- א"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןוושחרמב ט"י * אריו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םיבתכה תאו ,המימשה הלוע ינא"
"םכל ריאשמ יננה


'רתכבש רתכ' - ע"נ יברה לש תדלוהה םוימ הארוהה
הכירצ תווצמו הרותד הדובעהש איה - 'קיתע תוימינפ'ו
ןתונש ימ תא שיגדמ "הניתנ" ןושלה * גונעת ךותמ תושעיהל
ותעיבתו ונוצר * לבקמה תא רקיעב שיגדמ "ריאשמ" וליאו
לש ןפואב היהי תודיסחה דומילש ,תדלוהה -םוי לעב לש
ק"כ תחישמ * הלגנה קלח דומילב ומכ ,תיתימא הגשהו הנבה
ונרוד אישנ ר"ומדא


לכב ףיסוהל שי - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ תדלוה-םוי ,ןוושחרמב 'כב ונדמועב
.הגשהו הנבה לש ןפואב ותרות דומיל - דחוימבו ללוכ ,ויתוחרואו ויכרדב הכילהל רושקה

,הז םע דחיבו ;לכה ללוכש ,1"לכה אוה אישנה" ,לארשיב אישנ תודוא רבודמש - השגדהבו
יננה םיבתכה תא=) "ךייא ךיא זאל םיבתכ יד" :רומאה ןושלבו ,ונל ןתנו ריאשה לכה תא
ןפואבו ,"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" ,ותומצע תא הזב סינכהש אלא ,דוע אלו .("םכל ריאשמ
הנתמ ןושלמ - "הרות-ןתמ"ד ןיינעה תוללכ תמגודבו ךרד-לע ,הניתנ ןושל ,"תיבהי" - הזכ
הפי ןיעב הנתמ ביהיד ןאמ" ,(2תדלוהה-םוי לעב ישורדב םג ,תומוקמ-המכב ראובמכ)
,3"ביהי

ךורע-ןחלושב ראובמכ) הכלה יפ-לע - לבקמה לש ותושרל (לוכיבכ) רבוע רבדהש שגדומ הזבו
.(טפשמ-ןשוח

-םוי לש ךיראתה םצע - הנשו הנש לכב ןוושחרמב 'כ תדלוהה-םויב ףסונ ןיינע ונשי
ןושלבו ,א"רתכ תנש ,א"כרת תנש - תדלוהה תנשו ,ןושחרמב - שדוחב םויה :תדלוהה
."האליע ארתכל זמור אוהש ,ן"יפכ ינש הזב שיש ,א"כרת ןושח 'כ" ,4עודיה סרטנוקב אבומה

:הזב ןיינעהו

ךכב םג זמורמכו ,רתכה תריפס לע הרומש 5תומוקמ-המכב ראובמ - 'כ תוא לש הניינע תודוא
."רתכ"ד תובית-ישארה איה 'כ תואש

רתכה תוינוציח :רתכבש תוניחבה 'ב לע הרומ הז ירה - ן"יפכ ינש םנשי רשאכ ,הז-יפ-לעו
:אפוג (קיתע) רתכה תוימינפבש תוניחבה 'ב - הזמ הלעמלו ,קיתעו ךירא ,רתכה תוימינפו
ךיישש המכ דע) קיתע תוימינפבש תילענ יכה הגרדל דע ,קיתע תוימינפו קיתע תוינוציח
.(קיתע תוימינפב "הגרד" לש ןיינע רמול

:רתוי תויטרפבו

,ןוושחרמד 'כה וליאו ,םלועה ירדגל ךייש - םלועה תאירבד םינשה רפסמ ,א"רתכ תנשד 'כה
,םלועה ירדגמ הלעמל אוה - םישדוחה שודיקד ןיינעה תוללכ םע רושקה ,שדוחה ימי רפסמ
לש שדוח-שאר םהל עבק וינבו בקעיב רחבשמו 'וכ ומלועב ה"בקה רחבשמ" ,6שרדמה ןושלבו
.הרותה ןיינע ,"הלואג

תוינוציח ,רתכבש תוגרדה 'ב םה ,"רתכ"ב םהש יפכ - הרותו םלוע - ולא םיניינע 'בו
.ל"נכ קיתע תוימינפו קיתע תוינוציח - אפוג קיתעבו ,קיתעו ךירא ,רתכה תוימינפו רתכה

יכה ןיינע לע הרומ - (א"רתכ תנש) ןוושחרמב - תדלוהה-םוי לש ךיראתהש ,אצמנו
.קיתע תוימינפל דע ,רתכה תוימינפ ,רתכבש רתכ :הלענ

,רתכבש רתכ ,א"רתכ תנש ןוושחרמב 'כב תדלוהה-םוימ הארוהה - ונניינעל רוזחנו
םג תויהל הכירצ היתווצמו הרות יניינע לכב הדובעהש - קיתע תוימינפל דע ,רתכה תוימינפ
.גונעתה תומילשל דעו ,גונעת ךותמ

ןיבהל ןתינש יפכ - תודיסחה דומילל עגונב הריתי השגדהב אוה הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
ךיא זאל םיבתכ יד" :ויבתכל עגונב ותוקלתסה ינפל תדלוהה-םוי לעב לש ונושל קוידמ
.םכל ריאשמ יננה ,"ךייא

:הזב ןיינעהו

,"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" ,"הרות-ןתמ, "הניתנ - אוה הרותל עגונב ליגרה ןושלה
,("ךייא ךיא זאל") "םכל ריאשמ יננה" רמאו ונושלב הניש תדלוהה-םוי לעבש ןוויכמו
היה ןכ-אל-םאד ,"ןתונ" ןושלב הלולכ הניאש הפסוה תשגדומ "ריאשמ" ןושלבש ,רמול חרכהב
."םכל ןתונ יננה" רמול ךירצ

:תוטשפב - ולא תונושלה 'ב ןיבש קוליחהו

הניא לבקמה םע רבדה לש תוכיישהש ,ונייה ,"ןתונ"ה לש ותואיצמ תא שיגדמ - הניתנ ןושל
שי ,אלימבו ,"ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" ,רשא ,ןתונה לש ודיצמ םא יכ ,לבקמה לש ודיצמ
.'וכו הבוט יופכ ראשיהל לוכי וניא ןכלו ,רבדה תא ול ןתנש ימ ונשיש דימת רוכזל

,ולצא ראשנ רבדהש הז לש ותואיצמ תא שיגדמ - ("ריאשמ") הראשה ןושל ןכ-ןיאש-המ
םצעבש לעשו דעצ לכ לע שגדומ היהיש ילבמ) תטלחומה ותולעבבו ותושרב רבדה תא םיריאשמש
.(רבדה תא ול ןתנש והשימ ונשי אלא ,וילא ךיישה רבד הז ןיא

לש ותואיצמ ןאכ שגדומש ןוויכמ ,"ןתונ" ןושלב :גונעתה ןיינעל עגונב אטבתמ הז קוליחו
תא ברעל ילבמ ,'וכ ןוצרה ףקותל דע ,לוע-תלבק ךותמ דומילב רבדה אטבתמ - ןתונה
רבדה תא םיריאשמש איה השגדהה רקיעש ןוויכמ ,"ריאשמ" ןושלב ןכ-ןיאש-המ ;ותואיצמ
,גונעת ךותמ (םג) דומילב רבדה אטבתמ - שממ ולש השענש ,תטלחומה ותולעבבו ותושרב
.'וכ ולש גונעתה השענ הז ןיינעש ,ונייה

דומילל עגונב תדלוהה-םוי לעב לצא וניצמש תדחוימה השגדהה םע הז ןיינע רשקל שיו
הגשהו הנבה לש ןפואב ואובי תודיסחה יניינעש ,ונייה ,"ןוסנרפתי" לש ןפואב ,תודיסחה
.דמולה םדאה לש ולכשב

:המדקהבו

הלגנ דומילד ןיינעה לדוג תודוא 7םייחה-ץע סרטנוקב תדלוהה- םוי לעב בתכש המ עודי
- ארמגבש אירטו-אלקש וא אתגולפ דומילב ,אמגודלו ,תיתימא הרבסהו הנבה לש ןפואב הרותד
הז םושמש הכלההב הליחת ותרבס התיה המ בטיה עדיל ...דחאו-דחא-לכ לש ארבסו םעט עדי"
היהי תודיסחה דומיל ןפואש עבת ןכ ומכו ."'וכו ץוריתה ידי-לע שדחתנ המו ,ול השקוה
.8"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ"

וינפלש םיאישנה לש םירמאמב וראבתנש םיניינעב :ולש תודיסחה ירמאמב םיאורש יפכו
הארנש יפכ) ולש םירמאמב שודיחה ירה ,תדלוהה-םוי לעב לש וירמאמב םג וראבתנ ךכ-רחאו
,'וכ תעדו הרבסההו הנבהה תוכירא לש ןפואב םיניינעה וראבתנ םהבש - (ונתעד תוינעל
.וינפלש םיאישנה לש םירמאמה יבגל (תוכיאב םג יאדוובו ,תומכב) רתוי יובירב

-החגשהב אוה םלועבש רבד לכש ,9ט"שעבה תרות יפ-לע - ונל הלגתנ הז ןיינעש ןוויכמו
-לעו ,רתסהו םלעה ןושלמ םלוע ,םלועה יניינעב וליפא ,'ה תדובעב הארוה וב שיו ,תיטרפ
הז ןיינעש ,ןבומ - הרותה תוימינפב המכו -המכ-תחא-לעו ,הרות יניינעב המכו-המכ-תחא
הנבה לש ןפואב היהי תודיסחה דומילש תדלוהה-םוי לעב לש ותעיבתו ונוצרש הארוה הוהמ
וא ,םייוסמ רבד ןיבמ וניאו דמול רשאכ ,אלימבו ,אוה ולכשב בטיה ןיבהל ,תיתימא הגשהו
טלקוי רבדהש דע ,'וכ העיגי לש ןפואב רבדב ןייעלו ןנובתהל וילע ,'וכ הישוק ול שיש
.ותגשהו ולכשב

