- ד"כת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ירשתב ח"כ * תישארב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


..."תישארב תבשב םידמענש יפכ"


הנש תואמ-שמחו ףלאכ הפיקמה ,"הלודג השרפ" איה תישארב
תישארב תבשב הגהנהה ןכלו ,"תולשלתשה רדס" לכ תא תללוכו
תישארב תשרפב "תולשלתשהה רדס"ל זמרה * הנשה לכל תעגונ
* חנ דעו ןושארה םדאמש תורודה תרשע ונמנ הבש ךכב אוה
ןהו תוינחורב ןה איה הנשה לכ לע תישארב תבש תעפשה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תוימשגב


יברה דעוותה זאו ,וז הנשב ומכ תועיבקה התיה ,ז"צרת הרות-תחמש ,הנש םירשע ינפל
.יוליג לש ןפואב הנש התוא לש תויודעוותהה ויה ללכב .("טכארבראפ ךאס א") יובירב

תורותה תעבש לע יברה רזח ,םיניינעה לכ ןיב ,ז"צרת הרות-תחמש לש תודעוותה התואב
.ב"נרת תנש לולא י"ח ותדלוה םויב ןדע-ןגב ט"שעבה ונרומ רמאש

לולא י"חב עריאש המ ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבאמ עמשש המ זא רפיס יברה :רמולכ
ט"שעבהו ,ט"שעבה לכיהל ,ש"רוהמ ר"ומדא ק"כ ,ויבא וחקל ,םייוסמ ןיינע ללגבש - ב"נרת
.1םש עמשש תורותה לע רזח ע"נדא ק"כו ,הרות זא רמא

ייז") "םמצעל םיחקול"ש ןכתייה :ד"בח ידיסח לע תונעט םהל שיש ולאכ םנשי ,ללכב
המכו המכ ט"שעבהל ויה ירה - (דיגמה תא ןכו) ט"שעבה תא םג ("ךיז וצ ןיירא ןעמענ
...!?םמצעל ותוא םיחקול ד"בח עודמו ,םידימלת

,ןיד אמלעב ותויח םייחב ט"שעבה רמאש תורותהל עגונב קר םוקמ הל שי וז הנעט :ןכבו
רמאש תורותה םינפ-לכ-לע לבא ,2"היטשפו ארהנ ארהנ"ו ,ט"שעבה ידימלת ראשל םג ורסמנש
.אקווד ד"בח יאישנ ידי-לע ולגתנו ורסמנ - (ןדע-ןגב) ותוקלתסה ירחאל ט"שעבה

ידימלת לכ דמעמב ,להקהב ורמאנ (תונושארה תורות 'ב) תורותה 'זמ קלחש יפ-לע-ףא רמולכ
הטמל םתולגתה ,םוקמ-לכמ ,(יברה רפיסש יפכ) םהלש םידיסחהו םהידימלת ידימלתו ט"שעבה
.אקווד ד"בח יאישנ ידי-לע אלא ,ט"שעבה ידימלת ראש ידי-לע התיה אל

ראבל קר ונוצר :והשימ לש ותומדב ו"ח טעמל הצור וניאש ,םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ 3ק"כ
.ויתודוא רבדמש ןיינעה תלעמ תא

תודיסח לש הלעמה תודוא קר םירבדמ אלא ,והשימ ו"ח טעמל הנווכה ןיא התע רובידהב םג
.ד"בח

.התע קר תויהל לוכי ןילופ תודיסח תטישו ד"בח תטיש ןיב קוליחה

תודיסח תטישו ,תוקולאב הגשהו הנבה לע עגייתהל ךירצ ידוהי לכש איה ד"בח לש הטישה
ירקת לא ,*3"היחי ותנומאב קידצו" - (ל"ז ןילרקמ ש"רה ק"הרהמ רמאמה עודיכ) איה ןילופ
-לעו חוכב הנה ,ראשה לכו ,עגייתמש קידצה ונשיש ,ונייה ,(חתפב ת"יחה) היחי אלא היחי
.4קידצה םתוא היחמ ,םהל שיש םיקידצ תנומא ידי

5דועייה םייוקי זאש םידומ לכה ירה - דיתעל עגונב .התע קר תוכייש ולא תוטיש יתש
הגשהו הנבה היהת לארשי-ינב לכלש ךכ ,"םיסכמ םיל םימכ 'יוה תא העד ץראה האלמ"
."יתוא ועדיי םלוכ יכ" 6בותכש ומכ ,תוקולאב

הנכה תושעל םיכירצ דיתעלד םיניינעה לכל ומכ ,אלימבו .חישמ ינפלש ןמזה אוה וישכע
תויהל ךירצ אלימב ,יוליגהו רואה ןיעמ תויהל ךירצ ילכהש ןוויכו .תולגה ןמזב ךכל ילכו
הנבה לע עגייתהל םיכירצ לארשי-ינב לכש ,"יתוא ועדיי םלוכ"ד ןיינעה ןיעמ התע םג
.תוקולאב הגשהו

םילכאמהמ םימעוט ישיש םויבש ,לעופב ןכ םיגהונש שיו ,7םייח-ץע-ירפב אתיאד ךרד-לעו
."וכז םייח הימעוט" 8בותכש ומכ ,תבש לש

תויהל ךירצ יאדווב תוינחורב לבא ,תוימשגב וז הגהנה יתיאר אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא -
- עובשה לכ אלא ,ישיש םויב קר אל ,ןכ

-םאו ,10תוצח ירחאל ישיש םוי אוה התע ןמזהש ,אצמנו ,9אמלע יווה ןינש יפלא תיש ירה
הז-ידי-לעש ,הגשהו הנבהב תודיסחה דומיל - "וכז םייח הימעוט" תויהל ךירצ יאדווב ןכ
."יתוא ועדיי םלוכ"ד ןיינעהל םיאב

םיהל דעו ,לודגה רהנל דע ,םילודג תורהנ ,םינטק תורהנ םנשיש תוימשגב ונא םיאור
םינטקה תורהנה םיכפשנ ,לודגה םיה לא םיברקתמו םיכלוהש לככש ,שחומב םיאורו ,לודגה
םלוכ םיכפשנש דעו ,לודג יכה רהנה ךותל םיכפשנ םילודגה תורהנהו ,םילודג תורהנ ךותל
.לודגה םיה ךותל דחי

יכ" דועייה םייוקי זאש ,חישמה תאיבל םיברקתמו םיכלוהש לככש - תוינחורב ותמגודו
:"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ

ינפמ םא - תודיסחה יוליג עיגה אל םהילאש תונידמ ויה ,ט"שעבה תולגתה ןמז תליחתב
ינפלש םינמזב היהש יפכ ,ךכל וכרצוה אלש ינפמ וא ,תודיסחל "םילכ" ויה אל ןיידעש
.ט"שעבה תולגתה

,ד"בח יאישנ ידי-לע רתויו רתוי תודיסחה תרות תובחרתהו תוטשפתה תישענ ןמזל ןמזמו
תטישכ ט"שעבה תונייעמ עיגי "הצוח"הב םגש ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןיינעהב וקסע םהש
.הריתי הבחרהבו תוטשפתהב ךכב םיאישנה וקסע םינורחאה תורודב טרפבו ,ד"בח

םיה לא ,םיכרדה לכ ,תורהנה לכ םיכפשנו םיכלוה ,חישמה תאיבל םיברקתמש לככש ,ונייהו
.11ד"בח תטיש יפ-לע ט"שעבה תרות - לודגה

ירהש - ד"בח יאישנ ידי-לע ט"שעבה ונורמ רמאש תורותה תעבש תולגתהמ הארוהה יהוזו
- הארוה הווהמ התולגתה ןפוא םג אלא ,הארוה איה הרותה ןכות קר אל הנה הרותה יניינעב
,ד"בח תודיסח דומיל ,ד"בח תודיסח תטישב דחי התע "תכפשנ" תיללכה תודיסחה תטיש םגש
.היתוכרדהו היגהנמ

התעד ןמזב .היתוכרדהו היגהנמ ,ד"בח תודיסחה דומילל עיגהל םיחרכומ התעד ןמזהב
,12"םלש בבלב והדבעו" ליבשב קר אל חרכומה רבד אוה "ךיבא יקולא תא עד"ד ןיינעה
.וטושפכ - רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומיל ליבשב םג אלא ,הדובעה תומילש

הרותה דומיל לע םילודג תונויסינ ויה םשש תונידמב ונתפוקתב וניאר הזל תישחומ היארו
לכ תא ורבע םה ,היתוכרדהו היתוגהנהב וגהנתהו ד"בח תודיסח ודמלש ולאש ,תווצמה םויקו
.תווצמה םויקו הרותה דומילב םימלש וראשנו תונויסינה

ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו .13סנכנו הז דומילל קחד תויהל ךירצ - הרירב תילש ולא
.14

ולאו ,דומלל ליחתהל םיכירצ ,ד"בח תודיסח דומילל תועיבק ןיידע םהל התיה אלש ולא
דעו ,רתויב הלודג הפסוה ,הלודג הפסוהו ,ףיסוהל םיכירצ - ןכ ינפל םג ודמל רבכש
.רקיעה לע הבורמ היהת תפסותהש

הרהמב ונקדצ חישמ ידי-לע המילשה הלואגב ,"םיסכמ םיל םימכ"ל ילכו הנכה היהי הזו
.ןמא ונימיב

