- ז"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה תבטב 'א * בשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הרותבש רואמה - הכונח רנ


-רבד םתס םע םדאה לש לכשה חוכ תודחאתה ןיב תוושהל ןיא
דומילב * דמול אוהש הרותה םע ולכש תודחאתה ןיבל ,לכש
קלחב קסועשכ השענש דוחייה ןיב תוושהל ןיא ,אפוג הרות
דומיל םג * הרותה תוימינפ דמולש ןמזב שיש דוחייל הלגנה
תוימינפב אוה ורוקמש וב רכינש ןפואב תויהל ךירצ הלגנה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הרותה


לכ ואמט"ש התיה הריזגה ןה יכ - רבדה םעטו .ןמשה ןיינע םע רושק הכונחד בוט-םויה
עבקנ ןכלו .2"לודג ןהכ לש ומתוחב םותח היהש ןמש ךפ" ואצמש היה סנה ןהו ,1"םינמשה
.ןמשה לע הכונחד בוט-םויה

:3הזב ןיינעהו

תא ולטנש - ושוריפ "םינמשה לכ ואמט"ו ;המכחה ןיינע לע זמרו אמגוד ,לשמ אוה - "ןמש"
.תוינוציח תומכוחב והואמטו תיקולאה שפנבש לכשה חוכ

,ונייהד ,"לודג ןהכ לש ומתוחב םותח היהש ןמש לש דחא ךפ" ואצמש - סנה היה ךכ לעו
דע - םימי הנומש - ןמזה לכ ךשמב סנ ךרדב ריאה הז ןמשו .תיקולאה שפנבש המכחה חוכ
.עבטה ךרדב רוהט ןמש גישהל רשפא היהש

:תורודה לכ לעו םינמזה לכ לע הארוהה יהוזו

תאמוטמ רהזיהל םיכירצ זא םג - תולגו ךשוח לש ןמז ,1"המחה עקשתשמ"ד ןמזהב םג
לע" ,("ךיז ןופ ןוא ךיז אב") ץוחלו ונממ ןהו ,ומצע לצא ןה - ריאהל םיכירצו ,םינמשה
ירמגל רודחי (השודקד המכח) הז ןיינעשו ;השודקד המכח ,רוהט ןמשב - 1"ץוחבמ ותיב חתפ
.ולוכ םלועה תא וריאי הז-ידי-לעו ,םלועב וקלחבו וב

לע ללכב לכשו המכחד הלעמה רואיב תמדקהב - הכונחבש ןמשה ןיינע רואיבב ףיסוהל שיו
:םיניינע ראש

דוחייהש 5ונייהו .תווצמד דוחייהמ הלעמל אוה הרותד דוחייהש 4ראבמ ןקזה ר"ומדא
והיא" ךרד-לע אוה הרותד דוחייה ןכ-ןיאש -המ ,6"דח יהומרגו והיא" ךרד-לע אוה תווצמד
.6"דח יהויחו

תישענ הרותה דומיל ידי-לעש ,7אינתב ןקזה ר"ומדא ראבמש ןיינעה והז - תוללכבו
אלו והומכ ןיאש אלפנ דוחיי" אוהש ,לכשומה רבדו לכשה חוכ ,ליכשמה םדאהד תודחאתהה
."הניפו דצ לכמ שממ םידחוימו םידחאל תויהל תוימשגב ללכ אצמנ וכרעכ

לש ונוצרו ותמכח אוה (דמולש הכלהה-רבד ונייהד) לכשומה רבדה ןדיד-ןודינבש ןוויכמו
."דח אלוכ" - ה"בקהו לכשה חוכ ,ליכשמה םדאה םישענ הרותה דומיל ידי-לעש אצמנ ,ה"בקה

השענ לכשו המכח יניינעב קרש - םיניינעה ראש לע לכשו המכח יניינע לש םתלעמ יהוזו
."הניפו דצ לכמ" םהמע דחוימ םהב קסועה םדאה

:8הז לע תושקהל שי ךא

ירהש ,לכש-רבד לכב םג ,הרואכל ,ונשי - הרותה דומיל תלעמב אינתב ראובמה הז דוחיי
."הניפו דצ לכמ" דוחיי השענ דמול םדאש לכש-רבד לכב

תוכלהב - רוציקבו) 9ם"במרהל הרותה-ידוסי תוכלהב םירכזנה םיניינעה 'ג :רואיב רתיל
- לכשומה רבדהו ,("המצע העדה" םשב וארוק ם"במרהש) לכשה חוכ ,ליכשמה םדאה - (10הבושת
שבלתמ - לכשומה תא דמולש העשב לבא ,לכשומה תא דמלש םדוק קר םידרפנ םיניינע 'ג םה
,ליכשמה םדאה םישענ הז-ידי-לעו ,לכשומהב שבלתמ לכשה חוכו ,לכשה חוכב ליכשמה םדאה
.דחא רבד - לכשומהו לכשה חוכ

?אקווד הרותד המכחהב שודיחה והמ ,ןכ-םאו

,ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח אוה לכשומה הרותה דומילבש ךכ לע ףסונש - אוה ןיינעה ךא
ירה ,תומכחה ראשב ןכ-ןיאש -המ ,תוקולא םע דחוימ אוהש וניינע הזבש דוחייה םג אלימבו
:רחא ןפואב אוה הרותה דומילב ומצע דוחייה םג ,תאז דבל

אלא הניא תיתימא תודחא ירהש) תיתימא תודחא ןיא ןמצע תומכוחהבש ןוויכ ,תומכוחה ראשב
דחוימ ותויה םע ,יכ ,המכחהבש לכשומה םע םדאה לש ותודחאתה ןפואב םג רסח ,(דבלב הרותב
שפנ תודחאתהו ,(לכשהל ץוחמש) םייוסמ ןיינעב שבולמ המכחהבש לכשה ירה ,לכשומה םע
.ומצע ןיינעה םע אלו ,ןיינעהבש לכשה םע קר איה לכשה חוכו ליכשמה

ירה ,םילגלגהו םיבכוכהו חריהו שמשה ךלהמ ןיינע תא דמולשכ :הנוכתה תמכחב - אמגודלו
שמשה ךלהמ םע אל לבא ,םילגלגהו םיבכוכהו חריהו שמשה ךלהמבש לכשה םע קר דחוימ אוה
.ומצע 'וכ

.דוריפו תוינש לש ןיינע ונשי תולכשומ ראשבש ,אצמנו

לכשה חוכש ,אצמנ ,11"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא"ש ןוויכ ,הרותד המכחב ןכ-ןיאש-המ
הווהתנ ומצע ןיינעה ירהש ,ומצע ןיינעה םע םג אלא ,ןיינעה תנבה םע קר אל דחוימ
דחאתמ ,ךרבתי ונוצרו ותמכוח םע דחאתמ םדאהש העשבש ,אצמנו .ה"בקה לש ונוצרו ותמכוחמ
.ומצע ןיינעה םע אוה

ונוצרו ותמכח אוה ומע דחאתמש רבדהש ךכ לע ףסונש - תומכח ראש לע הרותה תלעמ יהוזו
.ירמגל רחא ןפואב אוהש ,דוחייה ןפואב םג קוליח ונשי ,ה"בקה לש

דומילב דוחייה ןפוא ןיב קוליח ונשי אפוג הרותב םגש ,ןבומ ל"נה רואיב יפ-לע
רבד" ,תוריפסה תודוא אוה דומילהש ,12הרותה תוימינפ דומילב דוחייה ןפואל ,הרותד אילג
:תולשלתשהה רדסו ,םייקמו היחמ הווהמה "'יוה

,תוקולא לע םילעמ ימשגה רבדה ירה ,ימשג רבדב שבולמ הכלה-רבדהש ןוויכ ,הרותד אילגב

ירה ,תווצמב וליפאו ,לעפנב לעופה חוכ לע םילעמ ימשגה רבדהש 13ןורחא-סרטנוקב ראובמכ
לע םילעמ ימשגה יכ ,הזמ הז םידרפנ םיניינע ינש םה הווצמהד ןוילעה ןוצרהו ימשגה
דבלב וז אל זאש ,14"'וג רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו"ד ןמזה אוביש דע) ובש תוקולאה
- (תוקולא וארי אפוג ימשגה ידי-לע ,הברדא אלא ,םילעי אל ימשגהש

םילעמ אוה ומצע ימשגה לבא ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ימשגהב שבולמ ןדיד-ןודינבש אלא
ונוצרו ותמכח איה המצע הכלהה ירה ,15"רומחב הרפ ףילחמ"ד הכלהב :אמגודלו ,ריתסמו
.םיריתסמו םימילעמה םיימשג םיניינעב השבלתנ הכלהה לבא ,ךרבתי

דוחיי הרותד אילג דומילב ,םוקמ-לכמ ,"דח יהויחו והיא"ד דוחייה הזב שיש ףאש ,אצמנו
.םילעמה רבדב שבלתנ ירהש ,יולגב וניא הז

תולדג םע הרושק איהש) םדאה שפנו ,ארובה תולדג ,תוריפסה תודוא םידמולשכ ןכ-ןיאש-המ
.יולגב אוה דוחייה יזא ,ריתסמו םילעמה רבד ןאכ ןיאש ןוויכ ירה - (ארובה

