- ט"מת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת 'א רדאב ו"כ * םילקש / להקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


שפנ-תוריסמו לוע-תלבקב הדובע
ןמה תבשחמל הבושתה איה


תעב קר אל שפנ-תוריסמ לש העונתב דומעל ידוהי לע
תימהבה-שפנהו ףוגה יניינעב קסוע אוהשכ םג אלא ,הליפתה
- הנשה לכ ונממ תשרדנ "אוה ךופהנו"ד הדובעה * ולש
"תוימשג"ה תאו "תוימשג"ל "תוירמוח"ה תא ךופהל
,ו"ח הריבע תיישעמ קר הניא לושכממ תוריהז * "תוינחור"ל
* "םכל הרז איהש הדובע" ,ולש וניאש הדובעמ םג אלא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


רתוי תויטרפבו .דוסו שורד ,זמר ,טשפ :םישוריפ 'ד תוללכב םנשי הרותה יניינע לכב
הל שי ןהמ תחא לכו ,תויללכ תומשנ אוביר םישיש שיש ןוויכש 1ל"זיראה יבתכב ראובמכ -
אוביר םישיש הרותב ןיינע לכב שי ןכל ,דוסב ןהו שורדב ןה ,זמרב ןה ,טשפב ןה קלח
.תודוס אוביר םישישו תושרד אוביר םישיש ,םיזמר אוביר םישיש ,םיטשפ

לכו ,םישרוש ןה ולא תויטרפ תומשנ אוביר םישיש"ש 2אינתב ראובמה יפ-לעש ,ףיסוהל שיו
םישישל עגונב םג אוה הז ךרד-לעש ,ןבומ ירה - "'וכ תוצוצינ אוביר םישישל קלחתמ שרוש
.הרותבש תודוסו תושרד ,םיזמר ,םיטשפ אוביר

לארשי תומשנ אוביר םישיש לכ תא ללוכ וניבר השמש ןוויכש ,ל"זיראה יבתכב םייסמו
,הרותה ס"דרפבש םישוריפה אוביר םישיש לכ תא םג אוה ללוכ ,(3םדגנכ לוקש היה ןכלש)
(הרותבש םישוריפה אוביר םישיש לכב) שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכש 4ל"זר ורמא ןכלו
.יניסמ השמל רמאנ

ןיינעב םיפקתשמש יפכ "רקיו ןוששו החמשו הרוא"ד םיניינעה םג ונשיש ,ןבומ הזמו
:תוריפסה

ומכו ,המכחה ןיינעל ךיישש 6"רוא יהי" שוריפב 5עודיכ ,המכחה תריפס לע יאק - "הרוא"
."וינפ ריאת םדא תמכח" 7בותכש

."החמש םינבה םא" 8בותכש ומכ ,הניבה תריפס לע יאק - "החמש"

םיניינעה לכ תא תללוכש םש-לע ,9"לכ" תארקנש דוסיה תריפס לע יאק - (הלימ הז) "ןושש"
.א"זד

תראפת רקי"ש ,תוטשפב םג אוה ןכו ,10"רקי" םשב תארקנש תוכלמה תריפס לע יאק - "רקי"ו
.ותוכלמ תעב ךלמה תראפת םע רושק 11"ותלודג

דעו ןתישארמ תוריפסה לכ תא םיללוכ "רקיו ןוששו החמשו הרוא"ד םיניינעה 'דש ,אצמנו
.ןתילכתו ןפוס

םדאה שפנבש תוחוכה רשע ירהש - םדאה תדובעב םג םנשי ולא םיניינעש ןבומ הזמו
:תוריפסה רשעמ ,(12אינתב אתיאדכ) "ןהמ ולשלתשנ"

בתכש ומכ ,םא יכ ,המשל תיתימאה הדובעה וז ןיאש - "רקי" לש ןפואב איה הדובעה תליחת
אלש" איה - המשל הדובעב לגרתיש דע - םדאה תדובע תליחתש 13הבושת תוכלהב ם"במרה
אלו ,רקוי לש םיניינע דצמ ,ונייה ,אבה-םלועד רכשה דצמ וא ,וטושפכ רכש דצמ םא ,"המשל
.ומצעב ןיינעה דצמ

"ןושש" לש ןפואב הדובעל אב "רקי" לש ןפואב הדובעהמש ,דבכה לא לקה ןמ ךלוה ךכ-רחאו
הז דבלמו ,ה"בקה לש ונוצר תא םייקל ותלוכיבש חמשש ,ונייה ,14"ךתרמא לע יכונא שש" -
תאז השוע היה זא םג - "םיצע בוטחל הווטצנ וליא" :15עודיה ןושלבו !המואמ ול עגונ אל
.תובהלתהו תויח התואב

.ויניינע לכב תוטשפתהו תובחרתה - "החמש" לש ןיינע ולצא השענ הז ידי-לעו

תלעמ תמגודב ,הלבגהו הדידמ לכמ הלעמלש בצמו דמעמ והזש - "הרוא"ה ןיינעל עיגמש דעו
,16"םימ"מ םג אלא "עיקר"מ קר אל רתוי הלענ אוהש "רוא"ה

,לבקמה ןיינע אוהש ,הבקנ ןושל "הרוא"ד קוידהכ - רתוי תילענ הגרדל דעו

,"תאז לכ"ד ןיינעהש ,18"ונילע םייקו תאז לכ הנומאו" ןיינעב 17ראובמה ךרד-לעו -
םייק"ד ןיינעהמ רתוי הלענ אוה ,הלעמלמ תלבקמש תוכלמה תניחב ,לבקמ תניחב ,הבקנ ןושל
- "םילעושל שאר" תישענש יפכ תוכלמה לע יאקד ,"ונילע

אלש דע ,ולש תוחוכה לכבו ויניינע לכב תוטשפתההו תובחרתהה תישענש ירחאלש ,ונייהו
תילענ אגרדל אב יזא - דבלב "רוא" םא יכ ,הלבגהו הדידמו ילכ לש ןיינע ולצא רכינ
,"רוא" תניחבב וליפא וניאש ,ונייה ,19"הירמ ימק אדבעכ" ,תילכתב תואיצמב לוטיב :רתוי
.הלעמלש תוהמו תומצעו רואמהמ ("הרוא") לבקמ קר אוה אלא

לא לקה ןמ ,הלעמל הטמלמ םדאה תדובעב אוה ("הרוא"ל דע "רקי"מ) ל"נה רדס ,םנמא
ןמ ,הטמל הלעמלמ אוה רדסה - הדובעה ידי-לע הלעמלמ ךשמנש רכשה ןיינעב לבא ;דבכה
."רקי" ךכ-רחאו "ןושש" ךכ -רחאו ,"החמש" ךכ-רחאו ,"הרוא" - שארל לכל :ןטקה לא לודגה

,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא םשב 20ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש םגתפה םג עודיכו
ליחתמ יזא ,לארשי שיא לצא תוררועתה לועפל הצור (ףוגב המשנ) הטמל אצמנש קידצ רשאכש
-המ ;הדיחיל עיגמש דעו ,היחב ךכ-רחאו ,נ"רנב לעופ ךכ-רחאו ,ףוגב תשבולמש יפכ המשנהמ
ליחתמ יזא - לארשי שיא לצא תוררועתה לועפל הצור הלעמל אוהש ומכ קידצ רשאכ ןכ-ןיאש
- תועמד םילזונש ,ףוגב תשבולמה המשנב לעופו ,נ"רנב הכמו ,היחב ךשמנ ךכ-רחאו ,הדיחימ
.הלעמלד "החמשו הרוא"מ ךשמנש ןוויכ ,החמש לש תועמד

איה - הרות דצמש הדובעה תוללכ ןכו ,המשנה דצמש הדובעה :םדאה תדובעב הז ךרד-לעו
לקה ןמ איה - תימהבה שפנו ףוגה דצמש הדובעה וליאו ;"רקי" דע "הרוא"מ ,הטמל הלעמלמ
."הרוא" דע "רקי"מ ,הלעמל הטמלמ ,דבכה לא

(םייוצר -יתלב םיניינעמ שרופ הליחתש) "ןמה רורא"ד תודובעה יתש ןיינע ןכ-םג והזו
.21"ןמה רורא" השענ ךכ-רחאו "יכדרמ ךורב"מ ליחתמש וא ,"יכדרמ ךורב" ךכ-רחאו

ןמה רורא ןיב עדי אלד דע ימוסבל" ךירצ םירופב ירהש - וידחי םהינש םנשי םירופבו
.22"יכדרמ ךורבל

ןוששו החמשו הרוא"ב ,תחלצומו החמש הנש היהתש - הלוכ הנשה לכ לע תאז םיכישממו
."רקיו

:ט"שעבה תרות 23םירופד תודעוותהב םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ

וליאו ,"לארשי ינב" םשב םיארקנ הרותב .םידוהי םשב לארשי ינב םיארקנ הליגמה לכב
."םידוהי" םשב םיארקנ הליגמב

.לארשי ינב לצא ונשיש שפנ-תוריסמה ןיינע ללגב אוה "םידוהי" םשהש עודי

םג אלא ,הדוהי טבשמ קר אל ויהש יפ-לע-ףא ,"םידוהי" םשב הליגמב םיארקנש םעטה והזו]
,ידוהי היל ירק יאמאו ,יתאק ןימינבמ"ש יכדרמל עגונב 24ארמגב אתיאדכ - םיטבשה ראשמ
ארקנ הרז-הדובעב רפוכה לכש ,(25"הווחתשי אלו ערכי אל") הרז-הדובעב רפכש םוש לע
,שפנ-תוריסמ ךותמ הרז-הדובעב ורפכש לארשי ינב תגהנה זא התיה הזכ ןפואבו ,"ידוהי
ןקזה וניבר ראבמש יפכ ,26"'וג דבאלו גורהל דימשהל" ןמה תריזג התיה הז ללגב ירהש
לע אלא רזג אלש ,םולכ םהל השוע ןמה היה אל םתד רימהל וצר םא"ש 27רוא -הרותב
."'וכ הלוכ הנשה לכ תומל ןמצע ורסמ םהש אלא ,םידוהיה