* * *

הרדס יהמ :שריפו ,הלודג הרדס איה "תישארב"ש ,םעפ רמא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,15יברה
ףא .הנש תואמ הרשע-שמחמ רתוי לש ןמז ךשמ הכותב תללוכ תישארב תשרפש ,תוטשפב - ?הלודג
.16ךכ לכ בר םינש ךשמ תללוכ הניא הרדס

אוה שמוחה םויס ירהש ,ךכ לכ בר ןמז תוללוכ ןניא דחי תורדסה לכ ירה - ןובשחה יפ-לע
תשרפ ומכ ךכ לכ בר ןמז תוללוכ ןניא דחי תורדסה לכש ,אצמנו ,ח"פת םיפלא 'ב תנשב
.המצע ינפב תישארב

לכ ךשמב ךשמנ ךכ ,תישארב תבשב םידמענש יפכש ,17םגתפה עודי :תוינחורב הזב ןיינעה
רשאכו .("ראי ץנאג א סע טייג יוזא ,תישארב תבש ןיא קעווא ךיז טלעטש ןעמ יוו") הנשה
תוינחורב ןה ,םיניינעה לכב הנשה לכ הבחרה הנשי יזא ,תובחרתהב תישארב תבשב םידמענ
.תוימשגב ןהו

תוימשג םה הרות יבגל תווצמ ,תווצמו הרות םה - תיקולאה שפנ ייחב תוימשגו תוינחור
םירבדב תושבולמ ןה תווצמו ,תוינחור - הגשהו הנבה הניינע הרות .18תוינחור יבגל
.תוימשג - םיימשג

יבגל - תוימשג לש ןיינע ןה םג תובבלה תבוחד תווצמ וליפא אלא ,תוישעמ תווצמ קר אלו
ראובמכ ,ימשגה בלה רשבב תושגרנ תויהל תוכירצ תובבלה תבוחד תווצמ םג ירהש ,הרות
.19ח"אד ירמאמ המכב תוכיראב

.הרות יפ-לע ךירצ ידוהי לכש תוימשג ,תוימשג עשידיא - וטושפכ תוימשג םג שיו

ןהו תוינחורב ןה ,הנשה לכ ךשמנ ךכ ,תישארב תבשב םידמענש יפכש ,םירמוא הז לכ לעו
.וטושפכ תוימשגבו ,תווצמה םויקב ,הרותה דומילב ,ונייהד ,תוימשגב

.םינש המכו המכ לש ךשמ הכותב תללוכ איה ,הלודג הרדס איה תישארבש יפל - הזל םעטהו
.הנשה לכל תעגונ תישארב תבשב הגהנהה ןכלו ,תולשלתשה רדס לכ הכותב תללוכ איה

הרשע ונמינ וז הרדסבש - אוה תולשלתשה רדס לכ הכותב תללוכ תישארב תבשש ךכל זמרה .אי
,יללכ רפסמ אוה רשע רפסמ ירהו ,20"'יוה יניעב ןח אצמ חנו" דעו ןושארה םדאמ ,תורוד
.21לכה וכותב ללוכש

רפסב בותכש ומכו ,תוריפס רשע ןנשיש - םלועה ארבנ ןהבש ,תוריפסה ןיינעב םג אוה ןכו
תולשלתשה רדס לכ וכותב ללוכ אקווד רשע רפסמ .רשע-דחא אלו רשע ,עשת אלו רשע 22הריצי
.23

רבד לכבש םירקוח םירמוא הריקח יפ-לע םג ,םיניינע הרשע רבד לכב שי תוימשגב םג ןכלו
.24םירקמה לכ אשונ םצעהש ,םצעה םע םירקמ העשת שי

שי םהמ דחא לכו ,(הבוג) קמועו בחור ,ךרוא ונשי רבד לכבש ,25תודיסחב ראובמ ןכו .בי
.לכה תא וכותב ללוכ אוהש םצעה ונשיו ,עשת םהש ,ףוסו ךות ,שאר ול

תורפ רשע ןנשיש 26אתיאדכו .רשע רפסמב עבקנ ןיינע לכש ,ןמזה ךשמ תוללכב אוה ןכו
.חישמה תומיב היהת תירישעהו ,הנומש דועו ,השמ השעש תחא ,תומודא

דוע הנומו ,ןושארה םדא רמא הנושארה הרישהש 27םוגרתב אתיא הרישה ןיינעב ןכ ומכ .גי
יאקד ,28"שדח ריש 'יוהל וריש"ד ןיינעה םג והזו .חישמה תאיבב היהת תירישעהו ,הנומש
.29רכז ןושל "ריש" רמאנ ןכלש ,אובל-דיתעל לע

דוע הנומו ,ןושארה םדא ימיב היה ןושארה בערהש 30שרדמב אתיא ,בערה ןיינעב םג ןכו
אמצ אלו םחלל בער 31אל" היהי אוהה בערהש אלא ,חישמה תאיבב היהי ירישעה בערהו ,הנומש
.32"'יוה רבד תא עומשל םא יכ םימל

תשרפבש ןיינמהב םג אוה ןכ ,דיתעל ירישעה היהי רשע רפסמבש םיניינעה לכבש םשכו .די
ןיינעה תילכתש - "'יוה יניעב ןח אצמ חנו" דע ןושארה םדאמ תורוד הרשעה ונמינש תישארב
.33דיתעל היהי "'יוה יניעב ןח אצמ"ד

רמג דע תולשלתשהה תליחתמ ,תולשלתשהה רדס לכ וכותב ללוכ תישארב תבשש זמרה והזו
הז לכ הנה - 34םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל הנווכה תילכת םלשות רשאכ ,תולשלתשהה
.תישארב תבשב לולכ

רבכש הארוה הז ירה - תולגה ןמזב םגו הז ינפל "'ה יניעב ןח אצמ חנו" ןירוקש המו
עודיכו ,תודיסחה דומיל ידי-לע ונייהו ,דיתעלד םייוליגהל ילכ תושעל םיכירצ וישכע
.35ט"שעבה תרגיאב

דע ,הנשה לכ לע הבחרה ךישממ הז ירה ,רומאה לכב הבחרהב תישארב תבש םידמענ רשאכו
.ימצעה בחרמ - ךרבתי ול הריד םלועה תא םישועש

'ב ןנשי - "ןח" תויתוא "חנ" ,"'ה יניעב ןח אצמ חנו" - אפוג "ןח"ה ןיינעב .וט
אחיינו אליעל אחיינ ,ונייהד ,םימעפ 'ב ,"חנ חנ תודלות הלאו" 36בותכש ומכ ,תוגירדמ
.37אתתל

םישקמו - 38"ךיניעב ןח אצמא ןעמל ךכרד תא אנ ינעידוה" וניבר השמ תשקב ןכות םג והזו
איה הנווכהו ,אליעלד אתורעתא וניינע "ןח" ירה - "ןח" שקבי "דיסח"ש ןכתייה :39הז לע
ןיינע איה המצעלשכ אליעלד אתורעתאש - 39אוה ןיינעה ךא ?אקווד ומצע חוכב הדובע היהתש
אליעלד אתורעתאה ירחאל האבש אליעלד אתורעתא ןכ-ןיאש-המ ,"ןחה רקש" 40הילע רמאנש
.וניבר השמ שקיב הז לעו ,הלעמ לש ןיינע הז ירה ,אתתלד אתורעתא ידי-לעש

אל יינפו יירוחא תא תיארו" 41ול רמאנ אלא ,ותשקב האלמתנ אל העש התואב ,הנהו
ליאשד המ לכ ול םינתונ השקב שקבמ לארשי העור רשאכש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ;"ואריי
לאוג" אוה וניבר השמ ירהש ,אובל-דיתעל היהי הזש אלא ,ותשקב אלמתת יאדווב ירה -
.42"ןורחא לאוג" םגו "ןושאר

- "'ה יניעב ןח אצמ חנו" תישארב תשרפ ףוסב רמאנ אובל-דיתעלד "ןח"ה תגירדמל עגונבו
.אובל-דיתעלד םייוליגה םג ללוכ ,תולשלתשהה רדס לכ לולכ תישארב תשרפבש ןוויכ

43אינתב ראובמהמ ןבומכ ,אקווד הזה-םלועב אוה אובל-דיתעלד "ןח"ה יוליג ,הנהו .זט
רואמ הדירי םהלו ליאוה ,םינוילעה תומלוע ליבשב וניא ...תומלועה תולשלתשה תילכת"ש
ןתני הזה-םלועב אקווד ןכלו ,"'וכ ןותחתה הזה-םלוע אוה תילכתה אלא ,ךרבתי וינפ
.אובל-דיתעל "ןח"ה תומילש

ברקעו ףרש ,שחנ" לש םוקמ ,"רבדמב" אקוודש - "רבדמב ןח אצמ" 44בותכש המ םג והזו
."ןח"ה ןיינע הלגתמ ,45"םימ ןיא רשא ןואמיצו

יזא ,המשנה םצע דצמ איה הנשה-שארד הדובעהש ןוויכד - 46הנשה-שארב םירמוא הז קוספו
יקוספ תרימאש ,ונייהו ,47"הרות אלא םימ ןיא" ,"םימ וב ןיא רשא רבדמ"הב ןואמיצה שגרנ
ןח אצמ" ןיינע-והזש ,םהלש ןואמיצהו לארשי תומשנ תלעמ תא הלגמ הנשה-שארב הרותה
."רבדמב

םינתונו םירתוומ זאו ,48"יהודוחלב אכלמו לארשי, זאש ,הליענ תליפתב איה הכשמהה רמגו
הנשה לכ לע ךשמנ הז ירה תישארב תבשו תרצע-ינימשבו ,("ךאנ ץלא ןעמ טיג טלומעד") לכה
.הלוכ

