- כ"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה לולאב 'א * םיטפוש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה גהנמו הכלה תורעהו תובוגת תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


-ןובשח ךורעל ךירצ לולא שדוחב
לש השעמו רוביד ,הבשחמה לע שפנ
הנשה לכ


אטוחה לוכי ובש "טלקמ ריע" תניחבב אוה לולא שדוח
,הנשה-שארד טפשמו ןידה אובל דע "םדה לאוג"מ לצניהל
סונל ,"המש סנו" תויהל ךירצ * הבושתב רוזחל - םייתניבו
שדוח ןמזב * הנשה לכ םהב םיקוסעש םיניינעה לכמ חורבלו
ילע רובעי"ש דחאו דחא לכ לצא 'חנומ' תויהל ךירצ לולא
"!יעבדכ היהא - 'ינפ ושקב'ד שדוחבש םידחאה תועובשב ,המ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


.טלקמ ירע ןיינע אוה לולא שדוחש ,2תוכיראב 1רבוד

:ןיינעה 3ןכותו

חצור וליפאש דעו .םדה לאוגמ לצניהל שפנ חצורל עויסה - אוה טלקמ ירע לש םניינע
ההש חצורהש ןמז לכו ,4"טלקמ ירעל ןימידקמ דיזמ דחאו גגוש דחא הליחתב" ירה - דיזמב
,4"םשמ ותוא ןיאיבמו ןיחלוש ןיד-תיב" הז ירחאל קרו ,םדה לאוגמ לוצינ היה טלקמה ריעב
ריע ידי-לעש ,אצמנו .רתוי רומח שנוע וליפא וא ,תולג בייח אוה םא טפשמ םיכרוע ויהו
ירה - טפשמה תעשב םגו ,טפשמו ןידה ןמזל דע םינפ-לכ-לע םדה לאוגמ חצורה לוצינ טלקמה
.5"אתוכז היל וזחד רשפא"

:הריבע רבועל "טלקמ ירע" תניחבב - לולא שדוח לש וניינע םג והזו

םד ,6"םדאב םדאה םד ךפוש" שפנ חצור תניחבב אוה ירה - השוע םדאהש הריבע לכ ידי-לע
.7(ערה-רציה) לעילב םדאב השודקד םדאה

רציה אוה ,"םדה לאוג"מ לצניהל אוה לוכי םבש ,"טלקמ ירע" תניחבב אוה - לולא שדוחו
םייתניבו ,הנשה-שארד טפשמו ןידה דע ,(8"תומה ךאלמ אוה ערה רצי אוה ןטש אוה"ש) ערה
.הבושתב רוזחל לוכי

ירהש ,הטמלש טפשמו ןידה לע (הנשה-שארב) הלעמלש טפשמו ןידהב הלעמ הנשי - הז ןיינעבו
ר"ומדא ק"כמ רופיסה 10עודיכו) 9הבושת הליעומ רבד לכ לע אל - הטמלש טפשמו ןידהב
הלעמלש טפשמו ןידה יבגל ןכ-ןיאש-המ ,(הבושת השעש ףא ותטיחשמ טחוש ריבעהש ,קדצ-חמצה
.לכה לע הליעומ הבושתה -

ךרד-לעו) "הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא(ש) בושאו אטחא בושאו אטחא רמואה" וליפאו
רבגתנו קזחתנו קחד" ירה - 11("רפכמ םירופיכה-םוי ןיא ,רפכמ םירופיכה-םויו אטחא" הז
.12"ותבושת ןילבקמ הבושת השעו ורצי לע

- 14"יחו" השענש דעו ,13"תרפכמ תולג"ש ,תולגה ןיינע - לולא שדוח לש וניינע והזו
.הכוראב ל"נה החישב רבודמכ ,15"םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו"

:הז ןיינעל הפסוה הנשיו

לכב" ויה 18"םירטושו םיטפוש"הש ,17ירפסב אתיא ,16"'וג םירטושו םיטפוש"ד ןיינעה לע
ץראב תוגהונ ויהי טלקמ ירע ףא לוכי" :ירפסב ךישממו ."ץראל הצוחב (םג) - םכיתובשומ
םוקמ-לכמו ."ץראב אלא תוגהונ ןניא טלקמ ירע - 'וכ הלא ,רמול דומלת ?ץראל הצוחבו
-ץראב ויה ןמצע טלקמה ירעש אלא ,ץראל-ץוחבש חצור םג תוטלוק טלקמ ירעש ,19ירפסב אתיא
.אקווד לארשי

"םירטושו םיטפוש"ש םשכש ,טלקמ ירעל "םירטושו םיטפוש"ד ןיינעה תא המדמ ירפסהש הזמ
טלקמ ירעש ,עמשמ - ל"וחב תוגהונ ויה טלקמ ירע םגש ךתעד-אקלס-אק ,ץראל-ץוחב םג ויה
."םירטושו םיטפוש"ל תוכייש

הנווכה אלא ,שינעהל ידכ היה אל - 20ןידור ויהש "םירטוש"ה וליפאו ,"םיטפוש"ה ןיינע
תולג" - תולג ,טלקמ ירעד ןיינעה ןכ םג והזו .21ךוכיז היהי הז ידי-לעש ידכ התיה
חנקמש ,חוניק ןושל איה הרפכ"ש 22הבושתה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכו ."13תרפכמ
.23"אטחה םדוקכ ...הצורמ" השענש ךכ ידכ דעו ,"אטחה ךולכל

איהש ,לארשי-ץרא ירהש ,לארשי-ץראל-ץוחב םג ונשי הז ןיינעש רמול םוקמ היה אלימבו
שוריפו ,"הנוק תוצר תושעל התצרש ,ץרא המש ארקנ המל" 25רמאמכ - הניינע ,24םתס "ץרא"
רשאמ רתוי הז ןיינע חיטבהל שי ץראל -ץוחב - ןכ םאו .הז ןוצרמ ץוח - אוה "ץראל-ץוח"
.לארשי-ץראב

-ץראב קר - טלקמה ירע לבא ,ץראל-ץוחב םג ויה "םירטושו םיטפוש"ה קר ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.לארשי

הטרחה איה ןפוא הזיאבו ,אבהל לע הלבקו רבעה לע הטרח :26םיניינע ינש םנשי הבושתב
,הטרחה תלועפ יהמ ,ןכ אל םאד ,יעבדכ גהנתהל ומצע לע לבקמ אבהלו ןאכמ רשאכ - היוארה
.27"ודיב ץרשו לבוטכ" אוה ירה

תושעל התצרש ץרא"ל ץוחמ ראשנ םדאה םאש ןוויכ ,לארשי-ץראב קר טלקמ ירע ויה ןכלו
ורובע םגש ,ץראל -ץוחמ חצור םג תוטלוק טלקמ ירע ןכלו .הטרחה תלועפ יהמ - "הנוק ןוצר
."28המש סנו" - אקווד לארשי-ץראב תויהל הכירצ המצע תולגה לבא ,תולגה הליעומ

לע טפשמ יבגלש ןוויכ ,ץראל-ץוחב םג היה - "םירטושו םיטפוש"ד ןיינעה ןכ-ןיאש-המ
םניא לארשי-ץראבש ןידה תיב ;"ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא" 29ונינש תלוזה
וליפאו ,השעמב ןיינע לכ לע ,רשא ,ץראל-ץוחב םנשיש םירתסההו תומלעהה תא ריכהל םילוכי
בצמ - לארשי-ץראב .םיבר תונויסנ םנשיו ,הבר העיגי תויהל הכירצ ,הבשחמבו רובידב
ןכלו .הזב גשומ םוש םהל ןיא - 30"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע"ד
.ץראל-ץוחבש לארשי ינב תא טופשל ידכ ,ץראל-ץוחב םג "םירטושו םיטפוש" תויהל וכרצוה

עצמאב ,תחא םעפש ,31קדצ-חמצה ר"ומדא תודואו יעצמאה ר"ומדא תודוא רופיסה עודיכו
,ריבסה ,הזל םעטה והולאששכו ."תודיחי" ךורעל רזח ךכ-רחאו ,ןמז ךשמל קיספה ,"תודיחי"
ןיינע - םינפ-לכ-לע תוקדד תוקדב - אוצמל ךירצ ,"ןוקית" שקבל "תודיחי"ל םיאב רשאכש
היה אל - רתויב תוחפ ןיינע תודוא לואשל וילא ואבשכו .תונעל רשפא זאו ,ומצעב הז
.32"תודיחי"ה תא קיספה ןכלו ,תוקדד תוקדב וליפא הז ןיינע ומצעב אוצמל ותלוכיב

השמ :"33ךמע תחש יכ דר ךל" לגעה אטח תעשב וניבר השמל ה"בקה רמאש ןיינעה ןכ םג והזו
.הטמ הטמל ויה לארשי ינבו 34"התש אל םימו לכא אל םחל" ,הלעמ הלעמל ,עיקרב זא היה
היהו ,םמע רושק השמ השענ הז ידי-לעש - 35ךלש םעה םה ,"ךמע תחש" ה"בקה ול רמא ןכלו
.תוכז םהילע דמלל לוכי

ידי-לע היהי טפשמהש ונוצר ןיאש ,37"שדוק דב"ב 36ןקזה ר"ומדא בתכש המ ךרד-לעו
אצי יטפשמ (אקווד) ךינפלמ"ש ותשקב אלא ,ךומסל רשפא-יא "םירש" לעש ןוויכ ,"םירש"
ךירצ ןכלו ,םירתסהו תומלעה םה המ םישיגרמ םניא "םירש"ה .38"םירשימ הניזחת ךיניע
היה "םירטושו םיטפוש"הש ןיינעה והזו .אקווד "ךינפלמ" - ףוגב המשנ לש טפשמ תויהל
.אקווד ץראל-ץוחב תויהל ךירצ

