- ד"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה טבשב א"כ * ורתי תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"ליח לא ליחמ וכליי"


רוקמ ,ה"בקה לש ויתוכרב הלוכש ,תוכרב תכסמב עודמ
הרואכלש העשב ,םייחה ךפה לש םיניינע םיריכזמ ,םייחה
תותכסמ לע ןרדה * ?ןטק-דעומ תכסמב םריכזהל רתוי םיאתמ
תינברה לש אלוליהה םוי טבשב ב"כ לגרל ,ןטק-דעומו תוכרב
ה"ע תינקדצה


םימכח-ידימלת אנינח יבר רמא רזעלא יבר רמא") תוכרב תכסמ םויסל תוכומסה תורמימהב
:ונינש - ("'וכ םלועב םולש םיברמ

לבקמו הכוז הרותב קסועו שרדמה-תיבל סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה ,אייח רב יול יבר רמא"
."ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי 1רמאנש ,הניכש ינפ

םלועב אלו הזה םלועב אל החונמ םהל ןיא םימכח-ידימלת ,בר רמא ישא רב אייח יבר רמא"
."ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי רמאנש ,אבה

יאקש "ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי" קוספה שרפמ הנושארה ארמימב :רמולכ
,שרדמה-תיבל תסנכה -תיבמ ,"ליח לא ליחמ וכליי"ש הז ידי-לעש ,הזה-םלועב הדובעה לע
ףיסומ היינשה הארמימבו ;הניכשה ינפ לבקמו הכוזש ,"ןויצב םיקולא לא האריי" ,יזא
הבישימ" םיכלוהש ,"החונמ םהל ןיא"ש ןיינע והזש ,"ליח לא ליחמ וכליי"ד ןיינעהש
."ןויצב םיקולא לא האריי" רשאכ ,אבה-םלועב םג אוה ,2"שרדמל שרדממו הבישיל

םימכח -ידימלת אנינח יבר רמא רזעלא יבר רמא" - תכסמה םויסבש ארמימה האב הז ירחאלו
."'וכו רמאנש םלועב םולש םיברמ

אלו ,תכסמה תמייתסמ ןהבו ,ןטק-דעומ תכסמ םויסב םג ואבוה ל"נה תורמימ 'ב ,הנהו
.תוכרב תכסמבכ ,"םלועב םולש םיברמ םימכח-ידימלת"ד ארמימה הז-ירחאל האבוה

תכייש ,"םלועב םולש םיברמ םימכח-ידימלת"ד ארמימה ,הרואכלד - רבדה םעט ןיבהל ךירצו
:יכ ,תוכרב תכסמ םויסל רשאמ רתוי ןטק-דעומ תכסמ םויסל

,םיקוספה לכ תא איבהל חרכה ןיאש ףא - םיקוספ הנומש ןאכ ואבוה וז ארמימבש םעטהב
4םישרפמב אתיא - 3וז הרמימ האבוה םהבש תומוקמה ראשב םיקוספה לכ ואבוה אל ןכלש
'ח דיבכהל ידכ" ,"הולש תלימ םע םולש םימעפ 'ח" שי ולא םיקוספבש (5תודיסחב אבוהו)
תוומה ךאלמו ..םייתשב לאירבגו תחאב לאכימ" 6ל"זר רמאמכ ,תוומה ךאלמ לש "ויפנכ
-לעו ,"'וכ תונוילעה תולעמה לכמ םיכישממ"ש הרומ הז ןיינעש תודיסחב ראובמכו ,"הנומשב
.ירמגל הז-תמועלה לוטיב השענ הז ידי

:תוכרב תכסמ אלו ,ןטק-דעומ תכסמ - אוה הז ןיינעל םיאתמ רתויה םוקמה ,הרואכלו

םייכפה םיניינע תודוא רבודמ הבש תכסמה ,(ארמג ןהילע שיש ולא טרפב) ס"שה תותכסמ ןיב
ולא קרפ" םג רכזנ באב העשתב דומלל רתומש םיניינעה ןיב ,ןכלש ,ןטק-דעומ תכסמ - איה
.ןטק-דעומ תכסמ לש םויסה אוהש ,7"ןיחלגמ

ןיינעה תא לטבל ידכ םימעפ 'ח םולשה ןיינע תא ריכזהל םיאתמ רתויה םוקמה ,הז-יפ-לעו
תכסמב וליאו ;ןטק-דעומ תכסמ םויסבש ןיחלגמ ולא קרפב - אוה ,"הנומשב תומה ךאלמ"ד
'יוה לארשי 8עמש" ,עמש-תאירק ןיינעב התלחתהו ,ה"בקה לש ויתוכרב הלוכש ,תוכרב
ךאלמ) םייחה ךפיה לש ןיינעל םוקמ-תניתנ ןיא - םייחה רוקמ אוהש ,9"דחא 'יוה וניקולא
.תאז לולשל ךרוצ ןיא אלימבו ,(תוומה

תא לטבל ידכ םימעפ 'ח םולשה ןיינע רכזנ ובש הז ל"זר רמאמב םויסה , ןכ-יפ-לע-ףאו
.אקווד תוכרב תכסמב אלא ,"ןיחלגמ ולא" קרפב אל - אוה ,"הנומשב תוומה ךאלמ"ד ןיינעה

:(ןטק-דעומו תוכרב) תותכסמה 'בב ואבוהש תורמימה 'בב םייונישה םעט ןיבהל ךירצ םג

הכוז הרותב קסועו שרדמה-תיבל סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה" - תוכרב תכסמב :'אה ארמימב
תסנכה-תיבל שרדמה-תיבמו שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ אצויה לכ" - ןטק-דעומ תכסמבו ,"'וכ
.("הרותב קסועו" טימשמו ,"תסנכה-תיבל שרדמה-תיבמ" ףיסומש) "'וכ הכוז

םלועב אלו הזה םלועב אל החונמ םהל ןיא םימכח-ידימלת" - תוכרב תכסמב :'בה ארמימבו
."אבה םלועל וליפא החונמ םהל ןיא םימכח-ידימלת" - ןטק-דעומ תכסמבו ,"אבה

עגונ הפ-לעבש הרותב ןכ-ןיאש-המ ,בתכבש הרותב אוה תוביתב קוידה רקיעש ףאש ,ריעהלו
המכ םידמל הפ-לעבש הרותב םג ,םוקמ-לכמ ,10עודיכ ,הייגוסה ןכותו הרבסה תנבה רקיעב
םייונישהש ,ןדיד-ןודינב המכו -המכ-תחא-לעו ,תחא תוא וליפאו תחא הבית רותיימ םיניינע
.ןיינעה ןכותב םג אלא ,תוביתהב קר אל םה ל"נה תורמימה ןיב

:ונושל-הזו ,12תוכרב ףוסב ל"נה ארמימה תא איבמ 11ונחלושב ןקזה ר"ומדא ,הנהו
וכליי רמאנש ,הניכשה ינפ לבקמו הכוז ,דומלל ךלוהו שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ אצויה לכו"
םוגרתב םילתב םש ןייעו" :לוגיע-יאצחב ףיסומו ."ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ
ב"פ ףוס תומש תשרפ הבר-שרדמבו א"ע ט"כ ףד ןטק -דעומ תכסמ ףוס ארמגבו ןתנוי
."תיעיבשד ד"פ ףוס ימלשוריבו

:ןיבהל ךירצו

- אקווד תוכרב תכסמ ףוסב הרמאנש יפכ ארמימה תא הכלהל איבה ןקזה ר"ומדאש םעטה (א
ףוסבכ ,"תסנכה -תיבל שרדמה-תיבמו" ךשמהה אלל ,"שרדמה-תיב סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה"
?ןטק-דעומ

,ךורע -ןחלושה םינפב ללכה ןמ אצוי ןפואב ןקזה ר"ומדא ןייצמש םינויצהל עגונב (ב
,הכלהה תנבהל םיעגונו םיכייש ולא םינויצש רמול רבתסמ - "םש ןייעו" בתוכש טרפבו
.הכלהה תנבהב רואיב ףסותי ל"נה תומוקמב ןויעה ידי-לעש ,ונייה

- אוה הומת הרואכלש םינויצה רדס ראבל םגו ,ל"נה םינויצב ןווכמה ןכות ראבל שיו
,"ןטק-דעומ תכסמ ףוס ארמג"ל ןייצמ ךכ-רחא קרו ,"ןתנוי םוגרתב םילית"ל ןייצמ הליחתש
ןויצה ינפל "הבר -שרדמ"ל ןויצה םידקמו ;ןתנוי םוגרת יבגל ארמגכ הכלהש יפ-לע-ףא
רדס םגש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו .שרדמ יבגל ימלשוריכ הכלהש יפ-לע-ףא ,"ימלשורי"ל
.ןמקלדכ ,הכלהה תנבהל עגונ (13הרות לש ןיינע אוה הרותב רדס םגש עודיכ) םינויצה

:הז לכב רואיבה רמול שיו

םיגוס ינשב םיקסועש - אוה ןטק-דעומו תוכרב תותכסמ םויסבש תורמימה ןיב קוליחה דוסי
תוכלהב דחאו דחא לכל הנתינה תדכ הרותל םיתע תעיבקב םיבייחש קסע-ילעב :לארשי-ינבב
.םתנמוא םתרותש להוא-יבשויו ,הרות דומלת

