- נ"ת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'ב-רדאב 'ג * ידוקפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"והרק רשא לכ תא"


ול עגנ ,לארשי לע הרזגנש הריזגה יכדרמל העגנשמ רתוי
עשרה ןמה לש ותדועסמ הנהנ ידוהי רשאכ * וב ולשכנש אטחה
לש ויתומא 'דב עריאש ערואמ הז ,(ל"חר) םלצל הווחתשה וא
החמשה יהוז ,חמש ערואמ תלוזה לצא שישכ * !ןירדהנסה שאר
והז ,יוצר-יתלב ןיינע תלוזה לצא (ל"חר) שי רשאכו ,ולש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ולש ישיאה רעצה:ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא (1ה"שת םירופ) ל"נה תודעוותהב

-לע רתסאל עידוהל חלש יכדרמ רשאכ :ןמה לצאו יכדרמ לצא הווש תואטבתה הליגמב וניצמ
תלחתה תודוא עידוה ןמה רשאכו ,"והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו" 2רמאנ - הריזגה רבד
."והרק רשא לכ תא ...ןמה רפסיו" 3רמאנ - ותלפמ

שאר" ותויהל - תוינחורב :תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ותלעמ הלדג - קידצה יכדרמ
.5"ךלמה רעשב בשוי" ותויהל - תוימשגבו ,4"ןירדהנסה

.ומצעב ול הרקש רבד ומכ - "והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו" רמאנ ןכ-יפ-לע-ףאו

.ןמה לש "והרק רשא"ה תא הלעפ - "והרק רשא"ד ןפואב יכדרמ לש ותגהנהו

:הזב ןיינעהו

וז התיה ,תוינחור דצמ ןהו תוימשג דצמ ןה ירה - ומצע יכדרמל ןמה תריזג לש תוכיישה
:רתויב הקוחר תוכייש

,"עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנ"ש ינפמ התיה ןמה תריזגש ןוויכ - םיניינעה תוינחור דצמ
ירבח לצא םיכייש ויה אל ולא םיניינע 'בש ,ןבומ ירה ,6"םלצל ווחתשהש" ינפמ וא
.ןירדהנסה שאר ,םשארב דמועהל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,ןירדהנסה

יכדרמב עוגפל הלוכי ןמה תריזג התיה אל עבטה ךרדב וליפאש - תוימשגב הז ךרד-לעו
םגו ,יכדרמ ידי-לע התיה ךלמה רצחל העיגה הכלמה רתסאש תואיצמה לכש ןוויכ ,ומצע
עדיו ,ךלמה רעשב בשוי יכדרמש םג המו ,7"השוע רתסא יכדרמ רמאמ תא" ךלמה רצחב התויהב
.8שרתו ןתגב תצעמ שורושחא תא ליצה אוהש

רפיס ,רתסאל עידוהל וחלושב הנה - םידוהיה לע הריזג רזג ןמהש ועמושב ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.2"םדבאל םידוהיב" הריזגה רבד-לע רפיס ךכ רחא קרו ,"והרק רשא לכ תא" יכדרמ

הז ןיא - ל"חר ,םלצל הוחתשהש וא עשר ותוא לש ותדועסמ הנהנש ידוהי ונשי רשאכ
לש ויתומא 'דב ,"והרק רשא" ערואמ אלא ,תלוזה לש ויתומא 'דב ,תלוזה לצא הרקש ערואמ
!ןירדהנסה שאר

אל אלימבו ,ויתודוא עדוי היה אלו עמוש היה אל - וילא ךייש היה אל הז ערואמ וליא
.9"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש תוברעהל רבדה ךייש היה

ינפל דוע הנה - ידוהיה יכדרמל רבדה עדונו ,םלועב הזכ ערואמ הרוק רשאכ ,ןכלו
,10"םדימשהל ןשושב ןתנ רשא תדה בתכ ןגשתפ" ,םידוהיה לע הריזגה ,ומצע ערואמל סחייתמש
..."והרק 11רשא" ערואמ והזש שארל לכל ולצא שגרנ

!ומצע אטחה עגונש ומכ ,אטחה לע שנועה ךכ-לכ אל הז ירה ,רתוי יכדרמל עגונש המ -

,ןירדהנסה לש םניינע ירה - "קש שובלב" ךלהתמ יכדרמש ןכתייה לואשל החלש רתסא רשאכו
ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא"ו ,הרותב קסעה אוה ,12ןיד-תיבבש אלפומ ,ןירדהנסה שאר טרפבו
םנשיש הדבועהש ,תעדל הילע :יכדרמ בישה - 14"ןנבר יכלמ ןאמו"ו ,13"הרות דומלתב קסועש
אלא ,רחא והשימ לש השעמ הז ןיא ,"םלצל ווחתשה" וא "עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנ"ש ולאכ
אל ,תומילשב לכה היה ןירדהנסה שאר לצא וליא ,יכ ...ולצא הז ןיינע ונשי תוקדד תוקדב
הווחתשי וא עשר ותוא לש ותדועסמ הנהי לבת יווצקב ידוהיש תואיצמ תויהל הלוכי התיה
("טזאלרעד רע") רשפאמ אוהש העשב הב ,קש שבלי אלש רשפא ךיא ,ןכש ןוויכו ...םלצל
!הזכ ןיינעב לשכיי ידוהיש בצמו דמעמ תויהל לכויש

ךליל ...הלודג ירדהנסל םהל היהש יפל" :15אבר והילא יבד אנתב בותכש המ םג והזו
לארשי תא ודמליו ...לארשי תורייע לכב ורזחיו ...םהינתומב לזרב לש םילבח רושקלו
:"'וכ

,הרומח הלאש םהילא אובתש דע ןיתמהלו תיזגה תכשלב בשיל אל - אוה ןירדהנס לש םניינע
תיבה רהבש ןיד -תיבב ולאשיו ,בישהל ועדי אלו םריעבש ןיד-תיבב ולאשיש ירחאלש ,ונייהו
לודג ןדמלו םכח ותויהל ,אוהו ,הלאשה ולאשיו תיזגה תכשלל ואובי יזא ,בישהל ועדי אלו
;ןירדהנסה לש םניינע רקיע והז אל - קפסה תא רותפי ,'וכו 'וכו

ןפואב תויהל הכירצ םתכילהו ,לארשי תורייע לכב רזחל - אוה ןירדהנס לש םניינע
("ןלטראג -רעטנוא ךיז") תריגח ילולש ,ונייה ,םהינתומב לזרב לש םילבח רושקל םיכירצש
הז ידי-לע קרו ,לארשי תורייעב רזחל חוכ םהל היה אלו םיפייעתמ ויה לזרב לש םילבח
לש תופייעהמ לעפתהל אלש לזרב לש ףקותב םידמועש ,ונייה ,"לזרב לש םילבח" םירגוחש
.תווצמו הרות םדמללו לארשי תורייע לכב רזחלו ךליל םיחילצמ יזא ,ףוגה

זאש ,שנוע לש ןיינעל אל יאדובו ,קפס לש ןיינעל םיעיגמ ויה אל אליממ ךרדב - זאו
...ל"חר 16"תינלטק" ןירדהנסה םיארקנ

:ןמהד "והרק רשא"ה תא לעפ יכדרמד "והרק רשא"הש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמו

ובצמו ודמעמש ,ךכ ידכ דע ,17"דחא שיאכ" םלוכ ויהש בצמו דמעמב ודמע לארשי ינב רשאכ
ט אה סע") רדחו עגנ ,םלצל הווחתשה וא עשר ותוא לש ותדועסמ הנהנש ,םיתוחפבש תוחפה לש
תניחבב אוה הז ןיינעש שיגרהש ,ןירדהנסה שארל דע לארשי ינב לכ לצא ("ןעמונעגכרוד
- "והרק רשא"

הז לעש ,"והרק רשא לכ תא" ןמה רפיסש רופיסהמ לחה - ןמה תלפמ התיה הז ידי-לע הנה
ולצאש הז ידוהי ינפל - 3"וינפל לופית לופנ ...וינפל לופנל תוליחה"ש ירחאלש ול ורמא
."והרק רשא לכ תא"ד שגרהה היה

:לארשימ דחאו דחא לכל הארוה יהוזש - ר"ומדא ח"ומ ק"כ םייסו

אוה ףתתשמ החמש לש ערואמבש ןפואב הז ןיא - תלוזה לצא םייוסמ ןיינע הרוק רשאכ
ולצא שגרנ תויהל ךירצ אלא ,ורעצב אוה ףתתשמ יוצר-יתלב ערואמבו ,תלוזה לש ותחמשב
...."והרק רשא" ערואמ והזש

תלוזה לצא ונשי רשאכו ,ולש החמשה וז ירה - החמש לש ערואמ תלוזה לצא ונשי רשאכ
...ולש רעצה והז אלא ,ינשה לש ורעצב ףתתשמ וניא - ל"חר יוצר-יתלב ןיינע

