- ב"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה טבשב 'ז * אב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


השדח הכשמה תכשמנ אלוליהה םויב
יברה לש ףוס-ןיאה חוכ הלגתמו


ךשמנ - לארשיב אישנ לש דוחייבו קידצ לש אלוליה םויב
הדלוהבש םשכ * הדלוהה חוכ ךרד-לע ,לובג ילב שדח רוא
םוי ןיינעב םג ךכ ,דילומה תמגודב תוחוכ םילגתמ
* דילומה באל המודב תויהל הכירצ הדלוהה ,אלוליהה
תחישמ * "הבהאו האריו הנומא"ב תולעתהו הפסוה ,תוטשפבו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


לש ןיינע וניא קידצ לש "טייצראי"ש דבלב וז אלש הרומ ומצע "אלוליה םוי" םשה
,דבלב טועימ וליפא וא ,קוליס

הזב םג) ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ" :2שדוקה-תרגאב אבוהו 1רהוזב אתיא ירהש -
איה הזב הנווכהש עודי ירה ,"תוקלתסה" םשב ארקנש המו ,"יהויחבמ ריתי (השעמה םלועה
- 3תוממורו קוליס תניחבב אוהש ומכ רואה תכשמהל

ושוריפש ,"אלוליה" םשב ארקנ ןכלש ,השדח הכשמהו העפשה תכשמנ ובש ,הזמ הריתי אלא
ונייהד ,4דע ידע ןיינבב ףוס-ןיאה חוכ האירבהב הלגתמו ךשמנ הז ידי-לעש ,ןיאושינ
.לובג ילב רוד ירחא רוד הדלוהה ןיינע

5קדצ-חמצהל הריקחה רפסב הכוראב ראובמכו ,לעופב לובג ילב תורוד ויהיש רשפא-יאש ףאו]
ירה חוכב לבא ,לעופב קר הז ירה - לובג ילב ןפוא םושב תויהל לוכי אל םילובג יובירמש
.[לובג ילב ,רוד רחא רוד הדלוהה ןיינע היהיש חוכב שי ירהש ,לבגומ יתלב חוכ הז

חוכה וליפאש דעו ,הלבגהב םה םלועבש םיניינעה לכ ירהש - רבדבש שודיחה לדוג ןבומו
,לובג ילעב םיפוגב שבלתמש ןוויכד ,לבגומ ןכ-םג אוה םתוימינפב םיארבנב שבולמה יקולאה
יקולאה חוכהש רמול חרכהבו ,לבגומ יתלב תויחו חוכ היהי לבגומ ףוגבש רשפא-יא ירה
-המ ;םלעהב ראשנ ,לובג ילבה רוא ,יקולאה רואה םצע וליאו ,לבגומ אוה תוימינפב שבולמה
.לובג ילבה רוא יוליגב ךשמנ הדילה ןיינעב ןכ-ןיאש

ילב שדח רוא ךשמנ זאש - לארשיב אישנ דוחייבו ,קידצ לש אלוליה םויב םג אוה ןכו
הלגתמש ,וטושפכ אלוליהה ןיינע ךרד-לע ,אקווד םילבגומ םיניינעב הלגתמ הז רואו ,לובג
.לבגומה רבדב ףוס-ןיאה חוכ

שגדומכ ,4דילומה תמגודכ אוהש ןיינע הלגתמש ןפואב אוה הדלוהה ןיינעש םשכ ,הנהו
םג אוה ןכ - באה לא ןבה המוד םהבש ,"ןבל הכוז באה"ש 6הנשמב ונמנש םירבד השימחב
.דילומה באהל המודב תויהל הכירצ וז הדלוהש ,"אלוליהה םוי" דצמש הדלוהה ןיינעב

:הזב ןיינעהו

םייח םא יכ ,םיירשב םייח םניא קידצה ייח"ש 2העודיה שדוקה תרגאב בתוכ ןקזה וניבר
.(הרותב םישרופמ תוארקממ היאר איבמש יפכ) "הבהאו האריו הנומא םהש ,םיינחור

:הנומאו האריו הבהאב ,באה חוכ תמגודב אוה ןבה חוכש ןפואב הדלוה תישענ ולא "םייח"מו
האריו היפנעו הבהא" :7אינתב 'א קלחב ןושלהכ ,תודימה לכ תא םיללוכ םהש - האריו הבהא
םה םיקוקז ,האולימב םתלועפ ולעפיו ורוסי אל האריהו הבהאהש ידכש - הנומאו ;"היפנעו
8ל"זר רמאמכ ,הנומאה ןיינע והזש ,ודי-לע םיגהנומו וילע םייונב ויהיש דומעו דוסיל
."היחי ותנומאב קידצו 9רמאנש ,תחא לע ןדימעה"

'חו קריחב 'י) היחי ירקת לא ,"היחי ותנומאב קידצו" בותכש המב 10שוריפה םג עודיכו
םוי"מ "םידלונ"הב הנומא ךישממ קידצהש ,ונייהו ,(חתפב 'חו אבשב 'י) היחי אלא (אבשב
ידי-לע םיכשמנש יפכו ,'ה תאריו 'ה תבהא ,םיינחורה םייחה םויק תא חיטבתש ,"אלוליהה
הנבנ הז ידי-לעו ,לארשיל ךרטצמהב רסחל לוכיש ןיינע לכמ האריבו לארשי תבהאב הרותה
אוה ףא"ש החכוה וז ירה "םייחב וערז" רשאכ ,ןכש ,"וערז"ב - קידצה ייחד ןיינבה תוללכ
.11"םייחב

אל זא דעש וזכ תואיצמ אקווד דלוויהל הכירצ אלוליהה םוימש הנווכה ןיאש ,ןבומו
יבגל ךרעב אלש היילע תויהל הכירצ אבהלו ןאכמש ,םא יכ ,ולא םיניינעל ללכ תכייש התיה
.שדח דלוו השדח הדלוה ומכ תבשחנש דע ,הז ינפלש הדובעה יניינע לכ

םעפב ומכ ,השדח הדלוה לש ןפואב םלועה תאירב תשדחתמ הנשה-שאר לכבש וניצמש ךרד-לעו
.12"ןושאר םויל ןורכיז" ,הנושארה

יוליעב הלוע "וייחב ושפנ הלמעש םדאה למע לכ"ש ,13אלוליהה םויל עגונב הז ךרד-לעו
הכוראב ראובמכ) הטמל "בוש" תניחבב ךכ-רחא ךשמויש איה היילעה תילכת ירהו ,רתויב הלענ
ולא לצא וליפא ,ירמגל שדח רבד השענ הטמל םהש יפכ ולא םיניינע לכבש - (14תומוקמ המכב
ןטלאהעגנא ךיז ןבאה ייז" ,םירשוקמ ויה ,אלוליהה םוי ינפלש םימיב ,הרבעש הנשב םגש
לצא ויהש הבהאו הארי ,הנומאד םיניינעהמ םלצא ויהש ,הזמ הריתיו ,"עקמאילק רעד ןיא
וריבח ןב תא דמלמה לכ" 15ל"זר רמאמכ ,וינב םייורקה וידימלתל םתוא ךישמהו ,רודה אישנ
המכו -המכ-תחא-לעו ,"ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ (היהיש הרותב קלח הזיא) הרות
איער" בתכש ומכ) םירתסהו תומלעה לש םיניינעל הזיחא ןיא הבש ,הרותה תוימינפ ודמלמשכ
.לעופב הדלוה אלא ,"ודלי וליאכ" קר אל הז ירה ,(16רהוזב "אנמיהמ

םשב ארקנש - דוחיב ,תיללכ המשנ ,לארשי אישנו ,ללכב קידצ לש אלוליה םוי ןיינע והזו
18תודיסחה שוריפכו ,17"םלועה ףוס דע ןהיתוריפ תוריפו תוריפ" הזמ םיכשמנש - "אלוליה"
רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנ" היהיש םילעופו ,םלועה לש רתסהו םלעהל "ףוס" םישועש
.םלועב ונשיש הווהמהו לעופה חוכה תא 19"וידחי

.ישילש רוד םג ונשי רשאכ איה דילומה לש ותומילשש ללכה עודי ,הנהו

,םכח דימלת ונב ןבו ,םכח דימלת ונבו ,םכח דימלת אוהש לכ"ש ,הרותל עגונב וניצמ ןכלו
יפמו ךיפמ ושומי אל 'וגו יתירב תאז ינאו 20רמאנש ,םלועל וערזמ תקסופ הרות ןיא בוש
.21"הלש הינסכא לע תרזחמ הרות ךליאו ןאכמ . . םלוע דעו התעמ ךערז ערז יפמו ךערז
וידימלתל . . שי" רשאכ איה הלעמה תילכתש 22תויודע אתפסותב וניצמ הז ךרד-לעו
."םידימלת

"וערז" םגש ,וערז ערז םג תויהל ךירצ אלא ,"םייחב וערז" היהיש קיפסמ אלש ,ןבומ הזמו
אל שלושמה טוח" ,"הקזח" לש ןיינע השענו ,הז רחא הז תורוד 'ג םנשי זאש ,"וערז" דימעי
."הלש הינסכא לע תרזחמ הרות"ש ןוויכ ,23"קתניי . .

