- ט"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה תבטב ו"ט * יחיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


- "העירז"ד ןפואב םינבה ךוניח
"םייחב וערז"


לארשי םעל קוזיח הקינעמו תישארב רפס תא תמתוח ונתשרפ
- "בקעי יחיו" * םירצמ ץראל הדיריב התלחתהש תולגה ןמזב
לש םתויחצינ תשגדומ הזבש ,הרות יפ-לע םייתימא םייח
םייחב וערז המ" * הלואגה ןמזב הלגתתש יפכ ,לארשי-ינב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "םייחב אוה ףא


רפס ,הרות ישמוח השמחד (1תובישחו הלעמב םג) ןושאר רפס םתוחו םויס איה יחיו תשרפ
- 2"םירשי וארקנש בקעיו קחצי ,םהרבא רפס" ,"רשיה רפס" ארקנה ,(שאר ןושלמ םג) תישארב
-ינב לכ) "םינב"ה תדובע תוללכל חוכ-תניתנו הארוה הווהמש - 3"םינבל ןמיס תובא השעמ"
ד"כ לכבו ,הז-ירחאלש םירפס 'דה לכב תכשמנו ,"לארשי ינב תומש הלאו"ב הליחתמש (לארשי
לכ ףוס דע לארשי-ינב ימי ירבד ,"םימיה ירבד"ל דע ,םיבותכו םיאיבנ ,הרותד שדוק ירפס
.תורודה

:הרותבש ןושאר רפס םימתוחו םימייסמ הבש השרפה לש הנכותבו המשב שגדומו

בקעי ייח םיווהמ ,6"תובאה 5ריחב" אוה "בקעי"ש ןוויכש - 4"בקעי יחיו" - השרפה םש
לכ 7לארשי-ינב לכל םיכשמנ ודי-לעו ,"בקעיו קחצי ,םהרבא רפס" "רשיה רפס"ד לכה-ךסה
דעו ,(9"ומינפ וזחי 8רשי"ד ןפואב איה המצע הכשמההו) "רשיה רפס"בש תובאה יניינע
.תורודה לכ ףוס דע לארשי-ינב לכ לצא "בקעי יחיו"ד בצמו דמעמה השענש

השנמו םירפא" ,11ףסוי ינבל ותכרב םג הז-ינפלו) 10וינבל בקעי תכרב - השרפה ןכותו
ב"י ,וינב לכל בקעי יניינע (13הכשמה ןושלמ הכרב) תכשמה - (12"יל ויהי ןועמשו ןבוארכ
.תורודה לכ ףוס דע לארשי-ינב לכ םיללוכש ,14םיטבשה

בקעי ייחש - 16"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" ,"תמ אל וניבא בקעי" :15ל"זח ןושלבו
וערז" , תורודה לכ ףוס דע וערז-ערזו וערז לצא םיכשמנש הז ידי-לע םייחצנ םייח םה
לש וניינע ,17"ונימי ךרואו ונייח" ,הרותה םויקו דומיל ידי-לע םייתימא םייח ,"םייחב
."לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" 18בותכש ומכ ,בקעי

קזח קזח" םיזירכמ הרותבש ןושאר רפס םימתוחו םימייסמ הבש יחיו תשרפ תאירק םויסבו
דע לארשי-ינב לכד הדובעה לע קוזיח הווהמ "בקעי יחיו"ש - (20לארשי גהנמכ) 19"קזחתנו
.תורודה לכ ףוס

ראבל שי - 21הלא תוישרפ ןירוק ובש ןמזהל דחוימב תוכייש הרותה תוישרפש עודיה יפ-לעו
חוכ-תניתנ הווהמש ,רשיה רפס ,הרותבש ןושאר רפס םויס) יחיו תשרפד תוכיישהו רשקה םג
.תבטב הרשעל (תורודה לכב לארשי-ינב תדובעל קוזיחו

:הדיתעה הלואגב דיתעה שדקמ ןיינב תלחתה אוה תבטב הרשע לש וניינעש רמול שי

ןוויכ ,ירה ,שדקמה-תיב ןברוחד תוערואמה תלחתה היה תבטב הרשעד רוצמהש יפ-לע-ףא
תלחתהש ,אצמנ ,יחצנ תיב ,22דיתעה שדקמ הנביי הז ידי-לעו הז ירחאלש איה הזב הנווכהש
.דיתעה שדקמד ןיינבה תלחתה (רקיעבו) םג איה שדקמה-תיב ןברוחד תוערואמה

לזרב תבחמ ךל חק התאו" - תבטב הרשעד רוצמהל תוכיישהב ןתינש ןמיסהב זמורמ הז ןיינעו
ןברוחה (תלחתה) לש תילכתהו הנווכהש - "לארשי תיבל איה תוא 'וג לזרב ריק התוא התתנו
-תיבב השודקד "לזרב"ד תומילשה הלגתת הז ירחאלש ידכ ,איה ,הז-תמועלד לזרב ידי-לע
.23דיתעה שדקמה

(רשיה) ןושאר רפס םתוחו םויס - יחיו תשרפל תוכיישהו רשקה םג ראבל שי הז יפ-לע
:הז-ירחאלש םירפסה לכ לע ("קזחתנו קזח קזח" קוזיחהו ,הרותבש

םירצמ ץראב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמב אוה הרותבש ןושאר רפס םתוחו םויסש ןוויכ
שגדומכ] תולגה תלחתה השענ הזמש ("םירצמב ןוראב םשייו" ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו")
םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" (יחיו תשרפ תבש תחנמב ןירוקש) 24תומש רפס תלחתהב ךשמההב
- [25םירצמב ןוראב םשייו ...ףסוי תמיו"ש ירחאל םירצמ דובעיש תלחתהב וכשמהו ,"המירצמ
26ל"זח ןושלבו] הלואגה לא תולגה ןמ היילעהל דע ,תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחב ךרוצ שי
היילעה ליבשב איה תולגהד הדיריהש ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר"
יקולא 'ה" םימיה ירבד (שדוק ירפס ד"כ לכ) םתוחו םויסב בותכש ומכ ,[הלואגהד
,"לעיו ומע ויקולא 'ה ומע לכמ םכב ימ 'וג םילשוריב תיב ול תונבל ילע דקפ ...םימשה
דובכ היהי לודג" בותכש-ומכ ,רתוי הלענ שדקמה-תיב תונבל הלואגה לא תולגה ןמ היילעה
.27ישילשה שדקמה-תיב לע רקיעב(ו םג) ,יאקש ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה

:"בקעי יחיו" - אוה תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה ןכותו

םורמ ,הצקה לא הצקה ןמ חירבמש ןוכיתה חירב ,יעצמאה וק אוה ,הרות וניינעש ,בקעי
אלל הלעמל אוהש ומכ הטמל דרויו ךשמנש ,ונייה ,28ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה
(29"בקעיל תמא ןתית") תיתימא תואיצמ ,ותואיצמ ףקות הלגתמ הז ידי-לעו ,םייוניש
לכ לע לארשי-ינב לכל קוזיחה ךשמנ ודי-לעו ונממ ,ןכלו ,("תמ אל וניבא בקעי") תיחצנו
םייתימא םייח ,"בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ םלצא השענ תולגב םתדיריב םגש ,תולגה ךשמ ןמז
יוליעהב הלגתמש יפכ ,לארשי-ינבד תויחצנהו תויתימאה ,ףקותה שגדומ הזבש ,הרותה יפ-לע
-תיבו תישילש הלואג ,יחצנ שדקמה-תיבו תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגד תומילשהו
.30בקעי (תובאבש ישילשה) םע םירושקה ,ישילשה שדקמה

:רתוי תויטרפבו

וערז"ש הז ידי-לע השענ המילשהו תיתימאה הלואגהל דע תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה
-ערזו וערזד םויקהו ךשמהה ,"וערז"ב הלגתמו תשגדומ בקעיד תויחצנהש ןוויכ - 31"םייחב
הז ידי-לעו ,בקעי לש ויכרדב םוי םוי ייחב םייחב םתגהנהב ,תורודה לכ ףוס דע וערז
.32בקעי דגנכש דיתעה שדקמו הדיתעה הלואגהד תויחצנה לעופב הלגתמ

ותטימ התיהש לע" ,"הטימה שאר לע לארשי וחתשיו" - השרפה ךשמהב שגדומ הז ןיינעו
ב"י לכד תומילשבש - (34"עמשמב םלוכ םתוא ךרביו") םיטבשה ב"י לכל ותכרבו ,33המילש
דע ("בקעי יחיו") בקעי ייחד תויחצנה הלגתמו תחכשנ (לארשי-ינב לכ םיללוכש) םיטבשה
.תיחצנה הלואגה לא תולגה ןמ םילועו םיאצוי הז חוכבש ,תורודה לכ ףוס

תלחתה הווהמו תללוכש העירז לש ןיינע אוה תולגהש זמורמ "םייחב וערז"בש ,רמול שיו
החימצהש םיעדויש ןוויכ ,תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה ןכות והזו ,הלואגהד החימצה
.35"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד העירזה ידי-לע תישענ הלואגהד

שגדומ תבטב הרשעב ,יכ - תבטב הרשעל יחיו תשרפד תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לעו
ףקותו קזוחב דיתעה שדקמד ןיינבה תלחתה אוה םילשורי לע רוצמב תולגהו ןברוחה תלחתהש
תללוכ םירצמל הדיריהב תולגה תלחתהש שגדומ הבש ,יחיו תשרפ זא ןירוק ןכלו ,יחצנ
תלחתה הווהמו תללוכש ("םייחב וערז") העירזה תמגודב ,תיחצנה הלואגה תלחתה הווהמו
.יחצנ ןפואב החימצה