היהיש םילעופו ,םלועבש תולבגהו תודידמהו תוריזגה לכ תא םילטבמ וזכ הגהנה ידי-לעו
םידגנמ םהש םיניינעה לכש ,ונייה ,18"םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו"
םהש - הברדא אלא ,םידגנמ םניאש דבלב וז אלש ןפואב םתוא םיכפהמ - תודהיו םידוהיל
."רקיו ןוששו החמשו הרוא" םישוע םמצע םייכפוהה םיניינעהמש ,ךכ ,םיעייסמ םמצעב

* * *

.םירופ ומכ ,"םירופכ" ונייה "םירופכה םוי"ש 19רהוז ינוקיתב אתיא

,רתוי הלענ רבדל איה האוושהה יזא ,ותלוזל דחא רבד הוושמ הרותה רשאכש עודיה יפ-לעו
.םירופל םירופיכה-םוי תא םיוושמ ןכלש ,םירופיכה-םוימ רתוי הלענ אוה םירופש ,אצמנ

םירופב ידוהי לש וחוכבש (ל"נה רהוז-ינוקת רמאמ שוריפב) 20תודיסחה תרותב ראובמ ןכלו
רשאמ רתוי הלענ ןפואב ,לבא ,םירופיכה-םויב הילא םיעיגמש תילענ רתויה הגרדהל עיגהל
:םירופיכה-םויב

הייתשו הליכאמ רזנתהל םיכירצש ,ונייהו ,21םייוניע השמחד בויחה ונשי םירופיכה-םויב
הבש תילענה הגרדהל עיגהל םילוכי הז ללגבו ,22"םיכאלמל םימוד" תויהלו ,םיניינעה ראשו
.םירופיכה-םויב ידוהי דמוע

רגתסהל ךרוצ ןיאש - איה הלעמה ,לבא ,ולא תוגרדל עיגהל םג םילוכי - םירופב וליאו
חולשמו החמשו התשמ ימי" םה םירופה ימי :הברדא אלא ,םיכאלמל םימוד תויהלו הזה-םלועמ
תורמל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,24"אירופב ימוסבל שיניא בייח"ש דעו ,23"והערל שיא תונמ
הדירי םילעופ םניא םיימשגה םיניינעהש דבלב וז אל הנה ,םיימשג םיניינעב םיקסעתמש
תילענ הגרדל םיעיגמ םדי-לע - הברדא אלא ,ובצמו ודמעמ לע דומעל םיעירפמ םניאו ,הטמל
!םירופיכה-םויב ידוהי דמוע הבש רתויב

:םירופד ןיינעה השענ הדי-לעש הדובעה ןפואמ םג ןבומ הז ןיינעו

רפוכ" תויהל שפנ-תוריסמב ודמע הלוכ הנשה לכ ךשמבש ןפואב התיה לארשי ינב לש םתדובע
קר אל ,ונייה ,("םידוהי" םיארקנ הז םש-לעש) "הלוכ הרותה לכב הדומ"ו "הרז-הדובעב
םיקוסע ויהש םימיב ןה ,לוחה תומיב םג אלא ,םירופיכה-םויו הנשה-שאר ,בוט-םויו תבשב
-ףא - שפנ-תוריסמ לש העונתב ודמע הלוכ הנשה לכב ;רתוי םיקוסע ויהש םימיב ןהו תוחפ
םלועש יפכ ,הזב אצויכו רחסמ יניינע ,וניינעב דחא לכ םיקוסע ויה השעמ תעשבש יפ-לע
.גהונ וגהנמכ

לקנ זאש ,םירופיכה-םויד שפנ-תוריסמהמ הלעמל - רתויב תילענ הגרדל ואב הז ידי-לעו
."םיכאלמל םימוד"ש ןוויכ ,הזכ בצמו דמעמב תויהל רתוי

:הדובעה תילכתל םג עגונ הז ןיינעו

יניינעב קוסעל אלו תותשל אלו לוכאל אל ,םיכאלמל םימוד תויהל הניא הדובעה תילכת
לכב"ש הז ידי-לע ,םלועה יניינעב ,םינותחתב הריד ךרבתי ול היהתש - איה תילכתה ;םלועה
אלא ,ועירפי אל "ךיכרד לכ"ש קר אל ,(החישה ףוגב ז"טס) ליעל רומאכו ,"והעד ךיכרד
.25ודבלמ דוע ןיא"ש (אלא ,לעפנבש לעופה חוכ קר אל) רכינ היהי אפוג םהבש ,הברדא

אובל ידכ המדקהו הנכה יהוזו ,"םירופכ" קר אוה םירופיכה-םויד הדובעה ןפוא ,ןכלו
.הדובעה תילכת יהוזש ,םירופד הגרדהל

דצמ תויולג לש ינש בוט-םוי םירופב ועבק אלש םעטה תוימינפ ראבל שי הז יפ-לע
:םיבוט םימיה לכב ומכ ,אמויד אקיפס

:26המדקהבו

םירופבש - הזב םיצוריתהמו .דועו 27יכדרמה ,םינורחאהו םינושארה ירבדב וניצמ וז הלאש
םיזרפה ,ןכלו ,"רובעי אלו" 28רמאנש םושמ ,אמויד אקיפס םושמ םוי דוע ףיסוהל רשפא-יא
םילוכי םניא ו"טב םנמזש םיפקומהו ,ו"טב םג םירופ גוגחל םילוכי םניא ד"יב םנמזש
.29אחריד אתועיבקב ןיאיקב ןנא ירהש ,ז"טב םג םירופ גוגחל

לש ינש בוט-םוי עובקל םיכירצ ויה אל - אה םושמ יא :יכ ,קיפסמ וניא הז ץורית ,םנמא
.30"ףיסות לב" םושמ ,םיבוט םימיה לכב תויולג

ינפמ םא - םיבוט םימי ינש תושעל םיכירצו הרירב ןיאש םוקמבש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו
ששחה ללגב וא ,הז םוקמל ועיגה אל ןיד-תיב יחולשש ללגב שדוח-שאר יתמ ועדי אלש קפסה
31םהיתובא גהנמכ גוהנל םיכירצ ןכלש ,רוביעה ןובשח וחכשיו הרותב וקסעי אלש ורזגי אלש
.32םימכח תנקת דצמ תאז םישועש ןוויכ ,"ףיסות לב" םושמ הזב ןיא -

עגונב המכו-המכ-תחא-לע - הרותה ןמ "ףיסות לב" רוסיאל עגונב םירומא םירבדה םאו
.הלבק ירבדמ "רובעי אלו" רוסיאל

אקיפס םושמ ינש בוט-םויש - הכונחל עגונב םג םיצרתמש יפכ - 33ףסונ ץורית ונשיו
ורמא םה ,ןנברדמש םיבוט םימיב ןכ-ןיאש-המ ,הרותה ןמ םהש םיבוט םימיב קר ועבק אמויד
בוט-םוימ ורטפו) תודעומה ןובשח ורמא םהו ,דחא םוי םירופ תושעל ורמא םה ,ורמא םהו
.(תויולג לש ינש

:יכ ,קיפסמ וניא הז ץורית םגו

ורזג ןאכש רמול רשפא יזא ,םעט אלל ,הריזג לש ןיינע תויולג לש ינש בוט-םוי היה וליא
דצמש ןיינע והזש ןוויכ לבא ;(34הריזגמ הריזג םידמל ןיאש ללכה ךרד-לעו) ורזג אל ןאכו
ששחה ללגב וא ,םיחולשה ועיגה אלש ןוויכ שדוח-שאר תועיבקב קפסה ללגב םא) לכשו םעט
תויולג לש ינש בוט-םוי ועבקש םעט ותואמ ירה ,(רוביעה ןובשח וחכשי הריזגה ינפמ אמש
?םירופה ימיב םג ןכ עובקל םיכירצ ויה ,םיבוט-םימיה לכב

:דועו תאז

התיה םימכח ידי-לע עבקנש תעבש בוט-םויל עגונב קר ךייש ,ורמא םהו ורמא םה ץוריתה
.'וכ הריזגד ששחה ינפמ וא ,םיחולשה ועיגה אלש ינפמ םא - אמויד אקיפס לש תואיצמה

-שארל עגונב םג ורזג זאש ,ןוי תוכלמ ימיב ,הכונחל עגונב ךייש הז ץורית ,ןכ-םאו
דימ עריאש ,םירופב ןכ-ןיאש-המ ;(תודעומה ןובשח ובשחי אלו םיחולש וחלשי אלש) 35שדוח
אוה םילשורימ הקוחירש) לבבב דחי םלוכ ץוביקב לארשי ינב לכ ויה זאש ,ןברוחה רחאל
,תויולג לש ינש בוט -םוימ והורטפ םימכחש רמול ךייש אל - (36םוי ו"ט ךלהממ תוחפ
.37אמויד אקיפסד ןיינעה לכ היה אל זאש ןוויכ

