- ב"כת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה לולאב ו"ט * אובת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה תורעהו תובוגת תובא יקרפ

תוכלמ רבד


'לולא'ב תויח


יוליגו תיללכה תודיסחה תרות יוליג וניינעש ,לולא י"ח
שדוחד הדובעה יניינע לכב תויח סינכמ ,ד"בח תודיסח תרות
* הבושתה תדובע - לולאד ירקיעה ןיינעב דחוימבו לולא
"רדג תצרופ"ש החמשהו ,החמש ךותמ תויהל הכירצ וז הדובע
תחא" ידי-לע * תימהבה שפנהו ףוגה רתסהו םלעה תא הריסמ
ירשת שדוחד השדחה הכשמהה ןכמ רחאל תכשמנ ,לולאב "יתלאש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


"לולא י"ח"ש ,םידיסחה ינקז םשב 2ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ,לולא י"חד ןיינעה 1תודוא
.לולאב תויח סינכמ אוהש ,ושוריפ

הבוט הנשל תוכזל הז ידי-לעו ,הרבעש הנשה תא ןקתל םיכירצש - אוה לולא לש וניינע
.האבה הנשב הקותמו

ךרדב הז היהי אלש קר אל ,וז הדובעב תויח סינכמ אוהש - אוה לולא י"ח לש וניינעו
אלל הזש תויהל לוכי ,הנווכבו הנכהב תאז השועשכ וליפא אלא ,3"הדמולמ םישנא תווצמ"
א ןוא תויח א טימ") תויח ךותמ היהיש - לולא י"ח לש ותלועפ יהוזו ;תויח
.("טייקידעבעל

קר הז ןיאש ,4ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש יפכו ,בוט-םש-לעבה לש ותדלוה םוי אוה לולא י"ח
רחאל - ט"שעבה לש ותולגתה םוי םגו ,ותמשנב תדלוהה םוי םג אלא ,ופוגב ותדלוה םוי
.תיללכה תודיסח תולגתה ןיינע והזש ,לולא י"חב היה - םינש

תודיסח ןיינע והזש ,הגשהו הנבהב םג הז ןיינע ךישמהו ,ןקזה ר"ומדא ק"כ אב ךכ רחאו
.לולא י"חב ולש ותדלוה םוי םג הנה - ד"בח

,ד"בח תודיסח תרות יוליגו תיללכה תודיסחה תרות יוליג וניינעש ,לולא י"חש ,רמולכ
.החמש םע רושק ,עודיכ ,תויחה ןיינעש ,לולאד הדובעה יניינע לכב תויח סינכמ

אוה הז ןיינעש ,אבהל לע הבוט הלבקו רבעה לע הטרח ,הבושת איה לולאד הדובעהש םגה
?ונממ ךפיהה אוהש , החמשה ןיינע הז םע דחיב תויהל לוכי ךיא ,ןכ םאו ,תורירמב

:5הזב רואיבה ךא

,ארובה ןוצר תא םייקמש הז דצמ החמשב תויהל הכירצ הווצמ לכש 6ם"במרה קספ לע ףסונ
ןוויכ ,אלימבו ,8"החמשב ךיקולא 'יוה תא תדבע אל רשא תחת" 7קוספה תא ראבמ הזבו
,10החמשב תויהל הבושתה םג הכירצ ,9הווצמ איה הבושתש

אלא ,המצע וז הווצמ לש הניינע דצמ אל ,ידדצ ןיינע דצמ אוה החמשה ןיינע הזבש אלא -
- 11ןוילעה ןוצרה תא םייקמש ךכ לע החמשב אוה ירה ,הווצמ םייקמ אוהש ןוויכ

,תורירמ הניינע התוללכבש ,המצע הבושתהש לעופ ,תודיסחה תרות ונייהד ,לולא י"ח הנה
הניא החמשהו .אפוג לולאד ןיינעהב תויח - ושוריפ לולא י"ח .החמש ונשי ומצע הזב הנה
.תורירמהל הריתס

יאבלב אעיקת הייכב" תויהל ךירצש ,הבושתה ןיינעב 12אינתב ןקזה ר"ומדא בותכש ומכו
םילוכי אפוג ןיינע ותואבו ןמז ותואבש ,13אד ארטסמ יאבלב אעיקת הודחו "אד ארטסמ
,תורירמו 15"'וכ זיגרי" לש ןמזב םגש ,םש םייסמש יפכו .14תויכפוהה תועונתה 'ב תויהל
ידי השעמ יעטמ רצנ 'וג םלועל"ו ,16"חדנ ונממ חדי אל"ש - תימהבה שפנה דצמ והזש
.19"אבה םלועל קלח םהל שי לארשי 18לכ" הז םעטמש ,17"ראפתהל

אוהשכ ,אפוג הבושתה תעונתבש - אפוג הבושתה דצמ אוה ןאכ החמשה ןיינעש ,ןבומ אצמנו
שפנהש הז דצמ חמש אוה ירה המצע העונת התואב ,"ערה רצי לע זיגרי"ו ,תורירמב אצמנ
.ה"בקה לא הבש תיקולאה

הדובעהש - אוה לעופל עגונש המ ךא ,החמשב הבושתה ןיינעב רואיבה תוכירא אוה הז לכ
תא החמשה הריסמ ,20רדג תצרופ החמשש ןוויכו ,החמשב היהת תוחילסה ימיו לולא שדוחד
תדובעו ,הבושתה תדובעב תויח הז ידי לע ףסותינ אלימבו ,תימהבה שפנהו ףוגה רתסהו םלעה
.רתוי הלק תישענ הבושתה

איה 22"'וג יתלאש תחא" ךלמה דוד תשקבש ,(21"יתלאש תחא" ה"ד רמאמהב) ליעל ראבתנ
המכ םיפעתסמ הנממו ,"ייח ימי לכ 'יוה תיבב יתבש" - ("יתלאש תחא") תחא תיללכ השקב
."'וגו 'יוה םעונב תוזחל" :םיטרפ המכו

:ןבומ וניא הרואכלו

היה ירה - הז ירחאלש םיטרפה לכ ופעתסי הנממש תחא השקב שקבל ךלמה דוד ךרצוה עודמ
?םהל קוקזש םיטרפה לכ תא שוריפב הליחתכלמ שקבל ותלוכיב

.ןמקלדכ ,םיניינע ינש דצמ - הזב רואיבהו

:'אה ןיינע

,ה"בקה םע תורשקתהה ,"'יוה תיבב יתבש" - דבלב דחא ןיינע עגונ תויהל ךירצ ידוהיל
תיב היהי אלו" 23אינתב בותכש ומכו ,ללכ ול םיעגונ תויהל םיכירצ אל םיניינעה ראש לכו
ול עגונש ןוויכ ,"הבהאמ והיינבו והיישנל ןירקומו ןיסנרפמו ןינזד םייוגה לככ לארשי
לע םג אליממ ךרדב שקבמ יזא - ול עגונ הז ןיינע רשאכו ;"'יוה תיבב יתבש"ד ןיינעה קר
."'יוה תיבב יתבש"ד ןיינעהמ קלח םה ויניינע לכ הז ןפואבש ןוויכ ,םיניינעה ראש

ירהו ,25הדיחיה תניחב לע יאק "תחא"ש (24רמאמהב) ליעל ראובמכ - "יתלאש תחא" והזו
רבד דבלמ ,הל עגונ וניא רבד םוש ,אלימבו ,"26דיחי"מ תלבקמש אוה "הדיחי" לש הניינע
."'יוה תיבב יתבש" ןיינע והזש ,"דיחי"הל תורשקתהה - דחא

- דחא רבדב קר ונוצרו ,תוינחור אלו תוימשג אל ,ול עגונ וניא םלועבש ןיינע םוש
!ה"בקה םע רשקתהל

הרות" דומלל הכזיש דימת ךרבתהל וכרדש 27ידוהי ןאכ אצמנ (:רמאו קיספה ר"ומדא ק"כ)
םיקוקז המ םשל ...!?'וכו "המשל הרות" ,"תוגירדמ" לש םיניינע עגונ המ :ןכבו ..."המשל
,ה"בקה לש ונוצר תא ואלמיש דבלבו ,םיטושפ םיניינע ויהיש - םילענ םיניינעו תוגירדמל
...!"יתלאש תחא" ןיינע והזש

