- ג"כת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה לולאב ב"כ * ךליו-םיבצינ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םולש - הנשה-שארל הנכהה רקיע
תודחאו


בטוח" ןיבו "םכיטבש םכישאר" ןיב תוגרדה יקוליח תורמל
םיבצינ םתא"ד ןפואב תודחאה תשגרנ ,"ךימימ באושו ךיצע
,"דחי םע ישאר ףסאתהב" - תודחא שישכ קר * "םכלוכ םויה
ןוויכ * "ךלמ ןורושיב יהיו" - הכולמה ןיינע לעפנ
הלודג תודגנתה שי ,ךכ-לכ בושח תודחאהו םולשה ןיינעש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הזל


תשרפ - תועובש ינפל :החכותה תשרפב ןירוק ,תועובש ינפל ןכו ,2הנשה-שאר 1ינפל
ינפל :תפסונ השרפ ןירוק וז השרפ ירחאלש אלא .אובת תשרפ - הנשה-שאר ינפלו ,יתוקוחב
םג םימעפלו ,םיבצינ תשרפ - הנשה-שאר ינפלו ;אשנ תשרפ םימעפלו ,רבדמב תשרפ - תועובש
.בוט-םויל החכותה ןיב קיספהל ידכב ,ךליו תשרפ

הרהט לש ןיינע אלא ,3םולשו-סח םישנוע לש ןיינע הניא החכותהש ןוויכ - הזל םעטהו
ינפל ,תוימשגבש םשכ ,יכ - הנשה-שארו תועובש ינפל התוא ןירוק ןכלו ,ילכה ךוכיזו
,"'היתוללק" תא תולכל ,ילכה תא חידהל חרכהב ,רתויב רקיו בושח רבד ילכ ךותב םיחינמש
.תוינחורב םג אוה ןכ - 4ס"שה ןושלכ

תכשמנ הנשה-שאר לכבש ,הנשה-שארד םייוליגה ינפלו הרות-ןתמד םייוליגה ינפל ,ןכלו
הכשמה התיה אל םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב וליפאש ונייה ,5םלועמ התיה אלש השדח הכשמה
.ילכה תרהט הליחת היהתש חרכהב ,וז הכשמה לבקל ידכב ירה - וזכ

ןב יבגל טרפבו ,םירוסי הז ירה םינפ-לכ-לע רצק ןמז ךשמלש ךכ לע טבה ילבמש ,רמולכ
-שודקה םיכלמה-יכלמ -ךלמ לש םידיחי םינב םה לארשי ינב לכ ירהש) דיחי ןב םג אוהש ךלמ
זיא סאוו טייקיניילק א סעפע") יעבדכ וניא דבלב ןטק רבד רשאכ םג ןכלו ,6(אוה-ךורב
,ןכ יפ לע-ףא - (ל"נכ ,השרפב םיקיספמ ןכלו) ,7תאז לובסל רבכ לוכי וניא ("יוזא טינ
-לכ בוט ןפואב אלש היהי הלק העשלש ,8"םימחרה בא" וליפאו ,"ןמחרה בא וניבא" לצא יאדכ
.הז ירחאל ןתיש רקיה רבדה ליבשב ,ךכ

םיבוט אלה םירבדהמ הרהט ,ונייהד ,ילכה תרהט לש ןיינע אלא וניא הז לכ ,םנמא
.יוליגהל תיבויח הנכה הז ןיא לבא ,יוליגה תא םיענומה

,החכותה רחאל תפסונ השרפ ןירוק ןכל - יוליגהל תיבויח הנכה םג תויהל הכירצש ןוויכו
.יוליגה תלבקל הנכה איהש ,הרותב תפסונ השרפ ןירוק ,ילכה תרהט הנשיש ירחאלש ונייהד

לבא ,החכותה רחאל (היהתש וזיא) תפסונ השרפ ןירוקש ןיינעה תוללכל םעט והזש אלא
.אקווד רבדמב תשרפבו םיבצינ תשרפב אוה הז ןיינע עודמ רואיב ךירצ ןיידע

:ןיינעה רואיבו

םולשהש ונייהד ,"םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" 9ל"זח ורמא
ונלוכ וניבא ונכרב" 10הליפתב םירמואש ומכו ,ה"בקה לש ותכרב קיזחמה ילכ םה תודחאהו
."ךינפ רואב" איה הכרבה זא אקוודו ,"דחאכ

ןיינע רבד לע רבודמ ולא תוישרפב יכ - אקווד רבדמב תשרפו םיבצינ תשרפ ןירוק ןכלו
:תועובשה גחו הנשה-שארד םייוליגהל הנכה םהש ,םולשהו תודחאה

באוש דע ךציע בטוחמ 'וג םכיטבש םכישאר" ,"םכלוכ םויה םיבצינ םתא" - םיבצינ תשרפב
.תודחאה ןיינע אוהש ,(11הרות -יטוקילב ראובמכ) "המילש תחא המוק" םה םלוכש ,11"ךימימ

,ובש הנושארה השרפה טרפבו ,12"םידוקפה שמוח" םשב ארקנ שמוחה לכ ירה - רבדמב תשרפבו
- תודחאה ןיינע שגדומ ןיינמהו םידוקפה ןיינעבו .םידוקפה ןיינע רבד-לע רבודמ הבש
ןיינמהב ירהש ,םינטקבש ןטקה דע םילודגבש לודגהמ ,הוושב םה לארשי ינב לכש ןוויכש
וניא םיתוחפבש תוחפה םגו ,דחאמ רתוי בשחנ וניא םילודגבש לודגה םג ,אוביר םישישד
.13דחאמ תוחפ בשחנ

,ןכלו ,יוליגה ןיעמ היהתש חרכהב ,הנכה אלא הניאש ףא ,הרשכהו הנכה לכ ,הנהו
קוליח ונשיש ןבומ ירה ,תועובשד םייוליגהל הנשה-שארד םייוליגה ןיב קוליח שיש ןוויכ
.תודחאד הנכהה ןהו ילכה תרהטד הנכהה ןה ,תונכההל עגונב םג

,אובת תשרפד החכותהל ,תועובש םדוק ןירוקש ,יתוקוחב תשרפד החכותה ןיב 14קוליחה
,אובת תשרפבו ,תוללק ט"מ ןנשי יתוקוחב תשרפד החכותהבש - אוה ,הנשה-שאר םדוק ןירוקש
.15הככ םימעפ 'ב ,ח"צ

הרהט םג תשרדנ ןכלו ,תועובשד םייוליגהמ הלעמל םה הנשה-שארד םייוליגהש ,ןבומ הזמו
.הריתי

-ןתמש ארמגב אתיאדכו ,הטמל הלעמלמ ,"רשי רוא" ךרדב םה תועובשד םייוליגהו הדובעה
הדובעה ןכ-ןיאש-המ .17"ימד דלונש ןטקכ רייגתנש רג"ו ,16תוריג לש ןיינע היה הרות
רדסב איה "ירשת" תבית ןכלו ,הלעמל הטמלמ ,"רזוח רוא" ,הבושת םניינע ירשתד םייוליגהו
.18הלעמל הטמלמ רדס אוהש ,ר ,ש ,ת תויתואה

,םיקידצה תדובע איהש ,ןוויס תלחתהו רייא ,ןסינד הדובעה איה תועובשל הנכהה םג ןכלו
תדובע ,לולא שדוחד הדובעה איה הנשה-שארל הנכההו ;הטמל הלעמלמ ,19"ול ינאו יל ידוד"
.21הלעמל הטמלמ ,20"יל ידוד (ךכ-רחא)ו ידודל ינא" ,הבושת-ילעב

לע הבושת-ילעב תלעמ 22עודיכו ,"רשי רוא"ד םייוליגהמ הלעמל םה "רזוח רוא"ד םייוליגה
-םוי תרחמל ,לגעה אטח ירחאל ונתינש ,תוינשה תוחולש ,תוחולב םג וניצמ ןכו .םיקידצ
" 2317אוה הזב ןושלהו ,ןוויס שדוחב ונתינש ,תונושארה תוחולמ הלעמל םה ,םירופיכה
.הלופכ איה הנשה-שאר ינפלש ילכה תרהט םג ןכלו ,הככ םימעפ 'ב - 24"הישותל םיילפכ

