- ה"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה טבשב ח"כ * םיטפשמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םיררועתמ ןושאר רדא םיכרבמ תבשב
תומילשב הדובעל תוחוכה


טבש שדוחמ איה ןושאר רדא שדוחל הכרבה תכשמהש ןוויכ
םישדוח ינש ןיב תימינפ תוכיישו רשק שיש ןבומ ,אקווד
-םוי" םוש וב ןיאש ,טבש שדוחד דחוימה יוליעה והמ * ולא
ונממ אקווד ןכלש ,םיסינ לש שדוח ,רדא שדוח לע ,"בוט
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?רדא שדוח ךרבתמ


- איה הז שדוחל הכרבה תכשמהש ,רמולכ ,שדוח-שאר ינפלש תבשב םלועל אוה םיכרבמ תבש
.וינפלש שדוחהמ

הכרבה תכשמהש ,רמולכ ,טבש שדוחד הנורחאה תבשב אוה ןושאר רדא םיכרבמ תבש :ונניינעבו
.וינפלש טבש שדוחמ - איה ןושאר רדא שדוחל

וז הכרבש חרכהה ינפמ קר הניא (וינפלש שדוחהמ איה שדוח לכד הכרבה תכשמהש) הז ןיינעו
תכשמהש - םיניינעה תוימינפ דצמ אוה ךכ אלא ,(וינפלש שדוחב) שדוח-שאר ינפל אובת
.ןמקלדכ ,וינפלש שדוחהמ תויהל הכירצ הז שדוחל הכרבה


:םירבדה רואיב

ראותב םג זמורמכו .הז שדוח לש וניינעל םאתהב ,דחוימ הדובע ןפוא - שדוח לכלש עודי
ןיינע תא אטבמ "שדוקה-ןושלב ול וארקי רשא ומש"ש ,רמולכ ,שודיח ןושלמ - "שדוח"
.הז שדוחל תדחוימה השדח הדובע - שודיחה

הדובעל חוכ-תניתנ - הז שדוחל הכרבה תכשמהש הדבועה לע ,הרואכל ,הומתל שי הז-יפ-לעו
:וכופיהו רבד תניחבב הז ירה .הרואכל ,וינפלש שדוחהמ תחקלנ - הז שדוחד השדחה

שדוחב התיה אל וז הדובעש ,ונייה ,הז שדוחל תכיישה השדח הדובע תודוא רבודמש ןוויכמ
שדוחהמ - איה וז השדח הדובעל חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמהש ןכתיי דציכ - הז-ינפלש
!?רחא ןפואב ותדובעש ,וינפלש
:היתווצמו הרותה ןיינע תוללכב םגו ,םיניינע המכו-המכב ותמגוד וניצמש - הזב רואיבהו

שיר אינת) עודיה ןושלבו ,ידוהי לש הלועפו הדובעל בשחנ - תווצמה םויקד ןיינעה תוללכ
לש ותלועפו ותדובע ידי-לע שדחתנש ןיינע והזש ,ונייה ,"ונתדובעו ונישעמ" :(ז"ל קרפ
,"איה היליד הרות" ,"ותרות" איה הרותהש - הרותה דומילל עגונב הז ךרד-לעו ,ידוהיה
.(ב,בל ןישודיק) לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש בר ,ןכלש

,ונייה ,"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" :אוה תווצמה תכרבד חסונה הנה - הז םע דחיבו
ןתונ ...ותרות תא ונל ןתנו" :הרותה דומילל עגונב ןכו ,ה"בקה לש ויתווצמ ןה תווצמהש
."הרותה

אלש ןיינע ,ונייה .ידוהי לש ותדובע ידי-לע שדחתנ הז ןיינעש םישיגדמ דחא דצמ :רמולכ
םדאה תדובעד שודיחל חוכ-תניתנהש םירמוא הז םע דחיבו ,(לוכיבכ) ןכל םדוקמ םייק היה
.הלעמלמ - "הרותה ןתונ" ,"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" - אוה

תורמלש ,תווצמה םויקו הרותה דומיל - םויו םוי לכד תיטרפה הדובעב ל"נה המגודמו
הזל חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמה ,םוקמ-לכמ ,ידוהי לש ותדובע ידי-לע לעפנש שודיח התויה
תוללכל הכרב תכשמה ,שדוחה םיכרבמ תבשד יללכה ןיינעל עגונב םג ןבומ - רחא-םוקממ איה
-לכמ ,אקווד הז שדוחל תכיישה השדח הדובע תודוא רבודמש תורמלש ,םלש שדוחד הדובעה
.וינפלש שדוחהמ - איה הזל חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמה ,םוקמ

אלל ,וינפלש שדוחמ הכרבה תכשמה לע קר אוה קוידהש דבלב וז אלש - הזב ףיסוהל שיו
היהת הז שדוחל הכרבה תכשמהש קויד ונשיש ,תאז דוע אלא ,הז שדוח הזיא הנימ-אקפנ לכ
קר אל) תויהל הכירצ ןושאר רדא שדוחל הכרבה תכשמה - ונניינעבו .אקווד ינולפ שדוחמ
.אקווד טבש שדוחמ (אלא ,םתס וינפלש שדוחמ

:הזב רואיבהו

ןוויכמ אלא ,וינפלש שדוחמ הכרבה תכשמה לע אוה קוידה רקיעש רמול םוקמ שי הרואכל
איה ןושאר רדא שדוחל הכרבהש - אליממ ךרדב - אצמנ ,םייוסמ ןפואב אוה םישדוחה רדסש
ירהש .ולא םישדוח ינש לש םניינע ןכותב תוכיישו רשק שיש החכוה וז ןיא לבא ,טבש שדוחמ
.רחא שדוחמ ןושאר רדא שדוחד הכרבה התיה - הנוש ןפואב םישדוחה רדס היה וליא

:יכ ,ןכ רמול רשפא-יא רבד לש ותתימאל ,םנמא

וזיאמ וידחי םירבד ינש ףרצמ םדא רשאכש ,ןבומ ,םדא ידי השעמ תודוא רבודמ רשאכ אמלשב
רבדבש םיטרפה ראש וליאו ,וז תיטרפ הביס דצמ אלא וניא םהיניבש רשקה ירה - איהש הביס
טרפב אלא וניא רשקה - םהיניב תימינפ תוכיישו רשק ןיא םצעב לבא ,אליממ ךרדב םיאב -
המו ,םמצע-ינפב םיניינע םה םיטרפה ראש וליאו ,(דחי םפוריצל המרגש הביסה) דחא
.ידדצ חרכה ינפמ אלא הז ןיא ,ןאכ ופרטצנש

הז ףוריצ רשאכ םג ירה ,םירבד ינש רשקמו ףרצמ ה"בקה רשאכ ,םימש ידי השעמל עגונב לבא
רבדה יטרפ ראש רשקו ףוריצ היהי ךכמ האצותכש חרכה לכ ןיא - תמייוסמ הביס ינפמ אוה
ראש לכ םג ,ןכלו ,"תוענמנה ענמנ" אוה ה"בקהש ןוויכמ ,(אליממ ךרדב ,הרואכל ,םיאבש)
- ןדיד ןודינבכ) הרותה יניינעל עגונב ןבומ ןכ ומכו ,קוידה תילכתב םה רבדבש םיטרפה
.קוידה תילכתב אוה טרפו טרפ לכש - ('וכ םישדוחה תעיבק

טרפ קרש הנווכה ןיא - וינפלש שדוחב תויהל הכירצ שדוח לכד הכרבה רשאכ םג :הז יפ-לעו
ןרדס דצמ - אליממ ךרדב - האצות אלא וניא קייודמה יטרפה שדוחה וליאו ,קוידב אוה הז
תימינפ תוכיישו רשק ונשיש ,ונייה ,קוידה תילכתב םה רבדה יטרפ לכ אלא ,םישדוחה לש
.(ךרבמה שדוחהו ךרבתמה שדוחה) אקווד ולא םייטרפ םישדוח ינש ןיב

,ןבומ ,אקווד טבש שדוחמ איה ןושאר רדא שדוחל הכרבה תכשמהש ןוויכמ - ןדיד ןודינבו
.ןמקלדכ ,ולא םישדוח ינש ןיב תימינפ תוכיישו רשק שיש

:יכ ,הזל הז דוגינב ,הרואכל ,אוה (טבשו רדא) ולא םישדוח ינש לש םנכות

רידא" םש לע "רדא" - ומשב םג זמורמכו ,(םירופ סנ) םיסינה ןיינע םע רושק רדא שדוח
."רידא"ד ןפואב הז ירה אפוג "םורמ"ה ןיינעבש ,ונייה ,(ב,וט הציב האר) " 'ה םורמב

לע תדחוימ השגדה אלל ,(הנשה ישדוח ראשכ) ליגר שדוח אוה טבש שדוח - תאז תמועלו
דצמ הנה ,"ןליאל הנשה-שאר" - טבש שדוחבש דחוימה םויה וליפאו ,'וכ םיסינ לש ןיינע
תלילשל עגונבש דעו ,(בוט-םוי רותב ארמגו הנשמב עיפומ וניא ירהש) בוט-םוי וניא ומצע
רבודמכ) הנשה ישאר ראש םע דחיב אבוהש הזמ דחוימ דומילב ךרוצ שי ןונחת תרימא
.(ד"יס טבשב רשע-השמחד תודעוותהב

ליאוה ...שדוחל דחאב שדוח רשע-יתשעב" ,טבש שדוחד תדחוימה הלעמה וליפא :הזמ הריתי
רבכש הרותה יניינע רואיבו שוריפ אלא הז ןיא - (ה-ג,א םירבד) "תאזה הרותה תא ראב השמ
הילע רמול ךייש ןכלש ,הז ינפל הנתינ רבכש - "תאזה הרותה תא ראב"] הז-ינפל ורמאנ
-םאש-המ ,שדח ןיינע תפסוה אלו ,"הרות הנשמ" .["תאז" רמואו עבצאב הארמ ,"תאזה הרותה"
."'ה םורמב רידא"ד ןפואב ,ירמגל שדח רדסו ןיינע אוה - רדא שדוח ןכ

!?רדא שדוח ךרבתמ ונממ אקווד ןכלש - טבש שדוחד דחוימה יוליעה והמ :הומת הז יפ-לעו

- אוה אקווד טבש שדוחמ רדא שדוחל הכרבה תכשמהד יוליעה :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
.רדא שדוח תא ךרבמ אוה םג ,תדחוימ הלעמ וב ןיא הרואכלש שדוח ,ליגר שדוח וליפאש

