- ב"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןוושחרמב ו"כ * הרש-ייח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


השענ םלועל תוקולא ןיב רשקה
הרותה תועצמאב


הדומ" תעובשש "יכרי תחת ךדי אנ םיש"מ םידמול ךיא
עודמ * ?ןיליפת וא הרות-רפס תטיקנב תויהל הכירצ "תצקמב
הילע הווטצנש דע הלימ תווצמ םויקב וניבא םהרבא ןיתמה
ק"כ תחישמ * תווצמה ראשמ הנושב ,ה"בקה תאמ שרופמב
ונרוד אישנ ר"ומדא


.2"יכרי תחת ךדי אנ םיש" רזעילאל רמא וניבא םהרבאש ,רמאנ ,1ונתשרפב

הנווכהש ,אפפ בר שרפמו .4ץפח תטיקנב אקווד תויהל הכירצ העובשש ,ךכמ תדמול 3ארמגה
-רפס אלל עיבשהש ןיידו ,אקווד הרות-רפסב עיבשהל םיבייחש ונייהד ,הרות-רפסל איה הזב
."רזוחו הנשמ רבדב העטש ימכ השענ" ,הרות

לבא ,הרות-רפסב ךרוצ שי הליחתכלש ףאש ,ראשנ ןידהו ,אפפ ברכ אלד ארמגה תנקסמ לבא
,"ןיליפתב הליחתכל" ועיבשהל רשפא ,ודובכ םושמ ,םכח-דימלתו .םירשכ ןיליפת םג דבעידב
.הרות-רפסב אקווד ואלו

.הנעטה תצקמב הדומ לש ותעובש רבד-לע אוה - ארמגב רבודמ ויתודוא ןידה

:םינבומ םניאש םירבד ינש ןאכ שיו

היה אל ולצאש ,וניבא םהרבאמ םידמל הז ןיינע לכש ןוויכ :5םש תופסותה תיישוק (א
ונל היה ירהו ,אקווד תצקמב הדומ לע הז ןיינע ןאכ םידמל עודמ - תצקמב הדומד ןיינעה
.הישוקב םיראשנ תופסותהו - ?ןודקיפה תעובשו יוטיבה תעובשל םג הז ןיינע דומלל

שיש רמול ונל ןינמו - תרחא הווצמ אלא ,ןיליפת אלו הרות-רפס אל ויה אל םהרבא לצא (ב
?אקווד ןיליפת וא הרות-רפסב ךרוצ

,7קדצ-חמצה רמאמב תוכירא רתיבו ,6ןקזה ר"ומדא רמאמב ראובמ העובשה ןיינע
ןיעבשנ"ש אוה ןידה ןכלו ,הלעמלמ חוכ םינתונש ונייהד ,"עבוש" ןושלמ איה "העובש"ש
ידי-לעש ןוויכ ,"אוה יניס-רהמ דמועו עבשומ" יכה ואלב םגש ףא ,8"תווצמה תא םייקל
םדוק םדאה תא) ותוא ןיעיבשמ"ד ןיינעה ןכ-םג והזו ,רתוי הלענ חוכ ול םינתונ העובשה
.9"עשר יהת לאו קידצ יהת (דלונש

- ולצנל לכויו חוכה תא לבקיש ,הטמל ןאכ םדאה םע רשקתי הלעמלמ םינתונש חוכהש ידכב
,הווצמ ידי-לע אוה הז רשקו .הלעמלמ חוכה םע םדאה תא רשקיש ,"עצוממ" תויהל ךירצ
וחולש"ו ,"יחולש ןהש תווצמה תא ודבכ" 10אתיאדכ ,ה"בקה לש ויחולש ןה תווצמהש ןוויכ
.םדאה םע הלעמלמ חוכה תא רשקלו ךישמהל הווצמ לש החוכב ןכלו ,11"ותומכ םדא לש

הווצמ לש ץפח זחואש הז-ידי-לע יכ ,ץפח תטיקנב אקווד תויהל הכירצ העובשש םעטה והזו
.הלעמלש חוכה םע הז ץפח ותוא רשקמ ,ודיב

?ןיליפת וא הרות -רפס אקווד ןילטונ עודמ לבא ,ללכב ץפח תטיקנל עגונב רואיבה והז

תושעל וילע ,ידוהי אצמנ ובש םוקמ לכב ,ןכלו ."הלטבל דחא רבד ה"בקה ארב אל" :12אתיא
.םלועה לכב - הלעמלמ ול םינתונש חוכה - העובשה תא לצנל וילע אליממו ,השודק רבד לכמ

ןוויכ ,הרותה ידי-לע אוה ,םלועה לכ םע - םדאה ידי-לע - הלעמלמש חוכה לש הז רשק
ארבו אתיירואב לכתסא" ל"זראמכ ,םלועהו ה"בקה ןיב - רבחמה חוכה - עצוממה איה הרותהש
."אמלע

ראובמכ ,הרות םניינע ןיליפתש ןוויכ ,העובשל ןיליפת ןילטונש םעטה ןבוי הז-יפ-לע
ינפל לארשי ורמא :רמוא רזעילא 'ר" :14"םיליהת שרדמב אתיא" ה"ד 13תודיסח רמאמב
םהל-רמא ,יאנפ ונל ןיא לבא הלילו םמוי הרותב עגיל ונא ןיצור םלוע-לש-ונוביר ,ה"בקה
."הלילו םמוי הרותב םיעיגי םתא ולאכ םכילע ינא הלעמו ןיליפת תווצמ ומייק ,ה"בקה
.הרות-רפס לש ןיינע ותוא םה ןיליפתש ,הז ל"זר רמאממ ןבומו

ןיינע ותואו ,15תודימב ןיחומ ךישמהל אוה הרותה ןיינעש ןוויכ - אוה ןיינעה רואיבו
יפכ ,הלעמל ןיליפת תחנה םילעופ הטמל ןיליפת תחנה ידי-לע .ןיליפת ידי-לע םג לעפנ
;ןיחומה ןיינע םה - ןיליפתו ;תודימ ,א"ז - ה"בקה :"ןיליפת חינמ ה"בקה"ש 16וניצמש
.תודימב ןיחוממ הכשמה :ושוריפ "ןיליפת חינמ ה"בקה"ו

דובעש אוה םשה תדובעב םניינעש - העובשה תעשב ןיליפת תזיחא ידי-לע םג רשפא ןכלו
.הרותה ידי -לע ומכ ,םלועה םע הלעמלש חוכה רושיק תא לועפל - 17בלהו חומה

-ינבש ,ל"נה שרדמה ןושלב םג אוהש יפכו ,דבלב "דבעיד" לש ןיינע והז ןכ-יפ-לע-ףאו
דבעידב ירה ,"יאנפ ונל ןיא"ש ןוויכמש אלא ,"הלילו םמוי הרותב עגיל םיצור" ויה לארשי
ראשנ הז-ידי-לעש - םויה תליחתב תוחפה לכל בלהו חומה דובעיש - ןיליפתה ןיינעב יד
.יעבדכ םויה לכ ךשמב םג ןיינעה

:העובשה תעשב ודיב ןיליפת תזיחאב הליחתכל וליפא יד םכח-דימלתבש םעטה

עיגהש תרפסמ ארמגה :19ארמגב םג ונשי הזל זמר ,תבש ארקנ םכח-דימלתש 18רהוזב אתיא
,וז הדועס וחקל ןינמ :םכח-דימלת ותוא לאש .הלודג הדועס וינפל ונתנו ,םכח-דימלת חרוא
תא ול ונתנ ,עיגהשכו ,תבשל הדועסה תא וניכהש ,ול ונעו ?ואובל וננוכתה אל ירהו
.20תבש לש הדועסה

יניינעמ ונייהד ,לוחה יקסעמ לדבומ םדאה תבשבש ןוויכ ,איה םכח-דימלתל תבשד תוכיישה
.21ירמוחה םלועהמ לדבומ אוה :םכח-דימלת םג אוה ןכו ,ירמוחה םלועה

וניינעש ןוויכ ,העובשה תעשב הרות-רפס זוחאל ךירצ וניא הליחתכל םג ,םכח-דימלת ,ןכל
- םלועהמ שרפומ אוהש ןוויכמו ,םלועה םע הלעמלש חוכה תא רשקל (ל"נכ) אוה הרות-רפס לש
.הזל קוקז וניא

הזו ,בלהו חומה תא דבעשל םניינע ןיליפתש ןוויכ ,םכח-דימלת םג קוקז - ןיליפתל לבא
םע הז חוכד רושיקה וניינעש ,הרות-רפסכ אלד ,םדאה םע הלעמלש חוכה רושיק תא לעופ
.םלועה

- אקווד הלימ תווצמ אלא ,ןיליפתו הרות-רפס היה אל וניבא םהרבאד העובשהבש םעטה
ןיתמה עודמ ,23הרותה לכ תא םייק וניבא םהרבאש ןוויכ :22העודיה הישוקה תמדקהב ןבוי
?ה"בקה והווציש דע הלימ תווצמב

םדוק ומייק תובאהש תווצמה לע הרות-ןתמד שודיחה ןיינעב עודיה יפ-לע - הזל ץוריתהו
ולעי אל אירוס ינבו אירוסל ודריי אל ימור ינב"ד הריזגה התיה הרות-ןתמ ינפל .ןכל
,הריזגה הלטבתנ הרות-ןתמבו ,תוימשג םע תוינחור לש רשק היהי אלש ,רמולכ .24"ימורל
רבדה השענ ,ימשג רבדב הווצמ םייקמ ידוהי םאש ,לעפ הרות-ןתמ .הזכ רשקל תורשפא התשענ
.שודק - ימשגה

תוכייש הזל התייה אל ןכ-יפ-לע-ףא ,םיימשג םירבדב םומייקש ףא ,תובאה ומייקש תווצמה
ידי-לע - השענ הרות -ןתמ ירחא .ןכל םדוק ומכ ותוירמוחב ראשנ ימשגה .ומצע ימשגהל
.הווצמה םויק רחאל םג השודק וילע תראשנ ןכלו ,שודק ומצע ימשגה - הווצמה

