- ל"ת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןוושחרמב ב"י * ךל-ךל תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


בא" ,רמאנ ידוהיו ידוהי לכ לע
"ךיתתנ םייוג ןומה


לעופ אוהש ,ונייה ,ומוקמב "בא" השענ ידוהיש דבלב וז אל
אטישפו) ותביבסבו ומוקמב םיאצמנש ולא לכ לע עיפשמו
,(םוקמה ישנא לש םבצממו םוקמה בצממ ללכ לעפתמ וניאש
לעופ אוהש ,ונייה ,"םלועה לכל בא" - וזמ הריתי אלא
דחא לכ לצא ונשי הז ןיינע * ולוכ םלועה לכב עיפשמו
* וניבא םהרבאמ השוריב תאז לבקמש ןוויכמ ,לארשימ דחאו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


,זי) "ךיתתנ םייוג ןומה בא יכ םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא ארקי אלו" קוספה לע
ש"ירו ,ומש לש ןוקירטונ ןושל" :שרפמו ,"םייוג ןומה בא יכ" תוביתה תא י"שר קיתעמ ,(ה
ש"יר וליפאו .םלועה לכל בא וישכעו ,ומוקמ אוהש םראל אלא בא היה אלש ,הלחתב וב התיהש
הפיסוהש דע הניכשה לע המערתנ ירש לש ד"וי ףאש ,המוקממ הזז אל הליחתמ וב התיהש
."עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו רמאנש .עשוהיל

תויתוא 'בל הקלחתנ ירש לש ד"ויהש ל"זח ישרדמב וניצמ - ירש לש ד"ויל עגונב :ריעהלו]
שוריפ - לבא ,'וכ תמוערתל םוקמ ןיא הז שוריפלו ,הרשל תחא א"הו ,םהרבאל תחא א"ה :א"ה
-ינפב איה ד"וי תואה ירה "ארקמ לש וטושפ"ב :יכ ,טשפה ךרד-לע דומילל ךייש וניא הז
אירטמיגו רפסמל הווש ד"וי תואה לש היירטמיגהו רפסמהש אלא ,א"ה םימעפ 'ב אלו ,המצע
.[הז שוריפ י"שר איבה אל ןכלו ,א"ה םימעפ 'בד

י"שר ירהש - קוספהמ תוביתה תקתעהב י"שר לש קוידה לדוג תא - שארל לכל - םיאור ןאכו
וניא וליפאו .(דבלב תחא הבית אלא הניאש ףא) קוספה ףוסבש "ךיתתנ" תבית קיתעמ וניא
י"שר קיתעמ - ךדיאלו ,המואמ שרפמ וניא וז הביתבש ןוויכמ - "'וגו" תבית תפסוהב הזמרמ
דוסיה איה וז הביתש ןוויכמ ,"םייוג ןומה בא" תוביתה לע יאק ושוריפש ףא ,"יכ" תבית
בא יכ םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו" בותכב רמאנש ןוויכ :ושוריפ לכל
"םהרבא"ש י"שר שרפמ ןכל ,"םהרבא" םשה תאירקל םעטה והזש רמולכ ,"ךיתתנ םייוג ןומה
."'וכ ומש לש ןוקירטונ ןושל" אוה

:רואיב םישרודה םיטרפ המכו המכ םנשי הז י"שר שוריפב הנהו

ירה - 'וכ הניכשה לע תמוערת הל היהש "ירש לש ד"וי"מ החכוהו היאר םיכירצ המ םשל (א
תויארב ךרוצה המו ,ךכ לע תואה םערתת קידצ לש ומשמ תוא ולטי רשאכש תוטשפב ןבומ
?הזכ טושפ רבד לע תוחכוהו

תמוערתל םוקמ היה אל םצעבש ,עמשמ ,"'וכ המערתנ ירש לש ד"וי ףאו" ןושלה קוידמ (ב
-המכ-תחא-לע ירה ,המערתנ ירש לש ד"וי ("ףא") וליפאש ןוויכמ ,ןכלו ,ירש לש ד"וי לצא
ש"ירל ירש לש ד"ויה ןיב קלחל ארבסה יהמ :הרואכלו .םרבא לש ש"ירל עגונב אוה ןכש המכו
?"'וכ ףאו" ןושלב י"שר בתוכ ןכלש רבדב שי רמוחו-לק המו ,םרבא לש

הראשנ אל ירש לש ד"ויה ירהש ,רותסל היאר - הרואכל - איה ירש לש ד"וימ היארה (ג
תואמ ירחאל קר - אפוג הז ןיינעו ,עשוהי - רחא קידצ לש ומשב הפסותינ אלא המוקמב
- הרש םש יוניש :תונוש (1הנש ףלא :תודימ ,תוגהנה) תופוקת 'בב - וזמ הרתיו ,םינש
- עשוהי םש יונישו ,תולגה לע םירתבה ןיב תריזג ירחאל לבא ,םירצמ תולג םדוקש ןמזב
הצור י"שר רשאכ ,ןכ-םאו ,הניכשה לע תמוערת לש בצמב הראשנ זא דעו ,2ץראה תאיבל רשקב
תמוערתהמ היאר איבהל םיאתמ דציכ - המוקממ הזז אלש םהרבא לש ש"ירל עגונב היאר איבהל
לש ומשל הפסותינש דע ,בר ןמז ךשמ תמוערת לש בצמב הראשנו ,הנממ הלטינש ,ירש לש ד"ויד
?רחא קידצ

ןוויכמ ,הרואכלו ."םראל אלא בא היה אלש הליחתב וב התיהש ש"יר"ש שרפמ י"שר (ד
םשה לע םעטה תא י"שר ראבמ עודמ ,"םהרבא" םשה תאירקל םעטה תודוא רבודמ הז קוספבש
?"םרבא"

י"שר ךירצ היה - "םרבא" םשל םעטה תא ראבל ארקמ-לש-וטושפב ךרוצ שי םא :ךשפנ-הממו
םשה תאירק תודוא םידמולש דע ןיתמהל אלו ,הז םש עיפומש הנושארה םעפב תאז ראבל
םישרוד םניאש םיניינעה ראשכ] הז ןיינע ראבל "ארקמ לש וטושפ"ב ךרוצ ןיא םאו ;"םהרבא"
ןמיס םייח-חרואל) ןורחא-סרטנוקב ןקזה ר"ומדא בתכש ומכו ,"ארקמ לש וטושפ"ב רואיב
המכו המכ שי קוספ לכב ןכו ,םתוטישפ תמחמ םש שרפמ וניא י"שרש םיקוספ" וניצמש (ה"פר
!?הז קוספב םג תאז ראבל ךרוצ ןיא ,["ךירצ ןיאש יפל י"שר שוריפ םהילע ןיאש תובית

ןכלו ,תוטשפב םינבומ תויהל םיכירצ י"שר שוריפב םיקוידה יטרפ לכש םימעפ המכ רבודמכו
,ומצעמ תאז ןיביש "ארקמל םינש שמח ןב"ה לע וכמתסהב ,שוריפב םבתוכל י"שר ךרצוה אל
.ןמקל ראבתיש יפכו

:י"שרפב רואיבה

,הז םשד שוריפה תא ראבל ךרוצ ןיא - "םרבא" םשה תודוא הנושארל הרותב םידמול רשאכ
ךרטצי ,ןכ-אל -םאד ,"ארקמ לש וטושפ"ד דומילה ךרדב רואיב שורד וניא הז ןיינעש ןוויכמ
,םיקידצה לכ לש םהיתומש - םינפ-לכ-לעו ,ארקמב וניצמש תומשה לכד םימעטה תא ראבל י"שר
תומש םא יכ ,תומשה לכ ימעט רואיב וניצמ אלש ןוויכמו ,הזב אצויכו ,חלשותמ ,ךונח
ןיא ,"ארקמ לש וטושפ"ד דומילה ךרדבש ,ןבומ ירה [םהב אצויכו ,"חנ" "ןיק"] דבלב םידחא
אצויכו ,"ונמחני הז"] רבדב דחוימ ןיינע ונשי ןכ םא אלא ,תומשה ימעט תא ראבל ךרוצ
.[הזב

קוספהו ,"םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו" קוספה תא םידמול רשאכ לבא
ןכות תא י"שר ריבסמ יזא ,"ךיתתנ םייוג ןומה בא יכ" - רבדה םעט תא ראבלו שרפל ךישממ
ןומה בא" תובית-ישאר אוה "םהרבא" םשהש ונייה ,"ומש לש ןוקירטונ ןושל" :קוספה ירבד
."םייוג

ראבמ אל ןכלש ,"ארקמ לש וטושפ" יפ-לע וניא "ןוקירטונ ןושל"ד דומילה םגש - ריעהלו
רואיב ונשי יאדוובש ףא] ארקמבש תוביתה לכל עגונב "תובית ישאר"ד שוריפה תא י"שר
הרותהש ןוויכמד ,"ארקמ לש וטושפ"ב תאז ראבל י"שר חרכומ הז ןיינעבש אלא .[הזב שוריפו
חרכהב ,"םהרבא" םש תאירקל םעט תניתנ אוה "ךיתתנ םייוג ןומה בא"ד ןיינעהש תרמוא
."ומש לש ןוקירטונ ןושל" והזש י"שר שרפמ ןכלו ,םיניינעה תוכיישו רשק תא אוצמל

ךיישה םעטו רואיב םהב שיש םידחוימה תומשהמ אוה ,"םהרבא" םשהש םיעדויש ירחאלו
םש תוללכש ןוויכמ ,"םרבא" םשל םעטו רואיב אוצמל רבכ םיכירצ יזא - "ארקמ לש וטושפ"ל
.(םתס תומשב ןכ-ןיאש-המ) הנבהו רואיב םהב שיש תומשהמ אוה הז

,ומוקמ אוהש ,םראל אלא בא היה אלש ,הליחתמ וב התיהש ש"ירו" - י"שר שרפמ הז לעו
:"םלועה לכל בא וישכעו

ןבומכ ,םרבא לש "ומוקמ אוהש" - אקווד םרא אנש יאמו ,םראל בא - ושוריפ "םרבא" םשה
- הז םוקמל "בא" היה ןכלו ,ומוקמב - רקיעבו שארל לכל - תאטבתמ םדאה תעפשהש תוטשפב
הביס ןיא בוש ,ומוקמל ץוחמ םג "בא" השענש ןוויכמד ,"םלועה לכל בא וישכעו" .םראל בא
."םלועה לכל בא" השענ ןכלו ,והנשמל הז םוקמ ןיב קלחל

היה - "םייוג ןומה בא" ,"םלועה לכל בא" השענש ןוויכמ :הלאשה תלאשנ הז יפ-לע
ירה ,"םהרבא" םשב ארקנ עודמו ,"ןומה בא" ושוריפש ,(ש"יר אלל) "םהבא" ארקיהל ךירצ
לכל בא" אוה םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ,איה תרתוימ ("םראל בא" ותויה לע יאקד) ש"ירה
!?"הנמ םייתאמ ללכב שי" ירהש ,"םראל בא" אוהש יאדווב ירה ,"םלועה