דומיל אוה הזל הנכהה ,רשא ,"'ה יניעב ןח אצמ חנ"ד ןיינעה תארקל םיכלוהש ,ונייהו
.ונימיב הרהמב ,אובל-דיתעל "ןח אצמ"ד יוליגהל םיאב הז ידי-לעש ,תודיסחה
.הגומ יתלב - ז"ישת'ה ,ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ שדוק-תבש (א) תודעוותהמ םיעטק)
(103-114 'מע ח"י ךרכ תויודעוותה - םחנמ-תרות

תרות םג הארו .ךליאו ט"יתס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ םג הארו .ךליאו 190 'מע ז"צרת ש"הס (1
.נ"שו .ךליאו 194 ע"ס ז"יח םחנמ

.נ"שו .ב,חי ןילוח (2

,ךליאו 474 ע"ס ב"ח ש"וקלב ספדנו (שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה (ו"ס דבלמ) וז החיש ףוס דע ןאכמ (3
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב

.ג"לפ אינת .א,דכ תוכמ הארו .ד,ב קוקבח (3*

.(ב,אמק א"ח ד"וקל) גל תוא ד"צרת חספה גח תחיש האר (4

.ןפוסב םיכלמ 'להו ,ט"פס הבושת 'לה ם"במר הארו .ט,אי היעשי (5

.םש הבושת 'לה ם"במר הארו .גל,אל הימרי (6

.נ"שו .173 'ע כ"ח ש"וקל םג הארו .ן"רסוס ח"וא ז"הדא ע"ושו א"גמ הארו ,ג"פר תבשה רעש (7

.ק"שה םויד ףסומ תליפת חסונב (8

.נ"שו .א,אל ה"ר (9

.(נ"שו ,331 'מע ט"שת ש"הס הארו) 'וכ ה"בקה לש העש :ח"מפו ז"פ א"רדרפ האר (10

.57 'מע ט"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (11

.מ"כבו .ב,ונק א"וק אינת הארו .ט,חכ א-םימיה ירבד (12

,(א"יפ ת"הגא ,ה"כפ אינת האר) "סנכנו קחד"ד ןיינעה ונשי הבושתה ןיינעב טרפבו ,ןיינע לכב ירהש (13
.תודיסחה דומילל עגונב םג ז"דעו

ךיז ןבאה ייז") "םמצע תא וחקל" כ"פעאו ,םיטושפ םישוח ילעב םידיסח ויה ןקזה וניבר לש ונמזב דוע
.(הגומ יתלב החנהמ) הלעמ ילעב םידיסח (אלא ,םתס םידיסח קר אל) ושענש דע ,תודיסחה דומילל ("ןעמונעג

.(םש ר"ומדא ק"כ תרעהבו) 12 'מע ג"שת מ"הס האר (14

וז ארודהמב ,ךליאו 450 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה ד"יסוס דע ןאכמ (15
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסוותינ

ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ -תרות') ב"ס ב"ישת תישארב פ"ש תחיש םג הארו .ג"שת תישארב פ"ש תחיש האר (16
.(362 'מע א"ח 'תויודעוותה') מ"דשת .(150 'מע שיר א"ח שדוק-תוחיש) ו"לשת .(110 'מע שיר

.נ"שו ,(193 'מע ו"טח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ח"ס דקתשאד תישארב פ"ש תחיש האר (17

:ושרושב ןיינעהו (18

,רנ - ילכ הניינע הוצמש ,ונייה ,"רוא הרותו הוצמ רנ יכ" (גכ,ו ילשמ) ש"מכ ,ילכו רוא םה תווצמו הרות
.רוא הניינע הרותו

ושענ תורואה תובעתהמ ירהש ,תורואה יבגל םשגו תויבע תניחבב םה םילכהש ,םילכו תורוא ןיינעב עודיו
תניחב םה ירה תורואה יבגל ,מ"מ ,תוקולא םה םילכה םגש פ"עאש ,ונייהו .(דועו ,א"פ ז"מש ח"ע) םילכה
.םשג

תניחב הז ירה הרותה יבגל מ"מ ,תוינחור לש ןיינע םה תווצמה םגש פ"עאש - תווצמו הרותל עגונב אוה ןכו
.(הגומ יתלב החהנמ) תוימשג

:(נ"שו ,89 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר) רתוי תויטרפבו (19

ןשדת הבוט העומש" (ב,ונ ןיטיג הארו .ל,וט ילשמ) ש"מכ ,ףוגב תינונמש לעופ ימשג רבדב גונעתש םשכ
וט "םוי םויה") רופיסה עודיכו ,ימשגה ףוגה רשבב תינונמש לועפל ינחור גונעת םג ךירצ ןכ ומכ ,"םצע
.ר"שיא גונעתהמ תוימשגב ןמש היהש ,םילודגה םיקידצה דחא תודוא (מ"כבו ,זומת

תויהל ךירצ ןכ ומכ ,רתוי קזוחב םעופו בחרתמ בלהש תלעופ ימשג רבדל הבהאש םשכש - האריו הבהאב אוה ןכו
תדובעב םג תויהל ךירצ ןכ ומכ ,ימשגה בלה רשבב ץוויכ תלעופ ימשג רבדמ האריש םשכו .תינחור הבהאב םג
.ימשגה בלה רשבב ץוויכ לועפל הכירצש ,האריה

רמא ,"ךדחפ ןת ןכבו" רמול ךרצוהו הנשה-שאר תלפתב םעפ ודמועבש ,ןקזה וניבר תודוא רופיסה עודיכו
!דחפהו האריה לדוג ינפמ "ךדחפ" תבית םילשהל לוכי היה אלו ...חפ...חפ...חפ

ךירצ הז ןיעמ פ"כעש הזמ דומלל שי ,מ"מ ,ןקזה וניבר לש הדובעה ןפואל תומדיהל םילוכי ונא ןיאש ףאו
.(הגומ יתלב החנהמ) ונלצא םג תויהל

.ונתשרפ ףוס (20

.י תוא הרות השעמ אתיירב האר (21

.ו"פ א"ש סדרפ .ב,זפק ב"חזמ ריעהלו ,ד"מ א"פ (22

תוריפס רשע ןנשי םלוע לכבש ןפואב הז ןיאש ,תומלועה 'ד לכב ןנשיש תוריפס רשעל עגונב עודיכ (23
תוריפס רשע ןתואש ,ל"צכע ,תוריפס רשע קר ןנשיש ןוויכו ,תוריפס םיעברא תויהל םיכירצ ויה ,כ"אד ,תונוש
.(הגומ יתלב החנהמ) ולש םישובלה יפל םלוע לכב תוריאמ ןהש אלא ,םלוע לכב ןנשי

.י רעש ם"במרהל ןויגיהה תולימ רפס האר (24

.נ"שו 2 'מע ל"ח ש"וקל האר (25

.(נ"שו .131 'מע ח"כח ש"וקל הארו) תקוח ינבואר טוקלי (26

.דועו .'י םש אמוחנת .א,וט חלשב אתליכמ הארו .א,א ש"הש (27

.דועו .א,ח-וצ םיליהת (28

.ב,זטק - םיחספב רמאנו ג"ה ה"דותב האבוה ,םש אתליכמ (29

.ב ,ד"ספ .ג ,ה"כפ ר"ב (30

.אי,ח סומע (31

ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ"ד ןפואב ,תוקולאל ןואמצה תיתימא היהי אובל-דיתעל :הזב ןיינעהו (32
.תוהמ תומצעל (ו-הכ ,גע םיליהת) "יבבלו יראש הלכ

ןיא"ו ,ןואמיצה לדוג תא תוורל תורשפא ןיאש ןוויכ ,תוקולאל הזכ ןואמיצ תויהל לוכי אל הזה ןמזב -
זאש ןוויכ - ןואמצה תא תוורל דימ ולכוי אובל-דיתעל לבא :(א"עס ,ג ז"ע) "ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה
יתלב החנהמ) "ךירומ דוע ףנכי אלו" (ו"לפ אינת הארו .כ,ל היעשי) ש"מכ ,םישובל אלל תומצעה תולגתה היהת
.(הגומ

.יתאד אמלעל אחיינ :ב ,חנ א"חז האר (33

.מ"כבו ,ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג"פס ר"ב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (34

84 'מע ץ"רת ש"הס .ךליאו ב,ופר ב"ח ד"וקל האר - תודיסח פ"ע רואיבה ,ותליחתב בוט-םש-רתכ האר (35
.נ"שו .ךליאו

.חנ פ"ר (36

.םש א"חז .ה ,ל"פ ר"ב האר (37

.גי,גל אשת (38

50 ע"ס ה"שת ס"הס) ה"שת ,(ךליאו איר ע"ס ח"ערת מ"הס) ח"ערת ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא התעו ה"ד האר (39
.(ךליאו

.ל,אל ילשמ (40

.גכ,גל אשת (41

.םיטפשמ פ"ר א"ות .י,טמ יחיו 'פ פ"העש .א,גנר א"חז .ו-ד ,ב"פ ר"ומש האר (42

.םש (43

.א,אל הימרי (44

.וט,ח בקע (45

.ה"רד 'ב םויד הרטפהב (46

.נ"שו ,א,זי ק"ב (47

.ב,דק .א,בל ג"ח .ב,חר .ב-א,דס א"ח רהוז האר (48


קר אל חרכומה רבד אוה "ךיבא יקולא תא עד"ד ןיינעה ,וננמזב
דומיל ליבשב םג אלא ,הדובעה תומילש ,"םלש בבלב והדבעו" ליבשב
וטושפכ ,רודיהב תווצמה םויקו הרותה


