- א"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה תבטב ט"כ * אראו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


המחלמב חצנל חוכה ידוהי לכל


לש ןפואב אל ומע ודחאתיו ולעתי לארשי תומשנש הצר ה"בקה
הצור ומצע רציה * העיגי ךותמ אלא "אפוסיכד אמהנ"
הרטמה תא עדויש ןוויכ ויותיפל רתעיי אל ידוהיהש
רחא ךלוה תאז-לכב ידוהי רשאכ * ארבנ הרובעבש תיתימאה
דיתעש רציל םגו ומצע ול םג - לופכ אוה דספהה ,ורצי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ושנוע" תא לבקל


דצמ ירה ,1"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,ןיד אמלעב ותוחילש אלמל ךירצ ידוהי רשאכ
להנלו םדגנכ דומעל ךירצו ,'וכ םירתסהו תומלעה - אטישפו ,םידגנמ המכ םנשי הז-תמועלה
,2"ץמאי םואלמ םואל"ד ןפואב איהש ,ושע םע בקעי לש המחלמה תוללכ יהוזש ,המחלמ םהמע
תוילעה יטרפ תומוקמ המכב תודיסח ישורדב הכוראבו 4אינתב ראובמכ ,3"לפונ הז םק הזשכ"
.הזבש תודיריהו

לכ אוה ה"בקהש םשכ ירה ,ה"בקה לש 5"ידי השעמ יעטמ רצנ" םה לארשי לכש ןוויכ ,םנמא
,המחלמב חצנל "לוכי לכ"ד חוכה םהל םג שי ,לוכי

ראשיי ומצעב אוהש ,ונייה ,6"אבה םלועל קלח ול שי"ש דבלב וז אלש ןפואב ןוחצינ -
לכ תא םשמ איצויש ,תאז דוע אלא ,ל"חר תופילקב היבשה ןיינע ךפיה ,יחצנ םויקב
ןוויכ ירה ,םש םיראשנ וילא םיכיישה תוצוצינה םא ,יכ ,וילא םיכיישה תוצוצינה
,יחצנ היהי אוהש ןכתיי אלש ,ךכ ,םהמע דחי םש אוה םג אצמנ ,וילא םיכייש ולא תוצוצינש
- יחצנ תויהל לוכי וניאש םוקמב ראשנ דחא ץוצינש העשב הב

ךשמ ירחאל היהי ןוחצינהש ןכתיי ,םוקמו ןמזד תורדגהב ,הטמל ךשמנ הז חוכש ןוויכ ,אלא
אובי יאדווב ףוס -לכ-ףוס לבא ,םוקמל םוקממ ,םלועל םלועמ םילוטלט המכ ירחאל ,ןמז
.ןוחצינ ידיל

בקעיל ןתינש הלעמה םש והזש ,"לארשי" םשב ארקנ יזא - המחלמב חצנמ ידוהי רשאכ ,הנהו
;תילענ אגרדל הלעתנ רשאכ

וליפא ותויהב ,המחלמה תא חצינש םדוק הז ירה - "בקעי" םשב ארקנ רשאכ ןכ-ןיאש-המ
,ףוגבש ןותחתה קלחה והזש ,דבלב (7בקע ד"וי) "בקע" תניחבב איה ותדובעש הנותחת הגרדב
וליפא ולצא רסחו ,תוקולאב הגשהו הנבה ,תעדו םעט לש ןפואב הניא ותדובעש ,ונייה
ותדובע אלא ,םיינחורו םייקולא םיניינעב שגרהה ןיינע אוהש ,בלבש תודימה דצמש הדובעב
אל ,לבא ,לארשי םע תוללכד 7*"המילש המוק"ל אוה ךייש הז דצמו ,לוע-תלבק דצמ קר איה
"ךיצע בטוח"ד הנותחת רתויה אגרדל םא יכ ,8"םכינקז ,םכיטבש ,םכישאר"ד הנוילעה אגרדהל
.לעופב השעמה ןיינעב םא יכ ,שגרהו לכשה ןיינעב הניא םתדובעש ,8"ךימימ באוש"ו

זאש ,המחלמב חצני ףוס-לכ-ףוסש ול חטבומ ,וז אגרדב אצמנ ידוהי רשאכ םג ,םוקמ-לכמו
."לארשי" - הלעמה םשב ארקיי

:הזב ןיינעהו

."לכותו םישנא םעו םיקולא םע תירש יכ" 10רמאנ לארשי םש 9תאירקב

-לעש ,הלעמלש םירשה 'ע לש םלעהה לע תוללכב יאק - 11םיכאלמ ןאכ ושוריפש - "םיקולא"
.תוקולא לע םיריתסמש ,12םיירמוחהו םיימשגה םירבדה לש העפשהה תרבוע םדי

ידוהימ םיגעולש םידורי םישנא - "םישנא" לש רתוי לודג םלעה השענ "םיקולא" לש םלעההמ
רשאמ רתוי ולבקל השק "םישנא" לש םלעההש שחומב םיאור ונאש יפכ .13תווצמו הרות םייקמש
יקלח 'ד לש ןושארה ףיעסה הנה ןכלו .המצעלשכ תוימשגה לש םלעהה ,"םיקולא" לש םלעהה
לכ לש דוסיה והזש ןוויכ ,"םיגיעלמה םדא ינב ינפמ שייבתהל אלש" :אוה ךורע-ןחלושה
.תוקולא לע םלעהה תא רובשל ,הדובעה

לע תיבה-לעבו רש אוהש ,איה - "םישנא םעו םיקולא םע תירש יכ" - "לארשי"ד הלעמה
וז אל .ללכ םיריתסמ םניא "לארשי" תגירדמ יבגלש ,רמולכ ."םישנא"ו "םיקולא" לש םלעהה
אל - 14תוכרבה לע המכסה םינתונ דוע םה ,הזמ הריתי אלא ,ומע םוחלל םיקיספמ םהש דבלב
ויבייוא םג" :16רמאנש ומכו .15ותוא ךריב םג רשה אלא ,"ושע לש ורש" תא חצינש דבלב וז
לכ לש שרושה אוהש - "ינומדקה שחנ" ,רתויב לודגה בייואה וליפאש דעו ,"ותא םילשי
.18ול עייסמש ,"ותא 17םילשי" אלא ,ודגנ דמוע וניאש דבלב וז אל - םיבייואהו םיאטחה

אל" 20קוספה לע דסוימ ,לארשיו בקעי ןיב קוליחה 19הרות-יטוקלב ראבתנש המ םג והזו
:"לארשיב למע האר אלו בקעיב ןווא טיבה

"למע" לבא ,(השעמו רוביד ,הבשחמב םלש אוהו ,אטח וב ןיא) "ןווא" ןיא - בקעי תגירדמב
ךירצש םירתסהו תומלעה םנשיש ןוויכ ,"ןווא" וב היהי אלש עגייתהל חרכומ אוה ;ונשי
תימהבה שפנ תא ררבל ,העיגיו 22הדובע ןושלמ - 21"ידבע בקעי" ארקנ ןכלו .םדגנ דומעל
.(ערה-רציה תא חצנמו רבגתמ ףוס-לכ-ףוסש ןוויכ ,"ןווא" וב ןיאש אלא)

םע םוחללו עגייתהל ללכ ךירצ וניאש ,"לארשיב למע האר אלו" רמאנ "לארשי" תגירדמב לבא
תומלעהה לכ תא לטיבו טלוש רבכ אוה ,"םישנא םעו םיקולא םע תירש" יכ ,ערה-רציה
,(הז-תמועלה םע) המחלמ לש ןפואב הניא "לארשי" לש הדובעה ןכלו .תוקולא לע םירתסההו
וכליי" - 23אפוג השודקב תוגירדמב יוליע רחא יוליעב תולעתהל איה הדובעה תוללכ אלא
.24"ליח לא ליחמ

בורמ ,תודעוותה עצמאב ,םעפש ,קדצ-חמצה יברה תודוא 25רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
יל המ ,(ירמגל ערה-רציה תגירה) הלוכ הלטק יל המ" :רמאו ,ןחלושה לע ץפק ,תושגרתה
ןמז ךשמ ירחאלו ."תויהל ךירצ םינפ-לכ -לע אגלפ אלטק לבא - (קלח ,הצחמ) 26אגלפ הלטק
,(ערה-רציה תא םיגרוה רשאכ) "וגרה"ל םיעיגמ רשאכ :ךישמה ,םידוקירו תודעוותה לש
.םייחב שדח ןפוא השענ יזא ,27"יברקב ללח יבלו"

תגרדב :לארשיו בקעיד ל"נה תוגרדה יתש תא םיראבמ קדצ-חמצה לש ל"נה םימגתפ ינש
א") למע ייח הז ירה - "אגלפ הלטק" ,ערה-רציה םע המחלמב ךרוצ ןיידע שיש ,"בקעי"
- "הלוכ אלטק" ,ערה-רציה תא ירמגל גרה רבכש ,"לארשי" תגרדב לבא ;("ןבעל רעטרעטאמעג
.גונעת ייחו םימיענ םייח :םייחב שדח ןפוא השענ

,"למע" לש ןיינע ונשי בקעי תגירדמבש ףא ."בקעיב ןווא טיבה אל" ,ירה ,ליעל רומאכ
חצנל וחוכב שי ,םוקמ-לכמ ,הנכס םע הכורכו השק העיגי איה ערה-רציה םע המחלמהש ןוויכ
."ןווא"מ יקנ תויהלו המחלמה תא

