- ד"כת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת לולאב ט"כ * הנשה שאר ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תולטבתה בייחמ 'יתבש הנשה-שאר'
ךלמה לא תדחוימ

(נ"שת'ה) הנשה-שארל יללכ בתכמ
(שידיימ ישפוח םוגרת)


,תוחילס שדוק-תבש יאצומ ,ה"ב

,וניזאה 'פד 'א םוי

ט"משת'ה ,לולא ה"כ ברע

.י.נ ,ןילקורב
לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה
!הכרבו םולש


הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרב ,הכרבב החיתפה רחאל - לולא י"ח םוימ בתכמל ךשמהב
אוה ומתוחו ומויסש תוחילסה ימי לש עובשב ,הנשה-שארל רתוי בורק ונדמעבו - הקותמו
- הנשה-שאר

,םדוקה בתכמב ונודינש תודוקנ רפסמ לע רתי תקמעה תצקב דומעל םיאתמה ןמזה התע ירה
.שדוק-תבשב לח יחכונה הנשה-שארש הדבועה ןמ דחוימה דומילה רבדב

* * *

לע םהמ דחא לכ עיפשמ - השודק לש םיניינע ינש דחי םינמדזמ רשאכש ,שגדוה תובר םימעפ
.שודיח וב ףיסומו והנשמ

-שארב תפסות האב ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכש ,תבשו הנשה-שארל רשאב םג ףקות הז רבד
לש בוט-םויבש הכלהב יוטיב ידיל אב םג רבדהש יפכ) יתבש הנשה-שאר השענ אוהש ךכ ,הנשה
,(ןלהל רבסויש יפכ ,רפושב םיעקות ןיא תבשב תויהל לחש הנשה-שאר

תבשה ירה - הנשה-שאר (לש אלא םתס אל) תבש וזש הדבועה ללגב רשא ,תבשל רשקב םג ךכו
,תובר תוגרד ןנשי המצע תבשב ןכש ,הנשה-שאר לש ןכות תלעב תבש איה ,רתוי תילענ איה
יבגל תבש" אוהש תבש לש ןיינע שיש ,"ותבשב תבש" ,"ןותבש תבש" בותכה ןושלמ ןבומה יפכ
."תבש

* * *

שי ,והנשמ לע םהמ דחא לכ עיפשמ דציכו ,הנשה-שארל תבש ןיב רשקה תא רתוי ןיבהל ידכ
.תבשו הנשה-שאר לש תפתושמה הדוקנה תא הליחת ריבסהל

תא לארשי ינב םיריתכמ ובש ,איה הנשה-שאר לש אישה תדוקנ יכ ,תובר םימעפ רבסוה רבכ
:הנשה-שאר תוליפת לכב םישקבמ ונאש יפכ ,"םלועה ךלמ"כו "לארשי ךלמ"כ ,ךלמכ ה"בקה
."ולוכ םלועה לע ךולמ"

,ךלמה לא ,יטרפ ןפואב דחא לכ לשו ,ולוכ םעה לש תטלחומה ותולטבתהב הרושק ךלמ תרתכה
.ךלמל םהל היהיו םעה תשקבל הנעייש ךלמה לע "םיעיפשמ" וז תולטבתה ידי-לע רשאכ

לא םתולטבתה תא םילגמ לארשי-ינבש ךכ ידי-לע האב איהש ,ךלמכ ה"בקה תרתכה רבדב םג ךכ
.ה"בקה לש דבע אלא וניאש השוחתה ידכ דע ,ה"בקה

לכש גישהו שרד ןושארה םדאש ,ןושארה םדא ארבנשכ ,ןושארה הנשה-שארב היה ךכ ירהו
הוחתשנ ואוב" :וזירכהב ,ארובה לש ונוטלשו ותורמ תא םמצע לע ולבקי םלועה לש םיארבנה
יפלכ אטבמ ארבנהש תולטבתהה ןה האווחתשההו העירכה ןכש ."ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו
-לע ה"בקה תרתכהל רשקב ,ישיש םוי לכב םירמוא ונאש יפכ ,ךלמל ה"בקה השענ זאו ,ארובה
."שבל תואג ךלמ 'ה" :האירבה לש ןושארה ישישה םויב ןושארה םדא ידי

השוחת ידוהיה ברקב תרצוי תבשה םג ןכש - תבשו הנשה-שאר לש תפתושמה הדוקנה איה וזו
תא ידוהיה שפנב תבשה תקקוח ,עודיכ :("ונשוע 'ה") םלועה ארוב ,ה"בקה יפלכ תולטבתה לש
תשודק :הקמעה רתיב ."ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" ,םלועה שודיחב הנומאה
םדא לכב תרצוי ,("אמייקו אשדקימ תבש") הילאמו המצעמ ידוהי לכ לש ושפנב הריאמ תבשה
,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותוחכונ לומ (ךלמה ינפל) "אכלמ ימק" דמוע אוהש השגרהה תא
."ךלמה ינפל דמוע" לש הזכ בצמב יעבט ןפואב הווהתמה ,האלמה תולטבתהה םע דחי

* * *

"הרתכה"הש ךכ ידיל האיבמה ,הנשה-שארו תבש לש תודחאתהה ןמ שודיחה ףסונ הז לכ לע
תבש" תגרדל הלעתתו םמורתת תבשהש ,"יתבש" ןפואב היהת ךלמכ ה"בקה לש הנשה-שארב
."תבש יבגל תבש" ,"ותבשב

:הרצקב םירבדה רבסה

:"ךלמ דבע" לש ותולטבתהב םינפוא ינש םנשי

"ךלמ דבע" ותויה דבלמ תימצע תואיצמ לכ ול ןיא ,"ךלמ דבע" ןכא אוהש ,אוה דחא ןפוא
ול שיש המ לכו ,"ובר הנק דבע הנקש המ" :רמאנ ויבגלש ,דבע םתסמ ןכש-לכו רמוחו-לק)
דבע לש תואיצמכ ךא ,דבעכ םנמא ,ותואיצמ תא שיגרמ אוה תאז םע ךא ,(ובר לש ושוכר אוה
."ךלמ דבע" תויהל וברל ומצע תא רסמש

אל וליפא ,ותואיצמ תא ללכ שיגרמ אוה ןיאש - אוה תולטבתה לש ,רתוי הלענ ,רחא ןפוא
.ומצע ךלמה דבלמ והשלכ רבד ללכ םייק אל וליאכ אלא ,דבע לש תואיצמכ ותואיצמ תא

וב םיעקות ןיא תבשב תויהל לחש הנשה-שארש הכלהב רתוי הקימעמ הנבה ונל ןתונ הז רבד
תילענ תולטבתה לש יוטיב אלא - שעמ רסוח לש יביספ בצמ הניא רפושב העיקתה יא :רפושב
ידי לע אל תישענ ה"בקה תרתכהש ךכ ,ומצע ה"בקה דבלמ תואיצמ לכ ןיאש ,ידוהי לש דואמ
-לע השענ "םכילע ינוכילמת"הש םירמוא ל"זחש יפכ) ולש רפושה תעיקתו ידוהיה לש הדובעה
יוטיב ידיל האב הבש ,רפוש תעיקת-יא ידי-לע םא-יכ - ("רפושב - המבו" ,רפושה ידי
.ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמל רתוי דוע הקומע תולטבתה

* * *

תויהל - הנשה לש "שאר"ה - הנשה-שאר לש העפשהה הכירצ ,םדוקה בתכמב רכזומש יפכ
.הנשה לש םישדוחהו תועובשה ,םימיה לכב תשגרומ

,ידוהיה לש תימוי-םוי הדובעב ,לעופב השעמ ידיל אובל אופא הכירצ הרומאה הדוקנה
.רקיעה אוה השעמהו

."ךומכ ךערל תבהאו" לש הווצמה - "הרותב לודג ללכ"הב - ךכל תישעמ אמגוד

הז םע דחיב היהיש חרכומו דואמ בושח ,והשלכ דסח השעמ השוע וא ,הקדצ ןתונ ידוהישכ
.הזב אצויכו תותיחנ ,השוב לש שגר םוש שוחי אל לבקמהש ידכ ,"תופי םינפ רבס"

טרפבו ,"לבקמ"ה ןמ םמורמ ומצע שח וניא "ןתונ"ה רשאכ ךכ ידיל םיעיגמ ,יללכ ןפואב
-לעב םע השוע ינעה - ינעה םע השוע תיבה-לעבש הממ רתוי" יכ ,ל"זח ירבד תא ורכזב
."תיבה

וליאכ ,הקדצה "ןתונ" אוהש ללכ שגרומ אל רשאכ ,רתוי דוע תילענ הגרד רבדב תמייק לבא
תא עונמל הליחתכלמ ךרוצ ןיא זאש ,"ןתונ" לש תואיצמ(ה תושי) לכ ילב המצע הקדצה תמייק
."לבקמ"ו "ןתונ" לש םידגונמה תושגרה

* * *

תואיצמה יכ ,הרכהה תא תחאו דחא לכ לצא קזחת םירומאה םיניינעב תוננובתההש ןוצר-יהיו
:וללגבש ,ולש "שממ לעממ הקולא קלח"ה אוה - דליו השא ,שיא - ידוהי לכ לש תיתימאה
,(לוכיבכ) "דח אלוכ אוה-ךירב-אשדוקו לארשי"

,"םכל היהת תרצע" :רמאנ וילעש ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשל הנכהה תא הווהמ םג הז רבדו
לארשי" :רהוזה ןושלבו ,"ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי" :קוספה הז יבגל אבומש יפכ
."יהודוחלב אכלמו

לא (לארשי לכ םשב) לארשי תורימז םיענ דוד לש תימינפה השקבה ןכות םג הז ירה ,םצעב
תישענ (תורבחתה ןושלמ) "הליפתה"ש ךכ ,"יתנרל ךנזא הטה יתליפת ךינפל אובת" :ה"בקה
.אוה-ךורב-שודקה ,הרוקמ םע המשנה תוגזמתה ,ה"בקה םע תורבחתהו שפנה תוכפתשה ,"הניר"ל