ותלוכיב היה אל ןכלו ,םה םחוכב היה תובאה לצא תווצמה םויקש ןוויכמ אוה הזל םעטה
.הרות-ןתמ ירחאל אוהש יפכ ,ימשגהב רודחל

תובאהל הנתינ ןכל - םינבל חוכ-תניתנ םג והזו ,25"םינבל ןמיס תובא השעמ"ש ןוויכו
ימשגה תא םישוע הדי -לעש ,הלימ תווצמ איהו ,הרות-ןתמ ירחאלש תווצמהל המוד הווצמ
רחאלש תווצמה ומכ ,הז-ירחאל םג תראשנ אלא ,הווצמה םויק תעשב קר הניא השודקהו ,שודק
השודקהש ןוויכ ,"יכרי תחת ךדי אנ םיש" ול רמא העובשה תעשבש - הזל היארו) הרות-ןתמ
.(הווצמה תא םייק רבכש רחאל וליפא ,הז-ירחאל םג הראשנ

יוויצ ידי-לע התיהש ןוויכ - תובאה ומייקש תווצמה ראשמ הנוש הלימ תווצמ התיה ןכלו
הנוש וז הווצמש ןוויכ ,ה"בקה והווציש דע וז הווצמב וניבא םהרבא ןיתמה ןכלו ,ה"בקה
.הלעמלמ חוכ תויהל ךירצ היה הזלו ,םהרבא םייקש תווצמה ראשמ ירמגל

:הרות-רפס הזל םיכירצ התעש ףא ,הלימ תווצמב התיה םהרבא תעובשש םעטה ןבוי הז-יפ-לעו
ןיינע ותוא - ימשגהל דע ,םלועב השודקה תא ךישמהלו רשקל היה זא הלימ תווצמד ןיינעה
.26הרותה ןיינע תוללכ הלימ תווצמ התיה זאש ןוויכ ,התע תלעופ הרותהשו הרות-ןתמ לעפש

תועובשה ראשל אלו ,תצקמב הדומ תעובשל קר הז ןיינע םידמלש םעטה םג ןבוי הז-יפ-לע
הלעמלמ חוכ םילבקמש העשבו ,'ה תדובע תוללכל תעגונ תצקמב הדומ תעובשש ןוויכ -
.םייטרפה םיניינעה אליממ ךרדב םינקתתמ ,תצקמב הדומד ןיינעהב

:27תינחורה הדובעב תצקמב הדומד ןיינעה רואיב

ידיל אובי ותדובע ידי-לע םדאהש ידכב איה יב ןתנ ה"בקהש המשנה - 28"יב תתנש המשנ"
ןתונ ה"בקהש - 30"םלשאו ינמידקה ימ" :הדובעהמ טרפ לכל עגונב 29שרדמב אתיאדכו .היילע
- ("גראב ףיוא") "הפקהב" םה ןתונ ה"בקהש תוחוכהו .טרפב הווצמ לכל לארשימ םדאל חוכ
.הדובעב םולצניש ,ונייהד ,םוערפיש עבות אוה

ןוויכמ :"תופקה" ןושל שוריפב וינפלש וניאישנ וניתובר םשב 31ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמכו
םדא םיעיבשמ ובש ,בוט לכמ "עבשומ" ןושלמ ,"יעיבשה שדוח" - יללכ שדוח אוה ירשת שדוחש
ומכו) ,הדובע היהתש םיעבותו ,"הפקהב" ול םינתונש ,הלוכ הנשה לע תוחוכב םג לארשימ
.33"ויתופקה ערפ ותרזחב"ש ,32"ויעסמל ךליו" (םהרבאב בותכש

טפאכ") "בנגתמ"ש ערה-רציה דצמ ,ןכ-יפ-לע-ףא ,הלעמלמ םינתינ ולא תוחוכש ףא ,הנהו
יל השע ידי םצועו יחוכ"ש ןועטלו "תצקמב רופכל" ליחתיש רשפא ,ידוהיה לצא ("ןיירא ךיז
.34"הזה ליחה תא

וינפ זיעמ םדא ןיא הקזח"ש ןוויכ ,הזכ רבד ןכתיי אלש 35ארמגה תרמוא - "לכה רפוכ"
."ובוח לעב ינפב

וליפאש המשנ וב שיש ןוויכ ,לארשימ םדא לש ותלוכיב ןיא - ה"בקהב םולשו-סח רופכל
תאצמנ איה ,ידימת ןפואב תוקולא האור המשנה .36"ךרבתי ותא הנמאב" איה אטוחש העשב
ןיא םילקבש לק וליפא - "ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיא הקזח"ו ,"ובוח לעב ינפב"
."ידי םצועו יחוכ" והזש הבשחמ ךותמ ,בוחב ירמגל רופכל הזעהה וב

.ודי םצועו וחוכ םהש אוה רובס םימייוסמ םיטרפב :"תצקמב הדומ" אוה - ?יאמ אלא
אוה םנמא .ונוצרבש לכ תושעל ותלוכיבו ,ומצעב תיבה-לעב אוהש בשוח םימייוסמ םיטרפב
התעמו ,ובוח תא ה"בקהל ערפ רבכ - אוה בשוח - דומילהו הליפתה רחאל לבא ,ללפתמו דמול
.רפוכ אוה ראשב - ודי םצועו וחוכ הז ירה

קסע וא הווצמ םייק דועו ,הריבע רבע אלש - 37רמאמהב ןושלהכ - ומצעב ןובשח השוע אוה
.יטרפה וחוכ אוה ראשהו ,ול עיגמה לכ תא ה"בקהל ערפ רבכ ,ןכ-םאו ,הרותב

אוה אלא ,ודי םצועו וחוכ םניא - ותואיצמ לכו ,ותושרב שיש המ לכש ,ול םירמוא ךכ לע
.לכה ול עורפל אוה בייוחמ אליממו ,ה"בקהל ךייש לכהש תודוהל בייח

היהתש 38"ורזוע ה"בקה" ,הלעמלמ חוכ ול םינתונש - עבוש ןושלמ - העובשה איה הז לעו
ןצנאגניא זיא ענעגייא ןייק") ללכ יטרפ רבד םוש ןיאש ("גנוגייצרעביא") הרכהה וב
ךייש םלועה לכש ןוויכ ,תוקולא םלועה יניינע לכמ תושעל םיבייח אליממו ,("אטינ
.ה"בקהל

ןושלמ איה "הכרב"ש) הכרב םיכרבמש רחאל - םלועב ותוא םיכישממו הז חוכ םיחקול יתמו
קלח ,תצקמ לבקמ אוה :41"םדא ינבל ןתנ ץראהו" השענ יזא ,(40הטמל הכשמה ,39"ךירבמה"
.ולש השענש

תא לבקל ידכ ,ןיליפת םינפ-לכ-לע וא ,הרות-רפסב זוחאל םיכירצ תימשג העובשבש םשכ
:תינחור הדובעב אוה ןכ - הלעמלמ חוכה

תא תנתונ הרותהש ,הרותב הלילו םמוי עגייתהל - הרות-רפסד ןיינעה תויהל ךירצ הליחתכל
םע תוימשג רשקל התיה הרות-ןתמד שודיחהש ,ל"נכ ,תוקולא םע םלועה תא רשקל חוכה
דציכ הרומ הרותה - 41הארוה ןושלמ הרות :וטושפכ הרותד ןיינעה םג והז ירהו ,תוקולא
.ה"בקה ןוצר יפל םלועב ןיינע לכ לצנל

תליחתב םינפ-לכ-לע תויהל ךירצ - הרותב םויה לכ עגייתיש לועפל לוכי וניא םאש אלא
לכ לע הארוההו הלחתהה היהי הז ןיינעו ,ןיליפת תווצמ ידי-לע בלהו חומה דובעיש םויה
.םויה תליחתבש בלהו חומה דובעיש לע םידסוימ ויהי םויה ךשמב ויקוסיע לכש ,םויה

הדומ" היהיש וילע לעופ - רומאה ןבומב ,ןיליפתבו הרות-רפסב הזיחא לש ,הז ןיינעו
.תועובש ראשו יוטיבה תעובשל ךרטצי אל אליממו ,ה"בקהל ךייש לכהש ,"ולוכב

קחצי יאושינל עגונב וניבא םהרבא תעובשמ וז העובש םידמלש םעטה ןכ-םג ןבוי הז-יפ-לע
םידמל אליממו .הלבקה ירפסב עודיכ ,43יללכ דוחי ,ן"בו ה"מ דוחי ןיינע אוהש ,הקברו
.הדובעב יללכ ןיינע אוה םגש ,תצקמב הדומל עגונב םג הזמ

דוסיהש ,יללכ ןיינע תעדל שי םלועל םיאצויש העשבש ,איה ןיינעה לכמ לעופל הארוהה
- ךורע-ןחלוש יפ-לע - ול שיש לככ הרותב עגייתהל ,הרות-רפס ומע תחקל - אוה הדובעה לש
תושעל חוכה ול ןתי הזו .בלהו חומה דובעישב הגהנהה םינפ-לכ-לע היהת ןמזה ראשבו ,ןמז
.תוקולאל םילכ - םיימשגה ויניינע לכ תא

* * *

:תולגה תודוא רבודמ הז ינפלש השרפב - .הלואגה תלחתה תודוא רובידה ליחתמ ונתשרפב
רבכ רבודמ ונתשרפב לבא ."'וכ שבוכו ךלוה היה"ש 45ל"זראמכ ,44"ץראב זא ינענכהו"
ינב יניעל" היה הז ןיינעו ,ןורפעמ לארשי -ץראב הדש הנק וניבא םהרבאש ,הלואגה תודוא
.לארשי-ינב לכד תיללכ הלואג לש הלחתה - םהרבאל ךייש הזש ודוה לכהש ,46"תח

