- ט"כת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןוושחרמב 'ה * חנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הכשמנ םוקממ הלעמל איהש הרותה
םולש תושעל ידכ ,םוקמ ךותב
םלועב


םג ולו - "ורבחמ םדא רטפיי" - ה"בקהמ דרפיהל ךייש ךיא
ןה ותאריו ותבהא ,ותנומא ,'ה דוחייש העשב הב ,דחא עגרל
לועפל "הכלה רבד"ה לש החוכ המב * ?תוידימת תווצמ
השגדהה יהמו * תובבלב דוריפ םג היהי אל םוקמב דוריפהש
ךותמ" אלו אקווד "הכלה רבד ךותמ" תויהל הכירצ הדירפהש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?"הרות רבד


םהלש לארשי-ינבל הארוה םהש םשכ ,1הארוה ןושלמ ,הרותה יניינע לכש םימעפ-המכ רבוד
הכרבה חסונמ ןבומכ - הרותה ןתונ ה"בקה יבגל לוכיבכ הארוה םה ןכ ומכ ,הרותה הנתינ
ןיינע הז ירה לוכיבכ ולצא םגש ,ונייה ,(ולש הרות) "ותרות תא ונל ןתנו" ל"זח ועבקש
,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" 3קוספה לע2 ל"זח תשרדכו ,הארוהו הרות לש
."תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ"

יהוזש - 4"הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ םדא רטפי לא" הרותה יוויצל עגונב םג ןבומ הזמו
,ה"בקהו לארשי-ינבל סחיב וריבחו םדאל עגונב ןהו ,הטמל וריבחו םדאל עגונב ןה הארוה
הז ,6בוזעת לא ךיבא ערו ךער" 5ל"זח תשרדכ ,וריבח םג ארקנש ,אסיכה לעש ןוילעה םדא
.8ה"בקהל םיערו םיחא ,7"יתייער יתוחא" םיארקנש לארשי-ינב לע םג יאקו ,"ה"בקה

סחיב םולשו-סח "וריבחמ םדא רטפי" רמול ךייש ךיא ,ןבומ וניא הרואכלש - המדקהבו
!?"ודובכ ץראה לכ 9אלמ"ש ,ה"בקהו לארשי-ינבל

ןהש ,'וכ ותאריו ותבהא ,ותנומא ,'ה דוחייד תווצמהל עגונב 10עודיה יפ-לע טרפבו
הרותה יוויצ יפ-לעש ,אצמנו ,םדאה ייח ךשמב דחא עגרל קוספי אל ןבויחש תוידימת תווצמ
!?ה"בקהו לארשי -ינבל סחיב "וריבחמ םדא רטפי"ד תורשפאה הליחתכלמ תללשומ

:הזב רואיבהו

דוע אלו ,עמש-תאירק ארקי אל תופנוטמה תואובמב ךלהמ היה" םאש ןיד ונשי - שאר לכל
-תאירקד ןיינעהש יפ-לע-ףאש ,ונייהו .(12ליעל רבודמכ) 11"קסופ ,אבו ארוק היה םאש אלא
דימו] 14"דחא 'יוה וניקולא 'יוה לארשי עמש" אוה (13ןושאר קוספ אוה ורקיעש) עמש
ונשי ,םוקמ-לכמ ,["דעו םלועל (דע) ותוכלמ דובכ םש (ךורב)" ךשמנש םירמוא הז-ירחאל
."וריבחמ םדא רטפי"ד ןיינע והזש ,עמש-תאירק תרימאמ קיספהל םיכירצש בצמ

:הזמ הריתיו

רדסש ,ונייהו ,"םינוניבב דומילה תלחתב אוה ,בכעל ,המשל הנכהה רקיע"ש 15אינתב ראובמ
דומילה תליחתב קרש ,16"ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדימ יהוז"ש ,םינוניבב הדובעה
רבדמש הרותה לכש דומילב קסוע רשאכ ,דומילה עצמאב ,הז-ירחאל לבא ,המשל הנווכה הנשי
,17"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא"ש ,הרות לש ןיינע והזש יפ-לע -ףא ירה ,םיימשג םיניינעב
לכשה םגש דעו ,ולכשב גישהלו ןיבהל אוה הרותה דומיל תוצמד יוויצהש ןוויכ ,םוקמ-לכמ
לש ןפואב קר ראשיתש) המשל הנווכהמ קיספהל חרכהב - דמלנה ןיינעה תא ןיבי תימהבה-שפנד
.דומילה תנבהב קסעתהלו ,(דומילה תליחתב היולגה הנווכהמ "תכשמנ הלועפ"

- דומילה עצמאב המשל הנווכהמ קספהה ירה ,דומילה תליחתבש המשל הנווכה ךרעבש ,ןבומו
."וריבחמ םדא רטפי" תניחבב אוה

הגרדמ רבועו ךלוהש ,ונייה ,דבלב "רטפי" תניחבב קר אל אוהש ןיינע ונשיש ,תאז דועו
ןהיניב שיש תוגרד יתש ןיב רבעמו הכילה אלא ,הנושארה הגרדל ךרעב איהש תרחא הגרדל תחא
ירבדכ - הז רבעמ ליבשב שפנ-תוריסמ לש ןיינעב ךרוצ שיש ,ךכ-ידכ דע ,ךורע-ןיאבש קוליח
תוקולאב תוקיבדהמ ("ןייגקעווא") ךליל שפנ-תוריסמ לש ןיינע והזש 18וניאישנ וניבר
לודג ללכ" (אלא ,םתס הווצמ קר אל) והזש 19"ךומכ ךערל תבהאו" לש הווצמ םויקל רובעלו
.20"הרותב

ירחאל המשל הנווכה קספהל עגונב רומאה ןיינעה ומכ) םינוניב לצא קר אל אוה הז ןיינעו
אינתה לעב ,ןקזה וניבר תודוא ורמאנ ל"נה וניאישנ וניבר ירבד ירהש - (דומילה תליחת
,הזמ הרתיו ,21תוליצאד המשנ היהש תוחיש המכב וניאישנ וניבר ראבמש יפכ ,ךורע-ןחלושהו
תילענ הגרד יהוזש - ףוגב שבולמ ןיד אמלעב ותויהב ובצמו ודמעמ היה הזו ,22השדח המשנ
קר אלו ,"רטפי" לש ןיינע ונשי וז הגרדב םגו .םינוניבה תגרדל ללכ ךרעב אלש ,רתויב
,ךורע-ןיא לש ןפואב קוחירה תילכתב הנממ הקוחר איהש הגרדל "רטפי" אלא ,ךרעבש הגרדל
!שפנ-תוריסמ לש ןיינע שרוד הז רבעמש דע

יוויצ יפ-לע - תויהל ךירצ ובש בצמ ונשי ה"בקהו לארשי-ינבל סחיב םגש ןבומ הזמו
."וריבחמ םדא רטפי" לש ןיינע - הרותה

. . בקעיל . . דיגמ" ירה - "הכלה רבד ךותמ" הזמ הז םירטפנ םידוהי ינשש םשכו
ונשי רשאכש - הלעמל רדסה אוה ןכש ,"ויטפשמו ויקוח . . וירבד" והזש יפל "לארשיל(ו)
םינפואב) ה"בקהל סחיב "רטפי"ד ןיינעה תויהל ךירצ הז בצמו ןמזבש לארשיל יוויצה
."הכלה רבד ךותמ" תויהל-ךירצ הז ירה ,(ליעל םירומאה

ןיינעהל הצעהש - םשה תדובעב "הכלה רבד ךותמ . . רטפי"ד ןיינעה ןכות ראבל שיו
אלקש לש ןפואב אל) אפוג הרותבו הרות לש ןיינע ,"הכלה רבד ךותמ" הז היהיש ,"רטפי"ד
.אקווד הקוספ הכלה (אלא ,רבדבש הגשהו הנבהב אירטו

םה םלוכש ,"הכלה רבד ימד יכיה" תואמגוד המכ הינימ ליעל 4ארמגה ירבדב אבומכ -
,23"ןהב רהרהל ךירצ אהיש םיצוריתו תוישוק םהילע ןיאש תוקוספ תוכלה"

וקסעתת לא" ,25"ךרדב וזגרת לא" ויחאל ףסוי ירבד שוריפב 24ארמגה ירבדמ םג ןבומכו -
,יכ ,אקווד "ינויעל" דומילל הזב הנווכהש ,(ועתת) "ךרדה םכילע זגרת אמש הכלה רבדב
רעיב תועתלו ךרדהמ תוטסל לולע ,הרות לש אלופלפד אירטו אלקשב הקמעהו ןויעב קסעה דצמ
ךכל טושפה םעטה םג והזו ."סרגימל" תויהל ךירצ ךרדב דומילה ,ןכלו ,ףרט ותיח ןיב
- אקווד הכלה רבד ךותמ וריבחמ רטפיל ךירצש

לארשי-ינבל עגונב ןהו ,(ד"ס ןמקלדכ) והערמ שיא םירטפנש לארשי-ינבל עגונב ןה
.ה"בקהו

'המ"ש ינפמ - איה ,("וריבחמ םדא רטפי") והערמ שיא רטפיל םיכירצש ךכל הביסה
ןיינעבו ינולפ םוקמב תוחילש שי דחא לכלש ,ונייה ,26"ץפחי וכרדו וננוכ רבג ידעצמ
ירחאל הנה ,הזמ רתויו העשל וידחי םישגפנ לארשי-ינבמ המכו-המכ רשאכ םג ,ןכלו ,ינולפ
.ומוקמל שיא שיא "'יוה רבד" תא איבהל ידכ והערמ שיא רטפיל םה םיכירצ ןכ

,הזמ הז ורטפי אלש רמולו עיצהל רשפא-יא ,והערמ שיא רטפיל םידמועש ןמזה אובב ,ןכלו
,ינש םוקמב ותוחילש אלמל ךירצ ינולפו דחא םוקמב ותוחילש אלמל ךירצ ינולפש ןוויכד
.ה"בקה יוויצ יפ-לע והערמ שיא רטפיל םה םיכירצ

שיא םירטפנש הזמ תויהל תולולעש תויוצר-יתלבה תואצותה תא לולשל ךרוצ שיש ,אלא
בצמ תויהל לולע ,ינש ןוויכל הנופ ינולפו דחא ןוויכל הנופ ינולפ רשאכ ,ןכש ,והערמ
.וריבחל םדא ןיב דוריפו םולשה רדעה ,בוריקה רדעה לש