אילגבש דוחייהמ רתוי תומילשב אוה הרותה תוימינפבש דוחייה - אפוג הרותבש ,אצמנו
.הרותד

:הכונחבש ןמשה ןיינעב ףסונ רואיב והזו

,"ךתרות םחיכשהל" 16םירמוא ונאש יפכ ,ללכב הרותה ןיינע לע םנמא התיה םינוויה תריזג
17עודיכ ,ןמשה ןיינע-אוהש ,הרותה תוימינפ לע הריזגה רקיע היה - אפוג הרותב לבא
אילג לע םירומ םימו םחל - אפוג הזבו ,ןמשו ןיי ,םימ ,םחל תומשב תארקנ הרותהש
."ןיזרד ןיזר" אוהש ןמש טרפבו ,הרותה תוימינפ לע םירומ ןמשו ןייו ,הרותד

םחליהל ךרוצ היהשכ :"לודג ןהכ לש ומתוחב םותח היהש ןמש לש דחא ךפ" ואצמש והזו
לש ןיינעל םוקמ ןיא הבש ,אקווד הרותה תוימינפמ היה הזל חוכה ירה ,תולגה ךשוחב
תודוא הב רבודמש ןוויכש ,ל"נכו) תומילשה תילכתב אוה הב דוחייהש ןוויכ ,דוריפ
.(םצע לע םילעמ םצע ןיאש 18עודיכו ,םלעה לש ןיינע הזב ןיא ,תוקולאו תומש ,תוריפס
.תולגה ךשוח תא ריאהל חוכ תניתנ היה הז ןיינע אקוודו

ןיינעהש ןוויכ - רתויב תוטשפתהב הרותה תוימינפ התלגתנ םינורחאה תורודבש םעטה והזו
.רתויב השענ "המחה עקשתשמ"ד

תוימינפ דומילל ןמז ךשמ םויו םוי לכב שידקהל דחאו דחא לכ לש תוכזהו חרכההמ ,ןכלו
לכ לע ויניינע לכ תא ריאי הזו ,םלש רתויה ןפואב אוה ודוחייש הרותב ןיינעה - 19הרותה
.20"ץראב דחא יוג" ןיינע והזש 'יוה תודחא םהב שגרויש ,ולוכ םויה

,21ז"ל קרפ אינתב ןקזה ר"ומדא בתכש ומכ ,הלואגה תוללכ תא רהמיו ברקי הז ןיינעו
תוללכ תא ררבל דחי לארשי לכ ופרטצי ,םלועב וקלח תא ררבי דחאו דחא לכש הז ידי-לעש
לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" םייוקי יזאו ,םלועה תוללכ תא - הז ידי-לעו ,הגונ תפילק
.םיחפט הרשעמ הטמל ,ןדיד אלגעב ," 'וג וידחי רשב

* * *

."םירפוס ירבד ילע םיברע" 23רמאנ-הז-לעש ,22םירפוס ירבדמ איה הכונח רנ תוצמ

:24תודיסחב ראובמה יפ-לע - "םירפוס ירבד ילע םיברע"ד ןיינעה רואיבו

-לכ -אלממ :תוניחב 'ב שי תוקולאבש ןוויכמו .תוקולא ךישמהל ידכ אוה תווצמה ןיינע
םג שי ןכל - תושבלתהמ הלעמלש רוא ,ןימלע-לכ-בבוסו ,תומלועב שבלתמה רוא ,ןימלע
.("השעת לאו בש") השעת אל תווצמו ("השעו םוק") השע תווצמ :תוקולח 'ב תווצמב

ןיינע וא ,שממ לעופ לש ןיינע - הז ןיינע :רמולכ .רוא תכשמהל םילכ ןה - השע תווצמ
;ןימלע -לכ-אלממה רואהל ,ונייהד ,תוקולאל ילכ השענ - הגשה לש

ונשי ןכל - םילכב ךשמנ תויהל לוכי וניאש ,בבוסה רוא תא םג ךישמהל ךרוצ שיש ןוויכו
םלעהה תא תוללוש קר ןה אלא ,רואה תכשמהל םילכ ןניאש ,השעת אל תווצמד ןיינעה םג
םילכב תושבלתהמ הלעמלש בבוסה רוא ךשמנ ןדי-לעו ,רואה ךשמנ אליממ ךרדבו ,רתסהו
השעת אל תווצמ ידי-לעש ,הז ירחאלש םירמאמבו 25ידוקפ תשרפ הרות-יטוקילב ראובמכ)
.(ןימלע לכ-בבוס תניחב ,םיפיקמ תורוא םהש ,'יוה םשד ה"י תויתוא םיכישממ

םוק" לש םייוויצ קר םיללכנ ןהבש ףא - ןנברד תוצמ 26הזב הריתי הלעמ שי הז ןיינעבו
ןימלע-לכ-בבוסה רוא ךשמנ ןדי-לעש ,השעת אל תווצמד הלעמה םג ןהב שי ,םוקמ-לכמ ."השעו
.

,םוקמ -לכמ ,םילכ לש ןיינע-והזש ,"השעו םוק" לש ןפואב ןה ןנברד תווצמהש ףא :רמולכ
ןניאש ןוויכ ,בבוסה רוא ךשמנ השעת אל תוצמ ידי-לעש םשכש ,השעת אל תווצמל ןה תוותשמ
םעש ,ןנברד תווצמב םג ךכ ,בבוסה רוא ךשמנ אלימבו ,רתסהו םלעהה תלילש ,םא יכ ,םילכ
.םילכב תושבלתהמ הלעמלש בבוסה רוא ןדי-לע ךשמנ ,םילכ לש ןיינע ןתויה

איהש הלעמלמ הכשמה לש ןיינע אוה - "ילע םיברע" :"םירפוס ירבד ילע םיברע" והזו
ןקתל ןנברל חוכ ןתינש ןוויכ ,"םירפוס ירבד" ידי-לע תישענש ,םילכב תושבלתהמ הלעמל
.(27תודיסחב הז לכ ראובמכ) בבוסה רוא ךשמוי ןהבש - םילכ - השע תווצמ

רוא תכשמהד הלעמה הב שיש ,םירפוס ירבדמש הווצמ איה הכונח רנ תוצמש ןוויכו
תורנד ןיינעה לכש ףא - 28שדקמה תורנל הכונח תורנ ןיב םיקוליח המכ םנשי ןכל ,בבוסה
ןוויכ - שדקמה תורנל רכז םה הכונח תורנו ,שדקמה תורנב השענש סנה ידי-לע שדחתנ הכונח
.תורחא תוכשמה םיכשמנ הז ידי-לעש ,םירפוס ירבדמ הווצמ םה הכונח תורנש

:רתוי תויטרפבו

ובש םוקמב ,אקווד םינפב םהש תבש תורנ ןכ ומכו .29אקווד שדוקב ויה - שדקמה תורנ (א
החינהל הווצמ" - הכונח תורנ וליאו .הלענ ןיינע איה תבש תליכאש ,30תבש תדועס םילכוא
.אקווד 31"ץוחבמ ותיב חתפ לע

תיבה-תרקע ידי-לע םתקלדהש תבש תורנ ןכ ומכו .29אקווד ןהכב םתקלדה - שדקמה תורנ (ב
םיכירצ - הכונח תורנ וליאו .תיבב םולש תושעל םדיקפתש ולא - 32תיבה-לעב ידי-לע וא
.םישנ םגו ,לארשיו יול םג ,םלוכ קילדהל

תורנ וליאו .33אקווד רחבומ תיז ןמשו ,תיז ןמש ,אקווד ןמשב םתקלדה - שדקמה תורנ (ג
.34רבד לכב םתקלדה הרשכ ןיד יפ-לעו ,דבלב רודיהב איה תיז ןמשב םתקלדה - הכונח

תישענ םדי-לעש ,םירפוס ירבדד הלעמה הנשי הכונח תורנבש ןוויכ - ולא םיקוליחל םעטהו
דחאו דחא לכ לוכי בבוסה רוא דצמש ,ונייהו ,תולבגה םהב ןיא ןכלו ,בבוסה רוא תכשמה
.31"המחה עקשתשמ" וליפאו ,ץוחה תא םג ריאהל

35ן"במרה בתכש ומכו] שדקמה תורנמ םנמא איה הכונח תורנ לע חוכ-תניתנהו הלחתהה -
ןה םייק שדקמה-תיבש ןמז לכ תונברוקה" ,36"םהלשמ הלודג ךלש" ל"זר רמאמ שוריפב
תכונח תורנל אלא וזמר אל" - 37"וריאי הרונמה ינפ לומ לא םלועל תורנה לבא ,ןיגהונ
תורנל חוכ-תניתנהו הלחתההש ןבומ הזמש ,"ונתולגב ןברוח רחאל ףא תגהונ איהש יאנומשח
;'וכו ןהכ ידי-לע אקווד התיה םתקלדהש ,[שדקמה תורנמ איה הכונח