:הרותה תוימינפל הרותד הלגנ ןיב קוליח שי הז ןיינעבו

,ןיד אמלעב ותויח םייחב אוה דמלמה ברה רשאכ םג הז ןיינע תויהל לוכי - הרותד הלגנב
אל אוה יונישהו ,ברה לצא היהש ומכמ דימלתה לא ךשמנש דומילה הנתשמ הרותד הלגנב ,יכ
,שדח רויצב אב םג אלא ,םוצמצב אוה דימלתה לצאו הבחרהב היה ברה לצאש ןפואב קר

,םוקמ-לכמ ,ןוילטבאו היעמשמ ולביק םלוכש ףאש ,ןוילטבאו היעמש ידימלתב 24וניצמ ןכלש
הנתשמ לבקמה דימלתה לצאש יפל ,ונייהו ,הצקה לא הצקה ןמ תקולחמ םהיניב תויהל הלוכי
,(לכשה תא לביק ונממש ,לעופה חוכ םג רכינש אלא) הז דימלת לש ולכש יפכ השענו לכשה

- ותמכחו ולכש ןיינע רקיע אוה הז רויצו ,ולש רויצב לכשה אב דימלתה לצאש ןוויכו
.ברה יבגל ומצע ינפב רוד ומכ דימלתה בשחנ

היעמש ויתוברש ןמזב םג - ולש דימלתל לכשה תא ךישממ דימלתה רשאכש ,ןבומ הזמו
.םמצע ינפב תורוד 'גל בשחנ הז ירה - ימשגה הזה-םלועב ןיידע םיאצמנ ןוילטבאו

יפל ,ונייהו ,(16רהוזב אתיאדכ) "תקולחמ 'וכ ןמת תיל"ש ,הרותה תוימינפ דומילב ,םנמא
ןפואב וא םצמוצמ ןפואב ךשמנ םא קר אוה קוליחהש ,ונייהו ,איהש ומכ תוימינפה תכשמנש
אוה לכשה רקיע אוהש לכשה תוימינפ לבא ,רחא שובל ידי-לע וא הז שובל ידי-לע ,בחרומ
אוה םג ןתונ ,ולש דימלתל תאז ךישממ דימלתה רשאכ ,אלימבו ,הוושב דימלתה לצאו ברה לצא
ןיידע וז ירה ,לביקש ומכמ רחא לשמ ידי-לע תאז ראבמ רשאכ םגש ,ונייהו ,תוימינפה התוא
םלוכ ירהש ,םמצע ינפב תורוד 'ג ןאכ שיש רמולו קלחל ךייש אל יזא - תוימינפה התוא
לכש ותואש ,םהיניב קוליח ןיא לכשה דצמ םגו ,ימשגה הזה-םלוע לש תומא 'ד ןתואב םיאצמנ
עיפשמ :םייתשל קר (אלא ,שולשל אל) הקולח הנשיש ,ךכ ,ודימלת דימלתל ךשמנ ברה לצאש
.לבקמו

ותואב םיאצמנ םלוכש ןמז לכ הנה ,'וכ םידימלת ידימלתו םידימלת וברי רשאכ םגש ,אצמנו
.דימלתו בר :תורוד 'בל קר םה םיבשחנ ,םלוע

-תרגאב ראובמכ - ףוגה תולבגה ולצא םילטבתמש בצמו דמעמב השענ ןושארה ברה רשאכ ,םנמא
םילוכי יזא ,ףוגה תולבגה ולטבש ןוויכש ,תוקלתסהה רחאל השענש יוליעה והזש 2שדוקה
,םוקמ-לכמ ,לכש ותוא אוה לכשהש יפ-לע-ףא ירה - רתוי דוע ברהמ לבקלו תשגל םידימלתה
בשחנ הז דצמו ,התע ברה אצמנ ובש םלועה תלדבה דצמ םידימלתה לכל ברה ןיב קוליח השענ
'ג םנשי ,אפוג םידימלתה לצא לבקמו עיפשמד םיגוסה ינש םע דחיבו ,ומצע ינפב רודל ברה
.תורוד

עגונב םג ,"שלושמה טוח" ,תורוד 'ג לש "הקזח"ה רדג השענ תוקלתסהה רחאלש ,אצמנו
ןכלש ,תויחצנו אמייק לש ןפואב אוה "םייחב אוה"ד ןיינעהש היאר יהוזש ,הרותה תוימינפל
."םלוע דע" ,"הלש הינסכא לע תרזחמ הרות"ה

רחא יוליעב הלוע ובש ,אלוליהה םוי לש תושדחתההמ הנשו הנש לכב םיחקול הז חוכו
,ויתוחרואב םיכלוההו וילא םיכיישהו םירשוקמה לכל ךישממו ,יוליע

ןורחא רתויה חוכה אוהש ,דבלב הכילהה חוכב ויתוחרואב םיכלוה קרש ולא וליפאש ,ונייהו
,הטמ הטמל דע ךשמנש ןפואב וז הפסוהו הז יוליעמ םהל ךישממ אוה ירה - ףוגב ונשיש
,םייבקעו םילגרב

.ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ תארקל ומע דחי ךליל ךכ-רחא םיכוז הז ידי-לעו

* * *

,"םייח םימ" ןיינעב םג ותמגוד שי - תורוד 'גד ןיינעה תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב
:"םייח םיקולא ירבד" םשב דחוימב תארקנש ,הרותה תוימינפל דחוימב ךיישש

ךשמנה לכו ,ומצע ןייעמה (א :תוגרד 'ב וב שיש הרותד הלגנב םג וניצמ ןייעמה ןיינעב
(ב ,ןייעמכ וניד ,ורוקמ םע רשוקמ אוהש ןמז לכ ,ךשמנש םוקמ לכבש ,וילא רבוחמו ונממ
קר קספנש ןיבו םימעפ המכ קספנש ןיב ,רחא םוקמל םיכשמנו ונממ םיקספנ ןייעמה ימ רשאכ
.25ןייעמ ןידמ וניד הנתשמ זאש ,תחא םעפ

יזא ,(וכשמנ ונממש םוקמה והזש) םוהתה םע םידחאתמו םירזוח ןייעמה ימ רשאכ ,םנמא
םימל תוכייש ול ןיאו קספומ אוהש יפכ אל ,לבא ,םוהתה ןיינע - ישילשה ןיינעה ףסותינ
ודי-לעו ,ץראה ינפ לעש ןייעמהב םיכשמנ םוהתה יניינע םגש ןפואב אלא ,ץראה ינפ לעש
.םוהתה ידי-לע תלעות היהת םהב םגש ,ונמיה וקספנש םימהב םג ךשמיהל םילוכי

'ג תא םיאור זאש - םוהתה לא קלתסמ ןייעמהש הז ידי-לע השענש יוליעה ןבומ הזמו
ןיפיט םנמא עבונש ,ןייעמה (ב ,לעופב לובג ילב אוהש ,םוהתה (א :תוגרדה 'ג ,תורודה
רבכש םימל וליפא הכשמההו (ג ,חוכב לובג ילב אוה לבא ,הלבגה לש ןיינע והזש ,ןיפיט
ךישמהל םילוכיש םיניינעה לכ וכשמוי םהב םגש ,ןייעמה לא ורבחתנו ובש ךכ-רחאו ,וקספנ
.הז רושיק ידי-לע

:הזב ןיינעהו

.אקווד הטמל בוש תניחבב ךשמויש - יוליע לכ לש תילכתהו הרטמהש (ג"ס) ליעל רכזנ
ןושלהכ ,רתוי תונותחת תוגרדל "בוש"ה תויהל ךירצ ,רתוי לודג יוליעהש לככ ,הברדאו
איה היילעהש לככ ,ןכ-םאו ,26רתוי הטמ הטמל דרוי רתוי הובג הובגה לכש עודיה לשמהו
.רתויב הטמ הטמל עיגיו ךשמויש איה תילכתהש החכוה וז ירה ,רתוי הלעמל

הנותחת רתויה אגרדה יהוזש ,27"ןילגרב ןילגר וטאמ" רשאכ ,אחישמד אתבקעב אקווד ,ןכלו
:הרותה תוימינפד יוליגה רתויו רתוי ךשמנ - 28(ההימתב) "ירד רושכא"ד

אל) הטשפתנ ןכ ירחאל םגו ,הלוגס ידיחיל ךיישה ןיינע הרותה תוימינפ התיה ל"זיראה דע
.רתויב םצמוצמ רפסמל (לבא ,דבלב םידיחיל

סע") רדחו ךשמנש ןפואב לבא ,תובחרתה לש ןפואב הטשפתנ ט"שעבה לש ונמזמ ,ןכ ירחאלו
לכשב םג םירדוחש םיניינעה ידי-לע אלו ,הטמלו ת"גח תניחבמ קר ("ןעמונעגכרוד טאה
.ישונאה

לטבתיש "ילכ" תניחבב ויהי ןיחומבש ד"בח םגש - ד"בח תרות ידי-לע ףסונש שודיחה והזו
,יקולאה לכשה והזש ,ילכה ךותבש רואהל

,תומילשה תילכת אוה רשע רפסמ ירהש ,ולש תוחוכה רשע לכב םלשה םדא תרוצ השענ זאו
.תוניחבו תוגרד רשעב םלועבש םיניינעה לכ ועבקנ ןכלש ותלחתב 29סדרפב ראובמכ

דע ,תוטשפתהו תובחרתה לש ןפואב הנשל הנשמו רודל רודמ ףסותינו ךלוה - אפוג הזבו
,רומאכו ,הנותחת רתויה אגרדב "הצוח"ה והזש ,רתוי הטמ הטמל רודחיש ,הצפה לש ןפואל
."הצוח"בש הנותחת רתויה אגרדהב רכינ רבדהש העשב איה יוליעה תילכתש

ןב" זאש ,"ףוגבש תומשנ לכ ולכי" 31ארמגה ןושלכ ,30"המילש המוק"ה תמלשנ הז ידי-לעו
,ימשגה הזה-םלוע אוהש ןותחת רתויה םלועב םיחפט הרשעמ הטמל חישמה תאיב - "אב דוד

