- ד"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ולסכב 'י * אציו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הרוצ ריבגהל - םולש לועפל ךרדה
רמוחה לע


לגוסמש 'ילכ' תויהל לוכי אלו ןיא 'תולשלתשה רדס'ב
הלעמל אוה ה"בקהש ןוויכ ,ה"בקה לש ותכרב תא ליכהל
* ותואיצממ "ילכ"ה תא תלטבמ ותכרבו ,הלבגהו הדידממ
אוה 'ה תכרבל 'ילכ' תויהל לוכיש דיחיהו דחאה רבדה
ר"ומדא ק"כ תחישמ * םיכפה ןיב רבחל אוה וניינעש ,םולשה
ונרוד אישנ


לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל אתפלח ןב ןועמש 'ר רמא" :ונינש ס"שה םויסב
.2"םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה 1רמאנש ,םולשה אלא

ה"בקה אצמ אל" ןושלה תוכירא םעט ןיבהל ךירצ - קייודמ אוה ל"זר ןושלש עודיה יפ-לעו
םולשה - יבויח ןונגסב הז ןיינע רמול רשפא ירה ;"םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ
?לארשיל הכרב קיזחמ ילכ אוה

אוה רבדהש הרומ הז ןושלש ,"'וכ אלא 'וכ אל" ןושלה ןונגסב איה תוכיראהש טרפבו
םחלה יתשו רמועה" הנשמה ןושל קוידב 3תוחנמ תכסמב ארמגה ירבדמ ןבומכ - אבוכיעל
,שדחה ןמ ןיאב םחלה יתשו רמועה רמימל היל יוה הרואכלד) "שדחה ןמ אלא םיאב ןניא(ש)
בכעמ אלא ,הליחתכל קר אל אוה הז ןיינעש ,("אלא 'וכ ןניא" תוביתה תפסוהב ךרוצה והמו
.ןיינעה לכ (אלא ,רודיה לש ןיינע קר אל) רסח יזא ,שדחה ןמ םיאיבמ אל םאש ,דבעידב םג

ירבדב ןושלה תוכיראל עגונב םג אוה ל"נה קוידש ,רגסומה רמאמ רותב ףיסוהל שיו
:רוציקב רמימל היל יוה הרואכלד) "שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא" 4הנשמה
.5בכעמ הז ירה דבעידב םג אלא ,הליחתכל קר הז ןיאש - ("שאר דבוכ ךותמ ללפתהל ןידמוע"

- םינושאר המכ תעדלו ,הרותה ןמ - ם"במרה תעדל] םוי לכב הבויחש הליפתה ןיינע :רמולכ
תחא םעפ קר אלו ,[7"הרות ירבדמ רתוי םירפוס ירבד ןירומח" ירה ,םוקמ-לכמו ,6ןנברדמ
םירופיכה-םויל דעו ,םיבוט-םימיו תותבשב רתוי דועו ,לוחה תומיב םימעפ שולש אלא ,םויב
םאו ,"שאר דבוכ" תויהל ךירצ הליחתכל קר אל הנה - 8תוליפת שמחב בייחתנש םוי אוהש
"שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא" ןושלה תועמשמ אלא ,תווצמב רדהמ וניא ,ואל
.דבעידב בכעמש ןיינע והזש ,איה

- "שאר דבוכ"ד ןיינעה תמדקה תויהל הכירצ םויו םוי לכבש הליפת לכל עגונבש ,ונייהו
ךירצש 10ךורע-ןחלושב א"מרה קסופש יפכ - איה הזל הצעהו ,9"תולפשו הענכה" ושוריפש
תושעהל לוכיש ןיינע הז ןיאש ,ןבומו ,"םדאה תולפשבו ךרבתי ל-אה תוממורמ" ןנובתהל
ןפואב תוננובתהו דומיל תויהל ךירצ אלא ,11"ומע ןוכנ אל םבילו ...םנושלבו םהיפב"
לש ןיינע קר הז ןיאש ,רומאכו ,"תולפשו הענכה" ,"שאר דבוכ"ד האצותה היהת הז ידי-לעש
.אבוכיעל אלא ,הווצמ חבשו רודיה ,הליחתכל

:הזב רואיבהו

לכוי םדאהש תוירשפאה ירמגל תלטבתמ יזא ,12"דמוע התא ימ ינפל עד" םדאל םירמוא רשאכ
ךורע-ןיאבש ןיינע והז ירהש ,ויכרצ תא שקבלו םלועה היהו רמאש ימ ינפל הליפתב דומעל
!ירמגל

המ - תקדצ םא ;ול השעת המ - ךיעשפ וברו וב לועפת המ - תאטח םא" :13בותכה ןושלבו
שי םא ,ואל םא שקבמו ללפתמ אוה םא הנימ-אקפנ יאמל ,ןכ-םאו ,"חקי ךדימ המ וא ,ול ןתת
!?"חקי ךדימ המ"ש העשב הב - ואל םא תווצמו הרות ודיב

ןיא"ד ןיינעה תא לולשל ידכו ;"ללפתהל ןידמוע ןיא" - אוה ןושארה לכשומהש ,אצמנו
לע הרומ אפוג הזש ,ויכרצ שקבלו םוקמה ינפל הליפתב דומעל לכוי םדאהש ,"ללפתהל ןידמוע
אלא" הנשמה תרמוא הז לע הנה - ויכרצ תא שקבמ ונממש הז םע ללפתמה םדאה ןיב תוכיישה
:"שאר דבוכ ךותמ

קר ונשי הלעמלמש ,15ונייהו ,"ילקש אל לקשימ יבהי בהימ אימש ןמ ירימג" 14ארמגב אתיא
("ילקש לקשימ") ןיאל שיה לוטיב ןיינע לבא ,("יבהי בהימ") שיה תא תווהל האירבה ןיינע
השענ הז ידי-לעו ,םדאה תדובעל ןתינ הז ןיינע אלא ,"ילקש אל לקשימ" הלעמלמ הנה -
לכ ןיא"ש ןפואב איה המצע דצמש האירבהב שודיח לעופש ןוויכ ,16תישארב השעמב ףתוש םדאה
.17"שמשה תחת שדח

הליפתב דומעל לכוי םדאהש תוירשפאה תא לעופש "ילכ"ה אוה - תולפשו הענכה - הז לוטיבו
ןוכשא שודקו םורמ" 18בותכש ומכו ,ארובה ןוצר אוה ןכש יפל ,ונייהו ,ה"בקה םע רשקתהלו
."חור לפשו אכד תאו

אלא ,הווצמ רודיה קר וניא הליפתה םדוק "שאר דבוכ"ד ןיינעהש םעטה ןבומ הז יפ-לעו
ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא" - יכה ואלב רשפא-יאש ,הווצמה םויק תא בכעמש יאנת והז
דומעל ףקותה ול היהיש ,"ללפתהל ןידמוע ןיא"ד ןיינעה תא לולשל ידכ ,יכ - "שאר דבוכ
,19"היהת לכל רפעכ ישפנו" ,תולפשו הענכה ,שאר דבוכה תויהל חרכומ ,ה"בקה ינפל הליפתב
ןיינעש 21רמאמהב ליעל רבודמכו) 20"הירמ הימק אדבעכ" ,תואיצמב לוטיבב דמועש ןוויכד
םע רשקתהל לוכי יזא ,(ירמגל ותואיצממ לטבתמש ,תעדו םעטמ הלעמלש הדובע אוה הליפתה
.ויכרצ תא אלמיש ונממ שקבלו ה"בקה

תלודגב תוננובתה ידיל איבמש ןיינע הליפתה םדוק דומלל םיבייחש וגיהנהש םעטה והזו
אל תאז ילולש ,בכעמה יאנת אוהש דומיל אלא ,םויה ךשמב ףסונ דומיל הז ןיאש - 'יוה
.הליפתה ןיינע תויהל לוכי

:"םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" הנשמה ירבדב ןבוי הז ךרד-לעו

אל" רמאו ןעט - ףעז ימשג ודריו ,םימשג ודרייש שקיב לגעמה ינוח רשאכש 22ארמגב רפוסמ
,ונייה ,"דומעל םילוכי ןניא"ש "הבוט בור" אלו ,"הבדנו הכרב ןוצר ימשג אלא יתלאש ךכ
.וז הכרבל ילכ וניא ארבנה םלועהש

עגונב המכו-המכ-תחא-לע - םדא לש ותליפת ידי-לע הלעפנש הכרבב םירומא םירבדה םאו
.ומצע דצמ ה"בקה לש ותכרבל

לש ותכרב תלעמב ,הנש םיעשת ינפל ,23ט"כרת תנשמ (התע הז ספדנש) רמאמב ראובמה םדקהבו
:םדא לש ותכרב יבגל ה"בקה

רשא שיא" 24בותכש ומכו ,ךרבתמה לש ורוקמו ושרושמ הכשמה קר איה - םדא לש ותכרב
רשפא-יא ,25"ונממ לדגי ןטקה ויחא"ש עבקנ רוקמו שרושה דצמ רשאכו ,"םתוא ךריב ותכרבכ
.26הליפת לש ןיינעב ךרוצ שי - רוקמו שרושב יוניש לועפל ידכו ,תאז תונשל

,(םילצאנה שרוש תודוא אלו) ליצאמה תודוא רבודמש ןוויכ - ה"בקה לש ותכרב ןכ-ןיאש-המ
ךשמוי רשאכ םגש ,ךכ ,"ןוצר יהי" ,שדח ןוצר תכשמה אוה הניינעש ,הליפתה תלעמ הב שי
.'וכ םיפוריצה ונתשי תולשלתשה רדסב