,דחוימ ןורתי הב שי - דגנמה ידי-לע תנתינ הכרבה רשאכש תומוקמ-המכב וניצמש ךרד-לעו
.אקווד ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ

:םידקהבו - רואיב רתיל

,ךייש וניא - ךשוחה ןמ רואה ןורתיד ןפואב ,יכפוה ןיינעמ הכרבה תכשמהד יוליעה
םה (טבש שדוח םג) םישדוחה ינשש ןוויכמ ,רדא שדוחל טבש שדוחמ הכרבה תכשמהל ,הרואכל
"שדוח"ד םייוליעה לכ וב םנשיו ,הרות יפ-לע שדוח אוה טבש שדוח םג ירהש ,השודק יניינע
.וטושפכ ,("התומכ שדחתהל םידיתע םהש" ,לארשי-ינבד שודיחה - ללוכ)

-ןיאב הלעמלש הניחב ,ונייה ,אתוילעמל - לבא ,"ךשוח" לש ןיינע ונשי השודקב םג ,םנמא
."ורתס ךשוח תשי" - "ךשוח" תארקנ ןכלש ,םייוליגה ןיינע תוללכמ ךורע

:הזב ןיינעהו

.הראהד הראהד הראהו ,הראהד הראה ,הראה ,רוא :תוגרד המכו המכ םנשי רואה ןיינעב

ןיאמ שי האירבה תווהתהש ךכ ידכ דעו .רואמה ןיעמ אוהש ,רואה תלעמ לדוג תורמל ,הנהו
,רואמה ןיעמ ותויהל ,רואה ידי-לע איה ("ותומצעמ ותואיצמ"ש תומצעה חוכב התויה םע)
.((ךליאו א"עס .לק) כ"ס) ק"הגאב ראובמכ

-ןיא-רואמ הראה אוהש) "ומצעב וקה" קר אל - רואבש תוגרדה לכב אוה הז יוליעש דעו -
(םש) ק"הגאב ראובמכ ,הראהד הראהד הראהו ,הראהד הראה ,וקה תראהב םג אלא ,(ףוס
- "רואמה ןיעמ" אוה םגש ןוויכמ ,(וקה לש) הראהד הראהד הראהמ איה םיארבנה תווהתהש

:דבלב םייוליגהו תורואה תניחבב אוה הז לכ הנה

תילענ הניחב קר אל .ונייה .םייוליגהו תורואה ןיינע תוללכמ הלעמלש הניחב שי ,םנמא
ןכלש ,רואבש תילענ יכה הגרדל סחיב וליפא ירמגל ךורע ןיאבש הניחב אלא ,"רוא"ב רתויב
.יוליגהו רואה ןיינעל ללכ ךרעב אלש התויהל ,"ךשוח" םשב תארקנ

:ונניינעל עגונבו

ןיינע ,רדא שדוחכ אלד] םייוליגהו תורואה ןיינעב תדחוימ הלעמ ןיא טבש שדוחלש ןוויכמ
תוללכמ הלעמל - איה השודקב ותגרדש חכומ הזמ :הברדא ירה - ["'יוה םורמב רידא" ,סנ לש
."ורתס ךשוח תשי" תניחב ,םייוליגהו תורואה ןיינע

ןיאבש רתויב הלענ םוקממ הכרבה תכשמה - טבש שדוחמ איה רדא שדוח תכרבש ןיינעה והזו
שדוח ךרבתמ וז הניחבמש ,"ורתס ךשוח תשי" תניחב ,םייוליגהו תורואה ןיינע תוללכל ךורע
.םייוליגהו תורואה ןיינעב - "'יוה םורמב רידא"ד ןיינעה תויהל לכויש ,רדא

- ("ורתס ךשוח תשי") השודקד "ךשוח"ה תניחב םע טבש שדוחד רשקה תודוא ליעל רומאה
אלוליההו תוקלתסה םוי - טבש שדוחב ףסונ ןיינע הלגתנ ובש ,הז ונרודב רתויב שגדומ
:טבשב ("שדוק היהי ירישעה") ירישעב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד

.יוליגהו רואה רדעה ,ךשוח לש ןיינע - תוטשפב - איה קידצ לש תוקלתסה

אוה ךייש םרטב) "בקעי ןיע" דמול רשאכ יכ - םיטושפבש טושפ ידוהיל םג ןבומ הז ןיינעו
"וניקולא תיב תפירשכ םיקידצ לש ןתתימ הלוקש"ש אוה עדוי ('וכ ארמגה תויגוס דומילל
,לארשיב אישנ לש תוקלתסה - המכו-המכ -תחא-לעו ...!ליהבמ יכה רבד - (ב,חי הנשה-שאר)
."לארשי להק לכ בל" ,"לכה אוה אישנה"

- יוליגהו רואה רדעה לש בצמ הז ירה םייוליגהו תורואה ןיינע דצמש יפ-לע-ףא ,םנמא
-ןיאבש רתויב תילענ הניחב םע רושק הז ירה רבד לש ותתימאלש ,תנתונה איה :הברדא ירה
."ורתס ךשוח תשי" תניחב ,יוליגהו רואה ןיינע תוללכל ךורע

-תרגיאב הכוראב ראובמכ - אלוליההו תוקלתסהה םויד יוליעה לדוגב רואיבה ןכות והזו
לעופ" - אלוליההו תוקלתסהה םויב ךשמנש יוליגהש םש ראובמכו ,ח"כו ך"ז ןמיס שדוקה
וז הניחבו (ג"ס ק"הגא האר) רתויב תילענ הניחב לע הרומ "תועושי" :"ץראה ברקב תועושי
."ץראה ברקב" - אפוג ץראבו ,ץראב - רתויב הטמ הטמל הלגתמו תכשמנ

ירה תוינוציחבש ףא) 'וכ העפשהו הכשמה הנשי תוקלתסהה ירחאל םגש דבלב וז אל :רמולכ
ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" (ב,גי הטוס) ל"זח ןושלבו ,(יוליגהו רואה רדעה לש בצמ הז
איה הכשמהה תוקלתסהה ירחאל :הברדא אלא (א,גלק א"חז) "םורמב שמשמ" ,"שמשמו דמוע
הז ירה םייוליגה ןיינעל סחיב יכ) םייוליגהו תורואה ןיינע תוללכל ךורע-ןיאבש הניחבמ
ברקב תועושי לעופ" ,הטמ הטמל דע לעופו ךשמנ הז יוליג - רומאכו .(תוקלתסה לש בצמ
."ץראה

תניחב וניינע טבש שדוחש ןוויכמ - טבש שדוחמ ךרבתמ רדא שדוחש המ ןבומ הז יפ-לעו
םויב םג שגדומכו ,םייוליגהו תורואה ןיינע תוללכל ךורע-ןיאבש הניחב ,"ורתס ךשוח תשי"
.םייוליגהו תורואה ןיינע תוללכמ הלעמלש הניחבמ איה הכשמההש - טבשב ירישעד אלוליהה

וניינע םע רושק (תוקלתסהה ןיינעב וניצמש) "םורמב שמשמ"ד ןיינעהש - הזב ףיסוהל שיו
ךורע-ןיאבש אגרדב אוה "םורמב שמשמ"ד ןיינעהש אלא ,"'יוה םורמב רידא" - רדא שדוח לש
תויהל - רדא שדוחד הכרבה תכשמנ וז הניחבמו .(תוקלתסהה ןיינע) םייוליגה ןיינע תוללכל
.םייוליגהו תורואה תניחבב "'יוה םורמב רידא

תומילשו יוליע ףסונ - טבש שדוחמ רדא שדוח תכרב תודוא ליעל רומאה לכב ,הנהו
:רוביעה תנש ,וז הנשב תדחוימ

,המחה תנש יבגל הנבלה תנשד ןורסיחה תא םילשהלו אלמל - אוה רוביעה תנש לש הניינע
."תומילש"ה ןיינע לע תדחוימ השגדה ,ונייה

תנשש עודיכ ,לודג יכה םימי רפסמ הבש ,וז רוביעה תנשב תדחוימ הלעמ - אפוג הזבו
רשאכ - לודג יכה רפסמל דע ,םימיה רפסמל עגונב םינפוא המכב תויהל הלוכי אפוג רוביעה
תועיבקכ ,םימי ה"פש - (םיאלמ) םתומילשב םה םירסח םימעפו םיאלמ םימעפש םישדוחה לכ
."המילש הנש" איהש ,וז הנש

אוה הבש םימיה רפסמש ןוויכמד - רתויב תומילשה ןיינע שגדומ וז רוביעה תנשבש ,אצמנו
תומילשל תורשפא תמייק אלש - ךכ ידכ דע ,תומילשה תילכת יהוזש ןבומ ירה ,לודג יכה
תויהל הכירצ התיה - וזכ תורשפא תמייק התיה וליא יכ ,הנשה ימי רפסמב רתוי הלודג
.טושפכ ,הנשה ימי רפסמב רתוי הלודג תומילש (לעופב םג התיהו)

השגדה הנשי - ("המילש הנש" ,וז הנש טרפבו) רוביעה תנשד םיניינעה לכש ,ןבומ הזמו
לכש תדחוימ חוכ-תניתנ הנשיש ,ונייה .תומילשה ןיינע לע דחוימ "םערוטש"ו תדחוימ
.תומילשה תילכתב ויהי הדובעה יניינע

תדחוימ השגדה הנשי אפוג הזב ,םוקמ-לכמ - רוביע תנש לכב אוה הז ןיינעש ףא ,הנהו
:ןושאר רדא שדוח םיכרבמ תבש ,וז תבשל עגונב

תנש איה וז הנשש ךכ לכ טלוב ןפואב שגדומ אל - ןושאר רדא ינפלש הנשה ישדוח לכ ךשמב
םיכרבמ תבשב הז-ינפלו ,ןושאר רדא שדוח עיגמש דע - הז לכו .(תאז םיעדויש ףא) רוביעה
,"ינולפ םויב ןושאר רדא שדוח שאר" :רוביצבו תסנכה-תיבב םיזירכמ זאש ,ןושאר רדא
,ןכש ,רוביעה תנש איה וז הנשש - "אוה הרות - לארשי גהנמ" - הרות יפ-לע הזרכה ,רמולכ
שגדומ ךכבו ,"ינש רדא" ונשיש הרומ (שדוחה תכרבב םיזירכמש שדוחה םש) "ןושאר רדא"
.רוביעה תנש איה וז הנשש

