- ו"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ולסכב ד"כ * בשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"ךשוחה תא ריאהלו ץוחב בצייתהל"


תלעממ הלודג שדקמה-תיבב הרונמה תורנ לש םתלעמ ,הרואכל
תאטבתמ ךכב אקווד ,תמאב ךא * תולגה ןמזבש הכונח תורנ
םג םיגהונ םהש - שדקמה תורנ לע הכונח תורנ לש םתלעמ
"ץוחבמ" םיביצמ הכונח תורנ תאש הביסה וז * תולגה ןמזב
"ץוח"ה תא םג ריאהל םחוכבש םושמ ,"ךשחתשמ" םיקילדמו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ךשוח"הו


יאמ" :3תרפסמ ארמגה .2הכונח תבש התויה - איה וז תבשד תירקיעה 1הדוקנה
יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו .לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש...הכונח
.'וכו םיבוט-םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל .'וכו םוחצנו

.םימי הנומש קלד ןמשהו ,שדקמה-תיב תורנ תא קילדהל רוהט ןמש ואצמש היה הכונחד סנה
-םויהו סנה רקיע והזש ןוויכ ,תורנה תקלדה לע "םיסינ השעש" תכרב תא םימכח ועבק ןכלו
.הכונחד בוט

םיאצמנ ונא .("קיטכיל ןכאמ") ריאהל ,תורנ קילדהל איה הכונחד הדובעהש ,ונייהו
.םיריאמו םיכלוה זאו - 3ךשחתשמ אוה הכונח רנ תקלדה ןמז .ךשוח ררוש בוחרב .תולגב
.הלעמל הטמלמ ךרדב הדובע יהוז

.הטמל הלעמלמ ךרדב םייוליג הז ןיא

.5הכונח תורנו שדקמה תורנ ןיב קוליחה והזו

הכונח תורנו ,םינפבמ םיקילדמ שדקמה תורנ (א :6םיירקיע םיקוליח ינש הזב םנשי
.7ךשחתשמ - הכונח תורנו ,םוי דועבמ םיקילדמ שדקמה תורנ (ב .3ץוחבמ םיקילדמ

- רוא איה השודקש ןוויכ ,השודק וניאש ןיינע לע םירומ "ךשוח"ו "ץוח"ד םיניינעה ינש
.םינפ לש ןיינע ,ץוחה ךפיה - ךרבתי ול הריד תושעל הניינעו ,ךשוחה ךפיה

תורנ .הטמל הלעמלמ ךרדב יוליג והזש ןוויכ ,םינפבמו םוי דועבמ םיקילדמ שדקמה תורנ
תא םג ריאהל ,הלעמל הטמלמ ךרדב אוה הניינעש ןוויכ ,ץוחבמו ךשחתשמ םיקילדמ הכונח
.ץוחה תאו ךשוחה

,"ךלוהו ףיסומ" אלא ,"גחה ירפכ ךלוהו תחופ"ש יאמש תיב תעדכ אל - הזב הדובעה רדסו
רעקיטכיל טכאמ ןעמ") רתויו רתוי םיריאמ ,ףסונ רנ םיקילדמ םוי לכבש "שדוקב ןילעמ"ד
.8"ריאי םויכ הלילו" דע ,("רעקיטכיל ןוא

- הלעמל הטמלמ ךרדבו תולגה ןמזב םה הכונח תורנש ןוויכד ,בושחל םוקמ שי הרואכל
?ומצע חוכב עיגהל ארבנ לוכי ןכיה דע ירהש ,שדקמה תורנ תלעממ םתלעמ התוחפ

םיעיגמ הכונח תורנש - שדקמה תורנ לע הכונח תורנב הלעמ וניצמ ,רבד לש ותימאל לבא
:ץוחה תאו ךשוחה תא םג ריאהל םחוכב הז דצמו ,רתוי הלעמל

ןמז לכ ,תונברקה" ,"םהלשמ הלודג ךלש" :10ל"זח ורמא ,"תורנה תא ךתולעהב" 9קוספה לע
שריפו ,11"וריאי הרונמה ינפ לומ לא םלועל תורנה לבא ,ןיגהונ ןה םייק שדקמה-תיבש
,"ונתולגב ןברוח רחאל ףא תגהונ איהש יאנומשח תכונח תורנל אלא וזמר אל" 9ן"במרה
הז ןיינעו .אובל-דיתעל ןהו תולגה ןמזב ןה ,תיבה ןמזב ןה - דעל םימייק םהש אצמנו
.שדקמה תורנב אלו הכונח תורנב אקווד ונשי

תורנ הנומש םה הכונח תורנ ןכ-ןיאש-המ ,תורנ העבש ויה שדקמה תורנש וניצמש םעטה והזו
ףקיה אוה הנומש ףקיהו םינפבמ ףקיה אוה העבש ףקיהש 12א"בשרה תבושתב ראובמה יפ-לע -
חוכב הדובע ,הכונח רנ ידי-לע אקווד םיעיגמ הזלש ,רתוי הלענ ףיקמ ונייהד ,13ץוחבמ
.ומצע

:"לודגה ךמשל ללהלו תודוהל" תוביתב "םיסינה לעו" תליפתב םימייסמש םעטה ןכ-םג והזו

היה םלועה ארבנ אלש דע" ןיינעב 14עודיכ ,םוצמצה ינפלש רואה לע יאק - "לודגה ומש"
הגירדמלו ."לודגה ומש" ארקנה ,םוצמצה ינפלש רואל איה הזב הנווכהש ,15"דבלב ומשו אוה
.אקווד הכונח תורנ ידי-לע םיעיגמ וז

הכונח תורנ ידי-לעש ,16"ורנ וליהב" ןושל - "לודגה ךמשל ללהלו תודוהל" :הזמ הרתיו
התא"מו "שודק ךמש"ב "שודק התא"מ הכשמהה ןיינע-אוהש ,"לודגה ומש"ב םיריאמו םיכישממ
,"לודגה ומש" תניחבב קר אל) םיעיגמ הכונח תורנש ,אצמנ הז-יפ-לעו .17"דחא ךמש"ב "דחא
!"שודק התא" תגירדמב (םג אלא ,"שודק ךמש"

:הזמ הארוהה

ךרדבו ,רוהט ןמש ידי-לע - תאזו ,ךשוחה תא ריאהלו ץוחב בצייתהל ,ךשוחה תא ריאהל שי
."ךלוהו ףיסומ"ו ,הלעמל הטמלמ

,ןבומ ירה ,(ל"נכ) "לודגה ךמשל ללהלו תודוהל" םילעופ וז הדובע ידי-לעש 18ןוויכו
םויב םיפסונש םייטרפה םיניינעהב םג אליממ ךרדב םילעופ ,וז הגירדמב םיזחוא רשאכש
הדוקנהב איה תירקיעה הדובעה ,לבא .'וכו בשיו תשרפ-תבש ,ולסכ ט"י - הז שדוק-תבשה
.ךלוהו ףיסומו ,הלעמל הטמלמ ךרדב ךשוחה תא ריאהל - הז שדוק-תבשה םויד תירקיעה

* * *

- אקווד םוי לכב הרותה-תכרב בויחל םעטה ןיינעב 19ולסכ ט"י תודעוותהב רבוד
ירחאל) תפסונ הכרבב םדא בייחל םימעט 'ב םנשי ירהש ,ללכ ןבומ וניא הז בויח הרואכלד
םיאתמ ןיא ,ולא םימעט 'ב יפלו .תעדה חסיה (ב) ,קספה (א) :(תחא םעפ הז לע ךריב רבכש
חרכהבש - רתוי תוקוחר וא רתוי תופוכת םיתיעל אלא ,אקווד םוי לכב הרותה-תכרב ךרבל
.20"השדח הירב" םדאה השענ םוי לכבש הז דצמ אוה םוי לכב הרותה-תכרב ךרבל בויחהש רמול

:ןבומ וניא ןיידע ךא

-שיד - אתיירואדמ וא ןנברדמ הבויח םא ,הרותה-תכרב ןיינעב 21םינושארב תקולחמ הנשי
ןוזמה-תכרבמ רמוחו-לק ןניפליד ,אתיירואדמ הבויחש םירמוא-שיו ,ןנברדמ הבויחש םירמוא
.22

-תכרבש ןוויכד ,ריפש יתא - דבלב ןנברדמ אוה הרותה-תכרב בויחש םירבוסה תעדל ,הנהו
תחא םעפ הבויחש ,הז ןפואב םימכח הונקת הליחתכלמ ירה ,םימכח תנקת אלא הניא הרותה
- אתיירואדמ אוה הרותה-תכרב בויחש םירבוסה תעדל לבא ;(רחשה-תוכרב ראש ומכ) םויב
ודומילמ קיספמש םעפ לכב שדחמ הרותה-תכרב ךרבל בייוחמ אתיירואדמש ןוויכמ :ןבומ וניא
?דבלב םויב תחא םעפ םיכרבמ עודמ - 23