תורנ קילדהל לארשי ינב לכ ולכוי זאש ,תולגה ןמז לע חוכ-תניתנ הוהמ הז ןיינע לבא
הכונחד סנה תעשמ ירהש) תיבה ןמזב "המחה עקשתשמ" קר אל - "המחה עקשתשמ" םגו ,הכונח
זאש ,תולגה ןמזב "המחה עקשתשמ" וליפא אלא ,(תיבה ןמזב םג הכונח תורנב םיבייוחמ ויה
.ריאהל םחוכב היהי הז ךשוח םג ןכ-יפ -לע-ףאו ,רתוי לודג אוה ךשוחה

:31"יאדומרתד אלגיר אילכד דע" - איה הכונח תורנ ידי-לע תישענה הלועפה

םאצומש יפל ונייהו ,לארשי ינבל תובר תורצ ויה הנממש ,39"המוא םש" אוה - 38"דומרת"
.41"ואצי ךממ ךיבירחמו ךיסרהמ" ירהו ,(40תומביב אתיאדכ) "המלש ידבע"מ ,לארשימ

תא םילכמ הכונח תורנש ונייה ,"יאדומרתד אלגיר אילכ" - הכונח תורנ לש םתלועפ יהוזו
.42"יאדומרת"ד ןיינעה

:הכונח ינפלש םימיב לחש - ולסכ ט"יל עגונב םג וניצמ הז ךרד-לעו

האובב"ש ןוויכ ,םייוג ידי-לע תויהל לוכי היה אל - הרותה תוימינפ לע רתסהו םלעהה
שיש ,אקווד לארשימ םדא ידי-לע הז רתסהו םלעה תויהל ךרצוה ןכלו ,43"והל תיל האובבד
.44"האובבד האובב" ול

ול שיש ימ ידי-לע השענש רתסהו םלעהה לוטיב - הכונח תורנ לש םניינע ןכ-םג והזו
."האובבד האובב"

,רתויב םילענ תוחוכ ידי-לע אוה רתויב לודג רתסהו םלעה לוטיבש - ןיינעה תדוקנו
ואמט"ש אוה הכונחד ןיינעה תלחתה ירהש ,הכונחל םג ךיישש ,הרותה תוימינפ ןיינע והזש
.45הרותה תוימינפל זמור ןמשה ןיינע ירהו ,ןמשב אוה הכונח רנו ,31"םינמשה לכ

-תוריסמה ןיינע תויהל ךירצ אלא ,תעדו-םעט יפ-לעש הדובעהב יד אלש - הדובעב ןיינעהו
תישענ הרותה תוימינפ ידי-לעש ,המשנה תוימינפו םצע םע רושקש ,תעדו-םעטמ הלעמלש שפנ
םיתס ונייהד - "לארשיד םיתס"ש 46רהוזב בותכש ומכ ,ףוס-ןיא תוימינפ םע התורשקתה
הז חוכבו ."אתיירואד םיתס" ידי-לע "ה"בוקד םיתס םע רשקתמ - המשנה תוימינפ ,המשנהד
."יאדומרתד אלגיר" תא םילכמ

םינמז םנשי םלצא םגש ןוויכד - הרותה תוימינפל רבכ םיכיישה ולאל םג עגונ הז ןיינעו
רכינ היהיש ןפואב תויהל ךירצ הלגנה דומיל םגש ,תעדל םהילע ,הרותד אילגב םיקוסע םהבש
יזאו .47הרותבש רואמ ,("הרותה תוימינפ ןופ טמאטש סאד") הרותה תוימינפב אוה ורוקמש
.48"ותומכ הכלה" היהתש - התתימאל הכלהה תא םינווכמו ,רשיה ךרדב אוה הלגנה דומיל םג

ןיינע ידי -לע םיעיגמ הזלש ,הרותבש רואמה ןיינע - הכונח רנד ןיינעה תוללכ והזו
"ד הדובעה ידי-לעש - "רואמל תיתכ" 50קוספה שוריפב 49ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכו .לוטיבה
הלעמלש "רואמ"ד ןיינעהל םיאב - "תואיצמ"ה תא לטבמ םדאהש ,ונייה ,שיה לוטיב ,"תיתכ
.םוקמ לכב ךשמנ בבוסה רוא םגש ךכ ,בבוסו אלממד תולבגה ןיא וז הגירדמבש ,רואמ
-יכמות תבישי ידימלתל - ו"טשת'ה הכונחד 'ה ליל תחישמו ז"ישת'ה הכונחד 'ה ליל תחישמ םיעטק)
יתלב - 179-183 'מע גי ךרכ ,312-316 'מע חי ךרכ תויודעוותה - םחנמ-תרות ;'קה ורדחב ,םימימת
(הגומ

.ב,אכ תבש (1

.ג"ה ה"ד םש ח"ב הארו .ע"רתס ח"וא רוטב םג ("םותח") ה"כ לבא ,"חנומ" :םש ארמגב .םש תבש (2

.נ"שו .(ךליאו 298 ו"טח מ"ות) ךליאו ח"ס דקתשאד הכונח פ"ש תחיש םג האר (3

.ג"כפ אינת (4

.ךליאו דכר 'מע ג"נרת .ךליאו גמש 'מע ב"ח ג"לרת מ"הס .ךליאו הק 'מע אינתל תורעהו םירוציק האר (5

.(ב"עס ,ג) המדקהב ז"וקת (6

.ה"פר (7

.(במק 'מע) םשל 'וכ םישוריפ טוקיל ,מ"מ םע אינת םג האר (8

.י"ה ב"פ (9

.ה"ה ה"פ (10

.ב"ע שיר ,אסק ב"חז (11

.נ"שו .(98 'מע חי ךרכ תויודעוותה - םחנמ-תרות) ו"ס ת"חמש םוי תחיש םג האר (12

.(א,חנק אינת) ח"עפב ש"מ ןיבהל ה"ד (13

.ה,מ היעשי (14

.(הנשמב) א"ער ,ק מ"ב (15

."םיסינה לעו" חסונב (16

הארו .נ"שו .(304 'מע שיר י"ח מ"ות) ד"ס (ל"תותי ידימלתל) ד"ישת הכונחד 'ה רנ יאצומ תחיש האר (17
.נ"שו .(255 'מע שיר חי ךרכ תויודעוותה - םחנמ-תרות) ה"ס ולסכ ף"כ תחיש

.דועו .חמ 'מע ז"נרת מ"הס (18

.נ"שו (165 'מע חי ךרכ תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"נס (ב תודעוותה) תישארב פ"ש תחיש םג האר (19

.מ"כבו .ט"סר ק"הגא אינת הארו .דועו .גכ,ז ב-לאומש (20

.ב-א,חמ (21

.ג"ה ג"פ הכונח 'לה ם"במר (22

.י"שרפבו א,הל ז"ע (23

.נ"שו .(ךליאו ע 'מע ת"ש'ה מ"הס) ת"ש ךרבמ יאמ ה"ד האר (24

.ךליאו א,ג (25

,(קוידב אוה םניינמש) תווצמה ןיינמב םיללכנש - ןנברד םייוויצ יוביר םנשיש ףא - אקווד תווצמ 'ז (26
'זו אתיירואד תווצמ ג"ירת דגנכ ,תויתוא ך"רת םהב שיש ,(הרותה לכ תוללכ םהש) תורבדה תרשעב זמורמכ
.(נ"שו .110 'מע ט"כח ש"וקל האר) ןנברד תווצמ

.מ"כבו .ךליאו ד"עס ,בנ תומש א"ות האר (27

.נ"שו .ךליאו 227 'מע ז"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (28

.ז"ה ט"פ שדקמה-תאיב 'לה ם"במר האר (29

.גסר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש האר (30

.ב,אכ תבש (31

.ה"ס םש ז"הדא ע"וש האר (32

.ךליאו ח"ה ז"פ חבזמה-ירוסיא 'לה ם"במר האר (33

.גערת ס"ר ח"וא ע"ושוט האר (34

.ךתולעהב פ"ר (35

.םש ךתולעהב י"שרפ (36

.ו,טפ ר"בדמב (37

"רומדת" - (ו"ה א"פ תומבי .ה"ה ד"פ תינעת) ימלשוריבו (ד,ח ב-םימיה ירבד .חי,ט א-םיכלמ) ך"נבו (38
.ג"הושב 1 הרעהב 448 'מע ה"ח ש"וקל הארו .(תויתוא יפוליחב)

.םש תבש י"שרפ (39

.ב,זט (40

.זי,טמ היעשי (41

.(246 'מע ז"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ט"ס ג"ישת הכונחד ישימח רנ ליל תחיש םג האר (42

.מ"כבו .ךליאו ,ול אצת ת"וקל הארו .נ"שו .א,בכק תומבי (43

.45 'מע םולש-תרות ש"הס האר (44

.ךליאו ג"נפס ש"קה רעש הניב-ירמא הכוראב האר (45

.א,גע ג"ח (46

ג"ח ב"רעת ךשמה .םש ע"הק 'יפבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי .םש ףנע-הפי 'יפבו ב ר"כיאד אתיחתפ האר (47
.נ"שו .176 'מע ט"פרת מ"הס .בכש'א 'מע

