- ז"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'א-רדאב ב"י * הווצת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה גהנמו הכלה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ימצעה רשקה תא הלגמ וניבר השמ
ה"בקהו לארשי לש


לארשי ווטצנ המל ,ןורהא ידי-לע איה תורנה תקלדהש רחאמ
עודמ * ?אקווד השמ לא ןמשה תא איבהל ,"ןמש ךילא וחקיו"
ינשה קוספב וליאו ,"דימת רנ תולעהל" רמאנ ןושארה קוספב
לדבהה תנבהב ץוענ רבסהה * "רקוב דע ברעמ" קר רמאנ
* וניבר השמ לש וניינעל ןורהא לש וניינע ןיב יתוהמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


וחקיו לארשי ינב תא הווצת התאו" - הרונמה תקלדהד יוויצהב איה 1עובשה תשרפ תלחתה
וינבו ןורהא ותוא ךורעי 'וג דעומ להואב" ,"דימת רנ תולעהל רואמל תיתכ תיז ןמש ךילא
."'וג רקוב דע ברעמ

שפנב הדובעב הרונמה תקלדהד ןיינעה רואיבל עגונב טרפבו ,2הזב םיקוידה םיעודיו
:3םדאה

ואיביש ,"'וג ןמש ךילא וחקיו" ווטצנ המל - ןורהא ידי-לע איה תורנה תקלדהש רחאמ (א
?אקווד השמ לא ןמשה

קוספבו ,"דימת רנ תולעהל" רמאנ ,השמ לא ,"ךילא וחקיו" ,ןושארה קוספבש םעטה והמ (ב
?"4רקוב דע ברעמ" קר רמאנ ,"ןורהא ותוא ךורעי" ,ינשה

דע ברעמ" איה ןורהא ידי-לע תורנה תקלדהש - התרבחב תצרותמ תחאש - רואיבה תדוקנו
ןפואב ןורהא ידי-לעש הקלדהה םג תישענ ,"ךילא וחקיו" ,השמ לש וחוכבו ,דבלב "רקוב
.ןמקלדכ ,"דימת רנ"ד

:5םדאה שפנב הדובעב הרונמה תקלדהד ןיינעה תוללכ רואיב םדקהב ןבויו

טרפב המשנהו ,"הלוכ בהז תרונמ" 6רמאנש ומכ ,לארשי (תומשנ) תוללכ לע יאק - "הרונמ"
תוגירדמ 'ז - 'ה תא םתדובעל םיאתמ ,תורנ 'ז הזב שיו ,7"םדא תמשנ 'ה רנ" ,רנ היורק
ןורהא לש ותדובעו ,תודימה עבש לכ הז ךרד-לעו ,'וכ הארימ וא הבהאמ הדובע ,'ה תדובעב
ןוצרה םהב היהיש ,'הל הבהאה תא לארשי-תומשנ לצא ררועל ,ונייה ,תורנה תא תולעהל איה
הרותה םויקב םתדובע היהת הז ידי-לעו ,8אוה ךורב ףוס -ןיא רוא תומצעב ללכיהל ץפחהו
.תווצמו הרותה םויק ידי-לע ךשמנש יוליגה דצמ ,גונעתו החמש ךותמ תווצמו

:"דימת רנ" (ב) ,"רקוב דע ברעמ" (א) - םינפוא ינש םנשי הז ןיינעבו

ךשוחו ברע לש בצמ ונשיש ,םייוניש לש ןפואב איהש הדובע לע יאק - "רקוב דע ברעמ"
ריאמש ,9ארוהנ רדהו אכושח אשירב יכ ,רקוב דע ברעמ והזו" ,יוליגו רקוב לש בצמ ונשיו
,ךשוחו ברע לש בצמב הליחת אצמנש ,ונייה ,10"'וכ ךשוחה ךותמ טעמ טעמ 'ה רוא ושפנב
.11הצקה לא הצקה ןמ ,תילכתב יוניש - יוליגו רקוב לש בצמל אובל ךירצו

דימת אצמנש ,ונייה ,םייוניש אלל ,ידימת ןפואב איהש הדובע לע יאק - "דימת רנ"ו
.12תודימתב ורוקמב קובד ותויהל ,יוליגו רוא לש בצמו דמעמב

הליפת - (ללכב - םדאה תדובעב) השמ לש ותלועפל ןורהא לש ותלועפ ןיבש קוליחה והזו
:הרותו (תווצמה תוללכו)

וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב" ,שדקמו ןכשמב הדובע - אוה ןורהא לש וניינע
הליפתה תדובע ,רשא ,14"םונקת םידימת דגנכ תוליפת" - הזה ןמזב ותמגודו ,13"תונברקה
הבהאב ררועתת איה םגש תימהבה-שפנה תא ךכזלו ררבל ,הלעמל הטמלמ האלעה לש ןפואב איה
ךכזלו ררבל ,הלעמל הטמלמ האלעה לש ןפואב ןהש תווצמה תוללכ הז ךרד-לעו ,15'הל
.תווצמה םישענ םהבש םיימשגה םירבדה תולעהלו

,17"ומש לע תארקנ" ,"ידבע השמ תרות ורכיז" 16בותכש ומכ ,הרות - אוה השמ לש וניינעו
.הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב איהש

:םהיניבש קוליחהו

הדמלל לכוי םדאהש ןפואב הטמל הדריש אלא ,ה"בקה לש ותמכוח ,'ה רבד התויהל - הרות
תניחבמ הלעמל ,הטמה תולבגהמ הלעמל איה ירה ,(הטמל הלעמלמ הכשמה) ולכשב הניבהלו
."דימת רנ" ,ןמזה

האלעה) םיימשג םירבדב םישענו ,םדאה השעמ ,תווצמ ןכו ,םדאה תשקב התויהל - הליפתו
.18"רקוב דע ברעמ" ,ןמזה ירדגב ,הטמה תולבגהב איה ירה ,(הלעמל הטמלמ

:הרותל (תווצמה תוללכו) הליפת ןיבש קוליחב םג אטבתמ הז ןיינעו

ןיב לש דימתו רחש לש דימת דגנכ) םייברעה ןיבו רחשב - םייוסמ ןמזב אוה הליפתד בויחה
הב שיו .(14הלילב םיברקו םיכלוהש םירדפו םירבא דגנכ) 19הלילב ןכו ,(14םייברעה
תדימ ,קחצי דגנכ החנמ תליפת ,דסחה תדימ ,םהרבא דגנכ תירחש תליפת - תוגרד יקוליח
הלעמל התויהל הרובגו דסח תללוכש ,תראפתה תדימ ,14בקעי דגנכ ,תיברע תליפתו ,הרובגה
.20םהינשמ

,הרונמה תווצמכ ,ןמזה תלבגה םג ללוכ ,21הלבגהו הדידמב ןהש תווצמה לכב הז ךרד-לעו
ןמזב אלו ,תיבה ןמזב אלא תוגהונ ןניא תווצמ יובירש דעו ,'וכו 22אמרג ןמזהש תווצמ
.הזה

יולת וניאו ,ידימת אוה הרותה דומילד בויחה ירהש - 23ןמזהמ הלעמל איה הרותה לבא
הנשה לכב אוה ןדומיל ירה ,אקווד םייוסמ ןמזב יולת ןבויחש תוכלהה םג ,ןכש ,ןמזב
ןהיתוכלה דומילש ,תיבה ןמזב אלא תוגהונ ןניאש תווצמה לכל עגונב הז ךרד-לעו ,הלוכ
בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה לכ"ש ,אלא ,דוע אלו ,הזה ןמזב םג תויהל ךירצ ןהיטרפו
ותנוכתו תיבה תרוצ 'וג תיבה תא לארשי תיב תא דגה" ,תיבה ןיינבל עגונב ןכו ,24"הלוע
ןיינבב םיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא הב תורקל וקסעתיש התיירק רכשב"ש ,25"'וגו
.26"תיבה

תקלדהש יפ-לע -ףא ,אקווד השמל ,"'וג ךילא וחקיו" יוויצה םעט ראבל שי הז יפ-לע
:ןורהא ידי-לע איה תורנה

תמדקהב ךרוצ שי ,הלעמל הטמלמ האלעה לש ןפואב ןורהא לש ותלועפ תויהל לכותש ידכ
השמל "ךילא וחקיו" בותכש המ והזש ,(הרות) הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב השמ לש ותלועפ
יוליגו רוא ךישמהל ...ןורהאל חוכ 27תויהל" ,"ןורהא ותוא ךורעי" הז ידי-לעו ,אקווד
.28"הווצמ לש החמשו הרוא הב תויהלו םדאה שפנב הבהאה

,(29"רוא הרות") השמ לש ותלועפ ,"ךילא וחקיו"ד המדקהה ידי-לעש - רקיע הז םגו דועו
ןפואב אלא ,"רקוב דע ברעמ" קר אל (29"הווצמ רנ") תורנה תקלדהב ןורהא תלועפ םג היהת
:"דימת רנ"ד

םיכרבמו ,המצע ינפב היישע איה הווצמו הווצמ לכ ירה - (ןמצע דצמ) תווצמה תיישעב
ברעמ" ,ןמזל תוקלחתהה םג ללוכ ,תוקלחתה לש ןפואב ,רמולכ ,'וכ המצע ינפב הכרב הילע
."רקוב דע

יהוזש ,הרותה םע "יח" אוהש הזמ האצותכ איה תווצמה תיישעש - רתוי הלענ ןפוא ונשיו
תרדוח וז תיללכ הדוקנו ,ןמזה תוקלחתהמ הלעמל םג ללוכ ,תוקלחתהמ הלעמלש תיללכ הדוקנ
- (ןמזה ירדגב אוה ומצע דצמש) "הווצמ רנ"ה םג השענ הז ידי-לעש ,30ויניינע יטרפ לכב
.32"רוא הרות"ד תיללכה הדוקנב רודח ותויהל ,"31דימת רנ"

רדסל עגונב - "רקוב דע ברעמ" ינפל "דימת רנ" בותכש המ ןיבהל ךירצ ןיידע לבא
:33לעופב הדובעה

,"רקוב דע ברעמ" ריאמש ןפואב ליחתהל ךירצ ,דבכה לא לקה ןמ איה לעופב הדובעהש ןוויכ
?"דימת רנ" תניחבב השענש דע ותואיצמ לכב תרדוח הרותהש וזכ אגרדל הלעתמ ךכ-רחאו