ןבומ הזמש ,"םירופכ" אוה םירופיכה-םויש ליעל רומאה יפ-לע הז ןיינע ראבל שיו
:דחא םניינע םירופיכה-םויו םירופש

- הלגנ יפ-לע םעט ונשי ,תויולג לש ינש בוט-םוי םישוע ןיאש םירופיכה-םויל עגונב
.םיניינעה תוימינפל םאתהב תויהל ךירצ הלגנ יפ-לע םעטה ,םנמא .38הנכסה ינפמ

לכמ הלעמל םה םיכאלמש םשכ ,ןכלו ,"םיכאלמל םימוד" םירופיכה-םויבש - הזב ןיינעהו
אל ,םיכאלמל םימודש בצמו דמעמב םה לארשי ינב רשאכ ןכ ומכ ,תולגו ןברוח לש םיניינעה
.תויולג לש ינש בוט-םויל םיקוקז םניא אלימבו ,תולג לש ןיינע םלצא ךייש

המכו-המכ-תחא -לע - "םירופכ" קר אוהש ,םירופיכה-םויל עגונב םירומא םירבדה םאו
ירה ,םירופיכה-םויב רשאמ רתוי תילענ הגרדב לארשי ינב םיאצמנ ובש ,ומצע םירופב
ןיינע םלצא ןיאש דבלב וז אלש ןפואבו ,"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ש יאדווב
"םידוהיה תא םיאשנמ" םהש ,"אוה ךופהנו" :הברדא אלא ,ץראה ימע דצמ תולגו תודגנתה לש
ןיא אלימבו ,תולג לש תואיצמ ןיא םירופבש ,ךכ ,40"םידהייתמ ץראה ימעמ םיברו" ,39
.תויולג לש ינש בוט-םויב ךרוצ

:הזמ הארוההו .אי

תומשנה לבא ,תולגב םיאצמנ םיפוגה קרש ,41ויבא םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש םגתפה עודי
.ןהילע תיבה-לעב וניא דחא ףאו ,תולגב םניא

.ךכל םאתהב היהת ותגהנהש הרומג הטלחה ידוהי לצא לועפל םירופ תחמש הכירצ הז ןיינעבו

,הברדא אלא ,ץראה ימע דצמ תולג לש ןיינע ןיא םהבש דבלב וז אלש ,םירופה ימימ :רמולכ
ךישמהל ,הלוכ הנשה לכ ךשמב ,םירופ ירחאלש םימיה לע םג חוכ םיחקול - "אוה ךופהנו"
עירפהל םילוכי ויה ליגרה ךרד-לעש םיניינעה םגש ,םיימוי-םויה םייחב לעופל עגונב תאז
ופיסויו ,עייסמה רבד תויהל וכפהייש אלא ,ועירפי אלש דבלב וז אל ,תווצמו הרותה םויקל
.םהיניינע לכבו םידוהיה לצא םנשיש "רקיו ןוששו החמשו הרוא"ב
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - ישילש קלח - ט"ישת'ה םירופה גח תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב

.(44 'מע ג"שת ש"הס) ד"ס ג"שת םירופ תחיש םג הארו .73 'מע ה"שת ש"הס (1

.ז,ד רתסא (2

.גי,ו םש (3

םחנמ-תרות') ט"יס ז"טשת םירופ תחיש םג הארו .ב,זט הליגמ הארו .48 'מע ג"שתו ,םש ה"שת ש"הסב ה"כ (4
.םש 70 הרעהבו (141 'מע ז"טח 'תויודעוותה -

.גי,ה רתסא (5

.א,בי הליגמ (6

.כ,ב רתסא (7

.ךליאו אכ,םש (8

.נ"שו .א"עס ,טל תועובש (9

.ח,ד רתסא (10

.(ל"ומה) תושגרתה בורמ ר"ומדא ק"כ לש ולוק עטקנ םעפ ידימו ,הלודג תושגרתהב ורמאנ ןמקלד םירבדה (11

.ב,ד תוירוה (12

.ב"מ ו"פ תובא (13

.(מ"ערב) ב,גנר ג"חז .א"עס ,בס ןיטיג האר (14

.א"יפ (15

.א,ז תוכמ האר (16

.םש אתליכמ הארו .ב,טי ורתי י"שרפ (17

.א,ט רתסא (18

.(ב,זנ) א"כת (19

.מ"כבו .א,אכק .ד,הצ .ד,בצ א"גמ א"ות האר (20

.י"שרפבו ח"פר אמוי (21

.ט"ס ט"ירתס .ט"ס י"רתס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (22

.בכ,ט רתסא (23

.ב"ס ה"צרתס ח"וא ע"וש .ב,ז הליגמ (24

.הל,ד ןנחתאו (25

.נ"שו .(ךליאו חצ 'מע גכ ךרכ) י"ס תוילג לש ינש בוט-םוי ךרע תידומלת 'קיצנא האר - ןמקל אבהב (26

.(העשת תוא) הליגמ שיר (27

.זכ,ט רתסא (28

.ב"עס ,ד הציב .ב"עס ,אנ םיחספ (29

.נ"שו .(זכש 'מע ג ךרכ) ףיסות לב ךרע תידומלת 'קיצנא םג האר (30

.םש הציב (31

.א,זט ה"ר א"בשר (32

.(םידעומה תרמשמ לעב םשב) השוריפו םירופ תליפת רדסב םהרדובא (33

.ב,גל הדינ - והנימרו ה"דות .א,דק ןילוח - אנמו ה"דות האר (34

.סוכויטנא תליגמ (35

.ז"יקסר ח"וא ז"הדא ע"וש .י"שרפבו (הנשמב) א,י תינעת האר (36

.(ל"ומה) רוריבב וניא הז עטק (37

.נ"שו .ךליאו גצ 'מע 26 הרעהבש 'קיצנא האר (38

.ג,ט רתסא (39

.זי,ח רתסא (40

.נ"שו .169 'מע ז"פרת ש"הס האר (41תויהל הלוכי התיה אל ,תומילשב לכה היה ןירדהנסה שאר לצא וליא
הווחתשי וא עשר ותוא לש ותדועסמ הנהי לבת יווצקב ידוהיש תואיצמ
םלצל


ויהש םיניינעה םגש ,הלוכ הנשה לכל חוכ םיחקול םירופה ימימ
אלא ,ועירפי אלש דבלב וז אל ,תווצמו הרותה םויקל עירפהל םילוכי
םיעייסמל וכפהיי

רקיעה אוה השעמה


תדובעל תוחוכה ונל ונתינ יאדו
ונרוד


!?חישמה תאיב תא םיעבות ונתיאמ אקוודש ןכתייה

םילוכי ונניאו ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחב ונא םיאצמנ :הישוק םילאושש הלאכ שי
השענ ךשוחה ;םינושארה תורודל אל יאדוובו ,םינושארה םידיסחל ,םידיסחה ינקזל תומדיהל
השענ ךשוחהש תורמלש ונתאמ םיעבות ,ןכ-יפ-לע-ףאו ;רתוי ןטק השענ רודהו ,רתוי לודג
!?ןכתייה - חישמה תאיב וישכע אקוד לעפנ ,רתוי ןטק השענ רודהו רתוי לודג

המכחמ אל יכ הלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיהש ...רמאת לא" תלהוקב רמאנ הז לע הנה
לע תלאש המכחמ אל" ,לבא ,הלאש איה הלאשה ,הלאש וז ןיאש בותכב רמאנ אל ."הז לע תלאש
."הז

וניצמש יפכו ,רוד הזיאב היהי ימו ,תורודה רדס ,םלועב רדסה תא העבק הנוילעה המכח
יאדווב ,הז רודב ודימעה ונתואש ןוויכו ,"וישרודו רוד רוד ןושארה םדאל ה"בקה הארה"ש
.הז רודב הדובעל םישורדה תוחוכה ונל ונתינ

תווצמו חנ ינב תווצמ עבש דבלמ תוריתי תווצמ ונתינ אל ,וניבא םהרבא לש ורודב -
,הלימ

םירופד תוחישה תחאב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ - "םהרבא היה דחא" קוספב זמורמו]
היה דחא"ש ןמזל עגונב יכ ,הלימ תווצמו חנ ינב תווצמ עבשל זמור "דחא"ד ת"יחהש
םיעיקר 'ז לע יאק ת"יחהש שרפל השק ,קחצי תדיל םדוק וליפאו ,הרות ןתמ םדוק ,"םהרבא
ופולא"ד יוליגה רבכ היהש רמול רשפא-יא ,ץראב דיחיו דחא היה םהרבאש ןמזב ירהש ,ץראו
תווצמו חנ ינב תווצמ 'זל זמור ת"יחהש שרפל ךירצ ןכלו ,ץראו םיעיקר 'זב "םלוע לש
,[הלימ

לועפל ןדבל הלא תווצמב יד היה אוהה רודבש ןמיס הווהמ אפוג הז ירה ,ןכש ןוויכו
.םלועה ןוקית