אטח אוה תולגה שרוש :הבושתו אטח איה םהל הביסהש ,הלואגהו תולגה ןיינעב םג אוה ןכו
תולגה תביס אוהש אטחה ןיינעב הז ךרד-לעו ,"םיילפכב התקל" אתיא תולגה ןיינעבו ,לגעה
25בותכש ומכ ,"םיילפכב המחנ" איהש ,הלואגהל םיאב הז ידי-לעו ,"םיילפכב האטח" אתיא
.26"ומחנ ומחנ"

הנכההמ הלעמל איה הנשה-שאר ינפלש הנכהה - תודחאד הנכהה ,'בה הנכההב ןכ ומכו
ךכב ,תודחאה ןיינע םנמא שגדומ (תועובש םדוק ןירוקש) רבדמב תשרפב :תועובשה גח ינפלש
דחאש ךכ לע טבה ילבמש ,הדלותה דצמ קר אוה רבודמה ,לבא ,הוושב םלוכ ןיינמה ןיינעבש
.הוושב םלוכ םינמנ ,רחא טבשמ דחאו ינולפ טבשמ אוה

יקוליח םנשי הזבש ,הדובעה דצמו הגירדמה דצמ רבודמ - םיבצינ תשרפב ןכ-ןיאש-המ
,("ךימימ באושו ךיצע בטוח" םנשיו "םכיטבש םכישאר" םנשי ירהש) לארשי ינב ןיב תוגירדמ
.27"דחאכ םידחאל" ,"םכלוכ םויה םיבצינ םתא" ,ןכ-יפ-לע-ףאו

:רבדה םעטו

,"ימד דלונש ןטקכ רייגתנש רג"ש ,תוריגה ןיינע ,הטמל הלעמלמ וניינע - תועובשה גח
.תוגירדמ יקוליח ןיאו ,םיווש לכה הז ןיינעבו

- הדובע יהוזש ןוויכמו ,הדובע איה הבושת ירה - הבושת וניינעש ,הנשה-שאר ןכ-ןיאש-המ
םנשי - תוגירדמ יקוליח םנשיש חרכהב אליממו ,םינוש הדובע ינפוא םנשיש חרכהב ירה
."ךימימ באושו ךיצע בטוח" םנשיו "םכיטבש םכישאר"

םידחאל" ,"םכלוכ"ד ןפואב הז ירה ןכ-יפ-לע-ףא ,תוגירדמ יקוליח םנשיש ףאש ,אלא
דחאו דחא לכב הלעמו ןורתי שיש" ןוויכ ,"המילש תחא המוק" םה לארשי ינב לכש ,"דחאכ
ידי-לע אקוודש - לגרה תלעמ תא שיגרמ שארהש ,ונייהו .27"ול ךירצ וריבחו וריבחמ הובגש
- שארה תלעמ תא שיגרמ לגרהו ;לגרהל אוה קוקז ןכלו ,וצפח זוחמל עיגהל אוה לוכי לגרה
לטב תויהל אוה חרכומ ןכלו ,תכלל ןאל תעדל אוה לוכי שארה ידי-לע אקוודש ועדויב
.שארבש ןיחומהל עמשיהלו

,"המילש תחא המוק" םישענ יזא - שארה תלעמ תא לגרהו ,לגרה תלעמ תא שיגרמ שארה רשאכו
השענ הז ןיינעש ,28"ףוסו שאר םדאה אצמי ילבמ" - רתוי תילענ הגירדמל םיעיגמש דעו
ישאר ףסאתהב" אקוודש ,"םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורושיב יהיו" 29בותכש ומכו .הנשה-שארב
ינוכילמת" השענ - "ףוסו שאר םדאה אצמי ילבמ" תוללכתהה ןיינע אוהש ,דחי םלוכ ,"םע
.30"םכילע

המוק" םה דחי לארשי ינב לכש - "'וג םיבצינ םתא"ד תוללכתהה ,רומאכ ,איה הזל הנכההו
."המילש תחא

הנכהל עגונב וליאו ,תודחאהו םולשה ןיינע ידי-לע תישענ הנשה-שארל הנכהה רקיעש דעו
בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה לכש 31ארמגב וניצמ בוטה דצבש םשכ ירה - ילכה תרהטד
יהוזש הרותה דומיל רותב "החכות"ב ארוקו קסועש ידי-לעש ,בוט אלה דצב םג אוה ןכ ,הלוע
הזב ידו ,("ןיילא טימרעד אצוי רע זיא") "ותבוח ידי אצוי" יזא ,ךרבתי ונוצרו ותמכח
.הקותמו הבוט הנשל ,הנשה -שארד הבוט המיתחו הביתכל הנכהל

- ה"בקה לש ותכרב קיזחמה ילכ ,רתויב הלענ ןיינע אוה םולשה ןיינעש ןוויכ ,הנהו
עקידלאוועג א רעייז") רתויב המוצע תולדתשהב ךרוצ שי ןכלו ,הלודג תודגנתה הז לע שי
.םולשה ןיינעל ("תולדתשה

:ףוגה דצמ ןהו המשנה דצמ ןה תויהל הכירצ וז תולדתשהו

ךירצ לגרהו לגרה תלעמ שיגרהל ךירצ שארהש ,ל"נה תוננובתהה ידי-לע - המשנה דצמ
ןלוכ" תומשנה הז דצמו ,וריבח תא םילשמ םהמ דחא לכש ןוויכ ,שארה תלעמ שיגרהל
.ב"לפ אינתב ראובמכ ,"תומיאתמ

אוה "תומיאתמ ןלוכ"ד ןיינעהש אינתב ראובמכ ,דבלב המשנה דצמש תודחאה ןיינע והזש אלא
.("םיקלוחמ םיפוגהש") 'וכ דוריפ לש ןיינע ונשי ףוגה דצמ לבא ,המשנה דצמ קר

הלודג" 32ארמגב רמאנש המ יפ-לע הז ירה - ףוגה דצמ םג תודחאה ןיינע לועפל ידכו
,ףוגה לע םג םילעופ הז ידי-לעש ,"םייחל" ורמאי דחי םלוכש ,ונייהו ,"תברקמש המיגל
.הזל עייסמש - הברדא אלא ,תודחאה ןיינעל ענומ וניאש דבלב וז אלש

* * *

השולש ירהו ,הנשה-שאר דע םימי השולש ורתונו ,הנשה-שאר ינפלש תבשה איה וז תבש
יעיבר םוימ ליחתמ "אתבש ימק"ש ,תבשל עגונב 33וניצמש יפכ ,הנכה לש הפוקת םה םימי
ןיידע ונשיש ,ונייהו .34"הננרנ וכל" יעיברה םויד "םוי לש ריש"ב םירמוא ןכלו ,עובשב
.הנשה-שארל ומצע תא ןיכהל ידכ ןמז יד

-שאר לע וליפא ותלעמ הלדגו ,םימחרה שדוח אוהש ,לולא שדוחב םה ולא םימי השולש ,הנהו
.הנשה

:ןינעה רואיבו

ןיא" יזא ,ותוכלמ לכיהב אצמנ ךלמה רשאכש ,הדשב ךלמד לשמהב 35הרות-יטוקילב ראובמ
השקב ול שיש ימו ."הלוגס ידיחיו םעבש םירחבומה תאז םג ףאו ,תושרב םא-יכ םיסנכנ
יהוז םא םיטילחמו תושקבה תא םיקדובש ,"םינוממ"הל הרסומל וילע - ךלמל רוסמל ונוצרבש
.הז לע הנוממה ,דבעהל םג וא ,רשל התוא םיחלוש - המיאתמ הניא םאו ,ךלמל המיאתמה השקב

רוסמל רשפא תושקבה לכ תא אלו ,ה"בקהל דימת תשגל םילוכי לכה אלש - הלעמל םג אוה ןכו
ךלמה ןויזב הז ירה - תוכומנ תושקב לבא ,ךלמהל רוסמל רשפא - רתויב תולענ תושקב .וילא
.הלא תושקב ול ורסמיש