הנשה-שאר תליפתב םעפ ודמועבש ,ןקזה וניבר תודוא רופיסה עודי
לוכי היה אלו ...חפ...חפ...חפ רמא ,"ךדחפ ןת ןכבו" רמול ךרצוהו
האריה לדוגמ "ךדחפ" תבית םילשהל


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יהיו" - יזאו "רוא יהי" םיזירכמ
!"רוא


ךשמהב חישמה ךלמ לעו 'תופילק' לע םירבדמש ןכתייה
!?דחא

לע תפחרמ םיקולא חורו םוהת ינפ לע ךשוחו והובו והות התיה ץראהו" :רמאנ השרפה תלחתהב
."םימה ינפ

'ד דגנכ םהש םירפסב אתיא - "םוהתו ךשוח ,והוב ,והות" תונושלה 'ד תודוא הנהו
.הגונ תפילקו ,ירמגל תואמטה תופילק 'ג :תופילק

ךלמ לש וחור הז" ל"זח ורמא "םימה ינפ-לע תפחרמ םיקולא חור" לע - תאז תמועלו
.תומצעה יוליג ,רתויב הלענ יוליג והזש ,"חישמה

תודוא דחא ךשמהב םיריכזמ - תופילק תודוא םירבדמ רשאכש ןכתייה :רתויב הומת הרואכלו
!?"חישמה ךלמ לש וחור"

,ללכב תופילקה דצמ ךשוחה לדוג לע טבה ילבמש שיגדהל קוספה תנווכש - הזב הרבסההו
,"חישמה ךלמ לש וחור" רבכ ונשיש עדיל ךירצ ,ירמגל תואמטה תופילק 'ג דצמ טרפבו

לש ןעישומ דלונ דימו ףכיתש ,שדקמה-תיב ןברוחל עגונב ל"זח ישרדמב וניצמש ךרד-לעו -
- לארשי

.תאז תולגל קר םיכירצש אלא

הרומ "רוא"ש ,"רוא יהיו רוא יהי םיקולא רמאיו" :םיבותכה ךשמהב שגדומ הז ןיינע םגו
-דיתעל ה"בקה וזנגש ןושארה םויב ארבנש רואה יוליג - אפוג הזבו ,יוליגה ןיינע לע
."חישמה ךלמ לש וחור"ד יוליגה ןכות והזש ,אובל

םיליחתמ ובש ,"םהרבא הז רוא יהי" שרדמה ירבדמ ןבומכ - הרותה ידי-לע השענ הז יוליגו
יוליגה השענ (הרות ,םהרבא לש וניינע ידי-לע ,ונייה) ודי-לעו ,"הרות םיפלא ינש"
."חישמה ךלמ לש וחור"ד

:םדאה תדובעב הזמ הארוההו

רשפא -יא ךשוחה תורבגתה לש בצמבש םינעוטו ,ךשוחה לדוג ינפמ םיארייתמש הלאכ םנשי
.'וכ םוקמהו ןמזה ךרע יפל םצמוצמ רוא םע אלא ,לודג רוא םע ליחתהל

הז) הדובעה תלחתהב םיאצמנש תורמלש - תישארב תשרפד האירקה תלחתהמ הארוהה האב הז לעו
והובו והות םיררושש אלא דוע אלו ,(הנשה לכד הדובעה הליחתמו ירשת שדוח םייתסה התע
תוימינפ ,הלענ יכה רוא - "חישמה ךלמ לש וחור" םע דימ םיליחתמ ,םוקמ-לכמ ,םוהתו ךשוח
- ףיקמ ןפואב אל וליפא ולבקל םילוכי תומלועה ןיאש ,תומלועמ הלדבהבו הלעמלש הניכשה
.בלה תוימינפ איה םדאה שפנב התמגודש

אוה םא ,םלועה בצמו דמעמב בשחתהל ילבמש ,ונייה ,"רוא יהי" הזרכהה םע םיכישממ דימו
,יקולא רואב םלועה תא ריאהל םיליחתמש ,"םהרבא הז רוא יהי" םיזירכמ ,ואל םא ךכל ךייש
םא ךכל םייואר םה םא בשחתהל ילבמ ,םיברעל םג םלועב ךרבתי ותוקלא םסרפש םהרבא ומכ
.ואל

רוא יוליגל דעו ,"קיטכיל לעופב עקאט טרעוו סע" ,לעופב ןכ השענש ,"רוא יהיו" - זאו
.ןושארה םויב ריאמ היהש רוא - רתויב לודג
.הגומ יתלב - ג"ישת'ה ןוושחרמ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ תישארב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(12-14 'מע 'ז ךרכ תויודעוותה - םחנמ-תרות

יבר יצוצינ


תיללכ תבש - תישארב תבש


לבא ,ירשת שדוחד "םייריש" תניחב םנמא איה תישארב תבש
הרירבה" * דואמ הלודג העפשה שי "םייריש"ל םימעפל
התע החמשה ידי-לע הלוכ הנשה לכ לע החמש ךישמהל ונידיב
- הבוט הטלחה לבקל ךירצ תישארב תבשב * "תישארב תבשב
תודחוימ תויואטבתה * םוי לכב תודיסח דומיל עובקל
תונושארה םינשב ,תישארב תבשב ןפוד-יאצוי םיעוריאו
יברה תואישנל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה רמא (63 'מע ב ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת תישארב תבשב

םג םיאור ןכלש - ירשת שדוח ידעומד 'םייריש' םנמוא איה תישארב תבש
ינימו הקשמ הניכמ תיבה-תלעב רשאכש (תוינחורב םג אוה ןכש ינפמ) תוימשגב
ןיכהל רשפאש ןובשח ךותמ תאז השוע ,בוט-םויה רובע ("ןסייבראפ") המיעט
"שודיק"ה רובע היהי ("םייריש") בוט-םויהמ ראשייש המו ,שורדה יפכמ רתוי
.רקיעה תיצחממ תוחפ אוה ,םשה תוטשפכ ,"םייריש"ו - תישארב תבשד

רמאש יפכ - "רקיע"המ רתוי תויהל הלוכי "םייריש"ה תלועפש וניצמ ,לבא
תבשל עגונב םג ןבומ הזמ ..."רתונב 'יחת ךינבו תאו" הידבוע תשאל עשילא
ותלועפ תויהל הלוכי ,ירשת שדוח ידעומד "םייריש" ותויה םעש - תישארב
.ירשת שדוח ידעומ תולועפמ רתוי הלודג

:(64 'מע םש) תודעוותה התואמ דועו

אלא ,םיכרבמ-תבש לכ ומכ וליפא וא ,תותבשה לכ ומכ תבש הניא תישארב תבש
.יללכ ןיינע - ירמגל רחא ןיינע

!הנש תואמ-שמחו ףלאמ רתוי

:יברה רמא (109 'מע ד ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תנשב

עגונש ,תישארב תבשל ךיישה ןיינע-אוה [השרפה=] הרדסה תרבעהב תוכיראה
.תוטשפתהו תובחרתה לש העונתב - הנשה לכב הדימעה ןפואל

:ףיסוהו

תישארב תבשב ףיסוהל - אוה הרות לארשי גהנמ - לארשי גהנמל םעטה םג והז
,(םיכרבמ-תותבש םג ללוכ) תותבשה ראשמ רתוי החמש יניינעו הווצמ יניינקב
.הלוכ הנשה לכל עגונ תישארב תבשב הדימעה ןפואש ,רומאכ

:(110 'מע םש) רמא דועו

תאירב - םייללכ םיניינע תודוא רבודמ הבש תיללכ השרפ איה תישארב תשרפ
ותמגוד וניצמ אלש) רתויב ךורא ןמז ךשמ תללוכ איהו ,'וכו םדאהו םלועה
שמחו ףלאמ רתוי ,לובמל ךומס דע האירבה תליחתמ - (הרותה תוישרפ ראשב
!הנש תואמ

הלוכ הנשה לכל החמש

רחאלש יברה הרוה (130 'מע ז ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"ישת תישארב תבשב
-רפסה תא וסינכיו ,בוט-םוי לש ןוגינב "וללה" ןזחה רמאי ,הרטפהה תרימאו הרותה-תאירק
רוזחל יברה הרוה לכיהל הרות-רפסה תא וסינכהש רחאל .דוקירו החמש ךותמ לכיהל הרות
.ומע דוקרל ךישמהלו (וב וארקש) הרות-רפסה איצוהלו

:יברה רמא (130 'מע ז ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') הנש התואב הנושארה החישב

ךיז טלעטש'מ יוו" :קדצ חמצה םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש םגתפה עודי
םיבצייתמש יפכ) "ראי ןצנאג םעד ףיוא קעווא טייג יוזא תישארב תבש קעווא
- תאז ונל וליגו ורפיסש ןוויכ .(הנשה לכ ךשמנו ךלוה ךכ תישארב תבשב
.ונילא םג רבדה ךייש

התע החמשה ידי-לע הלוכ הנשה לכ לע החמש ךישמהל ונידיב הרירבה :ןכבו
תבש ןיבש קוליחהב עודיכ ,גונעת םנמא אוה תבש לש וניינע .תישארב תבשב
לבא ,גונעת וניינע תבשו ("החמשל םידעומ") החמש וניינע ט"ויש ,בוט-םויל
.גנועהב הלולכ החמשהש אלא ,החמשה ןיינע ונשי תבשב םג ,ןכ-יפ-לע-ףא