תנש יהוזש) רבדה םוסריפ רסח ןושאר רדא םיכרבמ תבש ינפלש דבלב וז אל - וזמ הריתי
תורשפא תמייק ןכ ינפלש ,תאז דוע אלא ,רוביצבו תסנכה-תיבב הזרכהה ידי-לע (רוביעה
:הטושפ הנש היהת וז הנשש

םייוניש המכ ויהיו ,הייארה יפ-לע םישדוחה שודיק היהי - ונקדצ חישמ תאיב ירחאל
הנשש ןכתיי - רוביעה שדוח ינפל אובי ונקדצ חישמ רשאכ ,ןכ-םאו ,'וכ תונובשחה ןיינעב
!הטושפ הנש היהת (ןובשחה יפ-לע - רוביעה תנש תויהל הרומא התיהש) וז

ינפל אובל ןיידע לוכי ונקדצ חישמש ףא הנה - ןושאר רדא םיכרבמ תבשל עגונב ,םנמא
תבשבש ןוויכמ ,ןכ -יפ-לע-ףא ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ירהש ,ןושאר רדא שדוח-שאר
הרות יפ-לע הזרכה ,"'וכ ןושאר רדא שדוח שאר" רובצבו תסנכה-תיבב רבכ וזירכה םיכרבמ
,ונקדצ חישמ תאיב ירחאל םג הנתשי אל הז ןיינעש רמול רבתסמ - רוביעה תנש יהוזש
תנש וז הנש ראשית ,ןושאר רדא שדוח-שאר ינפל אובי ונקדצ חישמ רשאכ םגש ,ונייה
.רוביעה

יאמ" :עודיה ןושלבו ,ל"נה איירטו אלקש לכב לעופל עגונב אנימ-הקפנ יאמל ,הרואכל
:םדאה תדובעל עגונ הז ןיינע אלא - !?והייניב

ירה - (ל"נכ) תומילשה ןיינע שגדומ הבש ,רוביעה תנש איה וז הנשש עדוי ידוהי רשאכ
ותדובעש ידכ ,וז הנשב םינתונש םידחוימה תוחוכה לכ תא לצנל ותוא תררועמ וז העידי
.תומילשה תילכתב היהת

תומילשה ןיינע תשגדהב "םערוטש"הו תויחה בל-תמישה המוד וניאש ןבומ ירה ,ןכש ןוויכמו
םידחוימ תוחוכ תלעב) רוביעה תנש איה וז הנשש העידיה רשאכ - הדובעה יניינע לכב
רוריבב םיעדויש ירחאל הדובעה ןפוא יבגל .הרומג תואדווב הניא ןיידע (תומילשה ןיינעב
.ןושאר רדא םיכרבמ תבש עיגמ רשאכ - רוביעה תנש ןכא יהוזש טלחהבו

השגדה הנשי (הנשה יניינע לכל ךיישה) רוביעה תנשד דחוימה יוליעבש ןבומ הז-יפ-לעו
לעפנ זא קרש ןוויכמ ,טבש שדוחמ ןושאר רדא שדוח תכרבל עגונב - שארל לכל - תדחוימ
.רוביעה תנש ןכא איה וז הנשש תטלחומה תואדווהו רוריבה

לכ לע טבש שדוחמ חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמה תא לצני דחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
."רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל עגונב - ןושאר רדא שדוחד הדובעה יניינע

םוימ הכרבה תכשמה ללוכ ,טבש שדוחמ הכרבה תכשמהד יוליעה לדוגב םיננובתמ רשאכ טרפבו
תוחכהו תוכרבה לכ ונתינש םיעדוי זאש ,הכוראב ליעל ראבתנש יפכ - טבשב ירישעד אלוליהה
:אלוליהה לעב לש עודיה ןושלבו ,ולא םיניינע לכ לבקל אלא ונל רתונ אלו ,רתויב םילענה
ברקב תועושי לעופ" ,הטמ הטמל ולא םיניינע לכ ךישמהל - רקיעהו "םכלוכ ןכה ודמע"
."רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל דע ,"ץראה

לכ" - וניינעש ,תבשה םוימ תדמלנה הארוהל םאתהב - גונעת ךותמ םישענ ולא םיניינע לכו
."גנוע תבשל תארקו" - גונעת ךותמ םה תבשה םויד הדובעה יניינע לכש ךכ ,"היושע ךתכאלמ

לוחה ימימ רמוחו-לקו ןכש-לכמב - 'ה תדובעד ןיינעה ונשי תבשה םויב םגש ףא ,הנהד
רתוי תילענו הלודג איה תבשה םויד הדובעה - הברדאו ,("היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ"ש)
תא ללכ םישיגרמ ןיא - הזבש גונעתה דצמ ,םוקמ-לכמ (השודק יניינעב) לוחה ימיב רשאמ
"הכאלמ" לש רדגב הז ןיאש ,ונייה , "היושע ךתכאלמ לכ"ש דעו ,רבדבש העיגיהו ישוקה
"םולח תינעת" תונעתהל רתומש - הכלהב ךכל אמגודה עודיכו .ללכ (ישוקו העיגי לש ןפואב)
וליפאש ונייה ,(ג"ס ח"פרס ח"וא ז"הדא ע"וש) "ול אוה גונעת הזה תינעתה"ש ינפמ ,תבשב
.גונעת לש ןיינעל - הרות יפ-לע - בשחהל לוכי "תינעת"

יפכ ,הדובעה יניינע לכב החלצה תפסות תלעפנ יזא - גונעת ךותמ תישענ הדובעה רשאכו
.שחומב םיאורש

ירבדמ ןבומכ ,רדא שדוחל דחוימב תכיישה - הלואגה זוריזו בוריקב החלצהל םיכוזש דעו
םירופ לארשיל ויה םיסינ ימי" - (א,טכ תינעת) "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" ןיינעב י"שר
344 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל) י"שר ירבד רואיב תודוא הכוראב רבכ רבודש יפכ] "חספו
.הלואג - וניינע חספ ירהו ,[(ךליאו

היהי זאש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז שממ בורקבש - תוטשפבו
,"חבזמה לצא" תויהל ורזחיש ןירדהנסה ידי-לע - תומילשה תילכתב "םיטפשמ"ד ןיינעה
."הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" ,דועייה םייוקיש ןוויכמ

.גנוע ךותמו ,בבל בוטו החמש ךותמ - הז לכו
- םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ןושאר רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 973-980 'מע ,ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותהתדובע ידי-לע לעפנה שודיח םה תווצמ םויקו הרות דומילש יפ-לע-ףא
,הלעמלמ איה הזל חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמה ,םוקמ-לכמ - ידוהיה
"ונוויצו ...ונשדיק רשא"


הניחב ,ונייה ,אתוילעמל לבא ,"ךשוח" לש ןיינע ונשי השודקב םג
"ךשוח" תארקנ ןכלש ,"םייוליג"ה ןיינע תוללכמ ךורע -ןיאב הלעמלש
"ורתס ךשוח תשי" -

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לע תוכבלו הלילה עצמאב םוקל
תולגה


?תונורחאה םינשב השדחתה "יתמ דע" תקעצ םאה

"שודיח" הניא (הזב-אצויכו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" ,"תולג יאלאד" קועצל) וז הגהנה
םנכותש ך"נתב םיקוספ יוביר םנשי ,ןכש ..."סטייטס-דעטיינוי"ב תונורחאה םינשב שדחתנש
ל"נה קוספה - אמגודלו ,תולגה ישוק תא דוע לובסל םילגוסמ םניאש לארשי-ינב תנעט -
רשאכש ,ןבומו ,"תמעז רשא הדוהי ירע תאו םילשורי תא םחרת אל התא יתמ דע" :הירכזב
...דוע ןיתמהל םילגוסמ אלש - םירבדה שוריפ ירה ,"יתמ דע" םירמוא

ל"נכ - םנכותש ,הזב-אצויכו ,הכיא תליגמ ,םיליהת רפסב םיקוספ המכו המכ םנשי ןכ ומכו
.תולגה ןיינע תא דוע לובסל םילוכי םניאש לע לארשי-ינב תקעזו תנעט -

תאזו ,"תוצח ןוקית"ד גשומה תודוא עדוי - םיטושפבש טושפ וליפא - ידוהי לכ :דועו תאז
"תוצח ןוקית" םיכרועש ךיא האר אל םלועמו ,"תוצח ןוקית" ךרוע וניא ומצעב אוה םא םג -
ונינפלש תורודב - 'וכ יאשחבו םתיבב תאז םישוע "תוצח ןוקית" םיכרועש ולאש ןוויכמ]
,םויכ םג ןכ םיגהונ םהבש תומוקמ םנשיו ,הרשעבו תסנכה-תיבב "תוצח ןוקית" םיכרוע ויה
,['וכ אקווד יאשחבו תיבב "תוצח ןוקית" םיכרוע - ץראל-ץוחב טרפבו ,תומוקמה בורב לבא
לכב ,"תוצח ןוקית רדס" עיפומ - שפנ לכל הוושה - "רודיס"בש אוה עדוי ,םוקמ-לכמ
.ךורע-ןחלושה תלחתהב אבומ הז ןיינעש - דעו ,םירודיסה

,תולגה ןיינע תוללכ לע לבאתהלו רעטצהל - ונכות "תוצח ןוקית"ד ןיינעה לכ הנהו
- םהיניבו ,"תוצח ןוקית"ב םירמואש םיטויפהו םיקוספה לכב הכוראב ראובמו שגדומכ
!תולגה רעצ תא דוע לובסל םילגוסמ םניא לארשי-ינבש ,ליעל רומאה ןכותב םיבר םייוטיב

הליחתמ אקסיפ לכש ,תואקסיפ שש לעב דחא טויפ שי םהבש "תוצח ןוקית"ב תואחסונ םנשי
..."יתמ דע" תוביתב

תא דוע לובסל םילוכי אלש הקעצהו שערה רשפ המ) ל"נה הלאשל םוקמ המ הז יפ-לעו [...]
לכ לודג תולגה רעצ ...!?"תוצח ןוקית"ד ןיינעה לכ דסוה הז לע ירה - ('וכ תולגה ןיינע
תוכירא לע קועצלו תוכבל ידכ הלילה עצמאב םקו ,דוע קפאתהל לוכי וניאש דע - ךכ
...!תולגה