השעמל עגונב יחיו תשרפמ "םיחקול"ש חוכ-תניתנהו הארוההו דומילה םג ןבומ הז יפ-לע
העירזהב יחצנ ףקותו ולש השעמו רוביד ,הבשחמב קוזיח תפסות - "םייחב וערז" - לעופב
:הלואגהד החימצה דימו ףכית האיבמש תווצמו הרותה יניינעד

ךינבל םתננשו" םג ללוכ) תונבהו םינבה ךוניחב קוזיח תפסות - "וערז"ב הלועפהל עגונב
ךנחמה (ברהו) באה תלועפ תקספנשכ םג ךשמנו ךלוהש ,יחצנ ףקותב (36"םידימלתה ולא
ךוניחה תלועפש ןוויכ ,(תובוט םינשו םימי ךרואל ,םירחא םיניינעב קסעתהל ךישממש)
לכ ףוס דע וערז-ערזו וערזד החימצה ךשמה לעופב האיבמו תללוכש ,העירז לש ןפואב התשענ
."םייחב אוה" ,ךנחמה ייחד תויחצנה ףקות רכינ הזבש ,"םייחב וערז" ,תורודה

,תיטרפ הלועפ לכש - "העירז" םשב תארקנש ולש הלועפו הלועפ לכל עגונב הז ךרד-לעו
לעופב האיבמו תללוכש "העירז"ד תויחצנה ףקותב תישענ ,תחא הבשחמו דחא רוביד ,דחא השעמ
,םלועה לכ ףוס דע ןהיתוריפ יריפו ןהיתוריפ ,תובוט תולועפ יוביר לש החימצה ךשמה
,תרחא הלועפ תיישעב וז הלועפד קספהה ןה] הרות יפ-לע הלועפה תיישע תקספנשכ םג ,ןכלש
הלוע המשנהש) הנישה תעב ,הז ירחאל הלועפה ךשמהל חוכ ףילחהל ידכ החונמד קספהה ןהו
,[הבשחמב וליפאו רובידבו השעמב קספה ונשיו תויהל ךירצ זאש ,(37םייח הל בואשל הלעמל
התיישע רמגב תמייתסמש תימעפ-דח הלועפ הניאש ,"םייחב (ותלועפ) וערז"ד ןפואב הז-ירה
החימצמש "העירז" לש הלועפ התויהל ,יחצנ ןפואל דעו ךשמנ ןפואב היח הלועפ אלא ,38
לכב ,"םייחב אוה" ,וייחד תויחצנה ףקות רכינ הזבש ,ףוס-ןיא דע תוריפ-יריפו תוריפ
.וייח ימי ךשמב תישענש הלועפו הלועפ

,39בקע 'י - וב תאצמנש ("בקעי יחיו") בקעי תניחב הלגמש הז-ידי-לע השענ הז ןיינעו
הב שי ,40"שממ לעממ הקולא קלח" התויהלש) המשנה םצע ,תודהיה תדוקנ לע זמור ד"ויהש
,בקעהל דע ותואיצמ לכב רדוחו ךשמנו ,(םשה לכד תובית-ישאר אוהש 41'יוה םש לש ד"ויה
הדי-לעש העירז לש ןפואב איהש הלועפו הלועפ לכב המשנה םצעד תויחצנה ףקות רכינ ,ןכלש
.ףוס -ןיא דע החימצה תישענ

-קספכ ,הלואגהד החימצה תא האיבמו תלעופ וז תחא הלועפבש העירזהש - רקיעה אוהו דועו
ומצע תא עירכה" ,תחא הבשחמו דחא רוביד ,דחא השעמ ,"תחא הווצמ" ידי-לעש 42ם"במרה ןיד
דחאו דחא לכל ויהי זאש ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו
םימי ךרואל ,םיפוגב תומשנ ,הז ונרודבש לארשי-ינבמ לחה ,םטושפכ םייחצנ םייח לארשימ
ייח ינשכ הנש פ"ק קר אלו ,בקעי ייח ינשכ ,הנש עבשו םיעברא האמ קר אל ,תובוט םינשו
וציקה"ש ,הז ינפלש תורודה לכב לארשי-ינבל עגונב הז ךרד -לעו ,םייחצנ םייח אלא ,קחצי
.תורודה לכ ףוס דע ,הז-ירחאלש תורודה לכב לארשי-ינבל עגונבו ,"רפע ינכוש וננרו

ד"י ,יחיו תשרפ שדוק -תבשו (החמשל ךפהיי) תבטב הרשע ,יחיו תשרפד 'ג *םויו ליל תוחישמ םיעטק)
(77-92 'מע ,ב ךרכ ב"נשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"נשת'ה תבטב

.קוידה תילכתב אוה הרותבש רדסה םגש עודיכ (1

.ג,בל אציו ח"ות הכוראב הארו .א"ער ,ה"כ ז"ע (2

.נ"שו .76 'מע ו"טח ש"וקל הארו .ו,בי ךל-ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (3

.(הנשה לכ תוליפת רדס ףוסב ם"במר) "בקעי יחיו" (אלא ,"יחיו" קר אל) מ"כב תארקנש יפכ (4

.ב,זמק .ב,טיק א"חז .ו"עפר ר"ב הארו .הכ,זכ תודלות פ"העש (5

האר) קחציו םהרבא ,הרובגו דסח םג תללוכש ,תראפתה תדימ אוה בקעיש עודיכ - קחציו םהרבא םג ללוכש (6
.(ךליאו ב"עס ,גצקתת ('ה ךרכ) ונתשרפ ת"הוא

לע םלוכ םיארקנש דעו ,(ז"ס ק"הגא אינת) "םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכ" ללוכ בקעיש עודיכ (7
."בקעי"ו "לארשי" - ומש

איה וזיא" (ב"פר תובא) הנשמה ןושלכ ,רשי וק ,יעצמאה וק ,תראפתה תדימ ותדימש - בקעי י"ע טרפבו (8
רשי ךרד שי דוע ה"מפ אינתב ןכו" :חמר 'מע ונתשרפ צ"יול יטוקל הארו ."'וכ תראפת איהש לכ 'וכ הרשי ךרד
ש"מכו ,רשי ארקנ ,ת"ת םימחר ,בקעי לש ותדימש ירה ,'וכ םימחרה תדימ איהש ה"עא בקעי לש ותדימ י"ע 'וכ
ו"מפב םש רומאהו .(אינתב ה"מפב וב רבודמש ריעהלו) ה"מ םש ת"ת אוה םדאו ,רשי םדאה תא השע םיקולאה יכ
."ומינפ וזחי רשי ש"מדע ,ת"תל כ"ג ךייש 'וכ םינפל םינפה םימכד הבהא אוהש 'וכ רשי ךרד שיו

.נ"שו .רשי ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה-רפס הארו .ז,אי םיליהת (9

.ךליאו א,טמ (10

.כ,חמ (11

.ה,םש (12

.מ"כבו .ג,זל ץקמ א"ות (13

ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא") *ןועמשו ןבוארד םייללכה הדובעה ינפוא 'בל תוקלחתההמ ליחתמו (14
ב"יד הדובעה ינפוא יטרפד תוקלחתהה האב ז"חאלו ,(מ"כבו .ונתשרפ שיר א"ות האר) העימשו הייאר - ("יל
הארו) העימשו הייארד םיירקיעה הדובעה ינפוא 'במ 'אל קוחירו בוריקהל סחיב םג איה וז תוקלחתהש ,םיטבשה
.((135 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה) ט"ס נ"שת יחיו פ"ש תוחישמ סרטנוק םג

"ןרהאו השמ דע יול לש וטבש סחיל קקזוהש ךותמ") אראו תשרפב ןועמשו ןבוארד ןיינמבש ,ל"י ז"פעו (*
.י"נב לכ םיללכנ ((די ,ו אראו י"שרפ)


.גל,טמ ונתשרפ י"שרפ .ב,חמר .ב"ער ,הלר ונתשרפ רהוז .ב,ה תינעת (15

הביתה התויהל **חרכהה ינפמ קר אל אוה השרפה םש ירהש) הנכות םע השרפה םשד תוכיישה ראבל שי ז"פעו (16
אוה השרפה בורד ןכותהש - (השרפה ןכות לע הרומו ךיישו רושקש ללגב רקיעבו םג אלא ,השרפבש הנושארה
הכרב" ,"םתוא ךרב ותכרבכ רשא שיא" - וינבל בקעי תוכרבב שגדומכ) בקעי לש (וינב ינבו) וינב ייחל עגונב
תארקנ כ"פעאו ,(ז"חאלש תורודב םערז ייחו םהייח ךשמב (י"שרפבו חכ,טמ) "דחאו דחא לכ לע אובל הדיתעה
םייחב וערז המ" ,וינב ייחב אטבתמ ,םייחצנ םייח ,בקעי ייח תתימאש ןוויכ - ("בקעי יחיו") בקעי ייח ש"ע
."םייחב אוה ףא

.(יעסמ פ"ר ת"הע נ"עפצ) "'ה פ"ע הוצמו ןווכמ הנווכב לכה הרואכל יחרכה אוהש ףא רבד לכ יכ" (**


."ךימי ךרואו ךייח אוה יכ" (כ ,ל םיבצנ) בותכה ןושל פ"ע - תיברע תלפתד םלוע תבהא תכרב חסונ (17

.ה,חע םיליהת (18

.הקזח לש ןפואב אוה ומצע קוזיחהש .(נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב) הקזח יווה ינמז תלתב - פ"ג (19

