- ה"כת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ירשתב 'ז * הבוש / וניזאה תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לא רואמה בוריק" לש םימי
"ץוצינה


והוארק ואצמיהב 'ה ושרד" רמאנ הלא םימי לעש הדבועה
םימיה תרשע לש ירקיעה ןכותה םע הרושק "בורק ותויהב
ןיינעב * ךלמה תרתכה - "םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיב"
לבקמ םעהש ,םעה ןיבל ךלמה ןיב בוריקה שגדומ תוכלמה
* םעה לע ךולמל הצור ודיצמ ךלמהו ,תוכלמה תא וילע
"תירבב ךרבעל" ,בוריק לש העונת ךותמ תישענ ךלמה תרתכה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *םימי הרשע ולא" 2ל"זח ושרד "בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה ושרד" 1קוספה לע
דחאו דחא לכל "בורק"ו "יוצמ" ה"בקה ולא םימיבש ,"םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש
לכב "רוביצ"ה תלעמ ומכ איה ולא םימיב דיחיה תלעמש ,ונייה ,"דיחיב" וליפא ,לארשימ
לכב רשאמ רתוי הלודג ולא םימיב ותלעמש "רוביצ"ל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,3הנשה
.4הנשה

- םירופיכה-םויו הנשה-שארל "בורק ותויהב"ו "ואצמיהב"ד תוכיישהו רשקה ראבל שיו
:המדקהבו

.אמלעב אנמיסל "םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשע" ארמגה ןושל שרפל שי הרואכל
,(הזב אצויכו) וב ירישעל ירשתב דחא ןיב םימי הרשע ולא רמול קיפסמ היה הז םעטמש ףאו
הרומה דחוימה םמשב םריכזמ ולא םימי ריכזהל ךירצש ןוויכש (םינפ-לכ-לע קחודב) רמול שי
.םתלעמ לע

,5רבדהל הביסו םעט םג אוהש "ןמיס" ,אלא ,אמלעב אנמיס הז ןיאש רמול רתוי רבתסמ לבא
-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי" םתויה ללגב אוה "בורק ותויהב"ו "ואצמיהב"ד יוליעהש ונייה
."םירופיכה

,6םירופיכה -םויו הנשה-שארל ךייש "בורק ותויהב"ו "ואצמיהב"ד ןיינעה רקיעש - הזמו
םתישארו םתלחתה ,ירה ,("םירופיכה -םויל הנשה-שאר ןיב") םייתניבש םימיהל עגונבו
הדוקנה תא שיגדמו אטבמ הרומ (םירופיכה -םוי) םמתוחו םמויסו (הנשה-שאר)
הנשה-שארב םתלחתהש "םימי הרשע" לש תחא תואיצמ םישענש דע ,7םהלש תירקיעה
םג איהש ,םירופיכה-םויו הנשה-שארד תדחוימה הלעמה ללגבו ,םירופיכה-םויב םמויסו
דחאו דחא לכל "בורק"ו "יוצמ" אוה ה"בקה ,(ןמקלדכ) םהיניבש םימיהב תירקיעה הדוקנה
.לארשימ

:ןיינעה רואיבו

רמא" 8ל"זר רמאמכ ,ךלמל ה"בקה תא םיריתכמ לארשיש - הנשה-שאר לש ירקיעה וניינע
,"רפושב המבו ...םכילע ינוכילמתש ידכ ...תויוכלמ הנשה-שארב יינפל ורמא ...ה"בקה
."ץראה לכ לע ךלמ" :םויה שודיקו תוליפתב הכרבה חסונבו

המשנ תניחב אוהו ,9בותכב הנשה-שאר ןכ םג ארקנ"ש ,םירופיכה-םויל עגונב הז ךרד-לעו
ןמז") םירופיכה-םויד הרפכה םגש דעו ,ךלמל ה"בקה תרתכה תמלשנ ובש - 10"תוימינפו
ידי-לע יכ ,ךלמל ה"בקה תרתכה םע הרושק (11"לארשיל החילסו הליחמ ץק ...לכל הבושת
תלבקב ןורסיחה ידי-לע ושענש םימגפה םיאלמתמ ,הכולמה ןיינעבש גונעתהו ןוצרה תוררועתה
.12ךרבתי ותוכלמ לוע

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - ה"בקה לש ותוכלמ תולגתה תומילשו רקיעל דעו
,14"ולש הכולמה לכש אובל-דיתעל" ,13"דעו םלועל ךולמי 'ה" דועיה םייוקי זאש ,ונקדצ
-שארד הרטפהב ,םירופיכה-םויו הנשה -שארד תוליפתה חסונב הלואגה תשקב תשגדומ ,ןכלש
הבש 'ב םויד הרטפהב ןהו ,15"וחישמ ןרק םריו" המתוחו המויסש 'א םויד הרטפהב ןה] הנשה
הרשעה לכדו) שודקה םויד םתוחו םויסב הזרכההל דעו ,[16הלואגה ידועימ המכו המכ וראבתנ
ףכת איה הלואגהש ונייה ,"םילשוריב האבה הנשל" - (םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי
.17םילשוריב האבה הנשל היהנ אלימבו ,דימו

,אוה ,ירקיעה םניינעש ,םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימיהל עגונב םג ןבומ הזמו
-םוי דע הנשה-שארמ םימיה תרשע לכב הוושה הלפתה חסונב שגדומכ ,ךלמל ה"בקה תרתכה
תרימאב ןכו ,18"'וכ ותוכלמ הארמ ה"בקה וללה םימיב"ש יפל ,"שודקה ךלמה" - םירופיכה
- 21תודיסחהו הלבקה ןושלבו ,"התא אלא ךלמ ונל ןיא" 20הזב הלחתההש ,19"ונכלמ וניבא"
.הבש תוריפס רשעה לכב תוכלמה ןיינב השענ םירופיכה-םוי דע הנשה-שארמ םימיה תרשעבש

םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשעב ךרבתי ותוכלמ תולגתה ידי-לעש ,רמול שיו
:"בורק ותויהב"ו "ואצמיהב"ד יוליעה םהב השענ

ךלמ השענ אוהו ךלמל ותוא םילבקמ םעהש - םעהל ךלמה ןיבש בוריקה שגדומ תוכלמה ןיינעב
תוכיישו רשק השענש םידרפנ םירבד ינש םניא "םע"הו "ךלמ"הש ,ךכ ידכ דעו ,22םהילע
:הזב הז היולת םתואיצמש ,םא יכ ,םהיניב

"םע"ה תואיצמב היולת "ךלמ"ה תואיצמש ,ונייה ,23"םע אלב ךלמ ןיא" - "ךלמ"הל עגונב
.םהילע ךלמ אוהש

לכב םגיהנמש ךלמהב יולת ומשל יוארה "םע"ה רותב "םע"ה לש ומויקש - "םע"הל עגונבו
רשאו םאיצוי רשאו םהינפל אובי רשאו םהינפל אציי רשא" 24בותכה ןושלבו ,םהיניינע
,ךלמהל ולוטיבב יולת םעה ישנאמ דחאו דחא לכ לש ותואיצמ םויקש ,ךכ ידכ דעו ,"םאיבי
.25ותואיצמ ךפיה ,יוחמד הז םויק תלילש ושנוע ,"אכלמ ימק גוחמב יוחמד ןאמ" ,ןכלש

:רתוי תויטרפבו

,םהיתועידב הזמ הז םיקלוחמש ,םישנא יוביר - דחמ :תווצק 'ב - "םע"ה תואיצמב
םיפרטצמש ,םא יכ ,םידיחי יוביר לש ץוביק םתס אל - ךדיאלו ,'וכו םהיקסע ,םהיתונורשכ
דחא לכל עגונב ןה ,םעה תא גיהנמ ךלמהש ,ונייה ,ךלמה תגהנה תחת "דחא םע" תויהל וידחי
ףוריצה ידי-לע הלוכ הנידמה תגהנהל עגונב ןהו ,םייטרפה ויניינעב הנידמה ישנאמ דחאו
,ויתונורשכו ולש תוחוכל םאתהב ודיקפת אלממ דחא לכש ןפואב ,דחא םעל הנידמה ישנא לש
דחי םלוכ ,ףוריצב ,רשא הזב אצויכ וא הלא ינש ןיבש דיקפת יולימב ,דבע רותב ,רש רותב
.היוארה תומילשב הלוכ הנידמה תגהנה תישענ

,ותוכלמ םילבקמש םעה תוללכל יללכ בוריק קר אל אוה הכולמה ןיינעבש בוריקה ,רמולכ
,םייטרפה ויניינעל עגונב הגהנהל דעו ,הנידמה ישנאמ דחאו דחא לכל יטרפ בוריק םג אלא
לש תיללכה הנווכהמ קלח םישענו םירודח הנידמה ישנאמ דחאו דחא לכד םייטרפה ויניינעש
.הלוכ הנידמה תגהנהב ךלמה

ינב לש תואיצמה תלילשד ןפואב הניא ךלמה לא לוטיבהו לוע תלבקה :תצק רחא ןונגסב
,רתוי לודג ףקותב תישענ הנידמה ינב לש תואיצמהש ,הברדא אלא ,קוחיר לש העונת ,הנידמה
דעו ,םהיניינע לכב םגיהנהל הנידמה ינב לכל ךלמה לש בוריקה ידי-לע ,"םע" לש ףקות
.הלוכ הכולמהד קלח םישענש

םויה םיבצינ םתא" - 26"הנשה-שאר םדוק םלועל ןירוק"ש השרפב םג שגדומ הז ןיינעו
תירבב ךרבעל ךימימ באוש דע 'וג םכישאר םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ (27הנשה-שאר לע יאקד)
לש וניינע ראבתנ הבש - 28"וג םיקולאל ךל היהי אוהו םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל 'וג
:הנשה-שאר