:הניתנ ןושלמ רתוי - "םכל ריאשמ יננה םיבתכה תא" ונושלב שגדומ הז ןיינעו

דימת שיגרמש ןפואב אוה דומילה ירה ,ןתונה לש ותואיצמ תשגדומש ןוויכמ - הניתנ ןושלב
תררועתמ רשאכ ,אלימבו ,הבוט יופכ ראשייש ןכתיי אלו ,רבדה תא ול ןתנש והשימ ונשיש
!הישוק לואשל דחפמו ארי - דומילב הישוק וזיא ולצא

יפכ) ושדוק -די-בתכב רמאמ בתכ יברה !?יברה לע הישוק לואשל - אוה ןעוט - ןכתיי דציכ
יבר לש רמאמ ונשיש תושקהל זיעי דציכ ,ןכ-םאו ,(שדוק-די-בתכב אוה ןכש ומצעב האורש
יפ-לע ןבומ וניאש ,הפ -לעבש הרותו בתכבש הרותמ רמאמ וא ,וירחאלש יבר וא וינפלש
...!?הז רמאמב ראובמה

היה ונוצרש ןוויכמ - "םכל ריאשמ יננה םיבתכה תא" רמאו שיגדה תדלוהה-םוי לעב ,םנמא
, ונייה ,דמולה לש ולכשב הגשהו הנבהב אובי רמאמה ןכותש ןפואב םירמאמה תא ודמליש
לוכיש - הכלהל אנימ-אקפנו] 10"ומש לע תארקנ - ותרות" ותולעבבו ותושרב אוה רבדהש
.12"דמל ןשייבה אל" ירה - אישוק ול שי רשאכ ,אלימבו ,[11ודובכ לע לוחמל

,ןכש - (ןדע-ןגד ןיינעה ךפיה) "'וכ םינפ זע" 13ל"זר רמאממ הזל הריתס ןיאש ,ןבומו]
ךירצו לוכי ,ןכלו ,"דמל ןשייבה אל"ש םישיגדמ ,תילכתב "םינפ תוזע" תלילש םע דבב דב
.["םינפ זע" לש ןפואב הז היהי אלש אלא ,לואשל

ךותמ (םג) וא ןוצרה ףקותל דע לוע-תלבק ךותמ - דומילה ןפואב קוליחה םג אטבתמ הזבו
:גונעת

רבד ,לוע -תלבק ךותמ (רקיעב) אוה דומילה יזא - ןתונה לש ותואיצמ תא םישיגדמ רשאכ
רשאכ ןכ-ןיאש-המ :'וכ הלאש לואשל ,ותואיצמ תא ברעל דחפמש ךכב םג יוטיב ידיל אבה
אטבתמ - ול ךיישה רבד ,("םכל ריאשמ יננה םיבתכה תא") דמולה לש ותואיצמ תא םישיגדמ
יפכ ,גונעת ךותמ (םג) אוה דומילה ,אלימבו ,רבד לכ ולכשב ןיבהל לדתשמש ךכב רבדה
םיטרפ המכו המכ םנשי דומילה תלחתהב ,רשא ,קומע ןיינע םידמול רשאכש שחומב םיאורש
יזא ,הבוט הגשהו הנבהב רבדה טלקנ העיגיהו ןויעה ירחאלו ,'וכו תוישוק ,םינבומ םניאש
.ןיינעה תנבה לע רתויב גנעתמ

,עמשנל השענ תמדקה לש ןפואב איה הגהנההש יאדווב ירה - לעופב השעמ לש ןיינעל עגונב
ירחאל ,ןכ -יפ-לע-ףא לבא :רבדה תא ןיבמ וניא רשאכ םג שממ לעופב םייקמש .ונייה
.גונעת לש ןיינעל דע ,אקווד הגשהו הנבה ,"עמשנ" םג תויהל ךירצ "השענ"ד ןיינעה

:הרותבש תוישוקה ןיינע תוללכ תא הליחת ראבלו םידקהל שי - רואיב תפסותלו

ארטסמ" ןה תוישוקש 15שדוקה-תרגיאב ראובמו 14רהוזב אתיא - הרותבש תוישוקה ןיינעב
ירהש - תוטשפב םג ןבומכו ,"הרותה תמכח םימילעמו םהילע םיטלוש תופילקהש" ,"ערד
.הרותה לכשד הרבסההו הנבהה לע רתסהו םלעה השוריפ "אישוק"

תא ונל ןתנ" :"הרותה תכרב" ךרבל םיבייח - הרותב הישוק םידמול רשאכ םג ,ךדיאלו
-יכ ,ץוריתה תא םג דומלל קיפסי אל הז םויבש עדוי ידוהי רשאכ םג :ךמצע עגהו !"ותרות
בייח אלא ,הרותה דומילמ לטבתהל ול רוסא - (היהתש הביס וזיאמ) דבלב הישוקה תא םא
ינפל הישוקה תא דומלל ליחתהל ול רוסאו ,הישוקה ןיינעב קסועה הרותה קלח תא דומלל
תכרב" ךרבי - ץוריתה לעו ,ץוריתה תא דמלי אל םויהש יפ-לע-ףא ,"הרותה תכרב" ךרביש
!תרחמל "הרותה

לע ןיינעה רוריבל םיאב תוישוקה רתסהו םלעה ידי-לע אקוודש - הזב רואיבה תדוקנו
.ותומילשבו ותתימאל ,וירב

:ימלשורי-דומלת יבגל ילבב-דומלתד יוליעה 16תומוקמ-המכב ראובמכו

הרות ןיא" ,"בוט איהה ץראה בהזו" :17רמאנ הילע ,לארשי-ץראב דומילה ,ימלשורי-דומלת
תוישוקו אירטו אלקש יוביר וב ןיא ,ןכלו ,"רשי רוא"ד ןפואב אוה - 18"לארשי-ץרא תרותכ
דומילה ןכ-ןיאש-המ ;'וכ ראומו רורב ןפואב םה םיניינעה לכ הליחתכלמש ןוויכמ ,'וכ
רתסהו םלעהה ונשיש ,ונייה ,"רזוח רוא"ד ןפואב אוה - 19"ינבישוה םיכשחמב" ,לבבב
.ותתימאל ןיינעה רוריבל םיאב ןכ ירחאל קרו ,'וכ והנימרו הישוקד

ןפואב אקווד הז ירה - ותתימאל תמאל דע ,וירוב לע ןיינעה תנבהל אובל ידכ ,ןכבו
ןמ הכלהה תא םיררבמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו 'וכ אישוקד רתסהו םלעהה ונשיש ירחאל ,"רזוח רוא"ד
...דואמ ...לודג אלפ ןיינע" 15שדוקה-תרגיאב ראובמכ ,ערד ארטסמש רתסההו םלעהה
םיסכמו םימילעמ ויהש תופילקהמ ...הכלה רוריבו ןויע ידי-לע לעממ םימשב השענ(ש)
םהש יפל ,דבל םינותחתה אלא ...תולעהלו ררבל חוכ םהב ןיא - םינוילעה" ,רשא ,"התוא
יוליעה תמגודבו ךרד-לע ,"'וכ החוכ םישיתמ םהו ,הגונ תפילקמ ...ירמוח ףוגב םישבולמ
ורירמו ארוהנל אכושח אכפהתא" ,שממ "תויוכז"ל דע ,"תויוכזכ ול ושענ תונודז"ד
.20"ריאי םויכ הליל" ,"אקיתמל

םג תוישוקו אירטו אלקש לש ןיינע ונשי - "רזוח רוא"ד יוליעה לדוג דצמש ,ףיסוהל שיו
.ילבב דומלתב ומכ ךכ-לכ יובירב אלש יכ םא ,ימלשורי-דומלתב

אל ןמת תילד ,ייחד אנליאד ארטסמ" ,"םייחה ץע" ,הרותה תוימינפב וליפא :הזמ הרתיו
-לע) תוטשפב רהוזב םילכתסמ רשאכ ירה - "'וכ האמוטה חורמ תקולחמ אלו ערד ארטסמ אישק
יכ םא ,ס'והנימרו תוישוק המכו המכ םיאצומ ,(רהוזה דומילל המיאתמה תוטשפב םינפ-לכ
אלד" וא ,"ןויע-ךירצו" תודיסחה תרותב וניצמ ןכ ומכו ,ימלשורי-דומלתב רשאמ תוחפ
!רמאמהמ קלח אוה הז ןיינע םגו ,(יעצמאה ר"ומדא ירמאמב ליגרה ןושלכ) "ל"נכ

ךיישש המכ דע ,'וכ רואה ןורתיד יוליעה היהי הרותה תוימינפב םגש ידכ - רבדה םעטו
- רקיעבו ,ימלשורי-דומלתב ,הרותד הלגנב המכו-המכ-תחא-לעו) הרותה תוימינפב רבדה
.(ילבב-דומלתב

- הרותה תכרב הז לע ךרבל םיבייחו ,הרותה דומילמ קלח אוה תוישוקה דומיל םג ,ןכלו
ל"נכ ,ותתימאלו וירוב לע ןיינעה תנבהל םיאב תוישוקה ידי-לע אקווד ,הברדא ירהש
.הכוראב

דומילש ןוויכמ :הרותה דומילל השיגה תויהל הכירצ ןפוא הזיאב םג ןבומ הז-יפ-לע
ץוריתה תא ןיבהל לכויש ידכש ,ןבומ ירה - הגשהו הנבה לש ןפואב תויהל ךירצ הרותה
אנתש דמולש ןפואב וניא הישוקה דומיל ,רמולכ ,הישוקה תא הליחת ןיבהל ךירצ ,ותתימאל
,ארומאה וא אנתה לש ותרבס תא בטיה ןיבמש ןפואב םא יכ ,ךכו ךכ השקה ינולפ ארומא וא
תררועתמ ולכשב םגש דע ,"ול השקוה הז םושמש הכלההב הליחת ותרבס התיה המ בטיה עדיל"
יזא ,ץוריתה תא ךכ-רחא דמולשכ ירה ,הזכ ןפואבו !ולש הישוק יהוזש ,ונייה ,וז אישוק
."ץוריתה ידי-לע שדחתנ המ" בטיה ןיבמ

