- ג"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה טבשב ד"י * חלשב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אצוישכ - יברה לא דיסח תורשקתה"
"ותואיצממ


םילחימה"ד רתויב ההובגה הגרדב םג ,"ןוחטיב"ה ןיינעב
שקבמ ףוס-ףוס ירהש ,םדאה תואיצמ ןיידע תשגרנ ,"ודסחל
תא שיגדמ "הנומא"ה ןיינע ,תאז-תמועל * ויכרצ לע אוה
ויהש ימ לצא * "ותואיצממ האיצי" לש ןפואב םדאה לוטיב
לצא וליאו ןוחטיב לש ןפואב ןמה היה הכומנ הגירדמב
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הנומא לש ןפואב היה םיקידצה
ונרוד


לכב רמול בוט" :2ךורע -ןחלושב ןושארה ןמיסב ןקזה וניבר בתוכ - 1ןמה תשרפל עגונב
."ןמה תשרפ ...םוי

רעשבש ןוויכ - רבדה םעט רמול שיו .הז ןיינע ןקזה וניבר ריכזה אל ורודיסבש ,ריעהלו
איה הערכהה ללכ-ךרדבש יפ-לע-ףא ,ןכלו ,"םרמואל אלש ל"ז ירומ ינענמ"ש אתיא 3תונווכה
("רמול בוט") גהנמ אלא הז ןיאש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,4םילבוקמה תעד דגנ םיקסופה תעדכ
הז ןיינע ןקזה וניבר ריכזה אל ןכל ,הזמ ענמיהל שיש שרופמ הלבקב וליאו ,דבלב
.ורודיסב

תאז איבה ןקזה וניברש טרפבו ,5"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא"ש ןוויכ ,םוקמ-לכמו
ול שיש ןיינע הז ירה ,םוי לכב ןמה תשרפ םירמוא ןיאש ףאש ,ןבומ ירה ,ךורע-ןחלושב
אוה הזה ןמזב הסנרפה ןיינעש ,6ש"רהמ ר"ומדא םגתפ עודיה יפ-לע טרפבו .תוינחורב םוקמ
יאדווב ירה ,(יעבט ןיינע והזש המדנ תולגה ךשוחו רתסה דצמ קרו) "ןמ"ה ןיינע ךרד-לע
."ומויב םוי רבד" ,םוי לכב ןמה ןיינע ונשי

:ךורע-ןחלושב ןקזה וניבר לש ונושלב אבוט קיידל שי הז ןיינעבו

וליפא ,ןקזה וניבר לש ךורע-ןחלושב קוידה לדוג תודוא 7םימעפ המכ רבודמה םדקהבו
.םיניינעה ןכותל עגונב ןכש-לכמו ,תוביתהל עגונב

ומצעב ןקזה וניברש ,ךורע-ןחלושה לש םינושארה םינמיסל עגונב רתויב שגדומ הז ןיינעו
ייונישב ןיחבהל לוכי ,ודומילב עגייתמ וניאו ,ןובנ וניאש ימ םגש - תורודהמ יתשב םבתכ
.תורודהמה יתש ןיבש תואחסונה

תנש ,וז הנשב דוחיבו - ןקזה וניבר לש ךורע-ןחלושה דומיל עגונב ררועל שי ךכל םאתהבו
תא תוחפה-לכל 'וכ קודקדבו ןויעב ודמליש יוארו ןוכנש - ולש אלוליהל םישימחו האמה
יאדוובש ,תונושלה ייונישב ןיחבהל רתוי לקנ םהבש ,ךורע-ןחלושה לש םינושארה םינמיסה
.ןיינעה תנבהל םיעגונ אלא ,הזב אצויכו הצילמה תראפתל םניא

תשרפ ...םוי לכב רמול בוט" ןקזה וניבר בתוכ תורודהמה יתשב - ןדיד-ןודנל עגונבו
החגשהב ול ןיאב ויתונוזמ לכש ןימאיש ידכ" - אמק ארודהמב :םייוניש הזב שי לבא ,2"ןמה
.8"ומויב םוי רבד םחל ןתונ 'הב חוטבל" - אניינת ארודהמבו ,"'וכ ןמב היה ןכש

:ןוחטיבה ןיינע יבגל הנומאה ןיינעב הלעמ שיש - תודיסחה ךרד-לע - הזב ףיסוהל שיו

,"ודסחל םילחימה"ד תילענ רתויה הגירדמב םג הנה - (אניינת הרודהמב) ןוחטיבה ןיינעב
אצמנ םדאהש אלא ,םדאה יכרוצ תודוא רבודמ ףוס-לכ-ףוס ירהש ,םדאה תואיצמ ןיידע תשגרנ
.ויכרצ לכ ול ןתיש ה"בקהב חטוב אוהש וזכ הגירדמב

ירהש) םדאה יכרוצ תודוא רבודמ אלש ןוויכ - (אמק הרודהמב) הנומאה ןיינעב וליאו
רושקה ןיינע הז ןיאש ,אצמנ ,(ןכומה ןמ ויכרצ לכ ול שיש העשב םג ונשי הנומאה ןיינע
לכש שגרהה והזש ,ותואיצממ האיצי לש ןפואב לוטיבה שגרה - הברדא אלא ,םדאה תואיצמ םע
.ה"בקה לש אלא ,ולש וניא ודיבש המ

םעטל עגונב אניינת הרודהמל אמק הרודהמה ןיבש קוליחה תא םג ראבל שי הז יפ-לעו
ה"בקה ינפל תובאה תוכז רוכזל ידכ" רמאנ אמק הרודהמבש - 2םוי לכב הדיקעה תשרפ תרימא
קר רמאנ אניינת הרודהמבו ,"ושפנ קחצי רסמש ומכ ךרבתי 'ה דובעל ורצי עינכהל ידכ םגו
:"תובא תוכז רוכזל"

תעגונ הניאש ,'ה תדובעב הגירדמ יהוזש ,תואיצמב לוטיב לש ןיינע אוה - שפנ-תוריסמ
השמ הוויצ"ש םעטה 9אינתב ראובמש יפ-לע-ףא ,יכ ,(הנומאה תמגוד) לעופב הגהנהל ךכ-לכ
םימש תוכלמ וילע לבקל ,םוי לכב םיימעפ עמש-תאירק תורקל ץראל וסנכנש רודל ...וניבר
ושפנ תריסמ ןיינע דימת רוכזיש הזב יולת היתווצמו הרותה םויקש םושמ ...שפנ-תריסמב
שגר תוררועתה אלל םג תווצמו הרותה םויק תויהל לוכי ירה ,םוקמ-לכמ ,"'וכ 'הל
אלל תווצמו הרותה םויק לע יאקד ,11"ודבע אל" ןיינעב 10אינתב ראובמכ ,שפנ-תוריסמה
דצמ םא יכ ,(שפנ-תוריסמה שגר תוררועתה אלל המכו-המכ-תחא-לעו) האריו הבהא תוררועתה
איה תרתוסמה הבהאה ירהש ,"תובא תוכז" ןיינע והזש ,לארשי תוללכ בלבש תרתוסמה הבהא
.12"וניתובאמ ונל השורי"

:ןכלו

,שפנ-תוריסמה ןיינע אלל ,דבלב תובא תוכז ןיינע ריכזמ ןקזה ר"ומדאש ,ארתב ארודהמב
אצויש ןפואב אלו ,דבלב תרתוסמה הבהאה דצמ תווצמו הרותה םויקב איה ותדובעש ,ונייה
ןמה תשרפל עגונב םג הנה - ועבט יפכ ראשנש ללגב ,"ודבע אל" ארקנש דעו ,ותואיצממ
ונשיש דעו ,"ודבע אל" לצא םג ונשיש ,םדאה תואיצמ םע רושקה ןוחטיבה ןיינע תא ריכזמ
אוה םגש ,"היירק אנמחר אתרתחמ םופא אבנג" 13ל"זראמכ ,תוריבע רבוע עשר לצא וליפא
;ול רוזעיש ה"בקהמ חטובו שקבמ

םג אלימבו - קחציד שפנ-תוריסמה ןיינע םג ריכזמ ןקזה ר"ומדאש ,אמק הרודהמב לבא
תדובע תגירדמל םג אלא ,תרתוסמה הבהאל קר אל איה ותנווכ ןאכ ריכזמש תובא תוכז ןיינעב
עגונב םג הנה - (שפנ-תוריסמ) תואיצמב לוטיבה ןיינע אוהש ,הבכרמ לש ןפואב תובאה
.ל"נכ ,תואיצמה לוטיב םע רושקש ,הנומאה ןיינע תא ריכזמ ןמה תשרפל

