- ח"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'א-רדאב ט"י * אשת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


עשרה ןמה לש תיתימאה ותמחלמ


לע ,בוט-םוי לע ,הרות לע - ןמה רזג םירבד העברא לע
ןיב רשקה תא םיאטבמה "תותוא" העברא - ןיליפת לעו הלימ
העברא אקווד ורחבנ עודמ ,הלאשה תלאשנ * ה"בקהמ לארשי
תומואה לצא םג םתמגודב םיאצומ ונאש העשב ,"תותוא"ל הלא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?םלועה


תאז תרמוא ,םירופב היהש סנה לש לוכה-ךסו תואצותה תודוא תרפסמ הליגמה 1רשאכ
."רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה 2םידוהיל" :תודחא תורצק תוביתב הליגמה

ולא רקיו ,הלימ וז ןושש ,בוט-םוי הז החמש ,הרות וז הרוא" :3ארמגב הז לע אתיאו
."ןיליפת

רזג עשרה ןמהו ,ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה לע םירומה תותוא םה ולא םיניינע 4העברא
ינבש לובסל לוכי היה אלו הצר אלש ןוויכ ,ולא םיניינע העברא ומייקי אל לארשי ינבש
ורטפנו ,םירופד סנה עריאשכו .ה"בקה םע םתורשקתה ידי-לע ,תומואה לכמ םינייטצמ לארשי
וז ןוששו ,בוט-םוי הז החמשו ,הרות וז הרוא התיה םידוהיל" יזא - ויתוריזגו ןמהמ
."ןיליפת ולא רקיו ,הלימ

הז רבדב קר תויהל "תוא"ה ךירצ ,ינש רבדמ ולידבהל ידכ רבדב ןמיס ,תוא םישוע רשאכ
ודי-לעש ,תיתימא הלדבהל ןמיס הז ןיא זא ירה - םהינשב תואה היהי םא .ינשה רבדב אלו
.ינשה רבדל הז רבד ןיב ידוסי קוליח ריכהל ולכוי

קוליחב תומואה ראש לכמ לארשי ינב תא לידבהל וניינעש תוא תודוא רבודמשכ ןכ ומכו
לעופל לבא .לארשי ינב לצא קר םנשיש םיניינע ידי-לע תויהל ךירצ הז ירה ,ימצעו ידוסי
תומוא לצא םג םנשי - ןיליפתו הלימ ,בוט-םוי ,הרות - ולא םיניינע העברא לכש םיאור
.(רחא ןפואבש ףא) תורחא

ומכ ,הרותב ונשיש לכשה לדוג תא םיעדוי םהש ןפואב םידמולו םיריכמ םייוגה םג - הרות
המכח איה הרותה "םימעה יניעל" םגש ,"םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ" 5בותכש
םנשי - הלימ ןכו ;הזב אצויכו תוריח לש םיבוט-םימי םנשי םייוגל םג - בוט-םוי ;הלודג
םיחינמ םידוהיש םשכ - ןיליפתל עגונב ןכו ;(תואירב דצמ) םמצע תא םילמש םיבר םייוג
לכ" םיאור ןיליפת תחנה ידי-לעש 6ארמגב אתיאדכ) ה"בקהל םיכייש םהש תוארהל ידכ ןיליפת
ןמיס םמצע לע תאשל ,לידבהל ,תונוש תומוא תוגהונ ךכ ,(7"ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע
.םה םיכייש טבש וא המוא וזיאל וריכיש ידכ ,עודי

ירה - תומואה לכמ לארשי ינב תא ולידביש תותוא תושעל ה"בקה הצרשכ :ןבומ וניא ןכ-םאו
תעבראב אלו ,םהילא תוכייש םהל ןיא םלועה-תומואש םיניינעו תווצמב רוחבל ול היה
?םלועה-תומוא לצא םג שי םתמגודש ,ליעל םירכזנה םיניינעה

:הזב רואיבהו

ןוימד םהינש ןיב שיש העשב אקווד - ותלוזמ דחא רבד לידבהל ידכ תואב ךרוצ שי יתמ
ךרוצ ןיא ,ןוימד םוש םהיניב ןיא םא לבא .םהיניב לידבהל ידכ ןמיסב ךרוצ שי זא ;והשלכ
.תואב

המשנה תא לידבהל ידכ םניא ,"םימעל לארשי ןיב" לידבהל םניינעש תותואהש ,רמולכ
,יוגל ידוהי ןיב ןוימד םוש הליחתכלמ ןיא המשנה דצמ יכ ,תומואה ראש תומשנמ לארשיד
ידוהיה ףוגה תא לידבהל ידכ אוה תותואה לש םניינע .(ותליחתב אינתב ראובמכ) לידבהל
ףוגה םג ירהש ,םידוהי-םניא לש םיפוגל המוד ףוגה ירה תוינוציחב ;םלועה-תומוא תופוגמ
.ידוהי וניא לש ףוגו ידוהי לש ףוג ןיב קוליח הארנ אל תוינוציחבו ,ימשג אוה ידוהי לש
םיפוגה ראש לכמ ירמגל הנוש ידוהי לש ימשגה ףוגה םגש תורוהל ,תותואה לש םניינע והזו
.8שודק אוה ידוהיה ףוגה -

,הלאכ םה םג ןכל ,ידוהיה ףוגה לש ותשודק תא ןייצל אוה תותואה לש םניינעש ןוויכו
ןיינע .ירמגל רחא ןפואב םה לארשיב ןכ-יפ-לע-ףאו ,םלועה-תומואב םג םנשי תוינוציחבש
-לע םג תושענ תולועפ ןתואש ףא ,ידוהי ףוג םע תורושקה תוימשגה תולועפהש םג הרומ הז
ידוהי ,ןשי יוג לידבהלו ןשי ידוהי ,לכוא יוג לידבהלו לכוא ידוהי) םלועה-תומוא ידי
.ירמגל רחא ןפואב םה לארשי ינב לצא ירה ,(המודכו רחסמב קסוע יוג לידבהלו רחסמב קסוע
.9"והעד ךיכרד לכב" ,םה םישודק םיימשגה םיניינעה םג לארשי ינב לצא

לש ותוהמ םצע אלא ,ותוהמ לע ףסונ רבדכ ,וכותב השודק ליכמ ידוהיש דבלב וז אל ,יכ
ומכ םיניינעה םתוא םהש ולא םג) ויניינע לכש ידוהימ םיעבות ןכלו .השודק אוה ידוהי
.םישודק ויהי (םלועה-תומואב

,רכז ןושל ,"רוא" םשב דימת תארקנ הרותה :םילאוש ,"הרות וז הרוא" ארמגה שוריפ לע
?הבקנ ןושל ,"הרוא" ןאכ רמאנ עודמו

,11בתכבש הרותמ תלבקמ איהש ,הפ-לעבש הרות לע יאק ןאכ "הרות"ש ,10ןקזה ר"ומדא ץרתמו
.הבקנ ןושל "הרוא" ןאכ רמאנ ןכלו

.12לכש לש ןיינעמ הלעמל איה בתכבש הרות :אוה הפ-לעבש הרותל בתכבש הרות ןיב קוליחה
הרותל השיגהש וילאמ ןבומו ,יניס רהב וניבר השמל ה"בקה ןתנ בתכבש הרותש ,םיעדוי לכה
.הנומא ךותמ אלא ,לכש לש םילופלפו תוריקח ךותמ אל איה בתכבש

רוציקב ורמאנש םיניינעה תא לכש לש תורבסב ראבל הניינע הפ-לעבש הרותה ,תאז תמועל
תואוושה ידי-לע ,שוריפב בתכבש הרותב ורמאנ אלש םיניד הנממ דומלל ןכו ,בתכבש הרותב
רחא הרקמב םגש ןבומ הזמ ירה ,ךכו ךכ ןיד רמאנ בתכבש הרותבש ןוויכש :תוילכש תויארו
.(המודכו רמוחו לק ,שקיה) ןידה ותוא תויהל ךירצ

םג לארשי ינב לש םתשיג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,לכשל ןתינש ןיינע איה הפ-לעבש הרותהש ,אצמנו
ךכל שי םא וליפא ,יטרפה לכשב לבקתמה יפכ םיקסופ ןיאו ;הנומא ךותמ איה הפ-לעבש הרותל
םהלש הכלהה קספש ,םינורחאו םינושאר ,םיקסופהמ ךכל הריתס שי םא - תונוש תוקזח תויאר
הכלה םא" :אוה ןידה-קספ ,םיאנתה לצא ,הנשמה ןמזב וליפאש דעו .לארשי תוצופתב לבקתנ
.13"הבושת שי ןידל(ש יפ-לע-ףא) לבקנ איה

;לכשל רבדה ןתינ אל ,בתכבש הרות לש ןיינעב רבודמ היה וליא ?ןכתייה :ןועטל םילוכי
,הפ-לעבש הרות לש ןיינע והז אלא ,שוריפב הז ןיד רמאנ אל בתכבש הרותבש ןוויכמ לבא
ויהש םושמ קר ,הרואכל ,ןכ וקספ וינפלש רודב הז ןיד וקספש םיקסופה ירהו ,לכשל הנתינש
וילע עודמ - רחא ןפואב לבקתמ ,ולש לכשב ,ולצאש ןוויכו ,ךכ לע תוילכש תויאר םהל
?םהלש קספה םע בשחתהל

:14ל"זראמכ ,םימש-תאריו הנומא - איה הפ-לעבש הרותל םג לארשי לש םתשיגש ,הזל הנעמהו
,"ותמכח" תויהל חרכומו ךירצש יאדו ."תמייקתמ ותמכח ותמכחל תמדוק ואטח תאריש לכ"
לוכי יתמ ,"תמייקתמ ותמכח" יתמ לבא ;לכשו המכח ,הפ-לעבש הרות לש הניינע והז ירהש
ינפל ולצא איה אטחה-תארי רשאכ ,"ותמכחל תמדוק ואטח תארי"ש העשב - םויק המכחהל תויהל
.המכחהל המדקהו