קלח) 28"שממ לעממ הקולא קלח" אוהו ,"ידי השעמ יעטמ רצנ" אוה ידוהי לכש יפל ונייהו
לוכיבכ ךכ ,ה"בקה לע ו"ח הטילש והשימל היהיש ךייש אלש םשכ ,ןכלו ,(לוכיבכ ה"בקהמ
;ךכב ץפח וניא קר םא ,לארשי שיא תמשנ לע הטילש דחא ףאל ןיא

ןכא ףוס -לכ-ףוסש החטבהה ול שיש ,הזמ הריתיו ,המחלמה תא חצנל דימת ידוהי לש וחוכב
."אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ" ,29"חדנ ונממ חדי אל" :לעופב המחלמה תא חצני

-ףוסש תואדווה .וישכע לעופב הדובעל תעגונ (הרותב םיניינעה לככ) תואדווהו החטבהה םג
וז החמשו ,הדובעה תיישעב החמשו ףקות ףיסוהל הכירצ ,המחלמב ןוחצנה היהי ףוס-לכ
:30ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו .רתוי םדקומ היהיש ןוחצנה תא רהמל - םגו ,ןוחצנל הליעומ
ךלוה אוה ...החמש לש ןוגינ ךותמ אוה ךלוה ,הנכס םוקמל ךלוהש יפ-לע-ףא ...לייח"
."חצנמ הז ידי-לעו ,החמשב

:31םש הרות-יטוקלב ראובמכ - "'וכו בקעי ידבע ארית לא" :תבש יאצומב םירמוא ןכלו

.32םירוריב ררבל העיגיו הדובעל םיקוקז םניא זאו ,"לארשי" תניחבב םה םידוהי - תבשב

תדובעב קוסעל ,"ידבע בקעי" תגירדמל דרילו רוזחל םיכירצ רשאכ ,תבש יאצומב לבא
אלש ,"בקעי ידבע ארית לא" :ידוהי לכל הלעמל םיזירכמ יזא - לוחה ימי תששד םירוריבה
;"ידבע בקעי" תגרדל דריל ארייתי

ארייתהל אלש זועו חוכ םג ול םינתונ הז םע דחי אלא ,ארייתי אלש יוויצ קר הז ןיאו
,החמשב הדובעב קוסעלו

תבש ולוכש םויל" םיכוזש דעו ,"ולמעב בוט רכש" תייאר תרהממו הדובעה תא הליקמ החמשהו
.33"םימלועה ייחל החונמו

* * *

ונגינ ר"ומדא ק"כ םגו ,"'וכ ןירוד יט ךע 'וג ישפנ ךל האמצ" ןוגינה ונגינ]
[:רמא ךכ-רחאו ,ומצעב

:34תוללכב (ל"נה ןוגינה לש) תוביתה שוריפ םלוכ םיעדוי יאדווב

ושוריפש ,"ןירוד" ארקנ ,35"ליסכו ןקז ךלמ" ותויהלש ,ערה-רציה תודוא אוה רבודמה
.ליסכ

"דירי" ומכ אוה ולוכ םלועהש 36תודיסחב ראובמכ - ("אקראמ") דיריה לא עסונ אוהו
"ירקיא ארגת (חוור אלל) ןיבזו ןובז" ירהש ,חיוורהל תנמ לע הרוחס תונקל וילא םיאבש
תחתמ הבוצח" איה המשנה :םלועל המשנה תדירי ןיינע אוה לשמנב ותמגודו ,37(ההימתב)
הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנ"ש 28אינתב וניבר ירבדכ ,הזמ הריתיו ,38"דובכה אסיכ
יניינע לכב תקסועו ,ףוגבו תימהבה שפנב תשבלתמו הטמל תדרוי וז המשנו ,"שממ לעממ
אל ןכלש ,חיוורהל ידכ איה הדיריהש ,ונייה ,היילע ךרוצ איה וז הדירי הנה - םלועה
אלא ,"ירקיא ארגת ןיבזו ןובז" ירהש ,39"םלועל ךתאיבכ םלועה ןמ ךתאיצי אהתש" קיפסמ
.הדיריה התיה ונממש םוקמהמ רתוי הלענ םוקמל היילע תויהל הכירצ

(הטמל המשנה תדירי לע יאקד) 41"םייח םימ ראב" ידי-לעש ,40רמאמהב ליעל ראבתנש ומכו
.42"תאב ןיאמ" ןיינע והזש ,ןוילעה ןדע-ןגב וליפא ,"םינג"ב "ןייעמ"ה תא םיכישממ

:תוטושפ תויתואבו

ךא ;"לעממ הקולא קלח" קר איה - "דובכה אסכ תחתמ הבוצח" איהש יפכ ,המצע דצמ המשנה
ןוויכד ,43"הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" הנה ,הטמל התדירי ידי-לע
תרבחתמש ,44"הווצמ הווצמ רכש" ירה ,ארובה ןוצרו יוויצ המשנה תאלממ הז ידי-לעש
לארשי"ש ןפואב ,45"אכלמד אפוגב אבאתשאל" ,הווצמה הוצמו הרותה ןתונ םע תדחאתמו
.46"דח אלוכ ה"בוקו

5"םיקידצ םלוכ ךמע" ירהש ,לארשי לכ :הזמ הריתיו) םיקידצ ןידיתע" 47ל"זר ורמאש והזו
'הב םיקבדה םתא" ,ארובה םע ארבנה תודחאתה ןיינע אוהש ,"ה"בקה לש ומש לע ןיארקנש (
.48"םכיקולא

חוורהו רכשה תא "דירי"ב םיחיוורמ "הזה-םלועב םיבוט םישעמו הבושת" ידי-לעש ,אצמנו
תודידמ לכמ הלעמל אוהש ומצעב ה"בקה םע תודחאתהה - ילובג-ילב חוור ,לודג רתויה
.תולבגהו

ה"בקה הצור - ("קאמשעג ןצנאג ןטימ") תובירעו םעונ ךותמ חוורה תא גישהל ידכו
.העיגי אלל הנתמ ,49"אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב היהי אל הז ןיינעש

-ףאש ,דחא לכ לצא תויהל הכירצש העיגיה - (ג"ס ל"נכ) בקעיב "למע"ה ןיינע אוה הז לעו
,םוקמ-לכמ ,"ערה תאו תוומה תאו בוטה תאו םייחה תא" ,םיכרד יתש וינפל האורש יפ-לע
םיישק םע ךורכ רבדה םא םגו ,םייחה ךרדב רחוב אלא ,העוט וניאש ,50"םייחב תרחבו"
ךרד יהוזש ,הב ךלייש ה"בקה הצורש ךרדב הכילההו הריחבהמ ותוא בכעמ הז ןיא ,העיגיו
.הווצמהו הרותה

בוט קר היהי םא ירהש) ןכ תושעל אלש ותוא התפיו תיסיש והשימ תויהל ךירצ הז ליבשבו
םדאהש ידכ ,םדאה תא התפמו תיסמש ,ערה-רציה והזש - (העיגי לש ןיינע היהי אל ,דבלב
,רשיה ךרדב רחבי ,ערה-רציה לש ויתונעט תורמלו ,וילא תייצל אלש תוחוכה תא ומצעב אצמי
.תווצמה םויקו הרותה דומילב

אלש הצור ומצעב ערה-רציהש 52תודיסחב אבומו 51רהוזב אתיא - ?ערה-רציה תנווכ יהמ
ותלעמ תא תולגל ידכ - ארבנ הליבשבש תיתימאה הרטמה תא עדוי אוהש ןוויכ ,וילא ועמשי
םג לבקמ זאו ;תושעל וילע הווצמ ה"בקהש המ אוה השוע ,םיישקה לע טבה ילבמש ,ידוהי לש
אמהנ" לש ךרדב אל ידוהי לש ותדובע התשענ ודי לעש ןוויכ - ורכש תא ערה-רציה
.ותעיגי ידי-לע אלא ,"אפוסיכד

ךרדה תא רבעו םגפו ,ערה-רציהל עמושש ימ לבא ;ערה-רציה לא םיעמוש אל רשאכ - הז לכו
ךרדב ךלה אלא ,"םייחב תרחבו" יוויצה תא םייק אל ומצע אוה :םייתשב אוה ןורסיחה יזא -
-לעש ךכ לע רכש לבקי אלש דבלב וז אל ירהש ,ונממ הצורמ וניא ערה-רציה םגו ;הנוכנ-אלה
,םלועב הלקת איבמש ןיינע לכב ומכ ..."קספ" לבקי דוע אוה אלא ,ידוהיל הבוט האב ודי
.ידוהי לשכנ הללגבש ינפמ ,"וגורהת המהבה תאו" 53בותכש ומכ

- וילא עמוש וניא םדאהש ןפואב םדאה תא תיסמ רשאכ אמלשב :ערה-רציה םע ןועיטה והזו
וז אל ירה - וילא םדאה עמוש רבד לש ופוסבו ותכאלמ השוע רשאכ לבא ;הלודג המכח וז ירה
אלא ,(המואמ חיוורמ וניא םדאהש ךכל ףסונ) המואמ חיוורמ וניא "וקראמ ןירוד"הש דבלב
.םלועב הלקת האב ודי-לעש ךכ לע "קספ" לבקיש ,הברדא

:"'וכ ןירוד יט ךע ...ישפנ ךל האמצ" ןוגינה ןכות והזו

ךל האמצ") ה"בקהל ןואמיצ לש שגרב ררועתי ידוהיש - איה ערה-רציה לש ותלועפ תילכת
םעטה והזש 55אינתב ראובמכו ,54"םימ ילב ףייעו היצ ץראב" אצמנש ןוויכ ,("ישפנ
האמצ"ש ןפואב ,"וז הבר הבהאל אב הז ידי-לעו ליאוה" ,56"תויכזכ ול ושענ תונודז"ש
."'וכ זוע רתיב ...היצו הפייע ץראכ 'הל ושפנ