ןיינעה עגונ הבש ,הפ-לעבש הרותמ קלח) הרותה תוימינפ ,תודיסחה דומילל עגונב ןכ ומכו
ןפואב םתנבה ,רמאמה תובית תרימאב ותבוח ידי אצוי וניאש - (21אקווד הגשהו הנבהד
ולצא ררועתת אמש ,ולכשב קמעתהלו ןנובתהל דחפמש ןמז לכ ,ימינפ ןפואב הנבהל דע ,יחטש
!רמאמב הנבה-יא וא הישוק וזיא

דומילש ונוצרש ,ונייה ,ונל ויבתכ תא ריאשמש עידוה רמאמה לעב :ול םירמוא הז לעו
תנבהב קמעתהלו ןנובתהל שי ,אלימבו ,דמולה לש ולכשב הגשה לש ןפואב היהי םיבתכה
ררועתתש דע רבדב קמעתי רשאכ אקווד ,הברדאו ,רבדב הישוק ולצא ררועתת רשאכ םג ,םירבדה
.ותתימאלו וירוב לע ןיינעה תנבהל אובי יזא - 'וכ הישוקה ולצא

גונעתה ןיינעב תומילשה תילכתל דע ,גונעת ךותמ אוה דומילה הזכ ןפואב אקווד ,רומאכו
תנשד ןוושחרמב 'כ ,תדלוהה-םויד ךיראתב שגדומכ ,קיתע תוימינפ תמגודבו ךרד-לע -
.הכוראב ל"נכ ,א"רתכ

זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי :לעופב השעמל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה
הגשהו הנבה לש ןפואבו ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרות דומילב - דחוימבו ,תודיסחה דומילב
,גונעת לש ןפואב - ללוכ ,"םכל ריאשמ יננה םיבתכה תא" :תדלוהה-םוי לעב תשגדהכ ,אקווד
.קיתע תוימינפ ,גונעתה תומילשל דע

רבודמכ - םישנל עגונב םג ,השגדהבו ,תחאו דחא לכ לש וחוכבו ותלוכיב אוה הז רבדו
:הרותה תוימינפ דומילב תובייח םישנ םגש 22םימעפ-המכ

עגר לכבו םוי לכב ידימת ןבויחש תווצמ םה 'וכו 'ה תאריו 'ה תבהא ,'ה הנומאד הווצמה
שרופמ ןיד-קספ ירהו ,ןהב תובייח םישנ םג ,אלימבו ,(23ךוניחה-רפס תמדקהב בותכש ומכ)
ןהמ האריו 'וכ וישעמב םדאה ןנובתיש העשב - ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיה" 24ם"במרב
.תודיסחה דומילד ןיינעה ןכות והזש ,"לודגה םשה עדיל 'וכ ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח

דע תחנב ...ןתוא ןיליגרמ" םינטקו םישנ םגש הבושת תוכלה םתוחו םויסב קסופ ןכ ומכו
...הבהאה היהת העדה יפ לע"ש ,םש ךישממש יפכו ,"הבהאמ והודבעיו והועדיו והוגישיש
."'וכ ונוק תא ול םיעידומה תונובתו תומכחב ליכשהלו ןיבהל...םדאה ךירצ ךכיפל

הניב ,המכחד תונושלה 'ג תא הנומו קיידמש יפכ ,אקווד הגשהו הנבה לש ןפואב - הז לכו
.25תעדו

,"ותושעל 'וג דואמ רבדה ךילא בורק יכ" רמאנ ולא םיניינע לכ לע - ליעל רומאכו
,היישעבש היישעל דע ,היישעה םלועב ןיינעה תכשמהל עגונב םג "דואמ 'וג בורק"ש ,ונייה
,"םכלוכ ןכה ודמיע" :עודיה ןושלבו ,ןוצרב אלא יולת רבדה ןיאו ,ונממ הטמל ןיאש ןותחת
וניאש םלעה) םלעה לש ןפואב קר אלו ,ןכומה ןמ רבכ ונשי רבדל תלוכיהו חכה ,ןכש
לש ותולעבבו ותושרב אוה רבדהש דע יולג ןפואב םא יכ ,(תואיצמב ונשיש םלעה וא תואיצמב
.ונל ריאשה םיבתכה תאש ,רומאכ ,דחאו-דחא-לכ

םויקל םיכוז - הצוח תונייעמה תצפהו תודיסחה דומילב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעו .ח
רתכבש רתכ - קיתע תוימינפד יוליגה היהי זאש ,אחישמ אכלמ אד רמ יתא אקד החטבהה
."אצת יתיאמ השדח הרות" ןכו ,"השדחה ץראהו םישדחה םימשה"
-578 'מע א ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה ןוושחרמב 'כ ליל תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 555
.אכ,אכ תקוח י"שרפ .1

.תומצעה תכשמהל רשקב םש ר"תע'א מ"הס .2

.נ"שו ,א"ער ,גנ ב"ב .3

.ןוושחרמב 'כ - "םוי םויה" הארו 8 'מע "רענל ךונח" .4

.נ"שו .ע 'מע הרותה תויתוא - ד"בח םיכרעה-רפס האר .5

.אי ,ו"טפ ר"ומש .6

.חכ קרפ .7

.גי 'מע א"ח "םימתה" .8

.נ"שו ,ךליאו ט"יקס תופסוה ט"שכ הכוראב האר .9

.א,טי ז"ע .10

.י"שרפבו ךליאו א"עס ,בל ןישודיק .11

.ה"מ ב"פ תובא .12

.כ"מ ה"פ םש .13

.מ"ערב - ב,דכק ג"ח .14

.וכ ןמיס .15

.ךליאו צ 'מע ו"סרת ךשמה .16

.בי,ב תישארב .17

.ד ,ז"טפ ר"ב .18

.א,דכ ןירדהנס הארו .ו,ג הכיא .19

.בי,טלק םיליהת .20

.נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה האר .21

.דועו .268 ע"ס ז"ח ש"וקל האר .22

.הפוסב רבחמה תרגאב .23

.ב"ה ב"פ ת"הוסי 'לה .24

.נ"שו .49 'עה 86 'מע ג"כח ש"וקל םג האר .25רמאמ בתכ יברה !?יברה לע הישוק לואשל - אוה ןעוט - ןכתיי דציכ
יבר לש רחא רמאממ תושקהל זיעי דציכ ,ןכ-םאו ושדוק -די-בתכב
!?וירחאלש יבר וא וינפלש

תא םא-יכ ,ץוריתה תא דומלל קיפסי אל הז םויבש עדוישכ םג
ךרביש ינפל הישוקה תא דומלל ליחתהל ול רוסא ,דבלב הישוקה
םדוק "הרותה תכרב"


רקיעה אוה השעמה


רבחתהל תורשפאה לע הלודג החמש
ארובל


החמשב דימת תויהל ךירצ ךשפנ-הממ

?החמש ידיל םיאב דציכ :הלאש

,המ-רבד ולצא ףסותינש ,המ-רבד ול שיש שיגרמש הז ידי-לע םדאל אב החמשה ןיינע :הבושת
.רתוי ותחמש הלודג ,רתוי לודג לביקש רבדהש לככו

ידי -לעש תורשפאה תא ה"בקה ול ןתנ ןכ-יפ-לע-ףאו ,לבגומ אוה ארבנש ןנובתמש העשבו
יוליע לכ ירהש - תירשפאה רתויב הלודגה היילעה יהוזש ,ארובה םע רבחתי תווצמה םויק
םע תורשקתהה לש יוליעהל ללכ עיגמ וניאו ,לבגומ רבד ןיידע אוה ,ומצעל רעשי םדאהש
ידי-לע תישענ אלימב - לבקמש רתויב לודגה רבדה והזש ןוויכמו ,לובג לעב יתלבה ארובה
.רתויב הלודג החמשה הז

העשב הנה ,ה"בקה הוויצש הממ ךפיה אוהש ןיינע השעו לשכנ םעפ םא וליפא :וזמ הריתי
-יפ-לע-ףא ,םשה יוויצ ךפיה השעו םעפ לשכנש ךכ לע טבה ילבמש ,הרכה ידיל אבו ןנובתמש
,אטחה םדוקכ ה"בקהל יוצר השענ הז ידי-לעש ,הבושת תושעל תורשפאה תא ה"בקה ול ןתנ ןכ
תעשב ונשיש תורירמה שגרה םע דחי ,יזא - הווצמ השע וליאכ ,תויוכזכ ול תישענש דע
הצורמ השענו הבושת השועש הזמ רתויב הלודגה החמשה ןכ-םג הנשי הז םע דחי ,הבושתה
.ה"בקהל

אלממש העשב :ךשפנ-הממד ,החמש לש בצמב תויהל םדא לוכי ,ןמז לכב ,דימתש ,אצמנ אלימבו
תא ספות"ו ,לשכנ םאו ;הווצמה םויקמ החמשב תויהל אוה ךירצ - ונממ שרוד ה"בקהש המ
ותלוכיבש הזמ החמשב תויהל וילע - טרחתהל ליחתמו ,לשכנש ךכב ("ךיז טפאכ") "ומצע
.ןקתלו הבושת תושעל

לכ ךשמב קוסע םדאה ירה - "דימת ידגנל 'ה יתיוויש"ד ןינעה תויהל לוכי ךיא :הלאש
?ה"בקה תודוא זא בושחל אוה לוכי ךיאו ,הרותב םאו תושרה יניינעב םא ,ויקוסיעב םויה