םג ;םיקודצה וקלחנ אל בתכבש הרותל עגונב .םישורפהל םיקודצה ןיב קוליחה םג היה הזו
.יניסמ השמל הנתינ איה .ואל םאו הצור לכשה םא - לבקל חרכהב 15בתכבש הרותש וניבה םה
םילוכי - םה ונעט - לכש לש ןיינע איהש ןוויכמ :הפ-לעבש הרותה לע - וקלחנ המ לע
םישורפה לש םתשיג לבא .ל"זח תלבק םע בשחתהל םיכירצ םניאו ,םתנבה יפכ שרפל םמצעב
הרותה תא םג 16השעמ תעשב ול ןתנ ךכ ,בתכבש הרות וניבר השמל ןתנ ה"בקהש םשכש ,איה
הרות ;הפ -לעב ול ןתנ וז הרותו ,בתכב ול ןתנ וז הרותש אלא וניא קוליחה .הפ-לעבש
אלא הז ןיא לבא .לכשב תשבולמ ןכא הפ-לעבש הרות וליאו ,לכשב תשבולמ הניא בתכבש
הלעמל אוהש ,ה"בקהמ האבש ,המצע הרות התוא איה לבא ,לכש לש שובלב האב הפ-לעבש הרותהש
.הנומא - תויהל הכירצ ,הילא םג ,השיגהו ,לכשמ

-תומואמ לארשי תא לידבמה "תוא"ה אוה ,(הבקנ ןושל ,"הרוא") הפ-לעבש הרות אקוודו
הב םג ;השודק לארשי ינב לצא תשגרנ ,לכשב תשבולמ איהש ,הפ-לעבש הרותב וליפא :17םלועה
.לכשמ הלעמלש ,הנומא - אוה םלצא רקיעה

:"בוט-םוי הז החמש" - ינשה תואהל עגונב ןכ ומכו

רחא ןפואב הז ירה לארשי ינב לצא לבא ,םהלשמ םיבוט-םימי םנשי םייוגל םג ,ליעל רומאכ
.השודק אוה בוט-םוי לארשי ינב לצא ;ירמגל

םיתושו רשב םילכוא ,םמצע תא םיחמשמו דחי םדא-ינב םיפסאתמ ,"בוט-םוי הז החמש" אובב
,םידוהי-םניאל לארשי ינב ןיב קוליחה רכינ הזב לבא .םיינחור םיניינע םניאש ,'וכו ןיי
-םויה לארשי ינב לצא לבא ,'וכו תוללוהל ולא םיניינע םיאיבמ םידוהי-םניא לצא :לידבהל
איבמ הז ןיא לבא ,'וכו םיתושו זא םמצע תא םיחמשמ םה םג .18ירמגל רחא ןפואב אוה בוט
וליפאו ;םימש-תארי ידיל םתוא איבמ רבדה - הברדא אלא ,םולשו סח תוללוה ידיל םתוא
םימש -תארי הפיסומ החמשה ירה ,20"עדי אלד 19דע" תותשל הווצמ הנשישכ ,םירופ תחמשב
-לע אל יכ-םא) זא םג אוה שיגרמ ,"עדי אלד דע" לש בצמב רבכ דמוע ידוהישכ םגו ,השודקו
.(ןמקל ראבתיש יפכ) 19"יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"ש (לכש ידי

:"הלימ וז ןושש"ל עגונב ןכ ומכ

.ירמגל רחא ןפואב איה הלימה לארשי ינב לצא לבא ,םמצע תא םילמש םייוג םג שי

,"בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכונא שש" 21קוספהמ היאר ארמגה האיבמ ,"הלימ וז ןושש" לע
החמש הנשי הלימ תווצמבש (א :םירבד ינש םיאור ןאכמ .הלימ תווצמל עגונב ךלמה דוד רמאש
הלימ תווצמש (ב ,(22"החמש" רשאמ רתוי הלודג החמש לע הרומ "ןושש") "ןושש" ,תדחוימ
.אנושמ בר ללש תליטנ ומכ איה

ידי-לע בר ללש םילטונ ונממש אנושה והימו ,הלימ תווצמב דחוימב ךכ-לכ החמשה לדוג והמ
?הלימ תווצמ

.הזה םלוע תוואת תא לומינה לצא השילחמ הלימהש 23ם"במרה ירבדמ הז ןבויו

לודגה אנושה םהש ,24"תופילקה םלוע" ארקנ ,ובש תוואתהו םיגונעתה יוביר םע הזה םלוע
לכ תא לטונש ,וזמ הריתיו ,הזה םלוע תוואת תא שילחמ ידוהי רשאכו .ידוהי לש רתויב
בוטהו ןמשהש ונייהד ,"'הל בלח לכ" 25בותכש ומכ) השודקל םתוא לצנמו הזה םלוע יגונעת
,רתויב בוטהמו ,בר ללש אנושהמ אוה לטונ הז ידי-לע - (ה"בקהל ונתיל שי רבד לכמ רתויב
.הלודג החמש ידוהיה חמש ןכלו ,השודקל ונתונו

:לידבהל ,םייוגב הלימל לארשיב הלימ ןיב קוליחה אוה הז ןיינעבו

,תוימשגב באכ ול שי ךכמ האצותכ ;דבלב באכו רעצ ולצא לעופ יוג לצא הלימה ןיינע
יגונעת ירהש ,ףסונ באכו רעצ והז ורובע ירה - ויתוואת םישלחנ הז ידי-לעש טרפבו
ירה ,ולא םיניינע ונממ םילטונשכו ,וייחב הזה םלועב גנוע ול םימרוג הזה םלוע תוואתו
רעצמ לצניהל ידכ ,הרירב תילב אלא הניא םלצא הלימה תלועפו .רתויב לודג רעצ ורובע הז
.26רתוי דוע לודג

הלדבהה .ךכב חמש אוהש ונייהד ,"יכונא שש" ולצא הלימה תמרוג ,ידוהי לצא ,תאז תמועל
גונעתה הניא ידוהי לש ותוהמ תוימינפש ןוויכ ,ולצא החמש הוהמ הזה םלוע יגונעתמ
אוה ירה "רומח" - רמוח ,הזה םלוע :תוקולאב גונעתה ,לידבהל ,אלא ,הזה םלועהמ
.רתויב הלודג החמש ידוהי לצא תלעופ אנושהמ ללש תליטנו ,27"ךאנוש"

:"ןיליפת ולא רקיו"ל עגונב אוה ןכ ומכו

ץראה ימע לכ וארו" - ה"בקהל ךייש אוהש ,םחינמש ימ לע ןמיס םה ןיליפתה ,ליעל רומאכ
טבשו םע הזיאל םירומה םינוש תותוא םנשי םלועה תומואב םגש ףא ."ךילע ארקנ 'ה םש יכ
.ירמגל רחא ןפואב הז ירה לארשי ינב לצא ,םוקמ-לכמ ,םיכייש םה

םיחינמ ןיליפתה תא ;המהב רועמ םישענ םלוכו ,תועוצרו םיתב ,תוישרפ :םיללוכ ןיליפת
.ןיליפתל "ילכ" םישענ םה ,שארהו בלה תא םידבעשמ הז ידי-לעו ,שארה לעו לאמש די לע

,המהב לש העוצרב ושאר תא ףיקי ,תעד-רב ,םדאש ,לכשב הזל שי םוקמ הזיא ,הרואכל
בתכנ תוישרפה רוע לע - יאמ אלא ?תוישרפהו םיתבה לש המהב רועל ובלו וחומ תא דבעשיו
וחומב "םיבותכ" ולא םיניינע ירה ?"ךאיבי יכ היהו" ,"שדק" ,"עומש םא היהו" ,"עמש"
קר אוה קוליחהו ,(28תעדה חסיהב םירוסא םהש ,ןיליפת חינמש העשב תוחפל) ובלבו
.המהב רוע לע םה ןיליפתבש

ןידה לבא .ךכ-לכ הלודג אישוקה התיה אל יזא - לכש ול ןיאש ,ןטק דליב רבודמ היה וליא
לטומ זא אקווד - תעד-רב השענו ,הנש ג"י ןב םדא השענשכ קרו ,ןיליפתמ רוטפ ןטקש אוה
אוהש ,הלש רועהמ - אפוג המהבב ;המהב רועמ םישענה ןיליפתל ומצע דבעשל בויח 29וילע
?(30"הואנו"מ ךפיה) תורוחש - אקוודו ,המהבה לש רתויב סגהו ןותחתה קלחה

דבעשמ אוה ירה ,'וכו 31"דחא 'יוה וניקולא 'יוה לארשי עמש" בתכנ ןיליפתבש ןוויכ אלא
.ךלמה הוויצ ןכ יכ ,ןיליפתב בתכנה לא ,ובלו וחומ ,ומצע תא

- םידוהי -םניא לש תותואה :ןיליפת ,לידבהל ,ןיבו םייוגב תותואה ןיב קוליחה והזו
תמועל .'וכו יפוי האור אוה ,תוקדו תוממור םהב שיגרמ אוה םא ,םהב םדאה ראפתמו האגתמ
םהב .אקווד תורוחשו ,המהב לש רוע םהשכ אקווד הז ירה - ןיליפתב ראפתמ ידוהיש הז ,תאז
."דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :שפנ-תוריסמב לבקתמו בתכנ

תותואה םה - ןיליפתו הלימ ,בוט-םוי ,הרות - ולא םירבד העברא ,ליעל רומאכ
עשרה ןמה םדגנל דמע ןכלו ,םיפוגה ראש לכמ ידוהיה ףוגה תא םג םילידבמו םינייצמה
ויניינעב קסוע אוהש העשב ידוהי לש ותשודק ךכ-לכ עגנ אל עשרה ןמהל .ךכ-לכ קזוחב
,(ל"נה םיניינעה תעברא ומכ) "םיימשג" םיניינעב רבודמשכ לבא ;המשנ יניינע ,םיינחורה
סח יוגהל הווש היה אלא ,ךמצע לידבת לא - ןמה ןעט - ולא םיניינעב ירה ,ףוגהל םיכיישה
.32םולשו

םג לארשי ינב לצא הנשיש השודקה - "תותוא"ה תא לטבל עשרה ןמה רזגש ,וז הריזגמ
-אנמחר עונמל הריזגה הכשמנ הנממ - םידוהי-םניאל תוינוציחב םה םיוש םהבש םיניינעב
- הריזגה האבש דע ,םידוהי -םניאמ םה םינוש תוינוציחב םגש תודהי יניינע וליפא ןלציל
.33"םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל" - היהת אל ויה

השודקמ ולידבהל םיצורש העשב ,ןכלו ,השודק איה ידוהי לש ותוהמ םצע :ליעל רומאכ ,יכ
ונממ םילטונ ,(ולצא םישודק ויהי םימייוסמ םיניינע ,םימייוסמ םינמזבש םימיכסמש ףא)
.ותוהמ לכ תא