ויה :תוגירדמ יקוליח הזב שי םוקמ-לכמ ,אקווד לארשי-ץראב ויה טלקמ ירעש יפ-לע-ףא
התצרש ,ץרא המש ארקנ המל"ש ,לארשי-ץראב ;4"םיחצור יחיכש"ד - ןדריה רבעב טלקמ ירע
זא םג - 39"ךלובג תא ךיקולא 'יוה ביחרי"שכ ,אובל-דיתעל וליפאו ;"הנוק ןוצר תושעל
.טלקמ ירע ויהי

לכב ונשי - טלקמ ירעד ןיינעה אוה הז לעש ,6"םדאב םדאה םד ךפוש"ד ןיינעהש ,ונייהו
ןפואב ,הדובעה רדעה םג אליממו ,הדובעה היהת זאש ,דיתעל וליפאו .הניינע יפל הגירדמ
לעו ,7(לעילב) םדאב (השודקד) םדאה םד ךפוש"ד ןיינעה ונשי הז ןיינעב םג - ירמגל הלענ
.תוטלוקש טלקמ ירע םיכירצ הז

יפלש רמולכ ,הניינע יפכ הדובעה ךפיהו רדעהד ןיינעה ונשי הגירדמ לכבש ינפל ונייהו
- "ןוקבדת ובו"ד הגירדמהבש דעו ,הדובעה רדעה לש ןיינע הז ירה ותגירדמ תלעמ ךרע
.40הבושת וילע תושעל ךירצש ןיינע איה "ודובעת ותוא"ד הדובעה

לכ לצא אוהש - ל"נכ טלקמ ירע ןיינע אוהש ,לולא שדוחד שפנה-ןובשחב םג אוה ןכו
,הנשה לכ ךשמב וישעמו וירובד ,ויתובשחמ לכ לע שפנה-ןובשח תושעל וילע .ונפוא יפכ דחא
אל םאו ;41"אלמג םופל" ויה םאו ,ןידה-תרושמ םינפל ויה םא ,ךורע ןחלוש יפ-לע ויה םא
.הבושת תושעל וילע - ךכ היה

םה םיאצמנ הנשה לכ ךשמבש ,להוא יבשוי םג אלא ,דבלב םיקסע ילעב אלש ,ןבומ הזמו
תא" ,"טלקמ ריע" תויהל ךירצ לולא שדוח םלצא םג - הליפת לש הלהואבו הרות לש הלהואב
.45הליפתב ןכו ,"הנתמ רבדממו" 44רמאנ הילעש ,43הרותב ,42"רבדמב רצב

לולא ימיבש ,הנידמה גהנמ ןיינעב 46(לולא י"חב) םייתנש ינפל רבודש המ ןכ םג והזו
המ םוקמב .ישונא לכש ךפיה םגו הרותה ךפיה והזש - םהיתבל תובישיהמ םיעסונ ירשתו
- הבושתב רתוי םיקסוע ויהו ,םירוביחבו תוכלה יפוגב םיטעממ ויה לולא שדוחבש 47וניצמש
!םהיתבל הבישיהמ םיעסונ

רובעי רשא ("טגיילעגפא") "חנומ" תויהל ךירצו ,הבישיב תויהל םיכירצ לולא שדוח ןמזב
!יעבדכ היהא - 48"ינפ ושקב"ד שדוחבש םידחאה תועובשב ,המ ילע

ירה ,ויקסעב אוה עוקש הנשה לכ ךשמבש ףאש - םיקסע-ילעבל םג הארוה אוה הז ןיינע
וא ,49"שדוחל םוי" ןובשחה ליחתמ זאש ,לולא י"חמ תוחפה לכל וא ,לולא שדוחד ןמזהב
-ץראל-ץוחמש ןדריה רבעב םג ויהש) "טלקמ ירע"ל חורבל וילע ,םינפ-לכ-לע תוחילסה ימיב
.51"ותריד אהת םש"ו ,50המודהו הבישיב ,םימש-תארי לש םוקמב ,(לארשי

םהב םיקסועש םיניינעה לכמ חורבל ,52החירב ושוריפ - "סנו" ,"המש סנו" תויהל ךירצ
53רהוזה ןונגסבו ,בשייתהל וילע םש ,"ותריד אהת םש"ו ,"טלקמ ירע"ל - הנשה לכ ךשמב
.54"ותרובק אהת םש" - "הנשמ (השמד) היליד היתרובק"

- "םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ האמ ןב" 53ונינשש המ ךרד-לע אוה "ותרובק"ד ןיינעה
םילולכה ד"וי) שפנה תוחוכ יטרפ לכב םיניינעה לכ תא לועפל םייסו ,"האמ ןב" אוה רשאכש
לוכי אליממו ,םלועה םלעה םע תוכייש םוש ול ןיא - "םלועה ןמ לטבו רבע" יזא ,(ד"וימ
.55שושחל הממ ול ןיאש ןוויכ ,םינשו םימי ךיראהל

רפע" ,ושרושל רבחתמו עיגמ םהמ דחא לכו ,תודוסי 'דה דוריפ - "ותרובק" שוריפ והזו
-שארבש תוכלמה ןיינב ךכ-רחא אב הז ידי-לעש ,57"ץרא"ד לוטיבה ,56"בושת רפע לאו התא
.הנשה

הביתכל הנכהה תישענ - "המש סנו" דע ,לולא שדוחבש שפנה-ןובשחד הדובעה ידי-לעו
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב הקותמו הבוט הנשל ,הנשה-שארד הבוט המיתחו
-תרות' ,ד"ישת'ה ,לולא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ שדוק-תבש תויודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 182 -187 'מע (בי) ישילש קלח ,ד"ישת 'תויודעוותה - םחנמ
הרודהמב) ךליאו 380 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - החישה ףוס דע ןאכמ (1
יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 83 'מע - ק"הלל תמגרותמ
.הגומ

.נ"שו .(ךליאו 285 'מע ג"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו ד"ס א"ישת לולא ח"הבמ תבש תחיש (2

.הגומ יתלב החנהמ - ףיעסה ףוס דע (3

.ב,ט תוכמ (4

.א"ער ,טכ ןיטיג (5

.ו,ט חנ (6

.ג,גי רבדמב ת"וקל (7

.א,זט ב"ב (8

.ה"לס ק"ודהמ ח"וא י"בונ ת"וש האר (9

.33 הרעה 288 'מע םש םחנמ-תרות האר (10

.(הנשמב) ב,הפ אמוי (11

.א"יפ ת"הגא אינת (12

.ידימ ה"דותו ב,אי תוכמ הארו .נ"שו .א"עס ,ונ תוכרב (13

.דועו .במ,ד ןנחתאו (14

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,םש (15

.םיטפוש פ"ר (16

.(טכ,הל יעסמ) אטוז ירפסב ונינפל .ועק ע"מ ם"במרהל צ"מהסב אבומ (17

,'וכ ל"ת םירטוש 'וכ ל"ת לארשיל םיטפוש ןידימעמש ןינמ (ב,זט) ןירדהנסבו םיטפוש פ"ר ירפסב כ"שממ (18
ל"וחב םג גהונד ןניפלי הינימד (םש יעסמ) םכיתובשומ לכבו ,םירטושל דחוימ דומיל ךירצד הרואכל עמשמ
רטוש ןיא םא (םיטפוש פ"ר אמוחנת) רזעלא 'ר ירבדמ לבא .םיטפושב קר רבדמ ירה ,(םש ירפסו .א,ז תוכמ)
.(ק"תה לע קלוח וניאד חכומ םש ש"ליבו) םירטוש םג ויהיש חרכומ םיטפוש םינממש מ"כבד עמשמ ,טפוש ןיא
ןיגהונ םירטוש םגד ןוויכ ,ךירעש לכב ל"ת המ כ"א (םש) תוכמב ס"שה תישוק (א :תוטישפב ןבומ ז"פעו
פ"ירה 'יפ .םיטפוש פ"ר המימת-הרות הארו .ע"מ ינשב םירטושו םיטפוש תדמעה םינומ ןיאד אה (ב .ל"וחב
םיטפוש ל"ת לארשי לכל ד"ב םינממש ןינמ :(םש) צ"מהסב ם"במרה 'ל (ג .הפוסב א השרפ ג"סרהל צ"מהסל אלרעפ
.ךליאו 103 'מע ד"לח ש"וקל םג הארו - .ל"וחב ןיב ץראב ןיב ןיגהונ ןינידה הלא 'וכ םירטושו

.גי ,םש יעסמ (19

.פ"הע י"שרפ (20

ןיאיצומש בייחה םעו 'וכ ןישוע הקדצש ךדמלל קדצ טפשמ 'וכ ונממ איצויש רטוש :(םש) אמוחנתה ןושלכו (21
.ודי תחתמ הליזגה תא

.א"פ (22

.ב"פ םש (23

.א"ער ,י תינעת האר (24

.ח זמר תישארב ש"לי .ח ,ה"פ ר"ב (25

קר אל ל"צ רבעה לע הטרחש אלא .(א"ער ,אצ) א"פ ןקזה ונברל ת"הגא אינת .ב"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (26
א ,חל צ"מרד) א"פ צ"צהל צ"מהסב הבושתו יודיו תוצמ ןייעו) םירבד יודיו - רובידב םג םא יכ ,הבשחמב
ךירצ ךחרוכ לעו) *דבלב אטחה תביזע איה הבושתה תווצמ אבהלו ןאכמ עגונבו .(דסש הווצמ ח"נמ ,(ךליאו
.מ"כבו דל ס"וס מ"וחב חכומדכו (דועו .טי תוא הנוי ונברל הבושת-ירעשב ,א"פר םש ם"במרה ןושלב ןכ שרפל
.ע"צו .(ב ,טמ) ןישודק כ"ג הארו

----------

.ךליאו 197 'מע ז"יח ש"וקל הארו (*


.ג"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר .א,זט תינעת האר (27

.אי,הל יעסמ (28

.ד"מ ב"פ תובא (29

.בי,אי בקע (30

.(ךליאו טעש 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא) ךליאו ב,ונש ב"ח םיסרטנוק מ"הס האר (31

