- א"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'ב-רדאב 'י * רוכז / ארקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יקולאה ץוצינה הלגתמ םירופב
השודקל ךפהתמו הז-תמועלבש


ללפתהלו ןויסינ לש ןיינעמ "חורבל" ךירצ ומצע דצמ םדאה
הלעמלמ ול םינמזמ רשאכ לבא * "ןויסינ ידיל ינאיבת לא"
תא ררבלו וב דומעל חוכה תא ול םינתונ םג יזא ,ןויסינ
יוטיב ידיל אב הז ןיינע * וכותבש יקולאה ץוצינה
* "םידהייתמ ץראה ימעמ םיברו" - הליגמב רפוסמכ ,םירופב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


,1ט"ערת תנשב - הנש םיעברא ינפל רמאנש ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש רמאמ ונשי
תנשמ "ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב" ה"ד ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמ דסוימ וילע ,הארנה יפכו
.(2ספדנ רבכש) ש"ת

-תוריסמד הדובעה ידי-לע ,"םלוע לש וכלמ תנש" "ךלמה תנש הדדנ"ד ןיינעה ראבמש ירחאלו
,ורמאמב ראיב אל ר"ומדא ח"ומ ק"כש ןיינע דוע (ט"ערת תנשד) ל"נה רמאמב ףיסומ - שפנ
:3ונושל הזו

ןייכ ךכחו 5ביתכ הנהד ,אוה ("ןייב" :4י"שר שריפ הז לעש) אירופב ימוסבל ןיינעו"
ךשמנ םלעההש אוה ...אוהה הלילב תניחב יכ .םינשי יתפש בבוד םירשימל ידודל ךלוה בוטה
אוה ןייהש ינפמ ,("דוס אצי ןיי סנכנ" 6רמאמכ) יוליג םרוג ןייד עודיו ...יוליגב
,'וכ יוליגה לא םלעההמ אציו ויבנעב סונכש

,ילידמ רגסומה רמאמ רותב ףיסוהל שיו]

הליחתכלמ) קלח ריינה ריאשהל אלש ידכ הילידמ ךפונ :בותכל םירבחמה םעפ וגהנש יפכ -
(...הילידמ ךפונה םיבתוכ ויה וילעו ,קלח ריינ ראשנ היה אלימבו ,ףסונ ףד םיקיבדמ ויה
-

קרפמש ינפמ ,בייח ,ןיי םהמ איצוהל םיבנע טחוסהש ,7תבש תוכלהב הרותד הלגנב וניצמש
האיצי קר הז ןיאש ,ונייהו ,(לכוא ןיד ול שי ויבנעב עלבומ ןייה רשאכ יכ) ירפהמ הקשמה
םיקוליח המכו המכ םנשי ירהו ,הקשמל לכואמ יוניש םג השענש אלא ,יוליגה לא םלעהה ןמ
,[הרותה תוימינפ יפ-לע המכו-המכ-תחא -לעו ,הרותד הלגנב ןה ,הקשמל לכוא ןיב

והזש עודיו ,'וכ ךיכשו טיקשד בט רמח 8הבר-ארדאב בותכש ומכ אוה בוטה ןיי ןיינע םנמא
תניחב אוהש ןיי תניחב והזו ,קיתעד הרובג תניחב שבולמ הבש האמיתס המכח תניחב
,המכח תניחב אוה ("םעטי לכוא ךיח" 9בותכש ומכ) ךיחו ,בוטה ןייכ ךכחו והזו ...הרובג
תוימינפ ןיינע אוה הדובעבו .'וכ האמיתס המכח תניחב אוה בוטה ןייה םגש ונייהו
תניחב היהי םינשיבש ונייהד ,םינשי יתפש בבוד אוה בוטה ןיי ידי-לע ןכלו ...הרותה
תנש הדדנ" ןיינע והזש ,"לוכיבכ הנישהמ תוררועתההו יוליגה תניחב ונייהד רובידה
."ךלמה

