנמב םיטרפ המכב (7
.72 'מע

לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה בושח רבד היהתש ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ('םינויבאל) תונתמ'ד ןפואב ל"צ (8
.209 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה -

.נ"שו 643 ,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (9

.כ"ס ז"לשת האר פ"ש .ג"ס ד"לשת האר פ"ש תחיש (10

.ש"ייע ,ב"לס הגומ יתלב 'תה תחנה ,ז"לשת לולא י"ח תחישמ (11

.ט"יס ח"לשת לולא י"ח תחיש .251 'מע םש הארו ,261 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקיל (12

.נ"שו ,ג תוא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (13

.ב"ס ל"שת האר פ"ש תחיש (14

.ב"ס ה"לשת לולא ח"רדא תחיש (15

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח-ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא-הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (16
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) שדוח ב"י ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל םיקוקז רשאכש ,377

.ד"לס ז"לשת לולא י"ח תחיש האר (17

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (18

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת 'תויודעוותה' ,308 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (19

.כ-ט"יס ו"משת א"נמ 'כ תחיש (20

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(טנר 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (21
.י ק"ס

.ןודנב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (22

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (23

...ץרא-ךרד ז"יאש ףא ,[םילודגה תא םג] וכרבי הוצמ (תב וא) רב םדוקש םידלי םגש לארשי גהנמ
.(ש"ייע ,339 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה')

ב"ח תוחיש-יטוקיל) שפנה תוחוכ רשע דגנכ - םעטה .(ךליאו 53 'מע) לולא שדוח יגהנמ - םיגהנמה-רפס (24
.(446 'מע

,א"שנת לולא ד"כ ,תוחילסד 'ג םוי תחישמ ד"ר - "תומוקמ המכב הזל זמר שיו ,םימעפ המכ רבודמכו" (25
.ד"בח תונבו ישנל

.םש םיגהנמה-רפס (26

שארבש תומישר יטוקילבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקילב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (27
'מע א"שת תוחישה-רפס ."(תוכיראב תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה-רפס
.וט-די 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 86-85

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il