- ו"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'א רדאב 'ה * המורת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"הילזמ אירב" לש םיישדוח


הנושארה תבשה איה רשאב ,תובר תולוגס שי וז שדוק-תבשל
ונבר השמ תוקלתסהו תדלוה םוי ,רדאב 'ז ברעו ,רדא שדוחב
רתיב ,תודהיה יניינע לכ לשו ידוהי לש ולזמ ריאמ רדאב *
קזחתהלו ףיסוהל ןמזה אופא והז * הרתי החלצהבו ףקות
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תווצמו הרותד הדובעה תוללכב
ונרוד


.ןושאר רדא שדוחד הנושארה תבשה איה וז תבש

תשרפ - עובשה תשרפל עגונב :הנשה תועיבק דצמ - וז תבשב םיניינע דוע םנשי ,הזל ףסונו
.רדאב השש - שדוחה ימיב תועיבקל עגונבו ,המורת

תוכיישהו רשקה תא ראבל שיש ,ןבומ - קוידה תילכתו תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש ןוויכמו
,םירומאה םיניינעה לכ ןיב

טושפל דע ,לארשימ דחאו דחא לכל ןבומה ןפואב תויהל ךירצ ןיינעה רואיבש אלא ,דוע אלו
.םירומאה םיניינעה לכ םיכייש וילא םג ,רשא ,םיטושפבש

,1"רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל עגונב דומלל שיש הארוהה תא ראבל - רקיעהו
.ןמקלדכ

:ןושאר רדא שדוחד הנושארה תבשה לש התלעמ רואיב

ךפהנ רשא שדוחה" - הנשה ישדח ראש לכ יבגל הריתי הלעמ שי רדא שדוחבש 2ליעל ראבתנ
רדא שדוחבש ,ונייה ,"הילזמ אירבד רדאב הישפנ יצמיל" :4ארמגה ןושלבו ,3"החמשל 'וג
.הריתי החלצהבו ףקות רתיב ,תודהי יניינעו ,ידוהי לש ולזמ ריאמ

,ןושאר רדא ,רוביעה תנשד רדא שדוח - תוגרד יקוליח המכ םנשי אפוג רדא שדוחב הנהו
.ןמקלדכ ,הנושארה תבשל דע ,ובש תבשה ימי

:רוביעה תנש

ןטק רוזחמ לכב (תוטושפ הרשע-םיתשו) "תורבועמ םינש עבש"] רוביעה תנשב דחוימה יוליעה
םרפסמ ("הילזמ אירב" ,"החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה") רדא שדוח ימיש - אוה [5הנש ט"יד
.הטושפ הנשד רדא שדוח ימי רפסממ לופכ

טושפ םג ןיבמש יפכ - רדא שדוחד םימיה רפסמ תלפכהד הלעמה רואיבב ךיראהל ךרוצ ןיאו
'וג ךפהנ רשא שדוחה"ד יוליעה ונשי םהבש םימי המכו המכ דוע ופסותינש םיטושפבש
,םויל םוימ ךלוהו ףיסומד ןפואב איה הדובעהש אלא ,דוע אלו ," הילזמ אירב" ,"החמשל
ימי לכ ךשמבש ןכתיי אלש םיטושפבש טושפ םג ןיבמש יפכ - 6"שדוקב ןילעמ" יוויצל םאתהב
שמשל"ד הדובעה יניינע לכב שדוקב תולעהלו ףיסוהל ךירצ יאדו אלא ,ודמוע לע ראשי וייח
."הילזמ אירב"ש שדוחב המכו-המכ-תחא-לעו ,7"ינוק תא

:ןושאר רדא

- ןושאר רדאב הריתי הלעמ שי ,הברדאו ,ןושאר רדאב םג םנשי - רדא שדוח יניינע לכ
וליפא (אלא ,הנשה ישדוח ראשל סחיב קר אל) תובישחו הלעמב םג ןושאר ,"ןושאר" ותויהל
.(2הכוראב ליעל רבודמכ) רדא שדוחל סחיב

:(ןושאר רדא - דחוימבו) רדא שדוחד תבשה ימי

יבגל ,ךורע -ןיאב ,"הלדבה" לש ןפואב יוליעל דע ,רתוי הלענ אוה תבשה םויש ןוויכמ
ימיב רשאמ רתוי ,ובש תבשה ימיב שגדומ רדא שדוחד יוליעה םגש ,ןבומ ירה - לוחה ימי
.ובש לוחה

:(ןושאר) רדא שדוחד הנושארה תבשהו

לכ ךשמב תבשה ימיב דחוימה יוליעל "8החיתפ"ה תלעפנ - ןושאר רדא שדוחד הנושארה תבשב
לכל הכשמהו הכרב תכשמנ - ובש תבשה ימימ ,רשא ,(ינש רדא ןהו ןושאר רדא ןה) רדא שדוח
.(9"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ") עובשה ימי

:המורת תשרפ ,עובשה תשרפב םג זמורמ - וז תבשד דחוימה יוליעה ,הנהו

םינפואה 'ד לכב 'וכ םיקומע םיניינע ,םיניינע יוביר םנשי המורת תשרפבש - םידקהבו
ןיא ,םיטושפבש טושפל םג ןבומה רואיב אוצמל שיש רומאה יפ-לע ,םנמא .הרותה ס"דרפד
יניינעל ךייש וניאש ןעוט םיטושפבש טושפה ירהש ,השרפבש םיקומע םיניינע רואיבל סנכיהל
,10הווהב בותכה רביד) ללכ-ךרדב ,רשא ,השרפה לש המש לע בכעתהל ,םא יכ ,'וכ המכחו לכש
םשד שוריפה והמ תעדל ןיינעתמ ,"המורת" אוה השרפה םשש ועמושב ,(11רבדת בורה לע הרותה
.השרפה

.13המרה ןושל ןכו ,11השרפה ןושל אוה - "המורת" - השרפה םשד טושפה שוריפה

לש ןפואב אוה ותוללכב רדא שדוחש ןוויכמ - רדא שדוחד הנושארה תבשל דחוימה רשקה והזו
אירב" ,"החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה" ,רומאכ ,הנשה ישדוח ראש יבגל המרהו השרפה
,"הילזמ

שדוחד לוחה ימי יבגל המרהו השרפה לש ןפואב םהש ,ובש תבשה ימי המכו-המכ-תחא-לעו
.רדא

רדא שדוחד תותבשה לכל "החיתפ"ה התויהל ,רשא ,רדא שדוחד הנושארה תבשה - דחוימבו
אב רבדהש ,ךכ ידכ דע ,המרהו השרפהד ןיינעה רתויב הב שגדומ ,(עובשה ימי לכל - םהמו)
.המורת תשרפ - וז תבשב ןירוקש השרפה לש המשב יוטיב ידיל

הששב - שדוחה ימיב התועיבק םע םג הרושק וז תבש לש תדחוימה התלעמ ,הזל ףסונו
:המדקהבו ,רדאב

,ונייה ,וירחאלש םויל ("ברע") הנכה ותויה - אוה םויו םוי לכד הדובעה יניינעמ דחא
תוללכמ לחה ,ותרחמלש םויב שרדייש יוליעל םיאתמה ןפואב תויהל הכירצ םויה תדובעש
ןפוא םג עבקיי - הז םוי תדובעד "םערוטש"ה ךרע יפל ,ןכש ,"שדוקב ןילעמ"ד יוויצה
.תרחמה םויד הדובעה

םימיל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,םויו םוי לכל עגונב םירומא םירבדה םאו
הדובעה ידי-לע - 14תדחוימ הנכה םישרוד םתובישח דצמ ,רשא ,"הלוגס ימי" ,םידחוימ
.("היתדיבע" דבלמ) הז דחוימ םויד "ברע" םג אוהש ,וינפלש םויב המיאתמה

:ונניינעל עגונבו

ןושאר רדאב) 15וניבר השמ לש (ותוקלתסהו) ותדיל םוי - רדאב העבש ברע אוה רדאב השיש
.(16

"17לארשי לש ןעישומ" - וניבר השמ תדילד יוליעה לדוג תא ןיבמ םיטושפבש טושפ םג ירהו
דימו ףכיתש ,ונייה ,19"הרוא ולוכ תיבה אלמתנ 18דלונשכ"ש ול םירפסמשכ טרפבו ,
םימעפ המכ רבודמכ) "הרוא ולוכ תיבה אלמתנ" ,'וכ הדובע לש ןיינע לכ ינפל דוע ,דלונשכ
.(20הכוראב

ךפהנ רשא שדוחה" - רדא שדוח לש וניינע תוללכ םע הרושק רדאב העבשב השמ תדיל ,הנהו
:"החמשל 'וג

רופ יל לפנ ,רמא ,הלודג החמש (ןמה) חמש ,רדא שדוחב רופ לפנש ןוויכ :21ארמגב אתיא
:י"שר שוריפבו ,דלונ רדאב העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי היה אלו ,השמ וב תמש חריב
."התימה לע רפכתש הדילה יאדכ"