,ה"בקה לש ותכרב קיזחמ תויהל לכויש "ילכ" תויהל לוכי אל תולשלתשה רדסבש ,ןבומ הזמו
יזא ,"ילכ"ב ה"בקה לש ותכרב תכשמנ רשאכ ירה ,הלבגהו הדידממ הלעמל אוה ה"בקהש ןוויכד
.("ילכ סיוא טרעוו ילכ יד") ותואיצממ "ילכ"ה לטבתמ

ןהיניב הנטק ועבצא ה"בקה טישוה"ש ,םיכאלמל עגונב וניצמש הממ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
לש םתואיצמ הלטבתנ יזא ,הדימה ןמ רתוי הניכש יוליג םהל ךשמנ רשאכש ,ונייה ,27"םפרשו
וב ךשמות רשאכש ,ימשגה הזה-םלועב ארבנ לש תואיצמל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,םיכאלמה
,ה"בקה לש ותכרב קיזחמ תויהל לכוי אל ,היהיש "ילכ" הזיא ירה ,ה"בקה לש ותכרב
("ןייגסיוא טעוו רע") ןוילכ לש בצמב היהיו ותואיצממ לטבתי םלועה - "םפרשו" :הברדאו
.וב הכשמנש ה"בקה לש ותכרבל

הריש ועמשו (ה"בקה) םהל הליג םיינזוא" ,בירחנס הנחמל עגונב 28ארמגב וניצמש יפכו
:"ותמו תויח יפמ

םידגנמ ויהש םייוג אלא דוע אלו ,םייוג תודוא רבודמש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכל
,תויחה תרישל םהל שי תוכייש וזיא - (29הריכשה רעת שורדב ראובמכ) השודקה תוימינפל
?םתואיצממ ולטבתיש םהילע לעפתש ,שדוקה תויח

םשג לוכי אל ,הדימה יפכמ רתוי (ה"בקה לש ותכרב) יקלא רוא ךשמנ רשאכש - הזב הרבסההו
הז ירה - השודק לש םשג תודוא רבודמ רשאכ :קוליח הזב שיש אלא .ותואיצמב ראשיהל םלועה
("סיוא טייג'מ") ןויליכ ידיל אבש ,"ותומיו 'ה ינפל םתברקב" 30בותכש המ ךרד-לע
וב השענ יזא - לידבהל ,בירחנס הנחמ תודוא רבודמ רשאכ וליאו ;יקולאה רואה םע דחאתמו
.ירמגל ותואיצממ לטבתמש ,התימ לש ןיינע

- ה"בקה לש ותכרב קיזחיו ,ילכ רותב ותואיצמב ראשיי ילכהו ,"ילכ" תויהל לכויש לבא
."הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל"ש אוה ןושארה לכשומה הנה

,"םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" ,הרמואב הנשמה תללוש וז ארבסו
ה"בקה לש ותכרב קיזחמש "ילכ" ונשי ,ל"נה ןושארה לכשומה תורמלש תשדחמ הנשמהש ,ונייה
:םולשה ןיינע -

המחלמ ןיא ,גוס ותואב םהש םיניינע ינש ,ןכש ,םיכפה ינש דוחיי וניינע - םולש
.תורחתו האנק המחלמ ללושש ,םולשה ןיינע םג ךייש אל ,אלימבו ,םהיניב

םימכ" 31בותכש ומכ ,הלעמל וזכ הגהנה לעפת הטמל םדאה תגהנהש ה"בקה לש ונוצרש ןוויכו
ןיינע ולצא שיש ןפואב איה הטמל םדאה תגהנה רשאכ הנה - "םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה
.םיכפה ודחאתי הלעמל םגש לעופ הז ירה ,םיכפה דחאמ אוהש ונייהד ,םולשה

:רתוי תויטרפבו

םוניהג ,חורו םשג ,בחרמו רצימ - םה םרבחל ךירצ םדאהש ,םלועב םייכפוהה םיניינעה
.השודקו

ינש םה םמצע דצמש - תיקולאה שפנ םע תימהבה שפנו ףוגה לש רוביחה הז ירה תוללכבו
'יוה יח" רמאנ הילעו ,32"שממ לעממ הקולא קלח" איה - תיקולאה שפנ :םייכפוה םיניינע
שפנ וליאו ;דבלב השודקו הרהט אלא הניא הניינעש ךכ ,33"וינפל יתדמע רשא לארשי יקולא
-המכ-תחא-לעו ,דבלב םיימשג םיניינע אלא הל ןיאש המהב ומכ - איה ןכ המשכ - תימהבה
,םמוד תניחב ,"ךיניע ואר ימלג" 34רמאנ וילע ,תימהבה שפנמ םג הטמל אוהש ,ףוגה המכו
.35"ךמדק שותי" וליפאו

ינש וראשייש אל - איה הזב הנווכהו .ולא םיכפה ינש םירשקמ - 36תושעל אילפמה חוכבו
;ףוגהו תימהבה שפנל תיקולאה שפנ ןיב תודחא לועפל אלא ,הזב הז םימחולש םידרפנ םירבד
תודחא לועפלו ךישמהל ותלוכיב שי ,ומצעב תודחא לש ןיינע לעופ ידוהיש הז ידי-לעו
יפכ) תודחא םיכישממ םייצרא םיניינעב םגש ,37"ץראב דחא יוג" לש ודיקפת והזש ,םלועב
.(38שדוקה-תרגיאב ,החמשה לעב ,ןקזה וניבר שרפמש

?תימהבה שפנו תיקולאה שפנ ןיב םולשו תודחא לועפל ךרדה איה דציכ

תיקולאה שפנש ןוויכד - הרוצה לע רמוחה תרבגה ידי-לע תויהל לוכי וניא הז ןיינע
ןפואב איה ותגהנהש ,הקולא קלח התויהל ,39ךרבתי ותא הנמאב התיה אטחה תעשב וליפא
,ןבומ ירה ,ויניינע לכ אלממו חצנמ ףוס-לכ-ףוסש ,ונייה ,40"הידיד יבגו היחור ךיראמ"ד
;הנוצרכ גהנתת תימהבה שפנש ןפואב םולשה ןיינע תויהל לכויש ןכתיי אלש

,םשגה לע חורה ,רמוחה לע הרוצה תרבגה היהתש - איה םולשה ןיינע לועפל הדיחיה ךרדה
ומיכסיש ףוגהו תימהבה שפנ לע לועפל םילוכיש ,ונייהו ,תימהבה שפנ לע תיקולאה שפנו
יקולאה ץוצינהש אלא ,יקולא ץוצינ ונשי ףוגהו תימהבה שפנב םגש ןוויכ ,תיקולאה שפנל
,רסאמה תא תלטבמ איה ירה ,םהמע המחלמ תלהנמ תיקולאה שפנ רשאכו ,תולגבו רסאמב אצמנ
שפנו ףוגה לע לשומ השענו יוליגה לא אצוי תימהבה שפנו ףוגבש יקולאה ץוצינהש ,ךכ
.תימהבה

ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל אוה הצורו ,לארשימ תויהל הצור אוהש" - 41ם"במרה ןושלבו
ןיד-תיבש ,ונייהו ,"'וכ ורצי ששתש דע הכוהש ןוויכו ,ופקתש אוה ורציו ,תוריבעה
יפל השועו ורקיע לע םדאה דמוע זאו ,ערה-רציה לש סנואה תא לטבמ ,תיקולאה שפנ ,לארשיב
.ארובה ןוצר תא אלמל - יתימאה ונוצר

םינפל םינפה םימכ" יזא ,ובש םיכפהל עגונב םולשה ןיינע לעופ םדאה רשאכ ,רומאכו
שיש "ילכ" היהיש - םיכפה ינש דחאמ ה"בקה םגש ,אליעלד אתורעתא אתתלד אתורעתאב ,"'וג
ילכה היהי ןכ-יפ-לע-ףאו ,42"יד ילב דע" איהש ה"בקה לש ותכרב היהתו ,הלבגהו הדידמ ול
.ה"בקה לש ותכרב "קיזחמ"

םולשו הטמ לש אילמפב םולש - "םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" והזו
.43הלעמ לש אילמפב

קיזחמ ילכ" והזש ,תימהבה שפנו ףוגהל תיקולאה שפנ ןיב םולשה ןיינע לועפל ידכו
:הליפתה תדובעד ןיינעה ונשי הז לע הנה - "לארשיל הכרב

םדאה שקבמ םהבש תויעצמאה תוכרב ב"יב ,הדימעה תליפתב ויכרצ תשקב איה הליפתה רקיע
,הזב אצויכו ,"םינשה ךרבמ" ,"לארשי ומע ילוח אפור 'ה התא ךורב" :ה"בקה לש ותכרב
."הכרב קיזחמ ילכ" היהיש ןפואבו

הדובעה יהוזש ,44"תמאב והוארקי" תויהל ךירצ - "ויארוק לכל 'יוה בורק" היהיש ידכו
-רציה ןיב םולש תושעל ,ונייה ,46"ךירצי ינשב" ,45"ךבבל לכב 'וג תבהאו" ,עמש-תאירקד
םג ,תודחאו רוביח ,םולשה ןיינע לועפל הז ידי-לע אלא ,ךכב קפתסהל אלו ,ערה-רציל בוט
- 46"ךנוממ לכב" ,45"ךדואמ לכב" ןיינע והזש - םלועב וקלחבש תוצוצינה לכו תוחכה לכב
.47"דחא 'יוה"ב ודחאתי םלוכש