:םירבדה רדסו

םתרות ןיאש לארשי-ינב בור תודוא רבודמ - ס"שה תלחתה ,תוכרב תכסמב - שארל לכל
ןהב גהנה") לאעמשי 'רכ ושע הברה" 14ל"זר רמאמכ ,ץרא ךרד גהנמב םג םיקסוע אלא םתנמוא
(15ותנמוא ותרותש) יאחוי ןב ןועמש 'רכ ,ןדיב התלעו ("ץרא ךרד גהנמ (הרות ירבד םע)
לארשי-ינבד טועימה תודוא רבודמ - ןטק-דעומ תכסמב - ןכ ירחאלו ;"ןדיב התלע אלו
.םתנמוא םתרותש

:תותכסמה םויסבש תורמימהב םייונישה יטרפ םינבומ הז יפ-לעו

:'אה ארמימב

-תיבמ אצויה" :ןטק-דעומ תכסמבו ,"שרדמה-תיבל סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה" :תוכרב תכסמב
:יכ - "תסנכה-תיבל שרדמה-תיבו שרדמה-תיבל תסנכה

-תיבמ" אוה םכוליה לכ ,ןכלש ,םתנמוא םתרותש להוא-יבשוי תודוא רבודמ ןטק-דעומ תכסמב
,שרדמה-תיבל םעפה -דוע ךכ-רחאו ,"תסנכה-תיבל שרדמה-תיבמ" ךכ-רחאו "שרדמה-תיבל תסנכה
םהל ןיא הרותב קסעה דבלמש ןוויכ ,"תסנכה-תיבל שרדמה-תיבמ" הז-ינפל רמאנ רבכש יפכ
;16רחא קסע

סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה" קר רמאנ ןכלו ,קסע-ילעב תודוא רבודמ תוכרבב ןכ-ןיאש-המ
ןבומו) "ץרא ךרד גהנמ"ב קוסעל םיכלוה שרדמה-תיבמ האיציה ירחאלש ןוויכ ,"שרדמה-תיבל
השענ קסעהש אוה רקיעה ;רחא וא הז קסעל ךליל שרדמה-תיבמ אצוי םא הנימ-אקפנ ןיאש
.(תוקולא םע תודחאתהו תורשקתהב דמועש ,ונייה ,17"והעד ךיכרד לכב"ש ןפואב

קסועו (שרדמה-תיבל סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה)" ףיסומ תוכרב תכסמבש םעטה םג והזו
:"הרותב

הכוז"ש רכשהש ,ונייהו ,ומצע ינפב ןיינע-אוה "הרותב קסועו" רמאנש המש - המדקהבו
ירהש) שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ הכילהה לע אלא ,הרותב קסע לע אל אוה "הניכשה ינפ לבקמו
שרופמכו ,("ןויצב םיקולא לא האריי" הז ידי-לעו "ליח לא ליחמ וכליי" רמאנ קוספב
;19"ודיב הכילה רכשו שרדמה-תיבל ךליי דומלל עדוי וניאש ימ ףא"ש 18ךורע-ןחלושב אידהל

לוכי וניא - הרותה דומילל םיכיישש ,לארשי-ינב בור והזש - דומלל עדויש ימ לכש אלא
בייחש ימ לכ ירהש ,"הרותב קסוע" תויהל בייח יאדוובו ,שרדמה-תיבל הכילהב קפתסהל
קוסעל ול רשפאש לכ"ש ךכ ידכ דע ,הרות לוטיבד ןיינעה רמוח וילע לח הרותה דומילב
.22"'וגו תרכית תרכיה 'וגו הזב 'ה רבד 21יכ 20ל"זר ושרד וילע קסוע וניאו הרותב

רבודמ הבש ,(ןטק-דעומ תכסמב אלו) תוכרב תכסמב קר אוה וז הרהבהב ךרוצהש ,ןבומו
רכשו" שרדמה-תיבל ךלוה קרו "דומלל עדוי וניאש ימ" תויהל לוכי םלצאש ,קסע-ילעב תודוא
."הרותב קסוע" םג תויהל ךירצש שיגדהלו ףיסוהל ךירצ אלימבו ,"ודיב הכילה

:'בה ארמימבו

תכסמבו ,"אבה םלועב אלו הזה םלועב אל החונמ םהל ןיא םימכח-ידימלת" :תוכרב תכסמב
:יכ - "אבה םלועל וליפא החונמ םהל ןיא םימכח-ידימלת" :ןטק-דעומ

רבודמ ("'וכ שרדמה-תיבל סנכנו תסנכה-תיבמ אצויה") 'אה ארמימבש ןוויכ - תוכרב תכסמב
רמול ךירצ ןכל ,המואמ ןיידע רמאנ אל םימכח-ידימלתל עגונב וליאו ,קסע-ילעב תודוא
,"אבה-םלועב אלו הזה-םלועב אל החונמ םהל ןיא"ש "םימכח-ידימלת"ל עגונב 'בה ארמימב
;"שרדמל שרדממו הבישיל הבישימ" םיכלוהש

אל ,םימכח -ידימלת תודוא רבודמ 'אה ארמימב םגש ןוויכ - ןטק-דעומ תכסמב ןכ-ןיאש-המ
החונמ םהל ןיא"ש קר אוה שודיחה אלא ,הזה-םלועב החונמ םהל ןיאש 'בה ארמימב רמול ךירצ
."אבה םלועל וליפא

תוכרב תכסמב אבוה "םלועב םולש םיברמ םימכח-ידימלת" רמאמהש םג ןבוי הז-יפ-לעו
:יכ - ןטק-דעומ תכסמב אלו ,אקווד

םוקמ-תניתנ שי םלועה יניינעב קסעה דצמ ירה - קסע-ילעב תודוא רבודמ הבש תוכרב תכסמב
;םימעפ 'ח םולשה ןיינע תרכזה ידי-לע ולטבל ךרוצ שיו ,"הנומשב תוומה ךאלמ"ד ןיינעהל

דצמ ירה - םתונמוא םתרותש להוא-יבשוי תודוא רבודמ הבש ןטק-דעומ תכסמב ןכ-ןיאש-המ
ךלמה דוד יבג וניצמש יפכ ,"הנומשב תוומה ךאלמ"ד ןיינעהל םוקמ-תניתנ ןיא הרותב קסעה
וקיספה אלש ןוויכ ,םהל לוכי היה אל תוומה ךאלמש 24ינמחנ רב הבר יבג הז-ךרד-לעו 23
.םימעפ 'ח םולשה ןיינע תרכזה ידי-לע ולטבל הלועפהב ךרוצ ןיא ןכלו ,הרותב םקסעמ

תודוא רבודמ ןטק-דעומ תכסמבו קסע-ילעב תודוא רבודמ תוכרב תכסמבש רומאה יפ-לעו
ארמימה תא ונחלושב איבמ ןקזה ר"ומדאש םעטה םג ןבומ - םתונמוא םתרותש להוא-יבשוי
םניא לארשי-ינב בור ירהו ,לארשי ינב לכל קספ אוה ךורע-ןחלושהש ןוויכ ,תוכרב תכסמבש
.ל"נכ ,"ץרא ךרד גהנמ"ב םג םיקסוע אלא ,םתונמוא םתרותש להוא-יבשוי

הכלהב רואיב ףסותי םהב ןויעה ידי-לעש םינויצ המכ לוגיע-יאצחב ןקזה ר"ומדא ףיסומו
:וז

תיבל אשדקמ תיב ןמ" :םשו ,"ןתנוי םוגרתב םילית"ל ןקזה ר"ומדא ןייצמ שאר לכל
תסנכה -תיבמ הכילהה לע "ליח לא ליחמ וכליי" קוספה שרפמ םוגרתה םגש ,ונייה ,"אשרדמ
-תיבל שרדמה-תיבמ הכילהה רבד-לע ףיסומ וניאו ,(תוכרב ףוס ארמגבכ) דבלב שרדמה-תיבל
-תיבל תסנכה-תיבמ םיכלוהש ירחאלש קסע-ילעב תודוא רבודמש ןוויכ - (ןטק-דעומבכ) תסנכה
."ץרא ךרד גהנמ"ב קוסעל םיכלוהו שרדמה-תיבמ םיאצוי ,שרדמה

:יכ - "ןטק-דעומ תכסמ ףוס ארמג"ל ןייצמו ףיסומ ךכ-רחאו

םג הארוה תויהל הכירצ ,םלועה יניינעב םג םיקסועש לארשי-ינב בורל הארוהה לע ףסונ
,תומכב קר אוה הז טועימש םג המו .םתונמוא םתרותש להוא-יבשוי םהש לארשי-ינבד טועימהל
תארקנש הרותה ליבשב" איה הלוכ האירבה ירהש ,בורהו רקיעה םה ,הברדא ירה - תוכיאב לבא
.25"תישאר

להוא-יבשויל עגונב וז ארמימ האבוה םשש - "ןטק-דעומ תכסמ ףוס ארמג"ל ןייצמ הז לעו
,"תסנכה-תיבל שרדמה -תיבמו ,שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ" םיכלוה ןכלש ,םתונמוא םתרותש
.ל"נכ ,דבלב שרדמה -תיבו תסנכה-תיב אלא םמלועב ןיאש ןוויכ ,הלילח רזוחו

:םינמזה רדסל םג םיאתמ םינויצה רדסש ,ףיסוהל שיו

תסנכה-תיבמ אצויה" רמאנ ארמגבש - אוה ארמגה ירבד יבגל ןתנוי םוגרתה שוריפב שודיחה
,ונייה ,"'וכ אשרדמ תיבל אשדקמ תיב ןמ" רמאנ ןתנוי םוגרתב וליאו ,"שרדמה-תיבל
ןמז לע יאק ןתנוי םוגרתב וליאו ,שדקמה-תיב ןברוח ירחאלש ןמזה תודוא רבודמ ארמגבש
.תיבה