הז-ידי-לעש דבלב וז אלש וניצמ ירה - 47"ףסכ לקש תואמ עברא" הז לע םליש םהרבאש ףאו
ומשמ הרסחנ הז-ידי-לע ,48ןורסיח ולצא השענ ,הברדא אלא ,הלעמ םוש ןורפעל ףסוותינ אל
."ו" תואה

ףסכ לקש תואמ -עבראה ידי-לעש - םינושארה דחאמ רפס - 49"אזר חנעפ" רפסב בותכש-ומכו
ערז"ד ןובשחה יפל - םש בשחמש יפכ ,לארשי-ץראב קלח ידוהי לכ לביק ,וניבא םהרבא םלישש
אוביר םיששמ דחא לכ לביק לקש תואמ -עברא רובעש - 50"ףסכ לקש םישימחב םירועש רמוח
.לארשי-ץראב המא לע המא לארשי-ינב

הלואגה תא ךישמהלו ,םירתסהו תומלעהה תא ריסהל קר ךרוצ שי .זא רבכ הליחתה הלואגה
.שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע יוליגב הטמל
,ז"טשת'ה ,ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)

(228-234 'מע ,(וט) ןושאר קלח ,ז"טשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'

ךליאו 38 'מע א"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - תודעוותהה םויס דע ןאכמ (1
החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז הרודהמב .(ךליאו 33 'מע - ק"הלל תמגרותמ הרודהמב)
.הגומ יתלב

.ב,דכ (2

.י"שרפבו ב,חל תועובש (3

.פ"הע י"שרפ םג האר (4

.ישופתאל ה"ד (5

.ג,גפ צ"עמש ישורד ת"וקל םג האר (6

.(ךליאו זנ ע"ס) ותוא ןיעיבשמ ה"ד אינתל תורעהו םירוציק (7

.נ"שו .א"ער ,ח םירדנ (8

.ב"עס ,ל הדינ (9

.א,ב ארקיו ת"וקל הארו .ו שגיו אמוחנת (10

.נ"שו .(הנשמב) ב,דל תוכרב (11

.ב,זע תבש (12

.271 'מע ח"שת .טער 'מע ג"נרת מ"הסב ספדנ (13

.תרותב םא יכ (ב,א) פ"הע (14

.(ךליאו 214 'מע ו"טח תויודעוותה - םחנמ-תרות) רמאמהב הכוראב האר (15

.א,ו תוכרב (16

.א"מפ אינת .א"יס םש ז"הדא ע"וש .ה"ס ה"כס ח"וא ע"וש (17

.א,טכ ג"ח (18

.א,טיק תבש (19

הז השעמב זמורמ - תיטרפ החגשהב אוה לכה אלא ,"יארקא" לש םיניינע ןיא לארשי ינב לצאש ןוויכו (20
.(הגומ יתלב החנהמ) תבש ירקיא םכח-דימלתש

.ה"פר תועד 'לה ם"במר האר (21

.הזה םויה םצעב ה"דר ךל פ"ס א"ותב אבוה (22

.נ"שו .ב,חכ אמוי (23

.וט אראו אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש (24

.דועו .ו ,בי ךל-ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (25

.נ"שו .ךליאו 85 'מע ב"יח .ךליאו 122 'מע ו"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (26

.נ"שו .ךליאו 270 'מע ז"טח ש"וקל םג האר (27

.רחשה-תוכרב חסונ (28

.ב ,ז"כפ ר"קיו (29

.ג,אמ בויא (30

.א,וצק א"ח ד"וקל (31

.ג,גי ךל-ךל (32

.פ"הע י"שרפב אבוה .ג ,א"מפ ר"ב (33

.זי,ח בקע (34

.א"עס ,ג מ"ב (35

.ד"כפס אינת (36

.203 'מע ז"שת מ"הס .דצ 'מע ח"ערת מ"הס - ע"פב סרטנוקב ע"ז ל"יש םולשב הדפ ה"ד(37

.נ"שו .ב,ל ןישודיק האר (38

.ז"פר םיאלכ (39

.מ"כבו .ג,זל ץקמ א"ות (40

.א"עס ,הל תוכרב .זט,וטק םיליהת (41

.(ח,טי םיליהתל) ק"דרה םשב תישארב פ"ר (ל"רהמל) א"וג (42

.(ךליאו ב,זכק) ןתחיש הפי ה"ד הרש-ייח ת"הוא .ג,וצ הכרב ת"וקל האר (43

.ו,בי ךל-ךל (44

.פ"הע י"שרפ (45

.חי,גכ ונתשרפ (46

.זט,םש (47

.פ"הע י"שרפ הארו .ורתי פ"ר אתליכמ (48

.פ"הע - .ל"ז יולה הדוהי ר"ב קחצי וניברל (49

.זט,זכ יתוקוחב (50


םינפ-לכ-לע תויהל ךירצ - הרותב םויה לכ עגייתהל לוכי וניא םא
הז ןיינעו ,ןיליפת תווצמ ידי-לע בלהו חומה דובעיש םויה תליחתב
םויה לכל הלחתהה היהי


רבכ - אוה בשוח - דומילהו הליפתה רחאל לבא ,ללפתמו דמול אוה
!ודי םצועו וחוכ הז ירה התעמו ,ובוח תא ה"בקהל ערפ

רקיעה אוה השעמה


רודה אישנ תוחילשב םיכלוהש תעדל


תוחילשב החלצהל ללפתהל ,ךכל ףסונבו

חילציש ול חטבומ ,םיאתמה ןפואב היהת ותלועפו ותדובע רשאכש - רזעילא תשרפמ הארוהה
."ךכרד חילצהו ךתיא וכאלמ חלשי 'וג 'ה" יכ ,לעופב השעמל עגונב הזב

,('וכ הריחב לעב אוה תלוזהש ליעל רומאכ) "ךירחא תכלל השאה הבאת אל"ש םנמא ןכתיי
עגונב יכ ,לעופב השעמל ללכ תכייש הניא וז תורשפא לבא - "תאז יתעובשמ תיקנו" זאו
."'וג ינבל השא תחקלו ךכרד חילצהו ךתיא וכאלמ חלשי 'וג 'ה"ש ול חטבוה לעופל

ךלוהש עדייש ,ונייה ,"תובא ידבע"ד בצמו דמעמב היהיש קר הז ירה - ונממ םיעבותש המו
,ונייה ,"תובא ידבע לש ןתחיש"ד ןיינעה תויהל ךירצ הזל ףסונו ,רודה אישנ לש ותוחילשב
.ותוחילש יולימב חילציש ה"בקהל ללפתיש

ול הצפק" שארל לכלש רזעילא לצא היהש יפכו - ותוחילש יולימב חילצמ אוה הז ידי-לעו
תועינמה תורמל הקבר תא תחקל חילצה ךכ-רחאו ,(תוחילשה םוקמל עיגהש םדוק) "ץראה
תא ליערהל הסינש דע ,בכעל הצור היה לאותבש ל"זר תושרדב רפוסמכ - 'וכ םיבוכיעהו
...'וכ ותימהו ךאלמ אבו ,'וכ רזעילא

ןפואב ותוחילש יולימב קסעתמ רשאכש ,דחאו דחא לכ תדובעל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
לכ םילטבתמש ןפואבו ,ותוחילש יולימב חילציש ול חטבומ ,('וכו הזב הנשמ וניאש) םיאתמה
.ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה תוללכ לעפנש דעו ,םיבוכיעהו תועינמה

הרותד "בלח"ב תודהיב םינטק "קינהל" שי

ואיבה התשמה םויב"ש ,ונייה ,"הרש םינב הקינה"ש רפוסמ קחצי תדיל תודוא הרותה רופיסב
ואיבה יפוסא אלא ,הרש הדלי אל תורמוא ויהש ,(הרש) םתוא הקינהו ,ןהמע ןהינב תא תורשה
."קושה ןמ

:רתויב אילפמ אוה הז רופיס ,הנהו

,'וכ םישנה תא תרייגמ הרשש ןיינעה תמגודב היה אל "הרש םינב הקינה"ד ןיינעה תוללכ
הקינה" ןכ-יפ -לע-ףאו ,םדוקה םבצמו םדמעמב םה וראשנ "הרש םינב הקינה"ש ירחאל םג יכ
..."הרש םינב

:לעופל עגונב הז רופיסמ הארוהה

ןיינעה היה ,"םימעה לכמ ונתרחב התא"ד ןיינעה תוללכ הלגתנש םדוק ,הרשו םהרבא ןמזב
לכמ ונתרחב התא" רשאכ ,הרות-ןתמ ירחאל לבא ,ולוכ םלועה לכל עגונב "הרש םינב הקינה"ד
.דבלב לארשי ינבל עגונב אוה "הרש םינב הקינה"ד ןיינעה ירה ,"םימעה

לש ןיינעב תושילח לועפל הצורש בצמו דמעמב אצמנש ידוהי םישגופ רשאכ :תרמוא תאז
הנה - 'וכ ותגהנהב חילצי ילוא תוסנל ידכ 'וכ ונב תא לטלטל וליפא ןכומו ,ו"ח תודהי
תחקל םיכירצש ,ונייה ,"הרש םינב הקינה"ד ןפואב תויהל הכירצ הז ידוהי םע הגהנהה םג
יניינעב "ןטק" םג אוהש ,ומצעב הזה ידוהיה תא תחקל ןכו ,הז ידוהי לש ןטקה ונב תא
"םימ"ה תניחב םהל תתל םיכירצש דבלב וז אל ,ונייה ,הרותה "בלח"ב םתוא קינהלו ,תודהי
,הרותה תוימינפ ,הרותבש "בלח" תניחב םג םהל תתל םיכירצ אלא ,הרותד הלגנ ,הרותבש
המכב ראובמכ ,הרותה תוימינפ לע יאקד ,"ךנושל תחת בלחו שבד"ד ןיינעה תוללכ והזש
.תומוקמ
,ב"משת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תחישמ םיעטק)