אלל ידימת ןפואב ,ונייה ,"ייח ימי לכ"ד ןפואב הז ירה ,"יתלאש תחא"ד ןיינעה דצמו
ןיינע שרדנ ינולפ חוכ דצמ ירהש ,םייונישל םוקמ שי ,תוחוכה יטרפ דצמ - .םייוניש
תחא") הדיחיה תניחב דצמ לבא ...28"ונניאו וב ךיניע ףיעתה" - ןכ ירחאלו ,םייוסמ
.ללכ תוקלחתהו םייונישל םוקמ ןיא - ("יתלאש

ןיינע םניא ,("'וגו 'יוה םעונב תוזחל") ןכ ירחאל ונמנש םייטרפה םיניינעה םג - זאו
שיש ,תומצעל עגונב ראובמה ךרד-לעו .תוטישפה דצמש םיטרפ םה אלא ,תוקלחתהו יוניש לש
םצעב ןכ םג אוה ןכו ,29ותומילש רסחמ התא ירה ןכ רמאת אל םאש ,יוביר ןהו תודחא ןה וב
.תוטישפה דצמש םיטרפ םה םיטרפה םגש - ("דיחי"מ תלבקמש םש לע "הדיחי" תארקנש) המשנה

תחא" דבלמ ,ונל עגונ היהי אל ןיינע םושש ,וז הגירדמב םיזחוא ונא ןיאש ףא ,הנהו
םינפ-לכ-לע ,ןיינעה תעידי תויהל הכירצ ,םוקמ-לכמ - "דיחי"ה םע תורשקתהה ,"יתלאש
.לעופל עגונב

רבודמ תודיסחה תרותבש ךכ לע ןקזה ר"ומדא תא םעפ ולאשש ,30"ךלאכיב"ה דחאב רפוסמכו
ר"ומדא בישהו ,ןהב םיזחוא ןיאש העשב ,'וכ הבהאה ןיינעב רתויב תולענ תוגירדמ רבד-לע
."רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו" 31ביתכ :(דיגמה םשב המודמכ) ןקזה
העידיה ןיינעב איה - ונא ונתדובע וליאו .דיתעל היהי הז ןיינעו ,ה"בקה לש ודיקפת והז
ה"בקה ונב םייקי - יעבדכ היהי ונלצא העידיה ןיינעש ידי-לעו ,(32"םויה תעדיו")
."רשב בל םכל יתתנו"ד ןיינעה תא דיתעל

-לוכמ - עגונ היהי אל רבד םושש וז הגירדמב םיזחוא ןיא םא םג :ןדיד-ןודינב אוה ןכו
תויהל ךירצ המו שקבל םיכירצ המ ,אלימבו ,תויהל ךירצ ןכש העידיה תויהל הכירצ םוקמ
.ה"בקה לש ונוצר יולימ ,"דיחי"ה םע תורשקתהה קר - םינפ-לכ-לע לעופל עגונב - עגונ

שקבל ידכ הז ןמז םילצנמו ,"יתלאש תחא"ד ןמזב םיאצמנ רשאכש ,ןבומ הזמו
...!"יתלאש תחא"ד ןיינעהל ללכ םיאתמ הז ןיא - 33תויטרפ תושקב ("ןפאכניירא")

יאדכ רבדה ןיא (תויטרפ תושקב) םייטרפה םיניינעה דצמ םגש - 'בה ןיינע - תאז דועו
.("טינ ךיוא טניול סע")

:34האופרה ןיינעמ לשמ יפ-לע ןבויו

םג הז ילוח ךייש ,םירביאה תוללכתה דצמ ,ירה ,םייוסמ רבאב ל"חר ילוח ונשי רשאכ
ילוחהש םושמ ןהו ,רחא רבאמ ושרושב עיגמ הז רבאבש ילוחהש םושמ ןה - םירחא םירביאל
.רחא רבא לע םג ,אליממ ךרדב ,לעופ הז רבאבש

הזב ןיא םוקמ-לכמ ,אפרתנ הז רבאבש ףא ירה - הלוחה רבאה תא קר םיאפרמ רשאכ ,ןכלו
םירביאל תכיישה) ילוחה תביס םג האפרתנש חרכה ןיא יכ ,םירחאה םירביאה יבגל ללכ היאר
,בבוסמה םג אליממ ךרדב אפרתמ - ושרושב ילוחה תא םיאפרמשכ ןכ-ןיאש-המ ,(ל"נכ ,םירחא
.(ל"נכ) םירחא םירבא יבגל הז ילוחמ תועבונה תואצותה ןכו ,הז רבאבש ילוחה ונייהד

:תוינחורב םג אוה ןכו

"ןוצר תע"ב ירהו - השקבה אלמתתש םילעופ םא םג ירה ,יטרפ ןיינע תודוא םישקבמ רשאכ
,הביסה לע היאר הז ןיא ,םוקמ-לכמ ,אלמתנ ןיינעהש שחומב םיאורו - ...תאז םילעופ ןכא
.רבדה לש תואצותהו בבוסמה

יזא - ושרוש םע רשקתמ םדאהש ונייהד ,"יתלאש תחא"ד ןיינעה ונשי רשאכ ןכ-ןיאש-המ
.אליממ ךרדב םייטרפה םיניינעה לכ םג םילעפנ

* * *

הנשה לש םישעמה תא ןקתל שי לולא שדוחב .ירשת לע הנכה איה ירה - לולאד 35הדובעה
ןיינעה ידי-לעו ,םייטרפה ויניינע לכמ אצייש - "יתלאש תחא" ,ומצעב לועפלו ,הרבעש
ןיאו ךדבל ךל" ,ירשת שדוחד השדחה הכשמהה ךכ רחא תישענ לולא שדוחב "יתלאש תחא"ד
.ול ךרטצמה לכב הקותמו הבוט הנש ,36ךתא םירזל

:םידסח תולימגו הדובע הרותד םיוק 'גה לכ םיזמרנ "לולא" תביתבש םעטה והזו

טלקמ איה הרותה ירהש ,הרותה וק לע יאקד ,38ךל יתמשו ודיל37 הנא" תובית-ישאר - לולא
.40ל"זר רמאמכ ,39ערה רצימ

.43הליפת ,הדובעה וק אוהש ,42יל ידודו ידודל41 ינא" תובית-ישאר - לולא

.םידסח-תולימגד וקה אוהש ,45"םינויבאל תונתמו והערל44 שיא" תובית-ישאר - לולא

- "לולא"ד תובית ישארב תזמורמה ,הבושתה תדובע אוה - ולא םיווק לכל המדקהו דוסי
ךרד-לעו ,םיוקה לכל דוסיה והזש .47"(ךערז) בבל תאו ךבבל תא (ךיקלא 'יוה 46למו)
םוצ ךיז טרעק רע") ה"בקהל הנופש ,םויה תדובע תליחתב םירמואש "ךינפל ינא הדומ"
המדקה והזש ,48"ץוקו תוא םושב זימרתא אלד" ,"ךינפל" דע עיגמ הז ןיינעו ,("ןטשרעביוא
.םיווקה לכל

ו 'יוהל" תובית-ישארב זמרנ הז ןיינעש ,הלואגהל םיאב לולא שדוחד הדובעה ידי-לעו
.50לולא תובית-ישאר ,49הרישא רמאל ורמאי
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"טשת'ה לולאב ג"כ ,ךליו-םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 302-308 'מע (די) ינש קלח ,ו"טשת
ק"הל תרודהמבו] ךליאו 388 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - א"סוס דע ןאכמ (1
םגו ,הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ ופסותינ וז הרודהמב ,(וז החישל ןויצה םש טמשנש אלא) [ךליאו 90 'מע
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ המכ

.נ"שו ,206 ע"ס ב"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .122 'מע ה"שת ש"הס (2