.נ"שו .474 'מע ה"כח ש"וקל .כ"נבו ,טלק ס"וס ח"וא ע"וש האר (20

ה"לש) "ליכשה 'ה דימ לכה יכ ןהב תולחש תוישרפה ןתואל תוכייש שי ןלוכב 'וכ הנשה לכ לש םידעומה" (21
.((א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח

אוביש תנמ לע 'וכ לאירא בירחהו 'וכ הירא הלע" - (באב העשתב ק"מהיב ןברוחל עגונב) ל"זח ןושלבו (22
.((טנר זמר) ותלחתב הימרי ש"לי) "לאירא הנביו 'וכ הירא

ןיאו ,לופי רידאב ןונבלהו" ק"מהיב ןברוחל עגונב (ב"ער ,ונ ןיטיג) ל"זח תשרד פ"ע רתוי קתמויו (23
."לופי רידאב ןונבלהו" בותכה תוטשפש - "'וגו ונממ ורידא היהו ביתכד ,ךלמ אלא רידא

.(תישארב ןתחל תושרמ חסונ) "המלשהל הלחתה ןיפיכתמ" (24

ביתכ ךכיפל ,יושמ םהילע ונתנ ףסוי תמ ,םיירצמ לש יושמ םהל היה אל םייק היה ףסויש ןמז לכ" יכ (25
.(ד ,א"פ ר"ומש) "םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ ,(ףסוי תתימל ךשמהבו ירחאל) םיאבה

.נ"שו .ה ,ב"לפ ר"קיו (26

.א"עס ,ג ב"ב הארו .א,חכ א"חז .ט,ב יגח (27

.מ"כבו .ו"ס ק"הגא םש .ג"יפס אינת (28

.םש ק"הגא הארו .ופוסב הכימ (29

"םלוע תועבג תוואת דע ירוה תוכרב לע ורבג ךיבא תוכרב" :ףסויל בקעי תכרבב ונתשרפב ש"ממ ריעהל (30
רמא אלש המ 'וגו המדקו המי תצרפו רמאנש ,םלועה תווצק 'ד דע תעגמ םירצמ ילב הצורפ הכרב" (וכ ,טמ)
.(פ"הע י"שרפ) "ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו היעשי רמאש והז ...קחצילו םהרבאל

ידבע ארית לא אתאו רמאנש שרוד ינא ארקמ" - (תמ אל וניבא בקעיש םידמל הנממש) ל"זח תשרדב שגדומכ (31
"ארקמ" - " 'וכ וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחית לאו 'וג בקעי
.הלואגהל עגונב

(העירזה ןיינע) םעטנו בקעי איבהש םיזראהמ השענש ןכשמה םג הלגתי ישילשה ק"מהיבבש ,ריעהלו (32
.(וט,וכ .ה,הכ המורת י"שרפ) םירצממ ואצישכ םהמע םלטיל וינבל הוויצו םירצמב

.י"שרפבו אל,זמ ונתשרפ (33

.חכ,טמ םש י"שרפ (34

.ז"לפר אינת (35

.פ"הע י"שרפבו ירפסבו ז,ו ןנחתאו (36

.ט ,ד"יפ ר"ב (37

הרפ וניא"ש ,(ג"מ ו"פ תובא) דבלב םירבד ינש"ד ןפואב היהש לפותיחאמ דודד דומילהב וניצמש ד"עו (38
.(םש תובא-יקרפל םירואיב הארו .ב"כס ט"שכ) "ונממ דמלש ומכ וטושפכ ראשנ אלא הברו

.מ"כבו .אציו פ"ר ח"ותו א"ות האר (39

.ב"פר אינת (40

.ד"פ ת"הגא םש (41

.ד,ה ג"פ הבושת 'לה (42


.החנמ תליפת ירחאל "ןישובכ ירבד"ב - תבטב הרשע םויו ,תיברע תליפת רחאל - תבטב הרשע ליל (*

וערז-ערזו וערז לצא םיכשמנש הז ידי-לע םייחצנ םייח םה בקעי ייח
,הרותה םויקו דומיל ידי-לע םייתימא םייח - תורודה לכ ףוס דע
"ונימי ךרואו ונייח"


ךשמה לעופב האיבמש ,"העירז" לש ןפואב תישענ ךוניחה תלועפשכ
ייחד תויחצינה ףקות רכינ הזב - תורודה לכ ףוס דע וערזד החימצה
"םייחב אוה" ,ךנחמה


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש

לועפל ולכי וניאישנ וניתובר
םמצעב חישמ תאיב


?ךכב קסעתהל ונילע וויצ אופא עודמ

תולגל - תוחיש המכו המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הרקיעב התיה ןקזה וניבר לש ותדובע
וניברש עודיכו .ד"בח תודיסח ךרד תא ץיפהל םג אלא ,ךכב קפתסהל אלו ,ד"בח תודיסח ךרד
לש דחוימ גוסל קר אלו ,הלוגס ידיחיל קר אל) תכייש היהת ד"בח תודיסח תרותש הצר ןקזה
.לארשי ינבמ דחאו דחא לכל (אלא ,לארשי ינב

יאלממ ,וירחא םיאבה וניאישנ וניתובר וקסע הזבו ,ומצעב ןקזה וניבר קסע הז ןיינעב
.ךכב ונתוא תוכזל ידכ - הזב קוסעל ונילע וויצו ונל ורסמ םהו ,ומוקמ

ותלכיב היהש ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפסה תביתכל עגונב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תלוכיה תא ןתנ ןכלו ,לארשי ינב לכ תא הזב תוכזל הצרש אלא ,ומצעב הרות-רפסה בותכל
.הזב ףתתשהל ולכוי םלוכש תורשפאהו

יתאק יתמיא) חישמה תאיב לועפל ידכ הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתההל עגונב אוה ןכו
םמצעב הז תא לועפל םילוכי ויה וניאישנ וניתוברש - (הצוח ךיתונייעמ וצופישכל ,רמ
םגש ונתאמ דחאו דחא לכ תא תוכזל היה םנוצרש אלא ,"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ד ןפואב
הטמל ןאכ ("ן'חישמ ןעגניירבפארא") חישמה תאבהד הלועפהב תופתתשהו תוכייש היהת ונל
תונייעמה תצפהב והשמ תושעל ונדיצמ ונא םג לכונש םוקמ ונל וריאשה ןכלו ,םיחפט הרשעמ
,("הצוח ךיתונייעמ וצופי") חישמה תאיבל המדקהו הנכהב קלח ונל היהישכ ,ןכש ,הצוח
הרהמב ,("רמ יתא") חישמה תאיבב - "אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב אל - קלח םג ונל היהי
.ונימיב

?תאז תושעל שי ןפוא הזיאב

תצפהד הלועפה תושעהל הכירצ ןפוא הזיאב - ךרדה תא ןקזה וניבר הרוה הז ןיינעב םג
:הצוח תונייעמה

הצוח תונייעמה תצפהב ןקזה וניבר לש ותלועפ תודוא תוחיש המכב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלגנב ןיינע רמואו דמוע ,תסנכה-תיבל וא שרדמה-תיבל סנכנ היה ,ריע לכל ואובבש -
- ("םלוע םעד ןעמענרעד טגעלפ רע ןעוו") םידמולה להק תא "חקלו" היהש ירחאלו ,הרותד
ליחתמ היה ,הרותד הלגנב וירבד ידי-לע - (וניינע יפל םוקמ לכב) ...םתוא לבלבמ וא
.תוהמל תוהממ םכפהמ היה ךכו ,תודיסחה תרותמ ןיינע רמול

ירה ,ךרדה תא ללסו חתפש ירחאלש אלא דוע אלו .ונל םג ןקזה וניבר הארה וז ךרדו
וז הדובע היהת יאדוובש ונחטבוהש םג המו ,רתוי לקנב ךרעב אלש איה הזב וניתדובע
ןעמענרעד") ותוא "תחקל" םיכירצ ,דיסח וניא התע-תעלש ידוהי םישגופ רשאכש - החלצהב
יזא ,הז ידי-לע ותואיצמ םירבוש וא ותוא םילבלבמ רשאכו ,הרותד הלגנ ידי-לע ("םיא
.תוהמל תוהממ וכפוהל םילוכיו ,תודיסחה תרותל לוביק-ילכ השענ
יתלב - 246-245 'מע ,ןושאר קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ב"ישת תבטב ד"כ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


ונצפח זוחמל ונעיגתו


ףא ,יברה * הרגשבש ןיינע איה ונימיב תינוכמב העיסנ
הרות יניינעבמ תוחפ ינא ןיבמ תוינוכמ יעוריאב" יכ בתכש
הגיהנ ,תינוכמ תיינקב םג םעפ אל ץעי ,"םימש-תאריו
תינוכמ לע * תוינוכממ 'ה תדובעב חקל דמיל ףאו ,המודכו
בתכמ ,תונשיו תושדח תוינוכמ ,תסנכ-יתבל המודב איהש
דועו ,ע"ל םיכרד תונואתב ועצפנש םיחולשל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

א"ישת תויודעוותה - 'םחנמ תרות') יברה אטבתה ,א"ישת תבטב 'ז ,שגיו תשרפ שדוק-תבשב
:(163-162 'מע ןושאר קלח

!תינוכמ...ל רשקב [תודיחיב] העשה תיצחמכ ןעוטו ךרבא ילא סנכנ

וניא - םהיניבש תידימתה המחלמהו תימהבה ושפנו תיקולאה ושפנ תודוא
רבדה ;("ןא טינ םיא טריר סע") עגפ אלו עגנ אלש ןוויכ ,המואמ ריכזמ
תא (םג אלא ,ונמז תא קר אל) זבזבמ הז ליבשבו ,תינוכמה - אוה ול עגונש
.םירחא לש םנמז