הארי ימשגה רשבה םגש 32תודיסחב ראובמכ ,"'וג וידחי רשב לכ וארו" דועייה םייוקי זאש
.תיתימאהו המילשה הלואגב ,ונימיב הרהמב יולגב ךשמויש יפכ ,"'יוה יפ" תא
אצמנ ,31-37 'מע ב"כח י"חשת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות ,י"חשת'ה טבש א"י ,חלשב ק"שצומ תחישמ)
(הגומ יתלב - סופדב.ב,אע ג"ח (1

.ורואיבו ך"זס (2

.נ"שו .(ךליאו 200 'מע ב"ח מ"ות) ז"פ א"ישת טבש ד"ויד ינגל יתאב ה"ד האר (3

.מ"כבו .ךליאו ד,טל ש"הש ת"וקל האר (4

.(א,זנ צ"מרד) א"יפ תוקלא תנמאה תוצמ צ"צהל צ"מהס םג הארו .ב,הל (5

.ט"מ ב"פ תויודע (6

.ג"פס (7

.א,דכ תוכמ (8

.ד,ב קוקבח (9

.דועו .ב,אמק א"ח ד"וקל (10

.(22 'מע ט"יח מ"ות) התלחתב דקתשאד טבש 'י תחיש םג הארו .ב,ה תינעת (11

.(א,זכ ה"ר) ה"רד ףסומ תלפת (12

.ךליאו ב"עס ,שד רמועב ג"לה רעש (ח"אד םע) רודיס האר (13

.דועו .ךליאו גלר 'מע ט"מרת מ"הס .ב,ול ש"הש ת"וקל האר (14

.א,ג רבדמב ת"הע י"שרפב אבוה .ב,טצ .ב,טי ןירדהנס (15

.ב,דכק ג"ח (16

.דועו .ב,זל םיחבז .ט"פר תובותכ - ל"זח ןושל ד"ע (17

.נ"שו .111 'מע שיר כ"ח מ"ות םג האר (18

.ה,מ היעשי (19

.אכ,טנ םש (20

.א,הפ מ"ב (21

.נ"שו .(236 'מע ג"יח מ"ות) ז"יס ו"טשת טבש 'י תחיש הארו .הפוסב (22

.בי,ד תלהוק (23

.52 ע"ס א"כח מ"ות םג האר (24

.ה"פר תואווקמ (25

.מ"כבו .ג"ער ,אכ .ג,טי האר ת"וקל האר (26

.א,חנר ב"חז (27

.נ"שו .(י"שרפבו) ב,טל תומבי (28

.ב-א"פ ב רעש (29

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (30

.נ"שו .א"עס ,בס תומבי (31

.נ"שו .םש תורעהבו ,גצק 'מע (סופדב אצמנ) ןסינ מ"הס מ"ות םג הארו .ךליאו א,בפת הוצת ח"ות האר (32


- וערז ערז םג תויהל ךירצ אלא ,"םייחב וערז" היהיש קיפסמ אל
השענו ,הז רחא הז תורוד 'ג םנשי זאש - "ערז" דימעי "וערז" םגש
"הקזח" לש ןיינע


חוכה אוהש ,דבלב הכילהה חוכב ויתוחרואב םיכלוה קרש ולא וליפא
יוליעהמ הפסוהב םהל ךישממ אוה ירה - ףוגב ונשיש ןורחא רתויה
אלוליהה םויד


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


התייה םירצמ תלואג ,וניכז וליא
תיחצנ


?תפסונ תולג האב םירצמ תלואג רחאל עודמ

ןיאש תיחצנ הלואג לש ןפואב הנושארה םעפב ץראל הסינכהו םירצממ הלואגה התייה וכז וליא
,הז ירחאלש תויולגה םג ויהי םירצממ הלואגה ירחאלש ה"בקה בביסש םימעטהמו .תולג הירחא
,(ןורחאה) יעיברה תולגל דע וירחאלש תולגל שרושה אוהש ,"אבהדד אשיר" ,לבב תולגמ לחה
ינבד הדובעה ירחאל היהת (המילשהו תיתימאה הלואגב) ץראה תשוריש ידכ - םודא תולג
איהש םירצמ תולגב קר אל ,ונייה ,תומילשה תילכתב (תולגה ןמזב) הטמה רוריבב לארשי
...תויולגה 'דד תוגרדה יטרפ לכב םג אלא ,תויולגה לכש ללכהו שרושה
(183-184 'מע ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - א"שנת'ה טבשב 'ד ,אוב תשרפ תבש תחישמ)


!?הלואגה אובת ,"בקע" תניחב ,הז רודב אקווד

"בקע" הז ירה - דחא דצמ :(הרואכל) םייכפוה םיניינע 'ב לע הרומ "אחישמד אתבקע" ראותה
,לגרבש הנותחת יכה הניחבל דע ,ףוגה יקלח ראש לכו בלהמ הטמלו שארהמ הטמל ,דבלב
ןמזש דעו ,הלואגה אובת אקווד הז רודב - ךדיאלו ;(ההימתב) "ארד רושכא" :עודיה ןושלבו
!חישמה יבקע ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכש ינפמ - "אחישמד אתבקע" רבכ ארקנ ומצע הז
...!חישמ לש ויבקע ידעצ תא םיעמוש רבכש דע ,ךכ לכ הבורק איה ונקדצ חישמ תאיב

ךשמהבו ירחאל אבש ןורחאה רודה ,"בקע"ה אוה הז רודש ןוויכמ :אילת אהב אהש רמול שיו
-לע דמועה סננ תמגודב ,םימדוקה תורודה לש תוחוכה לכ תא ול שי - וינפלש תורודה לכל
.אחישמד אתבקע תא םיעמוש רבכש ןפואבו ,הלואגל הכוז הז רוד אקווד ,ןכלו ,קנע יבג

?תורודה לכב תוליפתה לכ ולעפ המ

ה"לשה םידקמ - ונענ אל ןיידעו הלואגה לע םתליפתב םישקבמ לארשי ינבש ןכתייה הלאשה לע
ה"בקהש - רקיעו דועו ,"'וכ רומש רכשהו הלעמל המושיר" הליפתד השע-תווצמה םויקש ראבל
וניתולכל ונילע םידמוע ...הלואג שי םויו םוי לכב יכ ,הניממו השקבה תמגודמ השוע" ןכא
..."ונליצמ ה"בקהו

ינב לכ לש םהיתושקבו םהיתוליפת תא ה"בקה לבקמ יאדוובש - וניניינעב םירבדה שוריפו
:רמולכ !שממ ונימיב הרהמב הלואגה היהת - הזמ האצותכו ,הלואגה לע תורודה לכבש לארשי
,וזל וז תופרטצמ - הלואגה ןיינע תודוא תורודה לכ ךשמבש לארשי ינב לכ לש םהיתוליפת
םיניינעה תוינחורב קר אל) הטושפכ הלואגה היהתש ןתלועפ תא ןה תולעופ ףוס-לכ-ףוסש דע
וליא יכ ,תורודה לכבש הליפתה תושקב ידי -לע תלעפנ ןכא הטושפכ הלואגהש ,אצמנו ,'וכ
...!דחא עגר דוע ו"ח תבכעתמ הלואגה התייה יזא - תחא הליפת הרסח התייה
יתלב - 816 'מע ב ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה אוב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ

יבר יצוצינ


וב חור רשא שיא


דיקפת תא ליחתמ דחא לכ לבא ,גיהנמ דלונ אל דחא ףא"
* "תווצמל הסינכה םע ,הרשע -שולש ליגמ תוגיהנמה
קלח אקווד ךא ,תואיקבבו הרבסהב ,תופירחב הרות םידמול"
ותתימאל" * "תוכיאבו תומכב טעמתמו ךלוה השעמל הארוהה
וניחאמ המכ תאז לכבו ,'הלפש הכלממ' איה םירצמ רבד לש
ינפל חור תליפנבו םירצמ תולג םהילע םיכישממ לארשי-ינב
גיהנמ לש םישעמו תוארוה ,תויואטבתה רורצ * "הגיצנ
לארשי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תא יברה רמא הבש תודעוותההו צ"יירה ר"ומדא ק"כל ןושארה אלוליהה-םוי ,א"ישת טבש 'י
דמעמ הז היה וליאכ םשרתהל םייושע תונורכיזה יארוק ."ינגל יתאב" ה"ד ,ןושארה רמאמה
לש ןממס לכ לוטנ ,דואמ יניצר דמעמ היה הז ,השעמל .תאזב אצויכו הרתכה לש יגיגח
.תויגיגח

'מע 888 ןוילג 'ד"בח רפכ') רנזופ 'יחיש אשוז 'ר ח"הרה לש ןושאר רוקממ תודע ונינפל
:(187

דיתע היה יברהש העשב .ורדח לוממש הסינכה ךרד 'לאז'ל סנכנ היה יברה ,ללכ-ךרדב"
אל שיאו הרוגס התיה הלש תלדהש 'לאז'ל תימורדה הסינכה דצל יתדמע ,תודעוותהל סנכיהל
.יירוחאמ דואמ תוקזח תופיחד יתשגרה עתפל ,הנהו .םשמ אקווד אובי יברה יכ רעיש
סנכנ ךכ .'קה וינפמ תרגינ העיזו ,םודא ולוכ ,'לאז'ל סנכנ יברה תא יתיאר ,יתבבותסהשכ
התואב ובשומ םוקמ ...'לאז'ל תימורדה הסינכה ךרד ,ליגרכ אלש ,תודעוותהל יברה
."הליחתכל ול ןכוהש םוקמהמ אוה םג טסוה תודעוותה

