- ה"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ולסכב ז"י * חלשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תויהל הדובעה הכירצ וישכע רבכ
חישמ לש ותדובע תמגודב


-םלועה ךותב ותויה תורמלש ךכב היהי חישמה לש ושודיח
לועפל ידכ * חישמה-תומי לש םישדח םירדס וב לעפי ,הזה
* םירדגה תצירפ לש ןפואב תושעיהל ונתדובע םג הכירצ תאז
םירישעל םג םידסח-תולימג ,"קסע" לש ךרדב הרות דומיל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "רוביצב" הליפתו


1ולסכ ט"י לש םירמאמ המכב הליגרה הלחתהה םג יהוזש - "ישפנ םולשב הדפ" קוספה לע
ינא הלעמ רוביצה םע ללפתמו םידסח-תולימגבו הרותב קסועה לכ ה"בקה רמא" 2ל"זח ורמא -
ידי-לע הדיתעה הלואגה ןיינע והזש ,"םלועה תומוא ןיבמ ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע
.ונקדצ חישמ

,3ותלואג תודוא בושטידראבמ קחצי-יול 'ר צ"הרהל תרגאב בתוכ ןקזה וניברש ןוויכו
תועמשמ ירה - "'וכ םולשב יתאצי ...ישפנ םולשב הדפ קוספה םיליהת רפסב יתירקשכ"
.הדיתעה הלואגל תכייש ולסכ ט"יד הלואגה םגש םירבדה

,4"הקדצב אלא ןילאגנ לארשי ןיא" ה"ד שדוקה-תרגיאב ראובמהמ וליפא ןבומ הז ןיינעו
חישמ תאיב ןיינע אוה "לארשימ דחא לכ שפנבש הניכשהמ יטרפ ץוצינ לכ" לש הלואגהש
הלואגה םע דחיב ,תיללכ המשנ לש הלואג תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,יטרפה
הרושק וז הלואגש יאדווב ירה ,"'יוה ךינפ" ,הרותה תוימינפ ,היניינעו תודיסחה תרותד
.חישמה תאיבבש הלואגה םע

קסועה לכ" ידי-לע איה ("םלועה תומוא ןיבמ ינבלו יל ינאדפ") הלואגה תביסש ןוויכו
ןיינעה ונשי ולא םיניינע 'גבש ,ןבומ ירה ,"רוביצה םע ללפתמו םידסח-תולימגבו הרותב
.חישמ לש

עדויה ,הרות דמולה אל - "הרותב קסועה לכ" :הז ל"זראמב ןושלה קוידב שגדומ הז ןיינעו
;אקווד םידסח-תולימג אלא ,הקדצ אל - "םידסח-תולימגבו" ;"הרותב קסועה" אלא ,הרות
.ןמקלדכ ,אקווד "רוביצה םע" אלא ,םתס הליפת אל - "רוביצה םע ללפתמו"

המ" 6(בשיו תשרפ ,עובשה תשרפב) קוספה לע 5שרדמב אתיא - חישמ לש וניינע תודוא
ץרופה הלע (7וב רמאנש ,חישמ) דומעי ךממ םיצירפה לכ לע הבר הז" ,"ץרפ ךילע תצרפ
חישמה ךלמו ,8"רדג ץרופ ךלמ"ש םש לע ,"ץרפ" םשב ארקנ ךלמ לכש ,ונייהו ."'וגו םהינפל
.9וינפל ויהש םיכלמה לכ לע ךלמ היהיש ,"םיצירפה לכ לע הבר" אוה

:הזב ןיינעהו

יפכ הניא ותגהנהש - "ץרפ ךילע תצרפ המ" :בותכה ןושל תוטשפכ - אוה "ץרפ" לש וניינע
.םלועה גהנמ

:חישמה תומיד ןיינעה םג והזו

בצמו דמעמה ומכ הז ןיאש ,ונייהו ,םלוע לש ורדג תצירפ - אוה חישמה תומיד שודיחה
לש ןפואב אלא ,תולבגההו תודידמה לכ םע אוהש יפכ םלועל ללכ ךייש וניאש "ןדע ןג"ד
המי" ,תוחור 'ד ,תווצק 'ד לש הלבגה וב שיש םוקמב אקוודש ,ונייה ,םיכפה ינש רוביח
."תצרפו" לש ןיינע השענ - "הבגנו הנופצו המדקו

םלועב לעפי (*9ם"במרה בתכש ומכ) הזה-םלועב םדא ותויהבש - חישמ לש שודיחה םג והזו
ץרופה הלע" וילע רמאנ ןכלו ,םלועה ירדג תצירפ לש ןפואב חישמה תומי לש םירדסה תא
."םהינפל

10"תולגה ךשמ ןמז לכ ונתדובעו ונישעמב יולת" חישמה תומי לש תומילשה תילכת ,הנהו
איה ותדוקנש ,חישמ לש הדובעה ןפוא םג תויהל ךירצ תולגה ןמז ךשמבש ,ןבומ הזמו .
.םלועה ירדג תצירפ

,11"םידסח -תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע - דמוע םלועה םירבד השולש לע"ש ןוויכו
תויהל הכירצ ,חישמה תומי לש בצמו דמעמל םלועה תא איביש חישמ תאיב לועפל ידכ הנה
,"םהינפל ץרופה הלע" לש ןפואב ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - םידומעה 'גב הדובעה
."תצרפו"

:הזב ןיינעהו

זא םגש ןפואב תויהל הלוכי םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - םידומעה 'ג לע םלועה תדימע
.(רתסהו) 12םלעה ןושלמ "םלוע" הז ירה

ןימלע-לכ-אלממ תניחב דצמ אוהש יפכ םלועה תואיצמ הנשיש ,13רמאמהב ליעל ראבתנש ומכו
ןפואב איה ארבנהו שיה תואיצמ זאו ,רתסהו םלעהב איה ןימלע-לכ-בבוס תניחב וליאו ,דבלב
.ומצע ינפב תואיצמל הארנש

'יוה רבדב"ש ןפואב הז ירה - ומצע ינפב תואיצמל הארנ ארבנהו שיה רשאכ םג :דועו תאז
דימת בצנ תויהל ךירצ "'יוה רבד"ש 15הנומאהו דוחיה רעשב ראובמכ ,14"ושענ םימש
היהש ומכ ספאו ןיא תויהל ארבנה רוזחי ,תאז ילולו ,ומייקלו ותויחהלו ותווהל ,ארבנהב
,ה"בקה לש ונוצר ךפיה אוהש ןפואב ארבנהב אצמנ "'יוה רבד"הש תויהל לוכי לבא ;םדוקמ
.16"וחישמ לעו 'ה לע" ,ל"חר ,ה"בקהל דגנמ אוהש בצמו דמעמל דעו

םג הנתשת אליממ ךרדבו ,דמוע םלועה םהילעש "םידומע"ב יוניש לועפל - הזל הצעהו
.םלועה תואיצמ

תדימע תויהל הלוכי זאש ,םתס םידומעה תשולש לש תואיצמה הנשיש ךכב יד אלש ,ונייהו
ירדג תצירפ לועפל םיכירצ ,אלא ,רתסהו םלעה ןושלמ "םלוע" רדגב ראשנש ןפואב םלועה
ןושלב שגדומכ ,רדג תצירפ לש ןפואב איה םידומעה תשולשב הדובעהש הז ידי-לע ,םלועה
."רוביצה םע ללפתמו םידסח-תולימגבו הרותב קסועה" ,ל"זר

:"הרותב קסועה"

ליבשב ול םימלשמש ללגב ;תושעל רחא והשמ ול ןיאש ללגב - םתס הרות דומלל קיפסמ אל
,הרותבש לכשהב "ק אמשעג" ול שיש ללגב ;דומללו תבשל

17ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ - "הרותב קסועה" לש ןפואב תויהל ךירצ דומילה אלא
:רחסמ לש קסע ךרד-לע ,"קסע" ןושלמ אוה "קסוע"ש

תובישחמ חפונמ ,ולכיהב בשוי רחוסהש ןפואב וניא רחסמ לש קסעב רדסה
תושעל" ונממ ושקביו ,דובכ ול וקלחי ,וילא ואוביש ןיתממו ,("טייהרענעזאלבעגנא")
;"רחסמה םלוע" להנתמ הזכ ןפואב אל - ותרוחס תא רוכמלו "הבוט

הנקיש ינולפ לע לועפל ודואמו וחוכ לכב לדתשמו ,הנוק שפחמו ךלוה רחוסהש - אוה רדסה
קסועו ,(...ואל םא רבדבש תלעותה תא ןיבמ הנוקה םא ול תפכיא היהיש ילבמ) הרוחסה ונממ
תודוא םלוח אוה ירה ןשיש העשב םגש דעו ,18"הלילב חרקו ברוח ינלכא םויב"ש ןפואב הזב
.קסעה יניינע

רחמ לכוי דציכ תולובחת שפחמו בשוח ,רוגס קסעהש תועשה ךשמב םגש ,שחומב םיאורש יפכו
םידקמו קפאתמ וניא ,המרעו הלובחת הזיא וחומב הלוע רשאכו ,ורחסמב שודיח ףיסוהל רקובב
ןכתייו ,רחא ונמדקי אמש ששוחש ןוויכד ...הלילה עצמאב וריעמו ינולפל ןופלטב רשקתמו
!שמשה הלעתש םדוק ףוטחלו םידקהל ךירצ ןכל - ונממ רתוי םורע אוה הלהש

לכ ...הליל יהיו ךשוח תשת" 19רמאנ "ישפנ יכרב" רומזמב (:קוחש-תבב רמא ר"ומדא ק"כ)
שפחל םיליחתמו "רעי ותיח לכ"ו "םיריפכה" םיאצוי זאש ,"ףרטל םיגאוש םיריפכה רעי ותיח
םויב םג איה ותיבל ףרט ףורטל ולש תוקסעתהה וליאו ;ףרט ףורטל דציכ תולובחתו תוימומרע
השדח האצמה איצמהל חילצי ילוא ,"הלילב חרקו ברוח ינלכא םויב" ,רומאכ ,הלילב םגו
...!םימלועל התיה אלש רחסמב