ןיידע לבא ,םוקמב קוחיר קר הז היהיש לועפל תורשפאהו חוכה תא ה"בקה ןתונ הז לעו
. . וריבחמ םדא רטפי"ש הז ידי-לע - םוקמב דוריפה םדוק היהש ומכ יתימאה בוריקה ראשיי
:"הכלה רבד ךותמ

הזמ הז םירטפנש הז ידי-לע - איה הזמ הז םירטפנש ירחאל דוריפה ןיינע תא לולשל הצעה
היכרד 27רמאנש ,םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכ"ש ,הרות לש ןיינעב םידחאתמש ןפואב
.(28ירפסמ ,הכונח תוכלה ףוסב ם"במרה בתכש ומכ) "םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד

:הזב ןיינעהו

'וג ולצא היהאו" 29הילע רמאנ המצע דצמ הרותה ירהש ,םוקממ הלעמל איה - הרות
32הרות-יטוקילבו 31אינתב ןורחא -סרטנוקב הכוראב ראובמכו ,(30ליעל רכזומכ) "םיעושעש
הלעמל איהש דבלב וז אל ,ונייה ,םדא ינבד םיעושעש יבגל ךרעב אלש איה הרותה תלעמש
הלעמלש "םיעושעש"ד ןיינעה םג אלא ,(33"ךיקוח יל ויה תורימז") "תורימז"ד ןיינעהמ
תא יעושעש") םדא ינב םע רושקש "םיעושעש" לש ןיינע הז םא הנה ,"תורימז"מ
ולצא ,םיעושעש ולצא" התויהל ,רתוי הלעמל ךרעב אלש איה הרותה ירה ,(34"םדא ינב
."אקווד

,םיחפט הרשעמ הטמל דע הדריו הכשמנ אלא ,35"איה םימשב אל" הרותה הנה ,הז םע דחיבו
הדריו העסנ םשמו . . הדובכ םוקממ הדרי הרותה"ש 36אינתב הכוראב ראובמכו ,אקווד םוקמב
."'וכ רפסה לע וידב . . השבלתנש דע . . הגרדמל הגרדממ . .

תושעל ידכ אלא ,המצעל ראשיתש ידכ אל - םוקמב הטמל הרותה הדרי הנווכו תילכת הזיאלו
.םלועב םולש

תויהל - הזמ הז םירטפנש םידוהיה ינש תא דחאלו רבחל הרותה חוכב שיש ןבומ הזמו
.רחא םוקמב ינשהו הז םוקמב דחא היהי םוקמה חטשבש יפ-לע-ףא ,תחא תואיצמ

ןיידע לבא ,הרות לש ןיינע ךותמ וריבחמ םדא רטפיש ךרוצה לע אוה הז רואיב ,םנמא
לש ןפואב דומיל אלו ,הקוספ הכלה ,אקווד "הכלה רבד ךותמ" רטפיל ךירצ המל ןבומ וניא
?הרותבש אירטו אלקשב הגשהו הנבה

שיא םירטפנ רשאכ :"הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ םדא רטפי לא"ש םעטה םג ראבל שי [...]
יזא ,הרותבש אירטו אלקש לש ןיינע ךותמ אלא ,הקוספ הכלה ,הכלה רבד ךותמ אל והערמ
אתיירוא"ש ףאד] 37"היל אחתרמ אקד אוה אתיירוא"ש וילע םירמואש בצמו דמעמ תויהל לוכי
['וכ החיתר לש בצמו דמעמ תאז לכב הז ירה ,ןכ-יפ -לע-ףא לבא ,"היל אחתרמ אקד אוה
..."ודקדקב חומ ול ןיא"ש וריבח לע קועצל אוביש דעו

רטפי"ב רתוי דוע ףיסוי והערמ שיא םירטפנש העשב הרותבש אירטו אלקשב קסעהש ,אצמנו
דצמ אקווד ,רתויב לודג דוריפ םהיניב היהיש ,תאז דוע אלא ,םוקמב קר אל - "וריבחמ םדא
.הרותב ודמלש ילכשה ןיינעה

המצע דצמ תימהבה-שפנד לכשבו ,תימהבה-שפנד לכשב השבלתנ הרותהש יפל - רבדה םעטו
,תושי רתוי ףסותי ,לכשה ןיינעב ףסותיש לככ ,(הז ןיינעב תיקולאה-שפנ תדובע ילול)
דמעמ ולצא השענ אלש ןמז לכ ירה ,הרותה דומיל ,תוקולא לש לכשב קסועש העשב וליפאש ,ךכ
,לודג יכה דוריפו רוטיפל םורגתש וזכ אחיתרל אובל אוה לולע ,"םיסכמ םיל םימכ"ד בצמו
ןיינע - ףרט ותייח ןיב רעיב תועתלו ,םלוע לש וכלמ ,ךלמה ךרדמ תוטסל לוכי זאו
לכל רוקמו שרוש איה הוואגש ןוויכ ,ףרט ותיח תמגודב והזש ,הוואגו תושיי ,דוריפה
.38םלועבש תוער תודימ

הקוספ הכלה - "הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ םדא רטפי לא"ש ןיד-קספו הארוהה האב הז לעו
.'וכ תילכשה אירטו אלקשה דצמ אובל לוכיש תושיה ןיינעל םוקמ ןיא הזבש ,אקווד

אלא ,ו"ח דוריפ לש ןיינע הז ןיאש עדיל ךירצ - ומוקמל שיא שיא רוזחל םידמוע רשאכ
ןכלש ,וניינעב דחא לכ ה"בקה לש ותוחילש אלמל ידכ "וריבחמ םדא רטפי" תויהל ךירצש
תוחילשה תא אלמל אוה ךירצ ובש ןיינעה תא אוצמל לוכי ובש םוקמהב תויהל דחא לכ ךירצ
.ה"בקה לש

םיאצמנ רשאכ םגש ידכש - "הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ םדא רטפי לא" הארוהה האב הז לעו
לש (ד"ויב) דוחייהו (ף"לאב) דוחיאה (םג אלא ,בוריקה קר אל) ךשמוי ומוקמב שיא שיא
ותואלו ,דומיל ותואל ,אישנ ותואל םיכיישה הלא (המכו המכ-תחא-לעו ,דחי לארשי-ינב לכ)
הכלה ,ונייהד ,הכלה רבד ךותמ רטפיל םיכירצ - תודיסחה תרות תכרדה יפ-לע הגהנה ןפוא
,ה"בקה לש ונוצרכ תויהל חרכהש הקוספ

ךלה בקעיו"ד ןיינעה םילעופו ,םירתסההו תומלעהה לכ םילטבתמ יזא ,ןכ םיטילחמ קר םאו
אלמתתש ,תוחילשה יולימ תחלצהב הפיסומ החמשה רשא ,בבל בוטו החמש ךותמ "וכרדל
,התומילשבו האולימבו ,תוריהמב

ליעל רבודמכ ,הלעמל חוכ םיפיסומ םגו ,הלעמלמ רתויב חור תחנ םימרוג הז-ידי-לעו
ףיסומש יפכו ,הלעמל תומימתה ןיינע לועפל םחוכבש ןוויכ ,39"יתמת" םיארקנ לארשי-ינבש
ןיינע םג ללכנ הטמל לארשי-ינב תלועפ ידי-לע תישענש תומימתה ןיינעבש 40"קדצ-חמצ"ה
.41"אלוכד אתומילש אוה תנא"ש יפ-לע-ףא ,הלעמל לארשי-ינב םילעופש תומילשה

תפסות לעופו ,םיחפט הרשעמ הטמל ךשמנש - 42"חוחינ" השענ הלעמל םילעופש חור-תחנהו
,ינבד םיניינעב הכרב תפסות םג ךשמנ הז-ידי-לעו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב החלצה
.אחיוור אנוזמו ייח
ויחיש םיחרואהל "םולשל םכתאצ" תודעוותה - ב"כשת'ה ירשת ט"כ ,חנ 'פ 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל אצי .הגומ יתלב -

.ב,גנ ג"חז .תישארב פ"ר א"וג .ח,טי םיליהתל ק"דר האר (1

.ט ,ל"פ ר"ומש (2

.טי,זמק םיליהת (3

.נ"שו .א,אל תוכרב (4

.א,אל תבש (ךלעד ה"ד) י"שרפב אבוה .ב"ער ,הנ ב"חז .ז"כפר ר"ומש (5

.י,זכ ילשמ (6

.ב,ה ש"הש (7

.דועו .ךליאו א,גנת תומש ח"ות .ךליאו ד,וע ש"קה רעש (ח"אד םע) רודיס הארו .םש רהוז (8

.ג,ו היעשי (9

.(הפוסב) ךוניחה רפס שירבש רבחמה תרגיא האר (10

.ב,דכ תוכרב (11

.ח"ס ב"כשת'ה ת"חמש םוי תחיש (12

.דוע .ה"ס ג"סס .ז"ס א"סס .ח"נסר ח"וא ז"הדא ע"וש האר (13

.ד,ו ןנחתאו (14

.(ב,חנ) א"מפס (15

.ד"יפר אינת (16

.(א,ומ םיבצינ ת"וקל .א"עס ,ס ב"חז האר) רהוזה םשב - (דועו) ג"כפר ,ד"פ םש (17

.ה"ס ב"כשת'ה ת"חמש םוי תחיש םג הארו - .א,המ א"ח ד"וקל (18

.חי,טי םישודק (19

.פ"הע י"שרפו כ"ות (20

.נ"שו .175 'מע א"צרת ש"הס האר (21

.דועו .ךליאו 127 'מע ה"שת ש"הס .ךליאו 257 'מע ז"שת מ"הס האר (22

.םש י"שרפ (23

.(י"שרפבו) ב,י תינעת (24

.דכ,המ שגיו (25

.מ"כבו .ןושח די .זומת ד"וי "םוי םויה" הארו .גכ,זל םיליהת (26

.זי,ג ילשמ (27

.(נ"שו .ךליאו 349 'מע ח"ח ש"וקל הארו) וכ,ו אשנ (28

.ל,ח ילשמ (29

.ב"כשת'ה ת"חמש םוי תחיש (30

(ךליאו א,סק) והל תירק תורימז דוד ה"ד (31

.ךליאו א,חי רבדמב (32

.דנ,טיק םיליהת (33

.אל,ח ילשמ (34

.ב,טנ מ"ב הארו .בי,ל םיבצינ (35

.(ב,ח) ד"פ (36

.א,ד תינעת (37

.מ"כבו .א,גפ הוצת א"ות האר (38

.ד,הל ש"הש ת"וקל הארו .ב,ה ש"הש (39

.ךליאו וס 'מע (רוא להי) םיליהתל תומישר האר (40

.(ב"ער ,זי) המדקהב ז"וקת (41

.מ"כבו .א,זע .א,וע סחניפ ת"וקל האר (42רשאכ םג ,ןכלו ,ינולפ ןיינעבו ינולפ םוקמב תוחילש שי דחא לכל
איבהל ידכ והערמ שיא רטפיל םיכירצ ןכ ירחאל הנה ,וידחי םישגפנ
ומוקמל שיא שיא "'יוה רבד" תא