:"המוקממ הזז אל הליחתמ וב התיהש ש"יר וליפאו" - ושוריפב י"שר ךישממ הז לעו

בתוכו ונושלב קיידמ אלא ,הזב אצויכו ,החקלנ אל ,הלטינ אל ש"ירהש בתוכ וניא י"שר
אלו הראשנ ש"יר תואה (ןכות)ש ךכב קר אל - אוה רבדב שודיחה :יכ ,"המוקממ הזז אל"
-אק יאמד - "םראל בא" ראשנ "םייוג ןומה בא" השענש ירחאל םגש ,ונייה ,ומשמ הלטינ
יפכ "םהרבא" תביתב המוקמב הראשנש ונייה ,"המוקממ הזז אל"ש אוה שודיחה אלא ,ןל-עמשמ
תואב לולכ היהי הנכותש ןפואב - רחא םוקמל הרבע אלו ,("המוקממ הזז אל") םדוקמ התיהש
."םראל בא" ןכש-לכו ,"םייוג ןומה בא" ,"םהבא"ד 'ה

,איה תרתוימ ש"יר תואה ירה ףוס-לכ-ףוס ,הרואכלד - "המוקממ הזז אל"ש רבדה םעטו
י"שר איבמ הז לע הנה - (ל"נכ ,רמוחו-לקו ןכש-לכמב) א"ה תואב ללכנ הנכותש ןוויכמ
.ןמקלדכ ,"ירש לש ד"וי"מ היאר

.ןמקלדכ ,רמוחו-לק לש ןושל ,"'וכ ירש לש ד"וי ףאש" בתוכו ונושלב י"שר קיידמו
היאר איה ירש לש ד"וימ היארה הרואכלש הלאשה תא םג י"שר ץרתמ ("'וכ ףאש") הז קוידבו
- המוקממ הזז אלש םרבא לש ש"יר ןכ-ןיאש-המ ,המשמ הלטינ ףוס-לכ-ףוס ירהש ,רותסל
.ןמקלדכ ,ירש לש ד"ויה תנעטמ רתוי (הרומח) הלודג איה םרבא לש ש"ירה תנעטש ןוויכמ

:הזב רואיבהו

ןב"ה דמלי - "המש הרש יכ ירש המש תא ארקת אל" ,"ירש" םוקמב "הרש" םשה תאירקל עגונב
אלו יל ירש עמשמד ,ירש המש תא ארקת אל" י"שר שוריפ תא ןיינעה ךשמהב "ארקמל שמח
."לכ לע הרש אהתש - המש הרש יכ .םירחאל

"יל ירש" ןיידע איה "לכ לע הרש" תישענש ירחאלש - אוה םירבדה שוריפ ,הרואכלו
ראשנ "םלועה לכל בא" השענש ירחאל םגש ,םהרבאל עגונב ליעל רומאה ךרד-לע ,(םהרבאל)
."םראל בא" ןיידע

המ יכ - (םהרבאל) "יל ירש" םג ללוכ "לכ לע הרש"ש רמול ןיא ,ריפש תקייד דכ ,םנמא
לע הרש יאדווב איה ירה םלועה לכ לע "הרש" התויה ינפמש ,רבדב רמוחו-לק רמול ךישש
,םלועה לכ לע "הרש" אהתש ןכתיי ,רתויב הלודג םהרבא לש ותלעמש ןוויכמ :הברדא - םהרבא
.םהרבא לע דבלמ

רפסמל עגונב ןה - הרשמ לודג היה םהרבאש "ארקמל שמח ןב"ה דמלי ןיינעה ךשמהבש טרפבו
הנימאה אל הרשו ,חמשו ןימאה םהרבא"ש (זי,זי) י"שרפב אבומכ - הלעמל עגונב ןהו ,םינשה
,"יל ירש" םג היהת "לכ לע הרש" התויה ינפמש חרכה לכ ןיא ,ןכש ןוויכמו ."הגלגלו
רתוי הלודג ותלעמש ,םהרבא לע דבלמ ,"הרש" תויהל איה הלוכי םלועה לכ לע :הברדאו
."ךב לשמי אוהו" (זט,ג) תישארב תשרפב דמלש המ לע ףסונ - הז לכו ,הנממ

ירה - םהרבאל הרש התיהש ,ונייה ,"יל ירש" ,"ירש" תארקנ התיה ןכל םדוקמש ףאו
םימת היהו יינפל ךלהתה" ,םהרבא לצא רתויב לודג יוליע תפסוה תודוא רבודמ ולא םיקוספב
אגרדל הלעתנ םהרבאש ירחאל ,ןכלו ,"םייוג ןומה באל תייהו 'וג ךניבו יניב יתירב הנתאו
- "לכ לע הרש" םא יכ ,(םהרבאל) "יל ירש" תויהל הלוכי הרש התיה אל בוש - רתויב תילענ
.(םהרבא דבלמ) םלועה לכ לע

,ןבומ - "יל ירש" דוע התיה אל "הרש" םשב הארקנש ירחאלש ליעל רומאה יפ-לע ,הנהו
:המשמ התוא ולטנ עודמ ירש לש ד"ויה תנעטל םוקמ ןיאש

ריאשהל) "ירש" התורקל רשפא-יא ירה - "יל ירש" אלו ,"לכ לע הרש" איה וישכעש ןוויכמ
לע הרש" םא יכ ,(םהרבאל) "יל ירש" דוע הניא ירהש ,ןוכנ הז ןיאש ןוויכמ ,(ד"ויה תא
תואה לש הנכותש ןוויכמ - הז םשמ התוא םילטונ עודמ ד"ויה תנעטל םוקמ ןיא ,ןכלו ."לכ
.לטבתנ ("יל-ירש")

הזז אל הליחתב וב התיהש ש"יר"ש ךכל םעטה תא ראבל ידכ י"שר איבמש היארה יהוזו
:"המוקממ

ןכותכ אלד] "םייוג ןומה בא" השענש ירחאל םג ונשי ("םראל בא") ש"יר תואה לש הנכות
המוקמב ראשיהל ש"יר תואה הכירצ המ םשל - איה הלאשה אלא ['וכ לטבתנש ירש לש ד"וי
.["םראל בא" ןכש-לכו ,"םייוג ןומה בא"] א"ה תואב איה הלולכ יכה ואלב ירה ("םהרבא")

תורמל - "הניכשה לע המערתנ ירש לש ד"וי ףאש" :וזמ הלודג וניצמש י"שר ראבמ הז לעו
בשחתה ןכ-יפ-לע-ףאו ,(לטבתנ הנכותש ןוויכמ) הז םשב ראשיהל התנעטל םוקמ היה אלש
בשחתהל שיש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,(עשוהיל הפיסוה ןכלו) וז תוא לש תמוערתב ה"בקה
הנכות ירהש] לכשב םוקמ הל שיש הנעט ,המוקמב ראשיהל הנוצרש ,םרבא לש ש"יר תואה תנעטב
.א"ה תואב הלולכ רבכ איהש ףא ,["םייוג ןומה בא" השענש ירחאל םג םייק ש"יר תוא לש

ירהש ,רותסל היאר יהוז הרואכלש ,ליעלד הישוקה תא (אליממ ךרדב) י"שר ץרתמ הזבו
םצעבש י"שר שיגדמ ,"המערתנ ירש לש ד"וי ףאש" ובתוכב יכ - 'וכ הראשנ אל ירש לש ד"ויה
,רבדב רמוחו-לק ךייש הז םושמו] המערתנ יכה וליפאו ,ד"ויה לש התנעטל םוקמ היה אל
הל ןיאש הנעט) ירש לש ד"וי תנעט יפלכ סחיה ןיב קוליח שיש טושפו ןבומ ,ןכלו .[ל"נכ
.(םוקמ הל שיש הנעט) םרבא לש ש"יר תנעט יפלכ סחיל (םוקמ

'ב י"שר ריהבמ ("ףאש") דבלב תחא הביתבש - י"שר שוריפבש קוידה לדוג תא םיאור הזבו
ל"נכ ,םהיניבש קוליחה םעט (ב ,םרבא לש ש"ירל ירש לש ד"וימ רמוחו-לקה (א :םיטרפ
.הז י"שרפב םיקוידה יטרפ ראשל עגונב הז ךרד-לעו .הכוראב

וב התיהש ש"יר תוא וליפא"ש ,םיבותכה תוטשפב י"שר שוריפד רואיבה ןכות ,הנהו
:הרותה תוימינפב םירבדה רואיב םע םג םיאתמ הז ירה - "המוקממ הזז אל הליחתב

לכמ םלענה לכש" אוה "םרבא"ש (דועו ,ונתשרפ שיר רוא-הרות) תודיסח ישורדב ראובמ
התיהש ש"יר תוא" הנה ,"םהרבא" - רתוי תילענ אגרדל הלעתנש ירחאל םגש ,ןבומו ,"ןויער
םלענה לכש ,"םרבא"ד הלעמה ולצא הלטבתנ אל יאדווב ירהש ,"המוקממ הזז אל הליחתב וב
.ןויער לכמ

-תומוא לצא םג תוהובג תומשנ ויה הלימה ינפלש - רמאמב ליעל ראובמה םע תאז רשקל שיו
ןיינעה תוללכ תמגודב והזש - אקווד םהרבאל ונתינ הלימה ירחאל ןכ-ןיאש-המ ,םלועה
."המוקממ הזז אל הליחתב וב התיהש ש"יר"ד

:םדאה תדובעל עגונב - ל"נה י"שר שוריפמ תדמלנה הארוהה רואיב

לכב םהירחא םהינבל השוריב םיכשמנ "תובא"ה לש םהיניינע לכש תומוקמ-המכב ראובמו עודי
,הלימה ןיינע לע יוויצה - ונניינעב הז ךרד-לעו ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא .רודו רוד
,"אימד אליהמד ןאמכ השא" - םישנל עגונב ןכו ,לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע והזש
דחאו דחא לכ בשחנ (הלימה תלועפ ינפל דוע) ותואיצמ םצע דצמ וליפאש - ךכ ידכ דעו
רתומ םילרעל הנהנ יניאש םנוק" (ב,אל םירדנ) הנשמב אתיאדכ ,"םילומ"ה ןיב לארשימ
וליפא) לארשי-ינב לכ יכ ,"'וכ לארשי ילרעב רוסא םילומל הנהנ יניאש ...לארשי ילרעב
הכונח הרותה-רוא האר) "םילומ" םצעב םה ('וכ סנוא ינפמ שממ לעופב לומינ אלש ימ
.(א,ביש

יפכ) "ךיתתנ םייוג ןומה בא"ד ןיינעה םג ונשי לארשימ דחאו דחא לכ לצאש ,ןבומ הזמו
תוחוכ איבהל - אוה ידוהיה לש ודיקפתו ,(הלימה ןיינע ידי-לע וניבא םהרבא לצא לעפנש
.לעופה לא חוכהמו יוליגה לא םלעההמ ולא