תותבשמו ,הנשה תותבש לכב ריאת תישארב תבשד החמשההש ךרבתי-םשה רוזעי
לכד לוחה תומיב םג החמשה ךשמות - ןימוי והלוכ ןיכרבתמ ןהמש - הנשה
.הנשה

'םיתפומ'ו םיליהת תרימא

:יברה רמא (100-101 'מע י ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ד"ישת הרות-תחמש םויב

תישארב תשרפ לכ דומלל םיכירצ ובש ,תבשה םוי סנכנ רצק ןמז דועבש ןוויכ
- םוגרת דחאו ארקמ םיינש הרדסה תא ריבעהל םיכירצ ןכו ,י"שר שוריפ םע
ונייהו ,רחמ היהת הרות-תחמשד תודעוותהה תמלשהו ,תודעוותהה התע קספות
תודעוותה םייקתת ,םיכרבמ תבש לכב ומכ רחמ םייקתתש תודעוותהה דבלמש
.הרות-תחמשד תודעוותהל המלשה רותב תפסונ

םמצע ינפב םיניינע םה הנשה ימיו עובשה ימיש םירפסב אבומש המ םידקהבו
עודמ הישוקהל םוקמ שי ןכלש - הזל הז םירתוס םניאו ,הזל הז םיכייש םניאש
-שארו (עובשה ימי) תבשש ןוויכ ,תבשב לחש הנשה-שארב רפושב ןיעקות ןיא
ךירצ היה ,ןכלו ;הזל הז םיכייש םניאש םיניינע ינש םה (הנשה ימי) הנשה
.תבשב םג הנשה-שאר דצמ רפוש תעיקתד ןיינעה ,הרואכל ,תויהל

האבש) וז תבשבש ןבומ ירה - עובשה ימיל םירתוס םניא הנשה ימיש ןוויכו
ןפוא לכבו תבש לכב הליגרה הגהנההמ יוניש תושעל ןיא (הרות-תחמשל תוכימסב
םידמענש יפכ - םגתפה עודיכו ,אתוילעמל יוניש אלא ,אתועירגל יוניש אל -
."הלוכ הנשה תכשמנ ךכ ,תישארב תבשב

עגונב ןהו ,תישארב תשרפ תבשל םיכיישה םיניינעל עגונב ןה - הזב הנווכהו
תא ריבעהל שי וז תבשב םגש ,ךכ ,שדוחה םיכרבמ תבשל םיכיישה םיניינעהל
םיליהתה רפס לכ תא רמול - אטישפ ;י"שר שוריפ םע השרפה לכ דומללו ,הרדסה
רמאנ םיליהתל עגונב ,רשא ,םיכרבמ-תבש לכב ומכ ,הליפתה ינפל רקובב רחמ
;ץראה לעמ חפט םדאה תא היבגמ ךלמה דוד לש וסוכש ,"אשא תועושי סוכ"
תרימא ידי-לעש ,םיליהת רבד-לע קדצ-חמצה ר"ומדאמ םירופיס המכ עודיכו
.םייולג םיסינ ושענ םיליהת

ידיל אובל םיכירצש םיניינעה לכ לעופ ידיל ואוביש ךרבתי םשה רוזעיו
.תוינחורבו תוימשגב ,בוט לכב ,תוכשמהה לכ וכשמייו ,לעופ

השדח היירב - ארב תישארב

(86-87 'מע גי ךרכ - 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ו"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותה תא
:םיאבה םירבדב יברה םייס

- "ארב תישארב" - תישארב תשרפל דימ םיסנכנ הרות-תחמשו תרצע-ינימש ירחאל
.השדח היירב

,"וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעב ליחתמשכ ,הרות-תחמש רחאל :הדובעב ןיינעהו
ומצעל ךורעל םדא לולע - הנשה ימי לכד הדובעהב בוש ליחתהל ךרוצ שיו
ןכלו .שואיב לופיל אוה לולע 'וכ התיה ירשת שדוחד הדובעהש ןוויכש ,ןובשח
הדובעהל הריתס וניא ןכל םדוק היהש המ לכש "ארב תישארב" הרותב ןירוק
.השדח היירב - "ארב תישארב" ןפואב תויהל הלוכיש ,ךליאו ןאכמש

רדג תצרופ החמש

:יברה הרוה (98 'מע םש) הנש התוא לש תישארב תבשב

תוררועתה תויהל הכירצ ,הלוכ הנשה לכ לע תלעופש תישארב תבשב ונדמועב
תודיסח (םג) דומלל תועיבק דחא לכל היהתש - שממ לעופב השעמ לש ןיינעב
.םוי -לכב

תוינחורב ןה ,שממ לעופב תוכשמהה לכ וכשמוי - תודיסחה דומיל ידי-לעו
.תוימשגב ןהו

ונגניש הז ידי-לע שממ לעופב החמש - החמש ךותמ היהת וז תועיבק תלבקו
עגונב םג ללוכ ,םירדגה לכ תצירפ ,רדג תצרופ החמשש - חמש ןוגינ התע
.תוימשגבו תוינחורב תוכשמהה לכ תכשמהל

.[הרות ירועיש עצבמ לע תישארב תבשב יברה זירכה ה"משת תנשב יכ ןייוצי]

'םיתפומ' םג שי - ךירצשכ

:(99 'מע םש) ו"טשת תישארב תבשב יברה ירבדמ דועו

םידיסח לצא םגתפ ונשיש דעו ,םיתפומה ןיינעמ ד"בחב םיזחוא אל ללכבש ףא
- םיתפומל וכרצוה אל לארשי-ינב לבא ,הערפ ליבשב ה"בקה הארה "םיתפומ"ש
ח"ומ ק"כ לש ובתכמ ל"נכ) םיתפומ םג םיארמ ,ךרוצ שי רשאכ ,םוקמ-לכמ
.(ןקזה ר"ומדא םע רופיסה תודוא ר"ומדא

ר"ומדא ח"ומ ק"כש ירוביצ ןקסע ידוהי ונשי ?םירומא םירבדה המ יפלכ
המכ ודי-לע לעפו ,(...יברה ירבדל תייצמ היה םעפ לכ אלש יפ-לע-ףא) ובריק
.םיניינע

ויהש ומכמ רחא ןפואב םירבדה ינפ םיארנ ,תוקלתסהה רחאל ,וישכע ,םנמא
םוכס םע ערואמ עריא ,אלימבו ,ןיד אמלעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תויהב םיארנ
ל"נה ידוהי לש ונוצר ךא ,יברה לש ויניינע רובע ורסומל ךירצש ףסכ - ףסכ
.תרחא הרטמל רבעוי ףסכהש

רובע וליאו :חינמ אל יברה - ("ןיהא") םשל רבעוי ףסכהש :לעופל עגונבו
.בקרנו ףסכה ךלוה ךכו ,ןתיל ןכומ וניא - ("רעהא") יברה לש ויניינע

אל ףסכהש הדבועה ןכש - םיתפומ לש םיניינע המכ יברה הארה הז ןיינעב
ךייש ףסכהש ינפמ אלא הז ןיאו ,עבטה ךרדב הניא ("ןיהא") תרחא הרטמל עיגמ
רע") ולשב ןיידע אוה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,יברה לש ויניינעל ("רעהא") ןאכל
...("סנייז אב ךאנ ךיז טלאה

,ףסכהמ קלח ןיידע ראשנ ןכלו ,םימחרבו דסחב איה יברה לש ותגהנה ,םנמא
.הבושת השעיש ןיתממו דמוע יברהו

ןיינע וליאו) םסרפתמו ךלוה "רופיס"ש םלועה עבט יעדויב תאז רפסמ יננה
וילאש ל"נה ידוהיל םג םירבדה ועיגי ךכו .(...אקווד ואל - הרות לש
.םירבדה םיכייש

םינש הברה ירחא רכז ןב

:(100 'מע םש) ךישמה יברהו

המכ ול ודלונש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תודסומ להנמש ךרבאב - תפסונ הדבוע
,ול ובישה ,הז רובע הכרב שקבל אבשכו ,רכז ןב ול דלויש ץפח היהו ,תונב
ול דלוויי זאו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ומש לע ונב םש אורקל ומצע לע לבקיש
.רכז ןב

,רכז ןב ול דלונ אל םינשה לכ ךשמב ירהש ,עבטהמ הלעמל היה הז ןיינע -
דוע םלועב היהתש ר"ומדא ח"ומ ק"כ הצרש אלא ,תולובחת םוש וליעוה אלו
ןב ול דלונ ןכלו ,(ומש לע והוארקיש ידי-לע) ולש ץוצינ הב היהיש המשנ
.רכז

לוהינב ותגהנה ,םייולג םיתפומ ול וארהש ךכ לע טבה ילבמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.הנווכה יפכ אלש איה יברה לש תודסומה

.הבושת םהילע תושעל ךירצש םיניינע םתוא לע הבושת השעיש ןוצר-יהיו

יכ ,הבושת השעי אלש ידוהיל רמוא וניא ,"ותכאלמב ןמוא" אוהש ערה-רציה -
השוע וניאש (א :םייתשב אוה הזב ןורסיחהו ,רחא ןיינע לע הבושת השעיש םא
ןיינע לע רעטצמ אוה (ב .הבושת תושעל תמאב ךירצ וילעש ןיינעה לע הבושת
- ותוא רעצל ךירצ היה אל תמאד אבילאש הזכ