גונעתה ונייהו ...גונעתה תניחבב ךייש הזש ימוסבל ןושל והזו" :רמאמהב םייסמו
."הרותה תוימינפב שפנה גונעת אוה אירופב ימוסבל שניא בייח והזו ...הרותה תוימינפב

:לעופל עגונבו

ןיעברא"ש ,הרותד הלגנב םג ללכ ונשי ירה - הנש םיעברא ינפל רמאנ הז רמאמש יפ-לע-ףא
.10"היברד היתעדא שיניא יאק"ש ןמזה ךשמ אוה "ןינש

,םוקמ -לכמ ,הגשהו הנבה לש ןפואב םיניינעה תוימינפ םיניבמ אלש יפ-לע-ףא ,ןכלו
ולא לכש ,ונייהו ,"היברד היתעדא שיניא יאק"ד ןפואב הגהנהה תויהל הכירצ לעופל עגונהב
יזא "םייחב וערז" רשאכש ןוויכד - וידימלת ידימלת םג ןכ ומכו ,תוטישפב וידימלת ויהש
ירה ,ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעהו ,"הובאד אערכ ארב"ו ,11"םייחב אוה"
,ונייהד ,"בוטה ןייכ ךכח"ד ןיינעה םלצא תויהל ךירצ - ולש םידימלת םג םה ונב ידימלת
.היתוגהנהו היתוכרדהב הכילה - השעמ ידיל איבמה דומילו ,הרותה תוימינפ דומיל

-תסנכ לע יאקד ,12"אתולגב הנשי ינא" תא ץיקהל - "םינשי יתפש בבוד" היהי הז ידי-לעו
,ולוכב ספות התא ודי לעש קלח ,לארשי-תסנכמ קלח איהש תיטרפ המשנ לכ ןכו ,לארשי

בותכש ומכ ,"םלוע לש וכלמ תנש הדדנ"ש ןפואב "םינשי יתפש בבוד" םג היהי הז ידי-לעו
,"'יוה ןשיכ ץקיו" 13

אישנ - ונילא עגונהבו ,ללכב םיקידצל עגונב "םינשי יתפש בבוד" םג היהי הז ידי-לעו
,ונקדצ חישמ דגנל תויממוק ונכילויו דומעיש ותוא וציקיש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד
.שממ בורקב

* * *

- תונויסנה ןיינעל םירוריבה תדובע ןיב קוליחה םג ראובמ 14ט"ערת תנשד רמאמהב
:15ונושל הזו - ןויסינב ודמעש רתסאו יכדרמ ימיב התיהש הלעמה יהוזש

ןהש םיימשגה םירבדה ומכ אלו ,ומצע דצמ רבד וניא ומצע ןויסינהש אוה תונויסנה ןיינע"
םירבדה לכש ,אוה ןיינעה תוימינפו .ןויסינב ןכ-ןיאש-המ ,רוריב םהב ךיישו המ-רבד
םשל רבדה היהיש ונייהו ,תיקולא הנווכ םהב שי ןכ לעו ,יקולא ץוצינ םהב שי םיימשגה
ןויסינהב ...תונויסנב ןכ-ןיאש -המ ...ושרושל הלעתמו ץוצינה ררבתמ הז ידי-לעו םימש
דומעל הנווכ הזב שי ירהו .תיקולא הנווכ וב ןיא ,ןויסינל דמועש רבדהב ונייה ומצע
ןמצע םהב שי םיימשגה םירבדבד .ןויסינב דומעיש םדאהב תיקולא הנווכהש ונייה ,ודגנ
ומצע רבדהב ןיא ןויסינהב ןכ-ןיאש-המ .'וכ ולעתיו ונבלתיו וררבתיש תיקולא הנווכ
איה תיקולאה הנווכהו ,(םירוסאה םירבדב ומכ קר) יקולא ץוצינ וב ןיא יכ ,תיקולא הנווכ
-לעש היילעהמ רתוי הברה הלעמל איה היילעהו .הז ידי-לע הלעתיו ןויסינב דומעיש ,םדאהב
םיאב ןויסינה ידי -לעש ,17םכתא םכיקולא 'ה הסנמ יכ 16בותכש ומכו ,'וכ םירוריבה ידי
שפנה םצעבש המ ונייהו") "םלענה תעד תניחב הלגתמ הז ידי-לעש ונייהו ...תעדה תניחבל
.(18רמאמהב ל"נכ ,"ףוס-ןיא תומצעב הרכה שי