-ךורב ,תואירב םילגר יתש םע ריעצ ךרבא !?תינוכמל הז ךרבא קוקז המ םשל
שמוח קוספ בושחל לגרב בוחרב ותכילה ןמז תא לצנמשכו ,לגרב תכלל לוכי ,'ה
ונוצר - הז תרומתו !וייח ימי ךשמ לכ יאדכ דבלב הז ליבשב ירה ,םיליהת וא
היהיש ינפמ ,םיליהת וא שמוח קוספ בושחל לכוי אל זאש ,תינוכמב עוסנל
,רוזמרה רוא לע ("רטמודיפס") תוריהמה-דמ לע טיבהל ,תינוכמה תגיהנב דורט
ושפנ לש 'התלודג' תא חיכוהל הצרי םא טרפבו ,קורי וא םודא אוה םא
...('טעקיט') 'העונת ח"וד' אלל םודא רואב רובעל לוכיש ,תימהבה

גוהנל עדי אל תאז לכבו ,םימוחתה לכב רשכומ היה [צ"יירה] יברה -
...םירחא םירבד עדיש ףא ,תינוכמב

תינוכממ 'ה-תדובעב חקל

,זמ-ומ 'מע יעיבש ךרכ 'שדוק תורגא') ידוהיל יברה בתוכ ג"ישת תנשמ ויתורגיאמ תחאב
:('ישפוח םוגרת'ב ןאכ

םוקממ ענ אוה םתועצמאבש חוכהו םירמוחה וב שיש ,אוה וטוא לש וניינע
לכל החיתפ הווהמ ותתצהש ,ץוצינ ידי-לע האב הנושארה הפיחדה לבא .םוקמל
.ןכמ רחאל תינוכמה לש התעונת

לש תיקלח העונת לכל וא תופוכת השעית ץוצינה תתצהש יוצר אל ,ךדיאל
.וטואה

- 'ה דבוע תויהל איה ידוהי לש ותילכת :ידוהי לצא טרפבו םדא לצא םג ךא
תיקולאה ושפנב קינעה ךרבתי 'הש תוחוכה לכב ותרשל - ךרבתי 'ה תא דובעל
.תימהבה ושפנבו

,ויכלהמ לכ תא הליעפמה ץוצינ לש התצה םדא לבקמ םעפל םעפמ וא ,הליחתב
- "זמר"ל - ץוצינל תונעיהל שי ןכל .ץוצינל תופוכת קקדזהל יוצר אל ךא
.וכותב סינכה ךרבתי םשהש םדאה לש ויתוחוכב ךרבתי 'ה תא דובעלו ןושארה

שפנל הבכרמו ףוגל הבכרמ

ועיגרה יברה .וכרדב ודמע םינוש םיבוכיעו ,הגיהנ ןוישר תלבקל ןחביהל דמעש דחאב השעמ
רושימב םג תושורד תונכה תושעל וילע ךכ ךרוצל ךא , ןוישר לבקי רבד-לש-ופוסבש ועידוהו
'מע ז ךרכ שדוק-תורגא - ג"ישת ןוושחרמב 'ח) ולש "הבכרמ"ה לש הנוכנ הגהנה - ינחורה
:(גכ

,גהנ ןוישר תלבקל ןחביהל דמע םימעפ הזיא הזש בתוכ וב ,ובתכמ לע הנעמב
,וז הניחבב חילצי דיתעב חטבו ,בותכה רמא תע לכל הנה ,ולבק אל ןיידעו
הז םירושק תוינחורו תוימשג רשא עודי רשאבו .המיאתמה הנכה ירחא ןבומכ
ונייה ,ולש הבכרמה תגהנהב ץמוא ףיסוי הנה ,ילארשיה שיא לצא טרפבו הזב
איה שפנהו ,שפנהל הבכרמ םהש ימשגה ףוגה לש םידיג ה"סשו םירבא ח"מרה
רקיעה ידי-לע גהנומ תויהל וילע רשא לפטה רבד ...תיקולאה שפנהל הבכרמ
...שפנה אוה

:הגיהנ-ןוישר לביקש ינולפל יברה בתוכ (הכר 'מע םש) ג"ישת ןסינב ג"כב

ךרבתי-םשהמ ןוצר-יהיו ,תוגהנל ןוישר לביקש עידומה ובתכמ יתלבק םעונב
תרותבו הלגנה תרותב םיתיע תועיבקב הבריו הבחרהב ותסנרפ ול ןימזיש
ומיאתיש תימהבה-שפנ תאו ופוג תא גהני אלימבו החונמ ךותמ ,תודיסחה
.הכוראב תודיסחה תרותב ראובמה יפכו הנווכהל

םינוכנה םירבדל ןמזה לצנל

- ןוושחרמב 'ב) הל בישה יברה .הגיהנ דומלל םא הלאשו בתכמב יברל השא התנפ ד"ישת תנשב
:(ישפוח םוגרתב ןלהל ;אי 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא

ישידקת הגיהנ דומילל לצנל תבשחש ןמזה תאש ,התע-תעל ,ףידע יכ ינרובס
ךתופתתשה תא קזחל םגו ,םיבוט םישעמלו הפוחל ,הרותל ךיידלי תא לדגל
היהי הזש רוזעי ךרבתי-םשהו ,ללכב תודהיו ד"בח תונבו ישנ יניינעב
.החלצהב

!אקווד ואל ?השדח

הנה .השדח תינוכמ תיינק לע לאשו יברל וגאקישמ ןמרטסוש יבצ 'ר ח"הרה הנפ ז"טשת ףרוחב
:(כר 'מע בי ךרכ שדוק-תורגא) יברה תבושת

השדחש ,המודמכ ,ררבל ךירצש אלא ,השדח תונקל בוט [תינוכמ] ראקל עגונב
.ךרעב אלש הלוזו 1956 [לדומ] השדחכ הבוט - 1955 [לדומ]

לביק ו"טשת רייאב 'בב רשא ןוטסובמ דנמיצ םייח 'ר ח"הרה לש ורופיס אוה ךכל המוד
שדוק-תורגאב הטמשוהש) הפסוה האב המויסבו (בנ 'מע אי ךרכ שדוק-תורגא) תרגיא יברהמ
:(הכ 'מע ו"נשת ירשת שדוחב 'יש לעגאנ ודכנ לש הווצמ-רבל הרושתב הספדנ ךא ,םש

הארמב הבוט תויהל הכירצו ,רבדה ןוכנ ,אטוא תיינק תודוא ותלאשב .ב.נ
.הברדאו ,אקווד השדח היהתש ליבשב ןוממ זבזבל יאדכ ןיא לבא ,ינוצחה

ירחא ,ןכמ רחאל םינש המכ" :(וע 'מע 'הרושת'ב םש) ל"נה רפיס תרגיא התואל ךשמהב
ןכמ רחאל שדוח .השדח תינוכמ יתינקו בל יתמש אל ,הבישיה להנמל יתינומ רבכו יתנותח
ךא םימיאתמ םיצופיש הב ושענ .תצק הלקלקתהו הלק םיכרד תנואתב תברועמ תינוכמה התיה
תינוכמה רשאכ ,הנואת בוש השחרתה - םיכרד תמוצ - שממ םוקמ ותואב ,םימי שדוח רחאל
יתצלחנו 360% לש בוביס התשע תינוכמה .יבשומ םוקמ לש תלדה דצב השגנתה ילאמשמ העסנש
הקבש תינוכמה .קזנ לש םשור אללו יפוגב םלש יתאציש ךרבתי םשה ידסח .סנב הינשה תלדהמ
תויצ-יא ןהב היה הברדאו ,ןה ךכב-המ לש רבד אל תויושחרתהה יתש תמאבש יתספת זאו םייח
,םויה דע ךכ-לע דיפקמ יננה זאמו ,"הברדאו ...השדח ...יאדכ ןיא"ש יתורחבבש הארוהל
..."םולשב ךלוה לכהו

שקיבש ש"נאמ דחאל יברה בישה (זס 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') ב"משת ףרוחב :הרקמ דועו
:יברה ובישה ךכ-לע .שדח בכר תונקל

!?םסרופמכ לודג ריחמב קוליחהש ,בוט בצמבש שמושמ אלו שדח אקווד המלו

םיכרד ריכמו הסונמ ,בשוימ םדא

ירשת שדוחב 'תודיחי'ל [עבש-ראבב םויכו שורבב זא] קורד 'יש ןמלק 'ר ת"הרה סנכנשכ
.הביבסהו שורבב תוליעפב רזעל היהיש בכר תונקל יאדכ םא ,יברה תא ראשה ןיב לאש ,ז"לשת
:בישה יברה

.בטיה םיכרדה תא ריכהל - ןכו ,הסונמו קודב היהישו בשוימ םדא תויהל ךירצ גהנ ללכב"
..."דואמ םירצ םישיבכה םש ,בגנב - םכרוזיאב דחוימב [:ףיסוהו]

הל יאדכ םא רימז 'בגה תלאשל הבושתב ,(ה"כשת לולאב 'ה) ןכל םדוק הנש הרשע-םיתש
:(402 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה הל הנע ,הגיהנ דומלל

גוהנל יאדכ ןיא - 'וכו ו"תקהאב תונוכמה תציר ןפוא רבד לע תועומשה יפ-לע
.תינוכמ (ומצעב וא) המצעב