.ב,גצ ןירדהנס (48

.נ"שו .ךליאו טכק 'מע ו"ח טקולמ מ"הס הכוראב הארו .א,אצ א"גמ א"ות האר (49

.הוצת פ"ר (50הרושק איהש) םדאה שפנו ,ארובה תולדג ,תוריפסה תודוא םידמולשכ
יזא ,ריתסמו םילעמה רבד ןאכ ןיאש ןוויכ ירה - (ארובה תולדג םע
יולגב אוה דוחייה


תכשמה תישענ םדי-לעש ,"םירפוס ירבד"ד הלעמה שי הכונח תורנב
םג ריאהל לוכי דחאו דחא לכו ,תולבגה םהב ןיא ןכלו ,בבוסה רוא
"המחה עקשתשמ" םג ,ץוחה תא

יבר יצוצינ


םהל תדמע ,םיברה ךימחרב התאו"
"םתרצ תעב


ירטס-וד רשק רמשנ יטסינומוקה רטשמה לש תושקה םינשב םג
תורשקתהה" * לזרבה-ךסמ ירוחאמש םידיסחה ןיבל יברה ןיב
חוכ םהב הפיסומ ,ל"נה הנידמב ןיידע םיאצמנה ולא םע
תוצמ חלוש יברה * "םבצמו םדמעמב קזחתהלו םמוקתהל
םקוהש דעווה ירבח תא ךירדמו היסורב םידוהיל תורומש
םידגב ,ןוזמ יחולשמב הלא םידוהיל עייסל ידכ ץראב
-תוחיש תרבעהב עייסמ ילארשיה דסומה * השודק-ישימשתו
םידיסחל יברה לש שדוקה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ב"ישת תנשב יברה בתכש תרגיאב םיאצומ ונא היסורב ש"נאל תסחייתמה תדחוימ תואטבתה
:ל"ז בונמענ ןסינ 'ר ח"הרה םסרופמה עיפשמה לא (המ-דמ 'מע ו ךרכ שדוק-תורגא)

יתש לע הרומה ,איסורבש ש"נאד תומשה תלבקב יל התיה תדחוימ חור תרוק
ןיבו םהיניבש קסופ יתלב רשקהו לארשי תבהאד ןיינעה (א ,תוירקיע תודוקנ
רשקב םהמע םידמועש הז ידי-לע רשא יאדוול בורק (ב ,איסורב םיאצמנה וניחא
ןיברועמו ןיברע לארשי לכד ןיינעה תא קזחמ הז-ירה - הבשחמב םינפ -לכ-לע
ולא לע ל"נה הנידמבש םירתסההו תומלעההל הטילש ןיאש ומכ אלימבו ,הזב הז
הנידמב ןיידע םיאצמנה ולא םע תורשקתהה ירה - ל"נה הנידמל ץוחמ םיאצמנה
הטילשה תא תטעממו םבצמו םדמעמב קזחתהלו םמוקתהל חוכ םהב תפסומ ,ל"נה
...ררוצה רצה ןמ םהל תויהל רשפאש

דיסחל ורפס םירקוחה

ךכ לע םיטרפ) תולקלקע םיכרדב ,תוליבחו םיבתכמ ורגושו רשקה רמשנ תופוקתה לכב טעמכ
:םילשנו אובנ התעו (ו-דמק תונויליג 'יבר יצוצינ' - תומדוקה וניתומישרב ואבוה

ומוקמבש ךל עד לבא ,ונניא רבכ ,ןהאסרואינש ,ךלש לודגה יברהש ךל עידוהל םיצור ונא"
םגו ,םויה םלועב םילודג יכה םינברה דחא אוה ,םדוקה יברה לש ונתח ,ריעצ ,שדח יבר שי
רסאנש םידיסחה דחאל םירקוחה ורמא ךכ - "תוצעומה-תירב לש םילודג יכה םיאנושה דחא
דיסחה רפיס םירבדה תא .(ג"ישת תנשב) ןדורה תומ רחאל דימ ררחושו ןילטס תפוקתב
ללוחתה זא) היסורב ו"טשת תנשב הרקיבש םינבר תחלשמ ירבחל ,הווקסומב ןכמ רחאל ררוגתהש
.(היסורב רקבל ושרוה ל"וחמ תוידוהי תוחלשמו יסחי רופישו יוניש

'תודיחי'ל יברל וסנכנ (רטכשו רדנלוה םינברה םהיניב) םרוקיבמ ובשש תחלשמה ירבח
:ךויחב יברה ריטפה דיסחה יפמ ועמשש םירבדה תא יברל ורפיסשכ .תועש ששכ הכשמנש ,הכורא
...[םינוכנ םניא - (יברה תא םיראתמה) םיטרפה ינש=] "תמא טשינ ןענייז עדייב"
.(36 'מע 767 ןוילג 'ד"בח רפכ' - וקורמ ,ןיקסר 'יחיש בייל-הדוהי ברה ח"הרה ירופיסמ)

"הדייז"המ תורומש תוצמ

'מע ב"סשת רמועב ג"ל הרושת) ףלוו 'יחיש םירפא 'ר ח"הרהל יברה בתכ כ"שת טבשב א"יב
:(30

ןאכ םיפוא רשאבו ,ומדוקהו ,וילא ףרוצמה םע טבשב 'ומ ובתכמ תלבק םירשאמ
ןיאו ךכב םיצורש ולא לכל ןבומכ) םש רשא ש"נאל החלושל תנמ-לע הרומש
,(רבדב םיששוח

,םהילא םג וחלשי ירה ,הז גוסב םיסנכנש םתוא תובותכ עידוי םאב

,די תיופא ןבומכ ,איה ןאכד הרומשהו

חבושיו בוט ל"נהב םדקהה ןכלו ,םימעט המכמו ירשפאה לככ החולישב ורהמיו
...ודצמ םג

הנוי 'ר י"ע ץישפיל יכדרמל" הביתכ תנוכמב םשרנ (42 'מע םש ומוליצ) םיסיטרכה דחא לע
:(יברה יריכזממ דחא ידי-לע הארנכ) םשרנ ודצלו "פאקלעדייא

רעד ש"נא יפב ליגרה עודיה םשב םא-יכ ,חלשמה םש שרופמ ריכזי לב בתכמה תא ול חלשישכ"
."ולש [תבותכה=] הסירדאה הפל עידויו [אבסה וא אבאה=] עדייז רעד רעדא עטאט

דעווה תא ךירדמ יברה

םידוהיל דוגיבו ןוזמ רוגישב לפטל לחהש ,שדוקה-ץראב םג דעו ןגראתה כ"שת טבש שדוחב
:(64 'מע ב"סשת זומתב ד"ימ הרושתב םסרופ) דעווה ירבחל יברה בתכ ךכ .היסורב

כ"שת טבש א"כ .ה"ב

ןילקורב

צ"צב םיקסוע נ"ונ א"יא ח"ווה

ןמדלפ 'יש ןמלז 'הומ

ןיפוג 'יש 'יעשי 'הומ

בובייל 'יש לארשי 'הומ

סורג 'יש בייל לאומש 'הומ

!הכרבו םולש

רשא ש"נאל תוליבח חולשמ ןוגרא תודוא םיבתוכ וב ,טבש ז"טמ םבתכמל הנעמב
,םש

תעד לוקיש יפ-לע תרמוא תאז ,דעו ידי-לע רבדה השעיש (א הנווכה םאב הנה
,'וכו חולשמה ,םיפסכ ףסואל עגונהב - תרוקב דעו םעו םיבר

,ו"ת ק"האב רשא תודסוממו ,ו"ת ק"האב רשא ש"נאמ םיפסכ ףסואב רבודמה (ב
.(ב"ויכו טניו'זדה ומכו) םיימלוע םינוגראמ אלו

דחא םוקמב תולועפה הנלבלבת אלש ידכב ,איה תורומאה תולבגמב יתנווכ)
םהיניב רבדתהל ו"ת ק"האב ש"נא לע רשא ,תפסונ הרעה דוע תנבומ הזמו ,ינשל
,(הינשהל תחא ריעב תולועפה הנלבלבת אלש ידכב

.החלצהב היהיש ןוצר יהיו ,רבדה ןוכנ יזא

(ק"יח) ט"ושבל הכרבב

עייסמו ףתתשמ 'דסומ'ה

אגיר תא בזע ומצעבש ,(סורפ עלומ) סורג 'יחיש בייל-לאומש 'ר - בתכמה ינעמנ ןורחא
רפכ' ןועובשל ומע ןויארב רפיס ךכו .תוליעפה ןוגראב היחה חורה היה - כ"שת טבש שדוחב
:(850 86-90 ןויליג) 'ד"בח

,ד"בח-רפכ) םילודגה םיזוכירב ש"נא לש םהיתומורתב ונקנש תוצמ רוגישב הלחה תוליעפה"
חולשמל תונכוס תועצמאב וחלשנו 'ןירפלה' תייפאממ ונקנ תוצמה .(םילשוריו קרב-ינב
.הירא-רוג השמ 'ר דיסחה לש ותולעבב התיהש ,ל"וחל תוליבח

