- ז"כת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ירשתב א"כ * הרות תחמש ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ רודו רוד תורצוא תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


!הב שמתשיש - "השורי" לש התילכת


אוה אלא ,םינוש םירבד ינש םניא דמולש הרותהו ידוהי
תויהל לכוי ידוהיש תורשפאהו חוכה * תחא תואיצמ הרותהו
ןיינע והזש ,ולש איה הרותהש ינפמ אוה ,הרותה םע דחואמ
דמליש איה תילכתה ,תאז םעו * השורי ןושלמ ,"השרומ"ד
* "השורי"כ אלו ומצע חוכב העיגיו הדובע לש ןפואב הרות
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמונל הוויצ הרות" 1רמאנ הז לעש ,הרותבש השוריה ןיינע תודוא (רמאמהב) ליעל רבודמה
-םויה ארקנ ןכש ,"ונתחמש ןמז"ד ןיינעה תוללכל דחוימב ךייש - "בקעי תליהק השרומ השמ
.הליפתה חסונב הרות-תחמשד בוט

עקידנעייווצ א") הלופכ החמש לע הרומש ,םיבר ןושל ,"ונתחמש ןמז" ןושלה רואיב םדקהבו
,2לארשי םע הרותה לש החמשהו ,הרותה םע לארשי לש החמשה לע יאקד - ("החמש

תוחמשה 'ב תללוכש תחא הביתב תוללכנ ןכלש - דחי תודחאתמ תוחמשה יתשש דוע אלו
ידוהיהש ,ונייה] םמצע ינפב םירבד ינש םניא דמולש הרותהו ידוהיהש ןוויכ - ("ונתחמש")
("קאמשעג") גונעת ול שיש ךכב קר איה הרותה םע ותוכיישו ,ומצע ינפב תואיצמ אוה
ויהו ומע תדחאתמ דמולש הרותהש אלא ,['וכ הקומעו הבחר המכח התויהל הרותה דומילב
,םידחאל

רמאמ ךרד-לע ,הרותה יפ-לע אליממ ךרדב תושענ ויתוישע לכש ךכב אטבתמ הז ןיינעש -
םא בושחל ךירצ ןיאש ,ונייה ,"ערכ הישפנמ םידומל אטמ יכד אשירל וביט אנקיזחמ" 3ל"זר
(ףוגה ירבא ראש הז ךרד -לעו) שארהש ןוויכ ,אליממ ךרדב תישענ העירכה אלא ,עורכל
תכסמ דמולש ומצע ינפב תואיצמ וניאש רכינ הזבש ,4הרות יפ-לע ומצעמ גהנתהל לגרוה
תואיצמ ושענ ךורע-ןחלושה וא תכסמהו אוה אלא ,הזב אצויכו ךורע-ןחלושב הכלה וא ארמגב
- תחא

םידחאל תויהל 'וכ והומכ דוחיי ןיאש אלפנ דוחיי" :5אינתב ןקזה ר"ומדא ןושלבו
."הניפו דצ לכמ שממ םידחוימו

הרותהש ינפמ אוה - הרותה םע דחואמ תויהל לכוי ידוהיש תורשפאהו חוכה - הז ןיינעו
.השורי ןושלמ ,"השרומ"ד ןיינע והזש ,ולש איה

בותכב רמאנ ןכלש - ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,לארשימ דחאו דחא לכב אוה הז ןיינעו
- אוה לארשי םשל בקעי םשה ןיבש קוליחה :אקווד בקעי םש ,"בקעי תלהק השרומ 'וג הרות"
השענש ,ונייה ,6"לכותו םישנא םעו םיקולא םע תירש" םש לע ,הלעמה םש אוה "לארשי"ש
"בקעי" ןכ-ןיאש-המ ;ה"בקה םע דחאתנו רשקתנש הז ידי-לע 'וכ םלועה תואיצמ לע תיבה-לעב
הרותה יניינעב ותדובעב ליחתהש ינפל דוע ,ותדילב דימ וניבא בקעי ארקנ ובש םשה אוה -
."'וגו םיקולא םע תירש"ד הלעמהל עיגהש ינפל המכו-המכ-תחא-לעו ,תווצמו

,דלונש העשב ,ידוהי לכש - הז ונרודל דע תורודה לכב לארשי ינב לכל עגונב הז ךרד-לעו
םשב םג ארקנו ;יולגב התע ובצמו ודמעמ והזש - בקעי םשב ארקנ ,ותדובע תלחתה םדוק דוע
בצמו דמעמו אגרדהל אובל לכוי הצרי קר םאש םינמוזמ תוחוכ וב שיש םש לע - לארשי
.לארשי םשב (םג) יולגב ארקיי זאש ,"לכותו םישנא םעו םיקולא םע תירש"ד

ןיידע עיגה אלו ,הדובעה תלחתהב אצמנש ימ םגש - "בקעי תלהק השרומ 'וג הרות" והזו
לש ןפואב הרותה וילא תכייש - דבלב "בקעי" םשב יולגב ארקנ ןכלש "לארשי"ד אגרדהל
לוכי וניא שירומהש ,שרויה דצמ ןהו שירומה דצמ ןה ,אקייד השורי ,("השרומ") השורי
שרויהו ,(7"לטב ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמה" ירהש) השוריה תא לטבל יאנת תושעל
.השוריהב תוכזל ידכ ללכ העיגיו הנכה ךירצ וניא

בייח לארשימ דחאו דחא לכ" 8ל"זח ורמא ,לארשימ דחאו דחא לכל שיש השוריה ןיינע דצמו
ותנבהבש ךכ לע טבה ילבמ - "בקעיו קחצי ,םהרבא - ייתובא השעמל יישעמ ועיגי יתמ רמול
אצמנש תויהל לוכיש םג המו ,םלועה תובא לש םתגרדמל ללכ ךרעב וניאו עיגמ וניא ותעידיו
,ןבל תיבב בקעיל ויהש תונויסנהמ רתוי םישקו םילודג םה הבש תונויסנהש וזכ הביבסב
-תניתנ םג אוהש "ןמיס" ,9"םינבל ןמיס תובא השעמ"ש ןוויכ - 'וכו ךלמיבא תיבב קחצילו
ךליל לכויש םהירחא םהינבמ דחאו דחא לכל ךרדה תא וללסו וחתפ תובאהש ,ונייה ,10חוכ
.ול ךרטצמה לכב ה"בקה לש ויתוכרב תא הז ידי-לע לבקלו ,'ה ךרדב

אוהש יפכ השוריה ןיינעמ הארוה דומלל שי ,הרותד השוריה ןיינע תוללכל עגונב ,הנהו
יניינעמ תויאר םהילע םיאיבמ ל"זחש הרותבש םיניינע המכב וניצמש יפכ - םלועה יניינעב
בצמו דמעמב םלועה תוללכ תויה םע - (הזב אצויכו ,"'וכ המוד רבדה המל לשמ") םלועה
.הרותה ידי-לע ונקתל םיכירצ לארשי ינבש

:הזב ןיינעהו

.הב שמתשמ אוה ירה - השורי לבקמ םדא רשאכש םלועבש גהונב

ידי-לע "אתוכלמד אניד" יפ לע ולש אוה ןוממהש) ךכב קפתסמ וניא - ןוממ שרוי םדא רשאכ
אצמנ ץפחהש ךכב קפתסמ וניא - ץפח שרוי רשאכ הז ךרד-לעו ,דבלב "קנב"ב ודיקפמש (הז
- ...ויבג לע רבטצהש קבאה תא הקנמ ןמזל ןמזמו ,אבטצא יבג-לע ותיבב חנומש ,ותושרב
...השוריה תא "הווש" אוה ןיא הזכ ןפואב ,ןכש

שישכ - בוט המו ,תילמיסקמה הדימב הלצנלו הב שמתשהל אופיא איה השוריה לש התילכת
ארקנה) ירוקמה שוכרה תא עיקשמש הז ידי-לע ,הככ םימעפ המכ השוריה תא לידגהל ותלוכיב
.'וכ ךרעב אלש חוורל דעו ,רתוי דוע חיווריש ןפואב ("לאטיפאק" :הנידמה תפשב

:הרותד השוריב - הלאה םירבדה לככו

תרשע ה"בקה רמאשכ 11יניס רה דמעמב תחכונ התיה ותמשנש ךכב קפתסהל ידוהי לוכי
הבש) הלוכ הפ -לעבש הרותהו בתכבש הרותה תא השוריב אוה לביק הז ירחאלו ,תורבדה
רשאכ לבא ;"בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוויצ הרות" בותכש ומכ ,(תורבדה תרשע וראבתנ
תילכת ךפיה הז ירה - הזמ רתוי ךירצ וניאש רמואו ,השוריב ול הנתינ הרותהש ךכב קפתסמ
ךרדה תא םדאל תורוהל ידכ הנתינש ,12הארוה ןושלמ איה "הרות" ,ןכש ,הרותה תשורי תרטמו
.השעי רשא השעמה תאו הב ךלי רשא

ומכ ה"בקהל םיכיישה םירבדה לכ ןיבש ,ונייה ,ה"בקה לש רקי יכה רצואה איה - הרותה
הרקי" 14בותכש ומכ ,רתויב הרקיה איה הרותה ירה ,"'וגו בהזה ילו ףסכה יל" 13בותכש
;"םינינפמ איה