םיכרוע ובש םוי אוהש ,םירופד 34בוט-םויה תא ונקית ,ויתוריזגו ןמהמ ורטפנשכ ,ןכלו
אל"הב - השעמ תעשבו ,35"עדי אלד דע 'וכ ימוסבל" דע ,םיתושו םילכוא ,תימשג הדועס
,ולצא םיכרפומ (ןמה) ער יניינע ,"יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"ש ידוהיה לצא חנומ ,"עדי
רבד הניא ה"בקה םע ותורשקתהש ןוויכד ,"ךורב" ולצא םה (יכדרמ) בוט יניינעו ,"רורא"
העשב םג אלא ,לכשב העידי דצמ קר אל - אוה שיגרמ ןכל ,ותוהמ לכ יהוז אלא ,וילע ףסונ
."יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"ש ,ותוהמ דצמ - "עדי אל"ש
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - ןושאר קלח - *ט"ישת'ה םירופה גח תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב

וז ארודהמב .ךליאו 916 'מע ג"ח ש"וקלב הספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע ההגוה וז החיש (1
.הגומ יתלב החנהמ - תורעהבו ,עוביר יאצחב - םיטרפ המכו ,מ"מ הזיא דוע ל"ומה ידי-לע ופסותינ

.זט,ח רתסא (2

.ב,זט הליגמ (3

.(170 'מע ז"טח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') נ"ס ז"טשת םירופ תחיש םג הארו .םש א"שרהמ ג"אדח (4

.ו,ד ןנחתאו (5

.א,ו תוכרב (6

.י,חכ אובת (7

הכוראב הארו .תומצעה תריחב אוה אקווד ובש ,המשנה לע ןורתי שי ילארשיה ףוגב ,הברדאו .ט"מפ אינת (8
.(ךליאו 120 'מע םולש-תרות ש"הס) ט"סרת ת"חמש תחיש

.907 'מע ג"ח ש"וקלב ראבתנו .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (9

הארו .(ךליאו טמק 'מע (נ"שת תאצוה) א"גמ ת"הוא) א"גמל צ"צה תומישרב) הרוא התיה םידוהיל ה"ד האר (10
.(א"ואב 'יפד - ד"לפ לביקו ה"ד הרוא ירעשבו (בס 'מע ד"סקת ז"הדא ירמאמ) ד"ס-ג"סקת תנשד לכיבב הז ה"ד
.(142 'מע ב"כח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ו"לס דקתשאד םירופ תחיש םג הארו

.(הגומ יתלב החנהמ) "ארק רמאד - ילימ ינה אנמ" :פ"עבש הרותב ליגרה ןושלהכו (11

.ב,ה ארקיו ת"וקל האר (12

.ב,וע תומבי (13

.ט"מ ג"פ תובא (14

,םירפוס םינושאר וארקנ ךכיפל" (א,ל ןישודיק) ל"זראמכ ,קוידה תילכתב םה הבש תויתואהו תוביתה לכש (15
.(הגומ יתלב החנהמ) המואמ הב תונשל רשפא יא יאדוובש ,ךכ ,"הרותבש תויתואה לכ םירפוס ויהש

.(הקזחה דיל ם"במרה תמדקה) ונתינ ןשוריפב יניסב השמל ול ונתינש תווצמה לכ (16

.*םיבכוכ ידבועה ןיבל לארשי ןיב םילידבמ םהש דומלתהו הנשמה וז :ז"מפר ר"ומש האר (17


------

:רתוי תויטרפבו (*

יהומתא" - "ובשחנ רז ומכ יתרות יבור ול בותכא" (בי ,ח עשוה) בותכה שוריפב (ב ,ס ןיטיג) ארמגב אתיא
ןרמואל יאשר התא יא הפ לעבש םירבד ,הפ לע ןרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד" ,אלא ,"'וכ המתמ אק
."בתכב

הנשמו ארקמ ,רדסה לע השמל הרמא ,לארשיל הרות ןתיל יניסב ה"בקה הלגנש העשב" :(םש) שרדמב ראובמכו
יולגש ינפמ ,בתכב םהל הנתיל שקבמ יניא ול רמא ,םהל התוא בותכא ,ע"שבר ,וינפל רמא ...הדגאו דומלת
הנשמהו ,בתכמב םהל ןתונ ינא ארקמה אלא ...םהמ התוא לוטילו םהב טולשל ןידיתע ם"וכעש ינפל עודיו
םא איבנל רמא .םהמ םילדבומ ויהי ,םהב ודבעתשיו ם"וכע ואובי םאש ,הפ לע םהל ןתונ ינא הדגאהו דומלתהו
.(הגומ יתלב החנהמ) "'וכ ובשחנ רז ומכ יתרות יבור ול בותכא


.םילהת שרדמ םשב ,ס תבש תוכלה גיהנמה רפס .י"שר םשב ו"כק 'לה היינש הגורע טקלה ילבש האר ז"דע (18
.ג"ס ב"צרס ז"הומדא ע"ושב אבוה .דועו

.ב"ס ה"צרתס ח"וא ע"וש .ב,ז הליגמ (19

ע"ושוט .א"כה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) "'וכ םירטוש דימעהל ד"ב ןיבייח" םיבוט-םימיה ראשבש ,ריעהלו (20
,םירוכיש םה םירטושה םג אלימבו ...רוכיש אוה ד"בה םג ירה ,םירופב ןכ-ןיאש-המ ,(ט"כקתסוס ח"וא ז"הדאו
גהנתהל ךירצ ידוהיש יפכ גהנתי ,"עדי אלד דע"ד בצמו דמעמב ותויהב םגש וילע רומשיש ימ ןיא הרואכלש ,ךכ
יתלב החנהמ) "ןשי ןיב רע ןיב 'וכ םלועל דעומ םדא" (א"עס ,וכ ק"ב) הנשמה ירבדכו ,העש לכבו תע לכב
.(הגומ

.בסק,טיק םיליהת (21

הכוס ןייעו ."ןוששב םימ םתבאשו" (ג,בי היעשי) רמאנ - רתויב הלודג החמש - הבאושה תיב תחמשב ןכלו (22
.ב,חמ

.ט"מפו ה"לפ ג"ח נ"ומ (23

.ד"פס ב"מ רעש ח"עה םשב (ב,י) ו"פ אינת (24

.ךליאו 897 'מע ג"ח ש"וקל הארו .זט,ג ארקיו (25

ז"דעו .(נ"שו .ב,גע תבש) הכאלמ הבושח הניא הפוגל הכירצ הניאש הכאלמש תבש תוכלהב וניצמש ד"עו (26
ללכ וכרטצי אלש רתוי חונ םהל היה ירהש ,"הפוגל הכירצ הניא"ש ןפואב איה םלצא הלימה תלועפש ,ד"ודנב
יתלב החנהמ) וטועימב ערה תניחבב ,רתוי הלודג הנכס ידיל אובל אלש ידכ קר תאז םישועו ,הלימה ןיינעל
.(הגומ

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) א"כס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ הארו .ה,גכ םיטפשמ (27

.ח"כסר ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (28

.(ז"לסוס ח"וא ןקזה ונבר ע"וש) ויליפת רומשל עדוישמ וכנחמ - ויבא ןכ-ןיאש-המ (29

.ה,א ש"הש (30

.ד,ו ןנחתאו (31

דגנמה לכשד תורירקה איה קלמע תפילק :אקווד ,קלמע תפילק ,יגגאה ןמהל ז"ע תודגנתהה תוכייש (32
ומצע אוהש תויה םע ,לכשהו ,(12 הרעה 915 'מע ג"ח ש"וקל האר) תעדו םעטמ הלעמלש לוע-תלבקד הדובעהל
,הז לכב ,לכשהמ הלעמל (הלדבהו) השודק יניינע לע אוה םיכסמ ןכלש ,ותגשהמ הלעמלש םיניינע םנשיש חירכמ
חוכ אוה לכשה .ףוגה יניינעב אל לבא ,םיינחור םיניינע ,המשנה יניינעב קר היהת השודקהש ,ליבגמ אוה
דע ,םדאה יניינע לכב תטשפתמ הנניא ,לכשה דצמ קר איה השודקה רשאכ תאזלו ,ומצע םדאה אלו םדאב יטרפ
םצעב שודק ילארשיה שיאש יפל אוה "והעד ךיכרד לכב" לש הדובעהו .לכשה ןמ הטמלש םיינפוגה ויניינעל
הלעמל ;לכשה ןמ הלעמל וניינע לרוג יכ ,לרוגה אוה רופ ליפה ןמהש המ כ"ג והזו - .(ב"סוס ל"נכ) ותוהמ
לבא ,םייולגה תוחוכ ;תולשלתשה יניינע דצמ קר אוה ה"וא לע לארשיד ןורתיהש התיה ןמה תבשחמו ,תולשלתשהמ
הלעמלש לרוגה תניחבב םג לארשיד ןורתיה יוליג ,םירופד סנה היה הזו .תולשלתשהמ הלעמלש המב ןורתי אל
םהיניינעב םג םלועה תומואמ םתלדבהב אטבתמ הז ןורתיו ,(םירופ םשב ט"ויה ארקנ ןכלש) תולשלתשהמ
הלעמלש הניחבב םירושקה תולשלתשהמ הטמלש (םייעבט םיניינעב שבלתנ םירופד סנהש המ כ"ג והזש) םיינפוגה
.תומצעה תריחב תאטבתמ אקווד ףוגה יניינעבש ,(7 הרעה) ל"נכו .תולשלתשהמ

.גי,ג רתסא (33

האר - .(ב ,ה הליגמ) והיילע ולביק אל ט"ויד הכאלמ רוסיאד ףא - ט"וי ירקימ םירופ(ו הכונח) םגד (34
.(ט"פ ילשמ שרדמ) 'וכ אל םירופה ימיו ןילטב ויהי םידעומה לכ ל"זרממ ריעהלו .(א ,חנ) םירבד ת"וקל כ"ג
.(תינעת ףוס) ט"וי 'קנ באב ו"ט וליפאו

'מע ג"ח ש"וקל האר .םויה לכ ךשמב אוה הבויחד ל"י ןכל ,םירופה ןיינע אטבתמ וז הווצמבש תויהלו (35
.(119 'מע ב"כח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ה"ס דקתשאד םירופ תחיש .14 הרעה 916

."ראמטליב" םלואב הכרענ תודעוותהה (*;הפ-לעבש הרות לש הניינע והז ירהש ,"ותמכח" תויהל ךירצש יאדווב
"ותמכחל תמדוק ואטח תארי"ש העשב - "תמייקתמ ותמכח" יתמיא לבא


לכ תא לטונש ,וזמ הריתיו ,הזה םלוע תוואת תא שילחמ ידוהישכ
הלודג החמש חמש אוה - השודקל םתוא לצנמו הזה םלוע יגונעת