םימייקתמ רשאכ ,המלשהו תיתימאה הלואגב תומלש לש הדימה אולמב הלגתמה רבד -
דימו ףכית איה הלחתההו - חצנל לארשי-תסנכ םע ,לוכיבכ ,ומצעב ה"בקה לש "ןיאושינ"ה
.שממ
הבוט המיתחו הביתכ תכרבב

הקותמו הבוט הנשל

דחי םג תוינחורבו תוימשגב

הלוכ האירבהו םלועה לכבו

ןהאסרואינש םחנמ

(365-360 םידומע 'ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה' - יללכ בתכמ)-תבש יאצומ ה"ד תורעה מ"דשת'ה לולא ה"כ ק"שצומ בתכמ האר :תוחילס שדוק-תבש יאצומ
.נ"שו .(647 'מע ד"כח ש"וקל) תוחילס תבש . . שדוק-תבש יאצומ ה"דו שדוק
ש"וקל - ('אה) תוחילסה ימי ה"ד הרעה ב"משת'ה תוחילסה ימי ק"שצומ בתכמ האר :תוחילס
.616 'מע םש
תוחישה-רפס האר) 'וכ א"ואכ י"ע וניזאה תריש דומיל ןיינעב עודיהמ ריעהל :וניזאה 'פ
.(הזב גארפמ ל"רהממ ,ט"כפ תונורכזה-רפס .74 'מע ש"רהמ תודלותה-רפס .56 ע"ס א"שת'ה
ארבנ ובש ,"םויה הז" ,ה"ר) "הז"ל (םלועה ארבנ ובש ,לולא ה"כ) "הכ" ןיב שרפהה :ה"כ
ה"דל ןייצמ בלת'א 'מע שיר ה"רל םישורד ת"הואבו .ג-ב,זמ םיבצינ ת"וקל האר - (ר"הדא
םיאיבנה לכ" ןיינעב (בפ'א 'מע תוטמ ת"הוא) רבדה הז רמאל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו
תניחבב האירבה םלועה ארבנ לולאב ה"כב ןיינע כ"ג םשו" ,"הזב אבנתנ השמו הכב ואבנתנ
ב"משת'ה ה"ר ברע לילד םויה הז ה"ד כ"ג הארו ."הז תניחב ךישמהל םויה הז 'קנ ה"רו ,הכ
.ט"משת לולא ה"כל רוא תחיש הארו .נ"שו .(ט"משת ה"ר סרטנוקב ספדנ) ב"ס
שדוחב) גכ אקסיפ כ"רד אתקיספ .ט"כפר ר"קיו - םלועה תאירבל ןושאר םוי :לולא ה"כ
ה"ר - תופוקתל ה"דות .(בפשת זמר) יעיבשה שדוחבו (א,טכ סחניפ) פ"הע ש"לי .(יעיבשה
.םש ל"דרה תוהגהבו ח"פר א"רד יקרפ הארו .א,ח
לולא י"ח ק"שע בתכמ הארו .אינתבש ק"האב הנושארה תרגיא תחיתפ האר :הכרבב החיתפה
.(641 'מע םש ש"וקל) הכרבב ןיחתופ ה"ד הרעה מ"דשת'ה
האר - םימדוקה לולא ימיב הדובעה ירחאל תוחילסה ימי תלועפ :תוחילסה ימי לש עובשב
ה"משת'ה תוחילס תבש ק"שע בתכמ הארו .נ"שו .גי 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) בוט-םש-רתכ
.ה"ר ראפ געט עטצעל יד ןיא ה"ד הרעה
.א,בי תוכרב - םותיחה רחא ךלוה לכהו :ומתוחו ומויסש
,אצ םיחבז האר :תבשל רשקב םג ךכו . . הנשה-שארב תספות האב ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכש
הידיד ידסומל הנשה-שאר וטא :(הימתב) יאנהא אל ןידימתל יאנהא ןיפסומל תבש וטא :א"ער
.(הימתב) ינהא אל שדוח-שאר יפסומל ינהא
.א"ה םש ימלשורי הארו .ה"רד ד"פר הנשמ :הכלהב
ביוהנא ה"ד הרעה םש ןמסנהבו ,ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ כ"ג האר :תובר תוגרד . . ותבשב
.(ךליאו טסשת 'מע - ז"משת ת"הק - םירואיבו םיגהנמ ,םימעט יטוקל םע פ"שגה) 'וכו תבש
ב,ע) ןותבש תבש ה"ד פ"כהויל םישורד ת"וקל הארו .דועו .וט,אל אשת :ןותבש תבש
.(ךליאו
הארו .ד-ג,זצ הכרב ת"וקלב ז"הדא שוריפ פ"עו .גכ,וס היעשי .י,חכ סחניפ :ותבשב תבש
מ"הס) ל"רת תוכאלמ תובא ה"ד .(ךליאו מ"דשת'ה ת"הק תאצוהב) םשל תומוקמ יארמב ןמסנהב
.מ"כבו .(ךליאו 85 ע"ס ת"ש'ה מ"הס) ד"פ ת"ש'ה יתותבש תא .(ךליאו דמר 'מע ל"רת
ךליו-םיבצינ 'פ ק"ש תחיש האר - ןמקל אבהב רתוי קמועבו רתוי תויטרפב :רתוי ןיבהל
.ט"משת
ק"שע בתכמ האר :ךלמכ ה"בקה תא לארשי-ינב םיריתכמ ובש . . הנשה-שאר לש אישה תדוקנ
ד"כח ש"וקל) רפוש תעיקת טימ . . הרתכה ה"דו עניימעגלא ה"ד הרעה ג"משת'ה לולא י"ח
.(621-22 'מע
.ה"רד ףסומ תליפתב תויכלמ תכרב יקוספמ ,ו,דמ היעשי :לארשי ךלמ
.("'וכ ךולמ 'וכ וניקלא" תכרב) ה"רד הדימעה תליפת :ולוכ םלועה לע ךולמ
ה"סרת ה"ר לש ט"וי ךשמה הכוראב האר :םתולטבתה . . ה"בקה . . םג ךכ . . ךלמ תרתכה
.מ"כבו .(ךליאו 6 ע"ס ג"שת'ה מ"הס) ךליאו ב"פ ג"שת'ה :(ךליאו ב 'מע ה"סרת מ"הס)
וניא דבעד לוטיבה :גק 'מע שיר א"ח ב"רעת ךשמה האר :ה"בקה לש דבע אלא וניאש השוחתה
ש"מועבקב אוה כ"ומכד ,'וכ דבע אוהש ינפמ קר ,רבד הזיא לבקל אלו ןודאה לש יוליעה דצמ
.'וכ תוקלאל ותומצע לכ תחנה תניחבב אוה ש"מועבקהד כ"ויו ה"רב טרפבו ללכב
ו"נת ז"וקת .ב,זק ג"ח .ב,אכר א"ח רהז :ונשוע . . ואוב . . גישהו שרד ןושארה םדאש
.ךליאו ולר ע"ס אראו ת"הוא הארו .(ב,צ)
.ו,הצ םיליהת :ונשוע . . ואוב
.דימת תכסמ םתוחו םויס .א,אל ה"ר - "םוי לש ריש"ב :ישיש םוי לכב םירמוא ונאש יפכ
ארבנש םויב - וירחא תוירבה לכו - ןושארה םדא ורמא .א,גצ םיליהת :שבל תואג ךלמ 'ה
ךליו-םיבצינ 'פ ק"שעו םויל רוא תחיש הארו .(א"יפ א"רד יקרפ) ה"בקה תא ךילמהשכ
.ט"משת
.םלועה שודיח תנומא וניתושפנב עובקל :בל-אל הווצמ ךוניח :עודיכ
.אי,כ ורתי :ץראה תאו . . םימי תשש יכ
.(א,ח) ה"פ הלימ תווצמ צ"צהל תווצמה רפס הכוראב האר :הקמעה רתיב
.א,זי הציב :אמייקו אשדקימ תבש
ווחמ :ב,ה הגיגח :ב,זנ םיחספ האר :"ךלמה ינפל דמוע" לש הזכ בצמב . . האלמה תולטבתה
תבש - הדימעה תליפתל עגונב הארו .םש צ"מהסב אבוה - 'וכ אכלמ ימק יוחי גוחמב היל
.הצ ס"וס הליפת 'לה ח"וא (ז"הדאדו) ע"ושוט .ד"ה ה"פ .ז"טה ד"פ הליפת 'לה ם"במר .א,י
.ומוקממ זוזל ןיא ךלמה ינפל דמועו ליאוה :ב"ס ד"קס םש ז"הדא ע"ושבו
הכוראבו .םש ןישודיקל א"בשר הארו .ב,גכ ןישודיק .ב,חפ םיחספ :ובר הנק דבע הנקש המ
.ךליאו וכש 'מע ו"סרת ךשמה -
התא ה"דב ראובמה ד"עו :ידוהי לש דואמ תילענ תולטבתה לש יוטיב . . רפושב העיקתה-יא
ע"והש) תבשד התיבשהו החונמה ןיינעב ,ךליאו 8 ע"ס (ה"כשת ,ת"הק) יעצמאה ר"ומדאל דחא
חומב יוליגה תניחבמ הלעמלש הדיחי תניחבב התומצעב שפנה תחונמב" איהש ,(היישעה רדעה
'מע ו"טח ש"וקל .(דית 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ד"ס ב"משת'ה דחא התא ה"ד כ"ג ןייעו ,"בלו
.ךליאו 227
.ב,דל םש .א,זט ה"ר :םירמוא ל"זחש יפכ
.ב,גלק) ע"ת 'ס גצ) ס"ת .(א"עס ,זפ) ב"נת ז"וקת .ז"ימ א"פ תובא :רקיעה אוה השעמהו
.(א,דלק
.פ"הע (י"שרפב אבוה) כ"ות .חי,טי םישודק :"ךומכ ךערל תבהאו" . . "הרותב לודג ללכ"
.בל 'פ אינת הארו .א,אל תבש - הלוכ הרותה לכ איה וז :וזמ הריתיו
ע"ושוט .ד"ה י"פ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר .ב,ט ב"ב האר :"תופי םינפ רבס . . הקדצ
.ג"ס ט"מרס הקדצ תוכלה ד"וי
.ט"משת'ה ןסינ א"יו ח"ר בתכמ כ"ג האר :"לבקמ"ה ןמ םמורמ ומצע שח וניא "ןתונ"ה
.י"ס ט"משת לודגה-תבש תחיש סרטנוק
בוט-םש-רתכ הארו .(התליחתב) ט ,ה"פ הבר תור .(הפוסב) ח ,ד"לפ ר"קיו :ל"זח ירבד
.(ךליאו ד,גס - לת 'יס) ופוסב
.ל"נה החישו ןסינ א"י בתכמ - רחא ןפואב - כ"ג האר :רתוי דוע תילענ הגרד
.ב"פר אינת :שממ לעממ הקולא קלח
.א,גע ג"חז :דח אלוכ אוה ךירב אשדוקו לארשי
םימי 'ב ומכ עובשב םימיה םתואב םה ת"חמשו צ"עמשש ,ריעהל :הרות-תחמשו תרצע-ינימש
ב"ח םיסרטנוק מ"הס) ו"כפ ה"צרת צ"עמשהויב ה"ד - 'וכ םיניינע המכב םיוותשמ םהו ,ה"רד
.צ"עמש "םוי םויה"ב קתענ ,(א,טלש
.הל,טכ סחניפ :"םכל היהת תרצע"
,ו"טפ ר"ומש .זי,ה ילשמ :"ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי" :קוספה הז יבגל אבומש יפכ
;(דמ 'מע םש .הל 'מע ר"תע מ"הס) ר"תע :תרצע-ינימשה םויב ה"ד ףוסו שירב אבוה .גכ
.(73 'מע םש .69 'מע ט"שת'ה מ"הס) ט"שת'ה ;(47 'מע םש .43 'מע ד"שת'ה מ"הס) ד"שת'ה
.דועו .(געש 'מע םש .גסש 'מע א"ח טקולמ מ"הס) מ"שת'ה ;(82 .71 'מע ת"ישה מ"הס) י"שת
תאצוה) מ"ההל א"וקלב ראבתנו אבוה .א,דס א"חז הארו .א,בל ג"ח רהוז האר :רהוזה ןושלב
- ךליאו מ"שת'ה ת"הק תאצוהב) ךליאו ב,דצ מ"ההל ת"וא .(ךליאו ב"עס ,זס) סר 'יס (ת"הק
'מע ה ךרכ) צ"עמש ת"הואב :צ"עמשהויב ה"ד ףוסו שירב 'תנו אבוה .ב,חר א"חז .(הסש 'יס
'מע םש מ"הס) מ"שת'ה ;(אנ 'מע םש .ול 'מע ז"פרת מ"הס) ז"פרת ;(גנק'ב 'מע םש .טמק'ב
.(גסש
.(התליחתב) ד ,ד"פ ר"שהש הארו .א,גכ ב לאומש :לארשי תורימז םיענ דוד
.ג,חפ םיליהת :יתנרל . . אובת
- ח,זכ םיליהת) "שקבא 'יוה ךינפ תא" ד"ע אוהש ,ל"נה לודגה-תבש תחיש האר :ךינפל
ספדנ) כ"שת'ה יבל רמא ךל ה"ד הכוראב הארו .(ר"וה דע לולא ח"רמ רמול םיגהונש רומזמב
.נ"שו .(ט"משת תוחילסד 'ג סרטנוקב
ןמסנהב הארו) דנק 'מע ד"לרת מ"הס .ד"עס ,טע המורת א"ות :(תורבחתה ןושלמ) "הליפת"
.םש הרעהבו ,('בה 79 'מע ט"שת'ה מ"הסו) וטר 'מע ג"פרת .(1 הרעה םש
.'ה ינפל ישפנ תא ךופשאו :(וט,א א לאומש) הנח תליפתב ש"מכ :שפנה תוכפתשה . . הליפת
.(ךליאו 291 'מע) ירשת 'ו - ה"רל החיש ט"יח ש"וקל הארו
אתליכממ ,ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות) תולג הירחא ןיאש :המלשהו תיתימאה הלואג
.(א,וט חלשב פ"הע
לכ לע יכ ה"דל רואיב ש"הש ת"וקל הארו .ו"טפס ר"ומש :'וכ "ןיאושינ"ה םימייקתמ רשאכ
.(ב-א,חמ) ג"פ הפוח דובכ
תעב םירמואש "ןוצר יהי"ה חסונב ז"הדא רודיסו ל"זיראה רודיס האר :הקותמו הבוט הנשל
.ךליאו איש 'מע תורגא צ"יול יטוקל הארו .שבדב חופתה תליכא
תודיסחה יניייעממ