תכרב חסונכ ,לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה ןתנ - ה"בקה לצא רתויב הרקיה - וז הרותו
- (תרחא הרות אל) ולש הרותה תאש ,ונייה ,אקייד "ותרות" ,"ותרות תא ונל ןתנו" :הרותה
...וז הנשבו הז םוקמב םג ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ דחאו דחא לכל ,"ונל ןתנ"

הארוה ןושלמ - המשכ - "הרות" לש ןפואב לארשימ דחאו דחא לכ לצא היהתש - הזב הנווכהו
םדאל ותוא השועו ,תויחל דציכ םדאל הרומש ,ונייה ,םייחב הארוה15 - "םייח תרות"ו ,
:יח

,לבא ,הנש םירשעו האמ דעו ,הנש םינומש-םיעבש ךשמב - "חול"ה יפ-לע - תויחל םדא לוכי
וא ,היתשו הליכא ,הניש לע זבזובמ ונמזש ,ןמזה לכ ךשמב ומע השענ המ בושחל ליחתמשכ
...ידכ ותסנרפב אוה קסוע םויה לכ - !הייתשו הליכא רובע רכתשהל ידכ ותסנרפב תוקסעתה
לוכאל לכויש ידכ רחמ הסנרפה קסע רבד-לע אוה בשוח "רעניד" לכואשכו ,"רעניד" לוכאל
ומצע תא ספות יזא - םינשו םישדוח תועובשו םימי וילע םירבוע ךכו ...רחמ םג "רעניד"
!םמשל םייוארה םייח תויחל ליחתה אל ןיידעש ("ךיז רע טפאכ")

!םמשל םייוארה םייח םניא - היתשו הליכא םה םתילכתש םייח

תפשב ארקנה) ןמש רשב לכואש ,ותייתשו ותליכאמ דאמ הנהנו גנעתמו הוואתמש תמא ןה
אלא םניא האנההו גונעתהו הוואתה ,לבא ,'וכו םשובמ ןיי התושו (..."קייטס" :הנידמה
תונקיר שיגרמו ,המואמ ולצא ראשנ אל הז ירחאל וליאו ,דבלב השעמה תעב ,העש יפל
!ןוצר תעיבש רדעהו ("טייקטסופ")

לש ןיינע אוהש רבד ןיב ןיחבהלו עדיל םינמיסה דחאש רסומ ירפסב בותכש המ עודיכו]
רבדב :השעמה ירחאל םדאה תשגרה ,אוה ,דבלב הוואת יולימ אלא וניאש רבדל השודקו הווצמ
ןכ-ןיאש-המ ,ןוצר תועיבשו קופיס לש שגר ונשי היישעה ירחאל הנה - השודקו הווצמ לש
.[המואמ ודיב ראשנ אל הז ירחאלו ,העש יפל אלא הז ןיאש ,הוואת יולימב

,("ראדנעלאק םענעריפאפ א") ריינ לש "חול" יפ-לע אוהש יפכ "םייח" לש גשומהש ,אצמנו
יפ לע םייח לש בר ןמז ךשמ ירחאל םג ,ןכלש ,םינוש םירבד 'ב םה - םמשל םייוארה םייחו
.םמשל םייוארה םייח תויחל ליחתה אל ןיידעש ןכתיי "חול"ה

ותויהל ,רשא ,ה"בקה ידי-לע "םייח תרות" םדאל הנתינ - םמשל םייוארה םייח תויחל ידכו
.םמשל םייוארה םייח םדאה היחי הדי-לעו הבש רתויב הבוטה ךרדה תא אוה עדוי ,םדאה ארוב

."םייח תרות" רותב הב שמתשי םדאהש - הרותה תשורי לש התילכת יהוזו

השמ ונל הוויצ הרות" ןירוקש עמושו ,הרות-תחמשב הרותל הלוע ידוהי רשאכש ןבומ הזמו
ול ןיאו ,דבלב ("לאטיפאק") ירוקמה שוכרה והזש תעדל וילע - " בקעי תליהק השרומ
-לע ,רתויב לודג יובירב רכתשי הז ידי -לעש ןפואבו ,הזב שמתשהל וילע אלא ,ךכב קפתסהל
."ותוא ןיעייסמ רהטיל אבה" 17ל"זר רמאמכו ,16"ורזוע ה"בקה"ש הז ידי

18ל"זח ורמא וילעש הרותב ןיינע דוע ונשי - הרותבש השוריה ןיינע לע ףסונ ,הנהו
קר אל היהת הרותהש איה תילכתהש ,ונייהו ,"ךל השורי הניאש הרות דומלל ךמצע ןקתה"
העיגיו הדובע לש ןפואב הרות דומלל םדאה לע אלא ,ה"בקהמ םדאה לבקמש השורי לש ןפואב
.ךכל יואר היהיש ומצע ןיקתהל ךירצ הז ליבשבו ,ומצע חוכב

:הזב ןיינעהו

,ה"בקה לש ותמכח איה הרותה ירהש ,םלועבש תומכוחה ראש ומכ ,אמלעב המכח הניא - הרותה
הטמל הרותה תא ןתיל ה"בקה לש ונוצרב הלעש אלא ,"יח לכ יניעמ המלענ" איה המצע דצמש
;ישונא לכשב הגישהלו הניבהל םדאה לכויש ןפואב

וניא ודומילש חוטב היהיש ,ונייה ,יעבדכ הרותה תא ןיבהלו דומלל לכוי םדאהש ידכ לבא
,יתימא וניאש שוריפ שרפמ וניאש ,19(םייח םס ךפיה) "'וכ ול תישענ הכז אל"ד ןפואב
ןיקתהל אוה ךירצ - הרות לש התתימאל ןווכמ אוה אלא ,ו"ח תוועמ ןיד קספ איצומ וניאו
.ןקותמ רבד היהי ומצע אוהש ,ונייה ,("ךמצע ןקתה") ומצע תא

:"הליחת הרותב וכרב" - הרותה תכרבד הנכהה ידי-לע השענ הז ןיינעו

לכמ ונב רחב רשא" :איה - "ותרות תא ונל ןתנו" םירמואש ינפל דוע - הרותה תכרב תלחתה
תויהל לכויש המדקהה יהוזו ,םימעה לכמ לארשי ינב ונתשנ וז הריחב ידי-לע ,רשא ,"םימעה
ינבש ינפמ איה הזל תורשפאהש ,ונלש שוכר אהת ה"בקה לש ותרותש ,"ותרות תא ונל ןתנ"
.םימעה לכמ םהב רחבש הריחבה ידי-לע םימעה לכמ ונתשנ לארשי

,ונייה ,"ונתממור"ש ךכב תאטבתמו הרושק - "ונתרחב התא" - לארשי ינבב ה"בקהד הריחבהו
איה םתגהנה ,אלימבו ,'וכו ףוגה תואיצממ הלעמל ,םלועה תואיצממ הלעמל םה לארשי ינבש
."'וכ "ונתשדיקו" - הלדבהו השודק לש ןפואב

לועפל הלוכי הניא המשנה ירהש - ףוגה יניינעב בשחתהל ךירצש ןעוט והשימ רשאכ ,ןכלו
,("שטנעמ רעשיטייל א יוו") בושיה ןמ םדאכ גהנתהל ךירצ אלימבו - ףוגה אלל םלועב
'וכו "ןותיע"ה אורקל ,םויב תועש 7-8 ןושיל ,יעבדכ תותשלו לוכאל ,שארל לכל ,ונייה
- "ןדמל" אוה םאו ,"ךורע ןחלוש רוציק"ב ,רפסב ןייעי - יונפה ונמזב - הז לכ ירחאלו
ירוקמה "ךורע ןחלוש רוציק"ב אלא ,הנידמה תפשל םגרותמה "ךורע ןחלוש רוציק"ב שמתשי אל
,ןקזה ר"ומדא לש "ךורע ןחלוש"ב םג ןייעי - רתוי לודג ןדמל אוה םאו ...!שדוקה ןושלב
ופוג יכרוצש ירחאל קר - הז לכ לבא ;'וכו ארמגב ,רוטב ,ףסוי -תיבה לש "ךורע ןחלוש"ב
,ול היוצרה תומילשב םה

אוה ידוהיש ,ונייה ,"'וכ ונתממורו 'וכ ונתרחב התא"ש עדיל ךירצש ול םירמוא הז לע -
!ויתולבגהו םלועהמ הלעמל

םלועב הלועפה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,אקווד םלועב הלועפה היהתש ה"בקה לש ונוצרש תמא ןה
ירה הזכ ןפואבש - םלועה ךרע יפל ומצע תא םצמצמו ליבגמו דדומש ןפואב אל תויהל הכירצ
הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש - האירבה תנווכ ךפיה והזו ,םלועב דבע אוה
לע לשומ אוה השענ זאו ,םלועהמ הלעמלש בצמו דמעמב אוה םדאהש הז ידי-לע - 20םינותחתב
.ה"בקה לש ונוצר יפ-לע וגיהנהל םלועה

המב ,לבא ,21"סנה לע ןיכמוס ןיא"ש יפל הסנרפה יניינעב קוסעל ךירצש תמא ןה ,ןכלו
-תיבמ" 22ל"זר רמאמכ ,הרותב עובק רועיש דמלש ירחאלו ,ללפתהש ירחאל - םירומא םירבד
- אפוג הזו ,23"ץרא-ךרד םהב גהנה" םג תויהל ךירצ הז ירחאל קרו ,"שרדמה-תיבל תסנכה
ששח םוש וב ןיאש ,"ךורע ןחלוש" יפ לע אוה םלועה יניינעב קסעהש אדוומו קדובש ירחאל
ןיכמוס ןיא"ש הארוהה תא אוה םייקמ זא קרו ,'וכ לובג-תגשה וא הליזגו הבינג לש ןיינעמ
.עבטה ךרדב םלועה יניינעב קוסעל ךירצ ןכלש ,"סנה לע