םייתדה םיגוחב לבוקמ םאה

(236 'מע 'ייח תוחילש' רפס) ג"לשת ןוויסב (ל"נה) רימז גוזה ינב לש תפסונ תודיחיב
:ףסונ ןפל יברה סחייתה םעפה .הגיהנ דומלל יברהמ תושר תפסונ םעפ רימז תרבגה השקיב

םייתד םייגוחב - לבוקמ הז םא לבא .תובר תונכסב ךורכ רבדה השודקה-ונצראבש עמוש ינא"
."ןכ תושעל רשפא יזא - ןכ תגהונש הנושארה ךניא תאו ,בכרב גהנת השאש - םירחא

."?וטואב גוהנל הצרת אל התאו" :ותוא לאשו רימז 'יש ר"רהל הנפ יברה

."דחופ ינא ,אל" :בישה רימז ר"ר

"?גהנת איה רשאכ ,ךתשא דיל תבשל דחפת אלו" :דוע לאוש יברה

."אל" :בישה רימז ר"ר

."ירשפא הז - ןכ םא" :יברה

,המצע םע המלש השח אל ,החלצהב הירואיתה ןחבמ תא הרבעש תורמל יכ תרפסמ רימז 'בגה
.הגיהנה ןויער לע לילכ הרתיוו - דבעידב התיה יברה תמכסהש הניבהש םושמ

םלועה לכל 'הלצה'ו העושת

ריאשהל רשפא -יאש ינפמ והזש ,לארשי-ץראב ועבקיש לבבבש תויסנכ-יתב םידיתעש ועבק ל"זח
שדוק-תבשב יברה רמא ,"ןבומ ךכו" .לארשי ינב ודמלו וללפתה םהבש תסנכ-יתב ץראל-ץוחב
תחא שפנ ליצהל הב ושמתשהש תינוכמ תולגב ריאשהל רשפא-יאש" ,מ"דשת ידוקפ תשרפ
."...!לארשימ

תא ריבסה יברה .'הלצה' תרבח תבוטל (המרתה ברע) "הכלמ הוולמ"ל רשקב ורמאנ םירבדה
:ורמואב םייס יברה .'הלצה' תינוכמ תיינקב עייסל תוכזהו בויחה לדוג תאו רבדה תובישח

.הלצהו העושת איבתו תוכז ףכל םלועה תא עירכתש הלועפה וז היהתש ןוצר-יהי
יננע'ה יבג לע 'הלצה'ה תינוכמ תא םג וחקי ,'אימש יננע םע ורא' רשאכ זאו
.'אימש

תודהיה תורישב תוינוכמ

'תודיחי'ה ךלהמב .יברה רצחל הנושארל גרובזנאג קחצי 'ר ח"הרה אב י"חשת ירשת שדוחב
-תדוגא-יריעצ תולועפל הרובחתה יישק תא ל"נה ריכזה (206 'מע 'יברה תורישב לייח') ולש
:התיה יברה תבושת .תירבה-תוצראמ תינוכמ איבהל לדתשהל יאדכ םא יברה תא לאשו ,ד"בח
."תוינוכמ יתש ילואו לדתשהל ךירצ יאדווב"

."הברה הלעי אלש ...לשמימה ךרדו לוסנוקה ךרד לדתשהל שי" :רמא םיסימה יבגל

המכ דוע אשונה רכזנ יברה לש ויתורגאבו 207 'מע םש האר .הזב ג"ירה לפיט ךכל םאתהב)
.(םימעפ

לארשי 'ר ח"הרהל 'תודיחי'ב יברה רמא (203 'מע 'יבר יחבשמ') ד"לשת הכונח ברעב
:םימי םתואב שדוקה-ץראב ח"אצ ר"וי ,ל"ז בובייל

םכתדובעש רורב הזו [םירופיכה-םוי תמחלמ בקע=] אבצל סייוג םכלש וטואהש ןוויכ..."
."וטוא גישהל תולדתשה יגוס לכב לדתשהל םכילע ןכ לע - דחאמ רתויו ,וטוא תשרוד

תצפהל םישמשמה םיסובוטואו תוינוכמ אשונל יברה סחייתה םהבש םיפסונ םירקמ לע עודי)
.(תדרפנ המישרב ה"יא ךכ לע .הזכש סובוטואב ומצעב רקיב יברהש ףא היהו .תודהי

ותינוכמב םיטסיפמרט חקול יברה

:תינוכמבו יברב תורושקה תוטודקנא לש הרוש ןלהל

הווקמהמ הרזח עסונ יברה (58 'מע 'הנש לש המושיר' ןמוי) מ"דשת םירופיכה םוי ברע
רוצעל יקסנירק לדוי 'ר גהנל הרומ יברה .'יש בוקודוח ברהב בוחרה תניפב ,ךרדב ןיחבמו
ותוא חקל , תינוכמהמ אצי יברהש רחאלו 770 -ל יברה םע עסנ אוה) סנכיהל ול אורקלו
.(וצפח זוחמל גהנה

תא האר תינוכמה דילו ורדחמ יברה אצי ,6:30 העשב ,ו"כשת בא-םחנמב י"ח ישימח םויב
.סנכיי יברהש ןיתמה אוה לבא תינוכמל סנכיהל בוקודוח ברהל הרוה יברה .בוקודוח ברה
יברה .(לארשי-ץראל רזוחה ר"זש תא תוולל עסנש) המינפ בוקודוח ברה תא תולק ףחד יברה
.ותיבל תילגר ךלה ומצע

ךירצ ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה היה (128 'מע 'ודלוי םינב ...ועדי ןעמל') ב"ישת תנשב
ר"ומדא ק"כ ןויצל עוסנל ול הרוה יברהו ,דבע ובש תסנכה-תיב םעטמ ךרענש הזוח שדחל
,(זא םקוה םרט 'להוא'ה) 'ןויצ'ל יברה תא חקול היהש ,הפוקת התואב ,גהנה .צ"יירהומ
ףרטצה ןמרטסוש ברה .ל"נה ס"נכהיב לש ובר שמישש ,ל"ז טכעה הדוהי-בקעי 'ר ח"הרה היה
ברה ,טכעה ברה ,גהנהו תינוכמה לש ירוחאה בשומב ובשי תינברהו יברה .העיסנל וילא אופא
םייחה-תיבבש םישנה תקלחל םעיגהב .בכרה לש ימדקה וקלחב ובשי ןמרטסוש ברהו בוקודוח
יקרפו רהוזה יעטק תאו ,"ךיז ןעווארפ וצ" םיפרטצמה וכלי הליחתש רמא יברהו בכרה רצע
תבשל םייתניב וראשנ תינברהו יברה) תינוכמב ךכ-רחא ורמאי 'ןושל הנעמ'בש םיליהתה
ברהו טכעה ברה ,בוקודוח ברה ובששכו 'ךיז ןעווארפ'הב וכיראה אל םהש ןבומכ .(תינוכמב
.'ןויצ'ל תינברהו יברה וכלה - ןמרטסוש

םיכרד תונואת אשונב תוליעפ

הלומעת להנת ד"בחש יאדכ םא לארשי ץראב ד"בח ינקסע ידי-לע יברה לאשנ ח"כשת תנשב
ח"כשת תבטב ד"כ םוימ) תרגיאב יברה .ד"בח יניינעל םג תאז ולצניו םיכרד תונואת תעינמל
בובייל ברהל בוקודוח ברה בתכ ךכל ךשמהב .תאז ללש (דע 'מע הכ ךרכ 'שדוק-תורגא -
הז ןיאש תרמואהו הזב םכתופתתשהל תדגנתמש העידה תקדוצ :(בק 'מע ג ךרכ 'ךלמ שדקמ')
.ד"בח-תדוגא-יריעצ לש םניינעמ

יברה ארק ,הקדצ תפוקו רודיס ת"תח בכר לכב קיזחהל יברה הרוה רשאכ םימיל ,תאז םע
,שדוקה-ץראב םיכרדה תונואת םינש המכ ינפל ורבגשכ םנמאו .םיבר תב רעשב תאז םסרפל
תעברא ךותמ םיקלח וספדוה ןהילעש הקדצ תופוק תקולח לש עצבמב ד"בח-תדוגא-יריעצ ואצי
וצפוה ,"םיקולא רומשי - םיכרד תונואת" תרתוכה תא אשנש הז עצבמ תרגסמב .ל"נה םירפסה
.'ד"בח רפכ' ןועובשב הבחרהב םתעשב ורקסנ םירבדהו תופוק ינומה

אוה וב - הסונמ גהנל ה"לשת תנשב (402 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה הרוה ךכ לע
:"הלוגס" םסרפל עיצמ

הקדצ א םגו אינת ,םיליהת ,רודיס (םיאתמה םוקמב) ולש וטואב ויהיש יאדכ
.םסרפל יאדכו - [הקדצ תפוק] עקשופ

םיליהת תרימאו אינת דומיל

:(דכר 'מע א ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב קתענ) יברה בתוכ כ"שת ןסינ ג"כב

רפס ןכ םג וחקי ,םתא םיחקול יאדוובש ,םהלש ןיליפתה לע ףסונש ןוכנהמ
הזיא םינפ לכ-לע דומלל העיסנה ךשמבו ,םהמ דחא לכ אינת רפסו םיליהת
םולשבו רדסב העיסנה אהתו ,םיליהת רומזמ הזיא רמולו אינתה רפסמ תורוש
.תחלצומו הבוט העשבו

תודהי יאשונב רמוח תקולח

:(חמ 'מע ג ךרכ ,םש קתענ) ז"טשת בא-םחנמ ג"כמ תרגיאב יברה בתוכ םירבדה חורב

ןויצה לע ןוצר תעב והריכזאו ,ע"לו ע"ל ול העריאש ךרד תנואת רבד לע בתוכ
עדי אל אבהלו ןאכמו בוט יכב םייתסי לכה רשא ...ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה
.םולשו סח שפנ תמגעו רעצמ