-שארב ךלמל ה"בקה תא םיריתכמש הז ידי-לע) "םע"ל םישענש יפכ לארשי ינב לש םתואיצמב
,לוטיבה - "םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ 'וג םיבצינ" :ל"נה תווצקה 'ב םישגדומ - (הנשה
טריפ" ,"ךימימ באוש דע 'וגו םכישאר" ,הז םע דחיבו :ךלמה ינפל האוושהב םלוכ םידמועש
םע הרושקה תוקלחתהה תשגדה - 29לארשי ינבד םיגוסה לכ םיללוכה ,"'וכ תוגרדמ רשע בותכה
ןהו ,לארשי ללכד תוקלחתהל עגונב ןה ,30"לגר" תניחבב הזו ,"שאר" תניחבב הזש ,םתואיצמ
.31לארשימ יטרפ שיא לכב תוקלחתהל עגונב

לשמל ומכ" ,"תירבב ךרבעל" ,בוריק לש העונת ךותמ איה ךלמה תרתכהש ןוויכ - רבדה םעטו
,32"דעו םלוע טומת לב תיחצנ הבהא םתבהא היהת(ש) ..םהיניב תירב םיתרוכש םיבהוא ינש
םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל" - הברדא אלא ,תואיצמה לוטיב לש ןפואב הז ןיא ,ןכלו
,םהלש תואיצמהש ,ונייה ,ה"בקה לש "םע"ד ףקותה םלצא השענש ,"םיקולאל ךל היהי אוהו
דחאו דחא לכד םיניינעה יטרפ לכ םע ,"ךימימ באוש דע 'וג םכישאר"ד םיקוליחה יטרפ לכ
.ה"בקה לש ותוכלמ לבקמש "םע" - תחא תילכתו הרטמל םיפרטצמ ,לארשימ

םימי הרשע"ל "בורק ותויהב 'וג ואצמיהב"ד תוכיישו רשקב רואיב ףיסוהל שי הז יפ-לע
:"םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש

- לארשיל ה"בקהד בוריקה (תא תאטבמו) דצמ תישענ לארשי לע ה"בקה לש ותוכלמש ןוויכ
ןיבש םימי הרשע" ,אוה ,לארשימ דחאו דחא לכל "בורק"ו "יוצמ" ה"בקהש ןמזהש ,ןבומ ירה
שגדומ הבש ,לארשי לע ה"בקה לש ותוכלמ הלגתמ ובש ןמזה ,"םירופיכה-םויל הנשה-שאר
.ץוצינה לא רואמה בוריק - 33עודיה ןושלבו ,לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקהד בוריקה

- "דיחיב" אוה "בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה ושרד" בותכהש קוידה רתוי קתמויו
ינבמ דיחיו דיחי לכל אלא הנידמה ינבד ללכהל קר אל אוה תוכלמה ןיינעבש בוריקהש ןוויכ
,רומאכ ,34רוביצהו ללכה תלעמ ולא םימיב םג הנשי ,הז םע דחיבו :(ל"נכ) הנידמה
.ה"בקה לש ותוכלמ לבקמש "םע"מ קלח תישענו הרודח דיחיה לש ותואיצמש

-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשע"ב "בורק ותויהב 'וג ואצמיהב"ד ןיינעהש ,ףיסוהל שיו
ףסותינו ךלוה םויל םוימש ,ונייה ,35םויל םוימ יוליע רחא יוליעב אוה םמצע "םירופיכה
השיש) 36ישישה םוימ לחה ,םימי הרשעהד "בור"ה רבכ ונשיש רחאל טרפבו ,בוריקה תלעמב
.37"רכנימד אבור" ,ירשתב יעיבש רחאל טרפבו ,(ירשתב

םימיהו (38"ולוכיו"ד ןפואב) וינפלש םימיה ללוכש ,הבוש תבשב המכו-המכ-תחא-לעו
.םימיה תרשע לכ - (39ונממ ןיכרבתמש) וירחאלש

- תומילשה תילכתב לארשיו ה"בקה ןיבש בוריקה השענ ובש ,םירופיכה-םויל םיאבש דעו
השימחה לכ וב םילגתמש ןוויכ ,תוליפת שמחב בייחתנש םוי אוה םירופיכה-םויש 40עודיכ
םצע יוליגל דעו .43"ךדחיל 42הדיחי" ,41הדיחי ,היח ,המשנ ,חור ,שפנ - המשנהד תומש
םש לכמ הלעמלש) ךרבתי ותומצעו ותוהמ םע הרושקש (הדיחיה תניחבמ םג הלעמלש) המשנה
.45"דח אלוכ ה"בוקו 44לארשי" ,(ראותו

המכבשו - הז עובש תשרפ םע "בורק ותויהב 'וג ואצמיהב"ד ןיינעה תוללכ רשקל שיו
:וניזאה תשרפ הבוש תבשב ןירוק םינש

,העימש ןושלו ,"םימש"ל סחיב ,בורקמ ,הנזאה ןושל ,"ץראה עמשתו 'וג םימשה וניזאה"
.46ץראהמ קוחירהו םימשל בוריקה לע הרומ - "ץרא"ל סחיב ,קוחרמ

ןיאש ימשגה הזה םלועב ףוגב המשנ ,"ץרא"ב םיאצמנ רשאכש ךייש ךיא (א) :ןיבהל ךירצו
- הזמ הריתיו (ב) !?"ץראה ןמ קוחרו םימשל בורק"ד בצמו דמעמב ויהי ,ונממ הטמל ןותחת
תדיריד תילכתהו הנווכה ךפיה (הרואכל) אוה "ץראה ןמ קוחרו םימשל בורק"ד בצמו דמעמה
םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה 47הוואתנש ןוויכ ,אקווד ץראב לועפל ידכ הטמל המשנה
!?אקווד

בקעי ומע 'ה קלח 48יכ" ,לארשי לש םתלעמב השרפה ךשמהב ראובמה יפ-לע - הזב הרבסההו
:"ותלחנ לבח

דחאו דחא לכ לש ותמשנ ירהש) "'ה קלח" םה ירה הנותחתה וזלה ץראב םתויהבש ןוויכ
שירומה םוקמב אוה שרויש ,השוריו הלחנ) "ותלחנ"ו (49"שממ לעממ הקולא קלח" איה לארשימ
."ץראה ןמ קוחרו םימשל בורק"ד בצמו דמעמב אוה ירה - (50שממ

ינא הדומ" תרימאב איה ,ותנשמ רועינשכ ,םויה תלחתהש - םויו םוי לכד הדובעב שגדומכו]
לוכי וניאש םיידי -תליטנ ינפל וליפאו ,הדובעה תלחתה ינפל דועש ,ונייה ,"ךלמ ךינפל
,"ךלמ ךינפל ינא הדומ" רמוא - 51(הרהטה ךפיה ללגב) םישודקה תומש ריכזהל יאשרו
ירה ותואיצמ םצע דצמש ןוויכ ,("םימש"מ וליפא הלעמל) ה"בקהד תוימינפה ,אקייד "ךינפל"
ידי-לע - ותואיצמ לכבו םייטרפה תוחוכב רדוחו ךשמנ הז ןיינעו ;"ךינפל" דימת אוה
לש ןפואב "ךינפ"ד יוליגה ,52"ךינפ תא םירשי ובשי" ,המתוחו המויסל דע ,הליפתה תדובע
.[םילכב תובשייתה

םתוקסעתהב םג ,ירה ,"םימש"ל םא יכ ,"ץרא"ל תוכייש םהל ןיא םמצע דצמש ןוויכו
םימשל בוריקה םלצא רכינ םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ("ץראה עמשתו") ץרא יניינעב
תויהל ,"םימש"ד יוליגה "ץרא"ב םירידחמו םיכישממ הז ידי-לעו ,53(םתואיצמ םצע דצמש)
.םינותחתב הריד ךרבתי ול

הנשה -שאר ןיבש םימי הרשע"ב המכו-המכ-תחא-לע ,הלוכ הנשה לכב םירומא םירבדה םאו
"ו "יוצמ" ה"בקהש ,"בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה ושרד" רמאנ םהילע "םירופיכה-םויל
לכב רתוי יוליגב שגדומ ,אלימבו ,הלוכ הנשה לכב רשאמ רתוי לארשימ דחאו דחא לכל "בורק
."ץראה ןמ קוחרו םימשל בורק" אוהש לארשימ דחאו דחא
נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה הבוש תבש ,וניזאה תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(83-77 'מע א ךרכ
.ו ,הנ היעשי (1

.ו"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר הארו .נ"שו ,א,חי ה"ר (2

וניקולא 'הכ (ז,ד ןנחתאו) רמאנש ,ערקנ םתחנש ג"עאש ...רוביצ לש ןיד רזגל ןינמ :םש ארמגה ןושלבו (3
ןיבש םימי הרשע ולא ...תמיא דיחיב ,רוביצב אכה דיחיב םתה ,ואצמיהב 'ה ושרד ביתכהו ,וילא ונארוק לכב
."םירופיכה -םויל הנשה-שאר

לכב ביתכדכ ,ןמז לכב םינענ םה םיברהש פ"עאש דומלל" - םיבר ןושלב "והוארק 'וג ושרד" רמאנ ןכלו (4
םגש םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימיה תרשעב 'ה תא ושרדישכ הלעמ תפסות םהל שי ה"פא ,וילא ונארק
.(בסת'א 'ע ש"ש ישורד ת"הוא) "'וכ הנענ דיחיה

נ"עפצ האר) רבדה תא םרוגה "ןמיס"ו ,רבדה רוריב אלא וניאש "ןמיס" - "ןמיס"ב םינפואה 'במ ריעהל (5
.(נ"שו ג"ס ט"משת אריו פ"ש תוחישמ סרטנוק ,תורוסא תולכאמ 'לה שיר