ראובמכ) הווצמה תיישע וא דומילה םדוק תויהל הכירצ ה"בקה תודוא תוננובתהה :הבושת
היהתש ידכ ,השועש ןיינעהב שבולמ תויהל וילע ,הווצמה תיישע וא דומילה תעשב .(אינתב
יתיוויש"ד ןיינעהל הריתסב הז ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףאו םיטרפה לכב ךורע-ןחלוש יפ-לע ותיישע
אוהש השיגה ולצא התיה ,הז ןיינע תושעל ליחתהש העשב ,הליחתבש ןוויכמד "דימת ידגנל 'ה
וכותב ונשי "דימת ידגנל 'יוה יתיוויש"ד ןיינעה ירה ,ה"בקה יוויצ ללגב תאז השוע
תיישע - ןדיד ןודנבו) ןיינע ןיאו ,ידימת ןפואב ("קינייווניא ךיז ייב") ותוימינפבו
.ומצע לע הסכמ (הווצמה

ךירצ תושרה יניינעב קסעה םג לארשימ םדא לצא ירהש ,תושרה יניינעל עגונב הז-ךרד-לעו
."והעד ךיכרד לכב" - ה"בקה תא דובעל ידכ תויהל
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"טשת'ה ןוושחרמב ז"ט ,אריו תשרפ 'ג םוי ,תודיחיב דחאל ד"ר)
(203-205 'מע (וט) ןושאר קלח ז"טשת

יבר יצוצינ


םוקמ לכב "םימימת-יכמות"


ךכל םידקמ ךא ,םוקמ לכב הבישיל םיפינס ויהיש ףאוש יברה
ועבקש םירדסהמ תונשל ןיא * םיגייסו םיאנת לש הרוש
רוא תווהתהל ךרדה" * הבישיה ילהנמו ידסיימ וותיהו
"לבקמ רוא היהי הזל םדוקמשכ - עיפשמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

-יטוקיל) יברה אטבתה נ"שת םירופיכה-םוי ברעב 'םימימת'ה םידימלתל 'םינבה תכרב'ב
:(374 'מע לט ךרכ תוחיש

לש בצמב דמוע אוהש - 'היח המגוד' הווהמ דחא לכ - םימימת-יכמות ידימלת
-לעו .'ליח לא ליחמ' ךכב הלעתמ אוה ירה ,רבכמ םימת אוה םא םגו .תומימת
דע ,ביבסש םידוהיה לש םתומימתב ("ךמות") םיססבמו םיכישממ הז -ידי
.םלועה לכ לש םוקמו ןמזב תומימת

הנותחתה לע ודי ,הנשמה לכ

:(319 'מע םש תוחיש-יטוקיל - ב"ישת ולסכב 'כמ בתכמב) יברה עבק לזרב ללכ

ןפואהמ ,ויהיש םוקמ הזיאב ,םימימת-יכמות תובישי רדס תונשל אוה ענמנ
ח"ומ ק"כו (ב"שרהמ) ר"ומדא ק"כ םה ,הילהנמו הידסימ וותה רשא תינכתהו
.ע"יז מ"גבנ ה"ללקוצז ר"ומדא

:יברה בתוכ (321 'מע םש - א"כשת זומתב 'כ) רחא בתכמב

לכש ,ובתכו ורמא רורבש ...הילהנמו םימימת-יכמות ידסיממ שרופמה רבד
שפנמ וגהנתי אקווד םהיפ לעו ,הבישיה תלהנה תושרב םה םידימלתה יניינע
רוא היהי הזל םדוקמשכ - עיפשמ רוא תווהתהל ךרדה יהוז קרו ,רשב דעו
.לבקמ

עיפשמל ךלוה 'םימת

:(ו"לשת ץיק) יטרפ בתכמב ורבחל 'םימימת'ה דחא רפסמ ךכו

תא .רבעש 'ה םויב 'תודיח'יל יתסנכנש ןוויכמ ,הנורחאל יל היה אל ןמז הברה"
:הרצקב בותכא ילש 'תודיחי'ה

.'וכו ןהב יקב תויהלו תוכלה דומלל יל רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ (א"

םעו 'וכו עיפשמהל תכלל וילע םימימת-יכמותמ םימת ,רמא - יתבתכש םירבדה ןיינעב (ב"
.לוכב חילציש הכרבה ,'תאצמו תעגי'ד החטבהה

ךלאשו ,הליפתה תדובעו רודיהב תווצמה םויקו ,ןדמלו דיסח ,םימש-ארי היהאש ינכריב (ג"
.הבוט המיתחו הביתכ .'ליח לא ליחמ'

םימימת-יכמות ץראה האלמו

:(321 'מע לט ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ךרבתמ א"כשת זומתב 'כמ תרגיאב

םוקמ לכב םימימת-יכמות תובישי יפינס לכ וחתפתי ףוס-ףוס רשא ןוצר יהיו
חרכומ ,אוה םנוצרש ןוויכ רשא ,וניאישנ וניתובר תווקתו ןוצרל םיאתמ ,םהש
וצופיו ,בבל בוטו החמש ךותמו םדוק תחא העש הפיש אלא ,לעופב אוביש
בוט רשבמ ואיביו ,קוחר יכה הצוחל םג ועיגיש דעו םהמו םהב תונייעמה
המילשהו תיתימאה הלואג - ול ךומסו ףכיתו ,םיקוחרה ברקל והילא הז סחניפ
לארשימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד ,בותכש ומכו ,דוד ןב ונקדצ חישמ ידי-לע
.ליח השוע לארשיו 'וגו

הערכהו תוטבלתה ,רוריב

ןיינע היה אל ,לבת יבחר לכב ,ונרודב םימימת-יכמות תבישי יפינס תורשע לש םתמקה רופיס
-יכמות ףינס חותפל שקיבש ,םיחולשה דחאל יברה ןיב תובתכתה המגודל הנה .ךכב-המ לש
-די-בתכב ונקית ףאש ,יברה ידי-לע בתכוה ונינפלש בתכמה) ןלהלדכ הנענו ,וריעב םימימת
:(ושדוק

"םימימת-יכמות"מ ףינס ןודינ ותלאשב ,ט"לשת ,טבשב ו"טמ ובתכמל הנעמב
:'וכו

ק"האב םימימת-יכמות זכרמ תלהנה תעד-תווח תויהל הכירצ שארל לכל הנה (א
.'וכו הזבש תוירחאה המצע לע תחקולהו ו"ת

םג ונעידוהל לכויה ,"'וכו הבישי-שאר םיעיפשמ" ובתכמב ריכזמש המל (ב
.הלא לכ "לבקי" - ותעד יפל - ןיאמ

.ןאכמ הזב תעד-תווחל םוקמ שי - ליעל בותכהל הנעמ תלבק רחאל קרו

ףינס תמקה רבד-לע םעפ דוע ןיינעתהל התע יאדכ היה ילוא" :יברל חילשה דוע בתכ ךשמהב
הז-ידי-לעש ףסונב ,ןיינעב םיימשרה םימרוגהמ וישכע ורזעי חטבש ...ב םימימת-יכמות
."'וכו עיפשמ ,הבישי-שאר ,תוחפשמ המכו-המכ דוע ועיגי

:יברה ןייצמ ,הלאה תורושה ילושב

?שורדכ הזב השעיש שדוקה-ץראבש םימימת-יכמות תלהנהב והימ

-יכמות תלהנהל הרושק הניאש הביסמ) ףינסה תחיתפ תא ףוסבל תללוש - ןודינב תפסונ הבושת
:(תיזכרמה םימימת

.ףינסה חותפל ןיא ןכ-םא

ששחה תמאתי ךכ-רחא םאב יכ

,'וכ ירה (םשל וחלשיש םירענו םידליה לע תינוליחה הריואה תעפשה ינפמ)
.ל"דו

דחא בתכמב תובושת רשע

םייח ברל בתכמ רנורג 'יחיש בייל-הדוהי 'ר ח"הרה ריכזמה רגיש ז"לשת ןוושחרמב ד"כב
תובושת רשע ומשרנ בתכמ ותואב .ליזרבבש סילופורטפב הבישיה לש קיתווה להנמה ,ינימינב
תוארוה תווהמ ןושאר ףוגב ובתכנש תובושתה .ןופלטב ןכל םדוק דוע ורסמנש ,יברה לש
.ולא ןוגכ תודסומ ילהנמל

:(49 'מע 767 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ) אלמה בתכמה ירה

יולה 'יש םייח 'הומ 'וכ צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרה

!הכרבו םולש

-לע ןושח-רמ 'ח םוימ ובתכמל א"טילש ר"ומדא ק"כ תונעמ תועדוה לע ףסונ
:בתכמב םג ןקיתעהל וננה ,ןופלטה ידי

.לקלקיש רורבש הז דבלמ ,דימלת לכ לבקל - םידימלתל רשקב (א

,הללכמה ססבתתש ירחאל - הז-רבד-לע ןודל ןמזה - הלודג הבישי רבד-לע (ב
.ןאכ ןבתוכש תויעבה ורתפיו

.םידימלתה ליג ףקיה םצמצל אל - ליגה רבד-לע (ג

.התע-דע םיבדנמהו םימרוגה לכ לע םעפה-דוע ץחל - יפסכה בצמ רבד-לע (ד

'יש אדוי ברה םע בתכתי ןכ ,'וכו תונכוס שדוקה-ץראמ - תוחוכב רסחה (ה
תודסומה ינשל ינחור ךירדמ - בר רותב ושמשיש גוז חולשל ושקביו ןוסנילא
.בותכל ול יתעצה ינאש ריכזיו ,תוליהקל עגונב התע-דע השועש ומכ - דחי

.י.נב םג - תומוקמ המכב אוה ןכ ירה - דעווה טרפבו רוביצה תושידא (ו
!?ומוקמב שודיחה יאמו 'וכו

רבכ אוהו ,תושק תולחתה לכ ירהש ךישמהל - ןבומכ - הללכמה רבד-לע (ז
.הז-ירחאל

'וכו תולועפה תחלצהמ תובוט-תורושבה לע ןח-תאושת - חתפד יאמבו (ח
.'וכו םילעופה לע םג "ולעפ" ןהש ןיחבה יאדוובו