(הגומ יתלב - 428-437,429-438 'מע א ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


?םלועב חישמה תאיב שדחת המ


עבטהמ הלעמלש תוקולא תניחב יוליג

;תולגהמ (הניכשהו) לארשי תלואג :ומכו .םילענ םיניינע המכו המכ ושדחתי חישמה תאיבב
'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח לארשי ויהי" :הזמ הלעמל
.תישארב השעמב שודיחו יוניש :הזמ הלעמל ;"'וכ 'יוה תא העיד ץראה האלמ

תליחתב קר אוה "דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא" ורמאש המו)
ימעל עגונב רמאנ הז רמאמש ,אנמיהמ איערב בותכש המ יפ-לע טרפבו .חישמה תומי לש ןמזה
;(םימכח-ידימלתל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,ץראה

יכ ,ובתככ םשה תא ןיארוק ויהי ןכלש) יוליגב זא היהת עבטהמ הלעמלש תוקולאה תניחב
ןמזמ הלעמלש - דחאכ היהיו הווה ,היה - 'יוה םש תניחב יוליג ויהי ולוכ םלועה לכב
.(שדקמה-תיבב היהש יוליגה תמגודב ,םוקמו
(תודיסחה תרות לש הניינע סרטנוק)


תוימינפה תא ושיגרי "הלגנ"ב םג

הברםל" ,(א,וט היעשי) רמאנש והז .הרותבש הלגנה קלחבש תוימינפה הלגתת אובל-דיתעל
תא וארי זאש ,הדיתעה הפוקתב רבדמ הז קוספ יכ ,(הלימ עצמאב המותס ם"מ) "הרשמה
תזמורה) המותס ם"מ שי (הרותבש הלגנל תזמורה) החותפ ם"מ םוקמב ןכלו ;הלגנבש תוימינפה
.הבש תוימינפה תא "ושיגרי" הלגנב םג יכ - (הרותה רתסנל
(611 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


האירבה רוריב תומילש

-םלוע :הזב םינמז השולש תויללכבו [...] תמלתשמו תררבתמו תכלוה הרקיעב האירבה תוללכ
בוטה ,ינחורהו שיה ןיב המחלמה ןמז אוה הזה-םלוע .םיתמה-תייחת ,חישמה-תומי ,הזה
.'וכ םימעפלו בוטה חצנמ םימעפל ,ץמאי םואלמ םואלו .ערהו

בוטהמ ערה דרפויו ערה ןמ בוטה וררביו המחלמה תא לארשי ינב ומילשישכ ,חישמה-תומיב
ויהי אלש ,תעדה ץע אטח םדוק היהש ומכ םדאה תומלשל םה ועיגי זא ,אתולג ןמ ןוקפיו
.בר ברעב ,םלועב ארחא -ארטיסל ןיידע הנשי לבא .ערו בוטד אנליא תטילש תחת לארשי
תומיב םייחה ולא לכ ןכלו .לארשי ינב תומילשב םג ןורסיח שי הז ידי-לע אליממש ןבומו
.ומוקי ךכ-רחא קרו ,םיתמה-תייחת םדוק ותומי חישמה

םינתונש רכשה ידי-לעו ,ותדובע חוכב עיגהל םדאה לוכי הילאש תומילשה והזש רמול שיו -
- ותדובע ךרע יפל ול

אוה חישמה תומי ןכלש ,תומילשה םלוסב םתדובע ידי-לע ולעי םמצע חישמה-תומי ךשמבו
.ותומילש תילכתו םתושעל םויהד רקיע אוה זא הברדאו .םתושעל םויהד ןמזה

התימו אטח ןיאו ץראה ןמ לילכ האמוטה חור תא ריבעיש הייחתה-םלועב הז לע ףיסומ
,םדאה ןימ תומילש תילכת היהי זאש ,תוומה ךאלמ אוה ערה-רציל טוחשי ה"בקה יכ ,םלועב
דיתעל תולטב תווצמ ןכלו .הלעמלמ הנתמב ןינתונש המ אלא ,הרכשו ותדובע ךרע יפכ קר אל
.הניכשה ויזמ ןינהנו םהישארב ןהיתורטעו ןיבשוי םיקידצ אלא ,םיתמה תייחתב אובל
(חס 'מע ב ךרכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)

יבר יצוצינ


'תבש תוביסמ'


ב"הראל עיגהש רחאל יברה לש תונושארה ויתולועפמ תחא
רתויב הלענו בושח ןיינעה" * 'תבש תוביסמ' ןוגרא התייה
לכ רכשו" ,יברה בתוכ ,"הזב תויאדכ העיגיו תולדתשה לכו
םיצירמת ,תובושת ,תוכרדה * "ראב יד ןיא הזב םיקסעתמה
ש"נא ברקבו ד"בחל ץוחמ 'תבש תוביסמ' ביבס תויואטבתהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תירבה -תוצרא תמדא לע ונרוד-אישנ ר"ומדא ק"כ לש וילגר וכרדש רחאל םישדוח השולשכ
וליצב ופפותסהש ,םיריעצה ץמוק לש תיד"בחה תוליעפה רקיע .'תבש תוביסמ' ןוגראב לחוה
יבחרב ליחתה רבדה .'תבש תוביסמ'ל םיפינס ןוגריאב הדקמתה ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש
.םיפסונ םיבר תומוקמלו הדנקל טשפתה םשמו קרוי-וינב תוידוהיה תונוכשה

בותכל הברהו ןיינעה לע דקיפ - "ש"מרה" לוכ יפב הנוכש ,האישנ יבד הינתח זא - יברה
תוליעפה תרטמ .(ןמסנ םשו שדוק-תורגא לש 'א ךרכ ףוסבש םיניינע-חתפמב האר) אשונב
,ולבי ,הלאב אצויכו רודכ יקחשמב ,קראפב תבשה תא תולבל םוקמב ,םידוהי םידליש התייה
.תיתבש-תידוהי הריוואב ,תחא העש םג ולו

-דוביכ ולביקו ידוהי רופיסמ ונהנ ,עובשה תשרפ לע םירבד ועמש 'תבש תוביסמ'ה יפתתשמ
.שדוקה-תרהט לע תודסומב ןכמ רחאל וטלקנ םהמ םיבר .לק

"?'תבש תוביסמ' רבכ תנגרא"

הז םעו 'תבש תוביסמ' םע ליחתה (צ"יירוהמ) יברה" :תודעוותהב יברה אטבתה תחא תונמדזהב
573 'מע םש םג הארו ,692 'מע ב ךרכ 'ךלמ ימי' הז לכב האר) "ולוכ םלועה לכ תא ושבכי
.(אל 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא הארו .620 'מעו

.תואישנה תלבק רחאלש םינשב 'תבש תוביסמ' דודיעו זוריזב - וז המישר לש הניינע רקיע

תומלשב םסרופ .ג"ישת תנשב) הרשע-עבראה ותדלוה-םוי לגרל ,רענ לש 'תודיחי'ב
:תבש-תוביסמ ןגראי רענהש יברה לש לודגה ונוצר רכינ (17-18 'מע ג ןויליג 'תורשקתה'ב
?'תבש תוביסמ' רבכ תנגרא םאה :יברה
.אל התע-תעל :רענה
?עודמ :יברה
.םידלי םייוצמ אל םיללפתמ ונא ובש תסנכה-תיבבש ינפמ :רענה
?[הרותב] ארוק ךניא [שדוק-תבשד] החנמ תליפתב ףאו :יברה
.תובר םימעפ אורקל יל ןמדזמ החנמב :רענה
?םידליב םש ןיחבמ ךניאו :יברה
.םידחא םידלי םירד יתביבסב ,האור ןכ ינא :רענה
ךילעו ,ישילש וא ינש ימיב זא - תבשב אל םאו ,'תבש תוביסמ' ןגראל ךילע ,ךכ םא :יברה
'סקאט'ו 'ןסעומש'ה ךותמ לידבהל וא ,שרדמה ךותמ ,השרפה ןמ תוישעמ םהינפל רפסל
.[תילגנאבו שידיאב רואל-ואציש 'רעונל תוחיש']

ךל םלשי אוהש בוקודוח ברה םע רבדא ינא :רענל רמאו יברה ףיסוה 'תודיחי'ה ךשמהב
.[דוביכה=] 'סטנעמשערפער'ה תרומת

םימש-תאריבו דומילב תלעות

תמרוג המודכו תבש-תוביסמב תוקסעתהש ןנואתה (פק 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא האר) ינולפשכ
יכ ןקזה ר"ומדא ירבד תא ןעוטל וריבסיש יברה שקיב ,דומילב םיליעפה לש םתדמתה תושילחל
ראשה ןיב .הרותה דומילב החלצהל וליפאו םימש-תאריל הליעומ אקווד תלוזה םע תוקסעתה
:יברה בתוכ

אלש ולעתנ ולא ומכ תודובעב וקסעתהש ולאש ןאכ שחומב וניארש המ לע ףסונ
.םידומילב הדמתהב םג ךרע יפל

"םשור ראשיי אלש רשפא-יא"

.םלועב םינוש תומוקמב 'תבש תוביסמ' יליעפל יברה בתוכ ךכו

:(זמר-ומר 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא) ןוטסובל

רשאו 'תבש תוביסמ'ב םיפתתשמה םידליה רפסמ הברתנש ובתכמ לבקל יתינהנ
,הזב ץמוא ףיסוי אבהל םג יאדוובו ,הבישיהמ אלש ולאכ םג םהילא םיפרטצמ
תווצמו הרות לש הלועפ לכב רשא ,ה"כ קרפ ףוס אינתב ראובמה לע ףסונ רשא
רשפא-יא ךוניח לש םיניינעב הנה ,דעו םלועל יחצנ אוה הלעמל הז דוחי ירה
םינשנו םירבדה םיכלוהשכ טרפבו ,ואוביש םינשה לע םשור הזמ ראשי אלש
.בורקב תוכשמנ תולועפל תווקל שי זאש ותבשב תבש ידמ םישלשנו