הנשה-שאר תוליפת


'ה ךיתארק םיקמעממ

אלא ןוקית םהל ןיא - ויאטח ידי-לע םרג םדאש םימגפהו תונורסחה ."'ה ךיתארק םיקמעממ"
,ותואלמל םיאבשכ ,שביו ברחנש רהנ לשמכו ."ןוילעה קמוע"מ ,רוקמהמ הכשמה ידי-לע
םיקמעממ" והז .אלמתמו רהנה רזוח הז ידי-לעו ,עבונה רוקמבו ןייעמב ,קמועב ןירפוח
."ןוילעה קמוע"מ איה הכשמההו האירקה :"ךיתארק

הניאש האירק ,בלה תוימינפ קמועמ 'הל האירק ידי-לע - ?הז "קמוע"מ םיכישממ דציכו
ילוקב העמש 'ה" ,ךשמהב רמאנש והז .הקעצב קרו ךא אלא ,רובידב יוטיב ידיל אובל הלוכי
לוקה ךותבש המ תא לבקיו עמשי ה"בקהש ונייהד ,"ילוקב" אלא ,רמאנ אל "ילוק" :"
.ותוימינפבו
(ג,דנ הנשה-שאר הרות-יטוקיל)


החילסה ךמע יכ

םיאטוח ועמשי ינוועל חלסת רשאכ" :ארזע-ןבאה שריפ ."ארווית ןעמל החילסה ךמע יכ"
."םשפנ תווא לכב םצפח ושעיו ךואריי אל ,חלסת אל םאו ...םה םג ובושיו

םא .בוחה תא עורפל תגשמ ודי ןיאו ,לודג םוכס ורבחל בייח םדא :אבה לשמה םיאתמ הזל
ךא .בוחה תא עורפל הוולה ץמאתי - ןמז ךשמב ,םינטק םימולשת בוחה תעירפל השונה םיכסי
.ונממ קלח וליפא םלשל לדתשי אלו הוולה שאייתי - דימ ולוכ םולשתה לכ תא עבתי םא
(קת 'מע רוא-להי)


םעה ירשא

םהמ דחאו דחא לכ אלא ,םהבש לודגה לע םיכמוס םניאש םעה ירשא ."העורת יעדוי םעה ירשא"
,וב וחטב הנידמה ינב לכו רוביג הב היהש הנידמל לשמ .המחלמ יסיסכתבו העורתב קרפ עדוי
רוביגהמ בנגו םכחתה ביואהש ררבתה זאו ,המחלמ הצרפ ןמז רובעכ .המחלמ יכרד ודמל אלו
.וילע וכמסש הנידמה ישנא לכ ומעו דכלנ רוביגה .וקשנ-ילכ תא
(גלק ןמיס בוט-םש-רתכ)


ףסומב תוכרב עשת

ת"גח ד"בח) תוריפסה עשת תא ךישמהל ידכ תאז .תוכרב עשת הנשה-שאר לש ףסומ תליפתב
."תוכלמה ןיינב" איה הנשה-שאר תדובע ירהש - תוכלמה תריפסב (י"הנ
(א,וכ אשנ הרות-יטוקיל)


תויכלמ יקוספ

יקוספ תרימא ידי-לע ."םכילע ינוכילמתש ידכ ,תויוכלמ יינפל ורמא" :ורמא ל"זר
ונאו .ונילע ךולמלו בושל ה"בקה לצא שדח ןוצרו גונעת םיררועמו םיכישממ ,תויוכלמ
.ךולמל ןוצרה תא ה"בקה לצא לועפל ידכ ,הרותהמ ולא םיקוספ רמול םיכירצ

אוה ,םיעמושה תעד לע ולבקתי וירבדש ידכ ךא ,הרבס עימשמש םכח-דימלתל ?המוד רבדה המל
,לבקתת ונתשקבש ידכ ךא ,ונילע ךולמיש ה"בקהמ םישקבמ ונא ףא .הרותהמ היארב עייתסמ
."רומאל בותכ ךתרותבו" - הרותהמ היאר םיאיבמו םיפיסומ ונא
(חלר 'מע ח"אד םע רודיס)


ךישעמ תליחת םויה הז

הנשה-שארב ,האירבה תליחתבש םשכ יכ - אוה רבדה םעט ."ךישעמ תליחת" ארקנ הנשה-שאר לכ
ךותל "ןמזה לעמ"ש תינחור הגרדמ הכשמה) דבלב תחא הנשל תויחו רוא וכשמנ ,ןושארה
ךשמב םלועה תא תווהל ,םישדח תויחו רוא הנשה-שארב םיכשמנ הנשו הנש לכב םג ןכ ,(ןמזה
.תחא הנש

תויחה הכשמנ ןושארה הנשה-שארב יכ ."ןושאר םויל ןורכיז" קר אוה הנשה-שאר ,תאז םע
-אתורעתאב וז הכשמה היולת וישכע ,תאז-תמועל .ארובה ןוצרו ץפח דצמ ,אליעלד-אתורעתאב
.ונדיצמ ,אתתלד
(ב ,חנ ה"רל םישורד הרות-יטוקיל)


רפוש שדוחב ועקת

קוספה רמאנ עודמ ,"שדחב רפוש ועקת" רמול רתוי היה ןוכנ ,קודקדה יללכ יפ-לע ,הרואכל
?הז םילימ רדסב