תדובע ומכ ךכ-לכ תילענ הניא תונויסנה תדובעש ,אצמנ ,הז רואיב יפ-לע ,הרואכלו
:יכ ,םירוריבה

היילעה םגו ,םירוריבה תדובע רשאמ רתוי השק םנמא איה תונויסנה תדובע - םדאה דצמ
תדובע ידי -לעש היילעהמ רתוי תילענ איה ןויסינב דמועש הז ידי-לע םדאב תישענש
.רתויב הטמ הטמל דצמ ,ךפיהה דצמ האבש ןוויכ ,םירוריבה

,דבלב תיקולאה ושפנ ,ומצע תא קר םדאה הלעמ תונויסנה תדובע ידי-לע - ךדיאל לבא
,תיקולאה ושפנ תוחוכ ,ומצעל עגונב קר אל אוה םירוריבה תדובע ידי-לעש יוליעה וליאו
ץוצינה תא ררבמש הז ידי-לע ,ימשגה רבדה תא םג הלעמ אוה אלא ,תימהבה ושפנ תוחוכ םגו
.ובש יקולאה

םירוריבה תדובעמ רתוי הלעמל איה תונויסנה תדובעש תומוקמ המכב ראובמש ןוויכ ,םנמא
תונויסנה ידי-לעש ,"תעדל םכתא םכיקולא 'ה הסנמ יכ" ,רמאנ הז לעש ,רמאמהמ ל"נכו)
םירוריבה תדובע יבגל תונויסנה תדובעבש הלעמהש ,רמול רבתסמ - (םלענה תעד תניחב הלגתמ
.ןויסינה השענ ובש רבדהל עגונב םג (אלא ,םדאהל עגונב קר אל) איה

:19ךיתווצמ ךרד ףוסב רוציקב םג ספדנו רחא םוקמב ראובמה יפ-לע ןבויו

תואמטה תופילק 'גמ םהש ,םירוסאה םירבד ומכ אוה ןויסינה שבלתנ ובש רבדהש יפ-לע-ףא
ןפואב אוה םהבש יקולאה ץוצינהש 20רמאמב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ראבמש יפכו ,ירמגל
תישענש רתיה תכיתח ומכו ,ער ומכ אוהש דע ("ךעדי םיעשר רנ" 21בותכש ומכ) ירמגל ךשחנש
ומכ ,חצנל תומה עלוביו םמוי אובי יכ דע" ולא םיצוצינ תולעהל רשפא-יאו ,22הליבנ
,(24אינתב ראובמכ) "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו 23רמאנש

ןמזב דוע םירוסאה םירבדב םיאצמנש תוצוצינה תא םג תולעהלו ררבל הצע שי ,םוקמ-לכמ
.תונויסנה תדובע ידי-לע - חישמה תאיב םדוק ,תולגה

;25"ןויסינ ידיל ונאיבת לא" ללפתהלו ןויסינ לש ןיינעמ חורבל ךירצ ומצע דצמ םדאה -
ידי-לעש חוכה תא םג ול םינתונ יזא ,ןויסינ לש ןיינע הלעמלמ ול םינימזמ רשאכ לבא
ןפואב םירוסאה םירבדב אצמנש יקולאה ץוצינה תא םג תולעהלו ררבל לכוי ןויסינב הדימעה
ךפהתיו רוזחי חישמה תאיב ינפל דועש ,ךכ ,הליבנ תישענ הכיתחו ,"ךעדי םיעשר רנ"ד
."ריאי םויכ הליל"ו ,26"תויכזכ ול ושענ תונודז" ךרד-לע ,השודקל