השענהב םילכתסמשכו ,רתוי ןטק השענ רודהו רתוי לודג השענ ךשוחהש ןוויכ ,הז ונרודבו
הצע םוש הרואכל םיאור אל ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדיו ,לפוכמו לופכ ךשוחהש םלועב
תשרדנש החכוה הז ירה - ארוהנל אכושחמו אקתימל ורירממ םלועה תא ךופהל דציכ אובמו
,וז הדובעל שורדה דחוימה חוכה ונל ןתינ יאדווב ,ןכש ןוויכו ,רתוי השק הדובע ונתאמ
.שפנ-תוריסמה חוכ

שפנ-תוריסמה חוכ לבא ;אחישמד אתבקעד ארד ,הז רודב םנמא וטעמתנ םייולגה תוחוכ -
.הז ונרוד ,(םיטושפ םישנא לצאו) םייבקעה תניחבב אקווד הלגתמ (םימלענה תוחוכ)

,"םימעה לכמ טעמה םתא"ש הזמ לעפתהל םוקמ ןיא - שפנ-תוריסמה חוכב םלועל םיאצוישכו
םכפהל ,המילש הדעו הליהק לע לועפל דחא ידוהי לש ותלוכיבו וחוכבש םיעדויש ןוויכ
.םידיסחו םימלשו םיארי םידוהיל
יתלב - 318-317 'מע ןושאר קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה םירופ תודעוותהמ)
(הגומ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ותואב תוננובתה תונש םיעברא
םגתפ


"דחא"ה תא - רובידו רוביד לכב רומשלו רוכזל

,דחא דיסח היה ןקזה וניבר ימיבש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ,םירופ לש תויודעוותהה תחאב
םישקה תומוקמב תולימה שוריפ עדי םא קפסש דע ,(הלכשהה תגרדב) רתויב טושפ שיא
,םירופיכה-םויו הנשה -שאר ,בוט-םויו תבשב קר אלו ,הליפתב ךיראה םוקמ-לכמו ,הליפתבש
רכינו ,תיברע תליפתו החנמ תליפתב םג אלא ,תירחש תליפתב קר אלו ,לוחה תומיב םג אלא
."שפנה יוצימ דע" (ל"זח ןושלכ) ללפתה אלא ,ץוחלו הפשה ןמ הניא ותליפתש היה

!?הליפתה תוכיראל ("רע טמוק יוו") אוה ךייש דציכ :הז לע ואלפתה םידיסחהו

רומשו רוכז :(ןקזה ר"ומדאל ותנווכ) יברהמ יתעמש לבא ...עדוי ינניא :הנע ,והולאששכו
."דחא"ה תא רומשלו רוכזל ךירצ רוביד לכב - דחא רובידב

,ןושאר םויב :החישהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ;תופוצר הנש םיעברא ללפתה הז םגתפבו
.תבשב המכו-המכ-תחא-לעו ,'וכו ישילשו ינש םויב

."ןלאפראפ טינ טרעוו םידיסח אב טראוו א" :ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא הז לעו

יפכ הליפתה תדובעל םיכייש םניא םבצמו םדמעמ דצמש םינעוטש ולאל הנעמה םג והזו
רסח םימעפלו ,הזל םימדוקה םיניינע םלצא םירסחש ןוויכ ,וניאישנ וניתובר םישרודש
.(ל"נה רופיסבכ) תולימה שוריפ ומכ ,םיירקיע םיניינעב וליפא

ראובמכ ,תיטרפ םג אלא ,תיללכ קר אל איהש) תוננובתההו הדובעה הנשיש - הזל הנעמהו
חוכ אוהש - רוביד לכבש (אקווד יטרפ ןפואב תוננובתהו הדובע תויהל ךירצש דוחיה רעשב
,"דחא"ה ונשי - "ושענ םימש 'יוה רבדב" בותכש ומכ ,רבד לכ ארבנ ודי-לעש לעפנב לעופה
לש םגתפהכ ,ובש "דחא"ה תא ודיל אבש רבד לכב רומשלו רוכזל איה ידוהי לש ותדובעו
.ונתאמ דחא לכל תעגונש הארוה השענו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע רכזנו רמשנש ןקזה וניבר

:םירופה ימי םע הז רשקל שיו [...]

הטמלש םיניינעה תא רבחל - "המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס" - אוה הליפתה ןיינע
הטמלש "ץראל תחתמ" וליפא "דחא"ה תא םילגמש - דח אלוכ השענש דעו [...] תוקולא םע
.םתס "ץרא"מ

דעו רענמ" ,לארשי ינב לכש ,תודיסחב הכוראב ראובמכ - םירופה ימי לש ןיינעה םג והזו
תבשבו םירופיכה-םויו הנשה-שארב קר אל ,שפנ-תוריסמ לש העונתב ודמע ,"םישנו ףט ןקז
ייח ךשמב תויהל םילוכיש םייונישה לכבש ,ונייהו ,הלוכ הנשה לכ ךשמב אלא ,בוט-םויו
,תעדו םעטמ הלעמלש שפנ-תוריסמ לש העונתב ודמע ,םדאה

,הטמל ךשמוי םשמש ,"יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"מ הלעמלש םוקממ וכישמה הז ידי-לעו
."רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ש ןפואב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - י"חשת'ה םירופה גח תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


לכב םידוהיל החלצה שדוח"
"םהיניינע


יברה בתוכ ,"ד"בח יניינע תוללכב בוט רשביש ןוצר-יהיו"
שדוח ,רדא שדוחב ונא םיאצמנ ירהו" ,ש"נא ינקסעמ דחאל
רתסא תטלחהל םירבסה ינש * "םהיניינע לכב םידוהיל החלצה
םירחא םידוהי לש םהייח תלצה ןעמל השפנ תא רוסמל הכלמה
םיזורכה רוזיפ תקספהל םימיה תשש תמחלמ ןיב רשקה המו *
םיסוטממ ,םירופ תווצמ לע ד"בח-תדוגא-יריעצ לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ףסאנה האר) םירופה גח תארקל םינוש םישנאל יברה רגישש תוכרב לש םיחסונ המכב חתפנ
ה ךרכ שדוק-תורגא) םיאצומ ונא ראשה ןיב .(טל ףיעס מר 'מע ,רדא - 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב
:הזה חסונב הכרב (ב"ישת רדאב 'ט ,זנר 'מע

.הלוכ הנשה לכ לע התכשמהלו יעבדכ םירופ תחמשל הכרבב

:(ופק 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגא - ג"ישת רדאב ב"י) דועו

וניתרות קספכ ,עדי אלד דע ,חמש םירופ תכרבו ויחיש ש"נא לכ םולש תסירפב
.תוינחורבו תוימשגב הנשה לכ לע החמשה ךישמהלו ,השודקה

:(אצק 'מע םש - ג"ישת רדאב ב"י) ןכו

קוספ לע ל"זר תשרדכו 'וגו םידוהיה ולבקו ומייק היהישו חמש םירופ תכרבב
.הז

,ח ךרכ שדוק-תורגא) ןרובלממ יקסנשליו לאלצב 'ר ח"הרהל יברה בתכ ךכו
:(וסר 'מע

עדי אלד דע החמש היהתש ןוצר-יהי הנה םולשל-ונילע-םיאבה םירופה ימילו
הנשה לכ לע הז ךשמויו תודיסחה תרות והזד ןייב ימוסבל ידי-לע אב והזש
.הלוכ

:וער 'מע םש הזל המודבו

והז ונייח איהש ונתרותב רשא ,אקווד ןייבו עדי אלד דע חמש םירופל הכרבב
רהוזב ראובמו ,דוס אצי ןיי סנכנ ל"זר רמאמב ןכ-םג זמורמכו ,רתסנה קלח
.תומוקמ המכב תודיסחה תרותבו

ייחד אנליאל תורשקתהו םירופ

ץ"כ ןהכה בקעי 'ר ח"הרהל יברה חלשש (זפק 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגא) תרגיאמ עטק הנה
:(שידיימ םוגרת) ג"ישת רדאב ב"יב וגאקישמ

,יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דעו חמש םירופל לוחיאב םתוח יננה
אלא ,"ךורב"ו "רורא"ה ןיינע אל ,עגונ תויהל ךירצ רקיעהש תרמוא תאז
אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע םע רשקמ הזש ייחד אנליאב תורשקתהב םיעוקש תויהל
אלאמש תיל רהוזה רמאמ עודיכ בוטה םצע הזש םושמ ,"ךורב"ו "רורא"מ הלענה
םג רמול לכוי אוהש ידוהי לכל ןתינ ךכל חוכהו .אנימי הלוכ - אקיתע יאהב
.ךכ םישענ ןכא םירבדה ,תמאב ןכ םירמואשכו ,הבוטל וז

- ז"טשת רדאב ב"י םוימ תרגיאב) יברה לחיא ביבא-לתמ ןיסאדוי רדנסכלא ברה ח"הרהל
:(מדש 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגא

תיתימא םירופ תחמשל הכרבב יננה הבוטל ונילע םיאבה םירופה ימי תארקלו
ןיינעה ח"אדב ראובמכו יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע תימינפו
.םיחפט הרשעמ הטמל הכישמהל תנמ-לע ,תוימינפב

תמאה תוארל - "הרוא"

יאושינ לש אשונב ,טכעה 'יחיש בוד-םהרבא ברה ח"הרה לא תרגיא יברה רגיש ו"טשת תנשב
(ט-חעש 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגא) תוארוה תרוש ירחא .(ל"חר) הירכונ גוז תבל ידוהי רוחב
:יברה םתוח

םשה ריאי רקיו ןוששו הרוא םידוהיל תורודה לכ לע וכישמהש ,םירופה ימיבו
.הזה םוקמבו הזה ןמזב םג תמאה תוארל תחאו דחא לכ יניע תא ךרבתי

רמאמ דומלל ותעצה לע טכעה ןמלז-המלש 'ר ח"הרהל יברה בתוכ ,ג"ישת תנש םירופ תארקל
:(ופק 'מע 'ז ךרכ 'שדוק-תורגא') םהינפל םיכומסו םירופה ימיב םידחוימ החישו

םירופ רמאמ ודמליש ויחיש ש"נאל יתעצה ,םהינפלש שדוק-תבשהו םירופה ימיל
,א"שת םירמאמה רפסב (ותעשב 'ק סרטנוקב ספדנו) התע ספדנו ךלוהה א"שת'ה
ןכ-םג הספדנו (...א"שת תוחישה רפסב התע תספדנה) א"שת םירופד החישה ןכו
םנחמב םיאתמה ןפואב הז תא םסרפל השקבבו ,המצע-ינפב תדחוימ תרבוחב ותעשב
.תובוט-תורושבל הכחמה חמש םירופל הכרבב .רוהטה

ויחיש ש"נא םג יאדוובו" - הרומאה העצהה לע יברה בתכ וטנורוטב ש"נאמ דחאל םג
."ןכ ושעי וטנורוטב

(בצק 'מע םש) רדאב ו"ט םויב ובתכממ הלועש יפכ ,ןיינעב יברה ךישמה םירופ רחאל ףא
בחרנ רואיב רחאל .תודיסחו הלבק יניינעב הלאשב יברה לא הנפש ,רנטוה קחצי יבר ןואגל
ודמולל יתעצהש סרטנוקה הפ-רגסומ" :(גצק 'מע םש) ובתכמ תא יברה םתוח ,ןודנה ןיינעב
."ורבעש םירופה ימיב

םירופ תודעוותהב המיענ תורכה

יברה בתכ - "םירופ תודעוותה תונמדזהב םינפ-לא-םינפ ודובכ תלעמ תא ריכהל יל םענ"
לעב ,א"יא ,הלענהו דבכנה" ןעמנה .(ולש 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגא) ד"ישת ןסינב ג"יב
."תרפא רוטקוד הנוכמה 'יש לארשי ה"ומ 'וכו בוט רבד לע ליכשמ ,תודימ

.החנמה תליפת רחאל ,םירופ ןשוש ,שדוק-תבש םויב הכרענ הנש התוא לש םירופ תודעוותה

יבר דיסחה ןואגהל ,תודעוותהה דעומ לע יברה בתכ רדא שדוח-שאר ברעב רבכ יכ ןיינעמ
בתוכ יברה .הדעומל לאשו תודעוותהב ףתתשהלו אובל ץפח רשא ,סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא
:(זמר 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגא) ול

,שדוק-תבש ברעב לחש וז [הנש] אתש םירופד תודעוותהה תודוא בתכש-המב
היהתש יתעדב הנה ,'ו םויב השעתש ךירצ ךורע-ןחלוש יפ-לע הדועסהש ןוויכ
...שודיקהל ךשמהב שדוק-תבשב ונייה הל תוכימסב תודעוותהה

.("'ד הכלה 'א קרפ ימלשוריל םינפה-הארמ ןייעו" :םוקמ-הארמ ןייצ יברה)

תא םחנל יברה עסנ ינש רדאב 'י ,וצ תשרפ ,ינש םויב ,םירופ ינפל םימי המכ :דועו
רדאב 'גב הרטפנ ,ץינזיוומ רגה רזעילא יבר ר"ומדאה תשא ,ותוחאש) ץינשיפוקמ ר"ומדאה
רמאו ,תבש ברעב לחש םירופ לש תודעוותהה ןמז לע יברה רביד העיסנה ךלהמב .(ינש
הלא םגש ידכ ,הלילה דע ךשמיתו ,החנמ תליפת רחאל שדוק-תבשה םויב םייקתת תודעוותההש
.תודעוותהב ףתתשהל ולכוי תצק קחרמב םירדש

...ידיסח תיבב הלדג רתסא

-לע לארשי -ינב תלצה ןפואל יברה סחייתה - ד"ישת םירופ (ןשוש) לש תרבודמה תודעוותהב
ותד תחא ארקיי אל רשא 'וג השאו שיא לכ" ירהש .שפנ-תוריסמ ידי-לע היהש ,רתסא ידי
התיה שורוושחא לא רתסא לש התכילה ."םוי םישולש הז ךלמה לא אובל יתארקנ אל ינאו 'וגו
ןוויכ ,הנכסב המצע דימעהל הל היה רוסא ןיד יפ-לעו ,תיאדו תושפנ תנכסב הרושק אופא
...רחא םדא ליבשב ושפנ רוסמל םדאל רוסא הרותה ןיד יפלש

רתומ םא ללכ הבשח אלו ,לואשל הכלה אל רתסאש היה דיחיה "לזמ"ה יכ רמאו ףיסוה יברה
לש ןפואב הגהנתה לארשי-ינב לע הריזג תודוא רבודמ היהש העשב אלא ,תאז תושעל רוסא וא
.שפנ-תוריסמ

לש ותיבב הלבקש ךוניחהמ :בישה יברהו .יברה לאש ?רתסא לצא וזכ הגהנה העבנ ןכיהמ
.שפנ-תוריסמ לעב היהש ,יכדרמ

היה ימו "עדי אלד דע" לש ןיינעה תא ןקית אוה ירהש ,דיסח היה - יברה ךישמה -יכדרמ
...?דיסח אל םא ,"עדי אלד דע" לש ןיינע תויהל ךירצש תורודל הנקת ןקתל ותעד לע הלעמ

הצע שי - םידיסח-םניא לש הגהנהל םג םוקמ-תניתנ היהתש ידכב יכ ריהבהו ףיסוה יברה
האיציב איה ןיינעה תיתימא לבא ...הניש ידי-לע "עדי אלד דע" תא םייקל ךורע-ןחלושב
.תולבגהמ

ןכש ,"עדי אלד דע" לש ןיינעל ךורע-ןחלושב םוקמ היה אל - יברה ךישמה - ןכל םדוק
האיציד ןיינעה םייק דיסח לצא ךא .הלבגהו הדידמב תויהל הכירצ בוט-םוי תחמש וליפא
."עדי אלד דע"ד ןינעה תא תורודל ןקית ,דיסח היהש ,יכדרמ ןכל .הלבגהו הדידממ

עצמאב םג "םייחל" םירמואש הדבועהמ םילעפתמ ןיא - רמאו יברה ףיסוה - ידיסח תיבב
.םירופב - ןכש-לכמו ,"הכלמ הוולמ" תדועסב טרפבו ...("ךאווטימ ן'טושפ א ןיא") עובשה

הארוהו דומיל הווהמ ,רתסא תא יכדרמ ךניח וז חורב רשא ,שפנ-תוריסמ לש וזכ הגהנה
לכ תא רוסמל םהילעש - םינקסעל םגו טרפב ד"בח תונבו ישנלו ,ללכב לארשי תונבו ישנל
לש םגו ,םהלש םהידלי תלצהמ לחה - רשכה ךוניחה תבוטל םהלש תולדתשהה תלוכיו םהיתוחוכ
שרוד - יברה שיגדה - הז ןיינע .לארשי םע לכ תא םג םיליצמ הז ידי-לעו ,לארשי ינב ראש
.ושפנבו ופוגב ,ונוממב תידימת העיגי

!"לודגב הווצמ" שפנ-חוקיפ

,ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת חספ-לש-ןורחא תודעוותהב .ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ
תואדווב העדי רתסאש ירחא םג :הנוש ןפואב הרומאה הלאשה תא יברה ץרית (76 'מע
הדימעה - ("רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חוור" ירהש) הרקמ לכב ולצניי םידוהיהש
:הבושתה ?ךכל רתיה םייק ןכיה ,הרואכל .לארשי ללכ ןעמל הייח תא הנכיסו ,הנכסב המצע
!"לודגב הווצמ" שפנ-חוקיפ הכלהל קספנ