-םויל הנשה-שאר ןיב"ש פ"עא) םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשע" ןושלה קוידב רתוי קתמויו (6
אוה רקיעהש שגדומ הזבש - "םירופיכה-םויל דע הנשה-שארמ םימי הרשע" אלו .(םימי 'ז קר שי "םירופיכה
הנשה-שאר םג ללוכ ,םייתניבש םימיהב םג לעפנ םדי-לעו ,ומצע דצמ םירופיכה-םויו ומצע דצמ הנשה -שאר
.םינפב ןמקלדכ ,"םימי הרשע" לש תחא תואיצמ םישענש דע ,ת"ישעמ קלחכ םירופיכה-םויו

.ןיינעה תוללכד ירקיעה ןכותה שגדומ םויסבו הלחתהבש םיניינע יובירב וניצמש יפכ (7

.נ"שו ,א"עס ,זט ה"ר (8

.אמוי ףוס ש"אר .ב,גכ םירדנ - תאו ה"דות הארו .א,מ לאקזחי (9

.א,דס םש םג הארו .א,חנ ה"ר ישורד ת"וקל (10

.ז"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (11

.ךליאו ג,דלר ה"ר רעש (ח"אד םע) רודיס ,ךליאו ד ,גנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (12

.ה"רד ףסומב תויוכלמ יקוספמ ןושארה אוה הז קוספש ריעהלו .חי,וט חלשב (13

.(זי ,םש) פ"הע י"שרפ (14

.י,ב א"ש (15

.אל ןמיס הימרי (16

.83 'מע שיר ה"שת ש"הס (17

.בפקת ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש (18

.(ה"ס ד"פקתס םש ז"הדא ע"וש) תבשה םויב דבלמ (19

םיניינע וב םיריכזמ ןיאש ,ה"רב דבלמ) 'תי ותוכלמ לוע תלבק ךפיה םהש םיניינעה לוטיב תמדקה ירחאל (20
.((ב"ס םש ז"הדא ע"וש) "התא אלא ךלמ ונל ןיא"ב םיליחתמו ,םייוצר-יתלב

.מ"כבו ה"ר ישורד ת"וקל .דועו ,ה"ר רעש ח"עפ האר (21

םישנא םהש ומע תגרדמב וארקנ םה" םהילע ךלמ השענש ינפל דועש - םתואיצמ דצמ יללכה בוריקהל ףסונ (22
.(ד,דמ םיבצינ ת"וקל) םהילע ךלמ היהיש ךייש ןכלש ."'וכ ךרעב וילא םיסחייתמו ותומכ

.ב"פ הלואג 'פ םייחה 'ס .(ב) ה"ר 'מע חמקה דכ .קלב פ"ר םש .ל,חל בשיו ייחב ,ז"פר א"הויהעש (23
.ג"פ א"רדרפ הארו ,א"פר ךלמה יעושעש 'ש מ"המע

.זי,זכ סחניפ (24

.דועו ,25 'מע ח"ח ש"וקל .ב,ה הגיגח האר (25

.םיבצנ פ"ר ת"וקל ,ד"ס ח"כתס ח"וא ע"ושוט .ב"ה ג"יפ הליפת 'לה ם"במר .ב,אל הליגמ - 'סות (26

.םיבצנ פ"ס אזר חנעפ .א,אלר ג"חז .ב,בל ב"חזל ז"מר האר (27

.םיבצנ פ"ר (28

,"ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ" - אפוג הזבו ,"ךירעשב רשא ךרג" - לארשי םע לע ףסותינש גוסל דע (29
"םימ יבאושו םיצע יבטוח השמ םנתנו . . עשוהי ימיב םינועבג ואבש ךרדכ השמ ימיב רייגתהל םינענכ ואב"ש
םלצא ויה אלש ,םינועבגה ומכ ,(תומילשב היה אל םרויגש) "רג"ב רתוי הנותחת אגרד יוהזש ,(פ"הע י"שרפ)
.(ז"יה ט"יפ ב"וסיא 'לה ם"במר .א,טע תומבי האר) םידסח-ילמוג םינמחר םינשייב םהש י"נבד "םינמיס"ה

ידימעמ םה םגו ,םהב ךלהל ךירצש ,םיילגרה יתלב שארהל תומילש ןיאש - שארה לע לגרבש הלעמה םג ללוכ (30
.(םש ת"וקל) 'וכ שארהו ףוגה

.(םש ת"וקל) תודמ 'זו םילכש 'ג ,םדאה שפנב תוגרדמה רשע תמגודב םה לארשי תוללכבש םיגוסה רשע ,יכ (31

.םש ת"וקל (32

.ה"פס הדובעה סרטנוק .א,אצ .ב"עס ,אכ ,ד"ער ,גי םייח-ךרד (33

.4 הרעה ל"נכ ,םיבר ןושלב - "והוארק 'וג ושרד" בותכה ןושלב זמורמכ (34

.(נ"שו .א,חכ תוכרב) "שדוקב ןילעמ" חוכ-תניתנו יוויצ שי םהבש השודק יניינע לכבכ (35

.הנשה-שאר - ר"הדא אורב םוי ,ב"עמד ישישה םויל םג זמורש ,רמול שיו (36

.נ"שו .א,חמ תוכרב (37

.דועו .פ"הע ת"הוא .א,אמ רהב ת"וקל הארו .א,ב תישארב (38

.א,חפ .ב,גס ב"חז (39

.סחניפ פ"ס ת"וקל האר (40

.זל ,ב"פ ר"בד ,ט ,ד"יפ ר"ב (41

הדיחיה 'יחבל םג זמור "דיחיב םתה" יכ - "םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשע"ה לכב ז"דעו (42
.(מ"כבו .ד"עס ,גמ אובת ת"וקל) שפנבש

.'ג םויל תונעשוה חסונ (43

.א,גע ג"חז האר (44

הדצמש ,תומצעה םע תרשוקמש המשנה םצעד יוליגה - ל"נה תווצקה 'ב תמגוד הזב םג שי רתוי תויטרפבו (45
דע ,המשנהד תויטרפה תוגרדב יוליגה םג ונשי ,הז םע דחיבו ,םייוצר-יתלב םיניינעל הליחתכלמ םוקמ ןיא
ז"לשת הבוש תבשד לארשי הבוש ה"ד האר) תומילשב הרפכה תישענ וז אגרדב םגש ,םגפ הב ךיישש וזכ אגרדל
.(ה"ס (נ"שת'ה םירופיכה-םוי יאצומ-הבוש תבש סרטנוק)

ןמ קוחר היהש יפלו ,םימשה וניזאה רמא ךכיפל םימשל בורק השמ היהש יפל" :וניתשרפ שיר ירפס האר (46
.(ב"מפר אינת האר) וברקבש השמ ץוצינ דצמ ,לארשימ א"ואכב הז ןיעמו ."ץראה עמשתו רמא ךכיפל ץראה

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו ,זט אשנ אמוחנת האר (47

.ט,בל (48

.ב"פר אינת (49

.דועו .ח"יקס א"ח קסניווד נ"עפצ ת"וש .א,טנק ב"ב האר (50

.(ה"ס - ק"ודהמבו .ב"ודהמ) ו"ס א"ס ח"וא ז"הדא ע"וש (51

.די,מק םיליהת (52

םירפ המלשנו" ("ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש"ד המדקהה ירחאל) הבוש תבשד הרטפהב ש"מ םג ראבל שי ז"פע (53
ראובמהמ ןבומכ] םירפה תברקהמ רתוי תילענ תומילשל דעו ,תומילש ןושלמ "המלשנ" .(ג,די עשוה) "וניתפש
ןיבש קוליחה ,יכ - ["תונברקה לכמ רתוי הבושת הלודג יכ וניתפש םירפ המלשנו" (ד ,זס ש"ש ישורד) ת"וקלב
דצמש ןוויכו ,(השעמ) "ץרא"ל (רוביד) "םימש" ןיבש קוליחה ד"ע אוה (השעמ) ,םירפ"ל (רוביד) "וניתפש"
י"ע רשאמ רתוי ("וניתפש") ורוביד י"ע לועפל ותלוכיב "ץראה ןמ קוחרו םימשל בורק" ה"ה ותואיצמ םצע
הריד 'תי ול תויהל ה"בקה הוואתנד הנווכה רקיע והזש - ץראב הלועפל עגונב ,כ"פעאש אלא ,("םירפ") השעמה
.שממ לעופב םירפה תברקה אוה רקיעה - םינותחתב


תואיצמה תלילשו קוחירד ןפואב הניא ךלמה לא לוטיבהו לוע-תלבקה
תישענ ,ךלמה לא בוריקה ידי-לע ,הברדא אלא ,הנידמה ינב לש
"םע" לש ףקות ,רתוי לודג ףקותב הנידמה ינב לש תואיצמה


- דיחי ןושלב אוה "בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ה ושרד" בותכה
אלא הנידמה ינבד ללכהל קר אל אוה תוכלמה ןיינעבש בוריקהש ןוויכ
םהמ דיחיו דיחי לכל

"םידליהו יכונא הנה"םימייוסמ םיקוספ םר לוקב אורקל םידליל הרומ יברה
םידלי ןימזמ אוה םירופיכה-םויב * הנשה-שאר תודעוותהב
'ןזיטרפה' אשוז 'ר םע ,ותמיב לע תולעל ללפתהל םיעדויש
םידליה רשאכ ,העמד יברה החומ ,חספה-גח תודעוותהב *
םע תופקהב ףחדנו דקור יברה * "הנתשנ המ"ה תא םילאוש
הנושאר המישר * הרות-רפס ודיבשכ םידליה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןמ איה ,םהל סחייש תדחוימה תובישחה םג ומכ ,לארשי ידליל יברה לש תדחוימה ותוביבח
לש (רצוקמה) 'םיקרפ ישאר'ב טבמ ףיעהל ,לשמל ,יד .היאר תוכירצ ןניאש תומסרופמה
רשקב םזי יברהש תוימלועה תולועפה ןווגמב חכוויהל ידכ יברה לש תירוביצה ותוליעפ
:לארשי ידליל