רבדה דצמ םג אלא ,דבועה םדאה דצמ קר אל איה תונויסנה תדובע תלעמש ןבומ הז יפ-לעו
הנה ,הליבנ השענ הכיתחד ןפואב אוה הז רבדבש יקולא ץוצינהש ףאש - ןויסינה אוה ובש
.הז ץוצינ ררבמ אוה ירה ,ןויסינב דמועש הז ידי-לע

:תונויסנ ידיל םיאב םניאש ולאל וליפא הארוהו דומיל הוהמ הז ןיינעו

םא םג ירה ,ויתומא 'דב אצמנש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ ;רבדו ןיינע לכמ שאייתהל רוסא
- תלוזהל עגונב הז בצמ ול המדנ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,"ךעדי םיעשר רנ" תניחבב אוה
;27"חדינ ונממ חדי לב"ש החטבהה הנשי ירהש ,ונממ שאייתהל ול רוסא

- הזל םדוק םג ,לבא ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" חישמה תאיבבש הרומג החטבה הנשי
םגש ןוויכ ,רתויב לודג רוא יוביר ולצא היהי יזא ,תונויסנ לש הדובע ול ונימזי םא
רנ השע - "ךעדי םיעשר רנ"ו ,הליבנ תישענ הכיתחש דע ,רתויב לפוכמו לופכ ךשוח לש בצממ
רתויב לודג הרואש ,28דחי תועולק תורנ יתשמ תישענש ,הקובא םג אלא ,רנ קר אלו ,ריאמ
.(29תודיסחב ראובמכ)

:םירופ לש וניינע םג והזו

יקולאה ץוצינה םגש ךרד-לע והזש - "םידהיתמ ץראה ימעמ םיבר"ש ןיינעה היה םירופב
.("םידהיתמ") השודקל ךפהתמ ,("ץראה ימע") הז-תמועלב אצמנש

-ןתמד ןיינעה תוללכ סוסיבו קוזיח ,ונייהד ,"רבכ ולביקש המ ומייק"ש לעפ הז ןיינעו
ןמזה לעופב אוביש ,ןוילעה ןוצרב תנווכמה תילכתל םלועה לכ תנכה תלחתה יהוזש - הרות
,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועיה םייוקי זאש חישמה תומיד

בותכב ונמינש הז-תמועלד םיניינעה לכש ,ונייה ,"םב גהונ ןטק רענו" 30דועיה םייוקיו
32"ןטקה רואמ"ה תמגודב ,31"אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ" - "ןטק רענ" םהב גהני ,הז ינפל
בקעי ,ךימשב (34"םיקידצ םלוכ ךמע") םיקידצ ורקיל" 33ןילוח תכסמב ארמגב אתיאדכ ,
."'וכ ןטקה

םירהממ - ןויסינ ךרדב הדובעה ידי-לע רתויבו ,םירוריבה תדובע ידי-לעש ,ונייהו
תא" דועיה םייוקי זאש ,םיחפט הרשעמ הטמל ימשגה הזה-םלועב ונקדצ חישמ תאיב םיכישממו
ונימיב הרהמב ,"םיסכמ םיל םימכ 'יוה תא העד ץראה האלמ"ו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור
.ןדיד אלגעבו
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - יעיבר קלח - ט"ישת'ה םירופה גח תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב
.(ךליאו טצר 'מע ת"רטע מ"הסב ז"חאל ספדנ) ימוסבל שניא בייח ה"ד (1