לבא ,בויחה םצעל עגונב קר אוה אתיירואדמ הרותה-תכרבד בויחהש ,רמול םוקמ היה הרואכל
םימכחו ,דבלב וייחב תחא םעפ אלא ךרבל בייח וניא אתיירואדמ הנה - בויחה ןמזל עגונב
."השדח הירב" םדאה השענ זאש םושמ םוי לכב ךרבל ונקת

אקיפס לכב ומכ לקהל הרותה-תכרב קפס ןיד היה ןכ-םאד ,ןכ רמול רשפא-יא תמאב לבא
ימ ,אתיירואדמ אוה הרותה-תכרב בויחש םירבוסה םינושארה תעדלש 24וניצמ ירהו ,ןנברד
קר אלו) םוי לכב הכרבה בויח םגש חכומו .קפסמ ךרבמו רזוח הרותה-תכרב ךריב םא קפתסנש
.אתיירואדמ אוה (הכרבה ןיינע םצע

רסמנש אלא ,אתיירואדמ אוה הרותה-תכרב בויחד ןיינעה םצעש ,25םתטישל רמול ךירצו
לכב אוה הכרבה בויחש םימכח ועבקש רחאלו .'וכ ןמזהו חסונה ,םירבדה יטרפ עובקל םימכחל
ועבקש ירחאל אקווד והז ךא .רימחהל וקיפסו ,םוי לכב ךרבל אתיירואד בויח השענ - םוי
."השדח הירב"ד ןיינעה דצמ ,םוי לכב ךרבל שיש םימכח

ןרסמ אל"ש ,(אתיירואדמ אוהש 26םינושארה תעדל) דעומה לוח תכאלמ רוסיאב - הזל אמגוד
יא שריפ אלו ,ןלוכב אלו הכאלממ ןירוצע ןהש בותכה ךל רמאש רחאמ" ,"םימכחל אלא בותכה
והזיא לע ןיבהל םיעדויה םימכחל אלא ןרסמ אלש הארו עד ,הרוסאה וז יאו תרתומה וז
- הרוסא תינולפ הכאלמש םימכח ועבקש רחאלו ,27"רוסיאה ליטהל וז יא לעו רתיהה ליטהל
.אתיירואדמ הרוסא תישענ

הבתכו המתס אלא רבד השריפ אל הרותהש - 28"וכלת אל םהיתוקוחבו" ןיינעב וניצמ ןכו
.29"םימכחל רבדה הרסמו ,וכלת אל םהיתוקוחב

לכ" ,ס"שה םויסל תוכיישב) םוי לכבש הרותה-תכרב ןיינעב רומאה רואיבה יפ-לע ,הנהו
עגונב םג ןבוי - "השדח הירב"ד ןיינעה דצמ והזש ,(30" 'וכ םוי לכב תוכלה הנושה
םיאב םה םגש ,("'וכ עמש תא ןירוק יתמיאמ" ,ס"שה תלחתהל תוכיישה) עמש-תאירק תוכרבל
:"השדח הירב"ד ןיינעה דצמ

.ברעבו רקובב ,םוי לכב םיימעפ - אוה עמש-תאירקד בויחה

ןמזה םויס ירהש - קספה שי ,תיברע לש עמש-תאירקל תירחש לש עמש-תאירק ןיב ,הנהו
ןיב ,םנמא .תיברע לש עמש-תאירקד בויחה תלחתה םדוק בר ןמז אוה תירחש לש עמש-תאירקד
לש עמש-תאירק ןמז ירהש - ללכ קספה ןיא ,תירחש לש עמש-תאירקל תיברע לש עמש-תאירק
תעדל םג אוה ןכ אתיירואדמו ,31לאילמג ןבר תעדל) "רחשה דומע הלעיש דע" אוה תיברע
.33תירחש לש עמש-תאירק ןמז תלחתה םג אוהש ,(32םימכח

תירחש לש עמש-תאירק ןמזל תיברע לש עמש-תאירק ןמז ןיב ללכ קספה ןיאש ןוויכ ,ןכ-םאו
תוכרבב רטפנ רבכ ירה ,תירחש לש עמש-תאירקב םג עמש-תאירק תוכרב ךרבל ונקת עודמ -
?תיברע לש עמש-תאירק

לש תוכרב ןניא ולא תוכרב"ש (35אינתב אבוהו) 34א"בשרב ראובמה יפ-לע ץרתל ןיאו
ןיא הרואכל"ש דעו ,תוכרבה ראש ומכ "האירק םדוק ונקתנש ןה תוכרב אלא ...עמש-תאירק
,עמש-תאירקל תוכייש תוכרבה ףוס-ףוס תמאב יכ - 36"עמש תאירק םע ללכ תוכייש םהל
,"עמש-תאירקה םויקל הנכה ןה ...הירחאלו הינפלש היתוכרב"ש םש 37אינתב ראובמכו

ףא ,"הירחאלו הינפל ךרבמו ארוקו רזוח ,ארק אל קפס עמש-תאירק ארק קפס" ,ןכלו -
ןידכ) 38"ךרבמו רזוח וניא ,ךריב אל וא הירחאלו הינפל ךריב םא ול קפתסנו ארקש עדי"ש
ןכלו הרותה ןמ איהש) עמש-תאירק אורקלו רוזחל בייוחמו ליאוהד ,(אלוקל ןנברד אקיפס
לש עמש-תאירק ןירוקש ןמז לכש ,הנקתה התיה ךכש יפל" ,היתוכרבב םג בייח (רימחהל הקיפס
עמש-תאירק תוכרב בויחש חכומו ,39"היתוכרבב התוא ןירוק דבלב קפסה ינפמ וליפא הרות
- עמש-תאירק דצמ אוה

-תאירק ןמזל תיברע לש עמש-תאירק ןמז ןיב קספה ןיאש רחאמ :התכודל אישוק ארדה ןכ-םאו
?תיברע לש עמש -תאירק לש תוכרבב ותבוח ידי אציו רטפנד ןנירמא אל יאמא ,תירחש לש עמש

תירחש לש עמש-תאירקו תיברע לש עמש-תאירקש םושמ אוה הזל םעטהש רמול םוקמ ןיא 40ןכו]
עמש-תאירק בויח :םיבויח 'ב םהש ונייהד ,"ךמוקבו ךבכשבו" 41בותכש-ומכ ,ןה תווצמ יתש
המיקה ןמז דצמ תירחש לש עמש-תאירק בויחו ,("ךבכשבו") הביכש ןמז דצמ תיברע לש
ףא ,תירחש לש עמש-תאירק תרטופ הניא תיברע לש עמש-תאירקד הכרבה ,ןכלו ,("ךמוקבו")
.םהיניב קספה ןיאש

,41"תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ" ,םינמז הב שיש ףאש ,הרות-דומלת תווצמבכ אלד -
- "תיברע דחא קרפ" םג תרטופ "תירחש דחא קרפ"ד הכרבה ןכלו ,דחא בויח אלא הניא

ךבכשבו" תוביתהמ ירהש ,דחא בויח אוה עמש-תאירקד בויחה םג ,רבד לש ותימאל ,יכ
בויחה םצע לבא ,(המיקו הביכשד םינמזה 'בל קלחנש) בויחה ינמז תא קר םידמול "ךמוקבו
-דומלתד בויחה םג םידמול םהמש ,41"םב תרבדו" תוביתהמ דמלנ (םינמזה 'בב) עמש-תאירקד
.[הרות

םדאה השענ םוי לכבש הז דצמ אוה תירחש לש עמש-תאירק תוכרבד בויחהש ,רמול חרכהבו
.תושדח תוכרבב תבייחו ,השדח איה תירחשד עמש-תאירקה םג אליממו ,"השדח הירב"

:הדובעב ןיינעה רואיבו

ךירצ אלא ,הז םויל תקפסמ לומתאד הדובעה ןיא ,השדח הירב םדאה השענ םוי לכבש ןוויכ
םהש) עמש-תאירק תוכרבד הדובעה םגו ,שדחמ עמש-תאירקד הדובעה - השדח הדובע תויהל
.שדחמ ("עמש תאירקה םויקל הנכה"

43עודיכ ,"הרותה ןתונ"מ האב הרותהש שגרהה הניינעש ,הרותה-תכרבל עגונב הז-ךרד-לעו
תא ושיגרה אל ,הרות ודמלש ףאש - איה הזב הנווכהש ,44"הליחת הרותב וכרב אל" ןיינעב
םגש - 45"ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב"ד שגרהה ןיינע-אוהש ,הזבש רקויה
.(ה"ס ל"נכ) םויו םוי לכב שדחמ תויהל-ךירצ הז ןיינע

יניינעל תאצל ותלוכיב - שדחמ הליפתו עמש-תאירק ,הרותה-תכרבד הדובעה ירחאל אקוודו
.תוקולאל םילכ םתושעלו םררבל ידכ םלועה

-םלוע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ" ס"שה םויסב ל"זר רמאמד ןכותה והזו
:"'וכ ול םלוע תוכילה 46רמאנש ,אבה