םג אלא ,הרז-הדובעל עגונב קר אל ידוהי לצא תויהל ךירצ שפנ-תוריסמה ןיינע ירהו
,הרותה יניינע לכל עגונב

הרותה לכב הדומ וליאכ הב רפוכה לכ"ש ,הרז-הדובעל עגונב 28ארמגה ירבדב זמורמכ -
- הלוכ הרותה לכ םויקב עגונש הנוכתו וק אוה הרז-הדובעב הריפכה ןיינעש ,ונייה ,"הלוכ

ידוהי רשאכש ,ונייהו ,"אגלפ הלטק יל המ אלוכ הלטק יל המ" :29ארמגה ןיד-קספ עודיכו
,הריבע לש ןיינע ותויהל ותושעל הוואתמש רבד תיישעמ ענמיהל וא ,הווצמ םייקל ךירצ
ומכ ןפוא ותואב תויהל ךירצ הז ירה - "אגלפ הלטק" תניחבב והזש ,ארובה ןוצר ךפיה
,"אגלפ הלטק יל המ אלוכ הלטק יל המ" ירה הדובעה תוימינפ דצמ ,יכ ,"אלוכ הלטק"
תא םישמשמה םידבעכ" אל - התומילשב הדובעה תויהל הכירצ הווצמו הווצמ לכבש ,ונייהו
ןפואב איה ותגהנה ןכלש ,ה"בקה לש ונוצר אוה ןכש ינפמ אלא ,30"סרפ לבקל תנמ-לע ברה
.[שפנ-תוריסמה תעונת יהוזש ,ותואיצמ םע ללכ בשחתהל ילבמ ,עמשנל השענ תמדקה לש

תויתוא אוביר םישיש שי תובית-ישאר "לארשי"מ לבקמש "ןב" - ושוריפ "לארשי ינב" םשהו
.31הרותל

,שפנ -תוריסמה ןיינע לע חוכ םהל ןתונ ,"לארשי ינב" םשב הרותב םיארקנש הז ןיינעו
,רתסא תליגמד ןמזל דע םיבותכו םיאיבנ ידי-לע הרותהמ ךשמנ רשאכ ,ןמזה אובבש ,ונייה
.שפנ-תוריסמד הדובעה םלצא תויהל לכות יזא

הרומש - 32ן"ידוי ינשב "םיידוהי" םימעפ שש רכזנ המצע הליגמבש ,ט"שעבה תרותב ךישממו
.תיעבטה שפנ לש תוחוכ רשעו תיקולאה שפנ לש תוחוכ רשע לע

.תוחוכ רשע הב שי ירהש ,ד"וי תוא תרוצב התויהל ,שפנה לע תזמור ד"וי תוא :רמולכ]
ןכל ,33תיקולאה שפנ איהש תינשה שפנו תימהבה שפנ ,תושפנ יתש ןנשי לארשיבש ןוויכו
שפנ לש תוחוכ רשעו תיקולאה שפנ לש תוחוכ רשע םש-לע ,ן"ידוי ינשב "םיידוהי" רמאנ
.תימהבה

ינשב ,םדאה תא םיקולא 'ה רצייו 35ביתכד יאמ" 34תוכרב תכסמב ארמגה ירבד ךרד-לעו
.["ער רצי דחאו בוט רצי דחא ,ה"בקה ארב םירצי ינש ,ן"ידוי

לצא אוה הדובעו הרות לע שפנ-תוריסמה ןיינעש ,ט"שעבה תרותב ר"ומדא ח"ומ ק"כ םייסמו
תדובע" ןושלב אלו ,אקייד "הרז") "הרז הדובע" ןיינעב ראובמכ ,ונפוא יפל דחא לכ
הדובע שי דחא לכ לצאש ,ונייהו ,36םכל הרז איהש הדובע ,("םיבכוכ תדובע" וא "םילילא
.ונפוא יפל ,ול הרז איהש

:לעופל עגונב - הזב ןיינעהו

שפנ רשאכ ,הרשע-הנומש תליפת תעב קר אל שפנ-תוריסמ לש העונתב דומעל ךירצ ידוהי
,"הירמ ימק אדבעכ" דמועש ןוויכ ,ויניינע לכו ופוג לע יולגב תטלושו תלשומ תיקולאה
וקסעבו ולויטבו ותייתשבו ותליכאב ,תימהבה שפנו ףוגה יניינעב קסעתמ רשאכ וליפא אלא
תויהל ךירצ הז ירה - תימהבה שפנד (תוחוכ רשע) ד"ויה םע םירושקה םיניינע - רחסמב
.שפנ-תוריסמ לש ןפואב הרז-הדובעב הריפכה ןיינע אוהש ,"םיידוהי" תבית לש ד"וי

:37"והעד ךיכרד לכב"ד הדובעב רתוי ימינפ ןפוא והזו

םג תויהל לוכי הז ןיינע ,לבא .38ךורע-ןחלושב ןיד-קספ אוה - "והעד ךיכרד לכב" בויחה
דוע לכואו ףיסומ ןכלו ,רשבו םחלבש תובירעהו םעטה תא אוה שיגרמ הליכאה תעבש ןפואב
,שפנ-תוריסמ לש ןפואב הניא ותדובעש יפל והזש - 39"םעטי לכוא ךיח"ש ןוויכ ...תיזכ

לכאמב םעט שיגרמ וניא יזא ,ושפנ ייח ליצהל קבאנ םדאש העשבש לעופב םיאורש יפכו
םויקהו תויחה םצע תא ליצהל ךירצו הנכסב דמועש ןוויכ ,לכש רבדב אל וליפאו ,הקשמו
,ולש

לש ןפואב איה תימהבה שפנ לש ד"ויל םיכיישה םיניינעב הדובעה רשאכש ןבומ הזמו
םיניינעבש תובירעהו האנהה תא אליממ ךרדב תללוש שפנ-תוריסמה תעונת הנה - שפנ-תוריסמ
.םיימשגה

וניא הליכאה תעשבש דבלב וז אלש - "והעד ךיכרד לכב"ד הדובעב רתוי קומע ןפוא והזו
תא עד" תניחבב איה ("ךיכרד") אפוג הליכאהש ,הזמ הריתי אלא ,ה"בקה תודוא רכוזו חכוש
ותויהל ,הקשמב וא לכאמבש תובירעהו םעטה תא שיגרמ אל אוה ;("והעד") 40"ךיבא יקולא
םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" - תויחה רוקמ םע רשקתמ הדי-לעש "הדובע" יהוזש הרכהב רודח
.הז-תמועלד "ער"ו "תוומ"המ לצינ הז ידי -לעו ,41"םויה םכלוכ םייח

תעד םע הרושק המצע תושרה יניינעב ךרדהש - "והעד ךיכרד לכב"ד הדובעה תילכת יהוזו
.שפנ -תוריסמה תעונת יהוזש ,רבד םוש ול ןיא תוקולא דבלמש ןוויכ ,תוקולאב

:הלוכ הנשה לכ ךשמב דומעל ידוהי ךירצ הזכ ןפואבו

ייחב םיירשפאה םייונישה יטרפ לכ םנשי הנשה ךשמבש יפל ,42יוניש ןושלמ איה - "הנש"
ריצקו ערז" :43בותכב ונמינש יפכ הנשה ישדוח ב"י ךשמב םינמזה ייונישב םיללכנש ,םדאה
."ףרוחו ץיקו םוחו רוקו

ץיקו םוחו רוק ,היהיש בצמו דמעמ לכבש - ידוהי לש ותדובע תויהל הכירצ הזכ ןפואבו
רפוכ"ש "ידוהי" תויהל ,43"ותובשי אל"ד ןפואב ותודהיב אוה דמוע ,הלילו םויו ףרוחו
.שפנ-תוריסמ ךותמ "הרז-הדובעב

,ונייה ,44"אוה ךופהנ"ש ול חטבומ יזא - ןויסינב דמועש האורו ומצע תא ןחוב רשאכו
השוע תוימשגהמו ,םיימשג םיניינע ולצא םישענ ,םיירמוח םיניינע ,םיבוט-אלה םיניינעהש
.םינותחתה םיניינעב ךרבתי ול הרידו תוקולאל ילכ ,תוינחור

הנידמו הנידמ ...רודו רוד לכב" לארשי ינבמ תשרדנ ,םירופה ןמזב התיהש יפכ וז הדובעו
אל םרכזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימי"ש ונחטבוה הז לעו ,45"ריעו ריעו
.הלטב הניא רתסא תליגמ - 46ל"זח ןושלבו ,45"םערזמ ףוסי
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - ינש קלח - ט"ישת'ה םירופה גח תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב
יטוקל .(ב,חק) 'ג המדקה םיקידצ ירבק לע םידוחיה ןיינעב ק"הור 'שב כ"כו .זי המדקה םילוגלגה רעש (1
.ל"זיראהל ל"זר ירמאמ רעש ףוסבש ו"חרהמ

.(א,חמ) ז"לפ (2

.דועו .ורתי פ"ר י"שרפ .א,וט חלשב אתליכמ (3

.252 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנה .דועו .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב,טי הליגמ האר (4

.נ"שו .42 הרעה 15 'מע ד"לח ש"וקל האר (5

.ג,א תישארב (6

.א ,ח תלהק (7

.נ"שו .ד,חפ צ"עמש ישורד ת"וקל הארו .ט,גיק םיליהת (8

.דועו .א"עס ,אל א"חז האר (9

.ךליאו גנק ע"ס (נ"שת תאצוה) א"גמ ת"הוא האר (10

.ד,א רתסא (11

.ג"פר (12

.ה"ה י"פ (13

.בסק,טיק םיליהת (14

.מ"כבו .א,מ חלש ת"וקל (15

.נ"שו .ךליאו 140 'מע .ךליאו 52 'מע א"כח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (16