תעב קר אל איה ה"בקהל ותדובעש ,ונייה ,24"והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב איה ותדובע זאו
וילע רכינ זא םגש ןוויכ - םלועה יניינעב קסועש העשב םג אלא ,הרותה דומילו הליפתה
ותגהנהב םגש ךכ ,"ךורע ןחלוש" יפ לע איה ותגהנהש ,("דיא-הרות א") ינרות-ידוהי אוהש
25ל"זח תארוה תא אוה םייקמ ,("באשזד ןפיוא קידנעייז") םלועה יניינעב ותרשמבו ויקסעב
הגהנהה יהוזש וריכי ויאור לכש הז ידי-לע ,"ךדי-לע בהאתמ םימש םש אהיש ...תבהאו"
.םולשו רשויו קדצ ידיל האיבמה היוארה

,ונייה ,26"השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו" - ה"בקה לש ותכרבל אוה הכוז הז ידי-לעו
הנשיש ןוויכ ,טועימב וא יובירב איה םא .היישעה תומכ לע טבה ילבמ ,"השעת רשא לכב
לש ותכרב הב הרוש יזא - "ךורע ןחלוש" יפ-לע איה היישעהו ,עבטה-ךרדב היישעב הזיחא
.ה"בקה

,םלועהמ הלעמלש בצמו דמעמב תויהל ומצע תא ןקתמ ידוהיש - "ךמצע ןקתה"ד ןיינעה והזו
,"'וכ ונתממורו 'וכ ונתרחב התא"ש הז דצמ

הרות דומלל" :הרותבש השוריה ןיינע ירחאל אבש - הרותבש ינשה ןיינעהל יואר השענ זאו
,"ךל השורי הניאש

ותדובע ךרע יפל דחאו דחא לכב אלא ,הוושב לארשי לכב איהש השוריכ וניא הז ןיינעש
.28"הרותב םילמע ויהתש" ,"וכלת ייתוקוחב" 27בותכש ומכו ,הרותה דומילב ותעיגיו

םויקב רודיההב םג ףסותי ,קמועו בחורו ךרואב הרותבש למעהב רתוי ףסותייש לככ ,ןכלו
-לעו ,29השעמ ידיל איבמ דומלתהש ןוויכ - "ורמשת ייתווצמ תאו" :בותכה ךשמהכ - תווצמה
תוכרבה לכו ,30"םתעב םכימשג יתתנו" :בותכה ךשמהכ - ה"בקה לש ותכרבב םג ףסותי הז ידי
.'וכ קמועו בחורו ךרואב - השרפב תורומאה

[...] הנתמה ןיינע - הרותבש ישילשה ןיינעה םג אב הז ירחאלו

ונל הוויצ הרות" ןירוק ובש ,"ונתחמש ןמז" ,הרות-תחמש םויב איה הז לכב הלחתההו
הניאש הרות דומלל ךמצע ןקתה"ד ןיינעהל םג םיאב הזל ךשמהבו ,"בקעי תליהק השרומ השמ
.אקווד העיגי לש ןפואב הרותה דומיל ןיינע אוהש ,"ךל השורי

השוריה ןיינעבש החמשה תא קר אל ללוכ ,םיבר ןושל ,"ונתחמש ןמז"ש ,ףיסוהל שיו
:הרותבש העיגיה ןיינעבש החמשה תא םג אלא ,הרותבש

דעו ,31השורי ול תלפונש חמשש םדאה עבטכ - השוריה ןיינע םע רושק הרותב החמשה ןיינע
הרואכל הז ירה - הרותבש העיגיה ןיינעל עגונב לבא ,32"ביטמהו בוטה" תכרב הז לע ךרבמש
.החמשה ךפיה

-וז-אל ירה - ךרעב אלש הבורמ הדימב חיוורי ותעיגי ידי-לעש עדוי םדאה רשאכ ,םנמא
העיגיהב חמשו ןוצר-עבש אוהש ,תאז דוע אלא ,ללכ אחריטו העיגי ךסוח וניאש דבלב
גונעתהו החמשהש אלא דוע אלו ,הככ םימעפ המכ חיוורי הז ידי-לעש ועדויב ,אחריטהו
!השוריב לביקש רבד לע החמשהמ רתוי הלודג איה ומצעב חרטו עגיש חוורמ

- רתוי דועו - ןהו הרותבש השוריה ןיינעב ןה אוה הרותבש החמשה ןיינעש ןבומ הזמו
."ךל השורי הניאש הרות דומלל ךמצע ןקתה"ד ןיינעהב

הלוכ הנשה לכ לע הרות-תחמשמ םיחקולש תוירקיעה תוארוהה תחא ירה ,לעופל עגונבו
השמ ונל הוויצ הרות"ד השוריה םע חמש בלב ךליל שיש - "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעב
,ףיסומו ךלוהד ןפואבו ,םדאה תעיגי תויהל הכירצ הבש הרותה ןיינע םע ןכו ,"'וג השרומ
העיגיה ןיינעל עגונב ןהו ,הככ םימעפ המכ לדגו ךלוהש השוריד ירוקמה שוכרהל עגונב ןה
קלח" , "ךתרותב ונקלח ןתו" 33בותכש המ ךרד-לע ,הרותב ףיסומו שדחמ הז ידי-לעש הרותבש
.אקייד "ונ

לכ תא תלטבמו תצרופש רדג תצרופ החמש יזא - החמש ךותמ הרותה םע םלועל םיאצוי רשאכו
ררבל ,םלועב הרותה תלועפל בוכיעו העינמ םוש היהי אלש ,'וכ םירתסההו תומלעהה םירדגה
.'תי ול הריד ותושעלו םלועה תא תולעהלו ךכזלו

תכשמה לעופ הז ירה - 34"תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש" םדאה השענ הז ידי-לעש ןוויכו
- תוטשפבו ,םלועה יניינעב ןהו ,תווצמו הרות יניינעב ןה ,ךרטצמה לכב ה"בקה לש ותכרב
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,ךרטצמה לכב תכרובמו הבוט הנש היהתש
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל אצי - הגומ יתלב - ה"כשת'ה ,הרות-תחמש םוי תודעוותהמ םיעטק)

.ד,גל הכרב (1

.םש ןמסנהבו ,168 'מע ד"יח ש"וקל םג האר (2

.דועו ,ב"עס ,חיק תבש 'סותב אבוה .ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי האר (3

.דועו ,ךליאו 9 ע"ס "רענל ךונח" סרטנוק םג האר (4

.(ב,ט) ה"פ (5

.טכ,הל חלשיו (6

.נ"שו ,(הנשמב) א,גפ תובותכ (7

.ה"כפר ר"אבדת (8

.דועו .ו ,בי ךל ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל ךל אמוחנת האר (9

.39 הרעה 154 'ע ה"כח ש"וקל םג האר (10

.א ,אצ א"חז .אי ורתי אמוחנת .ט ,ח"כפ ר"ומש ,א"מפ א"רדרפ האר (11

.ב ,גנ ג"חז .(ק"דרה םשב) תישארב פ"ר א"וג .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (12

.ח ,ב יגח (13

.וט ,ג ילשמ (14

.ד"לפס נ"רד תובא האר (15

.נ"שו .ב"ער ,בנ הכוס (16

.נ"שו .א,דק תבש (17

.ב"ימ ב"פ תובא (18

.ב,בע אמוי (19

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (20

.ב,דס םיחספ האר (21

.נ"שו .הפוסב תוכרב האר (22

.ב,הל םש (23

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (24

.א,ופ אמוי (25

.חי,וט האר 'פ (26

.יתוקוחב פ"ר (27

.פ"הע י"שרפו כ"ות (28

.נ"שו .ב,מ ןישודיק האר (29

.ד,םש (30

.(ב"ער ,במ) ג"לפ אינת האר (31

.ח"ס ב"יפ ז"הדאל ןינהנה-תכרב רדס .ב"ס ג"כרס ח"וא ע"ושוט .ז"ה י"פ תוכרב 'לה ם"במר האר (32

.(34 הרעה םש הארו) נ"שו ךליאו 118 'מע ג"יח ש"וקל הארו .כ"מ ה"פ תובא (33

.נ"שו .א,י תבש - ל"זח ןושל (34"לארשי"ד אגרדהל ןיידע עיגה אלו ,הדובעה תלחתהב אצמנש ימ םג
השוריד ןפואב ול תכייש הרותה ,דבלב "בקעי" םשב יולגב ארקנ ןכלש
"בקעי תליהק השרומ" -


השענ המ בושחל ליחתמשכ לבא ,הנש םירשעו האמ דע תויחל םדא לוכי
תויחל ליחתה אל ןיידעש ומצע תא אוה ספות ,ןמזה לכ ךשמב ומע
!םמשל םייוארה םייח