:הרותב קסעה תויהל ךירצ הזכ ןפואבו

תארק ,תיתשו תלכא ,ךכרצ יד תנשי רבכ !עמש :רמאיו וילא אובי ה"בקהש דע ןיתמהל ןיא
רעד זיא לפיוו") רועישה אוה המכ ;םילטב םירבדה לכו תוחצ ירבד רבכ תרבידו ,ןותיעה תא
- ...("טעידונראפ ןיילא ךיז ןופ ךאד טסרעוו") ךמצעמ םמעושמ רבכ השענ ךנה !?("רועיש
ינפב ןויזיב הז ירה !("טראוו שידיא א קוק ןוא רפס א ףיוא ןפע") דמלתו ידוהי רפס חתפ
ארוקו בבותסמ תיבה-לעבש התוארב ,תיבה-קשמב תדבועש היוגה ינפב לידבהל וא ,השאה
.הזב אצויכו "ןותיע"

הרותב עקשומ וניא םא םייח םניא וייח ירה - הרותד רדסה יפ-לע ;הרותד רדסה אוה ךכ אל
.ולוכ אלא ,ובור קר אלו ,ובורו ושאר

,שממ ולוכ תויהל ךירצש םיניינע שיו ,ולוככ ובור בשחנ םהבש םיניינע שי ,"בור"ב -
- 20ןירדהנסל עגונב :אמגודלו .ולוכ ןיינעה לטב יזא ,אטועימד אטועימ וליפא רסח םאו
לש תואיצמ וז ןיא - דחא וליפא רסח םא ;םיעבש אל וליפאו ,םינקז ו"ל לש בור קיפסמ אל
.21ןירדהנס

שממ ולוכ אלא ,ולוככ ובור קר אל םהב חנומ אוהש שחומב םיאור רחסמ יניינעב ,ןכאו
- (אתועירגל) םלועה ירדג תצירפ לש ןפואל דעו ,הלילב ןהו םויב ןה ,(ןוימדה ף"כ אלל)
אל לבא ,23"הברה וב חרטתש רחאל" ,22"םחל לכאת ךפא תעזב"ש םנמא איה םלועה ךרד ,ןכש
יניינעב אוה עקשומ םחלה תליכא תעשב וליפאש רדסה השענ וישכע וליאו ;םחלה תליכא תעשב
.24האבה העש יצחב שדחי דציכו ,תמדוקה העשה יצחב והשמ ריסחה םאה :רחסמה

:הרותב תוקסעתהה תויהל הכירצ שממ הז ךרד-לעו

,דובכל ןיתממ אל אוה ;("טורעגסיוא") עגורו החונמ לש בצמב היהיש דע ןיתממ אל אוה
,תודיסח רמאמב וא הלגנב רועיש רמול ונממ ושקביו ,שארב והובישוי ,ברו םכח והוארקיש
- ושפנל עגונ הז ןיינעש ועדיבו ,ונמז לעו ודובכ לע סוחל ילבמ ,"הרותב קסוע" אוה אלא
חרקו ברוח ינלכא םויב"ש ןפואב ,הלילבו םויב הרותב אוה קסוע - 25"ומחל איבי ושפנב"
- הרות לש ןיינעב והשמ דוע ("ןאטפיוא") לועפל לכוי ילוא ,"יניעמ יתנש דדיתו הלילב
.הרותה דומעל עגונב רדג תצירפ לש ןפואה והזש

:"םידסח-תולימגבו"

,םיינעל הקדצ ...הקדצה ןמ רתוי םידסח-תולימג הלודג" 26הכוס תכסמב ארמגב אתיא
ןפואל קר ךייש הקדצה ןיינעש ,ןבומ הזמו ,"םירישעל ןיב םיינעל ןיב םידסח-תולימג
,"ןויבא ךב היהי אל" 27דועיה םייוקי חישמה תאיבב ירהש ,חישמה תאיב םדוק הגהנהה
.חישמ אוביש ירחאל םג היהת םידסח-תולימג וליאו

לש ותמשנ הלכתש דע ןיתממ וניאש - תולגה ןמזב םג ותגהנה תויהל הכירצ הזכ ןפואבו
אוה םאו ,טנעס י"ח ול ןתיו הבוט השעי זאו ,("המשנ יד סיוא טייג םענעי אב") ינולפ
האורש ןוויכ ,טנעס י"ח םימעפ י"ח ול ןתי יזא ,"תצרפו"ב זחואו רתויב בוט חור בצמב
רישע ןכאש ןכתייו ,רישע אוה ינולפש ול המדנ רשאכ וליפא אלא ;שממ לעופב תאצוי ושפנש
תעשב אוה אצמנ וישכעש ןוויכד ,"לד לא ליכשמ ירשא" 28רמאנ הז לע הנה - שממ לעופב אוה
,דסח ומע לומגל ךירצ ,רחא ןיינע דצמ וא תונצמק דצמ םא ,היהתש הביס וזיאמ ,וקחד
.םירישעל םג םידסח-תולימג

- תאצוי ושפנש בצמב אוה ינולפ רשאכ :יכ - םלוע לש ורדג תצירפ תניחבב אוה הז ןיינעו
וז ירה - ובוט בר דצמ רישעל ןתונ רשאכ לבא ,הטורפ ול םינתונש אוה םלוע לש ורדג ירה
.םידסח-תולימג לש דומעב םלוע לש ורדג תצירפ

:"רוביצה םע ללפתמו"

ףסואש שוריפהכ - "רוביצב" ללפתמ וניא רשאכ םג הליפת תבוח ידי תאצל לוכי ןיד יפ-לע
ךירצ אוהש ויכרצ לאוש"ש ןפואב איה ותליפת אלא ,םהמע ללפתמו תוצוצינה לכ תא טקלמו
ול שי ,יאמ אלא ;ה"בקה דבלמ ויכרצ שקבל יממ ול ןיאש ועדויב ,(29ם"במרה ש"מכ) "םהל
הווצמה םויקל עגונ הז ןיא - וינפלמ (אלא ,30וירוחאמ קר אל) היולתש "םיצרש לש הפוק"
.ה"בקהמ ויכרצ שקבל ךירצש

םלוע לש ורדג תצירפ וליאו ,םלוע לש ורדג דצמ איה הזכ ןפואב הליפת תווצמ םויק ,םנמא
:"רוביצה םע ללפתמ" רשאכ - איה

...ונבישה" ,"תעד םדאל ןנוח התא" :ויכרצ ללגב המשנה ןויליכ לש בצמב אצמנש יפ-לע-ףא
םע ןיתממו קפאתמ - תויעצמא תוכרב ב"יב ויכרצ תושקב ראשו ,"המילש הבושתב ונריזחהו
,םלועב וקלחבש תוצוצינה לכ תא ץבקלו רובצל םלועב ותוחילש אלמיש דע םייטרפה ויכרצ
.ויכרצ יולימ לע שקבל ה"בקהל ללפתהל דומעי זא קרו

:יכ - םלוע לש ורדג תצירפל דעו ךפיה איה וזכ הגהנה

םע השענ המ ול עגונ המ ,ןכש ןוויכו ,31"ןימדוק ךייח"ש ןפואב אוה םלוע לש ורדג
.ה"בקהמ םתוא שקבל ףכית וילעו ,םהל ךירצ אוהש םירבד שי ;"ץוצינ"ה

ירחאל קרש ,"רוביצה םע ללפתמ" תויהל - םלוע לש ורדג ץורפל ומצעב לעופ ןכ-יפ-לע-ףאו
םיניינעב םג ול רסחש רכזנ יזא ,תוצוצינה תא טקללו רובצל ה"בקה לש ותוחילש תא אלממש
.םייטרפה

אליממ ךרדב הנה - דמוע םלועה םהילעש םידומעה 'ג לכב רדג תצירפ םילעופ רשאכו
.ולא םידומע 'ג לע דמועש םלועה לש ורדג ץרפנו הנתשנ

דועיה םייוקי שממ בורקבש יוליגב םיכישממ יזא - תולגה ןמז ךשמב וז הדובע הנשי רשאכו
.אחישמ אכלמ אד ,"םהינפל ץרופה הלע" 7

'הו םהינפל םכלמ רובעיו וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ" בותכה ךשמהכ - רתוי תויטרפבו
,"הלוגה ןמ ואצי וב ךרדו רעש ...וצרפי הלוגה יבש"ש 32ך"נתה ישרפמב ראובמכ ,"םשארב
אוה ,תיללכה הדיחיה תניחב ,"חישמה ךלמ" ,"םכלמ"ש ,ונייה ,"םהינפל םכלמ" ,יכ
לע אלו ,אקייד "םשארב" ,"םשארב 'יוהו" ,םתוימינפב קוקח השענו לעופו ךשמנש ,"םהינפל"
לעש ןיליפת אלו ,34"שארבש ןיליפת" ןושלה קוידב 33ןקזה וניבר שוריפ ךרד-לע) םשאר
.םתוימינפב ריאמ 'יוה םשש ,ונייה ,(שארה

ךשמב וניתדובע ידי -לע לעפנו השענ לבא ,ונקדצ חישמ ידי-לע יולגב ךשמנ הז ןיינעו
,"תונייעמה" תאש ,םלועה ירדג תצירפ לש ןיינע והזש - הצוח תונייעמה תצפהב תולגה ןמז
ץרופה הלע"ד ןיינעה םילעופ הז ידי-לעו ,"הצוח"ה םוקמל םיאיבמ ,35"םייח םימ רוקמ"
תיתימאה הלואגב םג הז ידי-לעו ,ןיווקה 'ג לכב הדובעב תולגה ןמז ךשמב "םהינפל
.ונקדצ חישמ ידי-לע ,ונימיב הרהמב ,המילשהו

* * *

תודוא ,"הקדצב אלא ןילאגנ לארשי ןיא" ה"ד שדוקה-תרגיאל עגונב ליעל רבודמה
,תונוש תויתואב יכ םא ,םירבדה ןכות וניצמ - תיללכה הלואגהמ קלח איהש תיטרפה הלואגה
:ל"זו ,ט"שעבה םשב 36םייניע רואמב םג

אוה "םדא"ש עדונכ ,ותמשנל ךיישה חישמ תמוק קלח ןיכהלו ןקתל לארשימ דחא לכ ךירצ"
38לארשי לש תומשנה לכ ןושארה םדא תמוקב ןילולכ ויהש ...37חישמ דוד םדא תובית-ישאר
ךירצ ןכ לע ...אוביר 'סמ הלולכ לארשי תומשנ לכמ המילש המוק חישמ היהי ןכ ומכו ...
."המוקה לכ ןנוכתו ןקותיש דע ,ותמשנ קלחל ךיישה חישמ תניחב קלח ןיכהל לארשימ דחא לכ