.מ"כבו .ב"עס ,גנ םיבצינ ת"וקל האר (17

.תיברע תליפת חסונ (18

.א,י תבש (19

- םחנמ-תרות') ח"יס ז"ישת םירופ תחיש םג הארו .(128 'מע ו"צרת ש"הס) ז"ס ו"צרת םירופ תחיש (20
.(179 'מע שיר ט"יח 'תויודעוותה

.נ"שו .(ז"טח מ"ות) ז"טשת םירופ תחיש םג האר (21

.ב"ס ה"צרתס ח"וא ע"וש .ב,ז הליגמ (22

.(71 'מע ה"שת ש"הס) התליחתב ה"שת םירופ תחיש (23

.א,גי הליגמ (24

.ב,ג רתסא (25

.גי,םש (26

.מ"כבו .א,זצ א"גמ (27

.א,מ ןישודיק (28

.ב,אס חלשב א"ות הארו .א,הס ק"ב (29

.ג"מ א"פ תובא (30

.ופק ןפוא ע"גמ (31

.(45 'מע שיר ג"שת ש"הס) ה"ס ג"שת םירופ תחיש םג האר (32

.ב"פרו א"פס אינת (33

.א,אס (34

.ז,ב תישארב (35

.א,יק ב"ב האר (36

.907 'מע ג"ח ש"וקלב ראבתנו .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (37

.ב"ס ו"נקס םש ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא (38

.אי,בי בויא (39

.ט,חכ א-םימיה ירבד (40

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,ד ןנחתאו (41

.ט"יפ ד"ח שדוקה-תדובע (42

.בכ,ח חנ (43

.א,ט רתסא (44

.זכ,םש .אכ,םש (45

.נ"שו .222 'מע ו"כח ש"וקל הארו .ב"פס הליגמ 'לה ם"במר (46

."ראמטליב" םלואב הכרענ תודעוותהה (*ןכלש) לארשי תומשנ אוביר םישיש לכ תא ללוכ וניבר השמש ןוויכ
םישוריפה אוביר םישיש לכ תא םג אוה ללוכ ,(םדגנכ לוקש היה
הרותה ס"דרפבש

יבר יצוצינ


ד"בח הדשב תצרמנ תונקסע


ןכ ירחאו הבישי ןוגראו דוסי תרמוא תאז ,רומאהכ לעפמ"
"הנושארה הפוקתב דוחייבו ץרמו בל תמיש םישרוד ,התלהנה
-יהיו ,שודקה לעפמה תישארב תויהל וכזש םקלח ירשא" *
תאלמב * "תואירבו החמש ךותמ הזב ופיסויו וכישמיש ןוצר
ל"ז סלפ בקעי ברה ןקסעהו דיסחה תריטפל 'םישולש'


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תלהנה" לא (זסש 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת זומתב ו"טמ יברה לש תרגיאמ עטקב חתפנ
:"ויחי םהילע 'ה ,דולב שטיוואבוילד םימימת-יכמות תבישי ףינס תג-תירק בונישיק תבישי

,התובחרתהו התוחתפתהו הבישיה סוסיב ,שדוקה תדובעב וחילציש ןוצר-יהיו...
דוחייו דוחיאב ...וניאישנ וניתובר ןוצרל םיאתמ ,תוכיאב ןהו תומכב ןה
.םייתודיסח תויחו רוא ירודח ,תודיסחה תרותו הלגנה תרות

הליהתלו םשל ויהי רשא ...םימכח-ידימלת ,םמשל םייואר םידימלת ומיקיו
.לארשי ינב לכל תראפתלו

לבקל - םיעייסמה לכו םילדתשמה ,הלהנהה ,םידימלתה וכזי ונימיבו םהימיבו
.ונלדיגש םילודיג ואר ,רמולו ונקדצ חישמ ינפ

ותוא ,ל"ז סלפ בקעי 'ר ח"הרה ץרמנה ןקסעהו דיסחה ידי-לע הדסונ תג-תיירקב וז הבישי
ךרבא" - (ב"כשת תנש יהלשב ,וגאקישמ ל"ז ץ"כ בקעי 'ר ח"הרה לש 'תודיחי'ב) יברה הניכ
."...שדוקה-ץראמ ("ןאמרעגנוי רעכעלטנערא ןא רעייז") דואמ רשיו ןוגה

"תובוט תורושבל הכחאו"

:פ"ירל יברה בתוכ ,(גצק-בצק 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת טבשב ג"כב

בשייתמ םהמ בושח קלח רשא ,הינימור םינפל ותנידממ היילעה םע רשקב
קלח רותב ,הבישי םש דסייל םיבוט םייוכיס האורו ,םש רקיבו ,תג -תיירקב
-יכמות תבישי לש החורב הז היהיו ,בונשיק תבישי ידימלת תחצנה לעפממ
...דולד םימימת-יכמות תבישיל ףנוסמ ףינס והזש שוריפב ורוי םגו םימימת

:ןהו תודוקנ שולש קודבל ךרוצ שיש ריבסמ יברה

ירהש ,הזב ךרוצה לככ השירדו הריקח רחאל הז ירה ,םיבוט םיוכיס שיש ובתוכב חטב" (א
םדיצמ ןוצר תויהל ךירצ םג םא-יכ ,םיוסמ םיסולכוא רפסמ קיפסמ וניא הבישי דוסייל
םיידי קוביחב ובשיי אל תוילאמשה תוגלפמהש רמול םוקמ שיש טרפבו 'וכו יתד ךוניחב
."ןיבמל ידו ,אד ןוגכב זאמכ ,[תידגנ=] הלומעת ולהניו

םימימת -יחא תבישיל ךייש הז היה ,ד"בח חטשב בונישיק יניינעב התע דעש ןוויכ" (ב
."הזל הז םיניינעה ולבלבי אלש ורדסי ךיא ...ןויצל-ןושארד

בל תמיש םישרוד ,התלהנה ןכ ירחאו הבישי ןוגראו דוסי תרמוא תאז ,רומאהכ לעפמ" (ג
ךיא ,יאדוול הבורק הרעשה תויהל הכירצש ןבומ זאמש ,הנושארה הפוקתב דוחייבו ץרמו
."הזל בל םש חטבש ...הז ונגראי

:יברה בתוכ םוכיסלו

,רומאה ןיינעב קסעתהל שי ,ןוצר םיעיבשמ םיטרפה ,תורומאה תודוקנ לכב םא
,ריהמ בתכמה חלשנ ותשקבכו ,רומאה לכב תובוט תורושבל הכחאו ...ופינסבו
.החלצה תכרבב ,רותה לע תוכחל ילבמ

"ירדגמ יתאצי"

ויתולועפב החלצה תכרבב" :םתוח אוה (זכר-וכר 'מע םש) סלפ ברהל יברה רגישש ףסונ בתכמב
בוטבו החמשבו תעדה תבחרה ךותמ ,דוחייב ל"נה ןיינעבו שדוקה תרהט לע ךוניח ,שדוקב
."בבל

:יברה בתוכ (כ"שת רייאב ז"ט) ןכמ רחאל הנש

,ןיינעהל עגונהב םינוש םיגוחמ םישנא המכ יתררועו יתרבידו ירדגמ יתאצי
-תיירקד הבישיה השעתש רשפא ,ךורא אל ןמז ךשמבש רורב יתעד-יפלש יתפסוהו
.הלימה ןבומ אולמב תיתודיסח הבישילו תראפתלו םשל תג

תוינחורבו תוימשגב הבישיה סוסיב

תבישי תחצנהב םירושקה םינברה דחאל (ט"ישת זומתב א"כ) יברה רגישש בתכממ קתעה ןלהל
:בונישיק

צ"צב קסוע א"יא ח"וו ג"הרה

'יש לכימ לאיחי 'הומ םילעפ בר

!הכרבו םולש

יל םענו ,החמשלו ןוששל בורקב ךפהיי זומת ב"וטמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
,תג-תיירקב 'קה הבישיה ידימלת תוניחבהב ףתתשה רשא הבוט הרושב וב תורקל
.'וכו גנועו תחנ הז היהו

טרפבו ,רואו ךולה ףיסוהו ךולה חתפתהו ךולה 'קה דסומה ךלייש ןוצר-יהיו
,וניאישנ וניתובר לש םתלהנהבו םדוסימ ,םימימת-יכמות תבישיל אוה ףנוסמש
מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ הלהנמ לש הלואגה םוימ ןנילזא ירהו
לכ לע םיבר םימחר ררועמו שמשמו דמוע ןלהל ףא 'וכו ןאכ דע המ רשא ע"יז
הווצמהו הרותה תלצהו םיברה תלואג התיה ירה ותלואגו ,רומאהכ תודסומה
.בתכבו סופדב רשא שדוקה תוחישמ המכב ראובמכו ,הנמזב

ךרוצ ןיא הלהנהב וירבחו ותרות דובכ ,והייתווכדל רשא הקזח יתווקת
םתוירשפאו םתלוכי לככ ושעיש םהילע הקזחו ,ותובישחו ןיינעה לדוג רואיבב
תומכב ןה דחי םג םינחורה םיניינעו םימשגה םיניינעב 'קה הבישיה סוסיבב
.תוכיאב ןהו

ויהי םילובלבו םירתסה ,תומלעה לכ רשא דועייה בורקב םיוקיש ןוצר-יהיו
הווצמ רנ ,רואו השודק יניינע לכו ירמגל ולכיש דע ךלוהו תחופ תניחבב
.םתעייסמ םיברה תוכזו .דואמ לדג יכ דע ךלוהו ףיסומ רוא הרותו