ןיא בוש - "ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ"ד אגרדהל רבכ עיגה ידוהיש ירחאל ,ןכ-םאו
אלא הניא ותלועפ זאו ...ולש תא רבכ השע אוהש ןוויכ ,ברעתהל המ "וקראמ ןירוד"ל
.םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקולחמ תושעל ,"אקראווס שיבאר"

?ןכ השוע תאז לכב ערה-רציהש ךכל הביסה יהמ

ךינפל ונאטחש אטח לע" ,"אטח לע"ב םירמואש חסונה שוריפב 57ראובמה ךרד-לע הז ירה
- ?הז אטח לש ודוחי והמו ,ערה -רציב םה םיאטחה לכ ירה :58הישוקה עודיכ - "ערה-רציב
תא הרגמ םדאהש אלא ,ולש תא רבכ השע אוה ,ךכב הצור וניא ומצע ערה-רציהש םימעפל שיש
!ומצע דצמ הצור ערה-רציהש הממ רתוי ,ל"חר ,ערה-רציה

ירה םימעפלש ,אקייד לוע ,60"ץרא ךרד לוע" ןיינעב 59רמאמהב ליעל ראבתנש המ םג והזו
םרוגו תוטש השוע אוהש ול רמוא ימהבה ולכש וליפאש ,ונייה ,לכשה ךפיה אוהש ןפואב הז
תש אלו" 61"הערפ בל דבכיו" רמאנש ומכ - ובלבש תודבכה דצמ ,ןכ-יפ -לע-ףאו ,ומצעל הער
תושעל ערה -רציה תא הרגמ אוה ירה - ובלבש "הערפ"ל עגונב הז ךרד-לעו ,62"תאזל םג ובל
.ךכב ץפח וניא ומצע דצמ ערה-רציה רשאכ םג ,ארובה ןוצר ךפיה

ירחאל הנה ,ותוואת תא אלימו לשכנו ןויסינב דומעל לוכי וניא רשאכש םיאורש יפכו
םא עדיל "הניחב"הש 63םירפסב אתיאדכ] ןוצר תועיבש ךפיה לש שגר ול שי ,ותוואת אלימש
,השעמה רחאל םדאה שגר ,איה ,הריבע לש ןיינע וא הווצמ לש ןיינע אוה םייוסמ רבד
ערה-רציה וליפאש ןוויכ ,[הריבעב וכפהו ,ןוצר-תעיבש לש שגר ול שי הווצמ תיישע ירחאלש
.וילא ועמשש ךכמ הצורמ וניא ומצע

ישפנ ךל האמצ"ד ןיינעה רבכ ונשיש ןוויכש - (ןוגינ) החמש ךותמ - םינעוטש המ והזו
65בותכש ומכ ,64"ארוהנל אכושח אכפהתא"ד ןיינעה תויהל רבכ ךירצ יזא ,"ירשב ךל המכ
היהי אל ערה-רציהש דבלב וז אלש - 66"ךירצי ינשב" ,"ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו"
תויהל ךופהיש ,הברדא אלא ,ילאמשה דצל םיכיישה םיניינע השעי אלש ,"אקראווס שיבאר"
תווצמ םג ללוכ ,(67ם"במרה ירבדב ראובמכ) השע תווצמ לכל דוסיה איהש ,'ה תבהאב עייסמ
- "ךירצי ינשב" איה 'ה תבהא רשאכש ,אצמנו ,68השעת אל תווצמ לכל דוסיה איהש ,'ה תארי
רתומב ךמצע שדק"ד ןיינעה םג ללכנ הזבש ,תווצמ ג"ירת לכ םויקב ערה-רציה םג עייסמ יזא
.70"והעד ךיכרד לכב"ד הדובעה תוללכו ,69"ךל

:"ךיתיזח שדוקב יאוולה" 71ט"שעבה שוריפכ ,"ךיתיזח שדוקב ןכ" היהיש םיכוז זאו

ודמעי ,ןויליכו הצורמ ,ןואמצ ותואב הנה ,"ףייעו היצ ץראב 'וג ישפנ ךל האמצ"ש םשכ
ןמ ריבעא האמוטה חור תא" הווקמה דועיה בורקב םייוקי רשאכ - "ךיתיזח שדוקב" רשאכ םג
,הגרדל הגרדמ ךליל אוצר לש העונתב ודמעי זאש ,72"'יוה תא העד ץראה האלמ"ו ,"ץראה
,73אפוג השודקב ,"ליח לא ליחמ"

לודג ןואמיצ שורד אלימבו ,ךרעב אלש ןהש תוגרד ןנשי אפוג השודקבש יפל ,ונייהו
התוא יפל ךלש דואמ ,65"ךדואמ לכב" ןיינע והזש ,םילכהמ האיצי לש ןפואל דע ,רתויב
,העש

.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - הטמ הטמל דע ךכ-רחא םיכישממ הז אוצרו

אצמנ ,46-37 'מע ב"כח י"חשת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות ,י"חשת'ה טבש א"י ,חלשב ק"שצומ תחישמ)
(הגומ יתלב - סופדב
.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (1

.גכ,הכ תודלות (2

.פ"הע י"שרפ (3

.ט"פ (4

.קלח פ"ר ןירדהנס הארו .אכ,ס היעשי (5

.םש ןירדהנס האר (6

.מ"כבו .אציו פ"ר א"ות הארו .וכרעב ג"כש סדרפ .ב"פ ג"ש ח"ע (7

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (7*

.םש ת"וקל הארו .םיבצנ פ"ר (8

.ךליאו 796 'מע ג"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - החישה םויס דע ןאכמ (9
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב

.טכ,בל חלשיו (10

.א,בצ ןילוח .פ"הע ע"בית (11

.(ב,טלק) ה"כס ק"הגא אינת האר (12

.(ותלחתב שידיא םירמאמה 'סב) אינורטב אב ה"בקה ןיא ה"ד האר (13

.ןמא הנוע ער ךאלמ - ש"עב תבשה תלחתב ףכית רשא :(ב,טיק) תבשמ ריעהל (14

(ל,םש) בותכה ךשמהכ - תאז לעפ ןכאו ,(זכ,םש) "ינתכרב םא יכ ךחלשא אל" :ךאלמהל בקעי ירבדכ (15
.(הגומ יתלב החנהמ) "םש ותוא ךרביו"

.(ב,זמ תישארב) תישא הביאו פ"הע ת"הואב ת"נשמ פ"עו .שחנה הז :אריו פ"ר ר"בו .ז,זט ילשמ (16

ףסותינ ז"יעש ,ונייה ,(ג"ע שיר ,ל האר 'פ ת"וקל האר) תומילש ןושלמ םגו ,םולש ןושלמ - "םילשי" (17
.(הגומ יתלב החנהמ) ותדובעב תומילש

.הדובעב םיעייסמ םישענ ,םמצע םיגיעלמהש ,ונייהו (18

ידכ" איה הזב הנווכהש ,"ותלפתב ולבלבמו רבדמה ג"וע"ל עגונב ((א,אמק) ה"כס ק"הגא) אינתב ראובמה ד"עו
ןנובתיו ובל לא םישישכ ,ומצע הז ןיינעמ איה וז תוררועתהל הצועיה הצעו" ,"ותלפתב רתוי ץמאתיו רבגתיש
והזו ...'ה תדובע םילבלבמה םירבד רבדמה הז ג"וע רובדב ...התראהמ ץוצינ שבלתהל ...הניכשה תדירי ןיינע
יתלב החנהמ) "'וכ הנווכב רתוי ללפתהל םדאה ררועתמ ז"יעש ונייהד ,ול ערל םדאב םדאה טלש רשא שממ
.(הגומ

.ב,בע קלב 'פ (19

.אכ,גכ קלב (20

.א,דמ היעשי (21

ערה-רציה םע המחלמה איהש הדובעה עצמאב אוהש ,הווה ןושל") "םיקולא דבוע" ןיינעב ראובמה ד"עו (22
הכורכה הדובע יהוזש ,(מ"כבו .א,וע םיטפשמ א"ות) "תורוע דוביע" ןושלמ והזש ,(ו"טפר אינת - "'וכ
,ובצמו ודמעמ ,ותגרדל םאתהב דחאו דחא לכב אוה הז ןיינעו ,"למע" םשב תוללכב תארקנה ,הלודג העיגיב
.(הגומ יתלב החנהמ) 'וכ ובחרו וקמע ולדג ,"למע"ה דדמנ הז יפלו

האמוטה חור תא"ש ירחאל - אובל-דיתעל הדובעה ןפואל עגונב ((א,המק) ו"כס) ק"הגאב ראובמה ד"עו (23
םידוחיי דחייל" היהת הדובעהש - "ערמ רוס"ד הדובעב ךרוצ היהי אל אלימבו ,(ב,גי הירכז) "ץראה ןמ ריבעא
.(הגומ יתלב החנהמ) "'וכ רתוי םינוילע תורוא ךישמהל רתוי םינוילע

.ןפוסב ק"ומו תוכרב הארו .ח,דפ םיליהת (24

.(8 'מע ו"צרת ש"הס) ג"ס ו"צרת ס"החד 'ב םוי תחיש (25

.א,הס ק"ב (26

.(ב,ה) א"פ אינת הארו .בכ,טק םיליהת (27

.ב"פר םש (28

.ט"לפס אינת .ה"ס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .(ןושל יונישב) די,די ב-לאומש (29