.מ"כבו (ב,גנ) ט"לפ אינת הארו .גי,טכ היעשי (3

.ב,בל א"ח ד"וקל (4

.נ"שו ,207 'מע שיר םש 'םחנמ-תרות' םג האר (5

.בלול 'לה ףוס (6

.זמ,חכ אובת (7

תוהגה ,מ"מ"בו (א,גל) ו"כפ אינת (.א,ופש) אובת פ"ס כ"בשות ה"לש ,ה"פר תוכרב הנוי וניבר האר (8
.נ"שו ,(אסק 'מע) םשל "תורצק תורעהו

.נ"שו .ךליאו 18 'מע ח"לח ש"וקל האר (9

.154 'מע שיר ט"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (10

דוע החמשה ןינע תויהל ךירצ וז הווצמב ירה - תירקיעו תידוסי הווצמ איה הבושתה תווצמש ןוויכ :הברדאו
.הגומ יתלב החנהמ - .(נ"שו ,טק 'מע ד"כח שדוק-תורגא םג האר) תווצמה ראשב רשאמ רתוי

םיניינעה דצמ אלו ,ןוילעה ןוצר םויק - תווצמה לכבש יללכה ןיינעה דצמ איה וז החמש :רמולכ (11
דצמש - הבושתה תווצמב הזמ הרתיו ,החמש לש ןיינע ןיא ולא םיניינע דצמש ,המצע ינפב הווצמ לכבש םייטרפה
(הגומ יתלב החנהמ) החמשה ךפיה לש העונתב אוה אצמנ הווצמה לש יטרפה הניינע

.א"יפ ת"הגא .ד-א"לפ (12

.א,הע ג"חז (13

,"הצקה לא הצקה ןמ עגרכ םבל ךופהל ןילוכי לכה ןיא(ש) הזה םותי רודב"ש (י"פ ת"הגא) םש ראבמש ףא (14
,תוצח-ןוקיתד ןמזב איה (תורירמ) "'וכ וזיגרי"ד הדובעה ,םינוש םינמז ינשל ולא תודובע 'ב וקליח ןכלו
.(הגומ יתלב החנהמ) הליפתה תעשב איה החמשה תדובעו

.א"ער 'ה תוכרב (15

.ג"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ט"לפס אינת הארו .די,די ב- לאומש פ"ע (16

.אכ,ס והיעשי (17

.א"יפר ןירדהנס (18

הלעמל אוה "אבה םלוע"ד ןיינעהש (נ"שו ,זעק 'מע ד"ח טקולמ מ"הס האר) תודיסחה תרותב ראובמ ירהו (19
.(הגומ יתלב החנהמ) ןוילעה ע"ג וליפאו ,ןותחתה ע"ג ןה - ןדע-ןגמ

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (20

.(290 'מע ד"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ותלחתב (21

.ד,זכ םילהת (22

.ןוקיתה חול פ"ע - (א,דיק) ט"ס ק"הגא (23

.(300 'מע ל"נה םחנמ-תרות) ט"פ (24

.א,חי תוחנמ - תחא דע ה"דות האר (25

.מ"כבו .א,הכ האר 'פ ת"וקל האר (26

.(409 'מע ב"ח 'ןויצ -םחנמ - םחנמ-תרות' האר) רעמאהקאטש יולה דוד 'ר ח"הרהל הנווכה הארנכ (27

.ה,גכ ילשמ (28

'מע ד"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ה"פ ינימשה םויב יהיו ה"ד הארו ,ח"פר א"ח ק"הובע ןושל ד"ע (29
.םש ןמסנהבו (51

111 ע"ס ט"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו .נ"שו .חש 'מע (מ"שת ח"פכ) "זוע לדגמ"ב קתענ (30
.ךליאו

.וכ,ול לאקזחי (31

.טל,ד ןנחתאו (32

.(ל"ומה) םייטרפ םיניינעב תוכרב ש"נאמ כ"וכ ושקיב תודעוותהה ךשמב (33

.138 'מע א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (34

97 'מע ק"הל תרודהמב) ךליאו 395 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה הז ףיעס (35
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ המכ םגו ,הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ ופסוותינ וז ארודהמב ,(ךליאו

.זי,ה ילשמ (36

.גי,אכ םיטפשמ (37

.פ"הע ל"זיראהל םיקוספה רעש ,א"פ ה"ר רעש ח"ערפ (38

.(ךליאו 285 ע"ס ג"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו 270 'מע ד"שת מ"הס הארו .א,י תוכמ (39

.(הגומ יתלב החנהמ) "ןילבת הרות ול יתארבו ערה רצי יתארב" (ב,ל ןישודיק) ל"זראממ םג ריעהל (40

.ג,ו ש"הש (41

.פ"הע פ"העש .םש ח"ערפ .(םינשרדה םשב) השוריפו ה"ר תלפת רדס םהרדובא (42

.מ"כבו ,ה ע"מ ם"במרהל צ"מהס האר (43

.בכ,ט רתסא (44

.(לכרמא 'ס םשב) םשובה-תגורע רפסב (45

.ו,ל (םיבצינ) ונתשרפ (46

.(ב,הק) ד"ס ק"הגא אינת הארו ,םש םהרדובא .פ"הע ט"העב (47

.ב,זנר .א,אי א"חז הארו .ב,פ סחניפ ת"וקל (48

.א,וט חלשב (49

.נ"שו ךליאו 288 ע"ס ד"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג הארו ,םש ח"עפ (50

,אבהל לע הלבקו רבעה לע הטרח ,הבושת איה לולא שדוחד הדובעה
הז םע דחיב תויהל לוכי ךיא ,ןכ-םאו ,תורירמב אוה הז ןיינעש
?ונממ ךפיהה אוהש , החמשה ןיינע


,"'יוה תיבב יתבש" - דבלב דחא ןיינע עגונ תויהל ךירצ ידוהיל
םיעגונ תויהל םיכירצ אל םיניינעה ראש לכו ,ה"בקה םע תורשקתהה
ללכ ול

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


ףכית ושוריפ "הלואגל רתלאל"
!שממ דימו


...?"אב אל ןיידע"ו םינש המכ ינפל התייה הזרכהה

זירכהש יפכ ,הלואגה תא רהמלו ברקל - איה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובע רקיע
[...] ."הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" :"ארוק לוק"ב םסריפו

הבושתל רתלאל" - וז הזרכה :םינעוטו ,"םישקבמ םה הנאות" רשא ולא םיאב ןאכ םנמא
,ןכ-םאו ,"אב אל ןיידע" ןכ-יפ-לע-ףאו ,םינש המכו המכ ינפל התיה - "הלואגל רתלאל
!שממ דימו ףכיתד ןפואב תויהל חרכומ וניא "הלואגל רתלאל"ד שוריפה

ויחולש םה - וז הנעט םינעוטש ולא לכו "ליסכו ןקז ךלמ"ה לש ותנעט איה וז הנעט ,ןכבו
תאז םינעוט םה רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ...םהירבדב שבלתמ רשא "ליסכו ןקז ךלמ"ה לש
רומח ןפואב אוה "םדאה הז ןטק םלוע"ד "ןברוח"ה ,זאש - ןלציל-אנמחר ,"קאמשעג" ךותמ
!רתויב

ונרוד אישנ לש ותנווכ התיה וזש ,אטישפו ,שממ דימו ףכית - ושוריפ "הלואגל רתלאל"
...ךכל וניכז אל םיברה וניתונוועבש אלא ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" ותעשב וזירכהב

רתלאל הבושתל רתלאל" ונרוד אישנ זירכהש זאמ המילש הנש הרבעש ירחאל םג ,ןכלו
רתלאל הבושתל רתלאל" תויהל ךירצש םסרפלו זירכהל ךישמה - אב אל ןיידעו "הלואגל
!שממ "רתלאל" - השגדהבו ,םינש המכ ורבעש ירחאל זירכהו ךישמה ןכו ,"הלואגל

דימו ףכית ,"ואנ חישמ" ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" םיזירכמ - ולא םימיב ןכ ומכו
!שממ