רומאה לכב ט"ושבל הכרבבו הרקוהו דובכב

"'ה ידסח תא לילעב םיאור"

'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא ב"כשת זומתב א"כ) ןמז רובעכ .הבישיה המקוה ןכא רבד לש ופוסב
:ותייערלו פ"ירל יברה בתוכ (ט-חער

םגו םייטרפה םהיניינעב ,ויתואלפנו ךרבתי םשה ידסח לילעב םיאור םה ירה
דיתעב ,ףיסוי םגש ןוצר-יהיו ,ןתיי ןכ יאדוובו .תג-תיירק תבישי יניינעב
ןוצר-יהיו .שודקה לעפמה תישארב תויהל וכזש םקלח ירשאו ,םימש םש שדקתיו
.תואירבו החמש ךותמ הזב ופיסויו וכישמיש

םימימת-יחא תבישיל הרזעב תובר קסע ןכל םדוק דוע .פ"ירה לש ןושארה לעפמה היה אל הז
תא יברה רגיש םהילא ,בונישיק תבישי ידימלת דוגיא תא סייג ךכ םשל םג .ןויצל-ןושארב
.בתכמ

דצה ןמ דומעל ןיא

,ללכב" - ןמקלד ובתכמב יברה בתוכ ראשה ןיב .אשונ ותואב יברה בתוכ ומצע פ"ירל םג
יאוולהו) זוחא האמה לכב ולצנל ךירצ דחא לכש ,ונתפוקתב הגהנה הז ןיא ,דצה ןמ הדימע
."(העשה תשירדל הז קיפסי

הרטמ תרדגה

דרוי יברה רשאכ ,בושח עטק ףסונ - (ט"ישת טבשב ג"כ ךיראתמ) יברה לש ובתכמ ילושב
:(שדוק-תורגאב ספדנ אל) ןויצל-ןושארב םימימת-יחא תבישי לש היניינעב םיטרפ-יטרפל

ןויצל-ןושארד םימימת-יחאל עגונו ךיישהבש ןבומ - טבש א"כמ ובתכמל הנעמב
רבד-לע בתכש המב ןכלו .הזב םימימת-יחא תלהנה תפיסא תטלחה תויהל הכירצ
- 'יש םידימלתה תנומתו ,בונישיק ידימלת רואל-םיאיצומש תרבוחהב תבותכה
.וז םתפיסאב ונודי

תנומת ןכו שישה תנומת תרבוחהב סינכהלמ עונמל םעט לכ ןיא הרואכלו
.הברדאו ,םידימלתה

:הרטמה :[בונישיק תבישי ידימלת=] ק"ית דוגיאד 'כמ ןוילג חסונב
םהב ךומתלו םקיזחהלו ד"בח תודסומב ...םיקהל [טימשהל - "ץראב...דסייל"]
...תג-תיירקב דול םימימת-יכמות תבישי ףינס דסייל (א :םילעפמה ...לעו

."ףידע - השעת לאו בש"ד השיגב םיטקונה דגנכ רתויב הפירח ןושל יברה טקונ בתכמה ךשמהב

"םימעפ האמ וליפא"

םינשה לכ ךרואל םג ותיישע תא ולמיס - יברה ול בתכש הלא םילימ יתש - "ץרמו תולדתשה"
:יברל פ"ירה בתכ ו"לשת טבש שדוחב .תואבה

רעצו שפנ -תמגוע יל תמרוג וננחמב םג תררושה תושידאהו םילבלובמ םיגיהנמה ,ףייע םעה"
"סלפ המורפ ןב בקעי ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תכרב תא שקבמה .בוט שיגרמ יניאו

:(טבשב ח"כ) ןכמ רחאל םירופס םימי יברה ול בתוכ ךכ לע הנעמב

זוריז תויהל-ךירצש הארנכו ,ןמז ךשמ ינפל היתיאר - התודוא בתוכש תושידאה
.אמזוג ילב "םימעפ האמ וליפא"

תוקולחמל אל ,היינבל חוכה לצנל

םיסרטניאה לע דומעל פ"ירה תא יברה ךירדמ (ט"ישת רייאב ג"כ םוימ) ןלהלד בתכמב
תובקעב היה בתכמל עקרה .תוקולחמ לידגהל אל םג ,אסיג ךדיאמ ךא ,אסיג דחמ םינוכנה
'יניס' רפסה-תיבב ךנחמ רותב סלפ ברה לש ותדובע יכ יאמצעה ךוניחב םימרוג לש םששח
.ד"בח םרכב ותוליעפ בקע קזנית ,ביבא-לתב

:ראשה ןיב ,יברה ול בתוכ ךכו

-ךוניח רפס-תיבב ותרשמ בוזעל םידעצ םוש השעי אל ודיצמש ,טושפ םגו ןבומו
.הזב קפסה םג אלפלו .יאמצעה

תקולחמה םצמצל ךירצ - ונתא קדצהש םוקמב רתוול ןיאש טושפש ףאש ןבומ ןכ
,ד"בח תודסומ חתפל םגו ססבל םנשי םינפוא המכ יאדוובו .ירשפאה לככ םהמע
-דע) הזב םילדתשמש המכ םנשי םדיצמ םג הארנכש טרפבו .תקולחמ יכרד ילבמ
םואנ םנותיעב וסיפדה הברדאו ,תע-יבתכמב םתקולחמב ד"בח םש וריכזה אל התע
תקולחמ לע תוחוכ זובזב תרומתו .(הזב-אצויכו ד"בח רבד-לע םהלש םחוכ-אב
-תיב קספכו .חילצנו ונתיא 'הו ,ןיינב יניינע לע םלצנל חרכומ - ב"ויכו
.(גכק 'מע אינתל תורעה רפס) עודיה הלעמ לש ןיד

תוכרדהו םיבתכמ עפש

פ"ירה וכז ןויצל-ןושארב םימימת-יחא תבישיל עויסו תג-תיירקב ד"בח תובישי תמקה דבלמ
.יברהמ תוכרדהו תוארוה לש עפש לבקל ותייערו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


*םילקש תשרפ - להקיו תשרפ תבש
שדוחה םיכרבמ ,'א-רדאב ז"כ


תודיסח רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .2רוביצב םיליהת תרימא - 1רקובב םכשה
.3הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש

.[המת ,מת ,חכת ןוילגב הנורחאל וטרופ םיכרבמ-תבש יגהנמ]

אחרט' עונמל ידכ ,תירחש תליפת ינפל םילקש תשרפל ינשה הרותה-רפס תא לולגל יוצר
.4'ארוביצד

ןטקל םג רוסמל ןתינ ,המיבל םיעיגמש רחאל .7הרות-ירפס ינש 6םיאיצומו ,5ןוראה םיחתופ
.8רפס זוחאל

- תירחשב בוט-םויו תבשבו .החנמ[ב] תבשבו לוחב םירמוא "...הארתו הלגתו"
.9ו"אוב - הלגתו [םירמוא] ."...רוזעיו"

ינש םויב וליפא ,האירק לכב רשא רתויב םיקדקדמ ויה םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ"
.10"לארשיו יול ,ןהכ :רדסה היהי תבש תחנמ ,ישימחו

ינש לע םיקדקדמ ויהו ,םינקייד ויהי האירקה ילעבש רתויב םידיפקמ ויה םיר"ומדאה ק"כ"
.11"הניגנה ימעט תרימש לע (ב .הרורב הרבהב תוביתה קודקד (א :םיניינע

.12שמוחה ךותמ הרותה תאירק עומשל םיקדקדמ

ךרדב דרויו הרצקה ךרדב המיבל ומוקממ תוזירזב ךלוה ,הרותל תולעל ארקנה :הרותל היילע
.13הכוראה

םוקמ תליחתב ותילטב עגונ ,הרות-רפסה חתופ ,14תילטה אלל םייח-יצעב עגונ היה יברה
הנפמ ,16הרות-רפסה (רגוס) ללוג ,הרות-רפסב העגנש םוקמב תילטה קשונ ,15הפוסבו האירקה
.18ךרבמו ,ןימיל ,17תצק ,וינפ

עגונ האירקה רמגב .ארוקה רחא ,19םידחוימ תומוקממ ץוח ,שחלב רמוא ,הרות-רפסה חתופ
,ללוג .הרות-רפסב עגנש םוקמב תילטה קשונ .ותליחתב ךכ-רחאו ,האירקה םוקמ ףוסב ותילטב
.20ךרבמו ןימיל הנופ

,ארבגל ארבג ןיב דרוי זאו ,ולש האירקה םייסיו ורבח הלעיש דע המיבה לע םיניתממ
.21עגנש םוקמב קשונו ץוחבמ הרות-רפסה תא ותילטב עגונ ותדירי םדוקו

"תבשל" רצקה חסונב ,"םויה תנכס" וב שיש ימ םג ,הלוח לכ תבשב ךרבל םיליגר השעמל
.22ד"בח ירודיסב תונורחאה םינשב ספדנה

תרימא ירחא דע ותכרבב ןיתמי ,שידק תרימאל הכומסה האירקה ירחאל למוגה תכרב ךרבמה
.23ךרבי זאו שידק-יצחה

.24ןמא תונעל םיכירצ - "...ךלמגש ימ" תיינע םדוק - 'למוגה' תכרב רחא

.25'למוגה' תכרב ךרבמ ןכ-םג - ןוריוואב םיל רבעמ עסונה

.26ללכ 'למוגה' השא ךרבת אלש איה השעמל הארוהה - תדלויה לש 'למוגה' תכרב ןיינעל

-ואלו ,הדילהל הכומס רתויה האירקב םש אורקלו 'ךריבש ימ' תושעל - תב תדילב ונגהנמ
.27תבשב אקווד

.28"םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל הלדגי" :חסונה - תב תדלויל 'ךרבש ימ'ב