תוגיהנמה רגתא

םיאבה םירבדה תא יברה רמאי ,ה"לשת טבשב 'י לגרל תודעוותהב ,םינש עבראו םירשע רובעכ
:(93-94 'מע ,םש האר)

ליגמ לחה תוגיהנמה דיקפת תא ליחתמ דחא לכ לבא ,גיהנמ דלונ אל דחא ףא
הז הנטק ריע'ה לע טולשלו ליחתהל וילע זאש ,תווצמל הסינכה םע ,הרשע-שולש
תיבה לע - ןיאושינה םע ,ךשמהב .ףוגה 'ךלמ' תויהלו ולש יטרפה 'ףוגה
רגתא ינפב זא בצינ אוהו תרחא וא וזכ הצובק לע - יונימ תלבק םע ;החפשמהו
;תיטרפ תלעות לע רותיו ריחמב םג םירחא לש תלעות לע בושחל ליחתהל ,שדח
ללכל ;תדדוב הצובקל אלו לארשי ללכל ;םצמוצמ גוחל אלו בחרה רוביצל גואדל
תחת תיטרפה 'תוכלמ'ה תא גיהנהל שי םיבצמה לכב .תחא ריעל אלו הנידמה
קדצ יללכ יפל תלהנתמ איהש בטיה הב רכינ היהיש .םלועה לע ה"בקה לש תוכלמ
דוע ךכב לועפלו ףיסוהל ולכויו לארשי-ץראבו םלועב םולש היהי ךכו ,רשויו
."רתוי

תלעות לע רותיו ריחמב םג םירחא לש תלעות לע בושחל" - הז ןיינע יכ קפס ןיא םנמואו
.יברה לש ותוגיהנמב םיטלובה םינייפאמה דחא אוה ,"תיטרפ

"דיחיה תא אל העונתה תא שיגדהל"

צ"יירה ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל הנש שמחו םירשע תואלמב ,(ה"לשת טבשב 'י) תודעוותה התואב
רבח היה םהמ דחא .רוביצ ישיא דצל םינבר ,םיבר םיחרוא ופתתשה ,יברה תואישנ תליחתו
ברה ,ינבלואב חילשה םע םח ישיא רשק םייקש ,רשאל רמ ,קרוי-וינ תנידמ לש םירחבנה תיב
ינא" :יברל רמא ראשה ןיב .יברה םע רשאל רמ חחוש תודעוותהב תוחישה ןיב .ןיבור לארשי
."תבש רמוש ינא .דיחיה יסכודותרואה גיצנה

."!?דיחיה ךתויהמ הצורמ התא" :יברה תבוגת

."אל טלחהב ,אל" :רשאל רמ

רשע-םינש אלא ,דיחי ןב היהת אלש תווקל שי ,ןכ םא ...דיחי ןב תויהל בוט אל הז :יברה
."!םיטבש

ולבקתהש) "תובוטה תוטלחהה רובע ...הבר הדות" יברה ול רמא רשאל רמ םע החישה תליחתב
עייסו לעפ אוה ךא ,תאז ןגרא אוה אל םנמא יכ רמא רשאל רמ .(יברה דובכל םירחבנה תיבב
אלו העונתה רובע הזש ,'תוטלחה'ב והשמ הנשת םא ילוא" :ושקיב יברה .תוטלחהה תלבקל
..."דיחיה תא אלו העונתה תא שיגדהל ךירצ .החלצה רתוי הזל היהי זא ,תישיא ירובע

...םידליל הבוט המגוד

תורושה תא 770-ב תיזכרמה םימימת-יכמות תבישי ידימלתמ דחא םשר א"משת ןוויסב ד"יב
לש הווצמ-רבה לגרל ,ותחפשמ םע ...םיימוקמה ש"נאמ דחא 'תודיחי'ל סנכנ לומתא" :תואבה
,הארנה לככ ,בותכ היה םשו יברל קתפ השאה םג השיגה עתפלו ,קתפ יברל שיגה באה .ונב
.'וכו םידליה לע חיגשמ וניאו התיבה רחואמ תבשב עיגמ הלעבש

םידליה םג תרחא יכ ,ןמזב שדוק-תבשב ללפתהל לדתשהל ךירצ' :באל רמאו ךייח יברה"
."'םידליה לע חיגשהל תוארל ךירצו ,אבאהמ םידמול

רנזוו ברה לש 'תודיחי'ה

הקסע א"טילש רנזוו לאומש יבר םסרופמה ןואגה לש 'תודיחי'ה תעב יברה לש החישהמ קלח
'יש ריאמ-קחצי 'ר ח"הרה) יריאמה .י 'תה ותעשב חוויד ךכ .םידליה ךוניח תייגוסב
:ויריכמל (רבוסוס

ומע חחוש ש"דאש רפיס ,'תודיחי'המ - קרב-ינבב ריאמ-ןורכז ד"בא - רנזוו ברה אצישכ"
הוויצ הרות" קוספהל ךשמהכ השוריה תייגוס לע ראשה ןיב הבוסנ החישה .ךוניחה ןיינע לע
-לעב שיש ןטק דליב רידחהל םיכירצש ש"דא ול רמא ןכ-ומכ ."בקעי תליהק השרומ השמ ונל
.(14-15 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש' האר 'תודיחי'ה לע דוע) "...וז הריבל תיבה

םייק ןכמ-רחאל המ ןמזו וירפס תא ול חולשל יברל רנזוו ברה חיטבה 'תודיחי'ה ךלהמב
'מע 991 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב המסרופ) האבה תרגיאה תא יברה ול רגיש הבוגתב .וז החטבה
:(174

ז"לשת'ה ,הכונחה ימי ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

מ"ונ א"יא ח"וו ג"הרה

ר"הומ 'וכו ס"מצ ב"וח

רנזאו 'יש יולה לאומש

ריאמ-ןורכז מ"רו ד"בא

קרב-ינב

:הכרבו םולש

םאתהב ,'יולה טבש' ת"וש ,םירפסה םגו ותרות דובכ בתכמ לבקתנ םעונב
לע םג שארמ ןח תואושתו 'א קלח םג לבקתי ובתכמ יפ-לע יאדוובו ונתחישל
.הז

הכלהב טרפבו הרות ישודיחב ףיסוהל ,אתיירואב וליח הבריש ןוצר-יהיו
אתבקעד םינמיסה ראשל ףסונ רשא ,םינוש םינמזבו םימעפ המכ רבודמכו .השעמל
אבילא אתתעמש יקוסאל דומילה ןובשח לעש הנושמו הנוש ןיינע ףסותינ אחישמד
הרות םידמולה ולא םג - 'רקיעה אוה השעמה'ש הנשמ רבדל םיאתמ - אתכלהד
הנה ,תואיקבבו הרבסהב ,תופירחב םידמולה םהמו ,הרותה תצברהב םיקסעתמו
יאדוובו .הזב םיקסעתמה תוכיאו תומכ טעמתמו ךלוה השעמל הארוהה קלח אקווד
םינברב רוסחמה לדוג ,תודוקנה יתש תרבסהב ךרוצ ןיא ותרות דובכד היתוכדל
םיקסעתמהב תחופו ךלוהה רפסמ ,אסיג ךדיאלו ,דחמ ,לעופב הארוה ירומ
ארקמל םיאתמ ,ותרות דובכל תדחוימ תוכז הזב םג ירהו .השעמל הארוה דומילב
.לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי 'וג רמא יוללו בותכה רבד אלמ

םג תרכנ ותעפשה ,תעגמ ותרות דובכ דיש םוקמ לכב רשא הקזח יתווקתו
.תעייסמ - תובר תוליהק םג הז ןוגכבו - םיברה תוכזו ,רומאהב

לעו"ד חסונב אתחמ אדחבו רשקהכו ולא הכונחה ימיד ןיינעמ רומאהב םג ירהו
יקוח לע םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" ודמעש ולא לע היה ןוחצנהש "םיסינה
.דחי םג היתוצמו הרות - "ךנוצר

חולשמה לע ןח תואושתב החיתפה ןיעמ המיתחב

רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבבו דובכבו

הסורפ ותדוצמ

ןמש'ב הבחרהב האר) יברה םע קודהו בוט רשקב דמעש דסחב רוביצ ןקסעו הרותב ףסונ ןואג
.ל"ז אנהכ ןמלק יבר ןואגה אוה (186-190 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש

תנש .לארשי-תדוגא-ילעופ תעונת אישנ שמיששכ ,ח"לשת תנשב יברה ול רגישש בתכמ ןלהל
יברל לחיא אנהכ ברהש רחאל בתכנ בתכמה .יברה תא דקפש בל-ףקתה םשור תחת הדמע ח"לשת
.תואירב תכרב ,בתכב

דחוימבו הכרבה לע ח"ת") וילוחיא לע ול הדומ ףאו יברה ךכל סחייתמ אנהכ ברל ובתכמב
.("רתוי ריהמ בצקב בטויש יתווקתו יתואירב בצמ בטוה רשא ל-אל הדותו ,איה ןהכ תכרבש

וב 'דיוויד פמק' ימכסה דגנ םסרופמה וקבאמ תא ומכ ויתולועפ תא יברה ריבגה דבב דב ךא
,יברה לש ובתכמב יזכרמ קלח שדקומ הז אשונל .וילוח תטיממ דוע םינושארה םימיב דוע לחה
.הדוליה דודיע - תובר וב לעפ יברהש ףסונ בושח ןיינע דצל