,םינמוזמ םיתעל וא ,םוי לכב] "תוצח ןוקית" תכירע ירחאלש הנווכה ןיאש - אטישפו
רקובב תרחמלו ,"ןושיל" ךלי [הזב-אצויכו ,ישיש לילב ,(א"יפ) הליפתה סרטנוקב ראובמכ
- ...תוננאשו הוולש לש שגר ךותמ ויניינע לכב קוסעל ךישמיו ...הזמ םשור םוש ראשיי אל
אל - "יתמ דע" םיקעוצ רשאכ !טושפכ ,"תוצח ןוקית"ד ןווכמה תילכת ךפיה איה וזכ הגהנה
ןכלו ,תולגה רעצ תא שיגרמו אוה שח םויה לכ ךשמבש ןוויכמ ,ןנאשו טקש ךלהתהל ןכתיי
!"םויה לכ וניוויק ךתעושיל"ד ןפואב ונקדצ חישמ תאיבל הפצמו הווקמ
;מ"דשת'ה ןושאר רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

(הגומ יתלב - 989-990 'מע ,ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'

רקיעה אוה השעמה


'הל תיתימא הקעז ךותמ ללפתהל


םיטושפבש טושפל וליפא ,דחא לכל ךייש הז ןיינע

האורש ,םדאה תולפשב הרכהו הנבהל אב הזמו ,ךרבתי ותלודגב ןנובתהל ליחתמ ידוהי רשאכ
,ולכש חוכב תושילח דימ השענ יזא ותליכאב רסח רשאכ ;הלבגהו הדידמ םוצמצב אוה המכ דע
,םמודהו חמוצה ,יחה ןימל אוה קוקז ללכבו ,ןיחומה לובלב ולצא השענ ותנישב רסח רשאכו
.ינחורה ובצמל עגונב ןכ ומכו ,םייקתהל לוכי וניא םדעלבו

ןמ בויחה ולצא השענ יזא - תמאב ול םיעגונ ולש ןורסיחהו ובצמ תולפשש ןוויכו [...]
.הרותה ןמ השע תווצמ םייקמ יזא ,ללפתמ רשאכו ,ויכרצ שקבל הרותה

'וכ ה"בקהל הקעזהו ןורסיחה לדוג שגרה ךותמ היהת הליפתהש בצמו דמעמל אובל ידכ םנמא
הרמזד-יקוספ ,"ודוה" ,"ובוט המ"ד םיניינעה יטרפ לכ תרימאד המדקהה תויהל הכירצ -
,עמש-תאירק תוכרבו

- םהינפלשו םינורחאה ירבדב וניצמש הזבש םירתיהה תורמל ,גלדל ילבמו -

תוננובתההמ לחה - ולא םיניינעב תוננובתהל ךרדה תא הרומו תראבמ תודיסחה תרותש יפכו
,"ויתולילע (םיעדוי םימעה לכב וליפאש) םימעב ועידוה" ,"ומשב וארק 'יוהל ודוה"ד

,אקייד "ומעל" - "ומעל ןרק םריו"ד ןיינעהב ןנובתמו ,הרמזד-יקוספל עיגמ ךכ-רחאו
בגשנ "ומש" וליפאש ,ונייה ,"םימשו ץרא לע ודוה ,ודבל ומש בגשנ" האירבה לכבש ןוויכ
לש בצמב אוהש ,אצמנ ,ןכש ןוויכו ,םימשו ץרא לע דבלב הראהו ויז ,"ודוה" קרו ,ודבל
...ןיטולחל המואמ ול ןיאש אכודמ ינע

,שדוקה ינפואו תויחו םיפרשה תודוא רבודמ םשש ,עמש-תאירק תוכרבל עיגמ ךכ-רחאו
החקלנש תימהבה ושפנ שרושב ןנובתמו ,'וכ ךורבו שודק תרימא לש העונתב םידמועש
אצמנש ןוויכ ,ירמגל רדעהב אוה םיכאלמה תדובעד ןיינעה ולצא וליאו ,ל"נה םיכאלמהמ
.הזה-םלוע יניינעל קר ךיישש בצמו דמעמב

ילב ףייעו הייצ ץראב" ותויהל ןואמיצהו הוואתה לדוג דצמ ...ושפנ רמב הכבי הכב - זאו
,ונובערו ונואמצ עיבשיו הווריש ונממ שקבמו םלועה ארובל ללפתמ וזכ העונתבו ,"םימ
...רתוי לובסל לוכי וניאש ןוויכ

לע בישהל ונממ שקבמש ,ןקזה ונברל לימאהמ קיזייא 'ר דיסחה חלשש ליטעצה ךרד-לע -
.שממ ושפנב עגונ רבדהש ןוויכ ותלאש

ירהש - תולגה ןמזב םגו ,םיטושפבש טושפל וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו
לכב תוננובתהה ידי-לעש - לכל הוושה ןפואב הליפתה חסונ תא ונקית הלודגה תסנכ ישנא
אובל לכוי ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ ,הרשע-הנומש דע "ובוט המ"מ ,הליפתה יקלח
םייקמ ,ה"בקהל ללפתמ רשאכ ,זאו ,םיניינעה לכב ולש ןורסיחה תא שיגריש בצמו דמעמל
.םויב םימעפ 'ג הרותה ןמ השע תווצמ
- םחנמ-תרות ;הגומ יתלב - ז"ישת'ה ,ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)
(282-283 'מע חי ךרכ ז"ישת'ה תויודעוותה

יבר יצוצינ


רייגתנש רג


תדילבמ וליפא רתוי לודג שודיח שי ,יוג רייגל תורשפאב
תיילג היה ,התלכל סחיב הפיקת התייה אל ימענ םא * דלי
םיצורשכ * לארשי םעב "ישימח סייג" שמשמו ידוהיכ םושר
המשנ וב סינכהל ךירצ ,הירכונ םאל דלונש דלי ץמאל
םירג לע * ה"בקה עבקש ךרדב קר םישוע תאז תאו תידוהי
םירויגו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תוללכ לע (138-139 'מע א"כשת שדוק-תוחיש - א"כשת חספה גחד 'ב ליל) יברה ירבדב חתפנ
:תוריגה ןיינע

לא הצקה ןמ - ארוהנל אכושח אכפהתא - שודיח לש ןיינע אוה ללכב תוריג
אוה ךכב שודיחה .ירמגל שודיח והזש ,שודק ףוג היהנ הפילק לש ףוגמ .הצקה
ןיינע אוה הדילה ןיינע ,ןכש - לארשי תבו ןב - דלי דלונשכ שודיחהמ רתוי
לא הצקה ןמ יונישו תואיצמ תכיפה והז רויג וליאו ,ןיאמ שי תואיצמ לש
ןיא (ןוימדה ף"כב ןטקכ) "דלונש ןטקכ רייגתנש רג" ל"זח ורמאש המו .הצקה
המכו-המכ-תחא-לע .שודיחה טילבמ הברדא אלא ,תוריגה ןיינעב ןועריג הז
.'וכו הרות ןתמו םירצמ-תאיציב לארשי ללכד תוריגה

א"דיחה לש אלפנ קויד

(ג תוא 'ג תכרעמ תומדק-רבדמ) א"דיחה לש וקויד אוה ריכזהל הברה יברהש םיקוידה דחא
החפש" ,"לידגהש ןטק" ךרד-לע) "רייגתנש יוג" אלו "רייגתנש רג" ,ל"נה ל"זח ירבדב
ןושל ןוחב .ימד דלונש ןטקכ רייגתנש רג" :א"דיחה בתוכ ךכו .(הזב אצויכו "הררחתשנש
רה דמעממ םינפל תאז יכ תורוהל ,'רייגתנש יוג' ורמא אלו 'רייגתנש רג' ורמאש בהזה
ורמאש ומכו .רייגתהל דואמ בר ןמז רחא אבה ,הזה רגה שפנ אצמנ םש ,הרותה ונלביקש יניס
דמעמב ת"אשנו הדמע וז שפנ םימיה זאמש אצמנו ,יניס רה דמעמב ודמע םירגה תושפנד ל"זח
."'רייגתנש רג' ורמא ריפשו הזה ןמזה דע ייוהתשאד אלא יניס -רה לש אלפנה

הרעה 89 'מע ףוס י ךרכ תוחיש-יטוקל האר) תורוקמ ול ףיסוה ףאו הז קויד ססיב יברה
םש) דוסה תרותל ךיישש קויד הזש (83 'מע ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ריהבה תאז םעו .(41
?המל הז לכו .הכלה ירדגל ךייש וניאו (82 'מע

ךורע -ןחלוש האר) ותונטקב השעש םירבד לע הבושת תושעל ךירצ ידוהיש הכלהב וניצמ
ךירצ רגש וניצמ אל לבא .םהב בייוחמ זא היה אלש ףא ,(אי ףיעס ג"מש ןמיס ןקזה ר"ומדא
ללכ תוכייש ול ןיא תוריגה ינפלש ןמזהש ןאכמ .ורויג םרט השעש םישעמ לע הבושת תושעל
.(םש ןייע) ןכ-ירחאש ןמזל

םדליל םירוה תבוח

-יטוקיל האר) ןלהל אבומ החסונו ,תקתרמ יברה תבושת .ירכונ דלי ץמאל שקיבש גוזב השעמ
:(403 'מע אכ ךרכ תוחיש

תנמ לע אוה - דלי ןתונ םשהשכ :'יחת ותגוזל ריבסי - ץמואמה דליל עגונב
םיקשמו םיליכאמ םה :אמגודל ,םאו .ויכרצ לכ ול ונתי דליה םהל ןתינש ולאש
- רשויו קדצד ךוניחב ותוא םיכנחמ םאב .אל ואל םאבו ,אירב אוה - ותוא
היוג םאל דלונש דליב רבודמהשכ .'וכו אל ואל םאבו ,ותמשנב אירב אוה
ירה ,ל"נהל דלונש ןוויכ - רתויב ירקע ןיינע ףסונ שורדכ וצמאל םיצורו
המשנ וב סינכהל םהילע - שורדכ וצמאל םיצורהו ,יוג תמשנ ותדילב ותמשנ
דליה םאב המשנה ףילחיש - ותרותב רמאו ,םשה אוה המשנה ןתונ .תידוהי
םשה ןוצרכ והוכנחיש וטילחי םיצמאמהו הוקמב ותוא וליבטי ,ותוא ולומי
רסחי היהתש הביס הזיאמ םאב .תידוהי המשנ וב סנכית זאו - (תווצמ תרימש)
.ידוהי וניא לש - דלונ הב ותמשנ וב ראשית - ל"נהמ דחא