- םוי לכב ןמה תשרפ תרימאל עגונב ןקזה ר"ומדא איבמש םיניינעה 'בש ,ףיסוהל שיו
:ןמה תדיריב םג ויה - הנומאה ןיינעו ןוחטיבה ןיינע

.םיעשרל וליפא אלא םיקידצל קר אל ,לארשי-ינב לכל התיה ןמה תדירי

ןמה תדירי ןיינע היה ,תונותחת תוגירדמב ויהש לארשי-ינב לצאש - םהיניבש םיקוליחהמו
,ןוחטיב לש ןפואב

תמגודב) "ודסחל םילחימה" לש ןפואב וא ,ויכרצ תשקב לש ןפואב :14תוגרד 'ב אפוג הזבו]
ותליכאל לוחה תומיב ןמה תליכא ןיבש קוליחה םג והזש רמול שיו .(אבס אסיי 'ר תגהנה
ןמ םחל איצומה" :ןמה תליכא לע םיכרבמ ויה ,לוחה תומיב םג ,דימתש ףא) תבשה םויב
,["ודסחל םילחימה" לש ןפואב - תבשבו ,ויכרצ תשקב לש ןפואב - לוחה תומיב :(15"םימשה

.הנומא לש ןפואב ןמה תדירי ןיינע היה - םיקידצ לצאו

םי תעירקו םירצמ תאיצי ןיינעב (החישה ףוגב א"ס) ליעל רבודמה םע הז לכ רשקל שיו
:ףוס

שפנ -תוריסמו תרתוסמ הבהאו ,ןמה תשרפ ןיינעבש הנומאו ןוחטיב - ל"נה תוגרדה 'ב
.ףוס םי תעירקו םירצמ תאיציד םיניינעה 'ב תמגודב םה - הדיקעה תשרפ ןיינעבש

ךרד -לע הז ירה - תרתוסמ הבהא דצמ תווצמו הרותה םויק הז ךרד-לעו ,ןוחטיבה ןיינע
ראשנ ןיידע לבא ,הז-תמועלד םירצממ קר אצויש ,ונייה ,דבלב םירצמ תאיציד ןיינעה
;ותואיצמב

תמגודב הז ירה - ותואיצממ אצויש שפנ-תוריסמה ןיינע הז ךרד-לעו ,הנומאה ןיינע וליאו
.השודקד םירצממ םג אצויש ,ףוס םי תעירק

תוכיישהו ,הרותה תוימינפלו ,תבשל ןמה ןיינעד תוכיישה תודוא רבוד החישה ךשמהב]
.[16םיעשרל וליפא ,לארשי ינב לכל הרותה תוימינפד

* * *

ליהקמ היהש ןוידרת ןב אנינח 'ר לש שפנ-תוריסמה תודוא (17רמאמהב) ליעל רבוד
םיחוטב תויהל םילוכי ויה אל ,דבלב דחא וקב התיה ותדובעש ןמז לכש ,םיברב תוליהק
.ועבט דצמ איה ותדובע לכש ןכתייש ןוויכ ,הרותה לע ולש שפנ-תוריסמהב

'ר לצא היהש יפכ - שפנ-תוריסמ ךותמ הרותה תצברהד הדובעל עגונב םירומא םירבדה םאו
התיהש םינפלמ וניתנידמב הרותה תצפהו דומילד הדובעה הז ךרד-לעו ,ןוידרת ןב אנינח
תצפהו דומילד הדובעה תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לע ירה - תושפנ תנכס םע הכורכ
ול םינתונ :הברדא אלא ,שפנ -תוריסמב ךרוצ ןיאש דבלב וז אלש ,התע איהש יפכ הרותה
.חוכ-רשיי םיעיבמו ומכש לע ול םיחפוט ,דובכ ול םיקלוחו ,דומילה רובע ןוממ

,שפנ -תוריסמ ךותמ םיברב תוליהק ליהקהש ,ןוידרת ןב אנינח 'ר לש הדובעה םא :רמולכ
- םילובגו םירציממ האיציה היהתש חרכהבו ,עבטה דצמ תויהל הלוכיש ןוויכ ,הקיפסמ הניא
,עבטה דצמ תויהל לוכי תוישפוחה תונידמב הרותה תצפהו דומילש המכו-המכ-תחא-לע ירה
.תולבגהו םירציממ האיציה היהתש חרכהבו

:אקייד "הברה" ,"הברה םידימלת ודימעה" 18הנשמה רמאמ םג והזו

שוריפב ראובמה ךרד-לעו .ולש תולבגהה יפל וניא הז ןיינעש - אוה "הברה"ד שוריפה
,ולצא תובשייתהב אובל הלוכי הניא הבהאהש - 20"ךלש דואמ" ,19"ךדואמ לכב 'וג תבהאו"
דימעהל ךירצש - "הברה םידימלת ודימעה" שוריפה םג והזו .ולש םילכהמ הלעמל התויהל
.תאז ליכהל לוכי וניאש ,ולש םילכהמ הלעמלש ןפואב םידימלת

ןושל ,22"םידימלתה ולא" ,21"ךינבל םתננשו" יוויצ ונשיש תמא ןה :ןועטל והשימ לוכי
.םידימלת ינש םע דומילה ידי-לע הבוח ידי אצויש ךכ ,23םיינש םיבר טועימ ירה - םיבר
דע הווצמ רודיה" - רודיהב הווצמה תא םייק ירה ,ישילש דימלת ףיסוהש ירחאל טרפבו
.ותבוח ידי אצי רבכו ,24"רבלמ שילש" ,"שילש

יובירו ,יוביר לש ןפואב תויהל ךירצש - "הברה םידימלת ודימעה" :ול םירמוא הז לעו
ועבטב םוקמ הזל שיש ןמז לכו ,ולש םילכהמ הלעמל ותויהל ,תאז ליכהל רשפא-יאש ושוריפ
תאז לכב לבא ,השודקד תולבגה םנמא - תולבגהו םירצימב ןיידע אוה אצמנ ,'וכו ולכשב וא
."הברה" לש ןפואב הז ןיאו - תולבגה

הנשמ וז ירה - "הברה םידימלת ודימעה" ןושלה אבוה אל ךורע-ןחלושבש יפ-לע-ףאו
-לכ טושפ רבד והזש ,ונייהו ,"רזוח הנשמ רבדב העט"ש 25ךורע-ןחלושב ןיד ונשיו ,תשרופמ
.תועטל םוקמ ןיאש דע ךכ

- "הברה םידימלת ודימעה" - אלוליהה לעב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותשירד םג התיה וזו
.ללכ תולבגה אלל ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרותה תצפהב קוסעל ךירצ דחא לכש

,יכ - אקווד םיברב - םיברב תוליהק ליהקמ היהש ןוידרת ןב איננח 'ר לצא היהש ןפואבו
ףתתשהל לכוי אל אלימבו ,עדיי אלש ידוהי היהיש ןכתיי ירה ,ףתרמ הזיאב הרות ודמלי םא
דומללו שממ שפנ-תוריסמל דע ןכתסהל יאדכ ,הרות דומלל ידוהי דוע ףסותיש ידכו ,דומילהב
!אקווד םיברב

דומיל היה םשש ,רומאכו ,םינפל וניתנידמב אלוליהה לעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ שרד וז הגהנה
םיחולש חלשו ,תאז שורדלמ יברה ענמנ אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תושפנ תנכסב ךורכ הרותה תצפהו
.םידימלת ודימעיו הרות ודמליש

...!המואמ חיטבה אל יברה !אל - םולכ הרקי אלש חיטבה יברהש ןפואב היה אל הז ןיינעו
תא יברה קיספה אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכו הריזג ץראל וחלשנש ולאכ ויהש לעופב וארש יפכו
.םיפסונ םיחולש םמוקמב חלש דימו ,ויתולועפ