-491 'מע ו"ט ךרכ) תוחיש-יטוקלב םלבקמ םש תרכזה אלל םירוזפ בתכמה יעטק יכ ןייוצי
:ותומילשב עיפומ אוה ןאכו (546 'מע 'כ ךרכ ,490

ח"לשת'ה ,'א רדא 'ב ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה ג"הרה

'יש ןהכה ןמלק ה"ומ 'וכ םילעפ בר

!הכרבו םולש

יל ויהש יפ-לע-ףאו ,וילא ףרוצמה םע טבשב ד"כמ ובתכמ תלבק ינא רשאמ
.ובתכמב אצמנש טוריפה ירחאל המוד וניא ,הזב תועידי

.'וכו קומעו לודג יכה רעצ עיבהל יל רתומל יאדווב היתווכדלו

ינפמ ,םיברה וניתונוועבש ףא ,ירשפאה יפכ הזב תושעל לדתשא ןבומכ
.םיניינעה ראש לכל תבשק ןזוא אוצמל השק 'וכו םירצמ ץרא השעמד םילובלבה
ועמש אל תולגה ינפמש ,םירצמ תולגב היהש ומכ רשא ,תוחצה ךרד-לע יתרמאו
איה רבד לש ותתימאלש ,התעד םירצמ לש המודמה תולגב הז ךרד-לע ,השמ לא
םיכישממ לארשי-ינב וניחאמ המכ תאז לכבו ,הזמ תוחפ ילואו "הלפש הכלממ"
אקודש - רזומ יכה רבדל דעו ,הגיצנ ינפל חור תליפנבו םירצמ תולג םהילע
,ןורמושו הדוהי שרדשכו !םיברעה לכ לש םחוכ-אבל ותוא וריתכה לארשי-ינב
ריזחהל וא ולוכ ריזחהל ךירצ םאה ,אוה לארשי-ינב יככותב ןתמו-אשמה ירה
רורבה ןיד-קספה לע "ףסונ" ,הרותב רורב ןיד-קספ ךפיה והזש .'וכו ותצקמ
םהילע םיללחמ ,ןבתו שק לע וליפא ןיאבו ןישמשממ ם"וכעשכש ,ךורע-ןחלושב
הדיחיה הרבסההו .רפסה לע תבשויב רבודמש ןוויכ ,'וכו קשנ ילכב תבשה תא
ומצעב אוהש ףא ,םולש חיטבמש וילע אקווד םיכמוסש - איה הרומאה הבוגתל
לפוכמו לופכה ךשוחה לע חיכוהל ךרוצ היה םאבו .הז חיטבהל ודיב ןיאש רמוא
,תוחכוהה ןמ תחא ל"נה םג ירה ,תונורחא יכה םינשב אקוודו ,תולגהד
םדא ןיאש אלא ,רומאה לכב ךיראהל ךרוצ ןיא ותרות דובכד היתכוודל יאדוובו
.תורומאה תורוש בותכל םינפ-לכ-לע קפאתהלמ ורעצ לע ספתנ

- עבטה ךרד יפ-לע םג רשא תולועפהמ תחא הרואכל ,ובתכמ ןכותל רוזחלו
רובידב וניגפי לארשי-ץראב תורדה לארשי ישנש איה ,רומאה חטשב תוליעי
-תמועלד דצה לש יולגבש הנעטה רקיעש ןוויכ ,'וכו תויבמופ תופיסאבו בתכבו
דובכ ןיא הזב םג יאדוובו .'וכו שדוקה-ץראב השאה תויוכז - איה ירה הז
.רתא לע אצמנש טרפבו תפסונ הרהבהל קוקז ותרות

יתואירב בצמ בטוה רשא ל"תו ,איה ןהכ תכרבש דחוימבו הכרבה לע ןח תואושת
.רתוי ריהמ בצקב בטויש יתוקתו

עגונה קוחב טרפב ,הלית לע תדה דימעהל שדוקב ותדובעב וחילצי ךרבתי םשהו
ראש לכבו הזב בוט רשביש ןוצר-יהיו ,'וכו לארשימ תובבר לש הדוליב עגופו
.םיניינעה

.הבר החלצהל הכרבבו דובכב

'תורעה' ץבוק חלש יברה

םיסרטנוק ד"בח תובישיב םסרפתהל ולחה ,יברל הנש 70 תאלמ תארקל ,ב"לשת תנשמ לחה
'ש"נאו םימימתה תורעה' םשה תא ואשנ תורבוחה .ותרותבו יברה לש ויתוחישב ןויעו לופלפל
.(ו"נשת אראו תשרפ - חע ןוילגב הז רודמ האר)

יברה לש תניינעמ תוסחייתה לע רפסמ אוה ג"לשת בא-םחנמב ח"כ םוימ ש"נאמ דחא לש בתכמב
:אשונל

דואמ ש"דאו ,יברה לצא 'תודיחי'ב םייעובשכ ינפל היה 'יש לביווצ ךלמילא 'ר ח"הרה"
תועומש 770-ב ןאכ ויה :היה ךכ היהש השעמו .'םימימתה תורעה'ל עגונב ותוא דדוע
לביווצ ברה טילחה .אלש םירמוא שיו 'תורעה' ואיצויש הצור ש"דאש םירמוא שי .תורתוס
אוה יתרמאש המ ירה ,תועומשהל עגונב' ,ול הנע ש"דא .אל וא ךישמהל םא יברה תא לואשל
אלש ידכ םהיניב ורבדתיש ןואטסירוממו קרוי-וינמו ,לואירטנומב תורעההמ ל"ומהש קר
לבא .םידימלתה לופלפל אובי הז ירה - יעבדכ וסיפדישכ אליממו ,םירבד םתוא תא וסיפדי
ןויליג יתלטנו הלאש יתוא לאש םייוסמ בר ירה (ללכ קפסל םוקמ ןיא) - ןיינעה םצע עגונב
רבכ הספדנ ךתלאש ,הנה בר ותואל יתבתכו הפטעמב ויתסנכה 'ןוטסירומ םימימתה תורעה'
."(טגעייליגפוא) םמורמ חור-בצמב דאמ היה יברהו .'...הבושתה הנהו ןויליגב

...האור ןיע

יכדרמ 'ר ח"הרה רפסמ 142 'מע (קרוי-וינל ןיבאל'זמ) "ודלוי םינב ...ועדי ןעמל" רפסב
יברה היה תונושארה םינשבש עודיכ :'יחיש ןושרג ('ר ח"הרה) 'תה ונב תודוא ל"ז ןמרטסוש
ושפנ הקשחו ,המלצמ התיה ןושרגל .(שאלאש זא ארקנה) 770 רצחב ןישודיק רדסמ א"טילש
יברה הלע רשאכו ,ןישודיק רודיס רחא תוגרדמב הלוע אוהש תעב א"טילש יברה תא םלצל
יאנתב קר ול ריזחיו המלצמה תא רוחבהמ חקיש ה"ע םיובנענעט מ"מ 'רהל הוויצ ,הלעמל
.המלצמה תא ול וריזחהו ,חילצהו ,ןחבנו .ול ושעיש הניחבב חילציש

יקנ הפ - שודק הפ

האר) המלש המישרל ואיבה ושדוק הפמ אצויהו יברה לש תושודקה ויתועונת רחא ןויעו בקעמ
:תודבוע המכ דוע ףרצל ןתינ ךכל ,(טכת ןויליגב הז רודמ

ותאיב בוכיעל םוקמ תתל הצר אל הארנכ "המילש הנומאב ןימאמ ינא" רש היה יברהשכ .א
."ול הכחא הז לכ םע המהמתיש יפ-לע-ףאו" םילימה לע גלידש היה רכינו

'מע ט"נשת רדאב 'ח םוימ הרושת) ונמויב ל"ז ףלוו ד"שר ןייצ - ד"כשת תישארב תבשב .ב
."םיבוטלו םיערל" םילימה תא רמא אלו "וניקולא ךכרד" ןוגינה תא יברה רש - (71
תודיסחה ינייעממ


אוב תשרפ


(א,י) הערפ לא אב

?"הערפ לא ךל" ,רתוי םיאתמ הרואכלש יפכ אלו "אוב" רמאנ עודמ :םילאוש םיבר

-לעש ,זומרל אופא תשקבמ הרותה .םירצממ הלואגה לע רפוסמ ונתשרפבש ,אוה םירבסהה דחא
?דציכה .הלואגה תא םיברקמ - "אוב" תניחבב 'ה תדובע ידי

עיפומ אוהש ,רמולכ ,דומלל "ךלוה" אוהש ךכב יד אל ,הרות דומילל םיתיע עבוק םדאשכ
רודחיו וילא "אובי" דומילהש הזכ ןפואב תאז תושעל וילע אלא ,דמולו םידומילל
ראשב םג רבדה ךכ .הרומג תודחאתהב ומע דחאתתו וילע עיפשת דמולש הרותהש .ותוימינפב
וז ךרדב הדובע .ימינפ ןפואב ("אוב") םירבדה לש הרידח היהתש ךירצ - 'ה תדובע יניינע
.הלואגה תא השיחמ
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(א,י) ובל תא יתדבכה ינא יכ

ש ינפמ אלא ישפוחה ונוצרמ תאז הצור הערפש םושמ הניא ,םירצמ תולג ישוק ,הערפ תוריזג
.ויתואלפנו ויסינ ולגתיש ידכ ,וביל תא דיבכה ה"בקה

רוקמש ךכל ובל תא ןתיי ,ארובה תדובעמ ותוא םיענומה םירבדב - "רצימ"ב לקתנ ידוהישכ
.ותמשנ תוחוכ תא הלגיש ידכ ,ותוסנל שקבמה ,ומצעב ה"בקה השעמל אוה תועינמה
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(אי,בי) ןוזפיחב ותוא םתלכאו