.עובק קוח לש ךרדב אלו ,שודיח ןושל ,"שדח" תניחבב היהת 'ה תדובעש לדתשהל שי ,אלא
,עובק קוח לש ךרדב תישענ ןכא הדובעה םא - "אוה לארשיל קוח יכ" ,רמואו ךישממ קוספהו
.הז לע ומע תא טפושו ןד ה"בקה - "בקעי יקולאל טפשמ" יזא
(ונר ןמיס בוט-םש-רתכ)


םלוע תרה םויה

תלבקמ ,תוחילסה ימיו לולא שדוחב הבושתה תדובע רחאל ,הנשה-שארב ."ןוירה" ןושלמ "תרה"
.הנשה לכ לע ודחפו 'ה תארי הב םיכשמנש ונייהו ,"ןוירה" תניחב המשנ לכ

"ןוירה"ה ןיינע היהנ הנשה-שארב ןכש ,הנחו הרש לש ןתדיקפ לע הנשה-שארב םיארוק ןכל
.תינחור הדובעב ,המשנב
(דכש'א 'מע םירבד הרותה-רוא)

* * *

םלועה יורש ברע תעל הנשה-שארב .םלועה דעור םויה :ב"שרה יברה שריפ ."םלוע תרה םויה"
,הרות-תחמשב .ותויח וילא בושתש דע דעור אוהש ,ףלעתהש םדאכ ,הדערו ןופליע לש בצמב
.עגרנ םלועה - הרותה לע "ונייחהש" תכרב תעב
(ה 'מע א םירוביד-יטוקיל)


עשפ לע רבועו ןווע אשונ

תא הלעמו אשונש - " ןווע אשונ" ה"בקה רשאכ ."עשפ לע רבועו ןווע אשונ ,ךומכ לא ימ"
רובעל הצורש - " עשפ לע רבוע" אוהש אוה ןמיסו תוא ,אטוחה תא וילע חיכומו ןוועה
.עשפה לע רפכלו

ידכ ,ורבח תא דחא לכ חיכומ סייפתהל םיאבשכו ,םהיניב וברש םיינשל ?המוד רבדה המל
,ורבח לש "ונווע אשונ" דחאה ןיא ,סייפתהל םנוצר ןיא םא םלוא .ימל אטח ימ ררבל
.ול אטחש המ לע וחיכוהל
(בכק ןמיס בוט-םש-רתכ)

רודו רוד תורצוא


הנשה שאר


השיגפו הדירפ

םילבקמ הנשה -שאר לש תיברע תליפתב .הרבעש הנשהמ םידרפנ הנשה-שאר ברע לש החנמ תליפתב
.השדחה הנשה תא
(41 'מע ד"שת תוחישה-רפס)

תועמדו םיליהת

יל ורפיסש ,םידוהי םילייח םע יתשגפנ תחא םעפ :הנשה-שאר ברעב 'קדצ-חמצ'ה יברה רפיס
.םימבו לוחב םיחצחצמ םירותפכ .םירותפכה חוצחצ תעב םיליהת ירומזמ רמול םיגהונ םה יכ
-לע ומצע תא תוקנל דחאו דחא לכ לע .תוסבכמ תועמד - םימ .םיליהתה תויתוא הז - לוח
.שפנה תחמש ךותמ תאז םעו ,בלה קמועמ תועמדב םיליהת תרימא ידי
(3 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


ללפתהלו שדקתהל

:ךל רמול .הרשע-הנומש תליפת ינפל הנשה-שאר ליל לש שודיקה ספדנ "רוא-הרות" רודיסב
.גחה תארקל ומצע תא שדקל וילע - גחה תליפת תא ללפתמ םדאש םדוק
(1 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


םייחל ונרכז

."םייחה רפסב ונבתכו ,םייחב ץפח ךלמ ,םייחל ונרכז"

הביתכה ונייה -"םייחה רפסב ונבתכו" .חורהו שפנה ייחל הריכזה ונייה - "םייחל ונרכז"
.ףוגה ייחל
(חכת 'מע םירצקה ןקזה ר"ומדא ירמאמ)


רומזמ דודל

לכל תוימשגה תועפשהה תטילקל 'ילכ' םיניכמ "רומזמ דודל" תרימאבש ,רמא ב"שרה יברה
.הנשה
(ולר 'מע ז"פרת םירמאמה-רפס)

םתחיתו בתכית הבוט הנשל

לכש םיעמוש םהשכו ,םיכאלמ ינש םדאה תא םיוולמ הנשה-שאר לילב :רמא קדצ-חמצה יברה
םה םילוע - בלה-רהוטב ,"םתחיתו בתכית הבוט הנשל" תכרבב ויחא תא שיא םיכרבמ לארשי
.הקותמו הבוט הנש לע ריצפהלו בוט ץילמהל הלעמל
(1 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


הקותמו הבוט הנש

.דסח התשענו "הקתמתנ"ש הרובג - הקותמ .םתס דסח ונייה - הבוט
(איש 'מע תורגיא קחצי-יול יטוקיל)


ךלמה יטויפ

.תוכלמ רתכ ךשמנ הנשה-שארב ןכש ,"ךלמה" רכזנ ובש טויפ תסיפ לכ רקייל שי
(ט"צרת הרות-תחמש םוי תחישמ)


...םיעמוש ויהשכ

לכו !ייא :יעצמאה ר"ומדא ק"כ קעצ ,הנשה-שאר לש 'א לילב תיברע תליפת תעב ,תחא םעפ
הנשה-שאר לש ןושאר םוי לכב זאמש ,דחא דיסח םש היה .םיערוכב ומכ ,םיפלעתמ ולפנ להקה
.בל-ריבא היהש יפ-לע-ףא ,תאזו .תוכבלמ קספ אל
(14 'מע ה"שת תוחישה-רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הנשה-שאר ,שדוק-תבש
ג"סשת ירשתב 'א


דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 1החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.2םויו הליל םיליהת תרימאב

.2םירופיכה-םויב אלא ,3עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

רבג .2'ונייחהש'ו ,4"ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה
.5'ונייחהש' ךרבי אל ,קילדמה

.6תבש-ברע לכבכ ,'והילא חתפ'ו 'ודוה' םירמוא החנמ ינפל

הנשה-שארד 'א ליל


ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
.9(ויבא

.2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל

:8תיברע

.9(ל"חר) תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש

הנירב םג" 10(טויפה לכ) ידוד-הכל ,חוכב אנא ,'דודל רומזמ' םיליחתמ - תבש תלבק
.י"ק ,ךלמ 'ה ,ריש רומזמ ,11"הלהצבו

.12(הליענ תליפתב אלא) הבושת ימי תרשע לש םישידקב 'אליעל' םילפוכ ןיא

,לבקתת -שידק ,רומזמ דודל ,'עבש ןיעמ' תכרב ,ולוכיו :הנשה-שאר לש הרשע-הנומש ירחא
.13ונילע ,וכרב ,שידק-יצח ,דודל רומזמ

.14שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע הנומש-תליפת םויסב

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה-םויו הנשה-שארב
.15לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכמ

,הזה שדוק ארקמ" םירמואש רודיסב ספדנהמ הרואכל עמשמ ,תבשב לחשכ ,שודיקבו הליפתב
.16"העורת ןורכז םוי

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה 'רומזמ דודל' תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל .17הנשה לכ
.18להקו ןזח קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,("...ואשניהו ,םכישאר םירעש

םג ,ונייהד .19אקווד דיחי ןושלב ,'םתחיתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
.20םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

.2שחלב - אתדועס איה אד ,דודל רומזמ ,ליח תשא ,םכילע םולש :םירמוא

.11שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' ךריבש ימ - 21שודיק

וליקי אל ןעמל ,םעבוש לכ ולכאי אל םנמא .הנשה-שארב חומשלו תותשלו לוכאל הווצמ"
.21*"םהינפ לע 'ה תארי אהתו םשאר

.22ןחלושה לע חלמ םיחינמ לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב17

.23חלמב הירחאלשו ,שבדב תחא הכיתח לבוט יברה היה הנשה-שארד תויודעוותהב

.24םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

- שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפ 25המיעטה רחאל ,הז הליל לש הדועסה תליחתב
ןוצר-יהי" :םירמוא 26הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע ץעה ירפ ארוב םיכרבמ :ךכ
.2"הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה' אלל) ךינפלמ

אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת ןחלושה לע שי םא םג
.5אקווד חופתה לע 'ץעה ירפ ארוב' ךרבל ונרוד

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל 'ץעה' תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
.27הדועסה חוניקב

דעומ-דועב וקדבל ךירצו .גד שאר - השעמל) ליא שארו ןומיר םילכוא ,הזל ךשמהב
.2חופתה לע םא יכ 'ןוצר יהי' םירמוא ןיא לבא ,28(םיעלותמ

אישנ ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
.29םייחל' רמול גהנ ונרוד

.30ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמול חכשש ימ
תא ,ןורכיזל םיבוט םימיו ...החונמל תותבש ןתנש ...ךורב" רמואו דחי ןללוכ - 'ביטמהו
תחא קר חכש םא לבא .31"ןורכיזה םויו לארשיו תבשה שדקמ ...ךורב ,הזה ןורכיזה םוי
,הנשה-שאר ילילב םנמא .היינשה הרכזהה תא אלו חכשש המ תא קר וז הכרב חסונב רמוא ,ןהמ
.11'אוביו הלעי' ןהו 'הצר' ןה רמול ךירצ דימת ,שארל רוזחל ךירצ זאש

.32בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה-תכרבב
.33ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו ונילע שדחי

.34("םולשה" אלו) "...םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה-תכרב ףוסב

הנשה-שארד 'א םוי

.35בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט-הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב
ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
,"ןמא" הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו ,תסנכה-תיבב
.36"אבר הימש אהי ,ןמא"ו

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב "...בשוי" דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
.37(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל ,םר