םיוולה םהש ,26"חרוק ינב" ורמאש רומזמב אוה הז קוספש ןוויכד - תוטשפב םג ןבומו
- תיבה ןמזב "ליח לא ליחמ" הכילהה לע שארל לכל איה הזב הנווכה ירה ,שדקמה-תיבב ורשש
.27"אשרדמ תיבל אשדקמ תיב ןמ"

איהש יפכ הכלהה תא בתוכש ירחאל ןקזה ר"ומדא ןייצמש ןושארה ןויצהש ןבומ הז יפ-לעו
תיב ןמ" שרפמש ,ןתנוי םוגרתל ןויצה - אוה ,ןברוחה רחאל תולגה ןמזב ונייה ,הזה ןמזב
ףוס ארמג"ל ןויצה תא ףיסומ הז-ירחאלו ,תיבה ןמז לע יאקש ,ונייה ,"אשרדמ תיבל אשדקמ
תולגה ןמז לע יאקש ,ונייה ,"שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ" רמאנ םשש ,"ןטק-דעומ תכסמ
,םלועה יניינעב םג םיקסועש לארשי-ינב בור תודוא רבודמ תוכרבבש אלא ,תוכרב ףוסבכ)
.(ל"נכ ,םתונמוא םתרותש להוא-יבשוי תודוא רבודמ ןטק-דעומבו

לכ ויהי זאש ,חישמה תומיב הלואגהל אובל איה תולגה ןמזד הדובעה תילכת ,הנהו .אי
."ךנוצר תווצמכ ...ךינפל השענ םשו" ,28בותכש ומכ ,"ךנוצר תווצמכ" םיניינעה

ףוס ימלשורי"לו "ב"פ ףוס תומש תשרפ הבר-שרדמ"ל ןויצהב ןקזה ר"ומדא זמור הז ןיינעו
:הלואגה ןמזב היהתש הגהנהה תודוא רבודמ םשש - "תיעיבשד ד"פ

הרות דמילש אוה ,("תומלוע ינשב אוה ומש לפכנש ימ לכ") השמ השמ" :םש הבר-שרדמב
ול םירמואו םהרבא לצא ךליל לארשי ןידיתעש ,אבה-םלועב דמלל דיתע אוהו הזה-םלועב
,(םהרבאמ רתוי םינש 'ה יחש) ינממ רתוי דמלש קחצי לצא וכל םהל רמוא אוהו ,הרות ונדמל
,"םילהא בשוי" ותויהב םימכח-ידימלת שמישש) ינממ רתוי שמישש בקעי לצא וכל רמוא קחציו
אוה אדה ,ה"בקה יפמ הדמלש השמ לצא וכל םהל רמוא בקעיו ,(רבעו םש לש םשרדמ-תיבב
."ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי ביתכד

היהי ןמזה ותואבש יפל) אובל דיתעל קלח ול ןיא גוג ינש עבשב תמה" :םש ימלשוריבו
העיגיה יפל אובל דיתעל םיקידצ לש םרכש ןתמל הנכה ...אחריטהו העיגיה בורו הלודג הלהב
ליבומ אוהש ימ) "התיתשמ ליכא הימגטורפ ליבאד אנמיס ,(29וללה םינש עבשב םהל היהיש
םש לוכאל ןמוזמ אוה ...הלותב אשונה רוחבל איבהל ךרדש תוריפו םידגמ ינימ ...איבמו
קלחל ןמוזמ אוה הז העיגיה ול היהיו ומצע תא חירטיש ימ ןאכ ףאו ...התשמה תדועסב
.(29אובל דיתעל

העיגי אלב החונמ שיש ונעמש ןאכ דע) "יתאד דיתעל הבתות תיא ןודכ דע" : םש ךישממו
ןכ-םא ,אובל-דיתעל קלחל הכוז אוה הז םינש 'ז ןתואב עגייתמה לכ רמא ירהש ,אובל דיתעל
ונרמאש יפ-לע-ףאש ,הז ירחאלש רמאמה אב הז לעו .(29אובל דיתעל הבישי תחונמ אהי
ןה ןידיתע" - םימכח-ידימלתל היהת וז העיגי ,םוקמ-לכמ ,החונמב לכה היהי אובל דיתעלש
לא האריי ליח לא ליחמ וכליי ,םעט המ ,תושרדמ -יתבל תויסנכ-יתבמ עגייתהל ןירבח
."ןויצב םיקולא

רדסל םאתהב ימלשוריל ןויצה ינפל הבר-שרדמל ןויצה םידקמש - םינויצה רדסו .בי
:םינמזה

םדוק היהת הלואגהש (הרותד הלגנב םג זמורמו) 30רהוזב שרופמה יפ-לעש - המדקהבו
"גוג ינש עבש" ירחאל דימ הלואגה ןמז תודוא רבדמש ימלשוריל ןויצה ,ירה ,םיתמה-תייחתל
םהרבא לצא ךליל לארשי ןידיתע"ש ןמזה תודוא רבדמש הבר-שרדמל ןויצה םדוק תויהל ךירצ
-תייחת ירחאל ונייהד ,השמל דע בקעילו קחציל הז ךרד-לעו ,"הרות ונדמל ול םירמואו
?םיתמה

ירחאלש ,31די -בתכ ימלשוריב תקייודמה אסריגה יפ-לע - םינמזה רדס תמאתה ראבל שיו
האריי דע" ימלשוריב ףיסומ ,"ןויצב םיקולא לא האריי ליח לא ליחמ וכליי" קוספה איבמש
:"ןויצב םיקולא לא

שוריפכ ,תיבה ןמז תודוא יאק הז קוספש ןוויכ :היישוק ימלשוריה ץרתמ וז הפסוהב
הגהנהה ןפואל עגונב היאר הזמ איבהל רשפא דציכ - "'וכ אשדקמ תיב ןמ" ,ןתנוי םוגרתה
?אובל דיתעל םגו ,(תולגה ןמז) הזה ןמזב ,םינמזה לכ ךשמב םימכח-ידימלת לש

לא האריי דע" אוה "'וג האריי 'וג וכליי" בותכה שוריפש ,ימלשוריה ףיסומ הז לעו
ןושל ,"ןויצב םיקולא לא האריי" בותכה ןושל קויד ןבומ וניא הרואכל :"ןויצב םיקולא
היה ובש ,תיבה ןמזב התיהש יפכ ליח לא ליחמ הכילהה תודוא קוספב רבודמ ירה - דיתע
?"ןויצב םיקולא"ד תולגתהה התיה רבכש ,ונייה ,תוקולא יוליג

לש םנמזב התיהש "ליח לא ליחמ וכליי"ד הגהנההש ,אוה קוספה שוריפש ימלשוריה ראבמו
דע ,הז-ירחאלש םינמזה לכ ךשמב תויהל ףיסותו ךשמות - הז רומזמ ורמאש "חרוק ינב"
לכב ןויצב םיקולאד תולגתהה םעפ-דוע היהתש דע ,ונייה ,"ןויצב םיקולא לא האריי
."וידחי רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" 32דועייה םייוקישכ ,ףקותה

-תייחת ירחאל וליפאו שדקמה-תיב ןיינבו חישמה תאיב ירחאלש ןמזה םג ללכנ הזבש ,ןבומו
לכבש ,33"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" ,יעיבשה ףלאד ןמזה והזש - םיתמה
."ליח לא ליחמ וכליי"ד הגהנהה היהת םינמזה

:םימעט 'במ - ןורחאה אוה ימלשוריל ןויצהש ריפש יתא הז יפ-לעו

ןויצה ירחאל ומוקמ ןכלו ,םיתמה-תייחת ירחאל םג ,םינמזה לכ ףוס לע יאק הז ןויצ (א
,םיתמה-תייחתב יאקש הבר-שרדמל

ןפואב קוספה שרפתנ ובש ןוויכ ,הז-ינפלש םינויצה לכ לש לכה-ךסה םג אוה הז ןויצ (ב
אשדקמ תיבמ" "ליח לא ליחמ" הכילהה התיה זאש ,תיבה ןמזמ לחה ,םינמזה לכ תא ללוכש
-תיבמ" הכילהה איה זאש ,תולגה ןמזב ,הז ירחאל ןכו ,(ןתנוי םוגרתב שוריפהכ) "'וכ
דיתעל ןכו ,(תוכרב ףוסב ןכו ,ןטק -דעומ תכסמ ףוסב ארמגב שוריפהכ) "שרדמה-תיבל תסנכה
הרות םודמליש השמלו בקעיל ,קחציל ,םהרבאל ורמאיש לארשי ןידיתעש ,םיתמה-תייחתב ,אובל
.יעיבשה ףלאב ,"ןויצב םיקולא לא האריי דע" - (שרדמה שוריפכ)

וכליי" ןיינעב רהוזב ראובמהל ןייצמ וניא ןקזה ר"ומדאש םעטה ראבל שי הז-יפ-לע .גי
:"ליח לא ליחמ

אתביתמו ,ן"ורטטמ רענ אוההד עיקרד אתביתמ ,אליעל תיא ןיתביתמ ןירת" :34רהוזה ל"זו
דרי ...ה"בק אד ידוד ,םשובה תגורעל ונגל דרי ידוד 35ביתכד אוה אדה ...ה"בקד האליע
ירקת לא ...םינשוש טוקללו םינגב תוערל ,ן"ורטטמד אתביתמ אד םשובה תגורעל ...ונגל
יאהמ יקלתסמו (טיקלתמד) ילקתמד אמלע יאהב אחור ימדקד ןוניא ןילא ,םינושש אלא םינשוש
היל ןיקלס רתבל ...אתימדקב ן"ורטטמד אתביתמל יל ןיקלסו ...36והיינמז אטמ אל דע אמלע
יכרפ ןוקלתסי יתאד אנמיזלו ,ליח לא ליחמ וכליי ביתכ אד-לעו ...ה"בקד האלע אתביתמל
ןיישוקו יכרפ ןמת תיל האלע אתביתמב"ש הז ינפל בותכש ומכ) אעיקרד אתביתמ וגמ ןיישוקו
."ליח לא ליחמ וכליי רמתאד המכ ,("אעיקרד אתביתמב אלא