?הלואגל יחרכה יאנת הנניא הבושתה םאה

(הז ידי -לעו) הבושתל רתלאל" ,הבושתה ןיינע תויהל ךירצ הזל המדקהבש םינעוטה ולאלו
:תוטשפב הזל הנעמה ירה - "הלואגל רתלאל

אדח אתעשב" :רהוזה ירבדכ אלא ,'וכ ןמז ךשמ תשרודה הדובע הניא - הבושתה תדובע
!ארמימכ עגרב ,"אדח אעגרבו

לבא ,היתווצמו הרותה יניינע לכ םויק ומצע לע לבקמש ,םנמא ,אוה הבושתה תדובע ןכות
אל וליפאו ,הרותה תווצמ ג"ירת ,םיטרפ ג"ירתל תוקלחתה לש ןיינע ןאכ ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא
אעגרבו אדח אתעשב םא יכ ,ןמזב תלבגומ הניא ןכלש ,דבלב תחא הדוקנ םא יכ ,םיטרפ ינשל
.אדח

דימו ףכית הלואגה היהתש ללכו ללכ בכעמ וניא "הבושתל רתלאל"ד ןיינעהש אצמנו [...]
ןיאו ,אדח אעגרבו אדח אתעשב הבושת רהרהל לוכי בצמו דמעמ לכב ירהש - "הלואגל רתלאל"
,הזמ הריתיו] "ינא הדומ" תרימא ךרד-לע ,םיידי-תליטנ ינפל וליפא ,רבדב הלבגה םוש
לוכיש ,הבושת רוהרה ןכ-ןיאש-המ ,'וכ םיטרפ המכו תובית המכ םנשי "ינא הדומ" תרימאב
!שממ דימו ףכית ,"הלואגל רתלאל"ד ןיינעה השענ - זאו ,[שממ ארמימכ עגרב תויהל
-2617 'מע ,ה ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה סחניפ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 2623

רקיעה אוה השעמה


תדובעב רקיעב - לולאד תויחה
הליפתה


שדוח יניינע לכב שגדומ תויהל ךירצ "הליפת"ה ןיינע
לולא

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ לולא שדוחד הדובעל תוכיישב לולא י"ח לש דחוימה וניינע
(:רתוי תויטרפב ראבל ףיסומו) לולאב תויח איבמו איבהש םויה אוה לולא י"ח [...] ונרוד
.[...] יל ידודו ידודל ינאד הדובעהב תויח ןתונ לולא י"ח"
ידודל ינא" - הליפתה תדובעב רקיעב תשגדומ (ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה) לולאד תויחה
תובית-ישארבש הדובעה יניינע השימחמ תחא ,תיטרפ הדובע רותב (קר) אל - "יל ידודו
:לולאד הדובעה תוללכ רותב אלא ,לולאד

םע תורשקתההו רוביחה אוה הניינעש ,(סרח ילכ לפותה ומכ) רוביח ןושלמ איה - "הליפת"
ל"זח תשרדב שגדומכ - הרותו ח"מג ידי-לע רשאמ רתוי הלענ ןפואב ,תומילשה תילכתב ה"בקה
ידי-לעש ,ונייה ,"ויתודימל אלו וילא" ,(הליפתה ןיינע) "וילא ונארק לכב" קוספה לע
רדג לכמ הלעמל אוהש יפכ 'תי ותומצעו ותוהמ םע לארשיד רוביחהו תורשקתהה השענ הליפתה
,("ויתודימ") ה"בקה לש ודסח תדימ םע רוביחה שגדומ הבש ,םידסח-תולימגבכ אלד ,ראותו
הליפת ןכ-ןיאש-המ ,ה"בקה לש ותמכח םע דוחייהו רוביחה שגדומ הבש ,הרותב הז ךרד-לעו
.שממ 'תי ותומצעו ותוהמ םע תורשקתההו רוביחה ,(ויתודימל אלו) "וילא" איהש

תויח איבהש םויה אוה לולא י"חש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפב קוידה ראבל שי הז יפ-לעו
יל ידודו ידודל ינאד הדובעהב תויח ןתונ לולא י"חש רתוי תויטרפב ראבל ףיסומו ,לולאב
םע רוביחהו תורשקתהה ,(הליפת) "יל ידודו ידודל ינא" םע רקיעב רושק תויחה ןיינעש -
,תובית-ישאר השמחה לכ) לולא שדוחד הדובעה יניינע לכבש איה לולא י"חד הלועפהו ,ה"בקה
(אלא ,הדובעה יניינעד יטרפה רויצה ךכ-לכ אל) שגדומ היהי (הדובעה יניינע לכ םיללוכה
."יל ידודו ידודל ינא" ,ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה ,הדובעה תוללכד תויחה

ףסונ ,רמולכ .הליפתה תדובעב תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ ךליאו לולא י"חמש ןבומ הזמו
רקיעש םימכח ידימלת םגש םירפסב אתיאדכ ,לולא שדוח לכב הליפתה תדובעב הפסוהה לע
םינונחתו הליפתב ףיסוהלו הרותה דומיל ןמזמ תחקל םיכירצ ,הרותה דומילב הנשה לכב םקסע
לע ('וכ החילס תשקבד ןיינעה לע ףסונ) תירקיע השגדה לולא י"חב ףסותינ ,תוחילסו
.ה"בקה םע לארשיד רוביחהו תורשקתהה

הכוראב ראבתנש ומכ) לולא שדוחבש הרותה דומילב הפסוהל עגונב םגש אלא דוע אלו
השגדה תויהל ךירצ (לולא שדוחל הרותה דומילד תדחוימה תוכיישה ז"נפלש תודעוותהב
דומיל ידי-לע טרפבו ,הרותה ןתונ םע תורשקתהה - הרותבש הליפתה ןיינע לע תדחוימ
תוימינפה םע לארשיד (םיתס) תוימינפד תורשקתהה תישענ הדי-לעש ,הרותה (םיתס) תוימינפ
.ה"בקהד (םיתס)
ךרכ נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שתה ,לולאב י"ח ,אובת-יכ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(250 'מע ,ד

יבר יצוצינ


"הדשב ךלמה"


דחא לכ ירהש" ,החמש ךותמ תויהל הכירצ לולא שדוח תדובע
ןנולתמש ינולפל * יברה רמוא ,"ךלמה תומצעל עיגהל לוכי
,יברה ץעיימ ,תווצמו הרותב תושילח לע לולא שדוח ימיב
הדשב ךלמה לולאבש לשמה (הרות-יטוקילב) ןויעב דומלי"
לש ורופיס * "תאצמו תעגי 'וכו תופי-םינפ-רבסב לבקמו
יברה דועב ,ןוטסובמ ןואגה ןיבל םייד"בח םיכרבא ןיב רשק
תודוזיפאו תוגהנה ,תורמיא רורצ * םיטוחב ךשומ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,'םכבבל תלרוע תא םתלמו'ד הדובעה ידי-לע ירשת שדוחד םייוליגהל הנכה אוה לולא שדוח"
ןיינע-אוהש ,לולא שדוחד הדובעה תוללכ לע חוכ-תניתנה איה האר תשרפב הרותב האירקהו
םיקידצד הבושתה תדובע ןהו ,תונוועו םיאטח לע הבושתב ןה ,הלעמל הטמלמ םיארבנה תדובע
יהוזו ,האתת הבושת תניחב אוה הז לכש ,'הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו' ןיינע-אוהש
רמאנש רמאמב לולא שדוח תא יברה רידגמ ךכ - "...ירשת שדוחד םייוליגהל הנכהה
.(141-142 'מע 'ט ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"ישת האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב

החמשב הדובע

תודימ ג"י תוריאמ לולא שדוחב רשא הבחרהב יברה ראיב (149-148 'מע םש) תודעוותה התואב
תא ליבקהל הצורש ימ לכ םילוכיו םיאשר זא רשא ,הדשל אצויה ךלמ לשמכ ,םלוכל םימחרה
לולא שדוח תדובע תויהל הכירצ הז םושמו ,("ידודל ינא" ה"ד הרות-יטוקילב ראובמכ) וינפ
.ךלמה תומצעל עיגהל לוכי דחא לכ ירהש ,החמשב