.נ"שו .ךליאו 323 ע"ס ט"שת מ"הס (30

.ד"בח גהונו חסונב םניאש הלאמ םג תואחסונו םיגהנמ המכ םיראובמ תודיסחה תרותב (31

הניא הדובעהו ,םירוריב ררבל הניא תבשד הדובעהש יפל ונייהו ,תבשב רוסא תוימשגב ררובש ד"עו (32
."בוט השע"ב איה הדובעה רקיע אלא ,"ערמ רוס"ד ןיינעהב

הליכא גנועב וגנעל הווצמש דעו ,(גי,חנ היעשי) "גנוע תבשל תארקו" - גונעת וניינע תבשש םג והזו
וניא תוימשגהש דבלב וז אלש ,ונייהו ,(נ"שו .ב"מרסר ח"וא ז"הדא ע"וש האר) ןשי ןייו ןמש רשבב ,הייתשו
.הווצמו השודק לש ןיינע והז - הברדא אלא ,ריתסמו םילעמ

םיליהת) "ער ךרוגי אל" םשש ,םלוע לש ודיחיד ,"דיחיה תושר"ב ידוהי אצמנ תבשבש - הזב ןיינעה תוללכו
.(הגומ יתלב החנהמ) הטמל ראשנש ,הז-תמועלה םע "למע"ל קוקז וניא ןכלו ,(ה,ה

.הפוסב דימת (33

.(113 'מע א"כח מ"ות) הפוסב וז הנש ת"חמש ליל תחיש םג האר (34

.י"שרפבו גי,ד תלהוק (35

.מ"כבו .בשיו פ"ר ח"ותו א"ות האר (36

.נ"שו .(י"שרפבו) ב,מ מ"ב (37

.א,גיק א"חזל ז"וצנב ןמסנהב הארו .ב"ער ,טכ ג"חז (38

.א"עס ,זק מ"ב (39

.(13 'מע ב"כח מ"ןת) ט"פ ינגל יתאב ה"ד (40

.וט,ד ש"הש (41

.ג"פר תובא (42

.ז"ימ ד"פ םש (43

.ב"מ םש (44

.ב,זיר א"חז (45

.א,גע ג"חז האר (46

.ב"ער ,הע ב"ב (47

.ד"לפס נ"רדא הארו .ד,ד ןנחתאו (48

.מ"כבו .ד"ע שיר ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (49

.טי-וט,ל םיבצנ (50

.א,גסק ב"ח (51

.מ"כבו .ט"כפס .ט"פס אינת (52

.י"שרפבו וט,כ םישודק (53

.ב,גס םיליהת (54

.ז"פ (55

.ב,ופ אמוי (56

.דועו .חנש 'מע א"כח .ר 'מע ב"יח ק"גא םג האר (57

.230 'מע שיר ח"ח מ"ות םג הארו .א"עס ,חס ה"לש האר (58

.(9 'מע ב"כח מ"ות) ה"פ ינגל יתאב ה"ד (59

.ה"מ ג"פ תובא (60

.ז,ט אראו (61

.גכ,ז םש (62

.147 'ע ח"ח מ"ות םג הארו .ה"כפ רסומ טבש האר (63

.י"פס אינת .א ,ד א"חז האר (64

.ה ,ו ןנחתאו (65

.פ"הע י"שרפו ירפס .(הנשמב) א ,דנ תוכרב (66

.ב"פר ת"הוסי 'לה ם"במרל "שוריפ" האר (67

.ד"פ אינת (68

.א,כ תומבי (69

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (70

.נ"שו .ד"סס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (71

.ט,אי היעשי (72

.23 הרעה ליעל האר (73

ףיעסה ןכלו "םיקולא" לש םלעההמ רתוי השק "םישנא" לש םלעהה
"םיגיעלמה םדא ינב ינפמ שייבתהל אלש" ,אוה ךורע-ןחלושב ןושארה


תוחוכה תא ומצעב אצמי םדאהש ידכ ,םדאה תא התפמו תיסמ ערה-רציה
תווצמ םויקו הרות דומיל - רשיה ךרדב רחביו ,ול תייצל אלש

יבר יצוצינ


שטאקנוממ "רזעלא תחנמ"ה לעב


עייסמ יברה * דואמ ובביחו וכירעה יברהש קסופו ןואג
ןמזמ ומצעל רייצי" יכ ודימלתל ץילממ ,וירפס תספדהל
המישרל המלשה) * דועו ,ויקספ לע ססבתמ ,"ובר תרוצ ןמזל
(גצר ןויליגב המסרפתהש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רזעלא -םייח יבר ןואגה םע ונרוד אישנ יברה םייקש תחא השיגפ תוחפל לע ונל עודי
תעב היה רבדה .(370 'מע ןושאר ךרכ 'ךלמ ימי' האר) 'רזעלא תחנמ' לעב שטאקנוממ אריפש
ןתנו אשנ יברה .אפרמ תונייעמל ותעיסנב ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונתוחל הוולתה יברהש
יגהנמ לע תוססובמ ויתוגהנהמ המכו ,םייתכלה םיאשונב 'רזעלא תחנמ' לעב םע םיבותכב
.ל"נה ןואגה

וירפס תספדהל עייסמ יברה

ידכ חספ-לש -הדגה וסיפדה ונתחו "רזעלא תחנמ"ה לעב לש ותייער יכ םסרפתה צ"חרת תנשב
עייסל שקיב יברה .(ז"צרת ןוויסב 'בב רטפנ "רזעלא תחנמ"ה) ויבתכ תספדה ךשמה תא ןממל
ג"י 'ה" םוימ תרגיאב ול בישה רשא ,םדוקה יברה ונתוחל ןיינעב הנפ ךכ ךרוצלו ל"נהב
:(די 'מע ח"נשת תבט 'ה ריהבה םויל ח"חוגא לש הרושתב םסרופ) "ח"צ ןסינ

'יש ברה הנתחו 'ית ל"צז שטאקנוממ יברה לש תינברה יכ ילצא לאש רשא הזב
ץפחו וירוביח ראש וסיפדי ולבקי רשא ריחמהמו ,ושוריפ םע הדגה וסיפדה
סערדאה עדוי וניאש קר ,םירפסה תספדה ליבשב םילקש הרשע םהל חולשל
ןיא ףסכ חוליש לע רורב סערדא ,הנה - סערדאה ול עידואש שקבמו [תבותכ=]
סערדא לאשיו [היולג=] סיטרכ םשל בותכי אוה ץפח םאו יללכ סערדא םא-יכ יל
.ףסכ חולישל

דואמ בביח יברה

שדוק-תורגא לשמל האר] היולג החמשב יברה לצא לבקתנ "רזעלא-תחנמ"ה לעב לש שדח רפס לכ
ולבקתנ התע הז" :סל'גנא -סולמ סייוו 'יש בוד-רכשי 'ר ח"הרהל הדות - העק 'מע הכ ךרכ
.["ןח -תאושת ןח-תאושתו (רזעלא תחנמ ת"וש...) םירפסה

יברל רסמ ב"לשת תנשב יכ ('ד"בח רפכ' ןועובשל ןויארב) ןמצלז לרעב 'ר ח"הרה רפיס
לש וילושב ובתכנש תובר תורעהו םישודיחב האלמ התיהו ,םיטפרקה ירעב אצמש ןילוח תכסמ
.דואמ ךכ-לע ול הדוה יברהו ,(יברה תיירפסל ךכ-רחא הרבעוה תכסמה ) ןויליג לכ

הנע ל"נה ."?תורעהה תא בתכ ימ עדוי התא" :יברה ול רמא 'תודיח'יל סנכנשכ ןכמ-רחאל
"רזעלא תחנמ"ה לעב ר"ומדאה ידיב ובתכנ תורעהה יכ ןכתייש ול רמא יברהו עדוי ונניאש
.דואמ תאז בבחמ יברהש הארנ היהו ,שטאקנוממ

ךיניע ויהו

תרגיאב םיאצומ ונא "רזעלא תחנמ"ה לעבל יברה לש דואמ הקומע הכרעה לש ףסונ יוטיב
ידימלתמ ,ינולפל ,(הלק 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא - ב"ישת ירשת שדוח יהלשב) יברה בתוכש
:ןואגה

לדתשיו רזעלא-תחנמ רפס-רבחמה לעב - ובר תרוצ ןמזל ןמזמ ומצעל רייצי
.ר"וגב הבחרהב וסנרפי ת"ישהו ,תוינחורב םירחא תסנרפב

אתכמסאו רוקמ

:יברה בתוכ ,(וכ 'מע 'ב ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב קתענ) ו"טשת טבשב ג"כ םוימ בתכמב

םידליל תבש תוביסמ תושעל םדיב םיעירפמ םינמיתהמ םידחאש בתוכש-המ
אוה םעטה רשפאו .הזב םמעט ראבמ וניאו ,תבשב רוסא והז םתעדל יכ ,תודליו
.'ג ףיעס טלש ןמיס םייח-חרוא ךורע-ןחלוש יפ-לע ,זא דוקירו הריש ינפמ
רבכמ הזש ,םהל ראבלו םינמיתהד םינברה םע רבדתהל וילע היה - אוה ןכ םאו
ת"ושב הזב רתיההב ךיראהו ...הווצמ לש החמשב רבדה תא םישורפ וריתה
החנמ יריש סרטנוקב=] ול ינשה קלח ףוסבו ט"כ ןמיס 'א קלח רזעלא-תחנמ
.[דועו ט"לש ןמיס (ל"נהל) םייח חרוא יקומנ