םידוהי דיחפהל אלש

ביבס רופיסה תא "ימיימש םירופ" תרתוכה תחת (הצש ןויליג) הז רודמב ונאבה דקתשא
ץיפהל - םינש ןתואב ח"וגאצ יליעפ ישארמ ,גרובזנג (הק'ציא) קחצי 'ר ח"הרה לש ונויער
המכ רפסמ ךשמ עצבתה ןכא ןויערהו יברה ךכל םיכסה הליחת .םילק-םיסוטמ תועצמאב םיזורכ
לש הלודגה לארשי תבהא לע דומלל רשפא ונממ ,רופיסה ךשמה ןלהל .(ח"כשת-ד"כשת) םינש
ןיבו בתכמ ח"אצ תלהנהל יברה בתכ (הצ 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') ט"כשת טבש שדוחב .יברה
:אבה טפשמה וב עיפוה ראשה

.וז הנשב יאדכ ןיא - (םירופד) ןוריואה

רשאכ ץראב יתייה אל ינא :רפסמ (310 'מע 'יברה תורישב לייח' ורפסב) גרובזנאג קחצי 'ר
.יברה לצא 'תודיחי'ה ךלהמב בתכמה לע יל עדונו ,יברה לצא יתייה .בתכמה עיגה

ךל לבא ,יתארוהל הביסה יהמ יתבתכ אל םהל :רמאו ,ח"אצל חלשש בתכמה לע יל רפיס יברה
םה רשאכו ,ידימת חתמב םיאצמנ םיבשותה ,לארשי-ץראב ינוחטיבה בצמה בקע :הביסה תא רמוא
בלה תא ררועמ הז דימת אלו ,םיחתמו תודרחל םהל םרוג הז ,םהילעמ ףלוח סוטמ םיעמוש
...?םידוהי דיחפהל ךירצ המל - יתבשח ןכל ...החמשלתודיסחה ינייעממ


ידוקפ תשרפ


(אכ,חל) ידוקפ הלא

ןכ-לעו ,ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא הרוש הכרבה ןיאש (א,במ אעיצמ-אבב) םירמוא ל"זח
איבמ רבדה ,"השמ יפ-לע" תישענ הריפסה רשאכ לבא .הכרבל עירפמ םרוג הווהמ רבדה תיינמ
.תלבגומ יתלב הכרב ךישממו הניכשה תכשמה תא

שי םא ,לשמל ,תעדל ידכ - השודקבש רבדל וליפא ,לארשי תא תונמל ןיאש הכלהה תעבוק ןכל
,"השמ יפ-לע דקופ רשא" ללכב אוה הז ןיינמ םגש רמול שיו .קוספ תועצמאב אלא - 'ןיינמ'
.השמ תרותמ אוה קוספה ירהש

ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו" אוה קוספהש אבומ י"שרל סדרפה רפסב ?םינומ קוספ הזיאב
רושק קוספה ןכותש ףא ,םלואו .םילימ רשע וב שיש ,"ךתאריב ךשדק לכיה לא הווחתשא
ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה" קוספב תונמל םינורחאה תורודב וגהנ ,תסנכה-תיבל דחוימב
םידוהי רשאכ ,אחישמד אתבקעבש םושמ ,איה ךכל הביסהש רמול שיו ."םלועה דע םאשנו םערו
.הלואגה רבכ אובתש - "ךמע תא העישוה" איה םהלש הנושארה הלאשמהו השקבה ,דחי םישגפנ
(ג"משת ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(אכ ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

(י"שר) ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר ,םימעפ ינש .ןכשמ ןכשמה

ראשנ אוה לבא ,םייוסמ ןמזל ותוא םיחקול םנמאש רבד ,ןוכשמ ןושלמ "ןכשמ" שרפמ י"שר
ישילשה תיבה ןיינב םע דימש ,הזכ ןפואב אוה שדקמה-יתב ינש ןברוחש ןאכמ .ותומלשב
.םימדוקה םיתבה ינשב ויהש תולעמה לכ ןתומלשב ורזחי

םהישעמב יולת חישמה תומיב אובל דיתעש המ לכש ,ךכל םג זמור "תודעה ןכשמ" יוטיבה
:תולגה תעב לארשי לש םתדובעו

'םידיעמ' ,םילגמה םה יכ ,"ידע םתא" ,(י,גמ היעשי) ביתכדכ ,"םידע" לארשיל ארק ה"בקה
-ינב ךכ ,םלוע יאבל לודגה ומש תא אירקה וניבא םהרבאש םשכ .םלועב ה"בקה תא םירפסמו
ורמא שדקמה-תיב לעו וילעש "תודעה ןכשמ" תא (וישכע םתדובעו םהישעמב) םינוב לארשי
."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל איה תודע" ,(ב,בכ תבש) ארמגב ל"זח
(ו"משת ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(אכ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

ימשגה ןכשמהו הלעמלש ינחורה ןכשמה - םינכשמה ינשל זמרמ "ןכשמ ןכשמה" לופכה ןושלה
.הטמלש

רבדב קר תכייש 'תודע' יכ .ימשגה ןכשמה - אקווד ינשה ןכשמב הרמאנ "תודעה" הלימה
תוקולא תיארנ אל תימשגה תואיצמבש רחאמו .תודעב ךרוצ ןיא יולג רבד לע ;םלענו הסוכמ
.הניכשה תארשה התיה ימשגה ןכשמבש ךכ לע 'תודע'ל םיקוקז ןכל ,יוליגב
(198 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אכ,חל) תודעה ןכשמ

אטח ידי-לע .הרות-ןתמ תעשב לארשי ולביקש (םירתכ) "םיידע"ל תזמור - "תודע" הלימה
רהמ םיידע תא לארשי-ינב ולצנתיו" ,(גל תומש) רמאנכ ,םיידעה תא לארשי-ינב ודביא לגעה
םהל וכשמנו ורזחו (הבר-שרדמב אתיאדכ) ה"בקה םהל הצרתנ ןכשמה תיישע ןמזב ."ברוח
."תודעה ןכשמ" ןכשמה ארקנ הז םש-לע .םיידעה
(גלר'ב 'מע ו ךרכ הרותה-רוא)


ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו
(בל,טל)

הקפתסה אלו (ידוקפ-להקיו תוישרפב) וילכו ןכשמה תיישע יטרפ לכ לע הרותה הרזח עודמ
?"ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו" קוספב

הלפכנ ,לשמל ,ןכל .רבדה תוביבח ינפמ הז ירה ,םיוסמ ןיינע תלפוכ הרותה רשאכ ,אלא
י"שר) "םינב לש ןתרותמ םוקמה ינפל תובא ידבע לש ןתחיש הפי" יכ ,הרותב רזעילא תשרפ
הז םושמש דע ,לארשי -ינבל ביבחו רקי הכ ,הניכשה תארשה םוקמ ,ןכשמה .(במ,דכ תישארב
.ויטרפ לכ תא הרותה הלפכ
(458 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

ןכשמה לעו ,הווצתו המורת תוישרפב רפוסמ ,"השמ תא 'ה הוויצ רשא" ןכשמה לע :דועו
- "תונכשמ"ה ינשל םיזמרמ הלא ינש .ידוקפ-להקיו תוישרפב רפוסמ "לארשי-ינב" ושעש
ושעש ןכשמהו ;הלעמלש ןכשמה ,ינחור ןכשמ אוה השמל ה"בקה הארהש ןכשמה .ימשגהו ינחורה
.ימשג ןכשמ היה לארשי-ינב

תוישרפב ולפכנו ורזח - הווצתו המורת תוישרפב ןכשמה יטרפ לכ ורמאנ רבכש ףא ,ןכל
."הנוש" ןכשמב רבודמ תושרפהמ תחא לכב יכ ,ידוקפו להקיו
(196 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בכ,חל) השמ תא 'ה הוויצ רשא לכ תא השע ...לאלצבו

ח"י דגנכ ןה הרשע-הנומש תליפתבש תוכרבה ח"יש אבומ (ג"ה ד"פ תוכרב) ימלשוריב
ףוסל דע (גכ קוספ) "באילהא ותיאו"מ ,ונתשרפב םיעיפומה ("'ה הוויצ רשאכ") םייוויצה
לאלצב קר וב רכזנש רחאמ ,ןיינמה ןמ ונניא הז קוספב רומאה "'ה הוויצ רשא" לבא .השרפה
.באילהא אלב

םיקוספה תא קרו ךא םינומ עודמ (ב ?ןכשמל הליפתה תוכרב ןיב רשקה והמ (א :ןיבהל שיו
?באילהא םג םהב רכזנש

רתויב םיתוחנה םירבדה ךוכיזו רוריב :אוה דח - הליפתה ןיינע ןכותו ןכשמה ןכות :אלא
תארשהל םוקמ השענ םדי-לעש םיימשג םירמוחמ הנבנ ןכשמה .הניכשה תארשהל ןכשמ םתכיפהו
םלוס" תניחבב איה הליפתהש עודיכ ,הלעמל םייצרא םיניינע הלעמ איה ףא הליפתה .הניכשה
."המימשה עיגמ ושארו (םייצרא םיניינע) הצרא בצומ