רתיבו ,ןמזה לכ ךשמב ויהש הארי - תצק ןנובתישכ - ןבתוכש תויעבה לכ (ט
יכה - ללוכ ,םייתניב ורתפנש תויעב דוע לע ףסונ) הלחתהה תפוקתב - תאש
...יטרפה חטשבו ?ולאכ תודסומ ליזרבב םיקהל רשפאה הלודג

'וכו "וכרדל ךלה בקעיו"ד תולועפה - ללוכ ל"נה לכל ןויצה-לע ריכזא (י
.בבל בוטו החמשב םישועשו "ךלוה"שו

..."בורקב וריכי םה םג"

.ד"בח ידיל ,תיאטיל הבישי התייהש ,סל'גנא-סולב 'ןנחלא-רוא' תבישי הרבעוה ח"לשת תנשב
לעב ד"יה ןמרסו ןנחלא יבר צ"הגה ויבא םש-לע ןמרסו החמש-רזעילא ברה םיקה הבישיה תא
ד"בח ידיל הריבעהל המיקמ טילחה ,םיימויק םיישקל העלקנ הבישיהשכ .'םירועיש ץבוק'
-רוא' תבישיל הבישיה הכפה ךכ .סל'גנא-סולב דואמ בחרתהלו חתפתהל הלחה הפוקת התואבש
.'ד"בח - ןנחלא

רשקב ,ראשה ןיב ,יברה אטבתה ח"לשת טבשב ג"י חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצוממ ותחישב
:רמאו ,ד"בח ידיל 'ןנחלא רוא' תבישי תרבעהל

קרו ,ץוחלו הפשה ןמ קר הז ירה ,תודיסחה תרותל התע םידגנמש ולא לכ"
הלגנש בורקב וריכי םה םג יאדוובו ,םדוקה רודב תודגנתהה לש םיירישכ
..."תחא הרות" םה הרותה תוימינפו הרותד

יכ ,םולשו-סח "םידגנתמ" לש אל) תיאטיל הבישי התיהש ,שדח רבד התע השענ
ודחאתה ךכ-רחאו ,("תיאטיל" הבישי אלא ,"םידגנתמ" לש תואיצמ רבכ ןיא
...םידיסחה םע דחיב םיאטילה

תוריפה ןעמל ליתשב עיקשהל

'מע 1000 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ) ותייערו ןמרסו ברה לא יברה בתכ ח"לשת תבטב 'גב
:(63

!הכרבו םולש

-יכדרמ-םייח ברה 'וכו םילעפ בר תודמ לעב מ"ונ א"יא ח"וו ח"הרה ונדידי
תועידיה לע ףסונ ,ולסכ י"חמ םהיבתכמ ןכות יל רסמ בוקודוח יש קיזייא
הבישיה תרבעה - ר"תכ ןושלכ - רבד-לע ,םריעב 'יש ש"נא ינקסעמ יתלבקש
.םיימוקמה ד"בח יגיצנ ידיל [סל'גנא -סולב 'ןנחלא רוא'=]

רשא טרפבו ,הבישיה סוסיבל םתלוכי בטימב רומאה ושעי רשא הקזח יתווקתו
,םוקמ לכב ונתפוקתב ינויח יכה ןיינע ,שדוקה תרהט לע ךוניחה חטשב רבודמה
עגונב ירהו .םש הלדגו תכלוה תידוהיה היסולכואה רשא וריעב דחוימבו
הפסוהל םוקמ שי דימת ,תעדה תא חינמ בצמה היהיש לככ ,רעונה ךוניחל
,םימיה תוברב המכו המכ יפ תלפכנ הזב הפסוה לכש ,םימעפ המכ רבודמכו
תלפכנ ,םיאתמה לופיטב םהב הלק הבטה וליפא רשא ךר ליתש וא ןיערג המגודב
תוכיראה והייתווכל יאדוובו ,תוריפ אשונ ןליא השענ ליתשהשכ ךורע-ןיאל
.ל"דו הביבסהו םוקמה יאנתב םיסונמ רבכ םש ונינקסע ירהו .רתומל ךא הזב
הינימש ןוצר-יהיו ,והושקביש תע לכב םנימיל דומעי ר"תכ םג רשא יאדוובו
.האליע אמש סלקתא והיינמו

ןוטסירומב םימימת-יכמות תמקה

ךכ םשל .יסר'ג-וינבש קראונב םירענל ךוניח דסומ חותפל םדוקה יברה עיצה ב"שת תנשב
-יכמות תבישי לש ןויבצ דסומה שבל הרהמ דע .ל"ז ןודרוג רעבוד-םולש ברה םשל חלשנ
םימימת-יכמות אתביתמ" תרתוכב ,י"שת ולסכ שדוחמ 'שטיוואבויל ץבוק'ב חווד ךכ .םימימת
:"יסר'ג-וינ קראונב

וחתפנ ,תוקסעתהו תונכה לש תכשוממ הפוקת רחאל ,ז"ישת ןוושחב א"י ישילש םויב"
ןאמורב תנכוש אתביתמה ,יסר'ג-וינ ,קראונבש 'םימימת-יכמות' השדחה אתביתמב םידומילה
חבטמ םג וב שי רשאב הרות םוקמל דואמ םיאתמ ןיינבהו ,ריעה לש הפיה קלחב 109 וינווא
.םידימלתה רובע היימינפו

השדחה אתביתמל עגונב םיברב א"טילש ר"ומדא ק"כ רביד ,חנ תשרפ תבש תודעוותהב"
.האלמ סוכ לע 'םייחל' דיגהל ,אתביתמה תחיתפל תוכייש םהל שיש הלא לכל הוויצו ,קראונב

קראונל ןילקורבב 'םימימת-יכמות' אתביתממ םידימלת תצובק האצי ,ןוושחב א"יב"
ברה הבישיה שאר ויה םידימלתה יוולמ .תחלצומו הבוט העשב םויב-וב וליחתה םידומילהו
'םימימת-יכמות' תיזכרמה הבישיה עיפשמ - ןהאסבאקיי'ג לארשי ברהו קילטנעמ יכדרמ
.ןילקורבב

לש רתויב םיניוצמה םידימלתהמ ,ץיפש בייל-אדוהי ברה אוה קראונב אתביתמה להנמו מ"רה"
,ןמצכ גילעז ברה הנמתה עיפשמו חיגשמל .עודי ןדמלו ןילופבש קצאווטאב תיד"בחה הבישיה
."קרוי-וינ ןילקורבב 'םימימת-יכמות' אתביתמ לש םיבושחה םידימלתה דחא

םג קראונב חותפל ךירצש יברה ול רמא ,'תודיחי'ל סנכנ ץיפש ברהשכ ךכ-רחא רצק ןמז
השמ 'ר ח"הרה חילשה ידיל הבישיה לוהינ רבע ןמזה םע .היה םנמא ךכו ,הלודג הבישי
םש ןואטסירומל הבישיה תא ריבעה םימיה תוברבו ב"כשת תנשב ודיקפתל סנכנש ,ןוסרה 'יחיש
.הזה םויה םצע דע תגשגשמו תחרופ איה
תודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


(א,חי) 'ה וילא אריו

םרבא לא 'ה רבד היה") "הזחמ" תניחבב ותאובנ התיה םהרבא לומינ אלש דעש ,רהוזב ראובמ
"אריו" הנהד ,ראבל שיו .("וילא אריו") הייאר תגרדל הלעתנ לומינש רחאלו ;("הזחמב
'הזחמ' הלימה םג) תוהמה לע םילעמה ,שובל ידי-לע הייאר - "הזחמ"ו ,תוהמה תייאר ונייה
םושמ שי הלימ תווצמ םויקב .(שדוקה-ןושלל 'שובל' תניחב אוהש ,םוגרת ןושלב איה
םג םירכינו םישגרנ תודחאהו לוטיבה ןכש ,ומע הרומג תודחאתהו ארובל תטלחומ תולטבתה
הגרדל םהרבא תא ולעהש םה וז תודחאו הז לוטיבו ."םכרשבב יתירב התיהו" - ימשגה רשבב
.תוהמה תייאר לש תילענה
(49 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

.הייאר לש םוגרתה ,"הזחמ" קר אלו הייארב תילענ הגרד וז - "אריו"

וב טלקנ רבדה אלא ,יוליגה םצועמ לטבתה אל םהרבאש ונייה ,וילא ךשמנ יוליגה - "וילא"
-לע-ףאש ,אצמנ .םיקולא םש קר אל ,'יוה םש לש תילענה הגרדה - "'יוה" .ותואיצמל רדחו
- (הייאר) רתויב הלענ ןפואב היה יוליגהו ,('יוה םש) רתויב תילענ הגרד התלגתנש יפ
.םהרבא לש ,לבקמה לש ותואיצמל יוליגה רדח
(112 'מע א ךרכ נ"שת תוחישה-רפס)

* * *

(א :םינבומ ינשב תאזו ,תמדוקה השרפב "'ה וילא אריו" לש יוליגהמ רתוי הלענ הז יוליג
ולצא לבקתה יוליגה (ב .(םייחה-רוא האר) אפוג 'יוה םשב רתוי תילענ הגרד ןאכ התלגתה
חוכ וב היה אל ,למ אלש דע" וליאו) יוליגל ילכ השענ םהרבא ,רמולכ ,("וילא") תוימינפב
הגרד) ולא תווצק יתש שי וז הווצמב ןכש ,הלימ תווצמ ידי לע לעפנ הז ןיינע .("דומעל
'ג ותרכנ ןלוכ לעש ,תווצמה לכמ הלעמל איה דחא דצמ - (תוימינפב תכשמנש רתוי תילענ
יתירב התיהו" ,שממ ימשגה ףוגב תרדוח איה ינש דצמו ,ג"י ותרכנ הלימה לעו תותירב
."םכרשבב
(86 'מע א ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס)
(ב-א,חי) םישנא השולש הנהו אריו ויניע אשיו ...'ה וילא אריו
?םיכאלמה תאיבל הניכשה תולגתה ןיב רשקה המ