-יתבב רבדל ,תסנכה-יתבב ח"אד םירזוחש הבישיה ידימלתל יברה הוויצ ,החישה םויסב
םעד ןיא ןצנאטניירא" - החמשב תויהל שי הניגב רשא ,לולא שדוחד הלעמה ןיינעב תסנכה
.[החמש הנש ךותל דוקירב ץופקל=] "רהאי ןכעליירפ

לארשי-ינב תלעמ

:יברה רמא (243 'מע ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהב

ףסונ ,הרותהמ הלעמלש לארשי לש ןתלעמ תשגדומ לולא שדוחד הבושתה תדובעב
,הליחת - "ידודל ינא "לולא"ד תובית-ישארהב לארשי לש םתלעמ תשגדה לע
."יל ידודו" ךכ-רחאו

תירוביצ תונקסעב הפסוה

:תישעמ הכלשה שי -(םש) יברה ךישממ - הז ןיינעל

לע (םג ומצעב הדובעה לע ףסונ) הריתי השגדה תויהל הכירצ לולא שדוחב
ולש תומילשה לע העש יפל רתוול ךירצשכ םג ,לארשי ללכו תלוזה םע הדובעה
,הברדאו ,ולש תומילשב המואמ רסחי אל ףוס-לכ-ףוסש טרפבו ,תלוזה תבוטל
.הככ םימעפ ףלא םיכז ובלו וחומ םישענ תלוזה םע ותלועפ ידי-לע

:דוע ףיסומ יברהו
םג לולא שדוחב ףיסוהל ךירצ ולש הדובעה יניינע לכב הפסוהה םע דחיב
תבוטל ןהו ,לארשי ללכ תבוטל ןהו ,לארשי ללכ תבוטל ןה ,תירוביצ תונקסעב
שדוחד הדובעה יניינע לכב ולצא ףסוותיש ללוכ) לארשימ דיחיו דיחי לכ
.(לולא

םיווקה 'גב תויח

לכב ףיסוהל" - ("רקיעה אוה השעמהו") יברה עבות (333 'מע םש) ט"משת לולאב י"חב
תויח ךותמ ,הלואגו הבושת ,ח"מגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג ,לולא שדוחד הדובעה יניינע
החמש ךותמ - הז לכו ,ליח לא ליחמ הכילהו ,ףקותב הדימע "ךליו-םיבצנ"ד ןפואבו השדח
."...תויתודיסח תויודעוותה תכירע - דחוימבו ללוכ ,בבל בוטו

םיטנדוטסל רסמ

-םהרבא ברה 'דדונה רירגשה' לש ונב) קילג יבצ-ןושרג ברהל יברה בתכ א"שנת לולאב 'גב
1008 ןוילג 'ד"בח רפכ') הינמרגב םידוהי םיטנדוטסל סוניכ לע חווידש ,(ה"ע קילג קחצי
לע ריכזא ,הרות-יטוקילב קוידב ןושלה - 'וכ לבקמו הדשב ךלמהש םהל רוסמל" :(28 'מע
לש "הדשב ךלמ"ד םסרופמה לשמה תא םיסנכתמל ראבי קילג ברהש אופא שקבמ יברה ."ןויצה
.הרות-יטוקילב ןקזה ר"ומדא

..."!?לולא שדוחב"

ול תמרגנ ךכ בקעו דומילב תויח רסוח שיגרמ אוה ןורחאה ןמזבש יברל בתכש ינולפב השעמו
:בתכו "ןורחאה ןמזב" םילימה תא ףיקה יברה .היתווצמו הרותה םויקב תושילח

לבקמו הדשב ךלמה לולאבש לשמה (הרות-יטוקילב) ןויעב דומלי !?לולא שדוחב
.ןויצה-לע-ריכזא .תאצמו תעגי .'וכו תופי-םינפ-רבסב

לוכה-ךסו המיתח

(חכ 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא - ד"כשת ולסכ ח"ר ךיראתמ) רזש רמל יברה לש ויבתכממ דחאב
:ול אוה בתוכ

רותב=] ודרשמו ותיבל עגונב םיטרפה לכ יתוא םיניינעמש טושפ םגו ןבומ
םא חוטב ונניאש בתוכש אלפלו ,'וכו [תואישנה דסומ לש םרה דיקפתל 'רחבנ'
אוהש שדוח- הברדא הז ןוגכב ירהש ,טרופמב הז רבד-לע אורקל הצרא לולאב
לגוסמ אקווד - האבה הנשהו ירשת שדוחל הנכהו תרבועה הנשד לכה-ךסו תמיתח
.ולא םיניינעל

"דוע תוחדל לוכי ינניא"

הילגנאל ישארה ברה ,ץיבובוקעי לארשי ר"ד ברהל א"משת לולא שדוחב יברה בתכ הזב אצויכ
לדוגו םיחטשה תרזחה ןיינעב (82 'מע 1000 ןויליג ;96 'מע 672 ןויליג 'ד"בח רפכ')
:רבדבש שפנה-חוקיפ

תוחדל לוכי ינניא ("יאלמ תריפס") ןובשחה שדוח ,לולא שדוחב ונחנאשכ ,תעכ
הביסה ,ונענ אל התע-דעש ,וניניבש תובתכתהב תודוקנ המכל יתבוגת תא דוע
ןהל היהיש תויבויח תויוחתפתה ולא-יא ויהיש יתיווקש םושמ התיה רוחיאל
...הזל רשק

ח"וד עבות יברה

רפכ') ד"בח תונבו ישנ ידי-לעש ק"שנ עצבמ שארב תדמועה ,גרבנרטש .א תרמ הרפיס ךכו
:(113 קמע 684 ןוילג 'ד"בח

שיש הבשחמ תפסונ םעפ התלע ,יברה לא הביתכב טעמל דימת וגהנ םידיסחה ובש ,לולא שדוחב
השולש רובעכ קר אלא ,עובש ידמ בותכל אלש התיה תינכותה .תוח"ודה תביתכ תא םצמצל
ןיילק ברה ריכזמה ןפלט ,ומייתסה טעמכ תועובשה תשולששכ ,ישילשה ישישה םויב .תועובש
...'ק"שנ עצבמ' לע ח"וד עיגה אל תועובש השולש רבכש ריכזהל יל רמא יברה התע הז :רמאו

ןדע-ןגמ תולוק

עריא תובר םימעפ .רפושב ומצעל עקות יברה היה ,תונושארה םינשב ,לולא שדוח ימיב
תא עומשל ולכי ןטקה 'לאז'ב ויהש םירוחבהו ,תוחותפ ורתונ 'ןותחתה ןדע-ןג' תותלדש
.רפושב עקות יברה

הרות-יטוקיל דמלמ ןואגה

לע חוויד םהבו ,יברה לא יקסנירק 'יש אדוהי םייח ברה ריכזמה סינכהש םיקתפ יתש ןלהל
יברה תארוהו לולא שדוחב - קי'צייבולוס ד"יררהומ ג"הרה - ןוטסובמ ןואגה לש ותגהנה
:(21-22 'מע ב"סשת רדאב ט"כ - טכעה תחפשמ לש 'הרושת'ב ומסרופ) אשונב

א"טילש ר"ומדא ק"כ

ח"כ ןוטסובב םיאצמנ ץיקה ךשמבש עידוהל ינושקיב ,ויחיש לאומש-סחנפו בוד-ףסוי ,ייחא
'יש ד"יררהמ ,ריזנ תכסמב ,רועיש םוי לכב עומשל םשל ואבש קראוינמ םיכרבא
םירדסמש י"רא חסונד ןיינמהב שדוק-תבש לכב םיללפתמ ל"נה םיכרבאמ םידחא .קי'צייבולוס
תועש שולשמ ורועישב ל"נה רצקמש עובשמ רתוי הזש םיכרבאה ורפיסו .םתיבב ויחיש ייחא
ירמאמ ,הרות-יטוקיל םוי לכב ל"נה םהמע דמול הנורחאה העש יצחהו ,הצחמו תועש יתשל
.רפסה ךותמ ,האר תשרפבש לולא