- הלימה ינפל - "םרבא" לש ותלעמ תמגודכ] ומוקמב "בא" השענ ידוהיש יעבימ אל :רמולכ
ומוקמב םיאצמנש ולא לכ לע עיפשמו לעופ אוהש ,ונייה ,["ומוקמ אוהש ,םראל בא"
וזמ הריתי אלא ,(םוקמה ישנא לש םבצממו םוקמה בצממ ללכ לעפתמ וניאש אטישפו) ותביבסבו
.ולוכ םלועה לכב עיפשמו לעופ אוהש ,ונייה ,"םלועה לכל בא" -

םהרבאמ השוריב תאז לבקמש ןוויכמ ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא ונשי הז ןיינע - רומאכו
.יוליגה לא םלעההמו לעופה לא חוכהמ תאז תולגל - קר איה ותדובעו ,וניבא

הז ידי -לעש ,היתווצמו הרותה יניינעב ונתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לע לעפנ הז ןיינעו
,יוליגו החירפ לש ןיינע - "לארשי חרפו ץיצי בקעי שרשי םיאבה"ד ןיינעה תא םילעופ
שוריפכו ,םלועה לכ ףוס דע תוריפ-יריפו תוריפ - "הבונת לבת ינפ ואלמו"ד ןפואבו
םלעהה תא םילטבמש ,ונייה ,רתסהו םלעה ןושלמ ,"םלוע"ה ןיינעל "ףוס" םישועש - תודיסחה
הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תולגתהל דימו ףכית םיכוזו ,רתסההו
.שממ ונימיב
תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןוושחרמב 'ח ,ךל-ךל תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 441-450 'מע א ךרכ ,מ"דשת

,(אמלע יווהד ןינש יפלא תיש) םינוש הנש ףלא םע תורושק תונש תופוקתש (ג,ב תישארב) ן"במרמ ריעהלו (1
לכב רשא שחומב הארנכו ,תודימה לכמ הלולכ (הפוקתו) הדימ לכ רשא עודי - תודימ תשש ,תישארב ימי תשש ד"ע
דסח) ץראה תאיבו (ובש הרובג) םירצמ תולג :(ישילשה ףלא) ד"ודנבו ,םייוניש המכ ויה - ל"נהד הנש ףלא
ףלאבש הנוש "ףלא"ב םה - ץראה תאיבו םירצמ תולגו ,םיפלאה תשש לכמ לולכ ףלא לכ :ן"במרה ןונגסבו - (ובש
.ומצע ישילשה

.ץראל י"נב תא סינכיו - םילגרמה תצעב לשכי אלש (2

לכל בא" אוה םא ירה ,ש"יר תפסותב ,"םהרבא" םשב ארקנ עודמ
םייתאמ ללכב שי" ירהש ,"םראל בא" םג אוהש יאדווב ,"םלועה
!?"הנמ


םייוג ןומה בא"ד ןיינעה םג ונשי לארשימ דחאו דחא לכ לצא
לא םלעההמ ולא תוחוכ איבהל - אוה ידוהיה לש ודיקפתו ,ךיתתנ
לעופה לא חוכהמו יוליגה


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ללוכ ,חישמה תאיבב ןימאהל בויחה
זא ויהיש תולעמה לכ תא


ןפואב חישמה תאיבל תוכחלו ןימאהל קיפסמ אל עודמ
?יללכ

שידקמו ,חישמה תומיב םלועה בצמ תא הלודג תוכיראב ם"במרה ראבמ "הרות הנשמ" רפס םויסב
בתכש ומכ) תוכלה םה "הרות הנשמ" רפסבש םיניינעה לכ ירה :ןיבהל ךירצו .םלש קרפ הזל
רמול ךייש ךאיה ,ןבומ וניאו .השעמל עגונב ןיד -יקספ אוה םניינעש ,(ותמדקהב ם"במרה
לעופל עגונב אתוקפנה יהמ, הכלה והזש (חישמה תומיב היהיש בצמה רואית) ל"נה ןיינע לע
?הז בצמ רואיבמ

.זא ויהיש תולעמה לכ םג ללוכ ותאיבל תוכחלו חישמה תאיבב ןימאהל בויחהש ,רמול שיו
-קספ ,הכלה (אלא ,םירבד רופיס קר אל) אוה חישמה תומיד בצמה רואיתש ,ןבומ הז יפ-לעו
אלא ,חישמ לש ותאיב תוללכל קר אל) תוכחלו ןימאהל בויח שיש - לעופב השעמל עגונה ןיד
.ם"במרב םייונמה םיטרפה לכב הז בצמל (םג

,(ללכב) חישמ לש ותאיבל תוכחלו ןימאהל קיפסמ וניא עודמ - יעב אמעט אפוג אה ,םנמא
?םיטרפה לכל תוכחלו ןימאהל םג םיבייוחמו

ם"במרה ןושלכו .תומילשה תילכתב זא היהי תווצמה םויקש אוה חישמה תאיבד רדגה הנהו
ןישועו ,תונברוק ןיבירקמ ,םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו" הז ינפלש קרפב
."'וכ הרותב הרומאה התווצמ לככ תולבויו ןיטימש

םהבש) םלועבש םירבדהבו םדאה ירבאו תוחוכב לועפל אוה תווצמה ןיינע הנהו [...]
ויהיש םלועבו םדאהב םילעופ תווצמהש ונייהו .הרותה תארוה יפכ ויהיש (הווצמה םימייקמ
.הרותה ינידו תוכלה יפ-לע תויהל םיכירצ םהש יפכ םהיטרפ לכב םיאתמה רויצב

,'וגו םיאתמה רויצב םלועה היהי זאש ,חישמה תומיב היהת תומילשה תילכתב וז הלועפו
םלועהש - הברדא אלא ,היתווצמו הרות םויקל םלועה דצמ תועינמ םוש היהי אלש קר אלד
תעידי תווצמ" םייקל םדאהל רשפא היהיש ידכב "'ה תא העד ץראה האלמ"ד ןפואב היהי אפוג
.תומילשב (תווצמה לכד דומעהו דוסיה) "םשה

שגדומ הזב יכ - תדב רקיע אוה חישמה תאיבב הנומאהש המ לע םימעטהמ םג והזש ,רמול שיו
בצמב היהיש םלועהב היתווצמו הרותה ולעפי ףוס-ףוסש ,היתווצמו הרותה תומילשד ןיינעה
.תומילשב תווצמו הרותה םויקל םיאתיש הזכ

רואיתהש ףא - חישמה תאיבב היהיש םלועה בצמ רואיתב ךיראמ ם"במרהש המ ןבוי הז יפ-לעו
הרותה םויק רשפא היהי הז ידי-לעש (ידדצ ןיינע) יאנת קר הרואכל אוה םלועה בצמד
הרותד תומילשה (ל"נכ) אטבתמ - הזכ בצמב היהי םלועהש הזב יכ - ןתומילשב היתווצמו
.חישמה תאיבב הנומאד בויחהב ולא םיטרפ םג םיללכנ ןכלו ,םלועב םג םילעופש היתווצמו
(533 'מע ב ךרכ ח"משת תוחישה-רפס)

יבר יצוצינ


הנומאה העור


עדמל ותשיג תא הכורא תרגיאב יברה חטש ב"כשת תנשב
עדמה ןיבל הרותה ןיב הנוכנה םיסחיה תכרעמלו ,ללכב
,וליגו םלועה תאירבב הרקיעב הקסעש ,תרגיאה * טרפב
ב"הראב תרושקתב ,הימדקאה םלועב םיבחר םידה הררוע
ןמ םיעטק ונינפלש המישרב * בחרה רוביצבו ,לארשיבו
לש תופסונ תויואטבתהו ,הילע תובוגתהמ טעמ ,תרגיאה
וז היגוסב יברה

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


וליג ,םלועה תאירב ןיינעב ,תילגנאב תטרופמו הכורא תרגיא יברה םסרפ ב"כשת תבט שדוחב
םסרופ תילגנאמ ישפוח םוגרת) תויעדמה תוירואיתה ןיבל הרותה תעד ןיב 'תוריתס'ה בושייו
:(ךליאו 89 'מע ז"לשת תנשב עיפוהש 'עדמו הנומא' רפסב

!הכרבו םולש

תועצמאב ,ונממ םולש תשירפ לבקל יל םענ 'בכמ רבד יתעמש אל בר ןמזש רחאל
יתחמש ,תיבמופה האצרהל רשקב .רבכמ אל ותליהקב ורקיב רשא ד"בח-יריעצ
אוה ןיידעש יל עדוויהב טעמ אל יתעתפוה םלוא ,ןוידב ףתתשה 'בכש עומשל
,תונוש תויעדמ תוירואת ידי-לע עצומה ,םלועה ליג לש היעבל רשקב דרטומ
.הנש ב"כשת םיפלא 'ה ןב אוה םלועהש הרותה תעד םע בשייתמ וניא רשא

חסנמ עדמהש רוכזל שי הנושארו שארב יכ ,תוירואת הלימה תא יתשגדה
הלא .תוטלחומ תותימאב תקסוע הרותה וליאו ,ןהב קסועו תוזתופיהו תוירואת
.ירמגל המוקמב אלש איה ןהיניב 'המלשה'ו תונוש םיכרד יתש

ידכ דע ,תאזכ הדימב ותוא הדירטמ ל"נה 'היעב'הש עומשל יתעתפוה דחוימב
ינא .תוימוי-םויה תווצמה םויקב הערפהו ,ידוהיכ ולש םוי-םויה ייחל הרידח
ידוסיה ידוהיה ןורקיעה ,ול עודיכ ,ירה .העטומ אוה יתלביקש םשורהש הווקמ
'ה תווצמ תא םייקל ידוהיה תא בייחמ ,(ךכ-רחא) עמשנו (הליחת) השענ לש
הנתומ תויהל לוכי וניא יקולאה קוחל תויצהו ;הנבהה תדימ םע רשק ילב
תוקפס לש םמויק ףאו ,הנבהה רדעה ;תורחא םילימב .תישונאה המכסהב
םיקוחל תויצ-יא קידצהל םילוכי םניא םלועל ,לוכיבכ 'םיקדצומ'
...םייקולאה

:(96 'מע םש) תרגיאה םויסבו

.תיעדמה הטישב קפס ליטהל וא עדמה תא ץימשהל יתנווכ וז ןיאש רמול רתוימ
וא הדובע תוירואת המכ חיני ןכ םא אלא לועפל לוכי וניא עדמה ,םרב
תוברסמ תודחא תוירואת יכ םא) ןתוא תמאל תורשפא ןיא םא םג ,תוזתופיה
היצולובאה תיירואת - ןסוסיב תא ללש וא ןתוא רתס עדמהש רחאל םג םלעיהל
רפסמ תלבק אלל תינכט תומדקתהל תורשפא התיה אלש ןוויכמ ,(תאזל המגוד איה
םלוא .ומצע לע רוזחי 'קוח'הש ןוחטיב ןיא םא םג ,םיילקיסיפ 'םיקוח'
.תויואדווב אלו תוירואתב קר קסוע עדמהש ,ליעל רמאנש יפכ ,שיגדהל ינוצרב