הנשה -שארב "םיקמעממ תולעמה ריש" תרימאל ןוראה תא חותפל םלועה גהנמכ םיגהונ ןיא
.38להקו ןזח ,קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת-ימי-תרשעבו

.39ןבומכ ,הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה ...ךורב"
.39הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג ...ךורב"

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
.40"ךומכ ימ"בו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו ...וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
...יטבש ...ורפש ...ירמוש ...םיראפמ ומש ...דקפ 'הו ןכבו" (:קר ,תבש םויהש ןוויכמ)
...ךיסומע :םיזורחה אלל) "דוהו רדא" טויפ לש ב"אה לכו ,"...יבשוי לכ ...ונתובש
טופשי" םירמוא ,ןורחאה "לבת יבשוי לכ" זורח ירחא .(...לודגמ חבש ...םהיחמצ ...םעשפ
.41"ךלמ 'ה" םיכישממו ,ןוראה ןיחתופ ,"דחאב אוהו ...לבת

.'ןיד-ךרוע ל-אל' טויפב יברה דמע דימת ,םירכוזש המכ דע

לע ותכימסמ םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ היה יברהש םינש ויה
.42תוכרב ימויסב םג בשוי היה תורחא םינשב ךא .'רפסבו' ,'בותכו' תרימאב 'דומע'ה

.43הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח-תיבב

-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש (תבשב לחשכ םג) םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
בותככ ,דבלב תחא םעפ - "יתליפת ינאו" קוספו ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע לש ונוביר" ךכ
.םלשה רוזחמב

דחוימה ןוגינב ,(44ריטפמה ןמ ץוח) ,הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל
.'ךריבש

.45". . ןידה םוי הזב . . הרותל הלעש רובעב" :רמול ךירצ ךריבש ימ חסונב

.שידק יצח ." ...'ה יתעדי"ו 46ינעה יננה :(להקה אלו אוה קר) רמוא ףסומ לש ץ"שה
.ףסומ תליפת

.47עקרקה ןיבל 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

"רפוש הלענ" טויפב .(חתפב הנושארה ת"יב) "טבשב ריבעהל" :ל"צ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
ל"צ ,"ונעמל אל םא" טויפב .(חתפ ףטחב ת"יח ,חתפב ו"ית) "ןגמ קזחת" ל"צ ,ופוסב
.48(ץמקב ו"יו) "סעכו" ,(חתפ ףטחב ן"יע) "ונעמל"

.49"ףקות הנתנו" תרימאל םק היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.רוזחמב בותככ ,תבשב לחש יפ-לע-ףא ,םויה םג ,'ונילע'ב םיערוכ להקהו ץ"שה

ןיא םיערוכ תליפנל .('קירלו לבהל'ב קקר אל) ץ"שה םע ערכו דמע 'ונילע'ל :יברה גהנמ
הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה תועבצא ,עקרקב שארב םיעגונ אלא ,דיה לע םילפונ
.51םישרק תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא .50ןכותל

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
.52םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

,"דוע ןיא וניקולא אוה" םייסמ ץ"שהש העשב (53דבלב) להקה רמוא "תארה התא" יקוספ
רהמל אלו ,םיקוספה לכ תא רמול רוביצה קיפסיש ידכ הזב טעמ ךיראהל ץ"שה לע ןכלו
."ל-אל הליחוא" דימ ליחתהלו

.רוזחמב בותככ ,"תשרא" אל לבא ,תבשב ,םויה םג "םלוע תרה םויה" םירמוא

,תבשב לחשכ םג - בוט-םוי לכבכ - הנשה-שארב 54םייפכ תאישנ שיש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
לכ דמול היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב אלו ףסומב קרו
.55םירופיכה -םויבו הנשה-שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש

אד ,בישת םא ,ורמשו ,וניקתא ,דודל רומזמ :םירמוא ,תבשב הנשה-שאר לחש ןוויכמ .שודיק
.ליגר לוקב - ןפגה תכרבו ועקת ;56שחלב - ןכ לע ,רוכז ,איה

ליחתהש םדוק רכזנ םא ,הנשה-שאר םויב ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' חכושה .םויה תדועס
תרכזה אלל) רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש 'ךורב' תבית
.57רזוח וניא ,וז הבית רמאש רחא רכזנ םאו .(תבש

.58ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןושיל אלש םיגהונ

בוט-םוי-יאצומ דע רוסא םויה דלונהו בלחנה .59הנשה-שארד 'ב םויל 'א םוימ ןיכהל רוסא
.60

.61'הלגיתו' - הרותה תאירקב .61'יתליפת ינאו' :םירמוא .החנמ

.62תרחמל אלא ,ךילשת םירמוא ןיא ,תבשב לחש ,םויה

ירשתב 'ב ,ןושאר םוי
הנשה-שארד 'ב


,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב .2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל .תיברע
.8"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לחה

.ברעב רחמ אל םג ,'ךל ןתיו' םירמוא ןיא .ונעידותו :תיעיבר הכרבב

63הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,ןיקיתו גהנמ
ורהזיי הרות-ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג ,
.2"םהיריכמ לע םג ועיפשיו ,הזב

.64םיבכוכה תאצ רחאל ,הלילב קר - ברעה תורנ תקלדה ןמז

.'ונייחהש'ו ,"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,65הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

,וב תלכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ תורנה תקלדה תעב
ירפ הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא .66שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו
- םישדח דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח
.5'ונייחהש' ךרבת תאז לכב

.67(ונייחהש ,לידבמה ,שאה ירואמ ,רחב רשא ,ןפגה :תוכרב) ז"הנקי - שודיק

תעב קרו .םיינרופיצב םיטיבמ ןיא ןכו ,םהלש תבהלשה םידחאמ ןיאו תורנה םיברקמ ןיא
.68םיטומפב םידמוע םהש ומכ ,תורנב לכתסמ ,"שאה ירואמ ארוב" תכרב

שבולש וא ,שדח ירפב לכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ
.5'ונייחהש' ךרבי םוקמ-לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב

ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב .2הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא
.69(ןייה לע אלו ירפה לע קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר

.70ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד

:הנשה-שארד 'ב םוי


.71הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה .תירחש

ןיבהל" רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 72עקותל הווצמ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
והזש ומצעמ ןבומ - :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע
.2םיקסופב ראובמכ רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ

ריעת" םירמוא ,"וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב .תירחש תליפת
...ורפש ...ירמוש ...םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ ...רוכז ךלמ" ,"טלממ ךלמ" "עירתו
רדסב םיזורחה לכ) דוהו רדא" ."שודק ...יבשוי לכ ...לודגמ חבש ...ונתובש ...יטבש
...ןימאי אל ןה ...םישעמ םא ןודא" .שודק ...יבשוי לכ ,רפוש עקתב והוללה ...(ב"אה
.73"...ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו" םיכישממו ,"שודק

.74ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

.75"...ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

ןקתנ ןכו ,"תוי.וכ.ז" רמול ךירצש בתכנ (א"שת) רוא-הרות רודיסל 'ןוקיתה חול'ב
.76ט"משת תנשד רוזחמבו םישדחה םירודיסב

.77תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ-תירב שי םא

.79תועיקתה ינפל הרותה תאירק רחא ,78שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא

:תועיקת


.80רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש םיגהונ ןיא

.9(ל"חר) תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכהב - תועיקתל תוררועתהל הנכה רחאל
הלע ,82'ן"טש ע"רק' יקוספ ,חצנמל םימעפ 'ז תרימאו - 81הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
ךרבמ עקותה ,[83טקשב ורמוא עקות -לעבה םגו ,ותוא םירמוא לכהש] ןוצר-יהי ,םיקולא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה .'ונייחהש'ו ,"רפוש לוק עומשל"
.84ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
.85"ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,5םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתהל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
.5ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע ,תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
.5ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה .2רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
.86ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
- רבש לכ .87(וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט -וא-וט :ךכ עקת יברהש םירמוא שי) הצחמו תולוק
-םירבש - בשוימ תועיקתב .89ןיטימורטב ןיברמ - העורתב .88אקווד תוחוכ השולש ךשמנ
קספהב - תומישנ יתשב דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב העורת
.90םהיניב המישנ

.91שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ז"הדא רודיסב

.93"...ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו" - 92להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
לכ רמוא ךכ-רחאו .[94קוספב קוספ וירחא הנוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
.וללהי .2"ךתיב יבשוי ירשא" :וידחי להקה

םשש תוכרבה םויסל םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות
.95עוקתל םידמועש רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב חפוט עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי
-רחאש תועיקתב אלו ,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל
.96ךכ

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
.97רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

הלא תועיקתו .98ןטשה תא בברעל ידכ תולוק םישולש םיעקות םיליהת תרימאו הליפתה ירחא
.םתבוח ידי ואצי רבכ ירהש ,אבוכיעל ןניא

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
.99"תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל ...םויה לכ עוקתל ול

.100ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנ רובעב עקותה

םיבר תוכזל (ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ימי ךשמב
בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב לארשי ינב וניחאמ
.רהוסה-יתבו האופר-יתב ,םינקז-יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח דחוימבו ,ןתכלהכ

:ךילשת


םירמואו ,101ןיעמ וא םימה ראב לא ריעל ץוחמ םיכלוה העיקשה ינפל החנמ תליפת רחא
,הנשה-שארב ךילשתל ךלה אלש ימ .103ןטק תילטה ילוש םירענמ ךכ רחאו ,102'ךילשת רדס'
.104"תודימ ג"י"ב תכלל לוכי

:גחה םויס


רבחל ,ןכ גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןושל
וניאישנ ונל וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה-שאר יאצומ תלחתהו הנשה-שארד תועש
לחה) ומצעב ר"ומדא ק"כ 103.הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב ונל םג ךשמוי -
הרוה תודעוותהה ךשמב ,ברע תעל הנשה-שאר לכב להקהו אוה הדועסל וידי לטנ (ב"ישת תנשמ
לכ ירבדמ ריכזה ובו ,'וכו תוחישל ףסונ ח"אד רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל
.105(ל"זיראה ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה

:בוט-םוי יאצומ


-ימי -תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה ריכזהלו רוכזל שי ."ונתננוח התא" - תיברע
.הבושת

.םימשבהו רנה לע םיכרבמ ןיא .106"יתעושי ל-א הנה"ב ליחתהל ונגהנמ - הלדבה

.107השדח הכשמה -[הבוט הנש=] "רהאי טוג א" םירמוא ויה הנשה-שאר יאצומב

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,108"הבר אנעשוה
ימיב םג וא ,םירופיכה-םוי יאצומו םירופיכה-םוי ברע תודועסו ...בוט-םויו תבש תודועסל
.109עובשה

בוש קודבל שי ,הנשה-שאר דובכל רבכ ונתנש יפ-לע-ףא - םיגחה יכרוצל עויס ןיינעב *
ןיא" לש בצמב - התע ותגרדב - ידוהי דמוע (הנשה-שארב הלעתנש רחאל) תעכ אמש ,וירחאל
.110םיאבה םימיב םיגחה יכרוצל ול רסחה לכ תא םילשהלו ,"ול ןוכנ

,ןונחת רמול םיכירצ ,תוצח ירחא הז הלילב התוא םירמואה הרואכל .הטימה לעש עמש-תאירק
.111גח-ורסא הז ןיאש ןוויכמ
ינש םוי
112הילדג םוצ - ירשתב 'ג

.4:17 - המידקמה העדל 113רחשה תולע

.114רוביצ -תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת-ימי-תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב ,המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא .115םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
.116"הליפת

דיחיכ "הליפת עמוש" תכרבב "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ
.5החנמ תליפתב

תרימא .ללכב דע אלו 'לארשי רמוש' דע ,'םוחר אוהו' ,םייפא-תליפנ ,ןונחת םירמוא
טויפב ."דג לא דוד רמאיו"ו 'ונמשא' םיגלדמו ,117"ואצמיהב 'ה ושרד" םיליחתמ .תוחילס
.טויפה םויסב םג ןבומכו ,תיבו תיב לכ ןיב 'ןומזפ'ה לכ תא רוזחל יברה גהנ 'תירוה'
ךוראה 'ונכלמ וניבא' ,'םימחרב הצרתמ' ,'לארשי רמוש' םירמוא תוחילסה םויס רחאל
.118שידק יצחו ,"עדנ אל ונחנאו" ,(ת"ישע לכבכ ,'ונבתכ' 'ונילע שדח' וב םירמואו)

,םיפא תליפנ רחא החנמבו תירחשב ךוראה 'ונכלמ וניבא' םירמוא הבושת ימי תרשע לכב
.119"עדנ אל ונחנאו" םדוק

רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבוש תבשב ןכו ,הבושת-ימי-תרשעב הרות-רפס תאצוהב
.121םלועה גהנמכ אלד ,הנשה לכב

.122םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
.123הלעי - םשה לוליח ינפמ

לוקב רוביצה רמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר
.124ארוק-לעבה םע םמייסו ,רוביצה םע

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה -רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ - ו,הנ והיעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד" :הרטפה
,"הליפת עמוש" תכרבב וננע םירמואו ,הרשע הנומש ,שידק יצח ,וללהי .דוד ןגמ דע תוכרב
.תירחש תליפתבכ ץ"שהו

,ונילע ,ירוא 'ה דודל ,לבקתת שידק ,ךוראה ונכלמ וניבא ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
.5םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.125החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ ירבד רמול

.7:19 העשב הלפשה רוזאב תינעתה םויס

ישימח םוי
ירשתב 'ו


תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןוסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
-וינב דובכ-התחונמו ,החנמה תולעב ,ה"כשת הבוש תבשב הרטפנ .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םא
.126קרוי

.לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,הנב

רובע תיבגמ ךורעל גהנ ,לוחב לחשכ ,ירשת 'ו תודעוותהבו ,"הנח ןרק" המש לע דסי ןכ
.127"הנח תיב" םיארקנה םלועבו ק"הראב ךוניח תודסומ המכ ודסונ ןכ .וז ןרק

ישיש םוי
הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ז

הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ .128"הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ
ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד .129תיבה ינבמ דחאו דחא לכל
.130הליתפה תא םיניכמ ורובעש ימ םשב םיארוק
.נ"שו ,דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,החנמ תליפתב יללכה שפנה ןובשח תודוא (1

.םיגהנמה-רפס (2

,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש (ט"ס י"רת 'יס ע"וש) ז"הדא תעדל ירקיעה םעטהש ןויכ (3
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה-םויב קר ךייש הזו

.הכק 'מע ו"ח ק"גא - "'וכו הרטפהלו שודיקל ןנימדמד ,םעטה ילואו" :יברה בתכו ,ונבר תיב גהנמ ,םש (4
ךרבמה .[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב]
.60 'מע םיגהנמה-רפס ,שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש

.ד"בח-ללוכ חול (5

.25 'מע םיגהנמה-רפס ,ב"ס ז"יפ ללוכה-רעש (6

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (7

.חנ 'מע 'רצוא' האר ,תיברע תליפת ינפל 'ונכלמ וניבא' תניגנ ןיינעל (8

.יק .אס 'מע 'רצוא' הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (9

.26 'מע םיגהנמה-רפס (10

.60 'מע םש (11

.םיגהנמה-רפס (12

.גס 'מע 'רצוא' הארו .40 הרעה ,1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םיגהנמה רפס .םלשה רוזחמ (13

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותהב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - ש"הוזחמ (14

.א"פס אי 'אמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (15

:ח"ה ט"יפ םירפוס תכסמב חכומ ןכו ,'העורת ןורכז'ו 'העורת םוי' ,םיקוספ ינש ורמאנ הרותב יכ םא (16
ב"צו .םידרפסה חסונ ןכו ,ז"ס ב"פקת 'יס י"בב אבוה ,"'העורת ןורכז' אלא ,'העורת םוי' רמוא וניא"
ג"מרפב םג לבא ;תועטל ומרג ,ורציקש - ד"בחו םיזנכשאה ירוזחמב - םיסיפדמהש עמשמ הרואכלו .הזב ונגהנמ
תבית וז העדלש ,עיצמ א"טילש זוזאמ ריאמ 'ר ג"הרהו ."העורת ןורכז םוי" קיתעמ ד ק"ס א"אב ב"פקת 'יס
."העורת ןורכז [םוי] אלא העורת םוי רמוא וניא" :ס"מב הנווכהו ,המע רחאו המצע תכשומ 'םוי'

.112 'מע ז"פרת ש"הס (17

.חס 'מע 'רצוא' (18

.םיגהנמה רפס .א,גמ א ךרכ ד"וקל (19

.טס 'מע 'רצוא' (20

'םלוע תוכילה' 'סב תועדה האר ,'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא ונעי םאה ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (21
גהנמה ץופנ השעמלו .14 הרעה חל 'מע 'ט"ויו ק"שנ יגהנמו יניד רוציק' .ד ק"ס םלוע יחתפב ב"פקת 'יס
.תונעל

םנמא .ה"רב החמש תוצמ ןיאש ו"ס ט"כקת 'יסמ השקה 'םינויצו מ"מ' 'סב .א"ס ז"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (21*
לאו ...םינמשמ ולכיא" (י,ח הימחנ) קוספה תא םש ןייצ רבכ הזלו ,היתשו הליכא בויח תודוא רבודמ ןאכ
ח"משת ש"הס) "הדערב וליגו"ד ןפואב איהש אלא ,ה"רב החמש שי ללכב ףאו ."םכזועמ איה 'ה תוודח יכ ובצעת
.(13 הרעה 613 'מע ב"ח

ןגמ חלמ תירבו ,חבזמל המוד ןחלושהש יפל ,ןחלושה לע חלמ חינהל וגהנש ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"ושב (22
םושב לטבל ןיא ד ק"ס ג"פקת 'יס ח"הכה תעדלו .חלמב פ"ג איצומה תסורפ לבטל שי הלבקה פ"עשו ;םהילע
.תורובגה קותימל ,חלמב הסורפה תליבט הדועס

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה (23

אוה חלמו ,םחל תויתוא חלמש (ןיבהל ה"ד 202 'מע) ח"אד םע רודיסב ראבתנ םעטה .הע 'מע 'רצוא' (24
.ש"ייע ,(נ תוא הדועס ךרדבו זי תוא ג"כס שרפאפ ם"רהמל םיקידצ רוא 'סמ ורוקמו) ה"יוה םש פ"ג אירטמיג

.ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר (25

ראבתנ םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (26
היהתו ,ירפה תכרבל ךומס ןוצר-יהיה היהיש ידכ" :104 'מע םיגהנמה-רפסב ספדנה יברה לש ובתכמב הכוראב
.ש"ייע ,"הכרב ףקות ןיעמ ול היהיש . . וילא םג תכייש ץעה-ירפ תכרבד החיתפה

'מע םיגהנמה 'סב אבומכ אלדו ,איק ,דנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .4 'מע ה"שת ש"הס .8 'מע ד 'תומישר' (27
.טע 'מע 'רצוא' האר .56

אל םא םג ,(גוהנכ) העש התואב ןחלושה לע וינפל ויהש 'וכו םינומירהו םירמתה לע הלח הכרבהש ,ןבומכ
.(ד"ה ט"פ נ"הרב רדס האר) שוריפב םהילע ןוויכ

ורוקמש) ןומיר ,םהבש םירחואמה טקנו ,ג"פקת 'יס ע"ושוטבו 'מגב ורכזנש םינימה לכל הנווכהש ,טושפ (28
ז"הדא ע"וש) "םנושלכ הנידמו הנידמ ישנא לכ" ןכו .(םינואגה םשב יכדרמב ורוקמש) ליא שארו (םהרדובאב
."שודיח םהב שיש . . הנשה-שאר . . יגהנמ" :קר םללכבש ,וללה םיגהנמה תמישר שארב יברה ןושלכו ,(הז ס"ר