,אקווד הנכס םוקמ ושפחיש ,ונייה ,שפנ-תוריסמ ושפחיש התיה אל יברה לש ותשירדש ,אלא
...יתית יכיהמ יזא ,שפנ-תוריסמב ךורכ רבדה היהי םא קרו ,הרותה תצפה ושפחיש ,םא יכ
שי םא :הברדאו ,אקווד הנכס םוקמ שפחמ אוהש ןפואב אל לבא ,ותדובעמ ענמיי אל זא םג
םע דומלל ךישמהל לכוי הזכ ןפואבש ןוויכ ,רבדה בטומ - העודי הדימב ,אבחתהל ותלוכיב
.הנש דוע וא שדוח דוע ,םוי דוע םידימלתה

יבר :26וניבא םהרבאד שפנ-תוריסמהל אביקע יבר לש שפנ-תוריסמה ןיבש קוליחה ךרד-לעו
אל וניבא םהרבא לבא .27"ונמייקאו ידיל אובי יתמ" ורמאכ ,שפנ-תוריסמ שפיח - אביקע
-א 'ה םשב םש ארקיו" 28בותכש ומכ ,םלועב תוקולא םסרפל התיה ותדובע ;שפנ-תוריסמ שפיח
לכ הפב ה"בקה לש ומשל וניבא םהרבא אירקהש דמלמ ,אירקיו אלא ארקיו ירקת לא" ,"םלוע ל
אלו ,"םלוע ל-א" קוידה םג ללוכ) "םלוע ל-א" זירכי יברע וליפאש ,ונייה ,29"בשו רבוע
ךרוצ היה רשאכ םג ,ףקות לכב קסע וז הדובעבו ,ותדובע התיה וז ,(30"םלועה ל-א"
.שפנ-תוריסמב

:ונניינעל עגונבו

לש ותשירד הנשי תוישפוחה תונידמבש המכו-המכ-תחא-לע - תאז יברה שרד הנכס םוקמב םא
ןפואב אוה הז ןיינעש ןמז לכו ,תולבגה אללו תונובשח אלל ,"הברה םידימלת ודימעה" יברה
."םירצמ"ב - ותואיצמב אוה ראשנ ,ולש םילכהב םוקמ ול שיש

שי םיברב תוליהק ליהקמ היהש ןוידרת ןב אנינח 'ר לש ותדובע ןפואל עגונב םא ,רומאכו
תוליהק ליהקהל םוקמ שי עבטה דצמ וליפאש ,ונייה ,עבטה דצמ היהי הז ןיינעש תורשפא
ןכו ,ולש םיחולש תויהל םתוא הנימ יברהש ולאל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ירה - 'וכ םיברב
הדובעה םלצא תויהל הכירצ יאדווב ,'וכ רחמ םתוא הנמיש וא ,וישכע םתוא הנממ יברהש ולא
הזכ ןפואב אקוודו ,תולבגההו תונובשחה לכמ האיצי לש ןפואב "הברה םידימלת ודימעה"ד
.יברה לש ונוצר תא םיאלממ

!?יברה לא אב ךניה המו !?יברה לא ךל שי תוכייש וזיא :ול םירמוא - ואל םאו

- םידימלת השולש םע תדמל רבכש ןובשחה ומכ ,'וכ תונובשחב חנומ היהתש יברה הצר םאה
...!תיטייבוסה היסורב ןוטלשה וליפא ריתה םידימלת השולש םע דומלל

י"של הכזי הז רכשבו - 'וכו הליפתב ךיראמ ,תווצמ םייקמו הרות דמול םנמא אוה
!ול ןיא - יברה לא תוכייש ,לבא ...תומלוע ך"רת ...תומלוע

אוה רבודמה ;31םידרומו םיעשופל וליפא הנשיש תוכיישה תודוא ןאכ רבודמ אל יאדווב -
רשאכ קר איה וזכ תוכיישו .32ץפחל דעו ןוצרה תוימינפ ,ןוצר לש ןפואב תוכייש תודוא
.תולבגהו םירציממ םיאצוי

איהש הדובע וליפאו ,םיילכש האריו הבהא וליפא ,האריו הבהא ךותמ ותדובע תויהל הלוכי
- אוה יברה לא דיסח לש תורשקתהה ןיינע - !יברה לא רשוקמ אל אוה לבא ;הבכרמ תניחבב
.השודקד תונובשח וליפא ,ללכ תונובשח אלל יברה לש תוארוהה תא םייקמו ותואיצממ אצויש

דצמ ,ירה ,רחא ןפואב איה תוטשפב הנווכהש ףאו .33"'וכ רדהו השעמ ןנידבע ןנברדב"
תא תושעל שארל לכל םיכירצ "ןנברד"בש םג שרפל שי ,34"םירפוס ירבד םיביבח"ד ןיינעה
יכיהמ - ולכשב םג ןיבי םא ;לכשב ןנובתהל םילוכי ךכ-רחאו ,יברה ירבד תא םייקל ,השעמה
תאצל אוה תורשקתהה ןיינע :הברדאו ,שממ לעופל עגונ הז ןיא תאז ילול םג לבא ,יתית
.ולכש תלבגהמ

:לעופל עגונבו

םא םגש - תומכב :תוכיאב ןהו תומכב ןה ,"הברה םידימלת ודימעה" יוויצה תא םייקל שי
קפתסהל ול ןיא ,ידוהי דוע ונשי אצמנ ובש םוקמב רשאכ ירה ,םידימלת ףלא רבכ ול שי
קפתסהל אלש - תוכיאב ןכ ומכו .םידימלת דחאו ףלא ול ויהיש ךירצ אלא ,םידימלת ףלאב
ןמז לכ ,ןכש ,'וכ תודיסח רמאמ ,אינת קרפ ,תופסות םע ארמג ףד םידימלתה םע דמולש ךכב
ונוצר תא םייק אל ןיידעו ,קיפסמ הז ןיא ,ולש םילכהב םוקמ הל שיש ןפואב איה ותדובעש
.יברה לש

םיקידצל עגונב הז ךרד-לעו ,"ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיא" 35ארמגה ירבד יפ-לעו
חלש יברהש ןוויכ ירה ,(...ארמגה ירבד תא םג עדי יברהש ךכל ףסונ) 36םארובל ןימודש
דחאו ףלא דימעיש ותנווכ התיה יאדווב ,םידוהי דחאו ףלא םיאצמנ ובש םוקמל ותוא
.ךכל םישורדה תוחוכה תא ול ונתנש וא ,תוחוכ ול שיש חכומ הזמו ,םידימלת

תלבגהמ רתוי ,"ךדואמ לכב" לש ןפואב ,"הברה םידימלת ודימעהו" השירדה תוללכ יהוזו
לכב" לש ןפואב היהת םהלש הלבקהו דומילה םגש םידימלתהמ םישרוד הז ךרד-לעו ,ולש םילכה
.םהלש םילכה תלבגהמ הלעמל ,"ךדואמ
דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ג"כשת'ה ,טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה

.ךליאו ד,זט (1

.י"ס - ק"ודהמבו ,ט"ס - ב"ודהמב (2

.(ותליחתל בורק) רחשה תכרב ןיינע (3

.נ"שו .ח"כס ה"כס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (4

.נ"שו .ב,גי ןיבוריע (5

.נ"שו .38 הרעה 178 'מע ז"טח ש"וקל .טלק 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא האר (6

.דועו .((103 'מע ק"הלב הרודהמ) 1124 'מע ד"ח ש"וקל) וז הנש תבט ד"כ תחיש םג האר (7

3 'מע ו"לח ש"וקל םג האר .ךליאו 95 'מע ו"כח ש"וקלב ספדנו ,ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - הזב רואיבה (8
.ךליאו

.ה"כפס (9

.ו"טפ (10

.חי,ג יכאלמ (11

.ח"יפר אינת (12

.(י"עה תסריגל) א,גס תוכרב (13

.נ"שו .ךליאו 99 'מע םש ו"כח ש"וקל האר (14

.נ"שו .29 הרעה 176 'מע ז"טח ש"וקל האר (15

בולישב - (ךליאו 18 'מע ק"הלב הרודהמב) ךליאו 1037 'מע ד"ח ש"וקלב ספדנו ,ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה (16
.243 'מע א"יח ש"וקל םג האר .ז"ישת טבש ד"וי ,חלשב ק"שצומ תחיש םע