בוט המו ,אינת םגו םיליהת רודיס ולש תינוכמב קיזחי אבהלש היה ןוכנהמ
תונמדזה שפחי ועסנ ידמו ,הנידמה תפשב תודהי יניינעב תורבוח הזיא םג
,םהמע שגפנש ולא תא ןמצע תורבוחהב םג וא ולא תורבוח ןכותב תואנהל
תורוש הזיא דומלי וא םיליהת לטיפאק רמאי ותעיסנ קיספמו חונל דמועשכו
,הווצמ לש תוחילש ויתועיסנ הנישעת הז לכ ידי-לע רשא ,ל"נה םירפסה דחאמ
.ותריזחבו ותכילהב הוצמ חילש תרימשב םייח תרות ונתרות תעדוה העודיו

"?תינוכמב הקדצ תפוקו םירפס ויהה"

בתכנ ליעלד חסונה .יברה עבת ,ול המוד וא הז ןונגסב ךכ - "בכרב הקדצ תפוקו םירפס"
"תצרפו" ,'ךלמ רבד' רפס) תונייעמה תצפה רובע שדח בכר לביק יכ לע יברל חווידש םדאל
.(50 'מע ,ט"נשת

:(104 'מע םש) ןייצ הנממ וצלחנש םידליהו תינוכמב הצרפש הפירש לע יברל חוודשכו

עייסמ םשהו ,םיכורא םייחו תובוט םינשו םימי 'יש דחאו דחא לכ וכיראיו
.אמרג ןמזהו

:תשקבתמה הלאשה תא יברה ףיסוה דימ ךא

?תינוכמב הקדצ תפוקו םירפס ויהה

:(106 'מע םש) הז ןיינעב תפסונ הבושתו

.עקשופ הקדצ םגו אינתו םילהת רודיס ולש תינוכמב ויהיש יאדכ

בכרב הגהנש השא

םוקמה יגהנמ יפלש ךכב השאל ןוישר תלבק הנתמ יברהש ג"לשת תנשמ 'תודיחי'ב ליעל ונחבה
היעשי םשב ידוהיל ח"ישת תבטב א"י םוימ ונימב דחוימ בתכמ ןלהל .רדג תצירפ ךכב ןיא
:['ישפוח םוגרת'ב ןאכ אבומו 403-402 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקלב ספדנ] הירא

המו ,רגובמה םכסיג תודוא םתא םיבתוכ וב ,ףרוצמהו תבט 'ומ ךבתכמל הנעמב
.היינשה תינוכמה תיינק רחא עריאש

,ינמודמכ ךא ,םכבתכ יפל ךייתשמ אוה וילא גוחה יגהנמ יל םירורב אל הנהו
םייתד םיגוחבש תורמל - בכרב גהנת השאש רתויב ךרפומ םש ,העומשה יפמ
שי ברד הירתאבש הרותב ללכה עודי ירה ךא - ןודינב תרחא הפקשה הנשי םירחא
,ןיינעב םוסרפהש ,ןבומ ךכמ .לאומשכ - לאומשד הירתאבו בר לש וקספכ גוהנל
ירה ,םתבתכש םעט ותואמ ,תאז םסרפל ולדתשה הארנה יפכו ,השאל ךייש בכרהש
ךייתשמ וילא גוחב גהנמה חורב הגהנה יא לש ןיינעה תא דוע לידגה - םוסרפה
.ערואמה תושחרתהל הביסה הארנכ וזו .הווהבו רבעב אוה

,וז איה תואיצמה ןכש ,ירשפא רבדהו) ךפיהה םסרפל - ןוקיתה ירה ,ןכ םאו
...םדוקה לע ףיסוהל שי ,ןוקית לש ןיינעב ךא .(תינוכמב תמשתשמ איה אלש
הקדצל ןתי - תינוכמה רובע םלשיו םלישש הממ שמוח ךרעלש ןוכנהמ ןכל
...וחילצי ךרבתי םשהו .םימש תאריב דחוימב הרושקה

רבדו ,םכתועצמאב ילא הנפ ל"נהו ,תיטרפ החגשהב אוה ןיינע לכש ןוויכ
,םימש-תאריו הרות יניינעבמ תוחפ ינא ןיבמ תוינוכמ יעוריאבש אוה טושפ
היה :הרות יניינעב םג ינא בישמ ,ילא םירבדה תא הנפיה אוה םוקמ לכמו
...אינתו םיליהת שמוחד םירועיש - רדנ ילב - רומשל ומצע לע לבקל וילע
...שפנ לכל םיווש םהש

"םתוכז לודגו םקלח ירשא"

רעבוד-םולש 'ר ח"הרה טיורטדל םיחולשה גוזה ינב םיכרד תנואתב ועצפנ ח"ישת ןויס שדוחב
'ךלמל ק"ידצ') תדחוימ תרגיא ןכמ רחאל םהל רגיש יברה .'יחת ותייערו בוט-םש 'יחיש
:(93 'מע ו תרבוח

םילעפ בר נ"ונ א"יא ח"הרה

'יש רעבוד םולש ה"ומ ץרמ לעב

'יחת עבש תב תרמ תינברה ותגוזו

!הכרבו םולש

.ע"ל הרק רשא ערואמהמ עומשל יתרעטצנ

-לע ולטבי ,הרפכ לש ןיעמ םיכירצה םיניינע הזיא םנשי םאב רשא ,ןוצר-יהי
.ללכו ללכ םשור ריאשהל ילבמ לילכ הז ידי

ךותמו ,םנתיאל ורזחיו המילש םתאופר היהת שממ בורקבש ,הקזח יתווקתו
התצפהו תודהיה תקזחה שדוקב םתלועפב וכישמי ,בבל בוטו החמשבו תעדה תבחרה
.הצוח - םג ועיגיש דע - תונייעמה תצפהו תקזחה טרפבו ,ללכב

הדובע - הרוא ןרקב םתדימעה הנוילעה החגשה רשא ,םתוכז לודגו םקלח ירשאו
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז וניאישנ וניתובר תנווכו ןוצרל םיאתמ הרומאה

םימיה לכ דימת תובוט-תורושבלו ,המילש האופרלו הבורק האופרל הכרבב
.תוינחורבו תוימשגב

תודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ


יחיו תשרפ

בקעי לש ותריטפ אוה הב ראותמה יזכרמה עוריאהש העשב ,"יחיו" ונתשרפ תארקנ עודמ
?(הז אשונל םירושק השרפבש תוערואמה לכו) וניבא

ותוקבד ,ונייהד) תינחורה ותויחש רורב ןפואב חכוה אל - יח וניבא בקעי דוע לכ :אלא
ירהו ,קספהו יונישל ןתינ וניאש רבד השוריפ "תמא" יכ .םייתימא םייח תניחבב איה ('הב
."ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לא" (ב"פ תובא) רמאנ קידצ יבגל םג

חכוה ,ןורחאה עגרה דע 'הב תוקבדה תילכתב היהש ררבתהשכ ,בקעי לש ותוקלתסה רחאל קר
.םייתימא םייח תניחבב היהש

."םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,תמ אל וניבא בקעי" (ה תינעת) ורמא ל"זח :דועו תאז
וליאכ הז ירה ,םישודקו םיקידצ ויה םלוכש ,וינבב םייקתהל הפיסוה 'הב תוקבדהש ןוויכמ
.תמ אל

."יחיו" - ונתשרפ תארקנ ןכל
(427-431 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

תישארב שמוח לש הנושארה השרפה ןיב רשק שיש ןבומ "ןפוסב ןתליחת ץוענ" ללכה רואל
.הנורחאה השרפל

וארקנש לארשי ליבשבו ,וכרד תישאר תארקנש הרותה ליבשב" י"שר שרפמ "ארב תישארב" לע
ךרבתי ול תושעל הנווכה תא ועצבי לארשיש ידכ ארבנ םלועהש ,תרמוא תאז ."ותאובת תישאר
ותויהב םגש - "םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד ןכותה םג הז .הרותה ידי-לע "םינותחתב הריד"
.ךרבתי ול הריד השע - ץראה תוורע - םירצממ םג ;"יחיו" תניחבב היה ,םירצמ ץראב
(ז"כשת יחיו תשרפ ,ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(חכ,זמ) הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו

,יקולא תויחו רוא ךישמה בקעי - "בקעי יחיו"

,(לובגו רצימ ןושלמ) "םירצמ" ארקנה ,ימשגה הזה-םלועב - "םירצמ ץראב"

תוכשמהה לכש ,דוסיה תריפס ,ב"וט תניחב ידי לע התיה וז הכשמה - "הנש הרשע-עבש"
,"בוט יכ קידצ ורמא" ,(ג היעשי) ביתכדכ ,דוסיה תריפסל זמור "בוט"] .הדי-לע תורבוע
.["םלוע דוסי קידצו" ,(י ילשמ) רמאנו
(חנ-זנ 'מע ח"כרת םירמאמה רפס)

* * *
-ל הכז ,רואל םירצמד ךשוחה תכיפהב בקעי לש ותדובע ידי-לע - "םירצמ ץראב בקעי יחיו"

"רואה ןורתי" יכ ,יתימא (הרשע-עבש היירטמיגב בוט) ב"וטו רוא תניחב -"הנש הרשע-עבש"
.אקווד "ךשוחה ךותמ" אוה

יכ ."בוט תוארל םימי בהוא - םייח ץפחה שיאה ימ" ,(גי,דל םיליהת) רמאנש המ ךרד-לע
.בוט תוארל - איה םייחה תילכת
(הנש-דנש ףד 'ב ךרכ תישארב הרותה-רוא)