- איה (םירופ סנ דצמ) "החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה"ד ןיינעה תוללכל הביסהש ,אצמנו
.רדאב העבשב השמ תדיל

,ןכש - רדאב העבש ברעב ,המורת תשרפ ,רדא שדוחד הנושארה תבשד תועיבקה תלעמ יהוזו
תבשה ימי לכד "החיתפ"ה] רדא שדוחד ןיינעה תוללכל סחיב וז תבש לש התלעמו הדוחיי
איה ,[הכוראב ל"נכ ,המרהו השרפה לש ןפואב ,(רדא שדוחד לוחה ימיל - םהמו) רדא שדוחד
יניינע תא הרישכמו תלעופה וז איהש ןוויכמ ,רדאב העבש ברעב התועיבק דצמ הריתי השגדהב
תדילד ןיינעה (22"םישענו םירכזנ הלאה םימיה") הנשנו רזוח ובש ,רדאב העבשד הדובעה
."החמשל 'וג ךפהנ רשא שדוחה"ד ןיינעה תוללכל הביסה - השמ

:המורת תשרפל רדאב העבש (ברע)ד תוכיישהו רשקה רואיבב ףיסוהל שיו

השמ תרות ורכז" ,23בותכש ומכ ,הרות :אוה - רדאב העבשב דלונש - וניבר השמ לש וניינע
.24"ומש לע תארקנ הרותה לע ושפנ רסמש יפל" ,"ידבע

תואד הפסוההו ,"הרות"ד תויתואה ןנשי "המורת" תביתבש 25עודיכ - המורת תשרפל רשקהו
.םוי םיעבראל הנתינש יפל - ('מ הרות ,"המורת") ם"מ

,רומאכ ,"השמ"ד תובית-ישארל תזמור ('מ הרות ,"המורת") ם"מ תואה תפסוהש ,רמול שיו
.הרות - וניבר השמ לש וניינעש

רדא שדוחד הנושארה תבשהש ינפמ קר אל - איה וז תבשל המורת תשרפד תוכיישהש ,אצמנו
העבש ברע - שדוחה ימיב תועיבקה דצמ םג אלא ,(ג"ס ל"נכ) המרהו השרפה לש ןפואב איה
'וג ךפהנ רשא שדוחה"ד ןיינעה תוללכ לעפנ ודי-לעש) וניבר השמ תדיל םוי ,רדאב
לש ןפואב רדא שדוח השענ הז-ידי-לע ,רשא ,'מ הרות ,"המורת" - וניינעש ,("החמשל
.הנשה ישדוח ראש יבגל ,המרהו השרפה ,"המורת"

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

םיאתמה ןמזה הז ירה - רדאב העבש ברע ,המורת תשרפ ,ןושאר רדאד הנושארה תבשב ונדמועב
.רדא שדוחד הדובעה יניינע לכב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל

הדובעה תוללכ תשגדומ רדא שדוחבש 2הכוראב ליעל ראובמכ - םירבדה תדוקנו ןכותו
רקיו 'וכ הרות וז הרוא" ,26"רקיו 'וג הרוא התיה םידוהיל" :היתווצמו הרותה יניינעב
ןכו ,(28"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה") תווצמה םויקו הרותה דומיל ,27"ןיליפת ולא
תומילשו תילכתל דע ,29"םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ םידהייתמ ץראה ימעמ םיבר"ד ןיינעה
.30"הלואגל הלואג ךמסמ" ,הלואגה ןיינע - הדובעה לכ

ולא םיניינע לכ לועפלו ךישמהל םיכירצש המורת תשרפמ דומילו הארוה שי ,רומאה לכבו
ןהו ,לעופב השעמ תובוטה תוטלחהה לכ םויק - הדובעה ןיינעל עגונב ןה ,31םלועה תואיצמב
.(ט"ס ןמקלדכ) שממ לעופב הלואג - הלואגה ןיינעל עגונב

:הזב ןיינעהו

:תווצק 'ב םנשי - םוי םיעבראל הנתינש הרות ,'מ הרות - "המורת"ב
המדק הנש םייפלא" 32ל"זר רמאמכ - םלועה תואיצממ הלעמל איה ("המורת" תביתבש) הרות
,"םלועל המדק"ד ןפואב איה ירה ןמזה ירדגב תכשמנש ירחאל וליפאש ,ונייה ,"םלועל הרות
ןפואב אל םג) םלועה ירדגל ללכ תוכייש הל ןיאש - תימצעה התלעמ דצמ המכו-המכ-תחא-לעו
:הזמ הריתיו ,השרפה ןושל - "המורת"ל רשקה והזו ירמגל ךורע-ןיאב ,("םלועל המדק" לש
םהמש םיניינעה ראשל תוכיישו רשק ול שי ןיידעש ,השרפה לש ןפואב קר אל ,רמולכ ,המרה
לש ןפואב ,םא יכ ,"םלועל המדק"ד ןיינעה ךרד-לע ,(השרפה לש ןפואב ותויה תורמל) שרפוה
.33"םלועל המדק"ד ראותה וילע לפונ אלש דע ,ירמגל לדבומו םרומה רבד ,המרה

תכשמנש יפכ הרותה תניחב לע הרומ - םוי םיעבראל הנתינש ,'מ הרות ,"המורת" ,ךדיאלו
םג ,אלימבו ,(הליל םיעבראו םוי םיעברא - רתוי תויטרפבו) םוי םיעברא ,ןמזה רדגב האבו
וניבר השמ הלע ולא םוי םיעבראב ,ןכש ,(34הזב הז םירושק םוקמו ןמז ירהש) םוקמה רדגב
תניתנל רשקב (םוקמ) "יניס"ד ןיינעה תשגדה תודוא 35םימעפ-המכ רבודמכו] יניס רהל
.םלועה ירדג םה םוקמו ןמז ירהו ,[אקווד "יניסמ הרות לביק 36השמ" - הרותה

,(המרהו השרפה) םלועה ירדגמ ירמגל תלדבומ איהש יפכ הרותה תניחבש - הזב ןיינעהו
.םלועה ירדגב התולגלו הכישמהל םיכירצ

,ןכל - םלועה ירדג לע רבגיש ןפואב הרותה רוא יוליג תא לועפל איה הדובעהש ןוויכמו
"המורת" תבית עצמאב איה ,(םלועה ירדג ,םוקמ ןכו ,ןמז) םוי םיעבראל תזמורש ,'מ תואה
(םוקמו ןמזה ירדג) םלועה תואיצמש ,ונייה ,(התליחתב אל המכו-המכ-תחא-לעו ,המויסב אל)
תואיצמ תא אלו) הרותה רוא תא םיאור יולגב ,ןכש ,("המורת") הרותה רוא יוליגב תעלבומ
ירדגו תואיצמב רודחל ךירצ הרותה רוא יוליגש ,םישיגדמ ,הז םע דחיבש אלא ,(םלועה
.הרותה רוא יוליגב עלבויו לטבייש דע ,('מ הרות ,"המורת") םלועה

יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,ןכשמה תיישעד יוויצה ,השרפה ןכותב םג שגדומ הז ןיינעו
הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנש" ,איה תולשלתשהה רדס לכד הנווכה תילכת ,ןכש - 37"םכותב
הטמל ןותחת ןיאש ...שממ ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע"ב תוקולא יוליג היהיש ,"38םינותחתב
הניכש רקיעד ,הליחתב ירקיע היהש םוקמל ,ינונגל ,"ינגל יתאב" ,39בותכש ומכ ,38"ונממ
ושעו" ,שדקמו ןכשמב - אוה םלועב תוקולא יוליגד ןיינעה רקיע ירהו ,40התיה םינותחתב
."םכותב יתנכשו שדקמ יל

:אפוג הרותה דומילל עגונב - שארל לכלו ,םדאה תדובעב ןיינעה רואיב

אירטו-אלקשה םג ללכנ הזבש ,הרותה דומילד ןיינעה םצע (א) :םינפוא 'ב - הרותה דומילב
אתעמש יקוסאל" (ב) .41"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" ,רשא ,תועדה יקוליח לכו ,הרותבש
.םלועה תואיצמב לעופב השעמל עגונב ןיד-קספ - השעמל הכלה ,42"אתכלהד אבילא