.םדאה תדובעב ןיינעה והמ ראבתנ אל ל"נה ט"שעבה תרותב ,םנמא

תוימינפ םע הרושקה הדובעה יהוזש - 39שדוקה-תרגאב רואיבה אוה הז לעש ,רמול שיו
;תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב הליפתה תדובע אוה התוללכש ,שפנה

אתיירואב לכתסא" 40רמאמכ ,הרותב איה (הליפתה ןיינע םג) םיניינעה לכ תלחתהש ןוויכו
תקולחמ אלו אישוק אל ןמת תיל"ש ,הרותה תוימינפ הז ירה אפוג הרותב הנה - "אמלע ארבו
םלועב םג ךשמנ הזמו ,שפנה תוימינפ םע הרושקה ,(תומלועה תוימינפ ךשמנ םשמש) 41"'וכ
.שפנה תוימינפ דצמ איהש יפכ הליפתה תדובעד ןיינעה

לכש הליג ט"שעבהש ,42םימעפ המכ רמאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ םע םיאתמ הז ןיינעו
ןודינב הז ךרד-לעו .תאז תושעל דציכ ךרדה תא הארה ןקזה וניברו ,תאז תושעל לוכי ידוהי
תרותב ןקזה וניבר וליאו ,חישמבש וקלח תא ןקתל ךירצ ידוהי לכש רמא ט"שעבהש - ןדיד
לכ לש ותלוכיבו ותוירשפאב רבדה היהיש ןפואב ,תאז תושעל םילוכי דציכ הארה תודיסחה
.דחא

:"ןכב"הל עגונב - ןיינעה תוללכו

עגונ הז היהיש (שדוקה-תרגאב ראובמה) ןפואב הרותה תוימינפ דומילב ףיסוהל שי
,שפנה תוימינפב

ןפואב אוה םלועה יניינע לכבו רחסמ יניינעב קסעהש םיאורש םשכש (ד"ס) ליעל רבודמכו
,ללכב הרותה דומילב קסעה תויהל ךירצ הזכ ןפואב הנה - ושפנ תוימינפב הזב קסועש
,דוחיב הרותה תוימינפ דומילבו

ל"נכ) "רוביצה םע ללפתמה"ד ןיינעבו ,"םידסח-תולימג"ד ןיינעב םג ךשמנ הזכ ןפואבו
,(הכוראב

הז ידי-לעו ,וז הדובעב וידחי םידחאתמ םלוכש - וטושפכ "רוביצה םע" השענ הז לכו
.שממ בורקב ,םיחפט הרשעמ הטמל חישמ תאיב םילעופ
תוחנה דעו ידי-לע רואל -אצי ;הגומ יתלב - ט"ישת'ה ולסכב ט"י ,בשיו תשרפ 'ב םוי תחישמ םיעטק)
(ק"הלב

.נ"שו .(179 'מע ד"ח מ"ות) התלחתב ב"ישת ולסכ ט"י תחיש םג האר (1

.א"ער ,ח תוכרב (2

.חצ 'מע א"ח ולש ק"גא (3

.ד"ס ק"הגא אינת האר (4

.(י"שרפבו) ה"פפס ר"ב (5

.טכ,חל (6

.ג"ספס תישארב תדגא הארו .גי,ב הכימ (7

.נ"שו .א,יק םיחספ (8

.םש ר"בל ראות-הפי םג האר (9

.א"יפס םיכלמ 'לה (9*

.ז"לפר אינת (10

.ב"מ א"פ תובא (11

.מ"כבו .ד,זל חלש ת"וקל (12

.ב"פ (13

.ו,גל םיליהת (14

.ותליחתב (15

.ב,ב םיליהת (16

.זכק 'מע .ביק 'מע ח"פרת .ךליאו א,חנר א"ח םיסרטנוק מ"הס האר (17

.מ,אל אציו (18

.אכ-כ,דק םיליהת (19

ימכח וסנכנ" (ב"עס ,ג) תוכרב תכסמב ארמגב אתיאדכ - הסנרפה ןיינעל "ןירדהנס"ד תוכיישהמ ריעהלו (20
."ןירדהנסב ןיכלמנו ...הסנרפ ןיכירצ לארשי ךמע ...ורמא ...לארשי

.נ"שו .ךליאו 53 'מע ח"יח מ"ות םג האר (21

.טי,ג תישארב (22

.פ"הע י"שרפ (23

,הנומאב ותכאלמב קוסעיו ,םייחל רמאיש ,הסנרפ לע הכרב שקיבש 'אל ר"ומדא ק"כ רמא תודעוותהה ךלהמב (24
הסנרפב ךרבתיו ,(..."ולסכ ט"י וליפא ןייז טינ ןעמ ףר אד גולק ליפוצ" :ורמאב) תולובחת שפחל קיספיו
.הבחרהב

.םיארונ םימיד ףסומ תלפתב "ךמשכ יכ" טויפ (25

.ב,טמ (26

.ד,וט האר 'פ (27

.ב,אמ םיליהת (28

.ב"ה א"פ הליפת 'לה (29

.ב"עס ,בכ אמוי - ל"זח ןושל (30

.א,בס מ"ב (31

.פ"הע ד"וצמ (32

.נ"שו .54 'מע ה"ח מ"ות האר (33

.א,ו תוכרב (34

.גי,זי .גי,ב הימרי (35

.סחניפ 'פ (36

.דועו .א"פ םילוגלגה-רפס האר (37

.ג ,מ"פ ר"ומש האר (38

.רמאמהב ליעל םג האר (39

.ב"ער ,אסק ב"חז (40

.מ"כבו .ו"כס ק"הגא אינת הארו .(מ"ערב) ב,דכק ג"חז (41

.נ"שו .190 'מע א"ח מ"ות הארו .259 'מע ח"שת ש"הס .הסש 'מע ב"ח ולש ק"גא (42


,תובישחמ חפונמ ,ולכיהב בשוי וניא רחוסהש אוה רחסמב רדסה
תא רוכמל "הבוט" ונממ ושקביו ,והודבכי ,וילא ואוביש ןיתממו
"רחסמה םלוע" להנתמ ךכ אל - ותרוחס


םולשב הדפ קוספה םיליהת רפסב יתירקשכ" בתוכ ןקזה וניברש ןוויכ
ט"יד הלואגה םגש םירבדה תועמשמ ירה - "'וכ םולשב יתאצי ...ישפנ
הדיתעה הלואגל תכייש ולסכ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"םארוב תעד וגישי"ד ןיינעה
וישכע ליחתמ


?"םלועה לכ קסע"ב יונישה שחרתי דציכ

דובעיש אלא ,חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" :ם"במרה קסופ - חישמה תומיל עגונב
."דבלב תויוכלמ

'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל ...ןמזה ותואבש ןוויכמ :רתויב הומת ,הרואכלו
יניינעב קסעה םוקמב רשאכ ,הזמ רתוי לודג יוניש ךל ןיא - "םארוב תעד וגישי ...דבלב
רמוא דציכ ,ןכ-םאו ,דבלב 'ה תא תעדל אלא קסעה היהי אל (הזב אצויכו רחסמ) םלועה
!?"דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא"ש ם"במרה

ןמ גוליד לש ןפואב היהי אל ("םארוב תעד וגישי") הז ןיינעש רמול חרכהב יאדוו אלא
ךכל וננוכתיו ולגרתיש ןפואב ,םא יכ ,(הזמ רתוי לודג יוניש ךל ןיא זאש) הצקה לא הצקה
תעד תגשהד ןיינעה היהי ,חישמה תומי ינפל ,"תבש ברע"ב רבכש ןוויכמ - עבטה יכרדב
!תודיסחה תרות דומיל ידי-לע םארוב

יוניש ןיא הז ןיינעבש רמול ךיישש ,ךכ ידכ דע ,אקווד הגשהו הנבה לש ןפואב ,רומאכו
תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא" ,ןכלש ,חישמה תומיל הזה םלוע ןיב
!"דבלב
(427 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל)


?תוימשגב םלועה תגהנהל םג עגונ "הימעוט"ה םאה

רשאכ -] םהרבא -ןגמב אבומו ל"זיראה יבתכב בותכהל עגונהב ,םינורחאמ הכלה רוריב ונשי
ןיינע והז לבא ,הלבק ילעבל קר עגונ הזש בושחל ןכתיי ,ל"זיראה יבתכמ ןיינע םירמוא
לכמ םועטל שי תבש ברעבש ,[הכלהל (םש ז"המדא ע"וש ,נ"ר ןמיס ח"וא) םהרבא-ןגמב אבומה
.(ז"פר ח"יש ח"עפ - וכז םייח הימעוט בותכש ומכ) תבשה ילכאממ דחא

-לע ,(הימעוט) תצקמב םינפ-לכ-לע ,התלגתנש ,חישמה תרותמ המיעטה ןיינעב אוה ךכ [...]
,חישמה תרותל עגונב אוהש יפכו .וירחאלש םיאישנהו ןקזה ר"ומדאו וידימלתו ט"שעבה ידי
ךירצ ,(תוימשגב הזה-םלועה תגהנה) הזב םגש ,םלועה תגהנהל עגונב אוה ןכ הז ךרד-לע
.חישמה תאיבב היהתש הגהנההמ "הימעוט"ה תולגה ןמזב רבכ תויהל

וכלה אל ללכ תומשנה לבא תולגב וכלה "םיפוג"ה קרש ,וניאישנ וניתובר ושריפש המ עודי
ירה ,ךכש ןוויכמ ,ףוגה םע המשנה תדחואמ תושעל אילפמה חוכבש ןוויכמש ןבומו .תולגב
.ימשגה ףוגה לע םג תלעופ תולגב הניא המשנהש הדבועה

,אובל-דיתעלמ םימעוט תולגה ןמזבש הז ,"וכז םייח הימעוט" לש ןיינעהש ,הארנ הזב םגש
,חישמה תרותל עגונב קר הז ןיא

יאהב" ...שדוקה-תרגאב אבומכו ,חישמה תאיבל הנכה םג איהש ,הרותה תוימינפד יוליגה]
.["םימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי רהוזה רפס 'וכ ארוביח

לכמ" םימעוטש ,ל"נה ןיד-קספב שרופמכו .תוימשגב םלועה תגהנהל עגונב םג אוה ךכ אלא
..."לישבתו לישבת
(243 'מע ב ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