ןיינע השענ יזא - עמש-תאירקד הדובעה ידי-לע "תמאב והוארקי"ד ןיינעה ונשי רשאכו
."הכרב קיזחמ ילכ" לש ןפואב (םדאה יכרצ לכ לע ה"בקה לש ותכרב תשקב) הליפתה

:"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" - ס"שה תלחתהל רשקה םג והזו

,"םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אל" הנשמה ירבד תא םידמולש ירחאל
הצעהו ,ה"בקה לש ותכרב קיזחמ היהיש "ילכ" תויהל לוכי אל םלועה ירדג דצמש ,ונייה
םיכירצ - הלעמ לש אילמפב םולשו הטמ לש אילמפב םולש ,םולשה ןיינע איה ךכל הדיחיה
.םולשה ןיינעב וקלח תא תושעל םדאה לכוי הדי-לעש ךרדה יהמ ראבל

,עמש תא ארוק ידוהי רשאכש - "ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" ס"שה תלחתהב ךשמהה והזו
םלועב וקלחבש ךשוחב ,םלועה ךשוחב ,"ןיברעב" תאז השועו ,"דחא 'יוה" ןיינע אוהש
"תוחור 'דלו הטמלו הלעמל היתכילמא"ד ןיינעה םש לעופו ,תימהבה ושפנו ופוג לש ךשוחבו
.ומצעב לעופש םולשה ןיינע הז ירה ,48

ןפואב קר אל - ה"בקה לש ותכרב קיזחמ ילכ היהיש הרשע-הנומש תליפתב לעופ הז ידי-לעו
,ונייה ,שדח ןוצר תכשמה ,"ןוצר יהי"ד ןפואב םג אלא ,"םתוא ךריב ותכרבכ רשא שיא"ד
,ינב ול ךשמויש שדח ןוצר אוה לעופ ,םירופיכה-םויו הנשה-שארב עבקנש המ לע טבה ילבמש
.יחיוור ינוזמו ייח
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל אצוי ,הגומ יתלב - ט"ישת'ה ולסכ ט"י ,בשיו 'פ 'ב םוי תחישמ)

.אי,טכ םיליהת (1

.(ךליאו 265 ע"ס ח"יח מ"ות) ךליאו כ"ס ז"ישת ולסכ 'כ ,בשיו 'פ ק"שצומ תחיש םג האר (2

.ב,גפ - 'ינתמ ה"דות (3

.ב,ל תוכרב (4

.נ"שו .261 'ע ד"יח מ"ות םג האר (5

.נ"שו .(ךליאו 280 ע"ס םש מ"ות) ו"לס ל"נה ולסכ 'כ תחיש האר (6

.ד"ה א"יפ םש ימלשורי .(הנשמב) ב,חפ ןירדהנס האר (7

.סחניפ פ"ס ת"וקל (8

.נ"שו .18 הרעה 69 'ע ד"לח ש"וקל האר (9

.א"ס ח"צס ח"וא (10

.ז-ול,חע םיליהת (11

.ב,חכ תוכרב האר (12

.ז-ו,הל בויא (13

.(י"עה תסריג פ"ע) א,הכ תינעת (14

.דועו .אנק 'ע ה"פרת מ"הס .ג"ער ,וס חלשב א"ות האר (15

.ב"ע שיר ,טיק .א ,ד"וי תבש האר (16

.ט,א תלהוק (17

.וט,זנ היעשי (18

.(א,זי תוכרב) "'וכ רוצנ יקולא" חסונ (19

.א"ער ,י תבש (20

.ו"פ (21

.א,גכ תינעת (22

.ותליחתב ט"כרת מ"הס (23

.חכ,טמ יחיו (24

.טי,חמ םש (25

.ג"פ רמאמהב םג האר (26

.מ"כבו .א,ול רומא ת"וקל הארו .ב,חל ןירדהנס (27

.ב,הצ ןירדהנס (28

.ךליאו זסשת 'מע ב"ח ך"נ ת"הוא (29

.ירחא פ"ר (30

.טי,זכ ילשמ (31

.ב"פר אינת (32

.א,זי א-םיכלמ (33

.זט,טלק םיליהת (34

.ד"כפ אינת הארו .א,חל ןירדהנס (35

.א"ס ו"ס ח"וא א"מר האר (36

.דועו .גכ,ז ב-לאומש (37

.ט"סר (38

.ד"כפס אינת (39

.א"ה ב"פ תינעת ימלשורי (40

.ב"פס ןישוריג 'לה (41

.דועו .ג"לקפ א"ח ב"רעת ךשמה .נ"שו .ב"עס ,בל תבש הארו .י,ג יכאלמ (42

.מ"כבו .ךליאו ד"עס ,הפ ת"וקל הארו .ב,טצ ןירדהנס (43

.חי,המק םיליהת (44

.ה,ו ןנחתאו (45

.פ"הע י"שרפו ירפס .(הנשמב) א,דנ תוכרב (46

.ד,םש ןנחתאו (47

.ב,גי תוכרב (48


,'יוה תלודגב תוננובתה ידיל איבמה ןיינע לש הליפתה םדוק דומילה
!הליפתה ןיינע תויהל לוכי אל תאז ילולש ,בכעמה יאנת אוה

יקולאה רואה םע תודחאתהלו ןויליכל םרוג הלענה יוליגה - השודקב
התימה ןיינע ,ותואיצממ לטבתמ אוה ירה - השודקה-ךפהד דצב וליאו

רקיעה אוה השעמה


םע קר - יתימא הליפת-םעט
...תודיסח


ושפנ רמב הכבי הכב ,ובצמ תולפשב ןנובתמשכ

האורש ,םדאה תולפשב הרכהו הנבהל אב הזמו ,ךרבתי ותלודגב ןנובתהל ליחתמ ידוהי רשאכ
חוכב תושילח דימ השענ יזא - ותליכאב רסח רשאכ ;הלבגהו הדידמ םוצמצב אוה המכ דע
חמוצה ,יחה ןימל אוה קוקז ללכבו ,ןיחומה לובלב ולצא השענ ותנישב רסח רשאכו ,ולכש
,םייקתהל לוכי וניא םדעלבו ,םמודהו

ארגיאמ" ,ותמשנ החקלנ ונממש ארובה תולדגב ןנובתמש - ינחורה ובצמל עגונב ןכ ומכו
ןיבמ וילע טלושו לשומה אוה ימ ומצעב עדוישכ טרפבו ,"אתקימע אריבל" הדרי םשמו ,"המר
םק הז םימעפלו לפונ הזו םק הז םימעפלש - "ןטפוש הזו הז" ל"זח ורמא םהילעש ולא ינש
,"םלועל ךתאיבכ םלועה ןמ ךתאיצי אהתש" בצמו דמעמל עיגהל לוכי וניאש ,ךכ ,לפונ הזו

ןקידלאווג א") םוצע ןורסיח לש בצמב ומצע תא שיגרמ יזא - ובצמ תולפש תא שיגרמשכ הנה
רמב הכבי ...וקחוד בור לע ןויבאו ינעה רכזנשכ" :יעצמאה ר"ומדא ןושלבו ,("ןורסיח
,"'וכ ףכית ושפנ

הרותה ןמ בויחה ולצא השענ יזא - תמאב ול םיעגונ ולש ןורסיחהו ובצמ תולפשש ןוויכו
.הרותה ןמ השע תווצמ םייקמ יזא ,ללפתמ רשאכו ,ויכרצ שקבל

הקעזו ןורסיחה לדוג שגרה ךותמ היהת הליפתהש בצמו דמעמל אובל ידכ ,םנמא [...]
,"ודוה" ,"ובוט המ"ד םיניינעה יטרפ לכ תרימאד המדקהה תויהל הכירצ - 'וכ ה"בקהל
ירבדב וניצמש הזבש םירתיהה תורמל ,גלדל ילבמו] עמש-תאירק תוכרבו הרמזד יקוספ
ולא םיניינעב תוננובתהל ךרדה תא הרומו תראבמ תודיסחה תרותש יפכו [םהינפלשו םינורחאה
םימעה לכב וליפאש) םימעב ועידוה" ,"ומשב וארק 'יוהל ודוה"ד תוננובתההמ לחה -
"ומעל ןרק םריו"ד ןיינעהב ןנובתמו ,הרמזד -יקוספל עיגמ ךכ-רחאו ,"ויתולילע (םיעדוי
,ונייה ,"םימשו ץרא לע ודוה ודבל ומש בגשנ" האירבה לכבש ןוויכ ,אקייד "ומעל" -
,ןכש ןוויכו ,םימשו ץרא לע ,דבלב הראהו ויז ,"ודוה" קרו ,ודבל בגשנ "ומש" וליפאש
...ןיטולחל המואמ ול ןיאש אכודמ ינע לש בצמב אוהש ,אצמנ

,שדוקה ינפואו תויחו םיפרשה תודוא רבודמ םשש ,עמש-תאירק תוכרבל עיגמ ךכ-רחאו
החקלנש תימהבה ושפנ שרושב ןנובתמו ,'וכ ךורבו שודק תרימא לש העונתב םידמועש
אצמנש ןוויכ ,ירמגל רדעהב אוה םיכאלמה תדובעד ןיינעה ולצא וליאו ,ל"נה םיכאלמהמ
.הזה-םלוע יניינעל קר ךיישש בצמו דמעמב

ילב ףיעו היצ ץראב" ותויהל ןואמיצהו הוואתה לדוג דצמ ...ושפנ רמב הכבי הכב - זאו
,ונובערו ונואמצ תא עיבשיו הווריש ונממ שקבמו םלועה ארובל ללפתמ וזכ העונתבו ,"םימ
...רתוי לובסל לוכי וניאש ןוויכ

