- ח"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה תבטב 'ח * שגיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול אמרג ןמזה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ"
"תולגיהל


לכל איבהו םילשורי לע רצש ,עשרה רצאנדכובנ לעש ןכתייה
ןושלה רמאנ ,תיבה ןברוח םע םירושקה תומוצהו תוערואמה
קר אוה "לבב ךלמ"ש רורב * !?עויסו רזע -ושוריפש "ךמס"
תמוחב וליפא עוגפל ותלוכיב ןיאו בצוחה דיב ןזרגכ
תחישמ * ה"בקה לש וינבב אל המכו-המכ-תחא-לע ,םילשורי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ,2ם"במרה ןושלבו ,1"םילשורי לא לבב ךלמ ךמס ...שדוחל רושעב ירישעה שדוחב"
- "קוצמבו רוצמב האיבהו םילשורי לע עשרה רצאנדכובנ לבב ךלמ ךמס ובש תבטב ירישע"
ז"י) תולגהו ןברוחה םע םירושקה תומוצה ראשד תוערואמה תולשלתשהל איבהש ןושארה ערואמה
גרהנ ובש - ה'ילדג םוצו ,שדקמה-תיב ברחנ ובש - באב העשתו ,ריעה העקבוה ובש - זומת
3"וליפא"ש ,תוינעתה ראש יבגל רמוח וב שי ןכלו ,('וכ תראשנה לארשי תלחג הבכנו ה'ילדג
.4"הזה םויה םצעב1 וב רמאנש ינפמ ,רחא םויל ותוחדל ןילוכי ויה אל תבשב לח היה

:ןיבהל ךירצו

אוהש ,אקייד "ךמס" ,"םילשורי לא לבב ךלמ "ךמס6(ם"במרב קתעוהו) 5הז בותכב רמאנ המל
,םילשורי לע רוצמה תודוא רבודמש העשב הב - "םילפונ ךמוס" ומכ ,"עויסו רזע" ןושלמ םג
!?תולגהו ןברוחה(ד ךשמהה לכ ללוכש) תלחתה

:הזב רואיבה רמול שיו

,הימריו םיכלמב ,הז-ינפל רפוס רבכש ,ערואמה רופיס אל) ורקיעש - (לאקזחיב) הז קוספב
ןכותה ראבתנ - "הזה םויה םצע תא הזה םויה םש תא ךל בתכ" ,תורודל ערואמה תביתכ (אלא
ליבשב אלא (םולשו-סח המקנ םשל שנוע) וניאש ,תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכד (ימינפה)
ףסותיש - "םילפונ ךמוס" ןושלמ ,"םילשורי לא ...ךמס"ד ןכותה והזש ,רתוי הלודג היילע
בצמו דמעמה יבגל ךרעב אלש רתויו רתוי לודג יוליע (לארשי-ינב לע םג זמורש) םילשוריב
.הז -ינפלש

רצאנדכובנ ,לבב ךלמד הלועפה םגש - 7"םילשורי לא לבב ךלמ ךמס"ד זמרו שוריפה םג והזו
("םילפונ ךמוס") עויסו רזע איה ,("קוצמבו רוצמב האיבה") םילשורי לע רוצמ השעש ,עשרה
אלא וניאש ןוויכ המואמ תושעל לוכי וניא ומצע דצמש ךכל ףסונ] לבב ךלמ ,יכ ,לארשיל
,ה"בקה לש וריע איה םילשורי .םילשורי לע רוצמ תושעל לוכי וניא 8["בצוחה דיב ןזרגכ"
11"דוד הנח תיירק" ,לארשי-ינב לש הריבה ריעו ,10"בר ךלמ תיירק" ,9"וניקולא ריע"
תמוחב וליפא םולשו-סח עוגפל לוכי וניא לבב ךלמש ,טושפ םגו ןבומו ,ה"בקה לש וינב
לש ותלועפש רמול חרכהבו .שדקמה-תיבבו ,המצע םילשוריב המכו-המכ-תחא -לעו ,םילשורי
.לארשי-ינבל עויסו רזע איה לבב ךלמ

ןברוחל דע ,רוצמ היה תוינוציחבו יולגבש ןפואב עויסהו רזעה היה םהה םימיבש אלא
ירחאלו ,שדקמה -תיבב ותמח הליכ זאמש ,הלא ונימיב לבא ,'וכו אטחה ןקתל ידכ ,תולגו
ןלציל אנמחר תודמשהו תוריזגה לכ ירחאלו ,12"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"
רודב האושה תריזג טרפבו .ןורחאה תולגה ישוקו תוכיראב לארשי-ינב ולבסש ןלציל אנמחרו
ךלמ ךמס"ד ןיינעה השענ - "רתוהו יד" ,תומילשב ךוכיזהו ףוריצה השענ יאדווב ,ןורחאה
לארשיל רמוא ה"בקהש 13ל"זח ןושלבו ,רשב יניעל הלגנו הארנה בוט לש ןפואב קרו ךא "לבב
!"םכתלואג ןמז עיגה ...םכליבשב אלא יתישע אל 14יתישעש המ לכ ,וארייתת לא ינב"

(תוינעתה לככ) וניינעש - תבטב הרשעד תינעתב השגדהה רקיע תויהל הכירצ הז ונרודבו
םחור תא דדועלו קזחל ,"םילפונ ךמוס"ד ןיינעהב - 15"הבושת יכרד חותפל תובבלה ררועל"
הזיאב וילא ה"בקה תבהאו ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלעמ תשגדה ידי-לע לארשי-ינב לש
-הרות םייקל ךירצו לוכי ,התע דע ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ןכלש ,אוהש בצמו דמעמ
ןוחטיבו חישמה תאיבב הנומאה ידי-לע דודיעהו קוזיחה - דחוימבו ללוכ ,תומילשב תווצמו
הרותה םויקו הבושתה ידי-לע ותאיבל הנכהב הפסוההו ,16"אב (ונקדצ חישמ) הז הנה"ש רומג
"הלואגל רתלאל ,הבושתל רתלאל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד הזרכהה ןושלבו ,תווצמו
בורקב אבה ונקדצ חישמ ינפ לבקל ךתיב ינבו ךמצע ןכהו ,ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש" ,17
.18"שממ

(חישמה תאיבב הנומאהו ,םהילא ה"בקה תבהאו לארשי לש םתלעמ תשגדה) הז ןיינעו
רדסב) ןושארה אוהש ,תבטב הרשע דחוימבו ללוכ) תינעתה םויד הגהנהה תוללכב שגדומ
:הליפתבו הרטפהב ,הרותה תאירקב - (תוינעתה 'דל (תוערואמה
:הרותה תאירקב

ושריפו וראיב הז לעש ,םימחרה תודימ ג"י (החנמבו תירחשב) 19הרותב ןירוק תינעתה םויב
ןמז לכ ,ול רמא ,הליפת רדס השמל ול הארהו רובצ חילשכ ה"בקה ףטעתנש דמלמ" 20ל"זח
םא) תודימ ג"יל התורכ תירב" ,"םהל לחומ ינאו21הזה רדסכ יינפל ושעי ןיאטוח לארשיש
םויד הרותה תאירק ךשמהב) 22רמאנש ,םקיר תורזוח ןניאש (םתינעת תליפתב לארשי םוריכזי
."תירב תרוכ יכונא הנה (תינעתה

לכבו ץראה לכב וארבנ אל רשא 23תואלפנ השעא ךמע לכ דגנ" :האירקה םתוחו םויסו
."ונארא תואלפנ - 22"'וגו םעה לכ הארו םייוגה
:הרטפהב

ה"בקהש ,"בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ה ושריד" 24רמאנ תינעתה םויד הרטפהה תלחתהב
עשר (דיתע ןושל) בוזעי" ול םירמואש הז ללוכ ,לארשימ דחאו דחא לכל "בורק "יוצמ"
'וג וכרד עשר בוזעי יזא ,וילא (םג) "בורק"ו "יוצמ" ה"בקהש ועדויבו ,25"'וג וכרד
."חולסל הברי יכ והמחריו 'ה לא בושיו

:" 'ה םואנ יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" 26בותכב ךישממו

תונוועה ןובשח תא תושעל ,םישק םירבד עשרל רמול םיכירצש רמאיו םדו רשב אובי םא
םכיתובשחמ יתובשחמ אל" ה"בקה לש ומשב איבנה רמוא - ךכו ךכ אוה הז לע שנועהש קיסהלו
יפ-לע אלו ," 'וכ עדויה אוהו תועד ל-א לש ותעדב אלא (תונוועה ןובשח) ןילקוש ןיא" ,"
יכרד" םה ,"םימחרה בא" ,ה"בקה לש ויכרד "יכרד םכיכרד אלו" :םדו רשב לש ותבשחמו ותעד
.27בבל בוטו החמש ,תופי םינפ רבסב ,"םולש יכרדו םעונ

יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ הקדצ ושעו טפשמ ורמיש 'ה רמא 28הכ" - הרטפהה ךשמהו
:"תולגיהל

טפשמ ורמיש") תווצמו הרותה םויקל לארשי תא ררועל (" 'ה רמא הכ") ה"בקה לש וירבד
ורמיש" ,אלא ,שנוע לש ןלציל אנמחרו ןלציל אנמחר םימויא ידי-לע םניא ("הקדצ ושעו
האב דימו ףכיתש ןוויכ ,רמולכ ,"תולגיהל יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ הקדצ ושעו טפשמ
,"הקדצ ושעו טפשמ ורמיש"ש הז ידי-לע הילא ןנוכתהל םיכירצ ,המילשהו תיתימאה הלואגה
ךרדה םגש - 29"ער לכ תושעמ ודי רמושו וללחמ תבש רמוש 'וג תאז השעי שונא ירשא" ,ןכלו
." 'וגו תאז השעי שונא ירשא" ,רבדבש בויחהו בוטה תשגדה ידי -לע איה "ערמ רוס"ל

יתליפת תיבב םיתחמישו ישדוק רה לא םיתואיבהו" - הלואגה ןיינעב הרטפהה םויסו
םג אלא ,31"וניתפש םירפ המלשנו"ד ןפואב קר אל ,30"יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע
ץבקא דוע לארשי יחדנ ץבקמ 'ה 'דא םואנ" :םתוחו ,םטושפכ תונברוקה תברקה (רקיעבו)
רותב קר אלו ,ה"בקה םצבקמ (תוינחורב) "לארשי יחדנ" םהש הלא םגש ,32"ויצבקנל וילע
וילע ץבקא דוע") דיחיו דיחי לכד ץוביקה םג אלא ,("לארשי יחדנ") לארשי ללכמ קלח
."לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" 34בותכש ומכ ,(33"ויצבקנל
:הליפתבו