ןיינעה ךרד-לע אלא ,הנש םירשעו האמ רחאלש אבה-םלועל הנווכה ןיא - "אבה םלוע"
-אוהש) "םוי לכב תוכלה הנושה לכ"ד ןיינעה ידי-לעש ,ונייהו ,47"ךייחב הארת ךמלוע"ד
םלועה תא ךופהיש ,"ול םלוע תוכילה"ד ןיינעה וב םייוקי (ל"נכ ,הרותה-תכרב ןיינע
.ךרבתי ול הרידל ימשגה

:המדקהבו .הכונחל עגונב םג וניצמ - "השדח הירב"ד ןיינעהל אמגוד

ויה שדקמה תורנבש םשכ ,הכונח תורנ תקלדהל תושדח תוליתפ םוי לכב תחקל 48ןיגהונ שי
הליתפב שמתשמ היה אלא ,ןכ גהנ אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לבא .49תושדח תוליתפ םוי לכב
.הנשיה

:רבדה םעטב רמול שיו

וניא לוחל וב ושמתשהש רבדש ןוויכ ,השדח הליתפב ךרוצ שי - שדוקל לוחמ םינשמ רשאכ
תוליתפב הלעמ שי ,הברדאו ,השדח הליתפב חרכה ןיא - שדוקל שדוקמ לבא .50שדוקל יואר
.51תפסונ הווצמ םהב םייקל רתוי םה םייואר ,השודק ישימשת רבכ םתויהלש ,אקווד תונשיה

:ונניינעב הז-ךרד-לעו

,רתוי תילענ הכשמה תישענ םוי לכבש ןוויכ ,השדח הליתפב םוי לכב וקילדה שדקמה תורנב
.השדח הליתפב ךרוצ שי שדוקל לוחמ יונישבו ,לוחכ לומתאד הכשמהה תבשחנ היבגלש

תוכשמהה זאש ,תולגה ןמז םע םירושק ולא תורנש ןוויכ - הכונח תורנב ןכ-ןיאש-המ
הליתפב חרכה ןיא ןכלו ,שדוקל לוחמ יוניש ןאכ ןיאש אצמנ ,יכה-ואלב םלעהב ןה הלעמלמ
.(ל"נכ) הברדאו ,השדח

םג איה - תוינחורב םוי לכב הכשמהה לבא ,תוימשגב יוליגהל עגונב אוה הז לכש ,אלא
תורנל עגונב םוי לכב "השדח הירב"ד ןיינעה תויהל-ךירצ תוינחורב ןכלו ,הכונח תורנב
.הכונח
- םחנמ-תרות' ;ז"טשת'ה תבט ח"הבמ ,הכונח תבש ,בשיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 295-304 'מע - (וט) ןושאר קלח ז"טשת'ה 'תויודעוותה

.ךליאו 481 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה (ג"ס דבלמ) החישה ףוס דע ןאכמ (1
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ המכ דוע ופסותינ וז ארודהמב

יתלב החנהמ) הכונח ליבשב 'וכו ח"רד םיניינעה לכ החודש ,הכונח תבשד ריטפמה תאירקמ - הזל היארו (2
.(הגומ

.ב,אכ תבש (3

.35 ע"ס ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (4

.נ"שו .(180 'מע ג"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"ס דקתשאד הכונחד 'ה רנ תחיש םג האר (5

.נ"שו .ךליאו גס 'מע ו"ח טקולמ מ"הס םג האר (6

.(287 'מע ו"טח תויודעוותה םחנמ-תרות) תודעוותהב רמאנש ולסכב ה"כב ה"דר םג האר (7

.בי,טלק םילהת (8

.ב,ח ךתולעהב (9

.פ"הע י"שרפ (10

.ו ,ו"טפ ר"בדמב (11

.ט"ס א"ח (12

.(294 'מע םש) תודעוותהב רמאנש ולסכב ה"כב ה"דס םג האר (13

.נ"שו .ךליאו חלת 'מע (ה) ס"אוא ךרע (ד ךרכ) ד"בח םיכרעה-רפס האר (14

.ג,פר א"רדפ (15

.מ"כבו .א,ל בשיו א"ות הארו .ג,טכ בויא (16

.נ"שו .דע 'מע ד"ח טקולמ מ"הס האר (17

.הגומ יתלב החנהמ - הז עטק (18

.הכוראב ש"ייע - (ךליאו 261 ל"נה םחנמ-תרות) ךליאו ט"ס (19

.ו"ס ו"מס םש הארו .ז"סרו ו"סרו ד"סר ח"וא ז"הדא ע"וש .בשת זמר םיליהת ש"לי (20

'מע ד"יח ש"וקל םג הארו .נ"שו .(זטרת 'מע ד"ח) ותלחתב הרותה-תכרב ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר (21
.תורעהב 148

.ב,חמ םש .א,אכ תוכרב האר (22

ודומילמ קיספמשכו ,וטושפכ "דימת" אוה הרותה דומילד בויחהש ל"סד - (נ"שו .ב,טצ תוחנמ) ןנבר תעדל (23
תירחש דמול רשאכ הרותה דומילב קספה ךייש ןיא - (םש) יסוי 'ר תעדל ןכ-ןיאש-המ ,הווצמה םויקב קספה יוה
.(הכוראב ולסכ ט"י תחישב ל"נכ) תיברע

.דועו .ד"כס א"גאש .ז"מסר ח"וא ח"רפ (24

.15 הרעה 150 'מע םש ש"וקל םג האר (25

.נ"שו .(ךליאו זק 'מע ג"יח) ב"ס מ"הוח ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר (26

.י"שרפבו א,חי הגיגח (27

.ג,חי ירחא (28

.(ת"או ה"ד) ח"עקס ד"וי י"ב (29

.(260 'ע ל"נה םחנמ-תרות) ח"ס ל"נה ולסכ ט"י תחיש האר (30

.תוכרב שיר הנשמ (31

.ב"ער ,ד םש (32

.(ימייקד ה"ד) י"שרפבו ב"עס ,ח םש (33

.ב"רסו ב"צקס ן"במרל תוסחוימה א"בשרה ת"וש .ט"ישס א"ח א"בשרה תובושת (34

.(ב,זט) ב"יפ םש הארו .(ב"ער ,טס) ט"מפ (35

.םש ט"מפ אינת (36

.ב"יפב (37

.זס ס"ר ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ג"יה ב"פ ש"ק 'לה ם"במר (38

.םש ז"הדא ע"וש (39

.(ל"ומה) נ"שו .21 'מע ד"יח ש"וקל םג הארו .רוריבב םירכוז ןיא - ר"צחבש עטקה (40

.ז,ו ןנחתאו (41

.ב,טצ תוחנמ (42

.נ"שו .3 'מע ו"טח ש"וקל האר (43

.ב"ער ,הפ מ"ב .א ,א"פ םירדנ (44

.הרותה-תוכרב חסונ (45

.ו,ג קוקבח (46

.א"עס ,זי תוכרב (47

.19 הרעה 71 'מע ד"בח יגהנמ - םיגהנמה-רפסב ןמסנה האר (48

.ב"יה ג"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר (49

.א"פס ח"בהיב 'לה ם"במר .ב,דפ מ"ב ז"דע האר (50

.ב"עס ,טל תוכרב האר (51לומתאד הדובעה ןיא ,"השדח הירב" םדאה השענ םוי לכבש ןוויכ
השדח הדובע תויהל ךירצ אלא ,הז םויל תקפסמ

ףאש - איה הזב הנווכהש ,"הליחת הרותב וכרב אל" ןיינעב עודי
הזבש רקויה תא ושיגרה אל ,הרות ודמלש


יבר יצוצינ


הקדצב הפסוהו הכונח ימד


בתוכו 'הכונח ימד'כ הרות ישודיח ול חלוש יברה לש ויבא
תא שדחל עיצמ יברה * תורנ קילדהל הייכונח וזיאב ול
-ימד קינעמ * הכונחב הקדצב םיקסוע לארשי ידליש גהנמה
הכונח-ימד תבטב חלושו ןוושחרמ שדוחב רבכ הדליל הכונח
,יד"בח ןקסעל תועבטמ ןפוח * וקורמב ףרוח-הנחמ יפתתשמל
-יתבב הכונחב רקבל הארוה ,'ליבונר'צ ידלי'ל הכונח-ימד
דועו שדוקה-ץראב אלכ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,יברה לא - ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה - יברה לש ויבא רגישש תרגיאב
ול אוה בתכ (אש 'מע 'הנותח ישורד - םחנמ-תרות' רפסב םג הספדנ) ט"פרתב הנותחה רחאל
:ראשה ןיב

אמתסמ) ךל ונתנש הכונח [תרונמב=] רנהב [שמתשת=] שמשת ,תואירבבו םולשב
םכיבא תוכזו םימיה לכ ךינפל וריאי רוא הרותו הווצמ רנו .(ףסכ לש אוה
.םימיה לכ םכל בוטל םכילע ןגי א"עיז ע"נ ן"ירהמ םכנקז