:הזב ןיינעהו

ולא"ש ןוויכמד ,אקווד הכלהה קספ (ךכ-לכ) עגונ אל - םדאה שפנב תינחורה הדובעל עגונב
-ומכ ,תועדה 'בל םאתהב הדובעה תויהל (הכירצו) הלוכי ירה ,"םייח םיקולא ירבד ולאו
לש רפוש :ומכ ,ןתומכ הכלה ןיאש תועדב םירואיב תודיסחה תרותב וניצמש 2ליעל ראבתנש
ןוויכמ ,(44אקווד ףופכ תויהל ךירצש איה הכלההש יפ -לע-ףא) 43טושפ לעי לש הנשה-שאר
,'א העדל םאתהב הדובעה הליחת - 45תועדה 'ב םייקל םילוכי םדאה שפנב תינחורה הדובעבש
הדובעה םג ךכ-רחאו ,ללה תיבד וקב הדובעה הליחת :'בה העדל םאתהב הדובעה םג ךכ-רחאו
םיקולא ירבד ולאו ולא" ,רשא ,הרותבש תותגולפה ראשב הזב-אצויכו ,46יאמש תיבד וקב
."םייח

לכ םייקל םילוכיש - הזמ הריתי אלא ,תועד םייקל םילוכי תינחורה הדובעבש קר אלו
- ה"הגהב אינתה רפסד ןושאר קרפב ןקזה ר"ומדא איבמש יפכ) 47"הרותל םינפ "םיעבש
.(םדאה שפנב תינחורה הדובעב ,םא יכ ,לעופב השעמל עגונ וניאש ןיינעל סחיב

,דבלב תחא העד יפ-לע גהנתהל םילוכי - ימשגה הזה-םלועהב לעופב השעמל עגונב ,םנמא
."48הכותח הרות" ,התומכ הכלה הקספנש העדה

םירושק םהש יפכ הרותה יניינע דומילב קפתסהל ןיאש - 'מ הרות ,"המורת"ד ןיינעה והזו
לעופב השעמל עגונה דומיל - רקיעבו - םג תויהל ךירצ אלא ,םדאה שפנב תינחור הדובע םע
."אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאל" ,םלועה תואיצמב

ןיינעה רקיע הטמלד םלועב םגש ,ןדיד-ןודינבו ,"איה םימשב אל" - הרות :49ל"זח ןושלבו
לש ןפואב) "םימשב" ,תינחורה הדובעב םה םיניינעהש יפכ קר אל - אוה הרותה דומילד
ץראב לעופב השעמל עגונה ןפואב ,םא יכ ,(תוימשגה לע תוינחורה ,רמוחה לע הרוצה תרבגה
."אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאל" ,אקווד

:לעופב השעמל ךיישה דומילה לע איה השגדהה רקיעש ,אפוג הרותה דומילל עגונב - הז לכו
ידיל איבמש דומלת לודג" - וטושפכ לעופב השעמה ןיינע תשגדהל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
.1"השעמה אלא רקיע שרדמה אל" ,ןכש ,50"השעמ

:רדא שדוחד הדובעה יניינעל עגונב - רתוי תויטרפבו

לעופב םלועה תואיצמב - "רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ד ןיינעה תא לועפל שי
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - "הלואגל הלואג ךמסמ"ד ןיינעל עגונב ןכ ומכו ,שממ
.שממ לעופב םלועה תואיצמב ונקדצ חישמ

:המורת תשרפבש - "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןיינעה םע תוכיישהו רשקה והזו

םג ונשי - (הדובעה תוללכד תילכתה) ונתשרפבש "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןיינעה
אל וכותב" ,"םכותב יתנכשו" 37בותכש המב קוידה 51עודיכ ,םדאה שפנב תינחורה הדובעב
דחאו דחא לכ לש ובלב ינחורה שדקמו ןכשמה ,רמולכ ,"דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ
.לארשימ

קר אל ,רמולכ ,שממ לעופב "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - רומאכ - אוה רקיעה ,םנמא
הזה-םלועב וטושפכ שדקמו ןכשמ - רקיעבו - םג אלא ,ידוהי לש ובלב ינחור שדקמו ןכשמ
.שממ לעופב ימשגה

השעמ) ןכשמה יניינע לכ ויהי ובש ,ישילשה שדקמה-תיבב - איה תומילשה רקיע ,אפוג הזבו
- הברדאו ,וינפלש שדקמה-יתבו (52ישילשה שדקמה-תיבב ולגתיו ,םייחצנ םהש ,השמ ידי
תתימא והזש ,53"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,יחצנ תיב ותויהל ,רתוי תילענ תומילשב
הלואגב ,יחצנ ןפואב ,54"םלועל זז וניא יל רמאנש םוקמ לכ" - "שדקמ יל ושעו"ד ןיינעה
.55תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג - ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתמאה

והלוכ ןיכרבתמ הינימ") תבשה םויד הכרבה תכשמה תא חקי דחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
ךותמ קוסעל ידכ ,הז ירחאלש םימיה לכ לע - ןושאר רדאד הנושארה תבשה טרפבו ("ןימוי
.רדא שדוחד הדובעה יניינע לכב "םערוטש"

תודהי יניינע לכבכ - "שדוקב ןילעמ" ,םויל םוימ "ךלוהו ףיסומ"ד ןפואב ,רומאכו
."הילזמ אירב"ד רדא שדוחב המכו-המכ-תחא-לעו השודקו

קר ךייש "הילזמ אירב"ד ןיינעהש ,םינעוטו "םישקבמ םה הנאות"ש םישפט םנשיש ,ריעהלו
ןכ-ןיאש-המ ,'וכו הליגמה תאירק ,םיטרפה לכב םירופה ימי תא םיגגוח ובש ,ינש רדאב
."הילזמ אירב"ד ןיינעה רבכ ונשי וב םג םא קפתסהל שי - ןושאר רדאל עגונב

שי הרות יניינעב קפס לש הרקמבש ,ונייה ,ארמוחל אתיירואד אקיפסש 56ללכה עודי ,ןכבו
."הילזמ אירב"ד ןיינעה ונשי יאדווב ןושאר רדאב םגש ךכ ,ארמוחל גוהנל

הלואגה תא םירהממו םיברקמ םירומאה םיניינעה לכב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש - רקיעהו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה

,"חספו םירופ לארשיל ויה םיסינ ימי" :57י"שר שוריפכ - הלואגל הלואג ךמסמ"ד ןפואבו
ןושלבו ,שממ תוכימס58 - (ןושאר) רדאב העבשב השמ תדיל םע םירושק (חספו םירופ) םהינשש
םרט 'וכ דימ" - 60ם"במרה ירבד ךשמהמ חכומדכ ,שממ דימ ,"ןילאגנ ןה דימ59: "ם"במרה
,"וארקי

.שממ הרהמב הנבייש ישילשה שדקמה-תיב - "שדקמ יל ושעו" יוויצה םויקל םיכוזו
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ו"משת'ה ןושאר רדאב ו , המורת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 581-589 'מע ,ב ךרכ ו"משת.ז"ימ א"יפ תובא (1

.התלחתב םיטפשמ פ"ש תחיש (2

.םש א"מרבו ,ז"ס ח"פרתס הליגמ 'לה ח"וא ע"וש .א"ה א"פ הליגמ ימלשורי הארו .בכ,ט רתסא (3

.ב"ער ,טכ תינעת (4

.י"ה ו"פ ח"הודק 'לה ם"במר (5

.נ"שו .א,חכ תוכרב (6

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (7

.מ"כבו .בק 'מע ח"רפת .גפר 'מע ח"ערת מ"הס (א,הנ) ז"נפ ש"קה רעש ב"מא האר (8

.א,חפ םש .ב,גס ב"חז (9

.דועו .ל,אכ .זי,בכ .חכ,אכ םיטפשמ ת"הע י"שרפב אבוה הנשמב - ב,דנ ק"ב (10

.ד"לפ ג"ח נ"ומ האר (11

.ונתשרפ שיר ע"ביתו א"ת ,י"שרפ (12

.א,זמק ונתשרפ רהז (13

.נ"שו ,הנכה ךרע תידומלת הידפולקיצנא .י"שרפבו ב,ב הציב האר (14

.נ"שו .ב,גי הליגמ (15

.נ"שו .םש תורעהבו 342 'מע ז"טח ש"וקל האר (16

.דכ םש ,חי ,א"פ ר"ומש .ב,אק ןירדהנס .ב,בי הטוס (17

.ב,ב תומש י"שרפ (18

."רוא" :(א,םש הטוס) ארמגב לבא ,םש י"שר ןושל (19

.דועו .ךליאו 2 'ע ו"כח ש"וקל (20

.םש הליגמ (21

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה ,םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו .חכ,ט רתסא (22

.בכ,ג יכאלמ (23

.נ"שו .ד ,ל"פ ר"ומש .א,וט חלשב אתליכמ (24

.ו"כרת ומידקהש העשב ה"ד .אנש'א 'מע ונתשרפ ת"הוא הארו (ב"ער ,אל) ז"ית ז"וקת .א,טעק ג"חז (25
.ט"כרת

.זט,ח רתסא (26

.פ"הע םוגרת הארו .ב,זט הליגמ (27

.םש 3 'עהבו 79 ע"ס ט"ח ש"וקל הארו .ז"לסר ןילפת 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .א,אי תוכמ .א,הל ןישודיק (28