החנהמ) "תודיחי" תכירעב ךישמהל ,הצר אלש וא ,לוכי היה אל ,ז"דע ולצא לואשל ואב ס"וסש ןוויכמד (32
.(הגומ יתלב

.ז,בל אשת (33

.חכ,דל םש (34

.(הגומ יתלב החנהמ) םהב אצמנ ךלש חוכהש ונייהד (35

א"ח יעצמאה ר"ומדא שדוק -תורגאב ז"חאלו ,(דועו) ז"שת ,ת"הק) "שדוק דב"ל ר"ומדא ק"כ תמדקה האר (36
.(חצת 'מע

.(צחר 'מע םש שדוק-תורגא) ז"פ (37

.ב,זי םיליהת (38

.פ"הע ירפס .ארמגב ו"ה ב"פ תוכמ ימלשורי .ח,טי םיטפוש 'פ(39

.הרות-יטוקילב (קדצ-חמצהל תווצמה-רפסב ,רודיסב- םפוסב) ורואיבו וכלת א"ה ירחא ה"ד האר (40

.נ"שו .א"ער ,זס תובותכ (41

.גמ,ד ןנחתאו (42

.א,י תוכמ האר (43

.א,דנ ןיבוריע הארו .חי,אכ תקוח (44

.ןוקבדת ובו ןיינעב ליעל .(ךליאו ב"עס ,ג) יניס רבדמב 'וג רבדיו ה"דל רואיב ת"וקל ןייע (45

.נ"שו .(ךליאו 166 'מע ו"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו ג"יס ב"ישת לולא י"ח תחיש (46

.ו"טקס א"פקתס םירפא-הטמב הטמל-ףלא (47

.ח זכ םיליהת (48

.(177 'מע ג"שת ש"הס) 42 'מע ג"שת לולא י"ח סרטנוק האר (49

.(הגומ יתלב החנהמ) דחי םלוכ סנכתהל םיכירצ םשו (50

.(הנשמב) ב,אי תוכמ (51

.(א"לפ אינת האר) םעה חרב יכ ד"ע (52

.םש רהוזה ירואיב הארו .ב"עס ,זכ א"ח (53

.ה"פס תובא (54

.נ"שו .ךליאו 157 ע"ס ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (55

.טי,ג תישארב (56

.הגומ יתלב החנהמ - .(ב,ועק ב"חז - צ"דפס) "תלטבתא אערא" ע"והש (57


השמ תא רשיק - "ךמע תחיש יכ דר ךל" השמל רמא ה"בקהש ידי-לע
הטמ-הטמל ויהש לארשי-ינב םע הלעמ -הלעמל היהש

םייק ,טלקמ ירע םנשי ךכ םשלש ,"םדאב םדאה םד ךפוש"ד ןיינעה
"ודובעת ותוא" תגרדב וליפא ,הגירדמו הגירדמ לכב


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ף"לא תואב תוגרד שולש


?הלואגל הלוג ךופהל ידכ לעופב תושעל ךירצ המ

ף"לא (א :םישוריפ המכ שי - ("הלוג" יבגל) "הלואג" (הלימ)ב תפסותמש - ף"לא תואב
ף"לא (ג ,הניב ךפלאא המכח ךפלאא ,דומילו אנפלוא ןושלמ ף"לא (ב ,םלוע לש ופולא ןושלמ
.אלפ תויתוא

תוגרד השולש ,םיניינע השולש תוללכב םנשי הלואגל ("הלוג") תולג ךופהלד הדובעהב
הלעמלש תוקולא יוליג .(םלוע לש ופולא) םלועל ךרעבו ךותב תוקולא יוליג :םיבלשו
םלועל המדקש הרות ידי-לע - דחוימבו ,םלועל סחיו ךרע הזיא ול שי לבא ,םלועמ
-לע - דחוימבו ,לדבומו אלפומ ןפואב ,םלועהמ ירמגל הלעמלש תוקולא יוליגו ,(אנפלוא)
.(אלפ) המילשהו תיתימאה הלואגב ולגתיש הרותבש תואלפנה ידי

,םלוע לש ופולאד ף"לאה תא (תולגב -) םלועה יניינע לכב תולגלב אטבתמ ןושארה רבדה
- רתסהו םלעה ןושלמ םלוע - םלועה :םלועבו םלועה לש תיבה-לעבהו ףולאה אוה ה"בקהש ךיא
היחמ ,ותוא הווהמ דימתש 'ה רבד תא ,תוקולא לע הסכמ (ומצע דצמ) אוהש ןפואב ארבנ
[...] םלוע לש ופולא אוה ה"בקהש ךיא םלועב תולגל איה לארשי-ינבד הדובעהו .םייקמו
יכ לועפ לכ עדייו" היהי זאש ,הלואגה תלעפנ - "הלוג"ב םלוע לש ופולאד יוליגה ידי-לעש
."ותלעפ התא

המכח ךפלאא ,דומילו אנפלוא ןושלמ ף"לאד ןיינעה - אוה ף"לאה יוליגב רתוי הלענ ןיינע
תוקולא תניחב לע ףסונ - היהי המילשהו תיתימאה הלואגב תוקולאה יוליג :הניב ךפלאא
אבש ,(ל"נכ) םלועהמ הלעמלש תוקולא ,םג - לעפנב לעופה חוכ ,(םלוע לש ופולא) האירבב
דסח םלוע) םלועה השענ ןהמש תודימהמ הלעמלש ,(הניבו המכח) ןיחומ תניחבבש ף"לאמ
םייפלא"ד ,(הלואגה רחאל תילגתמש) הרותה יוליג ידי-לע לעפנ הז ירה - דחוימבו :(הנביי
.הניב ךפלאא המכח ךפלאא ןושלמ םג "םייפלא" ,"םלועל הרות המדק הנש

ומכ ,הלואגב תואלפנה יוליג - אלפ תויתוא - ף"לאב רתוי הלענ ןיינעל םיעיגמ ךכ רחאו
תלואגב תואלפנה ךרעב וליפא תואלפנ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,בותכש
יוליג ,("ךתרותמ תואלפנ הטיבאו ייניע לג") הרותבש תואלפנה - דחוימבו ללוכ ,(םירצמ
."היתונופצ רתסמו הימעט דוס" ,הרותה תוימינפ

דוע רהמל ידכב תושעל םיכירצ לארשי-ינבש תולועפל עגונב - תוטשפב הזמ הארוהה [...]
:הלואגה תא רתוי

םלוע לש ופולא אוה ה"בקהש ךיא תולגל ,םלועה לכב דע ,םלועב וקלחב תולועפל ףסונב
"םימש םשל" םלועה יניינע לכב םישמתשמש ידי-לע טרפבו ,םלועב רבד לכבו םלועב
הפסוה םג תויהל הכירצ - ה"בקה לש "ודובכ" תא הלגמ םלועב רבד לכש ךכ ."והעד"לו
,תודיסחה תרותב התלגתנש יפכ הרותה תוימינפב דחוימבו ,הרותה דומילו אנפלואב תדחוימ
תצפה ידי-לע ,וביבסמ םירחא לע עיפשהל - םגו .תעדו הניב ,המכחב ,הגשהו הנבה לש ןפואב
.תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה
'מע ג ךרכ א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת רייאב 'כ ,רומא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(שידיאמ םוגרת - 228-220

רקיעה אוה השעמה


שפנה תוחוכ לכב אישנל תורשקתה


ויתולועפ תיישעו ,ותרות תנבהו דומיל ידי-לע

אלש ,שפנה תוחוכ לכב תויהל הכירצ [...] ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה ,וניאישנל תורשקתהה
.רשקומ וניאש ןיינע וא חוכ ושפנב ראשיי

תורשקתה ;אישנה לש ותרות דומילב הגשהו הנבהה ידי-לע - הבשחמב תורשקתה :תויטרפבו
םיניינעה תיישע ידי-לע - השעמב תורשקתהו ;רובידב ותרות דומיל ידי-לע - רובידב
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ גיהנהו הצרש תולועפהו

- ותרות דומילב טרפב ,הבשחמב :שפנה תוחוכ לכ םישבולמ ולא םיניינעבש ,תאז דועו
לכ תיישעו ;בלבש תודימו שגרהה שבולמ - דסח-תולימגד םיניינעהב ;לכשה חוכ שבולמ
,ןוצרב (אלא ,"הדמולמ םישנא תווצמ"ד ןפואב אל) תויהל הכירצ ל"נה םיניינעה
.ושפנ תוחוכ לכ תא רשקמ אוהש ,ךכ ,גונעתה חוכ ,ןוצרה תוימינפ םג ללוכ ,"םכנוצרל"

ושפנ ייח רשקמ הקדצ ידי-לע

,ר"ומדא ח"ומ ק"כ קסע םהבש תולועפהב קוסעל ,השעמב םג תויהל ךירצ הז ןיינעש ןוויכ
,הבשחמ ידי-לעש תורשקתההב רסח םימעפלש ,ןובשח יפ-לע ,ומצעב עדוי דחא לכש טרפבו
,שפנה תוחוכ ראשו רוביד

:הקדצ תניתנ - איה הזל הצועיה הצעה הנה

ןתונ םדאש הקדצב"ש ,ראבמו ,"תווצמה לכ דגנכ הלוקש" הקדצש אינתב איבמ ןקזה וניבר
וב רכתשנש רחא קסע וא ותכאלמ תיישעב שבולמ תינויחה ושפנ חוכ לכ ירה ,ויפכ עיגימ
וניאש ימ םג"ש ,ףיסומו ,"'הל הלוע תינויחה ושפנ לכ ירה הקדצל ןנתונשכו ,ולא תועמ
ירה ,תינויחה ושפנ ייח תונקל לוכי היה ולא תועמבו ליאוה ,םוקמ-לכמ ,ועיגימ הנהנ
."'הל ושפנ ייח ןתונ