שודקה ברה לש הכונח תרונמ איהש הארנ ןכותהמ" :רואל-םיאיצומה םיבתוכ תרגיאה ילושב
- נ"ירהמה לש ונב ידי-לע ,השרד-ןורודכ ול הקנעוהש ,ןי'זעינמ םוחנ-לארשי ברה ונרומ
."הלכה לש הנקז ,ןוסרואינש םהרבא 'ר ח"הרה

ו"צרתבו ט"פרתב בלסונירטקימ הכונח ימד

:(םש) יברל קחצי-יול יבר ק"הגה בתוכ תונמדזה התואב

ינפמו ,הכונח-ימד תרומת ,הכונחל ךיישה ןיינעב רמאמ הזיא ךל חולשל יתצפח
םיבורק םיקרפל ךל חלשאו ,הזב ךצפח םא ינבישה .רבדה בכעתמ הביס וזיא
.ה"יא

תרגיא קחצי -יול יבר םהל רגיש ,זיראפב וררוגתה תינברהו יברהשכ ,ו"צרת הכונח תארקל
גהנמהו ,םיאבו םישמשממ הכונחה ימי" לגרל (ו"צרת הכונח ברעו בשיו שדוק-תבש ברעמ)
,הכונח ימד גהנמ רוקמ לע ותרגיאב דמוע קחצי-יול יבר ."...הכונח ימד םינתונש רבכמ
:בתוכ ראשה ןיבו

חיכשהל וצרש םינוויה תריזג רחא שדחמ הרותה תושדחתה אוה הכונחב יכ
ןיב רשקה לע עיבצמ ןכו) תועמ ול ןיקרוז זא ירה ותוא ןיכנחמשכו ,ךתרות
.(הכונחה גחו ץקמ תשרפ

."הכונח-ימד תניתנ ןכ-ומכ הז היהי" :קחצי-יול יבר בתוכ ףוסבל

...ידרפסכ קסופו יזנכשא

- םידיסחה ידבכנמ דחא - הנופה גיצה הבש היולג [נ"בדח זא] יברה לביק ד"שת תנשב
לש וישודיחל וסחייתה תולאשה .שיבא םהרבא יברל םהרבא-תכרב רפסב וספדנש םירבדב תוישוק
וגישהל ץמאתה אוהו יברה ידי תחת זא היה אל רפסה .רפס ותואב וספדנש ,רבחמה דכנ
.("השירדו שופיח ירחא")

"ןויע -ךירצ") תורעהו תוראה בתכ לוגיע-יאצח ןיבו רפסב עיפוהש ןושלה תא קיתעה יברה
.(ב"ויכו ,"ותנווכ תצק ןויע ךירצ"ו

ךורכ רבדה יזאש ,תיב ינב המכ שי רשאכש תוטשפב טקנ בתוכה .המגודכ תחא הרעה ןלהל
,דחאו דחא לכל רנ קילדהל ךירצש ןירדהמל ,("סיכ ןורסיח") הלודג תיפסכ האצוהב
:יברה ריעמ ךכ לע .םלוכ רובע קילדמש ןירדהמה-ןמ-ןירדהמלו

ךפיה ספת המל ,תצק ןויע ךירצו .דרפס גהנמו - ב ,אכ תבש - תופסותה תטישכ
היהש ןוויכ ,[ולשמ היכונח קילדמ דחא לכש=] ולא תונידמ לש טושפה גהנמ
.קאצרעס ןיד-תיב -בא

:ךכ בשיימו - ץרתל הסנמ ףא יברה

תטישכ היל אריבסד םושמ אלו ...אמלעב גהנמ אלא וניאד היל אריבס ילואו
תומוקמ המכבש ןוויכ ןכ רמול וחירכה ילואו .תבשד איגוס שוריפב ם"במר
...ם"במר דגנ תופסותכ היל אריבס םיזנכשא

הכונח תווצמב תוביבח

אוה ראשה ןיב .טשפה ךרד-לע לכה ראבמ ןכמ-רחאלו ,תולאש לש הרוש יברה גיצמ ךשמהב
:בתוכ

ןמיס םא-יכ ,הרצמ ליצהל אב אלש - ןמשה סנ [הכונח סנב=] הב שי דוע הנה
ןכל - הווצמ םייקל לארשי-ינב ולכויש ידכ סנ - הלודג רתוי תוביבחל
.ןירדהמה ןמ ןירדהמ ,הלודג רתוי תוביבח התווצמ םויקב ןכ-םג ףסותינ

אוה ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןיינע - אפוג הכונחבד אה ןכ-םג קתמוי הזבו
םירג אד יכ ,ללהלו תודוהלד בויחב אלו ,ןמשה סנל ךיישש תורנה תקלדהב
.אדל

.(חכר-וכר 'מע םש ,הזל ךשמהבו ;וכר-אכר 'מע א ךרכ שדוק-תורגאב התומילשב תרגיאה)

הכונחב הקדצב םיברמ

לארשי ידליש םינורחאב אבומה גהנמה תא יברה ריכזה א"משת תודלות תשרפ תבש תודעוותהב
שדחל יאדכו - התע ךכ -לכ ןכ גוהנ ןיא אלפה הברמלש ריעה יברה .הכונח ימיב הקדצ ונתי
אבומה גהנמה" :ושדוק-די-בתכב ףיסוה יברל החישה הסנכוהשכ .הז גהנמ םעפ דוע (קזחל)
"...גיהנהל - הקדצה םע לארשי ידלי תא רשוקה םינורחאב

םירענה םיגהונ" בותכ םהרבא-ןגמבש ,(וירבד לע) יברל הלאש םג וסינכה החישה ימשור
?הקלחל אלו הקדצ לבקל ונייה - "'וכ םיחתפה לע בבוסל םיינעה

:יברה בישה ךכ לע

רפסבש תוכיראה הרעהב קיתעהל הזב רבוד רבכש תודעוותההב יתרכזה המודמכ
[םידימלתהש=] 'תהש גהנמל ןויצ ףיסוהל... - "םינורחא" (ש"וקל) םיגהנמה
ןכלו הכונח ימיב (?הכונח ימד ?םתרוכשמ) םהלש םידמלמהל איבהל וגהנ
...וארקנ

:בתוכו דוע יברה ףיסומ ךשמהב

.(םהרבא-ןגמב רכזוהש) תיבה-תכונח רפסב ררבל יאדכ

ד"וס ןינמ ש"ב ת"אב הכונח" :רמאנ ("יתרכזנ רבכו" ה"ד ,דוד רב לואש יברל) רפס ותואב
ידמול םירענל טרפב ןתיל בייוחמ הכונחבו ...דוסב ןתינ תויהל הכירצ הקדצ רקיעש ,ה"קדצ
הכונחב ,םיחתפה לע םירזוחש ,םירענ ב"יט ןכל ,םהילע עיפשמ ב"וטה ן"מש דוסש ,הרות
םינטק םיכפה לע זמר ,ןטק ךפב השענ סנהש ,ן"מש ןינמ םילוע םירענ ב"יט תולמ ,םירמזב
."ךז תיז ןמש םיאלמ םהש ,סנה םסרפל םירזוחה ,םירענה םה

תוקוניתהש תומוקמ המכב טשפתנש גהנמ אבומ ןכ" :ךכ הרעהב יברה ןייצ תיפוס ההגהב
,ס"שת ולסכב ט"כ ,יקסוואקבאל הרושתמ הז לכ) ."תונמ רתי םע הכונחב ןברל תועמ םיכילומ
.(14-17 םידומע

"הכונח עצבמב םש םירוסאה-יתבב רקבי"

,ןבייה-וינמ טכעה קחצי-השמ ברה דיסחל יברה בתכ - "בוטו ןוכנ המיכסמ 'יחת ותגוז םאב"
.תיתחפשמ החמשב ףתתשהל ט"לשת הכונחל תוכימסב השודקה-ונצראל עסי םא יברה תעד תא לאשש

םש םירוסאה -יתבב רקביו" :ףיסוה ףוסבלו םערוטשב ץראה תומילשב קוסעל ול הרוה יברה
."הכונח עצבמב

תועבטמ םישימח קוידב

לא ץנאייז ריאמ 'ר ח"הרה ןקסעה עיגה (232 'מע 991 ןויליג 'ד"בח-רפכ') םינשה תחאב
טנעס 10 לש תועבטמב הכונח-ימד רוביצל קליח יברהש עריא ותוהש ךלהמב .הכונחב יברה
,רנורג בייל-הדוהי ברה ח"הרה ריכזמהמ יברה שקיב ,יברל שגינ ץנאייז ברהשכ .('םייד')
ורתונש תוליבחה לכ יכ ררבתה הנהו .תועבטמ 50 הליכמה ,תועבטמ לש הרוגס הליבח אוצמל
ךותב ."אלימ ,ונ" ,רמאו 'קה ודי תא יברה ףינה עגר לש תוהש רחאל .תואלמ ןניאו תוחותפ
.הכונח-ימדכ ץנאייז ברל םקינעהו תועבטמ הב ןפח ,ודגב סיכל 'קה ודי תא יברה סינכה ךכ