תא םג תולעהל הילע ןכ ,םלועה לש הכומנה תוירמוחה תא תולעהל הניינע הליפתש םשכ
ורכזנ םהבש םיבותכהמ קר םייוויצה ח"י תא םינומ ןכל .שפנבש םיתוחנהו םינותחתה םיקלחה
םידוריה םיטבשהמ באילהא וליאו ,םיטבשה ילודגמ היה לאלצב יכ ,באילהא םגו לאלצב םג
אלא שפנבש 'לאלצב'ה תא קר אל תולעהל אוה הניינע הליפתה ,רומאכו .(דל,הל תומש י"שר)
.הבש 'באילהא'ה תא םג
(199 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


םינוש םיניינע


יברה יגהנמו 'תוארקמ השמח'

הזב גוהנל תויזנכשא תוליהקב תרוסמ שי םאה הלאשל ,18 'מע ומת ןויליגב הזב ספדנל
.'םירפא ירעש'הכ

השעמלש תוטישפב בתכ ,368 'מע "ארקמה ימעט" ראיורב יכדרמ ר"רה רקוחה לש ורפסב הנה
ןיאש םיקוספ"ה תא רבדל אמגודכ איבמ שארל לכלו .םימעטה יפ-לע קרו ךא הרותב םיארוק
.(וז העד ללכ איבה אלו) "ערכה םהל

לש וריכזמ ןייצ (ג - 'ויכרדב תכלהו') 18 'מע דמת ןויליג 'תורשקתה'ב :רחא ןיינעל
ךיא םימייוסמ םיאשונב והולאשש הלאל הנע יברהש המ עודי" יכ רנורג 'יחיש ל"ירה יברה
."?גהונ ינא ךיא ךל עגונ המ" :היה הנעמהו ,ומצעב הזב גהונ אוה

ז"כשת תועובשה גחד ב לילד תודועסב רבודש הממ םירבד-תמישרב ב"ויכ יתאצמ התע-תעלו
םאה ,יברה תגהנה תודוא לאשו רזחו ה"ע ג"שר לאש םש ,(אעק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה')
:יברה בישה ךכ לע ?'תומדקא' טויפ ומצעב אוה רמוא

תחנה עגונב ותוא לאשו רעבו'צוגורה לא םעפ עיגה 'זדול לש הבר םייח-והילא 'ר ברה"
- םתא םנמא .'וכו קפסה ינפמ םהינש חינהל םיגהונ ירה ךכ .םת-וניברו י"שרד ןיליפת
ול בישה ?םתא םיחינמ ןיליפת הזיא .(ת"ר וא י"שר) קדוצ ימ םיעדוי ירה - רעבו'צוגורה
דציכ .ךבישהל ינא בייוחמ - הכלה רבד הלאש ינלאשל אב התא רשאכ ,'חאטעפ' :רעבו'צאגורה
."!בישהל בייוחמ ינניא - גהונ ימצע ינא

רמוע ירוזא בר ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה

ךורע-ןחלוש-רוציק דומיל

יצוצינ' רודמב ,הנשה ורתי תשרפ שדוק-תבשל 'תורשקתה'ב עיפוהש המ לע ףיסוהל הצור יננה
ועיפוה אלש (יתעמשש) םיניינעמ םירופיס ינש ןלהל .'ךורע ןחלוש רוציק' רפסב קסעש 'יבר
:ל"נה המישרב

'תודיחי'ל ויבא םע ולש הווצמ-רבה ינפל סנכנ רנורג 'יחיש דוד-קחצי ברה חילשה .א
ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש ןבה דמליש ןוכנ םא יברה תא לאש באה .ע"נ םדוקה יברה לצא
םדוק ,אל" :רמאו השודקה ודי תא םדוקה יברה היבגה הבוגתב .ולש הווצמ-רבה רחאלו םדוק
."ןקזה וניבר ךורע-ןחלוש ךכ-רחאו 'תרגסמ' םע 'ךורע-ןחלוש רוציק'

הז תא יתעמשש ,א"טילש יזנכשא ברה ,ד"בח-רפכ לש א"דמה םע הזל המוד רופיס ןכו .ב
ונמזב קסעתהל המב לאשו 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ רשע-העבשה ותדלוה-םוי ינפל :ונממ
יברה ול רמא ,ליחתהל ןכיהמ לאששכ .הכלהב קסעתיש יברה ול הנע .םירדסה ןיב ,יונפה
.ןקזה וניבר ךורע-ןחלוש ךכ-רחאו 'תרגסמ' םע 'ךורע-ןחלוש רוציק'מ ליחתיש

רוציק' דומלל ה"ע ןח רעבוד 'ר ח"הרהל רמא ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש יתעמש ןכ .ג
.'תרגסמ'ה שוריפ םע 'ךורע-ןחלוש
קמעה-לדגמ םימימת-יכמות תבישי דימלת ,ןגיובלנצק ןנחלא


קחדה תעשב קר יבו'צגורה לע קלוח

תחת) 'יחיש רפואל מ"מ ברה איבמ (19 'מע) 'יבר יצוצינ' רודמב המת ןויליג 'תורשקתה'ב
נ"עפצ - ם"במרה לע) יבו'צוגורה ירבד תא ("יבו'צוגורה תעדל םיכסמ וניא יברה" תרתוכה
םירבד ראשל לבא ,רומג לארשי ןיידע ירקימ אל םישדוקל קרד" (ב"ה א"פ האיב ירוסיא 'לה
."ןברוקה ליבשב ללכ רסחמ אל הזה ןמזב ןכ-םאו רבד לכל לארשיכ הווה

תעדל םיכסמ וניא ('ג םיטפשמ ,ו"כ ךרכ) תוחיש-יטוקילב יברה"ד ל"ממרה בתוכו
לארשי ןיד םהילע לח אל תיבה ןברוח זאמ םירגה לכש ןכתייהד ךכ לע המתו ,יבו'צוגורה
ןברוקה תאבה יאש ,(יבו'צוגורהכ אל) ראבל שיד יברה בישמו !?םישדוק תליכא יבגל רומג
םג) רומג רגל ותוא השוע ןברקה תאבהש אלו (םישדוק יבגל) רומג רג תויהלמ ותוא תבכעמ
השענו בכעמ רבדה ןיא - ןברוק ןיד ןיא הרות יפ-לעש הזה ןמזב ,ןכ-םאו .(םישדוק יבגל
.'וכו "דבלב הליבטו הלימ ידי-לע רומג רג

יבו'צוגורהכ ןכ שרפמו רבוס יברה הנקסמלד חכומ םש החישהב הטושפ האירקמד ריעהל יתאבו
:יברה רמוא 'ג ףיעסבו .(ל"ממרה ש"מכ) ןואגה לע השקמ םש תוחיש-יטוקילב .ןמקלדכו
תליכא רוסיאד ראבמו ,"(רעוואשטאגאר רעד יוו טינ) ןענרעל טנעקעג ןעמ טלאוו הרואכל"
לע השקמו ."הילע עיברד אוה אירא ...ארבגהמ ינוציחו ידדצ רבד א דצמ זיא" םישדוק
לכ זא ,עמשמ זיא ןופרעד סאוו" "רומג רג תויהל ובכיע ונברוקש" ם"במרה ןושלמ הז שוריפ
םצעבד ראבמ 'ב ףיעסבו ."הרומג טינ תוריג יד זיא - טכארבעג טינ ןברק ןייז טאה רע ןמז
"הסינכה" אלו רג תויהלמ םיבוכיעה תרסהב הלועפ יווהש קרו רומג רג תויהל ןברוק ןניעב
ברה ג"הרה רוקיב תעב יברה רואיב הארו] ל"ממרה ש"מכו רואיב רתיל ש"ייע .לארשי תויהל
.[ל"נהכ ,457 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס - א"טילש והילא יכדרמ

-הווהב קר אוה ("רעוואשטאגאר רעד יוו טינ") 'ג ףיעסד חכומ החישה ךלהממד אצמנ
(רומג רג תויהל ידכ ןברוק ןניעבד) ןואגה שוריפל יברה רזוח 'ד ףיעסב רואיבבו ,אנימא
.וילע ותיישוק ריסמו ושרפמו

:ריעהל

:28 הרעהבו) "רעוואשטאגאר ןופ ןושלה תוטשפכו" :ףיסומ ,רואיבה ףוסב 'ד ףיעסב .1
ךשמה לכב ןכו ("םינפב אבוהש חנעפ-תנפצהכ אלד אוהש 'וכו רזנ-ינבא ת"ושבש ריעהלו"
.יבו'צוגורה ןושלב יברה שמתשמ ותארוהו החישה

חנעפ-תנפצה ירבד יפ-לע ...ם"במרה תעדב רואיב" :בותכ VI 'מע ל"נה ש"וקלל חתפמב .2
."(םש ם"במרל)

םירבד תשרפ שדוק-תבשבו ,ךליאו ב"לסו ג"כס מ"דשת יעסמ תשרפ שדוק-תבש תחיש האר .3
.ש"מכ רתוי ראובמ םשד - ד"לס (ל"נה הנש)