,שדוח -שארב ,'ה ,'ב םויב םג התוא םיכרבמו ,תוכלמו םש אלב םיכרבמ 'ינרטפש ךורב'
.29תבשב אקווד-ואלו

ןכמ-רחאל ,להקיו - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב :30הרותה תאירק
.שידק-יצח םירמואו 31(וב האירקה דע המיבה לע ראשנו) המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
דע אשית-יכ תשרפ תליחתמ - 'םילקש' תשרפ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .הלילגו ההבגה
.הלילגו ההבגה .(זט-אי,ל תומש) 'םכיתושפנ לע רפכל'

םיהיבגמו .םילקש תשרפל םיללוג אלא שידק יצח רחא םיהיבגמ ןיא דחא הרות-רפס קר שי םא
.ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל םיללוגו

.ריטפמה תיילע ינפלש האירקה ירחא דימת םירמוא שידק יצחה תא

תאירק רחאש שידק-יצחה רמול לדתשמ ,האירקה םויב טייצראיה לחשכ טייצראי לעב ןכו ,לבא
.32הרותה

.33היבגמו ןיפד 'ג דע הללוג ,םעל תוארהל הרות-רפסה היבגמה

לכויש ידכ הביתל ומצע ברקל לדתשי םדא לכ ,םעל בתכה תוארהל הרות-רפסה ןיהיבגמשכ"
.34"רידאיו ...הרותה תאזו" :רמאיו ,הרות-רפסה תהבגה תעב הרות רפסב בותכש המ אורקל

.35עבצאב תוארהל ונגהנמ ןיא - 'הרותה תאזו' תרימאו הרות-רפסה תהבגה תעב

תהבגה רדס תא ,י"שת תנש ינפל םהמע ללפתהשכ ,ונייח תיבב םימימתה תא דמיל יברה
,בוביס יצח קר םישוע לבא ,לאמשל ןימימ ונייהד ,'םולשב יאוב'ב ומכ הב םינופש ,הרותה
המב שוריפה הזש רמאו .ומוקמל רזוחו ,עצמאה דע ברעמ יפלכ וינפ ךפוה היבגמהש ונייהד
.36"ןימיל לאמשמ" בבותסהל ךירצש בותכש

הללוגו המיבה לע החינמו רזוח - להקל התוא הארמש ירחאלו ,הרות-רפסה היבגמ :ונגהנמ
.37הפמה ךרוכ רחאו לספסה לע בשוי זאו ,ומצעב

.38ץוחבמ הרות-רפסה עצמאב היהי רפתה םוקמש ,רפתה דגנ הרות-רפסה לולגל םיקיידמ

.39הרות-רפסה לש ןותחתה שילש תליחתב םירגוח טנבאה

:הרטפה

לכוי ללוגה םגש ידכ ,הרות-רפסה לולגל ללוגה רומגיש דע ריטפהל ריטפמה ליחתי אל"
אל ךכיפל ,הרות-רפסבש השרפה ומכ הרטפהה עומשל לכה לע איה הבוחש ,ונממ עומשלו ןיבהל
םהל עודיה םעטמ םיגהונ שיו .םיעמשנ ןיא תולוק ינשש ,םר לוקב דחאכ הרטפהה םינש וארקי
.ריטפמה יפמ תוכרבה ןיעמושו הרטפהה ןירוק םמצעב םה אלא הדבלב העימש לע ךומסל אלש
.40"(ריטפמה םע הלמב הלמ) תחנב אלא םר לוקב וארקי אלש רהזיל םיכירצ םוקמ לכמו
.(זי,בי-זי,אי ב-םיכלמ) "ויהי םינהוכל ...עדיוהי תורכיו" :הרטפה

תורכיו' םילקש תשרפ תרטפה הירחא ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
.41הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'עדיוהי

.םיקלח 16ו 11:18 העש ,ינש םוי :דלומה

.יעיברה םויבו ישילשה םויב ינש-רדא שדוח שאר :שדוחה םיכרבמ

.42'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.43'וללהי' רמאו הרות-רפסה תא ומצעב לטנ ,ץ"ש יברה היהשכ

.44תסנכה-תיבב תודעוותה

ינש םוי
שדוח-שאר ברע ,'א-רדאב ט"כ

.45"ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע


םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.46םידסח-תולימגו (תונברק

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
שדוח-שארד 'א ,'א-רדאב 'ל


.[המת ,אמת ,בלת ,חכת :תונויליגב ,'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

.לבקתת-שידק .םימעפ 'ג "...הידבז ...ןקז םהרבאו" .47ללה יצח ."אוביו הלעי" :תירחש
.םותי שידק ,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש

ןיליפת תחנה .ןילפתה תצילח .הרות-רפס תסנכה .וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .הרותה תאירק
תצילחו 49תוריכז שש ,'ךאיבי יכ היהו' 'שדק' :תוישרפ ,עמש-תאירק ,48םת-ונברד
.50ףסומ ,שידק יצח ,(שידקה רמול ידכ ,והשלכ) רומזמ .ןיליפתה

.51רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח הליפתה רדסכ ללהה תרימא

יעיבר םוי
שדוח-שארד 'ב ,52'ב-רדאב 'א


-לע - הלועפו הנכהו ןמז שרוד הז לכ רשא" :יברה בתכ ,םירופה גח יעצבמו תווצמל רשקב
,דעומ דועבמ הנכה תויהל הכירצ - בושח רבד לכבכ" ןכו 53"שדוחה שארמ ליחתמ םינפ-לכ
.54"שדוחה שארמ םינפ-לכ-לע

ישש םוי
'ב-רדאב 'ג


55רשפאשכ דימ הנבלה תא שדקל שי ,תרבגומ תוננעה םא :ישיש םויל רוא ,הלילב ישימח םוי
.57דלומהמ םימי העבש רחא דע ןיתמהל ןיאו ,56דלומהמ (תעל-תעמ) םימי 'ג רחא םג


הרותה תאירק ,הרות-רפס תסנכהו תאצוה יגהנמו יניד זכרל וניסינ - הנש לכבכ - וז תבש יגהנמ ךותב (*
לע ל"ומל הבר הדותו ,דקתשא םיטפשמ 'פל 'ונכלמ תא תוארל' רוטילקתמ יברה יגהנממ המכ ללוכ) 'וכו
.תומלשהו תורעה לבקל חמשנ .(ויתורהבה


יברה ריכזמ ,(760 'מע ג"ח א"משת שדק-תוחיש) א"יס א"משת'ה זומת שדוחה-םיכרבמ ,חרוק פ"ש תחישב (1
טעמל וילע המ םשל" :םיכרבמ תבשל רשקב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תונקת תודוא םינוש םישנאל שיש 'תונעט'
."?[תבש לכבמ] רתוי םדקומ (ולש םיליהת תרימא ןמז ךשמנש המכ-) יצחו העש וא העש ררועתהלו ,ותנישמ

ירחאלש םיליהתה ינפל טרפבו ,םרמואל ונגהנמ ןיא ,םיליהתה ירחאו ינפל םרמואל םיספדנה םיקוספה (2
.(1 הרעה עובשה חול ,המת ןויליג 'תורשקתה' ,ןודנב יברה הנעמ האר) הליפתה

.30 'מע םיגהנמה-רפס (3

.ותעב-רבד חול (4

.הזב אדיפק ןיאש בתכ גי ק"ס חכק 'יסבו ,ןימיל לאמשמ ק"הרא תא חותפל שיש 'כ א"נרת 'יס השירדב (5
:ותואישנל תונושארה םינשהמ ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תמישרב] לאמשל ןימימ חותפל דיפקהל ונגהנמ םלוא
הייולתה הנטקה תכורפל הארנכ הנווכה] תרופכהו תכורפה םהילעש [לזרבה-יטוח=] ןיטארדה ,ונלש תסנכה-תיבב"
חתפנ תרופכה יולת וילעש 'בהו ,[הנימי=] םורד דצל חתפנ תכורפה יולת וילעש ןיטארדה ,היולת [תכורפה לעמ
"אוה הרות לארשי לש ןגהנמו ,[תסנכ-יתבה=] נ"כבה לכב [אוה ןכ=] ה"כ [אמת]סמו ,[הלאמש=] ןופצ דצל
.(18 'מע עדר ןויליג 'תורשקתה' הארו .49 'מע 85 ןויליג מ"יב ,ק"הלכע

.ע"יז [צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל :בתכ ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (6
.כ"ע ,דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא

םעפ ףאש יתנחבהו ,ןיינמו ןיינמ לכב ת"ס תאצוהל דימת לדתשמש דחא שיא יתיאר ר"ומדא ק"כ לש נ"כהיבב"
,יברה לצא 'תודיחי'ב היהשכש ,יל הנעו ?סינכמה אוה איצומהש םיגהונ םלוכ ירה :ויתלאשו ,סינכמ היה אל
מ"יב הארו .םש) "הסנכהל עגונ הז ןיאש ול רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) יברה ול רמא
'הרות לארשי גהנמ' 'סבו ,גס ק"ס ש"הדבב הכ 'יס ןחלושה-תוצקב הז ןיינעב הארו .(80 'מע 214 ןויליג
-ילעב' גהנמ איה ,כ"ג סינכהל הדפקההש ,יתעמש ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמהמ .נ"שו דלק ס"וס
...'הסנכה' אלל 'האצוה' ןובשחב םהל היהתש םיששוחש 'םיתב

יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה הנה - 'וכו הסנכהו האצוהב הרות-רפסה תזיחא ןפוא רבדב (7
אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה וסיג וליאו) ץוח
ל"צ ת"סה ינפש 'וכו ץ"בעיהמ איבמ ה ק"ס דלק 'יס הרות לארשי גהנמ 'סבו .(ע"עו ,תרחא וגהנ םיאישנהש
.םעה יפלכ