רמ ברעתה ןיוז ףסוי-המלש יבר דיסחה ןואגה לש ותוברעתהב .ההובגה תולעה התיה היעבה"
הז .'דסומה' ישנאמ ,רוגיבא לואש רמל בתכמ לאומש 'רל רסמש (תונכוסה ר"וי זא) רזש
ףסוי היה שיאה לש ומש ,םיחולשמה תייעבב תישיא לפטל הארוה ולש דיקפל רסמ ןורחאה
תוליבח לש תקייודמ המישר ול איבאש םכוס ,רלימ םע הנושארה הדובעה תשיגפ רחאל .רלימ
רמש 'דסומה' .םידקת היה הז .םוכסהמ תיצחמב ףתתשי אוהו ,חולשמה תולעו ןתולע ,תוצמה
םימי םתואמ .תוצמה יחולשמ תולעב וקלח תא ןתנ תואבה םינשה לכבו דיתעב םג וז החטבה
דחאב םקלחכ תוילארשי תוריל ףלא 17 ילא וריבעהש םיבתוכ םה ובש ספוט ידיב ראשנ
.םיחולשמה

םידגב לש הלודג תומכ תונקל ונל רשפאש ,ףסכ ףדוע ונידיב רתונ 'דסומה' תופתתשה רחאל"
התואבו ,ומלענ תויטרקוריבה תויעבה .רחא בצקב ומרז םיניינעה התעמ .היסורב םיקקזנל
תפוקתב וחלשנ תוצמה .םידגב לש תוליבח 60-70 -כו תוצמ לש תוליבח תואמ ונחלש הנש
םיבשוי ויה תיסור ירבוד ש"נאמ המכ .תוצמב רבודמש ודשחי אל םיסכומהש ידכ הכונח
לאומש 'רש םישנאל וחלשנ תונושארה םימעפב .לאומש 'ר לש ותיבב תובותכה תא םיקיתעמו
יבורקמ תובותכ ולבקתה ,םיחולשמה ןמזה ךשמב ובחרוהשכ .םשמ איבהש תובותכ יפ-לע ריכה
.וילא ונפש ש"נא תוחפשמ

היהש חולשמה .בחרתהו ךלה םילבקמה לגעמ ןכלהמבש ,םינש ששכ ךשמנ תוליבחה חולשמ"
תארקל תוצמה תוליבח .ופקיהב םישרמו לודג לעפמל ךפהנ ,םידדוב לש םהידי-השעמ הליחת
ועיגהש תובוגתה .םידגב לש תודבכנ תוליבח תורשע ןמעו ףרוחה עצמאב הנש ידמ וחלשנ חספה
םינגראמה תא ודדוע ,ש"נא לש תובר תוחפשמ בערמ תוליצמ תוליבחה יכ לילעב וחיכוה רשאו
םג חולשל ולחה ,תישיא תכורצתל םידגבהו תוצמה דבלמ .תוליעפה תא ביחרהלו ךישמהל
הליחתכלמ ודעונש ,הוורפ יליעמ םהיניב ,ךרע -ירקי םידגבו ןוזמ יכרצמ לש תוליבח
.לזרבה-ךסמ ירוחאמ ש"נא לש םייחה תוקוצמ תא לקהל ידכ ,הריכמל

םידגבה תא ורכמ םש ש"נאו ,םהה םימיב קתע םוכס - תוריל 600-כ ונל התלע הליבח לכ"
.הבר תלעות תוליבחהמ וקיפהו תיסחי בר ריחמב

ךמע יכרוצ םיבורמ

ךא ,בחרתהו ךלה תוליבחל ופיצש תוחפשמה רפסמ ,ולדג םיכרצה ,הטשפ העומשה ,יופצכ
תלאש שממ התיה ,תופידע לבקי היסורב ש"נאמ ימ הלאשה .ובחרתה אל תויפסכה תויורשפאה
תונעל לוכי יברה קרש תולאש ןתואמ תחא התיה וז .תועמשמ תולעבו תולודג היתוכלשהו םייח
סנכנשכו ,יברל עלומ 'ר עסנ ה"כשת תנשב .תואצוהב ףתתשהו טרפ לכב ןיינעתה יברה .ןהילע
:היעבה תא הלעה תודיחיל

יברה ךא ,סנכיהל ךישמהל יתזעה אלו תלדה דיל יתדמע .דואמ יתשגרתהו המינפ יתסנכנ"
הכשמנש ,תודיחי התואב .ןחלושה לא ברקתהל חונ רתוי טעמ יתשגרהו תוקחוש םינפ יל הארה
תא קיודמב עדוי יברהש יתמשרתהו ,היסורב ראשנש ש"נאמ דחא לכב ןיינעתה יברה ,תוקד 35
."דחאו דחא לכ לש ובצמ

'ר .םללכב םידגבהו ןוזמה תוליבח יחולשמ לש םהיטרפ לכב ןיינעתה יברה ,תודיחיה ךשמהב
םע הז ןיינעב רבדל ול הרוה יברה .ויטבל תא יברה ינפל חטשו לוכה רפיס ודיצמ עלומ
תא לבקי ימ םמע םאתלו ,ה"ע יקצדורוג ןימינב 'רו ספרטופ לדנעמ 'ר םיעודיה םידיסחה
."אל ללכ םירחאו םימעפ שמח לבקי דחא ובש בצמ היהי אלש ידכ" - תוליבחה

.ןוזמה יחולשמב תופידע םצעב שי ימל - תופידעה תלאש תא יברה ינפל יתחטש ןכמ-רחאל"
ךליי אלש דחא שי - יתטריפו תווצמה תרימשב םישנא לש תונוש תוגרד שיש יברל יתרמא
אלש לדתשמ ךא תבשב הדובעל תכלל חרכומש רחא שי ;שפנ-תוריסמבו ריחמ לכב ,תבשב דובעל
םישנא שי ;לטלטל אלש ידכ ראווצל תחפטמה תא רשוק אוה ,ךלוה רבכ אוהשכו ,לעפמב דובעל
םילדתשמ ךא ,םיחלושש ולאכ שיו (רפסה-תיב=) עלוקשל ןפוא םושב םהידלי תא וחלשי אלש
?תופידע איהש וזיא םהיניב הנשי םאה .תורחא תווצמ םויקב

ךשמהב ךא .'תונוזמב ןיקדוב ןיא' :הרצקב בישה ןכמ רחאלו המ ןמז רהרה יברה"
.תמיוסמ תופידע שי יוארכ תווצמ תורמושה תוחפשמל ,תאז תורמלש יתנבה 'תודיחי'ה

םש ראשיהל םיכירצ

:רפסמו סורפ עלומ 'ר ךישממ

תוחפשמ דוחיאל תושקב םהל חלשנש ,היסורב ש"נאמ תוינפ ונילא ועיגה הפוקת התואב"
יתרכזהו הז ןיינעב םג תושעל המ יברה תא יתלאש .תוזיו לבקל ולכויש ידכ ,תאצל תונמזהו
תונמזה חולשל ןיאש יללכ ןפואב רמא ןכמ-רחאלו םירוהרהב בוש עקש יברה .תומש המכ
םש ראשיהל ןיידע םיכירצ םהש ןוויכ ,תונושה םירעב טייקשידיאה תרימשב םילעופה םינקסעל
."םיחולשמה לש הבושחה תונקסעב החלצהל תובר תוכרב ףיערה יברה ךשמהב .תוליעפב ךישמהלו

םישדוח המכ לש הפוקתל הז היה ,ו"כשת תנש ,האבה הנשב יברל עסנשכו הצרא רזח עלומ 'ר
'תויודיחי' שולשל סנכנ רוקיב ותואב .םיחולשמה רובע םיפסכ סויג תדובעל םתרנ םכלהמבש
.העש יעבר-תשולשכ תישילשהו ,תוקד 40 הינשה ,תוקד 35 הנושארה - תוכורא

ב"הראב םיפסכ םויג ,היסורל םיחולשמה אשונב וקסע תוחישה ,'תויודיחי'ה שולש לכב"
."חטשב תושענה תולועפהו

ןמזה עיגה םרטש תומולע תויוחילש רפסמ דוע יברהמ לבקל עלומ 'ר הכז הלא 'תויודיחי'ב
.ןמסרפל

ויתוחיש חולשמל םיכסמ יברה

סנכיהל תאזה םעפב םג הכזו תפסונ םעפ יברה לא עלומ 'ר עסנ ,ז"כשת תנשב ,הנש רובעכ
-ישימשת םג םהילא חולשל תוזמורמ תושקב היסורב ש"נאמ ועיגה הפוקת התואב .'תודיחי'ל
התיה אלו קיפסמ ןויסינ רבצנ רבכ תע התואב .דומיל ירפסו שדוק ירפס רקיעבו ,השודק
יטנא' רמוח לש חולשמש ועדי וירבחו עלומ 'ר ךא ,ןוזמו םידגב תרבעהב היעב טעמכ
דפקומ ןונכת שרודו רתויב ןכוסמ ,שדוק ירפסו השודק-ישימשת ןוגכ ,קהבומ 'יטייבוס
.םייתעבש

םיצור היסורב ש"נאש יתפסוהו ,יברה ינפל הזה ןיינעה תא יתעצה 'תודיחי'ב יתויהב"
תושעל יתינכתב המ יתוא לאש יברה .יברה לש םירמאמו תוחיש לש םיסרטנוק םג םהל חלשאש
וינפו בישקהו עמש יברה .תוחישה תא םהל חולשל ןיינועמ ינאש יתינעו ,הז ןיינעב
אהת - ןרמא ימו ורמאנ יתמ ךיראת בותכ תוחישה לע ירהו :רמא תוינש המכ ירחאלו ,וניצרה
?םיסרטנוקהמ רעשה ףד תא דירוהל יאדכ ילוא .םשל ןתוא חולשל הנכס וז