אדוהי םייח

:בתכ קי'צייבולוס ברה תגהנה םצע לע .חווידה לע בתכב בישה יברה

ךפיהבו - 'וכו ייז אב "לש" ה"ד 'ב רוט 25 'מע "ןיעמו"ל אובממ ריעהל
."ןבומ"כ

ןואגל רפיס דחא בר יכ ,חוודמ ובו הנליוומ עיגהש בתכמ לע צ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ םש)
בר ותואו ,"תודיסחל הנשה שאר" ןיינעב ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש ובתכמ לע רזוע-םייח 'ר
."השימח םה םידיסחה לצאו םינש ישאר העברא קר ורכזנ הנשמב יכ ורמואב קוחש ויפ אלימ"
,םימייוסמ םיניינעב תולוק המכ גיהנהש ,בר ותוא לע ובילב היה רזוע-םייח 'ר ןואגה
ונלצאו ףסותמ םלצא=] "רעקינייו טרעוו זנוא אב ןוא וצ טמוק ייז אב" :ול בישהו
.([טעמתמ

:הרוהו ."תובוט-תורושבה לע ןח-תאושת" :יברה בתכ ,חווידה רקיעל וסחייתהב

תשרפ הרותה-רוא קישטייוואלאס ד"יררהל ואיצמי [ויחא]ש - ימשב אלש - יאדכ
.ל"נה הרות-יטוקילל קדצ-חמצה 'וכו תוהגה ואצמנ םשש ןוויכ ,האר

רשקה תא ךישמהל

:בוש ק"יחרה בתוכ - יברה תארוהל ךשמהב

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ול ורסמו ,רבעה 'ד םויל רוא ,ותיבב קי'צייבולוס 'יש ד"יררה לצא ורקיב ויחיש ייחא"
אפוג הרות-יטוקילב קדצ-חמצהמ תוהגה שיש עדיש רמא .האר תשרפ ללוכה הרותה-רוא לש ךרכה
-הרות רפסה םינתונש בשח הליחתב) הרותה-רואמ עדי אל לבא קדצ-חמצהמ םה םירוציקהש עמשו
.(ןקזה ר"ומדאמ רוא

לצא קילג 'יש םהרבא ברה רקיב רבעה עובש עצמאב) וב ןייעיש רמאו דואמ המח הדות עיבה"
א"טילש ר"ומדא ק"כ םירואיבה םע םיסרטנוק 'גה ול ןתנו ל"נהד הרות-יטוקילב רועישה
."(הבושתה-תרגאב

:ותבושתב יברה ןייצ ,"וב ןייעיש" טפשמה דיל

רבדל תורשפאה ול ןתנת אלימבו םעפה דוע 'יש ויחא ורקבי ןמז רחאל חטב -
.הזב

לע םסרפתה (16-17 'מע וכר ןויליג 'תורשקתה') הז רודמב יכ ,דוע ןייוצי הז רשקהב]
קתפב וז הארוה תליחתש ןכתייו ,קדצ-חמצה ירפס תא ד"יררה ןואגל חולשל היהש עובק גהונ
[ליעלדתודיסחה ינייעממ


אובת-יכ תשרפ


(א,וכ) ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו

(ב"מפ ר"ב) החמש אלא וניא היהו רמאנש םוקמ לכ


אריבל אמר ארגיאמ ,הלודג הדירי איהש ,הזה םלועל המשנה תדיריל תזמור ץראה תאיב
ןתונ ךיקולא 'ה רשא" - ה"בקה ןוצר הזש יפל ,החמש ןושל ךכ לע רמאנ תאז-לכבו .אתקימע
.היילע ךרוצל איה וז הדיריש רורב םג ןכ-םאו ,"ךל
(357 'מע ט תוחיש-יטוקיל)


הלחנ ךל ןתנ ךיקולא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו
רשא םוקמה לא תכלהו אנטב תמשו ...הב תבשיו התשריו
(ב-א,וכ) םש ומש ןכשל ךיקולא 'ה רחבי

-לעבהמ תורות עבש עמש םש ,חישמה לכיהל תולעל ב"שרה ר"ומדא ק"כ הכז ב"נרת לולאב י"חב
.בוט-םש

:הנושארה הרותה
,(הצורמ ןושלמ ץרא) תוקולאל הצורמהו ןוצרה ךב ררועתישכ - "ץראה לא אובת יכ"
,השורי רותב ידוהי לכל הלעמלמ תנתינש - "התשריו הלחנ ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא"
,תובשייתהב אוצרה תא איבהל שי - "הב תבשיו"
.ילכב רואה תא ךישמהלו - "אנטב תמשו"
,ןוצרה לא עיגהל ךנוצר םא - "ץראה לא אובת יכ"

ומש תא ןיכשהל ,תוקולא םסרפל ידכ ךשפנ תא רוסמ - "םש ומש ןכשל ...םוקמה לא תכלהו"
.םלועב ה"בקה לש
(חפ 'מע םוי-םויה)


(ב,וכ) המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו

לש ודיקפת :ךדמלל .הליכאל ןהכל ונתינ אלא חבזמה יבג-לע וברקוה אל םירוכיב תוריפ
.השודק - איהש יפכ ,הכותל רידחהל אלא ,תוימשגה תא לטבל וניא םדאה

תוריפ ומצעל ריאשהל םדאה לע ,ונייהו ,(י"שר ,תישאר לכ אלו) "תישארמ" רמאנש והז
רכינ היהיש ,השודק םהב רידחהל ךירצש אלא ;("תישאר") םירחבומ תוריפ םגו ,ללכב
.םירוכיב וחקל ולא תוריפמש
(358 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,וכ) המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו

(י"שר) םירוכיב הז ירה רמוא ...הרכיבש הנאת האורו והדש ךותל דרוי םדא
,לארשי םע םרכל סנכנ ה"בקה - "והדש ךותל דרוי םדא"
ברקתה התע הזש רגובמ םדא וא) תווצמ ליגל סנכנש הדלי וא דלי - "הרכיבש הנאת האורו"
,(הרותל
והואיביש ,תווצמו הרותל הז דלי וכנחיש הצורו הווצמ אוה - "םירוכיב הז ירה רמוא"
."שדקמה תיבל"

ברקל הכזי אוה :(זט קוספ י"שר) "האבה הנשל הנשת ...ותכרבמ לוק תב" - ךכב קסועש ימו
."שדקמה תיבל" םאיבהלו םידוהי דועו דוע
(159 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ט,זכ) תכסה

(גס תוכרב) הרותב וקסעו תותיכ תותיכ ושע

."הרותב וקסעו" - אקווד "קסע" לש ןפואב הרות דומלל שי

תטלובו היולג היהת תונחהש ידכ תואצמה איצממ ,יזכרמ םוקמב ותונח תא חתופ קסע-לעב
,רתויב םידורט םיבשו םירבועה םא םגש ךכ ,ותורשפאב שיש לככ ותרוחס תא םסרפמו ,ןיעל
,תינולפ הרוחס םירכומ ןאכש ועדי תוחפל ,המואמ ונקי אל םא וליפאו) ותונחב וניחבי
תויהל ךירצ דומילה :ךכ תויהל ךירצ הרותה דומילב םג .(ונקיו ואבי םיתיעה ןמ תעלו
דוע ךושמלו רבדה תא םסרפל תולדתשה ינימ לכב לדתשהל שיו ,"תותיכ תותיכ" ,אקווד םיברב
."םינוק" דועו
(חנר 'מע א םיסרטנוק םירמאמה-רפס)


(ט,זכ) םעל תייהנ הזה םויה ,לארשי עמשו תכסה

,בשוימ תועיקת - "תכסה" ."רפוש לוק עומשל" ,רפוש תעיקת תווצמל זמור - "עמשו תכסה"
.דמועמ תועיקת - "עמשו"