,('ולדג' לוחבו) 'עמש' תרימא ינפל ירמגל ק"הרא תא רוגסל (םיזנכשאהו ש"נא ןיב פ"כע) גוהנש המודמכ
.'וללהי' תרימא םע ת"סה תרזחהב וחתופל ןכ-ינפלו ,שידק תרימא ינפל ת"סה תרזחהב (תוליהקה לכב) ןכו

ולדג' רמול םיזנכשאה תוליהקב ץופנה גהנמכ אלש ,ולוכ) 'ולדג' ,'וניקולא דחא' ,'עמש' רמול גהנ יברה
םירפוס 'סמ) טעמ ת"סה תהבגהב ,'וללהי'ו (להקה ןוויכל 'וידחי ומש הממורנו'ו ק"הרא ןוויכל 'יתא 'הל
.שדוקה-ןורא ןוויכל (ד"ס י רעש םירפא-ירעש ,ד ק"ס דלק 'יס א"גמ ,א"יה ד"פ

(ל"צכ) ו"ס י רעש םירפא -ירעשמ וריעה חפק ע"ס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'בו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (8
.דובכבו תוביציב ונקיזחיו תעד-רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש-יחתפבו

הנושארה האצוה פ"עו) ץבעי :םירודיסב :יברה תרעה .(15-13 'מע) 'הרותה תאירק' יגהנמ - םיגהנמה רפס (9
לוכשא תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכאו :ה"א] וירחאלש ל"ומהמ הפסוה הז ןיא םא ררבל שי ומצע רבחמה לש איהש
רוא' שוריפ םע לארשי תלפת ,לארשי תדמח ,([רבחמה לש םה םירבדהש רורב ,ס"שתו ד"יש 'מע א"ח ,ג"נשת
בוט-םויו תבשבו .'הלגתו' םירמוא החנמב תבשבו לוחבד - דועו ה"לש רודיס ,ובלכ ,תולפתה רצוא ,'רשיה
ד"יפ םירפוס תכסמ פ"ע) לארשי תדובע רודיסכ אלדו .(ו"אוב) 'הלגתו' - ל"נה לכבו .'רוזעיו' - תירחשב
'םימחרה בא'ל ךשמהב אב חסונהש ראבמו ,'הלגתו' םירפוס תכסמב םג סרוג םש ץ"בעיה :ה"א] 'הלגת' - (ב"יה
.[וינפלש

ךכל גואדל ונייהו .[51 'מע ו"צרת תוחישה רפסו] 456 'מע ב ךרכ םירוביד יטוקלמ ,םש םיגהנמה רפס (10
-תילבש ףא) ןהכ שישכ ןושאר תולעל לארשיל וא יולל אורקל אלש יאדוובו .תסנכה תיבב יולו ןהכ דימת ויהיש
- הצוחה אצי אל הזש ףא ןהכ םוקמב ותולעהל יברה הרוה ,יברה לש ןיינמב תולעל הוצמ-רב דמעשכ ,הרירב
.(נ"שו ג"ס ה"לפ רצקה ע"ושב הארו .459 ןויליג עובשה תחיש ,הכלהה תניפ

ןידה-ןמש תורמל .790 'מע ב ךרכ 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס'ל םגו ל"נהל םינייצמו ,םש םיגהנמה רפס (11
,תוירוטסיה תוביסמ ירה ,(בכ-א"כס אס 'יס ז"הדא ע"וש) הרמזד-יקוספבו הליפתב ףאו ,עמש-תאירקב קדקדל שי
רקיעב קודקדה לע ודיפקהו ,הזב קוסעל םידיסחה וטעימ ,קודקדה תמכחב ותעשב ולגד 'םיליכשמ'הש ןוויכ
'מע ז"משת 'רוא הרות' רודיסב הספדנ) רודיסל ז"הדא יחא ל"ירהמ תמכסה :הז אשונב האר .הרותה תאירקב
ר"ומדא ק"כ ק"גאב תוכיראבו .561 'מע ב"ח ז"הדא תודלותה רפס .2 'מע םולש תרות תוחישה רפס .(14
.חק ע"ס א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש םג הארו .במק 'מע ז"ח צ"יירוהמ

'תורשקתה'ב רוריב האר - דציכו ןירזוח יתמ ,(456 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) תועטב ארק םא הרזח יבגל
.18 'מע מש ןויליג

ישעמ םוכיס) וע 'יס ח"וא - ד"נשת תאצוהב ,ד 'יס ד"ח םיאולימה רעש קדצ חמצ האר ,ומצע ת"סב תועט יבגל
.(די ןויליג ,ד"בח - הפוריא ינבר ןואטב 'רשק'ב הנורחאל ספדנ ונממ

הספדנ) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כמ 'הבר העדומ'ל ןייוצ ןכו ,םש םיסרטנוק מ"הסמ םש םיגהנמה רפס (12
'מע א"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גאבו ,490 'מע ל"נה א"ות רודיסב ןכו ,642 'מע] 'ח"אד םע רודיס'ל תופסוהב
.ש"ייע ,א"דיחה םשב י"ח ק"ס ומק 'יס םייחה ףכב כ"כו .([זעק

.יברה גהנ ןכו ,םינורחאו ז"ס אמק 'יס י"בה ע"וש (13

13 'מע םיגהנמה-רפס האר) תילטה י"ע םזחואל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמכ גהנ ת"חמשב קרו (14
.תאז םג קיספה א"שנת תנשמו .(הרעהבו

.ת"סה טנבאב - ףטועמ וניאשכו ,(תויציצב אלו ףנכב אל) תילטה תועצמאב ת"סב עגונ תילטב ףטועמשכ

.ינמיה םייחה -ץעב וידי יתשב זחוא האירקה תעשבו ,וידי יתשב םייחה-יצעב זחוא תוכרבה תעשב

האירקה ינפל עוגנל גהנ (ךליאו ב"כשת תנשמ פ"כע) רתוי רחואמ .ךכ הזב יברה גהנ תונושארה םינשב (15
הרוה תאז תורמלו ;(הפוסב םג ח"משת לבאה תנשמ לחהו) התליחתבו הפוסב הירחאו ,התליחתבו הפוסב ,התליחתב
.םיברל הארוהכ ,םיגהנמה רפסב תירוקמה הארוהה תא סיפדהל

.לאמש דצ לעמ ןימי דצשכ ,ת"סה תא ירמגל רוגסל (ץמאתמו ,בוש חתופ - ךירצ םא) דיפקמ (16

'יש ל"יר ח"הרה) הלאמש טעמ ת"סה תא הליחת טיסהש י"ע ,תרכינ-יתלב טעמכ הרוצב תאז םגו ,תצק קר (17
.ונימיל דמע אלא ,וזיזה אל - לודגב .ןטקה ת"סב תאז .(רנורג

תיינע ירחא 'ךרובמה 'ה ךורב' רזוח .(א"ס ז"פ ללוכה רעשב ז"ע האר) ללכ ושאר ןיכרמ וניא 'וכרב'ב (18
,רוביצה ומייסיש דע ...ןיתמהל ץ"שהל ןיא" :'וכרב' תיינעל רשקב בתכ קיספמשכ ה"דס רודיסבש ףא) רוביצה
ירחא יברה הנע ןומיזה תכרבב םגש המודמכו .םהירחא הנועש 'כש ב-א"ס בצק 'יסבכ אלד "דחיב םהמע הנוע אלא
.(רוביצה

תרימא תארקל רקיעב ,הכרבה תעשב םימעפ המכו ;'וכרב' תבית ינפל :ת"סה תא תצק ענענלו היבגהל גהנ יברה
הכרבבו ;(הנושאר הכרב ףוסבו הליחתב) 'ה התא ךורב ,(ענענ אל הז 'ה םשב) ךורב' ,'וכרב' :תוביתהב .םשה
.(הזב םייוניש ויה ילואו) 'ה התא ךורב - םויסבו ;ונל ןתנ :תוביתבו הכרבה ינפל ,הנורחאה

.ת"סה לש ןימי דצמ ונימי דיב ת"סל טנבאה תא דימצהל יברה דיפקה ,הנורחא הכרב םויס רחאל

,"...ךפא ןורחמ בוש") צ"ת תאירקב ץ"שה ינפל םר לוקב םרמוא רוביצהש םיקוספה-יקלחל הנווכה הארנכ (19
רוביצה םע םרמואל יברה לחה ולא םיקוספ .ת"חמשב ("...ברע יהיו") תישארב 'פדו ,("...תחלסו" ,תודמ ג"י
.ץ"שה םע םמייסו

.13 'מע םיגהנמה-רפס ,לולא 'ד םוי-םויה - 19 ןויצ ירחאש המ - ז"כ (20

ךלמ יגהנמ הארו .קושינה - הארנכ) "םיגהונ ןכו" ,(הנתמהה) ח ק"ס אמק 'יס א"גממ ,םש םיגהנמה רפס (21
.םש םייחה ףכו ב"נשמ ,אשמכ וילע התיהש הארנ אהי אלש ,תחנב ךלי - דרוישכו .(31 'מע

הש ןויליג 'תורשקתה' ,(א,חעש ףד ,ז"משת רוא הרות רודיסב םג ספדנ) ךליאו ג"כס רודיסה סרטנוק האר (22
.נ"שו 18 'מע חש ןויליגו 18 'מע

.(ב"כשת ולסכ ט"י - שדוק תוחישל ןייצ רצקה ע"ושבו) שידקל ת"הרק ןיב קספה םושמ - יברה תארוה ,םש (23
איה ם"במרה תעדל שידקה תרימאש ריעהלו .ד"ודנל רשקה המ עדוי יניאו ,ט"ס 'י רעש םירפא ירעשל םש ונייצו
הארו .בכ-כ"ה הליפת 'להמ ב"יפ) ףסומ ינפל - ףסומ וב שיש םויבו ,לכיהל ת"סה תרזחה ירחא ישימחו ינשב
לכ עונמל םילדתשמ ונא םש םגש אלא ,ונגהנמל םג צ"תו תבש תחנמב ומכ ,(ךליאו ב"יס בפר 'יס ז"הדא ע"ושב
.קספה