.(5 'מע ק"הלב תוחנה דעו י"ע ע"ז ל"יש וז "תודעוותה"ב) ב"פ (17

.א"מ א"פ תובא (18

.ה,ו ןנחתאו (19

.מ"כבו .ד,טל ץקמ א"ות האר (20

.ז,ו ןנחתאו (21

.פ"הע י"שרפו ירפס (22

.נ"שו .21 הרעה 111 'מע א"כח ש"וקל האר (23

.ב"ער ,ט ק"ב (24

.ה"כסר מ"וח (25

.דועו .94 'מע ג"שת ש"הס .30 'מע .וט 'מע .ו 'מע ת"ש'ה מ"הס האר (26

.ב,אס תוכרב (27

.גל,אכ אריו (28

.ךליאו א"עס ,י הטוס (29

.מ"כבו .ג,גמ .ד,במ אובת ת"וקל האר (30

.ב"פ אינת האר (31

.נ"שו .ד,חכ ש"הש ת"וקל האר (32

.146 'מע ב"ח מ"ות םג הארו .ב"עס ,זס ןיבוריע - ארמגה ןושל (33

.דועו .ד"ה א"פ תוכרב ימלשורי (34

.א"עס ,ג ז"ע (35

.דועו .ג ,ד"פ הבר תור (36


ןויעב ,ןקזה וניבר לש ךורע-ןחלושה דומילל עגונב ררועל שי
- ולש אלוליהל םישימחו האמה תנש ,וז הנשב דוחיב - קודקדבו
ולש םינושארה םינמיסה תא תוחפלו


הלוכיש ןוויכ ,הקיפסמ הניא ,ןוידרת ןב אנינח 'ר לש הדובעה םא
הרותה תצפהו דומילב ןכ המכו-המכ-תחא-לע - עבטה דצמ תויהל
!תוישפוחה תונידמב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


-דיתעלד "הריש"ל הכזנ שממ בורקב
אובל


?םלועה תומואמ התע לעפתהל אלש רשפא םנמואה

רישי זא") "םיה תריש" - וז תבשב םיארוקש הרותב האירקה םש-לע ןכ תארקנ "הריש תבש"
..."הרובד רשתו" - וז תבשד הרטפהה םש-לע ןכו ("'וג לארשי ינבו השמ

,ד"פרסר ח"וא ז"הומדא ךורע-ןחלוש) תומוקמ המכב אבומ - הרטפהה תרימא םעטל עגונב
תורקל ונקית ןכלו ,םיברב הרותב וארקי אלש לארשי לע הרזג העשרה תוכלמש (מ"כבו
...םיאיבנב םג תורקל גהנמה לטבתנ אל ,הריזגה הלטב רשאכ םגו .השרפה ןיינעמ םיאיבנב

ינב רשאכ םגש רמול ןכתיי דציכ :םינעוטו "םישקבמ םה הנאות"ש ולאל הנעמה םג והז
,('וכו הנידמה תוכלמ) םלועה תומואמ ללכ לעפתהל םהל ןיא ,תולגה ןמזב םיאצמנ לארשי
הז ידי-לעו ,היתווצמו הרותה יניינע לכ לע ףקותה לכב דומעל םה םיכירצו םילוכיו
- "'וג ךיינמוא םיכלמ"ד ןפואב לארשי ינבל ועייסי םה םגש םלועה תומוא לע םילעופ
המייתסנ - "'וג וניאר אל וניתותוא" רשאכ ,תולגה ןמזב םיאצמנש ןוויכמ ,הרואכלד
תיב ןמז ףוסב םינפ-לכ-לעו ,ןושאר תיב ןמז ףוסב) םייולג םיסינ םיאור ויה הבש הפוקתה
!?וזכ הגהנה תויהל הלוכי דציכ - (ינש

:הרותה תאירק לע הריזגה תודוא ליעל רומאה יפ-לע - הזל הנעמהו

-יפ-לע -ףא - ("'וג וניאר אל וניתותוא" רשאכ) תולגה ןמזב התיה וז הריזגש יפ-לע-ףא
התיה התנווכש) תוכלמה תריזגמ ולעפתה אל לארשי ינב רשאכש ,יולג סנ שממ לעופב ואר ,ןכ
- ןשי גהנמ לארשי ינב ושדיח וז הריזג תובקעב :הברדאו ,(הרותמ ו"ח לארשי ינב תא קתנל
תומואש דבלב וז אל הנה ,(ל"נכ) הרות ירבדמ רתוי הלענ ןיינע והזש ,םיאיבנב אורקל
לטבל וחילצה הז ידי-לע :הברדא אלא ,הז ןיינעב םהל ערהלו םהילע רוזגל ולכי אל םלועה
.הרותב אורקל אלש הריזגה תא םג

...("בר השעמ") לעופב השעמב לארשי ינב לש םתגהנה ןפואמ תדמלנה הארוהה יהוזו

הרותה תארוה יפ-לע םיגהנתמ לארשי ינב רשאכש לעופב השעמב םיאור רומאה ןיינעב :רמולכ
,הז ןיינעב תובוט תוטלחהב םיקפתסמ אלו ,םלועה תומואמ לעפתהל ילבמ ,"בקעי ןואג" ךותמ
דבלב וז אל הנה - תאז םיאור םלועה תומוא וליפאש דע ,יולגבו לעופב ןכ םיגהנתמ אלא
םלועה תומואש םילעופ הז ידי-לע :הברדא אלא ,ו"ח םהל ערהל םילוכי ןיא םלועה תומואש
ךיינמוא םיכלמ"ד ןפואב ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ םג ,םהיניינע לכב לארשי ינבל ועייסי
..."'וג

רישי זא" ;"םיה תריש"ב םג זמורמכ - אובל דיתעלד "תירישעה הריש"ל הכזנ שממ בורקבו
-דיתעלד תירישעה הרישה לע יאקד ,דיתע ןושל ,"רישי אלא רמאנ אל רש" ,"לארשי ינבו השמ
.שממ ונימיב הרהמב ,ןדיד אלגעב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - אובל
ךרכ ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"משת'ה טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 922-924 'מע ,ב

יבר יצוצינ


תיתימא החמש - הנותח תחמש


יולג יוטיב ידיל אב ימשגה הזה םלועב ףוס-ןיאה חוכ
ןיינעב" * תיתימא החמשל הביס הווהמו םידלי תדילב
-ארי היהי רבודמהש ,אוה רקיעה שארל לכל ןבומכ ,ךודיש
וממחת" * "םימוי םויה ייחב תווצמו הרות רמוש םימש
דע ידע ןיינב היהיש ,תוינחורבו תוימשגב םכלצא וריאתו
לע דחוימ 'חוכ רשיי' ןתונ יברה * "ךרובי םירשי רודו
הנותחב ימשג ראפ לע רתוול תונוכנה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןמלז 'ר דיגנה סנכנ ,א"משת טבשב י"ח ,ורתי תשרפ שדוק-תבש-ברע ,ישיש םויל רוא
וינבמ דחאל 'תוכרב עבש' תדועס רחאל) ותחפשמ ינב םע ,'תודיחי'ל הילגנאמ תוילגרמ
ול רמא ראשה ןיב .םיבושח םיינרות םינינע ונודינ הבו הכורא תודיחי וז התיה .('יש
.תולבגה אלל ףוס-ןיא חוכ ונשי םלועבש אופא חרכהב .ה"בקה ידי-לע ארבנ םלועה" :יברה
תישחומ המגוד שי לבא .הז ןיינעב ריכהל ידכ תוילכש תורבסהבו הנומאב ךרוצ שי ,ללכב
,םיאשינ רשאכ ,והז .ה"בקה לש וחוכ יוטיב ידיל אב הבש - יולגב עיבצהל ןתינ הילעש
-ןיא לש ןיינע והז יזא - םיאשינ םידלי םתוא רשאכו ,םידלי םידלונו ךרבמ ךרבתי-םשהו
גוז ינב לש הנותח תחמש ידי-לע אקווד ןכש ,תיתימא - החמשל הביס הווהמ הז אליממ .ףוס
םכרבמ ךרבתי 'הו - 'וברו ורפ' תווצמ השודקה ונתרות יוויצל םאתהב םימייקמש) לארשימ
."!ףוס-ןיאה חוכ םלועב הלגתה - ('הושבכו ץראה תא ואלמ' םהב םייוקי ןכאש

תובר תוחמש ויהיש ,הנותחה לגרל בוט-לזמ :תפסונ םעפ החפשמה תא יברה ךריב ךשמהב
.'יש לארשי ינב תוחפשמ לכבו וז החפשמב

"ירשפא יכה םדקהב"