םיללוע יפמ" רמאנש-המל רשקב ,ר"בשת ךוניח תודוא האירקב אצוי וז הנש ץיקב - ג"לשת
."םקנתמו ביוא תיבשהל 'וגו זוע תדסי םיקנויו

הפ-לעב וננשי לארשיב הדלי/ דלי לכש שקבמ ..."ךוניחה תנש"כ וז הנש לע זירכמ - ו"לשת
."ל"זח ירמאמו םיקוספ ב"י"ה תא

תוכולהת ורדסיש שקבמ ..."םינב ידי לע תובא בל בישהו" (עצבמ) רבד-לע זירכמ - מ"שת
תיבל ואובי ,שממ "ףט" וליפא ,לארשי תודלי / ידליש ררועמ ,לבת יבחרב "רמועב ג"ל"
ינב לש םיסוניכ ןמזל ןמזמ ורדסיש עיצמ ..."תורבדה תרשע" עומשל תועובשה-גחב תסנכה
.הווצמ תב / רב ליג ינפלש לארשי תונבו

תואבצ"ב דגאתהל הווצמ תב / רב ליג ינפלש לארשי תודלי/ ידליל האירקב הנופ - א"משת
הרות-רפס תביתכ(ב תופתתשה) ידי-לע ודחאתי ...("ואנ חישמ טנאוו יוו" :תמסיסב) "םשה
...דחוימ

םיעוצעצ םע קר עגמב ואובי ךוניחה ליגב לארשי ידליש לדתשהל יוארה ןמש ררועמ - מ"דשת
לש םירויצב ושמתשיש ...רואל-האצוהל עגונב ןכו ,ךפיהל אלו םירוהט םייח ילעב תומדב
תווצמה רפסב ודמלי ...תונטק וא םינטק :ם"במרה תנקת .אקווד םירוהט םייח-ילעב
.ם"במרהל

...לארשי תו/ידלי םע תולועפה [םע רשקב] ץרמ ולידגי רשא ררועמ - ו"משת

ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע הצוח תונייעמה תצפהב תולדתשהה רבד-לע ררועמ - ז"משת
ןפואבו ךוניח תודסומ (תבחרהו) תמקה ידי-לע אוהו ,העידיב םינטקו םינשב םינטקל
וא) דלווה רדחבו תדלויה רדחב "תולעמה ריש" תולתל לדתשהל שי... "רעבירא הליחתכלמ"ד
.ב"ויכו "תולעמה ריש" (הטימה לע

"אטח וב ןיאש לבה"

אלא ,לארשי ידליל םירושקה ,יברה לש םילודגה םיעצבמב קוסענ אל תיחכונה ונתמישרב
.לארשי ידליב םירושקה םידחוימ םייוטיבבו תודבוע - 'תוטוז'ב

עיצמ אוה רשאכ יברה עיתפמ תודעוותהה ךלהמב .ה"משת הנשה-שארד 'ב םוי תודעוותה
תואיצמ םע הנשה-שארד תוכשמהה תא רבחל" (ךליאו 31 'מע א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה')
."הרותד רתסנ ידי-לע ןה הרותד אילג ידי-לע ןה ,םלועה

ןיאש לבה") ןבר תיב לש תוקוניתד דומילב דחוימ יוליע שיש ןוויכש ,רמואו ךישממ יברה
םיניינע התע ורמאי ,ןבר תיב לש תוקונית ,הווצמ-רב ינפל םידליש יוארה ןמ ,("אטח וב
ורודיס תא חתופ ןכמ-רחאלו רמול שי םתואש םיקוספה לש םתודחוימ תא ריבסמ יברה .הרותב
לוקב ולא םיקוספ רמול םידליה דחאל הווצמו ,"'וג לארשיל קוח יכ 'וגו ועקת" םיקוספב
תא רמול יברה הרומ ינשה דליל .(הלימב הלימ ,דליה ירחא קיזחמ-הרחמ להקה לכ דועב) םר
."'וג םיקולא ארב תישארב" קוספ - ישילש דליל ."'וג םימשה וניזאה" קוספה

שחומב םיאור ירה - 'שדח רבד' תניחבב איה וז הגהנהש תורמל יכ ,יברה ריבסמ ךשמהב
לעופ ידיל איבת וז תוררועתהש ןוצר-יהי ןכלו ,תדחוימ תוררועתה לעופ שדח רבד אקוודש
.שממ

יברה תמיב לע םידליה

ז"לשת 'שדוק -תוחיש') ז"לשת הרות-תחמש לילב תופקהה ךלהמב םג םידליה וכז דחוימ סחיל
ש"דא הנק 'תארה התא' תרימא תעב..." :יטרפ ןמוי ךותמ חוויד יפל ןלהל .(675 'מע ב ךרכ
-תחמש לילב תופקהל אובל וגהנש ,תילארשיה=] הילוסנוקהו תורירגשה ישנא לכ רובע םיקוספ
קוספ הנק ךכ-רחא .[וגוחלמ םירוטפ לארשי -ץרא ינבש 'תויולג לש ינש בוט םוי' - הרות
."ולש רודיסב ודיגיש םידליל רמא ךכ-רחא ...ךויחב ןמזה-לכ םהילא טיבהו םידליה רובע

ולעי ,ללפתהל םיעדויש ,הווצמ-רב םדוק םידליה לכש יברה שקיב ז"לשת םירופיכה-םויב
.(ה"ע) יקסבומיליו אשוז 'ר ןזיטרפה םע דחי - ולש המבל

"הנתשנ המ" םילאוש םידליה

'ב םוי תודעוותהמ ('תוחיש תצפהל דעוו'ה ידי-לע םסרופו ותעשב יברה י"ע הגוהש) רואיתב
:רפוסמ ,(אסת 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב םסרופ) ב"לשת חספה גחד

םידליה תלאש רשא ,''וכ הנתשנ המ לאוש ןבה ןאכ' ןיינעב הרצק החיש רביד ךכ-רחא..."
םינתונש בוטה ךוניחה לע הארמ ,(היתווצמו-הרותה יניינע לכב םתוניינעתה תא האטבמה)
דחיב םלוכ - ולאשי (תודעוותהב) הפ םיאצמנש םידליה לכ רשא ,רמא ךכ-רחאו .םהירוה םהל
וקלחיש 'רדסמה דעוו'ל וניימ ןתנ ,'הנתשנ המ' םידליה ורמאש םדוק .''וכ הנתשנ המ' -
ןוגינה תא ונגינו) ורחביש ןוגינ הזיא ונגניש הוויצ םגו 'םייחל' רמול םידליה ןיב
.('רפותו הצע וצוע'

טוג ןגערפ רובע 'םייחל' םעפ דוע םהל תתל הוויצ ,'תוישוק'ה תא ולאש םידליהש ירחא"
יפל הז םשב ארקנש ,זחא ימיב :רמא ךכ-רחא .[תוישוקה תא יעבדכ לואשל=] ,תוישוק יד
- לארשי ידלי לש הבוטה םתגהנה תא היעשי הארשכ הז לכבו ,'תושרדמו תויסנכ-יתב זחאש'
''וכ ול יתיוויק העש התואמ' ,רמא ,'לארשיב םיתפומלו תותואל 'ה יל ןתנ רשא םידליה'
זחא ימיב היהש בצמהכ וניא בצמהש ,הז וננמזב המכו -המכ-תחא-לע .(נ"שו ,ג,ב"מפ ר"ב)
יתלבה םיניינעה לכ לוטיבל איבת ,לארשי ידלי לש הבוטה םתגהנהש רורב ירה ,םולשו-סח
.שממ בורקב המלש הלואגל איבתש דעו ,'ידוהי והימ'ד הריזגה לוטיב - םשארבו ,םייוצר
ליחתהו) לזרבה-לסמ ירוחאמ הנורחאל ואיבהש ןוגינה לש חסונהכ איה וישכע הגהנההש טרפבו
עבטנ אל םימב םא) 'םיראגס עינ אימ עינגא וו יא םינאטאפ עינ אימ עידאוו וו יא' (ןגנל
."...ךורא ןמז דקרו ותמוק אולמ דמעו .(ףרשנ אל שאב םאו

יפכ- תועמוד ןה יכ רכינ היהו 'קה ויניע תא יברה בגינ תוישוקה תא ורמא םידליהשכ]
.[םיחכונה ןורכז

םידליה םע דקור יברה

םע יברה לש קומעה רשקה תשחמהב ,םינמזה לכ לש אישה ילוא ,םיאישה דחא יכ המוד ךא
יברהש רחאל םידחא םימי - א"משת תנשד הרות-תחמשו תרצע-ינימש תולילב עריא ,םידליה
:'א"משת להקה ןמוי'ב א"משת תרצע-ינימש ליל ראותמ ךכו .'םשה תואבצ' ןוגרא תא םיקה

לא זפחנ ריכזמה .העדוה ול רסמו רנורג ל"יר ריכזמל יברה ארק תישימחה הפקהה תארקל"
םידמולש ולא 'םשה תואבצ' ,םידליה תא וז הפקהב דבכל הרוה יברה יכ זירכה הלהו יאבגה
םהו םמע דחי ופיקי םידמלמהשו ,'הנשמל רשע ןב'ו 'ארקמל שמח ןב' הרותה תויתוא תא
לכמ םידלי .ראותת-אל הלומה הרצונ וז העיתפמ העדוה עמשמל .הרותה-ירפס תא וקיזחי
ג"י ינבל דעו ךרה ליגמ םידלי .תופקהה םוקמ רבעל םישנאה ישאר לעמ ואבוה םלואה תוניפ
...יכבב וצרפו שחרתמה תא וניבה אלש הלאכ ויה קרו םולשב ועיגה םלוכ