םהרבאש) דסחה תדימ לש תימצע תולגתה - "וילא אריו" - ה"בקה תולגתה תובקעב :רבסהה
רדעה ,ךכ םושמו .יולג ןפואב דסחה תדימ םהרבא לצא הררועתנ - ('הבכרמ' תניחבב הל היה
רישי ךשמהבו "וילא אריו"ד יוליגה רחאל דימ ןכל .םהרבא תא דואמ רעיצ ,םיחרוא לש םאוב
."םישנא השולש הנהו אריו" - םיכאלמה תא 'ה וילא חלש ,ול
(329 'מע ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

(ד,חי) םימ טעמ אנ חקוי
תודיסח רמאמ יברה רמא ,סאקרעשטמ י"יר ק"הרה םע יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותב תנותחב
טעמ אנ חקוי" :לבונרשטמ מ"ר שודקה ברה ,ןתוחמה ריטפה ,שורדה תא םייסשכ .וכרדכ ,ךורא
...םימ טעמ - "םימ

םהרבאל ומדנ םיכאלמה :הנותחב חכונ היהש ,לימוה לש הבר ,קיזייא-קחצי יבר ח"הגה הנענ
.םימ הברה תתל םיבייח לארשי תומשנל םלוא ,"םימ טעמ" םיעיפשמ םהלו ,םיברעכ וניבא
(בעק 'מע זוע-לדגמ)

* * *

ירפס ד"כ - םיה ןמ דכ איה הרותה לכ אולה :שטיראפמ לליה יבר דיסחה ביגה ךכ לע
.םיה ןמ דכ ,טעמ אוה ורמאיש לככש ,ןאכמ .אתיירוא
(כק ףד םירופיס-יטוקיל)


(ד,חי) ץעה תחת ונעשיהו

היחמ אוהש ,'יוה םש לע יאק "םייחה ץע" ."ןגה ךותב םייחה ץעו" (ב תישארב) ביתכ
ימ .הרותה תוישרפ ן"ג תוימינפבו תויכותב שבלתמ אוה - "ןגה ךותב" אוהו .יח לכ הווהמו
,(הרותב םירופיסה לש םתוימינפב טרפבו) הרותה תוימינפב לכתסמ ,תוארל םייניע ול שיש
.דבלב ימשגה השעמה רופיס תא האור אוה ,"אכלמד אשובל"ב לכתסמ - ול ןיאש ימ וליאו

םא יכ ,ץעה לש םינוציחה םישובלה לא וטיבת לא - "ץעה תחת ונעשיהו" :בותכה זמרש והז
הכירצ (תווצמה םויקבו) הרותה דומילב םדאה תנווכ .ץעה תוימינפ - ץעה "תחת"ש המ לא
.דבלב טשפה לא קר אלו םירבדה תוימינפל תויהל
(א 'מע ח ףד הרות-רוא)

(ה,חי) ורובעת רחא םכבל ודעסו םחל תפ החקאו
יאשר וניא ךרדב ןילכוא אצומה) "ןילכואה לע ןיריבעמ ןיא" (דס ןיבוריע) ורמא ל"זר
.(י"שר ,םש ןחינהלו ןהילע רובעל

רחא" ;ךרדה ןמ םחלה תא תחקל ךירצ הליחת - "םחל תפ החקאו" :םיכאלמהל םהרבא זמרש והז
.רובעל םכל רתומ ןכמ רחאל קר - "ורובעת
(וצק 'מע קחצי-יול תרות)


(טי,חי) טפשמו הקדצ תושעל

- ומצע תא טופשלו ןודל וילע ,בר עפשבו החלצהב הסנרפ ידוהיל עיפשמ ךרבתי 'ה רשאכ
הבוט ןיעב הקדצ תתל ותוא ררועמ הז "טפשמ" ?אל תלוזלו בוט-לכ עפש עיגמ יל אקווד עודמ
.הבחר דיבו
(205 'מע שידיא םירמאמה רפס)


(אכ,חי) האראו אנ הדרא

(י"שר) םהישעמ ףוסל ...:אנ הדרא

אלא ,םמצעל םהשכ םישעמה תייארב קפתסה אל ה"בקה לבא ,םיערה םהישעמב ואטח םודס ישנא
םידיתע םהש וא ,םיערה םהישעמ לע הבושתב ורזחיו וטרחתי םאה - "םהישעמ ףוס"ל לכתסה םג
.םתעשירב ראשיהל
(88 'מע ג"שת םירמאמה-רפס)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


(ג) ןיליפת תחנה

"הרותה לכב רודיהל עייסמ - םהב רודיה ,'ןיליפתל הרותה לכ השקוה'ש ןוויכ"
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הנעממ)

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


החנהה עצמאב קספה

רחאל) עמש םא לבא .(52םת -ונברד ןיליפתב םג) שאר-לשל די-לש ןיב קיספהל רוסא .הל
-תאירקב ול ןיקיספמש השודקבש רבד לכ ונייהד ,וכרב וא השודק ,שידק (53דיה לע קודיהה
הכרב ךרבל (ןבומכ ,י"שרד ןיליפתב) ךרטציש ףא ,תונעלו קיספהל 55בייח ,54היתוכרבו עמש
.56שאר-לש לע תפסונ

שאר לש ןיליפת תחנה

אתרבעמה לע חנומ רשקהשכ ןיליפתה תא ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ חקל שאר-לש תחנהל .ול
.57ומוקמב רשקה תא חינה ךכ-רחאו ,קייודמה ומוקמב תיבה תא חינה ,ארותיתהו

םדוק החנהה רחא - "ןיליפת תווצמ לע" שאר לש לע ךרבי הליפתל הליפת ןיב חש םא .זל
.58קודיהה

.59דואמ הזב רהזיהל ךירצו ,שממ שארה בחור עצמאב תויהל הכירצ שאר לש הליפתה .חל

.60המוגה ךותב ןותחתה קלחהו ,ףרועבש המוגה לעמ היהי רשקה לש ןוילעה קלחה .טל

החנהה םויס

ףכ לע קר הכורכ התיה די לש ןיליפתה תעוצרש ןפואב תסנכה-תיבל יברה סנכנש םימעפ
ךרוכ היה לאעמשי 'רד אתיירב וא ןמוקמ והזיא קרפ תרימא ךשמב קרו ,עבצאה לע אלו דיה
.61ועבצא לע העוצרה

ךכ-רחאו ,דיה ףכל ךומסה ןותחתה קרפה לע תחא הכירכ הליחת :עבצאה לע תוכירכה .אמ
ךורכל העוצרה רתומו .ןותחתה קרפה לע תחא הכירכ דוע ךכ-רחאו ,ינשה קרפה לע תחא הכירכ
.50(דיה לע ן"יש םישועש םתואכ אלו) דיה ספ לע

הכירכהש ,הליפתה עצמאב תאז ןקתמו קדוב היה םגו ,קדקדמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .במ
.62ןותחתה קרפב הל ךומסב אלא הנושארה הכירכה לע תחנומ היהת אל עבצאה לעש תישילשה

ןטקה יוסיכה תא ללכ םימש ויה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .גמ
64תאז םש היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא ,הליפתה ןמז ךשמב 63די לש תיבה לע גוהנה
חזיי אלש ידכב ד"ויה רשק דגנכש קלחה יוסיכהמ ךתחנ ןבומכו ,תוניפה לע רומשל ידכ
.65תיבה ןמ ד"ויה

לש תועוצרה לבא ,לוורשב םג םימעפל הסוכמ היה תיבה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לצא .דמ
.66תויולג דימת וראשנ י"שת

.67טנבאב תובוחת ןניא ולש ר"שת לש תועוצרה .המ

ולגתנשכ דיפקה אל ךא ,68ןפודהמ קלחו ,ר"שת לש אתרבעמה תא םג ותילטב הסיכ יברה .ומ
.69הליפתה תעשב

החנהה רחאל

וידי לוטיל בייח ,שממ רעישה ךות ושארב ךכיחש וא ,הלעמו קפרמהמ ועורזב עגנ םא .זמ
.70הליפתל

הליפתה ךותב ןיליפתה

םג םימעפלו ,ןרדסל תנמ-לע אלש וליפא ,שאר-לש ןיליפתב שמשמל יברה גהנ ןמזל ןמזמ .חמ
.71די-לשה תא רדסל

:הז רדסכ ,72קשונו שמשממ .טמ

'עבצא' תועבצאה חינמ ;שאר-לש לע ךכ-רחאו די-לש לע תויעצמאה ויתועבצא תשולש חינמ
יבג-לע החנוה אלש ,'המא'ה ,תיעצמאה עבצאה תא קשנמ זאו ;'קה ויניע לע 'הצימק'ו
:ןיליפתה תא קשנמש םימעפה לכב רדסה ןכ .םיניעה

.73(שאר לשב) "ןוצר יח לכל עיבשמו" (די לשב) "ךדי תא חתופ"ב -

.74(שאר-לשב) "ךשוח ארובו" (די-לשב) "רוא רצוי"ב -

ןיב ...ויהו"בו (די-לשב) "ךדי לע ...םתרשקו"ב - "עומש םא היהו" "עמש" :תוישרפב -
.75(שאר-לשב) "םכיניע / ךיניע

.[75*ןויצל אבו ףוסבש 'ךיקוח רומשנש'ב םג קשונ ןכ]

תילטה תא בטיה יברה רדסמ - לארשי לאג םייסמ ץ"שהשכ - שממ הרשע-הנומש ינפל
.71עבצאהו דיה לע תועוצרה ןכו שאר-לשה רקיעב ,ןיליפתהו

77ןיליפת תצילח

רבעשכ ןהב יברה ללפתה השעמלו ,78"םיקידצ ךא" ירחא דע י"שרד ןיליפתב םיללפתמ .אנ
.תוינשמהו םיליהתה תרימא ירחא דע הביתה ינפל