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םיקידצה לוחמו רציה תמחלמ


הפוקתב םיקסועה םירבד וננמזל םיעגונ הדימ וזיאב
?אובל-דיתעלש

םהיניב בשוי אוהו םיקידצל לוחמ תושעל אוה-ךורב-שודקה דיתע" ,אתיא תינעת תכסמ םויסב
וניוויק הז וניקולא הנה אוהה םויב רמאו רמאנש ,ועבצאב הארמ דחאו דחא לכו ,ןדע-ןגב
."ותעושיב החמשנו הליגנ ,ול וניוויק 'ה הז ,ונעישויו ול

:המדקהבו

לע ו"ח גלדל רשפא ,הרותבש הדגאה קלחמ "הרואכל" אוה הז רמאמש ןוויכש םירובסה םנשי
.הרותבש הכלהה קלחל הרותבש הדגאה קלח ןיב "לזרב לש הציחמ" דימעהל וא ,הז

ןיאו ,"הנלוכל תחא הרות" אלא ,םולשו-סח תורות יתש ןניא הדגאו הכלהש איה תמאה ךא
.הרותב תוציחמ

ןואגה ,ונרודב לארשי ילודגמ דחא לש ומשב םירמואש םגתפה ןכות םג והז [...]
הכלהל עגונב םג ונממ דומלל רשפא-יאש הרותבש הדגאב ןיינע ךל ןיאש ,יבו'צוגורה
יזא - הדגאו הכלה ןיב הריתס שי רשאכש ,הרותה יללכל םאתהב אוה דומילהש אלא ,הרותבש
,ילבבכ הכלהש ימלשוריו ילבבל עגונב ללכה ךרד-לעו ,הכלהה קלחב אבומש יפכ איה הכלהה
.שרדמ יבגל ילבבכ הכלה הז ךרד-לעו

ןיינע והזש ,"'וכ םיקידצל לוחמ תושעל ה"בקה דיתע" רמאמהל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
,הרותב קלח והזש ןוויכש - דבלב הרותבש הדגאה קלחל הרואכל ךיישש ,אובל-דיתעל עגונש
הארוה הזב שיש ןבומ ירה ,הווהב םג אלא ,דיתעב קר אל ,תיחצנ הרותו ,הארוה ןושלמ הרות
.הווהב םג הנימ-אקפנו

:רתוי תויטרפבו

הרותה קלחב הז ןיינע ללכנ ןכלש) הדובעה ןיינע תוללכל עגונ הז ירה - שארל לכל
תומלעה ,רציה תמחלמ םע הרושק תווצמו הרותד הדובעהש ןוויכד - (הווהב םג עגונש תיחצנה
ונשיש םיעדוי רשאכש םדא-ינב עבטבו ,םדגנכ םוחלל םיכירצש םיבוכיעו תועינמו םירתסהו
יזא ,("דיבע אק הישפנד אתעדא שיניא דיבע יכ ארקיעמ" ל"זר רמאמ ךרד-לע) רכש לש ןיינע
םיקידצל לוחמ תושעל ה"בקה דיתע"ש רכשה תודוא ול םירפסמ ןכל ,רתוי לקנב הדובעה תישענ
לוחמהב ףתתשי ,"ול לוכי" היהיש ןפואב רציה תמחלמב חילצי רשאכש ועדויב ,ןכש ,"'וכ
לקנ ול היהי זא ,"'וגו הז וניקולא הנה" רמאיו ועבצאב האריו םיקידצל ה"בקה השעיש
.רציה תמחלמב חצנל רתוי

הכלהל עגונב הנימ-אקפנ םג הזב שי - הדובעה ןיינעל עגונב הנימ-אקפנה לע ףסונו
.(החישה ךשמהב ראובמכ)
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - א"כשת'ה בא-םחנמב 'כ תויודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


ךומסל רשפא היהיש דע ףוגה ךכזל
...וילע


דחאו דחא לכל תכייש וז הדובע

ףוג ירביאש ומכ" ,אכלמד םירביא ח"מר םהש ןידוקיפ ח"מר ןיינעב אינתב [...] ראובמ
טושפל םדא לש ונוצרב הלועש דימ יכ ,לוכו לכמ הילא ירמגל םילטבו ושפנל שובל םה םדאה
הייהש םוש ילבו ןהל הרימאו יוויצ םוש ילב דימו ףכית ונוצרל תועמשנ ןה ,ולגר וא ודי
."ונוצרב הלעשכ שממ עגרכ אלא ,ללכ

רשבהו ףוגהש - הרותה דומילב המכו-המכ-תחא-לעו תווצמה םויקב תויהל ךירצ ןכ ומכו
ןכו ,הרותב ןיינעה גישמו ןיבמש (תימהבה שפנ לש םג) לכשה שבולמ ובש חומה רשב ,ימשגה
,ןוילעה ןוצרל ירמגל םילטב םה ,הווצמ רבדל תוכלהמה םיילגרו םיינעל הקדצ תקלחמה דיה
םמצעמ םיגהנתמ הייהש אללו יוויצ אלל םגש דעו ,הילע בכורה לא ירמגל הליטבש הבכרמ ומכ
.ןוילעה ןוצרל םאתהב

ךרדבש ןפואב התיה ןקזה וניבר לש ותגהנהש עודיכ - לעופב םג וניצמ הז ןיינע [...]
.הלעמל םהש יפכ םיניינעה ולצא ושענ אליממ

,ויבא תודוא רפיסש (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) אלוליהה לעב לש רופיסה עודי הז ךרד-לעו
תונבר יניינעל עגונב לארשי ילודג לש הפיסא הכרענ רשאכש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ
םיא ייב") ולצא לבקתמ וניאש םייוסמ ןיינע לע ע"נ ר"ומדא רמא ,ךוניח יניינעל עגונבו
יברה :םיאטילה יגוחמ לארשי ילודגמ דחא ולאשו ,("ןיינע רעד טינ ךיז טגייל
ר"ומדא ול בישהו !?("ריא טלעטש ףיורעד ףיוא") םתא םיכמוס ךכ לע םאה !שטיוואבוילמ
לעפ הווצמ-רבהל הנכה רותבש ,ריבסהו .("םעד ףיוא לעטש ךיא") הז לע ךמוס יננה :ע"נ
.'וכ וילא תוכיישה תווצמהל עגונב - רבא לכ םע ,ףוגה םע ("טעבראעגכורד טאה רע") דבעו

דימעהלו ךומסל לכויש דע ופוג םע דובעל ךירצ ידוהיש - הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו [...]
והזש ןמיס הז ירה ("טינ ךיז טגייל סע") ולצא לבקתמ וניא םייוסמ רבד רשאכש ומצע לע
.דחאו דחא לכ לש ותוירשפאו ותלוכיב אוה - הרותה ךפיה

- הבכרמ לש ןפואב תויהל הכירצ תווצמה םויקד הדובעהש אינתב ראובמהמ ליעל אבוהש ומכו
איה ינוניבה תדימ"ש זירכמו עידומו ראבמ ,"םינוניב לש רפס" ארקנש ,אינתה רפס ירהו
ךישמהלו ךשמיהל ,הזל עיגהל לוכי דחא לכש ,ונייה ,"ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדימ
.הז ןיינע ומצע לע

.הז ןיעמ היהי ונלצא םגש ידכ - וניאישנ וניתוברמ ל"נה םירופיס םירפסמש המ םג והזו
דע וניאישנ וניתובר ,לארשי יפלא ישאר - םימכח-ידימלתב תוקיבדה ידי-לע הזל םיאבו
,ותרות דומיל ידי-לע ,אלוליהה לעבל

ק"כ םגתפ עודיכו ,ותרותב ותומצע תא סינכהש הרותה לעב תא "םיחקול" הז-ידי-לעש
ךלוה יננה) "ךייא ךיא זאל םיבתכ יד ןוא למיה ןיא ייג ךיא" ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא
םגש ,אתחמ אדחב םיאב ולא םיניינע 'בש ,ונייהו ,(םכל ריאשמ ינא םיבתכה תאו ,המימשה
ויכרדב הכילה ידי-לעו - "םיבתכ"ה ידי-לע ותוא ונל שי ,םורמב אצמנו המימשה ךלוה רשאכ
.שדוקה-תרגיאב הכוראב ראובמכ ,ונל הרוה רשא ויתוחרואו
דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - א"כשת'ה טבשב א"י ,חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)
(ק"הלב תוחנה

יבר יצוצינ


םתדובעב םינהוכ


ללגבו ,'ותלחנ אוה 'ה' רמאנ ללכב יול טבשו םינהוכ לע"
תעפשה יכ ,תימשגה םתסנרפ תודוא גואדל םיכירצ ןיא הז
םינדפק םינהוכש ל"זר ורמאש ףא" * "הלעמלמ האב םתסנרפ
הדובעה ליחתהל ךירצ הז ל"זר רמאמב אקווד אל הנה ,םה
םע סוטלמ ענמנש בונישמא דיסח לע המת יברה * "ןהוכ רותב
םייוטיב רורצ * ןהכ ותויה לשב ,ותיוולהל ובר
םינהוכל יברה לש תויוסחייתהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'מע 'ךלמ ימי') יברה הרוה ,הילרטסואב הרות-ישודיח ץבוק תספדהל רשקב ,ג"לשת תנשב
:(זק

.ןהכה 'יש - בתכנ היהי ןהכ אוהש ימ לכ


.ןהכ ותויה תדבוע תא בתוכה םש דצל ןייצל - הטושפ הארוהה תנווכ

םינהכה דמעמ קוזיח

(18 'מע ט ךרכ ,ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"ישת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה רמא

השרפה ףוסב הנה ,חרוק תקולחמ תודוא רפוסמ חרוק תשרפ תלחתהבש יפ-לע-ףא
אוה ןכו ,השודקב תלעות אב ןיינע לכמ יכ - הנוהכ תונתמ תודוא רבודמ
ןיינעכ ,הנוהכב יוליע השענש ,"ןורהא הטמ חרפ" הז ירחאלש ,חרוק תקולחמב
.אקווד ךשוחה ךותמ רואה ןורתי

אוה ןהכש ,אמגודלו ,הזה ןמזב םג וראשנש (הנוהכה תלעמב) םיניינע שיו
.'וכו השודקבש רבדל ןושאר

:רמא ךכ-רחאו ,םייחל ורמאי םינהוכהש הוויצ יברה

םיכירצ ןיא הז ללגבו ,"ותלחנ אוה 'ה" רמאנ ללכב יול טבשו םינהוכ לע
ךרדמ הלעמל ,הלעמלמ האב םתסנרפ תעפשה יכ ,תימשגה םתסנרפ תודוא גואדל
ןכ-ומכו רוביצ יכרוצב םיקסועה םיללכנ הזבש ..."ותלחנ אוה 'ה" עבטה
...לארשי ינב לכל עגונב אוה ןכו ...הבישי ירוחב