רודו רוד תורצוא


ידיסחה םלועב הרות-תחמש


ןדע-ןגב תועורק םיילענ

:רמאו וידימלת םע םעפ בשי בוט-םש-לעבה

יכאלמ ,םתמועל .גחה תדועסו תופקהה ללגב ,םתליפת ןמזב לארשי טעמ ורחיא הרות-תחמשב
ולכי אל םה םג ךא .םתריש תא רישל םלגרהכ וננוכתה ,וז הדובעב םיקוסע ויה אלש ,הלעמ
לארשי ורמאיש דע הלעמל הריש םירמוא םיכאלמה ןיא' ירהש ,לארשי תומשנ ילב תאז תושעל
.ןדעה-ןג תא תוקנל םייתניב וכלה ?ושע המ .'הטמל

,תיציצ םש אוצמל ויה םיליגר ןכש ,רתויב םאילפה רבדה .םיילענ ינימ לכ םש ואצמ עתפל
!םיילענ אל ךא ,המודכו ןיליפת

,ותרוחס םה ולא םיילענש לאכימ ךאלמה םהל ריבסה .ויפ תא לואשל לאכימ ךאלמה לא וכלה
,הקנימקמ הלא :רמאו םיילענה תא הנומ היהו .הרותה-ירפס םע לארשי םע לש דוקירב םרוקמו
.שטירזממ הלא

םהיתוליפתמ ונוקל םירתכ רשוקה ,ט"טמ ךאלמ לע לאכימ ךאלמה האגתה :בוט-םש-לעבה םייסו
.הלא תועורק םיילענמ - ךלשמ הלועמ רתכ רופתא ינא :ול רמאו ,לארשי לש
(דיק ןמיס - תופסוה בוט-םש-רתכ)


"שממ רוא ואר"

:ןקזה ונבר לש ושרדמ-תיבב תופקהה תא צ"יירה ר"ומדא ק"כ ראתמ ךכ

-תיבב תרצע-ינימש לילב תופקהה וכרענ םרטב דועש גוהנ היה ןקזה ונבר לש ושרדמ-תיבב
ןיבמ הלוגס ידיחי לש םתוחכונב ,תודיחיב תופקה ךרוע יברה היה ,להקה לכ םע תסנכה
.ועיגהש םיחרואהו וידימלת

תא רמואו תופקהה עבש לכ שארב ךלוה היה ;"תארה התא" יקוספ לכ תא רמוא היה ומצע יברה
תא חינמ ,תילאמשה ודיל הרותה-רפס תא ריבעמ היה הפקה לכ םויסב .תופקהה יקוספו ינומזפ
.דוקירב אצויו ,םיברוקמה דחא לש ובג לע ונימי די

רקי עגר לכשו שממ שדקמה םוקמב היה וליאכ שיגרה דחא לכ .שממ רוא ואר - דוקירה תעשב
,הרותב ,רתויב תוהובג תוגרדמל עיגהל רשפא עגר לכבש התיה תיללכה השוחתה .רקי לכמ
."שדוקה-חור םיבאוש ויה םשמ"ה תא שח דחא לכ .הבושתו הדובע

הפצ ,החמשה ןוגינ תא עמש ,יברה ינפ תא האר ,ולא תופקהב חכונ תויהל הכזש ימ לכ
תמחמ לוכיבכ לטבתה - "םיגונעתב הבהא" לש תוכפתשה הפקתשה הז לכבש ,גונעתה דוקירב
.ירמגל רחא בצמו דמעמל הלעתהו ,רדחב הפחירש םישדוקה-שדוק תרדה

לש הכפהמ יב ולעפ ןה - הנושארה םעפב ולא תופקהב ףתתשהל יתיכזשכ :דחא דיסח רפיסו
שדקמה-תיבל לגרל הלעשכ ידוהי שיגרה ךיא ימצעל רייצל יתלוכי זא .רחא םדא יתישענ ;שממ
.הניכשה יוליג תא הארו

תגנעתמ ןיעה - דחוימ גונעת ול שי םדאב רביא לכ :וירבד תא צ"יירה יברה םייסו
לכש דע ,דחי םירביאה לכב גנוע םרוגה גונעת שי ךא .האלה ךכו ,העימשמ ןזואה ,הייארמ
תופקה" תעב דיסח שיגרה הזכ גנוע .הזה גונעתה תמצועב םילטבתמ תונורשיכה לכו םישוחה
.יברה לש "תודיחיה
(500 'מע ב םירוביד-יטוקיל)


!םיניתממ םימשב

ךא .תיברע תליפתב ליחתהל םידמועש ןקזה ר"ומדא לצא וזירכה ,הרות-תחמש יאצומב ,םעפ
קחצי-יול יבר שודקה ברה) ןתוחמה לצא" :וריבסהב ,ליחתהל אלו ןיתמהל הרוה יברה
ןיא םנמא .ולש 'םוחר אוהו'ל םיכחמ" ,םיעטה ,"םימשבו .החנמ ןיידע םיללפתמ (בושטידרבמ
."ןתוחמה לש 'םוחר אוהו'ל תוכחל שי לבא ,ונלש רדסה הז
(63 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


שא הלכוא שא

ויהו ,ןושארה גלשה דרי תוכוס דעומה-לוחב .דואמ השק הנזואילב ףרוחה היה תחא הנש
םיכירצ ויהש עריא ףאו .הכוסב הבישיה תעב תומח םיילענו הוורפ ליעמ שובלל םיכירצ
.לוכאל וכלהש תעב הכוסה לעמ גלשה תא ריסהל

ועיגה ,הנזואילב ןקזה ר"ומדא לא הרות-תחמשלו תרצע-ינימשל זא ואבש םיחרואה בור
.םיילגרהו םיידיה תועבצא ואפק םירחא לצאו ,הובג םוח היה םהמ םיברל .דואמ םיננוצמ

אוהשכ המ-ןמז בשי יברה .םילוחה םידיסחה תא יברה ינפל וריכזה רקובב הבר-אנעשוהב
:עודיה ןוגינב רמאו ויניע תא חתפ ןכמ רחאל .המוצע תוקבדב וידי לע ןועש

םלוכ תא ואיבי .הרות-תחמש םויה .'ומל תד שא' ,הרותה תרמואו הדיעמ הרותה לע"
."תוררקתהה שא תא הלכת הרות-תחמש לש שאה - 'שא הלכוא שא'ו ,תופקהל

איבהל ןכו אורקל תוינסכאה לא םיכרבא לש הצובק האצי תיברע תליפת רחאל תרצע-ינימשב
,חור הבשנו םשגב ברועמ גלש דרי ברע ותואב .תופקהל ,תסנכה-תיב לא הרזעל קקזנש ימ תא
וכלה םיבר .תסנכה-תיב לא אובלמ םילוחה תא ענמ אל הז לכ םלוא .לודג ץוב היה ץוחבו
חרכה היהו ללכ תכלל ולכי אלש ולאכ םג ויהו ,תכלל םהל רוזעל םיכירצ ויהש ויה ,םמצעב
.םייפכ לע םתאשל

לע םיכומס ובשיש ויה .םילוח ויה ,רומאכ ,םהמ םיברש םדא-ינב אלמ היה תסנכה-תיב
.בלה תא ורבש םהיתוחנאש ולאכ םג ויהו ;לעתשהלמ וקיספה אלש ויה ;ובכש םירחא ;םהידי

דמעמב תופקה ךרוע היה תיברע תלפת רחאל תרצע-ינימשבש היה ןקזה ר"ומדא לצא גהונה
תכירעל לודגה תסנכ-תיבל אצויו הכוסב שדקמ היה ןכמ רחאל .וידימלת ןיבמ הלוגס ידיחי
.להקה לכ םע תופקהה

,ןהוכ םהמ דחא ,םידיסח השולש אורקל הוויצ ,שדקל ידכ הכוסל סנכנ יברהשכ ,הנש התואב
:יברה םהל רמא ,הכוסל וסנכנשכ .לארשי - ישילשהו ,יול ינשה

-תיב ירבח תויהל םכב יתרחבו - לארשיו יול ,ןהוכ - השולש לש ןיד-תיבל התע ינא קוקז"
תונווכה ןתוא לכ תא לולכל ונווכתו ,הכרב לכ ירחא ןמא ונע ,שודיקל ובישקה .הז ןיד
."ןווכמ ינאש

-תיב ירבחל הרוה אוה .ןייה קובקב ךות לא וסוכבש ןייה יריישמ יברה גזמ שודיקה רחאל
רמאו םילוחל ןייה ןמ קלחל ,םירחאה םיקובקבבש ןייה םע קובקבבש ןייה תא גוזמל ןידה
וא הרקע השיא לכש םישנ תרזעב זירכהל םהל רמא ןכ-ומכ .המלש האופרל םהל היהי הזש
.ןייה ןמ טעמ םעטת - ו"ח הידלי תלכשמ

םאשעו םהב רחב יברהש ועדי רבכ לוכה .טקש השענ ,תסנכה-תיבל וסנכנ ןידה-תיב ירבחשכ
.דובכ תרדהב םהילע וטיבה לוכהו ,העושיו האופר יחולש

םייסשכו ,תואב תוא ,יברה ירבד לע םר לוקב רזח םהמ דחא .המיבה לע ולע ןידה-תיב ירבח
,הכרבה תומשגתהל הכזי ךרבתמהש ידכ ונייה ,םייוקת הכרבהש ידכבש ,אוה לבוקמ" :ףיסוה
לש ונוצר םייקל רוסמ תויהל וילע ןכו ,הטושפ הנומאב ךרבמה לש ותכרבב ןימאהל וילע
."'ה תדובע ינינעב ךרבמה