היה תוחילס תרימא ןמזבו ,הנשה-שארל ןקזה ר"ומדאל םעפ עסנ 36סעקנומ לאומש 'ר -
תרימאל קדנופה לעב םק ,תוחילסה תרימא ןמז עיגהשכ .ךרדה עצמאב ("עמשטערק") קדנופב
,"?תוחילס ןה המ ?תוחילס" :לאומש 'ר הנענ ,וילא ףרטצהל לאומש 'רל ארקו ,תוחילס
ול הנע ,'וכו הסנרפ היהתש ,הבוט הנש היהתש ה"בקהמ םישקבמש ,ול ריבסה "קי'נבושי"הו
- ..."!לכוא םהל ןתיש ה"בקהמ שקבל הלילה עצמאב םימק םינקז םידוהי !עפ" :לאומש 'ר

,תולבגה םוש ןיא - הדשב ותויהבו , "הדשב ךלמה" יזא - לולא שדוחב ןכ-ןיאש-המ
הצורש ימ לכ (ןילוכיו :37ר"ומדא ח"ומ ק"כ ףיסומו) ןיאשר"ש הרות-יטוקילב ראובמכו
םינפ הארמ" ,וזמ הריתיו ,"תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו ,וינפ ליבקהלו תאצל
."םלוכל תוקחוש

תוכומנה תושקבה וליפא ,תושקבה לכ תא רוסמל ןתינו ,"םינוממ" םוש ןיא - לולא שדוחב
,ונייה ,"וינפ ליבקהל" ןושלה והזש - ותומצעו ותוימינפל ,ומצע ךלמה לא ,רתויב
.ךלמה תומצעו תוימינפ

תוימינפ לע יאק "ינפ"ש ,38"םייח ךלמ ינפ רואב" איהש ,לולא שדוחד הבושתה ןיינע והזו
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעו

תא שקבל םילוכי םלוכש ,אוה ,הרות-יטוקילב הראבתנש ל"נה הלעמה ןכות ,הנהו
ונייהד ,השקבה ןפואב םג הלעמ םג שי ,הזל ףסונו .רבד לכ לע שקבל רשפאשו ,םהיתושקב
:המצע השקבהב

ירה - ונוצרבש המ לכ שקבלו ,ונממ שקבל דחאו דחא לכ לוכי זאש ,"הדשב ךלמה"ש בצמב םג
- רובידב וא בתכב :םינפוא 'במ דחא איה השקבש ןוויכמו ,שקבל ןיידע אוה ךירצ ףוס-ףוס
.הב רבדל םינפ-לכ-לע וא בותכל ,הנידמה תפש תא עדיי שקבמהש חרכהב ירה

תועיקת ידי-לע איה לולא שדוחד השקבה אלא ,וז הלבגה םג ןיא - לולא שדוחב ןכ-ןיאש-המ
.ללכ הפש וב ןיאש ,טושפ לוק םהש ,

ליחתהו ,ךלמה ןושל תא םג חכשש דע ,היבשב בר ןמז היהש ךלמ ןבמ 39הזב לשמה עודיכו
הקעצ לע לשמ והזש - ("ךלמ םעד טמענרעד סע") ךלמה דע תעגמ וז הקעצו ,טושפ לוקב קועצל
.הלעמל לוכיבכ ("טמענרעד") תעגמ וז הקעצש ,ידוהי לש הטושפ

םניינע ירה ,לולא שדוחד תועיקתה וליאו ,הנשה-שארד תועיקתה לע רמאנ הז ןיינעש ףאו
שדוחד תועיקתהש ,איה תמאה ירה - 41"הבושת ושעיש לארשי ריהזהל 40ידכ" אוה תוטשפב
ןיעקות ןיא"ש םעטה ירהש - הזל היארו .הנשה -שארד תועיקתה ומכ ןיינעה ותוא ןה לולא
חכומ הזמו ,43"הנשה-שאר רבע רבכש רובסיש ןטשה בברעל" ידכ" אוה 42"הנשה-שאר ברעב
.ןיינעה ותוא םה הנשה-שארד תועיקתהו לולא שדוחד תועיקתהש
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ד"ישת'ה ,לולא ז"כ ,םיבצנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 215-227 'מע (די) ישילש קלח ,ד"ישת'הופסוותינ וז ארודהמב .ךליאו 392 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(תידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה הז ףיעס (1
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ הזיא דוע

.(א"שרהמ ג"אדחב ש"ייע - 'סותב ש"מו) ב,אל הליגמ (2

.ךליאו א"עס ,חמ יתוקוחב ת"וקל האר (3

.םש הליגמ (4

.ד"יס ק"הגא אינת האר (5

.נ"שו ,זסק ןמיס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (6

.נ"שו .154 'מע ט"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (7

.ךליאו ג"עס ,ד"וי ש"הש ,ד,בס ה"ר ישורד ת"וקל האר - ןמחרה באמ הלעמלש (8

.ןיצקוע ףוס (9

.ב"לפ אינת הארו ."םולש םיש" תכרב (10

.ונתשרפ שיר (11

.(הנשמב) ב,מ .ב"ער ,ול הטוס .(הנשמב) ב,חס אמוי (12

.ךליאו 273 'מע א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הכוראב האר (13

.1 הרעהבש תהגומה החישה ךשמה - ףיעסה ףוס דע ןאכמ (14

.בי,טכ ונתשרפ י"שרפב אבוה ,ונתשרפ שיר אמוחנת האר (15

.ב,ומ תומבי האר (16

.נ"שו .א,בכ םש (17

.אש'א 'מע ה"ר ישורד ת"הואב אבוה .א ו"פק ב"חז האר (18

.זט,ב ש"הש (19

.ג,ו םש (20

.נ"שו .ךליאו 158 'מע ט"יח ש"וקל האר (21

.1 הרעה 183 'מע ט"שת מ"הס הארו .ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (22

.ו"מפר ר"ומש (23

.ו,אי בויא (24

.א,מ היעשי (25

.א"פס ר"כיא (26

.ונתשרפ שיר ת"וקל (27

.ךליאו 218 'מע ל"ח ש"וקל הארו ,םש ת"וקל (28

.ה,גל הכרב (29

.נ"שו .א"עס ,זט ה"ר (30

.הפוסב תוחנמ (31

.ךליאו ב"עס ,גק ןירדהנס האר (32

.ח"ס ט"צרס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו ,א"עס ,וק םיחספ (33

.(ולסכ גכ "םוי םויה"ב קתענ) ךליאו ב"עס ,בל א"ח ד"וקל האר (34

.ב,בל האר 'פ (35

.ךליאו זלת 'מע ה"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (36

.(285 'מע י"שת'ה .167 'מע ת"ש'ה מ"הס) ת"ש'ה יבל רמא ךל ה"דס (37

.וט,זט ילשמ (38

.נ"שו ,ךליאו ד"צקס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ הארו .ט"שעבה םשב - ע"פ ז"לרת הככו ךשמה (39

.םש ז"הדא ע"ושל המלשה .א"פקתסר ח"וא רוט (40

."דמלתהל" םניינע - הנשה-שארד תועיקתהל סחיב - לולאד תועיקתהש ,רמאנ הז ןיינעב (41

.ןמיסה ףוסב םש המלשה ,ג"ס םש א"מר (42

.םש המלשה .ד"יקס םש א"גמ (43וליפא ,תושקבה לכ תא רוסמל ןתינו ,"םינוממ" םוש ןיא לולא שדוחב
ותומצעו ותוימינפל ,ומצע ךלמה לא ,רתויב תוכומנה תושקבה


רמאנש המ יפ-לע הז ירה - ףוגה דצמ םג תודחאה ןיינע לועפל ידכ
"םייחל" ורמאי דחי םלוכש ,ונייהו ,"תברקמש המיגל הלודג" ארמגב


חישמו הלואג ינייעב םישרודו םילאוש


"תודיסח דומלל םיכירצ"