דחי הפקהה תא ךורעל אציו הרותה-רפס תא לביק יברה םגו הרותה-ירפס תא ולביק םידמלמה"
ליגל תחתמ םידלי לש םידמלמ םה םא םישנא המכ לאש תופקהה םוקמ לא וכרדב .םידליה םע
םוקמל עיגהשכ םג .םידליה רובע םוקמה תא תונפל הרוה ,הלילשב ובישהש ולאל .הווצמ-רב
ושקיבש םירוה המכל .תופקהה םוקממ תאצל םהל הרוהו 'םירז' םש םידמועש האר תופקהה
התא' :לאש םש ראשנ ןיידעש 'תה דחא תא .ראשיהל יברה השרה םיטועפה םהידלי םע ראשיהל
.תאצל ול הרוהו ,'!?רדסמה דעווהמ התא !?םידליהמ

דקר יברה .הז ןוגינ תא ורשו 'הצע הצוע' ןוגינה תא רישל יברה הרוה רישל וליחתהשכ"
ודיב ,הארונ תופיפצ םש התיה ,םדי-לע ףחדנ תחא םעפ אלו ףופצה םידליה להק ןיב לגעמב
הפקהה .הרישה תא ביהלה ,תהבגומ התיהש ,היינשה ודיבו הרותה-רפס תא יברה קיזחה תחאה
חישמ לש הרותה-רפס תא תולעהל יברה הרוה ,הפקהה םויס םע ,הרזח וכרדב .תוקד רשעכ הכרע
הרוה יברהו ,חולשל ימ תא לאש יאבגה .רפסה תא קשנל ולכוי תודליהש ידכ םישנה תרזע לא
הרותה-ירפס ראש תאו םישנה תרזעל ולעה חישמ לש הרותה-רפס תא .חוכ-לעב םדא חולשל
.שדוקה -ןוראל וסינכה

.חישמ לש הרותה-רפס לש ובוש דע תופקהה תא ךישמהל אלש הרוהו ומוקמ לע בשייתה יברה"
לא םייפכ אחמו 'הצע הצוע' רישל ליחתה יברהו םידלי תורשע התע וזכרתה ותמיב לע
זמר יברהש םידלי ויה .םידליה תא ביהלה בושו 'תחמשו' רישל ליחתה ןמז רובעכ .םידליה
.תבשל םהל זמרש הלאכ ויהו רישל םהל

'רדס השוע' יברה

וז הפקה תראותמ ךכו םידליל תדחוימ הפקה בוש המייקתה הרות-תחמש ליל ברע ,תרחמל
:ל"נה ןמויב (תישימחה)

,םהידלי תא םירוהה ואיבה הז הלילב .םויא רדס-יא רצונ םידליה לש הפקהה לע ועידוהשכ"
דוע ומרזש םידליהו םוקמ ספא דע סוחד היה תופקהה םוקמו ,םוצע היה םידליה להקש ךכ
וניתמה .להקה ןיב ,תונחלושל רבעמ םג ןכו תופקהה םוקמ ביבסמ תונחלושה לע ובשי דועו
ךלהו הרותה-רפס תא חקל יברה .אוושל ךא ,רדס םש טילשהל וחילציש הווקתב תוקד 20-כ
המוסח התיה ךרדהו ליאוה רוצעל יברה ץלאנ תופקהה םוקמל הסינכה ינפל .תופקהה םוקמל
,רדס טילשהל ומצעב לחה יברה תאז הארשכ .אוושל - ךרד סלפל הסינ ג"לר ריכזמה ,ןיטולחל
לע דומעל הרוה ,הרות-רפס וקיזחהש םהמ הלאלו תופקהה םוקממ תאצל םידמלמה לכל הרוה
התיה תאז תורמל .הפקהל ףרטצהלו תדרל הרוה תונחלושה לע ודמעש םידליל .האירקה תמיב
.'וכו יברה לע ופחדנ םירחאו הפצירה לע ולפנ םידלי .הארונ תופיפצה

הזכ םוקמב ,םוקמה תא תונפל םורד דצבש ןחלושל רבעמ דמעש להקה לכל הרוה יברה"
תא תונפל הרוה יברה רשאכ ךא .דואמ הלודג םש תופיפצהו םיבר םישנא יעבט ןפואב םיזכרתמ
םוקמב םוקמ םהל אצמנ אלש םידליה ורבעוה םשל ,שיא םש ראשנ אלו בר ןמז רבע אל םוקמה
םישנאה דחאל .הצוחה תאצל םישנאל תישיא הרוהו ומצעב יברה השע רדסה תכאלמ תא .תופקהה
...'ןאכל םיכייש םכניא ,םכדובכמ הליחמב' ,רמא

ןחלושל רבעמ ודמעש הלא םג וקחרתה זאו יברה הניפ יברעמה ןחלושל רבעמש חטשה תא םג
,תופקהה 'עוביר'ב תופיפצה התיה תאז תורמל . םידליה ודמעוה תונחלושה ביבסו ,ינופצה
.הלודג
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

:הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי
םירופיכה-םוי ,הבושת-ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל ...(ישדוחה םיליהת רועיש - הז
.1"...הבר-אנעשוהו

ישיש םוי
הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ז

לכל הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ .2"הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ
ימ םשב םיארוק ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד .3תיבה ינבמ דחא
.4הליתפה תא םיניכמ ורובעש

וניזאה תשרפ שדוק-תבש
הבוש תבש ,ירשתב 'ח

-ימי-תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה תא - הליפתה ינפל - רוביצל ריכזהל שי .תיברע
."שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב .הבושת-תבשו הבושת

עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכיי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" :הרטפה
.7וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש (רתויב דיפקהל) םיגהונ .6(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די
.םותי שידק ,ונילע ,ירוא 'ה דודל .לבקתת שידק ,*7ךתקדצ .הכרב תשרפב םיארוק .החנמ

.8תוריפ וא תונוזמ םועטל גהונ יברה היה (תבש לכב) תישילש הדועסב

ןושאר םוי
םירופיכה-םוי ברע ,ירשתב 'ט

:תבש יאצומ
.9'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא .תיברע

.10םירופיכה-םוי יאצומ דע הנבלה תא ןישדקמ ןיא

.11ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ

:12תורפכ רדס

ןובשח יפכ ויהי תורפכה .13םירופיכה-םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - ונמז .ןבל לוגנרת
הבקנו רכזו ,הליבשב תחא :השולש 14תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב
.15דלווה קפס ליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ "...יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ ."...םדא ינב" םירמואו םירזוחו

16םימעפ עשת םיבבסמ לוכה ךסבו .םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" תרימא לוכה ךסב
.

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
.17תרחא ךירצ ןיא ,הפירט

ותוא דבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ,ןירדהמה
.18תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(וחילש תויהל
'ב ,חתפב םדה 'ד) 19"רפעב םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" :הכרבה חסונ
.20'ונייחהש' ךרבי אל ,הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ ףא (לוגסב רפעב

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל תורפכ ירחא
.21ןכ תושעל

םושמ ,םייח -ילעב תליכאל רצחב וא גגה לע תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
.22םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש

םא .23ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר
םיעדויה םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (םדמלל וא)

.24םויה תונעתהל רוסא

.26"ונכלמ וניבא" אלו ,25"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב

.27תירחש תליפתב םויה םיכיראמ ןיא

.28ונממ םילכוא םגו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ

לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.29"הקותמו הבוט הנש"ב דחאו דחא לכ תא ךרבמו ,טנבא רוגחו תבש

.30םיקידצ ירבקל םויה תכלל גוהנ ןיא

,תורעקב תועבטמה שוקשיק לוקמ" :רמא ט"שעבה .31החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
.32"תופילקה םידרפתמ

לכו .33םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
.34ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

.28(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

.36חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,35שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
.37ללכ םיציבו םוש
רחא לבט (ה"כשת) ה"ע הנח תינברה ומא תריטפ לע 'העבש' יברה םייסשכ :(ל"חר) לבא
האיציב םיגהנמה -רפסב םירומאה םיגהנמה יטרפ לכב גהנ אל .םירופיכה-םויל בורק ,תוצח
.הזמ המואמ םישוע ןיא םירופיכה-םוי רחאל םגש רמאו ,העבשהמ

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 33החנמ תליפתו הליבט ינפל
רזוחו ,39עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס .38ןופצל וינפו ,הטומ
םירמוא האקלה לכב ,28"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח
.תובית ט"ל לוכה ךס ,תחא הבית

הליבטש יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 40הציצח םוש ףוגה לע היהי אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
.41רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז

.42"אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי' רחא ,שחלב החנמ תליפתב

תומוקמב אעמיק םיקיספמ .43יודיווה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיווה לכב
ונישיק" - ":רקש ונלפט" - ":יפוד ונרבד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,44"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.45'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'...םיאטח לעו' ,'...אטח לע' :תרימא

."ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

.47חלמ אלל ויהי םילכאמה - 46תקספמה הדועסב

.48תקספמה הדועסב םיפירח םינילבת אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םישנא

.49"םירופיכה-םויל ךומס אהיש ידכ ,תקספמה הדועס רחא םילבוט שי"

.50םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

.51"ונייחהש"ו ,"םירופיכה-םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמ :תורנה תקלדה

.52תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

- ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ =] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.53המשנ רנ

לבא .54םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.56אסיכה-תיבל לטיקב סנכיהל ןיא .55ונשבלי - תולבאה תנשב (ל"חר)

.57העיקשה ינפל וילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.58הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

זא ךרבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .59תונבהו םינבה תכרב - ירדנ-לכל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה ידימלת תא

.60תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.61"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

'ונמשא' - יודיו (ירדנ-לכ םדוקש םילהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
.62וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו ,'אטח-לע'ו

ינש םוי
םירופיכה-םוי ,ירשתב 'י

.63םוי דועבמ ירדנ-לכ רמול םיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,'ונכלמ וניבא' ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרומ היה ,םימעפל
.64ירדנ-לכ םדוקש גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו .65הרות-ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ,ןוראה ןיחתופ
.64וקיזחהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .66'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
.64המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא ןיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