ןיינע והזש ,"הווצת התאו" אוה תורנה תקלדהד יוויצה תוללכל המדקההש - רואיבה תדוקנו
ןיינעב ןורהא לש ותלועפמ ןהו (הרות) הכשמהה ןיינעב השמ לש ותלועפמ ןה רתוי הלענ
."דימת רנ"ד ןיינעה הליחתב רבכ ונשי וז הניחב דצמו (תווצמו הליפת) האלעהה

יוויצ הנתשנ המ :34ןבומ וניא הרואכלד - "הווצת התאו" בותכש המב קוידה םדקהב ןבויו
ינב תא הווצת התאו רמאנ ןאכו ,לארשי ינב תא וצ רמאנ םהבש הרותבש םייוויצה לכמ הז
,הוצי ומצע השמש שיגדמ בותכהש יפ-לע -ףא - ךדיאלו ?הוצי ומצע השמש ,ונייה ,לארשי
אלש (השמ תדיל רחאל) הרותב הדיחיה השרפה יהוזש דעו) השמ לש ומש רכזנ אל ,םוקמ-לכמ
!?םתס "התאו" ,םא יכ ,(35ומש שרפתנ

ומכ) ומשמ םג הלעמלש השמד םצעה לע הרומ - "התאו" :תנתונה איהש - הז לע ץוריתהו
רבחמ (השמ לש םצעה) השמד "התא"הש - "הווצת התאו" שוריפהו ,(36הכוראב ליעל ראבתנש
,יתימאהו ירקיעה "התא"ה םע לארשי-ינבד "התא"ה תא (37רוביחו אתווצ ןושלמ "הווצת")
."דימת רנ" לארשי םישענ הז ידי-לעש ,הלעמלש "התא"

:ןיינעה רואיבו

לש) םתואיצמ םצע דצמ ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהה לע הרומ - "הווצת התאו"
,39הרותל וליפא ,רבד לכל המדק לארשי לש ןתבשחמש 38ל"זר רמאמכ ,הרותהמ הלעמלש (לארשי
תודהיה תדוקנ דצמ ,40לארשימ דחאו דחא לכבש שפנ-תוריסמה חוכב אטבתמ הז ןיינע ,רשא
רנ"ד ןפואב איהש ,"םדא תמשנ 'ה רנ" ,41"שממ לעממ הקולא קלח" איהש ,המשנה םצע ,ובש
וניא ידוהיש 42העודיה ןקזה וניבר תרותכ ,הלילחו-סח קספהו יוניש הזב ךייש אלש ,"דימת
.44תוקולאמ םולשו סח דרפנ תויהל 43לוכי וניאו הצור

:45םשמ הלעמל - "התא" תביתב םג זמרנ הז ןיינעו

ונשי םש ול םינתונש ינפל דועש ,תוטשפבו ,םדאה תואיצמ םצע לע ףסונ ראות אוה - םש
םצע אלא ןאכ ןיאש ןוויכמ ,(ותואיצמ לע ףסונ רבד) םשב ארקנ אל זאו ,ותואיצמ םצע
."התא" - ותואיצמ

ךרד-לע םירוהה םינווכמש) םשה תויתוא ידי-לעש ,המשנה שרוש לע הרומ םשהש יפ-לע-ףאו
שרוש םג ,ירה - 47ףוגב תשבולמה המשנה תניחבל המשנה שרושמ תויחה תכשמנ (46האובנ
ותואיצמ םצע לע ףסונ רבד ךרד-לע הז ירה ,אלימבו ,םייוסמ רויצו ראות לע הרומ המשנה
,םא יכ ,ללכ רויצו ראות ןאכ ןיאש ,"התא" תארקנ ןכלש ,48םשמ הלעמלש שממ המשנה םצע -
ךרבתי ותומצע) הלעמלש "התא" ,ךרבתי ותוהמו ותומצעד םצעה ןמ 49קלח ,התואיצמ םצע
.('וכ םיראותו תומשמ הלעמלש

ףסונ רבד ,ונייה ,םירבד ינש םירבחמש ןפואב הניא ("הווצת") 50רוביחו אתווצה םג ןכלו
ולש תואיצמהש ,"52התא" - שממ ותואיצמ םצע יהוז אלא ,(םשה ומכ) ותואיצמ לע 51
.הלעמלש "התא"ד תואיצמה איה ("התא")

רטקמ חבזמ 54תישעו" - (53ןתליחתב ןפוס ץוענ) השרפה םתוחו םויסב םג זמרנ הז ןיינעו
,56"אנרטקתא אריטק דחב" ("הווצת" ומכ) תורשקתה ןושלמ אוה "תרוטק"ש ,55"'וג תרוטק
.58"דח הלוכ ה"בקו לארשי" ,ה"בקה םע 57המשנה םצעד תורשקתהה ןפואב תומילשה תילכת

:"רקוב דע ברעמ" ינפל ,"דימת רנ"ב דימ ליחתמ בותכהש םעטה ראבל שי הז יפ-לע

דצמ ,ירה - תוינוציחבו יולגב ,לעופב ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,לארשימ דחאו דחא לכ
.59ךרבתי ותומצעו ותוהמ םע ("הווצת") תורשקתהו רוביחב אוה ,"התא" ,ותואיצמ םצע

םישנאה ,םינטקבש ןטקל דעו םילודגבש לודגהמ ,הוושב לארשי לכ לצא אוה הז ןיינעו
תניחבב לבא ,םייוליגה תניחבב אלא םניא לארשיבש תוגרדה יקוליח ,ירהש ,ףטהו םישנהו
התע הזש קונית לצא םג ,הוושב םלוכ לצא איה ,תוקולאב המשנה לש תימצעה תורשקתהה ,םצעה
םצע (קר - הברדאו) רבכ ונשיש ןוויכ - םש ול ןתינ אל ןיידעו םלועה ריוואל אצי
הז ךרד-לעו ,(המשנה שרוש םע רושק םשהש ליעל רומאכ) המשנה שרושמ םג הלעמל ,ותואיצמ
הרושק טושפ שיאד תוטישפהש םגתפה 60עודיכ ,םיטושפבש טושפ ,'וכ תועידיב "קונית" לצא
.תומצעה תוטישפ םע

השמ ץוצינ םג ללוכ ,61וניבר השמ ידי-לע) "הווצת התאו" - ידוהי לש ותואיצמ םצע דצמו
לארשיד "התא" רשקמו רבחמש ,ולש םצעה "התא" תניחבב אוהש יפכ ,62לארשימ דחאו דחא לכבש
התא" ,תידימת תורשקתהו רוביח ,"דימת רנ"ד ןפואב הז-ירה - (63הלעמלש "התא" םע
הז-ירה ,ותואיצמ םצע והז אלא ,םירבד ינש לש רוביח הז ןיאש ןוויכד) "דימת ...הווצת
.(ללכ יונישו קספה וב ךייש אלש ידימת ןפואב

,"הווצת התאו" ,איה ,הדובעה לכ דוסיו תלחתה ,יכ - "דימת רנ" הליחת רמאנ ןכלו
."דימת רנ"ד ןפואב איהש ,ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהה
,ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה ןטק םירופ ברע ,הווצת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)
(340-346 'מע ,ב ךרכעובשה תשרפ םע תויחל ,ןמזה םע תויחל םיכירצש (ןוושח 'ב "םוי םויה") ןקזה וניבר תארוהו םגתפכ (1
- השרפה םויסל עגונב (ו"ס) ןמקל הארו) הלוכ השרפה לכ ןיארוק ובש ,שדוק-תבשה םויב טרפבו ,(םויהו)
.(שדוק-תבשה םויד רועיש

,(אמקת'א 'מע) ונתשרפ שיר ת"הוא .ד ,איק ונתשרפ א"ותל תופסוה .(א,אפ) ונתשרפ שיר א"ות כ"ג האר (2
.((החישה ףוגב) א"יס ןמקל הארו) ג"פ ז"פרת םידוהיה לביקו ה"ד םג הארו .דועו

ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" (ח,הכ המורת) ש"מכ ,לארשימ דחאו דחא לכבש ינחורה שדקמו ןכשמב (3
תקוח" הלא םיבותכ ךשמהב ש"מכו ,תולגה ןמזב םג ותומילשב ונשיש - (דועו ,פ"הע ךישלא האר) דחאו דחא לכ
."םתורודל םלוע

ףוסב ש"מכ ,רקובב םג (אלא ,"רקוב דע ברעמ" ,םייברעה ןיב קר אל) תורנה םיקילדמש ם"במרה תעדל םגו (4
ג"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר) םתבטה איה תורנה תקלדה"ש ל"סו ,"תורנה תא וביטהב רקובב רקובב" ונתשרפ
,(א"יה םש) "רקוב דע ברעמ קלוד היהיש הדימכ" איה הקלדהה ירה - (נ"שו .98 'מע ח"יח ש"וקל הארו .ב"יה
.וטושפכ "דימת רנ"ד ןפואב אלו ,תעל -תעמ יצחל קילדמו רזוח (רקובב) כ"חאו ,תעל-תעמ יצחל הקלדה ,רמולכ

.מ"כבו .ךתולעהב פ"ר ת"וקל (ונתשרפד םישורדה לע ףסונ) םג האר (5

.ב ,ד הירכז (6

.זכ,כ ילשמ (7

תורנה תבטה ןכו ,(דמקת'א 'מע ת"הוא .ג,םש א"ות האר) תורנה תאלעהו תורנה תכירע - רתוי תויטרפבו (8
תאז ה"ד .(ךליאו המר 'ע ת"רטע מ"הס) ת"רטע הוצת התאו ה"ד םג הארו .בסקת'א .המקת'א 'מע םש ת"הוא האר)
.(ז"פ (א"ח םיסרטנוק מ"הסב) ט"פרת תיבה תרות

.ב,זע תבש (9

.המקת'א 'מע ת"הוא .םש א"ות (10

.ךורע-ןיאל דעו ,ירמגל רחא ובצמל םדוקה ובצממ הלעתמש - אפוג השודקב תוילעו םייוניש םג ללוכ (11

.'וכ תוקיבד תניחבב ותויהל ,הלעמל תולעל אוצר לש ןפואב הז ןיאש - םג ללוכ (12

.ח"בהיב 'לה שיר ם"במר (13

.ב,וכ תוכרב (14

.(ךליאו גנר 'מע) ל"נה הווצת התאו ה"ד הכוראב האר (15

.בכ,ג יכאלמ (16

.נ"שו .ד ,ל"פ ר"ומש האר (17

.(םש תופסוה א"ות) "םויד ב"יו הלילד םיפוריצ ב"יב ןמזה תוללכ אוה רקוב דע ברעמ" (18

תורנה תקלדהו תבטה תמגודב - תיברעו תירחש ,םוי לכב םיימעפ אוה (הבהאה ןיינע) ש"קד בויחה ז"דעו (19
.(8 הרעהבש מ"הס האר) ברעבו רקובב