...תועבטמ 50 קוידב םש ויה יכ תולגל םעפנ תועבטמה תא ריאמ 'ר רפסשמ

ןוושחרמב 'הכונח ימד'

רימז 'יש לאפר 'ר ח"הרה וסנכנ (165 'מע 'ייח תוחילש' רפס) ד"כשת ןוושחרמב 'גל רוא
לע הדליה תא לאש יברה .יצחו עשתה תב םתינייחא הסנכנ םמע .'תודיחי'ל יברה לא ותייערו
הכונח-ימד הלביק םא הלאש ךכ-רחא .ןינהנה-תוכרבל תועגונה תולאש ןכו ,שמוחב הידומיל
תא ךל ןתא ,אבה הכונח דע ךתוא הארא םא עדוי ינניאו תויה" :רמא ,בויחב התנעשכ .דקתשא
.הכונח ימדכ - רלוד לש עבטמ הל טישוהו ,"הז

םירענ תצובק םע "ןיליפת עצבמ" לע טכעה ףסוי ברה חוויד תחא הנשב :ירמגל רחא רופיסו
תאז םסרפל אלש ול הרוה יברה .האצרה םהינפל רסמש רחאל ,תליאב ןוכית רפס-תיבב
-אצויכו הכונח ימד םהל ןתיש יאדכ" ,הרוה הבושתה תליחתב .אשיב אניע ששחמ תונותיעב
"...הזב

...תבט שדוחב םגו

םתכרדהבש 'יש ףרוח הנחמהב םינוחהל הכונח ימד ונתיו וקורמ ןוממב ופילחי הזב-ףרוצמה"
תבישי ידימלת תשולשל מ"דשת תבטב 'זב יברה בתכ ךכ - "(תכשמנ הכונח תלועפ ירהש)
םע הכרדהב דובעל ועסנש ,(יקירש םולשו בוסוטמ מ"מ ,ןיקסר מ"מ) תיזכרמה םימימת-יכמות
נ"פו ח"וד") ןכ-ינפל תוכרב ףיסוהו םיקנארפ 360 ףריצ יברה .וקורמב ףרוח-הנחמב רעונה
.("ןויצה -לע ריכזא") ןכ ירחאו (ח"ת ח"תונ

םיימעפ דרפנ יברה

םידימלתה 'תודיחי'ל יברה לש ורדחל וסנכנ ד"כשת (ולסכב ט"כ) הכונח לש ישימח רנב
לכש רחאל .יברה רצחב הפוקת דומלל ואבש 'הצובק'ה ירבח ויה הלא .שדוקה-ונצראל םיחולשה
הצובקכ יברה לש 'קה ורדחל סנכיהל םלוכ וארקנ ,תיטרפ 'תודיחי'ל סנכיהל הכז םהמ דחא
םדוק ירה ,םיימעפ דרפיהל גוהנ אלש תורמל יכ ,ורמואב ,וירבד תליחתב ךכל סחייתה יברה)
דעוותהלו עוסנל תוארוה ולביק םה .(תיללכ השיגפ תאז התעו םיטרפכו םידיחיכ הז היה ןכל
םהמ דחא לכשו (םינוגינב וליפאו) תוררועתה ירבדב ,תודיסחב ,הלגנב ,ועמש הממ רוסמלו
.תוחילשה יולימב קלח לוטיי

תועמ ונתניי (הכונח התע ירהו) תוימשגב רושיק ךכל היהיש ידכ" :רמאו ףיסוה יברה
"...'סרפ' דחא לכל ,םלוכל ןכמ רחאל קלחי אוהו םיחכונה דחאל - ללכהל םג הכונח

הזה ןמזבו םהה םימיב

םע םירשקב דמעש ,ןומימ-ןב 'יש ףסוי רמ ,דרפסב ידוהי ןקסעל יברה בתכ ג"ישת תבטב 'אב
'מע ז ךרכ שדוק-תורגא) םוקמב תודהי יניינעב ,זירפב תמקוממה יברה לש תיאפוריאה הכשלה
:(זק

לש סנה תודוא ורבדנו דחי וירבחו אוה וצבקתנ הכונחה ימי ךשמב רשא הווקא
קזח ודמעי לארשי תונבו ינבש רבדה חרכומ התע םג רשאו ,םהה םימיה ,הכונח
ונוצר יקוחמ םריבעהלו ךרבתי םשה תרות תא חיכשהל םיצורש ולא לכ דגנ
.ויכרדב םיכלוהה ולא לכ לודג ןקרופו ךרבתי

'הכונח עצבמ'ב םיקסועל תוכרב

יברה בתכ ךכ - "לארשי יתב יוביר וריאי ודי-לעש ומכ ,ויחיש ותיב ינבדו ,ולזמ ריאיו"
.ד"לשת תנשב 'הכונח עצבמ' רובעב דחוימב הלודג תומכב תויכונח רצייש ידוהיל

הל ךרכ תוחיש-יטוקיל) אבה חסונב הכונח עצבמ לש ןובשחו-ןיד לע יברה ביגה הנש התואב
:(236 'מע

לכו ,םיקסעתמהמ דחאו דחא לכ קלחו וקלח ירשאו ,תובוט תורושב לע הבר הדות
אוה ריאמהו ,ץוחבו ,תיבב םיריאמה ,הכונח ימיב דחוימבו ,הזב אצויה
,רוא-הרותב ראבתנש ומכ 'וגו 'יגי 'יוהו בותכש ומכ 'המ לוכיבכ הלעמלמ
.הרותה-רואבו ,הרוא-ירעשבו

ליח לא ליחמ

המסרופ) (ל"ז) ןזור השמ דוד ברה ,הינמור לש ישארה הברל תרגיא יברה רגיש ו"לשת תנשב
ןניקתהל ידכב תוזוזמ וילא חולשל גאד יברהש רחאל ,(170 'מע 991 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב
.הינמור יבחרב םידוהי יתבב

חווידש רחאל .'הכונח עצבמ'ל תורושקה תולועפב םג ןזור ברה קסע ,יברה תוארוהל םאתהב
:(תבטב ה"כב) יברה ול בתוכ ,יברל ךכ-לע

ימיל עגונב ןכ-םג השוע הכונחל עגונב בתוכש תולועפה ךשמהבש ןכ-םג יתווקת
החלצהב הנייהת תואבה תולועפה םגש ןוצר-יהיו ,הבוטל-ונילע-םיאבה םירופה
.ונל היהת ןכ -רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל ,הליגמה ןושלבו ,הבר

'ליבונר'צ ידלי'ל הכונח-ימד

ךשמנש עצבמ ,'ליבונר'צ ידלי' לש הצרא םתאלעהב - יברה תארוה יפ-לע - לחוה נ"שת יהלשב
ותוביבחו ותובישח תא תובר םימעפ אטיב יברה .ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע םויה דע
א"שנת'ה םיחולשה סוניכ לגרל תודעוותהב .הז ינחורו יזיפ הלצה טקייורפ לש תדחוימה
.הנורחאה הפוקתב ועריאש םידחוימה םירבדה דחאכ עצבמה תא יברה ןייצ

.'ליבונר'צ ידלי'ל הכונח-ימד ומעטמ קינעהל יברה הרוה (א"שנת) הנש התואב הכונחב
לאומש-יכדרמ ברה ח"הגה לא רשקתה ,רנורג 'יחיש בייל-הדוהי ברה ח"הרה יברה לש וריכזמ
תודליהמו םידליהמ תחאו דחא לכל תתל ,יברה תארוה תא ול רסמו ,רפכה בר ,יזנכשא 'יחיש
.השענ ךכו ,יברה לש ומשב הכונח-ימד

םיימעפמ תוחפ אל

:(111 'מע 'גחב גחה תוכלה'ב טטוצ) יברה רמא נ"שתב

םינפ-לכ-לע םיימעפ גהנמה םייקל הכונח ימד תניתנ גהנמ רבד לע ררועל שי
שגדומכו הכונחד 'ה רנב הפסוהבו .הכונח ימימ םוי לכב בוט המו הכונח ימיב
םינבל הכונח ימד תניתנב םיפיסומ 'ה רנבש לארשי גהנמ םינפ לכ לע דחוימב
.'ח רנבו 'א רנב הז ךרד-לעו םירגובמה ןהו םינטקה ןה תונבלו

תורשקתהל קוזיחכ "הכונח ימד"

'מע ,א ךרכ ,ב"נשת - תוחישה-רפס) ב"נשת ולסכ שדוח תליחתב יברה עימשה ןיינעמ שודיח
:(132

םיניינעב חרכהב הנניא - תוכז ףכל םלועה תא עירכהל התלוכיבש תחא הווצמ
לש םיימשגה ויכרצ תניתנ ומכ םיטושפ םיניינעב (רקיעבו) םג אלא םילענ
םיכרצה דחוימבו ללוכ (ףוגב המשנ) ותואיצמ םצע םע םירושקה ,ידוהי
תודועסב םיפיסומש ,'ללהו החמש ימי' ,הכונחה ימיב ,ולסכ שדוחד םיפסונה
...הכונח תועמ תניתנד גהנמה םג ללוכ ,החמש לש