:(ג-במק 'מע אי ךרכ םש) לואירטנומל

תא וניכה חטב ,ןהירדסו 'תבש תוביסמ' תוליעפמ חווידה לע החמש . .
התוכיישו הרות-ןתמ תארקל - תועובשה-גחל תמדוקש הפוקתב - םיפתתשמה
.םידליל

םידומילהמ בושח תוחפ אל

:(הכק 'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה') א"כשת רייאב 'דמ תרגיאב יברה בתוכ ךכו

אל תובושח (םידימלתה םע םג ןבומכ) תודימלתה םע תולועפהש ,טושפ םגו ןבומ
,הדומילמ רתוי השומיש הלודג - ל"זח תארוהכו ,םהמע דומילה רשאמ תוחפ
.שחומב םג הארנכו

החווידו ,היתודימלת םע הלעפ תותבשב ףאש ,הדיקפתל הרוסמ ,הריעצ הרומל בתכנ בתכמה
תבש תליפתב רפסה -תיב תודימלת - תונבה תופתתשה ןפואמ ןוצר תעיבש רדעה תודוא" יברל
.התלועפב ךישמהל םא הבתכמב הלאש הרומה ."תבש תולועפבו


:(םש) יברה תבושת

זוחאלו ,האלמה תופתתשה-יא תביס ררבל אוה רומאהב רקיעהש ןבומ הנהו
.הביסה לטבל םיעצמאב

:ךשמהבו

-םשהו ,רומאהב םהיניב וצעייתיש יתווקת ,ץעוי בורב העושתו רמאנה יפ-לעו
.םדקהב ןיינעה ןוקיתל הצע אוצמל םחילצי ךרבתי

"ריכזמ וניאש אלפלו"

-ןרובלמל - זל 'מע 'י ךרכ שדוק-תורגא) םעפב םעפמ ריכזה םלועב םיבר תומוקמב ש"נאל
:(הילרטסוא

.'וכו 'תבש תוביסמ' תכירע ...תודוא רבד ריכזמ ןיאש אלפלו

:(הכ 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא) ןכו

הזכ ןיינע םג יאדווב רשא ,'תבש תוביסמ' תודוא רבד ריכזמ וניאש אלפל
.תוטשפתהבו המיאתמה הרוצב םדסייל יאדכ ואל םאבו ,ומוקמב ונשי

םיפינס דוע ססבלו םיקהל

ו"טשת תבט שדוחב יברה בתוכ 'וכו רעונה םע תולועפ סוסיבו דוסייב קסעש ץרמנ רוחבל
:(זסר 'מע י ךרכ שדוק-תורגא)

דחא רפס-תיבב רקבישכ יתווקת ירה ,'תבש תוביסמ'ל עגונהב ותלאשל עגונהב
ןאכמ גהנתיש הזכ ןפואב 'תבש תוביסמ'ה תא ססבלו דסייל לכוי ,םייתשו םעפ
דומעיו רתא לע אצמיש ומוקמ-אלממ םע רבדתי םא טרפבו .וידעלב םג אבהלו
.ינשה םוקמב םג הזכ השעי ,דחא םוקמב ססביש רחאלו ,םיבתכמ רושיקב ודמע

ש"נא ידלי ןיב םג

ד"בח-רפכב רשא ךוניחה תדעו"ל (הפר 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) י"חשת תנשב יברה בתכ ךכו
:"ויחי םהילע 'ה

םג יאדוובו .תבש תוביסמה רודיס רבד-לע םיבתוכ וב ...םבתכמ תלבק םירשאמ
'ית ד"בח תונבו ישנ תכרדהב ןבומכ ,הז ןיינע ורדיס הנייחת תונבהל עגונהב
.ד"בח-רפכב רשא

םינבהב רידחהל וחילצי תונבל תוביסמה ןהו םינבל תוביסמה ןהש ןוצר-יהיו
.יתודיסח םוחו רואב םיראומ היתווצמו הרות תודהי יניינע רתוי דוע תונבהו

:(ופר 'מע םש) יברה בתוכ בתכמה םויסב

לע ףסונ םתחלצהו וז םימש תכאלמב םיקסועה תחאו דחא לכ לש םקלח ירשאו
.םיטרפה םהיניינעב ךשמנש החלצהו הכרבה

..."תעדל ןיינעתא"

הרות-דומלתהו הבישיה תלהנהל יברה בתכ (בנק 'מע ב ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת תנשב רבכ
:תונוש תודע ינב ,רפכל ץוחמ ויה וידימלתמ בושח קלח רשא ,ד"בח-רפכבש

ןיבמ רבכ שי םאו םהידימלת ליבשב 'תבש תוביסמ' םירדסמ םא תעדל ןיינעתא
וניתרות דומלל תויחרכהה לע םהיתורבחו םהירבח תא םיררועמה ולאכ םידימלתה
.היכרדב תכללו היתווצמ רומשלו השודקה

הביסמל הביסמ ןיב

ךרכ שדוק -תורגא - ט"ישת ןוושחרמב 'ג) תווצמ לועל הסנכנש הרענל יברה לש בתכמ הנהו
:(הל 'מע י"ח

םגו ,הזב אצויכו 'תבש תוביסמ' ןוגרא ידי-לע תודהיה תצפהב תקסועש יתווקת
ידי לע םימשבש וניבאל םבל ברקל התביבסב עיפשהל תלדתשמ הביסמל הביסמ ןיב
.החילצי ךרבתי-םשהו ךרבתי -םשה לש ויתווצמ םויק

:(דלש 'מע םש) יברה בתוכ שדוקה-ץראב תרחא הרענל

תודוא ,וב תורקל יל םענו ,ןסינ 'טמ הבתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל
תושילחמ רעצה ןבומו 'וכו תונבל ןודעומ ,'תבש תוביסמ' ןוגראב היתולועפ
.קספה םג ןהמ וזיאבו היתולועפב הז ירחאל הלחש

הזב לוחי ד"בח תונבו ישנ בל תמישל םעפה דוע ןיינעה איבתשכש יתווקתו
תויאדכ תולדתשהו העיגי לכו ,רתויב הלענו בושח ןיינעה ירהו ,הבוטל יוניש
.רומאהב בוט רשבתש ןוצר-יהיו ,הזב

תבש תשודק תרבסה - תילכתה

.גחה דובכל יזכרמ סוניכ לואירטנומב 'תבש תוביסמ' יליעפ ונגריא ז"ישת םירופ תארקל
-בנת 'מע די ךרכ שדוק -תורגא) רמאנ ובו הכרב בתכמ םינגראמל יברה רגיש סוניכה תארקל
:(ג

!הכרבו םולש

סוניכל םיננוכתמ רשא הבוטה הרושבב ,ןושאר-רדא ח"כמ ובתכמ לע הנעמב
.הבוטל-ונילע-אבה ןושארה םויב 'תבש תוביסמ' ידלי

הז סוניכב תו-םיפתתשמה לכ לש םבל ברקל חילצי םדיב 'ה ץפח רשא ןוצר-יהי
.הז ירחאל םיאבה םימיב םג תווצמה םויקב ףסוותי אלימבש ,םימשבש וניבאל

רשא תבשה תשודקמ רשא ןוצר-יהי ,ימוי ילוכ ןיכרבתמ הינימ תבשד ומכו
תו-םידליהב השודק תפסות ךשמות ,'תבש תביסמ'ד ןיינעה תילכת אוה התרבסה
םהירומו ,ץראב שודק יוג םתושעל לוחה תומי ךשמב םג םהישארב םהילהנמו
.תוינחורו-תוימשגב יתימא תחנ בור םהמ וורי ויחיש םהירוהו

איהש אוה-ךורב-שודקה לש ותדימבו ,ראב יד ןיא הזב םיקסעתמה לכ רכשו
.הבוטל םבבל תולאשמ יולימל הדימ דגנכ הדימ

.רומאה סוניכב םיפתתשמהו םילדתשמה םיקסעתמה לכל הכרבב

...יהיו - רמא אוה

יברהמ בתכמ ,רימז 'יחת לחר תרמ ותייערו 'יש לאפר 'ר ח"הרה ולביק ב"כשת לולאב 'זב
."ותביבסב תודהיה תצפהב םתוקסעתה תוכזו" :ראשה ןיב ,בתכ ובו (158 'מע 'ייח תוחילש')

וכרא אל ךא .דובעל ליחתהל םהילע ימ םע ;יברה ירבד ןוזמרי המל ועדי אל גוזה ינב
םהל ולחיאו רשע -עשת יאליגב תודלי המכ םתיב תלד לע וקפד ג"כשת הנשה-שאר לילבו םימיה
.הבוט הנש

םה) רצחב הלודג הכוס גוזה ינב ונב תוכוסה גח תארקל :רורב היה םימשה ןמ זמרה
ימיב םייח הקקש הכוסה .התיינבב הביבסה ידלי לכ תא ופתישו (עקרקה תמוקב וררוגתה
דחאב .לק -דוביכב ודבכתנו םינימ 'ד לע וכריבו םידליה ועיגה םוי ידמ רשאכ ,תוכוס
הלעמל םתיבב ומייקתהש 'תבש תוביסמ'ל ןיערגה היה הזו ,תדחוימ גח-תביסמ הכרענ םימיה
ךכמ האצותכ וברקתנ םימיה תוברבש ימ ףא ויה .תודליו םידלי םישימחכ תופתתשהב ,םייתנשמ
.תודהיל

טעומב קפתסהל אל

:(ג"יש 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת תנשב ויחולשמ דחאל יברה בתכ ךכ

יתווקתו ,[ימוי ץיק הנחמ=] פמעק יעדה תודוא ובתכמב דוחיב תורקל יל םענ
היהיו ,םהילע ףיסוהל ולדתשי אלא ,םתודוא בתוכש םידליה רפסמב וקפתסי אלש
עגונהב םג הז לככו ,פמעקה תגהנה ביט םסרפתנש רחא רתוי לקנב התע
.'יחת ותגוז ידי-לע תלהנתמה 'תבש תוביסמ'ל