.ב,דכ ש"הש ת"וקל האר) הבוחמ הלעמלש ("הבוח הועבק"ש ירחאל םג) "תושר"ד יוליעה הב שי ןכלו (20
(דועו .ךליאו הפ 'מע (צ"צהלו) .ךליאו ד"עס ,גי (צ"מאהדאל) ז"הואיב

.(א,וטק) י"ס ק"הגא - "'וכ םצמוצמ רועיש םהל שי תווצמה בור" ירהש (21

תויודעוותה האר) עגרו עגר לכב אוה םנמזש אלא ,ןמזה ירדגב םג םה - ידימת ןבויחש תווצמה וליפאו (22
.ע"צעו .(38 הרעה 208 'ע ט"משת'ה

.ב-א,גי רבדמב ת"וקל האר (23

.הפוסב תוחנמ (24

.וז תבש תרטפה - אי-י,גמ לאקזחי (25

.נ"שו .ךליאו 414 'מע ח"יח ש"וקל הארו .די וצ אמוחנת (26

.נקת'א 'מע ת"הוא .ד,אפ םש א"ות (27

ף"לאמש הרותה תויתוא תניחבמ ונייה תאמ שוריפ - "לארשי ינב תאמ" ןיינעה םויסב ש"מ והזש םש ראבמו (28
י"ע אוה לארשיב הטמל הרותה תכשמה" ,רשא ,"'וכ לארשי -ינב לש הרותה קסע ידי-לע ,ונייהד ,ו"ית דעו
."השמ תניחב

.גכ,ו ילשמ (29

,תושרה יניינעב ןהו ,תווצמה םויק ,השעמ ידיל איבמש דומלת לודגו ,הרותה דומיל ,השודק יניינעב ןה (30
ךירצ הלועפו הלועפ לכל עגונבש - ןיינעה תוטשפ לע ףסונ) "והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"
.(השעי רשא השעמה תא עדיל ידכ הרותב לכתסהל

,הרותה רואל ילכ איה הווצמ רנש ,רנה תא הריאמ איהש רוא איה הרותה" :םש ת"הואו א"ות םג האר (31
."תווצמה תויחו רוא איה הרותהו

ל"נכ ,תווצמה לכד תויחהו רואה ,"רוא הרות") הבש יללכה ןיינעה לע ףסונ - המצע הרותב ותמגודו (32
תווצמהמ תחא איהש ,הרות דומלת תווצמ - הזמ הרתיו ,ןיוקה 'גמ 'א - יטרפ ןיינע םג הב שי (31 הרעה
.'וכו גחב גחה תוכלה - רתוי תויטרפבו .הרותה

,דבכה לא לקה ןמ תויהל ךירצ לעופבש ףא) "דימת רנ" היהיש הדובעה תילכתש םידקמ בותכהש ל"יש ףאו (33
הדובעה רדסל םג םיאתמ בותכב רדסהש ,רמול רבתסמ ,םוקמ-לכמ .("דימת רנ" ךכ-רחאו ,"רקוב דע ברעמ" הליחת
.ןמקלדכ ,שממ לעופב

.א"פ ל"נה תיבה תרות תאז ה"ד .ג"פ ל"נה םידוהיה לביקו ה"ד האר (34

.נ"שו .204 'מע ו"כח ש"וקל האר (35

.ךליאו 326 'ע ט"משת'ה תויודעוותה (36

.אנקת'א 'מע ת"הוא .א,בפ םש א"ות (37

.ד ,א"פ ר"ב (38

םיעיפשמה םהש 'וכ עיפשמה ןתח תניחב םה לארשיו ,בקעי תליהק השרואמו הלכ 'קנ הרותהש ל"זראש" דעו (39
"הרות תניחב תווהתה היהיש ,ונייהד ,הרותה םשל ,המשל הרותב םיקסועה ןהו ,המכחב ס"אוא תניחב תויהל
.(וצקת'א 'מע ת"הוא .ד ,םש א"ות)

אל הרותבו ,ירמגל לכשהמ הלעמלש שפנ-תוריסמה חוכ םהב שי ןכלו :(נר 'מע) ל"נה הווצת התאו ה"ד האר (40
המכחמ הלעמל המכחה רוקממ ןשרוש לארשי-תומשנו ,'וכ המכחהמ הלעמל והזש ינפמ שפנ-תוריסמ לע םעט שי
.הרותד

.ב"פר אינת (41

.מ"כבו .זומת ה"כ ,ןוויס א"כ - "םוי םויה" (42

,"אנמיהמ איער" - ("הווצת התאו" רמאנ וילעש) וניבר השמ לש ותלועפב ךרוצ שי ןכ-יפ-לע-ףאש אלא (43
,תווצמה םויקב לעופב שפנ-תוריסמב 'יוהב הנומאה תא קזחל ,הנומאה ןיינעב לארשי תא סנרפמו העור אוהש
ד"פ ל"נה םידוהיה לביקו ה"ד הכוראב האר) 'וכ תוימינפב ריאתו ךשמות אלא ,דבלב ףיקמ תניחבב 'יהת אלש
.59 הרעהל ג"הושב ןמקל םג הארו .(ךליאו

תויהל" אוה ,ידוהי לכ לש - 'וכ טלחומה ןוצר - יתימאה ונוצרש (ב"פס ןישוריג 'לה) ם"במרה ד"ספכו (44
."'וכו תווצמה לכ תושעל...לארשימ

הלעמלש םלעהה ןמ ךשמנש" ,הרותל ותוכייש לע הרומ ("והיתישמ םימה ןמ" ש"ע) ומשש - השמב וניינעו (45
ירפס ד"כ םה ,םיה ןמ באשנש דכ תניחב איה הרותה לכש ,הרותה רוקמ תניחב םימה ןמ תולשלתשהה ןמ
" וליאו ,(ט"פ ל"נה תיבה תרות תאז ה"ד .(טמר 'מע) ל"נה הווצת התאו ה"ד .םש ת"הואו א"ות) "אתיירואד
.הרותה רוקמ תניחבמ םג הלעמלש השמ לש ותומצע לע הרומ - "התא

אוביר םישיש שי ת"ר "לארשי" הרותל םתוכייש לע הרומ "לארשי" םשהש - לארשיב םג הז ךרד-לע רמול שיו
ומדקש יפכ ,הרותהמ הלעמלש םתואיצמ םצע לע הרומ - "התא" וליאו ,(ופק ןפוא תוקומע-הלגמ) ,הרותל תויתוא
.הרותל

.ד"פס א"ש מ"המע ,ופוסב ל"זרמ 'ש .גכ המדקה םילוגלגה 'ש האר (46

.מ"כבו .ךליאו ב,אמ רהב ת"וקל האר (47

.(ט ,ד"יפ ר"ב) י"ח נ"רנ ,המשנהל וארקנש תומש השמחהמ הלעמל - םג ללוכ (48

'וכ תוכלמה תניחב ,יעיבר קלח אוה קלחש עודיכ ,םצעה ןמ "קלח" לש ראות אל וליפא - הזמ הריתיו (49
אלו ,םצעהב םיספות הדי לעש המ ,םא יכ ,(ד"פ ל"נה תיבה תרות תאז ה"ד .(ומר 'ע) ל"נה הווצת התאו ה"ד)
.שממ םצעה אלא ,םצעהב "אסיפת" קר

.שממ רוביח םג אלא (אתווצ) תוריבח קר אל (50

(ו"או תואד רויצב) הכשמהה לע זמרל ,םא יכ ,ףסונ רבדל הנווכה ןיא - (ו"או תפסותב) "התאו" ש"מו (51
םג "התא"ה תולגל (םלועה יניינעב םתדובע ידי-לע) לארשי לש םחוכבש דעו ,לארשיד "התא"ל הלעמלש "התא"מ
הרומש ,"ו"או תוא אד תמא"ש עודיכ ,"תמא םיקולא 'ה" ,"ואצמה תתימא" איה תיתימאה ותואיצמש ,ארבנה שיב
.(נ"שו ,328 'ע ט"משת'ה תויודעוותה האר) הטמ הטמל דע הלעמ הלעמלמ הכשמהה לע

עצוממ"ד ראותה םג ללוכ ,ראותו םשמ הלעמל ,ותואיצמ םצע - השמד "התא"ה ידי-לע השענ הז ןיינעו (52
םצע אלא ,ףסונ רבד ,רוביח לש ןפואב הז ןיא ותואיצמ םצע דצמש - (ט"נרת םינפב םינפ ה"ד האר) "רבחמה
.שממ ותואיצמ

.ז"מ א"פ הריצי רפס (53

.ךליאו א,ל (54

תיישוקכ ,ןכשמה ילכ לכ לע יוויצה םע דחי ,המורת 'פב אלו ,ןאכ בתכנ הז יוויצש םעטה קתמוי ז"פעו (55
.(179 'מע א"כח ש"וקל םג הארו .דועו ,ונרופס ,ן"במר) םישרפמה

.37 הרעהבש ת"הואו א"ות םג הארו .א,חפר ג"חז (56

,לארשיבש תחא תניחב הלגתמ ובש ,פ"כהוי ,"הנשב תחא" ןיינעב אוה שממ השרפה םתוחו םויסש ריעהל (57
,"ךדחייל הדיחי" ,הדיחיה תניחב

.א,גע ג"חז האר (58

,(ב,ו תותירכ האר) 'וכ הנבלח םג הב שיש - (ו"ס ףוס ל"נכ) השרפה םויסבש תרוטקה ןיינעב םג זמורמו (59
אב הז ןיינעו ,"אנרטקתא אריטק דחב"ד ןפואב איה םתואיצמ םצע ירה *"הנבלח" תמגודב םהש ולא םגש ,ונייה
ש"וקל הארו .57 הרעה ל"נכ) הדיחיה תניחב יוליג דצמ - "רפכי הנשב תחא" ,פ"כהויד תרוטקהב יוליגב
.(55 הרעהבש

-------

- איה "הווצת התאו"ב וניבר השמ לש ותלועפב שודיחה רקיעש י"פ ל"נה תיבה תרות תאז ה"דמ ריעהל (*
.'וכ רתויב םיטושפהל עגונב