הפיסומ החמשה רשא ,בבל בוטו החמש ךותמ "וכרדל ךלה בקעיו"
התומילשבו האולימבו ,תוריהמב אלמתתש ,תוחילשה יולימ תחלצהב

רקיעה אוה השעמה


תויחב ,תיב לכב הרותה רידחהל
החמשבו


וננמזב ןוושחרמב 'ז לש תועמשמה

ןמז לכש - קוליחה היה ,לגרל היילעהמ םתרזחב ,ץראל-ץוחל לארשי-ץראמ לארשי-ינב תכילהב
ויה ,שדקמה-תיבמ ואציש זאמ םימי המכ ורבע רבכש ףא הנה ,לארשי-ץראב ןיידע ויהש
תא ורבע רשאכ וליאו ,שדקמה-תיבב התיהש החמשהו השודקה לש םשורה תחת ןיידע םינותנ
.("טייקידעכאוו") ןילוח לש בצמו דמעמ ליחתה ,ץראל-ץוחל לארשי-ץראמ לובגה

תא ללוכש דחא םוי אוה ,ץראל-ץוחל לארשי-ץראמ םיאצוי ויה ובש ,ןוושח 'זש ,אצמנו
היילעה תא רבחל ודיקפתו ,לוחה ימי לש ןילוחה םע דחי לגרל היילעה לש תוביבחהו השודקה
ירחאל םג שדקמה-תיבב התיהש החמשהו השודקה תא ךישמהל ,ונייהד ,ןילוחה ימי םע לגרל
ןילוחה יניינע םג לארשי-ינב לצא ,ןכש ,ןילוחה יניינעב קסועו ותיבל רזוח דחא לכש
.שדקמה-תיבב וטלקו וגפסש םיניינעה לכ תא ךישמהל ךירצ םהב םגו ,ירמגל לוח םניא

:הז וננמזב ןוושח 'ז לש תועמשמה םג יהוזו

-ץראל לגרל םילוע ויה זאש - םייק היה שדקמה-תיבש ןמזבש ןוושח 'ז ריכזמ םויכ םג
'ז דע לגרל היילעד ןיינעהו הרות-תחמשד ןיינעה ךשמנ היה - הרות-תחמש תארקל לארשי
.ןוושח

-ישנא תודוא רבודמ רשאכ םגש ,ונייהו ,לוחה תומיב ךישמהל דחא לכ ךירצ הז ןיינעו
הז רחסמש קוליחה רכינ תויהל ךירצ ,ןילוח יניינעב םיקסועש ("טייל-סענזיב") םיקסע
לביקש תובהלתההו תויחה תא ומע איבהו ,שדקמה-תיבמ רזח התע הזש ידוהי ידי-לע להנתמ
.שדקמה-תיבב

ותשודקש ,םישדקה-שדוק - רתויב שדוקמה םוקמה היה ומצע שדקמה-תיבב ,הנהו [...]
ויה םהילעש תוחולה וב ןתיל ותרטמו ותילכתש ,ןוראה דמע ובש םוקמה ותויהב האטבתה
.(ארתב-אבב תכסמב ארמגה ירבדכ) הרות-רפס חנומ היה ודצבו ,תורבדה תרשע םיקוקח

התומילשב הראשנש ,הרותהו תוחולה איה ונלש שדקמה-תיב לש השודקהש - התע םג ןכ-ומכו
.התע םג

-ינבש החמשה יהוזש הרות-תחמש לש םשורה תא חקיל םיכירצ ןוושח 'ז םויבש ןבומ הזמו
עיפשי רבדהש ןפואב ,ןוושח 'ח םוי לע תאז ךישמהלו ,הרותהו תוחולה םע םיחמש לארשי
לועפל םילוכיש בצמ לכבו םוקמ לכב ,ץראל-ץוחב םג הרותה יניינע תא ביחרהלו קזחל וילע
.וב

ךותמ ,הרותה תא רידחהל - טרפב םימימת-יכמות תבישיו ,תובישיה לכ לש דיקפתה והזו
תועשהב םג אלא ,הרות םידמולש העשב קר אל ריאיש ןפואבו ,ידוהי תיב לכב ,החמשו תויח
.ןילוח יניינעב םיקסוע םהבש הז ירחאלש

בוט-םויהמו ,לגרל היילעהמ םיחקולש תוררועתההו םשורה ךותמ תושעהל ךירצ הז ןיינעו
.התע הז ונא םיאב ונממש
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ב"כשת'ה ןוושחרמב 'ז יאצומ תחישמ)

יבר יצוצינ


שודק הפו הייקנ ןושל


ןושל"ב שומיש לע הדפקהל הרידנ תישיא-המגוד שמיש יברה
העמשנ אל םלועמ * םיילילש םייוטיבמ תוענמיהלו "הייקנ
םייוטיב לש הרוש בציע ונושל תוחצבו ,הנוגמ הלימ ויפמ
" הלימה םוקמב * םוימויה ייחב שומישל םייקנו םישדח
םוקמב ;"בוטה ךפה" - "ער" םוקמב ;"םייחה ךפה" - "תוומ
ךפה" - "הלחמ
" םוקמב ;"קידצ וניאש ימ" - "עשר"
דועו דועו "רכשה ךפה" - "שנוע" םוקמב ;"תואירבה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


ולא םירבד ."הייקנ ןושלב םדא רפסי םלועל ...ויפמ הנוגמ רבד םדא איצוי לא םלועל"
."הרוהט הנניא רשא המהבה ןמו" :(ח ,ז חנ) ונתשרפב קוספהמ ל"זח ודמל

אישנה ןושלב תוריהז

ורבדב יברה רמא (342-341 םידומע ג"כשת שדוק-תוחיש - ג"כשת זומתב ב"י) תחא תונמדזהב
:םדוקה יברה ונתוח לע

דציכ רובידה יקלחב תובא תכסמ לע תוינשמה שוריפב ךיראמ עודיכ ם"במרה
-תחא-לע .רוביד בייוחמ יתמו רוביד רתומ יתמ ,םהב םיריהז תויהל םיכירצ
ינפב םיעמשומה םירובידב רבודמהו 'אישנ' אוהש ימב רבודמשכ המכו -המכ
דחאו דחא לכש הזכ אלא ,םתס רוביד הז ןיאש ,אופא ,אוה רורב רבד ...םיבר
לכוי (ךכ-רחא םהל ורסמיי םירבדהש םתואמ ןהו השעמ תעשב םיעמושהמ ןה)
."םנוק תא שמשל םדיקפת יולימב דחוימבו םהל עגונה םהמ דומלל

"ובר ןושלב רמול םדא בייח"

ףאו .צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח לש הגהנה וא ,זמר ,הלימ לכל יברה סחייתה םנמא ךכ
םאו ונתוח ירבד תאבהב םא ,דימת לדתשה דציכ יברה ןמ דומלל םיכירצו םילוכי ונא
.ונושלב ריהזו קייודמ תויהל ,אוה וירובידב

ןושלכ ,"םקיע"ו ףקע דימת .םדאו ןיינע םוש יפלכ תילילש ןושל טוקנל אל לדתשה יברה
םוקמב ;"םייחה ךפה" טקנ "תוומ" הלימה םוקמב .ןושלה תויקנ לע רומשל תנמ-לע ,ל"זח
;"תואירבה ךפה" - "הלחמ" םוקמב ;"קידצ וניאש ימ" - "עשר" םוקמב ;"בוטה ךפה" - "ער"
וליפאו "רשיה ךפה" ןכו ;"השודקה ךפה" - "האמוט" םוקמב ;"רכשה ךפה" - "שנוע" םוקמב
.דועו דועו ,"לכשה ךפה"

?יתמ "הייקנ ןושל"

ןושלב םדא רבדי םלועל" ,(ל"נה) םסרופמה ל"זח רמאמב תורושק קוסענ ןהבש תואמגודה בור
."הייקנ

השקמכ םהינש ובלוש ןאכ - ועש ,אי-י םידומע וט ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתכ - הנהו
םירבד רופיסב "איה הרוהט אל רשא" בותכל הייקנ ןושלב תרבדמה הרות הדיפקהש יפכ - (תחא
רבד בותכל הדיפקה [ינימש תשרפב] תוארוהו םינידל רושקה לכב תאז תמועלו [חנ תשרפב]
:ןאכמו ."האמט" - רורב

םדאה לכ ןקזה ונבר ןושלבו ,תוכז ףכל דחאו דחא לכ תא ןודל לודג יכה בויחה ונשיש ומכ
םוקמב ותלוזל וליפא חיכות חכוהד בויחה ונשי ןכ-ומכ ,התוחפבש התוחפה הגרדל דע ,שממ
ןידל עגונה ןיינעב"=] "המ ןקותי רבדב וחמיש ידי-לעש הווקת שיו לעופל עגונש
ןוויכ" ,ןכלו ["הנומאב דיקפת יולימ אלא אוהש ימב העיגנ לש ןיינע ןאכ ןיא ...הארוהלו
יאה ילוכו ,ללכב וילא םגו ...ל יתבתכ ןכל ל"נה ןקותיש יתווקת הדבא ירמגל אל ןיידעש
."...ילואו