35וננע תכרב ןכו) תוחילסה תרימא - תינעתה םויב םיפיסומש תדחוימה הליפתב - שארל לכל
36"תודפ ומע הברהו דסחה 'ה םע יכ" םיקוספה םירמוא תבטב הרשעד תוחילסה תלחתהבש ,(
.38"ויתונווע לכמ לארשי תא הדפי אוהו" ,37"ויתורצ לכמ לארשי תא םיקולא הדפ"

'ה םע יכ" םיקוספה 'בש - אקווד הז רדסב תוחילסהב ועבקנש ומכ םיקוספה רדסב רואיבהו
,םיליהת רפסב םרדסכ ,הזל-הז תוכימסב םירמאנ םניא "'וג לארשי תא הדפי אוהו 'וג דסחה
ה"בקהמ םישקבמש - "ויתורצ לכמ לארשי תא םיקולא הדפ" קוספב םהיניב םיקיספמ אלא
"ויתורצ לכ"מ לארשי תא הדפי הליחתש (השקבה אלמי "הליפת עמוש" אוהש ה"בקהש םיחוטבו)
לכמ לארשי תא הדפי 40אוהו" ךכ-רחאו ,תולגהד הלודג יכה הרצהמ שארל לכלו ,39
בכעי אל ןוועה םג" ,41הבושת ושעיש ינפל (וליפא) לארשי תא לאגיש ,ונייה ,"ויתונווע
.42"תונוועה ןמ לארשי תא הדפי אוה יכ הלואגה

-א ימ" - (44םימחרה תודימ ג"י דגנכ םינווכמש) 43"ךומכ ל-א ימ" יקוספב בותכה ןושלבו
" :"אוה דסח ץפח יכ ופא דעל קיזחה אל ותלחנ תיראשל עשפ לע רבועו ןווע אשונ ךומכ ל
- ("שאמ לצומ דוא" :ליעלש ןונגסבו) 45"חישמה ילבחמ וראשייש םתוא" ,"ותלחנ תיראשל
וליאכ
האלהל ךלוהו עשפה לע רבוע אלא ,לומג וילע םלשל וב חיגשהל עשפה לע דמוע וניא"
תולגהמ ואצי אלש ,םיבייח ויהיש יפ-לע-ףא ...לאוגה אובב וראשיש םתוא" 45"הנארי אל
םהיאטח לע רבגי ודסחו
...אוה דסח ץפח יכ ,םהישעמ לא דעל הנפי אל ,ושעש םהישעמ עורל
.46"הלואגה ןמז עיגישכ

,(החישה ףוגב ו"ס ל"נכ) הבושת ושע םגו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל המכו-המכ-תחא-לעו
לכמ לארשי תא םיקולא הדפ" לארשי-ינב תשקב םויק תויהל-ךירצ דימו ףכיתש יאדווב ירה
.47"ויתורצ

ףסותינ ,48"'הל ןוצר םוי" ,תינעתה םויבש) םוי לכב םיללפתמש הליפתהב םג ,הזל ףסונו
הלואג תכימס לש ןפואב איה (הליפתה רקיע) הדימעה תליפת הנה - (46רתוי יוליע הב
,("םילפונ ךמוס"ד ןיינעה ךרד-לע) 50הליפתל

,52"ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש 51'דא" המדקההמ לחה - לארשי לש םתלעמב התלחתהו
...םדאה לש ויפ ידי-לע שממ וב רבדמ 53'הש" דעו ,םדאה לש ויתפש חתופה אוה ה"בקהש
ורובד ("הכשמה ןושל דיגי" ,"דיגי יפו") הלגתיו ודי-לע ךשמויש ילכה קר אוה הפה(ש)
.54"ךרבתי

קחצי יקולא םהרבא יקולא וניתובא יקולאו וניקולא"ב הליפתה םיליחתמ וז המדקה ירחאלו
."םהינב ינבל לאוג איבמ"ו ,ןכלו ,לארשימ דחאו דחא לכד "תובא"ה ,"בקעי יקולאו

ךורב" ,55"לארשי לאוג 'ה התא ךורב" - הלואגה לע םימעפ המכ םישקבמ הליפתה ךשמהב םגו
ותניכש ריזחמה 'ה התא ךורב" ,"העושי ןרק חימצמ 'ה התא ךורב" ,"םילשורי הנוב 'ה התא
."ןויצל

קוספב םימייסמו ,57"אשא ישפנ 'ה ךילא 56דודל" םייפא תליפנב םירמוא הליפתה ירחאלו
לארשי תא הדפי אוהו" קוספה םיפיסומ הז ירחאלו ,"ויתורצ לכמ לארשי תא םיקולא הדפ"
אוהו" ךכ-רחאו ,"ויתורצ לכמ לארשי תא םיקולא הדפ" ,אקווד הז רדסבו ,58"ויתונווע לכמ
.ל"נכ ,"ויתונווע לכמ לארשי תא הדפי

םויקהל אובנ ,הלואגה לע השקבהו הליפתה ,רובידהמש - רקיעה אוהו - ןוצר-יהיו
.ללכ קספה אלל שממ תוכימס ,הליפתל הלואג תכימס לש ןפואב לעופב השעמב
- םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה - החמשל ךפהיי תבטב הרשעו - יחיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(121-126 'מע ב ךרכ א"שנת 'תויודעוותה


.ב-א,דכ לאקזחי (1

.ב"ה ה"פ תוינעת 'לה (2

.נ"קתס ח"ואוטל י"בב אבוה ,תוינעת 'לה םהרדובא (3

.דועו ,267 'מע ה"כח ש"וקל הכוראב האר (4

.(ד,בנ הימרי .א,הכ ב"מ) "םילשורי לע...לבב ךלמ רצאנדכובנ אב" :םיבותכה ראשבכ אלד (5

יונישב ,םא יכ ,בותכה ןושל קיתעמ אלש ףא ,"ךמס" ןושלה רמאנ ובש קוספה איבהל רחב םיקוספה לכמש (6
.הפסוהו

קוצמבו רוצמב האיבהו םילשורי לע עשרה רצאנדכובנ לבב ךלמ ךמס" - ם"במרה לש ונושלב הריתי השגדהבו (7
."

.מ"כבו .ד"פ ז"ישת םיבר םימ ה"ד .ג"פ הלימ תווצמ צ"צהל צ"מהס האר (8

.ב,חמ םיליהת (9

.ג,םש (10

.א,טכ היעשי (11

.ז"לפר אינת (12

.טצת זמר היעשי ש"לי (13

.וב בצוחה דיב ןזרגכ אלא וניאש לבב ךלמד הלועפה םג ללוכ (14

.ה"פר תוינעת 'לה ם"במר (15

.((ב) ח,ב"פ) פ"הע ר"שהש הארו .ח,ב ש"הש (16

.דועו ךליאו חת ,ךליאו זעש ,ךליאו אסש ע"ס ה"ח ולש ק"גא (17

.תבט ו"ט - "םוי םויה" (18

,תינעתה םויב כ"וכאעו ,ןונחת םירמואש םוי לכבכ ,(החנמבו תירחשב) הליפתב רוביצב ןתרימא לע ףסונ (19
םויבש "בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ה ושרד" הרטפהב ש"ממ ןבומכ) רוביצה תלעמ ומכ איה דיחיה תלעמש
רתיבו תאש רתיבו .((נ"שו .א,חי ה"ר) הבושת ימי תרשעב ומכ ,דיחיהל םג "בורק"ו "יוצמ" ה"בקה תינעתה
.רוביצב זוע

.ב,זי ה"ר (20

לוקב ר"הדמ ג"י - דיחיו דיחי לכ - להקה לכ םיזירכמ (ארוק-לעב) רוביצ-חילשה ינפלש לארשי גהנמו (21
.רוביצ-חילשה םג רזוח כ"חאו ,םר

.י,דל אשת (22

השמ ךישמהש ר"המגי י"ע יכ ,'וגו ךתבהא התאלפנ ןתנוהיל דוד רמאש ומכו ,תעדו םעטה ןמ הלעמל 'יפ" (23
ויהי אלש ,'וכ תחלסו ,הבהאה תא ררועל לארשי םע ה"בקהל תורשקתהו תירב תתירכ לוכיבכ השענ ה"ע וניבר
.(ב,דמ םיבצינ ת"וקל) "ומע 'ה קלח יכ 'וכ ןילידבמ םכיתונוע

.ו ,הנ 'יעשי (24

.ז ,םש (25

.ח ,םש (26

.(בי ,םש) "ןולבות םולשבו ואצת החמשב יכ" - הרטפהה ךשמהמ ריעהל (27

.א ,ונ םש (28

.ב ,םש (29

.ז ,םש (30

.ג ,די עשוה (31

.ח ,םש 'יעשי (32

.ד"ס וז א"שנת 'ילדג םוצ תחיש האר (33

.בי ,זכ םש (34

."וננע ךילא ארקנ םרט ...ונתעושל בורק אנ 'יה...ונעשר לא ןפת לא" םישקבמ הבש (35

.ז ,לק םילהת (36

.בכ ,הכ םש (37

.ח ,לק םש (38

,אקייד "תודפ 'וג הברה" - "תודפ ומע הברהו דסחה 'ה םע יכ" קוספב שוריפה םג והזש ,רמול שיו (39
תא הדפי אוהו" כ"חאו ("תודפ 'וג הברה" הז ןיא כ"לאד) תולגה תרצמ שארל לכלו ,תורצה לכמ תודפ ,רמולכ
.םינפבכ ."ויתונוע לכמ לארשי

ותעד דצמ אוה (תונועהמ 'ידפה כ"חאו תולגהמ 'ידפה) הז רדס ,יכ ,אקייד (רתסנ ןושל) "אוהו" (40
.םדו רשב לש ותבשחמו ותעדמ (רתסנ ןושל) םלעהב ,"םכיתובשחמ יתובשחמ אל"ש ,ה"בקה לש ותבשחמו

,םהל רמא ,ונבישה ,אוה ךלש ,ע"שבר ,ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא" :(אכ ,ה"פ) ופוסב ר"כיא האר (41
יקלא ונבוש רמאנש ,אוה ךלש ,ע"שבר וינפל הרמא ,'ה םואנ םכילא הבושאו ילא ובוש רמאנש ,אוה םכלש
רמאנש ,דחאכ ונינש אלא" :םייסמ םשו ,הפ םילהת שרדמ םג הארו) "הבושנו ךילא 'ה ונבישה רמאנ ךכל ,ונעשי
.("ונעשי יקלא ונבוש