תולגה ןמזב םגו ,םיטושפבש טושפל וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו [...]
תוננובתהה ידי-לעש - לכל הוושה ןפואב הליפתה חסונ תא ונקית הלודגה-תסנכ ישנא ירהש -
אובל לכוי ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ ,הרשע-הנומש דע "ובוט המ"מ ,הליפתה יקלח לכב
םייקמ ,ה"בקהל ללפתמ רשאכ ,זאו ,םיניינעה לכב ולש ןורסיחה תא שיגריש בצמו דמעמל
א" ,תודיסחה תרות דמול וניאש ידוהי ,העשב הבו ;םויב םימעפ 'ג הרותה ןמ השע תווצמ
!תיתימא הליפת לש המעט םועטל ילבמ הנש םיעבש תויחל לוכי - "רעש'םלוע
(הגומ יתלב - ז"ישת ולסכב 'כ ,בשייו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


'הדיפק' אלל


,היאישנו תודיסחה דובכ לע לוחמל ןכומ היה אלש ,יברה
יניינעמ הז ןיא" יכ שיגדהל גאדו ודובכ לע דימת לחמ
'ןוקית' שפיחו ותדיפקמ ששח רשא ינולפל * "דיפקהל
רעצ שי םימעפל" * "ירמגל הזמ ותעד חיסי" :עיצה ,ואטחל
הכרבה תא םילצנמ ןיאש הזמ וא ,היוצר יתלב הגהנהמ
תלעות האור ינא ןיא" לבא ,יברה בתוכ ,"'ה ןתונש החלצהו
םיבוטה תוערואמה לכ יב ולתיש יאוולהו" * "הדיפקמ
"תוינחורבו תוימשגב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

-יחא תבישיד עיפשמ ,ל"ז קורב לואש-םייח יבר דיסחה ןואגה לא יברה בתכ ד"ישת תנשב
:(ל"שת-ב"ישת) ןויצל-ןושארב םימימת-יחא תבישי שאר רתוי רחואמו ביבא-לתב םימימת

סח אדיפקב [ףוגה תואירב רדעה=] םיניינעה הלות רשא ובתכמב אורקל יתלהבנ
.ילש םולשו

:(18 'מע 'יבר יחבשמ' האר) ךשמהבו

םיבוטה תוערואמה לכ יב ולתיש יאוולהו .'וכ 'וכ דיפקהל יניינעמ הז ןיא
.ולא ןיב היהי אוה םגש וחילצי ךרבתי-םשהו ,תוינחורבו תוימשגב

הדיפק לש 'םייריש' אל וליפא

שרעה ברה ומחנל אב ,ח"משת תנשב ,תינקדצה תינברה ,ותייער תריטפ לע העבש יברה בשישכ
םעפ וילע התיהש ריכזה ראשה ןיב .'קראפ-ורוב אניו םיארי-תדע ק"ק'ד להקה שאר ,ץישפיל
ושמתשה ,הזה םויה דעו זאמ !םולשו סח - אדיפק לש ןיינע" :יברה רמא ךכ לע .'וכ הדיפק
לש ןיינעמ םייריש וליפא ראשנ אלש ךכ ,םימעפ יוביר הלדבהלו שודיקל םכלש ןייב
.(630 'מע ב ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ..."הדיפק

התצקמ אלו הנימ אל

-םוגרתב קלח) יברה בתכ (חפר 'מע זי ךרכ 'שדוק תורגא') ח"ישת בא-םחנמב 'המ תרגיאב
:(שידיאמ ישפוח

.'וכו אדיפק וילע םולשו-סח שיש וליאכ 'יש ...ל ובתכמ יתארק ןוהמיתב
תלעות האור ינא ןיא ללכבש םידחאל בותככו ,דוסי לכ הזל ןיאש ןבומו
ןיאש הזמ וא ,היוצר יתלב הגהנהמ רעצ שי םימעפלש תויהל לוכי .הדיפקמ
,םעפ דוע ריהבהל ינוצרב ...ךרבתי-םשה ןתונש החלצהו הכרבה תא םילצנמ
.הדיפקה ןיינעד התצקמ אלו הנימ אל ןאכ ןיאש

:ינולפל יברה בתוכ ז"ישת ןסינב 'כמ תרחא תרגיאב

םרג אל רשא ,וילע תונעל ינא רהממו ...ןסינ ג"ימ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
...יניינעמ הז ןיא ,הז ןיעמו הדיפק ללכבו ,םדוקה ובתכמב הדיפק לכ

"ללכ יניינעמ הז ןיא"

שקיבו וינפל אב ינולפ יכ יברל ל"ז ןיווז ףסוי-המלש יבר דיסחה ןואגה בתכ ב"כשת תנשב
.הקדצ תניתנ ידי-לע ואטח לע רפכל עיצה ףא ומצע הנופה .יברה דגנ רבידש ךכ לע 'ןוקית'
:התייה (ב"כשת רייאב 'כ) ןיוז ברל יברה תבושת

הז ןיא יכ ,ירמגל הזמ ותעד חיסי ,יילא עגונהב םירבדל ל"נה ששוח םאב
,הקדצל עגונב ררועמש ןוויכ קרו ('וכו הדיפק לש םיניינע ) ללכ יניינעמ
םולשו סח םיעגופה םירבדל אוה ששוח םאב .תמא-תרות תבישיל י"ל ה"כ ןתי
[ב"שרהומ] ר"ומדא ויבא ק"כ וא [צ"יירהומ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ דובכב
תושעל וילעש המ הרות יפ-לע ותרות דובכ והרוי - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
...ללכ םשור השעי אל ל"נהש ןויצה לע והריכזאש אוה ידיבש המו הזב

לכה תורמל ,תוריאמ-םינפ

ךוניחל הקלחמה שארו תידוהיה-תונכוסה תלהנה רבח שמישש ,ל"ז הנורק השמ רמ יאנותיעה
יברה םע ויתושיגפ לע 'ייערו ייחא ,ייתוברו יירומ' ורפסב בתכ ,הלוגב םיינרות תוברתלו
:(351-352 'מע) ףתתשה ןהבש תויודעוותהל ףסונב ,'תודיחי'ב

לא בבלנה וסחיו וירבד ןכותב םגו תינוציחה ותוזחב םג ,רתויב םישרמ שיא אוה יברה"
הלגנב המוצע תונדמל - אלפומ ןפואב וב ורבחש ,לודג שיא ךינפל האור התא .וחיש שיא
םג אוהש שיא - הלא ינש םע דחיו .תירוקמ הבשחמ לש עבונ ןייעמו תועד הגוה שיא ;רתסנבו
םדואמ לכב םיקבדו םיעמשוממ םידיסח לש לודג אבצ לש ןוילע דקפמ ןיעמ ,קהבומ גיהנמ
םג תומוצעה ויתועידי ףא לע ,יטמזיראכו םיסקמ החיש שיא אוה יברה .םתעונתבו םהלש יברב
ויתועדמ טולקלו עומשל ךורד ףאו בושק והירה ,'אמלעד ילימ'ב םגו תודהיה תעד תורצואב
רבס רומח וינפ הארמ ,הלימה ןבומ אולמב לאוטקלטניא אוה .וחיש שיא לש ויתועידיו
תעפוש תבבלמ תוחונינל תויעבטב רובעל לגוסמ אוה לבא ,םייניצר םיניינעב רבודמהשכ
.תוריאמ םינפ רבסלו רומוה

השעמלש ,ל"דפמה לש יללכה ריכזמה לש ראותה יינפל ךלה דוע הנושארה 'תודיחי'ה תעב"
.'ידוהי והימ' לש סומלופב ןושארה בלשה לש ומוציעב הז היהו ,ונממ ררחושמ יתייה רבכ
יברה םלוא ,סמלפתהל ידכ וילא יתאב אל ירהש ,הזה אשונה תא יברה םע החישב יתררוע אל
,ותעד יפל ,תודהיה שפנש הזכ רעוב ןיינעמ תעד חיסהל לגוסמ וניאו קהבומ גיהנמ אוה
ותדוצמ-ותיבב יכ ,שארמ יבילב יתעדי .קרפה לע דימ הלע אשונהש אלפ אופא ןיא .וב הרושק
יכ ,ול יתרמאו יתחתפ ןכל ,הנותחתה לע ידי אהת ותוישיאב רוצאה טנפהמ טעמכה חוכה לומו
אטבמ הרקמב ינא םג הז עגרב יכ ,יתעדלו יחורל ןיבהל אוה ךירצ שארמ החילסה תשקב לכ םע
םילודגה ויגשיה תא ןכסל ןכומ וניאש ,ץראב םייתד םיידוהי לש לודג רוביצ לש ותדמע
ונל ענכיהל (י"אפמ ,זא) ןוטלשבש םיינוליחה תא חירכת הלשממה ןמ םתשירפש ,ךכ לע רמהלו
תא סייגל ךירצ יתייהשכ ,רתויב ינריע חתמ לש םיבר םיעגר יל ויה .וניתושירד תא לבקלו
תאז לכבו םייוארה דובכבו הוונעב וינפב דומעלו ימצע תא ןסרל ידכ םיימינפה תוחוכה לכ
רסמל 'חילש' תויהל םיכסא יכ ,ינענכשל שקיב יברה .םירבח ינומה לש םתעד ןוכנ לא גצייל
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ול באוכ אוה יכ יתיארש ,'ידוהי והימ' ןיינעב ולש יתפקשהה
המכ ולצא ויה רבכ יכ בטיה יתעדיש ינפמ ,'חלשת דיב חלש' ןושלב ול יתובישהו זוע יתרזא
אל .חילש ינניא ,חיטבמ ינניא ,אל .ול 'וחיטבה' רבכו תירבה-תוצראב ורקיבש ש"נאמ המכו
ורבע אל ,ימע דיפקה אל אוה .שיאה לש ותלודג דימ ייניעל התלגתנ ןאכו .הצרא אל ,לכוא
.'תוריאמ םינפ' לש רבס בוש יל הארה אוהו םיבר םיעגר