הכילהה תודוא רבודמ רהוזב ,יכ - ךורע-ןחלושב הז רהוזל ןייצ אל ןקזה ר"ומדאש םעטהו
הנש םירשעו האמ ירחאל ,הזה םלועמ ןתוקלתסהב ,הלעמל ןהש ומכ תומשנה לצא ליח לא ליחמ
יקספ וניינעש "ךורע ןחלוש"ל ךייש וניא הז ןיינעו ,(םש רהוזב ראובמכ) םנמז םדוק וא
הבר-שרדמל םינויצה ןכ-ןיאש-המ ,אקווד םיפוגב םישבולמ תומשנ םתויהב לארשי-ינבל תוכלה
.םיפוגב תומשנל עגונב - לבא ,אובל דיתעלד ןמזה תודוא םנמא רבודמ םהבש ימלשוריו
;הגומ יתלב - ח"ישת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,בקע תשרפ שדוק-תבשו בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ םיעטק)
(סופדב אצמנ - ג"כ ךרכ ח"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות.ח,דפ םיליהת (1

.םש תוכרב י"שרפ (2

.ב,בל דימתב ומכ (3

.ג,די האר 'פ ת"הע ך"ש (4

.א,זנקת (ג ךרכ) תישארב ת"הוא (5

.ב"עס ,ד תוכרב (6

.ב"ס ד"נקתס ח"וא ע"וש (7

.ד,ו ןנחתאו (8

."דעו םלועל 'וכ ךורב" - כ"חא ךשמנ הז ןיינעו (9

'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ס ת"יש'ה בא-םחנמ ף"כ תחיש םג הארו .ךליאו א,ה ארקיו ת"וקל האר (10
.דועו .(ךליאו 152 ע"ס א"ח

.א"ס ה"נקס ח"וא (11

.28 הרעה 24 'מע ד"יח ש"וקל םג האר (12

.דועו .(ב,בת) ותלחתב תונושל ללכ ,פ"עבשות קלח ה"לש האר (13

.(י"שרפבו) ב,הל תוכרב (14

.א,אי תבש (15

.7 הרעה 173 'מע ד"יח ש"וקל םג האר (16

.א,גס תוכרב הארו .ו,ג ילשמ (17

.א"מרב - א"ס ה"נקס ח"וא (18

."דומלל ךלוהו" :בתכו ,"הרותב קסועו" ארמגה ןושלמ הנישש - ונחלושב ןקזה ר"ומדא ןושלמ םג ריעהלו (19

.א,טצ ןירדהנס (20

.אל,וט חלש (21

.א"פ אינת (22

.ב,ל תבש (23

.א,ופ מ"ב (24

.תישארב פ"ר י"שרפ (25

.א"ער ,וט ב"ב הארו .א,דפ םיליהת (26

ןמזב םגש - "'וכ ןוהליד אתיירוא תועל ימחתי" י"תב ןושלה ךשמהב קוידה םג ראבתנ החישה ךשמהב (27
.הכוראב ש"ייע ,אקווד העיגי לש ןפואב הרותב קסעה תויהל ךרצוה ,'וכ םירתסהו תומלעה ויה אלש ,תיבה

.ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה הארו .ןיפסומה תלפת חסונ (28

.םש השמ-ינפ (29

.א,דלק םש כ"ג הארו .א,טלק א"ח (30

.ג"הע ימלשוריב תואחסונ ייונישב אבומ (31

.ה,מ היעשי (32

.הפוסב דימת (33

.ךליאו א,רדע ב"ח (34

.ב,ו ש"הש (35

בא-םחנמ 'כ ,בקע פ"ש תחיש םג האר) ונמז םדוק קלתסנש ,בא-םחנמ ף"כד אלוליהה לעבל תוכיישהמ ריעהל (36
.(ל"ומה) 15 הרעהב םש ןמסנהבו ,(106 'מע שיר ט"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"סוס ג"ישת
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


..."ללכ הז לע בושחל ליגר וניא"


תוינכת םיננכתמשכ ,ישממ רבד לעכ חישמ לע םירבדמ ךיא
?םיאבה םימיל

:ההימתה םלצא תררועתמש הלאכ םנשי

חישמ תאיב תודוא - "טייהרע'קיטולב-טלאק" - הרומג תושידאב רבדמו ידוהי ול בשוי
ןה - דחא לכש העשב הב ,םיבורקה םיעגרב שממ לעופב שחרתהל דמועה יתואיצמ רבדכ ,ונקדצ
,ןושאר םויב וישעמו ותגהנהל רשקב תוטרופמ תוינכת רבכ השע - םיעמושה להק ןהו רבדמה
...חישמה תאיב לש תורשפאה תא ןובשחב וחקל םלוכש אקווד ואלו ,'וכו ינש םויב

ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :ם"במרה קסופ - דיה רפסב
םרט 'וכ דימ" - ם"במרה ירבד ךשמהמ ןבומכ) שממ דימו ףכית ,וטושפכ "דימ" ,"ןילאגנ
.("וארקי

ןיד -קספכ - דבלב דחא ידוהי לש הבושתה תדובע ידי-לע וליפא לעפנ הז ןיינעש ןבומו
לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ השע ,'וכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ" :ם"במרה
..."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה

חישמש תוטשפב חנומ תויהל ךירצ - "םינימאמ ינב םינימאמ" - לארשימ דחאו דחא לכ לצא
וליפא ,טושפה לכשב לבקתמו ןבומה רבד והזש דעו ,שממ הז עגרב לעופב אובל לוכי ונקדצ
...תימהבה שפנד לכשב

?ןוהמיתל תיתימאה הביסה יהמ

:אסיג ךדיאל איה הלאשה ירה ,ןכש ןוויכמו

ףכת שחרתהל דמועה יתואיצמ רבדכ הלואגה לע רוביד - רומאה ןונגסב רובידהש הביסה יהמ
לכב הטושפ הנומאב ןימאמ דחאו דחא לכש יאדווב ירה !ןוהמית ררועמו ,רזומ עמשנ - דימו
לוכי ונקדצ חישמש טלחומו רורב ןפואב חירכמ םנכות ,רשא ,ליעל תורומאה תוכלהה יטרפ
!שממ דימו ףכת לעופב אובל

ינפמ ,םא יכ ,םולשו סח ,הומת ומצע ןיינעהש ינפמ הניא ןוהמיתה תביסש - הזל הנעמהו
[...] !ללכ הז לע בושחל םיליגר אלש

םיניינע לבא ,"רשכ טאלג" ,םיבוטו םירשכ םיניינע - אוה ויניינעב קוסע דחאו דחא לכ
,ינש עבט השענ לגרהש דע ,לגרתמו ךלוה הזכ ןפואבו ,הלואגה ןיינע םע תוכייש םהל ןיאש
.םתס עבט - הזמ הטמלו

וניאש ןוויכמ ירה - הלואגה ןיינע םע "ןיירא ןעמ טראפ" םואתפ עתפל רשאכ ,אלימבו
ןיא וליאכ ול המדנש ךכ ידכ דעו ,הומתו רזומ רבדה עמשנ יזא ,ללכ הז לע בושחל ליגר
!םולשו סח דיתעב אל םגו ,הווהב אל ,רבעב אל ,ללכ וילא ךייש רבדה

חישמ תודוא בשחש הנורחאה םעפה התייה יתמ ,ושפנב קדצ-ןובשח דחאו דחא לכ השעי :הברדא
איצוי - ונקדצ חישמ ידי-לע - ה"בקהש ,"עקאט ןעמ טניימ םיא זא" ,הישפנד אבילא ונקדצ
...!לארשי-ץראל ואוביו וכליי ,ונקדצ חישמ םע דחיב אוהו ,שממ לעופב וז תולגמ ותוא
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,ו"משת'ה א רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 553-557 'מע ,ב ךרכ ,ו"משת

יבר יצוצינ


'ךורע-ןחלוש רוציק'


לכב לבקתי ורפסש ל"ז דירפצנאג המלש יבר ןואגה הכז
םימעפ בתכבו הפ-לעב וריכזה יברה ףא * לארשי תוליהק
-רוציק ,הז ירפס רוביחב" * יסיסב הכלה רפס רותב ,תובר
,"אינתה לעב ןואגה ...דסומ דוסיל יל יתמש ךורע-ןחלוש
עיגהלו 'ךורע-ןחלוש רוציק'מ ליחתהל רשפא * רבחמה בתכ
לש קתפ * ריעצ טנדוטסל יברה רמא ,אביקע יבר לש ותגרדל
..."ךורע-ןחלוש-רוציקב ןייע" :ךרבאל יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רוציק' (ו"מרת-ד"סקת) דירפצנאג המלש יבר ןואגה לש ורפס הנושארל עיפוה ד"כרת תנשב
תוליהק לכ ברקב לבקתיו ץפוי ורפסש רבחמה הכז .תוכיא ברו תומכ ןטק רפס - 'ךורע-ןחלוש
.תורודהמ הרשע-עבראב רוא רפסה האר וייחב רבכו , לארשי

בוט םידומילב רוציקה" ,םילאה רפסב אידנאקמ ר"שיה ירבד ויה רפסה רבחמ לש וילגרל רנ
."וחכש םא םריכזהל ,םיעדויל ןהו ,םידומילה בורב וללצי אלש םיליחתמל ןה ,ליעומו