.ותליחתב ת"ש'ה ץיק מ"הס (2

.זש 'מע ת"רטע מ"הס (3

.ב"ס ה"צרתס ח"וא ע"וש .ב,ז הליגמ (4

.י,ז ש"הש (5

.נ"שו .א"עס ,הס ןיבוריע (6

.כ"שסר ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (7

.ב,מק .ב,חכק ג"ח (8

.אי,בי בויא (9

.ב"ער ,ה ז"ע (10

.ב,ה תינעת (11

.א,הצ ג"חז (12

.(בכר 'מע ח"יח שדוק-תורגא - וז הנש ר"דא ו"ט בתכמ הארו) הס,חע םיליהת (13

"רענישימאק"ה תא ןימזהל ינוצרב :(תילגנאב) ול רמאו ,(יללכ-חקפמ) "רענישימאק"ל הנפ ר"ומדא ק"כ (14
ןוויכש ,ורמואב ,(תונוזמו ןיי סוכ ול ונתיש הוויצו) ונילא "םייחל" תרימא ידי-לע ונתחמשב ףתתשהל
ימוסבל שיניא בייח" - ודיקפתו ותבוח וישכע :הברדאו ,"םייחל" רמול ול רתומ ,ותרמשמ לע וניא וישכעש
."עדי אלד דע אירופב

ק"כ םייס ,וילוחיאו ותכרב עיבהש ירחאלו ,םידוהיה לכל בוט לכ תכרב לחאיש ר"ומדא ק"כ ול רמא כ"חא
.ירשפא יכה םדקהב ונקדצ חישמ תאיבל - ןאכ םיבוסמה לכ םע דחיב - הכזנו :ר"ומדא

.(ךליאו חש 'ע ת"רטע מ"הס) הסדה תא ןמוא יהיו ה"ד (14*

.ביש 'מע (15

.ד,גי האר 'רפ (16

.(םש ת"רטע מ"הסב ר"ומדא ק"כ תרעה) תעדל - ארקד אפיסא ךימס (17

.(77 'מע ה"כח 'תויודעוותה' - םחנמ-תרות) ה"פ (18

.ךליאו ב ,הפק - וכלת םכיקולא 'ה ירחא ה"ד (19

.(בק 'ע ר"תע מ"הס) ר"תע הכונח רנ ה"ד הארו .(דק 'ע שיר ה"סרת מ"הס) ה"סרת םירענה ולדגיו ה"ד (20
.(עשת 'ע שיר ב"ח ב"רעת ךשמה) ר"תעה םולשב הדפ ה"ד

םחנמ-תרות' םג הארו .א ,זל .ב ,הל הכונחה רעש הרוא ירעש הארו .זי ,אכ בויא .כ ,דכ .ט ,גי ילשמ (21
.נ"שו .135 'ע א"כח 'תויודעוותה -

.נ"שו .(ךליאו חר 'מע חי ךרכ) הלבנ תישענ הכיתח ךרע תידומלת 'קיצנא האר (22

.ב,גי הירכז (23

.ז"פ (24

.א,זק ןירדהנס הארו .(ב,ס תוכרב) רחשה תוכרבב (25

.ב,ופ אמוי (26

.ג"הס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ט"לפס אינת הארו .די,די ב-לאומש פ"ע (27

.נ"שו .(ךליאו בל 'מע א ךרכ) הקובא ךרע תידומלת 'קיצנא האר (28

.נ"שו .(ךליאו וט 'ע א ךרכ) הקובא ךרע ד"בח םיכרעה-רפס האר (29

.ו אי היעשי (30

.ה-ב,ז סומע (31

.זט,א תישארב (32

.ב,ס (33

.קלח פ"ר ןירדהנס הארו .אכ,ס היעשי (34


לודג רוא יוביר ולצא היהי יזא ,תונויסינ לש הדובע ול ונימזי םא
רנ השע - רתויב לפוכמו לופכ ךשוח לש בצממ םגש ןוויכ ,רתויב
הקובא םג אלא ,רנ קר אלו ,ריאמ


- ןויסינ ךרדב הדובעה ידי-לע דחוימבו ,םירוריבה תדובע ידי-לע
הרשעמ הטמל ימשגה הזה-םלועב ונקדצ חישמ תאיב םיכישממו םירהממ
םיחפט