יבר יצוצינ


לכל ןווכמ ד"בח לש הליפתה חסונ"
"תודיסחה תרותבש םירבדה


הכרב לכ רמולו ללפתהל יברה לש ותדפקה איה תומסרופמה ןמ
,טנבאב רוגח ללפתה ,רודיסה ךל אה" * אקווד רודיסה ךותמ
החיש לש הרופיס * ןתחל יברה רמא ,"!בוט לכ ךמצעל שקבו
לש השודיח לע - שרדמה-תיבב הכשמנו 'תודיחי'ב הלחהש
רודיס ןתמ לע * ל"ז י"ראה חסונבש הלעמהו תודיסחה תרות
םייוניש לעו ,ד"בח תודסומב הליפתה ינמז לע ,םידליל
רודיסב תופסוהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הפוחל תחתמ תוכרבה תרימאב וא ןישודיקה רדסמ תויהל יברה דבכתהשכ ,תואישנה ינפל דוע
.רודיס איבהל וגאדיש שארמ שקיב ףא תחא אל .רודיס ךותמ תוכרבה תא רמול דימת דיפקה -
:(60 'מע 'לארשי שדקמ') ךרע יברהש הפוח לש הרואית ןלהל

ינפל יברה לש ויוניכ=] ש"מרה םשב ושקיבו ןתחה תא בוקודוח ברה שגפ הנותחה םויב"
.הפ-לעב תוכרבה תא עדיי אלש דחא םש היהי ילוא - הפוחל רודיס ןיכהל [תואישנה
רודיסה ךותמ תוכרב רמול אוה דיפקמ יכ הדבועה תא םילעהל וז ךרדב שקיב ותונתוונעב
."תוכרבה תועיפומ וב ,'העבש תלחנ רוציק' סרטנוקה תא ןיכה ןתחה .אקווד

,רודיס ואיבה אל ט"שת רדאב ו"ט םויב הפוחה תעב ,םעפ" :(46 'מע םש) ףסונ הרקמו
.רודיס םוקמב אצמנ םאה ,רמולכ ,'?רודיס' :וניבר לאש - תוכרב רמול ןמזוהש רחאלו
."תוכרבה תרימאב ליחתה זא קרו ,ןוכנה דומעב והוחתפו רודיס ואיבהש דע הכיח וניבר

םתנותח לגרל םינתחל רודיס תניתנ

קינוי רעבוד 'ר ת"הרה לש ותנותח ברע (175 'מע 'לארשי שדקמ') ד"ישת ןוויסב 'טב
...רודיסה ךל אה" :ורמואב רודיסה תא יברה ול קינעה ,(יבר תיב יברוקממו שדוקב-שמשמ)
."!בוט לכ ךמצעל שקבו ,טנבאב רוגח ללפתה

:יליוושלאכימ בקעי 'ר ח"הרה בתוכ (162 'מע א"סשת ח"פכ) 'בקעי תונורכז' רפסב

הבוט העשב המייקתה ,(ח"משת טבשב ב"י) יברה תוכזל הרותה-רפס תסנכה רחאל שדוח"
ינא ונתמה .הרותה-רפס תסנכה םויב ,'יש שריה-יבצ-םהרבא [ברה] ,ינב תנותח תחלצומו
- ןתחל רודיסה תא ןתיי יברהש ידכ ,החנמ תליפת רחאל ,'ןותחתה ןדע-ןג'ב ...יינב ינשו
תא ןתחה לש וידיב ןתונ יברהש תעב םיאצמנ ותחפשמ ינבו ןתחה ירוה םג רשא ,גוהנכ
יברה סנכנשכ .ןויצל-ןושאר ריעהמ ,לארשי-ץראמ ףסונ ןתח ןיתמהו דמע ונמע .רודיסה
ומשל ולאשו ינב לא יברה הנפ .תוריאמו תונרוק ויה תושודקה וינפ ,'ןותחתה ןדע-ןג'ל
-ןושארב היהת יתנותחו ד"בח-רפכמ שריה-יבצ-םהרבא ינא' :םהרבא ןעיו .אוה ןכיהמו יטרפה
הנע ,וירוגמ םוקמלו ומשל ולאשו ינשה ןתחה לא הנפ .'בוט לזמל' :יברה הנע .'ןויצל
ךייחו יברה לש וינפ ובהצ .'ד"בח-רפכב היהת יתנותחו ,ןויצל-ןושארמ ,עשוהי ימש' :ןתחה
השוע ןויצל-ןושארמ הזו ,ןויצל-ןושארב הנותח השוע ד"בח-רפכמ הז' :ורמואב בחר ךויח
יברה ךישמה רחא .'בוט-לזמב היהיש רקיעה' :רמאו יברה ךייח בוש .'ד"בח-רפכב הנותח
עיגמ ןכל ,ד"וי תואה ךכ-רחאו ,עודיכ ,ף"לא תואה האב םדוק ,הרותה תויתואב' :רמאו
.'עשוהיל ןכמ רחאלו ,רודיסה תא לבקל םהרבאל

רחאל תאז רוסמל ושקיבו ,'םיבוטה םירבדה לכ לע שקבת' יברה ול רמא רודיסה תריסמ תעב"
."'םיבוטה םירבדה לכ לע שקבת' יברה רמא ול םגו ינשה ןתחל ןכמ

םידליל םירודיס קינעמ יברה

תנש" התנוכ הלוכ הנשה .יברל הנש םיעבש תואלמ ידוהיה םלועה גגח ב"לשת ןסינ א"יב
תודסומ ידימלתל קינעהל שקיב יברה יכ עדונ ,ןוויס שדוח יהלשב ,רתוי רחואמ ."םיעבשה
קבדוה רודיס לכ שארב .רתוי םיריעצה םידימלתל דעוי רודיסה .אינתו רודיס - הנתמ ד"בח
ברהל בוקודוח א"מח ברה י"ע תוינופלט תוארוה ורסמנ הז אשונבו יברה לש ישיא בתכמ
:ל"נה לש םהיתוחיש ןכותמ םיטוטיצ המכ ןלהל .ףלוו 'יחיש םירפא

רודיסל ףרוצמה בתכמה לע ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תמיתח" (ב"לשת זומת שדוח-שארד 'א)
...רתוי קזח ספדומ היהיש גואדלו תושעל שי ,אינתלו

תחישב" (שדוקה-ץראב הקולחל אינתה ירפסו םירודיסה תומכ יבגל - ב"לשת זומתב 'ח)
המו ,שפוחה םדוק ירשפאה ,םירודיסהו אינתה תקולח רבד-לע הצע סכטנש ורמא שמאד ןופלטה
ןכו ,םירודיס םיפידעמ ןאכ ,'וכ םירודיסה תקולח רבד-לע ...שפוחה רחא קלחל ראשיש
."רתוי םדקומש המ אהת הקולחהש

תודליה לש הליפתה חסונב ןיינעתמ יברה

'תודיחי'ה תא סמלק ריאמ-סחנפ 'ר ראית ךכו .רודיס יברהמ לבקל םידלי וכז 'תויודיחי'ב
:(42 'מע 'ינחנת יברה תצע' - ד"לשת תבט ו"כ) ויתונב םג ופתתשה הבש ,ולש

,ןכידומילבו ןכתוגהנתהב ...ושעת רשא לכב וחילצתש ןוצר-יהי' - תונבל הנופ יברה"
םג תפומ ויהת (ןמזה ךשמבו) ליח לא ליחמ וכלת ,ןכתתיכ תונבלו ןכיתורבחל תפומ ויהתו
ןתא תוללפתמ םאה .תובוט תורושב ןכמ עמשנש ...ןכירוהל תחנ בור ואיבתו ןודנולב הליהקל
לע ץחל יברה ...['י"ראה תסונ' :הבושת] '?ןכלש םדוקה חסונה יפל וא י"ראה חסונ יפל
."תונבל קינעה םתואש ,םירודיס ינש וילא איבהל שקיבו ןומעפ

לא ונפוה (101 'מע 'יבר יחבשמ') ו"לשת תנשב גוז ינב ינש לש תודיחי לש המויסב
םיבתכמה לע הדות תואכ ...יברה םשב ...םירודיס השימח ולביקו 'יחיש ןיילק ב"רה ריכזמה
ועדי רבכש תונבה ליבשב) ודרוב עבצב [תוכירכה=] ויה םירודיסהמ השולש .ובתכ םידליהש
.םינבה רובע ,לוחכ עבצב םירודיס ינשו (אורקל

היטשפו ארהנ ארהנ

דרפנ ןיינמ םידרפסה הבישיה ידימלתל (יברה תארוהב) ןגרוא ,תפרצב םימימת-יכמות תבישיב
'מע 'ז ץבוק 'ךלמל ק"ידצ') ט"ישת ףרוח יהלשב 'תודיחי'ב ךכל סחייתה יברה .הליפתל
םיללפתמ םידרפסה הבישיה ידימלת ,רתוי הבוט הביבסה - תפרצב - םש :ורמואב ,(255
.שיאל עירפמ רבדה ןיא - תונווכ םע 'ןיקיתו'

:יברה הרוה ,ד"לשת ירשתב ו"כמ תהגומ תודיחיב .ןיינע ותואב דועו

לצא האריי הז םאב ,רפסה-תיבב םויה דע וגהנוהש םירדס תונשל עגונבו"
וליפא הליפתל עגונב .תונשל אל ךורע-ןחלושו םימש-תאריב אלוקכ םידימלתה
-לע םידמול םידימלתה ירהש ,עמש-תאירק ןמזמ רחואי אל ליחתהל םיכירצ תבשב
.ןמזב םיללפתמ ןיא עודמ ןיבהל םילוכי םניאו 'ךורע-ןחלוש רוציק' םינפ-לכ
יפ-לע ןיבמ ,הליפתה ינפל םייתעש ןנובתהל לגוסמש הבישי רוחבש תמא
רפס-תיב ידימלת' ןכ-ןיאש-המ .הליפתה תא רשע העשב ליחתהל עודמ ,תודיסח
לעופלו ,הז ןינעב הבישי ירוחבל םתומדל ןיאש ,ךכ םיארקנ ןכלש ,'הכאלמל
ודמליש ,הליפתה ןמזב שדח רדס םיליחתמ ...ד"לשת הנשהש םהל דיגהל רשפא
יבגלו ,תונטקה תותיכה רקיעבו ,םדקומ וללפתיו העש יצח / עבר הליפתה םדוק
םילצנמש םהיניב ןיאו הליפתה ינפל םייתעש םידמול םה םא ,תולודגה תותיכה
."התע דע היהש רדסהכ ךישמהל ולכוי ,רשע דע ןמזה זובזבל תאז