וא הלודג הדימב ,תוריבס תויהל תולוכי ,תויעדמה תוללכהה וא תונקסמה לכ
םייעדמה םיקוחה לש שומישב וטקננש תוריהזה יעצמאל םאתהב ,רתוי הנטק
,'וכו םיעודי-אלה םינתשמה לודיג םע וא ,תוינויסינה תודבועה ןמ םיעבונה
טקילפנוק תויהל לוכי אלש תולקב 'בכ חכווי תאז רוכזי םא .ליעל רמאנש יפכ
.הרותה ןיבל יהשלכ תיעדמ הירואת ןיב ללכ

ידמ תורצק ןה ןיידע לבא ,ןנכותמה ןמ הלעמל תצק וכראתה ליעלד ייתורעה
ייתורעה ,דועו .םיבר תוחומב ררושה לובלבהו םינוכנ אלה םיגשומל האוושהב
טוריפל רתויב םיאתמה יעצמאה וניא בתכמ יכ ,תויללכ תורעהל ולבגוה חרכהב
.ילא בותכל ססהי אנ לא ,תופסונ תולאש 'בכל שי םא .בחרנ

:ונתחישב וב ונעגנש ןיינעב םייסאו

ןכשמ שארה לעו בלה דגנכ דיה לע ,לוח םוי לכב ןיליפת תחנה תווצמ
(די) היישעה הליחת :תיתימאה תידוהיה השיגה תא ,ראשה ןיב ,הארמ ,ןיחומה
רחאו ,השענ הליחת - רמולכ ;(שאר) תילכשה הנבהה ךכ רחאו ,םלש בלבו תונכב
ויתוחוכ תא ררועתו ותבשחמ תא אלמת וז חורש ןוצר-יהי .עמשנו - ךכ
.'רקיעה אוה השעמה' יכ ,םייחה תוניחב לכב היוטיב תא אצמתו ,םיישגרה

תונותיעה יארב תרגיאה

הררועש םידההו ,ל"נה תרגיאה לע 'תונורחא תועידי'מ שרב םחנמ יאנותיעה לש המישר ןלהל
:(41-42 'מע 'יברה')

תילגנאו תירבע בותכ ,רזוח-בתכמ תרוצב יברה ץיפה וליגו םלועה תומדק לע ויתועד תא
,הקירמאב ,רובצ ישיאו םידמולמ םידיסח יפלא ןיב ,םילודג םידומע השיש ינפ לע ערתשמה
לש וירבד ולפנ היחמ לטכ .םילשוריל םג בתכמ ותוא עיגה עובשה .תורחא תוצראבו הדנקב
םהידרטמ לכב הנמאנ תנעשמ וב םיאצומה ,ויצירעמו וידיסח תובבר בל לע ר"ומדאה
חתפב שטיוואבוילמ יברה בתוכ - "הרומג העתפה יליבשב תאז התיה" .תוינחורה םהיתויעבו
."םכתחונמ תא הכירדמ ןיידע םלועה לש ותומדק תלאש יכ ,יתעמש רשאכ" - וירבד

תולוע ןניאש" - רומג ןוחטיבב יברה עבוק - "היגולומסוקה עדמב תונושה תוירואיתה"
,הנש םייתשו םירשעו תואמ-עבש ,םיפלא תשמח ינפל ארבנ םלועהש ,הרותה תעד םע דחא הנקב
עדמה לש הז ףנע יכ ןעי ,'תוירואת' הלמה תא דחוימב יתשגדה .הנכומסתש המ לע ןהל ןיא
עדמה ,איה הפורצ תמא הלוכ לארשי תרותש העש ,דבלב תורעשה לש רדגב אלא וניא ישונאה
,תיקולא תמא ,התימאל תמא ,אוה 'ירב' - הרותה וליאו ,'אמש' תניחב אוה יגולומסוקה
."התלב ןיאו הדיחי

םימוטאה תובוגת

?ינרדומה עדמה לש ותוהמ תא שטיוואבוילמ יברה ריבסמ דציכ

עדמה דצב .וכרעו עדמה לש ותוהמ יבגל - אוה רמוא - םיגשומ-שוטשטו הנבה-יא תמייק"
עדמ ירהש ,וכופיהו רבד אלא םניא - 'עדמ'ו 'ןויע' יכ ףא ינויעה עדמה םייק ינויסינה
'תוירואית' לע רבדל עדמה לוכי ןכל .דבלב הרעשה - אוה ןויע וליאו ,טלחומ עדי ושוריפ
.דבלב תורעשה לעו

ינשב בצמה תא םיעדוי ונאשכ ,היצלופרטניאה תטיש .א :תונקסמ תאצוהל תוטיש יתש עדמל"
לעשכ ,היצלופרטסקאה תטיש .ב .םהיניב ,איהש הדוקנ לכב תובוגתה תא דומלל םיסנמו תווצק
לובגה ירחא שחרתהל יושע המ ,קיסהל םיסנמ ונא ,םייוסמ לובג הצק דע ,ונל עודיה דוסי
.הזה

,קיסהל םיסנמ וננהו ,תולעמ האמ לש םוחב םיוסמ רמוח לש ותבוגת םיעדוי ונא :המגודל"
.תמאה ןמ קחרתהל םילולע ונא - לובגה ןמ םיקחרתמ ונאש לככ .תולעמ ףלאב ותבוגת אהת המ
.הנושארה הטישה ןמ החוטב תוחפ וז הטיש

,היינשה הטישה לע ,שטיוואבוילמ יברה תעדל ,תויונב םלועה לש ותומדק לע תורעשהה לכ"
האצותמ .ארבנ יתמו דציכו ותישארב היה המ ,דומלל םיסנמ ונא םויכ םלועה בצמב .השלחה
.העודי-יתלבה תמדקומה החנהה תא אוצמל םיסנמ ונא העודי

,םייתש רפסמה קר ונינפל רשאכ םלוא .םייתש דימת הז - םייתשל קלוחמ עברא :המגודל"
םה שולשל קלוחמ שש ,דואמ תובר ןה תויורשפאה ירה ,הז רפסמל ונעגה דציכ ,םילאוש ונאו
ןיא דע תויורשפא דוע שיו ,םייתש םה דחא דועו דחא ,םייתש - םייתש לופכ דחא ,םייתש
תוטשפתמ ןהשכ ,םיעודי םינותנמ םיקיסמ ונאש ,תונקסמ :היצקודניאה תטישב ףסונ ישוק .ץק
וראשיי עודי-יתלבה קחרמב םינותנה רתי לכ םא קר ,תונוכנ תוראשנ ,םיעודי-יתלב םיחטשל
ןיא ,םימוד תוחפל וא םיווש םינותנהש םיחוטב ונא ןיא םא ךא - גוסה ותואמו םיווש
.םושה תפילקכ תווש ונלש תונקסמה

.ודוסימ הנתשמ ,שדח דוסי וכותל םיסינכמ םא ,ימיכ ביכרת םג"

לע ססובמ" - ר"ומדאה ריבסמ - "םלועה לש ותישאר לע יגולומסוקה עדמה לש ןיינבה"
לע דואמ טעמ םיעדוי םינעדמה .עבטב םויכ םימייקה ,םירמוחב םימוטא לש תובוגתו םיכילהת
דיחי םוטא לע דדוב םוטא לש תובוגתה לע הברה םיעדוי םה ןיא ןכ .ןומדקה םבצמב םימוטאה
לש קלח לע םוטא לש קלח תעפשה לע םה םיעדוי תוחפ דוע .טלחומ דוריפ לש בצמב רחא רמוחב
.רחא רמוחב וא רמוח ותואב רחא םוטא

תכרעמ לש הבוגתהמ טלחהב הנוש דרפנ דחא םוטא לש הבוגתהש - םינעדמה םיעדוי דחא רבד"
.םימוטאה

תוטשפהו םיכוביסה

לע תויעדמה תוירואיתה לש הווקתה-רסוחו השלוחה תא םכסל רשפא" - יברה רמוא - "תעכ"
םייתאמכ ךשמב רתויה לכל ,תיסחי רצק ןמז ךשמב תויפצת לע תוססבתמ ןה .1 :םלועה ליג
ינפל וליפא םהירבדלו ,םינש יפלא ינפל היהש המ לע תוקיסמ ןה םויכ יוצמהמ .2 .הנש
,הריפסומטאה ץחל ,םילקא ומכ ,םלועה לש ותדלוה ימיב םיאנתה .3 .םינש ינוילימ
םידומ לוכה .4 .םויכ םיאנתהמ םינוש ויה 'דכו תויגולואיג תועונת ,תויביטקאוידר
תווהתה .5 .םויכ דוע םימייק םניא - םלועה םויקל ןושארה בלשב םייביטקאוידרה םיאנתהש
םינוש םיאנתב ןבומכ השענ הז רבד .םימוטא תורבחתה ידי-לע ,םינעדמה יפל ,התשענ םלועה
.ונימיב םימייקה הלאמ

השלחה איה - ותישארו םלועה תווהתה לע וז ,'תושלחה' תויעדמה תוירואיתה לכמ :רוציקב"
תא וז תורתוס םוקיה -תמדק לע תוירואיתהש" - יברה ןייצמ - "ןכל ,אלפתהל ןיא .תושלחבש
השק .תונוכנ יתלב תונקסמל ותוא הכילומ איה - תרוקיב אלל תאזכ הירואית לבקמש ימ .וז
ויה הליחת יכ ,ןימאהל ,היצולובאה תרות ידדצמ ,םיטסיניוורדה תא ץליא המ ,ןיבהל ונל
דלונש דע ,ואולמו םלוע ואלימו םיינויצולובא םיכילהתב וחתפתהש ,םיימוטא םיקיקלח
םימלשומ םימזינגרואו םינכומ םיבכוכ וארבנ יכ ,ןימאהל םהל השק עודמו ,'סנייפס ומוה'
תווהתהמו המדאה לש יגולואיגה הנבמהמ םג ?הזה םויכ םתוא םיאור ונאש יפכ ,םדא ינבו
םויכ בצמהמ דומלל ןיאו ,ונתשה םיאנתה .םלועה תומדק לע תונקסמ לכ קיסהל ןיא םיבצחמה
,םינכומ םיבצחמ רצי ה"בקה יכ ,ונתרות תעד לבקנ אל עודמ .םינש יפלא ינפל היהש המ לע
,םחפ ,ןמש ומכ ,םירצומו תוריפ ףאו תולזמו םיבכוכ ,םדא ינב ,םידלש ,תומלשומ תוירב
?םיינויצולובא םיכילהת לכ אלל םימולהי

םינש ךשמב חתפתה םהמש ,םימוטא הליחת רוציל ףידעה ארובהש ,חינהל ונתוא ץלאמ המ"
וחוכב היה םא ,דבלב םוטא רוציל ארובה היה חרכומ עודמ ?וב רשא לכו םלועה דואמ תובר
אלו וז ךרדב ארובה רחב עודמ ,הלאשה לע בישהל לכונ אל םלועל ?המלש היירב רוציל
.תיחצנ ראשת הלאשה ,תרחאב