םינהוכל תדחוימ הלוגס

ןיעייסמ - םירחא םג רהטל ,ןקזה ונבר קויד עודיו - רהטל אבה ,ונחטבוה
.ותוא

.'וג בקעיל ךיטפשמ ורוי רמאנ םהילע ,םינהכל הזב תדחוימ הלוגסו

.(רדע 'מע דכ ךרכ ,שדוק-תורגא) ז"כשת תנשב יברה בתכ ךכ

:"'יש ןהכה לאיחי רמ דובכל" יברה בתוכ ל"שת ולסכב א"כבו

תלבק תעלש יתווקתו הלואגה גחד שדק-תבש יאצוממ ובתכמ תלבק רשאל יננה
,ויניינע לכבו הזב הבטההש ןוצר-יהיו .ותואירב בצמ בטוה רבכ הז יבתכמ
ימי תארוהכ ,ךלוהו ףיסומ בוטו ךולה היהת ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב
םדיקפתו םניינעש ,אוה ןהכה ןרהא ערזמש טרפבו .םיאבו םיברקתמה הכונח
.לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי ,השמ תרותב בותככ ,אוה

...?"תונדפק"מ ליחתהל עודמ

:ינולפ ןהוכל יברה בתוכ (זפ 'מע בי ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת ןוושחרמב ג"כ םויב

לע אדיפקב אוהש וב יתאירקב ההימת ררועש ,ןוושחרמ ט"ימ ובתכמ לע הנעמב
אקווד אלש לע ףסונ הנה ,םה םינדפק םינהוכש ל"זר ורמאש ףא רשא ,'וכ
םדוק םנשי םיניינע המכ ירהו ,ןהוכ רותב הדובעה ליחתהל ךירצ הז ל"זרמב
ןוויכ ,ותלוזל עגונב תונדפק לצנל המל ומצע הז ןיינעב וליפא הנה ,הזל
אלא קוחרה תלוזה לע אל אוה רבודמהשכ טרפבו ,ומצעל רתוי בורק םדאהש
.בוט אקווד ,תויה בוט אלמ השועו םילשמה אוהש תלוזה לע אקווד

-םולשד ןיינע רשא ינולפ-ןב-ינולפ רבדב ול יתרמאש המ ןיידע רכוז ילואו
םיארנ םדא-ינב יניעבש ףא ולאכ םיניינע רשא ...הסנרפל םג עגונ תיב
,דיסח ינולפ-ןב-ינולפ המכ דע ןחובה-ןבא אקווד םה ןה ,םינטקו םיטועפכ
הכזי זאו ,הז ןוויכב ומצע לע דובעל ליחתהש עידוי שממ בורקבש ןוצר-יהיו
.וז הדובעב החלצה האורש ןכ-םג עידוהל

.הסנרפה תבחרה רבד-לע םגו ליעל רומאה לכב בוט רשבל הכרבב

..."םייחל" תרימא רחאל

ג ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') יברה אטבתה א"ישת זומתב ב"י תודעוותהב תוחישה ןיב
:(216 'מע

,איבנה והילאב ("ךיז ןעפעשט טינ") עוגפל אלש רהזיהל םיכירצ ללכבש ףא לע
רמאנ םהילע םגש ,םינהוכ ןאכ םיאצמנ - "ןדפק והילא"ש ארמגב אתיא ירהש
תאז םירמואש םג המו ,ךכ לע ודיפקי אל יאדוובו ,"אבוט ידפק"ש (ב,סק ב"ב)
םינינעה לכש יאדווב ירה ,'וכו הקשמ לע םייחל תרימא ירחאל ,תודעוותהב
.םולשב ורבעי

"!?ודבל ובר תא חינהל"

ןיינעמ רופיס .ואל םא םיאמטמ םא םיקידצ ירבק תודוא םיקסופב םייוצמ םיבר םינויד
בא-םחנמ שדוחב בונישמאמ שילאק לאימחרי-ריאמ 'ר ר"ומדאה תא םחנל יברה ךלהשכ שחרתה
םולש-ןועמש יבר) ויבא רטפנ שדוח ותואל ט"יבש ,(161 'מע בי ךרכ 'םחנמ תרות') ד"ישת
.(ל"ז

תוולל ןוריוואב עסונ אוה םא ולאשו בונישמא ידיסחמ ךרבא - םיחכונה דחאל זא הנפ יברה
המו :המתו רתיו אל יברה .ןהוכ אוה יכ יברל בישה ךרבאה .לארשי-ץראל וכרדב ,ןוראה תא
?ךכב

!?ודבל ובר תא חינהל - וזכ הגהנה דיסח לצא ןכתיי דציכ :יברה ריהבה ךשמהב

םא הנה ,ומוקמל בששכ ,ןכמ-רחאלו ,ובר םע דחי אוה עסונ שארל לכל ,דיסח :ךישמה יברהו
שקבי זא ,רבדב ששח שיש רמאי ברה םאו ,בר לצא לואשל ךלי יזא ,רבדב הלאש ולצא ררועתת
.'וכו ןוקית

"ןויצב ןהכ הארי"

רמא המויסבש הכורא החיש עימשהו םוקמב יברה חכנ א"ישת רייאב ד"כב הכרענש הלימ-תירבב
:(106 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ תרות')

אוהש םיכוז ,םלוע דוסי קידצהל תורשקתהה ידי-לעש - רקיעה אוהו דועו
וניחא לצא ליגרה הכרבה ןושלבו ...תולגה ןמ ונאיצוי (םלוע דוסי קידצה)
ןהוכ אוהש ,לומינה ךרה םג ללוכ ,"ןויצב ןהוכ הארי" :םידרפסה לארשי -ינב
-תיבב תונברוק בירקהל םינהוכה ויחא םע הכזיו ,"היהי לודג ןטקה הז"ש
...ישילשה שדקמה

הדובע ןמז אל

(282 'מע וט ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"טשת ולסכב ט"י הלואגה גח תודעותהב
.'םייחל' רמול םיחכונהמ המכו המכל יברה הרוה

ןהוכ אוה ירהש ,ודובכ לע הליחת לחמיש לבא ,"םייחל" וריבחל גוזמיש רמא םינהוכה דחאל
הלילש ,ףיסוה ךכ-רחאו .(חכק ןמיס ףוס םייח-חרוא ז"הדא ךורע-ןחלוש האר) לארשי שמשמו
.הדובע ןמז וניא

ךכרבמ הכרבאו

:ןהוכה ןמחנ לאפר 'ר ח"הרהל יברה בתכ (ד"וי 'מע ה ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת ירשתב ח"כב

הנתמ ןתונה ,ל"זר רמאמ ומויק לעו ,םינהכ תכרבב ימש ןווכמש לע ןח תאושת
תחטבה הלגנהו הארנה בוטב וב םייוקיש ןוצר-יהיו ,ועידוהל ךירצ וריבחל
.רקיעה לע הבורמ איהש ותפסותבו ,םכרבא ינאו ה"בקה
לימעל-רשא ברה ח"הגה הלעש ינפל ,(151 'מע ,טור ,'וכרבת הכ' רפס) ו"לשת הרות תחמשב
ונב תא ומע איבה אל עודמ ולאשו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ וילא הנפ ,םייפכ-תאישנל ןהוכה
יכ בישה ןהוכ ברה .םייפכ-תאישנל וילא ףרטציש ,770-ב ירשת שדוחב ומע ההשש ,ששה ןב
...לוטיב לש די-תעונתב ביגה יברה ,ןשי דליהתודיסחה ינייעממ


אשית-יכ תשרפ


(בי,ל) םהידוקפל לארשי-ינב שאר תא אשית יכ

;תונמל הצרתשכ -"אשת יכ"

;('ת תואל דעו 'א תואהמ) הרותה תויתוא - "תא"

;תויתוא אוביר םישיש ןה יכ עדת -"שאר"

.תומשנ אוביר םישיש םה םגש ,לארשי ינב ןיינמכ -"לארשי-ינב"

-ישאר - "לארשי" הלימב תזמרנה ,הרותה תויתוא רפסמל תומשנה רפסמ תאוושה ךרד-לע)
.(הרותל תויתוא אוביר םישיש שי :תובית
(ד 'מע גמ ףד ,ינש קלח ,בוט-םש-רתכ)

* * *

איבמ רבדה - הבושתל םררועמו םשינעמ - לארשי תונווע תא ("םהידוקפל") דקופ ה"בקהשכ
.לארשי-ינב לצא שאר תאישנל

."לגר" ארקנהו ףוגב שבולמה המשנב קלח ותואל קרו ךא תסחייתמ היוצמה 'ה תבהאש ,עודיכ
ףוגל ץוחמ ראשנה המשנה רקיעל תסחייתמ ,"שפנה תולכ" תניחבבש 'ה תבהא ,תאז-תמועל
."שאר" הנוכמו

."ףייעו הייצ ץראב" ,קוחר היהש רחאמ ,וזכ הבר הבהאב ררועתהל הכוז הבושת-לעב אקווד
."לארשי-ינב שאר תא אשית יכ" השענ הבושתה ידי-לעש ירה
(ופ-הפ ףד רוא-הרות)

* * *

:םיקידצה תוקלתסהל הז קוספ רשוק שודקה 'םייחה רוא'ה

הביסה יכ תעדל שי ;"לארשי-ינב שאר" תגרדב אוהש קידצ םלועה ןמ קלתסמשכ -"אשית יכ"
.םכלש םיאטחהו ןורסיחה ללגב ;תודקפנ ןושלמ - "םהידוקפל ,איה ךכל

רשקה אופא והמ .ימינפ רשק םישוריפה לכל שי - קוספ ותואל םישוריפ המכ שי רשאכש עודי
היה עודיכש ,לקשה תיצחמ לע רבדמה ,קוספב טשפה ןיבל 'םייחה רוא'ה לש הז שוריפ ןיב
?לגעה אטחל הרפכו ןוקית

תוללכב םגופ הז אטח .יללכ ןוועו אטח אוהש ,הרז-הדובע התיה לגעה תיישע :אוה רבסהה
םרגש ,לגעה אטחב היה םנמאש יפכ ,רודבש "תיללכה המשנ"ב םגופ אוה ןכ-ומכ .המשנה
.("ךתלודגמ - דר ךל" - ז,בל ןמקל י"שר שוריפכ) ונבר השמ לצא תמייוסמ הדיריל