.פ"הע ד"וצמ (42

.ךליאו חי ,ז הכימ (43

.ךילשת רדסב ז"הדא רודיס .ב ,אלק ג"חז (44

.פ"הע ד"וצמ (45

.פ"הע ק"דר (46

םג זמורש ל"יד ,"ויתונוע...הדפי" ןושלה קוידב זמורמכ - תומילשה תילכתב הבושתה םג 'יהת ז"חאלו (47
אמוי) דיזמב אוה "ןוע"ש ,"ויתונוע") תונודז" - השודקל םתולעהלו ז"ועלמ םאיצוהל תונועה תיידפ לע
האר) "תויכז" לש רתוי הלענ גוסל דעו ,שממ "תויכז" :הזמ הריתיו .(ב,ופ םש) "תויוכזכ ול ושענ ((ב,ול
.אתוילעמל (ןוימדה ף"כב) "תויכזכ" .(דועו .ךליאו א ,ופק צ"מרד

.ב"פס ת"הגא הארו .ה,חנ היעשי (48

.(הימתב) "יאנהא אל םידימתל יאנהא ןיפסומל תבש וטא" (א"ער ,אצ םיחבז) ל"זראמ ד"ע (49

.ב,ד תוכרב (50

.זי,אנ םיליהת (51

(םש תוכרב) "אימד אתכירא הליפתכ חתפת יתפש 'ה רמימל ןנבר וניקתד ןוויכ" - הליפתהמ קלח איהש (52

.מ"כבו .א,אמ ש"הש ת"וקל (53

רתומש ןידה לע רבדה ודימעהו לובטיש דע הליפתב רוסא ירק לעבש ארזע תנקת הלטבש ןויכש ,ריעהלו (54
'הש" ,"ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש 'דא"ד ןיינעהש ,אצמנ - (חפ ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש) הליבט אלב ללפתהל
.אוהש בצמו דמעמ לכב לארשימ א"ואכ לש ותלעמ דצמ ,הרהטה ינפלש בצמו דמעמב םג אוה ."שממ וב רבדמ

הכרב ששח םושמ לקהל תוכרב קפס ירהו" ."חולסל הברמה ןונח 'ה התא ךורב 'וכ ונל חלס" השקבה ירחאל (55
ונייה םיאטוחו םירזוח ונייה אל וליאו ,ונל לחמ ונל חלס ונשקבש רחאמ .ללכ קפס םוש ןאכ ןיא אלא ,הלטבל
.(א"יפ ת"הגא) "לארשי לאוג י"אב םיכרבמ ונאש ומכ .דימ ןילאגנ

.הכ רומזמ םיליהת (56

.דועו .ל"זיראה רודיס .םהרדובא .ב,בר ב"חז (57

*ופיסוה ר"ומדאו .א"פנ םויסב קוספה הז אצמנ אל אווקלז ל"זיראה רודיסב" :ח"ס א"יפ ללוכה-רעש האר (58
."ב"פ א"פנ רעש ח"עפב ראובמה םעטמ

--------

- תוכז השמ 'רהל םימיה ירבד רדסו הליפת-תיב רודיסב םג אצמנ א"פנ םויסב הז קוספ תפסוהש ,ריעהל (*
.ב"עת םדרטסמאתריזג טרפבו ,ןורחאה תולגב ,ל"חר תודמשהו תוריזגה לכ רחאל
בוט לש ןפואב קרו ךא "לבב ךלמ ךמס"ד ןיינעה השענ יאדווב ,האושה
הלגנו הארנה


,הלואגה לע השקבהו הליפתה ,רובידהמש - רקיעה אוהו - ןוצר-יהי
הליפתל הלואג תכימס לש ןפואב לעופב השעמב םויקהל אובנ

יבר יצוצינ


רפוס-םתחה


תחא תונמדזהב * רפוס-םתחל יברה תאמ העדונ הרתי הביח
ןקזה ר"ומדא יקספ ןיב תואוושה העשכ ךשמב יברה ךרע
יקב שממ יברהש יתיאר" :דיעה רפוס-םתחה דכנ * רפוס-םתחל
שוריפ רבחמ יתייה ,ןמז יל היה ול" * "רפוס-םתחה יבתכב
קינעה דחוימ סחי * יברה םעפ רמא ,"רפוס-םתחה יריש לע
ויאצאצל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הלוגה ינב לכ לש ןבר ,םיעורה ריבא ,תורודה תצורמב הרותה יציברמו םיקסופה יקנעמ
.רפוס-םתחה לעב ,רפוס השמ יבר היה היקבולסוכ'צ-הירגנוה תונידמב הרות לש הלוע םיקמו
ויתוחישב סחייתהלו ויקספמ טטצל ,םיברב וריכזהל הברהש יברה תאמ ול העדונ הריתי הביח
.ויאצאצל דחוימ בוריק לש סחי קינעה ףא אוה .ויתוגהנהל ויתורגאבו

יבר" :ג"שרה רמא (פ-טע 'מע ,'א ךרכ ,'וביסמב ךלמה') ד"כשת הנשה-שארד 'ב ליל תדועסב
:יברה ביגה ."לבוקמ היה אל אוה ןכ-יפ-לע-ףאו רפוס-םתחה לש ונתוח היה רגיא אביקע
."לבוקמ היה רפוס-םתחה ונתח ךא ,לבוקמ היה אל םנמא רגיא אביקע יבר"

םשבו" :(הרעהב 31 ןויליג 'ד"בח ןואטב') בתוכ ןיישדנומ עשוהי ברה .הז ןיינעב דועו
-לע םג תונווכמ רפוס-םתחה ת"וש לכש (רפוס 'יש א"ר ג"הרהמ) יתעמש א"טילש ר"ומדא ק"כ
."הלבק יפ

וירפסו ויריש לע

,"הלבקב הרוקמ הבית לכש תוארהל רפוס-םתחה יריש לע שוריפ רבחמ יתייה ןמז יל היה ול"
'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ ימי'ב אבומ) רפוס םהרבא 'ר םסרופמה רידהמה ,ודכנל יברה םעפ רמא
.(801

יברה רמאש תא יתמסרפ (18 'מע ,ז"משת ןסינב א"י ,283 ןוילג 'ד"בח רפכ') רחא םוקמב
ירפסב דומלל דיפקמ אוה סומעה ומוי רדסו ויתודרט תורמל יכ ,רפוס-םתחה לש רחא אצאצל
.רפוס-םתחה

"לודג ונל ימו"

:יברה בתוכ (כת 'מע ,א"י ךרכ ,שדוק-תורגיא) ו"טשת תוחילסה ימימ תרגיאב

תוטישפב ןכ ןיגהונ וניתונידמ לכב ...םרפסמל ןובשחה רבד-לע בתוכש המב
רגיא אביקע יבר ...א"מרהמ לודג ונל ימו ...םעט וא ךרוצ הזיא שיש םוקמב
-ןבא רפוס-םתח ת"ושבו .(הק,גצ 'מע) םירפוס תורגיא 'סב רפוס-םתחה םגו
.דועו גמ 'א קלח רזעה

'מע ,ד"י ךרכ - ז"ישת ןוושחרמב ז"ימ תרגיא) יברה בתוכ הליפתה חסונ יוניש ןיינעלו
:(אצ

רבע רעלדא ןתנ ברה ורומ רשא ,ו"ט ןמיס ,םייח-חרוא קלח ,רפוס-םתח ת"ושב
.זנכשא חסונב וללפתה וניינמב רוביצה לכש ףא ל"זיראה חסונב הביתה ינפל

."ללפתמה" הרעהב 2 'מע םיגהנמה רפסבו ,םש תורעהב ןמסנהב דוע הארו

דכנל דחוימ בוריק

ירפס רידהמ ,רפוס םהרבא ברה אוה יברהמ דחוימ בוריקל הכזש רפוס-םתחה יאצאצמ דחא
,650 ןוילג .23 'מע ,593 ןויליג ,'ד"בח רפכ' האר) יריאמה ירפס דחוימבו ,םינושארה
:רפיס יברה םע ולש הנושארה השיגפה רחאל רבכ רשא ,(23 'מע

ןאכמ תוישפוחב טטצמו רפוס-םתחה יבתכב יקב שממ אוהש יתיאר רבדל ליחתה יברהש עגרב"
."םשמו

-תחמש תחיש םג הארו .273 'מע ,ו"כשת שדוק-תוחיש - ו"כשת םירופ) תויונמדזה רפסמב
לש ותרמיא העודי" ,יכ יברה ריכזה (67 'מע ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס' - ח"כשת הרות
לע קלוחה' :ומצע רפוס-םתחל דע ןב יפמ ןב תאז עמש יכ רמאש ודכנמ היתעמש - רפוס-םתחה
..."'תחא הרות' ירהש טושפ םגו ןבומ רבדה .'רתסנב הלגנה לע אוה קלוח ,הלגנב רתסנה

.רפוס םהרבא ברהל יברה ןווכתה "ודכנ"בש הארנכ

לארשי םע לכ לש קסופ

:(דנ 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) רפוס םהרבא ברהל יברה בתוכ ח"כשת תנשב

'וכו קידצה ברהו דיסחה ברהו ןואגה ברה ונקז-ויבאל עגונב ונרבידש ומכו
וירפסב תומוקמ המכב חכומכו ,הרותה תוימינפב םג קסע רשא ל"צז רפוס-םתחה
.המכחב 'וכ שירומ באה ירהו ,ויתוגהנהמ רתוי דועו

:רפוס-םתחה לש אצאצל תוסחייתה דועו

עיגהש לוסנוקה לא ב"הראב לארשי לוסנוק ןגס (79 'מע 'תוקדצ ערוז') םעפ הולנשכ
ףסונ רלוד יברה קינעה ,יברה םע חחושו (א"שנת לולאב ו"ט םויב) הקדצל תורטשה תקולחל
.רפוס-םתחה לש אצאצ אוהש רמא הלה ."הילוסנוקל רזעה ליבשב" :ורמואב ,לוסנוקה ןגסל
:ביגה יברה

לכש ןוצר-יהיו ,לארשי םע לכ לש קסופ היה רפוס-םתחהש התא עדוי יאדווב
םייקל רשואמ היהי לארשי םעש הזכ ןפואב ויהי הילוסנוקה לש "םיניד יקספ"ה
...םתוא