:םייסמ יברהו

ללכה ןמ אצוי ןפואב חילצהל רומאה לכב ץמוא ףיסוהל םחילצי ךרבתי םשהו
.םייטרפה םהיניינעב ותחלצהו ךרבתי-םשה תכרב ןכ םג הברתת הז ידי לעש

םשה תכרבל ילכ

ררגש רבד ,רומח ימצע-ןוחטיב רסוחמ לבוסש רענ לע יברל ש"נאמ דחא בתכ ט"ישת תנשב
:(זת 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) יברה עיצמ ותבושתב .תופסונ תוילילש יאוול תועפות

,גיהנמ תויהל לוכיש ןיינעב רענה תא םיקיסעמ ויה םאש ,רמול םוקמ שי
םינש הזיאב ונממ םינטק םידלי לש 'תבש תוביסמ' תמגודב) הזב אצויכו עיפשמ
האור היהש ןוויכ ,ולש תוביציבו ולש החטבב ףיסומ הז היה ,(הזב -אצויכו
םוקמ שי ,וז הזזה ידי-לעו .ותכרדהו ולוקל םיעמשנה הלאכ םנשיו חילצמש
םנשי םיכרדו םינפוא המכ יאדוובו ,ןמצעמ םילטב ויה תוערפהמ המכש ,רמול
.הגהנהל הצריש (םע ןעהיצניירא) וכישמהלו הזב-אצויכו רומאהכ הצובק רדסל
ךרדמ הלעמל םג ךרבתי םשה תוכרב תלבקל ילכ הז-ירה עבטה ךרדב םישועשכו
.עבטה

"הלוגסכ הז שמשיו"

דומילל המלש הנש שידקהל יברה ידי-לע הווטצנ ,תוליעפב תואלמ ויה וידיש הבישי רוחב
רדגב דחא ןיינע ריתוה יברה ךא .םויה לכ ךשמל ,הבישי ילתוכ ןיב ,תודיסחו הלגנ - הרות
תשר לש רפסה-יתב ידימלת ברקב רוחבה ןגריאש 'תבש תוביסמ'ה אוהו 'ללכה ןמ אצוי'
:(חמר 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא) םינוש תומוקמב 'קחצי-ףסוי ילהוא'

ףלא םיכז ובלו וחומ ...עובשה לכ ךשמב אוה ודומילל הלוגס ןכ-םג הז שמשיו
.וחילצי ךרבתי םשהו ,הככ םימעפתודיסחה ינייעממ


הרש-ייח תשרפ


(א,דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו

"םימי" ."םוי רואל םיקולא ארקיו" ,(א תישארב) ביתכדכ ,יוליגו רואל זמור - "םוי"
ידי-לע םלועב ךשמנה יקולאה רואה :יוליגו רוא לש םיגוס ינשל םיזמור - (םיבר ןושל)
.םימש םשל תושרה ירבדב תוקסעתה ידי-לע ךשמנה רואהו ,תווצמו הרותב הדובעה

רואה יגוס ינש תכשמהב תומלשב ותדובע תא דבע וניבא םהרבא - "םימיב אב ןקז םהרבאו"
ידי-לע ."שדוקה-תרהט לע ושענש ןילוח" תניחבב ויה ולש תושרה יניינע םג ,ןכש ,םירומאה
.(המכח הנקש הז - ןקז) ארובה תגשהב תילענ הגרדל עיגהו הכז הז
(218 'מע טק ףד ,הרות-רוא)

* * *

זאמ ,ןמזה ןמ הלעמל אוהש םש לע 'ןקז' ארקנש ,ןוילעה םהרבא ונייה - "ןקז םהרבאו"
.םדקמו

םלועב יחש םש לע 'םימי' ארקנש ,ןותחתה םהרבאב השבלתנו הכשמנ וז הדימ - "םימיב אב"
.ןמזה רדג תחת ,הזה

'םהרבא' תניחב ומצע לע ךישמה - דסחו הקדצ תיישעב ץמאתה וניבא םהרבאש ידי-לע
.ןוילעה
('ב 'מע י ףד ,הרות-רוא)


(א,דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו

םימי דגנכ הנקז - ןאכ לבא ,הנקזב וניאו םימיב ,םימיב וניאו הנקזב אוהש םדא ךל שי
(הבר שרדמ) הנקז דגנכ םימיו

.הרות דמולש םדא ונייה ,(בל ןישודיק) "המכח הנקש הז אלא ןקז ןיא" - "ןקז"

.תווצמה םויקב קסועו לעופ םויו םוי לכבש םדא ,וימי לכ םע עיגה - "םימיב אב"

.הדי-לע הלעתמו הרותה תמכח תא הנוק אוה .ושפנל תומלש םדאה שכור הרותה דומיל ידי-לע
םלועה תוימשג תא ךכזמו ריאמ אוה ,םיימשג םירבדב תושבולמה ,תווצמה םויק ידי-לע וליאו
.

תלוזה ןוקית תא - "םימיב אב" וליאו ;תימצעה תומלשה תא תלמסמ - "הנקז" :הז יפלו
.(םלועה)

תיינקב קרו ךא קסוע אוה - "םימיב וניאו הנקזב אוהש םדא ךל שי" :שרדמה רמואש והז
תראהב קסוע אוה - "הנקזב וניאו םימיב" ;ותביבס תא ריאהל לדתשמ וניאו ,ושפנב תומלש
- "הנקז דגנכ םימיו םימי דגנכ הנקז ,ןאכ לבא" .חכוש אוה ומצע לע וליאו ,דבלב םלועה
.תומלשב םהמ דחא לכבו ,םיווקה ינשב קסע םהרבא
(773 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,דכ) תאצי הקבר הנהו רבדל הליכ םרט אוה יהיו

אוה יהיו - רזעילא .המלשו השמו ,םהרבא לש ודבע רזעילא :םהיפ הנעמב ונענש םה השולש
הלאה םירבדה לכ תא רבדל ותולככ יהיו ביתכד - השמ .תאצוי הקבר הנהו רבדל הלכ םרט
'וגו םימשה ןמ הדרי שאהו 'ה לא ללפתהל המלש תולככו ביתכד - המלש .'וגו המדאה עקבתו
(הבר שרדמ)

:םדאה תושקב יולימב שי םינפוא ינש

יזאו .המודכו תינעת תריזגב ומכ ,םינונחתבו הליפתב םיבר םימחר תשקב ידי-לע (א
,לולעו הליע תניחב הגירדמל הגירדממ ,םלועל םלועמ ונייהד ,הליגר ךרדב האב 'הכשמה'ה
.הזה-םלועב הטמל העיגמש דע

הדוהי בר ומכ .הנענ - שקבמשכ דימ אלא ,תדחוימ תוקסעתהו םיבר םינונחת ידי-לע אלש (ב
בישמ" ורמאו הביתה ינפל ודרישכ ,וינבו אייח בר ןכו .ותשקב האלמתנ דימ - ולענ ץלחשכש
תבכעתמ הניאו הריהמ ךרדב האב וז 'הכשמה' .(חור הבשנ) "אקיז בישנ" דימ - "חורה
.תומלועב

רדסמ הלעמלש ,ןוילע דסחמ אוה וז העפשהו הכשמה שרושש יפל ,אוה ('בה ןפואל) רבדה םעט
.בוכיע םוש ילב ,תוריהמב העפשהה תכשמנ - וז הניחבמ ךשמנשכו ,תולשלתשה

:"ורבד ץורי הרהמ דע ,ץרא ותרמא חלושה" (מק םיליהת) בותכב םיזמורמ ולא םינפוא ינש

תומלועה ךרד ליגרה ןפואב תכשמנה ,'אה ןפואבש 'הכשמה'ל הנווכה - "ץרא ותרמא חלושה"
.תימשגה ץראל דע

תבכעתמ הניאו תוריהמב תכשמנה ,'בה ןפואבש 'הכשמה'ל הנווכה - "ורבד ץורי הרהמ דע"
.תומלועב

,תולשלתשהמ הלעמלש הניחבל םתליפתב ועיגה םה - "םהיפ הנעמב ונענש השולש" ןיינע והז
.דימו ףכית ,תוריהמב ונענ ןכלו
(110 'מע ה"שת םירמאמה רפס)


(דל,דכ) יכונא םהרבא דבע

דוחיאה - תוללכבו ,(ן"בו ה"מ) ףוגה םע המשנה לש דוחיאה תא םילמסמ הקברו קחצי יאושינ
חוכה ןתינ זאש ,הרות-ןתמ תעב הלחה וז הדובע .תוימשגו תוינחור ,ןותחתהו ןוילעה לש
םהרבאמש ל"זר רמאמכ ,םהרבאמ דוע הלחה ךכל הנכהה ךא ,השודק לש אצפחל ימשגה תא ךופהל
,םהרבא לש ודבע יתויהב - "יכונא םהרבא דבע" והז ."הרות םיפלא ינש" לש הפוקתה הליחתה
.הקבר םע קחצי לש הז דוחיא לועפל יחוכב ,הרות -ןתמל הנכהה הלחה ונממש
(105 'מע א ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס)


(במ,דכ) ןיעה לא םויה אובאו

(י"שר) תובא ידבע לש ןתחיש הפי

העמשמ החיש :ה"בקה יבגל םדאה לש תטלחומ תולטבתהל זמור - "תובא ידבע תחיש"ד ןיינעה
- ה"בקה לא ללפתהל חרכומ אוה ןכ -לעו ,ויתוחוכ לע ךומסל ולש תלוכיה-יאב ריכמ םדאהש
ולשמ תואיצמ לכ ול ןיאש ,דבע ומכ אוה םדאה ,ונייה תובא ידבע ."הליפת אלא החיש ןיא"
חלשי אוה"ד ןפואב העפשהל ילכ םדאה תא השוע וז תולטבתה .ונודאב ירמגל יולת אוהו
תא הליחתכלמ חיטבמו וינפל ךלוה ךאלמה ;שארמ תחטבומ החטבההש ונייה ,"ךינפל וכאלמ
.החלצהה
(103 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זס,דכ) השאל ול יהתו הקבר תא חקיו