רמא יברה .רקי רבד יברה לש רעשה ףדב םג םיאור םש םיאצמנה םידיסחהש יברל יתרמא"
תא עיבאש הצור יברהש יתיארש ןוויכ .'?תוחישה םע המ לבא ,אלימ ,אינתו םירודיס' ,בוש
.רעשה ףד תא דירומ יתייה אל ימצעלשכ ינאש יתרמאו יתדמע לע בוש יתרזח ,ןיינעב יתעד
.'לאשת לאו ,החלצהב היהישו חלשת ,ונ' ,יל רמא ףוסבל .ותדמע לע בוש רזח יברה ותבושתב
ףסכב רומחה רוסחמה לע יברל יתרפיס ןכמ רחאל .רעשה תא ריאשאש םיכסה יברה רמולכ
בישה .קתע ןוה ולעש םירפס לש תודבכנ תויומכ יחולשמב רבודמ היהש ןוויכ ,םירפס תיינקל
אוהש העצה ךות ,ןיינעה תא וינפל שורפאו בוקודוח ברה לא ךלא 'תודיחי'ה רחאלש יברה יל
,יברה םייס ,'ומכסתש ךיא םכיניב ומכסת' .איבא ינאש הריל לכ דגנכ טנס 50 וא 75 ןתי
.םיבוכיע אלל םירפסה תא חלשנש הצר יברה רמולכ - 'תופיחדב השעיי רבדהש רקיעה'

ברה .יברה ירבד לע וינפל יתרזחו בוקודוח ברה לש ודרשמל יתסנכנ 'תודיחי'ה רחאל"
ןסחמל הארוה חלש דימו ,רלוד ןתא ינאו הריל ןתית התא ,יל רמאו חכוותה אל בוקודוח
ותואב דוע םירפסה תא חולשל גואדלו ,תומכ לכב ,הצראש רפס לכ יל תתל ת"הק לש םירפסה
יתחקלו ת"הק לש ןסחמל יתסנכנ .היסורל חולשמל םתוא וניכי םש ,לארשיל תרחמל וא םוי
םירוביד-יטוקיל ירפסו שדוק-תוחיש לש םיסרטנוק הברה ,שידיאל םוגרת םע אינת ירפס הברה
.בר ןוהל עיגה ילש טעומה םולשתה םג לכה ךסב - םיבר םירודיס ןכו

רחאל ןתוא יתרבעהו תובותכ יתמשר ,תוליבחב לכה תא יתזרא .ץראל יתעסנ ןכמ רחאל"
,הווקסומל ,הקידב לכמ ןיסחה יטמולפידה ראודב םריבעהל גאדש ץוחה-דרשמל םוכיס
םג בל-ץפחב קסעתה ,רלימ ףסוי ,םדוק יתרכזהש דסומ שיא ותוא .טנקשטו הגיר ,דרגנינל
."הז ןיינעב

תסנכה-תיבב לספס לע

:עלומ 'ר רפסמ ?היסורב םירפסה תקולח לעופב העצבתה דציכ

לע םתוא םיריאשמו תסנכה-תיבל םירפסה תא םיחקול ויה הווקסומב ץוחה דרשמ ישנא"
םירקמ ויה יכ יל עדונ ןכמ רחאל .תונוכנה םיידיל ועיגיש הווקתב ,תונחלושהו םילספסה
ינפמ ,םינוגה םיחוור תרומת םירפסה תא ורכמו וז הדבוע ולצינ תסנכה-תיב ישמש םהבש
בצמב םירודיס טעמכ ויה אלו ראצה ימיב וספדנ םהל ויהש םירודיסה לכ ,םימי םתואבש
."ןיקת

םע םייטמולפידה םיסחיה תא הקתינ זאד תוצעומה-תירבשכ ,םימיה-תשש תמחלמ ירחא םג
הליבח לכ .םוכחתב תאז םישוע ויה .הילגנא ךרד עצבתה רבדה .םיחולשמה וכשמנ ,לארשי
תבותכה תא תינוציחה לעו היסורב תבותכה תא ובתכ תימינפה לע - הלופכ הפיטעב הזראנ
לע םיפיסומ ,תינוציחה הפיטעה תא םידירומ ויה הילגנאב תוליבחה ילבקמ .הילגנאב
.היסורל ןתוא וחלש רחאו ,הילגנאב חלושה םש תא תימינפה

דחאבו תוכרובמ ויה תובר םינש וכשמנש היסור ידוהי ןעמל סורפ עלומ 'ר לש ויתולועפ
תאז שריפ עלומ 'רו ."היסור ידוהי לש םחוכ אב" ותוא הניכ ףא יברה םימי םתואמ םיבתכמה
תא לבקל ךלוה היה ץראל םשמ עיגהש דיסח לכ .היסורמ ואבש םידיסחה םע רשקב דומעל וילעש
םיברו ,ןתינש המ לכב ץראב ותומלקאתהלו תינושארה ותטילקל גאודו הפועתה-הדשב וינפ
.ותיבב ,ולצא ,ןאכ ץראב םהלש םינושארה תועובשה תא ושע ש"נאמ

םיגיהנמה תביזע דגנ

םיקסעתמהמו הילגנאב שטיוואבויל ידידימ - סמלק רטיפ רמ ןהל הכזש 'תויודיחי'ה תחאב
'מע 'ינחנת יברה תצע') ראשה ןיב יברה ול רמא ,ז"לשת תנשב - היסור ידוהי םע תוליעפב
:(76

םישנא םתוא .היסור תא בוזעל [םימייוסמ] םישנאל יתישרה אל יכ עדוי התאש ינבשוח"
םהש תעב ,ונלש םיסרטנאל דוגינב םיגהונ םיליעפה .יתעד תא ולאש אל לארשיב םיאצמנה
.שאר ילב ףוגכ םידוהיה תא רוחאמ םיריאשמ םה ןכש ,הגהנהה תא םמע םיחקולו ,םיבזוע
םהל ורזע םלוכו ,םשמ תאצל ןוצר םהל היה - םילהומ הרשע ,םינבר הרשע ,םיטחוש הרשע
םא ותודהיל וא ול הרקי אל רבד םוש !םישנא תואמ ןובשח לע ךלש ךשפנ תא ליצמ התא .הזב
ימ !ריעה תובוחרב ונקז הארממו ונממ ועפשוי תואמ ,הז דגנכו .םינש רשע דוע םש ראשיי
םיליעפל חינהל .םיריעצה םה ,ובזע םיליעפהש רחאל ,הלודג יכה תינחור הנכסב םיאצמנש
רלטיה רשאכ ,הינלופב םג הרק המוד רבד !תודהיל ןברוח והז - תיטייבוסה היסורמ תאצל
המוד רבד .ותדמשה תלחתה התיה וזו ,םעה לש וחור הלפנ זאו ,םיגיהנמה תא הליחת חקל
."תיטייבוסה היסורב תעכ הרוק

."?הליחת הנווכב" :לאש סמלק רטיפ רמ

השולש שי התע .הליחת הנווכב תאצל םהל ונתנ םיטייבוסהש בשוח ינא" :בישה יברה
."םהידסחל םינותנה םידוהי ינוילימ

אלש ותוא יתענכש ךא ,םשל רוזחל טילחה רשא ,םיליעפה דחא ילא הנפ" :רפסמו ךישממ יברה
חלשיהל דעוימ ,רשק ךתא רוציש ימ לכ .היוצר יתלב תוישיא וישכע ירה התא :תאז השעי
."וישכע תלעות לכ ךכב ןיא ,הדמתהב ךירחא ובקעי ,ריביסל

הנכסב שטיוואבויל תא דימעהל אל

תצובקש ,ןודנולמ סמלק רטיפ רמ םע ,רבונרב 'יחיש והימרי 'פורפה עיצה ה"לשת תנשב
לש תונושה תוצובקל הרות ירועיש םש ורסמיו הבקסומל םירייתכ ועסיי ץראהמ הבישי ירוחב
ןיילק 'יחיש ןימינב ברה ח"הרה ריכזמה תועצמאב רסמו ןויערה תא ללש יברה .םיליעפה
בקעמ ךרעייו ,םיטייבוסל ועדווי םיאלמה םיטרפהו תומשה" :(53 'מע 'ינחנת יברה תצע')
תא דימעהל ןוכנ אל דואמ הזו ,םילגרמ ויה וליאכ םישנאה לש םהיתועונת לכ רחא
."הזכ ןפואב הנכסב שטיוואבויל
תודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ


(בנ,אמ) יינוע ץראב םיקולא ינרפה יכ

,תולגה םדוק ויהש יפכמ רתוי הלודג היילעל לארשי ינב םיכוז תולגה ידי-לעש עודי
לארשי ינב ואצי הפוסבש ,םירצמ תולגב היה ךכ ."ךשוחה (ךותמ) ןמ רואה ןורתי" תניחבב
.הרותה תלבקל לארשי ינב תא רישכה םירצמב "לזרבה רוכ" ןכ-ומכ ."לודג שוכר"ב