רפוס-םתחה םע ההוזמה םש

ונימיב ישונאו תברותמ םדא לגוסמ דציכ" :הלאשב ינולפ רוספורפ יברה לא הנפ ה"לשת תנשב
."?'וכו תוקונית ללוכ ,קלמע לש המואה לכ תא לסחל ,יכ"נתה יוויצה לע לבקל

םידקמ (15 'מע 897 ןוילג 'ד"בח-רפכ'ב תילגנאמ ישפוח-םוגרתב םסרופ) הבושתה בתכמב
וא תמאה תא ררבל ןיינועמ לאושה םאה ,הבושתה תא בתכש ינפל ותוטבלתה תא ןייצמו יברה
בתוכ ךשמהב .המודקה ותעדל יוביג ןתית ךכבו הבושת אלל רתווית ותלאשש אוה הווקמ המש
:יברה ול

רואל דוחייבו ,תורשכ תקזחב ךתוא דימעהל יתטלחה האור התאש יפכ
,וניתרות םע יבויח רשק לע תודיעמ רשא ,םימודק תורוקמל ךיתויוסחייתה
.(ל"ז) רפוס םתחה םע ההוזמ םירקמה בורב ונה ...החפשמה םש ,וזמ הרתי

םיקספה ןיב האוושה

.ותגוזו טכעה 'יחיש בוד-םהרבא ברה ח"הרה לש ותנותח המייקתה ד"שת ןוויסב ג"יב

רפסב .ךורא יד ןמז ךשמ רביד אוהו םירבד תאשל (נ"בדח זא) יברה דבוכ הנותחה ךלהמב
:רפוסמ 6 'מע 'לארשי שדקמ'

- החישב .ויצלח יאצוימ איה הלכה רשא ,רפוס-םתחה תודוא החישה הבסנ ןתחה ןורכיז יפל"
ןיבל ןקזה ר"ומדא תטיש ןיב תוליבקמ המכ תוכיראב ראשה ןיב יברה ןייצ - העשכ הכראש
הכלה םיהז םהלש םיקספה ןהב תואמגוד ,תאבה ךות ,הכלהבו ס"שב םינוש תומוקמב ותטיש
."השעמל
"יתיארש הנושארה העדה"
לש ןמזה רועיש אשונ ךלמה ןחלוש לע הלע (טיק 'מע ,א ךרכ ,'וביסמב ךלמה') תחא םעפ
ההגה בתכ ויבאש ריעה םיחכונה דחא ."טונימ העשת" אוהש ןייצמ רפוס-םתחהש "סרפ תליכא"
:(כק 'מע םש) ךכ-לע ביגה יברה .רחא רועיש אוהש הלוע ןקזה ר"ומדא תעדמש

תליכא ןמזל בוצק רועיש בתוכש יתיארש הנושארה העדה איה רפוס-םתחה תעד
תליגמ לע תומישר ףוסב וספדנש םיגהנמב הנושארל ויתנייצ ןכלו ,סרפ
רימחהל ןוכנ רשפא רופיכ-םוי תליכא ןינעל" יכ קדצ-חמצה םשב אבומ ...הכיא
היהש ירחא ותהגה בתוכ היה ה"הגהה בתוכ םא ןיינעמו ..."רפוס -םתחה תרבסכ
...!קדצ-חמצה ירבד תא האור

םשה תשודק

-רפס) יברה עבוק "םשה תשודק לע וגרהנש ןויכ ...םישודק םה האושב וגרהנש ולא לכ"
רואל האב וז תפסות ."םידוהי םתויה ללגב" :ףיסומו (234 'מע ,א ךרכ ,א"שנת תוחישה
קלח רזעה ןבא ,גלש ןמיס העד-הרוי ס"תח ת"וש האר - ויתובושתב רפוס-םתחה בתכש םירבד
.בלק ןמיס 'ב

לארשי ץרא תשודק

רפוס -םתחה ירבדל ןייצמ אוה תובותכ תכסמ לע ו"לשת טבש 'יב יברה ךרעש 'ןרדה'ב
תבישי השע-תווצמל הנמ אלד ם"במרה םגו" :בתכש ('וכ אצויה ה"ד דלר ןמיס העד-הרויב)
לע םינרדה'ב םיאבומ םירבדה) "הזה ןמזב השודקב תאש רתיב הדומ םוקמ-לכמ ...לארשי-ץרא
.(דר 'מע ,א ךרכ ,'ס"שה
רפוס-םתחה לש "וסנוא"
רפוס-םתחהש יברה ינפל וריכזה (314 'מע 'י ךרכ ד"ישת 'םחנמ-תרות') תחא תונמדזהב
וסנואל"ש יברה ריבסהו .ולבא ימיב שדיחש הרות-ישודיח רגיא אביקע יבר ונתוחל בתוכ
,רפוס-םתחה לע ןגה יברה רמולכ ,הרות ירבדב רהרהלמ ענמיהל לוכי וניאש ןוויכ ,"ינאש
.ותגהנהל רתיה הווהמ הרותב ותוטיהלש

הבושת התוא יברה ןייצ (372 'מע ,ב ךרכ ,'ןויצ-םחנמ - םחנמ-תרות') תפסונ תונמדזהב
םיניינעב (הדימה לע רתי) קסעתהלמ תוענמיה םע רשקב (םש ובתכנש םירבדו) רפוס-םתחה לש
.החמשה ךפיה לש

'וגימ'ה תודוס

ךורב 'ר ה"הרה ידי-לע םשרנש יפכ ,ןהכ 'יחיש לאוי ברה ח"הגה לש ורופיס ןלהל
:טספדובב יברה חילש ,רדנלרעבא

ושקבמ יברה היה םעפ לכבו ,תובר םימעפ 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ היה רפוס םהרבא ברה
.וידיב םילבוקמש םירבדהמ רפוס-םתחה ובס לע םירבד רפסיש

םעפ .דועו דוע עומשל ריצפהו שקיב דימתו רתיו אל יברה ךא ,וירופיס "ומת" ןמז רובעכ
הלגנה תרותב רבד לכש םעפ רמא - רפוס-םתחה - יבסש יתרכזנ :יברל רפוס ברה רמא תחא
יכה םירבדה וב םיזמורמ 'וגימ' לש ןיינעבו ,הרותה תוימינפמ םירתסנ םירבד וב םיזמורמ
.םיקומע

!ןיינ - עטספיט יד' :ביגה ךכ-רחאו טעמ ןנובתה ,תמייוסמ האילפב םירבדל בישקה יברה
[קר] אלא ,םיקומע יכה םירבדה אל :לק ןוקיתב ךא םירבדה תא לביק ,רמולכ !!עפיט ראג
.דואמ םיקומע םירבד

.ןהכ לאוי ברהל רפוס ברה רפיס םירבדה תא

ןימאמ ינא

תא יברה ריכזה (973 'מע ,ב"כשת שדוק-תוחיש - ב"כשת ןסינב א"י תחיש האר) םעפ אל
ונוצר תועיבש יא תא עיבמ אוה הבש [(ונש ןמיס) ופוסב העד-הרוי] רפוס-םתחה תבושת
,אובי חישמש יאדו רבד והז .רקיע הז ןיא ותעדל .חישמה תאיב תא םירקיעה ג"יב וללכש
םירקיעה ג"י ...לארשי ללכ לצא לבקתנ ךא ...רקיע הז ןיא ךא ...ןדיד אלגעב היהי הזשו
םירמואו ...'רקיע' איה חישמה תאיבש ...קלח קרפ תוינשמה שוריפב ם"במרה םעבקש יפכ
החישה) ףוגה תחמשב הזה ןמזל דרי לארשי ינבד ןבה ןוידפש 'הזה ןמזל ...ונייחהש' וליפא
.(יברה לש תומוצע תויכב ךות הרמאנ

ךיא הבחרהב (קלב תשרפל 'ב החיש ,י"ח ךרכ ,תוחיש-יטוקל) יברה ראבמ ןיינע ותואב
.(רפוס-םתחה תלאש ץרתמו) היתווצמו הרותה תומילשל עגונ הז ןיינעש

ןפוד-אצוי

,'ס"שה לע םינרדה' .1030 'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקל האר) יברה ריכזה תובר תויונמדזהב
אוהש ,תועובשה גח לש ינש בוט-םויל עגונב םיעודיה רפוס-םתחה ירבד תא (טמת 'מע ,ב ךרכ
לש חוכ וב שי אלא ,קפסה דצמ אב וניא יכ ,תויולג לש םיינש םיבוט-םימי ראשמ רומח
אוה ותועיבק יכ) תוכוסו חספבכ קפס היה אל םלועמ תועובשה גחב :הז לע םעטהו .יאדו
."תודעומב קולחל אלש ידכ" קר אוה םימי ינש תועובש םישועש המו ,(רמועל םישימחה םויב

.םינוש םיאשונ ךכב ראיבו יברה ץרית םעפ אל

"אכמס רב אוה ירה רפוס-םתחה"

רפוס ןנחוי ר"רוהמ ג"הרה ,יולרע ד"באגל הנווכה ,רפוס-םתחה לש בושח דכנ עיגהשכ
ינש רדא 'ה ,ארקיו תשרפ 'א םוי) הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב יברה לצא רקבל ,א"טילש
ונממ עבתו לודג דובכב יברה ולביק ,(547 'מע ,ב ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה' - ט"משת
רפוס-םתחה ירבד לע רזח חרואה .("הרות רבד ורמאתש דע םכמ הפרא אל") הרות רבד עימשהל
אניפתסמד ילולו" :םינומירהו םינומעפה יבגל ן"במרהו י"שר תקולחמב הרותל ושוריפב
ןומיר ךכ-רחאו ןומיר אלב ןומעפ היה יכ ,םייח םיקולא ירבד ולאו ולא רמוא יתייה
:יברה רמא הבוגתב .יברה תא ךריבו "ביבס ביבס ליעמה ילוש לע היה ןכו ...וכותב ןומעפו

םינומירה רפסמש רמול ךירצ הז יפ לע ירהש ,לודג שודיח אוה הז שוריפ
.אכמס רב אוה ירה רפוס-םתחה ,םנמא .לופכ היה םינומעפהו

'רפוס-םתחה' לע ססבתמו ךמוס

.ןמזה רחאל יצחו העשכ "הנבל שודיק" יברה ךרע ,א"כשת ןוויסב ו"ט ,'ג םויל רוא

שודיק ןמזה ימי לכ ךשמב הנבלה תא וריתסה םיננעש ןכ םג עריא ןכל םדוק םינש רפסמ
לע ךמתסמ ינא" :ורמואב 'הנבל שודיק' יברה השע הרומאה העשב ןורחאה םויבו - הנבל
.בק ןמיס ,םייח-חרוא קלח 'תובושתו תולאש'ב וירבדל הנווכה ."רפוס-םתחה