."ץראה לגת ,ךלמ 'ה" :םיליחתמ

ןפואב ךא ,ךומנ לוקב רמול (דבלב) ץ"שה ךירצ "הלעמ לש הבישיב ...םוקמה תעד לע"
.67ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועהש

.םר לוקבו תחא םעפ - "עורז רוא" קוספ

.68ץ"שה םע ,(ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז רמוא להקה םג :ירדנ-לכ

.69םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - "ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו"

םדוק םייסל ורהזייו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב 'ונייחהש' ךרבמ ץ"שה
.70ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ץ"שה םייסיש

.69התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' וכרבש ולאש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו הרותה-ירפס תא םיריזחמ

:תיברע תליפת

.71םר לוקב םירמוא - "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
אישנ ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
.72םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול גיהנה ונרוד

םירמוא ןיא .םר לוקב - '...םש ךורב' .בוט-םויו תבשב ומכ - הטימה לעש עמש-תאירק
.73'אטח לע'ו ןונחת

.74בלק-דכק :םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,75םירופיכה-םויב לוכאל ךירצש ימ
,הזה ןועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה-םויב" רמואו ,'אוביו הלעי' ןוזמה תכרבב רמוא
.76"הזה שדוק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
המ .77םויה לכ הרשע-תחא תונבו הרשע-םיתש ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל
תאז םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו םירופיכה-םוי לילב תוקוניתה תא תונעל םעה ןומה וגהנש
.78םדיב איה תועט - םהמ

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
.79ןידכ

ךרטציש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגיי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב אסיכה-תיבל אצויה
ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטיל
.80ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ השעש

:תירחש

,ויניע יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטי
.81רתוי אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל
דיהש דע ךכ-לכ תוחל ןהמ תאצוי אל םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ
.תרחא די ביטרהל לכות הנממ תבטרנה
.82עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

.83"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

ברו ןואג יאה ברו דיסח הדוהי 'ר בתכ ,'םלוע ןודא' תרימא תלחתה תעב ןיוכמש ימ לכ"
ןטש ול ןיאו ,ותליפת לע גרטקמ ןטש ןיאו ,תעמשנ ותליפתש רבדב ינא ברע' :ןואג ארירש
.83*"'וינפל ןילפונ ויביואו ,ותליפתב םירופיכה-םויו הנשה-שארב ער-עגפו

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל דחוימה ןוגינב ,84ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
.'ךריבש ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו'

.85"תינולפ תב/ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .86תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ
בא" םירמוא ךכ-רחא .87'רוכזי' רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל
.88"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה

קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו .'ירשא' םדוק םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא
תסנכה-תיבל ץוחמ הלימה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח ,לומינה
.89םיאצויש ינפל שדוקה ןוראל הרותה-רפס תא וריזחי -

לוקב רמוא ץ"שה כ"חא ."םניד רזג תא" דע רמוא רוביצהו ,ליחתמ ץ"שה :ףקות הנתנו
לוקב ץ"שה רמוא זא ."םורי ימו" דע "הנשה שארב" ליחתמ רוביצהו ,עטקה ףוס דע "תרקבכ"מ
רמוא בוש ."הריזגה ...הבושתו" םר לוקב דחי רוביצהו ץ"שה םירמוא ומייסבו ,עטקה לכ תא
זאו ,לוקב עטקה תא (םייסמ פ"כע וא) רמוא ץ"שהו ,"ףועי םולחכו ...ךמשכ יכ" רוביצה
דע "הבצק ןיא" רוביצה םירמוא זאו ,"םייקו ...אוה התאו" םר לוקב רוביצהו ץ"שה םירמוא
."רתכ" ץ"שה ליחתמ לוקב עטקה תא םייסמ ץ"שהשכ ,ארימג

*89'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ
.עקרקה ןיבל 'םינהוכהו'בו

."חתמנה להואכ" טויפ תרימאל בשיו ,יברה דמע 'הדובעה רדס'ב

רמולו ךישמהל ךכ-רחאו ,אעמיק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ץ"שה ךירצ "תננוכ התא"
.90"...ךמלוע תננוכ"

ונמצע ןימדמ ונא - 'לארשי ינב ...ועשפ ,ווע ,ואטח' ...הדובע רדסב םירמואש המ"
תרימאב םישועש ךרדכ םביל לע םיכמה םישוע הפיו ,'לארשי תיב' ןתוא ונחנא וליאכ
.91"'ונמשא'

.ומוקממ יברה דמע 'םינהכהו' תרימאל

ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוג לע ,ךכ רחא .וילגר ילדוגו
.92(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו ,הפצרה

.93העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,רשפא םא ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

.94הליגרה םימעטה תניגנב - החנמב הרותה תאירק

.95העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז

.96העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,91ןוראה תא ןיחתופ 'ירשא' ינפל

.93"לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש שידק יצחב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,'ונכלמ וניבא'בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכנו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

.93םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.97הלעמל ךשמנ "ונל"ו

-רחאו ,98ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,'ןמא ורמאו אמלעב ןרימאד' ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
.93תחא העיקת ןיעקות ךכ

ק"כ לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא .99תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
ר"ומדא ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת םייס ץ"שהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
םעה ןומהש רחאמו .100םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ וניבא" ןוגינב
ינפל עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו העיקתה לע םיכמוס
.םיבכוכה תאצ

:םירופיכה-םוי יאצומ

שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ
.101"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו .ויתיאר אל - 'םאו בא ול

.93םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

ונרכז' רמא םא לבא ,102רזוח וניא 'טפשמה ךלמה' וא 'שודקה ךלמה' רמאו חכשש ימ
,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,'רזוע ךלמ' ליחתמו קסופ 'םייחל
.103הבדנ תרותב בוש ללפתמו

וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו .93'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
.102תאז

.105ארימג דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

.107תועש ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיו ,106תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש וידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םידי תליטנ
.108ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ

םאו .(םירופיכה -םוי ברעמ קלודש) תבשש רנ לע אקוד םיכרבמו .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיבבש הזמ ץוח רנ ןיא
-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ
.109תסנכה -תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא

.110ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

תכרב וילע וכרב ןכ-םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ תותשל רחאל םינתונ ןיא הנשה לכב
.110תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ ןיאש המ ,(ןוזמה

111לטיקו תילטב אקווד-ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ הלדבה ירחא
.112ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו ,[

לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע .113הבושח הדועס - םירופיכה-םוי יאצומב
םימש ןחלושה לע לבא ,35שבדב איצומה תסורפ םילבוט .114הנשה לכ
.36חלמ םג

.93רחשה-תוכרבב רחמל דע ,"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.93הכוסה תיישע רבד-לע םירבדמ םינפ-לכ-לע וא םיקסעתמ ברעה

תבוח ידי התע םג םיאצויו ,לעופב השעמב הזב םירהזנ םניא - םכותב ינאו - לארשי בור"
.115"הזב רוביד ידי-לע ןיינעה

,לטיקה תא טשפ םרטב דוע ,רדחל ותסינכב דימו ,ברעה התיבה רזוח יברהש ואר םינשה תחאב
.116הכוס יניד דומלל לחהו ,הכוס תכסמ תוינשמ איצוה ,םירפסה ןוראל שגינ

ישילש םוי
ירשתב א"י

.93(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

.117תסנכה-תיבל םימיכשמ

,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב - ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
.118הנעתמ

ישימח םוי
ירשתב ג"י

תונש) ד"בח יאישנל יעיבר רוד ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ויבא להואב ,שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,(ג"מרת-ו"כרת :תואישנה
.119'קדצ
אורקל ןתינש ז"ס ידוקפ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבה תעדכ אלד איהו .20 'מע םיגהנמה-רפס ,יברה תארוה (1
.(תבט 'ד םוי-םויה ,ק"שעו םויל רוא וניתובר י"ע ת"ומש תאירקמ ריעהלו) ט"ויו תבש ילילב ארקמ

.ע"פב ןיינע אוהש תוצח רחאד םיליהתל ךייש המ ,ר"והל רשקב הנווכה ע"צו

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (2
.ש"ייע

יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (3
.החפשמ לכל 'א רנ קילדהל םויכ םיגהונ םיבר ,השעמל .זסק 'מע 'ד"בח

:ת"ישעב תורנ 'ג - גארפמ ל"רהמהמ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת ש"הס (4
ןכ .(םש יברה תורעהב ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ -רנו ,םייח-רנ - כ"ויעבו ,הבושת רנ - הבוש ש"עב
תא תושעל ףאו ,'וכו תוליתפה תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ
.הזל תונכהה

ךכ .תורישה ראשמ םגו הנשה לכ תאירקמ םינושה ,םידחוימ םימעטב וז הריש הרותב ארוק היה ז"הומדא (5
יחא א"זרה ק"הרה דמל ונממו ,קדצ-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרה תא תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ
.(460 'מע א"ח ד"וקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא

,יברה לש ש"רהמ תודלותה 'ס) שטירזממ דיגמהו (ט"כפ א"ח צ"יירוהמ ר"ומדאל תונורכזה 'ס) גארפמ ל"רהמה
לכש ,םילודגמ יתעמש" :(ומ 'מע - ק"הלב .56 'מע) א"שת ש"הסבו .פ"עב וניזאה תריש דומלל וויצ (74 'מע
.ש"ייע ,הסנרפב לודג הכרב עפש איבמ הזש םש ראבמו ."פ"עב וניזאה תריש תא תעדל ךירצ ידוהי

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (6

אליממו תווצמה לכמ רוטפש - ןטקל םוקמ ןיאש 144 'מע ד"יח ש"וקלב ראבתנו ,ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (7
םירקמב" וליפא ונייהו .כ"ע ,'לארשי הבוש'ד הרטפהה רמאיש - הבושתה ןיינע (תומילש) ולצא ךייש ןיא
'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה) "ןטקל ריטפמ תתל וגהנ אל םידיסח לצא" ירה יכה -ואלב יכ ,"ללכהמ םיאצוי
.(2334