.תוינחורבו תוימשגב םיניינעה לכ וכשמוי זאו

רבדל רשפא ,הרות-תחמשל ךשמה איה תישארב תבשש ןוויכ [יברה רמאו]
(ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ םגתפ דוסי לע - םייוצר םניאש ףא ל"נה םיניינעב
הז היהי יאדוובו (קיזמ אל - הרות-תחמשב=) ..."טינ טדאש הרות-תחמש" :ע"נ
.םימחרבו דסחב

ןיאושינה ירחאלש ,ןקזה ןיינע תודוא ומע יתרבדש ךרבאב ,תפסונ הדבועו
,ונקז תא לדגי

םימעפל הרוק .תודיסחה תרותלו "םימימת יכמות"ל תוכייש שי הז ךרבאל -
דנאלסור גהנמכ שודיק השועו ,תישילשה העשה דע תבש תליפתב ךיראמ אוהש
- ןקזה לודיג לש ןיינעה ולצא רסחיש אופא לבח .'וכו

.ןכ השעיש חיטבהל ןכומ היה אלו

ןיינעב ישוק ולצא השענ םללגבש םיניינע המכ ועריא הנורחאל ,הנהו
- ערואמ דוע עריא זאו .יעבט ןיינע והזש רובס היה םוקמ-לכמו ,הסנרפה
!ונממ ץוח ,םלוכ וחילצה ובש םייוסמ קסע היהש

תוררועתה ידיל איבהל רבדה ךירצ - םייולג םיתפומ םיארמ רשאכ ,ןכבו
.ל"נכ ,לעופל עגונב

.םימחרבו דסחב הז היהי יאדוובו ,"טינ טדאש הרות תחמש" ,רומאכו

:רמאו יברה םייסו

- הלוכ הנשה לכ לע ךישממו עגונ תישארב תבשש ליעל רומאה םגתפה דוסי לע
אייח ,אערזב וז הנשב ודקפיי ,םינב רובע הכרבל םיקוקזש הלא לכש ןוצר-יהי
.קדצ-חמצה לש ומשב וא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םש לע םמש וארקיו ,אמייקו

,הבחרהב הסנרפ םהל היהתש - הסנרפ רובע הכרבל םיקוקזה הלא לכ ןכ ומכו
.תוינחורבו תוימשגב םהל ךרטצמה לכ תחאו דחא לכל ךשמויו
תודיסחה ינייעממ


תישארב תשרפ


(א,א) תישארב

(בל הנשה-שאר) אוה רמאמ ימנ "תישארב"

?הז רמאמב םג "רמאיו" שרופמב רמאנ אל עודמ

םיקולא ארב תישארב" ,רמאנכ ,תויתואה תא ה"בקה ליצאה הליחתש ,םילבוקמה ירפסב אתיא
.םלועה לכ תא 'ה ארב תויתואה ידי-לעו ,'ת דעו 'אמ תויתואה וארבנ םדוק -"תא

יכ) הרימא אלל ,דבלב הבשחמב התיה ,תויתואה תלצאה ונייה ,הנושארה האירבהש אצמנ
איה יכ ,"רמאיו" הנושארה האירבב רמאנ אל ךכ םושמ .(תויתוא שיש רחאל קר תירשפא הרימא
.הבשחמ תניחבב אלא ,רובידו רמאמ ידי לע התיה אל
(א 'מע ב ףד תישארב הרות-רוא)


(א,א) ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב

,איה 'ה תדובע תליחתו תישאר - "תישארב"

ונייה ,"אירבה אמש" (גמ ןילוח) רמאמכ ,יוליג ןושלמ "ארב") תולגל - "םיקולא ארב"
,םיקולא םש תא (ץוחל אציו בקינ אמש

.ץראה ךותבו םימשה ךותב יוצמה - "ץראה תאו םימשה תא"

ןושלמ "םלוע") םלועב תרתסומה תוקולאה תא תולגל ,איה וארובל םדאה תדובע תישאר
.(םלעה
(10 'מע ד ןמיס תופסוה - בוט-םש-רתכ)

* * *
.לארשיו הרותה ,תישאר 'ב - "תישארב"

,תואירב ןושל - "ארב"

."עבטה" היירטמיגב - "םיקולא"

,עבטה תא "םיאירבמ" ,תווצמו הרותב הדובעה ידי-לע ,לארשי ינב - "םיקולא ארב תישארב"
.ותאירב תילכת תאו ימינפה ונכות תא םילגמ םהש ךכב
(72 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)

* * *
.םיינחור םינינע - "םימש"

.םיירמוחו םיימשג םיניינע - "ץרא"

ןה ,ול שיש המ לכש דימת רוכזל ידוהיה לע - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"
ול אב לוכה - (המודכו תואירב ,רשוע) ולש תוימשגה ןהו (ותמכחו ותרות) ולש תוינחורה
.ה"בקה תאמ

ה"בקהש םשכ אלא - "הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ש בושחלו תוגשל םדאל ול לא
.ול תעפשנה תיטרפה העפשהה תא םג ארוב אוה ךכ ,עגר לכב ולוכ םלועה תא ארוב
(437 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *
:יכ תעדל םדא לע ןושאר רבד - "תישארב"

תיבה-לעב אוה אליממו ואולמו םלועה תא ארב ה"בקה - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב"
,םלוא .הלוכ לבתב דיחיה

םדאה לעו ךשוחב ןיידע יוצמ ןקתל םדאל דיעוה ה"בקהש קלחה - "םוהת ינפ לע ךשוחו"
,ידי-לע תאז .וריאהלו ונקתל

ןבורש ,ךרבתי 'ה תווצמ תא םייקמו ;"רמאיו" - הרות דמול םדאשכ - "םיקולא רמאיו"
,יזא .("עבטה" היירטמיגבש) "םיקולא" - םייעבטו םיימשג םירבדב ושבלתנ ןלוככ

.רואל ךפהתמ םלועה ךשוח - "רוא יהי"
(1247 ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

לעפמ ןהו ("םימש") ינחור יפוא לעב לעפמ ןה ,יבויח לעפמ לש ודוסי תישארב םידמועשכ
םיקסועה ידי תא שאיילו תופרל םילגוסמה - םיישקב םילקתנו ,("ץרא") ימשג יפוא לעב
אלא .רבדה תא רצויו ארוב רשא אוה ה"בקה !"םיקולא ארב תישארב" ,הרותה תרמוא - רבדב
יחולש תויהל רחב םהבו ,םימייוסמ םישנא ידי-לע השעיי רבדהש אוה ה"בקה לש ונוצרש
.ונוצר ישועו אנמחרד

רשפא-יא יכ המדנש דע ,"ךשוחו והובו והות"כ בצמה הארנ ךרדה תישארב רשאכ םג ,תאזל יא
והותו ךשוח וררש האירבה תליחתבש יפכש רוכזלו ןוחטיבה תדימב קזחתהל שי - רבד לועפל
והובו והותה םוקמ תאו ךשוחה םוקמב רואה עיפוה ,"רוא יהיו" ,'ה רבד ידי-לעו והובו
.םקומה לעפמב היהי ןכ - רדוסמ רדס ספת
(657 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג,א) רוא יהיו רוא יהי םיקולא רמאיו

."הערפל םיקולא ךיתתנ האר" ,(ז תומש) רמאנכ ,"םיקולא" םשב םיארקנ םיקידצה

,תוינחורב וא תוימשגב המ-רבד םדאל רסחש האור קידצה רשאכ - "רוא יהי םיקולא רמאיו"
:יזא ,"רוא יהי" (רזוג ,ךרבמ) רמואו

.תמייקתמ ותרימא - "רוא יהיו"
(א 'מע גנ ףד ה"נש ןמיס בוט-םש-רתכ)

* * *

ךירצ ,הרואכל ."רעצ ןושל אלא וניא - 'יהיו' רמאנש םוקמ לכ" :(י הליגמ) ורמא ל"זח
?רוא תאירבב רעצה והמ ,ןיבהל

לש לוביקה תלוכי יפל היהיש ,לבגומ רוא - לובג-ילבה ךרבתי ורואמ הווהתיש ידכ :רבסהה
רעצ ומכ הארנ םוצמצה יכ ,רעצ ןושל "יהיו" רמאנ ןכל ."םוצמצ" תויהל חרכומ ,םלועה
.לובג-ילבה רואה תא ךישחמו ריתסמה ךסמ תמגודב אוהש ינפמ ,םלועל

הווהתיש רשפא אקווד ודי-לע יכ ,ונתלעותלו ונתבוטל אוה םוצמצה ,רבד לש ותימאל ךא
תדימ לע הרומה ,"םיקולא" םש ידי-לע - "רוא יהי םיקולא רמאיו" רמאנש והז .לבגומ רוא
.ולבקל לוכי םלועהו ,לבגומו דודמ אוהש הזכ רוא השענ ,םוצמצהו ןידה
('א 'מע 'ב ףד תישארב הרות-רוא)
גהנמו הכלה ירוריב


"יברה לש תסנכה-תיב" יגהנמ

גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

היאר םימעפל םיאיבמ ,המודכו הליפתל םירושקה םיגהנמב תולאשו תוקפס םיררועתמ רשאכ
ליאוהש ,םינעוטה שי ינש דצמ .יברה ללפתה ובש תסנכה-תיב ,"770"ב תסנכה-תיבב השענהמ
.היאר הזמ איבהל ןיא ,תסנכה-תיב ירדסב ברעתה אל יברהו