'תודיחי'ב תובושתו תולאש

יברה לא 'תודיחי'ל 'יחת ותייערו רימז 'יש לאפר 'ר ח"הרה וסנכנ ד"כשת ירשתב 'זל רוא
רימז ר"רה ול בתכש םירבדל יברה סחייתה הכלהמב .(160; 162-163 'מע 'ייח תוחילש' רפס)
,ויתויוטבלתה תא יברה ינפל ראית בתכמ ותואב .ג"כשת ףרוחב ,ןכל םדוק םישדוח הנומש
.רחא חסונל רובעלו (ונידיב וניתובא גהנמ) ויתובאמ שריש הליפתה חסונ תא 'שוטנל' ךיא
לש וינב יאדווב ?אינתה לעב וא א"רגה ,יממ לודג ימ ,עובקל רשפא ךיא" :בתכ ראשה ןיב
לודג יבא' םירמוא הז לש וידימלתו וינבו 'ךיבאמ לודג יבא' םירמוא (וינבכ ודימלתו) הז
דבעד' :'א דומע ז"כ ףד תוכרב תכסמבש ללכה יפל גוהנל שי תערכומ הכלה ןיא םא .'ךיבאמ
."'דבע רמכ דבעדו דבע רמכ

רמל יברה הנפ ,'קה ורדחב והש רבכש תוקד םירשעכ רחאלו 'תודיחי'ה לש המויסב ,התע
:ול רמאו רימז

וניתובא גהנמ ירהו ,הליפתה חסונ תא תונשל רשפא דציכ (א :ךבתכמל הבושת ךל בייח ינא"
?אינתה לעבו א"רגה ןיבש םיקסופ תקולחמב עירכהל לגוסמ הזה רודב ימ (ב ?ונידיב

האב תודיסחה ןיא .תודיסחה תעונת המק התייה אל ,הז לע קר ןמזה לכ םיבשוח ונייה םא"
םניאש םישדח םירעש חותפל האב אלא ,םימדוק תורודב תודהיב לבוקמ היהש המ לע קולחל
ןואגה דגנתהש המ .היינשה הלאשה תבשוימ הזבו ,םיקסופו ס"של הריתס םושב םידמוע
,תווצמ םויקב השלחה חמצת וז העונת ךותמ אמש ,ששחה ינפמ היה ,תודיסחה תעונתל הנליוומ
םא .םירחאהמ רתוי תווצמב םיקדקדמ םידיסחש ,םיאור הנש םייתאמ לש ןויסינ ירחא לבא
דיסחה ,ןקז רוטע ךלוה דיסחה' דחא לכ רמאי ,'?דגנתמה דציכו דיסחה רכינ דציכ' ולאשת
תא הנליוומ ןואגה האר ול .'וכו ןיליפת תוגוז ינש חינמ דיסחה ,הליפתב רתוי ךיראמ
.תודיסחה תעונתל דגנתמ היה אל יאדווב ,תאזה תוחתפתהה

."הרזגה הלטב - םעטה לטב ,המעט הלגתנו הריזג :ארמגב אוה ללכ"

:ךישמה יברהו

הנליוומ ןואגה יכו ?הנליוומ ןואגה תעד יפל לכה השוע התא יכו :ךתוא לואשל הצור ינא"
'רסומ' ודמל אל ןואגה לש ונמזב ?היפרגואיג דומלל וא ןותיע אורקל וידימלתל רמא
הדירי הלחש ירחא .תוריקח אלל הטושפ הנומא ןימאהל בטומ ;הרות-לוטיב הזב ואר ;תובישיב
תודיסחה דומיל .רסומ - רסומ תובישיבו ,תודיסח םג דומלל ךרוצ ואר ,םינורחא תורודב
תאופר יללכ ומכ םה שפנה תאופר יללכ ,'םיקרפ הנומש'ב ם"במרה רמאש ומכ ,האופר אוה
שמתשא אל ינא םג ןכל ,וז הפורתב ושמתשה אל יתובא :רמאת ףוגה לש הפורתב יכו .ףוגה
,השדח הלחמ שי םינבל םאו ;וז הפורתב ושמתשה אל ,וז הלחמ התייה אל תובאל םא ?הב
."השדח הפורתב ושמתשי

הז" :יברה בישה הליחת ."?רודל הפורת אוה חסונה יוניש יכו" :יברה תא לאש רימז ר"רה
םתאצ ינפל ."תודיסחה תרותבש םירבדה לכ דגנכ ןווכמ ד"בח לש הליפתה חסונ ;הזב רושק
ךילע לבא ,תונשל חרכומ התאש ךל רמול הצור ינניא הליפתה חסונל עגונב" :יברה רמא שממ
."תודיסחה דומיל תא ריבגהל

...'ודוה'מ ליחתהל ףידע

'םייחל' ול גזמ יברה .יברל הקשמ קובקב שיגהל רימז ר"רה הלע ד"כשת תישארב תבשב
ומע רבדל יברה ליחתה יברה לומ דמוע ודועב .(זא גוהנ היהש יפכ) קובקבה תא ול ריזחהו
ךורב'מ םיליחתמ רשאכ" :ול רמאו ,ל"נה 'תודיחי'ב םהירבדל ךשמהכ הליפתה-חסונ ןינעב
רשאכ ןכ-ןיאש-המ .ללהלו תודוהל םיליחתמ ךכ רחא קרו 'ה ישעמ תא םיטרפמ הליחת ,'רמאש
השענ' תניחבב הז ,ותלודג תא םיררבמש ינפל 'הל םידומ 'ודוה'מ הליפתה תא םיליחתמ
."הפידע 'ודוה'מ הלחתה ןכל (הנבהל היישעה תמדקה) 'עמשנו

'יחת לחר תרבגה הלאש הכלהמבו תפסונ 'תודיחי'ל רימז גוזה ינב וסנכנ ןוושחרמב 'גב
תודיסחה דומיל ןיב לדבהה" :בישה יברה .הלעב לש הליפתה חסונ ןיינעב יברה תא רימז
חסונ לבא .לוכה תא ןיבמ וניא םא םג םדא בייח תודיסחה דומיל :אוה הליפתה חסונל
."ותשא לש חרכה ידי-לע אל ףאו ,חרכה ידי-לע תונשל ןיא הליפתה

ינניא ,אל" :ביגה יברה ."ילעב תא חירכי ותשודק דובכש ,יתיצר" :יברל הרמא רימז 'בגה
."שגר ךותמו ומצעמ אובל ךירצ הז ,חירכמ

ךישמהו ."בוכיע הז ןיא ,אל" :יברה ."?בוכיע תויהל לוכי הז ןיאה" :הלאש רימז 'בגה
זאו ,בורקבו ךמצעב הליפתה חסונ תא תונשל אובתש ,ךל לחאמ ינא" :רימז ר"רהל ותונפב
."ךכ לע יל עידות

א"שת 'רוא הרות' רודיס

ד"בח -ידיסח-תדוגא תיירפס להנמ) ןיול 'יש רעבוד-םולש ברה ןיכהש ,םייוסמ רמאמב
יברה .תירבה -תוצראב א"שת תנשב ספדנש ,'רוא הרות' רודיסה רכזוה ,סופדל (תימלועה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותציחמבו תואישנ ימיב ונייה" :(וצ 'מע 'שדוקה תדובע') ןייצ
."ע"נ (צ"יירוהמ)

:(זצ 'מע םש) יברה ןייצ ח"לשת תנשב

לע ףסונ ...'וכו 'וכו ארזע ,ריאמה רוא :[ד"בח ירודיס] המכו-המכ שי"
."...ל"נה החנמ-ןברק

ס"שת ינש רדאב ט"כ ,ןייטשנצילג ,הרושת) לאושל 'כמ ילושב ושדוק-די-בתכב יברה בתכ ךכו
:(39 'מע

ץמקב בגשמד 'גה דקנלו ןקתל - [רוד]יסה וסיפדהשכ - הרוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.

'ה תליהת רודיס יסיפדמל תוארוה

:תולאש יתש יברל וגצוה ,'ה תליהת רודיס תספדהל רשקב

ונגהנמ ,ןכש "ינרטפש ךורב" תכרבב תוכלמו םש רודיסה םינפב טימשהל םאה :תחא הלאש
.תוכלמו םש אלב ךרבל

רמאנה םוקמב) הליגמה תאירק רחא איה הרות-רפסה תסנכהד גוהנה ןייצל םאה :היינש הלאש
.("הליגמה ןירוקו ת"סה ןיריזחמו"

:יברה בישה ןהיתש לע

.ילושב הרעהב [םא יכ=] א"כ - אל
תודיסחה ינייעממ


חלשיו תשרפ


(ד,בל) םיכאלמ בקעי חלשיו

(י"שר) שממ םיכאלמ

,רמול שי רבדה םעטב .םתחרטו םדובכ לע סח אלו ,ןוילע יכאלמ ,שממ םיכאלמ חלש בקעי
לא דחיב תכלל ןמזה עיגהו ,םירוריבה תדובע הרמגנ רבכש וישעל עידוהל וחלשנ םיכאלמהש
תילכת איה הלואגה ירהש - וז תוחילשבש תובישחה לדוג ינפמו .תודיסחב ראובמכ ,הלואגה
."שממ םיכאלמ" חלש - םיכאלמה תאירב םג ללוכ ,הלוכ האירבה לש תומלשה
(162 'מע ב"נשת תוחישה-רפס)


(ה,בל) ושעל ינודאל ןורמאת הכ

דימעמ ינאש ךייח ,םימעפ הנומש ינודא וישעל תארקו ךמצע תלפשה התא ,ה"בקה ול רמא
(גי,ה"עפ ר"ב) ךינבל םדוק םיכאלמ הנומש וינבמ

ותנווכ אלא ,םולשו-סח וטושפכ אטח הז ןיא ,"ינודא" וישעל ארקש לע שנענ בקעיש ףא
.וישע תא ררבל התייה

:םינפוא ינש שי - ערה ןוקיתו רוריבב

,הלענ רוא יוליג ררבתמה לע הרשמ ררבמה - (הטמל הלעמלמ) "רוא יוליג" ךרדב רוריב
.הלפשהו הדירי ררבמל םרוג וניא רוריבה וז ךרדב .ערהו ךשוחה תא החוד הז רואו