ןכ - רעצ ,אל - הדיפק

ץיקה ימיב םיאצויה םידימלתל ףרטצהל 770-ב םימימתה דחאמ יברה שקיב ג"ישת ץיקב
'תורשקתה' האר] העיסנל ויבא תודגנתה הבצינ רוחבה לש וכרדב םלוא .'תוחילש-זכרמ'ל
ונב לע דיפקי אלש ,יברהמ ,הדבכנ תינרות תוישיא ,באה שקיב ךשמהב .[15 'מע די ןויליג
(טמש 'מע ז ךרכ 'שדוק -תורגא') ג"ישת בא-םחנמב ג"כמ תרגיאב .תוחילשל עסנ אלש לע
:יברה ול בישמ

תוחילשב עסנ אל 'יש ... ונבש המ לע דיפקא אלש ובתכמב םייסמש המ...
'תוינוציח'בש ףא ולא תועיסנ יכ ,רעטצמ אלא הז-לע דיפקמ יניא הנה ,ח"למה
ךוניח תינכותמ קלח אוה ןיינעה תיתימאל לבא ח"למה םעטמ הזש םירמוא
ונב שפנ תנוכתב יתפקשה יפכו ,םיטרפ המכב הבורמ תלעות םהל איבמו םיכרבאה
אלו ,םימימתה יכרבא ראשל רשאמ רתוי דוע םינבומ המכב התיה וליבשב תלעותה
אלא ,וירבח ראשמ רחא ןפואב גהנתהל ךירצ ןיא הבישי ןב ךרבאש םעטמ קר
ןיקעוצ ןיא לבא ,הברה ול תנתונ התיה תוחילשב וזכ העיסנ יכ רקיעה אוהו
...רבעה לע

"איכורככ קעוצ ומצעב ןיינעה"

:םידיסחה יבושחמ דחאל יברה בתוכ (63 'מע 'ו תרבוח 'ךלמל קידצ') ד"ישת תנשמ בתכמב

דסומב הדובע ירה ללכב יכ ,הזה סחי לע איכורככ קעוצ ומצעב ןיינעה אלה
וניא=] ךיז ןליפש ןופ ןינע ןייק טינ זיא ר"ומדא ח"ומ ק"כ םע רושקה
,םימש תכאלמ איהש ,ךוניחה תלאש םע רושק הזשכ טרפבו ,[םיקחשמל ןיינע
עודי רבכו .הז ןילטבמ ןיא שדקמה-תיב ןיינבל וליפאש םיברד הרות-דומלתו
הווצמ ךכ עמשנה רבד רמול הווצמש םשכו ,רבעה לע ןיקעוצ ןיא :ל"זר רמאמ
.םיעמשנ םניאש םירבד רמול אלש

:אבה לוחיאב םייסמ יברה

ןוצרו קשח ובלב ןתני אבהלו ןאכמ םינפ-לכ-לעש ךרבתי-םשהמ ןוצר-יהיו
...רבעב רסחנש המ תא תואלמל וחילציו ןתי ימו יעבדכ דיקפתה תואלמל

:תואבה תורושה תא יברה ףיסוה - ושדוק-די תמיתח רחאל

,יטרפ יניינע הז ןיא הנה - ילש החילסה תדימ תודוא ובתכמב בתכש המ .ב.נ
וניקולא 'ד ןיב דמועה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ וניאישנו ה"בקה לש וניינע אלא
הלודג רתויה יתהימתו יתפקשה עיבמכ אלא יניאו ,רבחמה עצוממכ וניניבו
-סח הדיפק לש ןיינע הז ןיא יכ ,ןאכ תכייש ןיא החילסה אלימבו .ל"נהב
.תמאד אבילא המצע תואיצמה תעיבת אלא ,םולשו

המלשה


,הז רודמב העיפוהש 'תבש תוביסמ' לע המישרל המלשה ןלהל
:בלת ןויליג


תוביסמב ךישמהל םא יברה תא 'יחת רימז תרמ הלאש ד"כשת ןושחרמב 'ג םויל רוא תודיחיב
.ד"בח ישנ תוליעפבו םידליה םע תבש

. "ןכ" :הנע יברה

."?וישכע דע היהש ומכ" :הלאש רימז 'בגה

."ףיסוהל אלא ,היהש ומכ אל" :יברה

"היח המגוד" תויהל

רוחבה"ל יברה בתוכ (102 'מע ,ב"נשת תהק ,'םלוע דוסי ק"ידצ') ז"לשת ןוושחרמב ב"כב
:ב"יצנה-ןיע ץוביקמ שפ 'יש יכדרמ

:הכרבו םולש

.ןושח 'חמ ךבתכמ לבקל יתחמש

היהו םידלי הברה ואבו תבש-תוביסמ תישעש ךבתכמב אורקל יתינהנ דוחיבו
.הלאכ תולועפב ךישמת אבהל םג יאדוובו .דמחנ דואמ

םגו ,ךתגהנהבו ךידומילב ליח לא ליחמ תכלל ךתוא חילצי ךרבתי םשהו
לכל הריהזמו היח המגוד ךתויה ידי-לע הביבסבש םידליה לכ לע הבוט העפשהב
.ךיאור

.ושדק-די תמיתח ."רומאה לכב החלצהל הכרבב" :םייסמ יברה
תודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(י,חכ) הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו

הזה םלועה ,"ןרח"ל ,הלעמל המשנה רוקמ ,"עבש ראב"מ המשנה תדיריל תזמור וז האיצי
.ירמוחהו ימשגה

ןיב םיכלהמ ךל יתתנו" רמאנש יפכ ,"ךוליה" תניחב המשנב תלעופ וז הדירי - "ךליו"
."םידמועה

היחמו הווהמה יקולאה חוכה ונייהד ,הבש א"הה "ןרח"ב הלגתמ וז הדירי ידי-לע - "הנרח"
.'ה' -ב ארבנ הזה םלועהש ,ל"זר רמאמכ ."לעפנב לעופה חוכ" ,םלועה תא
(138 'מע א ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס)


(י,חכ) הנרח ךליו

המשנה תדיריל תזמור וז הכילה הנהד :תאז ראבל שי ?"ןרחל" אלו "הנרח" רמאנ עודמ
ללכ הב תשגרנ ןיאו (יולגב) ה"בקהמ תדרפנ תואיצמ איה המשנה ובש םלוע ,הזה-םלועל
האיציה םוקמל תויכשמההו רשקה תא שיגדמ "ןרחל" ןכש ,"הנרח" רמאנ ןכל .ה"בקה תעפשה
.עבש-ראב ןיבל ןרח ןיב ררושה קתנה תא אטבמ "הנרח" ןושלה וליאו
(141 דומע א קלח א"שנת תוחישה-רפס)


(אי,חכ) םוקמב עגפיו

(י"שר) הליפת ןושל ושריפ וניתוברו... :עגפיו

םישק ,םלועה יניינע םע םינפ לא םינפ שגפנ אוה רשאכ םדאל םירקנה תונויסינהש ןוויכ
המלועמ ותאיצי םרטב ןכל ,"הרות לש תומא 'ד"ב ותויהב וינפל םידמועה תונויסינהמ רתוי
והרזעיש 'הל ללפתהלו ומצע לע םימחר ררועל וילע ,םלועה יניינעל ותסינכו הרות לש
.ול ונוכנש תונויסינבו הדבכה הכרעמב דמעמ קיזחהל לכויש ,והעייסיו
(61 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,חכ) וב םידרויו םילוע םיקולא יכאלמ הנהו

,ירמוחו ימשג ףוגב ,"הצרא בצומ" - המשנה םג ךכ םלוסה ומכ .המשנה תדובעל זמור םלוס
.ךרבתי ותומצעו ותוהמב תשרשומ איה - "המימשה עיגמ ושאר" ךא

םיעייסמ םהו ליאוה .המשנה תדובע ידי-לע םילעתמ םה - הז "םלוס"ב םילוע םיכאלמה
תיילע ידי-לע םילעתמ םה םג ןכל ,לארשי לש םתלפת תא םיככזמו םתדובעב לארשי תומשנל
.תומשנה
(אנת'א-נת'א 'מע ג ךרכ ,ב"רעת ךשמה)


(גי,חכ) וילע בצינ 'ה הנהו

םתס ידיב אל ותרימש תא דיקפמ וניאו קידצה לע רמוש ,לוכיבכ ומצעבו ודובכב ה"בקה
.קידצה תווצממ וארבנש םיכאלמ םתוא ידיב אל ףאו םיכאלמ

ןה" :רמולכ ."הליהת םישי ויכאלמבו ןימאי אל וידבעב ןה" (חי,ד בויא) רמאנש והז
"ויכאלמבו" ,םרמושל ךאלמ םושל ןומא ה"בקה ןתיי אל - "ןימאי אל" ,םיקידצב - "וידבעב
- "הליהת םישי" ,ונממ עפש םהל שיו ויתווצמ חוכמ וארבנש ,קידצה לש ויכאלמ וליפא -
.תאז השעי ומצעבו ודובכב אוה אלא ,םיקידצה תרימשל ןומא יד ןתיי אל םהב םג
(92 'מע כש ןמיס בוט-םש-רתכ)