,הז אשונב ,וז הבושת לש החרכה יברה ריכזמ (230 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל) רחא םוקמב
ךרדב תאז ראבמ יברהו) "הלגנ יפ-לע דחוימ רואיב שרודה רבד" וניה ומצעלשכ ןיינעה ןכש
.(הרותה תוימינפ

...וגהנ ןכו

יברה ןייצמ - "רזעלא-תחנמ רפס רבחמה לעב ונבו הבושת-יכרד רפס רבחמה-לעב וגהנ ןכו"
"ד"בח יגהנמ" לש המישר יבג-לע (321 'מע תישארב ימי רפסב ומוליצ) ושדוק-די-בתכב
הכונחל ספדוהש קדצ-חמצהל "םיסנ השעש ךורב - רמאמ" סרטנוק ףוסב רוא התארש הכונחל
.א"ישת'ה

בר השעמ

:ןלהלד ןידה-קספ אבומ (55 'מע ח"נשת .י.נ - ןיליפת תוכלה רוציק) 'רקי חבש' רפסב

וניבר לש ןהש ול עדונ ןחינהש רחאו י"שרד ןיליפת םוקמב םת וניברד ןיליפת חינהו העט"
ינשו םת-וניברד ןיליפת חינהל גהונו [ןתחנה ןיינעמ וניאש] רובידב קיספה אל םא .םת
קיספה םא לבא .הכרב ילב י"שרד ןיליפת חינמו ןצלוח ,הכרבה תעשב וינפל ויה תוגוזה
."הכרבב י"שרד ןיליפת חיני - ללפתהו

:15 הרעהב םש ןייצמ ךרועה

בייל-הדוהי ברה ח"הרהמ יתעמשו .הכ ןמיס םייח-חרוא רזעלא-תחנמה יפ-לע אוה הז ףיעס"
רחא דימ רכזנש) ותלאש לע דחאל תונעל ר"ומדא ק"כ ול הרוה ט"שת תנשבש 'יש רענארג
.ל"נה רזעלא-תחנמה תבושתכ (קיספהש ינפל ןחינהש
תודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


(ב,ו) 'ה ינא וילא רמאיו השמ לא םיקולא רבדיו

,השמל עידוה ה"בקה :"הזה םעל התוערה המל" השמ תלאשל הבושת ןאכ שיש ,תודיסחב ראובמ
,הז הלענ יוליגל תוכזל ידכו ,'יוה םש תולגתה איה םירצמ תולג לש תילכתהו הרטמהש
.רתויב השק תולג הליחת תויהל הכירצ

אל ףאו ,דבלב תימשג הלואג הניאש ,הדיתעה הלואגב םג ןכ ,םירצמ תלואגב היה רבדהש םשכ
.'יוה םש יוליג אלא ,(ערה-רצימ הלואג) םתס תינחור הלואג

'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אלש" - דיה רפס םויסב ם"במרה תנווכ קמוע םג הז
קר אלא) שרופמב 'יוה םש ם"במרה ריכזה אל ,'ה תעידי תווצמ יבגל ,ורפס תליחתב ."דבלב
לבא ."ןושאר יוצמ םש שיש עדיל" בתכו ,("תומכחה דומעו תודוסיה דוסי" - תובית-ישארב
םש יוליג - "'ה תא תעדל" ,שרופמב בתוכו ם"במרה שיגדמ - הדיתעה הלואגב קסועשכ - ןאכ
.'יוה
(26 'מע ,אל ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,ו) םהרבא לא אראו

תמייק ,תובאה לא התיהש ,וז תולגתהש ,תרמוא תאז .הווה ןושל םגו רבע ןושל אוה "אראו"
הבש "םהרבא" תניחב שי לארשימ דחאו דחא לכ לש ותמשנב ירהש .לארשי תומשנב התע םג
תדימ) הבש "בקעי" תניחבו ,(האריה תדימ) הבש "קחצי" תניחב ,('הל הבהאה תדימ)
.תובאה לא תיקולאה תולגתהה תמגודב הז ירה הלא תודימ תולגתמשכ .(םימחרה
(טפקת ב 'מע ז ךרכ תומש הרותה-רוא)


(ג,ו) בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו

(י"שר) תובאה לא :אראו

?בותכה ןושל לע ,ושוריפב י"שר ףיסומ המ

ללגב התיה אל בקעיו קחצי ,םהרבא לא תיקולאה תולגתההש ונל רמול י"שר לש ונוצר אלא
ורסמ ,תובאה ,םה .המואה תובא ויה םהש םושמ םא יכ ,םהמ דחאו דחא לכ לש תיטרפה םתלעמ
.םהירחא םהינבל ולביקש המ לכ תא
(860 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


(דכ,ו) ףסאיבאו הנקלאו ריסא חרוק ינבו

.(611) "הרות" היירטמיגב = (154) "ףסאיבא (186) הנקלא (271) ריסא"

.השמ תרותב רפכש םהיבא חרוקכ אל ,ותרותבו השמב ונימאהו הבושת ושע חרוק ינבש :ךדמלל
(זפר ףד ב קלח רהוזל קחצי-יול יטוקל)


(זכ-וכ,ו) ןורהאו השמ אוה ...השמו ןורהא אוה

םוקמב האב הליפת ירהש) הליפתה תדובע - וניינע "ןורהא" .הרותה דומיל וניינע - "השמ"
.(םינהכה ובירקהש ,תונברוק

רחא לכויש ידכ תוצמבו הרותב קוסעל םדאה לע - "ןורהא"ל "השמ" תא םידקהל שי םימעפל
'ה תבהא ררועי םדאהש ונייהד ,"השמ"ל "ןורהא" תא םידקהל שי םימעפלו .הבהאמ ללפתהל ךכ
.יעבדכ תווצמו הרותב קוסעל ךכ רחא לכויש ידכ ,הליפתב ובילב
(ג דומע גפ ףד ,יעסמ תשרפ רבדמב הרות-יטוקל)

* * *

.תילכש הדובע - "ןורהא" וליאו תילכש-לע איהש הדובע ךרד למסמ "השמ"

.תימהבה שפנה תא - הערפו ,תיקולאה שפנה תא םילמסמ - לארשי

("םירצמ ץראמ לארשי-ינב תא ואיצוה") לארשי-ינב לע רבודמשכ ,(וכ) ןושארה קוספב
לא םירבדמה םה") הערפ לע רבודמשכ ,וירחאלש קוספב וליאו ,השמל ןורהא תא בותכה םידקה
.ןורהאל השמ בותכה םידקה ,("םירצמ ךלמ הערפ

ןכל .ןורהא תניחבב יד 'ה תבהאב הררועלו תיקולאה שפנה לע עיפשהל ידכש םושמ ?עודמ
תבהאל תימהבה שפנה תא םג ררועל ידכ לבא .השמל ןורהא בותכה םידקה "לארשי" לע רבודמשכ
םידקה "הערפ" לע רבודמשכ ןכל .השמ תניחב - רתוי תילענ הגרדמ אובל ךירצ רבדה ,'ה
.ןורהאל השמ בותכה
(לר 'מעו דכר 'מע א ךרכ תומש הרותה-רוא)


(א,ז) הערפל םיקולא ךיתתנ

תושעל ונממ רצבנ םיתיעלו עשרה תא עינכהלו לטבל קידצה חוכב שי םיתיעל יכ ,םיאור ונא
.ןכ

לוכי - ןרוקמל ורזחו "וררבתנ" רבכ עשרב םייוצמה "השודקה תוצוצינ" םא :רבדה תביס
עשרה תא ליפשהל לוכי ה"בקה םלוא .ול לכוי אל - "וררבתנ" םרט םא ךא .ועינכהל קידצה
.השודק תוצוצינ ןיידע וב שיש העשב וליפא

םיקולא תניחבב היהי השמש ךירצ היה ,םירצמבו הערפב תוצוצינ הברה ויה ןיידעש ןוויכמו
.םירצמו הערפ תא עינכהלו לטבל לכויש הזכ יקולא חוכ וב ךישמי ה"בקהש ,רמולכ ,הערפל
(דס 'מע תומש ןומירה-חלפ)


(ב,ז) רבדת התא

השמ תא הוויצ ה"בקה .("ונתחת םימע רבדי" :זמ םיליהתב רמאנכ) הענכה ןושל אוה "רבדת"
.ה"בקה ןוצרל לטב היהיש ידכ הערפ לש ותוואג תא ליפשהלו עינכהל

תואשנתהה תילכתב היה הערפ .אקווד השמ ידי-לע עצבתהל הכירצ וז הענכה - "רבדת התא"
ידי-לע התשענ ותריבש ןכל ."יניתישע ינאו ירואי יל" ,(טכ לאקזחי) ביתכדכ ,הוואגהו
,הרותה לש התודעכ ,הערפל רומג דוגינבו הוונעהו לוטיבה תילכתב היהש ,אקווד השמ
.(בי רבדמב) "םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו"
(אכק-כק 'מע תומש ג"ח םייח-תרות)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


(א) "ויכרדב תכלהו"

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תויוסחייתה המכ וניצמ ,רודל רודמ םידיסחה ינקז תרוסמבו וניאישנ וניתובר ירבדב
תא תוקחל דיסחל ןוכנו יואר םאה :יברה תוגהנהל םידיסחה סחי תויהל ךירצ דציכ הלאשל
יזחימ" םג ילואו ,"תוטש לש תודיסח" יהוז אמש וא ,ןיינעו רבד לכב ויגהנמכ גוהנלו ובר
התוהמ לכש ד"בח תודיסחב טרפבו ;אמלעב "ףוק השעמ"כ יברה תא םתס תוקחל - "ארהויכ
.תוינוציחה ןמ תדלוסו תקחרתמו תוימינפ תשרוד איה ירה ,"תוימינפ"