ךא .(ונ ןוקת רהוז-ינוקית) "תוומה ךאלממ תוריח" לש בצמל לארשי וכז הרות-ןתמ תעשב
לש ןיינעל םרג הז אטחש אצמנ .םלועל התימ איבהש ,תעדה ץע אטח תא שדחמ ררוע לגעה אטח
.קידצה תוקלתסהד ל"נה ןיינעל רשקה אופא ןאכמ .("תיללכה המשנ"ה) ונבר השמב םג "התימ"
(924 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,ל) טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה

'זו לכשה תוחוכ 'ג ונייה ,לארשימ םדא לכ שפנב שיש תוחוכה רשע דגנכ םה הרגה רשע
לע שפנ-תוריסמב אטבתמה ,לכשהמ הלעמלש ןוצרה חוכ אוהו ,המשנב ףסונ חוכ שי .תודימה
.'ה שודיק

ןוצרה יכ ,רשע -דחא אלו הרג רשע - לקשה תיצחמ קר תתל לארשי-ינב ווטצנ ןכ-יפ-לע-ףא
לכמ יתעדי םכתא קר" ,(ג סומע) רמאנכ ,"ןוצר" םג ועמשמ "תעד" ןכש] "תעד"ב ללכנ
.רתוי אלו רשע רפסמה ראשנ ךכ םושמ .["המדאה תוחפשמ

לדהו .דחא ןיינע םה ןוצרו תעד יכ - (רשע לע) הברי אל (תעדב) רישעה :בותכה רמאש והז
.שפנ -תוריסמל חוכה םייק ידוהי לכב יכ - (רשעמ) טיעמי אל (תעדב)
(וכקתת'א 'מע ו ךרכ ,תומש הרותה-רוא)


םתשגב וא ,ותומי אלו םימ וצחרי דעומ להוא לא םאובב
(כ,ל) 'הל השא ריטקהל תרשל חבזמה לא

חישמה ןהכ רפ םדמ תוזהל וא ,תרוטק םיברעה-ןיבו תירחש ריטקהל - דעומ להוא לא םאובב
(י"שר) הרז הדובע יריעשו

תוימשגה תא תככזמש ,"םירוריבה תדובע" - המהבה ןמ תונברוק ולעה ןוציחה חבזמה לע
"תרוטק") ה"בקה םע תורשקתהה תא קימעהל הדעונ ימינפה חבזמב תרוטקה תדובע .תוירמוחהו
.(רשק ןושלמ

םיאבשכ יכ .םמצע תא ץוחרל םינהוכה לע ,'הל השא בירקהל חבזמה לא השיג לכ ינפל ,ןכל
הגרדב לבא .יקנ אלו יוצר אלש המ תא ריסהלו "ץוחרל" הליחת ךירצ םלועה יניינע םע עגמב
ךרוצ ןיאו דעומ להואל הסינכה םע התשענ רבכש "הציחר"ב יד ,בלה תוימינפ לש תילענה
.תפסונ "הציחר"ב

בייחמ םהב קוסיעהש ,הרז-הדובע יריעשו חישמה ןהכ רפ םדמ היזהה הז ללכמ םיאצוי
תוריהז םהב השורד ,יוצר-יתלב רבד לש 'יוקינ'ו הרפכ םהש רחאמ יכ ,תפסונ "הציחר"
.הריתי
(221 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גכ,ל) רורד רמ

-יול 'ר ג"הרה ,ריעה בר תא ודביכו ,ומש יכדרמ 'רו דחא דיסח רטפנ בלסונירטקי ריעב
."אשית יכ" תשרפב עריא רבדה .ודיפסהל ,ל"ז ןוסרואינש קחצי

תא ריכזהו ,היסורב זא ררשש דוריה ינחורה בצמה לע קחצי-יול 'ר עירתה דפסה ידכ ךות
ארימ ןנימגרתמו ,רורד רמ ביתכד ?ןינמ הרותה ןמ יכדרמ" ,(טלק ןילוח) ל"זר רמאמ
םיבר :"רורד רמ" תניחבב אוה - קחצי-יול יבר ךישמה - וז הנידמב םויכ ונבצמ ףא ."איכד
דואמ 'רמ' אוה בצמה רבד לש ותימאל ךא ,ויבשויל 'רורד'ו שפוח איבה ןוטלשה יכ םיבשוח
..."רורד רמ" -
(קחצי-יול תודלות)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


תיבה תכונח

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תיבל רבעמה ןמז

1[עובשב ישילש םוי] 'בוט יכ וב לפכוהש םוי'ב [השדחה הרידל רובעל=] קיתעהל ןוכנהמו"
'ב ימיב דבל) עובשה ימי ראשב םג קיתעהל ולכוי החריט הנשי םאבו ,החריט הזב ןיא םא
."(3'דו

שדוח אוה ןסינ שדוח עודיכו ,4חספ ינפל השדחה הרידל םיצפח המכ סינכהל ארבסה הנוכנ"
םשל וסינכה ,הרידב והשמ וסינכתש ינפלו .'וכו תולבגה ,תוגאדמ םג ,לכ לכמ לכב תוריחה
.5"אינתו םיליהת ,שמוח ,רודיס הליחת

,השדחה הרידל ותסינכל דעומ תעיבק תודוא לאשש ימל בא-םחנמ שדוח תליחתב תיטרפ הבושתב
,6"זא דע תוכחל ןתינ םא ,באב רשע-השימח רחאל תאז םתישע ול בוט היה" :יברה הנע
שדוחב םא-יכ הז שדוחב אל רשפא םאב ,7עודיה ל"זר רמאמ יפ-לע" :עיצה תרחא הבושתבו
.8"אוה ןוכנהמ - םימחרה שדוח לולא

הרידל רבעמה ךילהת

לע ףסונ ,אינתו םילהת ,שמוח ,רודיס :[9םיטיהרה ינפל דוע] שארל לכל סינכהל ונגהנמו"
.11חלמו םחלד (10םוקמ לכב אוה טושפ המודמכש) גהנמה

םינושארה 'םירייד'ה

וא ת"יב-ף"לא םש ודמליש 'תיבה תכונח'כ תיבב םידלי תסנכהב ליחתהל ,לארשי גהנמכו..."
תצפהו תווצמו הרותב דוע ףסוותי תיבה ידי-לעש - ןכמ-רחאל םגו ,הזב-אצויכו הרות יקוספ
.12"תודהיה

ל"וחב תוזוזמה תעיבק

14 ונגהנמו ,13אד ןוגכב ו"ת ק"הא גהנמ לע שורדל וילע ,תוזוזמה תעיבקל עגונהב"
16הקדובל תחא הזוזמ םיריסמ םישולשה םויבו ,הכרב אלב הסינכל ףכית עובקל ,15 ל"וחבו
.18"תוזוזמה ראש לכ איצוהל הנווכב הכרבב התוא םיעבוקו ,(17תרדוהמב הפילחהל וא)

הקדצ-תפוק תעיבק

דואמ יוצרו .הזב-אצויכו ס"ש וז הנידמבו ,שדוק-ירפס ןתחל םינוקש םשכ)ש גיהנהל שי
םירפסה םע 'שדח תיב'ל ואיבי - (19"הרצק ךרדו הרורב ןושלב" השעמל הכלה ירפס םג ונקיש
.20"תיבה יטישכתמ" היהתש ,הקדצ תפוק ,הקדצ םע הרושקה הנתמ

ןפואב ,(22רמסמב התוא םיעבוק וא) הקדצ תפוק (21חבטמב דחוימבו) תיבב םינובש ידי-לע
.23"הקדצ לש תיב"ל תיבה לכ הז-ידי -לע השענ ,ןיינבה ןמ קלח (הכלה יפ-לע) תישענ איהש

תיבה תכונח תדועס

וניתובר םגתפ עודי רבכו ,םיאתמה ןפואב תיתודיסח תודעוותהב הרידה תא 24ךנחל יאדכ..."
ומצע דימעמ םדאהש יפכ=] "סאד טייג יוזא ,קעווא ךיז טלעטש ןעמ יוו" רשא םישודקה
.25"לכב יתודיסח תיב תיבה היהיש [ךישממ הז ךכ ,הלחתהב

התשמב ותיב תא ךנחל ךירצ ,וב סנכנ רשאכ הלחתהבש ,תיבה תכונח ןיינע אוה ךכו..."
,הזה תיבב חילציש ותוא םיכרבמו ,בוט ןוזמ יניממ ומכו ,תונתמ ויער םיאיבמו ,הדועסו
עפשהו הכרבה חכ וב ןתיל הזה תיבב ןוכשיש ןוילעה לזמו ףיקמ תניחבמ הכשמה אוה הז לכש
,'וכ םרוג תיבהו םוקמה יכ 'ךתיב לא הכרב חינהל' בותכש ומכ ,'וכ ייחו ינבו הסנרפב
לכב עפשו הכרב לכ וב ךשמויו וב חילציש ומצע תיבה םוקמ דצמ ךכ רחא ךשמנ וז הכונחבש
.26"...'וכ הזה תיבב השעי רשא

הרותב תיבה תא ךנחיש בוטו" :27רפוס-םתח ת"ושב בתכ ,(ל"וחב) תיב תכונחל רשקב
-לע" :28קדצ-חמצה ר"ומדא הז לע ףיסוהו ,"ונימי ךרואו ונייח איה יכ ,המ-ןמז הליפתבו
..."המ-ןמזמ רתוי ןכ וכנחיש ןוכנ ,ןכ


.ז,א תישארב י"שר (1

.ב"ס טעק 'יס ד"וי ע"וש (2

.הש 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,צש 'מע וט ק"גא (3

.רמועה-תריפס ימיב תיבל סנכיהל אלש ידכ (4

.חת 'מע 'י ךרכ ק"גא - שידיאמ םוגרת (5

.םש גהנמו הכלה ירעש ,צש 'מע טי ק"גא (6

ךיישש עמשמו ,"הילזמ עירד ,באב הינימ טימתשיל" ירכנ םע ןיד ול שיש ידוהי תודוא (ב,טכ) תינעתב (7
עיר אל ב"ת רחאש חכומ (ב,חע ב"ח) רהוזב לבא .(אנקת ס"ר) הכרב קיזחמו ר"א ,א"גמה תעד ןכו ,שדוחה לכל
(םש ע"ושל ויתוהגהב) רפוס-םתחה תעדו .(םירבד 'פ) יח-שיא-ןבו (א"יס םש) ןחלושה-ךורע כ"כו ,הילזמ
הזב תועדה האר ,אקווד באב ו"ט רחא וריתהש שיו .באב ו"ט רחא ןכש-לכמו ,ורבע - רעצ ימי ורבעש ןוויכש
.תורעהבו י"ס זכ קרפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנ 'סב הכוראב