.81ןימי דיב רשקהו ,80לאמש דיב שאר-לש ךכ-רחאו ,79עבצאהמ העוצרה הליחת םיצלוח .בנ

.43ןתצילח תעשב ןיליפתה תא קשנל םימכח גהנמ .גנ

-רחאו ,סיכב הנחיניו די-לש-ןיליפת ריסיש ,תונווכה רעשב בותכש המב םידיפקמ ןיא" .דנ
.82"תילטה ריסי ךכ-רחאו ,סיכב הנחיניו שאר-לש-ןיליפת ריסי ךכ

אלא ,הרותה -רפס ינפב ץולחי אל ,לכיהל הרות-רפס וסינכהש םדוק ויליפת ץלוחה" .הנ
.83הרות-רפסה דובכ ינפמ "רחא דצל ךפהי

.84(רחאל תאז תתל אלו) ןיליפתה תא םמצעב לפקל םידיפקמ שי .ונ

ארותיתה יבג-לע רשקה תא םיחינמ אלא ,שאר לש רשקה לע העוצרה תא ךורכל ןיא .זנ
.85הזב םיקדקדמ ןיא די לשב םלוא ,עצמאב

.86"הנוי יפנכ" םש לע ,םידדצה ינש לע תועוצרה תא םיכרוכ .חנ

- ןימימ ת"רו לאמשמ י"שר ןכו ,ןימימ שאר לש ןיליפתו קיתה לאמשמ די-לש םיחינמ .טנ
.87י"שרד ןיליפתב ונימי דיב הליחת עגפיש ןכו די-לשב ונימי דיב הליחת עגפיש ידכ

םת-ונברד ןיליפת

ותואב םת-ונברד ןיליפת חינהל םיליחתמש (ד"בח גהנמ טרפבו) גהנמה טשפ הז ונרודב"
.88"הווצמ-רבה ינפלש הנכהה ןמזל עגונב םג ללוכ ,י"שרד ןיליפת חינהל םיליחתמש ןמז

.89ולא ןיליפת ומצעב חינמה ם"תס רפוס םבתכיש ןוכנו בוט הליחתכל .אס

םע ופלחתי אלש ידכ ,ץוחבמ תורכינ ןניאש ,ת"רד די-לש ןיליפתה תא ןמסל ךרוצ שי .בס
ךתח העוצרה ףוסב ךותחל רשפא .(שדוח-שארב ומכ ,לפקלו ץולחל םירהממשכ טרפב) י"שר לש
.90ששח לכ אלל תאז תושעל ידכ ,י"שרד ןיליפתב שיש הזמ הנוש

וניאש) י"שרד ןיליפת תכרבל רשוקמ זאש ,הליפתה רחא ףכית ןחינהל ןוכנו יאדכ" .גס
.91"םויה לכ ןחינהל לוכי - רשפא-יא םאב .(לוח יניינע קספהל הליפת ינינע קספה המוד

םילפוכ ןיאו) 'תמא' דע 'עמש' ןהב םיארוקו ,הכרב אלב םת-ונברד ןיליפת םיחינמ .דס
.93רודיסב ספדנכ תוריכזה ששו ,'ךאיבי יכ היהו'ו 'שדק' תוישרפ ,(92"תמא םכיקולא 'ה"
.ז"הדא רודיס .ב"כס הכ 'יס ז"הדא ע"וש (52

.(ט"ס ח 'יס ןחלושה-תוצק) הלטבל איה י"שת תכרב ירה ,קודיהה ינפל קיספמה (53

.ט"ס ח 'יס ןחלושה-תוצק (54

.הפק 'מע וט ךרכ ק"גא (55

;גוהנל שי ןכש ,זמק 'מע ג"ח ק"גאו המ 'יס רודיסה יקספ .א"כס םש ולש ע"ושכ אלד ,ז"הדא רודיס (56
ע"עו .(םש ל"ומה תרעהב הארו) ףידע השעת-לאו-בשד טפר 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא תועמשמכ אלדו
.110 ע"ס וט ןויליג ,ו"ת םילשורי - הרות-לידגי

.(39 'מע ,םש) יברד אתבכשא (57

.םיגהנמה-רפס ,ז"הדא רודיס (58

'םימעטו םיגהנמ יטוקיל םע פ"שגה'ב םשמו ,90 'מע ב"שת תוחישה 'סב .ז"הדא רודיסמ ,םיגהנמה-רפס (59
תא ןווכל ידכ הארמב שמתשמ היה ז"הדאש ,רפוסמ 853 'מע ג"ח תוחיש-יטוקילבו .(ו 'מע ,ז"משת ןילקורב)
,תלוזה לצא לואשל ןתינש 111 'מע ד"שת תוחישה-רפסב רומאהו) .ו 'יס ב"ח םייח-ירבד ת"ושכ אלדו ,ןיליפתה
.(ש"ייע ,דסש 'מע ד"יח ק"גאב ז"דעו .רקיעה לע שגד םישל קר ותנווכ

ק"כ םשב ,(10 'מע ,א"ישת ןילקורב ,זאלגנירג יולה 'יש ז"מר ח"הרה תכירעב) 'םיניד יטוקיל ץבוק' (60
.752 'מע ג"ח (ה"נשת תרודהמ) 'קחצי-יול תודלות' ע"עו .ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא

ליעלדכ ,דיה ףכ לע בטיה העוצרה קדיה רבכש ןוויכ אוהש ןכתייו .14 'מע ךלמ יגהנמ ,ה"כשת תומישר (61
ךא .עבצאה לע הרישקה רמג דע קספהב ןירהזנ ןיאש ,8 'מע חכ תרבוח ,ר"ומדא ק"כ 'תומישר' הארו ;50 הרעה
לע ןיידע הכורכ העוצרהשכ נ"כהיבל סנכנ היה יברהש ח"משת תנשב ןיחבהש רמוא ןייטשנצילג צ"יר ח"הרה
.עורזה

'ךלמ יגהנמ' - הזב קדקד דימת אל יברה יכ םא .ה"ע ןוספמיס והילא 'ר ח"הרה תמישרמ ,םיגהנמה-רפס (62
ג"ע וז תוכירכה ויהיש דיפקה יברה הברדאש תובר םימעפ ןיחבהש רסומ ןייטשנצילג צ"יר ח"הרהו .ט"ס 15 'מע
.אקווד וז

תאז םיללושש ןייצמו ,"בהז ןפיצ"ל ימדד ןוויכ ,םעט ןתנ 38 'מע (ו"לשת תרודהמ) יברד-אתבכשא 'סב (63
.םדא ייחה לע םייח תופסותהו ,חפ ס"וס בל 'יס ןחלושה-ךורעה םג

'סב םלועה גהנמ ראותמ ןכו .ןיליפתה לעמ ןטקה יוסיכה תא יברה ריסה הכרבה ינפל - ט"כס ל"נכ (64
ןיליפתה ריאשהל 'כש ,א 'יס בל-יכרעמ ת"ושמ םש איבמו .נ"שו ,51 הרעה ד"יפ רצקה ע"וש - םש יברד-אתבכשא
-תוחרוא ס"וסב ספדנה חרוא-רבוע סרטנוקב ת"רדאה כ"כו) התביחו הווצמה דובכ םושמ הכרבה תעשב םייולג
רחאל קר םתוסכלו (ב 'יס אנינת םירעשב-עדונ ת"ושכ אלד - זכ ס"וס םיניגמ-יקיפאבו ,אקניפסמ צ"הרהל םייח
.44 הרעה ליעל הארו .ר"שת תחנה רמג

.גוהנל שי ןכש עמשמו .יר 'מע א"ח םחנמ-לכיה ,תודיחי .גלת 'מע ב"יח ק"גא (65

.דועו ,13 'מעבו םש תונומתה ,15 'מע ךלמ יגהנמ ,ה"כשת תנשמ תומישר (66

.17 הרעה ליעל הארו ,םשו םש (67

שאר-לש-ןיליפתש (ג"כס זכ 'יס ז"הדא ע"וש) ןידה ןיב הרשפכ ,ב ק"ס אער 'יס ח"וא יקומינב ה"כו .םש (68
תונחמה לכל ףסאמו אי ק"ס ח 'יס םייחה ףכ האר) תילטב ושאר הסכמ היהש ל"זיראה ןיבל ,םיארנו םייולג ל"צ
'סב וספדנ ,שדוק תוחיש המכב ראבתנו אבוה ,דיש 'מע םישודק 'פ רהוזל צ"יול יטוקל םג האר .(וט ק"ס םש
אלו ,[ט"כס ליעל האר ,י"שתב םג] תוסכל ךירצש קר ז"פע 'יפה ילואו .ךליאו דמר 'מע א"ח הלפתה רוא
.44 'עה ל"נה 'ד"בח רפכ'ב ואיבהש ומכ ,יברה דיפקה אל הזבש ,ןמזה לכ הסוכמ ראשייש

.ל"נה 'ד"בח רפכ'ב הארו .י"ס 15 'מע 'ךלמ יגהנמ' (69

וז הליטנ היהת ,תירחש םידי תליטנ לע ךרב רבכש ןוויכו .דסק ס"וסו ז"ס בצ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (70
וזב וז םידיה תופכ ףשפשיו ופכב םימ דוע חקיו ,הכרב אללו ,דיה ףכל תועבצאה רוביח דע תחא םעפ םימב
םירבד ראש אלו ,םירשכ םימ אלו ,ןתונ חכ אלו ,ילכ ךירצ ןיא ךא ."יפכ ןויקנב ץחרא" םייקל ,םתוקנל
.(השע םא ה"ד ,"הליטנה רדס" ,ז"הדא רודיס) הדועסל םידי תליטנב םיבכעמה