תוינחור ,ןותחתו ןוילע לש דוחייה ,ן"בו ה"מ לש דוחייה תא םילמסמ הקברו קחצי יאושינ
,ופוסב הרות-יטוקילב אלא ,ונתשרפל רוא-הרותב עיפומ וניא הז רואיב ,הנהו .תוימשגו
,םדאה תדובע לכ לש תילכתהו תומלשה אוה הז דוחייש ,ןאכ שי זמרש רמול שיו .הכרב תשרפב
.הרות-יטוקיל םויסב וניינע ראבתנ ךכיפלו
(106 'מע א ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס)

תורעהו תובוגת


םתחנהו ןיליפת יגהנמו יניד

:א"לת-ט"כת תונויליגל "ןיליפת" ןיינעב תומלשהו תורעה המכ ןלהל

ובתכו" ,בתכ (במ,זכ) ב"נשמב :"העוצרה טמקתת אלש" :ט ס"וס 17 'מע ט"כת ןויליג .1
תקספנש וא םש הטמקתנ העוצרהש ליגרש ,קודיהה לפכ םוקמב דואמ רהזיהל ךירצ :םינורחאה
רוקמ הרואכל םהש ,ם"יבלמהל ח"הראבו חי ק"ס םש א"אב ג"מרפבו) "רועישכ הב ראשנ אלש דע
קדקדל ךירצו" ,בתכ (ד,כס 'ח 'ס) ןחלושה-תוצקב םנמא .("םש קספנש" קר ובתכ ,וירבד
ןוויכש ותנווכו ,"רועישכ הב ראשנ אלש דע תצק תקספנש וא תחתמתמ העוצרהש רשקה םוקמב
תצווכתמ איה ירה ,בטיה ןיליפתה תא קדהל םיכירצש ונלצא טרפבו ,הכרואל התוא םיחתומש
(וט ק"ס ג"כ 'יס ,רפוסה-תסק לע) רפוסה-תנשמ 'סב ןכו ,תונשי תועוצרב טרפבו ,הבחורל
לע והילא-ןורכז 'סב כ"כו ."לסופ וניא לופיקהו טומיקה םצע לבא ,תצווכתמ ל"ר" ,ז"ע 'כ
,רועישכ וב היהי אל דיב לופיקה רשיי םא ףאש םוקמב םנמא" :םייסו ,פק ע"ס ןיליפת 'לה
שדחה חמקה-טקל 'סב םג הארו) ."תולוספד הארנ ,רועישכ וב היהי ילכב ורשייש י"ע קרו
,תילע-רתיבב ד"בח תליהק בר ,ןהכ יש לימעל-רשא 'ר ח"הרה ג"הרהל הדות .(איק ק"ס
.ז"ע ינריעהש

םוקמ" ןטק-תילטה רועישל רשקב ז"הדא רודיסמ ריעה (36 'עה ו"טפ) 'רצקה ע"וש'ב םנמוא
.כ"ע ,ביתכ "הסכת רשא" םתהד קלחל שי ילואד אלא ."הדימה ןמ הלוע וניא טמקנה וא לפקנה
.ל"נכ ,ןוכנ ןיבה אלש ינפמ ז"כו

.ןבומכ ,"ונימיב השוע וישעמ לכ ראש תא םא םג" :ל"צ ,ו"ט ףיעס ל"ת ןויליג .2

.(א"לת ןויליגב הספדנש) 61 הרעה ןלהל :ל"צ ,50 הרעה ל"ת ןויליג .3

רמוע ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה


ת"רד ןיליפתבו י"שרד ןיליפתב שאר-לשל די-לש ןיב קספה

תוא 'גהנמו הכלה יניינע רוריב' רודמב אלת ןויליג תורשקתהב םכרמאמ לע ביגהל יננה
:ה"ל

הקספהה ןידמ הנוש ת"רד ןיליפתב שאר-לשל די-לש ןיב קספה ןיד ,בתכנה תועמשמכ אלד
ךא ,(םתבתכש ומכ) השודקבש רבד לע הינע קר הרתוה י"שרד ןיליפתב .י"שרד ןיליפתב
אידהל ןקזה ר"ומדא בתכש ומכ ,הכרב לכ לע ןמא תיינעל םג קיספהל רתומ ת"רד ןיליפתב
ןיליפתל די-לש ןיליפת ןיב תוכרבה לכ לע ןמאו וכרבו שידק תונעל רתומ" :ב"כס הכ 'סב
קיספמ לבא" (לכ ה"ד עטק ןיליפת 'לה) ורודיסב אוה ןכו ,"םת וניברד ןיליפתב שאר-לש
."'וכ אבר-הימש-אהי-ןמאו וכרבו השודקל רמול ךירצ ןיאו ןמא תונעל

הניאש הכרב ךרבל רוסאש ינפמ" אוה י"שרד ןיליפתב הקספהה רוסיאש םושמ אוה ךכל םעטהו]
םימכח ונקת ךכיפלו ,תוכרב 'ב ךרבל ןיא תחא הכרבב ומצע תא רוטפל רשפא םא ,הכירצ
ידכ ,םייתניב רוביד קספה םוש ילב די-לש ןיליפת תחנהל שאר-לש ןיליפת תחנה ךומסיש
.(ג"יס הכ 'יס ר"עוש) "שאר-לש ןיליפתל םג די-לש לע ךרביש הכרבה הלעתש

לש ןיליפת לע הכירצ הניאש הכרב ךרבל םרוג וניאש ןוויכ" ת"רד ןיליפתב ןכ-ןיאש-המ
ראשל הקספהה רוסיא םעטו ,ןמא תונעל ירש - םהילע םיכרבמ ןיא ירהש ,(ב"כס םש) "שאר
קספה םוש ילב שאר-לש ןיליפתל די-לש ןיליפת ךומסלו ףוכתל םיכירצ"ש םושמ אוה םירבדה
ויהו רמאנ אלו ,'ךיניע ןיב ןורכיזלו ךדי לע תואל ךל היהו' ,רמאנש ,םייתנב החיש
וז ןפכותל ךירצש תמחמ ,תחא היישעו היווהל םיבשחנ םהיתשש עמשמ אלא .ךיניע ןיב ןורכזל
.(םש) "קספה םוש אלב וז רחא

ןוגכו ,השודקבש רבד תיינעל קיספה רבכש רחא י"שרד ןיליפתב ןידה היהי ןכד *ריעהל שיו
תונעל לכויש ירה ,(השודקבש רבד בישחש) שודקה ל-אה לש ןמא תיינעל קיספהל ךרצוהש ימ
וניא שאר-לש ןיליפתה לע השדח הכרבב בייחתה רבכש ןוויכד 'וכו "תעדה ןנוח" לע םג ןמא
.[ת"רכ ונידו הכירצ הניאש הכרבל ותיינעב םרוג

ןאכמ" :(ןמא ריתהד) ולא ןקזה ר"ומדא ירבד לע בתכד (דע ק"ס ח"ס) ןחלושה-תוצק הארו
קספה ןידל קספהה ןיד תומדל שיש הזמ הארנו ,הנעי אל 'ומש ךורבו אוה ךורב'ד חכומ
.ל"כע ."הזב םג קיספי אל ,הרמזד-יקוספב רוסאש המש ,הרמזד-יקוספ עצמאב

הנה ,עמש -תאירק תוכרבב רתומה לכל קיספהל רתומ י"שרד ןיליפתבש בתכנש המ ןיינעל .ב
רתומד קר בתכ (א"דב ה"ד עטק םש רודיס) ןקזה ר"ומדא ירהד ,ללכו ללכ טושפ רבדה ןיא
םש הקספהה רתיה םעטב ףאו ,(השודקבש םירבד יבישחד) "וכרב"ו "השודק" "שידק"ל קיספהל
םתרמוחש םירבדה לכלש ,עמשמ ."השודקבש רבד תיינעמ לטבל אלש" םעטמ אוהד אידהל בתכ
םושל קיספהל ןיאד והל אריבס םיקסופה לכד טרפבו ,קיספהל ןיא השודקבש םירבדמ התוחפ
ריתהו וב רזח (םש) ורודיסבש אלא ,(א"כס הכ 'יסב) ונחלושב ןקזה ר"ומדא קספ ןכו רבד
.הלע ףיסול אלד ובהו ,ושודיח אלא וב ךל ןיא ךחרוכ-לעו ,הקספהה

תובית תרימאו ,םער תכרב ,(תולעל והוארקש ימל) הרותל היילע ןיינעל ?הנימ-אקפנ יאמל
היהיד הארנ םוקמ-לכמ ,היתוכרבו עמש-תאירקב םתיינע הרתוהד ףאד ."ךל ונחנא םידומ"
.ןמקלדכ ,השודקבש םירבדמ וערגד ןוויכ ,י"שרד ןיליפתב םרובע קיספהל רוסא

עמש -תאירק ארוק היהש ןהכ" (ו"ס וס 'יס) ןקזה ר"ומדא בתכ :הרותל היילע ןיינעל
ארוקש לארשי וליפאש םירמוא שיו ...קיספמ וניאש םירמוא שי הרותב תורקל והוארקו
תונשל ןיאו ולא תונידמב ןיגהונ ןכו ...קיספמ הרות-רפסל תולעל והוארקו עמש-תאירק
ירהש ,השודקבש םירבדמ אערג הרותל היילעד םידמל ונאצמנ .ל"כע ."תקולחמה ינפמ גהנמה
.הרותל תולעל םירסואה תעדל ףא הקספהה תרתומ השודקבש םירבדל