."ינרפה"ל םיעיגמ ,תולגה ןיינע ,"יינוע ץרא" ידי-לע אקווד .הז קוספב זומר רבדה
(88 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(הנ,אמ) ושעת םכל רמאי רשא ףסוי לא וכל

אוה ךכ :םירמואו הערפ לצא ואבשכו ,ולומיש םהל רמוא ףסוי היהש יפל :'וכו רמאי רשא
(י"שר) ושעת םכל רמאי רשא לכ... :םהל רמא ...ונל רמוא

."ףסוי ןאצכ גהונ" ,(פ םיליהת) ביתכדכ ,ףסוי םש לע וארקנ לארשי לכ

'ה תא דובעלמ הכולמה יניינע והועירפה אל ,ץראה תוורע ,םירצמב ךלמ ותויהב םג ,ףסוי
ומצע הערפש דעו) ולומיש ("ץראה תוורע") םירצמ ישנא תא חירכה ףאש אלא דוע אלו ,ךרבתי
תא ףסוי עינכה הזב .המיז יפוטש םתויה ףא-לע ,(!ףסוי לש ולוקב עומשל םהילע הוויצ
.(ה"לפ ג"ח םיכובנ-הרומ האר) םתניחב

דואמ םיקוחרה םידוהי ןיב ,רמולכ ,תינחורה התועמשמב "םירצמ"ב אצמנה םדא לכ ךכ
הרותל םברקלו םהילע עיפשהל וילע אלא ,דוע אלו .תווצמבו הרותב קזחתהל וילע ,תודהימ
.תווצמלו
(141 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ןפ רמא יכ ויחא תא בקעי חלש אל ףסוי יחא ןימינב תאו
(ד,במ) ןוסא ונארקי

תעשב גרטקמ ןטשהש ןאכמ - בקעי ןב רזעילא ר"א ?ןוסא ונארקי אל תיבבו :ןוסא ונארקי ןפ
(י"שר) הנכסה

ןימינב ירהו) ויחא ראשל רשאמ רתוי ,ןימינבל ךרדב הרקיש ןוסא ינפמ בקעי ששח עודמ
?(םישולש ליגל בורק רבכ זא היה

הפסונ הזל .ךרדב תויוצמה תוער תויח והופרט - "ךרד"מ האצותכ תמ ףסויש רבס בקעי
לחר התמ הללק התואמ" :בל,אל תישארב י"שרפ האר) "ךרד"ב התמ ומיא לחר םגש הדבועה
תעשב גרטקמ ןטשה" יכ ,ןימינבל םג הנכס הווהמ "ךרד"הש ששח בקעי תאז לכ רואל .("ךרדב
."הנכסה
(213 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ח,במ) והוריכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו

.ףסוי לש תילענה ותגרדב הגשהו הרכה םיטבשל התיה אל - "והוריכה אל םהו"
(גק ףד תופסוה - תישארב רוא-הרות)

* * *

תודרט לכל ץוחמו ריעל ץוחמ תויהל - לק קסע אוהש ,ןאצ יעור תויהל ורחב םיטבשה
דורט היהש יפ-לע -ףא - ףסוי ,םתמועל .תוקולאב םתוקבדל עירפי אל רבד םושש ידכ ,םלועה
הלא םיניינע וספת אל תאז-לכב ,םירצמ ץרא לכב טילש היה ירהש ,הזה םלועה יניינעב דואמ
.'הב ותוקבדב ועגפ אלו ולצא םוקמ

ךכ-לכ םידורט תוינוציחב רשאכ םג תוקלאל "הבכרמ" תויהל רשפאש ורעיש אל םיחאה
.ירצמ שיאל והובשחו וב ועט ךכ םושמ .הזה-םלועה יניינעב
(ב"ע דק ףד יחיו תשרפ םייח-תרות)

* * *

אישנבו ,תשקב - תוהכ ויניע םירבד השולשב לכתסמה לכ" ,(זט הגיגח) םירמוא ל"זר
."םינהכבו

ןכל ,הקזח הטבהו היארב ,אישנ היהש ,ףסוי ינפב לכתסהל היה רוסא םיטבשלש אופא אצוי
.והוריכה אל
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(י,גמ) םיימעפ הז ונבש התע יכ ונמהמתה אלול יכ

."לולא" תויתוא - "אלול

שדוחב ושפנ ןובשחב ךיראמו ומצע ןיכמו המהמתמ םדאש המ יפכ - "ונמהמתה אלול יכ"
,לולא

-םויו הנשה -שארד הבושתה ינפוא ינשב ותדובע היהת ךכ - "םיימעפ הז ונבש התע יכ"
הבושת ,םירופיכה -םויב .םימש תוכלמ לוע תלבקב תיללכ הבושת ,הנשה-שארב :םירופיכה
.רהטיהלו םסבכל ,ויאטח טרפל ,תיטרפ
(ע"נ צ"יירה ר"ומדא ק"כל םיבתכמ ץבוק)


אוביו תוכבל ויחא לא וימחר ורמכנ יכ ףסוי רהמיו
(אל-ל,גמ) םחל ומיש רמאיו קפאתיו ...המש ךביו הרדחה

."ףסוי ןאצכ גהונ" ,(פ םיליהת) רמאנכ ,ףסוי םש לע וארקנ לארשי לכ - "ףסוי רהמיו"

איהש ותמשנ לע םיבר םימחר ררועל ךירצ דחאו דחא לכ - "ויחא לא וימחר ורמכנ יכ"
,הטמ הטמל הדריש המשנה לש הדיריה לדוגב ןנובתהל ונייה ,"ינוא ןב" ,"ןימינב" תניחב
,ותמשנבש יקולאה ץוצינה לע םימחר ררועלו

.וביל ירדחב ונייה - "הרדחה אוביו"

תויהל ךירצ יכ ;"ישפנ הכבת םירתסמב" ,(גי הימרי) רמאנכ ,אקייד המש - "המש ךביו"
.(הנר ב"ח רהוז - "הז דצמ בצעו הז דצמ הוודח") "אד ארטסמ וביצעו ,אד ארטסמ הוודח"

וקוחיר לע רמרמתמו הכוב םדאשכ .םחלל הלשמנש ,הרותה וז - "םחל ומיש רמאיו קפאתיו"
תוקולאה םע דחאתמ אוה ירה הרות דמולשכו ;ךרבתי וב הקבדל ונואמיצ רבוג ,תוקולאמ
.הרותבש
(ב"ע מ ףד רהב תשרפ ארקיו הרות-יטוקיל)

(אל-ל,גמ) םחל ומיש רמאיו קפאתיו ...המש ךביו
.ףוגה ןמ דרפיהל ,המשנה לש "אוצר" תניחבל זמור - "ךביו"
הנווכה תא אלמל ידכ ,ףוגב ראשיהל וחורב לשומ תויהל ,"בוש" תניחבל זמור - "קפאתיו"
.ורצויל חור תחנ תושעלו הנוילעה
"אוצר"ה רחאל .םחלל הלשמנש הרותה קסעב אוה "בוש"ה רקיע - "םחל ומיש רמאיו קפאתיו"
תשבולמה ךרבתי ותמכח איהש ,הרותב - הקושתהו הבהאה רוא תא "זונגל" ךירצ הליפתבש
.םיימשג םירבדב
(ז"מקת ףד ירחא תשרפ ב ךרכ ארקיו הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישימח םוי
הכונחד 'ו - שדוח-שארד 'א ,ולסכב 'ל


.םיסינה לעו .אוביו הלעי :תיברע

ינש םיאיצומ .םותי שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק .םלש ללה :1תירחש
תיעיבר' דע - ןהכ :שדוח -שאר תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס
ינשה רפסה תא םיחינמ] .ארימג דע 'םכישדח ישארבו' - לארשי ;'הכסנו' דע - יול ;'ןיהה
.[ןושארה רפסל הלילגו ההבגה .2המיבה לע

ןיא] שידק יצח .(דבלב - ולוכ) 'ישישה םויב' אושנ תשרפב 'יעיבר'ל םיארוק ינשה רפסב
אבו .ירשא .3ינשה רפסל הלילגו ההבגה .[2המיבה לע ןושארה הרותה-רפס תא חינהל ךירצ
תוישרפ ,עמש-תאירק .םת-ונברד ןיליפת תחנה .י"שרד ןיליפת תצילח] .וללהי .ןויצל
הזיא לוקב רמאי ץ"שה .םת-ונברד ןיליפת תצילח .תוריכז שש .'ךאיבי יכ היהו' ,'שדק'
.ףסומ ,שידק יצח ,[רומזמ