כ"כו .(יק 'יס א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש ,סר 'מע ד"ח ק"גאב היינעה-יא לע ותאחמו) יברה תארוה ,םש (24
ירהו .('ןמא' ומכ ונכות "ךלמגש ימ"ש תוכז םידמלמכ אלדו) 'ןמא' תונעל ךירצש ל"ס ד רעש םירפא ירעשב
,'םידומ' ינפל ץ"שה תרזחב ןוגכ ,מ"כב הייוצמ ,ז"חאלש הרימאב דיימ ליחתהלו 'ןמא' תרימא גלדל ,וז תועט
.ותרימא ינפל ק"ש לילב 'ורמשו' תורמואש תוליהקבו

.(םש גהנמו 'לה ירעש ,152 'מע ב"יח תוחיש יטוקל) םש תורעהב קתענש יברה בתכממ ,םש (25

תוצקבו ,םינפבמ םישנא הרשע ועמשיו םישנ תרזעב ךרבתש בתכ (ג"ה ג"יפ) ז"הדאל ןינהנה תוכרב רדסב (26
גוהנכ "למוגה תכרבמו בירעמ תליפתל תדלויה תיבב ןיינמ םישועו" בתכ (ו ק"ס ןחלשה ידב הס 'יס) ןחלשה
א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש ,בק 'מע [ל"צכ] כ"ח ק"גאב ,ןיד-קספכ אלו ןוידל רוקמכ ,ול ןייוצו) םילשוריב
תוטרפב האר) וז הכרב ךרבת אל השאש יברה ול הרוהש רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ השעמל ירה ,(יק 'יס
.(5 'עה 18 'מע וכ ןויליג 'תורשקתה'ב

'מע כ"ח .ונ 'מע ד"יח .זיק .חמ 'מע ד"ח :יברה לש ק"גאב] ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה" ,םש (27
אטישפו" :ל"נה תונורחאה ק"גאב] (א,זכ ז"ע) "אימד אליהמד ןאמכ השא" יכ ריעהלו ,[סר 'מע ב"כח .זכר
שפנה תסינכ תלחתה" איה םשה תאירק תעשבש] 472 'מע ב"ח תוחיש יטוקל הארו ,["התדילב ףכית הנווכהש
םוי וליפא ןיתמנ עודמ" :'רכששי ינב'ה םשב ב"ויכ םעט אבומ ןלהלד רמאמבו .ןבל הלימ-תירבב ומכ "תיקלאה
.["...דלווה לע לארשי תשודק ךישממו ומש אוה היח שפנ ול וארקי רשא יכ ,לארשיב םש אורקל ילבמ דחא
וכ ןויליג 'תורשקתה'ב הירארוג 'יש ןנחוי-והילא 'ר ג"הרה לש ורמאמב ואבוה הז ןיינעב םינושה םיגהנמה
.טע 'מע 'םיגהנמ ירקח' ורפסבו ,17 'מע

השאש תורמלש-] א,זי תוכרב פ"ע) [יר ע"ס א"ח ולש ק"גא] ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע" םש (28
לש ק"גא .א"נמ הכ ,םוי םויה ."([דומלל הינבלו הלעבל התרזעב הרותה-תוכז תא הל שי ,הרות-דומלתמ הרוטפ
.אמש 'מע ב"יחב ראבתנו ,('םישנ' ךרע ק"גאה חתפמב האר) דועו ופר 'מע ה"ח יברה

ירעש ,חכר 'מע ז"ח ק"גא ."ד"כפ ללוכה רעש .הכר 'יס א"מר האר .[ולסכ בי] ביק 'מע םוי םויה" םש (29
יטוקל האר] ר"ומדא ק"כ תחישב אבומכו ,תוכלמו םשב םיאישנה וכריבש המו" הפ 'יס א"ח ח"וא גהנמו 'לה
רפסבו 351 'מע ב-א"ח םירוביד יטוקלב ק"הלבו .הרעהבו 89 'מע ו"צרת ש"הסבו ,528 'מע ב"ח םירוביד
12 'עה ה"פ 'הוצמ רב תוכילהו תוכלה' 'סבו ."םיברל הארוה הז ןיא הנה ,[32 'מע יעצמאה ר"ומדא תודלותה
תוצמ ומייק םא םהל קפסש םידיסחה לבא ,תוכלמו םשב וכריב םיר"ומדאה קרש ,ד"בח ידיסח ינקז יפמ איבה
.תוכלמו םש אלב םיכרבמ תומילשב ךוניח

.ד"בח-ללוכ חול פ"ע (30

.ב"יס י רעש םירפא-ירעש (31

םישידק ח"י ,ז"י ,ז"טב הנמנ אל הז שידקש ,ריעהלו .15 'מע ,'הלילגו ההבגה' יגהנמ ,םיגהנמה רפס (32
תוליבא 'לה לאירבג יעטנ הארו .(481 'מע ב"ח .39 'מע א"ח 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות') םוי לכב לבאה ל"צש
שיו ,לבאה תא דבכל םיגהונש אלא ,ארוק-לעבל תינורקע ךייש שידקהש םיקסופ המכמ איבהש ,א"ס ה"מפ ב"ח
.זא הרותל הלוע וניא םא םג (ונגהנמ ןכו) תאז םיגהונ

'כ ח ק"ס ב"נשמהו ,"'ג טקנ אקוודד רשפאו" ריעה ג ק"ס דלק 'יס א"גמה .ד"יה ד"יפ םירפוס תכסמ (33
ח"יח ק"גאב ול ןייצ יברהו) "הברה תללגנ איהשכ היבגהל ותלוכיב היהיש ,היבגמה חכ יפל יולתד ל"נו"
.ההבגהה ינפל קשנלו (טנבאב וא ,תילטב) בתכב עוגנל גוהנ .(ןלהלד

.(הזל תורוקמה נ"שו ,גכרת 'מעב אוה א"סשת ת"הק תאצוה ע"ושב) ז"הדא רודיסמ ,םש (34

זעול םעמ טוקליב קר 'וכו םירודיסב הז 'םלועה גהנמ' אצמ אל ח"ס דלק 'יס הרות לארשי גהנמ 'סב .םש (35
האר ךא ."'הז' רמואו ועבצאב הארמ") ב,טכ תוחנמ י"פע גהנמל ךמס איבהו ,ל"ז י'גאלאפ ח"רגהמ םייח רפסבו
.("ועבצאב וילע תוארהל לוכיש" רבד אוה 'הז' ןושלש ג,בל םירבד הרות יטוקלב

.תורוקמל רשקב ןויד ש"ייעו ,17 'מע עדר ןויליג 'תורשקתה' ,יקצירטסיב 'יש בייל-הדוהי ברה (36

היהש) ןחלושה ךורעל ןייצמ (ופ 'יס א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש ,זכת 'מע ח"יח ק"גא) יברהו ,םש (37
דגנכ רכש לטונ"ו ת"סה רשוק אוהש - ללוגה תווצמ רקיע וזש ,הז גהנמ חבישש ט"ס זמק 'יס (םיזנכשאה ישארמ
יברה ףיסוה ומעט לעו .הומת (ת"סה ללוג ןטק קרו ,רשוק וניא היבגמהש) םיזנכשאה גהנמש םייסמו ,"םלוכ
.הללוגל דיימו ףכיתו ךרוצה תעב קר החותפ ת"סה היהתש םירדהמש ,ת"ס יגהנמ המכמ חכומ (א :םימעט 'ג דוע
- ת"הרק ינפל איה ת"סה תהבגהש םידרפסה לצא ירהו .לארשי ינב יגהנמ יקוליחב רשפאש המכ דע טעמל (ב
ירעש האר - יעבדכ הלילגה היהתש ידכב (ג .(הללוג וא) הרגוסה אוה ןכו ,המיבה לע החינמו רזוח היבגמה
.ט"יס י רעש םירפא

.ג"ס זמק 'יס ע"וש פ"ע ,םש (38

םיגהנמה-רפס) אקווד ןותחתה שילש תליחתב רושקל ,הלילגב ונגהנמל םעטהו רוקמה המ שופיח ךירצ .םש (39
,ה"ה תינעתד ד"פ ימלשוריה פ"ע רוקמ ,91 'מע 762 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ז"ע רסמנש המ הארו .15 ע"ס
.(ש"ייע ,תוחולה שילשב קיזחה ה"ערמש

,םש י"כרב ,ב"ס טפר ד"וי) הזוזמ תעיבקב ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל
.(ב ק"ס זמק 'יס 'הרות לארשי גהנמ'

'ג שי ת"סב םגו ,ןותחתה קלחל בלה ןיב טנבאה י"ע םדאה ףוגב תישענש הקספהה ד"ע אוה ונגהנמש א"י
הטמל יוליגל ךייש ןותחתה שילשהש ,א"זד םישילש 'גל תוכייש הזל שי םא קודבל שיו .לגרו ףוג שאר ,םישילש
.(ג,חנ א"ות האר) אקוודב

וכרדב ,תירחשב" :אבומ ,(א"שנת ולסכ ה"כ ןמוי) 2 'מע 68 ןויליג 'ונייח תיב'ב ,כ"חא רפסה תקזחה רבדב
."(ץוח-יפלכ בתכהשכ ת"סה קיזחה ל"נה) וכפוהל - ת"סה תא קיזחהש הזל [יברה] ןמיס ,ת"הרק רחא ומוקמל