.זי,םש רתסא (29

.ב"עס ,ו הליגמ (30

.ךליאו 6 'ע ו"כח ש"וקל הארו (31

.דועו .א,טמ ב"חז .ד בשיו אמוחנת .ב ,ח"פ ר"ב .ב,צ םיליהת שרדמ האר (32

אקתת 'מע ורתי ת"הוא .ד"עס ,חמ חלש ת"וקל הארו) םש ונתשרפ ת"הוא .ז"מפ אינת .גי ,ל"פ ר"קיו האר (33
.(ךליאו

.מ"כבו .א,חצ הכרב ת"וקל (34

.נ"שו .ךליאו 14 'מע תובא-יקרפל םירואיב האר (35

.א"פר תובא (36

.ח,הכ ונתשרפ (37

.ו"לפר אינת (38

.א,ה ש"הש (39

.נ"שו .י"שת'ה ינגל יתאב ה"דר (40

.ב,ו ןיטיג .ב,גי ןיבוריע (41

.א,וכ אמוי (42

.מ"כבו .א"עס ,המ םיבצינ ת"וקל (43

.ופקת ס"ר ה"ר 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .רפוש 'לה שיר ם"במר .ב"עס ,וכ ה"ר (44

.הש 'מע תורגא צ"יול יטוקל האר (45

.מ"כבו .ךליאו ב"עס ,חמ ש"הש ת"וקל האר (46

.דועו .א,גכר .א,זט ג"ח .ב,זמ א"חז .זט ,ג"יפ ר"בדמב (47

.םש ז"בדרה 'יפבו ב"ה ד"פ ימלשורי האר (48

.ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר .א"ער ,זט הרומת .ב,טנ מ"ב (49

נ"שו .ב,מ ןישודיק (50

ונתשרפ כ"בשות קלח ה"לש .פ"הע ךישלא .(םיקוספה ינשו ה"ד) ותלחתל בורק ו"פ הבהאה רעש ח"ר האר (51
.מ"כבו .(ב"עס ,כ) אשנ פ"ר ת"וקל .דועו .(ב,וכש .ב,הכש)

.דועו .ה"כפס ר"אבדת .א"עס ,ט הטוס האר (52

.א,אכר ג"חז .י"שרפבו זי,וט חלשב (53

.מ"כבו .ד-ג,ט רבדמב ת"וקל הארו .דועו .ב ,ב"פ ר"קיו (54

.ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א,םש חלשב אתליכמ (55

.א"פס םירממ 'לה ם"במר הארו .ב,ג הציב (56

.םש תינעת (57

.ךליאו 344 'מע ז"טח ש"וקל האר (58

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה (59

.ז"ה םש (60


- "רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ד ןיינעה תא לועפל שי
הלואג ךמסמ"ד ןיינעל עגונב ןכ ומכו ,שממ לעופב םלועה תואיצמב
שממ לעופב היהיש ,"הלואגל

הרות יניינעב קפס שי רשאכד ונייה ,ארמוחל אתיירואד אקיפס
אירב"ד ןיינעה ונשי יאדווב ןושאר רדאב םגש ךכ ,ארמוחל םיגהונ
"הילזמ

יבר יצוצינ


הליפתה תדובע


-יטוקילב תוראובמה הליפתל תונכהה תא ושעי םיחולשהשכ"
לככ" * "תודיסחה תרות תונייעמ תצפהב וחילצי םג ,הרות
,ונשרגא טעמ טעמ רמאנ הז לע םג ,השודקו הרות יניינע
,הלק העש הבשחמה תא רשקל ןיליגרמ הליחתכלמש תרמוא-תאז
תוכרדהו תוארוה ,םייוטיב רורצ * "םילדגמ טאל טאלו
הליפתה תדובע יניינעב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

- םחנמ-תרות') מ"דשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמאש םירבדב חתפנ
ןפואו ותגהנה לע ל"זח רופיסל וסחייתהב ,(1308-1310 'מע ,ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה
:(רדאב 'כב) לגעמה ינוח לש ותליפת

לכב ללפתמו ןנחתמ םדא אהיש" - הנכותש ,הליפתד השע תווצמב בייח ידוהי לכ
תוכלה ם"במר) "'וכ הניחתבו השקבב םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש ...םוי
- םייוסמ רבדב ךרוצ שי ידוהיל רשאכש ,ונייה .('ב הכלה 'א קרפ הליפת
.וכרצ תא אלמיש ונממ שקבלו ה"בקהל ללפתהל (הרותה ןמ) אוה בייח

םה םגש - םינטק ןכו ,םישנ ללוכ ,לארשימ דחאו דחא לכ לע איה וז הווצמו
ללפתהל דמענ ידוהי רשאכ ,הנהו ...ךוניח לש ןיינע דצמ הליפתב םיבייח
תדמלנה הארוה הנשי ...ול ךרטצמה לכ תא ול ןתיש ה"בקהמ ויכרצ שקבלו
ןיינע תויהל ךירצ ןפוא הזיאב - לגעמה ינוח לש ותליפת תודוא רופיסהמ
...ה"בקה לש ונב אוה ידוהי לכש ןוויכמ :לארשימ דחאו דחא לכ לצא הליפתה
הנווכהו ..."ויבא לצא אטחתמ אוהש ןבכ" תויהל הכירצ ה"בקהל ותליפת ןכל
תישילש םעפו היינש םעפ ,תחא םעפ שקבמו ףקותב ה"בקהל הנופ אוהש הזב
יתלאש ךכ אל" רמוא - האולימב השקבה האלמתנ אל ןיידעש האור םאו ,'וכו
,"הבוט בור" לש ןפואב איה הכרבה תכשמהש האור רשאכ ,ךדיאלו ."'וכ אלא
אצמנ ןיידעש רמול אלא ,שייבתהל ול ןיא ...ךכל "םילכ"ה תא ןיידע ול ןיאו
םויקו הרותה דומילב ותדובעש ינפמ) תאז לבקל לוכי וניאש בצמו דמעמב
תא ול ונתיש שקבמ ןכלו ,(תומילשה תילכתב ןיידע הניא רודיהב תווצמה
אטחתמ אוהש ןבכ" ,ותויהל הז לכו .הווהב ובצמו ודמעמל םאתהב הכרבה תעפשה
."ויבא לצא

"איה תחרכומ"

ט"י ,םימימתה דחא לש 'תודיחי'ב) יברה עבק ךכ ,"איה תחרכומ - הליפתה תדובע תודוא"
:ףיסוה דימו (דצש 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ' - ו"כשת תבטב

םינתשמה םיטרפ ולאש םושמ ,עיפשמהב ץעוויהל שי - םיניינעה יטרפ ,םרב
.םישדוח רפסמ לש הפוקתל תחא החישב קפתסהל רשפא-יא ןכל ,ןמזל ןמזמ

:ז"ישת הכונחד 'ה רנב יברה רמוא ,יללכ ןפואב םגו

הדיקשב דומלל ידכ וילע לטומש המ לכ תאו ותלוכי יפכ תושעל דחא לכ לע
רקיע ,דוסיו רודיהב תווצמ םייקל ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הדמתהבו
.הליפתה תדובע אוה םירבדה שרושו

יברה תוארוהב תינשנו תרזוח ,עיפשמה תעד לוקישל םינותנ םיניינעה יטרפ היפל ,וז השיג
:(גנ 'מע כ ךרכ שדוק-תורגא) א"כשת ולסכב 'ה םוימ בתכמ ,המגודל .םימימתל

טרפבו ,תויללכ תוארוה אלא ןניא ,טוריפה ירחאל םג ירה ליעל רומאה
םיאתמ והוצעייש ,ולש ח"אד עיפשמה ינפל ויניינע עיצי ,תויטרפ -יטרפבו
.רודל רודמ םימימת יכמותד ח"אד יעיפשמד תרוסמהל

"הליפתה ינפל תוננובתהה ןפוא"

ומצעב ךירדמ יברה יכ (בנ 'מע םש ,ל"נה ןורחאה בתכמב םג) םיאצומ ונא ,תאז לכ םעו
:הליפתה תדובעל עגונב ,םימימת

:ובצמב הליפתה ןפוא (א

-תעל לוחה תומיבו (תצק הליחתב) ךיראהל לכוי ,בוט-םויהו שדוק-תבשה ימיב
...הבישיה ירדסב אוה רושק ירהש ןוויכ ,דבל תולימה שוריפב התע

:ל"נכ הלפתב ךיראהל לכויש ידכב טרפבו ,הליפתה ינפל תוננובתהה ןפוא (ב
תוננובתההו ,ותוא עדויו םימעפ הזיא ודמלש ןיינעב ןנובתהל רתוי ןוכנ...
הזמ אצוי לעופל עגונב הביחרהלו ,העידיה לע הרזח וא רתוי הקמעהב וא היהת
תטלקנ תוננובתההש ולאכ :םדא ינב יעבטב יוניש שי הזבו ,'וכו תודמ וא
לע םירזוחשכ הברדאש שיו ,ברה תויתואב ןיינעה לע םירזוחשכ רתוי םלצא
[...] .תויתואה לע אלו ןכותה