ת"הרה .הנותחל תוכדתשהה ןיבש הנתמהה תפוקת תא רשפאה לככ רצקל - יברה לש ותעד העודי
- ךדתשהש רחאל יברה תא לאש ,תפצ ק"היעל יברה יחולשמ ,ןילטייצ 'יחיש רזעילא-ןרהא 'ר
תולעמה תא טריפו םיכיראת המכ עיצה אוה .הנותח תכירע ןיינעב - ח"לשת ןוושחרמ שדוחב
,"טבש ד"וי" היה עיצהש םיכיראתה דחא .(מש-טלש 'מע ק"האל תוחילשה) םהמ דחא לכבש
:ףיסוהו הז ךיראת קחמ יברה

.ירשפא יכה םדקהב יתעד עודי

:ש"נאמ דחאל (ו"טשת תנשמ) תרחא הבושתו

והמ ,ןינקה ןמזמ הנשמ רתוי אל אוה הנותחה ןמז רשא בתוכש המ אלפלו
.הומידקי - לעופל חטבו .ךכ לכ ןמז תוכיראב תילכתה

בוט דיתעל הלוגס - הבוט הטלחה

הריעצל יברה בתוכ ךכ .ךודישה תאיצמ תא תזרזמ םיאושינה רחאל הנוכנ הגהנהל הטלחהה
:ד"כשת ןושח-רמב ד"כמ בתכמב

-ארי היהי רבודמהש ,רקיעה אוהו שארל לכל ןבומכ ,ךודיש ןיינעב התלאשלו
.םימוי םויה ייחב תווצמו הרות רמוש םימש

:בתוכו יברה ךישממ ןלהל

תחא לכש ,לארשי תבל יוארכ התיב גהנת ,אשניתשכלש ,טילחהל הילע - ללכבו
תבש תרימש ,החפשמה-תרהט תרימשב ,האלו לחר ,הקבר ,הרש תב תארקנ ןהמ
,םייח תרות ,ונתרות תוארוהל המיאתמ הגהנה תוללכ יככותב ,רשכ תליכאו
ףקותב הטילחהש בבלל האורה ךרבתי 'הו .םהב יחו רמאנ םהילע היתוצמ םויקבו
תוימשגב הרובע םיאתמ ,בוט ךודישב ךרבתי 'ה תכרב הז רהמי - ןכ גהנת םגו
.תוינחורבו

!?םירוהה ףותיש ילב

ךכ לע ביגה יברה .יברל ךכ לע החווידו ,הירוה תעידי אלל ,רוחב םע השגפנש תבב השעמ
:(אעק 'מע ,ג ךרכ 'םחנמ לכיה') האילפב

ד"כשת ולסכ ט"כ ,ה"ב

ןילקורב

'יחת ... תרמ

!םולשו הכרב

םע תודבכנ תעצה תודוא תבתוכ וב הכונח ברע ולסכ ד"כמ הבתכמל הנעמב
דועש אלא ,םהינש יניעב רבדה רשיו םימעפ הזיא ושגפנ רבכו ,'יש ...ךרבאה
.הלש 'יש םירוהה םע הרבד אל

רבדת םינפ-לכ-לעו .הטלחהה םדוק הזכ תושעל לארשיב גהונה ירהש ,אלפלו
.איה הנוכנ העצההש ןויכ [?] ןהלו ,תונינעתהל היטנבו הירוה [םע] התע

בוטב החניש ,תיטרפ החגשהב תחאו דחא לכ לע חיגשמה ךרבתי 'המ ןוצר יהיו
.היניינע לכב וינפל

רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבב

א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב

ריכזמ

בוט המ ותעב רבד

'תודיחי' לש רואית שי (ו"כשת ירשת שדוחמ) רבה יבצ-לארשי 'ר ח"הרה לש ונמוי תומישרב
:אבה עטקה עיפומ םירבדה ךלהמבו ולש

?םהב ןיינעתהל םאה ,םיכודיש 'יש ...ינבל ועיצה :הלאש

ללכבו ,ולבלבל יאדכ אל ('הצובק'=) הנש דומלל ןאכל עיגה ןבהש ןוויכמ :ר"ומדא ק"כ
וניינעתת םייתניבש העינמ ןיא לבא .השק רבד הז (ו"ת ק"הא=) םשל (ב"הרא=) ןאכמ
ןיכהל רשפאש ק"כ ירבדמ עמשמ היה) וטילחיו וננובתי - ו"ת ק"האל בושישכו ,תועצהב
.(ה.צ.י - ןכומהל אובי הרזח אובישכש ךכ ךודיש וליבשב

:יברה בתוכ ט"כשת אוב תשרפ שדוק-תבש ברעמ יטרפ-יללכ בתכמ ילושב - ןיינעל ןיינעמ

אוה 'הו ,ל"וחל וא ו"ת ק"האל םילבגומ םניא - 'יחיש םנבל ךודישל עגונב
.עדויה

הלכו ןתחל 'תודיחי'ב תוכרב

(א"טחלבת ותגוזו תפצ ק"היעמ ןלפק ה"ע בייל-הירא 'ר ח"הרה) גוז ינבל יברה לחיא ךכ
:(45 'מע 814 ןוילג 'ד"בח רפכ') א"לשת תבט 'חב םהיאושינ םדוק 'תודיחי'ב

העשב היהת הנותחהשו תחלצומו הבוט העשב ויהיש הנותחל תונורחאה תונכהה
וממחתו [תודיסחהו הרותה םוחו רואב] םכביבס וממחתו וריאת ;תחלצומו הבוט
.ךרובי םירשי רודו דע ידע ןיינב היהיש ,תוינחורבו תוימשגב םכלצא וריאתו

רבדב ךירדהו דומילה רדס תא טריפ ןכ-ומכ .("םייתנש תוחפל") ללוכב דומיל לע הרוה יברה
.גוזה ינבל תיב תיינק

'יש ףסוי ברה) םהיאושינ םדוק ,ןכ-םג םיחולש ,גוז ינב יברה ךריב ו"לשת 'א רדאב ח"כב
:אבה חסונב ('יחת ותגוזו תליא לש הבר ,טכעה

- הנותחל תונכהה תא ומייסתש - דחי םכינשו םכמ דחא לכ חילצי ךרבתי-םשה
ןפואב ,רשכ ןפואב ,בוט ןפואב - תושעל הלכה לעשו תושעל ןתחה לעש םיניינע
.ידיסח ןפוא ינרות

.ךרובמ םירשי רוד ,דע ידע ןיינב היהיש ,תחלצומו הבוט העשב היהת הנותחה

,החלצהל םשה תוכרבב רתוי דוע ףיסוי הז רשא ,רוא הרותו הווצמ רנב וריאת
,תווצמו הרות לש םיניינעה לכב ליח לא ליחמ וכלתו ,החמשב תאז ושעתו
. ...רעבירא הליחתכלמ - םימעפ המכ רבוד ויתודוא ןפואבו

יברה םשב 'חוכ רשיי'

תא תואנ דוביכב ודבכי הפוחה תחתש יברה ול הרוה ןיילק ןימינב ברה לש ותנותח ינפל
היהו ,ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה הלכה יבא םע רשקב היהש - ל"ז גרעבלע החמש ברה ג"הרה
.היה ןכו .הנותחב ףתתשהל רומא

,(ה"ע טכה קחצי-השמ 'ר ח"הרה לש ותב םע) ןולפק ןהכה 'יש בקעי 'ר ח"הרה תנותחב
וזבזבי אלו םיחרפב ועיקשי אל תונותחבש םימעפ המכ ררוע יברהש ןוויכש הלכה יבא טילחה
.תונחלושה לע םיחרפ ויהי אל - ךכ-לע םנוממ

בוקודוח ברה ארק ןכמ רחאל םימי המכ .יברל ךכ-לע חווידו הנותחב חכנ בוקודוח ברה
.םיחרפ ויה אלש ךכ לע יברה לש ומשב 'חוכ רשיי' ול ןתנו ןתחל

ויה אלש חוכ רשיי" :םהל רמא יברהו 'תודיחי'ל ותייערו טכעה ברה וסנכנ םיכומסה םימיב
."הנותחב םיחרפ

"ונמזבו ותעב - הז וא הז"