אל יכ ,רמאנ אובל-דיתעל לבא ...ןוזפיחב ותוא ולכא םירצמב חספה תא לארשי ולכאשכ
(הבר-שרדמ) וכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפיחב

עודמ ,ינש דצמו ?ישפוחל םתוא חלש ומצע הערפ אולה ,ןוזפיחב םירצמ תאיצי התיה עודמ
?ןוזפיחב אלש הלואגה היהת אובל דיתעל

םירצימה ןמ האיצי םג אלא ,תימשג תוריחל ימשג דובעישמ האיצי קר אל התיה םירצמ תאיצי
ןיידע היה לארשי תושפנבש ערה רשאכ םירצמ תאיצי תעשב ,ןכל .תינחור תוריחל םיינחורה
רמאנכ .ערה ןמ חורבל ויה םיחרכומ ,"הרות-ןתמ דע םתמהוז הקספ אל" ןיידע ןכש ,ופקותב
."םעה חרב יכ" ,(די תומש)

היהי אל - ירמגל לטבתי ערהו ,ץראה ןמ האמוטה חור תא 'ה ריבעי רשאכ ,אובל דיתעל לבא
.ערהמ "חורבל" ךרוצ דוע
(א"ל קרפ אינת)


(אי,בי) 'הל אוה חספ

ךרד ...ויתודובע לכ ושע םתאו ...גולידה םש לע חספ יורק אוה ןברקה :'הל אוה חספ
(י"שר) הציפקו גוליד

?םירצמ תאיצי תעשב "גוליד"ב ךרוצה המ

וררחתשהש העשמ ."ץראה תוורע" התיהש ,םירצמב תורוד המכ ךשמב םידבעושמ ויה לארשי-ינב
רתויב רצק ןמז רבע - הרובגה יפמ הרותה תא לבקל יניס רה דיל ודמעש דעו וז תודבעמ
."הציפקו גוליד" לש ךרדב אלא עצבל רשפא-יא הזכש דח רבעמ .(םימי העשתו םיעברא)
(ופת-הפת 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


,םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתומ ,ותוא ולכאת הככו
(אי,בי) םכדיב םכלקמו

,הבורקה ותביבסל וירשק ,ומצע םדאה :םיגוס השולשל ,ללכ ךרדב ,םיקלחתמ םדא לש וייח
.הקוחרה הביבסה םע וירשק

:"םכלקמ" ,"םכילענ" ,"םכינתומ" - םירומאה םיטרפה תשולשב םיזמרנ ולא םיקלח השולש

,"םכינתומ"ב תזמרנ וז תוריח .ומצע-וב רושקה לכב תוריחל עיגהל ךירצ םדא - "םכינתומ"
."םהילע דמועו בצינה שארה םע ףוגה לכ תא דימעמה רבד םה םינתומה" ןכש

- רתוי יללכ ןפואבו .עגמב אב אוה םתיאש םישנאל עייסלו רוזעל םדאה לע - "םכילענ"
אב לגרה ידי-לע ירהש ,"םיילענ"ב זמרנ הז ןיינע .ותביבס לכב השודקו תוקולא סינכהל
.המדאה םע עגמב םדאה

,וילא עיגהל לגוסמ וניאש ,ונממ קוחרש םלועב קלחה לע םג עיפשהל בייח םדא - "םכלקמ"
לקמב שמתשמ םדא ןכש ,"לקמ"ב זמרנ הז רבד ."םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח" ירהש
.ודיב וילא עיגהל לוכי וניאש רבדל עיגהל ידכ
(ו"משת ןסינב א"י יללכ-בתכמ)


(טכ,בי) רוכב לכ הכה 'הו

התיה אלש ,תורוכב תכמל ץוח .הרס הכמה ןמז רובעכ ירהש ,םירצמל האופר האב תוכמה לכב
.וז הכמל האופר םהל

ועדיו" ,(ז תומש) ביתכדכ ,'יוה םש תא םירצמל עידוהל התיה תוכמה ראש תרטמ :רבדה םעט
םשמ האב המצע הכמה ;הכמה תרסהו האופרה ידי-לע האב וז העידי ."'יוה ינא יכ םירצמ
.'יוה םשמ - האופרהו (םיקולא םשמ םיכשמנש תורובגהו םינידה לככ) םיקולא

המצע הכמה התיה ןכל ,םירצמ תפילק תא לילכ לטבלו רובשל ה"בקה הצר תורוכב תכמב ךא
וז הכמש ירה ."רוכב לכ הכיה 'יוהו" ,"םירצמ תא ףוגנל 'יוה רבעו" ,רמאנכ ,'יוה םשמ
דיב האכה ,"בייוא ץערת 'יוה ךנימי" ,(וט תומש) רמאנכו ,רתויב השק ןיד תניחבב התיה
.האופר התיה אל וז הכמל ןכלו .רתויב הקזח האכה איה ןימי
(ו"שת םירמאמה-רפס)


(ול,בי) םירצמ תא ולצניו

וליפא םש וריאשה אלו םירצמב ויהש "השודקה תוצוצינ" לכ תא וטקל לארשי ינב :שוריפ
.דחא ץוצינ
(ד 'מע ונ ףד ,אראו תשרפ ,רוא-הרות)


* * *

לכ תא ואיצוה לארשי-ינבש רחאמ .ומייקמו והייחמה יקולא ץוצינ שי םלועב רבד לכב
הפיסומ איה אופא דציכ !ירמגל לטבתהל הכירצ םירצמ התיה ,םירצממ השודקה תוצוצינ
?םייקתהל

ונתינש תוצוצינה תא אל ךא ,ררבל םהילע היהש תוצוצינה תא קר ורריב לארשי ינב :אלא
.המויק םצע ךרוצל םירצמל
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

(ב) ויכרדב תכלהו


'תוגהנה'ל 'תוארוה' ןיב הריתס

.הנוש הרוצב השעמל גהנ ומצע יברה וליאו ,םיברל תוארוה ומסרופ םיניינע הברהבש עודי
אישנ יברה ללוכ) וניאישנ וניתובר ידי-לע ,בתכב וליפא ורסמנ וללה תוארוההמ תצקמ
.ךליאו תמייוסמ הפוקתמ - םקלחבו ,םדקמו זאמ תרחא יברה גהנ - ןקלחב .(ונרוד

סחייל הרואכל רבתסמ ,"םיברל הארוה םניא"ש 'ר"ומדאה יגהנמ' שיש עודיש ןוויכמ
,'הנורחא הנשמ' הווהמ םהמ קלחש ןכתיי ,אסיג ךדיאמ .םיגהנמ לש הז גוסל ולא םייוניש
ילוא וא ;בתכב המסרופ אלש ףא ,(רוביצה רובע ,םיברב ושענש םירבדב) רוביצל תכיישה
.יברל 'תורשקתה'כ ,'הלעמל הטמלמ' לש ןפואב םידיסחה ידי-לע הצמאל םוקמ שי תוחפל

:ולא םיניינעמ תיקלח המישר ןלהל

גהנ יברה דועב ,(9 'מע םיגהנמה-רפס) לאמש דיב 'רמאש ךורב'ב תויציצה תזיחא (א
.ןימי דיב ןזחואל

שיו) ץמקב רמא יברה וליאו ,(7 'מע םיגהנמה-רפס) חתפב 'ק - "םיתפכ וחרק ךילשמ" (ב
.(לוגסו יריצ - 'ךבוט בר רכז' םג ,םירמוא

דעומה-לוחו שדוח-שאר יפסומבו בוט-םויו תבשב קר "םחרמהו" םירמוא 'םידומ' תכרבב (ג
,ה"כשתו י"שת םינשב רנורג ל"יר ח"הרה ירבד יפל יברה גהנ ןכו , (27 'מע םיגהנמה רפס)
ןיאש םוי לכב ךכ יברה רמא (ה"ע תינברה תריטפ רחאל ץ"ש דמעשכ) ח"משת תנשב וליאו
.ןונחת וב םירמוא

,ל"ז קחצי-יול יבר לבוקמה ח"הרה ג"הרה ויבא תוקלתסהל 'העבש'המ יברה דמעש רחאל (ד
:םהמ .הליפתה רדסל םיעגונה םיניינע המכב גוהנל שי דציכ ותחישב צ"יירהומ יברה םסרפ
יול תודלות םג האר .161 'מע ד"שת ש"הס) ןורחאה 'ןוצרל ויהי' תליחתב םיילגרה תדרפה
תורחא תוארוהמ קלח ומכ אלש) םיגהנמה -רפסל קתענ אל לבא ,(770 'מע ג"ח (ה"נשת) קחצי
.ללכ הזב גהנ אל יברהו ,(דועו 77 'מעל םשמ וקתענש

ןימיל - "וימורמב םולש השוע" :שידקד 'םולש השוע' תרימא תעב שארה תנכרהו היטה (ה
-רפס) עצמאב - "ןמא ...לעו" .לאמשל - "ונילע םולש השעי" .עצמאב - "אוה" .ללפתמה
הנכרהו הייטה - "וימורמב םולש השוע" - ךפהל ,שחלב הרשע-הנומשבו .(6 'מע םיגהנמה
- "ןמא ...לעו" .ללפתמה ןימיל - "ונילע םולש השעי" .עצמאב - "אוה" .ללפתמה לאמשל
- "וימורמב" ,לאמשל - "םולש" ,ןימיל - "השוע" :שידקב גהנ יברהו (12 'מע םש) עצמאב
.(ךפיהל - הרשע-הנומשבו) אל-ותו ,עצמאב