!?"ינוליח" - ידוהי

החפשממ ואצומ"ש ובתכמב ןייצ רענה .תווצמל עיגהש יתד-אל תיבמ רענל יברה תבושת הנהו
עוריא רחאל ורדחב יברה ההש םהב םימיב ,בגא ,הז היה .יברה תכרב תא שקיבו "תינוליח
:(וע דומע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ח"לשת ןושחרמ שדוח-שארד 'בב - בלה

רקיעה תא הסכמה ינוציח "שובל"ו יאוול תעפות איה "תוינוליח"ה רשא יאדו
קחצי םהרבא ןב - ויחיש ותחפשממ - (תחאו) דחא לכ ירהש - וב אצמנה םצעהו
הרות ירמוש תורוד תוירישע - םהירחאלו (האלו לחר הקבר הרש תבו) בקעיו
ותלוכיב ללכ ןיא לבא ,ותגהנהל עגונב םדאל הריחבה םשה ןתנש אלא ,תווצמו
.ולש ת[ו]ימינפהו רקיעה םצעה תא תונשל

:(352 דומע א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת זומת ב"יב יברה ראבמ רתי תופירחבו הזל המודב

ידוהי אוה םאב !ידוהי לש תואיצמ וזכ ןיא - "ינוליח" ידוהי לע םיאטבתמשכ
ונניא רבדה ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לש ןפואב ה"בקה וארב
לכ ורזעי אלו ,ראשנ אוה הזכ - ידוהיכ דלונ םאש יפכ קוידב ;וב יולת
תעשב היהנ הז רבד ."שודק יוג" םג אוה ראשנ ךכ ,"אטחש יפ-לע-ףא" ויתוישע
דדבל םע" ולדבנ זאמו "םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" עבקנ זאמש הרות ןתמ
,לוח לש ןיינע אוה "םימע" ?לדבהה אטבתמ המב ."בשחתי אל םייוגבו ןוכשי
"ינוליח" אוהש "ידוהי" לע אטבתהל ;"שודק יוג" :שדוק לש ןיינע םה ידוהיו
,רודיהב תווצמה לכ תא םייקמש ידוהי ונשי .היבו הינימ הריתס וז ירה
קלח קר םייקמ ,התע תעלש ידוהי ,דבעידב תווצמה לכ תא םייקמש ידוהי
!אצמנב הנניא וזכ תואיצמ - הרותה תא לביק אלש ידוהי ךא ,תווצמהמ

:רמואו םייסמ יברה

דחא לכ לעו ,הרותה ולביק ,קדצ-ירג ,הכלהכ םירגה ללוכ ,םידוהיה לכ ירהש
אלש םא ןוצרב םא ,"יל ויהת םתאו" ה"בקה רמא דחי םלוכ לעו םהמ דחאו
אלא !ינוליח ידוהי ןיא !שודק יוג םה ךא ,"םכילע ךולמא הקזח דיב" ,ןוצרב
םשב רבדמש ונשיו ,סקראמ םשב רבדמ אוהש ןעוט רבדמש העשבש ידוהי ונשיש
ןכלו היה ידוהי אוה ףא :רמאו ךייח דימו ,"לידבהל" ריכזה יברה) ונבר השמ
.(...!"לידבהל" רמול ןיא וילע םג

רמל רגישש תרגיאב (ית דומע בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת ןסינ ד"ויב ,ןכ ינפל םינש
:תואבה תורושב ובתכמ תא יברה םתוח ,י"אפמ לש םיבשומה תעונת שיא ,ןרוק קחצי

ןיא רשא ,'וכו ןילקרטל קחדנ יכ החילס תשקבב ובתכמ םויסל עגונהב םייסאו
ינב לכ רשא ,זאמ ד"בחו שטיוואבויל תטיש עודיכ הברדאו .החילס תשקבל םוקמ
הציחמהב קר אוה קוליחהו ,םשפנ תוימינפב םה םייתד ,בקעיו קחצי ,םהרבא
המכו ישמ לש הציחמ וא לזרב לש הציחמ איה םא תוינוציחהו תוימינפה ןיב
.הציחמה הרסוה ללכבש וא ,הב תונולח

:ראבמו ךישממ יברהו

הטמל ותמשנ תדירי םוימ וב אצמנש אלא תדה ןילקרטל 'בכ קחדנ אל ןכלו
רבד דועש אלא .וייח ימי ךשמ וילע ורבעש םילוטלטה לכ לע טיבהל ילבמו
ותולדתשה םג ,םיברה לע עיפשהל ודיב שיש ןוויכ רשא ,וילא עגונהב ףסונ
.ותעייסמ םיברה תוכזש ןוויכ רתויב חילצת יוצרה ןוויכב הלק

"ינוהמת ררוע דימת רשא יוטיב"

- ב"לשת רייא ג"י םוימ בתכמ) זאד לארשי תלשממ ירשמ דחאל ףא יברה בתכ ןיינע ותואב
:(273-272 םידומע אי ךרכ תוחיש-יטוקיל

רשא יוטיב ,תומוקמ המכב הנשנש ,ובתכמב יוטיבה לע דומעל יתא םוקמ ןאכו
"לוח" גשומה ירהש ,"יתדו ינוליח" דוגינהל יתנווכ ,ינוהמת ררוע דימת
רקיעבו םא יכ ,הפשה קודקדב קוידל קר יתנווכ ןיאו ."שדוק" אוה ודוגינ
בתכבש הרות ,ונתרותב) שדוקה ןושל וננושלב רוקמ לע דסוימו .ןכותב קוידל
תומי אוה ליגרה יוטיבה ירה ,(הלא ונימי דעו ,הפ-לעבש הרותב השוריפו
תועדו תונומאב קוליח לכ ןיאש ,ןכותה םג ןבומ הזמש .שדוק-תבשה םויו לוחה
הגהנהב קר םא יכ ,שדוק-תבשה םוי ןיבו לוחה תומי ןיב 'וכו םלוע תפקשהו
אוה שודק רשא םויב הגהנההו - לוחד ןידבוע ,דומלתה ןושלבו - לוחה תומיד
,תוירמוח המכו המכ תחא לעו ,תוימשג תוכאלממ התיבשלו יתימא שפנ תחונמל
םיינחורה םייחלו םיינחור םיניינעל ונמז םידקמ אליממ ךרדב םדאה זאש
.ללכב

:יברה םייסמ ,רואיבה תבחרה רחא

וב םישמתשמש ןבומב ינוליח אוהש ימ לארשי תונבו ינבמ שיש ןימאמ ינניא
םהמ שיש אלא ,שודק יוגמ קלחו ןב אוה ירהש ,תינוליח תואיצמ רמולכ ,התע
תרהט לע ןילוחב ...שיו ,שדוק יניינעב ...שיו ,לוח יניינעב םיקסוע
...שדוקה

רדא שדוחב יברה בישה ,"ינוליח"כ ומצע ראית יברל ובתכמבש ,השודקה ונצראב תרושקת שיאל
:(186 דומע ,ה"משת "הנש לש המושיר" ןמויב ומסרפתה םירבדה) מ"דשת 'ב

םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו - וב רשא לכו םלועה ארוב רזג הרות ןתמ תעב
םדאל ןתנ ה"בקה ?המ אלא ,"ינוליח" ידוהיד תואיצמ הלטב זאמו שודק יוגו
םיקזחמה םיאירב םילכאמ םוי לכב לכואה םדא ןיב לדבהה תמגודבו ,הריחב
םיסוכמש ןוויכ ,לכל םיקיזמ םילכאמ םג לכואה וא ,תוינחורו תוימשגב ותוא
!רכוס תבכשב

רמוש וניא" - רבודמה גוסה ןמ ידוהי רידגהל ואובב יברה ןושל לע רוגש רתויה יוטיבה
."התע תעל ,תווצמו הרות

"בורק" ידוהי לכ

ותויהב יכ ד"בח-רפכב ב"משת ולסכב ט"י תגיגחב רפיס א"טילש ואל ריאמ לארשי ברה ג"הרה
לע יברה תבוגת ."םיקוחר בוריק" יוטיבה רכזוה ןכל םדוק םידחא םימי יברה םע 'תודיחי'ב
."!בורק אוה ידוהי ,קוחר ידוהי ןיא" ,התייה ךכ

שדק-תבש תחישב רובידה תא ךכ לע ביחרה יברה) ם"במרה לש וניד-קספ לע דסוימ הז ןיינע
הבושת תוכלהב עבקש (ךליאו 102 דומע 'ג ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש - מ"שת יתוקוחב-רהב תשרפ
םריכזהל וא ,'םינושארה ךישעמ רוכז' :הבושת לעבל רמול אוה רומג אטחו" 'ח הכלה 'ז קרפ
- השע המ וריכזהל ידכ ,םהל םימודה םיניינעו םירבד ריכזהל ידכ וא ,ושייבל ידכ וינפל
.רג יבגל (ג"יה ד"יפ הריכמ תוכלהב) בתכ הזב אצויכו ,"רוסא לכה

לש םייוטיבו תואמסיסב (ברקל םיצור ותוא) תלוזה יפלכ שמתשהל ןיאש יברה עבק :ןאכמו
לש תואיצמ תמייק אל ."קוחר" ונניא ידוהי רבד לש ותימאל :ןכ לע רתי ."םיקוחר בוריק"
!תודהימ "קוחר" תמאבש ידוהי

"לידבהל" ןיא םידוהי ןיב

:הלאה םירבדה חורבו

אטבתה םעפ יכ (352 דומע א"לשת שדוק-תוחיש) יברה רפיס א"לשת זומתב ז"י תודעוותהב
" יוטיבב תינחורה הגרדמה לפשב אצמנש םדא יפלכ צ"יירהומ ר"ומדא ונתוח ק"כ ינפל ינולפ
!"לידבהל" רמול ךרוצ ןיא ידוהיל ידוהי ןיבש צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ול רמא ."לידבהל
!ןוכנ וניא רבדהש םושמ ?רמול ךרוצ ןיא עודמ
,לארשיל לארשי ןיב הלדבה ןיא ךא "םימעל לארשי ןיב ,ךשוחל רוא ןיב לידבמה" הלדבה שי
שמתשהל ךרוצ ןיא ךא ,"םישדוק שדוק ושידקהל ןרהא לדבייו" ומכ תוגרד יקוליח שיש ףא
ךרכ שדוק-תורגיא :הוושה) "ךשחל רוא ןיב"ו "םימעל לארשי ןיב" שמשמה "לידבהל" יוטיבב
.(םש ונייוצש תומוקמבו .חעת דומע י"ח