(חכ,זמ) הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו

ץראב בקעי יחיו ומצע לע ארוק היהו ,הנש הרשע-עבש ירופיצב רד היה אישנה הדוהי יבר
(ר"ב) ןינש הרשע-עבש ירופיצב הדוהי היחו ,הנש הרשע-עבש םירצמ

לש ורמאמב זמרנ הז רבד .בקעי לש ותדימ איהש ,תראפתה תדימ איה "יבר" לש ותניחב
הישועל תראפת איהש לכ - םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא" (ב"פ) תובא תכסמב "יבר"
."םדאה ןמ ול תראפתו

.בקעיל המוד יבר היה םהבש םירבד המכ וניצמ ןכל

,םירצמ ומכ איהש ,ירופיצב הנש הרשע עבש רג יברו ,הנש הרשע עבש םירצמב רג בקעי (א
רפסמכ ,(380) פ"ש הלוע "ירפצ" :ךנמיסו ."םירצממ רופיצכ ודרחי" (אי עשוה) בותככ
."םירצמ"

י"שר שריפו ,"הנשג וינפל תורוהל 'וג חלש הדוהי תאו" (ומ תישארב) ביתכ בקעיב (ב
(דק תוחנמ) ורמא ל"זר :יברב וניצמ רבדב אצויכ ."הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל"
ויה ויפ לעו ,תוארוה הרומ יבר תיבל םהל היה) "הווה האישנ יבד אניירומ הדוהי יבר"
.(י"שר ,םהירבד לכ םישוע
(זש 'מע םילכ תכסמל תורעה - קחצי-יול תרות)


* * *

אוה לארשיב אישנ לכש ונייהד ,וניבא בקעי לש וצוצינ תובית-ישאר "אישנ"ש םירפסב אבומ
יבר" לארשיב ומש ארקנש ,יברב דחוימב טלובו שגדומ הז רבדו .בקעי לש ותמשנמ ץוצינ
."אישנה הדוהי
(טל תוא ה"לשת םירבד תשרפ שדוק-תבש ,ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(כ,חמ) השנמכו םירפאכ םיקולא ךמישי ...לארשי ךרבי ךב

ולדגו ודלונש ,ןועמשו ןבוארמ םיתוחנ ויה אל ,םירצמב ולדגו ודלונש ףא ,השנמו םירפא
."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא" ,(ה קוספ ליעל) ביתכדכ ,בקעי לש ולהואב

רואה ןורתי"ד הלעמה - ןועמשו ןבואר יבגל םייוסמ ןורתיו יוליע םהב היהש אלא דוע אלו
.השנמו םירפאב אקווד לארשי-ינב וכרבתי ךכ םושמו ,"ךשוחה ךותמ
(462 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(בכ,חמ) ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו

וכליו םהינש םכש לע ומישיו" ,(ט תישארב) ביתכדכ .םלועה יניינעל הבהאל זמור - "םכש"
."תינרוחא םבל תא תובסה התאו" (חי א םיכלמ) רמאנו ,"תינרוחא
הבהאה תא ךופהל ;"דחא" תניחבל "םכש" תניחב תא ךופהל ףסוי לש וחוכב - "דחא םכש"
.תוקולאל הבהאל הזה-םלוע יניינעב
רוריב"ה אב יזא םתלעמו םתגרדמ יפל םקלח תא ורריב רבכ םיטבשהש רחאל - "ךיחא לע"
אל ויחאש ולאכ םירוריב םג ררבל וחוכב היה ,תוליצאד המשנ היהש ,ףסוי יכ .ףסויד "ינש
.ררבל םילגוסמ ויה
('ב 'מע 'פ ףד םירבד הרות-יטוקל)
תורעהו תובוגת"יברה לש תסנכה תיב יגהנמ"

.תסנכה-תיב-יגהנמב יברה ברעתה יתמ (דלת ,חכת תונויליגב) התלעוהש הלאשל

יקספו ,הליפתה חסונ דבלמ - ויה אל ד"בח תודיסח לש םינושארה תורודבש ,רוכזל שי
יפ-לע הגהנ הליהק לכו ,םידחוימ "ד"בח יגהנמ" - ורודיסבו ולש ע"ושב ןקזה ר"ומדא
-יגהנמ ,הרותה-תאירק ,תוחילס ,תורצוי ,םיטויפל רשקב םוקמה גהנמכ וא הידיבש תרוסמה
לש תוברעתהה-יאל סיסבה היה הזו .תרחא הארוה התיה אל דוע לכ ,המודכו תסנכה-תיב
בייח בצמה ,הרורב תרוסמ ןיאש ,ונרודב ךא .תסנכה-תיב-יגהנמב םימדוק תורודב וניתובר
.השעמ רחאל תוחמל וא השעמ תעשב ברעתהל ןהו ,םירבד המכ שארמ תורוהל ןה יברה תא

ותוחכונב ויהו ,הז ןיעמ וא "ארוסיאמ ישורפא" רדגב ויהש םירקמ המכב ןיחבהל רשפא
:םהמו ,לודג שערב ףא םהמו ,םהילע ביגהש ,*שממ

,הרותה תאירק ירחאש שידקה ינפל ('ינרטפש' וא) 'למוגה' תכרב עונמל ,ריעה תובר םימעפ
.(14 'מע םיגהנמה-רפס האר) קספה םושמ

םירופ -ןשוש ,וצ פ"ש תחישמ) םידליה לש 'ןמה תאכה' תא ליבגהל םיצורש םיאבגב רעג
.(חנר-זנר 'מע רדא שדוח - 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב דוע הארו .א"משת

-ןחלוש לע הרות-רפסה תחנה ינפל וא ,תופקה תארקל הרותה רפסמ 'רתכ'ה תא ודירוי אלש
.(הז אשונב רכזנ רבכו ,308 'מע א"ח ג"משת 'תויודעוותה') האירקה

םילשורי ,רנזבפ ךורב-םהרבא ברה
:תכרעמה תרעה:םיפסונ םירקממ ריעהל (*

ש"זר ג"הרה תא אל) בר ולאש ,ונייח תיבב התיהש הלימ-תירב רחאל החנמ תליפתבש עריא
,יברהמ קתפ אצי ךכ -רחאו ,ושע ןכו ,רמול אלש קספו זא ןונחת רמול םאה (ה"ע ןיקרובד
םירמוא תירבה רחאלש הליפתבש (ו"ס אלק ןמיס ,ז"הדא) ע"ושה ךפיה וגהנש ןכתייה :ונכותו
?!ןונחת

'ודוה' להקה תרזח ענומ הזש) םינוגינב ללהבש 'ודוה' ץ"שה רמאי אלש ריעהו דיפקה יברה
.ותרימא לע רוזחל (?וקספ םינברה אמש וא) םעפ שרד ףא ,ןכ ושע רשאכש א"יו ,(ןידכ

םיקולד תורנ יברה שפיח (81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס האר ?נ"שת תנשב) תחא םעפ
.ק"שב לחש 'הכונח תאז'ב הייכונחב

פ"החד 'א ליל) הבישיה לש לכואה םלואב רדסה לילב יברה לש עובקה ורוקיבבש הממ ריעהלו
שמתשהל אלש םירוחבל יברה ריעה ,(טכק 'מע ,רייא-ןסינ ,ד"בח יגהנמ רצוא - ג"ישת
תרעק תא םירהל ךרוצ שיגרה אל ךא) רדסה תרעקב םינימה תא ןהב חינהל ידכ ריינ-תויסוכב
.(זש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - הטמלמ שממ הרעק םהל שי םא קודבל ידכ םירוחבה לש רדסה
םילכואש ןחלושה לע קלוד היהי תבש רנש (בצ 'מע 'תוכלמה םא' - 'הנח ןוכמ' תונבל) ןכו
.שודיקה תעשב ותוא ואריש (283 'מע ב"כח תוחיש יטוקל - הבישיב)ו ,וילע

ןיליפתה לופיקו תחנה

:ןיליפתה לופיקו תחנה לש ןיינעב ףיסוהל ינוצרב

הנח תינברה ומא םע ב"הראל הרזחב וכרדב) זירפ תא בוזעל דמע יברהשכ ,ז"שת תנשב (א
ברהו ל"ז [ןמטוב ןמלז-רואינש ברה] יבא תוחכונב היה הזו ,ולש ןיליפתה תא איבה ,(ה"ע
זא לאש יברה .(תאזה השיגפב ןנכותמ והשמ היה םא עדוי ינניא) ל"ז יקסנאשליו לאלצב
?ןיליפתה ביבס העוצרה תא םיקדהמ קר ונאש תויה ,"םתרשקו" לש ןיינעה ונלצא הפיא
םיקדהמ ,הכרבה ירחא ,ךכ-רחאו רשקה ךותמ העוצרה תא םיאיצומ ונאש ,התיה םהלש הבושתה
המכ םסרופ רבכש המל םיאתמ הזו - ביגה אלו עמש יברה .וישכע םג םיגהונ שיש יפכ ,'וכו
.ךכ גהונ יברה ןיאש םימעפ

,הנוי -יפנככ די-לש תועוצרה תא לפקמ צ"יירוהמ יברהש םהל הארה יברה - לופיקל רשקב
טמשומ רשקהשכ ,ארותיתה לע הכורכ העוצרה :רמולכ .תועוצרל ץוחמ ראשנ די-לש רשקהש אלא
.הדיצה

,די -לש ןיליפתה תחנהב תועוצרה תכירכ ידי-לע ן"ישה תריצי ןפוא [םהל הארה ןכ] (ב
:אוה