,48 'מע ה"לשת שדוק-תוחיש ,ה"לשת ירשתב 'ו תחיש פ"ע) ךליאו ח"לשת רודיסב ספדנה (ו
תרימאש (יברה יניע הארמל הליחת ושגוה הז רודיסב וספדנש םינוקיתה לבא - הגומ יתלב
,ןונחתב היולת (הרותה תאירקל הרות-רפס תאצוה ינפל 'ןונחת' רחאלש) 'םיפא ךרא ל-א'
םירמוא שי לבא) ןסינ שדוחב םג ח"משת תנשב הביתה ינפל ללפתהשכ תאז רמא יברה וליאו
.(הנממ דומלל ןיאש ,הפוקת התואב תדחוימ הגהנה התיה ילוא - ןכ-םאו ,הכונחב םג רמאש

המויסבו ,הפוסבו האירקה תליחתב היילעה ינפל הרות-רפסב העגנש תילטה תקישנו עגמ (ז
הליחת-ףוס-הליחתב היילעה ינפל גהנ יברה וליאו ,(13 'מע םיגהנמה-רפס) התליחתבו הפוסב
אל הארנכ ב"כשת תנשב רבכ .םינשה ןיב םייוניש ויה אפוג הזבו) ףוס-הליחת-ףוס המויסבו
.(ז"כשת ירשתב ספדנ - םיגהנמה רפסב בותככ היה

יברהשכ וליאו ,(הרעהב 22 'מע םיגהנמה-רפס) םיחפט 'ג הכרב לש סוכ היבגהל ונגהנמ (ח
הז שודיקב דמע אלש המ םע רושק הזש ןכתיי) ךכ-לכ והיבגה אל תויודעוותהה תליחתב שדיק
רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ירבדלו ,שודיקב דמוע היה ותיבב ןכ-ןיאש-המ ,טעמ םמורתה אלא
-לכ היבגהל היה לוכי אל ןכל ילואו - דומעל רוביצה תא חירטהל הצר אלש ןוויכמ הז היה
.(ע"צעו .ךכ

םירמוא ןיא" :(44 'מע) םיגהנמה-רפסב הארוהה ,'תומדקא' טויפ אבוה ז"הדא רודיסב (ט
.(ע"נ ויבא גהנמכ) םרמוא היה יברה ךא ,"תומדקא

ךורע-ןחלושב תוארוה

ז"הדא ע"וש האר) ךורע-ןחלושהכ 'ג תמועל (שידקו ע"ומש) תועיספ 'גב לגר-תוזוזת 'ד (י
'יש סאלגנירג 'יש באז םחנמ 'ר ח"הרה עיפשמה .םש ל"היבבו גי ק"ס ב"נשמו ו"סו ב"ס םש
.(ע"ושהכ תויהל ךירצ הזב ונלצא גהנמהש וידימלתל הרוה

* * *

ארמגה ירבדמ ריעהל שי ,יברה 'תוגהנה'מ "םיברל הארוה" דומלל ןתינ םא ןיינעה תוללכל
העט אמש) השעמל הכלה ול ורמאיש דע ,השעמ יפמ אלו ...הכלה ןידמל ןיא" :(ב,לק ב"ב)
.(ם"בשר ,השעמה ותוא לש ןיד-קספ לש םעטב

'יס תופסוה ,ט"נשת ת"הק תאצוה בוט םש רתכ) ז"הדא כ"שמ הזב רמול ךייש יתמ קודבל שיו
'רד השעמה ןיינע" :(א"לקת 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ ,78 'מע םירעש האמ 'סמ - אסר
-דצ-לע החילמה ויניעב רשכוה אלש ולש רשבמ לכא אלש ל"ז ט"שעבה דימלת סעציק ףלאוו
ךא .'וכ ו"ח ובר רחא רהרהל לכויש ,דאמ המתי הרואכלו .ומצע לע רימחמ היהו ,בוט-רתויה
רשכ רתיהו רוסיאב ונל תולגנה םינידב ונילא ןידמל ןיא םתגהנהב םילודגמש הזב םעטה
וא לקהל םא ,רחא ןפואב ולש םירוריבה ינפוא ,ןוילע םלועמ ותמשנ שרושש ימ ...לוספו
ימעט 'סב הארו" :ןייצ וב ,(34 הרעה העש 'מע) זע לדגמ 'סל נ"שו .ש"ייע " ...רימחהל
ט"ח תוחיש יטוקלמ מ"קלו) וברכ גוהנל דימלתה צ"אש םירבד לע כקת -זיקת 'מע םיגהנמה
גחד 'ב םוי תחיש) ראובמהמ ריעהל שי דועו .(["אנהכ ברד הימופמ קיפנו ליאוה"] 282 'מע
ט"שעבהש ראבתנו ,ןידה תרוש דצמ הרומח הלאש הב התיהש ט"שעבה תכוס ד"ע (ז"כשת תוכוסה
לכותש 'וכו "ךיצע בטוח" לש םתכוסל םג רשכה לועפל ידכ וזכ הכוסב בשיל ומצע תא ליפשה
.ןודנב תורוקמ דועל םש ןייצו ."תוכיראב ש"ייע ,םהילע ןגהל איה ףא

ךא קסופ ל"צ ברהש לארשי תוצופת לכב םסרופמ" :ל"ז יקצירטסיב ברהל יברה הנעממ ריעהלו
ע"ושה ךפיהבש 'כמ יכ ,םיבתכמ פ"ע אל וליפאו ,ב"ויכו 'כמ לש םיזמר פ"ע אלו) ע"וש פ"ע
.9 'מע ,ה ןויליג 'תורשקתה'ב אבומה הארו .28 'מע ב"סשת א"נמ ד"כ מ"יב - "(לטב
ברד הירב אנוה ברלו אפפ ברל אבר והל רמא" :(ב"עס ,לק ב"ב) ארמגה ירבדמ ריעהלו
ותיתאד דע הינוערקת אל - אכריפ היב ותיזחו וכיימקל ידיד אנידד אקספ יתא יכ :עשוהי
הינוערקת ערקמ אל .הינימ ורמגת אל ימנ רמגימו והוערקת ערקימ אל ,התימ רחאל ...יאמקל
ןיידל ןיאד - הינימ ורמגת אל ימנ רמגמ .אמעט וכל אנימא הווה אמלד םתה יאווה יאד -
."תואור ויניעש המ אלא
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אב תשרפ ,שדוק תבש
טבשב 'ח

שדוח-שארמ יברה בתכממ וקתענ - ומצע אלוליהה םוי תוגהנהו אלוליהה םויל תונכהה רדס]
:[םתליחתב תיבכוכב ונמוס םיגהנמה ראש .1א"ישת טבש

.הרותל תולעל ולדתשי טייצראיה ינפלש שדוק-תבשב

רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,3םינוש םירדחב 2הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא
.םיאורקה

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי

.4וז תבשב תודעוותהו 'שודיק' ךורעל ,יברה תארוה *

ןושאר םוי
טבשב 'ט

:תיברע רחא ,שדוק-תבש-יאצומ

רשאכש ,םדוקה ןויליג הארו) דלומהמ םימלש םימי העבש םותב ,הנבל שודיק ןמז תלחתה
.(דלומהמ (תעל תעמ) םימי 'ג רחא םג ,רשפאשכ דימ הנבלה תא שדקל שי תרבגומ תוננעה

ינש םוי
טבשב 'י

:ע"יז צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי

תרחמל דע) תעל -תעמה לכ קלדיש רנ [5העיקשה (תלחתה) רחא ףכית ,תיב לכב] קילדהל
.6הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .(5םיבכוכה-תאצב

.7תורנ השימח וקלדי הליפתה תעשב

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.8ןונחת םירמוא - וניאישנ וניתובר לש אלוליהה ימיב *

הביתה ינפל ללפתמה (10לוקב 9םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא
'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד ד"כ קרפ
.ןנברד שידק ,11אינתב תורוש הזיא - שחלב ."רידאיו

סרטנוקב ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח רוזחי - תיברע תליפת רחא
.רקובה תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (12דע
.החנמ תליפת רחא ומייסלו

.הנש רחא הנשד (םג) רדסה לע םיקרפה םירשעמ קרפ דומלל המכו המכ לצא גהנמה עבקנ *
לכ ,ולא םיקרפ םירשעב דומלל םעפה דוע םיליחתמ ,תונושארה םינשה םירשע ומלשנש ירחאלו
.13ךשמההמ ג"י קרפ וז הנשבו ,דחא קרפ הנש

.15החנמ תליפת רחאל ןכו ,14אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

דעבו ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ

(םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג תכייש - (ב"ויכו טבש 'י םע רשקב) הקדצה תניתנ
.16רתוי ךייש הקדצה רבד ןהל

תריגחב ןבומכ - םיאושנה) שפנ-ןוידפ דחא לכ ארקי - ח"אדה תרזחו רקובה תליפת רחאל
- צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא .(טנבא
,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע רייצי
.17ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ולש 'וכו סרטנוק

.18םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב

.19תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב

.[20אלוליהה לעב לש הרות רבדב חותפל ןוכנהמ ,אלוליהב הרושקה תודעוותה וזש ןוויכמ]

ותדובעו מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל
.וייח ימי לכ הב דבע רשא

,ריעב רשא תושרדמה-יתבבו תויסנכה-יתבב (הזל םיוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
תומוקמבו - י"שריפ םע שמוח דומיל ,םיליהת תרימא רבד-לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקלחש יפכ אינתה דומיל רבד-לע םג - םימיאתמה

.תודעותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא -

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו הווקתהו
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

.21'הרות ןרק' דעב תיבגמ תושעל יברה גהנ ,טבשב 'יד תודעוותהה תעב *

'להוא'ל הכילה

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש" *
.22"םיתוש לבא

ףוס ,'תורשקתה'ב וספדנ ,םש םירקבמה םינהוכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]
.[אית ןויליג

ישילש םוי
טבשב א"י


(א) :םיבלש השולש - תוללכבו ,תופוקתו םיבלש המכ םנשי ,אפוג ונרוד אישנ לש ורודב"
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תדובע לש הפוקתה םויס - (ש"ת טבש ד"וי) רשע-דחא שדוחל ירישעה םוי
רשע-דחא שדוחל רשע-דחא םוי - ותרחמל םויה (ב) .ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ
הלחה רשאכ - 23(א"ישת) רשע-יתשע תנשב דחוימבו ,(תוקלתסהה ירחאל ןושארה םלשה םויה)
רודה וא) ןקזה ר"ומדאמ יעיבשה רודה לש 24"תורואמה ולתנ"ו השדח הפוקת לש שודיחו ךשמה
תינברה] ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותב תוקלתסה רחאלש הפוקתה (ג) .(בוט-םש-לעבהמ יעישתה
.25(ח"משת טבש ב"כ) רשע-דחא שדוחל ב"כ םויב [אקשומ היח.מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה-רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

הביס ןאכ שי ילואו .9 'מע אמש ןויליג 'תורשקתה'ב אבומב האר (אל,בי) "ואצ ומוק" תבית תאירקל רשקב (2
א"י .(ב"מקת תוא ןאכ המילש-הרות האר) וז הביתבש ןוזפיחה תא שיגדהל ןוגכ ,הרוסמה פ"ע אלש ,תדחוימ
.די,טי תישארב ,טול ןיינעב ,הרותב ינשה "ואצ ,ומוק" תא םג 'ביתי' םעטב ונלצא םיארוק ז"דעש

תליפת ינפל ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל םכותמ השיש תוחפל רשאכ (3
תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה' 'עו .הרותה

האירקב ותבוח ידי תאצל אלש ןווכי ,תפסונ האירקב םיעמושה תששמ דחא תויהל ותעדבו הרותה תאירקל ןיזאמה
.(הב םיאצוי ןכש םיניזאמ השש שיש יאנתב) וז

המוקמל תרזוח הניאו) ק"שה םויד היילעה תגרדב המשנה רבכ תראשנ אלוליהה ינפלש ק"שב המשנה תיילעב (4
אלוליהה םוי ינפלש ק"שה םויד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו .אלוליהה םויד היילעה אוב דע (תותבשה ראש לכבכ
,אב פ"ש תחישמ ד"ר - אב תשרפ ק"שה םויב התיה המצע תוקלתסההש ד"ודנב הריתי השגדהב איה אלוליהה םויל
.286 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה טבש 'ו

גהנמש תועטב בתכ א"ס ה"עפ ב"ח תוליבא לאירבג-יעטנבו .יטרפ טייצראיל רשקב 79 'מע םיגהנמה-רפס פ"ע (5
.העיקשה ינפל קילדהל ד"בח

קלוד וניא הרוהט םירובד-תוועש לש רנ ,השעמל .(ל"נה בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית-ישאר (6
םייוצמה 'הוועש'ה תורנו ,(ריוואל החותפ הלוכש הלדבה-תקובאב דבלמ ,רהמ הבכו םיבר םיזאג איצומ) הפי
.יוארכ גהנמה םויקל הוועש בורה היהיש יד הרואכלו .ןיראיטס לש הובג זוחאב םיברועמ קושב

הארו .79 'מע םיגהנמה-רפס - (ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ) הדיחי ,היח ,המשנ ,חור ,שפנ :דגנכ (7
.רבעב הז גהנמ ןפוא ,16 'מע גפק תרבוח 'תומישר'

ר"ומדא ק"כ תארוה וז .16 'מע םיגהנמה-רפס - ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי אוה יכה-ואלב םא דבלמ (8
םשו ,(172 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ת"יש'ה בא-םחנמ 'כ תחישב הראבתנו האבוהש ,ע"נ צ"יירוהמ
ינפמ ,ןונחת םירמוא ןיא ןילופ ידיסחש ,יברה ראיבו .לועפלו שקבל בוט רתויה ןמזה והזש ומשב םעטה רסמנ
לכ לצא היילע תלעופ (לוגסב היינש 'י ,חתפב 'ח) 'היחי ותנומאב'ש קידצה לצא טייצראיה םויבש היילעהש
ןכלו ,ורהטלו ףוגה תא םג תולעהל םיצור ,אקווד הדובעו תוימינפ םהמ םיעבותש ד"בח ידיסח לבא ,וירשוקמ
בקע פ"ש .ג"ס ז"טשת ת"חמש :שדוק-תוחישבו .9 'מע טס תרבוח 'תומישר' םג הארו .ןונחת םירמוא זא םג
.ה"ס ל"שת יחיו פ"ש .ב"ס ז"כשת ירחא פ"ש .א"ס ב"כשת ןסינ א"י .ד"יס ג"ישת

םג םויסה דע םדמולל רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה-רפסב (9
תבש תחישב ראובמה הזב ךייש םא ררבל שיו .ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל
ךא" ירחא אקוודב איה םיליהת רועיש תרימא םג ןכלשו ,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת תישארב
."םיקידצ

.6 'מע םיגהנמה-רפס (10

לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (11
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' - "שממ

.111 'מע י"שת םירמאמה-רפס (12

.23 הרעה זנר 'ע ,חלר 'ע ב"ח טקולמ מ"הס (13

,(וז הנש טבש ד"וי תארקל ע"פב סרטנוקב ל"י) ג"משתו ג"כשת ינגל יתאב ה"ד הארו ,יברה גהנ ןכו
.19 הרעה ןמקל הארו .הז קרפ לע םרקיעב םידסוימה

הרוהש ,צש 'מע א"ח אלוליהה לעבד ק"גא הארו .רואיבה אלל ,ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (14
ק"הגא החנמ םדוקו ,הליפתה םדוק תירחשב - רואיבה תא ,תיברע רחא ןסינ 'ב אלוליהה םויב 'ז"כ קרפ' דומלל
.'ג"כ קרפ'

יאדכ"ש - גהנמה תרגסמב ,הז קרפ וניאישנ וניתוברד אלוליה-טייצראיה ימיב דומלל םדקמ ךכ וגהנ הארנכ
68 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' האר ,רחא ןפואב וא רדסה פ"ע אינת קרפ םוי לכב דומלל - "קזחלו םסרפל
ינפל םג ונייה ,שממ הליפתה תלחתה ינפל ל"צ הז רועישש ,יברה הרוה 75 'מעב .מ"כבו ,75 'מעו (הגומ)
.'רודיס'ה תא וחתפ כ"חא קרו ,אינת קרפ ודמל הליחתש רמולכ ,"לבקמ ינירה" תרימא

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (15

ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,יברה תארוה פ"ע ,ףטל רשקב ןכו .הרעהב ש"ייע ,85 'מע םיגהנמה-רפס (16
.םמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש ,תוגהנהה ראשב ןכו ,ב"ויכב םתוא םג

.1-718-723-4444:להואב סקפה 'סמ (17

:תיסחי-םילק םיקרפ הזב םיעצומ ,רוביצה לע לקהל ידכ (18
אמוי לע רוזחל םג רשפא) א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ יאמד - ו ;ח"פ אמוי - י
.ח"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ - צ ;(אער 'מע ,זי ךרכ ק"גא - ח"פ

טבשב 'י ק"שצומ תחיש האר) תכסמ םויס ךכ-רחאו ,תודיסח רמאמ םדוק :תודעוותהב רדסה היה יברה לצא (19
.(ז"ס ל"שת

יברה גהנ הנש לכב .'ינגל יתאב' קוספב ליחתמה רמאמ רמול יברה גהנ ,הנש לכב טבשב 'י לש תודעוותהה תעב
,תויטרפב קרפה תא ראיב יברה .'וכו נ"שת-א"לשת .ל"שת-א"ישת .רדסה יפל אלוליהה ךשמהב דחא קרפ ראבל
'מע 795 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ךליאו ט"שעבהמ ,וניאישנ וניתוברמ דחא לכ לש ותרותמ םירואיב ףוריצב
.(24

.התליחתב א"לשת א"נמב 'כ תחיש (20

דומילל םינש המכ םיעיקשמה םירוחבל (םיבדנמה םש םוסריפ אלל) עייסל - הניינע .96 'מע םיגהנמה-רפס (21
.(ל"ס ו"טשת טבשב 'י תחיש ,ןרקה דוסיי דמעמב יברה ירבד) הסנרפ תודוא תונובשח אלל הרות

ללגב לוכאל אלש דיפקהל קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (22
תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה
ב"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה-רשגב םג האר) "תורבקה-תיבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב
ביש ןויליג תורשקתה הארו .(תינעתה םויב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ םש לאירבג-יעטנב .ג"כרת 'מע
.ע"עו ,'להוא'ל שממ תינעתב ודועב ךלהש צ"יירוהמ ר"ומדא רפסמ 1354 'ע ד"וקלבו .19 'מע

."99 הרעה 255 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס האר" (23

."293-5 'מע א"ח [ב"נשת תוחישה-רפס] ליעל האר" (24

.(תומדוקה תורעהה יתש ללוכ) 348 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפסמ (שידיאמ םוגרת) - עטקה לכ (25

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il