.א"גמהמ ,ה"ס םש ז"הדא ע"ושב הרוקמ ,ליא שאר םוקמב רחא שאר תליכא


.5 'מע ב"שת ש"הס (30

תיבב ויהש תודועסב ורמא אל (תבש לכב ורמוא היהש) יברה ןכו ,'ןיחבשב רמזא' טויפ ספדנ אל רוזחמב
.הע 'מע 'רצוא' ,צ"יירהומ ר"ומדא

האר) "ךיקוח ינדמל" םייסל ףידעש א"י ,'םילשורי הנוב' תכרבבש 'ה םש רמא רבכ םאו .ז"הדא רודיס (31
.(זכ ק"ס חפק 'יס ח"הכ

.ופ 'מע 'רצוא' ,יברה הרוה ןכו ,ש"הוזחמ (32

.ש"ייע ,הפ 'מע 'רצוא' (33

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .ש"הוזחמ (34

.צ 'מע 'רצוא' הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא-הטמ (35

,ןודנב 'השמ תורגא'ה לעב תבושת .ט תוא כ 'יס ג"ח בשוח השעמ ת"וש) 36 'מע ,טכ תוחיש-יטוקיל (36
.(ע"עו .פרת 'מע א"סשת זומת ,םילשורי 'רהצ' ץבוקב המסרפתהש

קרו ,יטרפה ומוקמב ,'ךלמה' תבית ללוכ ,ןוגינה תא ליחתמ ץ"שהש םיזנכשאהכ גוהנ אל .בצ 'מע 'רצוא' (37
.ךליאו 'בשוי' תביתמ רמול ךישממ דומעל ועיגהב

.גצ 'מע םש (38

.הצ 'מע 'רצוא' .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה-רפס (39

טעומ רבד תשקב איה "םייחל ונרכז"ו ,השקב אלו חבש אוה 'ךומכ ימ'ד ,םעטה ראבמו .ה 'מע ג"ח ק"גא (40
.ותוא םירמוא םניא םה ןכלו ,"םיבוט םייחל בותכו" שחל תליפתב רוביצה ורמא רבכש רחאל

.חצ 'מע 'רצוא' ,ש"הוזחמ (41

.וצ 'מע םש (42

.וק 'מע םש (43

.דק 'מע 'רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (44

.ט"משת רוזחמב ספדנכ אלדו ,םש 'רצוא' .ה ,וכ ללוכה רעש (45

.הזב ונגהנמ ב"צו ,שחלב "ובהא . . אנו" ,"שעממ . . יננה" תוביתה תא רמוא ץ"שהש םיגהונ שי (46

.50 הרעה ןלהל הארו ,ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה יוסיכ ןינעל (47

.אלק 'מע 'רצוא' (48

,"...םיריבעמ ,הקדצו הליפת הבושתו" תרימאב 'ףקות הנתנו'ב שיערהל םיגהונ 'םלוע'הש ,םגתפה עודי (49
."...ךלמ אוה התאו"ב םישיערמ ד"בח תסנכ-יתבב וליאו

.נ"שו ,בלק 'מע 'רצוא' (50

הקיקרה ןיינעש ףא ,כ"ויב ןכו ,וז הליפתבש 'ונילע'ב 'קירלו לבהל' תוביתה ירחא הקיקרב ללכ םיגהונ ןיא
.(10 'מע ג"פק 'תומישר') וז הרימא לע ורמאנ (תבט ט ,םוי םויה) "הז קורמ תונהיל םיצור ןיא"ש םעטהו
.ב"ס זצ 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע ,ע"ומש עצמאב אוהש ינפמ אמש

תועמשמ ןכו ,םהינפ לע םילפונ ןיא לבא םיווחתשמו םיערוכ קר הנשה-שארבש ,ובתכ אלק ס"וס ר"או א"מב
ל"ירהמ יגהנמב שרופמכ ,הנשה-שארב םג לופיל ונגהנמ לבא ;א"ס ב"צקת 'יס םירפא הטמה כ"כו ,םש א"מרה
ןיאש" םייח-ץע חולב ש"מכ אלו ,[המואמ םש ןייצ אל רידהמהש אלפלו ,זצר 'מע ט"משת םילשורי ןוכמ תאצוה]
ראובמל םיאתמ הרואכלו .םש םירפא הטמל ןגמה ףלאב הז גהנמ איבה ןכו ."[פ"כהויל הנשה-שאר ןיב] םיניחבמ
.טלחומ אוה לוטיבה הנשה-שארבש תודיסחב

.תועינצ םושמ ילואו ,תוערוכ ןניא םישנהש םיליגר

ס"וס ח"וא י"בה ע"ושל יברה ןייצמ - םינבא תפציר ד"ע .[קיטסלפ וא דב חיטש הפוצמה הפצירב ןכו] (51
ןהש ףא ,םויכ 'קה ונצראב תויוצמה תופצרמב םג רהזיהל םיליגר ,השעמל .םיגהנמה-רפס - כ"ונו א"מר ,אלק
.(תידומלתה הידפולקיצנאב הז ךרע האר) 'תיכשמ ןבא' רדגב ןניאו ןבל טלמ םע הנוחט ןבא תויושע

.א"ס ב"צקת 'יס א"טמ (52

.גי ק"ס גמ 'יס כ"העשבו ,רודיסב ןושלה האר (53

.ש"ייע ,'ע"שבר' רמוא ,םינגנמ ןיאש ןיינמב ללפתמה םגש ,חכומ ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"ושמ (54

ונגהנמכ ,י"שר םע םיליהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה ל"צ הרואכלו .28 'מע די 'תומישר' (55
הז דומיל ןיא ירה ,ו"ס א"צקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,הנשה -שארב ח"ר ריכזהל םיענמנש ףאו .ח"ר לכב
.וריבחמ רחא קוספ רמול דחא לכ ירהש ,ב"ויכו ישפנ-יכרב תרימא ומכ שפנ לכל הוושה רבד

.םש םיגהנמה-רפס (56

אלש טושפ ,'ךורב' רמאש רחא הזב רכזנ םאו .דבל ק"שד חסונה רמאי ,'הצר' חכש םאו .ז"הדא רודיס (57
.תבשב לחשכ םג ז"ה הנשה -שאר םויב תונעתהל הווצמש םירבוסהלש ןוויכ ,רוזחי

ןכ .(םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תעד הטמשנו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (58
רבד חולב הארו .הזב וליקה אלש חכומ 14 'מע ב"ח ץיבליה רתלא 'ר ח"הרהל םינמז ירקח 'סל אובמבש ,וריעה
.ותעב

.ג"יקת 'יסו הצת ס"וס ז"הדא ע"וש (59

.ב"ס רת 'יס ז"הדא ע"וש (60

.מק 'מע 'רצוא' הארו .62 'מע םיגהנמה-רפס (61

.ומק 'מע 'רצוא'ב אבומה האר - ל"שת ירשת 'ו תחישמ (62

לדוג רומג רוריבב עדונו רקחנש ,וננמזב טרפבו .ד ק"ס א"יקת 'יס ת"עש הארו .א"ס ז"צקת 'יס א"טמ (63
'םחנמ לכיה' ץבוקב הזב ע"עו .'שפנ לכל הווש'כ תאז בישחהל ןתינ ךיא ג"עצ ,תואירבל בסמ ןושיעהש קזנה
.זצ 'מע ,ג

.הל ק"ס ד"יקת 'יס ב"נשמ (64

הרעה 'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת 'יס א"טמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (65
.2

.ט"ס ט"צקת 'יס א"טמ (66

וכרבתיש" ידכ תאז םירמואש ש"צומ רדס ףוס םהרדובאב ש"מכ ,םעטהו .'ךל ןתיו' אבוה אל ןאכ ש"הוזחמב (67
.ט"ויב ךייש הז ןיא כ"או ,וב-לכ 'סמ אבומ ןכו ,"םהידי השעמב

.39 'מע םיגהנמה-רפס (68

.בפ 'מע 'רצוא' ,דועו ,4 'מע ה"שת ש"הס (69

.םש 'רצוא' (70

אל ונייח-תיבב ת"ות תבישיבש ,ריעהלו .התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע םש (71
רפכ') ה"ע ןיקרובד ש"זרגה ארתאד-ארמה םש קספ ןכו ,תועיקתה םדוק הנשה-שאר רקובב תותשל אלש ודיפקה
.הזל רוקמה ע"צו ,(74 'מע 734 ןויליג .66 'מע 733 ןויליג 'ד"בח

לע םג לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכו) הז לכ הרואכלו (72
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ

,םיטויפה תרימאב (ש"נא ןיב םגו) תויזנכשאה תוליהקב לגרומ ,תינכט הביסמ ,בגא .חצ 'מע 'רצוא' (73
ו"קו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח םע זורח לכ לש ינשה ויצח תא רשקל
."ןויבא ךלמ - דע ידעל" :תרימאב ו"ח ףוריח ידיל אובל אלש ,ןורחאה הז טויפב

.בק 'מע 'רצוא' (74

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס - ןקזה ר"ומדא לש םינוגינה תרשעמ רוריבב אוה הז ןוגינ (75

.אק 'מע 'רצוא' (76

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (77

גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה הניאש םייסמו ,56 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה (78
.יברה לש ד"מהיבמ תאצל םאו בא םהל שיש הלא וגהנ אל ,שחלב תאז םירמואש ןוויכו .כ"ע ,הזב

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה חבש (79

.וק 'מע 'רצוא' (80

.ב"נשת הנשה-שארל ש"וקלמ ,במר 'יס ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (81

,רוזחמב ספדנכ - (חתפב ם"מ) 'יתנמאה' ; (חתפב ת"יח) 'בחרמב' רמוא היה יברה :םתרימאב םיקויד (82
.ש"ייע ,זיק 'מע 'רצוא'

.חיק 'מע 'רצוא' (83

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע 'רצוא' (84

.ב ס"וס דכק 'יס ז"הדא ע"וש ,הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (85