ישיש םוי
הכונחד 'ז - תבט שדוח-שארד 'ב ,תבטב 'א

.'יעיבשה םויב' םיארוק יעיברלש אלא ,לומתאדכ הרותה תאירקו תירחש

ךירצ שרדנה תאש ןבומ - תבשב לחש וז הנשבו] הכונח תאז םוי לצנל תחאו דחא לכ לע
,הכונחב דוע "ףוטחל" - ןתנ םרטש ימ) הכונח-ימד תניתנ תמלשהל :[תבש-ברע םויל םידקהל
עצבמ'ד תולועפה םילשהל .4דוע ףיסוהל - ןתנ רבכש ימ םגו ,(חבושמ הז ירה םידקמה לכו
הנשה לכ לע ,הכונחד ןיינעה תוללכמ 'לוכה-ךס' תושעלו ;5תומילשה תילכתל דע ,'הכונח
תפסונ תודעוותה ךורעל שי ךכ םשל .6"רוא הרותו הווצמ רנ"ב ולוכ םלועה תא ריאהל ,הלוכ
.7הז םויב

תעשב תסנכה-תיבב הרשע ויהיש בוטו] תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמו החנמ םיללפתמ
ךרוצל תודיחיב החנמ ללפתהל ןיא לבא ,8תבש רנ ךכ-רחאו ,[ןלהל האר] תיבבו ,[1הקלדהה
.9ךכ

ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה
לכבמ רתוי םילודג תורנב וקילדיש ררועל שי םיקצומ תורנב םיקילדמה תא)1 המחה תעיקש
.(םוי

.10תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה


ץקמ תשרפ שדוק-תבש
הכונח תאז ,תבטב 'ב

.11תבשב 'וללה תורנה' רמזל ןיא

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה-תכרב ךריבש ימ
12דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
.13'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמואו ,שארל רזוח - (

.םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש

ינפל .ץקמ תשרפב םילוע העבש ןושארה הרותה-רפסב םיארוקו ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.שידק יצח םירמואו ,המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ההבגהה

ותוא םיללוג רשאכ ,האבה האירקל וללוגל ךירצו דחא הרות-רפס קר תסנכה-תיבב שי םא
האירקל ותוא וללגי ךכ-רחא קרו ,שידק יצח - 'יעיבש'ה ירחא - הליחת ורמאי ,ריטפמל
םיארוק ריטפמל .ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל - (הלילגו) ההבגה .האבה
.(ד,ח -דנ,ז רבדמב) "הרונמה תא השע ןכ" דע "ינימשה םויב"

.'םוריח שעיו' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .(נ-מ,ז א-םיכלמ) "םוריח שעיו" :הרטפה
.14הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תודעוותה םוי

םלועה תא ריאהל ,הלוכ הנשה לכ לע ,הכונחד ןיינעה תוללכמ 'לוכה-ךס' תושעל שי םויה
.15"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ולוכ

תאז' תלעמ ראבמה (ונממ קלח םינפ לכ לע וא) ןקזה ונבר רמאמ תא הז םויב דומלל שי
.16ומע 'תויחל' רקיעהו ,'הכונח

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

:גחה ירחא

הליחת םהילע הנתה אל םא - (קובקבבש אל) הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
.17םפרושו םמצע ינפב הרודמ םהל השוע -

תבט שדוח
בור לש ינשה יצחב] הנותח ךורעל םאה הלאשל הנעמב ,יברה תבושת תא םסרפל הווצמ
:הנותח םהב םייקל אלש ונגהנמ היהש םימייוסמ םינמזב [ןכו ,םישדוחה

טושפו ןבומכ ,[ךורע-ןחלושב=] םישרופמה דבלמ - הנותח ימיל עגונב הלא ונימיב תולבגה"
םיברה וניתונוועב ,םירקמ המכו המכב םיאיבמ ,הנותחה ןמז רוחיאו תייחדל םיאיבמה -
.ל"דו ,הלכו ןתחד 'וכו תועינצ יניינעב םילושכמל

!?אברדא וא ,ןה תויאדכה :רתויב לודג ןויע-ךירצו"

.18"[הנותח ןמז רחאל אלש - ללכב יתצע ןכלו]"

ישילש םוי
'חצנ ןדיד' - תבטב 'ה


עגונב ,(ילרדפה טפשמה-תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 19'חצנ ןדיד' וב םויה
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל

אצי ןכ-ומכ .20תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,שטיוואבויל ד"בח-ידיסח -תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
םירפסה םיאצמנ הבש היירפסה ללוכ ,ד"בח-ידיסח-תדוגא וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד יבתכו
המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל התע דומלל
.21"רדג לכ תצרופ החמש ,תובהלתהו

ללוכ ,הרותל םיתיע תועיבקב ףיסוהל :הז םויד (םירפסה ןוחצנד "ןחובה ןבא") תוארוההמ
איבמה [ודפנש םירפסב הז ךרד לעו ,תוינשמ] דומיל - שארל לכלו ,םיברב דומיל דחוימבו
םיבר ררועלו ,הרותה תוימינפל דעו כ"ונו ע"ושו ם"במרב תוכלהה דומילל דע ,השעמ ידיל
.22הזל

ףסונ) דוסי ירפס ,לכואה רדחב םגו ,יטרפ ידוהי תיב לכב ויהיש - שדוק ירפס תשיכר
הכלה ירפס דחוימבו ללוכ ('וכו אינתה רפס םג - ידיסח תיבבו ,םיליהת ,רודיס ,שמוחל
שדוק ירפס ויהי הדליו דלי לכלש ןכו .תובורק םיתעל םהב ודמליש ,םוי-םוי ייחב השעמל
הברדא זא יכ ,שומישה בורב העירקמ וששחי אלש םהל וריבסיו ,םרדחב ,("ןטק אינת") םהלשמ
לע םירפסה ירכומו םיל"ומה םע רבדל ןכו .רתוי דוע םירדוהמו םישדח םירפס םהל ונקי
שארמ הנמזה ידי-לע םג ללוכ ,חבושמ הז ירה הז לכב זירזה לכו ,םתשיכרל תדחוימ החנה
גהנמ םייקל ןכו .רואל ותאצב דימו ףכית רפסה תא לבקמה ("ןטנארעמונערפ") 'יונמ'כ
הכלה ירפס - הלא ונימיבו) 'החנמ ןברק' רודיס - הלכלו ,ס"ש -ןתחל הנתמ תתל לארשי
-תפשל םגרותמ וא ,ק"הלב "הרצק ךרדו הרורב ןושלב" תיבה תגהנהל םיכיישה םיניינעב
החמש תארקל ,םידליל םג ,הנתמכ שדק ירפס תתל ןכו .חבושמ הז ירה הברמה לכו ,(הנידמה
.23בוט-םוי וא תיטרפ
.ד"בח-ללוכ חול (1

.בי ףיעס 'י רעש םירפא ירעש (2

ה"ח הרות ןינק ת"ושב הארו ,ינשה ת"סה תהבגהל דמוע וניא ןושארה ת"סה תא זחואהש תסנכ-יתבב םיליגר (3
ךא .ז ס"וס חל 'יס ז"הדא ע"ושב ןייע ,הוצמב קסוע ןידמ ז"יאש ףא) גהנמה תא רשיאו הזב ךיראהש זט 'יס
.(ע"עו ,םש דסח רוקמבו לקתת 'יס םידיסח רפסמ הזל רוקמ א"ח ינריעה

.92 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' (4

.90 'מע םש (5

.95 'מע םש (6

.92,88 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' (7

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה-רפס (8

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (9
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.םיגהנמה -רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכ הכ ,םוי-םויה (10

ןוויכ) תאז ענמ יברהו ,"וללה תורנה" ןגנל ולחה ו"מ-ג"משת םינשה ןיב הכונח תבש תויודעוותהמ תחאב (11
.(תבשב) דוע תאז ונגינ אל זאמו ,("ןיקילדמ ונא" םירמואש

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (12

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (13
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.הכונח לש הנושארה תבשב ד"בח ללוכ חול (14

.92,88 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' הארו .95 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' (15

א,ב"סקתת ףד ,(ה ךרכ) הכונח ,הרותה-רוא :קדצ-חמצה תוהגה .ב,חפ צ"עמש ישורד ,הרות-יטוקיל :רמאמה (16
.86 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' -

.םש הכלה-רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (17

הז לכ - 18 'מע אסק ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב ומסרופש תומוד תוארוהל ףסונב תאז .11 'מע 119 מ"יב (18
,זט 'מע ח"יח ,בנ 'מע ה"ח ק"גאב ש"מכ ,טבשו תבט ישדוחב הפוח תכירעמ רבעב התיהש תוגייתסהה םוקמב
.חפ 'מע ז"חב טרפבו

תויודעוותהב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (19
.243 'מע ב"ח ז"משת

יברה .שידק רמול (ץכ 'יש ןהכה לאקזחי-באז 'ר ח"הרה) ץ"שה לחה ,(ז"משת תנשב) ץ"שה תרזח םויסב (20
.תסנכה -תיבב ןתח (היה ןכאו) שיש הנענו ,ךכ לע ההימת עיבה

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (21

ןיב רמא שגיו פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא יברה היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
דחא ןיינע אלא וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה
שדקמה-תיב ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמיע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו
.(203 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה') "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבש ד"וי תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ

.211-212 'מע א"ח ב"נשת ש"הס .164-174 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (22

.227, 360, 488 'מע ב"נשת ש"הס .103 'מע םש ט"משת ,171-173 'מע םש ח"משת 'תויודעוותה' (23


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il