ישובלב שבלתמ" ,ררבתמה לא דרוי ררבמה - (הלעמל הטמלמ) "תושבלתה" ךרדב רוריב
תמרוג וז ךרדב םירוריבה תדובע .בוטל ערה תא ךפהמ ומע תוקסעתה ידי-לעו ,"ררבתמה
ןורתי ךכב שי ררבתמה יבגל םלוא ."ןכ-םג לוונתמ לוונמ םע קבאתמה" רמאמכ ,ררבמל הדירי
איבמ ,(לוטיבו הייחד ךרדב אל) תוקסעתהו תושבלתה ךרדב אוה רוריבהש רחאמ יכ ,יוליעו
.השודקל דגנמ תויהל לדח ותואיצמב אוהש יפכ ררבתמהש רבדה

הדיריו הלפשה םרג םנמא הז רוריב - "תושבלתה" ךרדב - היינשה ךרדב וישע תא רריב בקעי
יפכ ,וישעש םרג הז ידי-לע ךא ;וישע ינפל ומצע תא ליפשהש ךכב יוטיב ידיל ואבש ,בקעיל
ול הדוה" (ט,גל ןמקל) י"שר שוריפכו .בקעי לש ודבע אוהש "רשיא"ו הדוה ,ותואיצמב אוהש
."ךיחאל ריבג יוה" לש הכרבה ללוכ ,"תוכרבה לע
(298 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,בל) םידסחה לכמ יתנוטק

(י"שר) וישע דיב רסמיהל יל םורגיו אטחב יתכלכלתנ ינתחטבהשמ אמש

?םולשו סח אטחב ךלכלתנ אמש ששח ,תובאה ריחב ,וניבא בקעי דציכ

ומכ ,ןורסיח לש ןבומב) אטחל תמדוקה ותגרד תבשחנ ,תוינחורב הלעתמ םדאש םעפ לכב :אלא
.("םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו" ,בותכש

תווצמה תא םייקי םאו ,רתוי המלש הדובע ונממ תשרדנ תעכש ינפמ קר אל אוה הז 'אטח'
,תאז דוע אלא ;תומלש תווצמ הלא ויהי אל ןכל םדוק ןמייקש יפכ הנווכו תובהלתה התואב
ותגרד יבגל ('םיאטח') תורסח תושענו ןתומלשמ התע תוערגנ - הכ דע םייק רבכש תווצמה ףא
.תיחכונה

יתגרדב ,התע אמש ינא ארי ,םידסח בור יל עיפשה ה"בקהש ןוויכמ :בקעי רמאש והזו
."אטחב יתכלכלתנ" ,'אטח' תניחבב םה םימדוקה יישעמ - ("ינתחטבהשמ") רתוי תילענה
(396 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

(הנש ז"ע ןב היה העש התואב ירהש) בקעי לש ויתונש בור ורבע רבכ ירה ,לואשל שי
?אטחהמ ששח אופא עודמו ,"אטוח וניא בוש ,אטח אלו םדא לש ויתונש בור ואציש ןוויכ"ו
םוש התיה אל ותדובעלש אלא ,ותדובעב ןורסיח היהש בקעיל המדנש שוריפה ןיאש ,רמול שיו
םתדובעו םיארבנה תואיצמל ןיא הבש הגרדל עיגהש ,םצעב לטב ותויהל .ויניעב םוקמ תסיפת
.םהיניעב םוקמ תסיפת םוש
(276 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(טכ,בל) םיקולא םע תירש יכ

.'יוה םש לע רתסהו םלעהה ,םוצמצה ןיינע אוה - "םיקולא"

."בישח אלכ הימק אלוכ"ו ,"ודבלמ דוע ןיא"ו ,"יתינש אל 'יוה ינא" הנה 'יוה םש דצמ
םוצמצה תמחמ אוה - דרפנ רבדו "שי"ל םלועה הארנש המ וליאו .ללכ םוקמ ספות וניא םלועה
.םיקולא םשד רתסההו

לע םילעיו ריתסי אלש ,םיקולא םש תניחב לע לשומו רש תניחב ונייה - "םיקולא םע תירש"
.'יוה םש

םש לע רובגל בקעי לש וחוכב ."םיקולא םע תירש יכ" ול רמאו בקעי תא ךריב ךאלמה
ריאי 'יוה םשש ,"םיקולאל יל 'יוה היהו" :(חכ תישארב) וב בותככ ,םילעי אלש םיקולא
.םיקולא םש תמלעה אלל
(ב"ע ב"ס ףד תקוח תשרפ ,רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

?"םיקולא לע תירש יכ" אלו ,"םיקולא םע תירש יכ" רמאנ עודמ

לעב ןמא הנוע ער עבט ותוא לע הנוממה ךאלמה םג ,בוטל ובש ערה עבט ךפהמ םדאשכ ,אלא
זועו חוכ ןתונ אוה ירה ותמכסהו ותאדוהב יכ ,בוטל ערה תא ךופהל עייסמ אוה םגו ,וחרוכ
.ערה לע רבגתהל

.םיקולא םש לש עויסב - םיקולא םע - "םיקולא םע תירש יכ" רמאנ ןכלו
(ס"תת'א ףד 'ד ךרכ םירבד הרותה-רוא)


רשאכ שמשה ול חרזיו ...לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו
(בל-אל,בל) לאונפ תא רבע

?ו"אוב "לאונפ" ךכ רחאו ד"ויב "לאינפ" הלחתב רמאנ עודמ

:וישע לע בקעי לש ונוחצינב םיבלש ינש םילמסמ (לאונפו לאינפ) תומשה ינשש ,אוה רבסהה

ןכלו ,םלעהב אוה הז ןוחצינ ;ינחור ןוחצינ אוהש ,וישע לש ורש לע בקעי רבג הליחת
ןוחצינ ,וטושפכ וישע לע םג בקעי רבג ךכ-רחא .םלעה לע הרומה ,ד"ויב "לאינפ" רמאנ
.יוליגו הכשמה לע הרומה ,ו"אוב "לאונפ" רמאנ ןכל ;יולגו ימשג
(ב"ע זט ףד חלשיו תשרפ הרות-רוא)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשיו תשרפ שדוק-תבש
ולסכב ח"י

.1"לולא שדוחו תוחילסה ימיד ךרד-לע תומדקהה ןכ-םג םיכירצ תודיסח לש הנשה-שאר ינפל"

:םע בורב תויודעוותהה ןונכת

ןפואבו ,תונייעמה תצפהל [ולסכב ט"י] הז םוי לצנל ךיא תטרופמ תינכת" ןיכהל שי *
תודיסחל הנשה-שאר ארקנש ןוויכ ,הז ירחאלש םישדוחהו תועובשה ךשמב רכינ ומושיר היהיש
.2"תודיסחה יכרדו

הלואגה יכ ,ולסכ 'כ םויל רואב אוה ולסכ ט"יד תודעוותהה רקיע רשא ,גהנמה טשפ" *
םיישפנ םירוסייב דגנמ תרידב היה הז רחא תועש שולש ,החנמ תליפת תעב התיה רסאמהמ
.'וכו

םהילע םידיסח תכרבו ,ולסכ ט"יל רואב םג םידעוותמ תומוקמ המכו המכב ירה ,הז לכב"
.אובת

:תודעוותהב םינפוא ינש ,ללכב"

ויה אל רחא םוקמל רשא ולאכ םישנא םג ופתתשיש ידכב ,ריעב םיבר תומוקמב הרדסל (א
.םיאב

היהת תודעוותהה ,ךלמ תרדה םע בורב - הנה זא רשא ,דחא םוקמב םידעוותמה לכ ףוסאל (ב
.'וכו הרובחבש םילודגהו םינקזה םע

...ףידע םהמ ימ אירטו-אלקשה העודיו ,תוכיאה יוליע וא ,תומכה יוביר -

ועידויו) 3םינוש תומוקמב ודעוותי ,ולסכ ט"יל רוא ,ןושארה הלילב רשא ,הזב יתעצהו"
דחא םוקמב ופסאתי ,4ולסכ 'כל רוא ,ותרחמלו .(רחמלד תודעוותהה תודוא םש
.5"...תודעוותהל

ינמיז תלתב" ,תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכ *
ןוויכ ןתשולשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש ידי לע םיתשו ומצעב תחא - "הקזח יווה
ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכב ט"י םויב ,ולסכב ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש
וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע - (ולסכב 'כ לילב םג ךשמויש
בותכש ומכו ,עיפשמ םג אוה דחאו דחא לכש רתוי דוע שיגדהל ידכ - ב"ויכו וידידיו
.6"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב)

ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה *
:7הבישיב ולסכב

ידוהי ידי לע תארקנה תונותיעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל
רדסל ןכו ;ח"אד לש ןינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה
רבדה ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םהמ םינגנמ תצובק
.8הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב

בורה יפ-לעש ףא ,תודימלתהמ תודחא םג גחה תשרפ לע ומאניש ,9עיצה תונבל תודסומב ףא *
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

.10וירחאלשו וינפלש תותבשל םג תוכייש ולסכב ט"י תויודעוותהו תוביסמ *

.11(א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה :תירחש

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה
ןיב קיספהל ןיא ךכ ,'תישארב ןתח'ל 'הרות ןתח' ןיב ןיקיספמ ןיא הרות-תחמשבש ומכו
.[ןלהל הארו .'םוי םויה' חול דומיל תא םייסל וגהנ ןכו] .12ותלחתהל אינתה םויס

ס"שה תקולחב דחאו דחא לכ וילע לביקש תכסמה תא (ללכב םויהו) 13םויה דע םייסל שי
.דקתשא

.14'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב


ןושאר םוי
15הלואגה גח - ולסכב ט"י

ורסאממ םירוסאה תיבמ תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי ,ברע תונפל הז םויב
.16ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה

.17"ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל - בוט-םוי טוג" :םילחאמ

.18"םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ידי-לע ארקנ ולסכב ט"י

.19הרותה תוימינפד 'הרות ןתמ' אוה ולסכב ט"י

זא דע רסחש המ לכ וב םילשהל ןיידע ןתינ ,'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכב ט"יש ןוויכ
.20

דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליה-תוקלתסהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
.21(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב) א"עיז מ"גבנ שטירזעממ

:22תודעוותה

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודבע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה"
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
.23"!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