.ןייה תקולח הלחה - רבדל ותולככ

םג ויה ואפרתנש םילוחה ןיב יכ רמא אפורהו ,הרקש לודגה תפומה לע לוכה וחש תרחמל
.שממ םיתמה-תייחת תניחבב הז היה םרובעש ולאכ םינקז
(486 'מע ב םירוביד-יטוקל)


בוט-םש-רתכ

- הנוהכ-רתכ ,הנשה-שארב ךשמנ תוכלמ-רתכש ,רמא םירבדה ןיבו שורד ןקזה ר"ומדא רמא םעפ
.הרות-תחמשב - הרות-רתכו ,םירופיכה-םויב

?בוט-םש-רתכ תא םג הנומ וניא עודמ :יברה תא וינב ולאש

.הרות-תחמש לש םידוקירה ידי לע ךשמנ בוט-םש-רתכ :יברה בישה
(308 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


רשואמ היחמושו

,ןכ ינפל הנש האמ בוט-םש-לעבה רמאש הרות לע קדצ-חמצה יברה רזח ז"רת תנש הרות-תחמשב
.ז"קת תנשב

אלא "היכמות" ירקת לא ;(חי,ג ילשמ) "רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע"
םינב-ינבו םינבב ,רשואמ - הרותה תא חמשמו הרותה םע חמשש ימ .החמש ןושל ,"היחמוש"
.הרותב םיקסוע

רמוא אוה וישכע םגו ,וז הרות בוט-םש-לעבה רמא זאמ הנש האמ אוה םויה :םייס יברהו
.דוקרל וליחתיש םידיסחל ותחפטמב ןמיס יברהו .ןדע-ןגב התוא
(306 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


עיזבו טטרב

-תחמשב שבלש ליעמה יכ ,וליעמ תא ףילחהל קדצ-חמצה יברה היה גהונ הרות-תחמש יאצומב
דב תסיפ םילטונ ויה יעצמאה ר"ומדא לש םידיסחה ילודג .העיזמ בוטרו עורק היה הרות
.הדובעו הרותב הלוגסו החלצה םשל דגבהמ
(11 'מע ג"שת תוחישה-רפס)

יבר יצוצינ


"הלעמל החמש תעשו ןוצר תע"


םירבד "תוררועתהה ןיינע ליבשב" רמול רשפא הרות-תחמשב
"תומכוח"ה תורמל ,תומואה לכ * הנשה לכ םירמאנ םניאש
םע םהש ,לארשי -ינב וליאו ;רכז ןהמ ראשנ אל - ןהלש
םידמוע - םלועה יניינעב תויחמומו "תומכוח" אלל ,"ןלטב"
ונומממ הניתנהב רלוד ףלא תיחפמו ץמקמ רשאכ" * ןתיא
רלוד םיפלא-תעברא ול רסח - יברה לש ויניינע רובע
תויודעוותהמ תודחוימ תויואטבתה * "םייטרפה ויניינעב
תואישנל ןושארה רושעב הרות-תחמש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תעשב הרות -תחמשב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ םעפ רמאש םגתפה תא יברה ריכזה תובר םימעפ
טדאש הרות-תחמש") "קיזמ הז ןיא הרות תחמשב יכ ,רבדל רתומ הרות-תחמשב" :תודעוותה
.("טינ

:יברה ריהבה (69 'מע גי ךרכ 'םחנמ תרות' - ו"טשת הרות-תחמש םוי) תרחא תויונמדזהב

ןרעווש א ") םישק םירבד ויפמ איצוהל אלש רתויב רהזנ ע"נ ר"ומדא ק"כ היה ללכב
תע איה הרות-תחמשש ןוויכ ,'וכ תוררועתה לש ןיינע ליבשב ,הרות-תחמשב קרו ,("טראוו
הז ןיא הרות-תחמשב" ןכל - תוכוסה גחד החמשה לע תפסונ החמש - הלעמל החמש תעשו ןוצר
."קיזמ

"הרוא ירעש" תחיתפ לחאמ יברה

,תורידנ תויואטבתה (םינשהמ המכב) יברה יפמ ועמשנ ומויו הרות-תחמש ליל תויודעוותהב
הנושארה החישה תא .ב"ישת הרות-תחמש םוי תודעוותהב חתפנ .תוחיתפ לש םייוטיב ללוכ
קלח לכ רשאכ ,תותחנתא םע יברה רמא ("הרות-תחמש ןיינע ןיבהל" ה"ד) תודיסחה רמאמ רחאל
.תמייוסמ הצובקל הנפומ הנממ

לש 'העונת'ב דימת םהש ךכ לע דמע ,"םייחל" רמול הדשה-ירעמ ש"נאל הרוה יברהש רחאל
םהש ,יברה רמא ךכ לע .770-ב תויהל םיפידעמ ויהו ,הדשה-ירעב םמוקמש ךכ-לע הגאדו רצימ
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,רמאמב רמאנש יפכ איה הנווכה תילכת יכ רוכזל םיכירצ
םדי-לעש םיכוז םה ךכב ,הברדא םא-יכ ,ןורסיח לש ןיינע וניא הדשה-ירעב םתויהש אצמנו
"הרוא ירעש" םהל וחתפייש ךרבתי םשה ןתיי :םהל לחיא יברהו .הנוילעה הנווכה תמלשנ
.הנווכה יולימל םולצניש תנמ-לע םימלענ תוחוכ םהל וקנעוהש טולקיו ריאי םחומו
דומעל םיצורה "םיסחוימ" םמצע ושיגריש ידכ םניא ,יברה ףיסוה ,ךכ-לע םירובידה
.הנווכה תא םילשהלו אלמל תוחוכה תא ולצניש ידכ אלא ,"חרזמ"ב

...תניינועמ הקדצה תווצמ

ראיבש רחאל .("םייחל" רמול הליחת ווטצנ םה ףאש) "םיקסע ילעב"ל יברה הנפ החישה ךשמהב
וברתיש הצפחו תניינועמ "הקדצ תווצמ" :רמא ,םידסח-תולימג איה רקיעב וננמז תדובע יכ
לא וירבד תא .הקדצב רתוי תוברהל ולכויש ידכ ,רתויו רתוי םיקסע-ילעב לש םיחוורה
יוביר ונתיישו ,םיקסעב חיוורהל ךרבתי -םשה םחילצי :הכרבב יברה םייס םיקסעה-ילעב
.הקדצ

-שודקהש וניצמ :(ןכותה) יברה רמא םהל ."ךוניחב םיקסעתמ"ל שדקוה החישב ישילשה קלחה
םה םישענ ,הזב םיקסוע םיכנחמה םגש ןוויכו .לארשי-תומשנ לש ךוניחב קסוע אוה-ךורב
ךרבתי םשה ןתיי" :לחיא יברהו .לארשי-ינב ךוניחב אוה-ךורב-שודקה לש ותכאלמל םיפתוש
ןהו תוינחורב ןה ,םהל םג תלעות רבדה איבי אליממו ,ךוניחה תדובעב החלצה םהל היהתש
."תוימשגב

"בל"הו "שאר"ה

הב שחרתמה לכו ,הליהקה לכ לש "שאר"ה אוה בר :םיטחושלו םינברל סחייתה יעיברה קלחה
אוהש טחושה אוה ךכל המודב .שארל עגונ ףוגה ירביאב שחרתמה לכש םשכ ,ותוירחא תחת אוה
:הליהקה לכ לש "בל"ה

גרוהו ודיב תלכאמ זחואה שיא - "ץעיאבאטאקס" וניא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא - "טחוש"
ןגראל ,הליהקה לש םייחה חור תויהל וילעו ,הליהקה לש "בל"ה אוה "טחוש" ...תומהב
וז אל לבא ,החיבזה תונמואב םג אוה קסעתמ ,ךכל ףסונבו ,ב"ויכו הרותה דומילל תויועיבק
.תירקיעה ותדובע איה

הל קדב" ,"אפרוטאו ארשיבא" הקידב הכירצש ,אפוג החיבזה תונמואל עגונב ףיסוהל שיו
ומצע תא קודבל ךירצ טחושהש ,ונוקל תינחורה הדובעב וניינע ראבל שיש - "הינשיל שירב
,םנונגסו םירבדה ןכות ,ורוביד תא קודבל ךירצ ןכו ...תורקוד םיינרופצ ול ויהי אלש
ודגנ תנעוט זאו ,תומהב גרוהש תלכאמ לעב אלא וניא יכה-ואלבו ,יווהמל יעבדכ היהיש
...!?ינממ בוט רתוי ךנה המב ,ילש תויחה תא התא לטונ עודמ :המהבה

תוגירדמה שולש תא ראיב יברה :הבישיה ידימלתל שדקוה רתויב ךוראהו ישימחה קלחה
:םייסו .הרותה-תכרב לש הנכות תא ןכו ;הנתמו העיגי ,השורי - הרותבש

הרותה דומילב הדיקשו הדמתה םכמצע לע ולבקתו ,חמש ןוגינ םע תומימח ךותמ םייחל ורמא
.םימש-תאריב