רוציק'ב המוליצ) רבחמה לש ודי-בתכ םצעב הבותכ הבושת ('יניס'ב) המסרפתנ ג"משת תנשב
ןיב בתוכ אוה הב ,(זטרת 'מע ט"משת ו"ת םילשורי 'םייח תורוא' תרודהמ 'ךורע-ןחלוש
'תויודעוותה' - מ"דשת האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה ידי-לע וטטוצ םירבדה) ראשה
...דסומ דוסיל יל יתמש ךורע-ןחלוש -רוציק ,הז ירפס רוביחב" :(2483 'מע ד ךרכ מ"דשת
."אינתה לעב ןואגה

"טושפ ןיינע"

וטטיצ ןכ -ומכ .'ךורע-ןחלוש רוציק'ה תא םימעפ תורשע םיברב יברה ריכזה םינשה ךלהמב
.ןלהלד המישרב ,הלא תויואטבתהמ קלח .תובר םימעפ בתכב

וא ,'רודיס'ב וא 'ךורע-ןחלוש-רוציק'ב וז הארוה דמול אוה םא הנימ-אקפנ לכ ןיא"
- םחנמ -תרות') ה"משת תודלות תשרפ שדוק-תבשב יברה רמא ךכ - "...ברהמ תאז עמושש
.(717 'מע ,ב ךרכ ה"משת 'תויודעוותה

- םחנמ-תרות' - ה"משת תועובשה גחד 'ב םוי) םייוצר-יתלב םיניינעל סחייתמשכ ןכו
:(2219 'מע ,ד ךרכ ה"משת 'תויודעוותה

וכרעו ,ופוס דעו ותליחתמ ם"במרהל הרות-הנשמ רפס תא ודמל םידוהי
...'לביטספ' םשב תאז הנכמו 'ףצוחמ' ותוא אב ."הרות לש הרמגל" 'םימויס'
ותוקסעתהמ םא יכ ...'ךורע-ןחלוש רוציק'מ וא שמוחמ אל העדויש הרות
!םלועה יניינעב

:(233 'מע גי ךרכ ו"טשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ו"טשת טבשב 'י תודעוותהבו

טושפ ןיינע והז ;ימשב םירבדה תא ורסמיש דע ןיתמהל םיכירצ םא עדוי ינניא
רפס לכבו ,'ךורע-ןחלוש רוציק'ב םג אלא ,'ךורע-ןחלוש'ב קר אל עיפומש
...וב ונייעיש

:(234 'מע םש) תרעצמה הדבועל יברה סחייתמ ךשמהב

םיחינמ ...תודוקנ אלל אורקל םידמול קר רשאכ הנה ,םיברה וניתונוועב
רובע [וירבדל=] דעוימש רפס הזש ןוויכ ,'ךורע-ןחלוש רוציק'ה תא הדיצה
ובש םילופלפה תמרש רפסב דומלל ול םיאתמ אל ,אוה וליאו ...'םיצראה -ימע'
ץרתל תוחפה-לכל וא ,'יתלפו יתרכ' וא 'ןשוחה תוצק'בש וזמ התוחפ איה
.ב"ויכו ,'ךלמה רעש' לש אישוק

'ךורע-ןחלוש רוציק' קיפסמ

ןוויכ ,תוחדל רשפא-יא - 'ךורע-ןחלוש רוציק' דומיל אמלשב :הנעטל םוקמ שי הרואכל"
-תרות') א"ישת ולסכב ט"י תודעוותהב יברה אטבתמ ךכ - "ןושעי רשא השעמה תא עדיל ךירצש
.(115 'מע ,ב ךרכ א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

'מע ,א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') מ"דשת תישארב תשרפ תבש תויודעוותהבו
:(346

םש שודיק םע םירושקה םיניינעב גהנתהל שי דציכ הרותב תורורב תוארוה ןנשי
...!םימש םש שודיק לש ןיינע לע ושפנ תא רוסמל בייח ידוהי .וכפהו םימש
ךרוצ ןיא !רובעי לאו גרהיד בויח ונשי םתודואש םיניינעה 'ג רבד -לע
...'ךורע ןחלוש רוציק'ב ןייעל קיפסמ ,תאז תעדל ידכ 'ןדמל' תויהל

:(486 'מע םש) מ"דשת ןוושחרמב 'כ תודעוותהב םג ,וללה םירבדה חורבו

לוחבש "ךורע ןחלוש רוציק"ב בותכש המ תעדל ידכ "בר" תויהל םיכירצ אל
..."דובאה רבד" איהש הכאלמ דבלמ ,הכאלמ תושעל רוסא דעומה

(566 'מע ,א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ה"משת ךל ךל תשרפ תבשב וב אצויכו
:םיעיפשמה תוליעפ רדעה ןיינעל

הזל - תמדוקה הגהנהה תא ןקתל ידכ תודיסח דומלל ךרוצ ןיא ,רבד לש ותימאל
...'ךורע-ןחלוש רוציק' דומיל קיפסמ

:(808 'מע ,ב ךרכ םש) ה"משת חלשיו תשרפ שדוק-תבשב םגו

ירבדב דחאו דחא לכ ןייעי :הברדא - 'שודיח' רדגב םניא םירמאנה םירבדה
- וניאישנ וניתובר ירבדב אקווד ואלו ,ומצעב תאז האריו וניאישנ וניתובר
...!'ךורע ןחלוש רוציק'ב ןייעיש קיפסמ

חורב לופיל אל

לעפש ךרבא יברה דדוע (סש-חנש 'מע ד ךרכ שדוק-תורגא - זומתב 'ד) א"ישת תנשמ תרגיאב
יברה ול בתכ ראשה ןיב .ידמל השק היה ינחורה בצמה הבש ,ויהוא תנידמבש ןרקא ריעב
:(שידיימ ישפוח םוגרתב ןלהל)

תוביס ינפמש ,השק הכ תולגב םיאצמנשכ םגש ,חקל קיפהל רשפא םילגרמה תשרפמ
קלח לוטיל םיחילצמ קרו ,םויב תועש הנומש דומלל תורשפא ןיא תונוש
םניא םמצע םירועישה ףאו ,תסנכה-תיבב םימייקתמה םיברב דומיל ירועישב
,'ךורע ןחלוש רוציק'ב םיניד דומיל קר םהו הרות לש םיקומעה םימוחתב
רוכזל שי .חור-תליפנ שוחל ןיא םוקמ-לכמ - םיקידצ ירופיסו ל"זח תודגא
אהת הגהנההו םיישקה לכמ ולעפתי אל םאבש ,דואמ דואמ ץראה הבוטש דימת
ןוצרה תא םילשהל רשפא ךכב אקווד ירה ,התואנ תידוהי תוגהנתהל המיאתמ
הז ירה - החמשב םישענ םירבדהשכו .רבדמב הרות ודמלש ומכ קוידב ,ןוילעה
.רתוי דוע רקי

םירועישהש לחאמו ,םירועישה יפתתשמ לכל םולש-תשירד רוסמי ל"נהש השקבב םייסמ יברה
.םהיתבב רוא איבתש תידוהי תומימח םירועישהמ וחקיי םיפתתשמהש ןכו ,החלצהב ומייקתי

תבש תוכלהב תואיקב

רושקה ןיינעב לשכנש ינולפל יברה בתוכ (ומק 'מע זט ךרכ שדוק-תורגא) ח"ישת ולסכב ו"טב
:תבש תרימשל

ןוויכו ,ןיינעה ותואב שארל-לכל תויהל ךירצ יוצר יתלב רבד ןוקית ,ללכב
ןאכמ תויהל הפיקת הטלחהב ומצע לע לבקל וילע ,תבשל עגונהב היה תוועמהש
ןבומ ,הלש תוכלהה תעדל ידכבו ,תילכתב היניינעו תבש תרימשב ריהז אבהלו
רוחבי ןכלו ,םינפ-לכ-לע לעופל עגונהבש תבש תוכלהב יקב תושעהל ךירצש
המכ םדמליו לעופל םיעגונש תבש תוכלהד םינמיסה 'ךורע ןחלוש רוציק'ב
.םהב יקב היהיש דע םימעפ

תבש-לוליחל ןוקית

תורנ הקילדה השיאה .המוד אשונב וילא התנפש תינולפל ב"ישת תבטב 'חב םג יברה בתכ ךכו
הלפנ ומצע ןותיעבש אלא ,ןותיעב עיפוהש יפכ הקלדהה ןמז לע הכמסש ינפמ רוחיאב תבש
:(ישפוח םוגרתב ןלהל ,וכק 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגא) הל בישמ יברה .תועט

תועובש רפסמ ךשמב ,הקדצל ינתת ...ץקמ שדוק-תבש יאצוממ הבתכמ יתלביק
ברעב תאז תושעל בוט המו [תבש היירטמיגב=] (טנעס 2-ו רלוד עבש) 7.02$
יאדכו ...'ךורע-ןחלוש רוציק'ב תבש יניד דומלל ןכ .תורנ תקלדה םדוק ,תבש
לכמ התעד חיסהל הילע ןכ .אתווצב דומלל םישנ דוע דומילל יפרצתש דואמ
.התיבב תוזוזמה תא םעפ דוע קודבלו ,ןינעה

"רומגל הכאלמה ךילע אל"

הצובקה הסנכנ הכלהמבש ד"בח םע 'השיגפ'ב ףתתשהש ידוהי טנדוטס יברה ךירדה ךכל המודב
:(232 'מע ,ט"משת ת"הק ,ןייטשנצילג ,תודיחיה רפס) 'תודיחי'ל יברה לש ורדחל