.נ"שו .ךליאו ד"נקס תופסוה ט"שכ האר (60

.43 הרעה ליעל האר (61

.ב"מפר אינת האר (62

לכש ףאש - ב"ויכו ,"לארשי ינב תא וצ רמאל השמ לא 'ה רבדיו" םהב רמאנש םייוויצה ראשב כ"אשמ (63
-לעש ,(45 הרעה ל"נכ ,השמ לש ותניחב) הרותה רוקמ םע רוביחה ז"ה ,רוביחו אתווצ לש ע"וה ("וצ") הווצמ
השמד םצעה ,"התאו" ידי-לע קרו :דח הלוכ ה"בקו - אתיירוא ידי-לע - לארשי ,ה"בקה םע םירבחתמ הדי
.הרותהמ הלעמלש ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתההו רוביחה הלגתמ ,הרותה רוקממ הלעמלש


תלועפ םג היהת ,השמ לש ותלועפ ,"ךילא וחקיו"ד המדקהה ידי-לע
רנ"ד ןפואב אלא ,"רקוב דע ברעמ" קר אל תורנה תקלדהב ןורהא
"דימת

םג ,הוושב םלוכ לצא איה ,תוקולאב המשנה לש תימצעה תורשקתהה
םש ול ןתינ אל ןיידעו םלועה ריוואל אצי התע הזש קונית לצא

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


רקיעב איה הריזגה ,וז תולגב םג
םידליה לע


?הזה ןמזב תולגה יישקמ לצניהל הצעה אופא יהמ

ועיגה אל תומדוקה תוריזגה לכ ,םירצמ תולג איהש ,הרות-ןתמ םדוק התיהש תולגבש םשכ
תוריזגה לכ ,תיחכונה תולגב םג ןכ - "והוכילשת הרואיה דולייה ןבה לכ" הריזגה תרמוחל
לע ליטמ ערה-רציהש הריזגה תרמוחל תועיגמ ןניא ,םירגובמ םישנא לע ליטמ ערה-רציהש
.םינטק םידלי

תיבב הרגש הנכשהמ ,"םיבוטה םידידיה"מ םילעפתמ אל ,"הערפ"מ םילעפתמ אל רשאכ ,לבא
שלש תב איהש ,הרות םידמול םשש ,הבישיל ,רדחל ךנב תא תחלוש ךנה דציכ :תנעוטה ,ךומסה
,"ןופלט" ,"וידר" היה אל ןיידעש ןמזב ,הממש רבדמב הנתינש הרות ,םינש יפלא יצחו
..."ינא הדומ"ל רקובב "ןותיע" היה אל וליפאו

הווציו אובי םאש ועדויבש אלא ,"הערפ" ותואמ האב וז הריזגש ,תמאה תא תעדל שי [...]
רמואו ,("עציפוז רענעדייז א") ישמ לש אלטציאב אוה שבלתמ ,ול ועמשי אל ,הריבע תושעל
"לוקס-קילבאפ"ל םידליה תא רוסמל שי ןכלו ,התקזחהל ןוממל קוקזו הלודג הבישי ול שיש
..."םיכאלמ" רובע הלודג הבישי תונבל ותלוכיב היהי זאו ,"לוקס-יעדנאס"לו

ול המכחתנ הבה" רמואש "רעקניגולק"המ ,"הערפ"מ האב וז הצעש דעומ דועב םיניחבמ רשאכ
- הברדא אלא ,התנכשמ תלעפתמ הניאש דבלב וז אל - תאז העדויב ירה [...] "הברי ןפ -
יפלא תורשע םידימעמ ךכו ,"הערפ" ידימ הידלי תא ליצת איה םגש ,התנכש לע תלעופ איה
.ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ תארקל וכליש ,לארשי ידלי

אל ,הערפמ אל - שושחל הממ ןיאש ,לארשימ דחאו דחא לכל הארוה אוה ליעל רומאה [...]
,םירצמב אצמיהל םילוכי - יתימא ידוהי ףקותב םיכלוה קר םא .תוריזגהמ אלו סולינהמ
:וידליל ללכ ךייש הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוריזגה לכ םע ,םירצמ ךלמ הערפ םש היהישו
-םלועב םייח קר אל ,םייחה לא םתוא איבתש ךרדה איהש ,הרותה ךרדב וידלי תא ךילוי אוה
.הזה-םלועב םייח םג אלא אבה

,"והנממוראו יבא יקולא והונאו יל-א הז" :רמול ולכוי הבש ךרדב וידלי תא ךילוי אוה
לבקל םילוכיש תיתימאה תחנה יהוז ירהו .םהירוה םיכלוה הבש ךרדה התואב וכליי םה
ןיינבל םיכוזש ,"ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת" :הרישה ךשמהב םירמואש יפכ - זאו .םידליהמ
.ונימיב הרהמב ישילשה שדקמה-תיב

אלש הז ידי-לע הנה ,חישמה תאיב דע ורתונש םירופס םימי םתואבש ,התע אוה ןכו [...]
,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" םייוקי - "'יוה ךרב ערז" ודימעיו ,תוריזגהמ ולעפתי
הסנרפ םש היהתש וילאמ ןבומ ירה ,םש ןכוש ה"בקהש ןוויכו ,ידוהי תיב לכב ןוכשי ה"בקהש
.תובוט םינשו םימי ךרואל םינב -ינבמו םינבמ יתימא תחנו ,הבחרהב תואירב ,הבחרהב

תויודעוותה - םחנמ -תרות ;הגומ יתלב - י"חשת'ה טבשב א"י ,חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)
(סופדב אצמנ ,(בכ) ינש קלח י"חשת'ה

רקיעה אוה השעמה


ירבד" גשומה ךייש אל ידוהי לצא
"תושרה


רשב תוכלהב הלאשב ומכ גוהנל שי ןיינעו ןיינע לכב
בלחב

ענעגייא") ולשמ םיכרד ידי-לע אל) השענ [...] תימהבה שפנ רוריבד ןיינעה תוללכ
.אקווד הרותה חוכב (אלא ,("םיכרד

ארמגה ןמזב ,ארקמה ןמזב ויה אלש םישדח םירבד םלועב ושדחתנ ונינמזבש םינעוטה הלאו
םישדח םיניינע שדחל םיכירצ ןכלו ,הרותב םתודוא רבודמ אל אלימבו ,'וכ םיקסופהו
,הרותב

הלאכ םנשיש ,"הצלה ךרד-לע" ולש םיסרטנוקה דחאב בתוכ ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ -
דיתע קיתו דימלתש המ לכ יכ ,וניבר השמל ורמאנ אלש המ ונייה ,שממ םישודיח םישדחמש"
...ורקיעמ שדח רבד אלו דבלב םלעהה יוליג קר הז ירה ןכ םאו ...יניסמ השמל רמאנ שדחל
- ..."יניסמ השמל ורמאנ אלש שממ םישודיח שדחמ ל"נה ןוגה וניאש דימלתה לבא

םהש אלא) םיסרוקיפא לש העד איה (םתודוא תרבדמ הניא הרותהש םיניינע שיש) וז העד הנה
,"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק" רהוזב אתיא ירהש - (תוסרוקיפא יהוזש םיעדוי םניא
,רמול ךירצ ךחרוכ לעו ,"ה"בקה לש ותנמוא ילכ יתייה ינא תרמוא הרותה" שרדמב אתיא ןכו
- הרותל ללכ תוכייש םהל ןיא הרואכלש הלאכ םיניינע םג - םלועב םנשיש םיניינעה לכש
ןיינע רקיעש - תאז דועו .ללכ םלועב ויה אל ,הרותב םיאצמנש תאז ילולו ,הרותב םנשי
איה הטמל התדיריו ,ןוקית הכירצ אל המצע המשנהש ךרד -לעו) םלועה תא ררבל אוה הרותה
[...] (םלועב וקלחו תימהבה שפנו ףוגה תא ררבל ידכ

תרותב טרפבו ,הרותב ןייעל םיכירצ ןיינעו ןיינע לכב גהנתהל דציכ עדיל ידכ אלימבו
עגונב) אינתה רפסל המדקהב ןקזה ר"ומדא בתוכש ומכו ,םיניינעה לכ םנשי הבש תודיסחה
."תולאשה לכ לע תובושתה לכ" וב שיש ("תודיחי"ל הסינכל

,רדא שדוח -שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,םילקש תשרפ ,םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)16
(358 'מע ,(ז) ןושאר קלח ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;הגומ יתלב - ג"ישת'ה

תלוזה לע עיפשהלו - הרותב םיחנומ תויהל

:תווצק 'ב ונתיאמ דחא לכמ עבת ר"ומדא ח"ומ ק"כ

,הרותד רתסנו הרותד אילג ,הרותה דומילב ("ןגיל") םיעוקשו םיחנומ תויהל - אסיג דחמ
,םור קמוע והזש - ןיזרד ןיזרו ןיזר ,תודיסחה תרות

,טושפ יכה ןפואב החפשמה-תרהט ,תבש תרימש לע וררועלו ידוהי לע עיפשהל - העשב הבו
.תודהיל וברקל ,תודהי תודוא המואמ עדוי וניאש ידוהי דלי םע רבדלו

דמוע הז הנה"ש - חישמ תאיב םיכישממו םירהממ ,וידחי תווצקה 'בב תוקסעתהה ידי-לעו
םג אלימבו ,םייטרפה ויניינעב דחאו דחא לכ לצא ,יטרפה חישמ תאיבמ לחה - "ונלתוכ רחא
.ולוכ םלועה לכלו ,לארשי לכל חישמ תאיב
ינש קלח ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;הגומ יתלב - ג"ישת'ה הדועסב םירופ תודעוותהמ)
(30 'מע ,(ח)

יבר יצוצינ


"רבו'צוגורה"


,"עבונה ןיעמ" ,"הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" ,"הרותה רש"
ןואגה לע יברהמ ונעמשש םידחוימה םייוטיבהמ תצקמ הלא
,ומע בתכתה יברה * בו'צוגורמ ןיזאר ףסוי יבר רידאה
תינרותה ותטיש תא לביק ,םינפ-לא-םינפ ומע חחוש
תויואטבתה ללש * הרואל ךלה ףא תובר תוניחבמו
ותריטפ םוי לגרל ,"רבו'צוגורה" לא יברה לש תויוסחייתהו
ו"צרת רדאב א"יב