תמקהו ךודיש יניינעב ,היפלו ותדמע תא יברה ריהבמ (ח"ישת טבשב 'ח םוימ) אבה בתכמב
םיניינע ,רמולכ - "רצק ןמז ךשמב םירבועה םיניינעב בשחתהל ןיאש אטישפ" ,לארשיב תיב
.גוויזה םצעל םיעגונ םניאש םיפלוחו םיינמז

וגוויז ול איצמי םיגוויז גווזמה"ש 'הב הנומאב קוזיח ירבד םיאצומ ונא בתכמה ךשמהב
."ונמזבו ותעב ,הז וא הז ,ןוכנה
תודיסחה ינייעממ


חלשב תשרפ


(י,די) םהירחא עסונ םירצמ הנהו

,רחא םוקמל ךלוהו ומוקמ הנשמ אוה וירוסיימ רטפיהל ידכו ,םירוסיי לעב אוהש םדאל לשמ
םירוסייה ,ךלייש םוקמ לכלש רורב אולה !?םירוסייהמ רטפיי םוקמה יוניש ידי-לע םולכ
.םירוסייה תא ונממ ריסיש ךרבתי 'הל ללפתהל איה םירוסיימ רטפיהל הצעה אלא !ומע וכליי

ואר רשאכ - "'ה לא לארשי ינב וקעציו ...םהירחא עסונ םירצמ הנהו" ,בותכה רמאש והז
םירצממ האיציה אלש וניבה ,םהמ םירטפנ םניא ןיידעו םהירחא םיפדור םירצמ תא לארשי ינב
.הלצהו העושת םהל איבתש איה ךרבתי 'הל הליפתה אלא ,ומעו הערפ דימ םליצת המצע
(28 'מע בוט-םש-רתכ)


(וט,די) ועסייו לארשי ינב לא רבד ,ילא קעצת המ

.תויוכז םוש םהידיב ויה אל יכ ,ה"בקה דצמ סנל םייואר לארשי-ינב ויה אל העש התואב
.םלועב ומש תא עידוהלו םסרפל - ךרבתי ונעמל סנה תא השעי ה"בקהש וללפתה ןכל

סנה תא השעאש םישקבמ םתא עודמ ,רמולכ ."יילא קעצת המ" :ה"בקה םהל בישה ךכ לע
השוע ינא ותוכזבו ,םכיבא םהרבא תוכז םכל שי ךא ,םכמצע דצמ תוכז םכל ןיא םנמא ;ינעמל
!"ועסייו לארשי-ינב לא רבד" - סנ םכל

תישארב) רמאנ וניבא םהרבאב .וניבא םהרבא תוכזב התיה ףוס-םי תעירקש אתליכמב אתיאדכו
."רקוב תונפל" רמאנ ןאכו "רקובב םהרבא םכשיו" (בכ
(הרות-רוא)


(בכ,די) םלאמשמו םנימימ

תורמלש ,אוה רשועה ןויסינ .ינועה ןויסינו רשועה ןויסינ - שי תונויסינ יגוס ינש
,אוה ינועה ןויסנ .'ה תאמ ול אב לוכהש דימת רוכזי אלא ובל הבגי אל םדאה לש ורשוע
.ותרותלו 'הל ןמאנ ראשיי וקחדו וינוע ףרחש

ןויסינמ םג - "םנימימ" ,לארשי לע ונגה םימה - "המוח םהל םימהו" :בותכה זמרש והז
.תוינעה ןויסינמ - "םלאמשמ" םגו ,תורישעה
(525 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

.('וכו םיחרוא-תסנכה ,הקדצ תניתנ) דסחה וקב הדובעל זמור "ןימי"

.('וכו הווצמ רבדל ומצע תייפכ) הרובגה וקב הדובעל זמרמ "לאמש"

קפתסהל לוכי אוה ןיא .הרובגה וקו דסחה וק :דחאכ םיווקה ינשב 'ה תא דובעל םדאה לע
דצל וא הז דצל תיעבטה ותייטנ תמחמ תעבונ וז ותדובעש ןכתיי יכ ,דבלב דחא וקב הדובעב
תמחמ אלו ארובה יוויצ דצמ איה ותדובעש חכומ ,וידחי םיווקה ינשב ותדובעשכ ךא .ידגנה
.ועבט
(969-970 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,וט) אלפ השוע תוליהת ארונ

תורוצנו תולודג תונידמ הברה הנבש ,אשינו לודג ,םדו רשב ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ
אוה ןויזיב - הז חבש אולהו !?הנטק הרייע שבכש לע וחבשל ןכתייה ;תובר תוצרא שבכו
!ושארב בייחתמ ךכב וחבשמה םדאהו ,ךלמל

וללהל םיארי ונא .'ה תא ללהל דואמ ארונ הז ירה - "תוליהת ארונ" :בותכה רמאש והז
"השענ" קר - לודגה "אלפ"ה - "אלפ השוע" אוה ירהש ,תומלועה תאירבב תאטבתמ ותלודגש
.ודי-לע

המכחה תניחבל זמור "אלפ") אלפומו אלפ רבדכ וניניעב הארנש המ יכ - "אלפ השוע"
"היישע") דבלב היישע תניחבב קר אוה ךרבתי ויבגל ירה ,(תומלועב תושבלתה רדגמ האלפומה
.(ימשגה היישעה םלוע תא ראשה ןיב תלמסמה ,רתויב התוחנה הגרדה איה -

:דועו תאז

ארונ" תניחבב אוה םג - ךרבתי ויבגל ללכ םוקמ םיספות םניא תומלועה לכש חבשה םג
הרסו וילא הלטב - שבכש וז הנטק הרייעש לודגו רידא ךלמ ותוא לע רמואה לשמכו ."תוליהת
.ותעמשמל

הארנ םלועהש ,וניבגל קר הז ירה - 'וכו "שודק" םירמואו םיללהמ תאז-לכב ונאש המו]
.[ה"בקה יבגל אל ,ו"ח ,ךא .לודג חבש והז וניניעבו תואיצמו 'שי'
(דנקת 'מע ב ךרכ תומש הרותה-רוא)


רוש רבדמ לא ואצייו ףוס םימ לארשי תא השמ עסיו
(בכ,וט)

(י"שר) םחרוכ לעב ןעיסה

,םיה תעירק תעשב וארש הנוילעה תיקולאה תולגתההמ דרפיהלו קתנתהל וצר אל לארשי ינב
?הז הלענ יוליגמ השמ ןעיסה תמאב עודמו ."םחרוכ לעב" םעיסהל השמ ךרצוה ןכלו

ימשגה הזה-םלועב - "םינותחתב הריד" 'הל ושעי לארשי-ינבש ,איה הנוילעה הנווכה
- "רוש רבדמ" תניחבל םאיבהו הלענה םתגרדמ םדירוה ,רמולכ ,השמ "ןעיסה" ןכל .אקווד
רקיעש ךכב וריכיש ונייה ,"בורק אלו ונרושא" ,(דכ רבדמב) רמאנכ ,"הייאר" ןושלמ רוש
.תימשגה ןיעל הארנה ,ןותחתה הזה םלועב איה הנווכה

.ערו תורירמ לש תואיצמ שי הזה-םלועב קר יכ - "התרמ ואוביו" ךשמהב בותכש והז
('ב 'מע בס ףד חלשב 'רפ רוא-הרות)


(ט,זי) קלמעב םחליה אצ

תעירק ינפל) הערפ תמחלמ :הרותה תלבקל ךרדב םירצממ םתאצב לארשי-ינבל ויה תומחלמ יתש
תמחלמב וליאו "םכל םחליי" :(די תומש) רמאנ הערפ תמחלמב .קלמע תמחלמו (ףוס-םי
."קלמעב םחליה אצו" :רמאנ קלמע

?הז יונישל םעטה המ

אוה 'ה ןכ לע - (םהירחא אב אוה אלא) יניס רהל תכללמ לארשי-ינב תא ענמ אל הערפ
הרותה תלבקל םתכילה תא בכעל שקיבו לארשי-ינב דגנכ בצייתה קלמע ,תאז-תמועל .וב םחלנש
תאצל שי ,הרותה תלבקל בכעמו ענומ שיש העשב .וב םחליהל לארשי ווטצנ ןכל - יניס-רהב
.הרות דומללו לבקלמ בכעמו ענומה תא לטבל ידכ המחלמל
(144-145 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל(