רועיש ןכש) ןיטימורט ק"תת םנשי תולוק האמה לכבו ,א"קתת הלוע "עמשו תכסה" :ךנמיסו)
ןכ-םא ,הלודג איה בשוימד תועיקתד הנורחאה העיקתהו ,(ןיטימורט העשת אוה לוק לכ
.(א"קתת לוכה ךס - ףסונ טימורט בשחל םיכירצ
."ךישעמ תליחת םויה הז" ,רמאמכ ,הנשה-שאר לע יאק - "הזה םויה"
ול םויה ךתוא םיקה ןעמל ...םויה םיבצינ םתא" ,(טכ םיבצינ) ביתכדכ - "םעל תייהנ"
.הנשה-שאר לע יאק עודיכש ,"םעל
(חפש 'מע ב רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


(בי,זכ) םעה תא ךרבל ודמעי הלא

(י"שר) הללקב וחתפו לביע רה יפלכ ...הכרבב וחתפו םיזירג רה יפלכ םהינפ םייוול וכפה

?רמאנ אל "שיאה ךורב" ךא ,"שיאה רורא" רמאנ ןכא השרפה ךשמהב

ילימ לכב לארשי תא ךרבמ ה"בקהש אטישפ ירהש ,שודיח ןאכ ןיא םתס הכרבל עגונב :אלא
.רתוי תילענ הכרב איהש ,הכרבל הללקה תכיפה ידי-לע האבש הכרב שיש אוה שודיחה .בטימד

(ה"משת אובת-יכ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

(ב,חכ) ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו

.תוליצאה םלועב הכרבה תכשמה ונייה - "הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו"

.הזה םלועל דע תדרויו תכשמנ הכרבה - "ךוגישהו"

רבכ םדא לכ לש ונידש ףא ,הזב-אצויכו ,"ונילע ךרב" ,"ונאפר" םוי לכב םישקבמ ונא ןכל
לכב ןודינ םדאו ,תוליצאה םלועב הכרבהו האופרה תוכשמנ הנשה-שארב ןכש ,הנשה-שארב קספנ
.הזה םלועב וילא הז דסח דריש אוה יואר םא (םוי ותוא לש וישעמ יפל) םוי
(טפרתת 'מע םירבד הרותה-רוא)

תובא יקרפ


"הנותנ תושרהו יופצ לכה"

(וט הנשמ ,ג קרפ) השעמה בור יפל לוכהו ,ןודינ םלועה בוטבו ,הנותנ תושרהו ,יופצ לוכה

.וינפל יולג םירדח ירדחב השוע םדאש המ לכ - יופצ לוכה :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ
יטרפ לכ לע איה החגשההש ,תיטרפ-החגשה ןיינעב בוט-םש-לעבה תטיש העודי - יופצ לכה
טרפ לכ ,"לוכה" :וז הטישכ עמשמ ונתנשמ ןושל תוטשפמו .יחו חמוצ ,םמודב םג ,םיארבנה
.תיטרפ החגשהב חגשומו "יופצ" ,הבש ןטק יכה טרפל דע ,האירבבש טרפו
(הגומ יתלב - ו"משת אובת-יכ תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


ופוג הרותה תא ללחמה לכו תוירבה לע דבוכמ ופוג הרותה תא דבכמה לכ :רמוא יסוי יבר
(ו הנשמ ,ד קרפ) תוירבה לע ללוחמ

הרותבש תוריתיהו תורסחה שרודה - הרותה תא דבכמה לכ :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ
-יא .הזמ לודג הרות דובכ ךל ןיא ,הלטבל רבד הב ןיאש רמול ץוקו ץוק לכ לע םעט הארמו
הרותה תא דבכמ ללכב ולא לכ - הב םיקסועהו הרות ידמול דבכמו ,הרות-רפס דבכמה ,ימנ
.ןה

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

,תונוש תולאש וינפל העיצמ התיה (תירכנ הרש) אתינורטמש שרדמב רפוסמ יסוי יבר לע
תונעל ךירצ היה אלש רמול םוקמ שי יכ םאו .םיילכש םירבסהב הל הנוע היה יסוי יברו
בייח היה זאש) חנ ינב תווצמ עבש םויקל תועגונ ויה אל היתולאשש רחאמ) תירכנל
הבושתה התיה אל ,ילכש רבסה התלאשל ןיאש רמוא היה םא יכ .הל הנע תאז לכב ,((הבישהל
היהת הרותהש הצר יסוי יברש רחאמו .הרותל דובכה ךפה לש סחי הלצא תרצוי התיהו תלבקתמ
.תילכש הבושת דימת הל בישה ןכל ,םלועה תומוא יניעב םג תדבוכמ
.םלועה תומוא לצא םג תדבוכמ היהת הרותהש לדתשמש ונייה - הרותה תא דבכמה לכ
,ידוהי לש ותמשנל רשק לכ ןהל ןיאש ,םלועה תומואב םג רבודמש ןוויכמ - דבוכמ ופוג
.ןהילע דבוכמה אוה ,"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה" ,ופוג קרש אנתה קיידמ
ןתויהל טרפ הלעמ לכ ןהל ןיאש הלא ונייה ,"אמלעב תוירב"ל הנווכה - תוירבה לע
.םלועה תומוא םג ללוכ הזו ,ה"בקה לש ויתוירב

אלו הב לדגתהל הרטע הישעת לא" תמדוקה הנשמב ונינשש המל הז רמאמ לש ךשמהה והזו
אנתהש אלא ,ןיד יפ-לע םירתומה "םודרק"ו "הרטע" לע רבודמ הז רמאמב :"הב ךותחל םודרק
יסוי יבר ונדמלמ הזל ךשמהבו ;הרותה דובכ ךפה םתויה םושמ (תודיסח תדימב) םהילע ריהזמ
.םימעה יניעב םג תדבוכמ היהתש לדתשהל - הרותה דובכב רתוי תילענ הגרד לע
(הגומ יתלב - ח"לשת חרוק תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)

תורעהו תובוגת"רוכזת תומימת - זגורב"

םיזנכשאה 'דרפס חסונ' ירודיס לכבכ - ונרודיסב ,ןונחתה םויסבש "עדנ אל ונחנאו" חסונב
תורוקמב המואמ ז"ע ונייצ אלש ,'דרפס - תוליפתה רצוא' ללוכ] התע-תעל יתיארש
'זנכשא' חסונב .םתעדמ הברה ונישש 'ןרוק'ו 'לארשי תניר' ירודיסמ ץוח ;םש םישוריפבו
תדקונמ "תומימת" לש ו"אוה "רוכזת תומימת - זגורב" ספדומ - [ללכ הז טפשמ םירמוא ןיא
.םלוחב

ןכ הרואכלו .(קורוש) םופאלמב ו"אוה תדקונמ יתיארש םידרפסה ירודיס לכב ,תאז תמועל
ארקיו) - תחא םעפ קר ך"נתב העיפומ םלוחב "תומימת" תבית יכ ,קודקדה יפ-לע ןוכנ
- םצע םשל הנווכה ירה ןאכו ,רמועה תריפס לש תועובשל ראותכ ,"הנייהת תומימת" (וט,גכ
רשא 'ר) םילבוקמה ירודיסמ אבומכ תאזו ,ה"ע וניבא בקעי ,םת שיא לש ותומימת תריכז
,םחר"ש (ונירודיס לש ילגנאה םוגרתבו ,ונש 'מע 'םהרבאד אתולצ' רודיס האר ,םירחאו
.דודו בקעי ,קחצי ,םהרבא דגנכ ןה "הבהא ,תומימת ,הדקע
עבש-ראב ,קלח לייא ברה


למוגה תכרב חסונל רשקב דוע

-יול 'ר ח"הרה ג"הרה ונריעה ,כ"ת-ו ח"ית תונויליג ,'תורשקתה'ב אשונה רוריבל ךשמהב
:אוה הכרבה לש חוורה חסונב שוריפהש ,ןירפלה 'יש קחצי

שוריפכ - קספה אלל ,דימת) "הלס בוט לכ ךלמגי אוה ,בוט לכ (תאזה םעפב) ךלמגש ימ"
.ד"כע .(א,דנ ןיבוריע ,"דעו ,הלס ,חצנ" תוביתהמ תחא לכ לע ל"זח