:םייסמ יברהו

ןיא ,תידוהי הניא המשנהש ןוויכו (תוריג - והזש) המשנה ףילחהל הווצמ ןיא
םע ולש רשקה זא לבא 'וכו ידוהי ךוניח וכנחלו וליבטהל ,ולומל םיבייוחמ
ותו ,יוג ינשהו ידוהי םהמ דחאש םידידי ןיב רשפאה יפכ קר - םיצמאמה
...אל

...ןירדהנסב ויה

ותמדקהב ,ם"במרה רובס ךכ) םירג ויה םמצע םה םא תקולחמ שי - ןוילטבאו היעמש יבגל
םירג יאצאצ קר ויהש וא ,(ארונטרבמ הידבוע ונבר םג רובס והומכו ,'הקזחה די' ורפסל
.(דועו ,תורודה רדס לעב ,גארפמ ל"רהמה)

ויהש העדכ עירכמ (16 'מע ג ךרכ 'םחנמ-תרות' - א"ישת חספה גחד 'ב ליל תחישב) יברה
םידימעמ ןיא םירגו ,ןירדהנסה ירבח ויה ןוילטבאו היעמשש ןוויכמ תאזו ,םירג יאצאצ
אל םישמ התאש תומישמ לכ" ,"ךילע םישת ךיחא ברקמ" (וט ,זי םיטפוש) רמאנש ,ןירדהנסב
.(ד הכלה א קרפ םיכלמ 'לה ם"במר .נ"שו .ב,וע ןישודיק) "ךיחא ברקמ אלא ויהי

"דסח תרות" איה הרותה

תוילאוטקא תוארוהל סחייתה הבש תקתרמ החיש יברה עימשה א"לשת תועובשה גח תודעוותהב
:רמא ראשה ןיב .(ךליאו 353 'מע ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') תור תליגממ תוישעמו

.תוירכנ םישנ םש ואשנו ץראל-ץוחל (ןוילכו ןולחמ) םידוהי ינש ודרי עודיכ
(תופסותה שוריפ יפל - ויתודכנ וא) ויתונב םא-יכ ,םתס תויוג הלא ויה אל
תאו ןתדלומ תאו ןצרא תא תובזוע הלא תוירכנ ,הנהו .באומ ךלמ ןולגע לש
ןהילעב לש םמיא ,ןתנתוח התיהש הידוהיל תופרטצמו ,סחיה םורבש ןהיבא תיב
,באומבש רשואה לע תורתוומ ןה .שדוקה-ץראל תולעל תנמ -לע ,םיחונמה
בושנ ךתיא יכ" :רייגתהל ןנוצר לע תוריהצמ ןה םש ,לארשי-ץראל תועיגמו
םעטמ ילכלכ עויס לכ וא "תונכוס"ה םעטמ תוריד ןהל תופצמ אל ."ךמעל
.התייחמל םיינע תונתמל תקקזנ תור תא םיאור ונא רתוי רחואמ ירהש ,הנידמה
,לבסל תונוכנ ןה ..."היילעה דודיעל" תיבבל םינפ-תלבק ןהל הפצמ אל ףא
!ןהילעב לש םמע ךותב תויחל ידכ תאז לכו

-לע תולגמ ןהש הברקהבו ןהיעינמב ללכ תבשחתמ ימענ ןיא ,תאז לכ תורמלו
יכרד ויה היכרדש ...וז ימענ ...ןתוא החוד איהו ,לארשי םעל ףרטצהל תנמ
אל איה ...התלכ תא הנממ הקיחרהו זוע הרזאתה ,הילע דיעמ המשש יפכ ,םעונ
טופש" זא היהש ןוויכ) םחל-תיבב ינבר ןיד תיבל ןתונפהל וליפא התסינ
"לקי"ש "ןיד תיב" אצמת אמש הששח - "ויטפוש תא טפשש רוד - "םיטפושה
השוחבו ,"ריינ לש רויג"ב קפתסהל תנווכתמ הפרועש דימ החכונ איה ;(הילע
.הפרוע תא התחד ךכ םושמו .לארשי ללכל תורצ איבמ הזכ רויגש הניבה אירבה
...תירזכא איהש הילע ורמאי אמש העתרנ אל

הוולמה ,ויטרפ לכל יתימא רויג ,הכלהכ רויג רייגתהל הצורה ,תור תא קר
והווירש" דוד הנממ אציו תור התכז ןכא .ימענ הלביק התוא קר ,תווצמ תלבקב
התצרש וז ,הפרוע לש הנב היהש ,תיילג תא חצינשו ,"תוחבשתו תורישב ה"בקהל
-םעל תפרטצמ הפרוע התיה ול... .לק "רויג" ,"ריינ לש רויג" רייגתהל
היה ,'וכו "ןכה הנוצרו התברקהב" תבשחתמה "תילרביל" השיגמ האצותכ ,לארשי
זא בבותסמ היה תיילג :דואמ רומח בצמה היה זאו ,תיילג הלצא דלונ זא םג
- אבצב תיילג לש הז תורישב אקווד ... ידוהיכ םושר היהו לארשי םע ךותב
.הפרוע תא התחד ןכלו ,"ישימח סייג" תנכס ,הנכס הנומט

:יברה ףיסוה (362 'מע םש) םירבדה ךשמהב

ןושאר טבמבשכ םג ,םייח תרותו ,דסח-תרות איה ונתרותש תעדל רייגתמה לע
,תישונא-לעו תיקולא איה הרותה ןכש ,"תירזכא"כ תרחא וא וז הווצמ תיארנ
.תילכש-לע איה ןכלו

יקצוטופ קדצה רג

רמא ךכ .תודעוותהב יברה ידי-לע רכזוה םינורחאה תורודהמ םימסרופמה קדצה ירגמ דחא
:(1577 'מע ,ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת תועובשה-גחד 'ב םוי תודעוותהב

םהרבא ארקנש "יקצוטופ ףרג"ה לש "טייצ-ראי"ה אוה תועובשה גחש - ריעהלו
."קדצ רג" היהש ינפמ ,םהרבא ןב

ךורע-ןחלושהמ ותוכמס תא באוש

:(410 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ל"שת םירופב יברה אטבתה ךכו

לכל ...ללכ ספות רויגה ןיא - ךורע-ןחלושב קספנה יפכ אלש רייגל הצורה בר
ברה לש וניינע .ךורע-ןחלושב רומאל םאתהב אלא ברה לש ותוכמס ןיא ,תועדה
םניאש וא ,"תונטקה תויתואב" םיאצמתמ םניאש הלאכ םנשיש העשבש ךכב אטבתמ
עדוי ,ברה ,אוה ירה - םייוסמ שוריפ םיניבמ םניאש וא ,תודוקנ ילב םיארוק
בר" אוהש רבדה שוריפ ןיא .בר תויהלמ לדחי - "המרופר" השעי םא ךא .הז לכ
.קספ וניד קספ ןיאו רויג ורויג ןיא ןכלו ללכ בר אוה ןיא ;"ימרופיר

"הזב טעמל םילדתשמ"

אלא ,םירג תוברהל ("טינ ךיז טגאי ןעמ") םילדתשמ אלש דבלב וז אל ירה - םירגל עגונב"
םייווד לארשי -ינבש םהל םירפסמו םתוא םיריהזמ ןכלו ,הזב טעמל םילדתשמ ,הברדא
,רויגה תביסל עגונב דשחה רתוי ןטק זאש ,תולגה ןמזב וליפא - הז לכו ,'וכ םיפוחסו
ורייגתנש ,"םירורג םירג" דבלמ) ללכ םירג ולביק אלש המלשו דוד ימיב המכו-המכ-תחא-לעו
'מע חי ךרכ 'םחנמ תרות') ז"ישת הבאושה -תיב-תחמש תחישב יברה אטבתה ךכ - "(ןהילאמ
.(58

ולשמ דיקפת "רביא" לכל

רואב המייקתהש ,'ד"בח םע השיגפ' ךלהמב ידוהי טנדוטסל יברה בישה הלאה םירבדה חורב
יברה לא סנכיהל ,'השיגפ'ה יפתתשמ ,םיטנדוטסה וכז םוי ותואב .כ"שת רדא 'ה ,ינש םויל
'ד"בח-רפכ'ב ישפוח-םוגרתבו 412 'מע ,כ"שת שדוק-תוחישב םיעיפומ םירבדה) 'תודיחי'ל
.(35 'מע 45 ןויליג

?תוריגה ןיינע לע א"טילש ר"ומדא ק"כ תעד המ :לאש םהמ דחא

ידוהי .םירג רייגל םיניינועמ ונא ןיאש ,ידוהי לכ לש ותעדכ" :הנע יברה
דוע ונינפל .בוט יוג תויהל ךירצ ,לידבהל ,יוגו ,בוט ידוהי תויהל ךירצ
לש םדוק עטקב=] ל"נכו ,םידוהיה לש ינחורה םבצמ רופישב הבר הדובע
שורדל שיא לש ותעד לע הלעי אלש ןבומ .םירביאהו ףוגהמ לשמב ['תודיחי'ה
ידוהי ךירצ ,ללכב האירבב םג ךכ .וריבח לש ודיקפת תא אלמיש דחא רביאמ
.יוגכ וידיקפת תא עצבל ךירצ ,לידבהל ,יוגו ,ידוהיכ ודיקפת תא אלמל

םיתיעה ונתשנ

- הלאשה לע יברה בישה (1576 'מע ,ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' האר) ג"משת תנש תוחישב
קרפ ףוס םיכלמ תוכלהב) ם"במרה בתוכש יוויצה עיפומ אל ךורע-ןחלושבש ךכל הביסה המ
ה"בקה ןהב הוויצש ינפמ ...חנ ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל" ,('ח
:רמא הכו ."'וכ

ימי ירבדב עודיכ ,שממ תושפנ-תנכסב ךורכ רבדה היה א"מרהו ףסוי-תיבה ןמזב
וקתנל והשימ לע העפשהכ שרפתהל לוכיש ןיינע לכמ ורהזנ המכ דע לארשי
ינב ווטצנש תווצמ םייקל יוג לע עיפשהל - ןדיד-ןודינבכ ,'וכ ותנומאמ
ןוויכמו .'וכ רייגתהל ומצעמ אבש רגל רוזעל וליפא ורהזנש דעו ...חנ
-ןחלושב רבדה שרפתנ אל ,ןכל ,תושפנ תנכס תניחבב רבדה היה םהה םינמזבש
.ךורע

םירצמ תאיציב רפיס אביקע יבר

םאה ,הלאשל יברה סחייתה (255 'ה 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת חספה גחד 'ב ליל תחישב
:םירצמ תאיציב חספה-גחב רפסל בייוחמ רג