אלו שממ הלילהמ אלא ט"ויכ גוהנ וניא כ"וי ברע ירהש םעטהו ,"ךנעי חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס פ"ע (7*
.ה"ס ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש - וינפלש החנממ

רואיב הארו .34 'מע םיגהנמה -רפסב אבומה פ"ע ,(תיזכ לכא םתסה ןמו) 60 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה טקל (8
-רפכ 'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוק האר ,תונוזמ זא וניתובר ולכאש המ ןיינעל .84 'מע אכ ךרכ ש"וקלב הזב
.26 'מע דעק ןויליג ,ד"בח

.ד"בח-ללוכ חול (9

.(59 'מע םיגהנמה-רפסב פ"כהוי יגהנמ םויסב עמשמ ןכ ךא ,םש ז"הדא ע"ושב אבוה אל) ברת ס"וס א"מר (10

ט"וי רבכ וגהנש ןוויכ ,ןונחת רמוא וניא תוצח רחא ט"מהעש ש"ק ארוקה םג .ירשת אי ,ד"בח-ללוכ חול (11
.ה-ד"ס ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,(ה"רעכ אלש) תוחילסב וב םיטעממ ויהש ,זא

הארנכ יברהו .תירחשל תורפכ ןיב הנושארה םעפה התיה ,פ"ג וניתובר ולבטשכ םגש ,חעק 'מע 'רצוא'ב (12
.(נ"הדהו ,החנמו) תורפכ ינפל םילבוט םיבר מ"מו .זא קר לבט

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה-םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (13
פ"כהוי תכרעמ דמח-ידש .א ק"ס ז"מב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת-ימי-תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ןכ ינפל ילואו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (14

ג"מפ .ןטק יכדרממ םש ח"בה ש"מכ) םימואתל ןנישייח אל" :36 'עה 59 'מע ב"כח ש"וקלבו .ז"הדא רודיס (15
םימואת' רשא רורב םיעדוי תובר םימעפלד ,וננמזב ע"צו .גהנמב אוה רבודמהו אוה אטועימד ןוויכ - (םש
,'תורפכ'ב גהנתת ךיא - הזב-אצויכו םירופיכה-םויו תבשב שפנ-חוקיפל עגונב םיכמוס הז רוריב לעו ,'הנטבב
."'וכ דחא לוגנרתב םירכז המכ רוטפל א"י ה"אלבד ד"ודנב טרפבו ,'וכ אחיכש אלד ןוויכד רמאנש וא

אלו ,תפסונ הרפכ הכירצש איה םאהש (חצ ס"וס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב - ק"הלבו) םש ראובמה פ"עו
ןמז ינפלו ,ןכ ינפל םיימוי וא םוי תורפכ התשע רבכ םא כ"אד ,וריעה - ומצע רבועה ליבשב איה הרפכהש
.התע םג ול הליעומ רבועכ וירבא לע הרפכה אמש וא .ומצעל תדרפנ הרפכ קוניתה ךרטצי ,קוניתה דלונ תורפכה
.ע"עו

,ונתפילח" תונושלה ורודיסמ טימשה ז"הדאש 'כ (ב"ס ד"מפ) ללוכה-רעשב .58 'מע םיגהנמה-רפס (16
םישועשכ םג ,(בבוסמה אלו רפכתמה) "יתפילח" דימת ורמאיש ותנווכ הארנכו ,המודכו "ןהתפילח ,ןכתפילח
.לעופב ונגהנמ המ ב"צו ,תורחאו םירחאל

- טעמ הילע ךורדל :תורפכה רדס רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבב
633 ןויליג 'ד"בח רפכ') הפירש ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ
ק"כש 14 'מע די 'תומישר'מו ,ז"כ ללשש ,ל"נה כ"העשמ ריעהלו .םטשרבלה ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע
'יס םירפא-הטמ האר ,(וילע וידי יתש ךמוס היה לבא ןחלושה תחת לוגנרתה קרוז 'יה אל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.ה"ס הרת-דרת

.ב"סוס ד"מפ ללוכה-רעש (17

.ש"ייע ,זעק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (18

לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה ב"ושה ונב יפמ ,ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה קיתווה ב"ושה רמול דיפקה ןכ (19
ב"ס חכ 'יס ד"וי ע"וש הארו .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יפמ תאז עמש ויבאש ול המודמכו ,ןיקסר 'יש
.(זי ק"ס םש ת"כרדב ע"עו) .וילע ריעהש המו ,חבז-תרות 'סמ זט ק"ס םש הבושת-יכרדו

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
.םש כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ותכרב היהת אלש - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ

.288 ע"ס א"יח ש"וקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (20

זרת 'יס א"טמ הארו .םש 'רצוא' ,פ"כהוי ברעב ט"וי ידגב שובל היה יברה םג .17 'מע ,ל"נה 'תומישר' (21
.א"ס

.18 'מע ,םש 'תומישר' הארו .ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (22

.םש 'תומישר' םג האר (23

.ד"קס 'פ"כהויע יניד' םייחה ביתנבו הכוראב ש"ייע ,א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (24

,םיאולימה רעש) קדצ-חמצ הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (25
.426 'מע ז"יח ש"וקלב וירבד וראבתנו ,ז"ע המתש (ב"ע זט ,םישודיח

.ז"ס םש (26

.פק 'מע 'רצוא'ב ונמסנ ,צ"יירוהמ ר"ומדא תוחישב דועו ,71 'מע 5 ןויליג שטיוואבויל-ץבוק (27

קקדזיש ו"ח וילע רזגנ םאש ,םעטה איבה חל ק"ס הרת-דרת 'יס א"טמל ןגמה-ףלאב .םש םיגהנמה-רפס (28
- םחנמ-תרות' םג האר .373 'מע ד"יח ש"וקלב אבוה .'חאקעל'ה תלבקב הבוח-ידי אצי ,םדו רשב תנתמל
.נ"שו ,ךליאו 22 'מע א"ח נ"שת ש"הס .9 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה

.םש םיגהנמה-רפס (29

םינשב דבלמ ,הז םויב להואל ךלה אל יברה םג .א"מרהמ ה"ס הרת 'יס ז"הדא ע"ושב אבומ גהנמהש תורמל (30
.דפק 'מע 'רצוא' - נ"שתו א"ישת

.ג"ס זרת 'יס םירפא-הטמ (31

.חמ תוא ,כ"ויו ה"ר ,ת"הע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (32

.פ"כהוי םשל (תודועס יתש אמשו) הדועס דוע ףיסוהל הנווכהש עמשמ (ג,דמ) ללוכה-רעשב .ז"הדא רודיס (33
.ע"עו

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (34

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק - ק"הלב םוי-םויהל תופסוה) ב"ח םוי-םויה (35

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (36

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (37

רפסב הארוההש ,הקלנה תרימאו ,תוקלמה ןמז - םיטרפה ינש דבלמ) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (38
.(תרחא םיגהנמה

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע 'רצוא' (39

.ח"ס ורת 'יס א"טמ (40

'מע 'ךלמ תב הדובכ' 'סב אבומהו ,א"יס ש"ייע ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (41
.ועק

ןונחת הב ןיא ירהש ,וז הליפתב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא ,הרואכל .ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (42
ןושלמ ע"צעו .(386 'מע ט"ח ש"וקל) "ךירצש המכ קר םירמוא אטח-לע" :הארוההכו ,הפוסבש יודיווה קר אלא
וביל לע הכיה אל יברה - עודיה לככ ."...פ"כהוי (ברעמ :אלו) יאצוממ" 65 ע"ר םיגהנמה-רפסב ןודנב יברה
.ופוסב טעש ןויליג "תורשקתה"ב ןוידה הארו ."ונל חלס"ב וז הליפתב

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (43

.יברה גהנממ ,אר 'מע 'רצוא' (44

-רוקממ איבה םש 'רצוא'ב) .חמר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' ,9 'מע ה"שת ש"הס הארו ,151 'מע א"שת ש"הס (45
.("םיבייח ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב 'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (46
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת ש"הס - םימל םירופיכה-םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (47

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (48

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש .156 'מע ז"צרת ש"הס - ףכ דוע ףיסוהל(ו

.הזב םג םיגהונ םיברו .ג"יס ורת ז"הדא ע"ושב ('םתס'ב העד רחאל ,"א"יו") היינש העד (49

ינפל תונתהל בוט ,ןכ -ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגר .ג-א"ס חרת 'יס (50
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,ש"הוזחמ (51

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (52

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס א"טמב (53
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה-ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
שיש - בנק 'מע ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב) תסנכה-תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
תיבב היהי המשנה רנש 44 'מע םידעומה-חבשב איבמ ןכלו .(ש"ייע ,לקנב תובכל לולע וניאש םוקמב וחינהל
.םירופיכה-םוי יאצומב וילע לידביו

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה-רפס (54

.חצק 'מע 'רצוא' (55

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (56

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (57
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

ןינעל 46 'מע םיגהנמה -רפסו ,(כ"וי ןינעל) זלש 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ רפסמ ,וצק 'מע 'רצוא' (58
לולא יגהנממ טמשנש ע"צו .(א"ישת ןילקורב ,הכיא תליגמ לע צ"צה תומישר ףוסב הנושארל ספדנ) באב העשת
ס"וס ד"ירת ז"הדא ע"ושב קספנכ) םעטה יפלו .(232 'מע ט"שת מ"הס) ט"שת יהלשב ןכ-ינפל וספדנש כ"ויו ה"ר
לע ןגמש תורמל) רוע-יומד יטסלפ רמוחמ לענב םג רימחהל ןיא הרואכל ,אקווד רוע לש אלא וניא לענמש (ג
ןוויכ ,הזב ךייש אל ןיעה-תיארמ םושמו) שממ רוע ליכמ ונניא דוע לכ ,וננמזב ץופנה (שממ רוע ומכ לגרה
.('וכו בלחב היוס יקינקנ ןיינעב ומכו ,לכל עודי רבדהש