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

ורכזנ אלו םתדוא ורעיש אלש ולאכ הרות ישודיח ושדחתנ םינורחא יכה תורודב
ןפואב אוה וננמזב דומילה ןפואש ךכ ידכ דעו ,םימדוקה תורודה ירפסב םתומכ
,ןבומו ,'וכ ינולפל התוא םיסחיימו השדח ךרד יהוזש םירמואו דחוימ
המ" ללכב והזש יאדו לארשי-ינבמ המכו המכ ידי לע לבקתה רבדהש ןוויכמד
יפ-לע ,"יניסמ השמל ןתינ" רבכ הז ירה ,ןכ-םאו ,"שדחל דיתע קיתו דימלתש
.םימדוקה תורודב התודוא ורעיש אלש ,וז ךרד

ואב (627 'מע ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת םירופ תודעוותהב ,ל"נה הלא םירבד
:בו'צוגורמ ןיזאר ףסוי יבר ןואגה לש ותוישיא לע ,םיפסונ םירבדל המדקהכ

ללכה ןמ אצויה רבד היהש ,יבו'צוגורה ןיינעל ,תוטשפב ,רבסהה םג והז
התושו לכוא היהש וארו ,רשב יניעב ותוא תוארל ולכיש ידוהיב רבודמ :ירמגל
ןפואב ..!שדח ןפואב התיה הרותה דומילב וכרד - הז םע דחיבו ...ןשיו
!אלפנ

:רמואו יברה ףיסומ

-ףא - האלפה לש םיניינע םוש וארנ אל 'וכ ותנשו ותייתש ,ותליכאבש דועב
טרפבו ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואבו קוידב ,תוריהזב ויה יאדוובש יפ -לע
- הגהנה ולצא התיה אל לבא ,'וכ רבדבש םיקוידה לכ םע הכלהב ותעד יפ-לע
רדסל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,ךורע-ןיאב ,אלפנ ןפואב - םירומאה םיניינעב
!אלפנ ןפואב היהש ולש דומילה

:יברה אטבתה ,החיש התואב ןכל םדוק

הזיא ,תרחא ךרדב הרותה דומיל לש וכרעמ ,םולשו-סח ,טעמל םג הנווכה ןיא
-ןודינב לבא ,ולש "בר"ה ונשי דימלת לכלו ,"היטשפו ארהנו ארהנ"ו ,היהתש
םימיכסמ - םירחא דומיל ינפואב ("ךיז טכאק'מ") םיקסעתמ םא םג - ןדיד
.אלפנ ןפוא אוה יבו'צוגורה לש ודומיל ןפואש

יתלביק ובתכמ

'םידיסחה רצוא' תכרעמ המסרפ ,(ו"נשת תנשב) ןואגה לש ותריטפל םישישה לבוי תארקל
תפסונ תרגיא .ח"פרת תנשמ יבו'צוגורהו יברה ןיב תויובתכתה תרדס (גל תרבוח 'תומישר'ב)
.דל-גל 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב הספדנ ב"צרת תנשמ

חחוש יבו'צוגורה .תבכרב יבו'צוגורה םע יברה ,הארנה לככ ,עסנ ח"פרת טבש שדוחב
(טבשב ד"כמ) תרגיאבו "הארמ הפיו ראות הפי היה ףסויו" ,ףסוי לצא רמאנש המ ןיינעב
.החיש התואב רמול ליחתהש המ םייסל יבו'צוגורהמ יברה שקיב

- (םש 'םחנמ לכיה'ב ומצעב ןייצמש יפכ) יבו'צוגורהמ םיבתכמ יברה לביק ב"צרת תנשב םג
..."יתלביק ובתכמ"

:יב'צוגורהל יברהמ תורגיא שמח םויה דע ומסרפתנ לכה-ךס

.ו-א 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא - ה"פרת תבטב ו"ט (1

'מע ל"נה תומישר - יבו'צוגורה הנעמ) 4-7 'מע גל תרבוח תומישר - ח"פרת טבשב ב"כ (2
.(12-16

.10-11 'מע ל"נה תומישר .ב-א 'מע א ךרכ שדוק-תורגא - ח"פרת רדאב א"כ (3

תרגיאב רכזנ ,הנעמ לביק הז לע) די 'מע א ךרכ שדוק-תורגא - ב"צרת בא-םחנמב 'ז (4
.(ןמקלד

.דל-גל 'מע א ךרכ םחנמ לכיה - ב"צרת בא-םחנמב ז"כ (5

"תחא הרות"

:םינשה ךשמב יבו'צוגורה ןואגהו יברה לש תויואטבתה לש ףסונ טקל איבנ ונינפלש המישרב

:(140 'מע 'א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת תנשב ןואגה לע יברה רמא ךכ

תואמ םייק היה אלש רבד - אלפנ ןורכיז לעב היה אוהש ויתודוא שיערמ םלועה
תיתימאה ותלודג .תיתימאה ותלודג האטבתה ךכב אלש איה תמאה ,םרב - םינשב
.הרותה לכב יללכ ןיינע ונממ רציו תאז רשיק אוה דמלש רבד לכש איה

:ריהבהו יברה טריפ תונמדזה התואב

ענעפראווראפ א") 'תחדינ' אתיירב וא ימלשורי (לכ) רכז אוהש הדבועה
האב תולדגה ;"הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" תניחבב ותויהל תכייש - ("אתיירב
וא ,ןושל יונישב רבודמשכ ןה - וב קסעש הרותב ןיינע לכש ךכב יוטיב ידיל
יללכ ןיינעל ולצא רשקנ לכה - 'וכו ךורע-ןחלושה לש םייח-חרוא קלחב ארבס
לכל ףיסומ הבש טרפ לכו "תחא הרות" הרותה לש התויהמ עבונ הז רבד ,הרותב
ארוסיא" ןוגכ תאז םיליבגמה םיללכ םנשיש תורמלו םיפסונה הרותה יקלח
..."ןניפלי אל אנומממ

"השדח תואיצמ"

תא (115 'מע ז ךרכ ,ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ויתוחישב יברה ריכזה םעפ אל
(הרותה תליחתב) "תישארב"ד ת"יב תואהש יבו'צוגורה םשב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כמ עמשש
.הכורא הבית ,ןה תחא הבית - (הרותה םויסב) "לארשי"ד ד"מלו

םוחב התוול הלחמהו ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ הלח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תריטפ רחאל
תואיצמ" יהוזש ,תואישנה ןיינעל המדקהכש רמאו ךכ לע אטבתה יבו'צוגורה ןואגה .הובג
."ארונב אתוליבט" (ימלשוריב רמאנכ) תניחבב ,ןוביל לש ךילהת רובעל ךירצ ,"השדח

,תאז רפיס ,(341-הכ 'מע ב ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת ומחנ שדוק-תבש תחישב ,יברה
יטרפ הארו ."גרוברטפב ורפיס ךכ ךא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תאז יתעמש אל ינא" :ףיסוהו
.הצ 'מע (ןיישדנומ) זוע-לדגמ רפסב תועומשה

...הרותה לע ךמוס

'מע חי ךרכ ז"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"ישת תישארב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה רפיס ,(66 'מע 'המכחה לצב') תויונמדזה דועבו (147

תעשב חכונ תויהל הייפאמל ךלוה היה אלש ,יבו'צוגורה ןואגה לע םירפסמ
תייפאב ומצעב חכונ תויהל לארשי גהנמ ירה ,ותוא ולאששכ .תוצמה תייפא
הישוק ילצא ררועתהל הלולע ,ימצעב חכונ היהא םא :בישה ,הזב עייסלו תוצמה
חוטב ינניא ,תישאר :ןכבו ,המ-רבד ןקתל הווצאו ,ם"במרה וא ארמגה ירבדמ
ןכלו ...ילוקב ועמשי םא עדוי ינניא ,תינשו ,התתימאל הכלהה תא ןווכאש
םהל שיש ןוויכש ,תוצמה תייפאמב םידבועש םידוהיה לע ךומסל ףידעמ יננה
הרותה ןיד-קספ לע (אלא ,םהילע אל) םיכמוסש אצמנ ,הרות יפ-לע תונמאנ
.(ידוהיה לש ותורשכ תא עבוקה)

םינורחא איבהל גהונ וניא

ז"לשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותה) "םינורחא איבהל ללכ-ךרדב גהונ וניא יבו'צוגורה"
םינורחאה תא איבמ אוה וירפסב תומוקמ-המכב ,םנמא" .(90 'מע ב ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש -
.(םש) "ם"במרה תרודהמב וספדנש

:תונמדזה התואב דועו

םימעפל םרג הז רבדו ,(םש) תובית-ישארב בותכל ליגר היה יבו'צוגורה
ו"אוב ד"מל ףילחה רשא ("רעצעזה רוחב"ה) סיפדמה לש קייודמ אל חונעפל
.(םש) הזב אצויכו

יבו'צוגורה ירבדל רוקמ

(52 'מע א ךרכ ,ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת ירשתב 'ו תחישל יברה ףיסוהש תניינעמ הרעהב
תיב לכ וגהנ" :ד הכלה ג קרפ הבושת תוכלהב ם"במרה ירבד לע יבו'צוגורה בתכש המל איבה
רתוי םירופיכה-םוי דעו הנשה-שארמ תווצמב קוסעלו םיבוט םישעמבו הקדצב תוברהל לארשי
קר םילטונ הווה אלד ןיבס םתואד :האפ ףוס ,ימלשוריל חנעפ-תנפצב ןייצו ."הנשה לכמ
.םש ןייע ,םימי ךנהב

."וירפסב ליגר וניאש ,קפס ןושל - "רשפאו" :בתוכו קייד לבא" :יברה ךכ-לע בתוכו

:"רשפאו" יבו'צוגורה ףיסוה ןכא עודמ ריבסמ יברה

היאר םג רמול שי ילואו .הקדצה ילבקמ רבד-לע רבודמ ימלשוריהב יכ ,ןבומו
תאז-לכבו" .תוניתנהב יוביר שי זאד - םמעט רבסה ירמא אלדמ - ךפיהל
."ןבג ןתושד" םתרימא שוריפ והזש קוחדל שיד ןוויכ - 'רשפא'

קמעתמ (345 'מע א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש - ו"לשת שגיו תשרפ שדוק-תבש תחיש) רחא םוקמב
ם"במרה ירבדל ,(תינעת ףוס) אתפסותב רוקמכ יבו'צוגורה ןייצש "םש ןייעו" םילימב יברה
.ם"במרה לש ותפסות ןבות ןכא אתפסותב ןויעה ידי-לעש ראבמ יברה .תינעת תוכלה םויסב