תולגה ןיינע לכ ירהש ,םירצמ-תאיציב רפסל רגה בייוחמ םא תיתכלה הריקח שי
אוהש םהרבאל הרושק הניאו] ("םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ") קחצימ לחה
רוגי יכו" קוספהמ תאז דמול אוה .ןכש עבוק שודקה םייחה-רואה ?[םירגל בא
רפוסמהמ ךא ,םירחא םישוריפ םג דומלל ןתינ ומצע קוספהמ םנמא ."רג ךתיא
-תאיציב רפיס ,םירג ןב אוהש ,("קרב-ינבב ןיבוסמ") אביקע יברש הדגהב
"'וגו רוגי יכו" קוספהמ דמל ןכא אביקע יברש םיאור ,ךכב רדיה דועו םירצמ
.םירצמ-תאיציב רפסל םיבייוחמ םירגש

שפנ-תוריסמל םיבייוחמ םירג םג

תחישב) יברה עבוק - "םירג לצא םג אוה השוריב וניבא םהרבא ליחנהש שפנ-תוריסמה חוכ"
:ךכל קומינהו (67 'מע ,ב ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת ךל-ךל תשרפ שדוק-תבש

- בקעיו קחציל ןכ-ןיאש-המ] וניבא םהרבאל םיסחייתמ םה םגש ןוויכ
ם"במרה בתכש ומכ ,םהרבא ינב םיארקנו [םהמ ודלונש לארשי-ינב קר םיסחייתמ
רמול םילוכי םירג םגש ,(ימלשוריה ירבד דוסי לע) העודיה ותבושתב
םהרבאש ןוויכ - ןכלו .םירגה לכל בא אוה וניבא םהרבאש ןוויכ ,"וניתובאל"
תווצמו הרותה םויק םהמ םג שרדנ - שפנ-תוריסמ לש רוניצה תא חתפ וניבא
.שפנ-תוריסמ םע רושקש ,ףקותה לכב

יבו'צגרה תעדל םיכסמ וניא יברה

תוכלה) ם"במרה לש ימויה רועישב דחוימ רואיב יברה עימשה מ"דשת יעסמ תשרפ שדוק-תבשב
יכ עירכהלו תוכז דמלל היה רואיבה לש ותרטמ .(ד-א תוכלה גי קרפ 'האיב ירוסיא'
רשפא-יאש תורמל ןיטולחל םימלשומו םימלש םה ,ןידכו תדכ םישענה ,הזה ןמזב םירויגה
.ןברק איבהל םויכ

דומילב ותטיש תאש) יבו'צגרה ןואגה ירבד לע וירבד תא ססיב םעפ אלש ,יברה יכ ןיינעמ
חוכו ףקות םירגל קינעהל ידכ הארנה יפכ ,תאז ,ןואגה לע הזב קלוח ,(רתויב אילפהו בביח
:(163 'מע וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) םירבדה ןכות ןלהל .רומג לארשי לש

,הזה ןמזבו ...ןברקו הליבטו הלימב ,תירבל לארשי וסנכנ םירבד השולשב" :ם"במרה בתכ
."ןברק איבי שדקמה-תיב הנבישכו ,הליבטו הלימ ךירצ ,ןברק םש ןיאש

וילע שיש אלא ,דבלב הליבטו הלימ ידי-לע רומג רג היהנ הזה ןמזבש ,הלוע ם"במרה ירבדמ
השולשב ךרוצ היה תיבה ןמזבש הדבועה ףא לע ,תאזו .שדקמה-תיב הנבישכל ןברק איבהל בויח
לארשי ירשכ לככ ...רומג רג תויהל ובכע ונברק" ןברק איבה אלו לבטו למש רגו ,םירבד
ירסוחמ תוכלהב ם"במרה ןושל - "לארשי ירשככ השענ אל ןיידעש םישדוקב לכוא וניא ...
לארשי השענ רגה ןיא הזה ןמזב םגד ,אצמנ יבו'צגרה ןואגה ירבדמ .'ב הכלה 'א קרפ הרפכ
.הזה ןמזב םישדוק ןיאש ןוויכ "ללכ רסחמ אל"ד אלא ,םישדוק ןיינעל רומג

תיבה ןברוח זאמ רייגתנש רג לכש רמול ןכתייה ,המתו יבו'צוגארה תעדל םיכסמ וניא יברה
!?םישדוק תליכא יבגל רומג לארשי לש ןיד ול היה אל

:יבו'צוגארה ומכ אל לבא ,יברה רמוא ,ראבל שיו

("רומג רג ותוא השוע ונברק" ,בויח ןושלב אלו) "רומג רג תויהל ובכע ונברק" ןושלה
תאבהש אלו ,(םישדוק יבגל) רומג רג תויהלמ ותוא תבכעמ ןברקה תאבה-יאש ,ךכ לע הרומ
ןיד ןיא הרות יפ-לעש ,הזה ןמזב ןכ-םאו .(םישדוק יבגל םג) רומג רגל ותוא השוע ןברקה
רומג רג השענש רחאלו ,דבלב הליבטו הלימ ידי-לע רומג רג השענו ,בכעמה רבד ןיא ,ןברק
.ןברקה תאבה ינפל םג םישדוק תליכאב רתומ היהי שדקמה-תיב הנבישכו ,דימתל הז ירה -

.רגה תשודקמ דירוי תיבה ןיינבש תעדה לע הלעי אל :(רסומה ךרד-לע) רחא ןונגסבו

אלו ,"תירבל לארשי וסנכנ םירבד השולשב" :ם"במרה בתכש - יברה םכסמו םייסמ - והזו
תולועפה שולש ידי-לע התייה םנמא תירבל הסינכה ."תירבל לארשי תא וסינכה םירבד השולש"
(ב .הליבטו הלימ - תירבל הסינכמה הלועפ (א :םיגוס ינשמ םיבכרומ השולשה ךא ,תורומאה
.(ןברק ןיד שישכ) ןברק תאצרה - הסינכה תא בכעמה רבדה תא הריסמה הלועפ
תודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(ב,אכ) םניח ישפוחל אצי תיעיבשבו דובעי םינש שש

,אמלע יווהד ןינש יפלא תישל זמר - "םינש שש"

'ה תא דובעל תונמדזה ונל תנתינ ,אקווד הזה םלועב ונייהד ,הז ןמז ךשמב - "דובעי"
,וז הדובע ידי-לע .תווצמ םויקו הרות דומיל ידי-לע

,יעיבשה ףלאב - "תיעיבשבו"

הכזנו ,םלועב םירתסההו םימלעהה לכמ םיישפוח היהנו ררחתשנ - "םניח ישפוחל אצי"
.אובל-דיתעלד םילענה םייוליגל
(ח"לשת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)


תומל ונחקית יחבזמ םעמ ...והער לע שיא דיזי יכו
(די,אכ)

וניא שדקמב דובעל ליחתה םאש) יחבזמ לעמ אלו יחבזמ םעמ" :רמאנ (א,הפ אמוי) ארמגב
"יחבזמ לעמ וליפא ,תויחהל לבא ,תימהל אלא ונש אל ...(ותדובע תא םילשיש דע ןידל חקלנ
,ותדובע עצמאב םג ותוא םיחקול ,הגירהל ןיד-תיבב ןודינש םדא לע תוכז דמלל עדי םאש -
.שדקמה-תיב תדובע תא םג החוד שפנ-חוקיפ יכ

-םויב דבועה לודג ןהוכ וליפאש םשכ .תודהיה תצפה תדובעל עגונה לכב האלפנ הארוה ןאכמ
ןכ ,רחא ידוהי לש שפנ-חוקיפ ךרוצל ותדובע תא קיספהל בייח ,םישדוקה-שדוקב םירופיכה
ליצהל ידכ רתויב םילענ םירבד םג תוחדלו קיספהל שי .ינחור שפנ-חוקיפ יבגל םג אוה
.תינחור הלצה םידוהי

וילעו (א,טל ןירדהנס) "אוה ןהוכ םכיקולא" - הלעמ יפלכ העיבתו השקב םג םה םירבדהו
.לארשי לש םתלצהב קוסעלו ,לוכיבכ ,לוכה תוחדל
(ה"משת'ה םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


לע ,המלש לע ,הש לע ,רומח לע ,רוש לע ,עשפ רבד לכ לע
(ח,בכ) הדיבא לכ


,איה ,('וכו םיאטח) יוצר-יתלב רבד לכל הביסה - "רבד לכ לע"

.לוע לש תוקירפ תובית ישאר - "עשפ"

,רמואו בותכה ךישממ ?וז לוע-תקירפ המשנל האב ןיאמו

;הבכרמבש "רוש ינפ"מ ושרושש ,ערה-רצי והז - "רוש לע"

זומת תפוקתב וליפא - ארמח" (גנ תבש) ל"זר רמאמכ ,תורירקל זמור "רומח" - "רומח לע"
שמש"ה תא ררקמ אוה ,תווצמהו הרותה קסעב תורירקל הנווכה ןדיד-ןודינבו ."היל ארירק
;"'יוה

אוה לוכהו הצור אוה לוכה ;לכל הוואתמ םדאהש ונייה ,"הרוזפ הש" ןינע אוה - "הש לע"
;ךירצ

;השעמו רוביד ,הבשחמ - ולש שפנה ישובלב םגופ םדאשכ - "המלש לע"

ותולפש העיגה ןכיה דע שח וניאו לכה תא םדאה דבאמ הז ידי-לע - "הדיבא לכ לע"
.תינחורה
(ב 'מע ח ףד בוט-םש-רתכ)


(בכ,בכ) ותקעצ עמשא עומש

קעצי יכ היהו" רמוא אוה (וכ קוספ) ןלהל וליאו ,"עמשא עומש" - הלופכ העימש רמאנ ןאכ
?לדבהה המ .דבלב תחא העימש ,"יתעמשו יילא

יילא קעצי יכ" קוספה .החנמו תירחש ,תיברע - תוליפתה שולשל םיזמור םיבותכה ינש אלא
ןאכ וליאו .דבלב תחא "העימש" וב רכזנ ןכלו ,תיברע - הלילה תליפתל זמור ,"יתעמשו
וב הרכזנ ןכלו החנמו תירחש :םייתש ןהש םויה תוליפתל זמור ("ותקעצ עמשא עומש")
.םיימעפ "העימש"
(זלק 'מע א קלח קחצי-יול יטוקיל)