'םילוח תיב' אל ,'האופר תיב'

-ג"כ ,126 ןוילג 'ונייח תיב') ח"משת בא-םחנמ ד"כ 'א םויב הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב
אצמנ ,דלונש - יתב תב - ידכנ :רמאו יברל יקאש יח-רנבא 'ר רוספורפה הנפ (ב"נשת טבש ל
.ורובע הכרב שקבאו 'םילוח תיב'ב

םירלוד ינש קינעה ,"?הקדצ תפוק םג ול שי" :לאש ךכ-רחא ."הבורק האופר" :ךריב יברה
.םילוחה תיבב הקדצה תפוקב תתל ליבשב הזו ןבה ליבשב הז :רמאו

:רמאו ךישמה

- תמאה .ןוכנ אל הז יכ ,'םילוח תיב' םשב אל הז דסומל אורקל ליגר ינא
'תיב'ל אוה ךלוה המ ינפמו ,תיבב הלחנ ירה הלוחה .'םיאפורה תיב' והזש
הזל אורקל רתוי תוכזו רתוי בוט יזא .םיאפורה םיאצמנ םשש ינפמ - ?הז
.החלצהבו הבורק האופר היהתש רקיעהו ,'םיאפור תיב'

םייוגל רוא

בתוכ (83 'מע ,ל"ז לדנימ נ"רה ריכזמהל ,'רוא יצוצינ') ז"לשת רדאב 'ג םוימ בתכמב
:רמושה-לת אביש .ח םש-לע יאופרה זכרמה להנמ ,ינש 'מ רוספורפל ראשה ןיב יברה

ןכ-םג רכוזש יתווקתו ,וירבח םע דחיב ןאכ רקיבשכ ונתשיגפ ינרכוז יאדווב
ףאו ."האופר תיב" ול וארקי "םילוח-תיב" יוטיבב שמתשהל םוקמבש יתעצה
ידכ וב שי יונישה םצע לבא ,םילימו תוביתב אוה קוליחה הנושאר הפקשהבש
,הז תיב לש ותתימאל רתוי םיאתמ והזש ,רקיעה אוהו דועו ,דודיע איבהל
וניאש םשב ארקיי המלו ,המלש האופרל דעו האופר איבהל ותרטמו ותילכתש
.ןיינעה תא הפי םלוה

לכל םא לבא .תוליגרה ןיינע קר אוה רומאהב האור ינאש תידיחיה העינמה
,שודיחל דעו ,בוטה ןוויכב םלועה יניינע תונשל חוכהו תלוכיה הנותנ םדא
-ירדסמ יוניש אוה ותואיצמ םצע רשא ,ידוהיה םעל רשקב המכו-המכ -תחא-לע
תרות ,ונתרותב ןתינש ראות והזש ןוויכו .םייוגל רוא תויהל ודיקפתו ,םלוע
וניא הרואכלש אוה רואה ןיינעש ןכ םג ללוכ ,םיטרפה לכב אוה קייודמ ,תמא
אוהש ומכ רבדה הלגמו הארמ אוהש רקיעה הז םע דחיב לבא ,רבד שדחמ
ןיבו ערהו בוטה ןיב לידבהל ידכב אוה ירקיע םימעפה בורב רשא ,ותתימאל
ילוחלו בוט ערל םירמואהמ לידבהל ,ילוחהו תואירבהו ,האמוטהו השודקה
.תואירב

?"ןטש"ו "םרח" אטבל דציכ

יברה רמא - יכפוה ןפואב גהנתה וימי ףוסבש אלא 'וכ וימי לכ רומג קידצ וליפא
םירבדה ךשמה םייסל הצור ינניא" :ףיסוהו - (327 'מע ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה')
."!...תוכרב םע קרו ךא קסעתמ ינא יכ ,לאקזחיב

ךכב קפתסה אל יברה ךא .'ח םירמואו "םרח" הלימה תא םהיפמ איצוהל אלש םידיפקמה שי
.ם-ח-ר :רמא אלא

יוטיבהמ וליפא ."הב ךלהתמו ץראב טושמ" וילע רמאנש הז :רמא "ןטש" ריכזהל םוקמב ןכו
."ף"לא ת"לד" : רמול ףידעהו יברה קחרתה ,העודיה האמטה היחל "רחא רבד" יקנה

"הרקמ" חנומב שומישה

:(הצק דומע זי ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת ןוויסב ח"כמ תרגיאב יברה בתוכ

לכש ןימאמ ונתיאמ דחא לכ ירהש ,הרקמ לש יוטיבב שמתשהל אלש קיידמ יננהו
.הרקמב אלו תיטרפ החגשהב אוה שחרתמה

(אסש דומע תופסוה ו"פרת םירמאמה-רפס) צ"יירה ר"ומדא ק"כ תחישמ עטק ןאכ טטצל ןיינעמ
:רמאנ םש

רבד אוה הרקמש ינפמ 'אה :הרקמ תבית םיריכזמ םניא תודיסחב המ ינפמ םימעט ינש"
."...איפוסוליפ תבית אוה הרקמש ינפמ 'בהו ,הזמ תומא 'ד םיקוחר םידיסחש

בוט-םש -לעבה תרות תא איבמ (וטש דומע 'ד ךרכ 'טקולמ םירמאמה רפס'ב) ומצע יברה ךא
הארוה אוה עמוש וא האור םדאהש המ לכש (ךליאו טיק ןמיס ת"הק תאצוה 'בוט םש רתכ')
לכש ((ךליאו ב ,בנ) גיר ןמיס םירמא-יטוקיל) שטירזעממ דיגמה ברה ףיסומו .םשה תדובעב
לכ םג יכ ,הזב רואיבהו .'ה תדובע ליבשב אוה "םדאל הרקיש הרקמ לכ"ו עמושו האורש המ
.הרקמ לש ןפואב אוה הזה םלועב הטמלש אוה הרקמ םשב ארקנש הזו ,תיטרפ החגשהב אוה הרקמ
הכרבל םנורכז וניתובר ורמאו ךינפל רופצ ןק ארקיי יכ (ו ,בכ אצת) רמאנש המ ךרד לעו
םה םיניינעה לכש םגהד ,ןמוזמל טרפ (םש אצת קוספה לע י"שר שוריפ א ,טלק ןילוח)
םנשי יכ ,ןמוזמל טרפ רופצ ןק ארקיי יכ בותכה רמוא ,םוקמ-לכמ ...תיטרפ החגשהב
םיניינע םנשיו ,ןמוזמד ןפואב םה הטמל םגש ידי-לע תמלשנ םהבש הנווכהש םיניינע
.הרקמד ןפואב םה הטמלש ידי-לע תמלשנ םהבש הנווכהש

"רחא םוקמ"ב אל םעפ ףא

הבהא" לע רבדמ יברה (339 דומע א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת חנ תשרפ תבש תודעוותהב
לכב" םייוצמה ולא ןכו תודעוותהב םיאצמנה םתוא ללוכ לארשי תומשנל "תימצעו תימינפ
."'וכו "ישילש םוקמב"ו "ינש םוקמב" ,"םוקמ

:ףיסומ דימו

םוקמב יוצמ וניא ידוהיש םושמ - "רחא םוקמב" ןושלה םיריכזמ ןיא הנווכב
..."םלוע לש ומוקמ אוה" אצמנ וב םוקמ לכב אצמנ ידוהי ,רחא

"לארשיבש םינייוצמ"

וכזש ,ל"הצ ("יכנ") ינייוצמ תחלשמ לש רידנ רוקיב .ו"לשת בא-םחנמ ג"כ 'ה םוי
[16 דומע אע ןויליג 'תורשקתה' האר] הכלהמבש (םימיה םתואב) הרידנ 'תיללכ תודיחי'ל
"םיכנ" יוטיבה תפלחה לע (634 דומע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) יברה ררועמ
ןויצ ילעבו - הילע םירדהו ץראה תרימש לע םפוג ופרחש ךכ לע "םינייוצמ" :"םינייוצמ"ב
."םש םינייוצמ לארשי ויהש" (חספ לש הדגהב אבומש) ל"זח ןושל לע דסוימ - חבשל

"הכרב - הבהא"

- תודחא :ת"יב -ף"לא קדצ-חמצה רמאמ תא יברה ריכזה (185 'מע 'יבר יחבשמ') מ"דשת תנשב
לע רוזחל הצור ינניאש אלא ,ת"לד-ל"מיג - ךשמה םג ונשי :ףיסוהו ,הכרב (האיבמ) (הבהא)
.אצמיי אלו האריי אלו ,ללכ רבדה ךייש אל יאדווב יכ ,ךכ

רמאמב הטמשה

'תויודעוותה') "םלוע ןודא" ה"ד ג"משת הנשה-שארד 'ב םויב יברה רמאש תודיסח רמאמב
,רפוש תעיקת לע ב'צידרבמ קחצי-יול יבר לש ולשמל יברה סחייתה (25 'מע א ךרכ ג"משת
:ש"רהמ יברה לש ורמאמב ותאבה לע השקהו

םיניינע ריכזהלמ רהזיהל ךירצ הנשה-שארבש עודי ירה ,הומת הרואכלד
ךירצו ,'וכו הנשה-שארב יודיו םירמוא ןיא ןכלש ,םייוצר יתלב םיראותו
הנשה-שארד רפוש-תעיקת ראבמ ןאכו ,לארשי לש םחבשו םתלעמב קר זא רבדל
?חבשה ךפהד םיניינע הרואכל םה םהבש םיטרפה בורש ,ולא םילשמב

.(אתוילעמל הז ירה תמאבש ,ךשמהב םש הארו)

:יברה ףיסוה ןאכ

ןכותה תדוקנ קר רבדלו ריכזהל הנשה-שאר-ברעד רמאמהב הז םעטמ יתקיידו
.םיטרפה אלו ,ולא םילשמ ינשד

.[2278 'מע ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' האר)