:הבושח העש ךשמ - ןיינעל הבשחמה רושיק (ד

תרמוא-תאז ,ונשרגא טעמ טעמ רמאנ הז לע םג ,השודקו הרות יניינע לככ
לקהלו ,םילדגמ טאל טאלו ,הלק העש הבשחמה תא רשקל ןיליגרמ הליחתכלמש
וב ןיינעהו םירבדה םתואב וינפל םיחותפ רודיסה וא רפסהש ידי-לע - ל"נה
.בשחמ

הליפתל תונכה - תוחילשב החלצה

.הליפתה תדובע ןיינעב ,יברה לש תוכרדהו תוצע רורצ ןלהל

(80 'מע גי ךרכ ו"טשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ו"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
:יברה רמוא

תונכהה תא ושעי רשאכ ירה - 'וכ םיחילצמ ןיאש ,םיחולשה ,םיננולתמש המו
ודמלי ,(ךליאו ב"עס גמ ףד אובת) הרות-יטוקילב תוראובמה הליפתה םדוקש
הריסמ ךותמ ולעפישכ ,ולא תונכה ירחאל הנה ,הקדצ ונתיו הרותה תוימינפ
.לארשי-ץרא ןאכ ושעיו ,תודיסחה תרות תונייעמ תצפהב וחילצי - הניתנו

ל"ז בוט-םש ןויצ-ןב ברה ח"הרה עמש (דסר-גסר 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה') העומשה יפ-לע
הזמ תוחפ קיפסמ תירחשד תוננובתה ירחא רשא ,הליפתה ינפל תוננובתהו ח"אד דומיל רבד-לע
.תיברעו החנמל

יברה הרוה ךכ - "ללפתהל םיחילצמ זאו ,ריקה דיל םידמענ ,שארה לע תילטה םילשלשמ"
'םחנמ לכיה') ג"כשת ןושחרמ 'ג םויב (ןונ-ןב רדנסכלא 'ר ח"הרה) קיתו דיסחל 'תודיחי'ב
.(יר 'מע 'ב ךרכ

- ח"אדב (הבשחמ) תוננובתהה ןיינעב" :יברה רמא (איר 'מע םש) ז"לשת תנשב הבישי רוחבל
רשאכו ,םינפבמ םהב דמלתו סרטנוק וא רמאמ רחבת - ךכב חילצמ ךניא ,בתוכ ךנהש יפכש
לע בושחת - הליפתה ןיינעב םג ןידה אוה .םולחת אלש ךל רבדה עייסי ,םינפבמ םהב דמלת
."םינפבמ תויתואה

רוביצב הליפתה קוזיח

ךרכ 'םחנמ לכיה') ל"ז בונמענ ןסינ 'ר ח"הרה עיפשמה 'תודיחי'ל סנכנ ג"לשת זומת שדוחב
:רוביצב הליפתד ןיינעב תושילחה לע באכב ומע רביד יברהו (חיר-זיר 'מע א

הז תא קזחל ךירצ .ןורחאה ןמזב חונז דואמ היהנ - רוביצב הליפת לש ןיינעה
ךרע רחשה תליפתב ךיראהל" ןקזה ר"ומדא בתוכ אינתב שדוקה-תרגיאב .דואמ
ידש ינא רובס םיתיעה ונתשנד הז דצמ ךא .("לוחה תומי"ב) "הצחמו העש
ללפתמ וניאש ימב םירומא םירבדה .העשכ ךוראל הכירצ הליפתהו - תוחפ שילשב
ולאה םירדגה ול ןיאש ןבומ - תוכיראב ללפתמש ימ ןכש ,תוננובתהה תוכיראב
ומצע תא רוטפל רתיה םוש ול ןיא תוכיראב ללפתמ וניאש ימל םנמא .'וכו
.רוביצב הליפתמ

!חוכשל אל

:יברה רמא (582 'מע א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת ולסכב 'י תודעוותהב

םע דחיבו ,המואמ עזו ענ היה אל הליפתה תעשבש ,ר"ומדא תודוא רופיסה עודי
המכ דע םידמול ןאכמו .ולש למיירטשה הצקמ העיז הפטנ ותליפת םצוע בורמ הז
ופוגמש דע ,ךכ-לכ הבר העיגיב היהת ותדובעש ,הליפתה תדובעב קסעתהל שי
.העיז ףוטנת ימשגה

א ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"משת ירשתב ג"י תודעוותהב יברה רמא ךכו
:(146 'מע

,"טעמ שדקמ"ב :אצמנ התא ןכיה חכשת לא - ללפתהל ידכ תסנכה-תיבל תסנכנ
ידכ :תסנכה-תיבל תסנכנ המ םשל חכשת לאו !"שגרב ךלהנ םיקולא תיבב" ןכלו
!ה"בקהל ללפתהל

דחאו דחא לכל ךייש

(ל"צז) ןהאק קחצי-םהרבא יבר ,ןורהא תודלותמ ר"ומדאה יברה לצא רקיב א"כשת תנשב
.םיטרפ-יטרפל דרוי יברהשכ - הליפתו הרות - 'ה תדובעב הקסע הכוראהו האלפנה החישהו
:יברה ידי-לע ורמאנש םיטפשמה ןיב

,םינושארה םידיסח תודוא רפוסמה בותכ הליפת תוכלהב ךורע-ןחלושב םיאור
,הליפת תוכלהל רבדה סנכוהש ןוויכו ,תוימשגה תוטשפתה ןיינע םלצא היהש
ל-אה תולדגב תוננובתה ידי-לע אוהו ,דחאו דחא לכל ךייש הזש דמלמ רבדה
!הרותבש דוסהו שורדה קלחב םיקסועש םירפסב קר םיאצמנה םיניינע ,'וכ
תודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(אל,הכ) היחרפו הירותפכ היעיבג

,ס"שבש תותכסמה םישיש ,(ו םירישה-ריש) "תוכלמ המה םישיש" דגנכ םה הרונמה ינק תשש
;(ח"יפ ר"בדמב) ל"זח תשרדכ

,ל"זח תשרדכ ,םהש (רומאה קוספבש) "תומלעהו םישגליפה" דגנכ םה - םיחרפהו םירותפכה
;תורמימהו תותיירבה

תוימינפל זמור "ןיי"ו ,ןיי םיתוש םיעיבגב ירהש .הרותה תוימינפל םיזמור - םיעיבגה
.("דוס אצי - ןיי סנכנ" ,רמאנכ) "הרות לש הניי" תארקנה ,הרותה
(אצת'א 'מע ה ךרכ תומש ,הרותה-רוא)


תורוע הסכמו םימדאמ םיליא תורוע להואל הסכמ תישעו
(די,וכ) הלעמלמ םישחת

םירבדה ראשכ ,חמוצה ןיממ אלו יחה ןיממ םיאב םישחתה תורוע ןהו םיליאה תורוע ןה
עבצ ;ולש דחוימה עבצה תוכזב ,ליאה רוע לע שחתה רועב הלעמ שי - םהינש ןיבמ .ןכשמב
"ולש םינווגב ראפתמו ששש" ,וילע רמאנש יפכ ,ויתונוכת לע עיפשמו ותוהממ קלח אוהש
.(השרפה תליחתב י"שר)

:םירבדה לש תימינפה תועמשמה

תואיצמ םצע לש םג םייחה רוקמו "םימלועה יח" אוהש ,לוכיבכ ,ה"בקל זמור יחה ןימ
."םיאצמנה לכ ואצמנ ואצמיה תתימאמ" יכ ,םהיתונוכת לכ לש םגו םיארבנה

םישחת תורוע ןכשמב ויה ךכיפל ,יוליגב תוקולאה יניינע לכ ויה שדקמבו ןכשמבש רחאמ
קלח אוה ,(ינוציחו לפט רבד) םרוע עבצ םג ,רומאכ ןכש ;ךכל שגדומ יוטיב שי םהבש
דחא רוקמ קר שי םיארבנב םיינוציחה םיטרפל םגש ונדמלל אב הז לכ ."יח" רותב םתואיצממ
."םימלועה יח" ,"ואצמיה תתימא" -
(138 דומע אל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,וכ) םידמוע םיטיש יצע ,ןכשמל םישרקה תא תישעו

הטונ אוה הטישה ץע לש והבוג תמחמ יכ) הייטנ התועמשמש ,"הטיש" אוה "םיטיש" תבית שרוש
תארקנ ,הטמל וא הלעמל ,דצ הזיאל היטההו ,יעצמא אוהש רבד שיש ,ונייה .(ןאכלו ןאכל
.דחא שרושמ םלוכ - "תוטש"ו "םיטיש" יכ אצמנ .שרוש ותואמ איה "תוטש" תבית ףא .הטיש