ןויליגב ןמסנש ד-גפקת'ב 'מע אראו ת"הואו] ד"סקת תנשמ רמאמה יפלש ל"י ,ז"הדא חסונבו
'יחב אוה 'לכ'ש שוריפהכ] בוט ינימ לכ (ללוכה ,בוטה םצע)ל דימת הכזיש הנווכה [כ"ת
רבכש ,ותלואג ירחא - ז"פרת תנשמ 'אמה יפלו ;[זט 'מע ו"ח טקולמ מ"הסב ןמסנ ,ע"כוס
הרותה יקיזחמל םג ךיישה] 'בוט לכ'מ הלעמל אוהש "דחוימה יתימאה בוט"ה יוליגל הכז
'מע ג"ח טקולמ מ"הסב ןמסנ ,דוסי 'יחב אוה 'לכ'ד 'יפה יפל תאזו ,רמאמה ףוסב םש ש"מכ
.'בוט לכ' 'יחבב הטמל וכישמהל דימת הכזיש ,[גמר

בוט תודוא ןכו ,'בוט לכ'ו 'בוט' תוביתה שוריפב םינושה םירמאמה ןיב םילדבהה יבגל
.םינוש תודיסח ישורדב תונוש תורוצ ללשב םיראבתמ םיאשונ הברהש עודי - םופאלמבו םלוחב
גהנמו הכלה ירוריביברד אתבכשאב םינהכ תאמוט

םימימתה" :ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה לע רפוסמ (102 'מע) 'יברד אתבכשא' רפסב
יפ-לע וסנכנ םמצעמו ,רתיה ללכ ולאש אלש םהמ ,הרובקהו הרהטה תעב ןכ-םג ויה םינהכה
תושגרתהה בורמ אוה םג אוהו ,גו'צנמרקמ ץיבולאפר י"ירגהל ולאש רשא םהמו ,םשפנ שגרה
השעמל הכלהל יכ ףאו ,'וכ אוה רוהט רוהט הז קידצ יכ ,רתיהל תוטישפב םהל רמא תולעפתהו
."...הלילח םחינזהל ןיא םשפנ שגרהמ םמצעל וריתהש םה לבא ,דוע הזב ןייעל שי

יבר זירכה שודקה וניבר רטפנשכש ,ימלשוריהמ ראשה ןיבו ,הזל תורוקמ איבמ הרעהב םשו
ןהכ םייח וניבר םשב (ב,בק תובותכ) ותוא ה"דותב הז ךרד-לעו ,"םויה הנוהכ ןיא" יאני
רודה לודגש (דעש ד"וי) י"בהמ איבמו ,"ול אמטימ היה - םת וניבר תריטפ תעב היה וליאש"
לע תוחטתשהב אלו ,ודובכ םושמו הרובקה תעב קר הז לכש אלא .אישנכ וניד המכחב גלפומו
.כ"ע .ךכ רחא ןויצה

:רענניצ 'יחיש לאירבג 'ר ג"הרה רפסמ 29 'מע 979 ןויליג 'ד"בח רפכ' ןועובשב הנהו
יברהשכ .צ"יירה יברה תייוולהב ףתתשה ,ןהכ היהש םידיסחה םינברה ינקזמ דחאש ,רפוסמ"
והשמ םכל ןיא ,ש"מר" :יברל הנע הלה .םוקמב אצמיהל ןהכל רוסאש ול ריעה אוה ,וב ןיחבה
[:רפסמה ברה ףיסומו] ."הכלה איה הכלה" :ול הנע יברה לבא ,"?תאזכ תעל וב קוסעל רחא
ןמסנ - הלגנ פ"ע :ה"א] םיקידצ ירבק לע םינהוכ תוחטתשהל רתיהה לש אשונב םלש ןויד שי
.כ"ע ,"הז לע דיפקה יברה לבא ,[27 'מע ב"ח ד"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב

יגהנמ לע 'תוליבא 'לה - לאירבג יעטנ' ורפסב ל"נה רבחמה ברה בתכש המ בורש יתעמש
הז רופיס םג םא עדוי יניאו .רנורג 'יש בייל-הדוהי 'ר ח"הרה ריכזמה יפמ עמש - ד"בח
העומשה תונוכנ רוריב ךירצו .ל"נכ ,םיקידצ ירבק םושמ וניא רתיהה ןפוא לכבו .ךכ
.םינפ -לכ-לע י"שתו פ"רת תונשמ תועידי דוע שי יאדוובו ,הרומאה

םילבא םוחינ תעב ד"רב 161 'מע (בי ךרכ) ג"ח ד"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ןייעו
םיכרבאה דחא תא לאש יברהש ,הגומ יתלב ,ד"ישת א"נמ שדוחב בונישמאמ ר"ומדאה לצא
יאנת לע קרוי-וינב ןמטנש רחאל) ק"הראל ןוראה תא תוולל עסונ אוה םא בונישמא ידיסחמ
ןכתיי דציכ" לאש יברהו ,ןהכ אוהש בישה ךרבאהו ,(לארשי ץראל והולעי ןמז ךשמ ירחאלש
,ובר םע דחי אוה עסונ - שארל לכל - דיסח !?ודבל ובר תא חינהל - וזכ הגהנה דיסח לצא
םאו ,בר לצא לואשל ךלי יזא ,רבדב הלאש ולצא ררועתת םא הנה ,ומוקמל בששכ ,ןכמ רחאלו
ןנכות רבדהש ןוויכ ,הרואכלו .ל"כע "'וכו ןוקית שקבי יזא ,רבדב ששח שיש רמאי ברה
לכבו ,שממ "ודבל" ובר תא ריאשהל דמע אלו ,םינהכ םניאש םיוולמ םג יאדווב ויה ,שארמ
.ל"נכ יברה ול רמא תאז
רמוע ירוזא בר ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה

ד"בח יגהנמו תוכלה


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אובת תשרפ שדוק-תבש
לולאב ז"ט


.1'הפיקשה' קוספב םלוק תא היבגהל הרותב םיארוקה גהנמ

.הירחאלו הינפל ךרבמו - ומשב האירק אלב - ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישיש' תיילעל
.2ליגרכ ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל

קוספה דבלמ) החכותה תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק תא ךימנהל םיארוקה גהנמ
ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו םירזוחו ,(ליגרכ ותוא םיארוקש "בקעי יתירב תא יתרכזו"
.3"תירבה

(ופוסבש) 'היננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ד-ג םיקרפ - תובא-יקרפ
.4דרפנב קרפ לכל רמול שי

ינש םוי
לולאב י"ח


תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה-םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
תושעל ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
לארשי-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא
.5רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב

,שדוחה ףוס דע לולא י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
.6('וכו ,ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולא ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולא

.7הז םויב ןונחת םירמוא ויה ,(ב"ויכו ןתח היה אל םא) יברה וב ללפתהש ןיינמב

.8(חמש גח) 'בוט םוי טוג' :םירמוא הז םויב


.ד"בח-ללוכ חול (1

רצוא' ,גכ ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הארו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס .לולא י"ח םוי-םויה (2
.נ"שו ,טי 'מע ,ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

יכ םא .ז ק"ס םש ח"רפ .דחוימב הרות-הנשמ ןיינעל ,ח ק"ס א"מב אבוה ,חכת 'יס י"ב תהגהב ג"הנכ (3
-תחנמ ת"וש הארו .דרפס ימכח גהנמכ םר לוקבו ויפב החכותה ארקו הלע י"ראהש אבוה ח"עפבו תונווכה-רעשב
.נ"שו ,הנ-אנ םיפיעס ,ד"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס - טרפבו ה"ד וס 'יס א"ח רזעלא

.ש"ייע ,401 'מע ד"ח ז"משת 'תויודעוותה' - ויתוחישב הזב ןדש םימעפ המכ רחאל ,יברה תנקסמ (4

.8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס .177, 179 'מע ג"שת תוחישה-רפס (5

.518 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (6

.םינמאנ תורוקממ יתעמש ןכו ,בכ-אכ 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (לעופב הגהנההו ,הנעמה) האר (7

.ג"שת לולא י"ח תחיש האר (8

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il