:וניאישנ וניתובר ירבדב םג וללה תושיגה יתש תא ונאצמ ,השעמל

,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ םעפ יתעמש ,שטיוואבוילב הזב וגהנש ךיא בתכש המבו" :1יברה בתכ
ברעתמ היה אל (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כש אלא ,םימיאתמ םניאש שרדמה-תיבב םיגהנמ המכ ויהש
."הזב

םירמוא ויה אל ןקזה ר"ומדא לש ןיינמבש הממ 2היאר איבה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הנהו
היה ,תאז רמול ךירצש ז"הומדא תעד התיה וליא יכ ,רוביצ תינעתב 'ונכלמ וניבא'ו תוחילס
תאז ורמא םאו ,רמוא היה אל ,ש"רהמה ר"ומדא ,ויבאש רפיס ךשמהבו .ולצא תאז גיהנמ
,תאז רמול גהונ היה וליאש עמשמ .כ"ע .םוחנ-ערעב ץ"שב יולת היה הז - ולש ןיינמהב
.הזב ברעתה אל - רוביצל קר תעגונ התיה הגהנההש ןוויכ ךא ,ןיינמב םג םירמוא ויה יאדו

'רואל איצומהמ םידחא םירבד'ב םג ובתכ תאז חורבו ,וברעתה יאדוובש םיבצמ שי ןבומכ ךא
המל םינווכמ הז רוזחמבש םיטויפהו הליפתה לש חסונה" :ת"הק תאצוה 'םלשה רוזחמ' חתפב
םילולעה םינושה תוקפסה הז ידי-לע ורסו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב גוהנש
.3"תונוש תואחסונב םירוזחמ ךותמ םיללפתמשכ הליפתה תעב ררועתהל

:4ל"ז ןיווז י"שר ח"הרה ג"הרהל בתכמב הארו

הזיא תסנכה-תיבב הז וגיהנה רבכ ,ובתכממ הארנכ - 'וכו הבגה יגהנמ תודוא בתכש המב"
ףא הנהו - ...ר"ומדא ח"ומ ק"כ ללפתה וב תסנכה-תיבב םיגהונ ןכש הנעטבו ,םימעפ
תורודב ש"נא ינקז וגהנ ןכש טרפבו ,גהנמה יוניש תלילשל ר"תכ ימעט וקדצ ילוא הליחתכלש
אוהש ימ לש תורשקתהה תדוקנב עוגנל שי םאה - התע איעבה לבא .ו"ת ק"האל םאובב ומדקש
ריכזמו ,הזב ךיראמו] "...הדימה לע רתויב איה [ת]אטבתמ םאב וליפא ,וניאישנ וניתוברל
ףא ,ומצעב יברה רמאש המל קר ךיישש יוטיב] "אנהכ ברד הימופמ קיפנו ליאוה" 5ל"זראמ תא
ןעוט תאז לכבו ,ולש תסנכה-תיבב וארש המ קר אלא ,הארוה הזב ןיא הרואכל וירבדכ ןאכש
,היהש ומכל גהנמה התע ריזחהל" [:םייסמו 6"ןורבח דע"ו ["לעופבש ןיינע ,ד"ודנב כ"שכ"ש
."ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תסנכה-תיב יגהנמב גהנתהל לדתשהל ךירצש ,הדמעה שילחמ הז ירה

-תיבבו .ויתיאר אל..." :םייוסמ גהנמ תלילשל היאר םש גוהנהמ יברה איבמ רחא םוקמב
המ ול ובתכש הלא לע רשאמ רתוי נ"כהיב גהנמ לע ךמסש ירה - 7"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה
.הזב ש"נא גהנמ

הנימ-אקפנ הזמ אהת ,ןבומכ .השיג לכ המיאתמ יתמו ,תונושה תושיגה םעט המ רואיב ךירצו
.םיאשונ הברהב השעמל

לש ותעידיב וא ותוחכונב ושענש תוגהנהו םירדס לע קר אוה ןוידה לכש טושפו ןבומ)
.(םהילע ודיצמ המכסהו רושיא םושמ ךכב שי םא ןודל םוקמ שי הז לעש ,יברה
םיגהנממ אמגוד יברה איבמ המר 'מע ג"ח םחנמ-לכיה ץבוקב הספדנש תודיחיב ז"דעו .דנק 'מע ג"יח ק"גא (1
םה ןיאש ןמז לכ םירערעמ םניאו םיברעתמ םניא םייברה" :הליפתב ה"ע ןאסטיא ןושרג-קחצי 'ר ןזחה גיהנהש
.וטק ,זמ 'מע א"ח וביסמב-ךלמה 'סב םג ב"ויכו - "םתעד םיווחמ םה םתוא םילאוששכ קרו ,ךכ לע םילאשנ
.הרותה תאירק יגהנמב ברעתמ ונניאש ומצע לע יברה רמא 117 'מע המכחה לצב 'סבו

.הפ 'מע ש"ברה תומישר (2

ידכ יברה תארוהב רואל -אצי רוזחמה ירהש ,'הגומ' בשחנ ,הז עטק ללוכ ,רוזחמב בותכה - עודיה לככ (3
.םש עיפומכ ,חסונב תוקפסה תא רותפל

.אפר 'מע ט"יח ק"גא (4

.ב"עס ,בל הכוס (5

.םש םירובקה תובא תוכז ריכזהל ידכ ןכ ושעש םש ימלשוריבו ,ג"פר אמוי הנשמ (6

.המר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,כר 'מע ג"ח ק"גא (7
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
ירשתב ח"כ

.1שדוק תבש-ברע לכב ליגרהמ רתוי ,הקדצ תניתנב ףיסוהל שי םויה

('ינש' ,'ןושאר') םיתש וא תחא השרפ אורקל וגהנ ד"בח יאישנ :םוגרת דחאו ארקמ םינש
,הלחתההמ בוש םיליחתמ ויה תוצח רחא ישיש םויב .ישיש םויל רוא הלילב ישימח םויב
בוש 'םיריבעמ' ויה ,הליפתה ינפל רקובב תבשב .הרטפהה םע הרדסה לכ תא 'םיריבעמ'ו
.2'יעיבש'מ


תישארב תשרפ שדוק-תבש
ירשתב ט"כ

ןעמ יוו יוזא" :3וניאישנ וניתובר םגתפ עודי .ןוושחרמ שדוח שאר-ברעו שדוחה םיכרבמ
ךכ ,תישארב תבשב םיבצייתמש ךרדכ=] "ראי ץנאג א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש
.[הנשה לכ תכשמנ

לכ תרימא ירחא .5רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 4רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (6שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
.8הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ 7העשכ ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

ונילע ...לארשי תבהא דצמו ...חסונ הזיאל ךייש וניא ,רומאה םיליהת תרימא רבד"
.9"היהיש חסונ הזיאב תויסנכ-יתבה לכב עבקוי רשא ,תולדתשה ינימ לכב לדתשהל

ןיק-לבות תוחאו" :םייסמ ישימחה - 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ - םילועה ןיב תוקספהה
.(הכ,ה) "םיקולא ותוא חקל" :ישישהו ;(בכ,ד) "המענ

.10(במ-חי,כ א-לאומש) "שדוח רחמ ,ןתנוהי ול רמאיו" :הרטפה

11-ו 7.38 העשב ,ברעב ןושאר םוי :דלומה .11שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ
.םיקלח

.ינשה םויבו ןושארה םויב רחמ :ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ

.12"םימחרה בא" םירמוא ןיא

םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז .13תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
ורדסי תונבהו םישנה .תיבה-ינב םע םתיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב .8
.14תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה

.15'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא ,הנש לכבכ
תוילע ;ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ,ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ תווצמ
.16(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי' ;'רואמל רנ' ;'קזח'

."ךתקדצ" םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ורמאי ,הכישחשמ ןהו םויב ןה תיזכ ולכאש םתוא ,הלילה דע תישילש הדועס הכשמנ םא
.17'אוביו הלעי' ךכ-רחאו 'הצר'

.19"וכרדל ךלה בקעיו" :18בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב


ןושאר םוי
ןוושחרמ שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

.20החנמו תיברע תוליפתב אל םג ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא ,ףסומ וב שיש םוי לכב

.21םוי דועבמ תיברע םיללפתמ םא םג "אוביו הלעי" תיברע תליפתב םירמוא

לבא ,רובידב 22הרשע-הנומש ינפל "אוביו הלעי" זירכהל ןיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב
.23תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיחפוט

(קפתסה וא) רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא ,תיברע תליפתב אוביו הלעי רמול חכש
אוביו הלעי רמאי ,24"ךיקוח ינדמל" םייסי ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה" תרימא רחאל
םא ."םידומ" ינפל ,םש "אוביו הלעי" רמאי ,הכרבה תא םייס רבכ םא ."הניזחתו" ךישמיו
ויהי םויס רחאל רכזנ םא ."הצר"ל רזוח ,ינשה ןוצרל ויהי םויס דעו "םידומ" ליחתה רבכ
ינפל תדרל יאשרו .25"חתפת יתפש י-נדא" רמוא וניאו הליפתה שארל רזוח - ינשה ןוצרל
תכרבב .26רזוח וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא .הז םוקמב ץ"שה תרזחל הביתה
םאו ,רודיסבש חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ םא ,ןוזמה
.27רזוח וניא - ךכ-רחא רכזנ