תוטש" איה הטמ ןוויכל וז ךרדמ היטהה .לכשהו ןויגיהה ךרד איה עוצימה ךרד הנהו
."השודקד תוטש" איה הלעמ יפלכ היטההו ,(הפילקד) "הז תמועלד

םדא ןיא" (ג הטוס) ל"זר רמאמכו ,אוטחל םדאל תמרוגה תוטש חורה איה "הז תמועלד תוטש"
'ה תא דבוע ידוהי רשאכ איה "השודקד תוטש" ."תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע
היתוטש היל ינהא" ,(זי תובותכ) ל"זר ורמאש המ ךרד-לעו ,תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב
."אבסל

תוטש" - "םידמוע םיטש יצע"ל "הז תמועלד תוטש"ה תא ךופהל אופא איה םדאה תדובע
."השודקד
(114 'מע י"שת םירמאמה רפס)


(טי,וכ) ףסכ ינדא םיעברא

וילכו ןכשמה וליאו .הווש הדימב הב ופתתשה לוכהש "תלוגלוגל עקב" תמורתמ ושענ םינדאה
.לארשימ דחאו דחא לכ לש "וביל תבדנ יפכ" תומורתמ ושענ

?ןכשמה ילכ ראשמ םינדאה םינוש המב

,גנועו ןוצר ,םיפיקמה תוחוכל - תועיריה) שפנה תוחוכב הדובעל םיזמור ןכשמה ילכ
.(תודמו לכש ,שפנה לש םיימינפה תוחוכה רשעל - (תומא רשע םתדימש) םישרקהו

תוכלמ לוע תלבקד "הדובע"ל םיזמור ,ןכשמב רתויב ךומנה קלחה ויהש ,םינדאה ,תאז תמועל
איה ,"םינדא" ,לוע-תלבקד הדובעה ,ןכ-יפ-לע-ףא) שגרו לכש לע תנעשנ הניאש ,הטושפ םימש
השרושו הדובעה תישאר יכ ,ןכשמה תכאלמ לכל דוסיה

.(לוע-תלבק איה

ידוהי ןיב םילדבה שי תימינפ הדובעב ;ןכשמה ילכ ראש תמורתמ םינדאה תמורת הנוש ןכל
תבדנכ התייה ןכשמה ילכ לש המורתה ןכל .וישוחו ויתוחוכ יפל דבוע דחא לכו ,ידוהיל
.םיווש לוכה ,"םינדא" ,לוע-תלבק לש ידוסיה ןיינעב ךא .םדא לכ לש וביל
(162 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


הצקה לא הצקה ןמ חירבמ םישרקה ךותב ןוכיתה חירבהו
(חכ,וכ)

תשולשל חירבמו ונתונ היה ...םינדאב ןינותנ םלוכ םישרקהש רחאש) דמוע היה סנב :אנת
(י"שרבו חצ תבש) (וילאמ ףפכנ היה סנבו ,ןכ תושעל לוכי ןמוא ךל ןיאו ,תוחורה

,תורשקתה ןושלמ תעד ;תוקולאל תורשקתה הניינעש ,תעדה תניחבל זמור ןוכיתה חירבה
.ידוהיו ידוהי לכ לצא היוצמ איהו ."ותשא הווח תא עדי םדאהו" ,(ד תישארב) רמאנכ
."דמוע היה סנב" והזו ,הלעמלמ הנתמכ תנתינ וז תורשקתה

?הלעמלמש הז יוליג-תנתמל םיכוז דציכ

:י"שר ריבסמ

תימצעה תודבעתשההו תורסמתהה ,"הניתנ"ה תויהל הכירצ הליחת - "'וכ ונתונ היה"
.תורשקתהה הלגתמ הז ידי-לע אקוודו .תוקולאל

לא הצקה ןמ חירבהל רשפא-יא "ןמוא תדובע" ידי-לע - "ןכ תושעל לוכי ןמוא ךל ןיאו"
אל דבלב ,הניבהו המכחה ,לכשה ידי-לע יכ .תילכש הדובע התועמשמ "ןמוא תדובע" .הצקה
תורסמתה ידי-לע םיעיגמ וז תורשקתהל .תוקלאל הרומאה תורשקתהה יוליגל עיגהל םדאה לכוי
.'הל

ןמ הבורמ הרוצב בוטה תעפשה "ךשמות"ש - "הצקה לא הצקה ןמ חירבמ" היהיש םיכוז ךכ קר
.הטמל הלעמלמ - ןותחתה הצקל דע ןוילעה הצקה
(319-318 'מע ,א ךרכ ,םיסרטנוק םירמאמה רפס)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


םימי לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל ,ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
רמאמ םינפ-לכ-לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא
- "םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לש דחא שוריפו
הבוטל ונילע אבה עובשה ימיל ,הזכ טקל ןאכ םיאיבמ וננה


שדוק תבש

םירשע וידומעו ךרוא האמ םיעלק ךרואב ןופצ תאפל ןכו
ףסכ םהיקושחו םידומעה יוו תשוחנ םירשע םהינדאו
(אי,זכ)

יוו רמאנש ,רקיע לכ הנתשנ אל ירבע בתכ ,רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר ,אינת .םידומעה יוו
.ונתשנ אל םיוו ףא ונתשנ אל םידומע המ ,םידומעה
(א,בכ ןירדהנס)

ןושאר םוי

תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הווצת התאו
(כ,זכ) דימת רנ תולעהל רואמל

ןיא ,תבשב םהב ןיקילדמ ןיא םימכח ורמאש םינמשו תוליתפ ,אמח רב ימר ינת .רנ תולעהל
רמאנש םושמ ,רחא רבד ידי-לע אלו הילאמ הלוע תבהלש אהתש ידכ ,שדקמב םהב ןיקילדמ
.רנ תולעהל
(א,אכ תבש)

ינש םוי

בל לע ויהו םימותה תאו םירואה תא טפשמה ןשוח לא תתנו
לארשי ינב טפשמ תא ןורהא אשנו 'ה ינפל ואובב ןורהא
(ל,חכ) דימת 'ה ינפל ובל לע

ןיריאמ םהש - םירוא ,םימותו םירוא ןמש ארקנ המל ,אינת .םימותה תאו םירואה תא
םינווכמ ויה ןימימת לארשי ויהש העשבש ,ךרדה תא םהינפל ןימיתמ ןהש - םימות ,לארשיל
.ךרדה תא םהל
(ב הכלה ,זפ אמוי ימלשורי)

ישילש םוי

(אל,חכ) תלכת לילכ דופאה ליעמ תא תישעו

הרויב והל ןנימרו םינממסו ןוזליח םד ןניתיימ ,הל ןניעבצ יכיה תלכת .תלכת לילכ
ארדואב והל ןנימעטו (ןטק ילכב טעמ םיחקול=) אתעיבב אתרופ אנליקשו והל ןניחתרמו
ןכמ רחאל םיפרוש=) ארדואל ןנילקו אתעיב אוההל ןנידשו (הקידבל רמצ תסיפ וב םילבוטו=)
שומישה רמולכ ,המיעטה) הלוספ אמיעט הנימ עמשו ,(ןטקה ילכב רתונה תא םיכפושו רמצה תא
.תלכת לילכ רמאנש םושמ (תלסופ ,הקידבה ךרוצל
(ב,במ תוחנמ)

יעיבר םוי

התיהו תועבגמ םהל תשבחו וינבו ןורהא טנבא םתוא תרגחו
וינב דיו ןורהא די תאלמו םלוע תקוחל הנוהכ םהל
(ט,טכ)

'וגו םתוא תרגחו ארק רמאד .הלוספ - ותדובע דבעש םידגב רסוחמ ,אינת .הנוהכ םהל התיהו
ןיא ,םהילע םהידגב ןיא ,םהילע םתנוהכ םהילע םהידגבש ןמזב .םלוע תקוחל םהל התיהו
.םהילע םתנוהכ
(ב,זי םיחבז)

ישימח םוי

להוא לא אובי רשא וינבמ ויתחת ןהוכה םשבלי םימי תעבש
(ל,טכ) שדוקב תרשל דעומ

לש ונבש ךרדכ ויתחת שמשמ המחלמ חושמ לש ונב אהי לוכי ,אינת .דעומ להוא לא אובי רשא
לא אובי רשא וינבמ ויתחת ןהכה םשבלי םימי תעבש רמול דומלת ,ויתחת שמשמ לודג ןהכ
.דעומ להוא לא אובל יואר וניאש הז אצי ,דעומ להוא לא אובל יוארש ימ ,דעומ להוא
(א,גע אמוי)