"םצע"ב "םצע" תורשקתה תרצוי יברה לש תודיסח

ןכ - הזל הז תוכייש םהל ןיא םמצע דצמש ףא ףוגה םע שפנה תא ןוזמה רשקמ תוימשגבש םשכ
תילענ הגירדמל םיעיגמו םירשקתמ (ןוזמה ןיינע) הרותה דומיל ידי-לעש ,תוינחורב אוה
.םצעהל דע ,רתוי הלעמלו ,"הימרגד אלבה" רתוי

:יברה לש תודיסחה דומילל עגונב םג ןבומ הזמו

אנא" רמאמכ ,הרותב ותומצע תא סינכה ה"בקהש םשכו ,"םארובל ןימוד םיקידצ" ל"זר ורמא
[...] םתרותב ,םתוהמו םתומצע לכב ,םמצע תא וסינכה םיקידצה םג ךכ ,"תיבהי תיבתכ ישפנ

תא דמולש ונייה ,ותומצע לכב אוה דומילהו ,יברה לש תודיסחה תא םידמול רשאכ ,ןכלו
ילבמ וליפאו ,ותנבה םע בשחתהל ילבמ ,תולבגה אלל ויתוכרדהב ךלוהו יברה לש תודיסחה
,םצעב םצע תורשקתה תישענ יזא - םיפיקמה תוחוכד תולבגהה םע בשחתהל

םגתפהכו ,("ןטראד זיא רע") םש אצמנ ולש םצעהש ןפואב אוה ודומילש ןויכד ,ונייהו
וז הרותבו ,ותוא תדמלמ הרותהש ,תאז דוע אלא ,הרותה תא דמול אוהש דבלב וז אלש עודיה
.םצעב םצע תורשקתה תישענ יזא - יברה לש םצעה אצמנ (תודיסחה תרות)

אליממו ,שממ םצעב (אלא ,רתוי הלעמלו "הימרגד ילבה"ב קר אל) ותשקב העיגמ הז ידי-לעו
.ול ךרטצמה לכב ,לובג ילב איה הכשמהה

:לעופל עגונב - רומאהמ הארוהה [...]

םמצע תא וניאישנ וניתובר וסינכה תודיסחה תרותב .תודיסח דומלל םיכירצש תעדל שי
הז ידי-לעו ,םהילא םירשקתמ ונא הז ידי-לעו ,("טלעטשעגניירא םייבר יד ךיז ןבאה")
.תוינחורבו תוימשגב תוכשמהה לכ תא ונא םילבקמ

שי לבא .רודיהב תווצמה םויקו ,תווצמה םויק ,הרותד אילג דומיל תויהל ךירצ יאדווב
תא םילבקמ הז ידי -לעש ,"'יוהל רעשה הז" ,"האלעאל אערת אד" - תודיסחה תרותש רוכזל
.תוינחורבו תוימשגב תוכרצנה תוכשמהה לכ
(הגומ יתלב - ד"ישת 'ה ,לולא ז"כ ,םיבצנ פ"ש תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


הנשל םיסנכנ טק עגר דוע"
..."השדחה


תסנכ-יתב המכב ךרעש רוקיבמ ותומשרתה לע רפסמ יברה
יברהמ "קוחר" תויהל ץלאייש לע רצימ חילש * הנשה-שארב
שקבמ * וילא "בורק" תמאב ימ ול ריבסמ יברהו הנשה-שארב
-שאר ינפל דוע תודיסחב רועיש דסייל אתרק-ירוטנ גיהנממ
יברה לש ורפוש ,"רוחשה רפושה" לש וילוגלג * הנשה
יברה ידיל ףוסבלו ,ןוסרואינש קחצי-יול יבר לא ,ש"רהמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'יש רעב -ןושרג 'ר ח"הרהל (ה"משת רייא ח"רד 'א) 'תודיחי'ב יברה רפיס - יתנותח רחא
-יתב השולשב רקבל ינחלש ר"ומדא ח"ומ ק"כ .הגירב הנשה-שארב יתיהש - ןוסבוקיי'זד
.שטיוואבויל ידיסח לש תסנכ-תיבבו טסופאק ידיסח לש תסנכ-תיבב ,...תסנכ-תיבב ...:תסנכ

טאה") הדימה לע רתי וננובתה יטסופאקה תסנכה-תיבב ,רבדל המ לע היה אל ...תסנכ-תיבב
[תועיקתה ינפל] 'חצנמל'ב ...וללפתה ישטיוואבוילה תסנכה-תיבב ;("טניחומעג ליפוצ ןעמ
.("ןייוועג ןופ םארטש א ןיא ןכארבעגסיוא טראד ןעמ זיא") תויכב לש הרעס הצרפ

.(14 'מע ט"נשת ןוויסב ט"ימ הרושת 'וניבר לכיהב' ךותמ)

'ךילשת'ל הכולהת

ותעגהל הנושארה הפוקתב ל"ז ןלפק בייל-הירא 'ר ח"הרה לביקש תונושארה תוארוהה תחא
."הנשה-שארב 'ךילשת'ל הכולהת ןגראל" - התייה ,(ג"לשת לולא) תפצל יברה חילשכ

הבשחמב ולע

ברעב יברל בתכ ,הניטנגראל םסרופמה חילשה ,ל"ז ןטראגמיוב (לרעב) רעבוד 'ר ח"הרה רשאכ
ראשה ןיב) הנשה-שארל יברה לא אובל זעה ונוצר לע ,ותוחילש תפוקתב ןושארה הנשה-שאר
םיחולשה :(ךרעב) יברה ול בישה - (יברה לש תועיקתה תעימש לע רתוול לכוי ךיא לאש
.המיבה ביבס םידמועש הלא לכמ רתוי הברה יתבשחמב םיאצמנ

"לודג רתויה בוריק"

די ךרכ שדוק -תורגא) ז"ישת ירשת ב"יב ןטרגמיוב ברהל תרגיאב יברה בתוכש םירבד ןלהל
:(חי 'מע

וניאש אלפלו ,םהב םירגסומה נ"פה םע ול םדוקהו ירשת 'חמ ובתכמ לע הנעמב
ןמזמ הז עיגהל ךירצ היה ןובשחה יפ-לעש הנשה תכרב יבתכמ תלבק ריכזמ
יאדוובש ,הבוש-תבשו הנשה-שאר ימיב הגהנהה תודוא ריכזמ וניאש אלפל...
.םיניינע המכל הז לצנל תונמדזה הזב התיה

:יברהמ חילשה לש םוקמה קוחיר ןיינעל תוסחייתה האב ןאכ

,ללכו ללכ ןיינעה הז ןיאש ןבומ ,'וכו קוחיר תודוא ובתכמב םייסמש המבו
הילע רשא ,הבושח יכה הדובע דחאל םינתונשכ לודג רתויה בוריק אלא ,הברדאו
.הזב ךתעד-אקלס-אקה םג אלפלו ,אקווד לודגב הווצמד רמאנ

:םתוח יברה

.רומאה לכב תוטרופמו תובוט-תורושבלו חמש גח תכרבב

הנשה םויסב תודיסח דומיל

תליחתב תוחפה -לכלו הרבעש הנשה לכ תא הכזיש ,הנשה-שאר ברעב דומילה ליחתהל בוט המו"
ח"הגהל (אעת-עת 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא - ז"טשת לולא ד"כב) יברה בתכ ךכ ,"האבה הנש
ןיינעה .אתרק-ירוטנ יגוח ןיב תודיסח רועיש דוסייל רשקב ,ל"ז ןהכה יבצ-םהרבא ברה
יברה בתוכ הניגבש הביסה וז .תודיסחה דומיל תונגב םירבד םסרפש ןולע עקר לע דלונ
:(םש) בתכמ ותואב

הנשל הנכה רותב הזב תולדתשהב ליחתיש ידכב ,ףוחד ריהמ הז יבתכמ ינא חלוש
.הבוטל-ונילע-האבה

ןיינע ותואב ,ל"ז יולב םרמע ברה אתרק-ירוטנ גיהנמל תדחוימ תרגיא יברה בתוכ םויב-וב
:םש בתכנ ראשה ןיב .(בעת 'מע םש)