:(153 'מע םש ,ולסכב 'ט ,אציו תשרפ שדוק-תבש) שדוח ותואב דועו

-לע הבחרהבו הפסוהב דועו - םיאתמה םוסרפבו - גהנמה םייקמ דחא לכ רשאכ
(םידליה לצא החמש ףיסומה רבד) יובירב 'הכונח ימד' תקנעהב תפסות ידי
!וניאישנ וניתובר םע (הז גהנמ םויק ידי-לע) רתוי דוע םירשקתמ

תועמ תניתנד גהנמה םויקב הפסוה" :(207 'מע םש) תויונמדזה רפסמ דועב ריכזה יברה
:(152 הרעהב םש ןייוצמכ) היח אמגוד הארה ומצעבו - "הכונח

ינפלמ לחה) הכונחד 'ח רנ תקלדהו החנמ תליפתל תוכימסב ,הכונחד 'ז ,ןושאר םויב"
עבטמ ,ויחיש ףטהו םישנהו םישנאהמ תחאו דחא לכל יברה ןתנ - (החנמ ירחאל רקיעבו ,החנמ
החנמ רחאל ,'הכונח תאז') ותרחמלו .(הקדצל) רלוד לש רטשו (הכונח ימד) רלוד לש
."(ויחיש םיפסאנה לכל ל"נכ םעפה דוע ןתנ (בירעמו
תודיסחה ינייעממ


בשיו תשרפ


(א,זל) 'וגו בקעי בשיו

.םייצרא םיניינעב שבלתהו תילענה ותגרדממ דרי בקעי - "ץראב בקעי בשיו"

םימשבש ויבאל םתולעהלו םהב םיאצמנה השודקה תוצוצינ תא טקלל ידכ - "ויבא ירוגמ"
.("ץיקב רגוא" ןושלמ ירוגמ)

,רחוס ןושלמ ןענכ ,"ןענכ ץרא" ארקנה ,הזה-םלועב קר תירשפא וז הדובע - "ןענכ ץראב"
תוכזל רשפא הזה-םלועב קר ."ארגת רבג תב" ,םגרתו ,"ינענכ שיא תב" ,(חל ןמקל) רמאנכ
.תווצמו הרות - "הרוחס"ב
(ב-א י"ח ףד תישארב הרות-רוא)

* * *

הנווכ ךותמ קרו ךא תויהל הכירצ ("ירוגמ") םדאה לש םירוריבה תדובע - "ויבא ירוגמ"
.ינחור וא ימשג ,סרפ לבקל תנמ לע אלש - ("ויבא") םימשבש ויבאל
(77 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,טל) ותכאלמ תושעל התיבה אוביו

(סולקנוא) הנבשוח יבתכב קדבמל :ותכאלמ תושעל

ראשנ ,םלועה יניינעב םילודג םיקסעו תונובשחב קוסע ותויהב ,רפיטופ תיבב ותויהב םג
.תוקולאל ותולטבתהו ותוקבדב ףסוי

;תוקולאל םילטב תומלועה לכ דציכ שיגרהו ,"תוליצאד המשנ" היה ףסוי ?ךכב חילצה דציכ
היה ןכל .ללכ םוקמ ולצא םיספות םניא םלועה ינינעו ,ספאו ןיאכ תבשחנ הלוכ האירבה
קסעהו ,אסיג דחמ תוקולאל תוקבדהו לוטיבה - דחי-םג םירבדה ינש תא ליכהל ותלוכיב
.אסיג ךדיאמ םלועה יניינעב
(אפ ףד ךיתווצמ-ךרד)


(בי,טל) הצוחה אציו סניו

יוטיב אלא וניא ימשגה רבדה .ןוילע ינחור רוקמו שרושמ עבונ םלועב יוצמה ימשג רבד לכ
ושרושל רשקתהל אוה לוכי ,ימשג רבד הזיא האור םדאשכ ןכל .תינחורה הניחבה לש םשוגמ
.ינחורה לש "ףנע" אלא וניא ימשגהש ןנובתיו רוכזיש ידי-לע רבדה לש ינחורה

:בותכה זמרש והז

התיה איהש (הל אמוי) ל"זר רמאמכ] רפיטופ תשא לש ימשגה יפויהמ חרב ףסוי - "סניו"
.[וינפל המצע תא תטשקמ

יפויה תא הארו ימשגה יפויהמ חרב ,ימשגה םלועל רבעמו לעמ הלעתה אוה - "הצוחה אציו"
.ןוילעה תראפת תדימ ונייה ,ינחורה

תדימ איה ותדימש ,בקעי "ויבא לש ונקויד תומד ול תיארנש" (אי קוספ) י"שר שריפש והז
.תראפתה
(ב 'מע י"ח ףד בשיו תשרפ הרות-רוא)


(י,מ) םיגירש השולש ןפגבו

(בצ ןילוח) םילגר השולש ולא ...םירמו ןורהאו השמ ולא ...בקעיו קחצי ,םהרבא הז

.תראפת ,הרובג ,דסח - םיווקה תשולש דגנכ םינווכמ הלא םישוריפ השולש

.תראפת - בקעי .הרובג - קחצי .דסח תניחב אוה - םהרבא .א

- םירמ .דסחה שיא ,ןהוכ - ןורהא .תראפת ,יעצמאה וק איהש הרות וניינע - השמ .ב
.הרובג ,תורירמ ןושלמ

לוק) קחצי דגנכ - תועובש .("תוגוע ישעו ישול") םהרבא דגנכ - חספ :םילגר השולש .ג
.("תוכוס השע והנקמלו") בקעי דגנכ - תוכוס .(קחצי לש וליאמ היה הרות-ןתמד רפושה
(חק-זקתת ףד 'ה ךרכ תישארב הרותה-רוא)


(גכ,מ) והחכשיו ףסוי תא םיקשמה רש רכז אלו

(י"שר) ...םינש יתש רוסא תויהל קקזוה ,ורכזל ףסוי וב הלתש ינפמ... :והחכשיו

שנענ עודמ .והרזעיש םיקשמה רשב הווקת הלתש םושמ רסאמ לש תופסונ םייתנשב שנענ ףסוי
דועו !?ותוצרל ידכ ויחא וישעל החנמ חלשש העשב ,ןכ השע ויבא בקעי םג אולהו ,ךכ לע
?ךכ לע שנענש ונאצמ אלו ,"ינודא" וארקו תואווחתשה עבשב ומצע ליפשהש ,בקעי השע

ויבא תגהנהמ שיקהל ול היה אל ןכלו ,בקעי לש ושרושמ הלענ ףסוי לש ושרוש אלא
תישארב) רמאנ וישעו בקעי יבגל יכ ,תואווחתשההו החנמה לכל קקזנ בקעי .ולש ותוגהנתהל
ץמאתמו הז-תמועלה רבגתמ םימעפלו ,הז-תמועל-הז םהש ונייה ,"ץמאי םואלמ םואלו" (הכ
,ףסוי לבא .העש התואב וישע ינפל ומצע תא עינכהל ךירצ בקעי היה ךכל .הלעמל תויהל
ינפל ומצע תא עינכהל ,הלענה ושרוש דצמ ,יואר היה אל ,הז-תמועל תניחב ללכ ןיא ויבגלש
.שנענ - ךכ השעשכו ,םיקשמה רש
(2196-חצרתת ףד בשיו תשרפ 'ו ךרכ תישארב הרותה-רוא)

* * *

ףסוי תא ודירטה אל הזה-םלועה יניינע .ןכ ,איה הבושתה ?הלענה ושרוש לע עדי ףסוי םאה
.תוקולאב קובדו רושק היה אוה זא םג .םהב קסעש העשב אל םג ,םעפ-ףא
(זק 'מע ז"ערת םירמאמה-רפס)

* * *

היה אל ,רתויב תילענ הגרדב היהש ,ףסויש ןוכנ :םעפ לאשנ שטיראפמ ללה 'ר עדונה דיסחה
הכ הגירדמב וניאש בשח ותונתוונעבש ןכתיי ךא .ותלצהל עבטה ךרדב "ילכ" תושעל ךירצ
?ךכ לע שנענ ,ןכ םא ,עודמ .ויבאמ בוט וניאו ,תילענ

.(דבאל רוסא - שוח=) "ןרילראפ טינ ןעמ ראט שוח א" :ללה 'ר בישה
(ןמלסק ל"ז םייח המלש 'ר ח"הרה ,העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
ולסכב ד"כ

לכ םע ,השרפה לכ תא םירהצה-רחא ישיש םויב אורקל רשפא :םוגרת דחאו ארקמ םיינש
.1תורטפהה

תעשב תסנכה-תיבב הרשע ויהיש בוטו] תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמו החנמ םיללפתמ
ךרוצל תודיחיב החנמ ללפתהל ןיא לבא ,3תבש רנ ךכ-רחאו ,[ןלהל האר] תיבבו ,[2הקלדהה
.4ךכ

ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה
.2המחה תעיקש

.6תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה


בשיו תשרפ שדוק-תבש
הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ

,'רוסאה רבדל סיסב' ךכב השענ ,הכונח-רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ ףאו ,שגמ *
ידכ הדיצה וזיזהל וא ,אסיכב שומישל ברעה ךשמב וקקדזיש םיעדוי םא .תבשב לוטלטב רסאנו
:תויורשפא יתש תומייק ,(המודכו "םידליה וב וקחשי אלש" ידכ קר אלו) םש רובעל

שודיק -עיבג וא) הלח םוי-דועבמ םש חינהל התיא דחיו ,שגמ לע הייכונחה תא חינהל (א
רבדלו רוסאה רבדל סיסב"כ ,תורנה ובכיש רחאל ,לוטלטב רתומ שגמה היהי זאש ,(בושח
,"רתומה רבד ךרוצל דצה ןמ לוטלט"כ ,םיצורש םוקמ לכל ,וילעש הייכונחה םע ,"רתומה
.הנפתי אסיכהו

-םוקמל וקקדזיו תורנה ובכיש רחאל .ל"נכ הלח םע דחי אסיכה לע הייכונחה תא חינהל (ב
ל"נכ ,וילע רשא לכו אסיכה תא ,םיצורש םוקמ לכל ,הדיצה לטלטל םיאשר ויהי ,אסיכה
.*6הנפתי םוקמהו ,שגמב

.7תבשב "וללה תורנה" רמזל ןיא

םדוק רכזנ םא ,ורמואל חכש .8'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל םיקיספמ ןיא
.9רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה"
רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
ונל השעי אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא
.10"...ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה-תכרב ךריבש ימ
11דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
.12'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'הצר' רמואו ,שארל רזוח - (
.תודיסח רמאמ דומיל ,העשכ ךשמב ,ךכ-רחא .המכשהב רוביצב םיליהת תרימא .תירחש

.םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה

תא םיחינמ .בשיו - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
ריטפמל םיארוק ךכ -רחאו ,הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס
רפס תלילגו ההבגה ."בדנימע ןב ןושחנ ...השמ תולכ םויב יהיו" אשנ תשרפב ינשה רפסב
ינר' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .(ז,ד-די,ב הירכז) "יחמשו ינר" :הרטפה .ינש
.2הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'יחמשו

ישימחה םויב תבט שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ .םיקלח 13-ו 9:06 ,ישימח םוי ליל :דלומה
.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ישישה םויבו

.(תאש-רתיבו) תודעוותה םוי
.2'ךתקדצ' םירמוא ןיא .החנמ


ןושאר םוי
הכונחד 'ב ,ולסכב ו"כ

.2שדוק -תבש יאצומ לכב ומכ ךכ-לכ תיברע תליפת םירחאמ ןיא :שדוק-תבש יאצומ

.2הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב םג

קילדמה .13ונילע ינפל וקילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
ןיב לידבמה ךורב' תוביתה הליחת רמאי - הרמואל חכש םאו ,'ונתננוח התא' רמאש אדווי
.םילידבמ ךכ-רחא .'לוחל שדוק

.14ךל ןתיו ,הכונח-רנ ,הלדבה :תיבב רדסה

קילדמ .(הנשה ולש הנושארה הקלדהה וז ןכ םא אלא) 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא תורנה תקלדהב
רחא .(תולילה לכב ןכו) ןימיל לאמשמ ךישממו ,שמא היהש רנל לאמשמ ,שדחה רנה תא הליחת
.*14"וללה תורנה" :רמוא תורנה לכ תקלדה

,םירועינ תיבה ינבש העשב רוזחיו תיבל ץוחמ אצמנ באה םא ,ברע לכב :םיבר תלאשל *
,תיבה רובע קילדהל םידליה דחאמ וא ותשאמ שקבי ,םינשי םהשכ עיגיש האור םא .ול וניתמי
באהש רוריבב םידליה םיעדוי םא .םתקלדהב תאצל אלש ןוויכ םא ומצעל קילדהל יאשר ואובבו
לכ קילדמ ,וקילדה אל .זא וקילדי ,םיבכוכה -תאצמ העש יצח ךות םיקילדמו דיפקמ וניא
.15ךרבלו םציקהל ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב-ינב םא ,הלילה

.16תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

.17העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

.18תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

.14הכרב אלל ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ

.14ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר - הז רועיש רחא

.14ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 19הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

:תודעוותה

יאדכ ,(*19וניאישנ וניתובר לצא גוהנכ) רתויב םיבורקהו תיבה ינב םע תודעוותהה דבלמ
ןכו ,21החפשמה גוחב - םוקמו םוקמ לכב וכרעי [20םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו
החמש לש תוביסמו תויודעוותה - ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב
שי תודסומה לכב] 23תונבו םינב ,ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,22אמויד יניינעב
המכ דעוותהל - הכונחב םהב םידמולש תודסומבו ,תחא םעפ תוחפל םידימלתה םע דעוותהל
דחאש ךכ-רחאו ,אמויד אניינעמ הרות רבד רמול ,תורנה תקלדה ןמזב - תודעוותהה .םימעפ
תודוא ןהב רפסלו .[24םידימלתל הכונח ימד זא וקלחי ןכו .םלוכל הכונח רנ קילדי םידליה
תופתתשהב ,םיגוסה לכל תיללכ הביסמ ךורעל הליחת .ונממ דומלל שיש םיחקלהו הכונח סנ
ולכויש ידכ ,תומוקמה ברימב ,דרפנב גוס לכל תיטרפ הביסמ ךכ-רחאו ,ב"ויכו ברה ,עיפשמה
.25םידליל רשקב ןכו .ףתתשהל לכה

:26הכונח ימד

.28םילודג ןהו םינטק ןה ,27תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לכ-לע [29וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
עגונב דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ
,םוי לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל
הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח
.30ישימחה וא יעיברה לילב -

הלא .31תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
.27חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
.32םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

:ךוניח

תויתואה תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 33לארשי גהנמ
םע תורושקה 'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,34"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ
לוכה - תונבל רשקב טרפבו - ןבומכ] 'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס
םיסנכ ןוגראל רתויב םילגוסמ הכונחה ימי ךכו ,[םכח תארוה יפ-לעו תועינצ לש ןפואב
.35'ה תואבצ - לארשי ידליל
:הקדצ

"ףוגו ןוממב ח"מג ...הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,36הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ
ולסכ שדוח לכ לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע .37
.39'הכונח תאז'ב טרפבו ,38

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
.40ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל ןתרטמש 41תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
הקוקז 'ךלמ לש ןירטלפ' רותבש ,ו"ת ק"הראב הזל דחוימ ןיינעו .הכונח יגהנמו תווצמ
הרימשו הנגהל "ץוחבמ (ק"הרא=) ותיב חתפ לע" םג עיפשיש ,ךשוחה לוטיבלו ,דחוימב רואל
.(18-19 'מע הפש ןוילג 'תורשקתה'ב הבחרהב ומסרופ) .42היבשות לעו הילע

:תירחש

רחא דע תוחפל ,הכרב אלב (שמא לילבכ ומוקמ) תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ
.**42שמש ידי-לע םיקילדמ תעכ םג .*42הליפתה

,דומעל לבאה רזוח ,ללה רחאל .14ללה תרימאמ ץוח ,הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב
.***42שידק יצח תרימאל

.14'םידומ'ו 'השודק' תונעל לכויש ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא

האלמ ...ינשה םויב" - ןהכ :הרותל םילוע השולש .שידק יצח ,(הכונחה ימי לכ) םלש ללה
ימי ראשב הזב אצויכו ,"...ישילשה םויב" :לארשי ,"רעוצ ןב ...דחא רפ" :יול ,"תרוטק
םויס דע 'וכו בקעי תיב ,לבקתת ,ןויצל אבו ,ירשא :רדסכ םיכישממ ךכ רחאו .43הכונחה
.2הליפתה

.*43ותפוח םויב ןתח וליפא ,הכונחב םינעתמ ןיא

-םויו תבש לש ולאב אל ,םיליגרה םישובלבו עבוכב םיקילדמ :הכונח (לש ישילש) רנ תקלדה
.14בוט


ינש םוי
הכונחד 'ג ,ולסכב ז"כ

.44א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא תוריחל אצי וב


ישילש םוי
הכונחד 'ד ,ולסכב ח"כ

.45'הכונח ימד'ב תדחוימ הפסוה - רחמ וא - םויה תתל עיצמ יברה


יעיבר םוי
שדוח-שאר ברע - הכונחד 'ה ,ולסכב ט"כ


,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
.46החמשו תודעוותה םויל עבקנו


ישימח םוי
תבט שדוח-שארד 'א - הכונחד 'ו ,ולסכב 'ל


רחאל 'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא .'אוביו הלעי' םירמוא 'םיסינה לעו' לע ףסונ
הלעי' רמול חכש .ןחלושה לע האכהב רוביצל תאז םיריכזמ לבא ,קספה ששחמ ,'ונביכשה'
47רזוח וניא - 'ןויצל ותניכש ריזחמה' לש "'ה" רמאש רחאל רכזנו ,תיברע תליפתב 'אוביו
.

שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,הידבז ,ןקז םהרבאו ,םלש ללה - תירחש
תיעיבר ...רבדיו" :ןהכ ,שדוח-שאר תשרפב םיארוק ןושארב ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םותי
הלוע ינשה רפסב ."...םכישדוח ישארבו" :לארשי ,"הכסנו ...דימת תלוע" :יול ,"ןיהה
ןיליפת תחנה ,וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .שידק יצח ,"...ישישה םויב" אשנ תשרפב יעיבר
רמאי ץ"שה] ןתצילח ,תוריכז שש ,'ךאיבי יכ היהו' ,'שדק' תוישרפ ,עמש-תאירק ,םת-ונברד
.2ףסומ תליפת ,שידק יצח ,[48שידקה תא וירחא רמול ידכ ,רומזמ הזיא

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ ןיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
.49הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר


ישיש םוי
תבט שדוח-שארד 'ב - הכונחד 'ז ,תבטב 'א


."יעיבשה םויב" םיארוק יעיברל ,לומתאדכ הליפת
חול .בלק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .ו"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .ןוויס 'ל םוי-םויה (1
.ד"בח-ללוכ

םיליחתמ ויה תוצח רחא ישיש םויב .ישיש םויל רוא ישילש וא ינש דע השרפה תא םיארוק ויה ד"בח יאישנ
דוע םיריבעמ ויה הליפתה ינפל רקובב תבש םויב .הלש הרטפהה םע הרדסה לכ תא וריבעהו הלחתההמ םעפ דוע
תבש תרטפה - תבשה ןוגכ ,הרדסה לש וזמ הנוש איה םא לעופב תארקנה הרטפהה תא םירמואו ,יעיבשמ םעפה
.(י"ח ךרכ ףוס ק"גא הארו .תבט 'ד 'םוי םויה' חול) 'שדוח רחמ'ו שדוח-שאר תרטפה ןכו ,הכונח

.ד"בח-ללוכ חול (2

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה-רפס (3

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (4
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.םיגהנמה -רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכ הכ ,םוי-םויה (6

ט"ס א"יש ,ו"ס ט"ש ,ד"ס ט"ער ,ו"ס ז"ער 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ןירפלה 'יש קחצי-יול 'ר ג"הרה (6*
.(נ"שו טפש ,זפש ,הפש ,גפר תונויליג 'תורשקתה'ב ויטרפל ראבתנו ןודנ ןיינעה)

.ג"ס ז"ער 'יסב ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

ןוויכ) תאז ענמ יברהו ,'וללה תורנה' רמזל ולחה ו"מ-ג"משת םינשה ןיב הכונח תבש תויודעוותהמ תחאב (7
.תבשב דוע תאז ורמיז אל זאמו ,("ןיקילדמ ונא" םירמואש

.'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (8

םדוק רמאי הליפתב חכשש ימש ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (9
ןמזב םהה םימיב וניתובאל תישעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי
."...והיתתמ ימיב .הזה

.א"ס ב"פרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש .םדוק רידתד םושמ 'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (10

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (11

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (12
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (13

.םיגהנמה-רפס (14

.דועו ז"הדא רודיסמ ,70 'מע םיגהנמה רפס (14*

הרורב-הנשמבו .ךרבי אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש .רחשה-תולע דע (15
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש

.483 'מע ב"ח תוחיש-יטוקיל האר - הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

הז ןויליג 'תוכלמ רבד' רודמבו 32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (16
.ח 'יעס

ותיב ינב םע דחי העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה-רפס (17
.הווצמ לש החמשב וא הרותב

,םיבכוכה תאצ רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה-רפס (18
.רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ

'עה 16 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' האר] הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (19
ז"הדא ע"ושל המלשהב םג האר ,טת 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה ,ל"ירהמ תעדכ [נ"שו ,36 'עה גע ןויליגו ,34
תוהמ .(םישנל ךייש גהנמה רקיעש פ"עא) נ"שו ,'הכונח' ךרע ףוס תידומלת הידפולקיצנאבו ,ד"סוס ע"רת 'יס
לכוא תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ רוסיא דבלמ) השרפתנ אל הכאלמה
'תומישר'ב אבומה תא ריבסמ הז ילואו) אנר ס"וס וניבר ע"ושב רומאה ד"ע ,דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ
- הרות יניינע ,הארנכ - בתוכ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדאש עריאש ,ג"צרת ולסכ 'כ ןמוי ,14 'מע אעק תרבוח
.(הכונח תורנ י"ע

תושבלתהב אלא ,'ותבוח -ידי-תאצל' ידכ ,בגא ךרדב אל ל"צ הזש ,יברה ראיבו .ולסכ חכ ,םוי-םויה (19*
.(אלק 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) וירבד ולבקתי זאש ,תופי-םינפ-רבסבו םדוקמ הנכהבו

ךשוח לש 'רדג תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (20
.ש"ייע ,םלועה

.ולסכ חכ םוי-םויה ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (21

תוחבשתו תוריש רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (22
ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב
.(207 'מע א"ח ב"נשת

(ב .החמש תלעופ הכונח ימד תניתנ (א :הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןינעש ,ריעהלו" (23
ח"משת ש"הס) "םהילע םיפסונ ,הכונח ימדב םיפיסומשכו ,םיבר םיצבקתמ - הכונח ימד תקולח לע םיעידומשכ
.(105 הרעה 165 'מע א"ח

.(196 'מע א"ח ד"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"ס ד"לשת בשיו פ"ש תחיש (24

ז"לשת בשיו פ"ש תחישו (209 'מע א"ח ג"לשת שדוק תוחיש - הגומ יתלב) ב"ס ג"לשת בשיו פ"ש תחיש פ"ע (25
.(358 'מע א"ח ז"לשת שדוק-תוחיש - ל"נכ) א"לס

דומילב רתוי ופיסויש םדדועל 'המדקימ'כ ,'סרפ' ןתמ ,ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (26
םיניינעל שמשמש ידי-לע תוינחורל ךפהנ ןוממה םגש תוארהל ;(65 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה') הרותה
ט"משת 'תויודעוותה') הקדצב תוברהל םכנחל - דחוימבו ;(290 'מע י"ח ש"וקל) השודק יניינעל טרפבו םירשכ
.(63 'מע ב"ח

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (27

.199 'מע ,םש (28

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (29

.הפוסב (הגומ יתלב) ל"שת הכונחד 'ה רנ תחיש ,ויתודכנל םג ןתנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

ש"הסו ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס - ולסכ חכ ,םוי-םויהב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (30
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע א"ח נ"שת

.132 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' (31

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גא (32

.185 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - וניאישנ וניתובר תיבב םג (33

.32 הרעה 360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי-ינב האר (34

.545 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' (35

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה-רפס (36

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ-ירפ (37

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת 'תויודעוותה' (38

.444 'מע ה"ח ש"וקל (39

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת 'תויודעוותה' (40

ד"לשת תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ב וזכור (41
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש הארוה התיה

.(303 'מע א"ח ח"לשת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"כס ח"לשת בשיו פ"ש תחיש (42

.ד ק"ס א"אב ה"ערת 'יס ג"מרפ (42*

.וער 'מע םש 'גהנמו הכלה ירעש'ב הזל םימעט האר (42**

.ד"ס הנ 'יס ז"הדא ע"וש ,ע"ומש תליפתל םויס אוהש ןוויכמ (42***

,(חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש) ד"בח-ללוכ חול (43
ילהא' :םיצבקב הארו (!'גהנמו הכלה ירעש' רפסמ הארוהה הטמשנש אלפו) הכ 'מע ו"טח שדוק-תורגיא - הגומ
.נ"שו ,82 'מע ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,א ןויליג 'ךלמ תראפת' .ק 'מע 'ג ןויליג 'םש

.ד"בח -ללוכ חול .ה"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה .ג"עקת 'יס א"מרו ע"וש (43*

היהש ומכמ זע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב הינשה השפוחה (44
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
,ו קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע םוי-םויה חולמ ,93 'מע םיגהנמה -רפס .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
םג) הלואג יניינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש -יטוקילב אבוה - "(םטושפכ

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכ ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
'תויודעוותה') 23 'מע םירוביד-יטוקילב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
.(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת

.194 'מע א"ח נ"שת ש"הסו ,163 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (45

.זצר ס"וס ז"הדא ע"וש ,א"ס בכת 'יס ע"וש (46

ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (47
םיבר םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח-ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
ערואמב וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה ףוסבש חתפמב האר ,'ו"לרת -
.44 הרעה ליעל הארו .דחוימ

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"טח תוחיש-יטוקילבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא ,ןונחתל

'מע כ"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .זטש 'מע ב"ח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל (טוקיל) םירמאמה-רפס (48
.גפר

.ד ק"ס םש םייחה-ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (49

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il