ישיש םוי

(גמ,טכ) ידובכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדעונו

אוה ימ עדי אלו השמל ה"בקה רמא הז רבדו ,ידבוכמב אלא ידובכב ארקת לא .ידובכב שדקנו
לש ומש שידקהל אלא ךינב ותמ אל ,יחא ןורהא ,ןורהאל השמ היל רמא .ןורהא ינב ותמש דע
.ה"בקה
(ב,וטק םיחבז)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


יפמ םינהוכ תכרבל "ןמא" תיינע
ץ"שה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

'ןמא' תונעל ךירצ ןיא" בתכ (זטק 'מע ג"כשת םילשורי ,םהרדובאב האבוה) ף"ירה תבושתב
תא םיעמוש רשאכ אלא ןמא םינוע ןיאש ,םהרדובאה ראיבו ."ויפכ תא ןהוכה אשונשכ אלא
םעה ןיאש בתכ (י"ה ו"טפ םיפכ תאישנ 'לה) ם"במרב םג .ומצעב ךרבמה ןהוכה יפמ הכרבה
םידיחי תצקמ שי ןכלו" :םייס ל"נה םהרדובאהו .תרחא היינע ריכזה אלו ,'ןמא' םינוע
תוטשפכ ,המואמ תונעל וגהנ אל רוביצה ללכש עמשמ - "'ןמא' םוקמב 'ןוצר יהי ןכ' ןינועש
,זלת 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוה ,ל"ירהמ יגהנמ) ל"ירהמ גהנ ןכו .ם"במרהו ף"ירה ןושל
'סב רורב ןכו ,[רענזיולק] א"רהמ םשב השמ-יכרדב בתכ ןכו (ומשב העק ס"וס השמ הטמבו
.(אכ 'מע ז"נשת םילשורי סופדב .אי 'יס) וב-לכ

ןיאו" :(י"בב אבוהש ,ל"נה םהרדובאה איבהש גהנמה יפ-לע) בתכ (ב"ס זכק) ע"ושב לבא
ךכ רמול ותנווכש ז"טהו א"מה וניבהו ."'ןוצר יהי ןכ' אלא ,'ןמא' וירחא ןינוע רוביצה
-ןגמה ךא .המואמ הז לע היגה אל (ע"ושבו רוטב) א"מרה .תוכרבה לכ ףוסב תחא םעפ קר
אבוהש המ אוהו ,רחא גהנמ םש ז"טב הארו) קוספ לכ רחא ןכ תונעל םיגהונ שיש איבה םהרבא
.(ד"ס םש) ןחלושה-ךורעב בתכש ומכ ,םויכ ץופנה גהנמה הזו .(מ"דב

,ל"נה ם"במרה ירבד טוטיצ ירחא ,אשונב ןוידה תא םייס (זכק ס"וס) ףסוי-תיבב הנהו
גהנמ ןיא :יאה וניבר בישהש (גכ 'יס) טקלה-ילבישב בתכ ןכו" :ןואג יאה בר תבושת תאבהב
ןרדסמ רוביצ חילשו תוכרב שולש םה ןהוכ יפמש יפל ,קוספו קוספ לכ רחא ןמא תונעל ונלצא
האלמה הבושתה התיה אל הארנכו .אל ותו] "'וכו הכרבב ונכרב רמואש ,תחא הכרב ןיעכ
םשב שרופמב בתכ ןכו .ם"במרהכ ,ללכ ןמא םינוע ןיא יאה בר יפלש הז ןושלמ עמשמ .[וינפל
.ןאכ ךוראה השמ יכרדב וז הבושת

אנליווב י"תכמ הנושארל ספדנ] ונינפלש 'םלשה טקלה-ילביש'ב הספדנש האלמה הבושתב לבא
לע ןמא הנועהש אלא ,[ףוסב קר ןמא תונעל=] רחבומ הזו" :ל"זו ,םירבדל ךשמה שי [ו"מרת
'וכ אוביו הלעי' ןוגכ ,הברה תוכרב רדסב הזכ שיו .ותוא ןיריזחמ ןיא קוספו קוספ לכ
"ףוסב ןמא ןינועש שיו ,הכרבו הכרב לכ לע ןמא ןינועש שי - 'הבוטל וב וניקלא 'ה ונרכז
.ל"כע

זורח לכ רחא 'ןמא' תונעל ןיגהונ ונחנאו" :(זל תוא ט"פ) ללוכה-רעשב הז לע ריעהו
דלש 'יס יתבר אינתב בותכש ומכ ,[קוספ לכ לע 'ןמא' םינוע ןאכ םג ןכלו] הבוטל השקב
לע ,א ק"ס ףוס] טפק 'יס א"גמבו [י"חת וניאו ,האולימב הבושתה תא קיתעה אוה םג הארנכ]
המ ע"צו .ט"ס] דכק 'יס ר"ומדא ךורע-ןחלושו [ו"ס םש ז"הדא ע"ושב םג אבוה ,'ןמחרה'
ב,זט] תודעה תעובש קרפ ףוס ן"רב ןייעו ,[תוכלמו םשב תוכרב לע רבדמ םש יכ - היארה
ךרד-לע ןמא תונעל םייוארש רמולכ - םירבד תנמאה וב ןמא" ןניסרג ה"ד ,ף"ירה יפדב
.ל"כע ,"["תמא אהיש ןוצר אהיש םירבדה ןמאמ ןושל אוהש ,הניחתו הליפת

:ונגהנמ ןיינעלו

תכרב רחא ןמא תונעל םיגהונ רוביצה ןיא"ש קספ (א,זכק) ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב
הרודהמב ףדה לע ןייוצ רבכ לבא ,"ןוצר יהי ןכ רמול ןיגהונ אלא ...ץ"שה רמואש םינהכ
וניבר קספ ורודיסב ןכאש בתכ םש ,(ל"נה) ללוכה-רעש 'סל (א"סשת ,ת"הק) ע"ושה לש השדחה
תחא לכ לע "ןמא" םינועש (גכ 'יס טקלה ילבשב האבוהש) ןואג יאה בר תעד יפ-לע ןקזה
,רודיסהכ גוהנל ז"הדא קספ - רודיסהו ךורע-ןחלושה ןיב יוניש שי םא ,עודיכו] תוכרבהמ
םש .13 'מע םיגהנמה -רפסב בותכ ןכו .[ותמדקהב רודיסה יקספו ,א פ"ר ללוכה-רעש האר
חכ 'יס (בונידיוקמ 'וכו צ"הרהל) 'םולש תרמשמ' :הזב םינדה תורוקמ ינשל הרעהב ןייוצ
שטאקנוממ ר"ומדאה יגהנמ - 'םולשו םייח יכרד'ו ,[הז קספ לע המתש] םש ארתב ארודהמבו
אלל ,םלועה גהנמכ אלו ,אקווד 'ןמא' רמול ומצעב גהנש אבומ םש] רזעלא-תחנמ ת"וש לעב
.[רבסה

ורוביחב יכ-םא ,ונגהנמכ בתכ כ"ג (ברע 'מע לוכשא תרודהמ ,ירוקמה) ץ"בעי רודיסב ,בגא
.המואמ ריעה אל םש 'העיצקו רומ' ע"ושה לע

'תוארקמ השימח' תאירק

יפל ערכה שי םא םינושארה וקלחנ ,1"ערכה םהל ןיאש תוארקמ השימח" ל"זר רמאמל רשקב
.3ולא תוארקמד םימעטב אתגולפ שי יכ ,ערכה הזב ןיא תאז תורמלש וא ,2ונידיבש םימעטה
דומלתה לע אלו הרוסמה לע םיכמוס ונא םהבש םירקמה םתואל ךייש 4הז אשונ םא ןויע ךירצו
.5ונלש

הינפלש הביתה םע וז הבית ארקי"ש ,וללה תוארקמה לע בתכ 6'םירפא ירעש' רפסב הנהו
םא"ש אוה ןידה אלה ,ןבומ וניא הרואכלו ."תוערכה עדוי ה"בקהו ,תחא הפיכתב הירחאלשו
תא אורקל שיש איה ותנווכש ,8םינעוט שי .7"ותוא ןיריזחמ - 'קיספמ' םוקמב 'תרשמ' ארק
רבד' חולב .תרחא (םג) ןיבהל היהי ןתינש ךכ ,תוריהמב תאז תושעל קרו ,יוארכ םימעטה לכ
העד םנמא םא ררבל שיו .קלוח אלל 'םירפא ירעש'ה תא דימת איבמ יחיו תשרפ תבשל 'ותעב
יל עודי אל) תויזנכשאה תוליהקה לכב - רומאה ןפואב ןכא םאו - השעמל הגוהנו תלבוקמ וז
ונייח -תיבב ארוק-לעבה טילקהש הרותה-תאירקמ תוטלקהב .ש"נא ןיב הזב והשלכ גהנמ לע
תוארקמ ינשבו ,וכרדכ המעטהבו טאל תוארקמ השולשב ארק ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה
.(9(זט,אל םירבד) 'םקו'ו (ט,זי תומש) 'רחמ' :תוריהמב ארק