.םש םיגהנמה-רפס (59

.דצק 'מע 'רצוא' (60

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (61

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (62
'יש יבצ-לארשי 'ר ח"הרה) תועיבקב תאז רמוא היה יברה .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיווב תצק
.(ןייטשנצילג

.ר 'מע 'רצוא' ,'הכז הליפת' םירמוא ןיא

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע םש (63

.(ל"נה) 'תצרפו' ןגנל יברה הרוה תחא םעפ .גר-בר 'מע םש (64

.אכ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (65

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש 'וביסמב ךלמה'בו .ז"הדא רודיס (66

.יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות לידגי ץבוק (67

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (68

.63 'מע םיגהנמה-רפס (69

.ח"ס םש ז"הדא ע"וש (70

.ט"ס םש (71

:םשו ,[אמוי תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה-חבש 'סב] ג-ביר 'מע 'רצוא' (72
םיליהת תרימא רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש
,הנישה ינפלש םיקרפה םע הטימה לעש ש"ק ארקו ,רודיסה חתפו דמעש ואר םימעפל :רסמ ל"נה] .ט"ויו תבשב
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .[נ"כהיבמ אצי זאו

,ש"ק ףוסב "םימלועה ןוביר" חסונ רמול ספדנ ,האבה הרעהב ןלהלד םירוזחמב .59 'מע םיגהנמה-רפס (73
רופיס אלא הניא םש ןוועה תרכזהש ינפמ ,ט"ויו תבשב םג תאז (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה םשב) א"י ןכאו
,"הליפת עמוש ...התא יכ" :הארנכ כ"חאו ,'חטבבו' דע ל"צ ,תוצח ןוקיתל םימיכשמ ןיאש ןוויכ .םירבד
."רחש הריעא" אל אמתסמ לבא "...הוויצ הרות" קוספ םג ילואו

ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש עמש-תאירק םדוק' אלו) 'הנישה םדוק' תועמשמ .54 'מע םיגהנמה-רפס (74
ת"הק תאצוה ,ש"הוזחמבו .(הנישל 'ליפמה' תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל רתויב בורקה
.72 הרעה ליעל הארו .'ליפמה' תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ,ז"חאלשו ז"משת תוחילסה ימי ,ד"בח-רפכ

ירועישו תודמ .אפק 'מע 'הווקמ רועיש' האר - םירופיכה-םויב הליכא (ינמזו תויומכ) ירועיש ןיינעל (75
ירה ,(דס ןמיס הס ןויליג ,ןילקורב ,הרות לידגי ץבוק האר) םרג 30םניא ק"מס 30-ו רחאמו .טמר 'מע הרות
'דכו םחלה תא סוחדל יוצרו ןתינו ,(םרג 0.6 )18 דיחא םחלב ,(םרג 0.4 )12 אוה ןבל םחלב תופיפצה-עצוממ
.חפנל ךרעב הווש לקשמה תוקריו תוריפבו .רשפאה לככ הדידמה-ילכל

לבא ,תאז רמול אלש קספ ורודיסבש 'כ ט"ס ד"לפ ללוכה-רעשב) ח"יס ח"ירת ;א"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (76
'םילשורי הנוב' תכרב םייסש רחא רכזנו ,'אוביו הלעי' רמול חכש םאו .(וילע קלחנ הפק תוא רודיסה יקספב
.(הז ס"וס ב"נשמ .ח"יס גלק 'יס ע"ושציק) רוזחי אל -

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (77

.ה ק"ס ז"טרת 'יס א"טמל ןגמה-ףלא (78

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (79

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (80

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה-רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (81

ירשק ףוס דע קר םילטונ םייוולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת א"טממ ,386 ע"ס ט"ח ש"וקל (82
.נ"שו 50 'מע םידעומה-חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל-ףלא הארו (םהיתועבצא

,יברה תארוה - ז"ס גלק 'יס ע"וש רוציקה תעדכ) עורזה קרפ דע םינהכה ולטי תירחש םיידי תליטנב םג
מ"מו ,(31-28 'מע בעק ןויליג ,ד"בח-רפכ 'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוקב הזב ןויד הארו .זיר 'מע 'רצוא'
.(םש ש"וקל) פ"כהוי יאצומב ןיגוריסל םהידי ולטיו ובושי

.נ"שו ,הפק 'מע ,'םיגהנמ ירקח' 'סב הז אשונב הריקס האר .ז"הדא רודיס (83

םשב וט ק"ס ומ 'יס אבר הילא רפסב אתיא" 11 'מע ג"שת םירמאמה רפס - א ס"וס ג"שת םלוע ןודא ה"ד (*83
.(ד"בח-רה-תלחנמ לייווצרוק 'יש אפיל 'ר ח"הרהל הדות) "...ימ לכ ,יתאצמ" ל"ז ל"שרהמה

.כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (84

.א,דפ א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס ח"הכ .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (85

פ"כעו ,רוכזי רמול ראשנ תב וא ןב ל"חר ול רטפנו םירוה ול שיש ימ םג הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (86
.ןייעו ,םרובע ורמאיש םירחא ןיאשכ

'הנורחא הנשמ' איהו) ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םיניינע ןכות' תרבוחב יברה תארוה (87
האבוה ,(םש הטמשנש לבחו ,"רכינ היהי אלש ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב אבומה יפלכ
.ב -אכר 'מע 'רצוא'ב התומילשב

יברה הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (88
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירה ריכזמל

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) .ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (89
.(שידקה ינפל '...יתעדי' יקוספ

רוביצהו ץ"שה העירכה רחאלש ץופנש אלפלו ,(ה"רב כ"שכו) הליפתהמ דרפנ-יתלב קלח אוה 'ונילע' הנה (89*
ךישממ ץ"שהש רורב "חקורהמ הלבק"כ םירמואש םיקוספה תודוא םלשה רוזחמב ןושלה יפלו .שחלב ותוא םימייסמ
םיסופדו י"תכמ הנורחאל ל"יש מ"דבו ל"ירהמב םנמא) שחלב רוביצה תאז םירמוא זאו ,לוקב ונילע חסונ
םירוזחמ תצקב חסונהכ אלא - גי ק"ס ג"מפ ללוכה רעשה ןוקיתב הרוקמש - וזכ אחסונ ללכ ואיבה אל םינושאר
ץ"שהש רחאלש גהנמה היה ילואו .ולא םיקוספ ץ"שה רמאי, וניקלא אוה רמוא להקה רשאכש,םש החדש ל"ירהמבו
.(ע"עו .םיקוספ ןתוא רמאי זאו ,רוביצה תאז םירמוא ,לוקב ורמואל םייסמ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (90

.ג ס"וס גיק 'יס ז"הדא ע"וש (91

.בלק 'מע 'רצוא' הארו .10 'מע 'ד 'תומישר' (92

.59 'מע םיגהנמה-רפס (93

ןמסנ) הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ תא פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ב-אלר 'מע 'רצוא'ב

.גלר 'מע 'רצוא' (94

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (95

.ד"בח-ללוכ חול .64 'מע םיגהנמה-רפס (96

א,טנ ףד א"ח ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת מ"הסב םג רבסומו קסופמ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (97
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ אתיא

.עק ןוגינ ,םינוגינה-רפס (98

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (99

תוחוכ ,ירמגל םישדוחמ תוחוכ הלעמלמ לארשימ דחא לכ לבקמ הליענ תליפתלש ,35 'מע םולש-תרות ש"הסב האר
.ש"ייע ,םיינחור ןכש-לכמו םייימשג

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע 'רצוא' (100

'מע 'רצוא' - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה ,רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (101
.המר

.בע .ומ .גל 'יס ח"הד .א ק"ס חיק 'יס ת"עש (102

.ט ק"ס םש ש"הדבבו ד"ס אכ 'יס ש"הוצק (103

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת ש"הס (104

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס א"טמ (105

ח"ומ ק"כ תוחיש תומישרמ - ה"יוה םש דגנכ" :םש יברה ריעהו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת ש"הס (106
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (107
.(יברה תעדל :העמשמ וז

.386 'מע ט"ח ש"וקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (108

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (109

.94 'מע 918 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב רנורג 'יש ל"ירה ח"הרה לש ובתכמב הארו .חמר 'מע 'רצוא' (110

.םש 'רצוא'ב םינוש הגהנה ינפוא האר (111

.ד"בח-ללוכ חול (112

.נר 'מע 'רצוא' הארו .ומר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' ,ט"ס םש ז"הדא ע"וש (113

.אנר 'מע 'רצוא' הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע ןזוא-עמשל (114

.דועו ,אנר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .םש 'תומישר' הארו .41 'מע א"ח נ"שת ש"הס (115

.27 'מע 246 מ"יב ,קינוי רעבוד 'ר ח"הרה יפמ (116

.ד"יס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (117

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (118

,יברה תוחישב םויה תלעמ רואיב .הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב (השדחה) הבצמה םולצתו ,תוקלתסהה רואית (119
.ךליאו 53 'מע 'גחב גחה תוכלה' 'סב ואבוה

תואה לש פ"כע ,הנשמ קרפ דומיל :ףיסוהל ידכ ,תאזכ 'ןוצר תע' לצנל יברה עיצה ,תומוד תויונמדזהב
אלוליהה לעב יניינעל הקדצ תניתנב ;הליפתה תדובעב ;אלוליהה לעב לש ותרותמ דומיל ,םשה תויתואמ הנושארה
שי ,םויב וב וקלח וא ל"נה השענ אל םאו .תובוט תוטלחהו ,החמש לש תויודעוותה םייקלו ;ומוקמ-יאלממו
'מע א"כח ש"וקל .292 'מע םש תופסוהו ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' האר) םיכומסה םימיב ומילשהל
.(276

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il