?הכרבה ריתסהל עודמ

יברה קינעה (108 הרעה 85 'מע גי ךרכ םחנמ תרות) ו"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
הצרשכו .הרובעב םג הלח שקיבו ףיסוה הלה .ותייער רובעב הכרב שקיבש דחאל הלח תסורפ
אוה (הזב-אצויכו הלח תניתנ) לש ןיינעה לכ ירה :יברה ול רמא ,תחפטמב הלחה תא ףוטעל
בטומ !?םילעמה שובל ידי-לע תאז םילעהל המל ןכ-םאו ,(הכרבהל שובל) "םישובל" לש ןיינע
.איהש-תומכ הלחה רוסמל

!ידוהי דלי לש וחומב ןוכשל הצור 'ה

ללכב םידלי ךוניח יבגל תבקונו הדח ןושלב (73-75 'מע םש) יברה אטבתה תודעוותה התואב
:רמא ראשה ןיב .תירבה-תוצראב םידליה ךוניחו

וארו" רמאנ ןיליפתה לעש תורמל ירה - ןיליפת חינהל ליחתמו ,הוצמ-רב השענ דליה רשאכ
ונייה - "שארבש ןיליפת ולא" ל"זראמכ ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'יוה םש יכ ץראה ימע לכ
םלועה תומואמ םילודגבש לודגה םגש וחוכב שי ,בוחרב ךלוה ןיליפת חינמה ידוהי דלי רשאכ
חינמש וניחבי אלש ,רעישב ןיליפתה םוקמ תא םיריתסמ ,רבד לש ופוסב ירה - וינפל לופי
...!ןיליפת

!?ףקותה אוה ןכיה

רבדי - םייוסמ בוחר לש ומוקמל והשימ לואשל ךרטצישכו ,בוחרב דליה ךליי אמש םיששוח
ןכלו ...!ידוהי אוהש רכינ היהיו ...("טנעצקא ןשידיא א") "ידוהי אטבמ" םע תילגנאב
!דליה לש וחומ תא אמטל ידכ ,תוינוציח תומכוח ראשו ,"תילגנא" ומע םידמול

ותחלצהל ירקיעה דוסיה אוהש ןמזה םה ,דומלל דליה ליחתמ ןהבש תונושארה םינשה 'ג
"עקיטאמארג" ,"תילגנא"ב וחומ תא םיאמטמו דליה תא םיחקול הז ןמזב אקודו ,דיתעב
םידלי המכו-המכ-תחא-לעו !ולא םיניינע םיעדוי ויה אל םילודג םגש יאוולה !הזב-אצויכו
הבורמ תספת"ש אלא ,תואבה םינשה יבגל םג רמוא יתייהו - םינש ב"י דע ,םינש עשת דע -
...!"תספת אל

,רבד הצור וניאו ,שדקמה-תיבל קוקז וניא ,"ןדע ןג"ל קוקז וניאש רמוא ה"בקהש העשב הב
דלי לש וחומב אקווד ןוכשל ה"בקה לש ונוצרש ונייהד ,"םכותב יתנכשו"ד ןיינעה דבלמ
!תוינוציח תומכוחב ותוא םיאמטמו הז חומ םיחקול - ידוהי

ונשיש אלא - !תוינוציח תומכוח קר דליה םע דומלל אוה םירוהה לש םנוצרש איה תמאה
םידמול ןכלו ,"קרוי -וינ"ב בשויה ידוהימ םיאריש וא ,תודהי ודמליש שרודש "אבס" הזיא
...!הרות םג ומע

!?("ץלאטש רעשידיא רעד זיא ואוו") ידוהיה ןואגה ןכיה

היהיש ,תוימשגב תלעות ול היהת יזא ,'וכו "תילגנא" דליה תא ודמלי רשאכש ,םינעוטש המ
עדוי" וניא דחא ףא ירהש ,ללכ םוקמ הל ןיאש הנעט וז ירה - םייחב "רדתסהל" רתוי לק ול
.הרות יפ-לע גהנתהל שי תוגהנהה לכבו ;"תודיתע

ונא םיאור זאמו ,הנש םיפלא-תשולשמ הלעמל ינפל רבכ הרותה תא לארשי ינבל ןתנ ה"בקה
!("קראטש ךיז טלאה") ןתיא דמוע - 'וכו "קודקד" דמול וניאש ,"ןלטב"ה םעהש

םהש ,לארשי ינב וליאו ;רכז ןהמ ראשנ אל - ןהלש "תומכח"ה לכ תורמל ,תומואה ראש לכ
("טפאש'הירב ןוא תומכח ענייק ןא") םלועה יניינעב תויחמומו "תומכוח" אלל ,"ןלטב" םע
הנעט הניא - תוימשגב תלעות רבד-לע הנעטה ןכלו !הרותב םתזיחא ידי-לע ,ןתיא םידמוע -
דומילש ,אצמנו .הברדאו ,תלעות איבהל לוכי וניא הרות יפ-לע וניאש רבדהש ןוויכ ,ללכ
םיאב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוינחורב אלו ,תוימשגב אל - תלעות םוש וב ןיא ולא םיניינע
!םידליה לש םהייחמ קלח ,םהידלימ תומימת םינש םילזוגו םירוה

;םהב םיטלושה םה םירוההו ,םהלשמ העד ןיא םהל ירהש ,ךכב םימשא םניא - םמצע םידליה
!םידליה לש םהייח תא םילזוג - םירוהה םישוע המו

,םידלי ה"בקה ןתנ ךכ םשל םאה !?םהימי תא םידליהמ םילזוגו םירוה םיאב תוכז וזיאב
...!?םהייח תא םהמ וחקי םירוההש ידכ

טימ ןרעקנייא טינ ךיז ןאק") ומע "רדתסהל" לוכי וניאו ,ערה-רצי ול שיש םושמ יכו
...!?םידליה לש םהייח ימי לעו םשאר לע תאז ליטהל וילע - ("םיא

"תודי עברא" ןתונ יברה

עטק ןלהל .תוליגר יתלב תויואטבתהב הפוצר איה ףא התייה ז"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותה
:(158-159 'מע ו"ט ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') הכותמ

עבטה ךרדמ הלעמלש םיניינע (ותוקלתסה זאמ) תופוצר םינש שמח ךשמב םיאורש ירחאל
הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" ןועטלו אובל ירה - רשב יניעב תאז םיאורו ,ירמגל
אלימבו ,הסנכהה ךרע יפל הז ןיאש ןוויכ לודג םוכס ןתיל תושר יל ןיאש ןועטל וא ,"
טניימ רימ טינ") יילא ךייש הז ןיאש ללכב ןועטל וא ,ןטק םוכסב הבוח-ידי תאצל ינלוכי
.הזמ הלודג תוטש ךל ןיא - הזב-אצויכו ,("ןעמ

החריט ידי-לע ןה ,ונומממ ןה ,ןתיל םיכירצש םיניינעה לכל עגונב יכ - רבדה םעטו
אלימבו ,"רשעתתש ליבשב רשע" ל"זח ורמא םלוכ לע - ותמשנב אחרט ידי-לע וליפאו ,ופוגב
סאד ;טיג'מ סאוו טינ זיא סאד ") הלבק לש ןיינע - ךפיהל אלא ,הניתנ לש ןיינע הז ןיא
היהי תודיה עברא" יברה ןתונ - םינתונש ןיינע לכ רובע :תוטשפבו !("טמענ'מ סאוו זיא
..."םכל

ול רסח - יברה לש ויניינע רובע ונומממ הניתנהב רלוד ףלא תיחפמו ץמקמ רשאכ ,אליממו
ויניינע רובע ופוגב החריטהב תיחפמו ץמקמ רשאכ ;םייטרפה ויניינעב רלוד םיפלא-תעברא
ץמקמ רשאכ ןכ ומכו ;ןלציל אנמחר הככ םימעפ עברא ףוגה תואירבב ול רסח - יברה לש
קוסעל יאנפ ול ןיא אלימבו - ומצעל דומללו ללפתהל ליבשב - ותמשנב החריטהב תיחפמו
הנחמ" ,"שטיוואבויל קחצי-ףסוי ילהא" ,"םימימת יכמות" :ומכ ,יברה לש ויניינעב
."הקבר תיב" ,"תדה דומיל ירועיש" ,"ךוניח ינינעל זכרמ" ,"לארשי

אלא :[ויניינע תא עצבי יברה=] "ןריפסיוא יבר רעד טעוו" ףוס-לכ-ףוסש עדילו רוכזל שי
םג לעפי אוה יאדוובו ,ירשפא יכה םדקהבו ,םימחרבו דסחב ויהי םיניינעה לכש ונוצרש
.ירשפא יכה םדקהבו ,םימחרבו דסחב םיניינעה לכ ויהי ןכאש - הזל עגונב

תאז ואריו ,"וצרא 'ה תכרובמ רמא ףסויל"ד ןיינעה םויק תא יולגב ואריש - תוטשפבו
החלצההו הכרבה תא ולצני אבהלו ןאכמש - רקיעהו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,תימשגה וזלה ץראב
.התע דע היהש המ יבגל הככ םימעפ המכ תוחפה לכלו ,האולימב

םהל ונתיש םיבר םימחר וררעי ...המכחב םלצא ףסותהל ךירצש הלאכ םע קסע שיש ררבתי םאו
."ךלכלכי אוהו" ,"םילכ"ה תא םג

םינתונש םיניינעה לכ תא םאולימב לבקל - םישובלהו םילכהו תורואה - הז לכ ולצניו
תומצע םע תודחאתהה - הז ירחאלו ,םייוליגו תוראה לש םיניינע - הליחת :הלעמלמ
...תוהמו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