,וניאישנ וניתובר תעדל הזב ןוכנה ןפואה והמ ,וז היגוסב אבוט ןייעל שי ,ןכאו
ומצעב האר דיסח רשאכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ותכרדהו ונוצרו ותפקשה יפל דחוימבו
,יברה לש תונוש תוגהנה (לוכל םייוצמ ואדיווה-יטרסו םינמויהש ,ונרודב טרפבו) עמש וא
.דבלב העידיו דומילל ראשנ המו ,שממ לעופב גוהנלו ץמאל וילע ןכותמ המ

וניתוברש ונייהד ,הז אשונב "םיברל הארוה" שי םא ןיב לדבה םייקש רורב ,יללכ ןפואב
גהנמ" אוה גהנמהש וא ,1םידיסחהמ קלח לש גהנמ והזש וא ,םידיסחה ללכל גהנמכ תאז ורוה
ללוש הז ןיא ,הלעמלמ "הארוה" ןיא םא םג .ומצע ר"ומדאה לש ישיא גהנמ וא "ברה תיב
."הלעמל הטמלמ" ךרדב ,םמצעמ םימייוסמ םיגהנמב וגהני םידיסחש

יפכו" :2יברה ירבדכ ,המואמ דומלל ןיא ,והשלכ גהנמ םסרופ אלו הלגתנ אלש הממ ,ךדיאמ
םומסרפ אל םוקמ-לכמ ,דחאו דחא לכל םיכייש םהש ףאש ,םיגהנמ המכו המכל עגונב וניצמש
םא לאשו והשימ אבש דע לבא ,וניאישנ וניתובר לצא םהב וניחבהש םיגהנמ םנשיו .םיברב
."הז ןיינעל עגונב רבד ורמא אל ,בויחל ובישהו ,םיברל הארוה יהוז

םיגהנמה יוליג

ינש תא םסרפש רחאל .ד"בח יגהנמ תצפהו תרבסה ,יוליג היה יברה לש םילודגה םילעפמה דחא
,םיניד יטוקל םע חספ לש הדגה"ו ג"שת תנשל "םוי םויה" חול ,הז אשונב םינושארה םירפסה
םה הדגהבו 'םוי םויה'ב וספדנש םיגהנמה" :3יברה בתכ ,(ו"שת) "םימעטו תורוקמ ,םיגהנמ
וא "ר"ומדא גהנמ" :שוריפב [יתבת]כש םתוא דבלמ ,ש"דא ח"ומ ק"כ יפ-לע םיברל הארוה
."גהנתי ךיא4ררבל דחאו דחא לכ לע זאו ,"ברה תיב [גהנמ]"

תרחא ךרדב שרופמב יברה סחייתמ ,6םיגהנמה-רפסל "רבד חתפ"ב ,5רתוי רחואמ םלוא
:םיברל םתוא רסומו ,"ברה תיב יגהנמ"ל

ברה תיב יגהנממ םיבר םג ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הליג תונורחאה םינשבש רמוא יברה
,לעופל עגונב הארוה וז התיהש יאדוובו ,יאשחב וגהנש םיגהנמה ,"םייטרפ םיגהנמ" ויהש
הדימב הנכה ירחא" ,םה םג וליחתי ,םיגהנמה תעדוה םהילא העיגהש הלא לכש :התועמשמש
םניא ןיידעש הלאל תאז ורסמי לארשי -תבהא דצמש - םגו ,לעופב ךכ גהנתהל ,"7העודי
לכ רובע הנתינש תודיסחה תרות תוללכ תמגודבו ,ךכ וגהני םה םגש ידכ ,םתודוא םיעדוי
.לארשי

ועיגה אלא וניתובר ידי-לע ולגתנ אלש םיגהנמ םג הזב יברה ללכ ,םירבדה ךשמהב
םיכייש ולא םיניינעש הלעמלמ הארוה וזש יאדוול בורק" יכ ,8תיטרפ החגשהב ונתעידיל
דחא לכל עדונש ,ברה תיבו וניתובר לש גהנמ לכל הזב הנווכה םאה ןויע ךירצו ."וילא
.םיקוליחל םוקמ שי ןיידעש וא ,איהש ךרד לכב תחאו

"םיברב וגהנ"

םיגהנמ רשאמ וניתובר תוגהנהל רשקב רתוי (תבייחמו) הרורב העידי ונל ןיא ,הרואכל
וניאישנ וניתובר יגהנמ תודוא יברה ירבד םיעודי ןכאו .םיבר ינפב םוסרפבו יולגב וגהנש
.9"םיברל הארוה הז ירה - םוסרפבו םיברב ןכ וגהנש ןוויכמו" :םמצעב

עגונה רבד והזש ,ולסכ ט"יב תויודעוותהה תכירע ןמז לע ורמאנ םירבדהש ,רוכזל שי םנמא
לש תישיא הגהנה לכ תפרוג הרוצב םהב לולכל ידכ אלו ,םרובעב השענו ,םיברל ךיישו
ךכ ,והשלכ ירוביצ םוקמב וא תסנכה-תיבב התשענש תווצמ ראשו הליפתל רשקב וניתובר
גוהנלמ וענמנ וניתוברש רמול ןכתיי אל ירהש ,וניא הז .םיברה תאז ואר תיטרפ החגשהבש
םהמ ודמלי אלש ידכ קר - 10"םיברל הארוה" םניאש תורמוחו םירודיה םתואב םיבר ינפב
.םתוא וקחיו

'םירבש' תעיקת :בויחל אמגוד

ןטק רבש דועו םירבש השולש עוקתל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנ ,רפוש תעיקתבש 'םירבש'
ררוע יברהש דע ,ללכ ש"נא ןיב גוהנ היה אל םינפ-לכ-לעו ,זא דע עודי היה אל גהנמה .11
הנעו ,םיברל הארוה וז םא לאשנשכ ,א"כשת הנשה-שארד 'ב םוי תדועס ירובידב ךכ לע
וז ירה - םיברב ב"שרוהמ ר"ומדא ידי-לע השענ רבדהש ןוויכמ"ש (הדועס התואב םיימעפ)
ברה ח"הרה ונב תועצמאב (ל"ז) אדנל בקעי ברה ח"הרה לצא ררבל שקיבו ,"םיברל הארוה
.ל"ז ויבא גהנ ךיאו ,גהונ אוה ךיא ,'יש והילא

ב"שרוהמ ר"ומדא לש תועיקתבש ןוויכמ ,הזב גהנ אל אוהש הבושתב יברל בתכ אדנל ברה
תוקחל ונלצא גוהנ אל ירהש םייסו ,"טושפ םדא-ןבל םישקומ ויה וליפאש םירבד המכ ויה"
בותכש יפכ תושעל ילעו ,יברל קר ךיישה רבד אוה םירבשה ןיינע םגש יתבשח" ,יברה תא
-ןויע-ךירצ - 13ומצעלש תוגהנהב אוה ןכש ףא" :12בתכב יברה ךכ לע ביגה ."ךורע-ןחלושב
ןמ השע-תווצמבו (םירחא םג - םינפ-לכ-לע) םירחא איצוהל השועש המב םג אוה ןכ םא לודג
םייקמ דחאו -דחא-לכש (הכרבהב אלו) רפוש תעיקתב המכו-המכ-תחא-לעו .איסהרפבו ,הרותה
."...ל"קו .'וכ ןפואב םירבשה עמוש ירהו ,הווצמה

חספב רכוס תליכא ;םירופב 'ר"ומדאה יגהנמ' :הלילשל תואמגוד

יגהנמ" םשב קרפ-תת שי ,14"םירופ יגהנמו יניד" קרפב ,םיגהנמה-רפסב ,אסיג ךדיאמ
.15"םיברל הארוה הז ןיאש ןבומ" :יברה תרעה וילושבו ,"ר"ומדאה

וספדנ ,תאז םעש ךכב ,(םיגהנמה-רפסל "רבד חתפ"ה) ל"נה החישה םע תאז הרעה ךוותל שי
תא תעדלו דומלל ידכ ןה תאזו ,םיברה תעידיל יברה ידי-לע םירופד וללה םיגהנמה םג
ונא ןיא םא םג ,יברל תורשקתה לש ןיינע ומצעלשכ הזש) תגשמ ונדיש לככ ןהימעטו תוגהנהה
אלא ,הלעמלמ 'הארוה'כ אל) ץמאל םיצורה םידיסחהמ הלאל ןהו ,(ונמצעב ןתוא םימייקמ
ירהש .יברל תורשקתהה שגר לש לעופב יוטיבכ םימייוסמ םיגהנמ (םהלש תיטרפ הגהנהכ
םג ,תיללכ המשנש טרפבו) אוהש המ לכל תויהל הכירצ - אישנ - יברל םידיסח תורשקתה"
.16"(לארשי ללכל םיכייש "םייטרפה" ויניינע

ק"כו צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ) וניתובר לש תוריהזה :תפסונ אמגוד
ינפל דחוימב לשבתנש קודבו ןנוסמ רכוס אל םג) חספב רכוס תליכאמ (ונרוד אישנ ר"ומדא
רמא יברהו ,הז ןיינעב "יתוא םיקחמש בהוא יניא" אטבתה ב"שרה ר"ומדא .(ונגהנמכ ,גחה
רוריבב עדויש וא ,ומצעב רכוסה תא השעי םדא םאבו ...םיברל הארוה וז םא עדוי יניא"
.17"וילע רוסאל הביס ןיא ,ששח וב ןיאש