ךכ קוידב .םינעדמה םילאוש - ?םוטא הליחת רוציל רשפא םא ,םלשומ םדא רוציל עודמ"
ןיא ךכו ?םלש םדא רוציל ומצע רצויה ותוא לוכי םא םוטא קר רוציל עודמ :לואשל רשפא
האלמ איהש וז הטיש לבקנ עודמ .היצולובאה תרותל קצומ דוסי שמשל הלוכי וזה הלאשה
תמא ,ןוכנ ,טושפ ולוכש רופיס ,הרותב רפוסמה תא שוטינו ,ןומירכ תוקפסו םיכוביס
...?םיצוחנ-יתלבל םלועה ליג לע םיחוכיווה לכ תא השועהו

הריתס ןיא

ישנא ןהב םיקסוע עודמ - תושלח הכ םלועה אצומ לע תוירואתה םא :דוע לואשל ראשנ התע"
?הרותה ירופיס תא םילבקמ ןיא עודמ ?םייניצרה עדמה

רבסה ,םוקיה תועפותל רבסה שפחמ אוה - םדאה לש ועבט אוה הזכ :ידמל הטושפ הבושתה"
תויהל הצור אוה - םדא לש ועבט דועו .רבסה לכ רדעהמ ויניעב ןיידע בוט ףפורו 'שלח'
שיא'ל ול ראשנ המ - הקיתעה ונתרותב רומאה תא לבקי םא .ירוקמ והשמ תולגל ,'איצממ'
תקדצהל 'םיקומינ' איצמהל הלא 'םינעדמ' םיסנמ ןכל ?תולגלו ףיסוהל ינרדומה 'עדמה
.השודקה ונתרות ירופיסל 'היגולותימה' ות תא םיקיבדמו 'תוירוקמה' םהיתוטיש

תטישב תמא לש ץמש ףא ןיאש" - יברה עבוק - "קפס לש לצ אלל הנמאנ םכחיטבהל ינא לוכי"
ינפל םג םלועב ואצמנ ,םויכ םימייקה םיחמצו תויחש ,הנורחאל וליג םירקוח .היצולובאה
לע וא ,תונוכתב תוחתפתהו םייוניש לע העדל ןיכומיס לכ ואצמנ אל תאז תמועל ,םינש יפלא
אצמיי םא וליפאו ,עדמה לכיהב וז הטישל םוקמ ןיא .ול המוד רחא רוציל דחא רוצי תכיפה
יפכמ תרחא ארבנ םלועה יכ ,החכוה םושמ הזב היהי אל ןיידע ,השמ תרותל הריתס םושמ ךכב
.תישארב רפסב רפוסמש

לכוי אל עדמה ,תויעדמה תוטישה לש ןכרעמ דירוהל וא עדמב יפוד ליטהל יתעדב ןיא"
ףא .רתלאל םתוא אדוול תורשפא ןיא םא םג ,םימיוסמ םיללכ ילבו תוטיש ילב םייקתהל
.וכרוצ יד ססובמ היהי אל 'קוח'ה םא םג ,הקיסיפבש 'עבק-יקוח' אלל םדקתת אל הקינכטה
תותימא םע אלו תורעשה םעו תוירואית םע ןיינע עדמלש שיגדהל ינוצרב תאז םע דחי םלוא
,תאז ורכזת םא .יאדוול הבורק רתוי -וא-תוחפ תויהל הלוכי תיעדמ הנקסמ לכ .תוטלחומ
."הרותה ןיבל איהש-וזיא תיעדמ הטיש ןיב הריתס ןכתית אל יכ ,ועדת

:שרב רמ רפסמ ,הכוראה ותמישר םויסב

לא [ןייטשנצילג ךונח ברה=] וידיסחמ דחא ידי לע אבוה שטיוואבוילמ יברה לש ובתכמ"
בתוכ לע הבר הכרעהב סחייתמ אוהש ריעה האירק רחאל .ןוירוג-ןב דוד רמ ,הלשממה שאר
."הקומעהו הבחרה ותלכשה לאו ויתועד לא בתכמה

תרגיאל תובוגתו םידה

לרעב 'ר ח"הרה (ב"כשת ידוקפ תשרפ שדוק-תבש יאצומב) ותעשב בתכש ןיינעמ ח"ודב
לרעב 'תודלות רפס'מ סיפדת"ב טטוצ) ד"בח םע 'תושיגפ'ה ינגראמ ינושארמ ,ןטרגמיוב
רוקיבו הינבליסנפבש גרובסטיפב םיטנדוטס םע תוליעפ רחאל ,(87-89 'מע"ןעטראגמיוב
םלועה תאירב לע יברה לש ל"נה ותרגיאל תוניינעמ תובוגת תואבומ ,ריעב תסנכ-יתבב
תא לביקש ןמזמ"ש .פ ברה ,'הרות ירעש' תסנכה-תיב בר לע ח"ודב רפוסמ ,לשמל ,ךכ .וליגו
ללהו חבשב םיברבו שיגדהלמ קיספמ וניא ,םלועה תאירב תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כמ בתכמה
."א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ותלודגו ותונואגו ,הז בתכמ

תחת םסרפתה (156-157 ןוילג) ב"כשת חספה גח ברעב רואל אציש 'םינפ-לא-םינפ' ןותיעב
תאזה תרגיאה .עדמה לע שטיוואבוילמ יברה תרגיא לש אלמה חסונה" - "הנומאו עדמ" תרתוכה
."'םינפ לא םינפ' רובע דחוימב המגרותו תילגנאב יברה ידי-לע הבתכנ

:םש בתכנ ,תמגרותמה תרגיאל החיתפב

ןכות -תוברו תוכורא שדוק-תורגיא רגשל היה גהונ ןמלז-רואינש יבר ןקזה יברה דוע"
- יברה לש תרגיא .ד"בח יאישנ לכ ןכ וגהנ זאמ .ותכרדהו ותרות רקיע ללכ ןהבו ,וידיסחל
ותרגיא תא ...הליחתכלמ ךכל ודעונש תורגיא ןתוא דחוימב ,םיכירצ התוא דומללו איה הרות
םניא םהו םרוביד תפש יהוזש ,םינעדמ תצובקל איה תדעוימ רקיעב יכ ,תילגנאב בתכ םעפה
תרגיאה .יברה לש רתויב תוניינעמה ויתורגיאמ תחא קפס אלל איה וז תרגיא .תירבע םיארוק
םינפ'ל דחוימב ,תירבעל המגרתל ליאוה אוהו יקווליממ אריפש המלש-דוד ר"ד ברהל הרסמנ
םגרתמה םוגרתל תורעה םשר ןכ ,תונוש תורעה וילע םשרו םוגרתה תא ארק יברה .'םינפ לא
,םינוש םייעדמ םיגוחב בר ןיינע הררועש ,תרגיאה לש אלמ ירבע םוגרתש ךכ ...ומצע
."דוחל ומסרופי תופסותהו תורעהה ...הנושארה םעפב הזב םסרפתמ

דוסי תורסח תוירואת

שגפמ ךלהמב ,תרגיאה ביבס ,םירבד-יפוליח לע רפסמה ןטרגמיוב לרעב 'ר לש ח"ודל רוזחנ
'גלאק לש ולש [הצובק=] עפורגה ינפל ןייטלא לארשי 'ר ינגיצה 3 העשב" :םיטנדוטס םע
םעפו ןייטלא תיבב םישגפנ םעפו ,םיטנדוטס םיחא ינש שי םשש יקסדורב תיבב םיטנדוטס
לש הנורחאה ותרגיא לע ויה םיחוכיווהו תולאשה רקיעו ,םיטנדוטס העבש וחכנ .וז תיבב
.םלועה תאירב לע םידומעה תשש תב א"טילש ר"ומדא ק"כ

םיספט 'ל םרובע ועיגה הדנקמ .ריפוקב םיספוט המכ השע ןייטלא לארשי רשא ןיינעמ"
טמרופב ריפוקב איצוה רעטכעש ןמלז םג .ריפוקב םש ואיצוהש 'סילער סוינ'המו בתכמהמ
.ןטק

הטישה לבא ,םהלש תוירואיתב םינעדמה לש תועט חיכוה בתכמהש םינעוטש םיטנעדוטסהמ שי"
ונעט םידחא .תונושה תוירואיתה רשאמ תעדה לע תלבקתמ רתוי הניא ןכ-םג הזב הרותה לש
םירחאו ,המה תונוכנ םש תוישוקהש ונייהד ,בתכמה ךותב רמאנה תא לבקל םילוכיש םרט דועש
תוירואתהו תוטישה לכ יפל ירהש ,ונעט ז"עו ...ליחתמה םש טקנופה לע רקיעב ונעט
ולאש םירחא .הישוקה המ ןכ -םאו [הנש 5722=] ב"כשת'המ רתוי םלועל שי ירה ,תונושה
ןמזב םיניינעה םינושש םינעדמהל הדומ א"טילש ר"ומדא ק"כ םג ירה ,בתכמה תחסונ יפלש
םניא תישארב ימי תששו היצולובא ללשנ המל ,םינושש ןוויכמ ,ןכ-םאו ,התעמ םלועה תאירב
? Epokcs .סקאפע אלא שממ םימי

חיכוהל םא-יכ ,הרותה תטיש לש ןיינע תיתימא חיכוהל אב אל בתכמהש :יתינע הז לכ לעו"
לכ ןיא הרותל תורתוסה תועידלש ןוויכמו ,ןה דוסי ילב םינעדמה 'תוחכוה' רשא רורב
רידאש םישנא המכו המכ שיש יפל .תרמוא הרותהש המ לבקל לקב וישכע ירה ,דוסיו החכוה
תובכעמו תוענומ הרותל תורתוסה םינעדמה לש 'תוחכוה'ה לבא ,הרות ייחל סנכיהל םצפח
-םאו - 'וכ עמשנו השענ תודוא 'כמה שארמ חכומדכ - םיכרד הרומל הרותה תא לבקלמ םתוא
.הרותה ייחל סנכיהל םהל לקב זא םהל םיבוכיעהו תועינמה תא םיקלסמשכ ,ןכ

ץרתי אל הז בתכמ ,ל"נה םיבכעמהו םיענומה דבלמ תוריתסו תוישוק םהל שיש ולאלש ןבומ"
חילצה הזבו ל"נה תויועט ררבל םא-יכ הרות תעד ררבל בתכמה תרטמ ללכ ןיאו ,םהיתוישוק
;דואמב בתכמה

וזמ וז תוקוחר ךכ-לכ ןה תוירואתש תויהלש בתכמהב טשפה יתנבהש יתינע טקנופה לע"
שי רתויש םידומ םלוכש תורמל ,ןה תוססובמש תעדה לע תולעהל ללכ רשפא יא הזל ,המזגהב
."תואיכ הזב בתכמה תנווכל ועיגה אל םהשו םהמ בוט רתוי יתנבהש יתעדו .'וכו ב"כשת'המ

..."הז גוסמ לוק-תב"

ח"הרהל רשא ןב .ח רפוסה רגישש הבוגת תרגיא המסרפתה אצת 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפסב
:הנכותו תרגיאה תלבקל הבוגתב ןייטשנצילג ךונח 'ר