:המוד ןיינעב ןיינעל ןיינעמ

- ןידל דוגינב והז יכ ריהבהו םהיתורשממ םינבר תייחד דגנ קבאמ יברה להינ םינשה ךשמב
רפוס-םתחה תובושת לע תססובמ ותעד יכ בתכ ןכמ-רחאל ."הרותה דובכב עגונה ןיד"
!תומסרופמה

"רפוס-םתחה תגהנה םג עודי"

תאצוהל ןוכמה תלהנה"ל (ק 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת ולסכב ד"יב יברה בתכ ךכ
:"רפוס-םתחה םש לע םירפס

!הכרבו םולש

.ןאכל וחלש רשא םתאצוהבש םירפסה תלבק יננה רשאמ הדותב

תוימינפו הלגנה תרות הרידאהלו הרות לידגהל םילייח וריבגיש ןוצר-יהיו
תרותב התלגתנ וניתורודב רשא ,איה המימת הרות ...וכלהי וידחי רשא הרותה
.תודיסחה

תאריו םשה תבהא ידיל איבמה הז דומיל חרכה לדוג תומוקמ-המכב ראובמ ירהו
...ללכב הרותה דומילל הנכה רותב םגו םשה

הדגא רבד הרותה דומילל םידקהל הזב רפוס-םתחה תגהנה םג עודי ירהו
.אקווד דומילה םדוק האב הליפתה ירהו ,ותלפתב ךיראהל

ומוקמב אלש םגתפב שומיש

יילע לבקמ ינירה" תרימאב ףיסוהל יברה עיצה מ"דשת ולסכב ט"י לגרל תודעוותה ךלהמב
םויסב ,"'וג םיקידצ ךא" קוספהו ,(הליפתה ינפל) "ךומכ ךערל תבהאו לש השע-תווצמ
'תויודעוותה') ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ תבש תודעוותהב רמאו ףיסוה ךכל ךשמהב .הליפתה
:(ךליאו 668 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת

רבד ףיסוהל םיצור םניא ,התע דע ןכ וגהנ אל םהש ןוויכמש םינעוטה םנשי
."הרותה ןמ רוסא שדח" :םנושלבו ,שדח

השודק יניינעב ףיסוהל םיצור ןיאש וז הנעט ,("שארל לכל") תישאר - הנה
:ללכ םוקמ הל ןיא - שדח ..."ששח"מ

-םתחה לש ומגתפ אוה (םתנעטל רוקמ הווהמה) "הרותה ןמ רוסא שדח" םגתפה
.םייוצר יתלב םיניינעל עגונב ,ונמזב גיהנהל וצרש םישודיחל רשקב רפוס

םאה - הז םגתפב םילגודכ םמצע לע םיזירכמה ולא תא לאשנ רשאכ :ןכבו
:ונעי יאדוב !?ןותיע ...תאירקב ומוי רדס תא ליחתה רפוס-םתחהש םה םיבשוח
השדח הגהנה םה םישדחמ ,וז הדבוע תורמלו !וזכ הלאש לואשל וליפא םולשו-סח
ינפל רחסמ יניינעב קוסעל ,הליפתה ינפל ןותיע אורקל - םימלועל התיה אלש
- רתומ הז "שודיח" םא :ןכבו ...ןופלטה תועצמאב - םינפ-לכ -לע ,הליפתה
...!?השודק יניינעב הפסוה שדחל רוסא עודמ

תפסונ רשאכ ןכש - םימדוק תורודב ןכ וגהנ אל עודמ אישוקל םוקמ ןיאו
ידכ "השדח הפורת" אוצמל חרכהב ,םימדוק תורודב התיה אלש "השדח הלחמ"
!וז הלחמ אפרל

קוספה :ללכו ללכ שודיח םניא ולא םיניינע ינש תרימא - רקיעה אוהו דועו
.ןקזה ר"ומדא רודיס ,ל"זיראה יבתכב ותרימא רוקמ ןושארה

,ל"שרהמ ת"וש ,ם"במרל "הנשה לכ תוליפת רדס"ב ותרימא רוקמ ינשה קוספה
.דועו ל"זיראה רודיס ,ז"טבו ח"בב

דוע יברה י"ע טטוצ - הרותב 'םישודיח'ו םייוניש דגנ רפוס-םתחה לש הז ומגתפ :בגא
.36 'מע ,א ךרכ ,ה"לשת .214 'מע ,א ךרכ ,ב"לשת 'שדוק-תוחיש' הוושה) תובר םימעפ
.(דועו ,447 'מע ,א ךרכ ,ו"לשת

וירבדל ךמס

התוושוה הלימ :קומינה .םיחא ינש לצא קדנס תויהל םדא ותוא דבכל אלש לארשי גהנמ
לע ןתנוי םוגרתמ ךכ לע ושקה םינורחאהמ ."הב םדא הנש אל םלועמ" ,רמאנ הבש תרוטקל
- "ףסוי יכרב לע ודלוי השנמ ןב ריכמ ינב םג ,םישלש ינב םירפאל ףסוי אריו" ,בותכה
ןוניריזג" רמוא םוגרתהו "ריכמ ינב" רמאנ בותכבש ונייה ,"ףסוי ןוניריזג ודליתא דכ"
המ וצריתו ?םיבר ןושל - "ריכמ ינב" לצא ,ויכרב לע ולומינש ,קדנסה היה ףסויש "ףסוי
.וצריתש

ירבדל ךמס וללה םוגרתה ירבדמש ךכ לע עיבצמ (742 'מע ,כ ךרכ ,תוחיש-יטוקל) יברה ךא
תרטקה תמגודבו - םירוה םתוא לש םינב המכ לצא קדנס תויהל לוכי ארתאד-ארמש רפוס-םתחה
לודגה ןהכה יבגל אל ךא ,םירחא םינהכל עגונב קר אוה "תרוטקל םישדח"ד ןידהש תרוטקה
.הצריש תע לכב תרוטק ריטקהל לוכי היהש

.ארתאד -ארמ (תמגודב) "ץראה לע טילשה" היהש ןוויכ - יברה רמוא - ףסוי הז ךרד לעו

ד"בח גהנמכ

גורהלו - דבאלו גורהל" ,אי קוספ ,ח קרפב םיארוק הבש הליגמה תאירקב ד"בח גהנמל
יברה המת ,"םהינפל דמע אל שיאו - םהינפב דמע אל שיאו" ,ב קוספ ,ט קרפב ."דבאלו
ךירצ לבא .הרוסמה ירפסב ואבוה תואחסונה יתש הנהו" :(4 'עה 73 'מע 'םיגהנמה רפס')
לכ ידי תאצל ןפואב תורקל וגהנ ןאכ אקווד רשא ,רבדה םעטב ןויעו ןושארה רוקמ שופיח
."תועדה

.רפוס-םתחה גהנמ םה ולא תומוקמ תליפכ יכ יברה ןייצמ ךשמהב

ושרדמ-תיבב גיהנה רפוס-םתחה רשא זכ ןמיס םייח-חרוא קלח רפוס-טבש ת"ושמ אבומ יתיאר
.גורהלו ןיטישה ןיבו גורהל בותכ היה ולש הליגמבו גרהלו גרהל תואחסונה יתש תורקל
בותכ היה םינפב ותליגמבו םהינפל םהינפב עגונב םג גיהנה ןכש - רפוסה-תסק רפס םשבו
...היולת ד"מל תואו םהינפב

הירבלק יגורתא

:יברה בתוכ (דכ 'מע ,'ד ךרכ ,שדוק-תורגיא) א"ישת ןוושחרמב 'ה םוימ ובתכמב

אלא ונל ןיאש םהילא םיכיישה לכו ד"בח ידיסח ונל עגונ הז ןיאש ןבומו
האר םינמיסה ןיינעבו .אירבאלאק יגורתא לע ךרבל אוהו ןקזה ר"ומדא גהנמ
רשא רפוס-םתח ת"ושמ םש אבומו ,ז"ל קרפ ללוכה-רעשב םיאבומה םירפסב ןכ-םג
םגש הזמ עמשמ הרואכלו .םהילע ןמיס םוש ךירצ ןיא אוואנאימ םיאבה םיגורתא
.םינמיסה ךכ לכ עגונ ןיא רימחהל

םיידיסח תונויער

ךרוד ךיז ןפראוו סע") םיידיסח תונויער בורל םיאצומ ונא רפוס-םתחה לש וירפסב"
קהבומה ודימלת ,רלדא ןתנ 'ר לש קהבומ דימלת היה רפוס-םתחה ,ןכש ,("רעטרעוו עשידיסח
א"ישת תוכוס דעומה-לוח תבש תודעוותהב יברה רמא ,"דיגמה לש ודימלת ,האלפהה לעב לש
.(31 'מע ,א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

- תופסונ תובר תויונמדזה דועב ומכ) רפוס-םתחה תבושת תאבהל יברה םידקה ולא םירבד
'עה ,173 'מע ,אי ךרכ ,תוחיש-יטוקלב הרצקב) ה"לשת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחיש םג האר
ותיבב הלוח ול שיש ימ" ל"זח ורמא עודמ ראבמ אוה הב ,וסק ןמיס םייח-חרוא קלחב ((31
תועצמאב השקבהש ,תומשנו םיכאלמ ןיב שרפה שיש - "םימחר וילע שקביו םכח לצא ךלי
(לארשי ינב) תומשנ תועצמאב השקבה ןכ-ןיאש -המ ,םיעצמוממ ידי-לע השקבל תבשחנ םיכאלמ
םיפתוש לארשי לכ"ש ןוויכ ,םיעצוממ ידי-לע השקבל תבשחנ הניא - םיכאלממ הלעמל םהש -
,רעצב םהינשש ןוויכו ...רעצמ ומעו שיגרמ ורבח םג רעטצמ דחאשכו ,תחא שפנו דחא ףוגו
שארה אוה םכח-דימלתה לשמ ךרד לע ,לגרה סנכיישמ (םימחר שקבל) שארה סנכייש רתוי בוט
."'וכ

...ןויע ךירצ

הלילב תויהל הכירצ הנישה רשא - חמת 'מע ,בי ךרכ ,שדוק-תורגיאב יברה בתוכ - אטישפ"
הניש ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קרו (םלוע לש ועבטב םג הארנכו .רתסנ יפ-לעו הלגנ יפ-לע)
."(רפוס -םתח יגהנמ רפסב הזב בותכש המב ןויע ךירצו) םויב הלק