י"ר י"ע ואבוה) מ"שת תנש תליחתמ ח"אד ירמאממ ןהיתש ,תואלפומ תואמגוד יתש דועו
הבוש" ה"ד רמאממ אוה ןושארה עטקה .(20-21 'מע 1004 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןיישדנומ
ךיעשפ החומ אוה יכונא יכונא" קוספה ןושל םיימעפ אבוה ובו ,הבוש-תבשב רמאנש "לארשי
ףיקה) "ךיעשפ החומ" תוביתה תא - הטמשה םשל הפקה - יברה ףיקה םימעפה יתשב ."ינעמל
ףיסוה דומעה ילושב .'וג :ןהיתחת בתכו (!שדוק יארקמ ךותמ תובית ולא ירהש ,קחמ אלו
תא ויפמ יברה איצוה אל תנווכמ הנווכבש ,רמולכ ."הז יתרמא אל ןויכב" ק"יתכ יברה
םירמאמה רפס) רמאמב ךכ-רחא ספדנ ךכש ןבומכ !לארשי לש םהיעשפל רוכזיא וב שיש יוטיבה
תוכוסב" ה"דמ) ינשה עטקב .'וג ינעמל 'וג אוה יכונא יכונא :(ומש 'מע ,א ,טקולמ -
לע והושרדש "רבד לכל ןימאי יתפ" קוספה לע ל"זר רמאמ אבוה (ירשתב ג"יל רוא ,"ובשת
.ה"ע וניבר השמ

."וז הבית יתרמא אל ןויכב" ק"יתכ ףוגב ראיבו "יתפ" הלמה תא יברה ףיקה ןאכ

"וניע תבב עגונ"

יצוצינ') ה"לשת ולסכב 'דב יברה בתכ - "לארשי ינב לש םחבשב אלש רבדל ללכ יכרדמ ןיא"
- תוחישה-רפס) א"שנת תנשב ויתוחישמ תחאבו .(60 'מע ,ל"ז לדנימ נ"רה ריכזמהל 'רוא
םירובידמ לבוס וניא ...ה"בקה לש וינב םה לארשי-ינבש ןוויכ :אטבתה (230 'מע ,א"שנת'ה
ומכ לוכיבכ (ה"בקהב) וב עגופ וינב חבש ךפה רובידהש אלא דוע אלו ,וינב חבש ךפה םהש
."וניע תבבב עגונ םכב עגונה" ,שרופמו רורב רמאנש

תא טימשהו "בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע" קוספה תא יברה ריכזה םימעפ המכ
ג"משת ןסינב א"י תחישב המגודל האר .("אל רשא תחת") הלילש ןושלב רמאנה- ול םדקש
.(1225 'מע ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה')

..."ריכזהל הצור יניא"

ינפ" לעב רוגמ ר"ומדאה םימיל ,רוגמ ל"צז רתלא םחנמ-סחנפ יבר ןואגה לש ורוקיבב
לשמ הבורמ ...ןיאש םוי ךל ןיא" :הטוס תכסמ םויסב ל"זר רמאמ תא יברה ריכזה ,"םחנמ
(הטלקהה טרסב עמשנש יפכ) אטבתה ףא יברה .("ותללק") השקה הלימה תא טימשהו - "וריבח
.םש רמאנה תא ריכזהל הצור יניא :שרופמב

'וכ הבורמ םויו םוי לכב" :(673 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ףוסבל םשרנ החנהב]
.["וריבח לשמ (הכרבה ךפה)

:יברה אטבתה ,(290 'מע א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת הבר-אנעשוה ליל תחישב םג
...םויו םוי לכב" ,אתוילעמל אלש... המ םשל :תולגה ןיינעל ללכ םוקמ ןיא לכשה דצמ
...!?וריבח לשמ 'וכ הבורמ

"העש התואב ינע"

םירישע הרות ירבד" :יברה אטבתה (הטלקהה-טרס יפ-לע) ח"משת ןוויס שדוחב תוחישה תחאב
גשומה תא ,הז רשקהב ריכזהלמ יברה ענמנ בתכב םגו :"רחא םוקמב רחא ןפואבו ,דחא םוקמב
.הנשה-שאר תכסמ ימלשוריב רכזנש ,"םיינע"

םיכרצנל הקדצ לע רביד יברהשכ ז"משת ירשתב ג"י תודעוותהב :ןיינעל ןיינעמו
:אטבתהו (162 'מע א ךרכ ז"משת 'תויודעוותה')

גישהלו הנורחאה תונמדזהה תא לצנלו ינע תורנב שפחלו תכלל שי ,ןכ םאו
:דימ יברה ףיסוה "..."תאצמו תעגי"ו ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש "האיצמ"
,לארשי-ינב וניחא ןיב "ינע" ונשי יאדוובש ,םולשו-סח ,רמול הנווכה ןיאו"
לא ריקמ חיטש" ךירצ אוה - "העש התואב אוה ינע"ש רישע תויהל לוכיש אלא
..."העש התואב אוה ינע" - אלימבו ..."ריק

"הרות לש םידוהי"

ןילעמ וימיב שדקמה-תיב הנבנ וניאש רוד לכ" :רמאנ ('א הכלה 'א קרפ אמוי) ימלשוריב
טמתשה דימת לבא ,הז רמאמ יברה ריכזה הפ-לעבו בתכב םימעפ יובירב ."ובירחה וליאכ וילע
545 'מע א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' אמגודל האר) בור יפ-לע ."ובירחה" תלימ תא ריכזהלמ
."'וכ" - ןייצ (564 'מע םש ,93 הרעה

ךכ) 'וכ ול ןיא ולאכ ץראל-ץוחב רדה לכ" :ל"זח ןושל תא םילשהלמ יברה ענמנ ןכ ומכ
.(ב,יק תובותכ תכסממ 617 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקילב טטוצ

:(103 דומע ג ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת תנשמ יברה ירבדב םותחנו

הרביד'ש ףא] 'םדא ינב ןושל'ד ןיינעמ ךפהה ,'הרות לש םידוהי' םייהנ רשאכ
םירבדה תא םיאטבמ יזא - [(ןמסנ םשו .ב,אל תוכרב) 'םדא ינב ןושלב הרות
.םתתימאל םהש יפכ ןונגסב
תודיסחה ינייעממ


חנ תשרפ


(ט,ו) היה םימת

(ח,ל"פ הבר-תישארב) שדח םלוע האר - היה וב רמאנש ימ לכ

.םלועה ךוכיזו רוריב לש ךילהתה ליחתה זא ןכש ,םלועב ירקיע יונישו שודיח לעפ לובמה
אוה ןיאל שיה לוטיב ירהו .ןיאל שיה לוטיב ונייהד ,םלועה תא רהטל אב לובמה ,עודיכ
תובותכ) ל"זר ורמאש יפכו !ןיאמ שי איהש ,ץראו םימש תאירבמ וליפא רתוי לודג שודיח
וז הלועפ .(שיל ןיאמ) "ץראו םימש השעממ רתוי (ןיאל שימ) םיקידצ השעמ םילודג" (א,ה
שיא" היהש חנ ידי-לע התיה - ןיאל שימ םלועה ךוכיז - "םיקידצ השעמ" לש הנושארה
."קידצ
(31 'מע א ךרכ ט"משת תוחישה-רפס)


(ט,ו) ויתרדב היה םימת

קידצ היה ,םיקידצ רודב היה וליאש ןכש-לכ - חבשל ותוא םישרוד וניתוברמ שי :ויתורודב
אל םהרבא לש ורודב היה וליאו ,קידצ היה ורוד יפל - יאנגל ותוא םישרודש שיו .רתוי
(י"שר) םולכל בשחנ היה

םימ'המ רמשיהל ידכ 'הבית' תיישעב ךרוצ ול ןיאש ןועטל לולע 'קידצ' תניחבב אוהש ימ
תנווכמ הזכ םדאל .וללה 'םימ'ה הליחתכלמ ןיא ולצא יכ ,הזה-םלועה תודרט לש 'םינודיזה
.הביתל סנכיהל הווטצנ תאז-לכבו ,קידצ היה חנ ףא :ןושארה שוריפהמ הארוהה

ידי -לע 'םינודיזה םימה'מ לצניהל לכוא דציכ :לואשל לולע ליגר םדא ,אסיג ךדיאל
שוריפהמ הארוהה האב ךכיפל ?םימתו קידצ היהש ,חנל תומדיהל לכוא םולכ ?'הבית'ל הסינכה
.םדא לכ לש ודי גשיהב איה קידצ לש וז הגרדו ,דבלב לאשומה םשב קידצ היה חנ :ינשה
(280 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


רפכב ץוחמו תיבמ התא תרפכו . . רפג יצע תבת ךל השע
(די,ו)


תריפס םג) (283) "הרובג הניב" היירטמיגב "רפג" יכ ,תורובגה תניחב לע הרומ רפוג
,םיווק יפל תוריפסה תרשע תוקלוחמ עודיכ .תורובג לע הרומה לאמשה וקב תאצמנ "הניב"
.(עצמאב - דוסיו תראפת ,תעדו ;לאמשמ - דוה ,הרובג ,הניב ;ןימימ - חצנ דסח ,המכח זאו

,היבשוי לע ןגהל ידכ הביתה תא חוטל אוה רפוכה ןיינע יכ ,םידסח תניחב אוה - רפוכ
.דסח תניחב הז ירהו

םידסח לש תוניחב יתש ןיב תויהל תוכירצ תורובגה - "רפוכב ץוחמו תיבמ התוא תרפכו"
,הרובג ותדימ רשא ,קחצי :וניתובאב וניצמש יפכו .םינידה וקתמויש ידכ ,("ץוחמו תיבמ")
.דסחל הטונה תראפת ותדימש ,בקעי ןיבו ,דסח ותדימש ,םהרבא ןיב היה
(איר 'מע א"צרת'ה ה"רע בתכממ -תורגא ,קחצי-יול יטוקיל)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


(א) ןיליפת תחנה

"הרותה לכב רודיהל עייסמ - םהב רודיה ,'ןיליפתל הרותה לכ השקוה'ש ןוויכ"
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הנעמ ךותמ)

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


:תוישרפה

.1ןקזה ר"ומדא לש ם"תס בתכב ויהיש םילדתשמ

םימעפ 'ג לש חוור ריאשהל שי ,2ןקזה ר"ומדא םשב רסמנש יפכ :תוישרפה ןיב קספהה
ןיליפתב םג הזב רהזיהל גוהנ .3'עומש םא היהו' תלחתהב ןכו ,'עמש' תשרפ ףוסב 'רשא'
.4םת-ונברד