.טיק 'מע 'רצוא' (86

.נ"שו ,אכק 'מע 'רצוא' .םיברל הארוה וזש ,תוכיראב הנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .טל 'מע ,כ ק"גא (87
לוק םירבש 'גה ףוסב ןישוע שיו" :(אנריט י"ארהמ יגהנמ פ"ע ח"בהמ) ד ס"וס צקת 'יס ז"הדא ע"ושב רוקמה
ףוסב ןישוע ןכו ,(ו"טס םש ןלהלד ,העורתכ אוה כ"לאד ,דחא חוכמ רתוי פ"כע=) העיקת ןיעכ ,טושפ
.כ"ג העורתה ףוסב ןישוע ונגהנמל םג םא ב"צו ,"ןיטימורטה

יד אלא כ"כ וכיראהל צ"אש עמשמ וע 'מע ס"שה לע קדצ-חמצה ישודיחבש ףא) .ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (88
.(ש"ייע ,דחא חוכמ רתוי ךורא אהיש

.נ"שו ,בכק 'מע 'רצוא' (89

םש שטאשטובמ צ"הרהל א"אבש תורמל ,תומישנ 'בב שחלב םג גוהנ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (90
.םיברל הארוהכ אב אלש רורב ,בשוימב םג המישנב וקיספהש ,בכק 'מע 'רצוא'ב אבומה .(כ"כ אל ב"סוס

.(9 'עה 27 'מע םידעומה-חבשב ןמסנה הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"וש) אצי אל ,תומישנ יתשב והשלכ לוק עקת םא

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיול הנווכה (91
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע 'רצוא' - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע 'רצוא'ב אבומ (92

ךליל עקות לעבה ךירצ תועיקתה רחא הנה ,הלבקה תוגהנה יפ-לע" :רמאנ 11 'מע תודיסחה דומיל סרטנוקב (93
וניתוברש ףא) ד"בח יגהנממ ז"יאש שיגדה יברה ךא ,"וב ולכתסי םהו ,םעה לא וינפ תאשלו תבשל ,ומוקמל
'וביסמב ךלמה'ב ז"דעו ,הלופעמ ץרק 'יש דוד 'ר ח"הרהל הנעמ - לארשי גהנמ םתס אלא (הזב וגהנ וניאישנ
.זכק 'מע 'רצוא' ,גיק 'מע א"ח

.וכק 'מע 'רצוא'ב אבומ (94

דמועש ימש ,שחל-תליפת םדוק רוביצל ןיעימשמש 'כ ד"בח-ללוכ חולבו) זל 'יס ד"ח רזעלא-תחנמ ת"וש (95
.(תועיקתה עומשל ידכ ותליפתמ קיספי הכרבה עצמאב

.דלק 'מע 'רצוא' (96

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (97

'יס שובל - ןידה תמיאמ םיארי ןיאש רמול םיחמשו םיתושו םילכואו םיכלוהש הליפתה רחא גרטקי אלש (98
.(יוארכ תועיקתה לכ ועמש אל רוביצה תצקמ אמש ,רחא םעט איבה םש ז"הדא יכ םא) םלשה רוזחמ ,א"ס ו"צקת

ק"כ לצא קצובטואב ועקת ךכ) בשוימד תועיקתב ומכ ,תחא המישנב םיעקות ולא תועיקתד 'העורת-םירבש'ה
מ"מיר ח"הרה יברה לצא דמועמד עקותה םשב 30 'מע םידעומה-חבש ,יברה לצא ןכו ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
.(םיובננט

.ו"צקת ס"וס ז"הדא ע"וש ןושל (99

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (100

ראבל ועיגיש הארנ אל םא םלוא .ןלהלדכ ,'תודמ ג"י'ל ךילשת תרימא תוחדל ףידע ,המודכו ראב ןיאשכ (101
14 'מע 536 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב האר - ראב אלל ךילשתב הנשה-שארב תויהל םיבייחשכ וא ,ת"ישעב 'דכו
.חותפ זרבב וליפא יד הרירב תילבש ה"ע טכה י"ירהל יברה תארוה

.הלילה דע המחה העקש רבכ םא םג ךליל םיגהונש 'כ (ד ס"וס ח"צקת) א"טמב

.ז"הדא רודיס (102

.57 'מע םיגהנמה-רפס (103

ל-א 'ה 'ה" טויפש ףא ,ירשת אוה ךיראתהש איבה םש .(המק 'מע 'רצוא') כ 'מע ב"ח וביסמב-ךלמה (104
רבודמ 2 'עה 14 'מע 'ד 'תומישר'ב וליאו (כ"ויע ינפלש ןורחאה םויה) 'ת"ישעד 'ה' םויב רמאנ "...םוחר
ינש םויב פ"כהוי לחשכש (י ק"ס ג"רת 'יס א"טמל ןגמה ףלאב אבומה) גהנמה יפל והז ךא ,ירשת לע
זאש ,עובשב ינש םויב לח םירופיכה-םויש ,וז הנשבכ התועיבקש הנשב והז ךא .וינפלש 'ה םויל ןימידקמ
.ירשת 'ו - וינפלש 'ה םויל 'תודימ ג"י' טויפ תא (רמול םיגהונה) םימידקמ

.גנק-זמק 'מע 'רצוא' האר (105

,(דכר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) ל"ירהמ יגהנמב מ"כו ,שובלה 'למ א"צת ס"ר ז"שמב ג"מרפה קייד ןכ (106
אבומה םלועה גהנמכ אלו) ש"צומל קר םיקוספה תרימא תא גייסמ וניאו ט"וי יאצומב הלדבה יטרפב םג קסועש
.(םרמואל אלש ,י"ס א"רת א"טמב

.י"תכ (ז"שת הבוש תבש יאצומ) צ"יירוהמ ר"ומדא ירובידמ ,הנק 'מע 'רצוא' (107

.א,גל םירעש-האמ (108

,24 'מע ד"שת ש"הס ,67 'מע םיגהנמה-רפס ,21 'סמ ב"ח םוי םויה הארו .372 'מע ד"יח תוחיש-יטוקיל (109
.194 'מע ב"ח (ה"נשת ,תג-תירק) 'ךלמ לש ודובכל' ץבוק .סק .הע 'מע 'רצוא' .304 'מע ט"צרת

.(הגומ יתלב) ג"יס מ"שת הנשה-שארד 'ב םוי תחיש (110

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה תרעה ,1414 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה האר (111

.דסק 'מע 'רצוא' האר (112

.ש"הע דע צ"תב לוכאל רתומש שרופמ ,'רמועה תריפס רדס' ,ז"הדא רודיסב (113

.58 'מע םיגהנמה-רפס (114

.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעת ד"בח-ללוכ חול .גיש 'מע ז"טח ק"גא .45 'מע םיגהנמה-רפס (115

כ"חא רכזנ .'ונאפר' בוש רמוא כ"חאו ,'וננע'ל רזוח - ונאפר תמיתח לש םשה ינפל רכזנ :'וננע' חכשש ץ"ש
חול) 'םולש םיש' ירחא ע"פב הכרב הרמוא - כ"חא רכזנ .הליפת עמושו הרצ תעב הנועה םתוחו ת"שב הרמוא -
.(םינורחאבו ב-א"ס ה"סקת 'יס הארו ,ד"בח ללוכ

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (116

הביתה ינפל ללפתהשכ השעמל ירה ,"ךימחר לע יכ" ליחתהל שיש עמשמ םיגהנמה-רפסבש המישרהמש תורמל (117
תביתב ליחתהל םוקמ ןיא ןיינעה דצמ ףאו .ל"נכ ליחתה יברה לש ןיינמב ה"ע ןמכוד ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה
.הליחת רמאנש המ לע םעט -תניתנ איהש "יכ"

יברה ינוקית תא 'א"נ'כ ףדה ילושב 131, 133 'מעב וסיפדה ,(יתיארש הלא) ד"בח-רפכ ת"הק תרודהמב
- תקייד דכ לבא .115 'מעב תודמ ג"י טויפב ושעש יפכ םינפב חסונה תונשל םוקמב) 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב
.בוש הגוה הארנכו ,'תורוקמו םימעט טוקיל'ב ןמסנהמ םייוניש המכב םה תודימ ג"י טויפב םינפב םינוקיתה
הנש התיה תוחילסה לש תמדוק האצוה ,דדוב ףדב ד"כשת יהלישב ןקותמ תודימ ג"י טויפ ספדנ הנושארלש יתעמשו
.(ג"כשת יהלישב ,הז ינפל

.52 'מע םיגהנמה-רפס (118

,ל"ס וסק 'מע 'רצוא' ,ןונחת תרימאב היולת מ"א תרימאש יברה לש 'הנורחא הנשמ' .טנק 'מע 'רצוא' (119
- דסח יכרד' 'ס .ט"ס סק 'מע םש הנושאר הנשמ הארו) 18 'מע אלש ןויליגו 19 'מע טכש ןויליג 'תורשקתה'
.(נ"שו ש"ייע ,בסק 'מע - ה"לשת ןילקורב ,'ד"בח ק"ח יגהנמ

.סק 'מע 'רצוא' (121

.45 'מע םיגהנמה-רפס (122

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס ב"נשמ (123

.18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (124

.נ"שו 352 'מע ,כ קלח ש"וקל האר (125

,'תוכלמ תרטע' רפסב היתודלות .ג"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'לארשיב םא' רפסב - היתונורכזמ (126
.ךליאו 225 'מע ,א"שנת הפיח

.88 'מע םיגהנמה-רפס (127

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (128
.ש"ייע

יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (129
.החפשמ לכל 'א רנ קילדהל םויכ םיגהונ םיבר ,השעמל .זסק 'מע ד"בח

תורנ 'ג - גארפמ ל"רהממ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת ש"הס (130
יברה תורעהב ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ -רנו ,םייח-רנ - כ"ויעבו ,הבושת רנ - הבוש ש"עב :ת"ישעב
ףאו ,'וכו תוליתפה תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ ןכ .(םש
.הזל תונכהה תא תושעלזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il