יבר יצוצינ


"עדי אלד דע"


הלוכ הנשה לכב לבא ..."עדי אלד דע" תויהל ךירצ םירופב
'וכ ימוסבל' יוויצה םייקמ אוה" * תולבגהו תודידמ ןנשי
"תורשפ"ו "םירתיה" שפחל ילבמ - וטושפכ 'עדי אלד דע
ונממש ןוצר-יהיו ,ותוכז לודגו וקלח ירשאו - הזב אצויכו
םירופב הקשמ תייתשל יברה לש וסחי לע * ושעי ןכו וארי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לע 'הריזג'ה םשב תעדונה) תועודי תולבגהב תאז גייסו יפושב הקשמ תחיקל ללשש תעב
רמא -(ג"כשת 'שדוק-תוחיש') ג"כשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב - (הקשמ תייתש
:יברה

ינש ןיגב תאזו ,ברעתהל הצור יניא ,םירופ - הנשב דחא םויל עגונב קר
וז הגרדב ויהישכו "עדי אלד דע"ב זוחאל םיכירצ םירופבש םושמ (א :םימעט
אוהו (ב .הקשמ תחקל וענכשל ערה-רציה לש 'העד'ה היהת אל יאדווב ירה
ולוכ" היהי ירה זאו ,חישמ אובי רבכ אמתסמ םירופ דעש ןוויכמ :רקיעה
..."הקשמ

ק"כ ירבדמ העבנ ,תשרופמ הרוצב ,םירופ תא 'הריזג'ב לולכל ענמנ יברהש הדבועה יכ ןכתיי
הקשמ" ,םהיפלו (28 'מע ב"פרת תוחישה-רפס - ב"פרת הרות-תחמש ליל) צ"יירהומ ר"ומדא
."םירופו ולסכ ט"י ,הרות-תחמשב קר תותשל ךירצ

...יברהמ הליגמ חקל

דחא תא 770-ב 'םימימת'המ המכ וענכש (ד"כשת) ןכמ רחאלש םירופ תארקל ,ךכ וא ךכ
הרות דומלל ורחבנש םינייוצמה םידימלתה) 'םינק'ה םע הנמנו הלגנ-לעבכ עדונש םהירבחמ
לעב ןיינע רמאיש - שרדמה-תיב ילתוכ ןיב לופלפ תעמשהל ורות עיגה רשא ,(דחוימ ןפואב
.םירופ לע הלח אל יברה 'תריזג' היפלו הרורב תיתכלה הנקסמ

םעפה םג .רבדי הילעש היגוסל תומוקמה-יארמ ובו קתפ יברל סינכמ רוחב לכ היה ליגרכ
.הבוגת לכ האב אל יברה תאמו ,ויתורוקמ תא רוחב ותוא סינכה

הז היהש ןכתיי) םהמ דחא ,ןייב םביל וביטיהו ודעוותהו םירוחב תצובק ובשי םירופ לילב
רצבנש דע ,בוטב אלש דואמ ןכמ רחאלש םויבו הלילב שיגרה (בורקה ורבח וא רמאמה בתוכ
לש ובצמשכ ,םיירהצ תעשבו ,וילע חיגשה בוטה וריבח .770 -ב הליגמה תאירקל עיגהל ונממ
ומצעב היה הליגמ גישהל אציש רבחה .הליגמ ורובעב גישהל רבחה אצי ,תצק בטוה הלוחה
הליגמל קוקז ינא זירכהו ברקתה הליגמ ול התארנ קוחרמשכו ,תמייוסמ הדימב םסובמ ןיידע
הלטנ הלה .הליגמה תא ול טישוה יברה .'וכו םדוק בוטב שח אלש ינולפ ןב ינולפ ליבשב
.חרבו ...הלטנ יברה ידימש ספת תוקד רובעכ קרו