תופוקתב .24"ישפנ םולשב הדפ" םיקוספה לע עודיה ןוגינה תא הלואגה גחב רישל םיגהונ
םיכרבמ תבשב רבכ ונגנל הרוה תחא םעפו ,תודעוותהב הז ןוגינ ןגנל יברה הרוה 25תונוש
ותאצב ,יברה היה םימעפל ,ולסכ ט"י תפוקתב תויודעוותהה םויסל ףא .26ולסכ שדוח
םויס תא וא "םולשב הדפ" רישל ליחתמ ,[המודכו הכומסה שדוק-תבשב םגו] תודעוותההמ
.27"ךב חטבא ינאו" ןוגינה

תבהאב תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
הז לכו ,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,29"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,28"םיער
םיקרפ 'ג ,ם"במרה דומילב ,31ח"מגו הדובע הרותד םיווקה 'גב 30"ךלוהו ףיסומד ןפואב -
י"בחא לכל האירק"ב תאצלו ,33וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ,32םויל
תצפהו ללכב הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל רשא א"טילש
.34"רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב תודיסחה תונייעמ

:ס"שה תקולח

:35ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע
רשפאש םוקמבו ,ריעו ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה"
ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב -
יפ לע תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל :36ונושל הזו ,הזב
ןיינמ הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ לכב ורמגי - הברה םינינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה
."רובעי אלו קוח ,הנושי לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק

.37"הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמה ר"ומדא

,ךליאו ג"סרת תנשמ .ולסכ ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ לע
אלוליהה םוי - תבט ד"כב ס"שה תקולח שטיוואבוילב וגיהנה ,ולסכ ט"יב יאנפה ספא ינפמ
[יברה ידי-לע] תומוקמ המכב ס"שה תקולחד גהנמה עבקנ בוש ג"ישת תנשמו ,ןקזה וניבר לש
.38ולסכ ט"יל -

אוה תכסמ וזיא קרבמב עידומ היה ,ל"וחב ס"שה תקולח ןמזב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היהשכ
.39חקול

:40םיניינע המכ שי ס"שה תקולחב

.ס"שה לכ דומילמ קלח רותב אתכסמה דומיל (ב .וקלחל חקל רשא אתכסמה לש הרות דומלת (א
הנקמ (ה .רתויו הרשעב דומילכ בשחנ (ד .ולוכ ס"שה לכ תא (תופתושב) דמול וליאכ (ג
.ודומילב קלח םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל הכזמו

ןורכיזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב"
.41"שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט

- ס"שה לכ קלחל "ליכהמ ןטק" אוה ,היהתש הביס הזיאמ ,רשא םוקמב םיאצמנה םתואו
.42"לארשי הנחמ" י"ע יברה לש ושרדמ תיבב תישענה ס"שה תקולחל םיפרטצמ

דומילהש ןבומ ...ולסכ ט"י ...ריהבה םויד תעל-תעמהב דומלי המ ותלאשל" :הרות ירועיש
וירפסב םא ,ד"בח תודיסח תרות ,תרמוא תאז ,הלואגהו החמשה לעב לש ותרותב תויהל ךירצ
םירמאמב (ופסותנש םירואיבה םע דחיב) וא (הרות יטוקלו רוא הרות ,אינתה רפס ומכ)
.43"וניאישנ וניתובר לש תוחישו

,רפסה תליחתמ ,(תרבועמ הנשל) אינתה דומיל ירועיש בוש דומלל םיליחתמ ולסכב ט"י םויב
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי לע הנשה ימיל וקלחנש יפכ

'ברה ןושל'ב שארל לכלו ,אמרג-ןמזהש םיניינעב תויהל הכירצ םויה דומילה תליחת
םג ,םוי לכל תוכייש וב אוצמל רשפאו .ולסכב ט"י םוי תלעמב) 'םוי םויה' חול תליחתבש
.44('הזב םיחנומ' ויהי רשאכ טרפבו ,המיאתמ תועיבקה ןיאשכ

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכ ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
.45"הווקמב םילבוט

.46ןונחת םירמוא ןיא

ינש םוי
ולסכב 'כ - הלואגה גח

.יברה ירבדמ 'חול'ה תליחתב ליעל האר - תודעוותהה (רקיעו) םוי

.תודעוותה םוי .46ןונחת םירמוא ןיא


הכונח ברע ,ישיש םוי
ולסכב ד"כ

תסנכה תיבב הרשע ויהיש בוטו] תסנכה תיבב הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
תודיחיב החנמ ללפתהל ןיא לבא ,48תבש רנ ךכ-רחאו ,[ןלהל האר] תיבבו ,[47הקלדהה תעשב
.49ךכ ךרוצל

ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה
.המחה תעיקש

טוריפ) יברה גיהנהש יפכ ,םיירוביצ תומוקמב הכונח רנ םויה קילדהל [ליבקמב] רוכזל שי
3:30 ירחא טעמ םויה אוהש) החנמה גלפ ירחא תאז תושעלו ,(ה"יא אבה ןויליגב - םיעצבמה
.(צ"החא

:תסנכה-תיבב הקלדה

הרשעמ הלעמל ,הובג םמוקמ .(רקובב םג) 51ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה
םיליחתמ .53העיקשל (םוי לכב םג) םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב םיקילדמ .52םיחפט
.55עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ-רחא .54ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצ חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
.56םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח-רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
.57"תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
.ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ 58תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
.59"לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל המלו

:תיבב הקלדה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והוונאו יל-א הז' יוויצה"
.60"האנ

.61טנבא תריגחב םיקילדמ םיאושנה

.62רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

ידי -לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהש ,ברה תיב תגהנה
.63ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
64(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש אנרעטש
.

העבשמ הלעמל היהיש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 67הלעמל תצק 'שמש'ה .66םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,65םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
.68תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
.69"קילדהו ומצעב ךריב ,הז לכבו .המוקמב התוא םידימעמ ויה ךכ-רחאו

.70לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,71ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
אוהש אצמנו לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ ,הזוזמה לומ ונייהד סנכנה לאמשמ
.72תווצמב בבוסמ

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
.73םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס היכונחה תא םיחינמ
.74םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

[םירשפאמ תוחיטבה יללכו םוקמה יאנת םא] יטרפה םרדח חתפב וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
.75הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ' ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,הכונח רנ

,'רוסאה רבדל סיסב' ךכב השענ ,הכונח-רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ ףאו ,שגמ *
ידכ הדיצה וזיזהל וא ,אסיכב שומישל ברעה ךשמב וקקדזיש םיעדוי םא .תבשב לוטלטב רסאנו
:תויורשפא יתש תומייק ,(המודכו "םידליה וב וקחשי אלש" ידכ קר אלו) םש רובעל

שודיק -עיבג וא) הלח םוי-דועבמ םש חינהל התיא דחיו ,שגמ לע הייכונחה תא חינהל (א
רבדלו רוסאה רבדל סיסב"כ ,תורנה ובכיש רחאל ,לוטלטב רתומ שגמה היהי זאש ,(בושח
,"רתומה רבד ךרוצל דצה ןמ לוטלט"כ ,םיצורש םוקמ לכל ,וילעש הייכונחה םע ,"רתומה
.הנפתי אסיכהו

-םוקמל וקקדזיו תורנה ובכיש רחאל .ל"נכ הלח םע דחי אסיכה לע הייכונחה תא חינהל (ב
ל"נכ ,וילע רשא לכו אסיכה תא ,םיצורש םוקמ לכל ,הדיצה לטלטל םיאשר ויהי ,אסיכה
.76הנפתי םוקמהו ,שגמב

דחא אלו ,סנכנ רנו אצוי רנ היהי אל ןכ-ומכ .לוגיעב אלו הרשי הרושב ודמעי תורנה
,רנל רנ ןיב קספה תויהל בייח .(תבהלשה הבוג אוה הז ןיינעל עבוקה) ךומנ דחאו הובג
ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי ןכ .הרודמכ וארייו וזל וז תובהלשה וברקתי אלש ידכ
.77דוחל ןהמ תחא לכל רכיה היהיש ידכ ,וזמ וז תיבה

78קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ הייכונחהשכ םיקילדמ
.

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב םיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
.79הוועש לש רנ אוה תורנה

.80הקלדהה רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

.81תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב :הכונח יגהנמ
.82הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה ע"נ ב"שרוהמ

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.83לודג ןהכ ןנחוי

.84ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ
.92 'מע םיגהנמה רפס (1

.בלק 'מע ז"טח ק"גא (2

.178 'מע א"ח א"שנת תוחישה-רפס - ירשפאה םוקמו םוקמ לכב (3

תועשה 'ג ירחאל) ולסכב 'כד הלילה ךותב הכשמנו ,(החנמה תלפת תעב) םויה תוצח רחאל התייה הלואגה (4
'כל רואב - ולסכב ט"יד תודעוותהה רדסל וניאישנ וניתובר וגהנ הז םעטמו ;(םידיסחה תרידל עיגהש דע 'וכו
,155 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס) םיברל הארוה וז ירה - םוסריפבו םיברב ןכ וגהנש ןוויכמו .ולסכב
.(נ"שו

.93 'מע םיגהנמה רפס .חמ 'מע ה"ח ק"גא (5

.166 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (6

.ומק 'מע ח"ח ק"גא ,וקורמב שקרמ ריעב (7

האר - ב"ויכ םיעוריאל 'וכו תווצמו הרות ירמוש םניא התע-תעלש רוביצ ישיא תנמזה לע תרוקיבל רשקב (8
.זי ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב הספדנש יברה תבוגת

.חצק 'מע י"ח ק"גא (9

.וס 'מע ד"ח ק"גא (10

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (11

.(ש"ייע ,200 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .הגומ יתלב) ב"ישת ולסכב ט"י תחיש םויס (12

.םיברב םויסה תגיגחל הנווכה ,ומצע ולסכב ט"י לע ןלהל רבודמבו (13

,ךכ-רחא המילשהל ךירצ םאה ,ולסכב ט"י דע ס"שה תקולחד תכסמה תא םייסל היה לוכי אלש םדא תודוא הלאשל
:יברה הנע ,[ןמקל אבומכ ,ב"ישת-ג"סרת םינשב ס"שה תקולח ךיראת] תבטב ד"כ דע םייסל ןיינע הזיא שי םאהו
.(21 'מע 927 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב ספדנ) ".ןבומכ ,חבושי םדקהה לכו"

.ד"בח-ללוכ חול (14

מ"יב .32 'מע 692 ןויליג 'ד"בח רפכ' ,ונק תוא ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,ולסכב ט"יב (15
.(22 'מע 14 ןויליג