שדוק-תבש
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ


.1תומשנ וב םיריכזמש םוי לכב רנ קילדהל גהנ אל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.'ונייחהש'ו 'בוט-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל' תכרב :תורנ תקלדה

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל םיגהונש ,רמאנ ד"בח-ללוכ חולב
הנשה-שארמ השורפ הנבלה תכורפה התיה יברה לש ושרדמ-תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
.2הרות-תחמש רחא דעו

.'והילא חתפ' םירמוא לבא ,'ודוה' םירמוא ןיא :החנמ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל ("איה הרות" רשא) לארשי גהנמ ,הרות-תחמשב
.3םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ריהזה

-תחמשו תרצע-ינימש לש [תועש עבראו םירשע - ק"הראב; ל"וחב] תועש הנומשו םיעבראה תא"
תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמב רקייל םיכירצ הרות
.4"םידוקירה ידי-לע הז לכו ,תוינחורבו

חמשל ידכ ,תוקחורמ תונוכשבש הלאל םגו ,תויסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל ,גיהנה יברה
.5גחה תחמשב םידוהי

.6םיארונה -םימיה תמיענל םולכ םינשמ ןיא הז םויב הליפתה תמיענב :תיברע תליפת

םג" םירמוא 'ידוד הכל' טויפב .תבש לכבכ םיכישממו 'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.7"הנירב" םירמוא ןיאו "הלהצבו החמשב

.םלש שידק ,עבש ןיעמ תכרב ,ולוכיו .8בוט-םוי לש תיברע ,וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
.וכרב ,שידק יצח ,דודל רומזמ

רחא קר אלא ,התע] ונילע םירמוא ןיא ךא ,ןנברד שידקו תוינשמ םירמוא (ל"חר) םילבאה
.9[ןלהלדכ תופקהה

.10תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל

םירמוא - שודיקה רדס ["ליח תשא"ו "םכילע םולש" :שחלב הליחת רמוא ,ותיבב שדקמה]
חסונו ,"ולוכיו" ,12בוט -םויד "וניקתא" ,11"אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" :שחלב
אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש" וכריבש םישנ) "ונייחהש" םיכרבמו ,בוט-םויד שודיקה
.(שודיקה תעשב הוכרבי

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא-לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
.13ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה "ונייחהש" תכרב ןכש

הלבגהה תא [!דבלב העש-תארוהכו ,םימעפל] ריסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה הרות-תחמשב
.14'הקשמ' תייתש לע ליטהש

.15'תובב עברא' ןוגינ הז םויב םינגנמ

ןכמ רחאלו ,(16םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" :תופקה רדס
."םימחרה בא" םירמוא

ןוגכ ,ןינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל ונרוד אישנ ק"כ הרומ היה ןכמ רחאל
;(די,חכ תישארב) "ךערזבו ...תצרפו ...ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש קוספ)
הימרי) "...ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ;(ט,חכ םיליהת) "...ךמע תא העישוה"
.17(ז,אל

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
.17שדוקה-ןורא תא םיחתופ [תופסוההו]

הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ המיבה תא םיפיקמו ,18הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ
םיריזחמ ,הפקה לכ רחאל .'וכו ,"'ב הפקה ןאכ דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ)
.19שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא

םששחב ,םידוקירה תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש יברה
.20ולפי אמש

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקספב
.21"םילד" תביתל

.22יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא (ל"חר) תולבאה תנשב

םיעשר ינרק לכו" :םהמו .רודו רודמ םיעובק םינוגינ םה תופקהה תעשב םירשומה םינוגינה
ןוגינ ;25'קחצי-יול 'ר לש תופקהה ןוגינ' הנוכמה ןוגינה ;24"ךה עלסה לע" ;23"עדגא
.27םינוגינ דוע םהילע ףיסומ היה יברהו ;26דוקיר

.28הלופשמ אבסה לש 'קאזאק פאה' ןוגינ תא ןגנל םיגהונ

.29הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

שידק ,'ונילע' :(30תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס תא םיריזחמ) תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,םותי

-ינימשב .[11"ליח תשא"ו "םכילע םולש" :הדועסה םדוק שחלב רמאי ,וישכע קר ותיבל אבה]
.29שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לוכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
.31"ותוהמ לכ

.29בוט -םוי לכ לש ףסומ תליפתבכ 32םייפכ תאישנ :תירחש תליפת

'ה דודל' םירמוא ןיא) ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה - ץ"שה תרזח רחאל
.םותי שידק ,('ירוא

,"אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שחלב הליחת םירמוא .שודיק
ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,[ט"ויד "וניקתא"] :ליגר לוקב ךכ-רחאו .33"ןכ-לע" ,"רוכז"
.תודעוותה .'תונוזמ' תיזכ םילכוא וא הדועסל םיידי םילטונ ךכ-רחאו ."ןפגה

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
.17םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה-ןורא תא םיחתופ ,ןכמ-רחאל
,תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
(הרימא לכ אלל) שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו ."...הפקה ןאכ דע" תזרכה אלל
.34ותוא םירגוסו

-לש-ונוביר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא ,תבשב לחש ןוויכ .ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
ןושארב ,הרות-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,"הימש ךירב" ,("םלוע
הלעי רוביצה לכש דע םימעפ המכ םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,הכרבה תאזו תשרפב 35םיארוק
.36הרותה תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל

- ןהוכל .דחאכ םלוכ םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע יברה לש תסנכה-תיבב
.37[םהיתובא םע םילוע םידליה םג] םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל ,םינהוכ

38"לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
.

.םייוול וא םינהוכ םג תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'ו 'הרות-ןתח'

ןיאו ,"לארשי לכ יניעל" דע "םדק יקולא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא
להקה לכ רמוא השרפה תאירק רמג רחאל .39'הרות ןתח'ל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ
.40הנורחאה הכרבה ינפל ןכ רמוא ומצעב הלועה םגו ,"קזחתנו קזח קזח"

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .41ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה
הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב םינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא םיכפהמ ןיאו ,ןושארה
.42

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" םירמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספב םר לוקב הנוע להקה .'תישארב ןתח'ל הלועה שאר לע
.44םהירחא רזוח ץ"שהו ,"ולוכיו" 43םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל

ףסומב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח םירמואו ,ינשה לצא ישילשה הרותה-רפס תא םיחינמ
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר ...השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה

,"45חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.(תופקה רדס רחא) רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

.46הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ויה ךכ-רחא

.'ךרבש ימ'ו ,ינשהו ןושארה 'ןקרופ םוקי' םירמוא

-תיבב םיראשנ (ל"חר) םתנש ךותב םילבא .תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ :רוכזי
."תינולפ תב/ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה

.47"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םגו ."םימחרה בא" םירמוא

םיליחתמ וז הליפתמו ,"םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ לש שחל תליפת םדוק
.תוליפתה לכב תאז רמול

בישמ" רמול לכויש ידכ ,רוביצה וללפתיש דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
תירחש תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו חורה
העט ."םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא -
.29רזוח וניא - "לטה דירומ" רמאו

.םייפכ ןיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

.תישארב תשרפב םיארוק החנמב

החנמב תבש לכבכ "םב וחוניו ,ךשדק תותבש" תויהל ךירצ "ונאישהו"ב הרשע הנומש תלפתב
.*47

ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.(הפש :וז הנש ימי ןינמ) '29הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה רבד-לע

:בוט-םויו תבש יאצומ

.ליגרכ - "ךל ןתיו" ,הלדבה ,"שודק התאו" ,"םעונ יהיו"

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
-רה-תלחנ ,ד"בח-רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה ונרוד אישנ
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו 48ד"בח

.49"וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

.50הלילה דוע םוגרת דחאו ארקמ םיינש הכרב תשרפ תא םייסל שי

ןושאר םוי
תוכוסה גח-ורסא ,ירשתב ג"כ


.51הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיא

.52גחה ירחא ('ץחרמב') ךכסה תא ףורשל ,ברה-תיב-גהנמ :גחה ירייש

הארוה התיה ךדיאל .52ץמחה תפירשב אלו ,ליגר םויב תונעשוהו בלול ףורשל םגהנמ ןכ
תעב ףורשל - בלולה ,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל (יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל
.53תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח רועיב

ינש םוי
ירשתב ד"כ


לחר תרמ תינברה טייצראי אוהש ןוויכ ,תוליפתה שולשב םישידקה תא יברה רמא הז םויב
ד"יה רעבוד 'ר ח"הרה לש טייצראי ןכו ,יברה לש ומיא ה"ע הנח תרמ תינברה םא ,ד"יה
.54יברה לש ויחא

* * *

:"בר השעמ" - תוכוסה גח יגהנמל ןוקית

םינשבו ,םשג דרישכ םג תיטרפה ותכוסל סנכנ יברהש ,ונל בתכ רנורג 'יש ל"יר ח"הרה
דרי רשאכ םג תודעוותהה המייקתה - ונייח-תיבב הכוסב תוכוסה-גחד 'ב םויב דעוותמ היהש
ךריבו 'קה וידי לטנ ,הכוסל יברה סנכנ ןכ-יפ -לע-ףאו ,קזח םשג דרי םינשה תחאב .םשג
.'הכרב לש סוכ' תקולח תעשב םג ךשמנ םשגהו ,הכוסב בשיל
םאו ,בוט-םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה .אכש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (1
.דכר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב לח
.המשנ רנ םיקילדמ ,(רוכזי וב םימואש) םירופיכה-םוי ברעב לבא