* * *

."וינע" (הלחתהל ףוסהמ) תובית-ישאר - "וילע בצינ 'ה הנהו"

בצינ 'ה הנהו" תניחב םיכישממ ,לוע-תלבקו הוונע ,לוטיב ידי-לע אקווד :ךל רמול
."וילע

אלו" (כ תומש) רמאנ שבכל עגונב ירהו ,(הבר-שרדמ) חרזמה שבכל זמור "םלוס" :ףסונ זמר
."הסג העיספ עיספי אלש" ,"יחבזמ לע תולעמב הלעת
(נתת ףד ה ךרכ הרותה-רוא)


(זט,חכ) יתעדי אל יכונאו

(י"שר) הזכ שודק םוקמב יתנשי אל יתעדי םאש

תיבב השעש הנשה םירשע ךשמב ןכו ,בכש אל רבע תיבב השעש הנש ד"י ךשמב ירה ,לואשל שי
!?ןושיל בכש ,שדקמה םוקמב ,ןאכ אקוודו ;ןבל

,םיווש לגרהו שארה הנישה תעב ןכש ,רתויב הלודג הדירי לע הרומ הביכש הנהד ,רמול שיו
קלחל הווש ,ותוינחור ,םדאבש ןוילעה קלחה ובש בצמ והז ;שארה לש ותונוילע תרכינ אלו
יוליג דצמ האב וז האוושה :אלפנ יוליע ןאכ שי םיניינעה תוימינפב ךא .ותוימשג ,ןותחתה
האוושהב םהינש וינפלו ,הטמו הלעמ ירדגמ אליעלו אליעל אוהש ,ךרבתי ותומצעו ותוהמ
תילכתב תוקולא יוליגו תכשמה שי םשש ,שדקמה םוקמב אקווד התיה וז תודחאתהו .שממ
.תומצעה יוליגל דעו ,תומילשה
(140 'מע א ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס)


םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו ...הזה םוקמב 'ה שי ןכא
(זי -זט ,חכ) הזה

םגש ןיבה אליממו ,ךרבתי ומש יוצמ ,וב תויוצמ תוער תויחש םוקמב םגש ,חכונ בקעי
השודק לש תוצוצינ שי ,"תוער תויח" תניחבב ןהש ,תורז תובשחמב םג - אוה ךכ תוינחורב
."םילכה תריבש" דוסב םש ולפנש

הדריש הניכשה רעצב רעטצנו הדערו הארי וילע הלפנ - "הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו"
.תופילקה ןיבל
(גי ףד גצ ןמיס בוט-םש-רתכ)


(אכ,חכ) םיקולאל יל 'ה היהו

.ויתויוכזמ ול ןיכנמ ילוא יכ ,גואדל ול שי בוט רבד ותא שחרתמשכ ףא - קידצה

רבד לש ותימאל אוה ('יוה םש) םימחרה תדימש ןכתיי - "םיקולאל יל 'יוה היהו" והז
...תויוכז דימת ףיסוהל וילע ןכלו ,ויתויכזמ ול ןיכנמש ,(םיקולא םש) ןידה תדימ
(36 'מע ב"ק ןמיס ש"בירה תאווצ)


(א,טכ) וילגר בקעי אשיו

םיניינעל - םלועה יניינעמ ,ולש תוליגרה תא היבגהו אשנ בקעי .תוליגר ןושלמ "וילגר"
"ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו 'וגו ךילגר תבשמ בישת םא" (חנ היעשי) בותכש והז .םיינחור
בקעי אשיו" רמאנ ולצא םגש ,בקעי תלחנל הכזת יזא ,ךתוליגרל לעמ םמורתתו היבגת םא -
."וילגר
(16 'מע זנ ןמיס בוט-םש-רתכ)
תורעהו תובוגת


ןיליפתה ןיינעב


ןיליפת תווצממ קלח איה הנווכה

'גהנמו הכלה יניינע רוריב'ב םגו ,'וכו השעמה לדוג לע 'יחיש גרובזניג ברהל חוכ רשיי
קספ איבה אל עודמ לבא .אתיירואל וליח רשייו דואמ לודג רבד השע ןיליפת תחנהל עגונב
ןכו ."'וכו ונוויצש ןיליפתה תחנהב ןווכי" :אי ףיעס הכ ןמיס ךורע-ןחלושב ןקזה וניבר
םימעפ המכו המכ בתכו רביד ונבר ק"כו ."'וכו ונוויצש םתחנהב ןווכיו" :רודיסב קספ
,ןוויכ אל םאבו ,הווצמה ןמ קלח איה (הכוס ,ןיליפת ,תיציצ תווצמב) הנווכהש ח"בה תעדב
.התומלשב הווצמה םייק אל

:תומוקמה תצקמ ןלהל

בתכש המ עודי" :836 'מע ,טבשב 'ג ,אוב תשרפ שדוק-תבש 'ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה'
'להלו (ח"ס ח"וא) תיציצ 'להל ח"בב הז ךרד-לעו (ה"כרת ס"ר) הכוס 'לה ח"וא רוטל] ח"בה
תווצמ - תווצמ 'ג ןנשיש [םש ןקזה ר"ומדא ע"ושבו ע"ושב אוה ןכו .(ה"כס םש) ןיליפת
ןכלו ,הווצמה השעמ םויקמ קלח איה הנווכה ןהבש - הכוס תווצמו ןיליפת תווצמ ,תיציצ
."'הנווכה התוא ןווכי אל םא הנוקיתכ הווצמה תא םייק אל'

תיציצ ,הכוס) ולא תווצמב יכ" :תוכוסה גח ,214 'מע ,םירבד ,דל ךרכ תוחיש-יטוקיל
הווצמה רדג ללכב םהינשש הווצמה לש םיקלח ינש םה השעמהו הנווכהש תויה םע ,(ןיליפתו
."'וכו

ןיליפת תווצמ תנווכד" :ז"משת לולא י"ח 'טנוק ,בצ 'מע ב ךרכ טקולמ-םירמאמה-רפס
ח"בב םג אוה ןכו (תיציצ םיארקנו ה"ד) ח"ס ח"וא ח"ב [הווצמהד קלח איה וז הנווכו]
תוכלהב ל"ע :בתכ 'וכ ןתחנהב ןווכיו ה"ד ה"כס ןיליפת 'לה ח"וא ח"בבו .ה"כרת ס"ר ח"וא
."'וכו םתחנהב ןווכיו לצא 'ח ןמיסב תיציצ

קלוח אוהש ימ יתאצמ אל התע תעלו :(קייודמה םוקמה רכוז יניא) ונבר בתוכ רחא םוקמב
יתיאר אלש לודג רתוי דוע אלפה - לק דואמ רבד אוה "ןווכל"ש ףאו .(ל"נה ח"בה לע) וילע
ד"מפ אינת) "ובל תנווכ ררועל ולוקו ונושל לע ליגר תויהל" םג המו ,הזב םירהזנ ש"נא
.(126 'מע

.שאר-לש תיבב "ש"ה תרוצ תודוא 'בכ בתכ אל ןכו
הניטנגרא ,סרייא-סונאוב ,קאטשלעגייפ הדוהי-יבצ-ןבואר ברה


תופסונ תורעה

'תורשקתה'ב םתודוא בתכנש ןיליפת תוכלה יניינע המכ לע םירבדה רדס יפל ריעהל הזב יננה
ןיינעב ותוא ארוקו ,הז רודממ הנהנ דואמ ינאש דיגא וז תונמדזהבו .ל"תו ט"כת תונויליג
.עובש ידמ בר

.רטיאב םינוש םינפוא רבדב :25 הרעה

הליפתה רחאל היינשה ודיב י"שת תחנה לש הגהנהה ריכזמ ע"יז ר"ומדא ק"כ יבתכמב םג ירה
?ירמגל רבדה טימשה המלו .דועו (חמק 'מע,אי ק"גא) 381 'מע ט"כח ש"וקל האר -

:םירגובמ לש שארה ףקיהב לדבהה טועימ רבד לע הרעהה :26 הרעה

.םיעבוכ לש תונחב רבדה ררבנ הבה - תוחצה ךרד לע

דצ קר ךושמיש - ידמ לודג שאר לש העוצרה ףקיהו ורבח לש ןיליפת שבולהש ןכתיי םאה
ונייהו ,רשקהמ תאצויה האלולכ תפסותה ריאשיו ,ףקיהה רצהל ,רשקה לש ןוילעה דצב העוצרה
לקב לכויש - ןפואה הזב תלעותה ?רשקה לש ןותחתה דצב העוצרה לש הרתיה ךושמי אלש
.1הנושארבש ןיליפתה תדימל רשקה תא ריזחהל

.'ינמי' לש ןיליפת חינמה רטיא :27 הרעה

תוששחה ינש ךותמ אצוי ןכ ידי-לעש ,[א"טילש יזנכשא ברה םשב] תישילש ךרד זאמ יתעמש
לכויש ידכב העוצר לש ךרוא קיפסמ םע [ינמיה] תיבה דצמ רשקה תא ךשומש ונייהו ,ריכזמש
,העוצרה קודיה ירחאו .תיבה לש [ילאמשה] רחאה דצל רשקה תא דימצהלו תרוביקה תא ףיקהל
'ב ועורז תא ףיקיו (U-turn :תילגנאב ;'הסרפ תיינפ') ךופהה ןוויכב העוצרה תא ךילוי
.תיבה דצמ זוזי אלש רשקה תא דימצה ירה הז םע דחיו ,ן"יש תרוצ תושעל םימעפ