ארקמה ימעט יפ-לע אורקל שיש תרמוא תאז ,תודחוימ תוארוה הזב ןיא 'חילצמ שיא' ןוקיתב
'יש ריאמ 'ר ג"הרה ,'ןוקית'ה לעב ןכאו .אל ותו (ןאכל וא ןאכל םלוכב םיעירכמש)
ירהו .ןכ םיגהונ יתעמש אלו ,'םירפא ירעש' ברה שדיחש שודיח הז" :ןודנב יל בתכ ,זוזאמ
- ב,אכ תומש) "תיעיבשבו דובעי םינש שש" קוספב ןוגכ ,םימעטה דגנ ל"זח תשרדש םוקמב םג
םיבר ירחא תוטנל ביר לע הנעת אלו" קוספבו ,(םש 'המימת הרות'ב אבוה ב,חי ןיכרע
תומש) "ותיצחמ םשב-ןמנקו" קוספבו ,(םש ע"בארו ם"בשר ,י"שר ןייע - ב,גכ תומש) "תוטהל
הרות'ב אבוהש ימלשוריה תעדכו ,רורד-רמ לש ותיצחמ ונייהד הארנ םימעטה יפ-לעש - גכ,ל
.ל"כע ."הרותל םינפ םיעבשו .אקווד םימעטה יפכ םיארוק ונא - ('נ תוא םש 'המימתרורא ,(ט,זי חלשב) רחמ ,(כ,זל ידוקפ .דל,הכ המורת) םידקושמ ,(ז,ב תישארב) תאש :םהו .ב-א,בנ אמוי (1
.(זט,אל ךליו) םקו ,(ז,טמ יחיו)

ללכ) יכאלמ די תעד ןכו .םש ש"ארה 'סותו א"בטירה תעדכ - םימעטה קוסיפ תא רפוסה ארזע ריזחהש ירחא (2
.תרחא העד שיש ללכ וריכזה אל ףאש - (ב,ו הגיגחבו ,םש) א"שרהמ תודגא ישודחו (חער

תקבא ת"ושב ףסוי תיבה תעד ןכו .ופ תוא טמ תישארב המלש הרותב תוטרפב האר - םש 'סותו י"שר תעדכ (3
ידש האר .(י"בה תא קר ריכזה ,טער ע"ס א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעשב אבוה ,זפש 'מע ד"ח ק"גאב) ד 'יס לכור
תנעוטה העד איבהש ,["חכ ללכ" תועטב ספדנ םש גהנמו 'לה ירעשבו ק"גאב] חצ ללכ 'א תכרעמ ,םיללכ ,דמח
יפ-לע םירחא םיניינעב ומכ הערכה הזב שי ,'יאברעמ'ו 'יאחנידמ' תקולחמכ והזש ריכזה י"בהש ןוויכש
קר ונל ראשנ הזב "ערכה ןיא"הש רמול םוקמ שי ןיידע ןלהל ראובמה יפל לבא .התוא החודו ,ונלש הרוסמה
השעמל לבא ,"םיקוספה קספהב םיאיקב ונא ןיאש" ףא 'קוספ ףוס'ב םישמתשמ ונאש המ ךרד-לע ,שוריפה תניחבמ
ןייצש רחאל) ל"נה ק"גאב יברה תנקסמ הארו .ןלהלד םידרפסה תעד וז ילואו .ונלש םישמוחב עיפומכ אורקל שי
תוארקמל םג תכייש ילואש ,"...תונשל ןיאו ,וימעטב ארקמ אורקל שיש טושפד" (ל"נה םירפא ירעשל םג הב
.ולא

הווש הביתה שוריפ ןיא ולא תוארקמבש ןוויכש וראיבו ,"םהירחאלו םהינפל" םישרדנש תוארקממ ושקה םש 'סות
.ערכה םהל ןיאו ,עירכהל םיבייח ןכל ,'םהירחאל' השרדב השוריפל 'םהינפל' השרדב

הדימ ,תודימ ב"לד אתיירבב ,אנליוו סופדב שרדמה שארב ספדנ) הבר שרדמה לע ו"זרהמ שוריפל המדקהב הארו
םינפ םיעבש' דצמ קר אלו) ארקמ לש וטושפכ ושרפתנש םיבר תומוקמ איבמש (ג הרעה ,"קלחנש רודיסמ" א"י
.תוארקמה שמחמ דחא אוהש ,'רורא' קוספה םג םהמו ,םהמ וקלחנש םיקוספ םע דחיב (ןלהלדכ 'הרותל

ת"וש תעדכ ,ז"מס םש ז"הדאו המ,בל) א"גמב רכזנ אלא ,םיקסופב אבוה אל ומצעלשכ אשונהש ינמודמכ (4
ריאשהל ןיאש ,דער ס"וס ד"וי ףסוי תיבב ואבוה ,חלר 'יס ן"במרהל תוסחוימה א"בשרה ת"ושו ופר 'יס ש"בירה
(במק 'מע בהז-ישמ 'דהמ) רמאש ךורבו ןיליפת ןוקית תעדכ אלדו .הרות-רפסבו ןיליפתב םיקוספה ףוסב חוור
תויתוא יתשכ קוספל קוספ ןיב חינהל שיש ,םש ח"וא ק"ומו ר"א ,ו ק"ס דער ד"וי ך"ש ,םש א"מר ,חקורה םשב
."יניסמ השמל וקספנש םיקוספה קספהב םיאיקב ונא ןיא"ש ךכל תויארה ןיב (תונטק

.3 הרעה ליעל אבומה הארו .ב,הנ תבש א"קערל ס"שה ןויליגב ונמסנ (5

.וט ףיעס ג רעש (6

.תאזכ הלאש הלעה אל לבא ,ארוק-לעבה תויועטב קסוע םש םירפא-ירעשב .ד ק"ס ףוס במק 'יס הרורב-הנשמ (7
.דצ םושל הערכה אלל - ןאמכ אלד השוע וניא הזב םא םג ןודל שי הרואכלו

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה (8

.קראמ 'יש ריאמ 'ר ח"הרהל הדות (9
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

,המורת תשרפ שדוק-תבש
'א רדאב 'ו

.1(אל,הכ) רוהט בהז תרונמ תישעו :הרונמה תשרפמ הליחתמ 'ישילש' תאירק ,הרותה תאירקב

לבקל 'ןוצר תע' וז ירה ,רדא 'זל םיכיישה םיניינעה םיליחתמ רבכ ,תוצח רחא תבשב
רבדב תובוט תוטלחה :שארל לכלו ,רדא 'זל םירושקה םיניינעה לכל עגונב תובוט תוטלחה
.2"ידבע השמ תרות ורכז" - הרותה דומילב הפסוהה

,ןושאר םוי
3'א רדאב 'ז

:שדוק-תבש יאצומ

ןויליג הארו) דלומהמ םימלש םימי העבש םותב ,הנבל שודיק ןמז תלחתה ,10:14 העשמ לחה
תעל תעמ - םימי 'ג רחא םג ,רשפאשכ דימ הנבלה תא שדקל שי תרבגומ תוננעה רשאכש ,םדוקה
.(דלומהמ -

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.4לארשי לש ןעישומ ,ה"ע וניבר

אקווד תאז .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמ תליפתב ןכו - רדאב העבשב
.5הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש רחאלך"נתבכ אלו ,םיליגרה םישמוחבכ) הגומ יתלב ,1511 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' ,תוטשפב יברה טקנ ךכ (1
הרטפהה אורקלו ת"הרק עומשל תועיבקב גהנ יברהש ןוויכש ,רסמ ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה ,בגא .(ןרוק
גהנ ,['ברוח' תאצוה ינמודמכ ,'תולודג תוארקמ'ב שמתשה י"שר-תוחישל כ"אשמ] 'המימת הרות' שמוח ךותמ
לכב - 'ונתנידמ גהנמ' אוהש - הז שמוחכ אורקל ,ה"ע ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח-תיבב ארוק-לעבה
.תרחא הארוה ןיאו םינושה םיסופדה ןיב םיקוליח שיש םוקמ

.1006 'מע ב"ח ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ג"משת המורת פ"ש תחישמ (2

ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקילב יברה תערכה - ח ק"ס פ"קת 'יס א"גמה תעדכ ,ןושאר-רדאב - הז םוי לש וניינע (3
.נ"שו ,342 'מע

הארוה הזמו .ןוראב חינהש דחא דועו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב
'םוי םויה' הארו .317 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
.(םויהד

השעמל וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב
.איק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב ק"הלבו ,ךליאו 207 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקלב ,לארשי לכל

.589 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' .388 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (4

.יברה לש ויתומישרמ ,72 'מע םיגהנמה-רפס (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il