ועייסיש ,תופסונ תואמגודכ ,תונעמו תוארוה ונעידוהלו אוצמל לכויש ימ לכל שארמ הדונ
.וב יולת םתלעותו םיברה תוכזו ,רומאה לכב ונתעידי-יא תדימ תא םצמצל
.םיניינע המכב ייניע תא ריאהש ,ןויצל-ןושאר ש"נאד עיפשמ ,ץיבורוה יולה 'יש בקעי 'ר ח"הרהל הדות

שי"כ קר ורודיסב ז"הדא תאז ריאשה ,"רהוזב ראבתנש םעטהמ" בשוימ די-לש-ןיליפת תחנהל רשקב :המגוד (1
(10 'מע ונק תרבוח 'תומישר') התיה "םיברל הארוה"ה וליאו ,4 'מע םיגהנמה רפסב קתענ ןכו ,"ןיגהונ
'מע ,9 ןויליג 'ד"בח סדרפ' ץבוקב סורג ןהכה 'יש עשוהי 'ר ג"הרה לש ורמאמב הזב הארו ."הדימעב לוכה"
.64

-הנומש תליפת ףוסב יברה לש ומש תרימאל רשקב (23,17,12 'מע) םיגהנמה רפסב רכזנ "םידיסחהמ המכ" גהנמ
יולת" ילואו .ןוזמה תכרבב "ר"ומדא תא ךרבי אוה ןמחרה"ו םיליהת רועיש םדוק יברה לש הנשה קרפ ,הרשע
.ימשר "גהנמ" וא ,הלעמלמ "הארוה" וניא ןכלו ,דיסחה לש "שגרב

הרעהבש בתכמב רומאכ ,"םיברל םיכייש" םלוכ אל ,וניתובר לש שדוק תוחישב םירפוסמה םיאשונה םג ,בגא
תא סופדל ךרעש יברה י"ע וטמשוה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ויתוחנהמ םימייוסמ םירופיסש ,(טמק 'מע) האבה
."הלוגס ידיחי דעב ...םקיתעי [ל"ז] 'יש [זיראפ םהרבא ברה] פ"ארה"ו ,'םולש תרות' תוחישה רפס

'מע ב"ח ז"טשת (זט ךרכ) 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,הגומ יתלב - ז"טס ז"טשת חספ-לש-ןורחא תחיש (2
.236

םע דחיב ,'םיגהנמה רפס' לש ףתושמ-ךרוע - דיתעב ,סאלגנירג 'יש ז"מר ח"הרהל - נק 'מע ב ךרכ ק"גא (3
.יברה לש וריכזמ ,רנורג 'יש ביל הדוהי 'ר ח"הרה

(ךייש תויהל לוכי וא) ךייש אוה 'ה תדובעבו הרותב ובצמ יפל םא ולש עיפשמה תא לואשל הנווכה הארנכ (4
,הלעמלמ ןתוא ונל וליג וניתוברש אלא ,ולא םילענ םיניינע םיכייש ונא ןיא םצעבש ונרכזב תאז .וז הגהנהל
.םהיגהנמב זוחאל ךכו םהילא םילטב תויהל ונילעו

."ו"כשת'ה לולא י"ח ק"שצומ" :אוה םיגהנמה רפס לש "ל"ומה תמדקה" ךיראת (5

םג ספדנ - (ומצע םיגהנמה 'סב ךיראתה ספדנ אלש לבחו) הגומ ,ד"ישת ולסכ ד"י ,חלשיו פ"ש תחישמ עטק (6
.522 'מע גכ ךרכ תוחיש יטוקלב

'מע (ס"שת ןילקורב ,השדח הרודהמ) 'ה ךרכ 'שדוק תוחיש'ב (הגומ יתלב) האלמה החישה ךותב אצמנ עטקה
.ותליחתב 196 'מע ,א"ח ד"ישת ,'י ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב ק"הלבו ,109

רקיעה לעו ,רקיע רודיההמ השעיש" עטק ותואב רכזנש ששחה תודוא ותנווכ ילואו .השרפתנ אל הנכהה תוהמ (7
ןיינעל תודחוימה תוכלהה דומילל ףסונב) הרותב חנומ היהיש י"ע ומצמצל ןתינ הרואכלש ,"יעבדכ בל םישי אל
.רקיעה לע דיפקיו לפטל רקיע ןיב הנוכנ הנחבהל לגרתי הזבו ,תוידיסח תויודעוותהב ךנחתיו (הז

- ק"הלב .426 'מע ל"נה שדוק-תוחיש - הגומ יתלב) ד"ישת לולא ג"י ,אצת פ"ש תחישמ רבדל המגוד (8
םשב (286 'מע ז"ח םחנמ תרות ,ג"ישת תומש פ"ש) תמדוק החישמ יברה איבמ םש (204 'מע בי ךרכ תויודעוותה
הלגנ דחא שילשו ,תודיסח ןמזהמ םישילש ינש דומלל ךירצ שדוק-תבשבש ,וינבל ש"רהמ ר"ומדא ק"כ תאווצ
ידימלת איצוהל) "םהילא תוכייש ול שי - םירחאל הלגתמש המש ,לכש יפ-לע םג אצוי ךכו ,ללכ והז ילצאו"
היהי שודק תבשה םויו" - ה"כ קרפ םייחה-ץע סרטנוקב םרובע ע"נ יברה ךרעש רדסה יפל םיגהונה ,םימימתה
.("ח"אדה קסע לע ולוכ

תוקתעה תועצמאב אלא וניתובר י"ע היה אל הייוליגו ;םידיסחה ללכל אלו וינבל התיה האווצהש תורמל תאז
ק"גאב ק"יכמ תומלשה םעו ,טירת 'מע מ"שת ד"בח רפכ ,'זע לדגמ' ץבוקב הנושארל הספדנ) הזמ הז םידיסח לש
,וז האווצ קיתעהל םידיסחל וחינה וא ונתנ וניתוברש ךכמ תעבונ הארוהה ילואו .(גי 'מע ג"נשת ת"הק ,ולש
.היה ךכ ןכא םא

- םחנמ תרות' ,155 'מע א"ח ח"משת ש"הס - הגומ - א"ס ,ח"משת ולסכ א"כ ,בשיו פ"ש תוחישמ (9
ךייש אל אד-ןוגכבש ,ריעהלו" :הזל (הגומ יתלב) 'תומלשה' ,םש 72 'מעבו .57 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה
אגרדל עיגה אלש ימ ,הברדאו ,לכל םיכייש םניאש רודיה יניינע המכב וניצמש יפכ] "ארהויכ יזחמ"ד ששחה
מ ע"ס ה ךרכ הואג ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר) ארהויכ יזחימד םושמ ,הז רודיהמ ענמיהל ךירצ היוארה
.תישעמ הארוה ,הצקה לא הצקה ןמ ןהש ,םשד תועדה ןווגיממ איצוהל ןתינ אל הרואכל לבא] .נ"שו ,ךליאו
הארוהו יוויצ - ושוריפ ,וניאישנ וניתובר ידי-לע תמייוסמ הגהנה םוסריפו יוליגש ןוויכמ ,[([בתוכה תרעה
,"יתשיאו ףוטח ,לוכאו ףוטח" ל"צש ,ללכב וניתורודב םירוריבל עגונה הארוהה ךרד-לע והז ילואו] "םיברל
.[ל"נה .וסר 'מע א"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא

ולגתנ אלש תוגהנהה כ"וכאעו) לכל ולגתנ אלש תוגהנהה כ"אשמ" :תהגומה החישל 8 הרעהב םג שרפל רבתסמ ךכ
וניתוברש ,החישה ףוגב ומכ השוריפ "ולגתנ" תביתש ,"לכל תוארוה ןניאש ןוויכמ ,(הלוגס ידיחיל וליפא
אלו ,"הלוגס ידיחי"ל תוחפל וא ,םיברל - החישה אשונבכ םא ,תאז ומסריפו וליג "הטמל הלעמלמ" םמצעב
וחילצהש וליפא וא) המודכו תסנכה-תיבב ךכ וגהנ וניתוברש ןוויכמ ןתוארל וחילצה םידיסחש הלאכ תוגהנהל
קר תולגל ...וניאישנ וניתובר וגהנ ז"דעש ל"יו" הרעהה םויסב ומכו ,(ואידיוה תמלצמ תועצמאב קר ןתוארל
ךרד לכב יוליג לע "הלוגס ידיחיל וליפא ולגתנ אל"ב הנווכה התיה םא יכ ."םיברל הארוה םהש םיניינעה
.ללכ העודי הניאש הגהנה לולשל םעט המ - איהש

םיגהנמ םג "הלעמל הטמלמ" תעדל (תורודה לכבו תורצחה לכמ) םידיסחה ןוצרל רתוס הז ןיא ,תאז םע
:אסכה תיבב אביקע יבר תגהנה ירחא בקעש ,יאזע ןבל הדוהי יבר ירבד ךרד-לע דעו ,וניתובר לש "םייטרפ"
- םינפב ןלהלדכו ,(א,בס תוכרב) "!ךירצ ינא דומללו ,איה הרות" :ול הנעו "?ךברב ךינפ תזעה ןאכ דע"
,(הואג ךרע תידומלת הידפולקיצנאב הזב ןייע) ב"ויכו 'ארהוי' ןיינע הזב ללשנ יתמו ךיא רורב אל ןיידעו
.ל"נכ תאז תללושה "הארוה" ןיא ןאכש ןוויכ