.28ללהה תא םהב םירמוג ןיאש םימיב םג ףוסו הליחת ללהב ךרבמ דיחיה רשא םיגהונ

.20הליפתה לכ םויס רחא םידמול םירועישה תא לבא ,ףסומ םדוק םיחינמ ןיליפתה לכ תא

ןיליפת םייתניב םיחינמו ,שידקה ןיבל הרותה-רפס תסנכה ןיב לודג קספה שיש ןוויכמ
שידקה תרימא ינפל רומזמ הזיא רמול ךירצ ןכ-לע ,'וכו עמש-תאירק םיארוקו םת-ונברד
.29ףסומ ינפלש

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
קרפ רמוא ג"י ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
בוש קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(ד"י
םיקוספ רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע
.20שדוח-שאר לכב

.[טית,זת,גת,דצש,צש תונוילגב האר שדוח-שאר לש םיפסונ םיגהנמ]


,ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןוושחרמב 'א

.21רזוח וניא "אוביו הלעי" חכש םא ,שדוח-שארד 'ב ליל לש תיברעב םג

ישילש םוי
ןוושחרמב 'ב


.30(שדוח -שאר יאצומד הטימה לעש ש"קב ללוכ) ליגרכ ןונחת םירמוא ךליאו םויהמ
'יס 'הקדצ ירעש'ב טקלנה האר) תבשה םוי דעב םג ,לופכ םוכס 'הנשמ' וב םינתונש ,ק"שע לכ לע ףסונב (1
ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותה) "הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר-ברעב"ש םושמ ,דחוימב ףיסוהל שי םעפה ,(אס
.(593

שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב
.'הקדצ ירעש'ב אל םג ,יברה יבתכו תוחישב אבומ ויתאצמ אל ע"על ךא ,ומצע

ףדעומה ןמזה תודוא תונושה תועדה ןיב "לעופל עגונב" הערכהה וזש יברה איבה י"ח ךרכ ףוס ק"גאבו (2
.ש"ייע ,ו"ס הפר 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוהש ת"ומש תאירקל

'מע 'י ךרכ תוחיש-יטוקילמ חיכומ 'ת ע"ר 'ד"בח יגהנמ רצוא'בו .נ"שו ,556 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (3
א"ח ב"נשת תויודעוותה .44 'מע ד"שת ש"הס :תישארב תבשל רשקב דוע) .הז ללכב תבש-יאצומ םגש ,190
.(188'מע

לכיה ץבוקב) םדקהב הנמילשי - רחאמהו ,(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא (4
.חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגיא הארו .'א םויב - ואל םאו ,החנמ רחא :וסר 'מע ג"ח םחנמ
םא" :םיכרבמ תבשב םיליהתה לכ םייסל קיפסמ וניאש ךכ לע לאשש םימימתה דחאל ,תודיחיב הנעמ היה ,ךדיאמ
םעד') "האלה ןכו ,תישילשה תבשב תאז השעי - קיפסה אל תבש התואב םג םא ;האבה תבשב תאז השעי - קיפסה אל
.(דחוימ בצמב תיטרפ הארוה וז ילואו .(דלת 'מע 'רעדניק ס'ניבר

אובל םיכירצ םניא - תודיסחב םיקסוע םהש ןוויכמש םיבשוחש 'ד"בח ץיפש'כ אלו ,הנקתה התיה ךכ" (5
עדוי וניא ומצעב אוהש וא "םידוחיי דחיימ" אוהש וא תודיסחה דומילב קסוע אוהש ןמזב יכ ,םיליהת תרימאל
םיליהת רמול ךירצ אלא ,הנקתה התיה ךכ אל ;"םעמ םרומ" ומצע-ינפב םיליהת אוה רמוא אליממ ,השוע אוה המ
ןיינעש ,הליפתה רחאלש תודעוותה - הינשה הנקתה םג איה הזל ךשמהבש .לארשי לכ םע דחי ,אקווד רוביצב
"...והער תא שיא םיכרבמו םייחל םירמוא תודעוותהה ןמזבש ...לארשי תבהא לע דסוימ אוה ירה תודעוותהה
.(בלת 'מע "רעדניק סנ'יבר םעד" 'סב םג ספדנ .(א"כשת (א) תישארב תבש תחישמ)

םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב א"פ רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (6
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה ןאכ

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.אפר 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא - (תבש לכב) "אקווד תסנכה-תיבב איפונכב" (7

.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (8

.192 'מע קחצי ףסוי להא םילהת ס"וסבש םיבתכמ ץבוק .דכקת 'מע ב"ח ק"גא - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (9
:(םש 'רעדניק ס'ניבר םעד' 'סב םג אבוה) ז"כשת ידוקפ פ"ש תחישבו .גל 'מע ה ךרכ יברה לש ק"גאב ןכו
םידוהי המכ לע :קתפב בותכ - ..."ןכשמה ידוקפ הלא" שורדי אלא 'םיצנוק' םוש עדיי אל ,חישמ אובישכ"
."?םיכרבמ תבשב םיליהתה לכ תא רמול ועיגיש תלעפ

חול) הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - תישארב 'פ תרטפה ארק (10
.(ד"בח-ללוכ

תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקיל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (11
.זמ ק"ס י רעש םירפא-ירעשה לע םימחר-ירעשו ,(ב,חפ ב"חל

זית 'יס א"גמ) וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,דמוע ץ"שה
ומק 'יס הרורב-הנשמ האר ,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר-ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(א ק"ס
.(חי ק"ס ןויצה-רעשב

.ז"הדא רודיס (12

.ןסינב 'ל ,םוי-םויה (13

.523 'מע זט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל (14

.64 'מע ה"שת תוחישה-רפס (15

תישארב תבשל ןיינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסבו .וצש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (16
.אקווד

.ז"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (17

.269 'מע כ ךרכ תוחיש יטוקיל (18

תשקב פ"ע ,ותעשב ,(31 'מע 398 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ש"צומב .י.נמ לע-לא יסוטמב הארמה ןיינעל (19
ששח לכ הזב ןיאש הלעהו ,הפועת יניינעל בתככ םג שמישש ,רמייהסדליה 'יש קחצי רמ אשונה תא רריב ,יברה
.(םייתניב הזב םייוניש ולח אל םא ,ןבומכ)

.36 'מע םיגהנמה-רפס (20

.נ"שו ,2 הרעה ז"פ 'ד"בח-שדוח שאר יגהנמו יניד' הכוראב הארו .ג"יס חק 'יס ז"הדא ע"וש (21

.ז"הדא רודיס (22

וירוחאל עוספל ידכ הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' (23
.הרשע-הנומש תליפת ינפל

,20 'מע חיק ןויליג 'תורשקתה' - פ"כע ה"כשת תנש דע) הזל ןיתמה אל יברהו ,ןחלושה לע וחפט אל 'ב לילב
(הזל ןיתמה יברה םא עודי אל לבא ,'ב לילב םג תועיבקב םיחפוט ויה ונייח תיבב תונורחאה םינשבש ש"ייע
החנמבו תירחשב ףאו ,ינשה םויב םג חופטל םוקמ שי הרואכל ,החכשה תורבגתהו תורודה תדירי ינפמ פ"כעו
ל"שרהמ תוהגה הארו .ילואו יאה ילוכו ,םר לוקב 'אוביו הלעי' תוביתה תא המודכו םיאבגה דחא רמאיש יוצר
ללפתהל ליחתמ היה שמשה וא ץ"שה אלא ,י"ועי זירכהל וגהנ אל םלצאש טיקת 'יס השמ הטמו זלר 'יס רוטל
'מע) ח"ר 'לה ל"ירהמ יגהנמ הארו .םר לוקב תאז רמוא היה י"ועיל עיגמ היהשכו ,רוביצה ינפל םדקומ שחלב
,בס 'יס שמש אפזוי 'רל אשיימרוו ק"קד םיגהנמל םינייצמו ."שדוח שאר" םיזירכמ ויה ח"רד ינש לילבש ,(ה
.63, 78 'מע תלהק ירבד

הרורב-הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (24
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה-ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד-הווחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ-תורגיא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלושה-ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה-תוצקב .ש"ייע
'מע םידעומה-חבש 'סב ,ךדיאמ .אוביו הלעי ןיינעל ןכ גוהנל ס"מהוחד 'א ליל ד"בח -ללוכ חולב ולש הנורחא
.ע"צו ,תאז רמול אלש ה"ע ןיקרובד ש"זרגה םשב איבמ ,הרעהב 228

.(חע ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת-ירעש (25

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (26

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (27

ח"רד ללה לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט קלח ק"גא הארו ,םש םיגהנמה-רפס (28
ר"ומדא ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,דבלב ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג
ד"ח א"משת שדוק-תוחיש) א"משת א"נמ שדוחה םיכרבמ תבש תודעוותהב ךא .נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד אישנ
תכרב ינפל ,תאז ףוטחל=] 'ןפאכניירא' - 'םידיסח גהנמ'כ ,םיברב יברה תאז רפיס ,(הגומ יתלב ,322 ע"ס
.יאשחב ומצעב הכרבה תא רמולו [ז"הדא ירבד לע רובעל אלש ידכ ,ץ"שה

ןתינ ןדידל הרואכלש ,18 'מע חלש ןויליג 'תורשקתה' האר ,פ"מהוחו ח"רב ללהב ןמא תיינעל הקספה ןיינעל
.חכ 'עה ז"פ ג"ח חספ לאירבג יעטנב כ"כו .ז"דספב ומכ תונעל

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח 'טוקיל - םירמאמה רפס' ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (29
.גפר

.1414 'מע ג"ח מ"שת תויודעוותה (30

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il