הלוכ הרותה לכ דומלל שרדנ וניא םדאה ,"רומגל הכאלמה ךילע אל" ורמא ל"זח
ולצנל התא לוכי .ךינפל ךנמזו ריעצ ךנה .הליל ןיב המייקלו תחא תבב
.םתונטקמ ידוהי ךוניח ולביקש הלאמ רתוי ףא ,םיבוט םישעמו םידומילל

ךלת לא .תילגנאב בקעי-ןיע ,תילגנאב 'ךורע-ןחלוש רוציק' ,שמוחב לחתה
ךירצ םדא לכ ...הנוכנה ךרדב דועצל דפקה ךא ,םוי לכב טעמ דמל ,תולודגב
...40 ןב היה אביקע יבר ...התע דע היהש המל סחיב םוי לכב רפתשהל ףואשל
ךל ןיא" עמשמ .םינמזה לכבש וניתובר ילודגמ דחא היה ןמזה ךשמבש ופוסו
."ןוצרה ינפב דמועה רבד

"רקיע"ה לע תפסות

לא ןתיי יחהו" ,היה ןניינעש תוחיש תרוש (טבשב ב"כב לחה) יברה עימשה ח"משת תנשב
."ובל

'מע ,ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' - יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש) תמייוסמ תויונמדזהב
םסרפל שיש ,אטישפו ,רקיעה לע הפסוהכ םיאב ל"נה םיניינעש :שיגדהל יברה שקיב (355
םידמולש ינפל וליפא ,תומוקמ יובירב וראבתנש יפכ ,תועובשה גחל תוירקיעה תונכהה תודוא
ןה 'ךורע ןחלוש רוציק'ל דע 'וכ רסומ ירפסב ,םא יכ ,תודיסחה תרותב וראבתנש םיניינעה
.םעו םע ןושלב - ונכותב ןהו ,וטושפכ

!השעמל - הכלה

:(24 'מע 300 ןויליג 'ד"בח רפכ') ןמטרה ףסוי ברה רפיס

לחה טועפה ...שולשה ןב טועפה ונבל 'תרופסת' ךורעל שקיבש ידיסח ךרבא 770-ל עיגה םעפ
.ושאר לע הקישנו הפיטל ידי-לע ועיגרה ויבאו ,(תיברע וא החנמ) הליפתה ךלהמב תוכבל
להבנ הלה .יברהמ בתכמ ורובעב שיש בוקודוח א"מח ברה ריכזמהמ ןופלט ךרבאה לביק תרחמל
,'תרופסת'ה רובע הכרב בתכמ לביק בוקודוח ברה לא אבשכ .תופיחדה רשפל עתפוהו דואמ
."...('א ףיעס ג"י ןמיס) ךורע-ןחלוש-רוציקב ןייע" :בותכ היה קתפב .יברהמ קתפ ףוריצב
ןיאש ןוויכ תסנכ-תיבב םינטקה וינבל קשנל ןיא" :םש רמאנה תא דימ אצמ רפסה תא חתפשכ
..."ה"בקל הבהא תלוז - הבהא תוארהל

'ןמדלפ רוציק'ל הינפה

רתיה' ןיינעב ידוהי יברה הנפמ (דכת 'מע די ךרכ שדוק-תורגא) ז"ישת תנשמ תרגיאב
:ןמדלפ ברה תרודהמל 'אקסיע

'ךורע-ןחלוש רוציק'ב םהמו םירפס רפסמב ואצומל ןתינ אקסיע רתיה לש חסונה
.ןאמדלעפ ברה תאצוהב

:יברה בתוכ (וכק 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגא) תבש תרימש יאל ןוקית ןיינעב השיאלו

אמתסמו ,תילגנאל םוגרתב 'ךורע-ןחלוש רוציק'ה ונשי ,יל עודיש המכ דע
.ילגנאה םוגרתהמ דומלל רתוי ךל לק היהי

...דוקינ םע םג רשפא

רמאו וילא ("תודידי יבתכמ") םיבתכמ תביתכב םתס וברי אלש יברה עבת תמייוסמ תונמדזהב
:(195 'מע ,ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה')

'ךורע ןחלוש'ב אורקל לוכי ךניא !'ךורע ןחלוש'ב ןייעת - תוקיפס ךל שי
תא עדת אל זא םג םאו ...תודוקנ םע 'ךורע-ןחלוש רוציק' הנק - תודוקנ אלל
לבא !ךלש תוקפסה לכ תא וינפב עיצתו ...ארתאד ארמ ,ברה לא ךל - טשפה
תישענ הניא הלועפהש ןמז לכו ,ברל אל ,ךילא איה םירבדה תנווכש תעדל ךילע
!ךילע לטומה תא התא תישע אל -

!?יוג םע 'רוציק' דומיל

רוקמה לע יברה עיבצמ (טסש 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא - זומתב ט"י) כ"שת תנשמ בתכמב
"...(ףסוי -דוסי רפסמ) אנק ןמיס 'ךורע-ןחלוש רוציק'ב בתכ ןכ" - םייוסמ גהנמל

והימ' תשרפ ביבס םיבקונ םירבד יברה עימשמ ל"שת חספ-לש-ןורחא תודעוותה ךלהמב
:(73 'מע ,ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) רמוא אוה ראשה ןיב .'ידוהי

- בתכבש הרות אל םג תועיד המכלו - .הפ-לעבש הרות יוג רענ םע דומלל רוסא
םתואכ אלו .י"שר שוריפ םע שמוח דומליש אל ךא 'הב ןימאיש ךנחל ךירצ יוג
תכסמ וא 'ךורע-ןחלוש רוציק' םירכונ םירענ םע םידמול םהש םיברברתמה
...יתד-יתכלממה ךוניחה תא ליצהל חילצי אוה הז ידי-לע םא םג ,'וכו תוכרב
ליצהל ליבשב םירקיע ג"י לע רתוול רתומש ךורע-ןחלושה לכב יתאצמ אל
תבש תרימשל יובאו יוא - תבש תרימש קוח לע ןגהל וא 'יתד-יתכלממ ךוניח'
...!וזכש

ןקזה ונבר ךורע-ןחלוש ודמל םידיסח

יברהמ תניינעמ הרעה הנשי (1692 'מע ,ד ךרכ ק"הל תרודהמ) 'אינתה רפסב םירועיש' רפסב
(97-98 'מע) ד"שת תוחישה -רפסב אבומל םיסחייתמ םירבדה .'ךורע-ןחלוש רוציק' תודוא
םידומילב) םדומיל קוחב תועיבק התיה םינפלמ םידיסחלש ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ םשב
,אינתו ארמג דומע ,תוינשמב םירועישה לע ףסונש ,(רובעי-לב קוחכ םוי לכ םידמול ויהש
ינש ,'ךורע-ןחלוש רוציק'ב תחא הכלה םינפ-לכ -לעו ,'בקעי ןיע'ב אקספ םידמול םג ויה
בור יפ לעו ,תחא הכלה הז היהש הזכ ןפואב םידמול ויה לודג ףיעס הז היה םא ,םיפיעס
.םיפיעס ינשב הקלוח תחא הכלה

:ןייצ יברה

היה אל (1 :סופדה-תועט ["ךורע-ןחלוש רוציק"-] וניא םא לודג-ןויע-ךירצ
הכלה - ףיעס לכ בור יפ-לע (2. םינורחא תורודב וליפא היסורב ודומיל ץופנ
(4 .היסורל ץוחמו קדצ-חמצה ימי ףוסב - הנושארל ספדנ (3 .המצע ינפב
ועבקנ חטבו ,יעצמאה ר"ומדא תואישנ תליחתב ספדנ ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש
תונשל םורגי המו ,תוקוספ תוכלה דומיל הז ירהו .זאמ וב םירועיש
!?ףילחהלו

ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת ירשתב ג"י לילב יברה עימשמש םיבקונ םירבד ךלהמב םג
:ראשה ןיב אטבתמ אוה (146 'מע ,א

לצא ,'ךורע-ןחלוש רוציק'ב אל] 'ךורע-ןחלוש'ב הטושפ הכלה תדמל םאה
-ןחלוש' טרפבו ,'ךורע-ןחלוש' אלא ,'ךורע-ןחלוש רוציק' םידמול אל םידיסח
."...'ךורע-ןחלוש'ב טושפ ןיד ונשי ירה - [ןקזה ר"ומדא לש 'ךורע

...?ךל שי 'ךורע-ןחלוש רוציק'

.'תודיחי'ל רלפ 'יחיש השמ ברה ח"הרה סנכנ (ב"כשת תנשב הז היה) 'תוחילש'ל ותעיסנ םרט
: (407 'מע ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') ןהילע בישה יברהו תולאש המכ לאש ל"נה

?הכלהב תולאש ינולאשי רשאכ השעא המ :פ"מר

?ךל שי 'ךורע-ןחלוש רוציק' :יברה

.ןכ :פ"מר

?ךל שי ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש :יברה

.ןכ :פ"מר

ךרעש 'ךורע ןחלוש רוציק'ה לע רוביח=] 'הכלהב םינייוצמה םירעש' רפס ונשי :יברה
.[ןיורב ןמלז-המלש 'ר ג"הרה

לש טוקיל והז ,ללכב (ךישמהו םירפסה ןוראב 'קה ורדחב אצמנש רפסה לע עיבצה יברה)
!(ססובמ) ביצי רבד הז ארמוח (ל) רמוא אוהשכ ךא .תולוק

יתשמתשה הברה" :יברה ול רמא ,יברה לצא ןיורב ברה רקיבשכ (נ"שת ןוושחרמב ד"י) םימיל
ורמאנ םירבדה ."אבהל םג סיפדהל 'םייתאמ הצור [הנמ ול שיש ימ]' םכב םייוקיש ;םכירפסב
-ילושב 2 'עה םש 'ךלמ שדקמ' רפסב) יברל ןיורב ברה איבהש םירפסב לועלע ידכ ךות
.(ל"נה רפסל ןייצמ יברה םהבש תומוקמ הנומש תוחפל ונייוצ ןויליגה