ט"שעבהו רבו'צגורה ךווית

רמא (389 'מע ב ךרכ ,ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת ךליו-םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תחישב
:יברה

תטישב יאק אוהש ראבל אופא רשפא - ם"במרב טהלב קסוע היה יבו'צוגורה
.'וכו דבלב םדאה ןימ לע איה 'תיטרפ-החגשה'ש רמואה ם"במרה

וירבד ךשמהב .לאשו דימ יברה ךישמה - "?ט"שעבה תטיש םע רבדה בשייתי ךיא ,השק לבא"
.ט"שעבה תטיש םע ףא דחא הנקב םירבדה ולעי ךיא ריהבה

ידוהי לש החנא

לש ורואיב תא יברה ריכזמ (369-372 'מע א ךרכ ,א"משת שדוק-תוחיש) א"משת תנשב
לש תואיצמ ןכתית אל ללכבש ,אוה וירבד ןכות .(ל"חר) תבורעת יאושינ ןיינעב יבו'צוגורה
רשאכ ,תאז האיבמה הדיחיה תואיצמה ."אוה לארשי אטחש יפ-לע-ףא" ירהש יוגל ךפוהה ידוהי
ןיינעה רמוח ןבומ ךכמו ;"ךנב" אוה ןיאושינ םתואמ דלונה דלווהו ,תירכנ אשונ ידוהי
.תוינחורבו תוימשגב (שפנ-חוקיפל דע)

-תרות') ג"ישת בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה איבה יבו'צוגורה םשב הרמא דועו
:(122 'מע ט ךרכ ,ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

א") ידוהי לש החנאש (יבו'צוגורה ןואגה םשב םג) רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.האליע הבושת איה ("ץכערק רעשידיא

ורובידב עבונה ןייעמכ

שדוק-תבש תודעוותהב :יבו'צוגורה םע יברה לש ויתוחישל זמר תוהזל ילוא ןתינ אבה עטקב
ןואגה לש ושוריפמ יברה טטיצ ,(613 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת ךליו-םיבצינ תשרפ
:רמאו

רצקמ היה בתכב ירה ,ורוביד תעב עבונ ןייעמ יבו'צוגורה היהש םשכ ,עודיכ
.(?שוריפב) וירבד תרהבה אלל

:רמא (612 'מע םש) ןכ ינפל
קר ל"נה ןואגה ,עודיכ .יבו'צוגורה לש ותישוק בשייל שי י"שר ירבד יפ-לע
רש" ול ארק (צ"יירה) יברה ללכב .ץורית אלל הישוקב ראשנ םירופס תומוקמב
.עבונה ןייעמכ היה אוהו "הרותה

"ותיא וחחושש ולא"

ךרכ שדוק -תורגא) ט"ישת ןוויסב ג"כמ תרגיאב .ומע יברה לש ויתוחישל םיזמר דוע הנהו
'חנעפ תנפצ' - רידההש ורפס תא יברה לא רגישש ,רשכ לדנעמ-םחנמ ג"הרהל (אכת 'מע י"ח
:בתוכו םייוסמ ןויצל יברה סחייתמ - תוכמ תכסמ לע

המכב אצמנו ...דחא קרפ וא דחא ףדב קוליח ,יבו'צוגורה ינויצב ליגר
ישודיח ועמשש ולא ירופיס יפ-לע] ןכו ,תובושתו-תולאשו וירפסב תומוקמ
.הפ -לעב [ולש הרות

:םש דועו

-לא-םינפ ותיא וחחושש ולאמ המכל עודיכו הלבק םג דמל יבו'צוגורה ןואגה
...שוריפב ולא םירפסל ןייצמ ןיאש ףא ,םינפתודיסחה ינייעממ


הווצת תשרפ


(כ,זכ) ךז תיז ןמש ךילא וחקיו

.עדונכ ,הרותל זמור - ןמש

.(ך"פצנמ) תולופכה תויתואה תשמחו ב"אה תויתוא ב"כ םהו ,27 היירטמיגב - ךז

השמל ורסמנ ןלוכ ,ך"פצנמ תוברל ,הרותה (תויתוא) לכ - "ךז תיז ןמש ךילא וחקיו"
.ול תוסחוימו

:ושקיהו ,"םורמא (םינושארה םיאיבנ) םיפוצ - ך"פצנמ" :(ב הליגמ) ל"זר ורמאש והז
םגש ירה ."םודסייו ורזחו ,םוחכש" וצריתו ,"םלועמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיא אלהו"
.וחכשנש םירבד וליג םיאיבנהש אלא ,השמל תוסחוימ ך"פצנמ תויתוא

אלא ,השמל םיסחייתמ םלוכו הרותב םלוכ שרוש - םיבותכהו םיאיבנה ירבד לכל ןידה אוה
.םודסיו ורזח םהש

אבנתנש השמ םהילע ףיסומ ,הכב ואבנתנ םיאיבנה לכ" :(ב תוטמ ירפס) ל"זר ורמאש והז
.היה רבכש המ תא הלגמ קר איבנהו הרותב ןכל םדוק ורמאנ םיבותכהו םיאיבנה ירבד - "הזב
,"הז" רמאנ ןכל .םלועמ העמשנ אלש ,השדח התיה השמ תאובנ לבא ."הכ"ב ואבנתנ ןכל
.שדח רבד הז האר :רמולכ
(ב 'מע ול ףד הווצת תשרפ הרות-רוא)


(כ,זכ) ךז תיז ןמש

(י"שר) םירמש ילב :ךז

יאק ךז תביתש שרפמ 'ארזע ןבא'ה ךא ,ןמשה לע הרומא "ךז" תביתש עמשמ י"שר לש ושוריפמ
.םלשו יקנ תויהל ךירצ תיזהש ונייהד ,תיזה לע

:םיניינעה תוימינפ יפ-לע םישוריפה ינשל רבסה ירהו

ךשמנ ונממש רוקמה אוה - ותוימינפב ךא ;ךשוחו ער לע הרומ אוה ןכלו ,רמ אוה תיזה
ףא הלעמל ,רתויב תילענ הגרדל זמור (ןמשה רוקמ) תיזה הז יפלו ,המכחל זמור ןמש .ןמשה
תניחבב אוה ןכלו ,יוליגהמ הלעמל אוה תיזה הז יפלו יוליגה תישאר איה המכח .המכחהמ
.'ךשוח'ו 'רמ'

הכירצש רמוא אוה ןכל ,(ךשוחו ערל זמור תיזש) םיניינעה תוטשפ יפל שרפמ 'ארזע ןבא'ה
.לוטיבו 'ןמש' (השיתכ ידי-לע) ונממ איצוהל ידכ ,תיזה תריחבב תדחוימ תוריהז תויהל
."ךז" תויהל ךירצ ומצע תיזה ,רמולכ

תודוס םג םיזונג י"שר שוריפב יכ) תיזה ןיינע תוימינפ יפל שרפמ י"שר ,ותמועל
הגרד אוה תיזה יכ ,ומצע תיזה יבגל תוריהז טוקנל ךרוצ ןיאש רבוס אוה ןכלו ,(הרותה
רבכ איהש ,המכח תניחבל הכשמהב ונייהד ,ןמשה יבגל תויהל הכירצ תוריהזה .רתויב תילענ
.תבורעת לכמ יקנ היהי 'ןמש'הש רהזיהל הבוח שי ןאכ .תומלועה לא תכייש
(131-132 'מע אי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ל,חכ) םימותה תאו םירואה תא

םהירבד תא םימילשמש - םימות ;םהירבד תא םיריאמש - םירוא ?םימותו םירוא ןמש ארקנ המל
(גע אמוי) (י"שר ,תרזוח םתריזג ןיא)

?תרזוח םימותהו םירואה תריזג ןיאש ךכב לודגה שודיחה המ :ןיבהל שיו

םהל יתרכינ אל" :י"שר שריפ "םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו" (ו תומש) קוספה לע :אלא
."יתמייק אלו יתחטבה ירהש ,ילש תותימא תדימב

יוליג םע קרו ,'יוה םש יוליג רדעה תמחמ אוה "יתמייק אלו יתחטבה"ש רבדה תביסש ירה
."יתינש אל 'יוה ינא" ,(ג יכאלמ) ביתכדכ .יוניש ןיא ,ילש 'תותימא םש' אוהש 'יוה םש

רחאמ ,הטמל עיגת אל העפשההו יוניש היהיש ןכתיי תומשה ראשמ העפשה תכשמנשכ ,רמולכ
.תבכעמ ןידה תדימ ןיא יזא - 'יוה םש תניחבמ האב העפשההשכ לבא ,תבכעמ ןידה תדימש
.תרזוח םתריזג ןיא ןכל ,'יוה םשמ איה םימותהו םירואה תריזגש רחאמו

אוה - "ךרוא" :"ינוחני המה ךתימאו ךרוא חלש" ,(גמ םיליהת) בותכה שוריפ םג והז
.קלתסי אל רואהו הכשמהל םויק היהיש - "ךתימאו" ,רואה תכשמה
(אנ-נרת'א ,ה ךרכ תומש - הרותה-רוא)


(הל,חכ) שדוקה לא ואובב ולוק עמשנו

קוזיחו הרותה תצברהב תצרמנ תוליעפ בייחמ ונרוד לש דוריה בצמהש תמא ןה :םילאוש שי
תאצל ץוחנ עודמ ?"לודג שער לוק"ב תושעיהל הכירצ וז הדובעש ונל ןינמ לבא ,תודהיה
וניאר אלש רבד ,הזב אצויכו תורשכ תוזוזמ ,ןיליפת תחנה לע םר לוקב םש עימשהלו בוחרל
?םימדוקה תורודב

אוה הז ונרודש רורב ,הטוס תכסמ ףוסב ל"זח ונייצש םינמיסה לכ יפ-לע :ךכ לע הנעמה
ויה ליעמה ילושב ."ליעמה ילוש" - "אחישמד אתבקע" ארקנה ,חישמה תאיב ינפלש רודה
,("ךבש ןינקיר" תניחב ,הגירדמה לפשב םיאצמנה םידוהי המה אולה) םינומירו םינומעפ
הז רבדש ונדמלל ,אקווד "ולוק עמשנ" היה ,הניכשה יפנכ תחת - "שדוקה לא" םיסנכנ םהשכו
..."לודג שער לוק" לש ןפואב תושעיהל ךירצ
(341 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זל-ול,חכ) תלכת ליתפ לע ותוא תמשו ...ץיצ תישעו