.קפואה יפל אוה ןיליפת תחנה ןמזש בתכ :34 הרעה

אלו ,תומדא ילע לעופב הייארהב יולת "ריכישמ" רועיש יכ ,הזל דוסי לכ ןיאש המודמכ
יתיארו .תצק רחאתי רתויב ןנועמ םויבש הנימ-אקפנהו .ץראה לא שמשה סחיב הז רועיש רמאנ
ונא םישמתשמ תאז לכבו .(סנפרה ד"ירה וא שינב פ"חרה ילוא) הזב ךיראהש םיטקלמה דחאב
דחא לכ תרות תתנ יכ ,'ריכישמ' לש תעה עובקל רתויב השק ןכ אלול יכ ,תוחולבש םינמזב
.ןיינעה רוריבל העירפמה תיתוכאלמ הרואת שי הזה ןמזבש טרפבו ,ודיב

המל יתנבה אל .'וכ םיקוספ רמאיש ,חבתשי ירחא ןיליפתה לע ךריבש ץ"שה תודוא בתכ :םש
ןה הוושב ךייש שידקה ירהו) ?רצוי תכרב ינפל ,שידקה רחאל ןיליפתה לע הכרבה רמאי אל
.2(עמש -תאירק תוכרב תלחתהל ןהו הרמזד-יקוספ םויסל

.תסנכה-תיב רצחב ןיליפתה תשיבל תודוא :38 הרעה

ןיד בגא רכזנ קרו ,ןיליפתב רטועמ תסנכה-תיבל אובל תוריהזה יתאצמ אל ונבר רודיסב
.3תופנוטמה תואובמ

חכומ וניא - הליפתה ינפל ח"אד דמולש ןוגכ - תסנכה-תיב ךותב רבכ אוה רשאכש ריעהלו
הזיאב יתיאר המודמכ םג .4ןיליפתב רטועמ סנכילו רוזחל ידכב תאצל רדהל וילעש ךכ-לכ
ינא ךירצו .5םויה לכ ןיליפת ןישבול ויהש ,םהימיב ךייש רהוזה תוריהז רקיעש רמול םוקמ
.דוע שפחל

ח"עפב בותכ ןכש ןייצל היל הווהו .הפצרה לע תועוצרה וררגיי אלש ריהזה ח"כ ףיעסב
.17 'עהב ןייצש
הילגנא-ןודנול ,שטיוואבויל תליהק צ"ומוד ,ןיקסאר קחצי-יול ברה


:תכרעמה תובוגת


.רשק הז ןיא ,דצ לכמ בטיה קדוהמ רשקה ןיאשכ הרואכל .1

'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ (רוביצה וא ץ"שה) ללכ ןיקיספמ ןיא 'וכרב' תרימא רחא .2
.(הירחאלש הכרבה לע יאק 'וכרב'ש יפל ,גי ק"ס םש ב"נשמב אבומ םעטה) ג"ס דנ

תיציצו ןיליפת אלב סנכיהל אלש ריהזמ (א,הסר ןנחתאו 'פ) םש רהוזהש הממ םג ריעהל .3
סינכהש םימעטהמ והז ילואו] רקש תודע וז ירהש ,"ךתאריב ךשדק לכיה לא הווחתשא" רמולו
וניתובר תארוה יפלש ,וניתורודבו .['ובוט המ' ינפל ןיליפתו תילט תחנה ורודיסב ז"הדא
.וז תוריהזל םוקמ כ"כ ןיא הרואכל ,ןיליפתו תילט אלל 'ובוט המ' דימת םירמוא ונא

ןוויכ םתיבב ןיליפת וחינה אלש ,'םינושארה הרשע'ש הממ ,תאז חיכוהל שי הרואכלו .4
רעשב ראובמכ ,םהמ היה אל ל"ז י"ראה ןכלו] םויה רוא םדוק נ"כהיבל אובל ומידקהש
ואצי אל ,[ג ק"ס םש םולשו םייח תוא 'סב הכוראב 'עו .ג ק"ס הכ א"גמב אבוה תונווכה
-) תסנכה-תיבמ תאצל א"א" כ"כ ךייש אל הזב הרואכלו) תסנכה-תיב רצחב ןיליפת חינהל
ק"ס םש א"גמב) תאזכ הצע הרכזנ אל םגו ,(ללה ינפל וניבר רודיסבש "ןיאורה ינפמ (הכוסל
וגהנ דציכ ררבל ןיינעמו .תסנכה-תיבל הסינכה ינפלו בוחרב םירכנ םייוצמשכ קר אלא (ה
םימדוקה תורודב (דחוימב ד"בח ידיסח גהנמו ,טרפב םידיסח גהנמ ,ללכב לארשי גהנמ)
.תודיסח דומיללו םיליהת תרימאל פ"כעו תוצחל םימיכשמ ויהשכ

הכ 'יס רהוזה ע"ושב ואבוהש) רהוזה ישרפמו םילבוקמה תאז רמול וטימתשיא אלש ע"צ .5
אל רוביצה בורש ןמזב ,השעמל וללה םירבדה תא םיאיבמה לכו (י ק"ס םש הרקי ןבאב ב"ס
ר"א ,ז"ט ,א"גמה ,י"בה ןרמ ,האריה 'סב הנוי וניבר :םהמו ,ןיליפתב םויה לכ תויהל גהנ
.םש ע"ושב ז"הדאו הכ 'יסב םייח רוקמו

םתחנהו ןיליפת ןיינעב דוע

:תכרעמב ולבקתנש תופסונ תורעה ןלהל

היהיש ורמאו וריהזה (ב,זלר ב"חז) רהוזה ימכחו" :בתכ (טס,בל) ז"הדא ע"ושב :םיתבה
- "הרועש ךרואמ תוחפ שאר-לש םיתבל ץוח אצוי [שאר-לש תוישרפה לע ךורכה] הז רעיש תצק
דחא הלחש עריא רבכו] ו"ח גרטקת אלש ידכ וז הקיני א"סל תתל םיבייח ,םש רהוזב ראובמכו
ולפנ ת"רבו ללכ וארנ אל י"שרב תורעשהש אצמו ,ןיליפתה תא קודבל יברה ול הוויצו ש"נאמ
תנבהכ) םינוציחה תקיני עונמל ידכ רתוי ךורא היהי אלש דיפקהל שיש ןוויכו .[השרפהמ
ןכל ,(טכ תוא הרקי ןבאב בל 'יס רהוזה ע"וש האר ,דועו ק"מרב אתיא ןכו ,רהוזב ז"הדא
בחורל רשקב רכזנה הרועש ךרואל ילמינימ יכה רועישה אוהש ,מ"מ 9-מ תוחפ היהיש םידיפקמ
.תועוצרה

רחאלש ,יניסמ השמל הכלה - ןיליפת לש רשק" :אתיא (טע,בל) ז"הדא ע"ושב :םירשקה
אל הרואכל לבא ,זנכשא רשקבו ונלש רשקב תאז תושעל ןתינ] אתרבעמה ךותל העוצרה סינכהש
תיישע רחאל תיבב העוצרה תא ליחשיש ןלוכב בתכש םיגהנמה-ימעט ס"וסבכ אלו .דרפס רשקב
תנשמ .זת,בל תונחמה לכל ףסאמ האר) םינורחאה תעדכ רדהל שיש םג םיקיידמ ןאכמ .רשקה
ונשעי תוריפתה םייסיש רחאלו ,רשקה תא חתפי וקדובל תיבה תא חתפ םאש (חי,גכ רפוסה
םע י-ד-ש תויתוא םילשהל די-לשב ד"וי ןימכו שאר-לשב ת"ילד ןימכ רשק השעי ,[שדחמ
םיקדובשכ םג אלא ,ןיליפתה תיישעב קר אל - הרואכל=] רהזיל בוטו .שאר-לשבש ן"ישה
רשקה ךכ-רחאו ן"ישה השעי הליחתמש ,ורדסכ םשה םילשהל [שדחמ םתוא םירשוק םא ןיליפתה
.הליחתכל ז"כ ,ןבומכ - ."םשה תויתוא רדסכ - ךכ רחא די-לש רשקו שאר -לש

אעק 'מע םיגהנמ ירקח 'סבו ,ביק 'מע 'ךלמ תורגאב' ץבוקב האר :23 הרעהבו די ףיעס
.הכוראב

רפסמ חכונ תויהל יתיכז ה"כשת תנשב :רסמ הלופעמ ץרק 'יש דוד 'ר ח"הרה :טכ ףיעסל
לש תיבהש דימת דיפקה יברהש יתיאר .הלעמל םלואב ,דומעה ינפל ללפתה יברה רשאכ םישדוח
הלאכ לבא ,םירצק םילוורש תלעב הצלוח דימת שבל יברה .לוורשב הסוכמ היהי די לש ןיליפת
.עורזה לכ תא וסיכש

םחיני - תרחא הביס וא החכש ינפמ - ףסומ םדוק ת"רד ןילפת חינה אל םאב :ת"רד ןיליפת
ז"הדא ע"ושל תופסוהב אבוה ,ג ק"ס 'ל 'יס ,בונידיוקמ צ"הרהל ,םולש תרמשמ) ףסומ רחא
הארו ,הכ ס"וס תוצבשמב ג"מרפה כ"כו .יברה י"ע הגוה ילואו ,7 'עה 1310 'מע ד-ג"ח
יצחו העש םחיניש ל"ז ןח רעבוד 'ר ח"הרהמ עמש קרב-ינבמ ץרה 'יש ב"י ר"רה .ז,הכ ח"הכ
.(הזל םעטהו רוקמה ע"צו ,ןכ-ירחא