םירושקה תוחוכה לכב ,ונייה ,ושפנ ייח תורשקתה ןיעמ השענ הקדצה תניתנ ידי-לעש אצמנו
.ושפנ ייח םע

תלוזה תשקבל ןיתמהל אל

המכ ףיסוהלו השודקה דצב ץמאתהל םיכירצ - הטמל הגרד רודה דרי םיטרפ המכ דצמש ןוויכ
הז םיברע לארשי לכ"ש םיעדויש ןוויכו ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ד םיניינעב הככ םימעפ
םשב" רשא ולאל םג תווצמו הרותה יניינע תא ואיביש ןפואב תויהל הפסוהה הכירצ ,"הזב
דע ןיתמהל אלש ,ונייהו ,תווצמו הרות יניינע תודוא םיעדוי םניאו ,"הנוכי לארשי
יניינע ךל אה :ול רמולו ,ותנשמ וריעהל ,וילא אובל אלא ,והשמ ול רסחש שיגריו ררועתיש
."והאלמאו" זאו ,"ךיפ בחרה"ו "ךיפ חתפ" ,ןכומה ןמ תווצמו הרות
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי - ז"ישת'ה זומתב ב"י תודעוותהמ)
יבר יצוצינ


ד"בחב 'םיללוכ'


ויתובקעבו ןושארה 'ללוכ'ה יברה רצחב דסונ ב"כשת תנשב
* יברה רצחב ל"וחבו ץראה יבחרב םיפסונ 'םיללוכ' ומק
תונקסע - םינורחאה תורודב" יכ ,ותעד תא יברה עיבה ללכב
לש ןיינע אוה שדוקה תרהט לע ךוניח חטשבו תונברה חטשב
תורישע בישוהל ריתה ימו שממ תושפנ תלצהו שפנ-חוקיפ
* "?הרותה דומילב םויה לכ וקסעיש הזל םירשכומה םיכרבא
לש - הז ןיינעו ,םידומילב תובהלתהה איה 'ללוכ'ה תרטמ"
* "הרות-ישודיח ץבוקב ףקתשהל ךירצ - םידומילב תובהלתהה
ללכבו ד"בחב 'םיללוכ' לע


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה בתוכ [ד-בש 'מע בי ךרכ שדוק-תורגאב הקלחב המסרופש] ז"טשת טבשב ט"ימ תרגיאב
:דולב םימימת-יכמות תבישי תלהנהל

.(ד"בחב אוה שדחש ףא) ךרפומ וניא 'ללוכ' ןיעמ ןיינע

ןמזל היהיש (2 .םירוחבה תותיכל ךשמהב אוביש (1 :ותמקהל םיאנת המכ ביצמ יברה ךא
ךכ-לע ובייחתישו הזב -אצויכו םיעיפשמו םימ"רכ ךכ-רחא םלצנל םירשכומ ויהיש (3 .לבגומ
תודיסח דומילל םמצע ושידקי םהמ קלח םינפ-לכ-לעש" (5 .ללוכ דועב ודמלי אלש (4 .שארב
."ונילפנו ,הלגנד ללוכ קר אלו

:בתוכו יברה םידקמ ל"נה וירבדל

הזיא וב דומלל תנמ-לע ללוכה תכימת לבקל וצפחיש הלאכ ורסחי אל יאדובש ףא
תלהנה ןיינע יתעדל לבא ,ו"ת שדוקה-ץראב תומוקמ המכב גוהנכו ,תועש
לש תומישר תכירע אל לבא ,הבישיה ללכשלו לידגהל דולד םימימת -יכמות
.תודסומו תובישי המכ לגד םע דחיב הלגד לע םיבשחנו הכימת ילבקמ

'ללוכ'ה לע יברה תפקשה

טרופמ הנעמל הכז "הבישי יכרבאל ללוכ רודיס" ןיינעב ז"ישת תנשב יברל הנפש םישנאה דחא
-ל 'מע די ךרכ שדוק -תורגא] אשונה לע יברה לש ותולכתסה הריהב הרוצב תפקתשמ ונממש
:[אל

השודקה ונתרות ןיד-קספ עודי ,ללוכ [תמקה ןוגריא] תכירע תודוא בתוכש המב
'מע ט ןטק-דעומ) םיניינעה לכ החוד םירחא ידי-לע התושעל רשפא-יאש הווצמש
שדוקה תרהט לע ךוניח חטשבו תונברה חטשב תונקסע - םינורחאה תורודבו .(ב
תוירישע בישוהלו .שממ תושפנ תלצהו שפנ-חוקיפ לש ןיינע אוה הזב אצויכו
תואמש העשב הב - הרותה דומילב םויה לכ וקסעיש הזל םירשכומה םיכרבא
ימינפ לוקב] עמתשא אלד האמינפ אלקב יכ ףאו - הרזעל םיקעוצ םיפלאו
וליחתה ונרעצלו ,תובוחרב םיפטושה םינודזה םימב העיבטמ - [עמשנ ונניאש
ויה רוד ינפלמ יאוולהו ...הז ריתה ימ לודג ןויע ךירצ ,םיתבב םג רודחל
הרותה ךרדמ קוחירמו תוללובתהמ לארשי -ינב תלצהל רתויו רתוי בל םימש
םתאצב ףכיתו תובישיה ינב םכש לע וז תושפנ תלצה תדובע םיליטמו ,הווצמהו
ילתוכב ,תובישיה ילתוכב רתוי םיפלא תוירישע ויה התעש ,הבישיה ילתוכמ
,ליהבהל ידכ דע רעצמה רבדב ךיראהל ןיאו .תושרדמ-יתב ילתוכבו תויסנכ-יתב
ישפנ תא ינא :םרמאב ,וז הטישב םיזחוא תובישיה ישארמ םידחא ןיידע הארנש
א קלח שודקה רהוזב םהמו ,תומוקמ המכב ל"ז וניתובר וכיראה רבכו .יתלצה
חנ ינאש םגו ,לובמב עבט םלועה לכש תעב חנ תגהנהל עגונהב .ב,וק .ב,זס
.ךומכ ךערל תבהאוד יוויצהו הרות-ןתמ םדוק הז היהש

:ךישממ יברהו

,הדיחיה ותבב וא הלודג יכה הבישי-שאר לש ונבב רבודמה היה םאב ךמצעב עגה
רדח[ב רגתסמ] ומצע תא ריגסמ היה ןכ םג םאה ,ותרותלו 'הל רתוי םברקל שיש
םוי לכב תועש דוע הרותב קוסעל לכויש דבלבו סנה לע ךמוסו רדחמ םינפל
.ל"קו ,םויו

ד"בחב ןושאר 'ללוכ'

םינש ךשמב םמצעל הרותב םיקסועו םיבשוי םיכרבאה לכ ובש בצמל יברה לש ותודגנתה תורמל
.'ללוכ'ה ןויערב יברה ךמת ,בוצק ןמזלו םימייוסמ םיאנתב ,רומאכש ירה ,תוכורא

זאש ,ןסינב א"י לגרל תודעוותהב ,ב"כשת תנשב '770' דיל םקוה ד"בחב ןושארה 'ללוכ'ה
ןקזה ונבר לש וניד -קספל הכורא החיש יברה שידקה וז תודעוותהב .הנש םישיש יברל ואלמ
אטבתה םירבדה ןיב .הנותחה ירחאל םינש 'גו 'ב דומילה רבד-לע ולש הרות-דומלת תוכלהב
:(392 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש)

-ףוס תרצונ - הזל םיארוק םירחאש יפכ ירה ,בשייתמ ינא רשאכש רבכ םיליגר
תא דחא ףאמ םילטונ אל ,הריזג לש הניינע המ עדוי ינניא - 'הריזג' ףוס-לכ
.תישפוחה הריחבה

ד"בח תודיסח יפ-לע טרפבו תווצמבו הרותב רבד לכ רשקל שיש אוה ןיינעה ךא
ךורע-ןחלושב טושפ ןיד קסופ ןקזה ר"ומדאש ןוויכמד וניאישנ תארוה יפ -לעו
.דחאו דחא לכל ךייש הזש ,ךכמ ןבומ ,ולש
'מע ב"משת תרודהמ 'םויה-םויה'ב) יברה לש ותונקסע תמישר ,"סחיה תלשלש"ב עבקנ ןכא ךכו
."(ב"כשת ןסינ א"י תחישב) םיכרבאל ללוכ דסיימ - ב"כשת" :(16

תבשל םימייוסמ םיכרבאל יברה הרוה ןכל םדוק םגש ףא ,ב"כשתב ,רומאכ ,םקוה 'ללוכ'ה
תניחבב אוהש ,ויתוחישמ תחאב ,וילע אטבתה יברהש ,הז 'ללוכ' .תודחא םינש הרותב קוסעלו
תושקונ תוכרדהל םג ךא ,דחוימ סחיל הכז - ודמליו םיכרבא ובשייש - ולש 'הוואת'
.'ללוכ'ה ירבח לע ליטה יברהש םיבושח םידיקפתו

לש ומש תא אשי ללוכהש ל"ז ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה שישיה עיפשמה עיצה ,העומשה יפ-לע
םרתש בדנמל המכסה עיבה תפסונ תונמדזהב ןכו) ךכל םיכסה יברהו ,'םחנמ ללוכ' ,יברה
םא אלא) רובידב םשגתה ןכא רבדהש ונל עודי אל יכ םא - (הז יאנתב ותקזחהל לודג םוכס
.יולגב םשה בסוה זאש ,ד"נשת זומת 'ג ירחא קר ,(תוינחורב ןכ

"יארחאה ינא"