ב"כשת 'ב רדא ז"ט ,תליא

,בר םולש ,ןייטשנצילג ךונח דובכל

.ב"הראב םירוספורפה דחא לא שטיוואבוילמ יברה לש ובתכמ קתעה תלבק תא רשאל חמש ינירה
ךל הדוא .הלא ונימיב חישה תמר תניחבמ בר ןיינע וב יתאצמו ןושאר ןויע וב יתנייע
יורשו לרב-תיב תלהנהמ יתשרפ םינש ולא-יא רבכ ...הז גוסמ לוק-תב לכ יל חלשת םא ,דואמ
."...תודיחיב םיינחור תונויסינב

ימ לש ובתכמ םסרפתה 28 'מע (א"שנת לולא ב"וט) 'ונייח תיב' ןועובש לש 103 ןוילגב
:ןייטשנצילג ברה לא ,תרש השמ רמ לארשיב ינשה הלשממה שאר היהש

יברה לש ותרגא תא יל איצמהל ליאוהש לע הבורמ הדות 'בכל קיזחמ יננה ,ינודא"
תוצראב ןורחאה ירוקיבב םינפ יברה תא ריכהל יתיכז .םלועה תאירב ןיינעב שטיוואבוילמ
."ויתופקשה דומילב בר ןיינע יתאצמו ,ןילקורבב ותיבב יתרקיב תע ,תירבה

תוגיסנו תומדקתה

-תירקמ ןושחנ ךורב 'ר ידיסחה רייצה לש ונמוימ םיעטק ומסרפתה הנשה תוכוסה גח תארקל
ו"כב תועש שולשכ הכשמנש ,יברה לצא תדחוימ 'תודיחי'מ תודוקנ דעתמ אוה ובו ,עברא
:(44-43 'מע 384 מ"יב) ד"כשת זומתב

יתיאר יכ יברל יתרפיס .ןטהנמב היגולואיזה ןואזומב ירוקיב לע התיה תולאשה תחא"
רחאמו - ןיוורד תרות תא חיכוהל וצר םירקוחה .יתוחתפתה רדסב תורדוסמ תולגלוג ןואזומב
"?וז העפות ריבסהל לכונ ךיא ,םיקלא םלצב ארבנ םדאהש הרות יפ-לע םיעדוי ונאו

:תודיחיה רחאל דימ בתכש ונמויב יברה לש הבושתה תא ןושחנ ךורב 'ר ראתמ ךכו

וזריזש ,ןיוורד ימי זאמ ,הנש 80 ךשמב םיזרוזמ תונויסינ תורמל התע דע - הבושת"
תואמ המכ לש תוחתפתה וגישה ןויסינ הנש 80 ךשמבש ךכ ,םייתוחתפתה םיכילהת תודבעמב
ךותב תונוש תונוכת ףילחהל אלא רחא ןימל ןימ תונשל תחא םעפ ףא וחילצה אלו ,םינש
םמצע תא וחיכוה אלש תונויסינש עדמב ונשי ללכו ,המודכו םייניעה עבצב יוניש ומכ ,ןימה
.תיעטומ החנה לע םירומ ,םעפ ףא

ומצעבו ודובכב ה"בקה םע רבידו רתויב חתופמ היה ןושארה םדאש הרוסמה יפמ עודי :הלאש"
?הכומנ תוחתפתה תגרד לע םירומה םימודק םילכ ירבש םויה דע םיאצומ דציכה -

,המגודל .הגיסנ לש תופוקת ויה הירוטסיהה ךשמבש עודי .המואמ חיכומ הז ןיא :הבושת"
300 ודלונ וליאכ וזכ המרל היבשות ודרי ,ריעה ןברוחו אמור לש המוצעה תוחתפתהה ירחא
,לבב ךלמ רצנדכובנ לש ונומראב תושדחה תוילגתה ןכ ומכ .םירברב ומכ ויחו ןכ ינפל הנש
לע הקיתעה םירצמב ןכו .התושעל יעצמא םושב לכוי אל רצוי םושש וזכ הקימרק םש ואצמש
וחילצה דציכ םיעדוי םניאו םיהות םויה דע ,ןכ-ומכ .האופרה תמכחו םימוצעה היניינב
ונימיבש העשב ,רהה תיתחתמ םולעהש ,תומלש תיזג ינבאמ םוצע שדקמ םיקהל ורפב םיקטציאה
ומכ סלגנו'גב םייחה ודוהב םידלי ונימיב ואצמ ןכ .תאז תושעל לכוי אל רזודלוב םוש
תוחתפתה יאנתל ודריו ,תומחלמב וגרהנ םהירוהש ,הביסה התלגתנו .ןבאה תפוקתב
תועונת םג שי ,הירוטסיהב תוחתפתה לש תועונת ןנשיש םשכש ,ל"נה לכמ רומאה .םיינושאר
.ותוחתפתהו םלועה תומדק ןיינעל המואמ חיכומ הז ןיאו תוגיסנ לש
תודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


ךל-ךל תשרפ

:רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

ב"שרה יברה) יבא רדחל ,הליפתה ינפל רקובב ,ךל-ךל תשרפ תבשב םעפ יתסנכנ דלי יתויהב
-בצמב יורש היה אוה .('םוגרת דחאו ארקמ םיינש') עובשה תשרפ לע 'רבוע' ויתאצמו ,(ע"נ
ירשפא דציכ ןיבהל יתלוכיש אלב ,שערנ יתדמע .תועמד ויניעמ וגלז העשב הבו םמורמ חור
יתסנכנשכ ,תבש יאצומב קר .ךכ לע ולאשל יתזעה אל ךא ,תועמד םע דחי םמורמ חור-בצמ
.רבדה רשפל ויתלאשו זוע יתרזא ,יבאל יכרדכ

םע תויחל םיכירצ'ש רמא ןקזה וניבר :ריבסהו ףיסוה דימו .החמש לש תועמד הלא :הנע אבא
איה תישארב תשרפ .עובשה לש םויה תשרפ םעו עובשה תשרפ םע תויחל שיש תרמוא תאז ,'ןמזה
אריו" רמאנש יפכ ,ןוצר-עבש היהו ,םיארבנהו תומלועה תא ארב ה"בקה - הרקיעב החמש השרפ
.ךכ לכ םיענ וניא השרפה ףוס םלוא ;"בוט יכ םיקולא

םהרבא דלונ בוט-לזמב - חמש השרפה ףוס לבא ;הבוצע השרפ איה ,לובמה תשרפ ,חנ תשרפ
!וניבא

- וניבא םהרבא םע םייח עובשהמ םויו םוי לכב .תיתימא החמש לש השרפ איה ךל-ךל תשרפ
ליחנה היתווצמו הרותה לע וז שפנ-תוריסמו ,םלועב תוקולא םסרפל ושפנ תא רסמש ןושארה
.לארשי ללכל השוריב וניבא םהרבא

(29-30 'מע ,ב"שת תוחישה-רפס)

* * *

לע רפוסמ השרפב ירה :הלאשה תלאשנו .ליח לא ליחמ הכילה לע הרומ ונתשרפ לש המש
!הערפ תיבל הרש תחיקלו םירצמל םהרבא תדירי - הדירי רדגב םהש תוערואמ

,בהזבו ףסכב הנקמב ,םירצממ ותיילעו ;םירצמ תולגל המרג םירצמל םהרבא תדירי ,אלא
ךכל האיבה הערפ תיבל הרש תחיקל םג ךכ .לודג שוכרב ,םירצממ הלואגל ךרדה תא הללס
ןבומ .ותיבב התויהב הרשב לשמ אל הערפש םשכ ,לארשי ישנב םירצמה ולשמ אל םירצמ תולגבש
איה התילכתו התרטמ ירהש ,היילעה תלחתה םושמ וז הדיריב שי םיניינעה תוימינפבש ,אופא
.הירחאל האבש היילעה
(58 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זט,בי) הרובעב ביטיה םרבאלו

.הסיעב היוצמ הכרבה התיה הרש לש התוכזבש (זס,דכ תישארב י"שרפ) ורמא ל"זר

ביטיה" .(ה עשוהי) "ץראה רובעמ ולכאיו" ומכ ,האובת אוה 'רובע' :"הרובעב ביטיה" והז
.(האובתב) הסיעב היוצמ הכרב התיהש ,ושוריפ "הרובעב
(זעש 'מע קחצי-יול יטוקיל)


(זט,בי) הרובעב ביטיה םרבאלו

,ותשא ליבשב אלא םדא לש ותיב ךותב הייוצמ הכרב ןיאש ,ותשא דובכב ריהז םדא אהי םלועל
יכ וכיישנל וריקוא - אזוחמ ינבל אבר והל רמאד ונייהו .הרובעב ביטיה םרבאלו ,רמאנש
.(טנ אעיצמ-אבב .ורשעתתש ידכ םכיתושנ תא ודבכ=) ורתעתתד יכיה

,םרבא תניחבמ אוה אבר .אבר ידי-לע רמאנ ,רשעתיש ידכ ותשא תא דבכל םדא לעש ,הז רבד
תא ריקוהל םדא לעש רמא אוה אקווד ןכל .אברמ תויתוא אוה םרבאש ל"ז י"ראה יבתכב אבומכ
.םהרבא לצא היהש יפכ קוידב ,רשעתיש ליבשב ותשא

היה" (וט ןמקל) רמאנ םהרבאבו ,אזוחמב רג היה אבר - םרבאל אבר ןיבש רשקל ףסונ זמר
."רמאל הזחמב םרבא לא 'ה רבד

.(230) אבר - היירטמיגבו ג"ר הלוע עובירב "הזחמ" :דועו תאז
(זעש 'מע קחצי-יול יטוקיל)


(גי,גי) םיער םודס ישנא

(י"שר) בקרי םיעשר םשו - ןאכמ ודמל וניתוברו ...:םיער םודס ישנאו

םג תאז דומלל וניתובר וכרצוה אופא עודמ .(י) ילשמב אלמ ארקמ אוה "בקרי םיעשר םשו"
?הז קוספמ

חכתשי ךכו ,םיעשר םש תרכזהמ ענמיהל שיש קר םידמול (ומצע דצמ) ילשמב קוספהמ ,אלא
םמש תא םיריכזמ רשאכש ,םידמל ונא ןנד קוספמ וליאו .(םש ילשמב י"שר האר) ומצעמ םשה
.יאנג יראתב םריתכהלו םתונגל שי - (ךרוצ ךכב שי רשאכ) םיעשרה לש
(42 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(י,די) וסנ הרה םיראשנהו

הפוסב א"ה הל ליטה התליחתב ד"מל הכירצש הבית לכ ,רהל ומכ הרה ,וסנ רהל :וסנ הרה
(י"שר)

ףוסב 'ה'הש םש שרפמ י"שר ןיאו "ןענכ הצרא" רמאנ (חנ תשרפ ףוסב ןכו) ונתשרפ שירב
ןאכ אקווד אופא עודמ .ומצעמ ןבומו עודי רבדהש יפל תאזו ,התליחתב 'ל' םוקמב איה הלימ
?תאז שרפל ןוכנל י"שר אצומ