-רפס אמגודל הארו .וילע יברה קלוח לודג קחודב קרו ןואגה לא יברה תכרעה לדוג עודיכ
'וכו ת"כו - םש יבוצגרה ירבדמ - רגסומה לכ" :*57 הרעה 727 'מע ב"ח ט"משת תוחישה
.ק"הלכע "מ"כאו ע"צ - ונכרעכ םישנאל 'וכו

.ריעהל אלא יתאב אלו
הינרופילק - סל'גנא-סאל ,'ד"בח ןנחלא רוא' תבישי דימלת ,ןוסניבור בקעי-לארשי

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

:םירופל תונכה

-לע - הלועפו הנכהו ןמז שרוד הז לכ רשא" :יברה בתכ ,םירופה גח יעצבמו תווצמל רשקב
,דעומ דועבמ הנכה תויהל הכירצ - בושח רבד לכבכ" :ןכו ,1"שדוחה-שארמ ליחתמ םינפ-לכ
.2"שדוחה-שארמ םינפ-לכ-לע

,ולוכ םלועה לכב םירופ עצבמל תושורדה תונכהה לכ תא דעומ דועבמ םילשהלו ליחתהל שי
.3םירופ עצבמב ללכנ היהי אלש לבת יווצקב תחדינ הניפב דחא ידוהי וליפא ראשיי אלש

לכב םסרפלו שיערהל שי ,תחאו דחא לכ ידי-לע םירופה ימיד תווצמה לכ םויק לע ףסונ
לכש תולדתשהה רבד-לע ,השודקה ונצראב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןכו ל"וחב ןה ,םוקמו םוקמ
.4"ךלמ תרדה םע בורב"ד ןפואב ויהי םירופ יניינע

-יעבוכבו (הפוריא חרזממ םירטושו םילייח לש דחוימב) םירופ יעבוכו תושופחת המכב *
זנטעש-תדבעמב שארמ םקדובל ושארב ויניע םכחה .רומג זנטעש אצמנ ,(עמ'צוק) ףרוח
.5תכמסומ

:םירופ עצבמ

,("תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ" ירהש ,תבשב ףאו) םירופ יניינעל תונכהה לע ררועל שי
-יתב ,םינקז-יתבב םיאצמנה םידוהיל תדחוימ השגדהבו ,החלצהבו רדוסמ ןפואב ושעייש ידכ
,ל"הצל עגונב המכו -המכ-תחא-לעו ,םוקמ לכב [הרטשמו] אבצבו ,םירוסאה-יתב ,םיאפור
םורגת "רדג ץרופ החמש"ו . לארשי-ץרא לובג לע שממ שפנ-תוריסמב םפוגב םיניגמו םידמועש
.הז לכב הבר החלצה

.ךכל םיקוקזה לכל םירופה יכרוצ תניתנל גואדל דעומ דועב לדתשהל שי ןכ-ומכ

:םיברה יוכיז

ינפמ ןה ,הלילה לש וז לע םויב האירקה תא ופידעי ,הליגמ ארקמב םיברה תא םיכזמה *
.6תירקיעה האירקה איהש (םסרפל יאדכו) ינפמ רקיעו ןהו ,ויד הל עדומ וניא רוביצהש

,םירופה ןיינעב רקיע ןהש ןוויכמ ,'םינויבאל-תונתמ'ו 'תונמ-חולשמ' :תווצמה יתש"
:ךרד לכב] ...םסרפלו ...רתויב לדתשהל (תוכזהו) הבוחה ןכלו ...ןמייקל רתוי לקנב
דואמ לקנש (ב ;ולא תווצמ תלעמ לדוג (א :['וכו וידר ,תונותיע ,םיזורכ ,םיבתכמ
םגש אלא ,דוע אלו (ד ;ןהב םיבייוחמ תווצמ ליגל ועיגהש תחאו דחא לכש (ג ;ןמייקל
.ולא תווצמ םמצעב ומייקי ,["ארמוחל אקיפס"ו] ךוניחל ועיגהש תונטקהו םינטקה

תווצמ םימייקמ םירוההש ידי-לע הבוח ידי תאצל רשפאש העדה לע םיכמוס םיריעצהמ הברה
דובכה לכ םע ,ןכ-לע .יוארכ תאז םימייקמ םניא םיבר םירוה םגש הרוק ונרעצל לבא ,ולא
רפסה-יתב לכב] םתעפשה תחתש םידליל ריכזהל ,םירוההו םיכנחמה ,םינברה םישקבתמ ,יוארה
םויב ,'םינויבאל תונתמ'ו 'תונמ חולשמ' תווצמ תא ישיא ןפואב םייקל ...[גוס לכמ
:םירופה

ןוגכ ,הקשמו לכאמ וא ;היירכוסו חופת ןוגכ ,לכאמ ינימ ינש קר םישורד 'תונמ חולשמ'ל
['גא 5] 7 הטורפ ,תוטורפ יתשב םייקל רשפא 'םינויבאל תונתמ'ו .לק הקשמו הגוע תסורפ
.חבושמ הז ירה הקדצב הברמה לכש ןבומו .ןויבא לכל

'ד"בח-יריעצ' םשב םישנאל תתל דיפקהל שי ,'תונמ-חולשמ' המודכו םילייחל םינתונשכ
תונמה תא ףילחהל םכירדהל שי - הווצמה ומייקי םמצעב םהש ידכו ,'ד"בח-ישנ' םשב םישנלו
והערל שיא ,םמצע ןיבל םהיניב (לכואה רדחב םהל תונכומה תונמב םג תאז םייקל םילוכיו)
.'םינויבאל תונתמ' ומייקיש ידכ תועבטמ םהל קלחל שי ןכ .התוערל השאו

ידוקפ תשרפ שדוק-תבש
ינש-רדאב 'ד

ראש םויסב ןכו) תומש רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב :תירחש
קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .8דומעל גוהנ ,(הרות ישמוח
.10תאז רמוא הרותל הלועה םגו ,9"קזחתנו

.11(אכ,ח-אנ,ז א-םיכלמ) "הכאלמה לכ םלשתו" :הרטפה

לכו ותיב-ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ - 'קזח תבש'ב ונדמועב"
...תדחוימ תודעוותה םע הז רשקל יאדכו ...תודהי יניינע לכב ...ותביבסב םיאצמנה
,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ 'קזח תבש'בש ,לארשיב תושודק תוליהק המכב גהנמהכ
תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו
.12הרות לש הרמגל החמשהב ופיסויו ,(...תובוט תוטלחה

ישילש םוי
ינש-רדאב 'ז

םימלש םימי העבש םותב ,הנבל שודיק ןמז תלחתה :ישילש םויל רוא ,הלילב ינש םוי
דימ הנבלה תא שדקל שי תרבגומ תוננעה רשאכש ,20 'מע םדוקה ןויליגב הארו) דלומהמ
.(דלומהמ - תעל תעמ - םימי 'ג רחא םג ,רשפאשכ
.340 'מע אי ךרכ תוחיש-יטוקיל (1

.ב"משת רדא ח"רדא (יטרפ-יללכ) בתכממ (2

.350 'מע א"ח תוחישה-רפס ,י"ס א"שנת המורת פ"ש תחישמ (3

חמשל םיכלוהש - החמשו התשמב :טוריפ םשו ,335 'מע א"ח תוחישה-רפס ,ח"ס ט"משת ארקיו פ"ש תחישמ (4
יאבגל םע בורב תתל - םינויבאל תונתמב ;(ותחפשמ ינב םע הדועסה רחאל םע בורב תופתתשהה דבלמ) תיבל תיבמ
,לארשי תודחאב הפסוהכ - הז לכו .(םדובכב תוריהזה תילכתב תתל שי םמצע םיינעל ירהש) הקדצ לש הפוקל וא
.ש"ייע ,תולגה םויסל הנכהכ האבה

.'ותעב רבד' חול (5

.א ק"ס ז"פרת 'יס ת"עש האר (6

ךא .ףסכ-הווש ןתונל הנימ-אקפנו ,קוידב 'גא 3 -ו"ת םילשוריד תורשעמה ןרק יפל םויכ 'הטורפ'ה ךרע (7
.'גא 5 לש אוה םויכ ק"הראב רתויב ןטקה עבטמה

חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (8
.'ותעב רבד'

-יהי ,ךתוצמ תרמג :רמולכ ,'ךחוכ רשיי' ןזחל רמול ןיגהונש ומכ אוהש 'כ הפ 'יס ץנימ ם"רהמ ת"ושב (9
הכוראב האר ןיינעה לכב) וט ףיעס טלק 'יס ןחלושה-ךורע םג האר .תווצמ רתוי רומגל הכזתש ןוצר
.(טלת ןויליג 'תורשקתה'ב

.די 'מע ד"ח ק"גא .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (10

.33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (11

.ש"ייע ,233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (12

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il