ירפס רידהמ ,קירטיח 'יש ןורהא 'ר ח"הגה רפסמ ,הז 'ללוכ' לש םינושארה וימי לע
'יחת יתייער םע ןיכודישה ירשקב יתאבשכ ב"כשת ףרוחב" :וניאישנ וניתובר ירפסו םינושאר
הארוה ולביקש יל ורמא םש ,תיזכרמה םימימת-יכמות- הבישיה לש תינחורה הלהנהל יתארקנ
תולאש רפסמ םהינפל יתגצה .ןושארה ךרבאה היהא ינאשו ,'ללוכ' חותפל ר"ומדא ק"כמ
.רבדה תא ןגראל םיליחתמ ,הלהנהה ,םהש ,יתינענו

יתטריפו ,'ללוכ'ה לע יארחא היהי ימ הלאשב בוש הלהנהל יתינפ .ברקתה הנותחה ןמז"
תבישיב מ"רכ שמיש - 'יש הדוהי 'ר 'וכו ח"הרה - 'יש יבא .היחמה יישק תא םהינפל
ובצמ םג .םישדוח רפסמ לש רוחיאב תלבקתמ התיה ותרוכשמו לואירטנומב םימימת-יכמות
רוזעל ללכב ול רשפיא אל ד"בח-רפכמ ל"ז ןהכה בייל-הירא-לאכימ ברה ינתוח לש ילכלכה
יתעדי אל ,תוימשגב ןגראתהל יילע היה ןהב ,הנותחה דע תועובש המכ ורתונש ןוויכמו ,ונל
.תושעל המ

םירבד שיש יתנבהו 'ללוכ' אשונב הפיקתו הכורא החיש יברה רביד ןכמ-רחאלש תבשב שממ"
לכ תא ןכו ,יתורדתסה רבדב טרופמ בתכמ יברל הנושארה םעפב יתבתכ תבש-יאצומב .וגב
המ יתעדי אלש יפל ,יתבתכ אל ןכ-ינפל) הבישיה תלהנה ןיבו יניב התיהש אירטו-אלקשה
.הז בתכמ לע הנעמ יתלביק אל .(יברה תארוהב היה לוכה הלהנהה ירבד יפל ירהש ,בותכל

,הארנכ ,וסחייתהש םילימ יתש רמאו יברה חתפ ,הנותחה ינפל ,'תודיחי'ל יתסנכנשכ"
תושר יל ןתנ ךדיאמ .טריפ אלו ,'יארחאה ינא' ,רמא יברה .'ללוכ'הו תורדתסהה ןיינעל
.(הנותחה םדוק דוע הארוהב יתשא הקסע םש) םידומילה תנש םויס דע ןבייה-וינב ררוגתהל
שדוח לכב לבקאש ,ר"ומדא ק"כ םשב ,יל רמאו בוקודוח ברהל יתארקנ הנותחה ינפלש הלילב
ןבייה-וינמ רוזחאש דעש ותווקתש ,ףיסוהו .'ללוכ'ב רבחכ םידומילה דעב םייוסמ םוכס
.היה ןכו ,דסמתיו ןיינעה רדוסי זאו 'ללוכ'ב םירבח דוע ויהי

חתפמ רדסל ,ר"ומדא ק"כ םשב ,בוקודח ברה ידי-לע יתיווטצנ ןבייה-וינמ יבושב דימ"
תאצמנ אלש ןקזה ר"ומדא םשב העומש איבמש םוקמ לכ קיידל ןכו ,קדצ-חמצ ת"ושמ ס"שה
."וניאישנ וניתובר תרותב יתדובע תישאר הז היהו ,ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושבש

ללכהמ םיאצוי

-הירא 'ר ת"הרה םהמ דחא .הז 'ללוכ' ךותמ וחמצ םיבר הרותה ידמולו תובישי ישאר םינבר
ידי-לע הווטצנ אוה .תפצב ד"בח תירק תא םיקהל יברה י"ע חלשנ םימילש ,ה"ע ןלפק בייל
:(45 'מע 814 ןוילג 'ד"בח רפכ') א"לשת תבטב הכרענש ,ותנותח ינפל 'תודיחי'ב יברה
."םייתנש תוחפה לכל - ללוכב םידומילל עגונב"

ראשיהל תודוא" :יברה ול רמא ג"לשת תנש תליחת וא ב"לשת תנש ףוסב המייקתהש תודיחיב
דוע 'ללוכ'ב ראשיהל יאדכ םכינש תמכסהב והזו ליאוה - [תוחילשל=] תועצה וא 'ללוכ'ב
זאמ םייתנש=] תבטב רומגל אלש ונייה ,[ןהילע רביד רבכש םייתנשה לע ףסונ=] הנש יצח
."...תיזכרמ ריעב ...ןיינעתהל ןמזה ךשמבו ,ץיקה עצמאב ,ץיקב םא-יכ [הנותחה

-םולש 'ר ת"הרה אוה םייתנשמ רתוי ללוכב דומלל ךישמהל ול הרוה יברהש ףסונ בושח ךרבא
.י.נ 'שדוקה תדובע' רפסב טורטורפב ראתמ) ז"לשת ןוושחרמ שדוח תליחתב .ןיול רעבוד
עיפוה םהב ןושארה ;הרות -לידגי יצבוק תכירעב לחה רבכש) ןיול ברה הנפ (ג-א 'מע ה"נשת
.'ללוכ'ב תפסונ הנש דומלל וא השדח הדובע תעצה לבקל םא ,הלאשב (ז"לשת הנשה-שאר תארקל

(ללוכהב הנש דוע דומלל ראשאש יאדכ) ל"נה יפ-לע" :תואבה םילימה תחת וק חתמ יברה
."הזל ךיישהו הרות לידגיד רואל-האצוהו זוכירב הז םע דחיבו

וא הרות -לידגי תכירעב ךישמהלה " :יברה תא בוש לאש ןיול ברהו תוקיפס וררועתנ ךשמהב
."התע-דע ומכ (הרות לידגי תכירעב ךישמהל)" :יברה תבושת ?"'ללוכ'ה ירבחל ךייש הזש

ךישמיש הצור יברה יכ ול ריהבהש בוקודוח ברהל ןיול ברה ארקנ םירבדל שוריפ רותב
.'ללוכ'ה רבח רותב הרות-לידגי ץבוק תא ךורעל

."(ללוכב םוי יצח) םיכסת הלהנהה םאב" :ףסונ קתפב יברה ריהבה ךשמהב

'ללוכ'ל היוארה הגהנה

ףלוו 'יחיש םירפא 'ר ח"הרה הנפ (322-321 'מע ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') ל"שת זומתב ד"כב
שי םכותמ ...םיכרבא 25-כ םויכ שי ד"בח-רה-תלחנב םיכרבאה 'ללוכ'ב :ןלהלד הלאשב יברל
םילקוש ונאו ,הלעמו םינש שולש ינפל ד"בח-רפכב 'ללוכ'ב םהידומיל וליחתהש םיכרבא המכ
'ללוכ'ה בוזעל ודתעתיש ולא םיכרבאמ שורדל םא ,םייתנש 'ללוכ'ב םידמולש ןורקעל רשקב
ולחה זאמ םייתנשה תונמל ליחתהלו ,הז רבד םהמ שורדל אלש וא ,םייתנש רבכ ורבעש ןוויכמ
.הז ןיינעל א"טילש ר"ומדא ק"כ תעד-תווח תשקבב וננה .ד"בח -רה-תלחנב ללוכב דומלל
םתגהנה םאב ןבומכ ,ד"בח-רה-תלחנב ללוכב דומלל ולחה זאמ םייתנשה תונמל" :בישה יברה
."ללוכל יוארכ

"ד"בח תראפתל"

-תורגא) יברה הרוה ,קדצ-חמצ תסנכה-תיב המעו הקיתעה םילשורי רורחש רחאל ,ח"כשת תנשב
תסנכה-תיבב עובקה םמוקמ היהי 'קדצ חמצ' ללוכהו הבישיה רשא" (הכק 'מע הכ ךרכ שדוק
דחוימב דומיל היהי ,ליגרה םידומילה רדס םע דחיב - זאמ רבודמכו ,רומאה שרדמה-תיבבו
."תודיסחב ןהו הלגנב ןה קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש ותרותב

(שרדמה -תיב) הרותה ןיינעב ...לדגו תיבה ךלוהו" (וכק 'מע םש) יברה לחיא בתכמ ותואב
."ד"בח - תראפתלו םשל הליהתל

-ךורב 'ר ןואגה ,ןקזה וניבר ידימלת ילודגמ דחא לש ויצלח-יאצוי ושפיח הנש התואב
בוט המ" :(זעק 'מע םש) םהל ץעי יברה .ומש תא חיצנהל ךרד ,קסיורבבמ רגניטא יכדרמ
."תמא-תרות [תבישי] די-לעש ללוכב היהיש

הארוה דומיל

שדוחב ,יברה לצא (א"טילש רוגמ ר"ומדאה ק"כ םויכ) א"טילש רתלא בקעי ברה ח"הגה רקיבשכ
ללוכה תולהנהשו ,םינבר רישכהל ידכ הכלה דומילב ךרוצה לע יברה ררוע ,ז"לשת רייא
-ירעו םיצוביק ,חותיפ -תורייע ,םיבשומב הארוה ירומכ שמשל תאצל םיכרבאה תא 'ופחדי'
:(57 ,54 ,51 ,38-36 ,34-33 'מע 'המכחה לצב' האר) שולש-םייתנשל תוחפה לכל - הדשה

,דומילב וגשגשיש ידכ אוה דומילה ןפוא ירה ,םיללוכב וליפאו ,תובישיב םידמול רשאכ
ימ תא ןיא תוטשפב הכלה קוספל ץוחנ רשאכ ךא ;הלוכ הרותה לכב םידמול םנשי אליממו
!הצורמ דואמ היהא - אשונב והשמ עיפשהלו רמול ולכות םא .לואשל