(גי,זי) ומע תאו קלמע תא עשוהי שולחיו

תא" ןאכ ףיסומש והמו ,"ומע" רכזנ אלו דבלב "קלמע אוביו" רמאנ םחליהל אב קלמע רשאכ
?"ומע תאו קלמע

רתי לכל הביסהו שארה אוה - םדאבש תוסגהו הוואגה - קלמע ."קלמע םייוג תישאר" :אלא
."קלמע" לש "ומע" תניחבב ןה תוערה תודימה ראש .ןתמחמ תואבה תוערה תודימה

רתוי רחואמ ךא .ערה לכל דוסיה אוהש (תוסגהו הוואגה) ומצעב קלמע קר רכזנ הליחת ןכל
."ומע תאו קלמע תא" - תוערה תודימה רתי הז קלמעמ "ודלונ"
(66 'מע ,ט"שת םירמאמה רפס)
תורעהו תובוגת


חנה עיני אלו ענה חיני אל

,שגיו תשרפ תאירקב תוקספהה תודוא גרובזניג 'יחיש ש"ירה ח"הרה ריכזמ ח"לת ןויליגב
ספדנש יפכ קסופ אוה .(דועו אשנ ,המורת ,תישארב תוישרפב ןכו) םיסופד יקוליח ןהב שיש
ונבר ק"כש ונייח תיבב םיגהונש יפכו (םיקייודמ םיסופד דועו) 'המימת הרות' שמוחב
.ולא םישמוחב שמתשה

:יעסמו אוב ,תומש ,שגיו תוישרפד תואירקב (קויד וא) הרעה ,םכתושרב

תשרפבו תומש תשרפב) ארזע-ןבאה שוריפ יפל ?(אוושב וא חתפב ן"יעה) ססמער וא ססמער
,יעסמו אוב ,שגיו תושרפב ,ןכלו .(אוושב ן"יעה) ססמערב ובשייתה לארשי-ינב - (אוב
ססמער םיארוק ,התוא םבזועבו םירצמל םעיגהב לארשי-ינב תובשייתה םוקמ תודוא רבודמשכ
חתפב ן"יעב) ססמער םיארוק ונבש םירעב רבודמהשכ לבא .(ענ אוושב ם"מה - אוושב ן"יעה)
,ראשה לכב לבא) חתפב ן"יעב - ססמער םיארוק תומש תשרפב קר ןכלו ,(חנ אוושב ם"מה -
.(אוושב ן"יעה - ססמער ,רומאכ

.אי,א - תומש ,הלא לכ תמועלו .ה,גל - יעסמ .אל,בי - אוב .אי,זמ - שגיו

לכב רהזיל ול שי ך"נתב ארוקה ןידה אוהו" :א"כס אס 'יס ולש ךורע-ןחלושב ונבר קספו
."חנה אווש עיני לאו ענה אווש חיני אלו" :ךומסה ב"כסב ךישממו ."הז
יסר'ג-וינ ,ןוטסירומ ,ןודרוג לארשיברה


ןוכנה םשה - חספ לש הדגה

יטוקיל םע חספ לש הדגה":רכזנ (ויכרדב תכלהו) םיגהנמ תודוא המישרב 16 'מע אמת ןוילגב
םיגהנמ יטוקל םע חספ לש הדגה" ספדנ רעשה לע לבא ."םימעטו תורוקמ ,םיגהנמ ,םיניד
,םיגהנמ ,םיניד / חספ לש הדגה" רוביחה תליחתב תרתוכהמ רוציק הארנכ אוהו ,"םימעטו
."םימעטו תורוקמ

- חספ לש הדגהל הפסוה" דומעה תרתוכבו הפסוה דומע ופוסב ספדנ (ו"טשת) 'ינש האצוהב
עיפוה ןיידע ז"ישת תנשב דוחל הספדנש הפסוהב ,ןכ-יפ-לע-ףא ."םיגהנמו םימעט יטוקל םע
.םידומעה תורתוכב ןהו רעשב ןה "םימעטו םיגהנמ" םדקמכ

םימעט יטוקל םע - חספ לש הדגה"ל רפסה םש הנוש (ידי תחת ןלוכ אל) הז ירחאלש תואצוהב
הכירכה לע קר "םירואיב" ףסותינ (ג"לשת תנשב) ופוסב םירואיב ופסונ רשאכו ,"םיגהנמו
.םידומעה תורתוכב אל לבא ,רעשב םג תואבה תואצוהבו

תביס רקיע יכ ,אוה "םיגהנמו םימעט"ל "םימעטו םיגהנמ"מ רדסה יונישל הביסה ילואו
רעשב רדסה הנוש ןכל םיגהנמה לע םימעטה וברש ללגב לבא ,םיגהנמה טוקיל אוה רוביחה
.םידומעה תרתוכבו
יכאלמ-תיירק ,ד"בח-רה-תלחנ ,ןמלדייא קחצי-ףסוי

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשב תשרפ שדוק תבש
הריש תבש ,טבשב ו"ט

.(הרעהב הארו) 03:52 העשב ,הליחתכל 1הנבל שודיק ןמז ףוס :שדוק-תבש ליל

:טבשב רשע-השימח

ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש ,רשעמ ןיינעל" - לארשי-ץראב אנידל עגונ 'ןליאל הנשה-שאר'
-םוי' םשב טבשב ו"ט ארקייש ס"שב וניצמ אל לבא ,2"טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש
העברא לכ ,ידדה ידהב ינתקד ןוויכ"ש ,3םינושארב ראובמכ - אוה ךכל דיחיה רוקמה .'בוט
.4"ידדהא אימד אהב ,דחיב םינש-ישאר

איה הדובעה תלחתהש ןוויכ :5ורואיב ,םיבר ןושלב 'תונליאל הנשה-שאר' ליגרה ןושלה
חימצהל ,םירחא לע עיפשהל ונייה ,'ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה'מ
.6הליפתב ומצע תדובע ליחתמ ךכ-רחא קרו ,תונליא

:תוריפ תליכא

ונייהד ,הטנחה ןמז קר זאש ףאו ,"7תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל םיגהונ" טבשב ו"טב
הכרב רועישכ הליכאו ,םיחבושמ יכה תוריפו םינכומ תוריפ לוכאל םיגהונ ,החימצה תלחתה
.8יולגב זא רבכ םתוא םיאורו ,'שאר'ב רבכ םילולכ תילכתהו םויסה םג יכ ,אקווד הנורחא
- 9"שבדו ןמש תיז ...ןומירו הנאתו ןפג" - לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
רופיסכ ,םיסינל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,םיבורח םג לוכאל םיגהונו ,"10םירמת שבד"
הזל ךשמהבו ,"תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב ול יד"ש אסוד ןב אנינח יבר לע ארמגה
.11'םיסינב דמולמ' ותויהב ,ול ועריאש םיסינ המכו המכ לע רפוסמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ הז לעו - 12'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקיל רמול םיגהונ שי
.13"ןכ םיגהונ וניתונידמב יתיאר אל"

:םיסוניכ

הז םירושק םינש ישארה תעברא לכש ןוויכו ,"שאר"ה ידי-לע איה םירביאה לכ תודחאתה
יללכה הנשה -שארבכ ויהיש ,ןליאל הנשה-שארב לארשי-ינב תא סנכל דחוימ ןיינע שי ,הזל
,"םשה תואבצ" הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש לארשי-ידלי לש םיסוניכ טרפבו ,"דחאכ םידחאל"
רקיע אוה זאש ,תוינחורב (רקיעבו) םג ,לודיגהו החימצה ןיינע דחוימב שגדומ םהבש ןוויכ
.14"רענל ךונח" ךוניחה

יפל םוקמו םוקמ לכב ,ירשפא יכה 'םע בורב' היהיש ידכ םיאתמה ןמזה תא רוחבל שי
-תבשה םויל דע ,ירחאלש םימיב ,ומצע טבשב ו"טב ,טבשב ו"ט ברעד החנמ ירחאל :וניינע
.15('וכו םינוש תומוקמב ,ל"נה םינמזהמ דחא לכב בוט המו) הרות-ןתמד תבשה ,שדוק

ידי-לע ,םלועה "שובכל" םיכירצש ןמזה וישכע" :יברה זירכה א"לשת טבשב ו"ט תודעוותהב
.16"הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהו העיגי

:הריש תבש

.17הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ :תירחש

קוספ-ףוסב ומכ (בכ,די) ןושארה "םלאמשמו ...המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
ובש םוקמ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ,די) ינשבו ,ליגר
.18"םיב ...'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט .אי .ו .ג-א םיקוספ :'ה םש רכזומ