:חכ תוא ,'א ןמיסב םש אבומל (הארנה לככ) איה רפוס-םתחה יגהנמל ונויצב יברה תנווכ
קספנ הכלהל ןכש ,"ןויע ךירצ"ש יברה ןייצמ ןכל ."תועש יתשכ הכשמנ ולש םיירהצה תניש"
אוהש סוסה תנישמ רתוי םויב ןשיל רוסא" :א ףיעס ,אלר ןמיס םייח-חרוא ךורע-ןחלושב
.("םויב ןשיי אלו" :'ה הכלה ,'ה קרפ ,תועד 'לה ם"במרבו) "ימישנ ןיתיש

'תושרד'ב ןויד

לש וצוריתל הבחרהב יברה סחייתמ (235 'מע ,הכ ךרכ ,תוחיש-יטוקל) הכונחל ויתוחישב
:"םיסינה לעו" חסונל א,זס (א"כשת םילשורי .ט"פרת שזולק) ויתושרדב רפוס-םתחה
!לכיהב ,םינפב אלא שדקמה רצחב ונניא הרונמה םוקמש דועב "ךשדק תורצחב תורנ וקילדהו"

.ראבמו וילע השקמ ,וצוריתב ןתונו אשונ יברה

'םילכ' ויה םיעמושהש ךכמ תואתשהו רפוס-םתחה תושרדמ תולעפתה יברה עיבה תרחא םעפ
.ולאכש תולענ תושרדל

"ותקדצמ יוארה דחא"

תוחישה -רפס) 'לבבבש וניבר תיב' סרטנוקב ראשה ןיבו תומוקמ רפסמב יברה איבמ ךכו
:(470 'מע ,ב ךרכ ,ב"נשת

הלגי ןמזה עיגישכלו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה דחא" ונשי רוד לכבש עודיכ
('ו קלח) טפשמ-ןשוח רפוס-םתח ת"וש האר - "'וכ וחלשיו ךרבתי םשה וילא
.(חצ ןמיס) ופוסב
תודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


ךדבעב ךפא רחי לאו ...ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
(חי,דמ)

אלמיש ,הליפתב ותנווכ רקיע היהי ,םיימשגה ויכרצ יולימ לע שקבמו 'הל ללפתמה םדא
הליפת לע .וכותב אצמנה ארובה קלחל העפשהו הכרב ךשמיתש ,ךרבתי ונעמל ותשקב תא ה"בקה
.םימש םשל איה ללפתמה תנווכ ירהש ,גרטקמ ןטשה ןיא וזכ

:בותכה זמרש והז

,הליפתב וינפל דמועו 'ה לא שגינ ("הדוהי") ידוהישכ - "הדוהי וילא שגיו"
איהש תיקולא שפנ :"ינודא" לש קלח ("יב") וכותב שיש ןווכל וילע - "ינודא יב רמאיו"
- יזאו .ללפתמו שקבמ אוה הנעמלו ,"הקולא קלח"
.ותליפת לע וגרטקי אל - "ךדבעב ךפא רחי לאו"
(ב 'מע טי ףד ,תישארב הרות-רוא)

* * *

."השעמ" ,תווצמ םויק למסמ - הדוהי ."דומלת" ,הרות דומיל למסמ - ףסוי

,העפשה ונממ לבקל ידכ ("דומלת") ףסוי לא שגינ ("השעמ") הדוהי - "הדוהי וילא שגיו"
."השעמ ידיל איבמש ,דומלת לודג" (מ ןישודיק) ל"זר רמאמכ ,השעממ הלענ דומלת ירהש

.ףסוי לש ותעפשה יב ךשמות - "ינודא יב רמאיו"

חישמה תאיב ןמזב ,אובל-דיתעל לבא ;לודג דומלת (םירוריבה תדובע ןמזב) התע קר םלוא
השעמ ףוס" תניחבב - לודג השעמ היהיו השעמה תלעמ הלגתת (םירוריבה תדובע תומלשו רמג)
.ףסוי טבשמ אל ,אקווד הדוהי טבשמ היהי חישמה ךלמ ןכל ."הליחת הבשחמב
(191 'מע ט"צרת םירמאמה-רפס)

* * *

,ותכרב לבקל ורודבש "קידצה ףסוי" לא שגינ ידוהישכ - "הדוהי וילא שגיו"

איבמה רבד ,קידצה לש תינחורה ותעפשה וב סנכיתש שקבמ אוה הליחת - "ינודא יב רמאיו"
,ןכמ רחאל קר .קידצה ןיבל וניב םייוסמ דוחייו בוריק ידיל

תוברקתה רחאל םג לבא .םייטרפה ויניינעב ומצעל הכרב שקבמ אוה - "רבד ךדבע אנ רבדי"
,ךישממ אוה ןכל .קידצה יבגל וכרע טועימ תא שיגרמ אוה ןיידע וז

,םייטרפה ויניינעב ודירטמו קידצה לש ונמז תא זבזבמ אוהש לע - "ךדבעב ךפא רחי לאו"
,קידצה יבגל ךרע ירסח םהש

םימוד םיקידצו ,(דל ב"חז האר) ךרבתי ותוכלמ תדימל זמור "הערפ" - "הערפכ ךומכ יכ"
.קידצה םג ןכ ,ויתוירב לכ לבוס אוהו דסחהו בוטה תילכת אוה ה"בקהש םשכ ;םארובל
(א"ישת שגיו תשרפ תחישמ)


לע הכב ןימינבו ךביו ויחא ןימינב יראוצ לע לופיו
(די,המ) ויראוצ

ןימינב לש וקלחב תויהל ןידיתעש תושדקמ ינש לע :ךביו ויחא ןימינב יראוצ לע לופיו
ופוסו ףסוי לש וקלחב תויהל דיתעש הליש ןכשמ לע :ויראוצ לע הכב ןימינבו .ברחיל ןפוסו
(י"שר) ברחיל

ןכשמה ןברוח לע הכב ןימינבו ,ןימינב לש וקלחבש תושדקמה ןברוח לע ףסוי הכב עודמ
?ולש קלחבש שדקמה ןברוח לע דחאו דחא לכ וכב אל המל ;ףסוי לש וקלחבש

ידכ ותלוכיבש לכ תושעל וילע - 'ברח' וריבח לש ינחורה 'שדקמה'ש םדא האורשכ ,אלא
ובצמ לע רעטצהל וילע ,ירפ תאשונ הניא ותולדתשה םא ךא .רבדה תא ןקתל ורבחל רוזעל
.העמד ךכ לע ליזהלו ורבח לש דוריה

תושעל וילע אלא ,הייכבו החנאב קפתסהל ול רוסא ,'ברח' ולש 'שדקמ'ה רשאכ ,םלוא
.שדחמ ותונבל ידכ ץרמה אולמב לועפלו
(148-150 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקל)


ותא ויחא ורבד ןכ ירחאו םהלע ךביו ויחא לכל קשניו
(וט,המ)

והז) םיטבשה תרשע תולג לע הכב אוהו שדוקה-חור ףסויב הצנצנש ,רמאנ (קוספה לע) רהוזב
-חור תארשהל וכז אל יכ ,וכב אל ויחא ךא ,(םיטבשה תרשע תולג לע זמרל ,'י רסח "םהלע"ש
.שדוקה

-לעו ףסוי תא ורכמש ינפמ התרש אל איה ךא ,םיחאה לע תורשל הכירצ התיה הניכשה םנמא
דגנכ הדימ ,ושנענ ןכל ;(זכ קוספב י"שרפ האר) םהיבא בקעימ הניכש הקלתסנש ומרג ךכ ידי
.ףסוי םהילא עדוותנ רבכשכ םג שדוקה-חור םהילע התרש אלו הדימ
(וצק-הצק 'מע 'א ךרכ קחצי-יול יטוקל)


רב תואשונ תונותא רשעו םירצמ בוטמ םיאשונ םירמח הרשע
(גכ,המ) ךרדל ויבאל ןוזמו םחלו

(י"שר) ...ונמיה החונ םינקז תעדש ,ןשי ןיי ול חלשש ארמגב וניצמ :םירצמ בוטמ

?ןיי ול חלשש ןינמ

ימלשוריה דומלתה םגריתו ,"רמח התשת בנע םדו" ,(בל םירבד) ביתכדכ ,ןיי ושוריפ "רמח"
,"ךסמ אלמ רמח ןייו" ,(הע םיליהת) רמאנ ןכו ."רמחד סוכ ןייתש ןווהי אדה ןמ" -
.ןיי םגו רומח םג אוה "ארמח" - ארמגה ןושלבו ."קזח ןיי" - י"שרפו

םג (םירומחל ףסונ) חלשש בותכה ונל זמור ,("ו" ילב) ביתכ רסח ןאכ "םירמח"ש ןוויכו
."רמח" ארקנה ןשי ןיי
(1976 'מע ה ךרכ תישארב הרותה-רוא)

* * *

,ןפגל ולשמנ לארשיו ,"םרשב םירומח רשב רשא" (גכ לאקזחי) בותככ ,רומחל הלשמנ םירצמ
זמר אוה ןיי םינועט םירומח ףסוי חלשש הזב ."עיסת םירצממ ןפג" (פ םיליהת) בותככ
."םירצמ תא ולצניו" (בי תומש) בותככ ,"םררבל" ולכויו ,לארשיל םילטב םירצמש ויבאל
(1976 'מע ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

ידי לע לארשי ול וכזש ,"הרות לש הניי"ל זמור ויבאל ףסוי חלשש ןייהש ,ובתכ םישרפמה
.םירצמ תולג

ומצע לע לבקל בייח םדאש ךכל םיזמור ןייה תא ואשנ רשא םירומחהש ,ףיסוהל שי הז יפל
הרות לוע לבוס" ,י"שרפו ,"םרג רומח רכששי" ,(טמ תישארב) רמאנכ ,אשמל רומחכ הרות לוע
."דבכ אשמ ותוא ןיניעטמש קזח רומחכ

תויהל םדא ךירצ "הרות לש הניי"ל תוכזל ידכ - "הריע ןפגל ירסוא" ,(םש) רמאנש המ והז
.אשמל רומחכ
(טפקתת ףד 'ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

תונושל 'ג "ןוזמו םחלו רב"ו ,חספה גח לש תוסוכה עבראל זמר וב שי ףסוי חלשש ןייה
."רדס"ה לילב םיכרועש תוצמ 'גל םיזמור ולא