'ר צ"הגה רוקיבב םג אטבתה רבדהש יפכ) שדוקה-ץראב םיללוכה ירבחמ קר אל שרדנ הז רבד
יבגל אטבתה םג יברה אלא - (ח"לשת תבטב ז"טב לוראנ ד"בא ,אריפש לכימ-לאיחי-ריאמ-םייח
."תונבר לע ובשחיש םתא רבדל יאדכ"ש קרוי-וינב רוג ללוכ ירבח

"ובושי לודג להק"

ינפל גצוה ,רתלא בקעי יבר ח"הגה לש ףסונ רוקיב םותב ,ט"משת ינש רדאב 'ו ינש םויב
.סנה לעב ריאמ יבר תקדצל ןילופ ללוכ לע יארחאה ,שטייד יכדרמ 'ר ידיסחה דיגנה יברה
"'הנה ובושי לודג להק'ש - םידוהיה לכ תא וללכתש" :וכריב יברה

(ךכ -לע ול בתכ רקספיל ברהש ןייצ יברה) דרעב רוג ידיסח לש ללוכה רכזוה ןכמ-רחאל
לכ" :יברה ביגה ךכ לע ..."םיבושח םיכרבא האממ רתוי" םידמול ללוכבש ריכזה ל"נהו
."...רתוי םיבושח םהש אלא םיבושח םה םיכרבאה

ללכתהלו לולכל

'ר דיסחה ןואגה םע (ט"משת ףרוחב) הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב להנתה ןיינעמ חיש-וד
בהזו" קוספה לע ל"זח רמאמ תא ריכזה יברה .םילשוריב רוג ללוכ שאר ,ןייטשטור םוחנ
- ללוכ םכל שי ירה" :יברה וכריב ךשמהב .לארשי-ץרא תרותכ הרות ןיא - "בוט איהה ץראה
."םיברה תא וללכתש

.םלוכ תא לולכנש :יברה תכרב תא שקיב ןייטשטור ברה

.ךירצ יאדווב םיברה תא לולכל לבא ...םיללוכה ראש לע תונמחר ...?םלוכ תא :ביגה יברה

.יברה םיכסה ךכלו "םלוכ םע ללכתנש" הכרב שקיב ןייטשטור ברה

העשב החיתפה היהת רשא" ,('לואש די' םשב) םייוסמ ללוכ תלהנהל יברה לחיא ט"כשת תנשב
המכחה זאש המכחל האריה תמדקהבו םימש-תארי ךותמ הרותה דומילב החלצה ,תחלצומ הבוט
םג הבושת לש הלועו הרות לש הלוע ...לוע םיקהל ...חילצי םדיב 'יוה ץפחו ...תמייקתמ
"...דחי

םיינרות םימוסרפ

ירבח תצובק ןכו םילוע תצובק ונמנ םידסיימב .ד"בח-רה-תלחנ הדסונ ט"כשת רדא שדוחב
ירבחלו םישדחה םילועל" :קרבמ יברה םהל רגיש םירופה גח תארקל .ץראה זכרממ 'ללוכ'
."א"טילש ,ד"בח-רה-תלחנב םיבשייתמה ...ללוכה

ןיב .םיינרות םימוסרפ לש רואל-האצוהב קוסעל יברה שרד ד"בח-רפכב 'ללוכ'ה ירבחמ םג
גי-בי הלואגה ימיב ,ןהכה יבצ-םהרבא 'ר ח"הגה ,םימי םתואב ללוכה שארל יברה בתוכ ראשה
תובוט-תורושבו ללוכהמ ח"ודה לע ןח -תאושתו" :(322 'מע ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') ח"כשת זומת
תומוקמ-יארמ ורדסי ללוכה ירבחש תוירשפאהב ןנובתהל יאדכ ,ובתוכ יפ-לע ...הז רבד-לע
-יארמל םיאולימו הדינ ,תיביר ,חספ תוכלהל םינפ -לכ-לע] ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושל
."ללוכה ירדסמ יונפה ןמזב - [העד-הרוי ךורע-ןחלוש תלחתב תומוקמ

הנוכנ הרבס

ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') 'ללוכ'ל םימייוסמ םיכרבא תלבק ןיינעב ונוצר תא יברה הליג םימעפל
לע ןח-תואושתבו" :םש דועו ."ללוכהל והוסינכי ...'תהש דואמב ןוכנ" :(324 'מע
."ללוכה יניינעמ תובוטה-תורושבה

'וכו נ"ונ א"יא ח"ווה ךרבאה"ל ב"לשת ןויס 'גב יברה בתכ םתנותחל ותכרב בתכמ ילושב
:ונוא-תירק - ןומלס 'ית ג"בו 'יש ףסוי 'הומ

תלהנה םיכסת םאב ,איה הנוכנ - [ד"בח-רפכ=] ד"בחכ 'ללוכ'ב דומלל םתרבס
.ללוכה

:יברה בישה ,תמייוסמ הלאשל הנעמב ,ג"לשת זומתב ו"טב

םע ותורבדהב טושפכו - ללוכה תלהנהו 'יש עיפשמה תצע יפ-לע - ל"נהכב
.ןויצה-לע ריכזא .'יחת ותגוז

'ללוכ'ב דומילה ןפוא

םירבד ,'תודיחי'ב יברהמ עמש ,'קדצ-חמצ' ללוכ שאר ,שטייד 'יחיש םולש-םייח 'ר ח"הגה
:(גיר-ביר 'מע ב ךרכ םחנמ -לכיה תהגומ יתלב החנה) 'ללוכ'ב דומילה ןפוא לע םירורב

,("ןענרעל ןיא ן'כאק ךיז לאז ןעמ") םידומילב תובהלתהה איה 'ללוכ'ה תרטמ
,הרות-ישודיח ץבוקב ףקתשהל ךירצ - םידומילב תובהלתהה לש - הז ןיינעו
לע םיחיכומ םה ירה - "עמש את"ו "והנימרו" לש ןפואב םיאב םישודיחה םאבו
.הצרנה דומילה ןפואו ךרדתודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ


(גי,חי) ךיקולא 'ה םע היהת םימת

לש יתבר 'ת תואה .םלוע לש ופולא ,ה"בקל תזמורה ,'א תואהמ רתויב הקוחרה איה 'ת תואה
,רמולכ ."ךיקולא 'ה םע" םלועה יניינע תא םג רבחלו רשקל שיש ךכל תזמור "םימת" תבית
.ותארילו 'ה תבהאל איבהל תוכירצ םלועה יניינעב האריה וא הבהאה

הארמ חילשה םא .ול ארוק ךלמהש ועידומו ךלמה חילש וילא עיגמש םדאל ?המוד רבדה המל
ןכו ;הבהאה רוקמ אוהש ,ךלמה לא תכלל שי אלא ומע עשעתשהל םעט ןיא - תוקחוש םינפ ול
.ותוצרלו ךלמה לא דימ תכלל שי אלא וסייפל תוסנל םעט ןיא ,וילע סעוכ חילשה םא
(בוט-םש-רתכ)


(וט,טי) רבד םוקי . . םידע ינש יפ-לע

."תוטשפתה"ו "םוצמצ"ד תועונתה יתש ונייה - "םידע ינש"

.שיל ןיאמ האירבה תא היחמה 'ה רבדל זמור - "רבד"

םוצמצ - תועונתה יתשב ךרוצ שי ,האירבה םויק םשל - "רבד םוקי םידע ינש יפ-לע"
םלועה היה אל םוצמצ אלבו ,ארבנ םלועה היה אל תוטשפתה ילב ןכש .דחי םג - תוטשפתהו
.לבגומ
(זצקתת 'מע םירבד הרותה-רוא)

* * *

.הליפתה רובידל זמור - "רבד"

.האריו הבהא ונייה - "םידע ינש"

.הליפתל םויק שי האריו הבהא ידי-לע קר - "רבד םוקי םידע ינש יפ-לע"
(זצקתת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(ח,כ) בבלה ךרו אריה

(י"שר) ודיבש תוריבעמ אריה ,רמוא ילילגה יסוי יבר ...ועמשמכ ,רמוא אביקע יבר


?ילילגה יסוי יברכ בותכה תא שרפמ אביקע יבר ןיא עודמ

רבד השעש עדוי אוהש החיכומ ,ודיבש תוריבעה ללגב המחלמל תכלל ארי םדאש הדבועה ןכש
אביקע יבר .הבושת רוהרהו הטרח ול םורגל תבייח וז העידי ;הז לע שנוע ול עיגמשו ער
האיבה םרט הבושתה רשאכ םג) רומג קידצל רומג עשר ךפוה ומצע הבושתה רוהרהש רבוס
.המחלמל תכלל אריל ול ןיא בושו ויתונווע ורפכתנ רבכ ןכ-םאו ,(לעופב הגהנהב יונישל
(128 'מע ט תוחיש-יטוקיל)


(טי,כ) הדשה ץע םדאה יכ

תורכת אל ותואו לכאת ונממ - אוה ןוגה םכח-דימלת םא ...אלא !?אוה הדש ץע םדא יכו
(ז תינעת) (י"שר ,וילעמ רוס) תרכו תיחשת ותוא - ואל םאו ;(י"שר ,ונמיה דומל)


- לכשה ;שפנבש 'חמוצ'ה - תודימה ;שפנבש 'םמוד'ה ןה תויתואהש ראובמ תודיסחה תרותב
:הלאשה תלאשנ תאז רואל .'רבדמ'ה - רובידה חוכ שרושו ;שפנבש 'יח'ה

ודוחיי אלהו !?ויתודימב אוה םדאה לש ותובישחו ותולדג יכו - "אוה הדש ץע םדא יכו"
!ולכשב אוה םדאה לש

,"םכח דימלת" ,ולכש איה םדאה תלעמ םנמא - "אוה ןוגה םכח-דימלת םא" :איה הבושתהו
."ןוגה םכח-דימלת" ,השעמה לעו בלה לע עיפשמ אוה רשאכ אלא םלשומ וניא לכשה לבא
(1115 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