עמש-תאירק יבג בתכש (נ"שו טי ק"ס וס 'יס) הרורב-הנשמ האר :םערה תכרב ןיינעל
,רחא חבש ליבשב קיספהל ול ןיא םוקמ לש וחבשב קסוע אוהש ןוויכד ןיקלוח שי"ד היתוכרבו
םערה תכרבל קיספהל וניבר קספ הכלהלש ףאו ."השודקבש רבד יווהד ינה לכל ימד אלו
ןהב ודומש ,השודקבש םירבדמ אערג יאדו םוקמ-לכמ ,קופקפ םוש אלל היתוכרבו עמש-תאירקב
.םירסואה ףא

םירבד תרימאמ ליק "ךל ונחנא םידומ" תרימאד וניצמ :"ךל ונחנא םידומ" תובית ןיינעל
השודק ,שידק ןינעלד (ב"ס טק 'יס) ןקזה ר"ומדא קספ ח"י ללפתהל דמועה יבגד ,השודקבש
יבג ךא ,תונעל לכויש ידכ ותליפתמ ןיתמי ,הליפת-עמושו שודקה-ל-אהד ןמא ,וכרבו
ץ"ש עיגישכ ,ןהב ןיחושש תוכרבהמ תחאל וא ,םידומל עיגהל לוכי םא" ,(םש) בתכ "םידומ"
ןוויכ םולכ ךכב ןיא ,םירמוא רוביצהש םידומ רמול לכוי אלש יפ-לע-ףאו ,ללפתי - םידומל
."םהמע החושש

םרובע קיספהל ןיא ,רומאכ ,ירה השודקבש םירבדמ וערג ולא םירבד תשולשש ןוויכו
.י"שרד ןיליפתב

ד"בח רפכ ,גרבמל באוי ברה:תכרעמה תרעה (*

ץרה ב"ירה ונממ עמש) ה"ע ןח ץרפ 'ר ח"הרה ג"הרהמ ה"ע ןח רעבוד 'ר ח"הרה עמש ןכו
.(קרב-ינב ,'יחיש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הרש-ייח תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןוושחרמב ז"כ


.[חכת ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה'ב הנורחאל ספדנ םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ]

.המכשהב םיליהת תרימא

םויב ולסכ שדוח-שאר .םיקלח 12-ו 8:22 העשב רקובב ישילש םויב - דלומה :שדוחה תכרב
.יעיברה םויבו ישילשה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תודעוותה םוי

ןוושחרמב ט"כ ,ינש םוי
שדוח-שאר-ברע


.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
ולסכ שדוח-שארד 'א ,ןוושחרמב 'ל

םיגהנמ ורכזנ ןאכ .חכת ןויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וספדנ שדוח-שאר יגהנממ המכ]
.[םיפסונ

וא הליפתה ינפל והורמאי אל רוביצב הליפתל םירחאמהו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
.1רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב

,ןכמ רחאל דימ .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" :םירמוא ללהה םויסב
ץ"שה םג .3םימעפ שולש םירמוא דחי תאז לכ - 2 "... הידבז ...ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת שידק ינפל תאז רמוא

.4שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ תושעל אלש םישנה גהנמ
הווצמ-תרופסת ףאו ,5תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב רפתסהל אלש םיגהונ :תרופסת
.6תבש-יאצומל החדית שולש ליגל ועיגהב דליל

יעיבר םוי
ולסכ שדוח-שארד 'ב

."ולסכ שדוח-שאר" ריהבה םויה

אפרנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש המ לגרל ,תידיסח תודעוותהו הידוה תדועס םיכרוע הלילב
.7ותיבל אציו ח"לשתב ותלחממ

.8וירחאלשו וינפלש שדוחה רשאמ רתוי חלצומ ללכב ירה ולסכ שדוח :ולסכ שדוח

שדוחב םג לעופש דעו ,בוט-םוי ומכ שדוחה לכ השענ ,ובש םיבוט-םימיה יוביר דצמ
.9בוט -םוי-ברע ומכ בשחנש (דחא בוט-םוי וליפא וב ןיאש) וינפלש ןוושחרמ

'י םימיהמ לחה טרפבו .ד"בח תודיסח תטיש תצפהל ולסכ שדוח תא לצנל הלודג תוציחנ"
,דבלב ידרחה רעונהב קר אלו .םיאתמה םוסרפב םירבדה רודיסו ,ךליאו ולסכב ט"י ,ולסכב
.10"'הצוח' התע-תעל אצמנה ,ידרח וניא ןיידע התע-תעלש הז םג אלא

:11הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהש תועצה יתש

וכרעי שדוחה ךשמבש ךכב תאז אטבל ,"ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
םג יאדכו ,(דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה
הלגנ ,הרותה דומילב ףיסוהל ודדועיו הרות ירבד ורבדי הלא תויודעוותהב .ףטה תא ףרצל
,הז שדוחד םיידיסחה םיבוט-םימיב - דחוימבו .הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהבו ,תודיסחו
הלודג יכה תודעוותהל דע ,וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,םוי לכב ךליאו ולסכ 'ימ לחה
ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י םויב
.שדוחה םויס ,הכונח

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטהו םישנה םישנאהמ דחא לכ ודמלי ולסכ שדוחב םוי לכב (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (ןהב אצויכו ל"נה תויודעוותהה
הז ךשמה םיווהמו דחי םירושק םהש יפכ ןהו ,דרפנב םהמ דחא לכ לש ןה] וניאישנ וניתוברמ
-המו ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה :תודיסחה תובא תשולש לש םתרותמ - בוט המו ,[הזל
- אמרג ןמזהש ןיינעהמ לחה ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש - בוט
םירפסב - דחוימבו ללוכ "רהנה תובוחר"ד ןפואב איהש ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותרות
לש ותרותל דעו ,םיאישנה לכ לש םתרותמ - הווצמ תררוג הווצמו ,הנורחאל וספדנש םישדחה
לועפל ,הצוח תונייעמה תצפהב תחאו דחא לכ ולדתשי - ומצע דומילה לע ףסונו .ונרוד אישנ
.ןכ ושעיש םידוהי דוע לע
,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (1
-ןייק-טינ עטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ ,ךכ-רחא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
'יס םייחה-ףכ הארו .ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה - [בטיה היופא הניאש הנשי הלח=] "עקלוב ענעקאברעד
יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול ...החונ ה"הלז י"ראה תעד ןיאו" :רוביצ ימלש םשב חל ק"ס בכת
גלדל א"ס בנ 'יסב קספש םשכ ,הליפתה םדוק אוה םא םג רוביצה םע ללה רמול ג"ס חפת 'יס ז"הדא קספ הלגנה
,זס 'מע ז"יח ש"ייעו .אפ 'מע ח"יח ק"גאב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,רוביצב ללפתהל ידכ הרמזד-יקוספב
תליפת ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש
'ד"בח - שדוח-שאר יגהנמו יניד' ע"עו .שדוח-שארב וגהנ ךיא ע"צו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה
.הנ 'מע

ףוגה תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (2
ארזע) ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו
.ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה-רעש - (דועו ח,ח

.36 'מע םיגהנמה-רפס .ןוושח ח"רדא ,םוי-םויה (3

'תויודעוותה'ב] הריפת ורסאש תומוקמ שי .םוקמה גהנמב םייולת םיטרפהש ,א"ס זית 'יס א"מרו ע"וש (4
אלש ץוהיגו ,(ינדי) סוביכ ,הגירס ,[דמר 'יס ג"ח ץ"בשתל ןייוצו ,וז הכאלמ תשגדומ 948 'מע ב"ח מ"דשת
-ךורעבו .(שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשא .בל,ל ק"ס םייחה-ףכ .ג ק"ס הבושת -ירעש :םש האר) םויה ךרוצל
ןתסנרפ דיספהל ןהילע ולביק אלש ,הכאלמ תושוע - תונמואב תוקסועה םישנ "ונלצא"ש בתכ י"ס םש ןחלושה
.(הע ףיעס ,ו קרפ ,ותכלהכ דעומה-לוח 'ס האר ,ךוניחב תורושקה תוכאלמל סחיב ל"צאו)

תאווצב .א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש ,[חמ תוא ותאווצב] "דיסחה הדוהי יבר ריהזה ןכ יכ ,הנכס ששח ינפמ" (5
ולקה ק"שעבש א"דיחה םשב דסח-רוקמב ש"ייע ךא ,"שדוח -שארב םיינרופיצה לוטי אל ןכו" ףיסוה םש ח"היר
יבגל תאז וטימשה שדוח-שארב תרופסתה תעינמד הגהנהה תא ואיבהש םש ז"הדא ע"ושו א"גמה ןכאו .הזב
.נ"שו ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' ס"וסב הז 'יסל (א) םיאולימב ז"ע תויארו ןויד הארו ,םיינרופיצ

-שאר רחאל (ףכית) התושעל שי יתעדלו" :םייסמו ,הזב ןדש בש 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' האר (6
.אש 'מע םש האר ,הזב תוזירזה תביס .ז"חאלש הנעמב ןכו ."שדוח

תאצוה) 'ולסכ שדוח שאר' סרטנוקב הכוראב םירבדה תשרפ .הנש התואב תרצע-ינימשב היהש עוריאה רחאל (7
'שראמ' ןיינעה דובכל רבוח ןכ .'הכונח תאז'ב קר המייקתה היידוהה תדועס .(א"שנת ד"בח-רפכ ,'תצרפו'
'שראמ'ה (מ"שת ולסכ ח"רב הנושארל רשוה ,הארנכ .ןיול יולה (ל"צרב) 'יש לטייפ 'ר ח"הרה י"ע) דחוימ
.א דצ ,"הימרא ימ" םשב 'ןודנול - שטיוואבויל ידלי' לש עמש-תטלקב עיפומ

.569 ע"ס כ ךרכ תוחיש-יטוקל - יאופר לופיטל ןמז תעיבק ןיינעל הנעמ (8

.1 הרעהבו 78 'מע א"ח ט"משת ש"הס (9

.ל-טכ 'מע ה"ח שדוק-תורגא (10

.97 'מעו 85 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (11


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il