תביתל אלו "םיראשנה" תביתל "הרה" תבית תא ףרצל הרואכל רשפא היה ןנד קוספב :אלא
וחרב ,רהב ורתונש םתוא ,רמולכ) "וסנ - הרה םיראשנהו" :בותכה שוריפ היה זאו ,"וסנ"
.רהה לא וחרב םיראשנה יכ אוה ןוכנה שוריפהש י"שר ראבמ ךכיפל .(םשפנ לע
(46 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גכ,די) לענ ךורש דעו טוחמ םא

ןיליפת לש העוצרל וינב וכז "לענ ךורש דעו" םהרבא תרימא תוכזבש רמאנ (זי הטוס) ארמגב
לענ תווצמ לארשיל ה"בקה ןתנ הז רכשבש ,בותכ (הבר) שרדמב .(העוצר ונייה ךורש)
.הצילחד

(אס תבש) ל"זר רמאמכו ,הזל הז םיכייש םילענמו ןיליפת :םירבדה רשקלו קיתמהל שיו
."לאמשב ןילענמ ףא ,לאמשב ןיליפת המ :ןילענמ ךכ ,ןיליפתכ"
(וצ 'מע תישארב קחצי-יול יטוקיל)


(א,וט) ךל ןגמ יכונא

וז ןיא תמאב םלוא .םיבוט םלוכ ויה ויניעב ןכלו ,לבגומ יתלב דסח תניחב אוה םהרבא
דסח תדימב םלועה גהנתי םאו ,ץראה ןמ ערה תא רעבל ןה תילכתהו הנווכה ירהש .ךרדה
!ץראה ןמ רעובי אלו םלועל ערה לטבתי אל ,וזכ הלודג

היהי דסחהש ידכ ,םהרבא לש דסחה תניחב לע 'ןגמ' שיבלמ ה"בקה :"ךל ןגמ יכונא" והז
.םלועה ןמ ערה תא רעבל ,תעה אובב ,ולכוי ךכו ,דודמו לבגומ
(א 'מע בי ףד רוא-הרות)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


(ב) ןיליפת תחנה

"הרותה לכב רודיהל עייסמ - םהב רודיה ,'ןיליפתל הרותה לכ השקוה'ש ןוויכ"
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הנעממ)

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


רטיא

לכ ראש תא םא םג ,ונימיב ןיליפת חינמו ,רטיא בשחנ ,ולאמשב םלועמו זאמ בתוכש ימ .וט
רטיאמ הניש םא לבא .(ולאמשב חינמ ,ונימיב בתוכה - ךפהל ןכו) ולאמשב השוע וישעמ
.25וישעמ לכ ראש תא ןהו הביתכה תא ןה הנשיש ךירצ ,ךפהל וא ליגרל

ורבח לש ןיליפת

יפל רשקה תא ךכ-רחא תונשל וצלאי םא ףא ורבח לש ןיליפתב שמתשהל םלועה וגהנ רבכ .זט
.26"אמייק לש רשק"ד ןינעה לטבמ הז ןיאו ,םשאר תדימ
חינמה רטיא ןכו ,(רשקה ךופהל לוכי וניאו) רטיא לש די-לש-ןיליפת חינמה ליגר םדא .זי
.27ףוגה דצל רשקהו הטמ יפלכ אתרבעמהשכ ןחיני - תוליגר ןיליפת

הווצמ-רב

אלב הליחתב .הווצמ -רבה םדוק םישדוח ינש ןיליפת חינהל םיליחתמ :םיברל הארוה .יח
החנהה םוקמ ןווכל רענה תא םידמלמ תועובש םתואב .28הכרבב - תועובש הזיא רובעכו ,הכרב
ליחתי זא קרו ,התווצמל המיאתמ היהתש ןתחנהב קיידל בטיה קדה לגרתיש דע ,29הרישקה ןכו
.30ךרבל

.31ליגרהמ רתוי םדקומ עובש ןיליפת תחנהב ליחתהל לוכי ,עצמאב דעומה-לוח לח םא .טי

:תרמוא תאז ,תווצמ ליג רחאל םתחנה ךרד-לע אוה ,הווצמ-רבה ינפל ןיליפתה תחנה ךשמ
.32הליפתה ךשמ לכ

תחנה ודמלל ונווכתהש ןמזבו ,םירענ ראשבמ ןיליפת תחנה ןמז םידקהל ןיא םותיב םג .אכ
.33תווצמו הרות והודמליש בטומ ,ןיליפת

החנהה ןפוא

תומא 'ד קוחירב ,תצק ומע ליגרה ,ורבח תא האריש העשמ ,רקובב ןיליפת ןמז תליחת .בכ
יאשר לבא ,36ןכ-ינפל ןחינה אל ןכ-םא אלא 35ןחינהל ןיא העיקשה תליחתמו .34ונריכיו
הליחתכל ןחינהל ואובי אלש ידכ ,ןצלוחל בייח ךליאו םיבכוכה תאצמו .וילע ןריאשהל
.37הלילב

.38ןיליפתב רטועמו תילטב ףוטע תסנכה-תיבל תכלל ךירצש ,ורמא רהוזב .גכ

.39'ןמוקמ והזיא' קרפ תרימא םדוק י"שרד ןיליפת ןיחינמ .דכ

.41ןיליפת תחנה ינפל הקדצל תוטורפ המכ - רדנ ילב - תתל ,40הארוה התיה .הכ

.42"הצילח ,החנה ,הכרב :הדימעב לוכה - םיברל - די-לש-ןיליפת" .וכ

.43ןתחנה תעשב ןיליפתה קשנל םימכח גהנמ .זכ

.עקרקה יבג-לע תועוצרה וררגי אלש רהזיהל הבוח .חכ

ויה תויונמדזה הברהבו ,די-לש-ןיליפת תחנה תעשב עורזה תא תוסכל גהנ אל יברה .טכ
,הכרבה ינפל ריסמ יברה היה תיבה יבג-לעש ןטקה יוסיכה תא .הליפתה תעשב םג תולוגמ
לע יוסיכה תא חינמ היה ,שאר -לש-ןיליפתה חינהש ינפל ,תוכירכה 'ז תא רמגש ירחאו
.44הלעמלמ קר חותפש גוהנכ אלו ,םידדצה לכמ חותפ היה יוסיכה .תיבה

תא םג רוטפל ןווכיו ,ךרבי ,הקדהמש םדוק ,תרוביקה לע די לש ןיליפתה תחנה 45רחא
.שאר לש

לש הליפתה ןמ ד"וי לש רשקה חזיי אלש רהזיו .46רשקה ךותב העוצרה קדהי ךכ-רחאו .אל
.די

תא תקדהמה העוצרה םע ן"יש ןימכ היהיש ידכ ,47ארותיתה ביבס םימעפ 'ב םיכרוכ .בל
.די לש הליפתה

םוקמ תצק הירחא חינמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ] הכירכ יצח :עורזה לע תוכירכה .גל
תוכירכ עברא דוע תושעלו ,טעמ יונפ םוקמ חינהל ךכ-רחאו ,תומלש תוכירכ יתש ,[48יונפ
.49(הכופה ת"ילד ןימכ השענו) דיה ספ לע תחא םעפ ךורכלו ,ןוסכלאב הכירכ יצחו תומלש

הכירכה ךותב העוצרה תא סינכמ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה ,דיה ףכ לע הכירכה רחאל .דל
.50בטיה הקדהמו
אלפלו .כ"כ אל ד 'יס ח"וא קדצ-חמצ ת"ושבש תורמל) לעופב ש"נא וגהנ ןכו ,ט"ס זכ 'יס ז"הדא ע"וש (25
,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוקב ,ד"בח-רפכד ןושארה ברה ,ל"ז קילרוג ז"שרגה - *ז"הדא תעד םש איבה אלש
.ול 'מע חל תרבוח----------

ןכלו ,םינשה ךשמב ארתב-ארודהמ תביתכב לחה ז"הדאש ,רבתסמ :ץיבורוה יולה 'יש בקעי 'ר ת"הרה ינריעה (*
םג ןכל ילואו ,(!ותוקלתסה רחאל קר הספדנו ,שטירזעמב דוע הבתכנש) ולש אמק-ארודהמה תא ךכ-לכ ץיפה אל
ג"פ ה"ר ס"שה לע םישודיחב ומכ ,ב"ויכ םיאשונ דוע שיו) וב קסעש אשונל ךיישה תא האר דימת אל קדצ-חמצה
-יאהכבש ,ח"ס במר ס"וס ד"וי ך"שב 'ה"וא תארוה תגהנה רוציק'ב קספנכו ,(ז"ס ח"פקת ז"הדא ע"ושה לומ ה"מ
.ןורחאכ אלו ןושארכ קוספל שי אנווג,הפוסב גפק 'יס ח"ואח רזנ-ינבא ת"וש תעדכ אלש הזש ,םשו .חעש 'מע י קלח ק"גאמ ,םיגהנמה-רפס (26
."רבדה םסרפל הווצמו ,ותבוח ידי ןושארה אצי אלו אמייק לש היה אל ןושארה רשקהש אצמנ יונישה י"עש"
המכבו בי ףיעס םש ז"הדא ע"ושב כ"ג קתעוה) ד"ס די 'יס ח"וא ע"ושב תוטישפב כ"שמ אוה גהנמהל הקזח היארו
לש שארה תדימשכ םירומא םירבד המבש ראבתנ אל םוקמ םושבו .ורבח לש ןיליפתב שבלתהל רתומד ,(םינורחא
שארה ףקיהב לדבהה ללכ-ךרדבש ,ק"עצו .יברה ןושל ה"כ] ךכ ןמדזמ תוקוחר םיתיעל קר תמאבש ,המיאתמ םהינש
לע הדמח-ילכבו .(ה"פקו דפק 'יס םש אבומכ) רזנ-ינבאה לע ושקה רבכו .[כ"כ לודג וניא םירגובמ ןיב
המד (ב .ן"במרהכו ,אמייק לש רשק יעב אל ןיליפתד (א :םלועה גהנמ לע תוכז דמיל ,ךליו תשרפ ,הרותה
הרותהש םוקמ לכב" :227 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל ןכ-םג הארו .אמייק לש רשק בשחנ התווצמ ןמזל ןרשוקש
.כ"ע ,"יחצנ ןיינעל תאז השוע הרותה יוויצ הנה ,רשק תושעל הווצמ

,ג ק"ס םש םייחה-תוצרא ,ג ק"ס םש לקשה-תיצחמ ,ג 'יס בקעי-תובש ת"וש ,ג ק"ס זכ 'יס ר"א האר (27
.ג 'יס א"ח םיביתנ-ריאמ ת"ושכ אלד .גהנמה ה"ד ג"ס ל"היבו

.םיגהנמה-רפס .א"נמ 'ב ,םוי-םויה (28

.וע 'מע א"יח ק"גא (29

.גס 'מע ד"יח ק"גא (30

החנהה םיליחתמ ,עצמאב (תועובשה גח וא ה"ר ןוגכ) דבלב ט"וי לח םאש עמשמו .טפ 'מע ג"כח ק"גא (31
.ליגרכ