..."תארוה יפ-לע"

-ןחלוש רוציק' ,ה"ע יקצירטסיב יול ברה דיסחה ןואגה לש ורפס עיפוה ב"נשת תנש לש ץיקב
תארוה יפ-לע" והזש רמאנ 'רבד חתפ'ה תליחתב .'ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש יקספ םע ךורע
."זאמ ר"ומדא ק"כ

לע ףיסוה 'ןחלושה תרגסמ' ורפסבש ,ל"ז ןהכה היעשי-םייח יבר ןואגה םק וינפל דוע
לע הבר הדימב 'תרגסמ'ה תא ססיבו ,םייחרכה ול וארנש םיניד הברה 'ךורע-ןחלוש רוציק'ה
'יש עשוהי ברהל 'ךורע-ןחלוש - ד"בח תרות' רפסל אובמ האר) ןקזה ונבר תוערכה
.(גפ 'מע ,מ"דשת ת"הק ,ןיישדנומ
תודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


(א,חי) ורתי עמשיו

.(ב תלהק) "ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ" ,בותכה ןושל ךרד-לע אוה - "ורתי"

ליגר רוא ינפ-לע - ךשוחה ןמ עבונו אבה הזכ רואב ןורתי שיש ,איה הזב תימינפה הנווכה
רמוכ היה הליחתב :ורתיל םג עריא ךכ .רואל ךפוה ומצע ךשוחהש ךכב - ךשוחה ךותמ אב אלש
.הרוא ןרקב דמענו רייגתה ךכ רחאו הרז-הדובעל
(קחצי-יול יטוקל)


(א,חי) השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו

הזיא לבא ."השמ ןתוח" ותויה תא תנייצמ איה עודמ ןבומו ,ורתי לש וחבשב תחתופ השרפה
?הרז-הדובעל ןהוכ ,"ןיידמ ןהוכ" היהש ךכב שי ,הרואכל ,חבש

ןמ המכחה ןורתיכ ךשוחה ןמ רואה ןורתי זמרנ דחאכ וללה םיראתה ינש בולישב אקווד אלא
ךשוח תשי" תניחבב תוקולא יוליג היה ובש ,הרות-ןתמל המיאתמ הנכה היה רשא ,תולכסה
:"ורתס

תכפהתמ ,הבירמהו ןודמה םיעבונ הנממו תושייה תילכת איהש הפילקה ,"ןיידמ ןהוכ"
תוח") הדירי השמב לעפ ורתי ,אסיג ךדיאל ,ןכו ."השמ ןתוח" תניחבל דע יוליעה תילכתל
לארשי םעל ה"בקה ןיב עצוממ שמשל ,ותוממור תורמל ,השמ היה לוכי הל תודוהש ("הגרד
.הרותה לבקמ תויהלו - הרותל לארשי ןיבו
(ה"משת ורתיו עמשיו ה"ד רמאמ)


(אי,חי) םיקולאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע

.םוצמצהו ןידה תדימל זמר - "םיקולא"

.םיקולא םש לש םירתסההו תומלעהה יובירל זמר - "םיקולאה לכ"

.םלוכב לשומו ,ולא תוניחב לכמ לודג 'יוה םש - "'יוה לודג"

הלגנו" (מ היעשי) בותככ .םיקולא םש לש רתסההו םלעהה לטבתמ 'יוה םש תניחב תולגתהב
םש יוליג ידי-לע ונייה ,"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו (הז ידי-לעו) 'יוה דובכ
.תוקולא וארי - םלועה תומוא וליפאו ימשגה רשבה םגש דע ,תומלעהה לכ ולטבתי 'יוה

תאיציד םיסינה לע עמשש רחאל ."םיקולאה לכמ 'יוה לודג יכ יתעדי התע" ורתי רמאש והז
'יוה םשש ול הלגתנ םירצמ תאיציבש םיתפומהו תותואה ידי-לע יכ ;וז הרכהל עיגה םירצמ
.םיקולא םשב םרוקמש םירתסההו תומלעהה לע טלושו לשומ
(ג 'מע אער ףד ,ח"אד םע רודיס)


(טי,חי) ךמיע םיקולא יהיו

יונימ לע תרבדמ השרפה יכ ,דבלב םיקולא םש רכזנ ,("הזחת התאו") תאזה השרפה לכב
.ןידה תדימ לע הרומה םיקולא םשל םיכייש םהו ,ןיד-יקספ קוספל םדיקפתש ,םינייד
(זפק 'מע קחצי-יול תרות)


(אכ,חי) הזחת התאו

:רמול שי ,זמרה ךרד-לע

תולעפמ וזח וכל" רמאנל םיזמור (וב אצויכו "הארת התאו" אלו) "הזחת התאו" ורתי ירבד
ןירדהנס) תואמ-ששו םיפלא תנומשו אוביר העבש ויה לארשי ינייד ירהש .(ומ םיליהת) "'ה
.תואמ ,םיפלא,אובר:תובית ישאר - "וזח" והזו ,(חי
(קחצי-יול תרות)


(ו,טי) לארשי-ינב לא רבדת רשא םירבדה הלא

(י"שר) רתוי אלו תוחפ אל :םירבדה הלא

,'ה רבד לע המ-רבד ףיסוי וא טימשי ונבר השמש תורשפא תעדה לע תולעהל רשפא ללכב דציכ
?"רתוי אלו תוחפ אל" ותווצל ךרוצ שיש דע

י"שר) "םידיגכ םישקה םירבד" - םירבגה לאו ,הכר ןושלב םישנה לא רבדל הווטצנ השמ אלא
ידכ ,טעמ טימשהל תושר ומצעל האר ,םישנה לא רביד רשאכש בושחל היה רשפא ןכל .(ג קוספ
ףיסוהש רשפא ,םירבגה לא רבידשכ ,אסיג ךדיאלו ;ןהילע ולבקתיו "םיכר" םירבדה ויהיש
- תוחפ אל ;"רתוי אלו תוחפ אל" רמאנ ןכל .םתרמוח תא שיגדהל ידכ ,'ה ירבד לע המ-רבד
.םירבגל - רתוי אלו םישנל
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(ט,טי) םלועל ונימאי ךב םגו

ונברל םירשוקמ ויהש םיכרבא לש הצובק השבגתה רבכ שטירזממ דיגמה ברה לש וימי ףוסב
גח ינפל המייקתהש ,תויודעוותהה תחאב .ןמזל ןמזמ םמע דעוותהל גהונ היהו ,ןקזה
,שקיב יכו - "םלועל ונימאי ךב םגו" השמל ה"בקה רמא עודמ :ןקזה ונבר השקה ,תועובשה
!?השמל דחוש תתל ,לוכיבכ

ונימאה אל םה .השמ לש ותאובנב וקפקפ לארשי :ארזע ןב םהרבא יבר שוריפ יפ-לע ץריתו
,"ונימאי ךב םגו" השמל 'ה רמא ןכל .יח ראשיי הזו םדא לא רבדי ה"בקהש ןכתיי םנמא יכ
.איבנ התא יכ ונימאיש ,ונייה

ןכל ."םתובאמ 'הב ונימאה יכ ,האובנב קפס וליטי םהרבא ערזש ןכתיי אל" :ן"במרה השקמ
.הנוש הרוצב בותכה תא ן"במרה שרפמ

,האובנה ןיינע םצעב ונימאה םנמא לארשי-ינבש ,איה בותכה תנווכ :ןקזה ר"ומדא ךישמהו
אוה אוהש ונימאי לארשי -ינבש ה"בקה וחיטבה הז לע .איבנה אוה השמ םא קפס וליטהש אלא
.'ה איבנ

ביוא") אוה - אוה םא םה םיקפוסמש אלא ,דיגמה ברה לע םיעדוי םלוכ :ןקזה ונבר םייסו
גח ותואב .יברה אוה-אוה (דיגמה ברה) ונלש יברה יכ אופא תעדל ונילע ...("רעד זיא רע
..."םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא"ה תא דיגמה ברב םיכרבאה ושיגרה ,ןכא ,תועובשה
(ד"שת תוחישה-רפס)


(י,טי) םתולמש וסבכו רחמו םויה םתשדיקו

לכ ךירצ "םתולמש וסבכו" לבא ,הלעמלמ והז - "רחמו םויה םתשדיקו" :ןקזה ר"ומדא רמוא
.ומצעב תושעל דחאו דחא

רשא ,רודו רוד לכבש "השמד אתוטשפתא"לו ונבר השמל רמאנ "םתשדיקו" :'קדצ-חמצ'ה ראבמו
וסבכו" לש הדובעה איהו ,הנכה ךכל השורד לבא ."רחמה" תאו "םויה" תא שדקל םתלוכיב
דחאו דחא לכ ךירצ - וז הכאלמ .השעמו רוביד ,הבשחמה לש 'םישובל'ה תא תוקנל - "םתולמש
.ומצעב תושעל
(טנ 'מע םוי-םויה)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


(ג) 'ויכרדב תכלהו'

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

,זאמ וספדנש םינוש םימוסריפ וא ,ומצע יברה תוגהנהו םיגהנמה-רפס ןיב 'תוריתס' רבדב
-הדוהי 'ר ח"הרה תוריכזמה רבח ,'םיגהנמה רפס' יכרועמ דחא ירבד תא ןאכ איבהל יאדכ
,אשונב ויתויואטבתהו ויתוארוה ,יברה תוגהנה תא בורקמ בטיה ריכהש ,רנורג 'יש בייל
:תונורחאה םינשה דעו תואישנה תליחתמ