,םש עמשמדכ ,רתויב קוחד ןמזה היה הנושארה הבושתב ילואו .םש גהנמו הכלה ירעש' ,צש 'מע וט ק"גא (8
.באב ו"ט ירחאל קר תוחדל עיצה ןכלו

.5 הרעה ליעלד בתכמהב םג האר .םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,חכר 'מע ט"ח ק"גא (9

םוגרתב ןלהל - ת"הק תרודהמ בוט-םש-רתכ 'ס שארבו ,265 'מע י"שת מ"הסב הספדנ) ט"שת זומת גי-בי תחישב
,[אינתו הרות-רוא ,בוט-םש-רתכ] ולא םירפס השולש םהל ויהי םידיסחש ,רבדה ןוכנו ץוחנ" :אתיא (שידיאמ
ןכלו ,תיבב שדוק ירפסד ןינעה תוללכל הארנכ ךייש הז לבא ."...דחא ךרכב םתוא ךורכל אל ,םיעודי םימעטמו
.ויבתכמב יברה םריכזה אל

,רחא םוקמב ןתריד ןיעבוקו ןתריד ןירקועה" 'כ (גי תוא םיכאלמ תולוגס סרטנוק) לארשי-תולוגס 'סב (10
לכ רסוחב" :כ"פ ןתנ 'רד תובאב אתיאד המ פ"ע גהנמה םעטו .חלמ לש תיחולצ איהה הרידב הליחתב ןינתונ
ךותב חלמו ץמוח ךל היהי לא' :םדא ינב ןיללקמש הללק איה וז ,חלמ אלב ,ץמוח אלב - (חמ,חכ םירבד)
[ן]גהנמו ,ךתיב ךותל הכרב איבהל ,תיבל ןתאיבב ףכית ןיאיבמ ןכל ,חלמ ילב תיב איה הללקד ירה ."'ךתיב
:זוזאמ 'יש ריאמ 'ר ג"הרה ז"ע ףיסוהו .ורת 'מע ב"ח 'שפנהו ףוגה תרימש' 'סב אבוה ,ל"כע "דאמ הפי
"עדונכ ,םידסח (םחלה) הלאו תורובג (חלמה) הלא ,ה"יוה פ"ג אירטמיגב םהינשו .םחלב םעטה אוה אמתסמו"
םע רודיס .ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"ושב אבוה ,בקע 'פ תווצמה רעשב ש"מכ חלמב איצומה תסורפ םילבוט ןכלש]
.הזב וגהנ אל סינותב םלצאש אלא [ךליאו וצת 'מע ,חלמ ךרע 'קדצ חמצ - םיטוקילה רפס' .ב,אק ח"אד

.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .צש 'מע טי ק"גא (11

םתרידל ונימזה ,םתנותח רחאל ,תינברהו צ"יירהומ יברה לצא .642 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (12
דומיל-רכש וליפאש ,ולאכ םיינע ינב ויה םהש ,ריעה לש ירוביצה) הרות-דומלתהמ םידלי-תתכ שטיוואבוילב
םג הספדנ ,ד"כשת טבש ד"וי תחישב ןכו ,120-119 'מע ט"לשת ולסכ ד"י טוקיל - םלשל םהירוהל היה אל זאד
ךשמב םש ודמלו (172 'מע ב"נשת ןילקורב 'ןיאושינו םיכודיש יניינעב םירואיבו םיגהנמ ,תוארוה יטוקיל'ב
.(8 'מע פק 'תומישר') םייעובשכ

הזוזמב בייח לארשי -ץראב תיב רכושהו" :שרופמ האבה הרעהב ןמסנש ע"ושב ירה ,הזב קפסה המ ע"צ (13
םיללכה סרטנוק ,דמח ידש) ןנברדמ קר ובויח י"אב תיב רכושד ןוויכ ילואו ."לארשי-ץרא בושיי םושמ ,דיימ
רימחהל ןודל םוקמ שי ,אתיירואדמ ובויח םוי 'ל רחאלו (גכת הוצמ ךוניח-תחנמ .ןינעלו ה"ד ביק ללכ ףוס
הזוזמ 'לה לע בוט לכש האר ,דועו גמק תוא צ"העש ךתיב תוזוזמ) העד שיש ,ואנק כ"חאו תיב רכושב ומכ הזב
ןכ ןיגהונ ןיאו ז"ע ןיקלוחה ובר םש םגש אלא ,העבוקלו רוזחלו הזוזמה דירוהל ךירצש (טפר ק"ס ופר 'יס
.(דכש ק"סבו םש בוט לכש האר ,ח-זעק ק"ס השמל הכלה)

ונלצא" ורמאב ,הזוזמ עבוק היה ןולמב םידחא םימי רד היהשכ"ש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוגהנהמ ריעהל (14
תרבוח ,'תומישר') "םוי 'ל רחאל דע וכיח אלו ,םאוב תרחמל תוזוזמה םיעבוק ויה אשד-תואנבו ..."תרחא הז
דיימ הזוזמ עבק אל בוטסורב ותיבל סנכנשכ ךדיאמו .(םידחא םיחרי םש םירד ויה :ריעמ יברהו .20 'מע 'ח
אל ילצא"ו ,ימינפב הכישמהל הדובע ךירצו ףיקמ איה הזוזמש אדנל י"ר ג"הרהל ריבסהו ,םייעובשכ ירחא אלא
(נ"שת) 'םירופיסו תועומש' .טסק 'מע ילושב ,גי ךרכ ק"גא - ויתומישרמ) "תככוזמ יתלב תחא הרוק ראשית
כ"אשמ - טנדיזרפ 'חרבש ותרידב ומצע יברה תגהנהמ ריעהלו .20 'מע 278 ןויליג 'ד"בח רפכ' ,318 'מע
םישנאל"ש ראבמ ותבוגתב יברהו .(זכש 'מע זי ךרכ ק"גאב רומאכ ,םיברל ותארוהכ גהנ תמדוקה ותרידב
.הרידל הסינכב ףכית הזוזמה עובקל שי ןכלו ,"המ דע עדוי ונתיא ןיא" - "ונכרעכ

."ב"כס ופר 'יס ד"וי ע"וש האר" :הרעה וילושבו ,תיבכוכ ןאכ הנייוצ בתכמב (15

םג ש"ייעו .א"שרהמ ןויליגב כ"כו .ל ק"ס ףוס) הבושת יחתפבו ,רתא לע יבצ תלחנב :ךורא ןמזל תוריכשב
וניא רוכש תיבבש ןוויכ ,םוי 'ל דע בייח וניא םינש המכ רודל הצור םא םגש קיסמ ,(הכרב קיזחמבו י"כרבב
ךרדב כ"שמל ותנווכ הארנכ ."ל"ז אסילמ ןואגה רודיסמ עמשמדכ אלדו" ,םש ולעהש ומכ ןנברדמ אלא בייח
םש 'לע' תביתש ובתכש שיו] "הזוזממ רוטפ םוי 'ל לע ל"וחב תיב רכושה" זט ףיעס חלר 'יס הזוזמ 'לה םייחה
ת"ושמ וירבדל היאר םנמא .םייחה ךרדה לע הזב ריעה אל םש םייחה ביתנבש ריעהלו .['דע' ל"צו ,ד"הט איה
כ"שממ ןכו ."םוי םישולשל הרכש אלש ןוויכ בייח וניא ל"וחב תיב רכוש וליפאו" :וצק 'יס באז ןימינב
'ל םדוק ךרבמ וניאד דסח תרות ברהכ הכרב קיזחמ 'סב עירכהש םגהד 'כש ,ל 'יס ץמוא ףסוי ת"ושב א"דיחה
ךירצ ןיידעו .ש"ייע ,הדומ דסח תרותה םג הזבש םש 'כו ,דיימ בייח הבורמ ןמזל רכש ארקיעמ םא לבא ,םוי
.[הערכה הזב ןיאש איבה ב"ס ג"פ רדה תבוח 'סמו ,הזב תועד דוע גער ק"ס םש בוט לכשב הארו] דומלת

וירבדמ חכומ ךא ,ךכ קייד רתא לע א"שרהמ ןוילגבו ,רתלאל בייחד עמשמ ןכא :ל"וחב יונק תיב ןיינעב
ירקימ אל ל"וח יתבד ןהכ םייח וניבר םשב איבה דסק 'יס באז ןימינב ת"ושבו ,דבלב תועמשמ אלא הניאש
םש דמח ידשב ןכו זכק ס"וס בל ירקחהש 'כ הרע ק"ס בוט לכש 'סבו] ש"ייע ,ואחד באז ןימינבה ךא ,'ךתיב'
פ"כו ,לוכשאהו ג"הבה תועמשמו א"כ ז"ע 'סותמ איבה ךא ,הנובו חקולב םג םוי 'ל םירטופה שיש ,הזב וקפתסנ
'ר ג"הרה תרעה ז"כ) [הנושארה העדכ עמשמ ןודנב יברה ןושלמ לבא - דיימ הזוזמב בייחש ונרודד םיטקלמב
.(עוביר יאצחב רגסומה דבלמ ,אדנל 'יש 'ילא

םיפילחמשכ ןכו .'לה םויה יאצומב דיימ ,םויב וב הכרבב התוא םיעבוקו הזוזמה תא םיריזחמש עמשמ (16
ידכ תונוש תועד ףוריצ אלא ,ןלהלד םינורחאה תוקולחמב הערכה ךכב ןיאש ןכתיי לבא .דיימ םיכרבמ התוא
.םיקסופב גוהנכ ,הז הרקמב ךרבל

םעט בוט ,אמ 'יס םירפוס תאנק ,הפר 'יס קיש ם"רהמ ת"ושב ,תועדה וקלחנ הזוזמ םיפילחמשכ אמלעב הנהד
(ךרבל וב שרופמש לוכשאה 'ס ירבד איבהש) פ 'יס ג"ח תעד הוחיו חנק 'יס ב"ח יולה טבש ,ומר 'יס תעדו
םש בוט לכשב ואבוה ,ךרבל אלש במ ק"סוס א"פ רדה תבוח 'סבו ,זנ 'יס ג"שרהמ ת"ושב וליאו ,ךרבל וקספש
.טכ ק"ס טפר 'יס