.ןייו הצמב חספה גח תא וגגחיו םירצממ לארשי-ינב ואצי רבד לש ופוסבש ויבאל זמר ףסוי
(אי-י 'מע ב ךרכ רהוזל קחצי-יול יטוקל)

אמרג ןמזה


ם"במרה דומילל רשקב יברה תוארוה
ימויה

גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

-לכ-לע וא ,תחא הכלה (םויל םיקרפ השולשל ףסונב) ודמלי ,הזל םיכיישה הלאש יאדכ
.1'וכו לופלפו ןויעב ,(םיקרפ השולש) ימויה רועישהמ ,דחא טרפ םינפ

םינש רשע ןב"ו "ארמגל הרשע שמח ןב" ליגל תחתמ םידלי םג ם"במרה דומילב לולכל ידכ
דיה דומילל םיכייש םניא ןיידעש הלא ,הזב-אצויכו תועידיב תונטקו םינטק וא ,"הנשמל
יפל םהל תאז וריבסי םיכירדמהו םירוההו) ם"במרהל תווצמה רפסב םוי לכב ודמלי - הקזחה
.2(םכרע

:םישנ ןיינעל

.םישנאכ 'ךומכ ךערל תבהאו' תוצמב תובייוחמ - לארשי תודחאד הלעמה ןלצא ךייש (א

םוי לכב ול הכחא"ש רחאמו .ןהל תוכירצה תוכלה דומלל תובייוחמש ןיד-קספה עודי (ב
םג ,איבהל תובייוחמ םישנש תונברק ,ם"במרב םישדקו תונברק 'לה ללוכ הז ירה "אוביש
תכרב תוכרבמו) רכש ןהל שי ,תובייוחמ ןניאש תוכלהה ראש לע םגו .ב"ויכו חספ ןברק
תורודבו ."תולפית הדמלמ"ד ששחה ןיא ןהימעט ילב תוקוספ תוכלהב :ריעהל דועו .(הרותה
ןדמלל רפס יתב ודסי לעופב השעמלו 'הל תושעל תע איהש לארשי ילודג לכ ד"ספ םינורחאה
- הבושת ,תורשי תועד ,'וכ ותאריו ותבהא םשה תעידי - ללוכ) תוכירצה תוכלהו כ"בשות
יתבב תודמלמ םישנש לארשי ילודג תמכסהב בר השעמ - וזמ הרתיו .(דיבש עדמה רפס ןכות
.3ב"ויכו תיציצ תוכלה ללוכ ,םינטק םינבל רפס

ךוניח דחוימבו ללוכ ,'תיבה תרקע' תויהל ירקיעה ןדיקפתש ןוויכמ - םישנל עגונבו"
דומילב ןהלש רועישה ,אלימבו ,ירקיעה ןדיקפת יולימל שדוק ןנמז בור ירה ,תונבהו םינבה
םתודחא - תירקיעה תומילשה וב שי ,הז םע דחיבו ,(תווצמה רפסב) תומכב ןטק אוה ם"במרה
,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ."דחא בלב דחא שיאכ" הלוכ הרותה לכ תא ללוכה דומילב לארשי לכ לש
דומילב רתוי תילענ תומילשל עיגהל תלדתשמו הצפח לארשי ישנמ תחא לכש ,טושפ םגו ןבומ
םיקרפ 'ג - הזב שאר תניחבב דמולה השענ הז ידי-לעש - לודג יכה רועישל דע ,ם"במרה
םיקרפ 'ג םידמולהל ד"יה רפסב ם"במרב ימויה רועיש לע התע בכעתנ ,ךכל םאתהבו .םויל
.4"...םויל

והשימ וא ,ד"בארה תוגשה תא םג 'הקזחה די'ה םע דחי דומלל הארוה לע עודי אל
.ם"במרה ישרפממ

,רחמ לש ם"במרה תא (תוכוס דעומה-לוח ילילב טרפב) תולילב םימעפ המכ 5דמיל יברה
.6ךכ גוהנל ןתינש הרואכל ןאכמו

חילציש ידכש ,שרד יברהו ,תובוחה תא ריזחהל לכויש יברהמ הכרב שקיב םדאש עריא
.7ם"במרב "ויתובוח תא םלשי" לוכ םדוק ,הזב

וליחתיש יברה עיצה ,ם"במרב דומילה תנקת לע ןמז-רחאל םהל עדונש הלאל רשקב
לכ תא דחאל ידכ ,םידמולה ראש םידמול ותואש ('רועיש הרומ'ב ספדנש יפכ) ימויה רועישהמ
.9הז ינפלש םירועישה תא ומילשי - ןמזה ךשמבו ,8םידמולה

ם"במרה םויסל תועגונה תוארוה

:10'םויס'ה תגיגחל תוכיישה תוארוההמ

דומילה תא םימייסמש ינפל 'םויסה תוגיגח' תא ךורעל ןיאש ,טושפ םגו ןבומ"
...רוזחמד

וב ןקתל יוארד אמוי ,רשוכה תעש דע" 'םויס'ה ןמז תא ןירחאמש לארשי גהנמש ,ריעהלו"
.12"'וכ םע בורב ,רודיה רתויב השענ זאש ,הרותה דובכ םושמ" 11"'וכ הדועס

ןיפיכתמ" ,ם"במרב ,הנורחאה הכלהה וא ,תונורחאה תורושה דומיל םע" :ומצע 'םויס'ב
.13"[הרותה ידוסי 'לה תליחתמ -] ם"במרה תלחתהמ תודחא תורוש דומלל - "המלשהל הלחתה

ירפסמ 'רפס' לכ דומיל םויסב םג ,"ךלמ תרדה - םע בורב" ,'םויס' תגיגח ךורעל שי
.14ם"במרה
.233 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקל (1

.234 'מע םש (2

.235 'מע םש (3

.הגומ ,348 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"ס ז"משת רייא ה"כ ד"בח תונבו ישנל החישמ (4
.דועו ,1820 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,ד"בח תונבו ישנל מ"דשת רייא ה"כ תחישב םג הארו .ונלש תושגדהה
א"פ תוחפלו פ"ג דומלל לדתשהל ןהילע ,ךכ-לכ תודורט ןניאש םישנ וא ,ןיאושינה ינפל תונבש ,ךכמ רורב
.םויל

.(קוק ברה דסומ) 'םעל ם"במר' תאצוהב שמתשה ,םיברב ם"במר דמיל יברהשכ יכ ןייוצי (5

אל" :יברה הנע ,"וינפלש הלילב ינולפ םויד ת"תח ורמא םאו" הלאשה לע ,ת"תח ירועישל רשקב כ"אשמ (6
.חל 'מע 'ב ךרכ םחנמ לכיה ץבוק - "הזב יתעמש

.העומשה יפמ (7

דומילבש ןוויכ ,ןדיד ןודנב ךייש ןיא הרואכל - (חק ס"ר ח"וא ע"וש) ןימולשתל םדוק הבוחד ןידה" (8
יטוקלב יברה תרעה - "27 הרעה 232 'מע זכ ךרכ תוחיש יטוקלב ש"מכ ,רוחיאהו המידקה עגונ 'ד"יה רפס'
.ןלהלד תוחיש

ם"במרב תובוחל רשקב הארוה וז הרואכלו .ע ס"וס ד"וי גהנמו 'לה ירעש ,236 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקל (9
זאש ,רדסה לע דומלל יאדכ" ,יעובשה הרות-יטוקלה דומילב בוחל רשקב יברה הרוהש ומכ הזש ריעהלו .ללכב
תמדוק המלשהה - ת"תחל רשקב כ"אשמ ,(365 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקל) "'ןשי בוח' כ"אשמ ,גישי ס"וסש הוקת
.(אצק 'מע א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש ,אלש 'מע ג"יח ק"גא)

וספדנש תוארוהה .1304 'מע ב"ח ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב האר ,'םימויס'ה ןונכתל רשקב (10
א"נמ שדוח ימיד תותכסמה-ימויסל הארנכ תוכייש - 20 'מע טפר ןויליג 'תורשקתה'ב םשמו 11 'מע 175 מ"יבב
.(19 'מע בצר ןויליג 'תורשקתה')

.זיק 'יס ץנימ ם"רהמ תבושתמ ,זכ ק"ס ו"מר ד"וי ך"ש (11

-יטוקל ,ו"משת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש תחישמ ןיינעה לכ) זכ ק"ס א"נקת 'יס ח"וא לע םייח תרות 'ס (12
.(660 'מע תופסוהב 'ב ךרכ תוכלמ-ןיי 'סב ק"הלבו ,357 'מע וכ ךרכ תוחיש

,*"'וכ ליחתהל ינרזעת ןכ 'וכ םייסל ינתרזעש םשכ" תרימאב םיקפתסמ ס"שב תכסמ םויסל עגונב םנמא" (13
יאדכ ןכל ,לעופב השעמל הכלה ,"תוכלה תוכלה" וניינעש ןוויכמ ירה ,ם"במרה לע 'םויס'ל עגונב ,כ"פעא לבא
ןה דומילה רקיעש ,ג"הושב 9 'עה 205 'מע א"ח ח"משת ש"הס הארו] ם"במרה תלחתהמ לעופב דומלל ןוכנו
ראבלו ,רפסה ךותמ דומלל ,רומאכו .[הרותה ידוסי 'להמ ליחתהל יברה גהנ ןכלו ,'וכו תומדקהה אלו תוכלהה
םייקל םיחרכומו הרירב ןיא ירה - ארוביצד אחריט םע ךורכ רבדהש ףא ,ןכש ,פ"כע "הפיאה תירישע"ד ןפואב
.(1700 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ה"משת ןסינ א"י תחישמ) "לארשי גהנמ"

--------

.טיר 'מע ד"ח קירטיח 'יש י"ר ח"הרהל 'םירבד תמישר' ,תאז ורמא אל שטיוואבוילבש רפוסמהמ ריעהל (*


.מ"כבו ,447 'מע ב"ח ,193 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר (14עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שגיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב 'ט

:יעיברל ,1(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" :םימייסמ ,ישילשל :הרותה תאירק .תירחש
.2(זכ,ומ) "םיעבש ,המירצמ האבה" :ישימחל ,(ז,ומ) "המירצמ ותיא"

ןושאר םוי
תבטב הרשע

.3רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .4רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.5הייתשל תונתהל ךירצ

.4:28 :המידקמה תעדל הלפשה רוזאב רחשה תולע

ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ ,םילשורי לע לבאתהל תעד םהב שיש םינטק
.6םינדעמ