דימת רושק תויהל ךירצ קסע-לעבה ךכ ,המדאבש חמוצה חוכל ,ורוקמל דימת רבוחמ ץעהש םשכ
.םלועה תויווהב קוסעל לחה םרטב ,הרות לש הלהואב הליבש םינשל ,ותויח רוקמל
(116 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

:הנושארה 'תודיחי'ב ,גלפומ ןדמל היהש ,םיכרבאה דחאל רמא ןקזה ר"ומדא

ס"שב יקב תויהל רשפא .קרס ןליא אוה תוריפ השוע וניאש ןליא ."הדשה ץע םדאה יכ"
?רחא ידוהיב רוא תראה אל םא ,ךתדובעו ךתרותב תלעותה המ .ו"ח קרס ןליא תויהלו

תדובעב ךרד ול הארמו 'ה בהוא הרות עדוימ השועש ימ ,"ןנבר םיחרד" :םייס יברהו
.(אכ תבש) "ןנבר ןינב היל ןייווה" ,ארובה
(בלק 'מע א םירוביד-יטוקיל)


(א,אכ) הדשב לפנ . . ללח אצמיי יכ

שיא וישע" תניחב ,תווצמו הרותמ קוחרה "הדש"ל לפנ אוה ,"הדשב לפונ" ידוהי ונשי רשאכ
לש הביבסב ,"ריע"ב םיאצמנש םידוהי ונייהד ,הבורקה ריעה יבשות םה ךכל םיארחאה - "הדש
והוניאר אל" ,"הזה םדה תא וכפש אל ונידי" זירכהל ריעה ינקז םיכירצ ןכל .תווצמו הרות
הילעש ,הרותד "ןוזמ"ה תא ול וקפיסש ונייה ,(י"שרבו ז קוספ) "תונוזמ אלב והונרטפו
."ייעמ ךותב ךתרותו" (מ םיליהת) רמאנ
(130 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תא םש ופרעו ערזי אלו וב דבעי אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו
(ד,אכ) הלגעה
התשענ ןכל .חצורה ללגב לארשי לע וררועתהש םיגורטקה תא לטבל הדעונ הלגעה תפירע
תוחוכל הקיני תתל ידכ ,"ערזי אלו וב דבעי אל"ש םוקמ ,אקווד תופילקה רודמב הפירעה
.לארשי לע גרטקלמ םהיפ תא םותסל ךכבו האמוטה

"םיירוחא" תניחבמ אלא הניא םינוציחה תקיני יכ ,הטחשנ אלו הלגעה אקווד הפרענ םג ןכל
.השודקד
(איק 'מע ךיתווצמ-ךרד)

תובא יקרפ


"יל ימ יל ינא ןיא םא"

.יתמיא ,וישכע אל םאו ;ינא המ ,ימצעל ינאשכו ;יל ימ ,יל ינא ןיא םא :רמוא היה אוה
(די הנשמ ,א קרפ)

הכזי ימ ,ימצעל הכוז ינא ןיא םא - יל ינא ןיא םא :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ
,אוה בשחנ המבו ,הזה תוכזה אוה המ ,ימצעל יתיכז וליפאו - ימצעל ינאשכו .יליבשב
רשפא-יא תוומה רחא יכ - יתמיא .הזה םלועב - וישכע אל םאו .תושעל בייח ינאש המ דגנכ
:רחא שוריפ .דוע תוכזל

.ידיל הלעי אל הנקזה ימיב אמש ,יתמיא ,תורחבה ימיב וישכע אל םא

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

תוארוה שולש תואב הזל ךשמהבו ,הרותל "תוירב"ה תא םג ברקל ללה ונריהזה ב"י הנשמב
.ולא

ודעלב םגש יאדו .ומצעב ל"נה הדובעב קוסעל דחא לכ לע הבוחה - יל ימ ,יל ינא ןיא םא
.תוכזה תא דבאי ,הזב קלח לוטיי אל אוה םא לבא ,תושעיהל םיכירצה םיניינעה ושעיי

,ותעד לע לוכה דימעי אל ,הזב קוסעל בייח ומצעב אוה יכ םא - ינא המ ,ימצעל ינאשכו
.םירחא םע ץעייתי אלא

ןכתיי ירהש ,ןמז רחאל ויקסעמ הנפתישכל וז הדובע החדי אל - יתמיא ,וישכע אל םאו
.ותלוזל רוזעל ידמ רחואמ היהי רבכ ןמז רחאלש
(הגומ יתלב - ז"לשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


:םידקהבו .חספ ןברקל רשקב ,זמרהו תוחצה ךרדב ,ולא םירמאמ ראבל שי

ןוויכמ לבא .ןבומכ ,תרצעל חספ ןיב תובא-יקרפ רמול וגהנ אל םנמא ללה לש וימיב
קרפב ללה לש ורמאמש רמול ךירצ ,(אוה הרותש לארשי גהנמ תוברל) תיחצנ איה הרותהש
.חספ (רחאלש הנושארה תבש)ל ךייש תובא-יקרפד ןושארה

םהל קספ ללהו ,תבשה תא החוד חספה םא םיקפוסמ ויה אריתב ינבש ,ארמגב רפוסמ :הז יפלו
החוד חספהש ,הכוראב רחא םוקמב ראובמו .םהילע אישנל והונימ זאו ,תבשה תא החוד אוהש
"עובק ונמז" (ב .רוביצ ןברוק לש רדגה (םג) וב שיש תויהל (א :םימעט ינשמ תבשה תא
.ןסינב ד"יל

רשקב ותרותו ורמאמ םידמול - אישנכ ללה לש ויונימ רחאל - חספה גח רחאל דימ ,הנהו
:(אישנל הנמתנ הז ידי-לעש) חספ ןברקל

.דיחי ןברק אוה חספה לש ותוהמש ונייה - יל ימ ,יל ינא ןיא םא
,(רוביצ ןברק לש רדג ,ונייה) רוביצל קוקז אוה הז םע דחיב - ינא המ ,ימצעל ינאשכו
המ"- תואישנה לבקמ היה אל ללהו ,תבשה תא החוד היה אל ,דיחי ןברק קר היה םאב יכ
."ינא

.תבשה תא החוד אוה ןכלו ,"עובק ונמז" חספהש ונייה - יתמיא ,וישכע אל םאו
(114 'מע י"ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


למוגה תכרבב ןקזה ר"ומדא חסונ


"בוט לכ"ו "בוט" ןיינעב

הזב קתעומ ,"בוט לכ"ו "בוט" ןיינעב (17 'מע חית ןויליג) 'תורשקתה' תרבוחב ספדנהל (א
:הלא םיאשונ ינש ראבמה אכ 'מע ד"סקת םירמאמה רפסמ

אוהש הניכשה ויזמ ןינהנ תומשנה רשא אוהו ,םתס בוט 'אה ,בוט ינימ 'ב שי הנהד"
לבא .'וכ בוט בר לש רכז קר אוהש ,לכל 'ה בוט בותכש ומכ 'וכ ןוילעה גנוע תראה תניחבב
בותכש ומכו ,'וכ התאר אל ןיע ,םיעושעשה תומצע אוה ,בוט לכ ארקנה זונגו ןופצה בוט בר
."'וכו םיעפשנה גנועו עפש ינימ לכ ללוכה אוה *בוט לכ ונייהו ,'וכ תיבל בוט ברו

ןיא יכ ,בוט לכ אל] "בוט ינלמגש" :ןקזה ר"ומדא לש הכרבה חסונ ןבומ הז יפ-לע
"הלס בוט לכ ךלמגי אוה" :םינועו ,['וכו םיעושעשה תומצעל הכז רבכש הזכ אוהש תואגתהל
.["'וכו םיעפשנה גנועו עפש ינימ לכ ללוכה ,בוט לכ"ל הכזיש ותוא םיכרבמש]

,םתס בוט אוה טלחומהו לבוקמה חסונהו" - "למוגה ךורב" ה"דב רמאנה ע"צ הז יפל ,לבא
.**דחוימה יתימאה בוט אוהש עמשמ

."בוט לכב םיכרובמו םירשואמ םה" :םייסמ ,"למוגה ךורב" ה"ד רמאמבש ,ריעהל (ב

ןכש ףיסוהל שי ,'תוכרב רדס' רפסמ "בוט ינלמגש" ןקזה ר"ומדא חסונל רבח אבומהל (ג
.ב,דנ תוכרב תכסמל תורואמה 'סב אוה
.י.נ ןילקורב ,רנורג בייל-הדוהי ברהרמאמב ןכו .םופאלמב 'בוט'ל םלוחב 'בוט' ןיב קלחמ וניא ןקזה ר"ומדא ,הז רמאמב [תכרעמה תרעה] (*
םיליהת) פ"הע בתכ (טכק 'מע 'לכ' ךרע םיטוקילה 'סב קתענ .ד-גפקת 'מע אראו הרותה-רוא) קדצ-חמצה ר"ומדא
בוט לכו" םיקוספהמ םג תאז איבמו "ל"נה בוט תניחב לכ שרושו רוקמ אוה"ש (םלוחב) "בוט לכ" (אי,דל
."(םופאלמב כ"ג) יבוט לכ ריבעא ינא"ו "ודיב וינודא (םופאלמב)

'ר"וט ,בוט' ךרע קדצ-חמצ םיטוקילה רפסב קתענה הארו .ד,י םירישה-ריש) הרות-יטוקילב אבומהמ ריעהלו
םופאלמב 'בוט' וליאו (טוג א"לב) "הלגנה בוטה" אוה םלוחב 'בוט'ש (ב,חסש) ןנחתאו 'פ ה"לשמ (גנ'א 'מע
.(םש ה"לשב כ"כ - שיורא טשעב שאד א"לב) "בוטהמ תרחבנה תויכותה" אוה