הנעמהו ,ומצעב הזב גהונ אוה ךיא םימייוסמ םיאשונב והולאשש הלאל הנע יברהש המ עודי"
.[םירופ יגהנמב 'ר"ומדאה יגהנמ' לע רומאה תא ןייצו] "?גהונ ינא ךיא ךל עגונ המ" היה

,םיסרטנוקהב ךשמהבו ,'םוי םויה'ב הנושארל םוסיפדהו ,םיגהנמה םסריפו בתכ יברהשכ"
-לע-ףאו ,ויתומישר לכ וינפל ויה ,'םיגהנמה רפס'ב דחא קדנופב ופסאנו וצבקנ ךכ-רחאו
.'וכו ש"נאל םיכיישה םיגהנמה םתוא קר םסרפל עבקו רחב ןכ-יפ

םגו ,םיפסונ םיגהנמ ןהבו 'תומישר'ה ומסרפ הנורחאלש תורמלש - טושפו ןבומ הזמו"
םסרפל עבק יברהש המ אלא ונל ןיא ונא ,'םיגהנמה רפס'ב ספדנש הממ םינוש ילואש םיגהנמ
.גהנתהל ש"נא םיכירצ ולא םיגהנמ יפ-לע קרו ,תורוד ירודל סיפדהלו

ךרד-לע ,םהב גהנתהל הרוהו ,םיברב םהילע רביד ומצעב יברהש םיגהנמה םתוא דבל[מ תאז]"
יברה לבא) ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי לכב ישימחו ינש םויב 'םייפא ךרא ל-א' תרימא-יא
'מע טכש ןויליג 'תורשקתה' הארו] 'םיפא ךרא ל-א' ינפל רודיסב ספדנש יפכ גהנ ומצעב
תאצוה תעב 'הלודגה 'ה ךל' עטקב [ןושארה] 'וממור' קוספה תפסוה ,([םש 14 הרעהבו ,18
.(120 'מע א"לתת ןויליג ,.י.נ 'הרות ילהא - םירואיבו תורעה') "דועו ,הרות-רפס

םיגהנמ ןיב הריחב

ויהש וניתובר תוגהנהמ ,יברה תארוה יפ-לע ,וטמשוה 'םיגהנמה רפס' תכירעב ןכאש ,ריעהלו
הרות-רפס תאצוה יגהנמ בור ומכ ,"םיברל הארוה" םניאש םיניינע המכ םיכרועה ינפל
ו"צרת טבש ה"כ תחישבש םהינבו וניתובר יגהנמ בור םשמ וטמשוהש ,14 'מע) הרותה תאירקו
יגהנממ קלח ;(ל"נה יפמ - ב,דכר ףד ב"ח םירוביד-יטוקל ,48 'מע ו"צרת תוחישה-רפס -
רפכ'ב הארו .ה"ע ןאספמיס והילא 'ר ח"הרה תמישר ,10 'מעב) עמש-תאירקל תויציצה תליטנ
וסנכנ אל 'יברד אתבכשא' רפסמ םיגהנמ הברהו ;(האלמה ותמישר 39 'מע 555 ןויליג 'ד"בח
ולאש רמוא ימ" םהילע רמא יברהש ,ותוקלתסה ינפל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוגהנה) רפסל
םשב - "ד"בח גהנמ והז ,גוהנל שי ךכש ר"ומדא ח"ומ ק"כמ ונעמשש המ קר ?ד"בח יגהנמ
.דועו ,(םיכרועה דחא ,סאלגנירג 'יש באז-םחנמ 'ר ח"הרה

.182 'מע ס"שת תרודהמ ,א"ישת 'שדוק תוחיש') א"ישת'ה ב רדאב 'ז ,הלימ-תירב תעב
לצא םעפ יתלאש :יברה חתפ ,(277 'מע א"ח א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ק"הלבו
.הזב םיחנומ ויה אל :יל בישהו ?םתוא ומשר אל המל - םיגהנמ תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
:בישהו ?גהנתהל ךיא עדיל םיכירצו לעופל םיעגונה םיניינע יוביר םנשי ירה :יתלאשו
ויתנייצ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא גהנמ הזיא יתיארשכ ,ןכלו .םתוא ומשר אלש לבח תמאב
םיברב םסרפל יאדכש ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתנבה ,(ילש השגדהה) םיברל םג ךיישהו .המישרב
תעשב רוויח היהש המ ללוכ ,הלימ-תירבב צ"יירהומ יברה גהנש םיגהנמ המכ לע רפיסו]
קר םיכייש ולא םיגהנמש - רמא המ יברל תונעל הצר אלו ויתפשב שיחרמ היהש המו ,הלימה
.[הרוצ התואב קוידב גהנ תירב התואב ומצע יברה יכ-םא ,ןבומכ ,יוקיחל אלו העידיל

"בויחל תואמגוד" דוע

בתכש יפכ "םיברל הארוה" אוהש) םיברה תא איצוהל ידכ רפוש תעיקת ןפואמ "בויחל המגוד"ה
םתבוח-ידי םיברה תאצוה לע םג הרואכל תדמלמ ,(12 ןויצ י"ע א רמאמב םינפב ספדנכ ,יברה
בותככ אלש סוכה תזיחאל רשקב ,תונורחאה םינשב םינפ-לכ-לע ,יברה גהנ הבש ,הלדבהב
יחא ל"ירהמה ירבד פ"ע ג"ס ב"לפ 'ללוכה רעש'ב ןקיתש יפכו ,ז"הדא ק"יכמ) רודיסב
תעשבו ,ונימיב םימשבהו ולאמשב סוכה זוחאל ךירצ 'םימשב ינימ ארוב' תכרב תעשב" (ז"הדא
רוזחיו םיינרופיצב טיבי ךכ-רחאו ,ונימיב סוכה זוחאל ךירצ 'שאה ירואמ ארוב' תכרב
זחאו ןחלושה לע סוכה תא חינה ןפגה תכרב רחאל אלא - "הלדבה תכרבב ונימיב סוכה זחאיו
סוכה דועב וב טיבהו רנה לע ךריב ךכ-רחאו ,םהב חירהו םהילע ךריבו וידי יתשב םימשבב
.ודיב הלטנ הלדבה תכרבל קרו ,ןחלושה לע תחנומ

'רבד חתפ'כ הספדנש החיש התואמ רחא עטקב) יברה רמא ןיאושינ יגהנמ לע ,אניינע יאהבו
םג הנווכה הרואכל .ילש השגדהה] לוכל םיעגונ יאדו" ולא םיגהנמש ('םיגהנמה רפס'ל
םירשי רודב ףוס-ןיאה חוכ תולגתהל ךירצ ירה ןיאושינב יכ - [שממ לארשי לכל הצפהל
תיב יגהנמב גוהנל ךירצ ןכל ,רודה אישנ ידי-לע תכשמנ ףוס-ןיאה חוכ תולגתהו ,ךרובי
'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ק"הלבו .111 'מע ס"שת תרודהמ ,ד"ישת 'שדוק תוחיש') "ברה
ילואו .הזב אצויכ םיאשונ דוע שי םא ןייעל שיו .(הגומ יתלב - 198 'מע א"ח ד"ישת
.המוד המגוד איה רפוש תעיקת
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ורתי תשרפ ,שדוק-תבש
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע 1אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
.2ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירוהמ

,להקה דמוע האירקה תעשב .4ןוילעה םעטב תורבדה-תרשע תא םיארוק 3הרותה-תאירקב :תירחש
.5הרותה-רפס לא וינפו

.6(ו היעשי) "התבצמ שדוק ערז ...תומ תנשב" :הרטפה.תורחא תופשב תמתוח התיה רשאכ םג ,םותחל הליגר התיה םג ךכו 'איסומ' תינברל אורקל ויה םיליגר (1
'שדוקה תדובע') 'אקסומ' ואטביש עמש אל םלועמ ךא ,תינמי ן"ישב 'אקשומ' םג הל וארק םימעפלש בתכ יברה
.(ש"ייע ,סק-חנק 'מע ןיול 'יש רעבוד-םולש 'ר ח"הרהל

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (2
.125 'מע 'ד"בח ימי' - הבצמה םוליצ .דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת'ה תוחישה-רפס ,'לארשי ךרבי

םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז השרפד תורבידה-תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (3
ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו תשרפד תורבידה-תרשעד חסונהמ
םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות

םיסנמה שי ןכ םא אלא) ד"בח גהנמ וניא (ח ק"ס חכת 'יס א"גמ) וז היילעל ארתאד-ארמה תא אורקל גהנמה
.(ש"ייע ,490 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - םינברה לש םפקות לע רערעל

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (4
.(הרותה לכבכ ,קוספב קוספ םגרתמו) .ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םיינש) ומצעל

שובלב יכ םא ,גהנמה אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (5
-תרשע קרש ורמאיש ,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש
בכ,ד ח"וא) השמ-תורגא ת"ושבו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ - (א,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה
תמא-דודל 'סב) א"דיחהו .תועטל םוקמ ןיא 'קזח'בו םיה תרישב םג םידמועש ןוויכש בתכ (דוד ר"גה ונב םשב
זל ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הז ןיינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ-לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס
.דועו טכ 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש .וכש 'מע הכלהב-םידעומה .םש םימחר -ירעשו םירעש-יחתפבו

-תרשע תלחתה ינפל תובית המכ (ומוקממ דמע םג - ת"הרקב בשוי היהש םינשבו) ת"סל וינפ תא הנפה יברה
.תורבידה

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (6


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il