תוקחל וגהנ םיבתכה יקיתעמ םידיסחהש המ תא םג תירוטסיה הדבועכ (אל 'מע ט ךרכ ק"גא) איבה יברה ירהו
.ורודב דחא לכ ,וניאישנ וניתובר ק"יתכב תויתואה תרוצ תא

תאז לכבו ,םוסריפבו םיברב התשענ - ןלהלדכ - חספב רכוס תליכאמ וניתובר תוענמיה ןיינע םג לשמלו (10
.םתס יוקיחמ וליפאו 'םיברל הארוה' תאז ךופהלמ וגייתסה

םש כ"שמ .(ןלהלד ק"גאב םג הספדנ יברה תבוגת) ךליאו הנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה 'סב הזב ןוידה (11
תוחפלו ,ןיטימורט השולש רועישכ תויהל ךירצ רבש לכ יכ ,ןבומכ ,סופדה-תועט אוה "הצחמו ןיטימורט השולש"
.ג"יס םירפא הטמבו ,םיגהנמב בתכ ה"ד ח"בב צ"קת 'יסב אבומה םיעקותה גהנמ - וז הגהנהל רוקמה .םיינשכ
בשחיהל לולעש ידמ ךורא לוקמ וששחש ןוויכ ,ךכ גהנמה ןיאש ובתכ ד ס"וס וניבר ע"ושבו ב ק"ס א"גמב יכ םא
.רתויב רצק לוק עקת ב"שרוהמ ר"ומדא לבא ,'העיקת'

.טל 'מע כ ךרכ ק"גא (12

הארוה ןניאש ,וניתובר לש "תויטרפ" תוגהנה שיש ,הזה ןורקיעה לע אדנל ברה םע םיכסמ יברהש ירה (13
יברה ריבסמש יפכ ןהמ ונניא "םירבשה" אשונש אלא ,ונל תועודי ןהש ףא ,ןתוא תוקחל ןיינע ןיאשו םיברל
.ךשמהב

.(126 'מע ח"שת מ"הס) דנ סרטנוקב ח"שת תנשב הנושארל הספדנש ,יברה לש םיגהנמ-תמישר אוה הז קרפ (14

הרואכלש םירבדב םג ,םידיסחה יגהנמל וניתובר יגהנמ ןיב יונישה רכזנ םיגהנמה רפסב םידדוב תומוקמב (15
הרעהב 13 'מע :אמגודל .(כ"וי ברעב 'חקל'ו חספ-ברעב הרומש הצמ תקולח ומכ) םיר"ומדאכ םדיקפת םצעמ םניא
ע"ס ;('וכו קובקבהל והילא לש וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ר"ומדאה) 42 'מע ;(תילטה י"ע 'םייח ץע'ב הזיחא)
;(ויתונב תפוח םויב תינעת) 75 'מע ;("רבדב ושיגרי אלש" ןפואב ,תירחש ב"תב ןיליפתו תילטב הליפת) 47

אלא וניתובר םתוא ורמא אל ללכ ךרדבש ,תבש תודועסב 'וכו 'ןיחבשב רמזא' תורימז תרימאל רשקב דחוימבו
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תרעהו ,("רמאיהל" תוכירצ תורימזה) "ןגאז ךיז ןפראד תורימז" יכ ,םימייוסמ םינמזב
ונמזבו ותעב לכה תושעל םיכירצ ונחנא לבא ,הגירדמ ילעב םיקידצל קר אוה הזה ךרדה הנה ןבומכ" :הז לע
,וללה תורימזה תרימא לש ומצע הז ןיינעל לכ-םדוק הנווכה הרואכלו - הרעהב 29 'מע) "לוע-תלבק ךרדב
.(ורודיסב ןאיבה ז"הדאש ןוויכ

.99 'מע םיגהנמה רפס ,1315 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל (16

עודיו יולג היה רבדהש םש רפוס ןכו ,םיבר תורוקמל נ"שו ,גנ-אנ 'מע ןוויס-ןסינ ד"בח יגהנמ רצוא (17
.תובר םינש ךשמב לכל םסרופמועובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


אראו תשרפ שדוק-תבש
טבש שדוח-שאר

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


תוכלה ,םירואיב המכ ופסונ ןאכ .בלת ,חכת תונויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
[תוגהנהו

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
.1"תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,הדיחיה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה הדיחי תניחבמ
חישמ תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .הדיחיה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
.2"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ונקדצ

:טבש שדוח-שאר לש וניינע

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה ...שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - ,3"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
.4"ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)

ריכזהל ,ןחלושה לע םיחפוט לבא ,5'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא הרשע-הנומש ינפל :תיברע
.תאז רמול רוביצל

העיקשה ינפל דע ,רחמ וא ברעה) ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט :ןוזמה תכרב
...ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(6שדוח-שאר יאצומ לש
'ךורב' תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכזל לארשי ומעל םישדוח ישאר ןתנש
.רזוח וניא ,"ביטימהו בוטה" ,האבה הכרבה לש 7

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
.8תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל ...ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
10"(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 9'םיבוט ...ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
.

יכרב ,ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,12הידבז ,ןקז םהרבאו 11,ללה יצח :תירחש
.םותי שידק ,ישפנ

ינפל ,עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :הרותה תאירק
רפסב .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו ,13המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ההבגהה
ההבגה ."וכסנו ...םכישדוח ישארבו ...תבשה םויבו" סחניפ תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה
.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .'יאסכ םימשה' :הרטפה .הלילגו

ליחתמו רזוח - ותליפת םייס אלש דע רכזנו 'תבש תנקית' רמאו העט .'תרצי התא' :ףסומ
םתחש יפ-לע-ףא 'תרצי התא' רמא םאו ;הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,'תרצי התא'
.14ותבוח ידי אצי ,דבלב 'תבשה שדקמ'ב

.15תסנכה תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ


ישילש םוי
טבשב 'ד

,רשפאשכ דימ הנבלה תא שדקל שי ,תרבגומ תוננעה םא :ישילש םויל רוא ,הלילב ינש םוי
םימי העבש רחא דע ןיתמהל ןיאו ,(הלילהמ לחה) דלומהמ (תעל-תעמ) םימי 'ג רחא םג
.16דלומהמ

ד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ -םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא - שידיאמ םוגרת (1
ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד ...הנבלה דלומ אוה שדוח-שארב יכ" :סר 'מע
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח-שארבש ,הנבלל

.123 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (2

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (3

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (4

.ז"הדא רודיס פ"ע (5

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלושה-תוצק (6

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (7
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס םש ז"הדא ע"וש (8

.ול ק"ס ט"פ ללוכה-רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (9

.380 'מע ד"כח תוחיש-יטוקל (10

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)

ללהה תא םירמוגש םימיבש (ג"ס חפת 'יס) ע"ושב ז"הדא בתכ ,ללה עצמאב םולש תליאשל הקספה ןיינעל (11
,י"בה ע"ושבו ."בכת 'יס ןייע" םייסמו ,ח"רד ללהכ וניד גהנמ אוהש ללה יצח םירמואשכו ,ש"קכ וניד
הקספהה רוסיא ולת אנ 'יס וניבר ע"ושו ע"ושוטה ירהו) ח"רד ללה לע ךרבל אלש קספ ב"ס בכת 'יסבש תורמל
ונידו ,וב קיספהל רוסאש קספ םש ד"סב ירה ,(א"יס בכת 'יס ש"הורע הארו .'ירחאלשו 'ינפלש תוכרבב ז"דספב
ןיד המודכו ןמאל הקספה ןיינעלש (ה,וס) ז"הדא תעדלו .ש"קד םיקרפה ןיב ומכ קרפה עצמאב םג םולש תליאשל
,"הרמז ןיעכו חבש" יוה ןמאד ףא תאזו ,ש"קב רשאמ רתוי קיספהל ןיאש רורב ,קרפה עצמאכ ש"קד םיקרפה ןיב
ןיפיסומ ןיאו ונממ ןיתחופ ןיא ללהה"ו ,ש"ק ומכ ע"פב הוצמ איה ללהש הזמ עבונ הקספהה רוסיאש ןוויכ
-ח"ר יגהנמו יניד' 'ס תעדכו ,םיאולימבו ד"פס הליפתב קספה 'ס פ"ע ז"כ - (י"פ םיחספ אתפסות) "וילע
יעטנ ,בל 'יס ח"וא ב"ח רמוא עיבי ת"וש תעדכ ,18 'מע חלש ןויליג 'תורשקתה'ב ש"מכ אלד ,ב"יס ח"פ 'ד"בח
'הרות ילהא - םירואיבו תורעה' םג האר) ז"דספכ ונידש ו"מס ט"לפ לארשי ישאו ב"יס ז"פ ג"ח חספ לאירבג
.(69 'מע ח"מתת ןויליג

תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (12
ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו ףוגה
,ק"הראד םישדחה ''ה תליהת' ירודיסב .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה-רעש - (דועו ח,ח ארזע)
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא ולוכ הז טפשמ 'רוא הרות' רודיסב) וז הבית ודקינ רבכ

.בי ףיעס 'י רעש םירפא-ירעש (13

.ד"בח-ללוכ חול (14

.ןסינב 'ל ,םוי-םויה (15

רוא-הרות רודיסב) הז לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תהגהב ןכו ,ופוסב ש"ייע ,ב תוא גל קרפ ללוכה-רעש (16
.32 'עה ב"יפ 'ד"בח - שדוח -שאר יגהנמו יניד' 'סב הארו .הפוסבו (489 'מע ז"משת


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il