:םיתבה

.6ארותיתב אלו ,םמצע םיתבב ,[5מ"ס 4X4] םייעבצא לע םייעבצא םתוא םישוע ןירדהמה

.7ובחורלו וכרואל הווש שאר-לש תיבה הבוג היהיש םיגהונ

,8שממ ארותיתה דע ועיגי םיתבה ןיב תוימינפה תוציחמהש םידיפקמ שאר-לש-ןיליפתב
.9ןהמ הטמל ודרי אלו תוציחמה ןיבש ללחב קרו ךא תוחנומ ויהי תוישרפהשו

ןכלו ,ללכ וקבדיי אלש ,שממ הטמל דע בטיה וזמ וז 'תודורפ' םיתבה ויהיש םידיפקמ
.10םתיתחתב תיבל תיב ןיב הריפתה טוח ןיריבעמ

.11שאר לש ןיליפתב ן"ינישה תרוצ רבדב ןקזה ר"ומדאמ תרוסמ הנשי


:תועוצרה

םירישכמהל וליפאו ,לוכה-ירבדל לוספ ,ואל םאו" ,שממ המשל תודבועמ תויהל תוכירצ
.12"םיתבב

תעשבו ,מ"ס 1 ונייה 14'הרות ירועיש'ה תעדל .13תוחפל הרועש ךרואכ - תועוצרה בחור
הבחר היהת - השארל ךומסב - די לש רשקב ד"ויה לגר םגש רהזיהל שי ןכלו .מ"ס 0.9 קחדה
העוצרה קודיה םוקמב ןכו .15ופוסב קד השענש דע ךלוהו טעמתמ םש ךרואה לבא ,רועישכ
.16הרועישמ תחפתש דע טמקתת אלש - רשקב

.17םיילגרה דע תכשמנו תכלוה שאר לש העוצר

:םירשקה

.18תדחוימ הרוצב ןקזה ר"ומדא ןקית ,עודיכ ,די-לש רשק .אי

.19(הלופכ אל) ת"ילד תרוצב םישוע שאר-לש רשקה תא .בי


:ןתקידב

ןקדובל הבוח ןיא ,(הנושארל ןתריגס ינפל םג) ןתכלהכ תחא םעפ וקדבנש20 ןיליפת .גי
קר ןחינמ םאו .המודכו םימב ורשנ ,תיבה ערקנ :'אתועיר' ןהב העריא ןכ-םא אלא ,םלועל
ןוכנ ליגרה בצמב םג ,םוקמ-לכמו .22םינש עבש לכב םיימעפ ןקדובל בייח ,21םיקרפל
.העיזה ןמ םילקלקתמש ינפמ ,וז תורידתב ןקדובל

ק"כו .23לולא שדוחב הנשב הנש ידימ ןיליפתה קודבל השעמ ישנאו םידיסח גהנמ .די
לכב תועיבקב קודבל ,ןיליפת עצבמ קוזיח תרגסמב תיללכ הארוהכ ,עיצה ונרוד אישנ ר"ומדא
.24שדוח ב"י
ל"ז י"ראה תלבקו םינושארה תלבק יפ-לע (ל"ז ר"ומדא) ןקית ןיליפתה תא" :ו"פ 'יבר תיב'ה ןושל (1
."שאר לש ןיליפתבש ן"ישהמ םישארהבו רשקהבו העוצרה תוכירכב ומכ ,ןתחנהו ןנוקיתו ןתביתכב

ןקותמ רויצ .נ"שו ,ךליאו זל 'מע וכ ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק האר ,ויתודלותו בתכה יטרפל
תוארוה .[מק-טלק 'מע ש"רהומ ר"ומדא ק"גאב ,הז בתכב רתסא-תליגממ םוליצ] .זלר ןויל תורשקתהב ספדנ רתוי
,(ל"זיראה בתכב ויה ומצע יברה לש ןיליפתהש א"יש תורמל) הז בתכב שמתשהל וניאישנ וניתוברמ תושרופמ
ילהא' ץבוק .זטש 'מע ו"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .הצ ,טס 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב וספדנ
יטרפב קוידו ,דחוימב הבוט ההגה םיצוחנ ,הז בתכב טרפב ,יחכונה בצמה יפלש אלא .טמר 'מע ,ו ןויליג ,'םש
.רשפאה לככ בתכה

ק"ודהמ הארנכ אוהש) א 'יס ז"הדא ת"ושב תוכיראב הארו .בי ק"ס בל ןמיסל 'ןורחא סרטנוק'כ ספדנ (2
.(עמש פ"סב חוור חינהל אלש גהנמה בשיימ םש יכ ,ל"נה אשונב

ןיאש ונממ עמתשמש ,16 'מע 93 ןויליג 'ונייח תיב' ץבוקב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הנעמ ןושל האר (3
תליחתב תויתוא 'ט חינהו י"בהו ם"במרה תעדכ בתכש ןפואב קר הנווכה יאדוו) ןכ ושע אל םא דבעידב לוספל
עמש פ"ס ףוריצב קר תויתוא 'ט שישכ דבעידב רישכהל אל לבא ,םתעדל דבעידב רשכש עמש פ"סב תוחפלו ,ש"אהו
ד"ח תעד-הוחי ת"וש םג האר] לוספ -קפס אוהש ז"ע 'כ ב"נס בל 'יסב ז"הדאש ,ז"טה תעדכ דחיב ש"אהו תליחתו
,הרות-ילהא - 'םירואיבו תורעה' ץבוקבו .טסר ,אמר 'מע ז"ח 'םש ילהא' ץבוקב הז ןינעב הארו .([ג 'יס
.(ו"טס אק ,י"ס ק ,ז"טס חצ ,ו"טס וצ ,ח"כס חפ :תונויליג ,א"משת ןילקורב

ותומכ רימחהל ז"הדא גיהנהש ,"הפוסמ המותס" ל"צש םייח-תוחרואה תעד פ"ע אוהש ,טסר 'מע םש האר (4
'יש ןושמש 'ר ח"הרה רפוסה יפמ) הזב םירהזנ ויהש הארנ שטיוואבוילמ ת"רד ןיליפת תוישרפ הברהב .הליחתכל
.(אנהכ

2.04 איה עבצא - ארמוחל 'תקחוש המא'ד קוידבו) הכ-ד"כס ג"פ הרות-ירועיש ,ל"ז האנ ח"ארגה תטיש פ"ע (5
םג םירועישה תא ןיטקהל םוקמ שיש ,במר 'יסל (ג) םיאולימ ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' 'סב הארו .(מ"ס
.ש"ייע ,ז"הדא תעדל

ק"ס א"אב םש ג"מרפה שוריפכ) םמצע םיתבב אלא (אמ ףיעס בל ח"ואב םינורחאהמ המכ תעדכ) ארותיתב אל (6
.םיתבה לע הנווכהש - םייעבצא ולדוגש סופד ןיכיש ,רוטב אבומה ,ש"ארה ןושלמ כ"ג עמשמ ןכו י"שר תעדל ונ
בל 'יס ולש ע"ושב יכ םא ,הז רועיש אבוה אל ז"הדא רודיסב] (כ-טי ק"ס םש םייח -תואב ז"ע ריעהש ומכו
תוטישפב הז רועיש אבוה ןכ ."ןכ וגהנ אלש ףא ,םהירבדל שוחל שיו" :ןכ וקספש םינואגה לע בתכ גס ףיעס
.זלת 'מע ו"טח .אנר 'מע ג"יח .דסש 'מע א"יח ק"גא - [(א,וטק) י"פ ק"הגא אינתב הרות-ירועישמ דחאכ
.חכ 'יס ח"ואח םירעש-תיב ת"ושל ןויצ םג איבהו

ע"ושב שרופמ ירהש ,הז לדוגב די-לש תיבה םג תושעל וגהנ עודמ ע"צש ,רטכו 'יש לדנמ 'ר ח"הרה ינריעה
,יוארכ ןמוקמ ןווכל השק תולודג ןיליפתב ירהש ,הליחתכל עבצא לע עבצא י"שתש םינואגה םשב (גס,בל) וניבר
.ש"ייע ,ד ק"ס זכ 'יס הרורב -הנשמב ש"מכ

הייד הכורא (תווצמ ליגב רענה לש טרפבו) עורזהש יאנתב אלא םוקמ ול ןיא הז רודיהש אטישפ ןפוא לכבו
.ןידכ ,תרוביקה םוקמבו עורזה לש ןותחתה יצחב םיחנומ ןיליפתה ויהי ןיידעש ידכ

גהנ ןכש 'כ ג"ס 14 'מע ךלמ-יגהנמבו ,(בס ףיעס בל 'יס ז"הדא ע"וש הארו) ש"נא ןיב ץופנ גהנמה (7
.ה 'יס םילשוריו הדוהי-תחנמ 'סב הארו .ב"ה ג"פ ם"במרה תועמשממ ,ח ק"ס םש םלשה השמ-יכרדב רוקמה .יברה

.ח 'יס ח"וא קדצ-חמצ ת"וש .אס ףיעס בל 'יס ז"הדא ע"וש (8

ת"וש ,זע ףיעס בל 'יס ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,'תיב' םש הילע ןיא ארותיתהש ןוויכ ,ר"שתב ןהו י"שתב ןה (9
.א"פ והילא-ןורכז ע"עו .גיר ק"ס בל 'יס בקעי-לוקב אבומהו ,וק 'יס יבצ-ץרא

,עובירה לקלקתי אלו קבד ילב דמעמ וקיזחיש ,םיתבה רוצייב תדחוימ תונמוא ךירצ הזלו .ז"הדא רודיס (10
.גי ק"ס אכ 'יס רפוסה-תסק לע רפוסה-תנשמ האר

.ח"ירת 'מע םיגהנמה-ימעטבו ,ח"ס ח 'יס ןחלושה-תוצקב הספדנ םתרוצ (11

די-תדובע תועוצרב שמתשהל שי ןכלו .(זנ ףיעס בל 'יס ליעל - םיתבה ןיד) ג"ס גל 'יס ז"הדא ע"וש (12
-לקבו ,תונורחאה םינשב ךכ לע דיפקהל ולחהש יפכ ,(יברהמ ךכ-לע זוריז היה רבכו) ךמסומ רשכהב ,אקווד
.םיתבהמ רמוחו