א"ח 'יבר תיב') ולסכב 'כב םג ט"וי םישועו םידעוותמ ,ברעב אלא דגנמה תיבמ ז"הדא אצי אלש ןוויכו (16
,'ד"בח םרכ' ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ .(ח"יפ
.ב"נשת 'שטיוואבויל - םש ילהוא' ןוכמ ,4 ןוילג

,בירעמ ירחאו ינפל 'ט"וי טוג' רמול היה ז"הדא ידיסח גהנמש ,19 'מע ב"שת ש"הסב .םויהד םוי-םויה (17
.םישגפנ םידיסחשכ ולסכב ט"יד ע"לעמה לכ ךשמבו

.385 'מע ה"כח ,436 'מע ה"ח ש"וקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (18

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס (19

.468 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל (20

.ה"לשת ,ת"הק תאצוה ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (21

א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .גע 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (22
תוכז ואר 'עשאק'ה תנכהו לושיבבו - רסאמב ותויהב ז"הדא לכאמל רכז - 'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע
.(250 ע"ס ץ"חרת ש"הס האר) תדחוימ

ק"גא) ד"בח-רפכ דעוול הארוההכו ,הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב' ולסכ ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב
ולטי ןיינממ רתויכש אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב ש"מב" :(זק 'מע ז"טח
ףסונ ...ז"מהרבל ...םיראשנ דימת אלש םיחרואה כ"אשמ ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי
ולסכ ט"י םויב הנש לכב ,ךליאו א"שת תנשמ" :וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו ,"יעבדכ י"טנב ישוקה לע
ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תודעוותהל (סנכיהל הכזש ימ) ולע כ"חאו ט"וי דובכל הדועס נ"כהיב יאבג וניכה
ט"יב תחא םעפ איצוהל ,ל"נה ירחא הדועסל וידי לטנ אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא - הקשמו תונוזמל -
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "ב"ישת ולסכ

תרדיסב ע"על ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכ ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי-םויה (23
.בכק 'מע א"ח םש הארו ,ולש ק"גא

.ה"נ ןוגינ א"ח ,םינוגינה-רפס - רומזמה ףוס דע (24

.א"ס ד"כשת ץקמ פ"ש ,א"ס ד"כשת ,ג"כס ב"כשת ולסכב ט"י תחיש :ןוגכ (25

.דועו ,א"ס ד"ישת תודלות פ"ש תחיש האר (26

.66 'מע (ט"נשת ןילקורב ,ןאזגילז 'יש ןרהא לאכימ 'ר ח"הרהל) 'םיגחה גח' 'ס (27

.םויהד םוי-םויה (28

.דנש 'מע ט"ח ,בכש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (29

.וע 'מע ב"כח ק"גא (30

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (31

.191 'מע א"שנת ש"הס (32

.דעת 'מע ב"ח .גנקת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (33

.עש 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (34

.בס-אס 'מע י"ח ולש ק"גא (35

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (36

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י םוי-םויה (37

.216 'מע א"ח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' :רוקמבו .492 'מע םש ש"הס (38

.45 'מע הילייחו שטיוואבויל 'ס (39

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (40

.29 'מע 117 ןויליג ,'ונייח תיב' .496 'מע ב"נשת ש"הסב בתכממ (41

.םש םיגהנמה רפס (42

.אס 'מע כ"ח ק"גא (43

הז חול תלעמב ש"ייעו ,(4 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ס ט"משת ולסכב ט"י ליל תחיש (44
,(ותוא ועדייש דיפקה יברה םגש עודיו) ומויב םוי ידימ ורדסכ ודמלל םיגהונ ש"נאמ םיבר ןכאו .ללכב
.םויה שדחמ וליחתהלו ומייסלו ,תודיחיב וא רוביצב

.םיגהנמה רפסב אבוה .19 'מע ב"שת ש"הס (45

.ד"בח-ללוכ חול .92 'מעו 16 'מע םיגהנמה-רפס (46

.ד"בח ללוכ חול (47

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה רפס (48

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (49
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (50

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (51

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ-ירפ (52

פ"ע ,תורנה ןמ הלעמל שמשהש - נ"כהיבב םג - דימת םיגהונש אמ ק"ס םייחה-ףכב בתכ ,שמשה םוקימ יבגל
הארו .ק"מהיבב ג"הכ תמגוד שמשהש ,וצ קרפ רשיה-בק 'סמ אבומ ןכו ."ול לעממ םידמוע םיפרש" ל"ירהמ
.68 הרעה ןלהל אבומהו ,נ"שו ג-ב"ס כ"פ הכונח - לאירבג-יעטנב םינוש םיגהנמ

,401 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (53
ימיבש רבד-לע [ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה ג"הרה] ל"שרה םע רביד ש"דא ק"כ" :אתיא ,הכונחד 'ג רנמ ד"ר
,םסרופמו עודי ןכאו ."החנמה גלפ ןמזב היהי נ"כהיבב תורנ תקלדהש ידכב ,3:30 העשב החנמ וללפתי הכונח
ק"גאב ה"כו ."'וכו םיסוניכ ויהש םימיב וליפא ,החנמה גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ רשא
740 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב - םש רפוסמה קוידו ,4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה' ע"עו .חכר 'מע י"ח
.76 'מע

'מע דער ןויליג 'תורשקתה'בו ,ה"ס זס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש ע"עו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש (54
.68 הרעהבו םינפב ליעל הארו .18

.םוי לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס (55

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (56

.א ק"ס ףוס ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (57
תורנב תסנכה-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכנח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה

.וז תשדוחמ הלימב (תהגומ החישב) יברה לש רידנ שומיש והז ,המודמכ (58

ח"אצל יברה הרוהש ,11 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' הארו] 44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (59
וילע וקלח ם"במרה ימיב דוע לארשי ילודגמ המכש ןוויכ ,הרונמה תרוצ ןיינעב רתוול ןתינ הרירב-תילבש
טרפבו ,הרונמה תמגודב םינק התוא םישועשכ רבודמהו .[ס"שב שרופמש תועבורמ תוחולה רויצב כ"אשמ ,הזב
וגהנ םימדוקה תורודב םידיסחהמ םיבר הברדאו ,אקווד וזכ הרוצב תושעל אדיפק ןיא לבא .תויבמופ תוקלדהב
תא םיקיבדמ ויהש הממ רבדה עבונ ילואו ,456 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןפוד םע] םינק אלל היכונחב קילדהל
ק"כמ םוליצ ספדנ 50 'מע 'תישארב ימי' 'סב ףאו ,[ז"הדא רודיסב ראובמכ ,הייכונח אלל ומצע לתוכב תורנה
םג גהנ ךכש א"יו) הירפסב יברה ההששכ םימעפל ךא .תאזכ הייכונחב קילדהש ,י"שת הכונחב צ"יירוהמ ר"ומדא
םינק םע ןפוד אלל היכונחב קילדהש םימעפ 'יהו .ןפוד אללו םינק אלל ,הטושפ הייכונחב קילדה ,(ותיבב
.תורנה ןיב עצמאב שמשהו ,םיעבורמ

י"כרבו ר"א הארו .[445 'מע ה"ח ש"וקלו ,ז"הדא רודיס האר ,ילכ צ"אש ףא] 207 'מע א"ח נ"שת ש"הס (60
.ג"ס ג"ערת 'יס

.םינש כ"וכ גוהנל יברה דיפקה ןכו .םיגהנמה רפס (61

ב"ס "הכונח עצבמ" ןלהל האר ,ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (62
םכנחל םילדתשמו .נ"שו ,11 'עה 14 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' .101 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ו ,הרעהבו
.(251 'מע ב"יח תוחיש -יטוקל 'ע) םירודיהה לכ םע

א"שנת ש"הסב ןכו .84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה רפס (63
זט ךרכ ,'הכונח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .34 'מע א"ח ה"לשת שדוק תוחיש .110 הרעה 165 'מע א"ח
.םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב-הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש-יטוקל (64

ילואו .ורובע ךרבל רחאל ןתי אל - ךרבל עדויהש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.תורחאל הארוה וז ןיא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש ,הלש יטרפ ע"וה

.םיגהנמה רפס (65

לכבו ,תורנה סיסב יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
.(נ"שו 'ב תוא הס 'יס ו"ח קחצי תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (66

הרעה ליעל ןמסנהבו .כ"קס גערת 'יס הרורב-הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת תבהלשהש בושח (67
.65

.כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה רפס (68

,המודכו טומפ יבג לע) דרפנב ,דצב ותוא םיחינמו ,"לעממ" אקווד שמשה היהיש םידיפקמ םניא ש"נאמ םיבר
.וניתובר וגהנ ךכש א"יו (הרונמל לאמשמ םיחינמ שיו

קחרמה רדגוה אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטליט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה רפס (69
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש 'עו .(ללכ

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (70

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (71

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (72

'רדה תבוח' 'סב ,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןיינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (73
רדחבש הקלדהב תאצל אלש ונווכי - וצרי םאו ,לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םידימלתהש בתכ (וק 'מע)
תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ-תורגא ת"ושבו .הנישה רדחב הכרבב וקילדי זאו לכואה
דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ (חמ 'יס ז"ח) קחצי-תחנמו (ה
.ו"ח הקילד תנכס ינפמ הרימשל רות רידסהל םהילעו .םהמ

.םיגהנמה רפס (74

םיאשר םידליהו ,יזכרמה םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (75
.73 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל

ט"ס א"יש ,ו"ס ט"ש ,ד"ס ט"ער ,ו"ס ז"ער 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ןירפלה 'יש קחצי-יול 'ר ג"הרה (76
.(נ"שו טפש ,זפש ,הפש ,גפר תונויליג 'תורשקתה'ב ויטרפל ראבתנו ןודנ ןיינעה)

.ג"ס ז"ער 'יסב ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

.ולש 'מע 'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ-יכרד (77

.ו ק"ס ב"נשמבו ,א"ס ה"ערת ע"וש (78

.םעטה ש"ייעו ,םש גהנמו הכלה ירעש ,םיגהנמה רפס (79

.םיגהנמה רפס (80

.םיגהנמה רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב ה"כ ,םוי-םויה (81

שדוק-תוחיש ,הגומ) ט"ס ה"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (82
.ארמג רועיש דומלל בשי תורנה י"ע הנתמהה ירחאל דיימש ,(284 'מע א"ח ה"לשת

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (83

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (84

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il