.ת"סב ושע המ םש ריכזה אל ןכו ,ןודנב יהשלכ הארוה התיה םא רורב אל ךא ,גסש 'מע 'רצוא' (2

ימיב החמשה תלוגס תודוא .םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,ת"חמש יגהנמ - םיגהנמה-רפס (3
.ךליאו 134 'מע ,ד ןויליג ,'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב וניאישנ וניתובר ירבדמ טקולמה האר ,ת"חמשו צ"עמש

.146 'מע 'שטיוואבויל ילהא' .בסש 'מע 'רצוא' ע"עו .םיגהנמה-רפס (4

.'תיארה התא' ינפל ('ה תליהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס ןושל הארו .נ"שו ,טנש 'מע 'רצוא' האר (5

.156 'מע 'שטיוואבויל ילהא' (6

.26 'מע םיגהנמה-רפס (7

ב"ס אפ קרפ תוכוס ,לאירבג-יעטנב הזב תועדה האר ,תרצע-ינימש םוקמב 'תוכוסה גח' ריכזהו חכש (8
.ץ"שהמ העימשב תאצל ןווכי - םויה תוליפתב - לוכי םאו ,רזוח וניא השעמלו ,תורעהבו

.רבדה םעטב ש"ייעו ,139 'מע 'שטיוואבויל ילהא' (9

ילהא' .אעש 'מע 'רצוא' הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (10
תובישח תודוא 151 'מע ןלהלו ,בירעמ ינפל ףא ל"וחב צ"עמשב שודיק תודוא 141 'מע ןלהלו) םש 'שטיוואבויל
.(ש"ייע ,ןמצע תופקההמ רתוי ףא תודעוותהה

הרימאה .ח-ז ק"ס בסר 'יס םייחה-ףכב אבומה האר ,התיבה הסינכל םיכייש "ליח תשא"ו "םכילע םולש" (11
.28 'מע םיגהנמה-רפס - שחלב

,ה"רב ותוא םירמוא תירחשבש ע"צו .56 'מעו 28 'מע) םיגהנמה-רפסבש הארוההמ טמשנ ,תבשד 'וניקתא' (12
'עה 1319 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב הנווכה וז הארנכ - ט"ויב םג דמלנ םשמו ,8 'עה 57 'מע םש
שגדומו לוקב רמאנש אלא ,קוספה םויס אוהש - "ןכ לע" לשמל יכ ,"אתדועס איה אד"ב ללכנש רמול קחודו .28
ינפל פ"שגהב עיפומ ט"ויד 'וניקתא' ,ךדיאמ .("רוכז"ב ללכנ אלו ,תירחש שודיקב שרופמב רכזנ - רודיסב
.ע"עו ."'ישישה םוי' הליחת םירמוא תבשב ט"וי לחשכ" :ז"חאל םש ףסונ קרו ,תבשב הלילש לכ אלל שודיקה

.152 'מע 'שטיוואבויל ילהא' הזב הארו .6 הרעהב נ"שו ,371 'מע ט"יח ש"וקל (13

םג הריזגה תולח .עש 'מע 'רצוא' - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (14
.חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה ץבוקב הספדנש 'תודיחי'ב םהמו ,מ"כב תשרופמ ת"חמש לע

ש"הס ,נ"שו 12 'מע ח"רפת ש"הס הארו .86 'מע א"שת ש"הסמ - ל 'מע (א ןוגינ) א"ח םינוגינה-רפס (15
.13 'מע ב"שת

תא ,םיפסונ םיקוספ םימעפלו ,ןורחאו ןושאר קוספב דבכלו ,'תיארה התא' יקוספ רוכמל ברה-תיבב גהנמה (16
זכרמ' תודסומה תבוטל הסנכהה ת"חמש םויבו ,ת"ות תבישי תבוטל איה הסנכהה ,הרות-תחמש לילב .ר"ומדאה ק"כ
.םיגהנמה-רפס - 'לארשי-הנחמ'ו 'ךוניח יניינעל

.ונש-דנש 'מע 'רצוא' (17

א"אש ת"ס ריאשהל תסנכ-יתב המכב וגהנ המ ךמס לע ג"עצש ,חיק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'מ ריעהל (18
.ש"ייע ,'תופקה ליבשב' םנקתל

.ד"בח-ללוכ חול (19

,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןיינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (20
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןיינע ךשמנ הרות-תחמשמו

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת ש"הס (21

.227 'מע א"ח 'ןויצ-םחנמ - םחנמ-תרות' .חנש 'מע 'רצוא' הארו .78 'מע םיגהנמה-רפס (22

.אסק ןוגינ ג"ח םינוגינה-רפס (23

.גסק ןוגינ ,םש (24

לצא תופקהה תעשב רשוהש ודיב לבוקמש ,ה"ע צ"יול 'ר ח"הרה רמא הז ןוגינ לע - ה"פק ןוגינ ב"ח םש (25
.אתוודח תעשב תובר םימעפ ונגנמ היה יברה .ןקזה ר"ומדא

.הסק ןוגינ א"ח םש (26

.חנש 'מע 'רצוא'מ ז"כ (27

.236 'מע םולש-תרות ש"הס הארו ,116 'מע ד"שת ש"הס - טמ 'מע (דכ ןוגינ) א"ח םינוגינה-רפס (28

.ת"חמש יגהנמ - םיגהנמה-רפס (29

.טנש 'מע 'רצוא' ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (30

.39 'מע ד"שת ש"הס (31

.'תורשקתה' לש חת ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (32

.8 'עה 57 'מע םיגהנמה-רפס פ"ע (33

.חעש 'מע 'רצוא' .ד"בח-ללוכ חול (34

.(טעש 'מע 'רצוא') םיארונה-םימיה תמיענב אלו ,הליגרה םימעטה תמיענב - האירקה (35

(וט ,בפר) ז"הדא ע"וש תועמשממ ,וריעה גפר ןויליגבו .דער ןויליג 'תורשקתה'ב םויה תאירק לע ןויד האר
.תבשב לחשכ המואמ ןיפיסומ ןיא ןכלו ,םילוע העבש םנשי ת"חמש לכבש

.ד"בח-ללוכ חול (36

'שטיוואבויל ילהא'בו םש ,הזב הכלהב תועדהו תואיצמב ,הגהנהב םיפסונ םיטרפ הארו .טעש 'מע 'רצוא' (37
.157 'מע

הלק 'יס ע"ושב 'עו ,ו"נס ח"ש םירפא-ירעשב מ"כ) םילארשיו יול ,ןהכ (םנשי םא) רוזחמ לכב הרותל םילעמ
.(כ"ונו י"ס

.פש 'מע 'רצוא' (38

.דפש 'מע םש (39

.גפר ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהבו ,די 'מע ד"ח ק"גא האר :"קזח" תרימא רבדב (40

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (41

.אפש 'מע 'רצוא' (42

ליחתהש יל רורב - פ"כע) 'ולוכיו' תא ןהו 'ברע יהיו' תא ןה רמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,יברה (43
.רוביצה םע (םרמואל

.הפש-דפש 'מע 'רצוא' (44

.ופש 'מע 'רצוא' ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (45

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,'שטיוואבויל ץבוק' (46

.וז הרימא ינפל ,המינפ רוזחל 'רוכזי'ל נ"כהיבמ םיאצויל אורקל יוצר (47

.'תורשקתה' לש חת ןוילגב ונייוצ 'תומשנ תרכזה' יגהנמל תורוקמ

.39 הרעה ףוס 64 'מע םיגהנמה-רפס (47*

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה-שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (48
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' 'סב הזל יברה תוסחייתהו

.נ"שו ,גצש 'מע 'רצוא' הארו .192 'מע י"ח ש"וקל (49

םימייסמ ת"חמשבש ןוויכ ,'ג םוי דע המילשהל ןתינש (ה"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש) א"יש ,השרפ לכבכ אלו (50
.350 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - (דימת ליעומ 'סנכנו קחד' יכ םא) שדחמ התוא םיליחתמו הרותה לכ תא
.396 'מע א"ח ו"משת תויודעוותה הארו

.81 'עה ו"פ םתכלהכ ןיאושנה 'סב תונוש תועד הארו .ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (51

פ"ע םעטהו ,גחל ךומס תאז םישועש ,קייד 166 'מע 'שטיוואבויל ילהא'בו .23 'מע די תרבוח 'תומישר' (52
.התווצמל אלא תישענ אלש עידוהל ידכ ,ט"וי יאצומב הכוסה תא רותסל שיש 'כש 'םויה רדס'

המ רומשל רתוי םיריהז םתסה-ןמ - בלולה יבגל .11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח ש"וקל (53
ז"ה כ"או ,ו"ס זצר 'יס ז"הדא ע"ושב אתיא ןכ - םיסדהה יבגל .חספ דע ןיתמהל ןתינ ןכלו ,יברהמ ולביקש
.הווצמד םיסדהה לכב

ב"ח ,ה"נשת תרודהמ ,'קחצי יול תודלות' 'סב בתכ ,רעבוד 'ר לש טייצראיה ןיינעל .זצש ע"ס 'רצוא' (54
.שממ טייצראיה םוי אלו יברה י"ע עבקנש םוי והז הארנכש ,441 'מע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il