(ץ"שה תרזחב) תירחשב םג 'וננע' רמוא ץ"שה לבא ,החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה :תירחש
קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב
.8'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא םאו .7"םינעתמ השולש

:9תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,10הדימעב ןתוא םירמוא

:11ןלהלד רדסב ,הרשע-הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / 'ה םע יכ / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/ השארה ןבא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / םייוג ואב םיקלא / 12ךלמ ל-א / הרכזא
רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 14ךימחר רוכז / ךלמ ל-א / 13וחטב יכ יתובא / ךלמ ל-א
/ ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 16ונעשפו ונעשרה / 15ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל
ךרב' :ובו ,18ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 17ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [19'רפסב ונרכז' אלו] '...ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע

:הרותה תאירק

.20םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ול רצו ,הנעתמ וניאש ימ הרותל וארק .21הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.22הלעי - םשה לוליח ינפמ עידוהל

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו ...םוחר ל-א 'ה 'ה" ,"...ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ,יברה .23הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.24רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה

'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.25'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל

ך"נתב אמויד אניינעמ םויה דומלל (ב"ויכב םיגהונל) םוקמ שי הרואכל :הרות ירועיש
.26(דכ לאקזחי .ה-ד,בנ .א,טל הימרי .ג-א,הכ ב-םיכלמ)

םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב :הקדצ
.27םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע יפל

:החנמ תליפת

'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,חוכב אנא ,תרוטקו רבדיו :הרדס .28"תרחואמ העשב"
םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל תירחשבכ
.'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ - ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד"
.29הרשע -הנומש תליפת ,שידק יצח ,וללהי

חכש םא ."עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' דיחיה םג רמוא החנמב
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
.'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שה .ןורחאה 'ןוצרל

רחאל איה הלפתה םאב קר ,30וז הליפתב םג םהיפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא ,םייפכ םיאשונ ןיאשכו .(3:35 :הלפשה רוזאב) החנמה גלפ

.29םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ,'ונכלמ וניבא' ,ןונחת

.5:04 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצ

-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברע ליחתהל שי ,31ןיתמהל רוביצל השק םא :תיברע תליפת
.הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,תיברע תליפת וז העשב ומייסיש - תוחפלו ,עמש

ישימח םוי
תבטב ד"י


.הלילה לכ - (הליחתכל) הנבל-שודיק ןמז ףוס :ישימח םויל רוא
.(הגומ יתלב) 175 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' (1

שמוחב .ותעשב היסורב לארשי גהנמכ םה םש םיספדנה 'דכו םיקספהה) 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ ,ונגהנמ (2
.ת"תח 'סבו םיליגרה םישמוחב ה"כו (תורטפהה תאירקו ת"הרק תעימשל יברה שמתשה הז

ראש יבגל ארמוח וב הנשי ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (3
אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו .(נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"ט ךרכ .267 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקל האר) תומוצה
בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה לכב ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב םג
- תומוצה ראשב רשאמ רתוי תבטב הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש
.464 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקל

בפר ןויליג ,'תורשקתה'ב ןמסנה הארו .(רחשה תולעב ליחתמ םוצהש) 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיס (4
.4 'עה 18 'מע

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (5
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס םש םייחה ףכ ,ה ק"ס נ"קת 'יס ב"נשמ האר (6

םיאולימה רעש ולש ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע םיגהנמה-רפס (7
בתכנש) םיניד-יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס
ז"טשת ד"בח-ללוכ חולל ויתוהגהבו גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא
הרוה ןכו] ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (רתסא תינעת םויב הז חול האר)
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) [רשוי-טקל 'סב אבוה - ד"הת לעב

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (8

('רוא הרות' רודיסמ םוליצ) םש 'תוחילס'ה .356 'מע 'ה תליהת רודיס .356 'מע 'ה תליהת רודיס (9
םירודיסב ןוקיתה הארו) 'םיפא ךרא ל-א' ,'ונל חלס'ב תוליחתמ ןכלו ,הליפתה ינפל הרימאל ןרוקמב תודעוימ
תורמאנ ןה ונגהנמ יפל םלוא .(372 'מע ז"משת תרודהמ ללוכ דע ,רבעב א"ות 'יסב ספדנה לע 344 'מע ולא
'ה תליהת רודיס הארו .52 'מע םיגהנמה 'סב ראובמכ תובייחתמה תוטמשהבו ,ןונחת ירחא ,הליפתה רדס ךותב
.ק"האב וז הנש רואל-אציש

ףא (ותפוח םויב ףאו) התשמה ימי 'זב ןתחב ףאו ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה הלימ-תירב הלח םא
האר) תוחילס ורמאי אל םמצע תירבה לעבו ןתחהש א"יו .ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,ןונחת םירמוא ןיאש
:ןלהלדכ הארוה הזב התיה םנמא .(357 'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז"ס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה

רמא תוחילסה תרימא ינפל ,תוחילס ק"שצומב .ילש התשמה ימי תעבש ךותב ויה ד"ישת תנש לש תוחילסה ימי"
רמאיו"ל הנווכה הארנכ] ןונחתל עיגנשכ לבא ,רוביצה םע דחיב ס"נכהיבב רמאת תוחילסה לכ :ר"ומדא ק"כ יל
ןונחתה ורמגישכו ,רמאת אל התאו ,ןונחת רמול רוביצל רשפאל ידכב תסנכה תיבמ אצת זא ["עגר ושובי ...דוד
'יש ל"יר ח"הרה) "...םינשה לכ כ"חא וגהנ ןכו .להקה םע תוחילסה תרימא ךישמהלו ס"נכהיבל רוזחל לכות
.תירב לעבל ה"הו ,תאצל צ"או 'ןונחת' ןיא ןאכש אלא ,צ"תד תוחילסל ה"ה הרואכלו .(רנורג

'ו תחישמ ,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב היולת ותרימאש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל
-תוחישבש ע"צו .'ךנעי חצנמל' ינפל ג"הושב ךליאו ח"לשת תנשמ 'ה תליהת ירודיסב ספדנ ןכו .ה"לשת ירשת
,תוחילס ורמא אל ןכלו יברה לש ןיינמב ןתח 'יה מ"שת הילדג םוצבש ,רפוסמ 865 'מע א"ח מ"שת שדוק
.ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' םג האר .ש"ייע ,ונכלמ וניבא רמול יברה הרוה ע"ומש רחא שידק רמול ודמעשכו
.(18 'מע אלש ןויליג 'תורשקתה'

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (10

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (11
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (12
.344 'מע 'ה תליהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (13
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיוב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,'ו אלב "ךתעושיב ונדקפ" וב ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (14
.'ד"בח

התא" ירחא .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (15
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ " ...ונרס ...ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (16

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (17

ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ להקו ץ"ש וידחי ולוכ (18
.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ

'כ-הו אבשב 'ז-ה תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג תונורחאה םינשבו ,'ה תליהתו רוא-הרות ירודיסב
'ז-ה תויכז :ה-ג"לשת םינשהמ םלשה רוזחמב וליאו .א"שת .י.נ ,א"ות רודיסל ןוקיתה חולב ה"כו ,קורושב
.דועו ,ופוסב 'א ךז ךרע םלשה ךורע ,110 'מע 'לארשי תדובע' רודיס הארו .קיריחב 'כ-הו ץמקב

חנ ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע םיגהנמה-רפס (19
.זלק 'מע

.נ"שו .םש םיגהנמה-רפס (20

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (21
םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב .(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו
'יס ב"ח אנינת בישמו-לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא-ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה
'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח-ללוכ חול (22

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (23

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (24

םש ,'ה םשב םהרבא ארק םהבש םיקוספל דוגינב) הז םימעט-קספהמש ,ריעהלו .הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (25
ונרופסה ,ינוקזחה ד"כו ,ארק 'הש אוה שוריפהש (טי,גל ליעל) ע"בארה חיכוה ("'ה"ל "םשב" ןיב קספה ןיא
בתכ רבכו .(פ"הע המילש הרותב 'ע) ארק השמש ושריפ לאנברבאהו (ם"ארה יפל) י"שר ,םימוגרתה וליאו ,דועו
זט ךרכ תוחיש-יטוקל) קוספה טשפל םימיאתמ םניא םא ףא ארקמה-ימעט יפל קוידב הרותב אורקל םיבייחש ,יברה
רשקב תאז בתכ (אנר ע"ס ג"כשת םילשורי סופדב) 'ןשוריפו תוינעתה תוליפת רדס' םהרדובאב םנמא .(572 'מע
.ע"עו ."הזב םיעוט ןומהה בורו" םייסו ,הליפתל

.ב"תו זומתב ז"יל רשקב 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב אבומה פ"ע (26

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (27
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

תועשב אלא ,העיקשה ירחא אל" :םשו .216 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקלמ) הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (28
.(םש העיקשה ינפל העש יצחכ דע ךרעל אוהו "באב העשתב 7 העשבו זומתב רשע-העבשב 8 העשב לשמל ,תורחואמה
"הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש ,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס,וכ תינעת) 'מגה פ"ע תאזו
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ

.ד"בח-ללוכ חול (29

רבתסמ .'ותיעב רבד' חול - וז הליפתב ללכ כ"נ םניאש םויכ ק"הראב 'וכו ןילופ ידיסח גהנמכ אלש) םש (30
ךכ םיגהונל שי הרואכלו .(ד ק"ס םש םייחה-ףכ 'עו .רוחיאב החנמ ללפתהל םיליגרש ןוויכ הזמ וענמנש
,ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל
-יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ - ףסוי-טוקלי הארו ."החנמל ךומס" ד"ע ,ל"נה 'מגבש 'ךומס' 'יפ והזש
םירפסב ואבוה ןכ .ךליאו החנמה גלפמ ןיליקמה םיזנכשאהכ אלו ,(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג
האר ,כ"כ דיפקהל ןיא הזב הרואכלו ,כ"נל יוארה ןמזה ינפל ונכרב א"וא ץ"שה תרימא תודוא תועד םש ל"נה
.םש א"מרהמ טכק ס"וס ז"הדא ע"ושב

ןכאו ,תינעתה םהילע השקש הלאכ שי דימת ירהש ,כ"הצ רחאל ןמז-ךשמ תיברע תליפת רחאל ןיא ,ןבומכ (31
ב"רת 'יס םירפא-הטמב הארו ,ךרוצ אלל םידקהל ןיא ךדיאמ ךא .םדקומ יד תיברע יברה ללפתה תוינעת יאצומב
.ט"כס


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il