(חפ םיחבז) םינפ תוזע לע רפכמ ץיצ

םשה ינפל רתסבו יולגב םדאה שייבתי םא"ש ,(תשובה רעש) םיקידצ-תוחרוא רפסב בותכ
אוה אלא ,ךרבתי םשה ינפמ שייבתמ וניא םדאהש המ ךא ."תאזמ הלעמל הלעמ ןיא ,דבל ךרבתי
.ונממ קוחר ךרבתי םשה ויניעבש ינפמ והז ,םינפ זע תניחבב

,("םיכרחה ןמ ץיצמ" ומכ) הייאר ןושלמ אוה "ץיצ" - "ץיצ תישעו" :בותכה זמרש והז
,ךרבתי םשהמ שייבתי ךכ ידי-לעו ,הלעמ יפלכ תולכתסה לש הדובעה ונייה

(האליע הארי) תשוב תניחבל עיגי וז תולכתסה ידי-לע - "תלכת ליתפ לע ותוא תמשו"
.הארי תניחבל תזמור 'תלכת'ש רהוזב רומאכ ,'תלכת'ב תזמרנה
(ונשת'א 'מע 'ה ךרכ ,הרותה-רוא)


(ז,ל) םימס תרוטק ןורהא וילע ריטקה

רשק שי .תרוטקה תיישע לע יוויצב תמייתסמו הרונמה השעמ יוויצב תחתפנ הווצת תשרפ
:םדאה תדובעב םהש יפכ ,םירבדה ינש ןיב דחוימ

תרוטקה תדובע םג .הווצמ רנב המשנה תראהו תקלדה - התועמשמ םדאה שפנב הרונמה תקלדה
היב ,אנרטקתא אריטק דחב" - רהוזה רמאמכ ,תרעוב שאכ ה"בקה םע תורשקתהו תורבחתה איה
."אטיהל היב ,אדיחא היב ,ה"בוקב

ריאהל הילע תווצמה רואב המשנה תקלדה םג ךכ ,םלועה לכב רוא הציפה הרונמה תקלדהש םשכ
.םיבבוסה לכ לע עיפשהל הכירצ תרוטקה תדובע ףאו התביבס תא

לכב ,דימת שדקמבו ןכשמב ושענש תודובע ןה תרוטקהו הרונמה יכ ,דימת הנמז - וז תוחילש
.ללכהמ אצוי אלל םויו םוי
(ב"נשת'ה הווצת תשרפ תבש תחישמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םע ללפתמל שדוח-שארב ללהה תכרב
רוביצה

תגהנה לע ,(ע"נ צ"יירה ר"ומדא ק"כ םשב) יברה בתכ (20 'מע ח תרבוח) 'תומישר'ב .א
:ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ

תא םירמוג ןיאש םימיב רוביצב וללפתהב םג הכרבב ורמוא לע .הכרבב ללה רמא דימת ןכ
ונלצא :יממע םגתפ] "ע'צאניא איטארב אשאנ" ...רמא ,ץ"שה תכרבב אצי אלו ,ללהה
ומצעב ללפתי אל המ ינפמ ,ויתלאש .הז רבד לע רפסל אלש יל הוויצו .[תרחא הז (החפשמב=)
.[הלגעה לע=] ןעגאוו ןפא לוכה תחקל יל המ :הנעיו .לכה ירבדל בוט היהיו 1הביתה ינפל

שדוח -שאר ,יעסמ תשרפ שדוק-תבש תחישב ע"יז ר"ומדא ק"כ ןווכתה הז ןיעכלש הארנכ
:םירבדה ןיב רמאנ זאש ,(ז"לס 322 'מע ד"ח שדוק-תוחיש) א"משתה בא-םחנמ

גהנמ יפ -לע טרפבו ,שדוח-שארב [םירמואש=] טגאז ןעמ סאוו ללה םעד ןופ זא ןוצר יהיו"
."...יאשחב הכרב[ה תא רמולו ףוטחל םיזרדזמש=] יד ךיוא ןיירא טפאכ'מ זא םידיסח

ד"בח-רפכ ת"הק תאצוה 'ה תליהת רודיסל ןוילגה-ילושב 2השעמל הארוהכ וקתעוה הלא םירבד
התנתשנ ט"נשת תנשד האצוהב םרב ."ץ"שה ינפל יאשחב ךרבל זרדזיו" :הז ןושלב ,ח"נשת
תקתעה יוניש אלול םג - ןכאו ."יאשחב ךרבל זרדזי ןיינמב ללפתישכו" :ובתכו הקתעהה
.רוריב םינועט םמצעלשכ םירבדה - ל"נה רואל-םיאיצומה

-ידי להקה איצוהל ץ"שה ריכזהל השעמ ישנא גהנמ" :בתכ (ד"קס ז"לפ) ללוכה-רעשב הנה
המכב לעופב יתיאר ןכו" ,(זמק 'מע ,הכלהב-םידעומה) ןיווז י"שרה דיעה ךכו ."םתבוח
הגהנה וניאר אל ע"יז ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב םרב .א"ש"נא לש תומוקמ
ידי תאצל ,רודיסהכ הזב וגהנ אל השעמלש ןבומ ל"נה ע"יז ר"ומדא ק"כ ירבד ירחאו .וז
.רוביצ-חילשה ידי לע הכרבה

:םינפוא 'ג הזב שיש ,תויטרפב םירבדה תנווכב קפתסהל שי םרב

;םלש ללה םירמואש םימיב םישועש יפכ - ץ"שה תכרב ירחאל ךרבי דחא לכש (א

;ץ"שה ינפל ךרבי דחא לכש (ב

.שחלב - ץ"שה םע דחי הכרבה תא רמאי דחא לכש (ג

.ץ"שה תכרב לע 'ןמא' הנוע דיחי לכ םא רוריב ןועט 'גו 'ב ןפוא יפלו

םע רתוי םימיאתמ - ץ"שה םע דחי וא ינפל הכרבה תרימא - 'גהו 'בה םינפוא רשא ריעהלו
הזש הארנכו .(א"ע שיר טק םיחספ 'מגמ ריעהלו) המדקה וניינעש ,"ןיירא טפאכ'מ" יוטיבה
ךכ םושמ תוררועתמה תויתכלה תויעב ללגבש אלא .ח"נשת תאצוה לש ומוגרתל ל"ומה תא החניה
.הז ירחאלש האצוהב חוסינה תונשל ץלאנ - ןלהלדכו -

יאשחב - ץ"שה םע רמול ארבס סוסיב

בורב" םושמ ,אקווד ץ"שה ידי לע הכרבה תלעמ (הרעהה םינפב) הלעמל ראובמה יפ-לע הנה .ב
יאשחב הכרבה ורמאי םידיחיהש ,ע"יז ר"ומדא ק"כ ירבדב קוידה ראבל שי - "ךלמ תרדה םע
ירחאל ,(רופיכ-םוי לילב 'ונייחהש' תכרב אשונב ,ח"יס טירת 'יס) ר"עושב הנהד .אקווד
רהזיו ,שחלב" :ףיסוה - םש םהרבא-ןגמה ירבד ןהו נ "ומצעל דחאו דחא לכ ךרבי ןכל" בתכש
בוט-םוי-ינדעמה םשב ,םש הבר-והילאב איה וז הפסוה רוקמ ."...ץ"שה םייסיש םדוק םייסל
וירבדל ןייצמש ,ץ"שה תכרב לע 'ןמא' תיינע רבדב אירטו-אלקש איבה םש הבר -והילאבו)
.(ומצעב ךרבמ אוהש תוכרבה לע 'ןמא' םדאה תיינע ןיינעב ירטו ליקש םש נ טנ 'יסב
.ץ"שה תכרב ירחאל וכרביש אלו ,אקייד ךרבמ ץ"שה דועב ןתכרב להקה וכרביש םש ראובמו

ירחאל ףכית בלולהו ללהה תכרב וא "ונייחהש" וכרבי אל המל ,בוט-םוי-ינדעמה לע ישקתו
לש יוליעה תא ירמגל ודיספי אלש ידכ ונייהד רמול שי ילואו .ץ"שה תכרבל ןמא ונעיש
תאצל ונייהד רמול שי וא .(ג"ס טק 'יס םש הז ןיעכו ,ד"ס טנ 'יס ר"עוש האר) "םע בורב"
האר - תאצל םינווכתמ םניאש ףאו ,אמלעב העימשב הכרבה תבוח-ידי ואצי ילוא ,ששחה ידימ
ינש יפלש אלא .הלטבל הכרבל שוחל שי בוש וכרבי רשאכ ,ןכ-םאו .בב"יס טפת 'יס ר"עוש
- ןכ גוהנל יואר היה ללהה תא םירמוגש םימיב ףא הלא םימעטמש ,ישקת ןיידע םינפואה
.קחודב בשייל שיו ,ץ"שה םע דחי ךרבל

ץ"שה תכרבל 'ןמא' תיינע ידי-לע 'קספה' ששחמ תאצל ךיא

לבא ,קספה ךייש ןיא םש ,םירופיכה-םוי לש "ונייחהש" תכרבב חניתד ,דחא םכח ינריעהו .ג
.ץ"שה תכרב לע 'ןמא' תיינעב ללהה תא ותרימאל ומצע תכרב ןיב קיספמ ירה ןדיד-ןודינב
ונייה ,ונייחהש תכרבל ללהה תכרב םש ע"ושב ז"הדא הוושמש המש שרפל םכח ותוא הצר ןכלו
יאה ,ותרימא ןמזל עגונב וליאו ,ומצע ינפב דחא לכ ידי-לע הכרבה תרימא ןינעל קר
תיינעד ,ז"י הכלה ףוס א"פ תוכרב תוכלה ם"במרל ןייצו .יאק הידוחל יאהו יאק הידוחל
.הווצמה םויקל הכרבה ןיב קספה יווה (ומצע לש) תווצמה תכרב לע ןמא

ויליפת חינהל קיפסהש ינפלו ,'ןיליפת חינהל' ךריבש ימב אירטו-אלקשה ןכ םג ןייצל שיו
וא קספה יווה וריבח תכרב לע 'ןמא' ותיינע םאה ,ןכ םג ןיליפת חינמה וריבח תכרב עמוש
ת"וש תעדל וליאו ,הנעי אל לאומש-רבד ת"וש תעדלש ,י"קס הכ 'יס בטיה-ראב האר - אל
ןינעב ,ד"ס טנ 'יס ר"עוש ןכ םג ןייעו .א"קער ישודיחב םש ןייעו ,הנעי תוריאמ-םינפ
האר - אנווג-יאהכב ןינהנה תכרב ןינעלו .ץ"שה לש 'םלוע תבהא' תכרב לע 'ןמא' תיינע
יאדו הלחתכל"ש םייסמ םוקמ לכמ ,קספה יוה אלד קיסמד ףאו .גכ 'עה זל 'יס ןחלושה-תוצק
."תונעל רוסא