,"קלמע 20(יריצב 'ז) רכז ךכ-רחאו ,(לוגסב 'ז) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 19םיארוק
.[21טק ןויליג 'תורשקתה'ב ראבתנ רבכ 'קלמע תאכה' תלילש רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב ןה

.22(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא ...האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

.23'םימחרה בא' םירמוא ןיא

םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 24'עשאק עצראווש' הריש תבשב לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ' (25תועטב) ץראב

:26ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

עובשב רשא ,28גהנמ עבק [27לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
תא ץבקל ,םינטק 29םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ לש
ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב םידליה
,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפיצו םירופיצה
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 30םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה םידליהו

,31םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.כ"ע ."םיבוט

.23'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב


22-ו תועש 18 ,[םימלש םייעובש] םוי 14 ונייהד ,הנבל לש שדוח יצח יפל בשוחמ תוחולבש "ןמזה ףוס" (1
ןועשה ןיב יונישה תא הזמ תיחפהל ךירצ ק"הראב .(ג"ס ו"כת ח"וא א"מרה פ"ע) 'יעצמאה' דלומה ןמזמ תוקד
.תוקד 20-כ אוהש ,תיתימאה העשה ןיבל 'ריהק(ל הבורקה אירדנסכלא) קפוא' יפל אוהש ןאכ לבוקמה

דוע רפוס-םתחה יפלו ,תועש יצחו שמחכ דוע ונייהד ,דלומהמ תעל-תעמ םוי ו"ט דע ךרבל ןתינ י"בה יפל
הנבל שודיק' 'סב האר) רתוי דוע ןיליקמ שיו ,תוכלמו םשב ז"ט ליל לכ לקימ השמ בישהו ת"ושבו ,תועש ב"יכ
.(תורעהבו ד"ס ד"פ 'םיגהנמו תוכלה רצוא -

ךירצש םיקסופ המכ ובתכ ,תבשב הנמז ףוס לחו הושדיק אל םא ירה ,ט"ויו תבשב הנבלה תא ןישדקמ ןיאש ףא
986 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב םלוא (ג-ב"ס ו"פ ל"נה 'סב הארו ז ק"ס ו"כת א"גמ ,פ 'יס ח"בה ת"וש) זא השדקל
היה זאש ,ת"רטע חלשב 'פ ק"ש לילמ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה האבוה ל"ז אדנל י"רגה תומישרמ 36 'מע
רמוחו לקו ,(אל 'יס ג"ח בקעי תובשה תעד פ"ע) תבש יאצומל הנבל שודיק תוחדל ,ישיש םויל רוא "ןמזה ףוס"
.ןדיד ןודנל

-תולע ןמז ינפל תצק ןיידע אוה ןמזה ףוס לבא ,הלילה לכ אוה הנבל שודיק ןמז ףוסש ספדנ ד"בח-ללוכ חולב
.המידקמה האנ ח"ארה תטישל םג ,רחשה

םימהמ קוניל םיקיספמ תונליאהש ןוויכ תאזו .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .הנשה-שאר שיר ב"ערו י"שרפ (2
א"פ הנשה-שאר ימלשורי .םימה לע ןינודינש רחאל םישדח העברא ,לעופב השדח הקיני םלצא הליחתמו ,דקתשאד
.ב"ה

-הידפולקיצנא ,בפק 'מע 'הכלהב םידעומה' 'סב תורשעמה תנועו שילש תאבה ,הטנח רועישל סחיב תועדה האר
.392 'מע א"ח (ג"נשת תרודהמ) 'ץראה תבש' 'סל תורעהב טרופמבו ,ותליחתב 'שילש תאבה' ךרע תידומלת

.א ק"ס ףוס א"פ רפוש 'לה תוינומיימ תוהגה .א"שת ןמיס א"פ הנשה-שאר יכדרמ (3

ם"רהמ ת"וש האר ,"ידדהמ ןניפלי ,ידדה ידהב ירמג" םאש (א,ד ןטק-דעומ) ארמגה ירבדמ םג חכומדכ (4
"ןואג" םשב םירבדה םיאבומ 'הדוגא' 'סבו ,הלוגה רואמ םושרג וניבר םותח וז הבושת לע] ה ןמיס גרובנטורמ
ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה'מ חוקל עטקה לכ .[189 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש הארו .ופק 'מע 'הכלהב םידעומה' -
.948 'מע

.גית 'מע ק"גא קחצי -יול יטוקל הארו .'ןליאל הנשה-שאר' אוה ה"ר שירב הנשמה ןושלש ףא (5

.283 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (6

חלשב פ"ש .ח"לס ט"לשת טבשב ו"ט ליל תחיש הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .זט ק"ס אלק ח"וא א"גמ (7
טבשב ו"ט לחשכ] בור יפ-לע .םיברב אקווד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב .ו"נס מ"שת
-רפס) הזב-אצויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע ינפב דחא לכ תוריפה תא םילכוא [לוחב
.(209 'מע א"ח ט"משת תוחישה

.914 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (8

.ח,ח בקע (9

.[נ"שו ,ותליחתב 'שבד' ךרע תידומלת-הידפולקיצנא הארו] ג"יה ח"פ תוכרב תוכלה ם"במר (10

.300 'מע א"ח א"שנת תוחישה-רפס .ב"עס,דכ תינעת (11

.ונרודב םג ןבומכו ,הז ירחאל םימעפ המכו .ח"פת ,האיציניו ,'רדה ץע ירפ' רפסב הנושארל וספדנ (12

.235 'מע אל ךרכ תוחיש-יטוקל (13

.892 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (14

.241 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (15

ןמזו הבר העיגי ל"צ ןליאב ומכש ,טבשב ו"טל תוכיישה ראיבו .להוא יבשויל כ"שכו ,קסע ילעבל וליפא (16
.ש"ייע 312 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקל - 'תאצמו' היהיש ידכ 'תעגי' ל"צ הרותב ךכ ,תוריפה םיאבש דע בר

ת"סה לא וינפ הנפה ,ת"הרקב דמוע היה יברהשכ ללכ-ךרדב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (17
הלא ינש ןיב דמע ןכו ;םירמ תריש רמג דעו (הזב תועיבק התיה אל) ךרעל קוספה עצמאמ וא תליחתמ "עשויו"מ
.ת"הרקב תבשל לחהש זאמ ח"לשת תנשמ לחה

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (18

תורישה ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ז"הדא
יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש
ז"הדא תודלות 'סב ק"הלבו ,38 'ע ו"שת ש"הסב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ו"שת פ"שש ליל תדועסב החישמ 1070 'מע ד"ח

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (19

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (20
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.נ"שו 19 'מע מש ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

.259 'מע (ה) 'םידעומ - ףסוי טוקלי' האר ,ורבעש תורודב םיקסופ תאז ובתכ רבכו (21

כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (22
.ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב רצקל
בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ 'ר ג"הרה]
יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה םידיפקמ
סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה רשעכב
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג ליחתהל

'מע א"ח ףוסב הספדנ) ז"הדא ע"ושל המלשה .ז"הדא רודיס פ"ע ,16 'מע םיגהנמה-רפסו ד"בח-ללוכ חול (23
.ח"ס אלק 'יס (357

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבטב ז"י ,םוי-םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה-רפס (24
לכאמהש ןוויכ) אבה עטקב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח

תידומלת-הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב-הנשמ (25
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה-רפס (26

.האבה הרעהבש ז"משת 'תויודעוותה' (27

ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאוולהו" :יברה ריעה ותעשב (28
,הז רופיסמ הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש-יטוקלבו ,(הגומ יתלב - 454 'מעב תופירחב ש"ייעו) 448 'מע
,ירמגל גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" :הארוהב ונענ ח"משת טבש 'וב ,השעמל םלוא .ש"ייע
-לכיה - עמשנ וניאש רבד רמול אלש הווצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הווצמש םשכו
.29 הרעה ןלהל הארו .(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב קר רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח םחנמ

.(115 הרעה ,םש ז"משת תויודעוותה) ףוס םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (29

.י,אכ הבר תומש האר (30

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (31
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח-תוחרואב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הווצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ) ךילע

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה ,תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il