תוחכונב רשאמ ץוח) ןיגהונ ןכו .ןנחתאו 'פ תווצמה רעש ,י"ראה יבתכ פ"ע ,א"יס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (40
םיאיבנ רפסב הבותכ הרטפהה אהתש צ"א .ב ק"ס הפ 'יסל ג"ח ףוסבש תורעהבו ,ב"ס חפ 'יס ןחלשה תוצק (יברה
הרות' שמוח ךותמ הרמא יברה ןכו ,א"וקבו ד"ס םש) הדבל התביתכב יד אלא ,סופדב וליפא וא ףלק לש
.קוספ ףוס לכבכ אלא ,לגרומכ ןגנמ יברה היה אל הרטפהה םויסב .('המימת

.ץקמ פ"ש ,ד"בח-ללוכ חול (41

בא םירמוא ןיאש ורודיסבו ונחלושב ז"הדא םריכזה אל תוישרפ 'ד יבגלש י"פעא .ד"בח-ללוכ חול (42
ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצק הארו ,םימחרה בא םירמואש הרפו רוכז פ"של םוי-םויהב שרופמכו ,םימחרה
וא) םיכרבמ תבש איהש (שדוחה תשרפ ןכו) וז תבשב מ"מ ,(ה"פרת ס"וס ב"נשמב ואבוה הזב תועדה) גי ק"ס ףוס
.םימחרה בא םירמוא ןיא (ח"ר

ינפל) וניגהנממ המכ לש טוקיל ו"ת םילשוריב ד"בח נ"כהיבב הלת ץיבובוקעי 'יש ןועמש 'ר ח"הרה (43
[ת"סה לש] התסנכה" :(זט תוא) םהמו ,(ב"יר ןויליג 'תורשקתה'ב םתומילשב וספדנ .םיגהנמה-רפס תכירע
.ה"ע קורב ש"חר ח"הרה ג"הרה לצא הבישיב ותעשב ודיפקהש הארש יפכ "זא הקיזחמה ,ההיבגמה י"ע ק"הוראל
."?" וינפל ןייצו גהנמה לכ תא קחמ ,הרומאה המישרה תא והיגהב ,יברה םלוא

לבא ,דמ,םש םייחה-ףכבו די,דפר ר"אב אבוה - וב-לכ 'סב ש"מ 'עו) "'וללהי' :ץ"שה רמואו" :בותכ רודיסב
ידכ גהנש רבדב) הזב רהזנ ומצע יברהש רחאמו .(תירחשה -לעבל ךייש 'וללהי'ש - םש ונבר ע"ושב אל
.הזב ןירהזנ ש"נא ןיא עודמ ע"צ ,ל"נכ גוהנה תא ותהגהב ללש םגו ,("םיברה תא איצוהל"

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (44

אלו .ןושאר-רדא יבגל זוע רתיו תאש רתיב איה ינש-רדאב החמשהש ,ראבתנ 349 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקילב
ןושלה תא (292, 306, 403 'מע א"ח ט"משת תוחישה -רפס) םימעפ המכ ר"ומדא ק"כ טקנש אלא ,דבלב וז
.ללכ ןושאר-רדאב החמש התיה אל וליאכ ,ירמגל השדח החמש וזש עמשמו ,ינש -רדא ןיינעל "...רדא סנכנשמ"
.נ"שו ,הנר 'מע 'ה ךרכ ק"גאו ,חכ 'יס 'רדא - םידעומה-ירעש' הארו

.251 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקילב ןמסנ (45

.549 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (46

הכרב ינפל אלא תאז תונעל ןיאש רורב ,'ללהה תא אורקל' ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל שי ןכיה הלאשל (47
ץ"שהש ירחא ןמא ןינוע ןיא תווצמה תכרבבש ד ס"וס טנ 'יס ז"הדא ע"ושמ וריעה רבכו ,ומצעל דחא לכ ךרבמש
ללכ ןווכמ ץ"שה ןיא בורה לע וישכעש אלא" ח"ס טירת 'יסב כ"שמו ,הווצמהל הכרבה ןיב הכרבה םייסמ
רחא ןמא תונעל לכויש ידכ ,ץ"שה םייסיש םדוק םייסל רהזיו ,שחלב ומצעל א"ואכ ךרבי ןכל ,םירחא איצוהל
בלולו ללהב םגש רמול קר (םירבדה רוקמ ,ג ק"ס א"מב חכומכ) הנווכה "...ללה תכרבב ןידה ןכו ,ץ"שה תכרב
.(גרבמל 'יש באוי ברהל הדות) ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל ןיתמי םש םגש אלו ,ומצעל דחא לכ ךרבי

דצ ק"ס הכ 'יס םייחה -ףכ 'ע) דוסה פ"ע שרדנכ ,ףסומ םדוק 'רדסכ' ת"רד ןיליפת תחנהש ןודל שי (48
.וז הגהנה ללש (זק ק"ס םש) שדחה חמקה טקלבש ףא ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמהל רוביצב הליפת החוד ,(ךליאו

ל 'יס םולש-תרמשמ) ףסומ רחא םחיני - תרחא הביס וא החכש ינפמ - ףסומ םדוק ת"רד ןיליפת וחינה אל םאב
.(7 הרעה 1310 'מע ד-ג"ח ז"הדא ע"ושל תופסוהב אבוה ,ג ק"ס

םירמאנה םירבדה ןיב "רודיסב וספדנש תוריכזה" ורכזנ (5 'מע) םיגהנמה-רפסבו (א"נמ ט"י) םוי-םויהב (49
ןהילע רבע יברהש) 'ח"אד םע רודיס'ל םינויצו תורעהבו ;ןיליפת תוגוז עברא ןיחינמשכ ,ת"רד ןיליפתב
ןהש 'תוריכז'הש רבתסמ אלו .ןיליפת תוגוז ינש קר םיחינמשכ םג הארוהה הספדנ ,718 'מע (ןמוסריפל םיכסהו
וללכיי [ג ע"ס בי ךרכ ק"גא ,םנושלל אלו םיקוספה ןכותל ןהב הנווכהש טרפבו] 'הרות' אלו 'הווצמ' רדגב
אלל ורמאייו "הליפתה לכ םויס רחא םידמול םירועישה" (36 'מע םיגהנמה-רפס ,תבט א םוי-םויה) הארוהב
.ט"ויו תבשבכ ןיליפת

ןיא השעמלש ןוויכ) ץ"שה תרזח תעשב ןיליפתה לפקל ןיאש בתכ (ב ק"ס ףוס תוצבשמ ,דל 'יס) ג"מרפב (50
וליפא אנידמ רוסא זאש) שידק תעשב כ"שכ - כ"או .(י"סו ו"ס דכק 'יס ז"הדא ע"ושב האר - זא ץ"של םיניזאמ
.(ז"ס ונ 'יס ז"הדא ע"וש האר) השודקו (חס ס"וס ח"רפ ,ת"דב רהרהל

,ע"ומש עצמאב ןצלחי אלש (אס ק"ס הכ 'יס) הרורב הנשמב 'כ ,ףסומ ןהב ללפתהל לחהו ןיליפתה ץולחל חכש
.דבעידב אציש קר ריכזמ (חצ ק"ס םש) םייחה-ףכבו .גהנמ אלא הניא הצילחהש ןוויכ

הכ 'יס 'תונחמה לכל ףסאמ') הנעיו שאר-לש-ןיליפתה הסכי - תירחש תליפתב ונדועו ץ"שהמ 'רתכ' תשודק עמש
ר"שת זיזהל וא ןצלחל בתכש גכת 'יס ח"רפכ ןיגהונ ןיאו ,הק ק"ס םש שדחה 'חמקה טקל'בו ,ולק ק"ס ףוס
תוא ארקיו 'פ היינש הנש 'יח שיא ןב'בו וט ק"ס הכ 'יס הבושת-ירעשב אבוה ,י"שתל ודי ןיב ץוצחלו ןמוקממ
.(זי

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (51
-ןייק-טינ ןטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ כ"חא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
'תורשקתה'ב אבומהו ,חל ק"ס בכת 'יס םייחה-ףכ הארו .[בטיה הייופא-יתלב הנשי הלח] "עקלוב םענעקאברעד
.1 הרעה עובשה חולב בלת ןויליג

תולעל גוהנ ,תולבא ישדוח ב"י ול ואלמי ינש-רדא שדוחבו ,דקתשא ןסינ שדוחב ומא וא ויבא רטפנש ימ (52
,םתס רדאב טייצראי ול שיש ימ ןכו ,(כ"ס מ"דש ד"וי ע"וש פ"ע) שדוח ב"י תמלשה םויב ןימלעה תיבל
.ויחיש יקסבלסורי י"יר ג"הרהו אדנל ל"ימר ג"הרה ורסמ ךכ .'ב-רדאב םג טייצראי יגהנמ גוהנל םירימחמ
תינברהל הארוה - 795 ןויליג עובשה תחיש) ןימלעה תיבב םירקבמ ןיאש יברה הרוה ,ומצע ןסינ שדוחב לבא
.(א"תמ ה"ע קיסרק

.340 'מע אי ךרכ תוחיש-יטוקיל (53

.ב"משת רדא ח"רדא (יטרפ-יללכ) בתכממ (54

.ב ק"ס גל קרפ ללוכה רעש ,ורבעש םינש ןוושח תליחת ד"בח-ללוכ חול (55

.דועו ץ"בעי רודיס ,וכת ס"וס ג"מפו א"מ פ"ע ,ל"נה ד"בח-ללוכ חול (56

הז לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תהגהב ןכו .ז ק"ס וכת 'יס א"ממ ,ופוסב ש"ייע ,ב תוא גל קרפ ללוכה-רעש (57
יגהנמו יניד' 'סבו גל-בל ק"ס וכת 'יס םייחה ףכב אבומה הארו .הפוסבו (489 'מע ז"משת רוא-הרות רודיסב)
.32 'עה ב"יפ 'ד"בח - שדוח-שאר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il