.16 'מע 'ךלמ יגהנמ' ,ה"כשת תנשמ תומישר (71

.ד"ס י רעש ,םירפא-ירעשב תרכזנ ןיליפתב העגנש דיה תקישנ (72

רפסל םינייצמו ."הקשנלו ןיליפתה תעוצר י"ע עוגנל םיגהונ שיו" ףיסוה םש .הסר 'מע ח"יח ק"גא (73
.ח"מקת ע"ס םיגהנמה-ימעט הארו .ןיליפת ךרע םינשוש-יטוקיל

תונווכה-רעשכ אלדו ,א ק"ס טנ 'יס בטיה-ראבב אבוה ,ח-ז תויתוא א"פ האירבה תליפתב םידיסח-תנשמ (74
.די-לשב קר זא שמשמל שיש ובתכש ,ב ק"ס םש םייחה-ףכב ואבוהש תורוקמ דועו

.ה"כשת תומישרב םג םקלחו ,םש 'ךלמ יגהנמ'ב ,ולא לכ .ב"ס חכ 'יס ז"הדא ע"וש (75

.א ק"ס טכ 'יס םייחה-ףכו 'תונחמה לכל ףסאמ' הארו (*75

םשב ב ק"ס טנ 'יס םייחה-ףכב הארו .(וישובלמ זא רדסמש ,ה"כשת תנשמ תומישרבו) 19 'מע 'ךלמ יגהנמ' (76
.הליפתב ליחתמש םדוק חתפת יתפש ינד-א קוספ רמואש רחא שאר-לשב שמשמל שיש ,הדימעד 'א שורד תונווכה-רעש


ןייעלו טיבהל שי ,ןיליפתה תצילח תעשבש רמאנ ,תודיחי תמישרמ ,יר 'מע א"ח םחנמ-לכיה ץבוקב (77
-ףכב אבוה ,א"ע ד"ער ףד ג"ח רהוזב ,החנהה ינפל קר העיפומ וז הארוה יכ ,םירבדה קויד ע"צו .ןינ"ישהב
ע"וש לע הרקי ןבאבו ,הליחת ןישאר 'ד לש ן"ישב לכתסהל שיש ו"חרה פ"ע םש 'כו) הל ק"ס הכ 'יס םייחה
.(קלוח דכ ק"ס םש רהוזה

.א"נמ ט"י ,םוי-םויה (78

לש אמגודב היהש ןוויכ םויה לכ ךשמב ןיליפתב רטועמ ראשנ ז"הדא ק"כש אתיא 13 'מע םולש-תרותב ,בגא
.ש"ייע ,הלעמ

הצקמ תוכירכה עברא תא םג זא ריסמ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא .ו"ס חכ 'יס ז"הדא ע"ושב ,י"ראה תעדכ (79
האבוה ,תונווכה רעשל לאטיו ש"רהמ תהגה פ"ע ,(61 'מע ,ו"לשת תרודהמ) יברד-אתבכשא - (קספהה דע) עורזה
.ה ק"ס םש םייחה-ףכב

ורובע רביחו ,ש"נא ידלימ דחא תווצמל ןיכה הנש 25-כ ינפלש ,יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה ינריעה ,םלוא
לע בתכ תווצמה ןתח יבא .ר"שת תצילח ינפל דיהמ תוכירכ המכ ריסהל (בתכ ךכ) 'ד"בח גהנמ' תרבסהל ,השרד
'יש ז"מר ח"הרהל בתכב תובושת ויה ז"דע] ?ד"בח גהנמ והזש ךכל רוקמה המ יברה ולאש הנעמבו ,יברל ךכ
:יברה המתש ,םידיסח לש תורחא תומישרבו םש םרוקמש םיגהנמ כ"וכ רבדב ,םיגהנמה-רפס תכירע תעב זאלגנירג
אבומל הייוארה תוריהזב סחייתהל ךירצ ,ןבומכ ,ןכלו ?ד"בח גהנמ ךכש ןיינמ :וא ?םיברל הארוה וזש ןיינמ
.['ךלמה תעבטב םתחנ' אלש רבד לכל ומכ ,וז המישרב

.ה"ס חכ 'יס ז"הדא ע"וש (80

ל"יש ,בי ק"ס ד"כפ השמל -הליפת 'סב 'עו ,איר 'מע ןיליפת-תווצמ 'סב ה"לש - םררוגכ הארנ היהי אלש (81
.ןתחנה תעשב רשאמ רתוי רומחש

.10 'מע ונק תרבוח - ג"שת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ 'תומישר' (82

.הכ ס"וס ז"הדא ע"וש (83

ש"הס הארו .102 הרעה ד"יפ רצקה ע"ושב ונמסנ ,דועו ,א ק"ס ש 'יסו א ק"ס חכ 'יס ח"וא יקומנ (84
תיקשב ןחינמ היה תוללכבו ,ומצעב לפיק אל אבורד אבורב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךא .247 'מע א"צרת-ח"פרת
.(50 'מע ,ו"נשת פ"הח ורסא ,זיראפ ,הרות סוניכ יפתתשמל 'הרושת') לפקל ילב

ןייעו .(שידק תעשב ו"ק הרואכלו) ץ"שה תרזח תעב ןיליפתה לפקל אלש בתכ ב ק"ס בהז תוצבשמב דל 'יסב
.ד"יס גפק 'יסב - ןוזמה-תכרב תעשבו ,ז"ס גס 'יס ז"הדא ע"ושב ש"ק תעשב הכאלמ תיישע ןיינעב

יברה לפיק ר"שו י"ש ןהיתשש ,העומשה יפמ 21 'מע ךלמ יגהנמב כ"שמל םיאתמו ,םש 'םחנמ לכיה' ץבוק (85
.ל"נה 'הרושת' תרבוחב ןכו חצת 'מע ד"ח 'ךלמ שדקמ'ב ש"מכ אלדו .הנוי יפנככ

,עשילאד השעמב אידהל 'כ (הנוי יפנכ ש"ע םייפנככ ןכרוכל גהנמה א"מה איבה ונממש) וכ 'יס השמ הטמב
-לשב קר אוה הז גהנמש ,טי הרעהבו ב"יס ד"כפ השמל -הליפת 'סב ש"מכ אלו ,"ושארבו ודיב" ןיליפת ויהש
.שאר

ךרוכ היהש ןמזב ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהונ היה ןכו" :ל"נה 'םחנמ לכיה' ץבוקב .ז"ס חכ 'יס ז"הדא ע"וש (86
- ס"שת טבש 'י - ו"מ ןויליג תג-תירק ש"נאו 'תה תורעה ץבוקב הארו .תמדוקה הרעהב הארו ."ומצעב ןיליפתה
האר י"שת תולבאה תנשבש ,יל רפיס ןכ .תובר םימעפ יברה גהנ ןכש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה םשב 69-68 'מע
בישהו ,רשקה לע העוצרה תא חינמ אוה עודמ ולאשו ,םידדצה ינש לע לפקמ יברה תא רעלמיר 'יש ליבייפ 'ר
.הנוי יפנככ ויהיש ידכ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה ןכש יברה

.ג ק"ס חכ 'יס 'םולשו םייח תוא' (87

דבעשל אוה ןיליפת תווצממ קלחש ראבמ 404 'מע ו"כח תוחיש-יטוקילבו .632 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (88
ךירצ ונתפוקתד לופכה ךשוחבש - ףסונ קזח דודיע הזמו ,וז הלועפב יוליע איבמ ןיליפתב יוליעו ,בלהו חומה
ליחתהל אלש ,יברה הרוהש אלא .'וכו (פ"כע) לופכ רוא חרכומש ןוויכ ,ת"רד ןיליפת םג חינהל דחאו דחא לכ
.(12 'מעו 10 'מע ,פ ןויליג 'תורשקתה') תועיבקב ןחינהל לכויש ןיליפת ול ןיא דוע לכ הזב

.דמת 'מע ד"יח םש הארו ,דבעידב רוסאל אל לבא .חי 'מע ז"טח ק"גא (89

.אי 'יס א"כפ והילא-ןורכזו ,חל 'יס ונאפמ ע"מרה ת"וש האר (90

.358 'מע א"כח תוחיש-יטוקיל (91

.רייא ז"י םוי-םויה (92

.םיגהנמה-רפס .א"נמ טי םוי-םויה פ"ע (93
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שדוק-תבש-ברע

ויתודסומ רובע" - תבשב לחה ,ב"שרה ר"ומדא ק"כד תדלוהה םוי דובכל הקדצה תניתנ
תבש-ברעב הניתנד יללכה ןיינעה דבלמ ןבומכ תאז) 2םויה המייקל שי ,1"וחורב םילהנתמה
.3(תבשה םוי ליבשב םג

אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב 'כ

.4א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
.5ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,6הז םויב
,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו ...ומצעל עגונב - שארל
םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש הרותה תוימינפב םירודח
.חנ-ינב ווטצנש תווצמל עגונב םג ,ולוכ

לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,7יברה עיצה 'ןיינבה תנש'ב
-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא לכ
לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ
ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש
,([ג"מק רומזמ - הנשה] ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה - דחוימבו
.ותרותמ דומללו

,ד"בח-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - וז הבישי הב ןיאש ריעב
לדתשהל שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .םידסח-תולימגו הליפת ,הרות תיב
.8םיברב הנשעית הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש םיפסונ םידוהי לע עיפשהל
סרטנוק םג ודמלי ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה ןיבש ןוכנו יאדכו
.הז סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב ףסוותי הז ידי-לעש ,'וצלחה'

.9(זל-א,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו ...תחא השאו" :הרטפה
.7 הרעה ןלהלד החישה פ"ע (1

.טייצראיל רשקב דכש 'מע די ךרכ ק"גאב רומאה פ"ע (2

.ג"ס 315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (3

'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (4
.א קרפ ,ו"לשת ד"בח -רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (5

.69 'מע א"ח ז"משת תוחישה-רפסב רחא ןונגסבו (הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה' (6

.הנשו הנש לכל םג הארוה אוה רומאה לכ םא ב"צו .56 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (7

רשא םכסהה'ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (8
.(םש) "'ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישוע

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (9

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il