ירה ,השדח הנשל םיסנכנ טק עגר דועו אתש יהלישב ונא םיאצמנש ןוויכו
הנשו הנש לכב רשא ,ד"י ןמיס ולש שדוקה-תרגאב ןקזה וניבר ירבד לע דסוימ
ץראל םלועמ ןיידע ריאמ היה אלש שדוחמו שדח רוא האליע המכחמ ריאמו דרוי
,הנממ םתויח םילבקמ םינותחתהו 'וכ הנוילעה

לע אקווד הנשה-שאר ןמו הנשה שדחתתש רתויב רבדה ןוכנ רשא ,העצהב ינא אב
-יתבב תרמוא תאז ,םיברל הסינכ םוקמבו םיברב תודיסחה דומיל ךוניח ידי
הרותה ירהש ,םש עיפשהל לוכי ותרות-דובכ רשא תובישיו תושרדמ-יתבו תויסנכ
,הלעמלש תוכשמההו תורואה םע תודחאתהו תטילקל ילכה םגו רואה איה ללכב
בוט המ - ז"טשת תנשב דחא םוי םינפ-לכ-לע ליחתהל היה ירשפאב םאבש ןבומו
...הנש בשחנ הנשב םוי ירהו ,ןוכנו

תנש הנשה היהת ...הצוח תונייעמה תצפהו דומילה ידי-לעש ןוצר-יהיו
.תיתימאה וניתלואג

םתלועפ ולעפ

:וז השרפ לע דוע 'ד"בח רפכ' ןועובשל ןויארב ןהכה צ"ארה רפיס ג"משת תנשב

'ר לש ותיבל יתרהימ ...הנשה-שאר ברע לש תירחש תליפתמ יתרזחשכ יתלביק בתכמה תא"
'םיארי להק' תסנכה-תיבל ונצר דחי ונלוכו וינבל םרמע 'ר ארק ...ינכש יולב םרמע
שקבתנ ובו המוד בתכמ אוה םג לביק ...ש יל רפיס םימיל ...ןושארה רועישה תא ונלחתהו
,םרמע 'ר דבלמ ,וב ופתתשה ,חלצומ דואמ רועיש היה הז ...!רועישה םויק ןעמל תושעל
תא יברה הניכ םידחא םיבתכמב ...דועו ל"צז זיירגנוי דוד יבר ןואגה ומכ םיבוטו םיבר
."'הלענ יכה רועיש' הזה רועישה

-13 'מע דיתו 13 'מע בית תונויליג 'תורשקתה' ,יברה לש ובתכמל המדקהב םיפסונ םיטרפ]
.[14

קחצי-יול יבר לש ורפוש

וספדנ ןלהלד םירבדה ירקיע) יברה ,ונב ידיל קחצי יול יבר לש רפושה לש ותעגה רופיס
ךותמ ןאכ תאבומ ,ק"יתכ ףוריצב ,התומילשב השרפה ךא 850, 852 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ ימי'ב
:(59-56 םידומע ט"נשת באב ו"ט ןיישדנומ הרושת

בא-םחנמ שדוח ףוסב ,יברה לש ויבא ,ה"ע ןוסרואינש קחצי-יול יבר ק"הגה רטפנ ,עודיכ
םדוק .אטא-אמלאמ חורבל (ל"ז) ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה דמע םייעובש רובעכו ,ד"שת
דחא תא ול רוסמל ליאותש - יברה לש ומא - (ה"ע) הנח תינברהמ שקיב ריעה תא ותאצ
רפוש ול ןמדזי םאו הנשה-שאר ימיב היהי ןכיה עדוי אוה ןיאש רחאמ ,הידיבש תורפושה
,(ש"רהמה ר"ומדא ק"כ לש ורפוש אוה) "רוחשה רפושה" תא ול הנתנ תינברה .וב עוקתל
.קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש "ןבלה רפושה" רתונ הדיבו

רפוש לש וילוגלג

:רפושה לש ורופיס הזו

-שאר ימי ינשב רפושב ומצעב עקות ש"רהמה ר"ומדא ק"כ םג היה ד"בח יר"ומדא לש םגהנמכ
ריאשה תחא הנש .עקות םיללפתמהמ רחא והשימ היה הליפתה ףוסבש תועיקתה תא וליאו ,הנשה
תא שירוה דיסח ותוא ,וריזחהל ונממ שרד אל יברהו ,ותושרב רפושה תא העיקת-לעב ותוא
-יול יבר ק"הגה לש ויברוקממו בלסונירטקי יבשותמ ,הירא-רוג הדוהי 'ר אוה ,ונבל רפושה
,(ןאטסחזק) יליאי'צב ותולג םוקמל צ"יולר ברה הלעב לא הנח תרמ תינברה העסנשכ .קחצי
הל ןתנו םיכסה הלהש ןבומכו ,ברה הלעב רובע רפושה תא הל ןתיש הירא-רוג י"רהמ השקיב
.רפושה תא

:ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרהל בתוכ אוה (י"שת בא-םחנמב א"כ םוימ) יברה לש ובתכמב

לש רפושה תא ,םינפלמ ותנידממ איבהל ודיב התלע רשא ,רבכמ יל עדונ ןכ
תליחת עסונ דניקסאח 'יש רעבוד ר"רהומ 'וכו ח"ווה רשאבו ,ל"ז ר"ומאא
תא ל"נה ידי-לע רוסמי םא ,ול היהא הדות ריסא ,החלצ ןאכל ל"עבה לולא
יפ-לע ,ןקלסל יילע ל"נה לכב תוכורכה תואצוהה לכ רשא ,ןבומו ,רפושה
.הז לכ לע הברה יתדות לע ףסונ ,ותארוה

יברל חלשנ רפושה

:יברל בתוכ אוה י"שת לולאב א"כמ ובתכמבו ,הווטצנ רשאכ השע ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה

.מ"כה ר"ומדא האישנ יבד אנתח ,א"טילש ר"ומדא ק"כ"

רעבוד 'ר ונידידי ידי-לע ק"כל יתחלש מ"גבנ ה"הללקוצז ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש רפושה"
.םתדוקפ יפכ ,'יש דניקסאח

לכמ ילצא רקיו ,ילצא ותויה ןמז לכ ותוא יתרמש יכ ,רפושהמ דרפיהל יל היה השק השק"
אירפסב דקתשא םג .רפוש תעיקתב הבוח ידי םיבר יתאצוהו וב יתעקת םינש ששה ךשמו ,ןוה
א"טילש ק"כ דיל רפושה לגלגתנ ידי-לעש יתיכזש ינא חמש לבא .ה"ב וב יתעקת (ד"בח-רפכ=)
ם"גבנ קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כל םסרופמה ןטק ןבל רפוש דוע היה א"טילש םכמא לצא יכ)
'יש לדנעמ ויחאו שריה-יבצ ,ץיוואניבאר םיכרבאה לצא דנאלסורב ותוא הריאשה איהו ,ע"יז
היהו ,םלצא ראשנ דימת וב דמלש ע"יז ל"ז ח"הרה ויבא דובכ לש אינתה םג .בלסונירטקימ
ןינעב א"מ קרפב ומכו ,םהמ טעמ רכוז ינא רשא ,ויבא דובכ לש ודי בתכ םע תוהגה הברה וב
םדוקש ןיינע והזש ודצב םשרנו ,הרות-רפס ךכ-רחאו טג םדוק רדסה המל ,הרות -רפסו טג
.(בוט-השע ךכ-רחאו ערמ-רוס תויהל ךירצ

יל היה אל הנה ,רפושה רבדב תואצוהה יל בישהל םילוכיש ,'קה ובתכמב וריכזהש רבד-לע"
ומכ ינתוכזל ,רבדה השק אל םא ךא ,נ"פ תורשקתה רותב יתתנ רפושהו ,תואצוה םוש הז לע
,שפנ בישמל דימת יל היהי תאז רשא ,דימת וב שמתשהש ,מ"כה ר"ומדא ק"כ לש ץפח הזיאב
."ישפנו יבל לכב ה"יא ותוא רומשאו