"יאשחב וז הכרב רמולו ףוטחל םידיסח גהנמ" רשא רמולו שרפל ךרטצנ םירבדה םינכ םאו
הלימ ץ"שה םע דחי הנרמאיש רמול שי ןיידע םוקמ-לכמו .ץ"שה תכרב ועמשש ירחאל ונייה
רודיסהב ליעל וניבר ירבד ןיעכו ,ץ"שה תכרב לע 'ןמא' תונעל לכוי אלש ןפואב ,הלימב
.'לארשי לאג' תכרב ןינעל (זכ תוא - ונתרודהמב) ןיליפת תוכלה ףוסב

תאירק לש תונושארה תוכרב ךרבל - העומשה יפ-לע - ע"יז ר"ומדא ק"כ גהנממ ריעהל שיו]
וא ,רמול ךירצ ךחרוכ לעו .ארוק-לעבה ירחאל תוכרבה ךרבל ךייש היה אל םש ירהו .הליגמה
ןפואב ארוק-לעבה םע דחי תוכרבה רמאש וא ,ץ"שה תוכרב לע 'ןמא' תיינעב קספהל ששח אלש
.[ל"נכ ,'ןמא' תונעל לכוי אלש

יאשחב הכרבה תרימאל תפסונ ארבס

ל"נה אנקסמהו אירטו -אלקשה ללוש הז ןיאו) אקוד שחלב ךרבל גהנמה םעטב רמול שי דוע .ד
םירמואש ,תבשב תויהל לחש בוט-םויב ונגהנמ ןיעכ אוהש ,("ןיירא טפאכ" ןושלה תנבהב
הזב שיש ןוויכמ ,ךכל םעטה המודמכו .(28 'מע םיגהנמה-רפס) שחלב 'וכו "םכילע םולש"
'יס שיר) השמ-דגיו 'ס האר נ אל וא ט"ויב וללה םירבד רמול םא םיקסופב תועיד יקוליח
ןידה-אוהד רמול שיו .הרשפ ןיעכ ,שחלב םירבדה רמול וגיהנה ןכ לע ,(ןמסנ םשו ,גי
ןכ לע ,וניבר רודיסב תשרופמה הגהנהה דגנ אוה ןדיד -ןודינבש םג המו ,ןדיד-ןודינב
.אקווד שחלב ןכ השעי םינפ-לכ-לעש ךרבמהל התאי

שחלב הרמאל יואר הזב םג הרואכלד ,ללהה ףוסבש הכרבה ןינעל ףא ריעהל שי ןפוא לכבו
.אקווד
תונעל לכוי אלש ןפואב ךרבישו - ץ"שה םע דחי שחלב דחא לכ ךרבי םא קפתסהל שי :םוכיסל
.שחלב הז לכבו - גץ"שה תכרב ירחא וכרביש וא ;'ןמא'

אקוד רוביצב ללה רמול תולדתשהה

ןכלש ,א"מרה ףיסומ - רוביצה םע דחי ללה רמול דימת רהזיהל שיש - ל"נה וירבדל ךשמהב
ג"ס חפת 'יס ר"עוש םג הארו) .ןיידע תירחש ללפתהש ינפל ףא רוביצה םע ללהה רמאי דיחיה
-יקוספ עצמאב זחוא אוה םא םג ,רוביצה םע ידיחיה הנרמאי ,ללהה םירמוג ןיאש םימיבש
לע היינעה רדס םעטמ אוה ףסונ םעט ךא ,הכרבה ללגב אוה וז תוריהזל דחא םעט .(הרמזד
.םילכ-יאשונב םש ןייע ,םיקרפ ישאר

הנעמב ,(העק 'יס בנ 'מע ב 'גהנמו הכלה ירעש') ע"יז ר"ומדא ק"כ לש שדוק בתכמב הנהו
יפמ עמשש יפכ - וניאישנ וניתובר גהנמ רשא בתוכ ,הליפתה ינפל ללה תרימא רבדב הלאש לע
ללפתהל םירדתסמ ויה בוט -םויב לבא ,תועש המכ םיכיראמ ויה תבש תליפתבש םגהש - םידיסח
.רוביצה םע

ריכזהל היל הווה ןכ-םאד - הכרבה רבדב הלאשה לע וניא םש ןוידה יכ ,ריהבהל שיו
ליבשב רוביצב הרמואל תוריהזה ללגב אוה ןוידה אלא .שדוח-שאר ימיב (רקיעב) םתגהנה
.רוביצה םע תירחש ללפתהל ט"ויב םילדתשמ ויהש ,הנעמה היה הז לעו .םיקרפ-ישארה תיינע

ןכו ,דיחיב םיללפתמ וניאישנ וניתובר ויה שדוח-שארבש ל"נה שדוק בתכממ עמשמל שי םג]
סע" רשאכש ,ש"רהמה ר"ומדא ונבל הנע קדצ-חמצה וניברש (אבה עטקב ןמסנה האר) רפוסמהמ
.ךרבמ אוה "ךיז ט'ללה

ותא רמול םיינש דוע ארוק ללה רמואה דיחיהש הגהנהה ד"בחב וניאר אלו ונעמש אל ןכ-ומכ
אל ,שדוק-תבש לילב "ולוכיו" תרימאל םג ,הזל המודבו .דתוליהק המכ גהנמכ ,"ודוה"
הזב הארו ."ולוכיו" םתא רמאיש דחאל אורקל הליפתב םיכיראמה םידיסחה וגהניש יתיאר
.[ומוקמ ןאכ ןיאו ,הדכ 'עה זע 'יס ןחלושה-תוצק

דיחיב שדוח-שארד ללה תרימאב הכרבה

דחאבש ,(ה"קס םש) ללוכה-רעש האר - ךרבי םא דיחיב שדוח-שארב ללה רמואה יבגל
ךכ ,ףוסב אלו הליחתב אל ךרבמ וניא דיחיהו" :ףסותינ וניבר חסונ לש םינושארה םירודיסה
-ד"בח תרות' 'סב םג הארו ,העומשה תתימאב ירטו ליקשש םש ןייעו ."'קה ויפמ יתעמש
דיחיהש אוה ונגהנמ םנמא .ןמסנ םשו ,חנ 'מע (ז"הדא לש הכלהה ירפס) ב"ח 'היפרגוילביב
ב"ח גהנמו הכלה ירעש הזב דוע ןייעו ,תבט שדוח-שאר ,'םוי םויה' חול) ףוסו הליחת ךרבמ
.(ןמסנ םשו ,דעק 'יס
הילגנא ,ןודנול - שטיוואבויל תליהק ץ"מוד ,ןיקסר קחצי-יול ברה-שארב ץ"ש תויהל לדתשמ היהש ,ו"ת שדוקה-ץרא קרב ינבד ד"בא ,ל"ז אדנל בקעי ר"גה לע יתעמש ןכאו (1
.ןקזה ונבר תעד יפל קופקפ אלל ללהה תרימא לע ךרבל לכויש ידכב ,שדוח

ירפסבו .הגומ יתלב החנהב בותכש המ יפ-לע וסיפדהלו גהנמ עובקל ג"עצ ד"נעפל :'יש טרופפר ח"רה תרעה (2
םירבד הברהו ,הזב תורמסמ עובקל דאמ השק לבא .ג"הושב םירבדה יתאבה (חר 'ע) 'שדוח שאר יגהנמו יניד'
עדו .הנתשמ אנקסמהו תועמשמהש ןפואב ,ריבסהו ,טריפ ,ריהבה םהיגה ע"יז וניברשכ כ"חאו ,'החנה'ב ורמאנ
האר - ןותחתה רודכ יצחב "רטמו לט" ןמז תרימא :תחא אמגוד איבמו] םטרופל רשפא-יאו תואמגודה ןה תובר יכ
.[ןמסנ םשו ,טנק 'מע א"ח 'גהנמו הכלה ירעש'

תכרעמה תורעה

ילוא) ןכ גהנש ומצעב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ לע רפוסמ ה"ע ןאספמיס א"ר ח"הרה תומישרבש ינמודמכ (א)
שי ןידה ןמ הרואכלש ינפמ ,"השעמ ישנא" לש רודיה אוהש דימת םינייצמ ,ןיינע לש ופוגלו .('דכו תחא םעפב
רמועה -תריפס תכרבב ןידה ןמ אוהש ומכ ,ותכרבב תאצל הצורש ימ לכ תא איצוהל ןווכמש ץ"שה לע ךומסל
.(א"ס ףוס טפת 'יס ז"הדא ע"וש)

ע"ושב ראובמכ) תאצל אלש הנווככ תבשחנ ,(גוהנכ) רופסלו ךרבל כ"חא דימ םידמועש העידיה םצע הרואכל (ב)
.(טפק 'מע ןהכ צ"רל ע"הפס 'סב הארו ,ד"יס םש ז"הדא

האר) ללהה עצמאב ףא ןמא הילע תונעל ןיאש ,הירחאש הכרבב אל לבא ,ללהה ינפלש הכרבב קר ךייש הזו (ג)
.(11 'עה אמת תורשקתה ,עובשה חולב אבומה

וכרבו שידק תרימאב תוליגרה-יא תא הזל ףרצל שיו .(ח"רד ללהל תאז רשקמו ,ו,טעת) ז"הדא קספו (ד)
!?"ד"בח גהנמ וניא" ז"ג אמש ,רוביצב םתוא עמש אלש ימל "הרצק השודק"ו

ןידיעמש ןידה רקיעכ) תודע יוהד ,דמועמ רמאי דיחיה םגש קיסמ (ב ק"ס חסר 'יס א"וק) ז"הדא ע"ושב (ה)
ךשמהב 'כש (טי ק"ס םש) ב"נשמה שודיח אוה םינשב רמול לדתשהל רודיהה .(י ק"ס םש א"מה ירבדכ ,ע"פב א"כ
.וקיתעהש ל"נה ןחלושה תוצקה לע ע"צו .ךפיהה רבוס ז"הדא ירהו ,תודע םשל ןווכי אל דיחי ראשנ םאש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il