(דכ,בכ) הולת ףסכ םא

.הלעמ הלעמ תולעתהל דימת תפסכנה המשנל זמור (םיעוגעגו הקושת ,ףסוכ ןושלמ) - ףסכ

,תמייוסמ הפוקתל האוולה תרותב םדאל הנותנ ,המשנה רמולכ ,"ףסכ"ה -"הוולת ףסכ םא"
םלועב היחי המכ םינשו םימי לש הבצק שי םדא לכל ."ורצוי םימי" ,(טלק םיליהת) רמאנכ
."האוולה"ב ול ונתינש םימיה ןמ םוי לכ יעבדכ לצנל םדאה לע .הזה
(ומ 'מע םוי-םויה)


(דכ,בכ) ךמיע ינעה תא ,ימע תא

(י"שר) ינע התא וליאכ ךמצעב לכתסמ יווה... :ימע תא

- ("ףוטעי יכ ינעל הליפת") ה"בקהל הענכהו תולטבתה - "ינעה"ד ןפואב הדובעה ידי-לע
.(ול םיליהת) "םייח רוקמ ךמע יכ" תניחבל "ילכ" םדאה השענ
(גלק 'מע ז"כרת םירמאמה רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,טבשב ט"כ

רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - 1רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
.2הכרב אלב התוא ארוק -

.םיקלח 15-ו 10:34 העשב שדוק-תבש יאצומ :דלומה

םויב 4רחמ ,(ץמקב 'ד ,חתפ-ףטחב 'א - רדא) 3ןושאר-רדא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ
.ינשה םויבו ,ןושארה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תודעוותהה קלחל שי ףרוחה תותבשב וליפא יאדוובו .תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא
.5םהיתבב תבש תדועסב תודעוותהה ךישמהל הב םיפתתשמה ולכויש הזכ ןפואב הרדסל וא

.6תבש יאצומב וא תבשב תודעוותה ןדיצמ ורדסי תונבהו םישנה םגש יאדכ

'הסינכ'ה רבכ הליחתמ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - 7"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.8שדוחה לכב הכרבה תכשמהל דעו ,רדא שדוחד

שיש ףקות ותואל עיגמ הז ןיאש אלא ,9ןושאר-רדא שדוחב םג תויהל ךירצ 'החמשב ןיברמ'"
לעופב 'לארשיל םיסינ ימי' ,שממ םירופ תא םיגגוח ובש ,ינש-רדא שדוחב 'החמשב ןיברמ'ל
.10"שממ

:החמשב תוגרד המכ

אוה רקיעה ירהש .הילא הלפטו הדובעב הסוכמ איה וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,הדובעה

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.11הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא יכ ,הווצמ-רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ (ג
.החמשה איה רקיעה יכ ,12תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,החמשב םיברמ

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
13ללכ השיגרמ וניאש דע החמשהב ךכ לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס
.

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר-רדא שדוח
הפוח תעיבק

םא ,לאשנ יברה .[ינשה ויצחב םג=] 14"שדוחה ימי לכב הפוח םישוע ...רדא שדוחב"
:15בישהו ,ןושאר-רדא שדוח ימיל םג הנווכה

לארשיו השמ תדכ הנותחב םידקמה לכ ,וננמזב - יתעד תוינע יפלו .16שוריפב יתעמש אל"
אבש בוריקהו הז-רבד-לע הטלחה - וליפאו) 'םיאנת' ויה רבכש ירחאל טרפבו .חבושמ הז ירה
תיתימאה הלואג ,דוד ןב איבמ 19ףוגבש תומשנ רמג םגש ,18ל"זח ורמאו .(17הז-ידי-לע
."המלשהו

-רדא שדוחב הנשה טייצראי יגהנמ גהני ,הטושפ הנשב רדא שדוחב ויבא רטפנש ימ :טייצראי
.21ינש-רדאב םג םהב גוהנל םירימחמו ,20ןושאר

,ןושאר םוי
ןושאר-רדא שדוח-שארד 'א ,טבשב 'ל

.[אמת ,בלת ,חכת :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

ןחלושה לע םיחפוט לבא ,זירכהל הרשע הנומש ינפל םיקיספמ ןיא) "אוביו הלעי" :תיברע
.(רוביצל תאז ריכזהל ידכ

הדסונש זאמו .ולסכ ט"יו ד"ויב ,הנשב םיימעפ דעוותהל ש"נא ויה םיליגר :תודעוותה
םע תודעוותה שדוח-שאר לכב רדסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תארוה התיה ,םימימת-יכמות תבישי
.22ש"נא תומוקמב םג רדסה טשפתנ ןמזל ןמזמו ,םידימלתה

-תיבו הליהק לכב ,םוקמו םוקמ לכב םידוהי ופסאתי 23שדוח-שאר לכבש ,רתויב ןוכנ רבד
תא שיא ךרבל ,"הכרבלו םייחל" ,"םייחל" רמול ,הרות ירבד דיגהל ,25תודעוותהל 24תסנכ
החמש ךותמו ,תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה דחיב לבקלו תובוטה תוכרבה לכב והער
תא רשקל יאדכו ."דימת התשמ בל בוטו" 26א"מרה ןיד קספכו ,החמש לש תודעוותה ,בבל בוטו
הלוגס הב שיש ,הקדצה תניתנ םע םג (לוחה תומיב) םיברב הרותה ירועיש תאו תודעוותהה
.27"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ש ,תדחוימ

.28ללה יצח ."אוביו הלעי" :תירחש

םגו ,"ודסח םלועל יכ ...אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ
,"ודוה" :לוקב םינוע [29ץ"שה אל לבא] רוביצהו "...ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב
םינוע רוביצהו ,"...לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;"...לארשי אנ רמאי" תחנב םירמואו
ץ"שה ;"...ןורהא תיב אנ ורמאי" תחנב םירמואו ,"...ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב
,"...ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,"...ןורהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ
רוביצהו ,"...'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;"...'ה יארי אנ ורמאי" תחנב םירמואו
."...ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע

,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת-שידק .םימעפ 'ג "...הידבז ...ןקז םהרבאו"
.םותי שידק

ןיליפת תחנה .ןילפתה תצילח .הרות-רפס תסנכה .וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .הרותה תאירק
,(שידקה רמול ידכ ,והשלכ) רומזמ .ןיליפתה תצילחו תוריכז שש ,תוישרפ 'ד ,םת-ונברד
.ףסומ ,שידק יצח

:ןכשמה תכאלמ תוישרפ

תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 30ןוויכמ"
ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 32ולא תוישרפבש ,31הווצת
(י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ
רמאמ םינפ-לכ-לע) 33הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב
,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 34םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
.35"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ"

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

.עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו

תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו דועו (ב
,36"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה-תיב ןיינב
.שממ לעופב תיבה ןיינב אלא

ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןושאר-רדאב 'א

.ל"נכ ,שדוח-שאר יגהנמו יניד

יעיבר םוי
ןושאר-רדאב 'ד

רשפאשכ דימ הנבלה תא שדקל שי ,תרבגומ תוננעה םא :יעיבר םויל רוא ,הלילב ישילש םוי
רחא דע ןיתמהל ןיאו ,(10:14 העשב הלילהמ לחה) 38דלומהמ (תעל-תעמ) םימי 'ג רחא םג 37
.39דלומהמ םימי העבש
ךכ לע ררועל שיש ,(הליפתה רחאל 'םיקידצ ךא' תרימא רבד-לע ררוע יברהש רחאל) יברל בתכש םדאל הנעמב (1
םירמואש םיגהונ שיש ומכ אלו ,הליפתה םויסבש םיליהת תרימא ינפל 'וכו הננרנ וכל םיקוספה רמול םיכירצש"
עטקה ףוסבו ."םיקוספה רמול םיכירצש" םילימה ינפל] "יתעמש אל" יברה בתכ - "םיליהת רומזמה ףכית
המכבש ףא) - "'וג ןתי ימ" [:םיליהתה רפס םויסב םירמוא שיש םיקוספה תודוא אל םג] ופוסבש אלו" [:ףיסוה
,ןפוא לכב .הזב תורוהל ידיב ןיא ןכלו ,(ןכ ספדנ [ת"הק תאצוה 'קחצי ףסוי להוא' םיליהתב ללוכ] ת'םילהת
ירהש ,תואיצמהל םיאתמ וניא יכ - "הננרנ
וכל" וינפל רמול ךירצ ןיא הליפתה ירחאלש "םילהת"בש רמול שי
י"ע םסרופ ומוליצש ,ק"יכ הנעמ) ".ותרימא לולשל שי םג ילוא ןכלו !?"וכל" והמו ,ןנירו ללפתה התע הז ךא
תובית-ישארה וחתפנ ןאכ .11 'מע 789 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןיילק 'יש ןימינב 'ר ח"הרה תוריכזמה רבח
ןויליג 'תורשקתה') תישארב תבשל 'עובשה חול'ב רפוסמה תונוכנ תא קודבל שי הז פ"עו .(רבסהו קוסיפ ףסונו
הארוה םניא - םירבדה םינוכנ םא םגו ,םיליהתה לכ תא ורמא רשאכ ולא םיקוספ רמא יברהש ,6 הרעה (חכת
.םיברל

.תישארב תבש ,ד"בח-ללוכ חול (2

- ל"ירהמ' 'סב יכ םא ,595 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקילבש בתכמב קתענ ןכו ,ד"בח-ללוכ חולב אוה ןכ (3
-ירעשו זכת 'יס ג"מרפ ,א ק"ס וכק 'יס ז"עהא מ"ח ,(תורעהב נ"שו ,דלת 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ
."ןושארה" ל"צש ובתכ ח"לס 'י רעש םירפא

חסונב תרוסמ ילעב ץ"ש גהנמ ררבל יאדכ" :ןוושחרמ שדוח-שאר ה"ד הרעה 555 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקלב (4
.כ"נבו ו"ס וכק 'יס ע"האח ע"ושמ ריעהלו .'וכו ח"ר ימי 'ב ,שדוח רחמ :םיכרבמ ק"שב שדוחה ימי תזרכה
תזרכהל רשקה המ עדוי יניאו .ח"ר ימי תודוא אלו ,םישדוחה תומשב קוידה תודוא רבודמ םש ע"האב] "ע"צו
יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה לבא ,תפסות לכ אלל דימת עיפומ ד"בח-ללוכ חולב .[שדוחה ימי
"ןושארה םויב ותרחמלו" 'א םויבו ק"שב לחשכו ,"...םויב רחמ" שדוח רחמב רמול גהנ ,ה"ע ןאמרעטסוש
.המואמ ףיסוה אל ח"ר ימי ינש םתסב לבא ,(בורקה 'א םויב לולשל)