הרות] הז םייק אל הביס הזיא דצמ םאו" :ץ"יירה יברה בתוכ ל"נה רמאמ םויסל בורק [בתוכה תרעה] (**
קר םה תולגה ןמזבש םיבוכיעו תועינמה לכו ,םייחצנ םה תווצמו הרותד ,הזב םשאה אוה אלה ,[תווצמו
,תובוט םיבייחל למוגה רמואו ומצעל בוח ריכזמ הכרבב ןכלו ,םכתא םכיקולא 'ה הסנמ יכ בותכש ומכ תונויסנ
בוט אוהש ,הרות אלא בוט ןיא ,בוט ינלמגש תובוט םיבייחל םג לומגי ךרבתי אוהש ךרבתי םשה ידסחמ והזש
.כ"ע ,"יתימאה

זאש ,הלוח היהש וא םירוסאה -תיבב היהש הזל קר ךייש האדוהה תכרבב "םיבייח" תרימאל הז רואיב ,הרואכל
:הלגנ ןושלב] 'וכו םיבוכיעו תועינמה לע רבגתה אלש הממ האצות איה ,הלא םיבצמ תביסש ,רמול רשפא
.['ארבג'

תומוקמבש הנכסה דצמ אוה הלאל האדוה תכרבל םעטהש ,תוירבדמ יכלוהלו םיה ידרויל הז רואיב ךייש ךיא לבא
.'וכו ויתויוכז םיקדבנ ךרדל אצויהש ,"רשג ןיעכ" ה"דרו א,בל תבש האר] .םולשב םשמ אציו ,['אצפח'] ל"נה
.[תכרעמה

הרותה תרימש לע םיבוכיעו תועינמה - םייוסמ בצמלו תמייוסמ הפוקתל רשקב רמאנ הז רמאמ :רמול שי ילואו
דע לארשי ינב תא יברה דדועמו ררועמ הז רמאמבו .הז לע רבגתהל שפנ-תוריסמ שורד היהו ,םתצפהו תווצמו
םיבוכיעהו תועינמה לכ לע רבגתהל הז-ידי-לעו ,שפנ-תוריסמה חוכ תא ררועל דחאו דחא לכל ירשפאו ץוחנ המכ
.[הרות] "בוט" הביתה שוריפו "םיבייח" הביתה שוריפ ראבמ הזל ךשמהבו ,תווצמהו הרותה תא רומשלו

תולעפתה תא טיקשהל ,העש-תארוה רותב ורמאש - ןקזה ר"ומדא לש "ולסכב ה"כב" ה"דל רשקב ראובמה ךרד-לע
םינויצו תורעהב הזב תוכיראה יפכ ,[ךליאו א,אכ א"ח םירוביד-יטוקיל] 'וכו הפוקת התואב םידיסחה לש בלה
."ולסכב ה"כב" ה"ד הרעה גסת 'מע ב"ח תישארב הרותה -רואל

תובקעב וגהנמ הניש ל"צז ךברעיוא ןמלז-המלש ברה ג"הרה
ד"בח חסונ

,(ח"ית ןויליגב) א"טילש גרובזניג ברה ןד וב ,למוגה תכרבב ןקזה ר"ומדא חסונל רשקב
ןמלז-המלש יבר לש ויתוכרדהו ויתוגהנה" לע 'לוביי אל והלעו' רפסהמ ריעהל ןוכנל יתאצמ
:םש בתכנ ךכו ,וטק 'מע 'א קלח ,א"טילש יקסנפטס םוחנ ברה תכירעב ,"ל"צז ךברעיוא

קקזנו ושארב עצפנ ,לפנ אוה) למוגה תכרב ברה ךריב (א"נשת) ורתי תשרפ שדוק-תבשב
."בוט ינלמגש תובוט םיבייחל למוגה ה"מא י"אב" ,היה ךריבש הכרבה חסונו ,(םירפתל
טיר ןמיס) ךורע-ןחלושב חסונה ומכ אלו - "בוט ינלמגש" - אקוודב ךכ ךריב םאה ויתלאש
?"בוט לכ ינלמגש" ,(ב ףיעס

הבוטב םאה - ןבומ אל הז ךא ,"בוט לכ ינלמגש" אוה ךורע-ןחלושב חסונה תמאב :הנעו
יכ ,ךורע-ןחלושב בותכש ומכ יתכריב דימת ךא ?"בוט לכ" ךל למג רבכ ה"בקה ,תאזה תיטרפה
תליהת רודיס י"ראבו ד"בח לצא יתאצמ ןמז רחאל םנמא .הכרבה חסונ תא תונשל םתס רשפא-יא
לכ ךלמגי אוה בוט ךלמגש ימ" ,רוביצה ול םינועו ,"בוט ינלמגש" אוה חסונהש 70 'מע 'ה
.ךורע-ןחלושה חסונב תועט וזיא הלפנ ילוא יכ ,הז חסונב ךרבמ ינא ןכלו ,"הלס בוט
קרב-ינב ,ןמסלגנא לאומש ברה

גהנמו הכלה ירוריב


'םימיה תעשת' ינפל םג 'םימויס'

ןיינעב ,(הגומ יתלב ,74 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישב
ןיינע שי :רמולכ ."הז ינפל םג בוט המו" :יברה ףיסוה ,םימיה תעשתב םימויס תכירע
.םימיה תעשת ינפל םג 'םימויס' תושעל

(ב"שרהומ יברה תגהנה) ללכב םאו ,'םויס'ב הדועסה לע

'מע םש 'תויודעוותה') ט"משת א"נמ ח"ר יאצומ תחישב הנה ?'הדועס'ב רושק 'םויס'ה םאה
ילבמ םג ,םימיה תעשתב םימויס השוע היהש צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תומישרמ יברה איבה (94
אל ללכש ,עמשמ ולא םירבדמ .(46 'מע םיגהנמה-רפסל םש ןייוצו) הז-ירחאל הדועס תושעל
.'םויס'ה םע רשקב הדועס השוע היה

:יברה רפיס (785 'מע ג ךרכ ,מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת םירבד פ"ש תחישב םנמא

לוכאל וילע היה םימי המכל תחאש ,שרד ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ לש ףוגה-תואירב בצמ
םודרק" תניחב) רשב לוכאל ידכ 'םויס' ךורעל הצר אל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .ףוע-רשב
היהת וזש ידכ ,תכסמ םויס (םימיה תעשתמ) ומויב םוי ידמ תושעל גיהנה ןכלו ,("הב ךותחל
.םש ןייע .ולש הליגר הגהנה

תארוה יפ-לע ץלאנש םימיבו ,'םויס'ל רשקב ללכ השוע היה אל הדועסש רבתסמ ,ןכ-םא
הזב תועדהמ ריעהלו] .אתלימד אחוורל רתיה סיסב םויסה היה ,ףוע-רשב לוכאל םיאפורה
ונמסנ ,(ולא םימיב ןכ תושעל יאשר םא ,'םויס'ב הדועס ללכ-ךרדב תושעל ליגר וניאש ימב)
אע 'מע בי ןויליג ח"נשת זומת .י.נ יסנאמ 'לארשי רוא' ץבוקב רלסט קחצי ברה תמישרב
ט"נשת זומת םש האר ,ותוטשפתהו גהנמה םצע לע .(בפ-אפ 'מע םש - טרפב ונניינעבו) ךליאו
.[בצ-גפ 'מע זט ןויליג

?'דימת' תכסמ לע 'םויס' המל

'םימויס'הש יברה עיצה (564 'מע ב ךרכ ח"משת תוחישה-רפס) ח"משת יעסמ-תוטמ פ"ש תחישב
.לארשימ דחאו דחא לכל םריבסהלו םרמואל לקנש םיניינעב ויהיש יאדכ - םיברל םיכרענה
הדמולל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ" :ןייצו) "דימת תכסמ" טקנ אמגודכ
םויסה ןכו ,"'וכ שדקמב םירמוא םייולה ויהש רישה" המויסש ,("רצק ןמז ךשמב המייסלו
תובית-ישאר ,תותירכ ,תומבי ,ריזנ ,תוכרב :תותכסמה תעבראב "'ה ידומיל ךינב לכ"ד
ךרע ,(ךליאו 86 'מע ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת תנשב ,ןכמ רחאל הנש ."ךינב"
.'דימת'ו 'תוכרב' תותכסמה יתש לע 'םויס' יברה

רפיס ר"ומדא ק"כש (786 'מע 'ג ךרכ מ"שת 'שדוק-תוחיש') מ"שת םירבד פ"ש תחישמ ריעהלו
והז ,היהי-אלש-ךיא" ןייצ ךא ,רחא והשיממ אלא - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ עמש אלש רבד]
ןניש אוה 'םויס' ךרע הנשה תומימ םוי לכבש ,דיסחב השעמ :[("ךאז עקאמשעג א") ברע רבד
תדועס' תניחבב ויהי ויתודועס לכש ידכ ,הרמוא היה םוי לכבו ,דימת תכסמ תא הפ-לעב
.תכסמ-םויסב הרושקה 'הווצמ

םהל ףאו" ;"הלוגס-ידיחיל קר ךייש הזש םושמ") הז רופיס יברה גייס ,תונמדזה התואב
,וילא 'תיטרפ -החגשה'ב רופיסה תעגה תדבועש הארנכ ךא ,("ךייש וניא (םיבר ןושל)
ריעהלו] .ט"משת תנשב - בר השעמו .םיברב המייסל ךכ-רחא העצוהש תכסמה תלעמל הרושק
תכסמל ףסונב ,דימת תכסמ תרכזנ (186 הרעה 579 'מע ב ךרכ נ"שת תוחישה-רפס) נ"שת תנשבש
ןלהל האר לבא .('םויס'כ אקווד-ואלו) ק"מהיב יניינעמ קלחכ הדמולל שיש תכסמכ ,תודימ
.[(ק"מהיבב הדובעה יניינעמ אוה ..ש טרפבו ,דימת תכסמ ומכ ..'םימויס' : 603 'מע םש
דודשא ,רפואל השנמ-יכדרמ ברה


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il