.וסר 'מע ח"יח ק"גא (32

םותיש גהנמה ןוכנ םאה הלאשל ,ולק 'מע ג"ח ק"גא - םידחוימ םירקמב םירורב םימעט ןיא םא הז לכ (33
.הנש ב"י ול תואלמב ןיליפת חינהל ליחתי

עיפומ ,קפואל תחתמ תולעמ יפל בשוחמ ,(ש"קו תיציצ ןמז םג אוהש) הז ןמז .א"ס ל 'יס ז"הדא ע"וש (34
.דועו ,יול 'יש הדוהי ברה לש 'הכלהכ םינמז' חולב

םש) ךרביו ןהב שמשמי ונמז עיגישכו ,רחשה-תולע ינפל וליפא ןחיני ,ןמזה ינפל ותליפת ליחתהל בייח םא
.(ג"ס דנ 'יס האר) שידקה ינפל םיקוספ כ"חא רמאי ,ךרבש ץ"שהו .שידקל חבתשי ןיב ךרבל ןתינ .(ג"ס

-תאצ ינפל וילע הליחתכל ןחינהל ףא ללכ רסוא וניאש ,ןבומ (ד"סו ב"ס ל 'יס) ע"ושב ז"הדא ןושלמ (35
,העיקשה תליחתמ ןחינהל רסא רודיסב לבא .יכדרמה תעד וזש ג"מרפב ש"ייעו ,ב ק"ס םש א"גמה תעדכ ,םיבכוכה
שי העיקשה רחא דיימש ל"זיראה יבתכמ איבה בי-אי ק"ס י"ח 'יס םייחה-ףכבש תורמל ,וילע ןריאשהל ריתה ךא
ןוויכ ןיליפתה ץלחו ,תילטה לע התיה י"ראה תדיפק רקיעש 'כ גנ תוא רודיסה יקספבו .ןיליפתה תא ץולחל
.תילט אלל ןיליפת חינמ היה אלש

ןבומכש ףיסוהש ,זי תוא םש םייחה-ףכב אבוה ,ז ק"ס ל 'יס א"אב ג"מרפ - ארמוחל אתיירואד אקיפסד (36
תליחתמ הליחתכל ןתחנה רוסאל רימחהש וניבר רודיסב ףאו .י"ראה תעדל םג ןוכנ הזשו ,הכרב אלב ןחיני
ימל אתיירואד השע קפס שישכ ךדיאמ ךא ,הלילב החנה לש ןנברד רוסיא קפסב סנכיהל אלש ידכ והז - העיקשה
.וז העדל םיכסיש רבתסמ ,םויה ללכ חינה אלש

.ב"ס ל 'יס ז"הדא ע"וש (37

,םש 'רהוזה-ע"וש'ב הארו .ורודיסבש ןיליפת 'להבו ,ו"ס הכ 'יס ז"הדא ע"ושב אבוה ,א,הסר ג"ח רהוז (38
ןיליפתו תילטב ונממ אצויו נ"כהיבל סנכנ דימת היה רוביצה םע ללפתמ היהשכ וניבר ק"כ .י ק"ס הרקי-ןבאב
,ש"נא םגו ,רבד אמע המ ינפמ ע"צו .(ורדחב חינהל ול רשפאש ימל דובכו תוחונ לש ןיינע קר אוה ילואו)
תובישיב אקוודו) ב"ויכו 'ינש רדח'ב חינהל דחוימ ישוק ןיאשכ םג ,םיללפתמ ובש םוקמב ןיליפת ןיחינמ
.(!הזב םירהזנ תויאטיל

םוי-םויה חולמ ,םיגהנמה -רפס - "ובוט המ" ינפל ןיליפתו תילט תחנה העיפומ ז"הדא רודיסבש תורמל (39
'מע ח"אד םע רודיסל םינויצו תורעהב הנושארל בתכנ ,תוגוז 'ד ןיחינמ םניאש הלאל הגהנהכ] א"נמ ט"י
ע"ושו רוט) ורוקממו (תרוטקו דימת) ונכותמ חכומדכ ,תונברוקד 'םימלועה ןוביר' תרימא רחא הנווכהו .[718
ליחתה ,הביתה ינפל יברה רבעשכ ,ןכאו .וירחאלשל אלו וינפלשל ךיישש (ז ק"ס א 'יס השירד .חמ 'יס ז"הדא
תשרפ רמול ,אתיא גק 'מע ה"לשהל 'ןיליפת תוצמ' 'סבש ,ריעהלו .('םימלועה ןוביר'ב אלו) 'ןמוקמ והזיא'ב
.ןיליפת תחנה רחא תונברקה

.ולר 'מע א"ח םחנמ-לכיה ץבוק ,ד"כשת ירשת ,ש"נאמ דחאל תודיחיב (40

הקדצל הטורפ תתל דאמב ןוכנש אתיא זומת 'ו םוי-םויה חולב .הליפתה ינפלש הקדצה דבלמ הנווכה הארנכ (41
.8 'מע םיגהנמה-רפסב םג הארו .ימינפב ףיקמה תכשמהל ,"הווצמ לכ םדוק"

(םלוכ תא אצוי םימש-אריו)" :אתיא זכ ףיעס הכ 'יס ז"הדא ע"ושב .10 'מע ו"נק ןויליג 'תומישר'מ (42
ראבתנש ומכ ,דמועמ היהי תרוביקה לע הרישקהו הכרבהו ,בשוימ תרוביקה לע החנהה אהתש גוהנל בוט הליחתכלו
הזו .ןתיישעב קר אוה תווצמה ןיבש לדבההו] "דמועמ ל"צ תווצמה תוכרב לכש [ג"ס ,'ח ןמיסב ל"צ] 'ה ןמיסב
.[זי ק"ס הרקי-ןבאב הכ 'יס רהוזה-ע"וש האר .א"יס הכ 'יסבו םש א"רגה רואיבו תיציצ 'לה שיר י"בהכ אלד
,"בשוימ ןכ-םג ןיכרבמו ,רהוזב ראבתנש םעטמ בשוימ די לש הלפת חינהל ןיגהונ שי" :בתכ ורודיסב וליאו
'תומישר'ב םלוא .ע"דרת תולבאה תנשב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .4 'מע םיגהנמה-רפסב םג קתענ
."הבישיב כ"חא ,הדימעב רשקה קודיהו הכרב :ונייה ,הבישיב י"שת תחנה" :אתיא ,9 'מע צ תרבוח

הארו .ןכ תושעל יואר לארשי שיא לכלש ,ףיסוה םש ר"אבו .חכ ס"וס ז"הדא ע"ושב אבוה ,"םימכח גהנמ" (43
.טר 'מע א"ח םחנמ-לכיה ץבוק

,דימת ןתוסכל 'כש ל"זיראה יבתכב ע"עו .80 'מע ,784 ןויליג ,ד"בח-רפכ - רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (44
םש ונחלושב ז"הדא ךא ,ןתוסכל יוארש זכ 'יס ר"או ש"קירהמ ,שובלה ד"כו .בל ק"ס הכ 'יס םייחה-ףכב ואבוה
.תאז טימשה ורודיסב ףאו

,תוניפה תרימש לש םעטה תא קר (65 'עה ןלהל הנמסנ) ק"גאב יברה ריכזה תיבה לש ןטקה יוסיכל רשקב
ןכלש ל"יו) י"ש ןיליפתה תוסכל ךירצש ל"נה תועדה ח"י תאצל ידכ םג רבדה השענ ילואש עיצה םש ג"לירהו
הארו ,32 'מע יברד אתבכשא ,ודגב לוורשב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ השעש םשכ ,ר"שת תחנה ינפל ,דימ וב הסיכ
.םידדצה לכמ חותפ היה ירהש ,ע"צ לבא .(קספה ןיינעב 64 'עה ןלהל אבומה

ףוס 'תורשקתה'ב ז"כב תויטרפב האר] .(םיברל הארוה וניאש ןאכמ ילואו ,ל"נה ק"גאב 'זנ אל הז טרפ םג)
.[גכר ןויליג

.ז"הדא רודיסמ ,םיגהנמה-רפס - םיאבה םיפיעסה תשולש (45

ח"הרה ןב) ריאמ-קחצי 'ר ח"הרה לש (ד"ישת תנשב התיה המצע הווצמ-רבה) הווצמ-רבה ינפל תודיחיב (46
:יברה הנעו ,ןתחנה ינפל ןיליפתה רשק תא חותפל גהונ וניא יברהש עמשש המ לע לאש ,הירארוג 'יש (ז"שר
שוריפה ןיא 'םתרשקו' םייקל ידכו .רשקה תא חותפל ינדמיל אל אוהו ...ל"ז יבא ינדמילש ומכ גהונ ינא"
הכרבה ןיבש קספהה לע ןודל שי - ןיינע לש ופוגלו .הזל יואר היהיש אלא ,םוי לכב שממ חותפל םיכירצש
ויחא לש הווצמ-רבה ינפל םג עריא ב"ויכ .[ג"לס הכ 'יס ןייע ,הליחתכל - ותנווכ אמתסמ] "דיה לע הרישקל
,'וכו םיבר םיגהונ ךכש רמאש ןוויכמש אלא ,חותפל אלש הרורב יברה תעד התיה זא םגו ,'יש ןתנ 'ר ח"הרה
תא ולאש .(984 'מע ג"ח ךלמ ימי 'סב האר) שטיוואבוילב וגהנ ךיא םידיסחה ינקז לצא קודבל יברה הרוה
ד"ח ךלמ-שדקמ 'סב הזב הארו .חותפל וגהנ אל שטיוואבוילבש םהל ורמאו ,דועו ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה
.טצת 'מע

ו"לשת תרודהמ) יברד-אתבכשא 'סבו .הטמלמ ארותיתה לע הכירכה תלילשל ,ג"יס זכ 'יס ז"הדא ע"ושב האר (47
לע ויהי ן"ישה תא תורצויה תוכירכה יתשש דימת קדקדמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש איבמ (24 'מע
ז"הדא ע"וש האר) אתרבעמהש ןוויכ ,תועדה לכל ירש אתרבעמה לעש םש ראבמו ,ארותיתה לע אלו אקווד אתרבעמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש א"יו .כ"ע ,העוצרה תא הב ריבעהל הניינע לכו ,דרפנ קלח איה (וס ףיעס בל 'יס
.ארותיתה לע הנורחאהו ,אתרבעמה לע תחא הכירכ ךרוכ היה

.ךלמ-יגהנמ 'סבש םימוליצו ,ה"כשת תנשמ תומישר (48

ןיליפת תוכלהב רומאהמ םייונישב ,רודיסה לע ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגהמ ,םיגהנמה-רפס (49
אהת ת"לדה לגר איהש העוצרהש דיפקה יברהש ןיחבהש רסומ ןייטשנצילג 'יש יבצ-לארשי 'ר ח"הרה .רודיסבש
.דיה ףכל תחתמ הנממ קלח הסכתי אלו ,הגגל ךומס דע הייולג

.60 הרעה ןלהל הארו .תפפור אלו המלש הרישקה זאש ש"ייעו ,32 'מע יברד-אתבכשא (50


ןאכ שקה םדוקה "עובשה חול"ל
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il