- 'א"וק'כ הספדנש ,תוישרפה ןיב קספהל רשקב וז תרוסמל יברה לש אלמ רושיא :2 הרעהל
.48 'מע ז"נשת תבט 'ג מ"יב ןויליגב ספדנש השמ-תורגא לעבל ובתכמב

יפל) רטיא ןיינעב ז"הדא קספ תא איבמ אי ס"וס ח"ואח הימחנ ירבד ת"ושב :25 הרעהל
הבושתה אשונב קדצ -חמצה ר"ומדאל (רבחמה לש "ותודליב") הבתכנש הבושת וזו ,(הביתכה
- ותבושתב ע"ושה תא ריכזמ וניא עודמ ע"צעש ףא - ז"פעו .("...ודי ספש םדא") תרכזנה
בתכו רמא ל"ז קילרוג ברה ,בגא) ז"הדא ע"ושכ אלד קדצ-חמצה ד"ספמ םלעתהל רתוי דוע השק
.("וניבר ע"ושכ וגהנ ללכב ש"נא קר ,שטיוואבוילב וגהנ ךיא עדוי יניא"ש

םע ,'תה :זא] ח"הרהל ט"ישת לולא 'כ םוימ בתכמב תאזכ תיטרפ הארוה התיה ןכ :40 הרעהל
,ןיליפתה תשיבל םדוק לוח םוי לכבו" :הלופעמ ץרק 'יש דוד 'ר [ת"ות תבישיל ותסינכ
."הקדצל תודחא תוטורפ שירפי

תובר םימעפ חכונ היהש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ריכזמה םשב םירסומ םיבר :42 הרעהל
.הבישיב י"שת חינה אל יברהו ,ןיליפת יברה חינהשכ

תרודהמב - במ ק"ס ח 'יסל ,א"ח ףוסבש תורעהב) ןחלושה-תוצקב אבומה תורמל :50 הרעהל
ריכזמה ונל בתכ - דיה ףכ לע שממ 'רשק' תושעל א"יש (ב"עס ופ ףדב אוה ה"לשת םילשורי
."דיה ףכ לע רשק השע יברהש יתיאר אל ינא" :רנורג 'יש ל"יר ח"הרה

.הבחרהב דכ 'מע םיגהנמ-ירקח 'סב האר :64 הרעהל

רחאל ,ד"נשת תנשבש ,רסומ ד"בח-רה-תלחנמ רבה 'יש רתלא-םהרבא 'ר ח"הרה :75* הרעהל
הלע שדוח-שארב תחא םעפש ,ןיילק 'יש ןימינב 'ר ח"הרה תוריכזמה רבח ול רפיס ,'העבש'ה
:ןלהלדכ ןיליפתה תא קשונו ,'ןויצל אבו' םייסמ יברהש הארו ,ורדחל יברה םע תילעמב
.קשנמ - "הארנו" ,שאר-לש ןיליפתב עגונ - "היחנו" ;די-לש ןיליפתב עגונ - "הכזנו"

בתכמב אצמנו ןתינ הנעמהו ,ח"כשת וא ג"כשת תנשמ אוה ,יולב ט"רה לש רופיסה :79 הרעהל
.זד .נ ןואטסירוממ ,ןרטש יכדרמ 'ר ח"הרה איצוהש 'הרושת'ב םייתנשכ ינפל םסרפתנ רבכש

"יברה לש תסנכה-תיב יגהנמ"

םיגהנמה ףקותל רשקב תוריתס ןנשיש 'יחיש גרובזניג ברה בתכ חכת ןויליג 'תורשקתה'ב
.יברה לש תסנכה-תיבב וגהנש

הרות -רפסה לעמ 'רתכ'ה תרסה-יא תודוא יברה רמאש המ העש יפל היתטימתשיאד ריעהל
,(308 'מע א"ח ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"כס ג"משת הרות-תחמש םוי תחישב)
הז גהנמש ריהבהל םיכירצ ,המיבה לע הרות-רפסה תא םילעמש םדוק דוע ותוא םיריסמה הלאש
ךכש תויהש םרמואב ,הז גהנמ םמצעל וצמיאש ולאכ םנשי םאו ,"םימכח ןוצרב אלש" אוה
םה ועדיי יזא - "אוה הרות לארשי גהנמ" ללכב אוה הז גהנמש יאדווב ירה 770-ב םיגהונ
(ב"שרהומ) יברה ויבאש צ"יירהומ ר"ומדא ק"כמ איבמו ,"םימכח ןוצרב אלש" אוה הז גהנמש
,ונממ הצורמ היה אל אוהו שטיוואבוילב תסנכה-תיבב וגהנש גהנמב ברעתהל הצר אל ע"נ
.תסנכה-תיב יאבג לע אלא וילע הלח הניא תסנכה-תיב יגהנמ תודוא תוירחאהש ,ורמואב"
יהוזש חיכוהל ןיא רבדה לע םיריעמ ןיאש הזמש - םיפסונ םיניינעל עגונב ןבומ הזמו
.*"'וכו הנוכנ הגהנה

וגהנוהש םיגהנמ :ושוריפ "ר"ומדאה לש תסנכה-תיב יגהנמ"ש ,הארנ ידידל :ןיינעה ףוגלו
.הזב-אצויכו השעמ ידי-לע וא שוריפב ודי-לע ורשואו ותמכסהב םג אלא ותוחכונב קר אל
ושענו וניתובר ידי-לע ורשואש םיארונ-םימיב םיגוהנה םיטויפו תוחילס יגהנמ ומכו
יברה חרכוה ,תשרופמ הארוה וב התיה אלש הילדג םוצ ןיינעב ןכ-לעו) ד"בח יגהנמל
-ב תסנכה-תיבב וגהנש המ לע ךמס אלו ,'וכו תואוושהו תורבס יפ-לע ןיינעה תא 'תונבל'
.(םדקמו זאמ 770

םידיסח ינב םידיסח ידי-לע וגהנוהש םיגהנמ ןיב אבוט קלחל שי ירה - ל"נה ילול - םגו
,תוינומדק םינשב םיאבגהמ היהש ל"ז ןודרוג ןנחוי 'ר ח"הרה ומכ ,**'וכ ועמשו וארש
.ל"דו ,ואב בורקמ רשא םישדח ידי-לע וגהנוהש םיגהנמ ןיבו ,ב"ויכו
הילגנא ,ןודנול ,טרופופר םייח ברה:תכרעמה תרעה

-רוזחמ'ב ףאו ,''ה תליהת'ו 'רוא הרות' ירודיסב ספדנהמ איה (הרואכל) הנממ הלודגו (*
לכ םוקמ לכב ש"נא ורמא ךכו ,הרות-רפס תאצוהב ינשה "וממור" קוספ טמשנ םלוכבש ,'םלשה
םחנמ-תרות' ,י"ס) ט"משת הילדג -םוצ תחישב קרו ,'ד"בח חסונ' והזש םיחוטב ויהו ,םינשה
רוחב'ה ידי-לע תועטב טמשנ" קוספהש יברה ךכ לע ריעה (25 'מע א"ח ט"משת 'תויודעוותה -
,םינמיסו תוהגה ףוריצבו ,הקזח ההגה םהב התיהש םירודיסב אקוודש אלפלו ...'רעצעזה
-רפסב הגהנההמ דומלל םיכירצ ויה ,'אתיירואב לכתסא' ל"צש ןוויכמ הרואכלו .תועט וניצמ
,תמלשומ ההגה התיה םדוקש יפ-לע-ףא ,ןמזל ןמזמ ותוא םיהיגמ הרות -רפסש םשכד ,הרות
ןמזל ןמזמ רודיסה תא היגהל םיכירצ ךכ ,הירחאלו הינפל הכרבבו הרות-רפסב וארקש דעו
לככ הגומ לכה היהיש דע תופרהל ןיאש ,רודיסה לש תושדחה תורודהמל דומלל ונילע הזמו]
."...תאז םסרפל הווצמו .[רשפאה

הלאכ םיגהנממ םג דומלל ןתינ זא - הרורב הביס וא ,תרחא הארוה ןיאשכ קר ילואו (**
םש ואבוהש תורוקמב יברה איבמ ןכלו ,('וכו ש"נא ינקזל םימעפ המכ הנפה יברהש ומכו)
.ע"צעו .770 לש "תסנכה-תיב יגהנמב גוהנל שי"ש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב א"י

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

.1תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

- ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו ...בקעי חרביו .ידש ימלת לע ...םיאולת ימעו" :הרטפה
.2(די,בי

ישילש םוי
ולסכב ד"י


ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.3השראו ריעב ,ט"פרת ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפ 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :4יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו ...םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי ,םכמע

יעיבר םוי
ולסכב ו"ט


.5 02:23 העשה דע יעיבר םויל רוא - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס
'מע ד ךרכ ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ס ב"ישת אציו פ"ש תחיש .(חי,ל) פ"הע המלש-הרות האר (1
.זי ןויליג 'תונופצ' .ז"כשת 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס .(156

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (2

'הנותח ישורד - םחנמ תרות' םג הארו .ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םיניינעה יטרפ (3
.ל"נה םירמאמ לע 'וכו םידסוימה יברה ירמאמו ,הנותחה ירמאמ (ס"שת ,ת"הק)

.272 'מע םש 'ךלמ ימי' .טיק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש (4

ואבוה ,םיקסופ דועו רפוס-םתח ת"וש האר) אבה הלילב ףא הנבל שודיק רמול לקהל םיכמוס דבעידבו (5
.(ל"ז אדנל י"רגה ח"הרה םשב רסמנ ןכו .ט ק"ס זצ 'יס ע"וש רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש'ב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il