תרבועה העובקה העוצרה לעמ ,אתרבעמבש ץירחה ךותב העוצרה תא םיריבעמ הנושארה הכירכב
.ארותיתה (דוח) הצק לע היצחו ץירחב היצח העוצרה תא םיריבעמ הינשה הכירכבו ,וכותב

ויליפת תא ןתנ צ"יירוהמ יברהש 770-ב רופיס ךלהתה ןיליפתה לופיקל עגונב םג (ג
,ןיליפתה תא ול ריזחה צ"יירוהמ יברהשכ .ודכנ לש ןיליפתה תא ןמז ותואל לאשו ,הקידבל
יד ןעמאזוצ טגייל דיא א יוו") ןיליפתה תא לפקמ ידוהי דציכ עדוי ךניא םאה :לאש-רמא
.לפקל ךיא ול הארהו ?("ןיליפת

דכנה ךיא יתבקע ,ותיבב 'העבש'ב וללפתהו ,ה"ע דניקסח רעבוד 'ר ח"הרה ומלועל ךלהשכ
ןיב ,די-לשה תא ןהו שאר-לשה תא ןה םידדצה ינשמ לפקמ אוהש יתיארו ,ןיליפתה תא לפקמ
.םת-ונברד ןיליפתב ןיבו י"שרד ןיליפתב

,אטיל גהנמ') הנשי 'החילס'ב 'תוחילס' רמא אוהו ,'תוחילס'ה ימיב היה הז ,בגאו
ולש 'החילס'בש יל הארה אוהו ,השדח 'החילס' ול תתל יתיצר ,תרחמל .('טומאז ,ןיסייר
וסיפדה 'החילס'ה התואמ .'וכו דיגהל 'תוחילס' וליא םדוקה יברהמ םינמיסו םיבותיכ םנשי
.ת"הק לש 'תוחילס'ה תא ךכ-רחא הארנכ
ביבא-לת ,ןמטוב רעבוד-םולש ברה

עובשה חול

ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

יחיו תשרפ שדוק תבש
תבטב ז"ט

ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב :תירחש
קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .1דומעל גוהנ ,(הרות ישמוח
.3תאז רמוא הרותל הלועה םגו 2"!קזחתנו

לכו ותיב-ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ - 'קזח תבש'ב ונדמועב"
...תודהי יניינע לכב ...ותביבסב םיאצמנה

תבשבש ,לארשיב תושודק תוליהק המכב גהנמהכ ...תדחוימ תודעוותה םע הז רשקל יאדכו"
הבש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח
לש הרמגל החמשהב ופיסויו ,(...תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי
.4"הרות

יעיבר םוי
תבטב 'כ

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ראיב ,'לטינ' 6לילב 5דומלל אלש םיגהונש המ :יעיבר ליל ,'לטינ'
םיכלוההבו ,ותדיל ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ
."םשפנב תועגונ ולא 8תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא" :רמא םעפ .[7התע ותטישב
.(11.40 :הלפשה רוזאב) 9הליל תוצח דע קר אוהו

בור לש םדיא ליל יפל הנידמ לכב גהנמה תויהל ךירצ 10ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תעדל
.הז ברעב שדוקה ץראב ונייהד ,הזה ןמזב 11וז הנידמב (םירצונה) םייוגה

ישימח םוי
תבטב א"כ

רכזנ אל (הרות-יטוקלו רוא-הרות ,אינת) ד"בח תודיסח לש דוסיה ירפסב" :יברה ירבדמ
,ןינעה אל וליפאו ,(תומש רפס תליחתמ) ולא תועובשב 12ם"יבבוש תוינעת רבד-לע ללכ
"םינושארה תורודב םייתסנ רבכ ולא םיתינעת ידי-לע ןוקיתה רקיע יכ ...!ם"יבבוש הביתה
.13חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

הרותב תורקל םייסמה לכל םירמואש גהנמ לינולמ םייח-תוחרוא םשב ףסוי-תיבמ איבהש טלק ס"וס א"מר האר (2
תפרצ גהנמ הזש בתכש ,יחריה-ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב ואיבהו ,'קזח' םעפ לכב
-תוחרואב אבומה הארו .הרותה ישמוחמ רפסו רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמ וליאו היצניבורפו
.םש אקניפסמ צ"הרהל םייח

םעטהש ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ םשב ,(א"שת א"נמ ןמוי ,6 'מע הנק תרבוח) 'תומישר'ב הז ןיינעב הארו
ז"ה כ"אש יברה תלאשלו ,"שדח רפס ליחתהל" קוזיח ,"םיטושפה םינימאמה םע ומצע לולכל ידכ" אוה וז הרימאל
הבית" הווהמ הרותה לכש יבו'צגורה םגתפמ הנעמה היה - והומייסש הזב אלו אבה רפסב קסועש ןוויכ - קספה
.ש"ייע ,"תחא

-ןחלוש 'סב ןייוצמכו) בי,י ב-לאומשב קוספב יוטיבה רוקמבש ףא-לע ,יריצב 'ז 'קזחתנו' רמול םיליגר
.חתפב 'ז 'קזחתנו' :דקונמ (ב,בל תוכרבל האירקה

,קספה ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה-ןחלוש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (3
רמאי אוהש ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלושה-ידבב דפ 'יס ןחלושה-תוצקבו
בישח אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל
איה ***ונלש אחסונ יכ ,רמוא **אוה םגו ,(*ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה
.ל"כע ,"'קזחתנו'


רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש אתיא םש (*
יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהב יברה ירבד פ"ע ןכאו "רחא ןיינעב
תרימאב ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה-רפסב יברה בתכש ומכ שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'קזח'ד ןיינעה לע םג
-עיבי ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יווה ,רחא ןינעב א"אד ןוויכו" :הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה
.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא

תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה - (**
.ומע להקה

.הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (***


.ש"ייע ,233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (4

ףסוי 'ר ח"הרה י"ע רמאנש אינתה רועישל דעוימ היהש ,הז הלילב וידרה רודישב .םידמול ןיא תודיסח םג (5
15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ ז"כ - וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבניו
אל םגו ,['לתינ'ב] דמול [ע"נדא] היה אל ח"אד םג" :ט"ס טעק תרבוח ,ה"צרת ףרוח 'תומישר'ב רומאכ)
-יאש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םשב ,ג"ס אעק תרבוח ,ג"צרת ולסכ 'כ ליל 'תומישר'ב רומאכ אלו ,"סרגימל
.(תודיסח דומילל ךייש וניא לתינב דומילה

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

.9 הרעה ןלהל האר (6

.554 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקל (7

תועש 8 ךשמנ שטיוואבוילב הלגנ רדסו תויה ,תאז שרפל עיצמ ,א"ח "םינויצו תורעה םע םוי םויה"ב (8
.הז םויב םג תועשה ןיינמ םילשהל םישקעתמה הלאמ הצורמ וניאש הנווכה ,(בכ פ"ס םייחה ץע סרטנוק)

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (9

- לאירבג יעטנ 'סבו .ותעב רבד חולבש 'םידיסחה תודע בור' גהנמכ) העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
הארו] דבלב םיבכוכה תאצמ וא ,(ורוקמ ב"צו .ד"בח גהנמ ןכש בתכ 'ט 'עה ב"פ 'לטינ גהנמ' קלח ,הכונח
יברה ירבדכ גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו .ןודנב 19 'מע גלש ןויליגו 18 'מע גפר ןויליג 'תורשקתה'ב
.["ושודיח אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא)

.כק 'מע ג"יח ק"גא .ה"כתת 'יס 'םולשו םייח יכרד' 'סב עמשמדכ אלד הזש ןייצמו .ל"נה תוחיש-יטוקל (10
.ל"נה ד"יח

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (11
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (*רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש לטינל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
" :רמאנ (הגומ יתלב ,ח"לס 'תה תחנה) ז"לשת'ה ולסכ 'כ תחישבו .תוכז דמלל קר אב ילואו .ל"נה ג"יח ק"גא
םניאש ןוויכ ,'לטינ'ב ורהזנ אל ןמיתו וקורמ ומכ תומוקמב ןכלו .ז"ע לש ןיינע הז םוקמב שי םא יולת
ק"הראב ,הז יפלו .[םינורחאה תורודב וקורמב וטלש (םיתפרצה) םירצונהש תורמל תאז] "םירצונה םע םירושק
רהזיהל לבוקמו ץופנ םויכ ק"הראב ש"נא ןיבו .הזב רהזיהל שי ,לודג שערב תוכרענ םהיתואגחו ז"ע הברה שיש
.תוטישפב הזב


.טרפב ק"הראבו ,ללכב לטינ לילב לארשי יגהנמ ןיינעב 'ותעב רבד' חולבו אסק ןוילג 'הירומ' ץבוק האר (*אבומ ל"זיראה םשבו ,"םיטפשמ ...אראו ,תומש" תוישרפה תומש לש ת"ר ,"ם"יבבוש" ונוכ ולא תועובש (12
תונעתהל הטושפ הנשב םיגהונ שיו .עובשב 'ה ימיב םינעתמ כ"דב .דוסיה םגפ ןקתל םילגוסמ הלא םימיש
קר ז"כ םינעתמה שיו ,ה"פרת 'יס א"אב ג"מרפ - הוצת ,המורת :םג) ת"ת ם"יבבוש תרבועמ הנשבו ,ם"יבבוש
.ותעב רבד חולב טרופמב הארו (םש א"גמ - ידוקפ להקיו םג םיפיסומ שיו ,תרבועמ הנשב

.ש"ייע ,185 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (13


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il