,(וכ ק"ס טפר 'יס בוט לכשב ואבוה םקלח) ךרבל םינורחא הברה תעד ,הקידבל הזוזמ םתס םיריסמשכ םג
םג האבוה ,השבוללו רוזחל מ"ע תילט טשופל ללכ המוד וניא הלספנ אמש קפסמ תאזכ הרסהבש ןוויכ ארבסהו
,ינאש ןאכ הרואכלש םגהו .ז 'יס ב"ח םילעפ-בר ת"ושב םייח ףסוי יבר ןואגה פ"כו (א,טפר) הבושת יחתפב
םג ךרבל יאשרש תועד שי ירה יכ ,ימד ריפש מ"מ לבא ,ךרבל לכויש ידכ אלא לוספ ששח תמחמ הניא הרסהה ירהש
,םוי 'ל םדוק

קיסמד ,(אדוהי תיב תבושתל ןייצש א"קער ןויליגבו ,םש יבצ תלחנבו זי ק"ס ופר 'יס) הבושת-יחתפב הארו
- התע דע העבקש המ ןאכ ירה ,תאז לכבו .ךרבל אלש (אל 'יס) ט"דה ירקיעב ה"כו ,השעמל ז"ע ךומסל אלש
.בייח היה ןכל-םדוק םג םשד ,ל"נה ותילט טשפל ימד אל יאדו כ"או ,הב בייוחמ וניא

וב שיש תיבל סנכנש ימש (ט 'יס ת"ושב) א"קער תעד איבה (ד ק"ס אצר 'יס) הבושת יחתפב - ףסונ ףוריצ
'יס) ט"דה ירקיעבו .ז"ע השקמ םש יבצ תלחנב םגו ,ךרבל אלש ףסוי יכרבמ איבה ךדיאמו ,הילע ךרבי הזוזמ
ךירצ ןיידע םא לבא" םייסו "ךריב אלש רכזנ םימי רחאו הזוזמ עבקש ,אדבוע הוה הידידב" :בתכ (ח תוא אל
."קוזיח הזיא" רדגב מ"מ ז"ה ,[קדובשכ ףאו] רתוי תרדוהמל ףילחמשכ ,כ"או ."ךרבל לוכי - קוזיח הזיא
יוה וחתפב הזוזמהש עגר לכב מ"מ ,הזוזמה תעיבק תעשב ךרב אל םאש ,(גי 'יס ת"ודהמ) א"קער ת"וש 'יעו
ש"כד הארנו .ש"ע ,אבהלו ןאכמ הוצמ ול בשחת אל םשמ הזוזמה ולטנ וליאש ,הילע ךרבל לוכיו ,הוצמה תליחתכ
.תאש-רתיל קר איה הקידבהו הרסהה כ"או ,ךרבל יאשרד ,הב בייחתנ וישכע קרש ינפמ התע דע ךרב אלש אכה
ךרב אל םאש ןיליפתו תיציצ ןינעל (ה"ה א"יפ) תוכרב 'להב ם"במרה ירבד דוסי לע טרפב הטושפ ארבס איהו
'עו .הזוזמ תוצמ הזל תומדל םינורחא ונד רבכו ,"ולאב אצויכ לכ ןכו" ,ןהב שובלשכ ןהילע ךרבמ ,ןתחנהב
.(ב,ז םיחספ) ןתיישעל רבועד אייגוסב םינושארה ירבדב

יבד היראה כ"שמ הנהו" :ל"זו ,(גצ 'יס י"ח) קחצי תחנמ ת"ושב בתכ שממ ןכש ה"ב יתאצמ תאז יבתכ רחא
ןוויכ ךרבל אלש יואר פ"כע ףכית עובקל הצורש ימו ,םוי 'ל דע הזוזמ עובקל אלש היה יוארהמש ,יאליע
ק"ס ופר 'יס) טעמ שדקמב קיסמ ל"נה וירבדכ הנה ,הנעבקיו רוזחיו הילע ךרביו הנלטי םוי 'ל רחאו ,רוטפש
יכ ,ךרבל ןיאש העבקלו רוזחל ותעדו הקדבל הזוזמה ריסה םאד הבושת יחתפהמ ליעל ונאבהש פ"עאו ,ש"ייע (טנ
א"מרה תטישלד ,םחינהלו רוזחל תנמ-לע ןיליפתה ריסה וא ,הב ףטעתהלו רוזחל תעד-לע ותילט טשפש ומכ אוה
יריימ הזוזמב ןכו ,ןיליפתה חינהשכ וא תיציצב ףטעתהש העשב ךריב פ"כע םתהד ,טושפ קוליחה מ"מ ,ךרבל ןיא
ריפש הליחתב ךריב אלד ירייאד ןאכ לבא ,ךרבמו רזוח וניא ריפש ךכלו ,הליחתב הזוזמה חינהש העשב ךרביש
.(ל"נה ברה תרעה ז"כ) "ךרבל שיד ,הנעבקיו רוזחיו הנלטישכד ובתכ

,הזוזמה ףילחהל איה הארוהה (טסק 'מע גי ךרכ .טיר 'מע י ךרכ .וטש 'מע ז ךרכ) תורגא המכבש ,ריעהל (17
ךרכ) הרוהש שיו ,"הפילחהל - רשפא םאב" קרו ,הקדובל - (צש 'מע טי ךרכ ז"דעו .צש 'מע וט ךרכ) תורחאבו
כ"או - .הנושארה הארוהה תא םיגהנמה 'סב סיפדהל הרוה לעופלו .תווש וללה תויורשפאה יתשש (זכש 'מע זי
."הפילחהלו" ל"צ לעופל

.81 'מע םיגהנמה רפסבו ,6 הרעהבש תורוקמ (18

.191 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (19

'ןיאושינו םיכודיש יניינעב ...תוארוה יטוקיל'ב םג הספדנ ,(הגומ יתלב) ט"לשת ולסכ ד"י תחישמ (20
.168 'מע ,ל"נה

.(הגומ יתלב) 345 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (21

.(הגומ יתלב) 24 'מע א"ח ט"משתו ,םש ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות (22

.2 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (23

םג ןכ תושעל הרוה ,ןאכ םינמסנה םהמ ,מ"כב לבא ,"םיאבו םישמשממ הכונחה ימיש ןוויכ" ריכזמ רוקמב (24
.יכה-ואלב

ןייעו ,הזב ןויע םוקמ שי הלגנ ירפסבש ףא הנה ,תיבה ךוניח ןיינעב" :ל"וחבו .טפש 'מע טי ק"גא (25
ריעהלו ,םירפא דיבו [הוצמ תדועס איה םא קפתסמש] ה"קס א"גמ םש ןייועי ,ח"סקת 'יס ח"וא ע"וש םינורחאב
רמאמב רשא רקיעו דועו ,לארשי גהנמ אוהש ןוויכ הנה .םש םימלשה תרותו חלק 'יס ד"וי ס"תח ת"ושמ כ"ג
פ"רה תוחנה - ז"הדא ירמאמ' רפסב ספדנ] "תיבה תכונחב החמשו התשמ םישועש םעטה" ראבמ ןקזה ונברמ ח"אד
תלעות היהת ירה ,ח"אד ת"ד עימשהבו תיתודיסח תודעוותהב ודעוותישכו ,ל"נכ תושעל שי ירה ,[טע 'מע 'ל"ז
תמישר םש הארו .םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םש םיגהנמה רפס ,בפר 'מע אכ ק"גא) "תוינחורב ןהו תוימשגב ןה
.(דיש 'מע גי ק"גאמ ,טרפב ל"וחבו ללכב ןודנב ,תורוקמ

.(ל"נה גי ק"גאב ונייצ יברהש) חכק 'מע ו"סרת ה"ר לש ט"וי ךשמה ,ו"סרת שגיו ה"דס רמאממ (26

.חלק ס"וס ד"וי קלח (27

.(ק"יתכמ) בי 'יס ב"ח ולש ק"גא (28
עובשה חול

ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


אשת תשרפ שדוק-תבש
א-רדאב 'כ


רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,2לוקה תא טעמ םיכימנמ 1לגעה תשרפ תאירקב
.בטיה האירקה תא עומשל

.3(טל-כ ,חי א-םיכלמ) באחא חלשיו :הרטפה

רדא שדוחב תדלוה םוי

םוי יגהנמב גוהנל וילע יתמ ,הטושפ הנשב רדא שדוחב דלונש ימ
?תדלוה

,תווצמל ועיגהש רחאל טרפבו ,'הווצמ תב/רב' תחמשל הרושק תדלוה-םוי תחמש ,הרואכל
402 'מע ב"ח ח"משת ש"הסב ראובמכ) הנשב הנש ידימ םויה ותואב הנשנו רזוח ןיינעהש
ונייהד ,תווצמל העגהה תא גוגחל שי ובש ךיראתה ותואל תאז דימצהל שי ןכ-םאו ,(ךליאו
םש ז"הדא ע"וש לש השדחה הרודהמב) י ס"וס הנ 'יס ח"ואב א"מרה קספכ ,דבלב ינש-רדאב
.(ולוכ הז אשונ תא ז"הדא תטמשה לע 'וכו יברה תורעהל ןמסנ זצ הרעה

ת"ושמ) יברה איבמ (בל 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש) דסת 'מע די ךרכ ק"גאבש אלא
בשחתהל שיש (זל 'יס אקניפסמ צ"הרהל םייח-תוחרואב אבוה ,ונ 'יס ז"עהא המלש תיב
א"מרהש ףא ,א רדאב אוה הווצמ -רב ךיראתש (זט 'יס ח"ואח ת"וש) יולה ש"רה תעדב ארמוחל
.ותומכ קספ אל (י"ס הנ 'יס ח"וא)

'לב דלונש ימ תודוא יברה לאשנ (וט 'יס שדוק תורגא ,ב ךרכ) 'םחנמ לכיה' ץבוקב הנהו
ןקזה ונבר קספכ םאה ,רסח ולסכ שדוח-שארש הנשב תדלוה םוי יגהנמ גהני יתמ ,ולסכ
."םימיה ינש" :בישהו - ש"ייע ,הווצמ-רב ןיינעל
גוהנל שי הזב םג ילוא ונניינעב ירה ,ב-רדאב אוהש קספנ הווצמ-רב ןיינעלש ףא ,ןכ-לע
.םירדאה ינשב תדלוה-םוי יגהנמ


.(םש א"גמ ,חכת 'יס ג"הנכ) לגעב ואטח אל יול ינבש ןוויכ ,לגעה השעמ ףוס דע תכשמנ 'ינש' תיילע (1

. השמ לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א,בל) "לודג יוגל דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (2
ןכ - ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל-זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ (".
שדח -ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה
ללכ הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו .(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס
.םירפא-ירעש 'סב

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (3


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il