.כ"ס זכ 'יס ז"הדא ע"וש (13

.(דער 'מע) ז"לס ג 'יס הרות-ירועיש (14

.(א ,טפ) א"ח ףוסבש תוטמשהב ןחלושה-תוצק (15

.במ ק"ס םש הרורב-הנשמ (16

דע ועיגיש ךירצש בתכ (כ"ס םש ז"הדא ע"ושב) ופוסב ז"כס ח"וא ע"ושב :םש הרעהבו .םיגהנמה-רפס (17
אלש ידכ ...םישיש בוט" י"פ ןיליפתה רעש םייח -ץע-ירפב בותכש הממו .הלימה דע א"י םש רוטבו ,רובטה
.(209 'מע י"שת םירמאמה-רפסב יברה תרעה) רתוי דוע תוכורא תועוצרב ךליל ךרדהש עמשמ "...ץראל ועיגי
םג הארו ."ץראה דע עיגהל ןיליגרש ,עמשמ ...ח"עפבו" :יברה בתכ 43 'מע ג"שת םירמאמה-רפסב ותרעהבו
ןימי דצמ רובטה דע" ו"ס ג"לס ונבר ע"ושב אבוהש לדבהה ללכ ריכזה אלו .68 'עה בצ 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב
."לאמש דצמ הזחה דעו

.[ליגרה ךרואב תועוצרה ויה ,ומצע יברה לצא]

תמאב יכ ,יולגב) תלשלושמ היהת אלש ידכ טנבאה ךותב העוצרה סינכהל עירכה טס ק"ס הכ 'יס םייחה-ףכב
רשאמ רתוי (ו ק"סוס הרקי ןבאב ג"לס רהוזה ע"וש םג האר .ח"עפו כ"העשמ ל"נכ ,רתוי תוכורא תועוצרה
,רובטה דע ןימי תעוצרו [ה ק"ס הרקי ןבאב ג"לס רהזה ע"וש ,טעמ ויתחתש ,בלה דע] הזחה דע לאמש תעוצר
.67 הרעה ןלהל האר לבא .מ"ערב ב"ע חכר ףד ג"ח רהזב ש"מכ

תרודהמב) ותליחתב 'םילשורי תחנמ' רודיסב ,ךליאו ד"כרת 'מע םיגהנמה-ימעט 'סב ספדנ ותיישע רויצ (18
.98 'מע רצקה-ע"ושבו ,(82 'מע - ב"לשת

.איסורב וגהנ ןכ) זירת ע"ס לוכשא תאצוה םיגהנמה-ימעט 'סב רייוצמה ןפואב - ותיישע .ז"הדא רודיס (19
.97 'מע רצקה-ע"ושב רייצ ןכו ,(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמש הארוהכ תאז א"יו

.א"יס טל ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,הז ףיעס (20

,ב"ע טכ מ"ב - תיניינע .ב ,טנ תוכרב ,םיקרפל - תילולימ :םוי ל) שדוחב םעפ םא שרפתנ אל ורועיש (21
לכל ףסאמ - רימחהל ןוכנו ,'םיקרפ' ירקימ םוי לכב ןשבול וניאש לכ[ש וא] ,עובשב םעפ וליפא וא (םירפסב
.ח תוא הדוהי -הטמ םשב ומ ק"ס םש תונחמה

הקידבה ןמזד ,שרופמ (ו"טה ב"פ) הזוזמ תכסמב לבא .וז הפוקת ךותב קודבל יתמ רורב אל וז ןושלמ (22
םינש שולשל דחא ל"צ דיחי לשב םג כ"או ,םינש ה"כל דחא אוה ("לבויב םיימעפ" תקדבנה) םיברד הזוזמב
קדב םא ,כ"או .הקידב אלל םינש יצחו שולש ורבעי אלש רקיעהש רבדה םעטו ,(ע ,םש הרודס השרפ) הצחמו
.(ב ק"ס ,הזוזמה סרטנוק) ותקידבמ הז ןמז תונמל ךרטצי רתוי םדקומ

.י"ס אפקת 'יס םירפא-הטמ (23

.אב פ"ס אתליכמה פ"ע ,ד"לשת א"נמ 'כ תחישמ (24
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

חנ תשרפ שדוק תבש
ןוושחרמב 'ו


.1(י-א,דנ היעשי) "'ה ךמחרמ רמא ...הרקע ינר" :הרטפה

.(ןלהל האר) ב"הב תינעת םיכרבמו םיזירכמ ןיא הלא ונימיב

'יול' תיילעל םיארוק ,ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב ,'ךל-ךל' תשרפב הרותה תאירקב
.2"ךללגב ישפנ התיחו ...םרבא לא 'ה אריו" :'לארשי'לו ;"ץראב זא ינענכהו" דע

ןושאר םוי
ןוושחרמב 'ז

לט' לואשל לארשי -ץראב םיליחתמ ,וז שדוק-תבש-יאצומב תיברע תליפתב .שדוק-תבש-יאצומ
לכ - לארשי-ץראב אצמנה ל"וח ןבו ץראל-ץוחב אצמנה לארשי-ץרא ןב .3םינשה תכרבב 'רטמו
ךכ-רחאו ןוושחרמב 'זב לארשי-ץראב לואשל ליחתה םא .הב אצמנש ץראה ינבכ לאשי םהמ דחא
ץ"שה-תרזחב לאשי - רוביצ חילש השענ םא ךא ;לארשי -ץרא ינבכ לואשל ךישממ ,ל"וחל אצי
.4ל"וח ינבכ

.5הרשע-הנומש תליפת ינפל 'רטמו לט' זירכהל םיקיספמ ןיא

"רטמו לט ןתו"ל רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק ,הכרבה ךותב רכזנו 6'רטמו לט' חכש
םדוק "הכרבל רטמו לט ןתו" רמואו הכרבה םייסמ ,םש "'ה" רמאש רחא רכזנ .רדסכ ךישממו
התא יכ" ינפל ,"ונלוק עמש" תכרבב תאז רמאי ,"עקת" ליחתהש רחאל רכזנ .7"רפושב עקת"
לט ןתו" רמאי ,8"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה םויס לש 'ה רחא רכזנו ,םש םג חכש ."עמוש
לחהש רחאל רכזנ .םש תאז רמאי ,הכרבה םייס ."עמוש התא יכ" ךישמיו ,"הכרבל רטמו
9הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה "ןוצרל ויהי" םייסש רחאל רכזנ ."ונילע ךרב"ל רזוח ,"הצר"
.

-הנומש םיימעפ האבה הליפתב ללפתמ ,האבה הליפתה ןמז עיגהשכ רכזנו 'רטמו לט' חכש
רכזנ םא םלוא .תמדוקה הליפתל ןימולשתכ היינשהו תיחכונה הליפתה תבוחל הנושארה ,הרשע
דע ,'רטמו לט' לאש םא קפוסמה .םייתש תבש לש תיברעב ללפתי אל ,תבש-ברע תחנמ רחא
חכשש ימכ וניד ,[ללכב דע אלו ולסכ 'זל רוא תיברע דע] 10םויהמ םוי םישולש תואלמ
.11ורמואל

ינש םוי
ןוושחרמב 'ח


םימי העבש דע םיניתממש ונגהנמל ,הנבלה תא שדקל הנושארל רשפא ,ינש םויל רוא ,ברעה
.[בי ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ 'הנבל שודיק' יגהנמ] דלומהמ

יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תוינעתב םיגהונ ןיא ,הלא ונימיב .אמק 'ינש' תינעת
,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה ,ןבומכ .םידיסחה
,יולגב החמשה וקב ולא 'ןוצר ימי'ב ףיסוהל איה לוכה תבוח ךא ;ףוגה תואירב תשלוח ומכ
.12"בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב

ישימח םוי
ןוושחרמב א"י

.'ישימח' תינעת
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (1

ס"וס א"מר) בוט רבדב םייסלו ליחתהל ידכ ,הארנכ ,אוה םעטה .ד"בח-ללוכ חול .14 'מע םיגהנמה-רפס (2
.(כ"ונו ז"ס ז רעש םירפא ירעש ןייעו .חלק

.א"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש (3

.י"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (4

חופטל שי (הנממ רמוחו-לקבו ;םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב האר) שדוח-שארב הגהנהה פ"עו .ד"בח-ללוכ חול (5
ק"כ ותוא לאש םעפ ,ונורכז בטימלש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ ןכאו .רוביצל תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע
.רטמו לט תרימא ריכזהל ןחלושה לע וחפט אל המל ונרוד אישנ ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חולו ,ה-ד"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ךליאו ןאכמ (6

.ו"ס זיק 'יס ןחלושה-ךורעכ אלד ,ט"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (7

ןודנב הארו ,א"בטירה םשב ג ק"ס דיק 'יס הבושת-ירעשמ ,תוכוס דעומה-לוחד 'א ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (8
.24 הרעה עובשה חול ,םדוקה ןויליגב 'תורשקתה'

ןחלושה-ךורעבו) חתפת יתפש 'דא רמול צ"א הליפתה שארל רזוח רשאכש א"בטירה םשב 'כ םש הבושת-ירעשב (9
רבכ ןהו ,קוספה ןיבל וניב תוקיספמ תוכרבה התעו ,הליפתה םדוק הז קוספ רמול ונקית ירהש ,ז"ע המת ח"ס
ליחתמכ שממ ה"ה שארל רזוחו ותליפת םייס םאש 'כ ה ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה -תוצקבו .(ולטב
ןלהל לבא .חתפת יתפש 'דאמ ליחתי זאש (םש םינפב םג) קספ ןכלו ,א"ד ךוליה ידכ ןיתמהל ךירצו השדח הליפת
םינונחת רמול םייסש ימ םגש א"בטירה פ"ע (?) ח"ש 'סמ ג ק"ס בכת 'יס ת"עשהמ איבה חע ס"וס ןחלושה-ידבב
.ע"צב ראשנו ,הז קוספ רמול צ"א ,הליפתה שארל רזוחו

.י ס"וס דיק 'יס ז"הדא ע"ושל תורעהו םינויצ טקל האר ,םוי 'ל דע קזחומ וניא ץ"שה ףא (10

.ו"ס אכ 'יס ןחלושה -תוצקו ,א"בטירה םשב ל"נה הבושת-ירעש ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע (11

ונרוד אישנ יברה יכ םא - .רבד לש ומעט רואיב םש הארו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' (12
.ולא תוינעתב תונעתהל דיפקה ומצעבזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il