הדות ריכמ יברה

:ק"יתכב (י"שת תוחילסד ישילש םויב) ל"צז יברה ול בישה ךכ לע

-תואושת ןח-תואושת בורב יתלבק ןכ ,ולבקתנ לולא א"כו בא-םחנמ ו"טמ ובתכמ
,ול ןתונ יננה ,ותשקבכ ...הייקשל היתוביטו ,ע"נ ר"ומאא לש רפושה תא ןח
,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תחפטמ קלח ,'יחיש דוד 'רה םימתה ונב ידי -לע
...וילא ואיצמהל ךיא ונבל בותכל ובוטמו

יוסיככ וז תחפטמב שמתשהל ,('תודיחי'ב) ףסוי בקעי 'רל יברה הרוה םינש המכ רובעכ
.ד"בח-רפכב הנשב הנש ידמ וגהנמכ עקות אוה היה ובש רפושל
תודיסחה ינייעממ


ךליו-םיבצינ תשרפ


(י-ט,טכ) ךימימ באש דע ךיצע בטחמ

:ןקזה ר"ומדא ק"כ שריפ

.(הצע ןושלמ ךיצע) "שיא בלב תובשחמ תובר"ה תא רוקעלו "בוטחל" שי - "ךיצע בטוחמ"

.גונעת ינימ לכ םיחימצמה םימה תא בואשל שי - "ךימימ באוש"
(לולאב טי םוי-םויה)


(י,טכ) ךיצע בטחמ

השמ םנתנו ...עשוהי ימיב םינועבג ואבש ךרדכ השמ ימיב רייגתהל םינענכ ואבש דמלמ
(י"שר) םימ יבאושו םיצע יבטוח

באוש ...ךיצע בטוח") לארשיב רתויב ךומנה גוסב אקווד יכ ,םידמל ונאצמנ י"שר ירבדמ
םינועבגה תא הנימ עשוהי ירהש .("םכישאר") רתוי םילענה םיגוסב ןיאש יוליע שי ("ךימימ
,שדוקב םישמשמ תויהל וכז םה .(ט עשוהי) "'ה חבזמלו הדעל" םימ יבאושו םיצע יבטוח
.'ה חבזמ תא תרשל
(400 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,טכ) ותלאבו ךיקולא 'ה תירבב ךרבעל

(י"שר) םייתניב םירבועו ,ןאכמ הציחמו ןאכמ הציחמ ,ןישוע תותירב יתרוכ ויה ךכ

םא םג ,םלועל םתודידי קספית אלש חיטבהל איה םידידי ינש ןיב תירב תתירכ לש הרטמה
ןיב םידדצה ינש םירבוע ןכל .תודידיה תא לטבל בייחי לכשהש בצמל ועיגי םימיה ןמ םויב
תואיצמל םיכפהנ םהינשש למסל ידכ ,(םירתבה-ןיב תירבב היהש יפכ) דחא ףוג לש םיקלח ינש
םהיניב רורשת ךכ ,םלועל תלטבתמ הניאש תילכש-לע הבהא ומצע תא בהוא םדאש םשכו ;תחא
.תיחצנו תילכש-לע תודידי

תימצע תורבחתהו תורשקתה לע הדיעמ לארשיו ה"בקה ןיב תירבה תתירכ :ךכ וניניינעב ףא
.םלועל הלטב הניאש ,תילכש-לעו
(דמ 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


* * *

:ףיסוהל שיו

"םכישאר"ה ןיב םילדבהה לכ ףא-לע - "םכלוכ" - תיתימא תודחאב םידחאתמ לארשי לכ רשאכ
ןיב תילכש-לעו תיתומצע תודחא התואל תמרוג המצע וז תילכש-לע תודחאתה ,"ךימימ באוש"ל
.לארשיו ה"בקה
(389 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זי,אל) הלאה תוערה ינואצמ יברקב יקולא ןיא יכ לע

תרדוח תולעפתהה ןיא ,ךכמ ררועתמו יקולא ןיינעב ןנובתמ ינא רשאכ - "יברקב יקולא ןיא"
התיה ול .םיימשג םיגונעתמ גנעתמו הנהנ ינא - "הלאה תוערה ינואצמ" ןכל .יתוימינפל
לכו םלועה יגונעתמ ללכ לעפתמ היה אל ,םדאה לש וביל תוימינפ ךותל תרדוח תולעפתהה
.תוקולאב אלא התייה אל ותוגנעתה
(זסק 'מע םירבד הרותה-רוא)


הלאה תוערה ינואצמ יברקב יקולא ןיא יכ לע אלה
(זי,אל)

:יעצמאה ר"ומדא ק"כ ריבסמ

ינא - "הלאה תוערה ינואצמ" ןכל ;תוקולאל יתורשקתהב ,יב רסח - "יברקב יקולא ןיא"
.ער ינימ לכ יתלוזב האורו אצומ

ןיעמש החכוה וז ,ותלוזב ער האור םדא רשאכש ,בוט-םש-לעבה לש העודיה ותרות ךרד-לעו
הז ןיא ,םינפה לע ךולכל האור אוה םאש ,הארמב לכתסמה םדאכו .ומצע וב אצמנ ער ותוא
.תויקנ ןניא ולש-וינפש םושמ אלא
(91 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


(חי,אל) אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו

.וכותב רתתסמ ה"בקהש וריכי אלו ועדיי אלש דע ,לודג הכ היהי רתסהה
(בי 'מע בוט-םש-רתכ)


(טי,אל) תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו

(י"שר) ומע ותמדא רפיכו דע םימשה וניזאה

.(אכ ןירדהנס) הרות-רפס תביתכ לש הווצמה תא הז קוספמ ודמל ל"זח

תודע איה וניזאה תשרפ ."לארשי ינבב דעל תאזה הרישה יל היהת ןעמל" רמאנ קוספה ךשמהב
תווצמ הדמלנ ןכל .הרותה לכב תויחו םויק תלעופ הרישהש ונייהד ,תווצמהו הרותה לע
.וניזאה תרישב (ארקמ לש וטושפ יפל) רבדמש קוספמ (הלוכ הרותה לכ) הרות-רפס תביתכ
(237 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חכ,אל) םכירטשו םכיטבש ינקז לכ תא ילא וליהקה

םויב ןוטלש ןיאו ,רמאנש המ םייקל ...להקה תא ליהקהל תורצוצחב םויה ותוא ועקת אלו
(י"שר) תוומה

דימת הלעתמ קידצהש עודי ירה ?ותומ םויב השמ לצא הדירי התיה עודמ :הזב קדקדל שי
!?ולש יוליעה תילכתל עיגהל הרואכל וילע ותומ םויבו ,ליח לא ליחמ הלועו ותדובעב

םויב הלעתה ונבר השמ .טלשנה ןיבל טלושה ןיב תמייוסמ תוכייש לע הרומ הטילש :אלא
."תוומה םויב ןוטלש ןיא" - "הטילש" תניחבב היה אלש ךכ ,ירמגל ,םעה לעמ ותומ

יפל ."ילא וליהקה" השמ רמא ןכלש ,לארשיל השמ ןיב רשקה קספנ אל הזה םויב םג ,הז םע
אוה השמ" :(אכ,אכ תקוח) י"שר ןושלבו ,השמ לש ותוימצע םע דחא רבד םצעב םה לארשי ינבש
."השמ םה לארשיו לארשי
(220 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תובא יקרפ


םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב

,אלא ?תוארבהל לוכי דחא רמאמב אלהו ,רמול-דומלת המו .םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב
םיקידצל בוט רכש ןתילו ,תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןידבאמש םיעשרה ןמ ערפיהל
(א הנשמ ,ה קרפ) תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןימייקמש


,אוה רמאמ ימנ תישארבו ,רמאיו העשת - תורמאמ הרשעב :ארונטרבמ הידבוע וניבר שוריפ
תחא שפנ דבאמה לכש - םלועה תא םידבאמש .ושענ םימש 'ה רבדב (ג"ל םיליהת) ביתכד
תא םידבאמ וליאכ ,םשפנ תא םידבאמ םנוועבש םיעשרהו ,אלמ םלוע דביא וליאכ לארשימ
-ףכל ולוכ םלועה לכ תא םיעירכמש ,שממ םלועה תא ןידבאמש ,הארנ ילו .יתאצמ ךכ .םלועה
איהש הכאלמ דבאמה המוד וניאו - תורמאמ הרשעב ארבנש .םליבשב דבא םלועה אצמנו ,הבוח
.םימי הברהב תישענ איהש הכאלמל דחא םויב תישענ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

בותכה ןושל לקשמ לע ,("תורבד" אלו) "תורמאמ" טקנ אנתה - םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב
םשב התיה האירבהש רחאמ :לואשל שי ומצע ארקמה לע לבא ."םיקולא רמאיו" :םלועה תאירבב
ןושל - הרימא ןושל אלו ,השק ןושל - רוביד ןושל רתוי םיאתמ היה ,ןידה תדימ ,םיקולא
?הכר

ןיאש האר ,ןידה תדימב םלועה תא אורבל הבשחמב הלע הליחתב" ורמא ל"זר הנהד ,רמול שי
םיקולא 'ה תושע םויב רמאנש ...ןידה תדימל הפתישו םימחרה תדימ םידקהו םייקתמ םלועה
'יוה םש תועצמאב התיה ("הבשחמב הלע"ש יפכ אל) לעופב םלועה תאירבש ירה ."םימשו ץרא
.הכר ןושל ,הרימא ןושל הב רכזנ עודמ ןבומ ןכ םאו ;'יוה םש תמדקהבו ,םיקולא םשו
.(הגומ יתלב - ו"משת ךליו-םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


ימשב ארקנה לכ ,רמאנש ודובכל אלא וארב אל ,ומלועב אוה-ךורב-שודקה ארבש המ לכ
(אי הנשמ ,ו קרפ) דעו םלועל ךולמי 'ה ,רמואו .ויתישע ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו

.וחבשל - ודובכל אלא :י"שר שוריפ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

אופיא עודמ ,"דחא"מ הטמל אוה "דעו"ש תויה :הזב קדקדל שי - דעו םלועל ךולמי 'ה
.אקווד "דעו" תלמב תויחצנה תלעמ תשגדומ

תכשמהו יוליג ועמשמ "ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" :רמול שיו
ךרבתי ול הריד ,ה"בקה לש ודובכל אלא םניאש םהב רכינש ,האירבה יטרפ לכב תוקולא
"דעו" תניחבב שגדומ תויחצנה ןיינעש - ןמזב אוה ןכ ,םוקמב אוהש םשכו .םינותחתב
אקווד ,ןכלו ."דחא" ,"האליע אדוחי"מ הטמלש ,"האתת אדוחי" תניחב אוה "דעו" ;אקווד
."דעו םלועל ךולמי 'ה" ,תויחצנה ןיינע הלגתמ "דעו"ב

היהיו הווה היה וניינעש ,("דעו םלועל ךולמי 'יוה") 'יוה םש ידי לע השענ הז ןיינע
הלעמל אוה ירה ,דיתעו הווה ,רבעד ןמזה ירדג םע רושק ותויה םע דבב דבש ונייה ,דחאכ
תויחצנה ןיינע - םיכפה רוביח השענ ודי-לע , ןכלו ,דחאכ היהיו הווה היה - ןמזה רדגמ
."דעו" תניחבב
(הגומ יתלב - ג"משת ךליו-םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הבישיה ילתוכ ןיב האלמ החגשהב ללפתהלו דומללו תוהשל םיבייח תובישיה לכ ידימלת
ןמז יד שי יכ ,'וכו םידוהי ררועל תאצל השירדל הריתס לכ הזב ןיאו) ירשתו לולא ישדוחב
ףאו ,ךכל וגאדיש ןתוא ענכשלו תובישיה תולהנהל ךכ םשל תונפל שי .(םיניינעה ינשל
וצרי ,םהלש תימצע לוע-תלבקב ,םהש ,ךכ לע הווצת אל הלהנהה םאב - םידימלתל תונפל
.1הבישיב זא ראשיהל ושרדיו

,ךליו-םיבצינ תשרפ ,שדוק-תבש
'תוחילס תבש' ,לולאב ג"כ

ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,*1םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
.2שדוחה

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
.3הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

."שישא שוש" :הרטפה

.4'םימחרה בא' םירמוא

דעוותהל םידיסח וגהנש טרפבו ,םיכרבמ תבש לכבכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא
.תוחילסה תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,5תוחילס-ברע שדוק-תבש לכב

.6ו-ה םיקרפ ,תובא-יקרפ - החנמב

:תבש יאצומ

.7'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא

תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי .8תוחילס
.9'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא לש ונוגינ

.10הלילה תוצחל ךומסבו רחא םיליחתמ ,תונושארה תוחילס

.11הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
תאצל רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,ירשא םויס ירחא
לבקתת שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב
.12

.13םר לוקב ליחתמ ץ"שה - "ךל המשנה"

םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
.14

.15ןהירחאל דימ תירחש םיללפתמ םא םג ,תוחילסה רחא 'לבקתת שידק' םירמוא

םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
.16שדוקב וכרדכ הרישה תא דדועמ היה יברהו ,"אנינע יינעל ינעד אנמחר" תרישב

.17םימעטבו ןוגינב אל םג ,11תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

,ינש םוי
תוחילסד 'ב ,לולאב ה"כ

עודי .18"רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דע ךליאו םויהמ
םדוק ,הרותה-תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,19תיבב רחשה-תוכרב ךרבל ונגהנמ
.20תוחילסה

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
.21הלואש תילט

תשרפב לולאב ה"כ םויב םידמול ויה םינושארה םידיסחש ,רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לש ןכות איבהל ונווכתה ךכב ;'וכו "ינש םוי" דע - לולאב ו"כב ;"דחא םוי" דע תישארב
.22(אליעלד אתורעתא) "...ארב תישארב" לש םיניינעב םג 'הדובע'

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ו"כ

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ יברה ירבדמ
.23"הז םויב תודיסח

םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
.24ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה דומלל אירקמהו עקותה לע ,ןבומכ
.25ןהב תוחיכשה

ישיש םוי
26הנשה-שאר ברע ,לולאב ט"כ


.*26ןונחת םירמוא הטימה-לעש עמש-תאירקב

םע ללפתהל ןכו ,11תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ העבש ךותב לבא
.27רוביצה

.11הליפתב אל לבא ,רחשה-תולע רחאל וליפא ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע-שולש" טויפב
.*27(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגומ)

.קוספב קוספ להקו ןזח םירמוא "ונמע טפשמב אובת לא" עטקה תא

.28דחא קוספכ דחיב םרמואל ץופנ "טופשי אוהו" ,"אובת לא" םיקוספה תא

.30רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,29רפושב םיעקות ןיא םויה

תוחפה לכלו) 33םירשכ םישנא הרשע ןיינמב ,32'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 31הליפתה ירחא
.34(השולש וינפל ויהיש ךירצ

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע *
.35(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ *
ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ
.36ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ-לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו ,ונרוד אישנ ר"ומדא

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,37םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו 38ע"נ צ"יירוהמ

.11גחה דובכל הרהט הווקמב 40םילבוטו ,39םירפתסמ

.41הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ *
[רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה-שאר לכב" :רמאנ תיללכ הארוהכו
.42"הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע תווצמב

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 43החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.18םויו הליל םיליהת תרימאב

.44הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.45םימחרה

.18םירופיכה -םויב אלא ,46עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.18'ונייחהש'ו ,"47ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה

.11'ונייחהש' 48ךרבי אל ,קילדמה שיא
.641 'מע 'ב ךרכ תוחיש יטוקל (1

.30 'מע םיגהנמה-רפס (1*

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא-הטמ .אכת ס"ר שובל (2

.55 'מע םיגהנמה-רפס (3

.299 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה' (4

.דועו 2045 'מע ד"ח ג"משת ,2253 'מע ד"ח ב"משת ,327 'מע ב"ח א"ישת :'תויודעוותה' (5

.(401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה) דרפנב קרפ לכל ל"צ וירחאש אתיירבהו קרפה ינפלש הנשמה תא (6

וגהנ ןכש ,ל"ז ןיקרובד ש"זר ג"הרה םשב 7 'מע (ג"נשת) םידעומה-חבש .ב"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש (7
.שטיוואבוילב תאזכ תועיבקב

.נ"שו ,גכ 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - ק"שה ידגבב תוחילסל אצי ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (8

ז"ס ז"רת 'יס ז"הדא ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ש"נא ןיב ץופנ ןכו ,הדימעב תוחילסה ל"צש א"י
עמש ,תודימ ג"י ןכו .(ב"ויכו ,תודימ ג"י ירחאש "ונל חלס" ;"םע לכמ ונמשא" תרימאב םג הרואכל ז"דעו
תוחילסל ויתורעהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ" ונשי תומוקמ המכב םיטויפה חסונב .ונלוק
האר) תואחסונה יתש תא יברה רמא הארנכו .(ג"הושב וספדנ ךליאו נ"שת ק"הא ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס'בו)
.(דצק תוא ,ה"ר ,'ד"בח יגהנמ רצוא' םג

.(הנשה לכב םג) טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

ומכ ,הזחה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ... ונאטח ...ונל חלס" תרימאב
.יודיוובש "ונעשרה ונחנאו" ;"ונאטח וניתובאו ונחנא לבא" תרימאב ןכו .יודיווב

וב וללכנ אלו ןילקורב ת"הקד ןושארה סופד םוליצ אוה נ"שת ןילקורב ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס' רדס
.ז"חאלש תואצוהד םינוקיתה

.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס) 85-86 'מע א"שת תוחישה-רפס (9

רוזאב תוצח .גכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,('החונמ יאצומב' םירמואש ינפמ) 54 'מע םיגהנמה-רפס (10
.12:41:ק"הראב הלפשה

.ד"בח-ללוכ חול (11

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה-ףלאו םירפא-הטמ ,ב"ויכו ץ"שה תרזח ןידכ (12

.ח"יס א"פקת םירפא-הטממ 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (13

.חכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (15

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה-רפס) םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' (16

יחמ' תרימא ןיינעל .(ל"זיראה םשב תוכז ם"רהממ גכ,אלק םייחה-ףכ האר) הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' (17
ימרא ןושלב ללפתהלמ עונמ דיחיש ןוויכ ,םגלדיש איבה ד"בח-ללוכ חולב ,דיחיב 'איימשבד ןרמ' ,'יסמו
תרימאמ קר גייתסהש ,ורודיסב ז"הדא ןושלמ תרחא חיכוהל םוקמ שי ךא .ה"ס אק 'יס וניבר ע"ושב ראובמכ
.39 'מע ל ןויליג ,תפצ ,ש"נאו 'תה תורעה .20 'מע ס ןויליג 'תורשקתה' האר ,דיחיב ינשה 'ןקרופ םוקי'

.ה"ר יגהנמ ,םיגהנמה-רפס (18

.20 'מע ד"שת תוחישה-רפס הארו ,צש 'מע ט"יח ק"גא (19

.ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (20

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא-הטמ (21
.תוחילסה

.488 'מע ז"טח תוחיש-יטוקיל (22

תוחיש-יטוקיל הארו .םימעפ המכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת 'תויודעוותה' (23
.נ"שו ,ךליאו 347 'מע ד"יח

יוביר םנשי ירהש ,וצפחכ שיא) וללה םירמאמה דחאמ קלח פ"כע ודמלי הז םוי לש ע"לעמה ךשמבש ןוכנהמ
הגהנה ,דומיל לש ןיינע דוע ףיסוי דחא לכש רקיעהו .א"שנת תוחילסד 'ג תחישמ ד"ר - (הז םויד םירמאמ
.373 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' - ב"ויכו הבוט

.נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדוק-תורגיא (24

.56 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (25

.ש"ייע ,חמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ה"רעב הנעתה אל יברהש הארנכ (26

,רחשה תולעמ אלא ,וינפלש םוימ ט"ויכ גהונ וניאש רחאמ) 'ךנעי . . חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (26*
ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש האר - כ"וי ברעכ אל ףאו ,ט"ויע ראשכ אלש ,תרומשאב תוחילס הברה םירמואש ןוויכ
.(ה-ד"ס

.ב"כס אפקת 'יס םירפא-הטמ (27

םימיאתמ םהו ,יברה לש "תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס"ב רומאהמ םייוניש המכ םנשי וללה םינוקיתב (27*
.בוש הגוה ילואו .קודקד פ"ע רתוי

ויהי"ו "הניזאה ונירמא" םיקוספה תא "ונלוק עמש" עטקב םירמוא םירחא זנכשא יגהנמ יפל ,ב"ויכ (28
.ז"כל םעטה המ ב"צו ,(לוקב ינשה קוספה תא רמוא וניא ץ"שהש ינמודמכ) דחא קוספכ "ןוצרל

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (30

.'תוצח םדוק' :ז"הדא רודיסבו ,ד"בח-ללוכ חול (31

ט"משת ה"רע ואידיו ,יברה רמא ןכ - וינפל ךשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית ,םירדנ תרתה חסונב (32
ךשמנ 'לוכשא' תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי תיב' רודיסב אוה ןכו)
.(וירחאל

.ד"הט אוה ילואו .ץמקב 'שה "ללכ םשור םוש השעי אלו" :דקונמ ונירודיסב

אל ,הארנכ .'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה-רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (33
.(138 'מע 779 ןויליג ,'ד"בח רפכ') רבכ ול רתוהש ימ אהי ריתמהש יברה דיפקה

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא האר (34

.ד"יס א"יפ הווצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבמ לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח

.קחדה תעשב אלא ,דחיב הרתה ישקבמ המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא-הטמב

וניא ךא ,ותשא ירדנ לע לואשל חילש השענ לעבה (זנ-ו"נס דלר ד"וי) ע"ושב קספנה יפל ,םישנ ןיינעל
םש - חילש י"ע ריתהל ןתינ אל ,ותבל ףא ,םירחאל ךא) המשב םג חסונה רמול לוכי הרואכלו ,םיריתמהל ףרטצמ
לכ'ב ןהל יד הרואכל - דיתעל לע העדומ ןיינעלו (בתכב הרתה תשקב ןיינעל ט ק"ס םש ש"תפ 'עו .ז"טס חכר
'רהצ' ץבוקב המסרפתהש ,ןודנב 'השמ תורגא'ה לעב תבושת ע"עו .ט תוא כ 'יס ג"ח בשוח השעמ ת"וש) 'ירדנ
.(פרת 'מע א"סשת זומת ,םילשורי

.369 מע ד"יח תוחיש-יטוקיל (35

.נ"פ תביתכל רשקב םיגהנמ המכ וטרופ 25 הרעה אית ןויליג ,'עובשה חול'ב .95 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (36

.נ"ס םש םירפא-הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (37

.55 ע"ס םיגהנמה-רפס (38

םדוק רפתסהל - הנשה לכ - רהזנ היה ל"זיראה ךא) ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (39
.(הזב ונגהנמ ב"צו .ג"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמו טי ק"ס םש םייחה-ףכ ,אקווד תוצח

יטוקיל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל ,םויה תוצחמ (40
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

רבודמ ד-גנק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה-רפס (41
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש-יטוקיל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (42

.41 ע"ס ג"שת םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה ןכות תודוא (43

.במק 'מע הקדצ-ירעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (44

.ה"נס אפקת 'יס םירפא-הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (45

קר ךייש הזו ,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש םעטה רקיע (ט"ס י"רת) ז"הדא תעדל יכ (46
.וטק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' - םירופיכה-םויב

תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (47
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי

.60 'מע םיגהנמה-רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' ךריב (48


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il