.אס 'מע םש םג הארו .ד 'מע י ךרכ ק"גא (5

.םש (6

.א,טכ תינעת (7

.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח (תרבועמ הנש) ט"משת תוחישה-רפס (8

ןעוציבו תובוט תוטלחה תלבק ידי-לע השענ החמשה 'רוניצ' תחיתפ) 391 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפסב ןכו (9
,(החמש יניינעב םוי לכב ךלוהו ףיסומו ,םיחמשמה םירבדב תוברהלו ףיסוהל םינפואה לכב לדתשהל ,ידיימה
.דועו ,זצק 'מע ז"ישת שדוק תוחיש ,טסק 'מע ב"כח ,גמר 'מע ה"ח ק"גא

יאכז םוי םושמ וקומינו ,(סנכנשמ ה"ד םש תינעת) י"שר ירבד רואיבב 349 'מע ז"טח תוחיש-יטוקיל (10
ןכ) חספו םירופ ימי תא לארשיל האיבהש איהש ,'לארשי לש ןעישומ' - ה"ערמ תדיל ובש ,רדא 'ז ,הז שדוחבש
ץבעי תליאש ת"ושכ אלד הזש ,םש ןייצמו .(ןושאר-רדאב עריא ומצע םירופ סנש ,ימלשוריה פ"ע תועד םש איבמ
.חפ 'יס ב"ח

.נ"שו ,38 'מע םיגהנמה-רפס האר (11

.345 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ופוסב ופרת 'יס ח"וא יקומנ (12

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל - ןיינעה לכ (13

םיכיראתה תולבגה לכ תא הב ראובמה םעטמ לטבל (ותומכ םיברו) הז הנעמב הנווכה .76 'מע םיגהנמה-רפס (14
.םסרפתנש יפכו ,םש תועיפומה

'מע ז"ח ךלמל-קידצ - לאירבג-יעטנ ס"חמהעב רענניצ 'יש לאירבג 'ר ג"הרהל ,ו"משת טבשב 'י םוימ (15
.תורעהו תורוקמ ומשרנו ,תוביתה -ישאר וחתפנ ןאכ .טצ 'מע ד"ח 'גהנמו הכלה ירעש' ,227

שי תאזו ,'החמשב ןיברמ'ב רבדה יולת ,15 הרעהבו 538 'מע ב"ח תוחיש-יטוקילב ראובמה פ"ע ,הרואכל (16
.ליעל ןמסנכ ,םיבר תומוקמב יברה עירכהש יפכ ןושאר-רדאב םג

.הנותחה דעומ תמדקה םיבייחמ םה םגש - הלכהו ןתחה ןיב (17

.ב,חכ א"ח רהוז .א,בס תומבי "ףוגבש תומשנ לכ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא" (18

.'ףוג' ומשש תומשנה רצואב תואצמנה תומשנה לכ תא הזה םלועל דירוהל - אוה היברו הירפ תווצמ םעטש (19

-יטוקיל הארו .בת ס"וס ד"וי א"מרב הדיחי העד .ז"ס ח"סקת ח"וא א"מרב "גהנמה ןכו" תירקיע העד (20
.ןושארב ל"צש העדהכ וגהנש ,ללכב טייצראיו רדא 'זל רשקב רוריבב עירכמש ,5 'עה 342 'מע זט ךרכ תוחיש

,ט"נקת 'מע ב"ח לאירבג -יעטנב פ"כו ,(ינש-רדאב קר - םש רבחמה תעדל) םש ח"וא א"מרב היינש העד (21
.ש"נא ןיב ץופנ ןכו

.ש"ייע ,דכש 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (22

.276 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש םג האר (23

.תסנכה -תיבב םייקתהל תוכירצ שדוח שארד תויודעוותההש ,ןסינ 'ל 'םוי םויה' חולב (24

ז"הדא ע"וש) אקווד תפ לוכאל בויח ןיא לבא (חית ס"ר ע"וש) שדוח-שארב תונעתהל רוסאש קספנ אנידל (25
.(י"ס חפק 'יס

י"שר .חי,ה,כ א-לאומש) אלמ ארקמ הרוקמש ,ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' האר :שדוח שאר תדועס
דובכ ינפמ (א :הימעטו ,הב תוברהל הווצמש קספנ וב ,טית 'יס - דחוימ ןמיס הל ןתינ ע"ושבו (םש ק"דרו
בוט-םוי אוהו ,םישנל הכאלמ תיישעב רוסא םויהשו ןיפסומה תליפת רוכזנש ידכ (ב .לארשיל הרפכ אוהש ,םויה
שאר 'לה םייח תוחרא) הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש ןמזב הנבלה ידעל ןישועש הדועסל רכז (ג .םישנאל ףא
הדועסשו ,(148 'מע ו"צרת ש"הס האר) תפ לוכאל רדהל בוטש :םש םינורחאהמו .(ג"מסו וב-לכ .ותליחתב שדוח
.הלילב אלו םויב איה וז

-שארמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ"ש ורמא שדוח-שאר תדועס לע םגש אנהכ ברד אתקיספמ איבה םש רוטב
.ז"טב אבוהו ,"ול ןיפיסומ ,ףיסומ םא ...םישדח ישארו םיבוט םימיו תותבשב איצומש הממ ץוח ...הנשה
'להו ג"ס במר 'יס ז"הדא ע"ושב םג הכלהל האבוהש] וז ארמימב 'שדוח שאר' רכזנ אלש המש ,שריפ ףסוי-תיבבו
.אוה 'בוט םוי' ללכבש רמול שי ,ארמגב [ז"ה א"פ הרות-דומלת

.םייח-חרוא ע"ושה ףוסבש ה"גהב (26

ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב אבומהמ ריעהלו .539 'מע ב"ח נ"שת'ה תוחישה-רפסמ - ןיינעה לכ (27
.שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמש ,זע

הכרב ינפל אלא תאז תונעל ןיאש רורב ,'ללהה תא אורקל' ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל שי ןכיה הלאשל (28
ץ"שהש ירחא ןמא ןינוע ןיא תווצמה תכרבבש ד ס"וס טנ 'יס ז"הדא ע"ושמ וריעה רבכו ,ומצעל דחא לכ ךרבמש
ללכ ןווכמ ץ"שה ןיא בורה לע וישכעש אלא" ח"ס טירת 'יסב כ"שמו ,הווצמהל הכרבה ןיב הכרבה םייסמ
רחא ןמא תונעל לכויש ידכ ,ץ"שה םייסיש םדוק םייסל רהזיו ,שחלב ומצעל א"ואכ ךרבי ןכל ,םירחא איצוהל
בלולו ללהב םגש רמול קר (םירבדה רוקמ ,ג ק"ס א"מב חכומכ) הנווכה "...ללה תכרבב ןידה ןכו ,ץ"שה תכרב
.(גרבמל 'יש באוי ברהל הדות) ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל ןיתמי םש םגש אלו ,ומצעל דחא לכ ךרבי

םיגהנמה-רפסב ספדנכ אלדו ,ירשת 'ל םוי םויהב עמשמ ןכו ,המ 'מע ,(ךליאו ג"לשת) יברה לש פ"שגה (29
,ןיישדנומ 'יש י"רו רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - 'וכו רבעב 'תורשקתה' תונויליגב ,'רצוא'ב םשמו 41 'מע
.73 'מע ט"יתת ןויליג 'הרות ילהא - םירואיבו תורעה' ץבוק

,תסנכ-תיב המכב ז"יע הרוקש יפכ] לטבל אלש תנמ-לע ,םינזחה גהנמכ 'ודוה'ב ונגני אלש דיפקה יברהש א"י
ן"ר) "םיקרפ ישאר תונעל הווצמ"ש תירוקמה ללהה תנקת הרמתשנ הבש ,וז היינע [העידי רסוחמ ,ש"נאמ םג
דיחיה םג ונגהנמלש אלא .נ"שו בית 'מע 'ללה' ךרע תידומלת-הידפולקיצנא .בכת 'יס ע"ושוט .ב,חל הכוס
'שער' לש ןפואב 'אנא'ו 'ודוה' םינועש לארשי גהנמ"ש טרפבו .(ט"ס םש ןחלושה-ךורעכ אלד ,ולא תוינע רמוא
.םסרפל הווצמו .146 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' - "'םערוטש'ו

הרעה הארו .[עוביר יאצחב רגסומה איצוהל] ןלהלד 29-34 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (30
.םש 86

.תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו (31

.לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ-להקיו תוישרפב כ"אשמ (32

.'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ (33

.םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ (34

ראשל אלו ,(ת"תח ירועישב םיעיפומ םהש םימי םתואב קרו) וללה םיאשונל קר הנווכהש החישה לכמ רורב]
.ולא תוישרפבש םיניינעה

,('וכו תרוטק ,תונברק תברקה) ותלועפב אלא ןכשמה תיישעב םינד םניאש םירמאמה םג הזב םיללכנ םא ע"צו
םחל תייפא ומכ ,ןכשמה תלועפב רושקש המש הרואכל עמשמד ,םש י"שריפבו "הפוא טקנו" ב,דע תבש 'מגב ןייע
,וצ) הנשמב האצוה תכאלמ יבגל רמאנ ,ךדיאמ .'ןכשמה תכאלמ'מ תודמלנה תבש תוכאלמ ט"לב ללכנ וניא ,םינפה
תחיתפב עיפומ אשונב ןויד .היינבב ללכנ הז םג ילואו .םישרקה תלבותב ,"םייולה תדובע התיה ןכש" :(א"עס
.[ע"עו ,לט ילגא 'ס

.םיטפשמ פ"ר י"שר (35

.[ידוקפ פ"ר שמשו רואמל ונייצ ,דחוימב ולא תוישרפ ןיינעבו] די תוא וצ 'פ אמוחנת-שרדמ (36

.ב ק"ס גל קרפ ללוכה רעש ,ורבעש םינש ןוושח תליחת ד"בח-ללוכ חול (37

.דועו ץ"בעי רודיס ,וכת ס"וס ג"מפו א"מ פ"ע ,ל"נה ד"בח-ללוכ חול (38

הז לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תהגהב ןכו .ז ק"ס וכת 'יס א"ממ ,ופוסב ש"ייע ,ב תוא גל קרפ ללוכה-רעש (39
יגהנמו יניד' 'סבו גל-בל ק"ס וכת 'יס םייחה ףכב אבומה הארו .הפוסבו (489 'מע ז"משת רוא-הרות רודיסב)
.32 'עה ב"יפ 'ד"בח - שדוח-שאר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il