הדבועה תא יברה ריכזה (231 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת םירופ יאצומ תודעוותהב
.םיבוט-םימיה ראשבכ להקה תגהנה לע חיגשהל םירטוש םיחלוש ןיד-יתב ויה אל םירופבש
:עתפל ףיסוה החישה םויס ירחא

(הזב-אצויכו ןיד-תיב) םירופב תולבגה לש ןמויק יאל עגונב םדוק רכזוהש המ
'ג לש הלבגהה הלטב וז הביסמבו הז םויבש - לעופל עגונהב םג איה יתנווכ -
.'וגו תוסוכ

יצח) הלאשב הלגנ לעב רוחב ותוא לא יברה הנפ - םיחכונה דחא ןורכיז יפל - המודמכ]
[!?"עדי אלד דע" םייקת םאה וישכעו : (הבושת

תולבגה אלל "םייחל"

ה"ד תודיסח רמאמ יברה רמא החנמה תליפת ירחאל - (ישיש םויב לחש) א"משת םירופב
יברה שקיב ומויסב .תוקד 40-כ ךשמנ רמאמה ."רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"
רמא יברה .יברל ושיגהו קיטסלפ סוכ ךותל ןיי גזמ קילטנמ ברה .ןיי סוכ ול וגזמיש
רישל ליחתה יברה .תולבגה אלל "םייחל" רמולו םיעגרה תא לצנל םיחכונל הרוהו "םייחל"
.םיחכונה לכל "הכרבלו םייחל" תכרבב דדועו וילגר לע דמע ,"תצרפו"

"םייחל" בוש רמא .ףסונ ןיי סוכ ול גוזמל יברה שקיב "םייחל" ורמא םיחכונה לכש רחאל
.הנורחאה הכרבה ךריב וירחאלו

םירופ םוי לכ אל

ינימש תשרפ שדוק-תבשב ,(ג"כשתב 'הריזג'ה רחאל םינש הרשע-הנומש) ןכמ רחאל תותבש יתש
:('ב ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) יברה רמא א"משת

תודידמ ןנשי הלוכ הנשה לכב לבא ..."עדי אלד דע" תויהל ךירצ םירופב
-ןחלוש יפ-לע ןכו ,"תשת לא רכשו ןיי" ,הרותב רמאנש הממ לחה תולבגהו
ידימלתל עגונב רבדה שגדוה דחוימבו וניאישנ וניתובר לש טרפבו ,ךורע
.'וכו תובישיה

קוספ שי ונתשרפב" :רמאו יברה םידקה ךכל .י"שר םע קוספ דומילב הקסע החישה יכ ןייוצי
."...הלוכ הנשה לכב לבא [...] 'עדי אלד דע' תויהל ךירצ םירופב .םירופב רושקה

..."!םירופ הז ןיא ףוס-ףוס"

ייוויצ בור יכ יברה ראבמ (247 'מע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת תבטב ב"יל רואב
םירופב אוה "ימוסבל" יוויצה :אמגודלו ,םוקמו ןמז לש הלבגה םע םירושק ךורע-ןחלושה
התשמ בל בוט" א"מרה בתוכ הז-לעש) םירופ-ןשושב וליפא ,םירופ ירחאל לבא ,אקווד
."!ךורע-ןחלושה ךפיה" הז ירה - םירופב ומכ "ימוסבל"ד בצמב היהי םא ,("דימת

ררועמ (1298 'מע 'ד ךרכ א"שנת 'תויודעוותה' - א"שנת תוחילסד 'ג) תפסונ תונמדזהבו
,"עדי אלד דע"ד בצמו דמעמל דעו ,הלודג החמשב אקוודו ,תרעוס תודעוותה םויק לע יברה
!"םירופ הז ןיא ףוס-ףוס ירהש 'וכ תולבגה םע יכ םא" :שיגדמ יברה ךא

תוירחא תחקול הרותה

ןידה תא (310-311 'מע (ב) א ךרכ א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') יברה ראיב ךכו
:"ימוסבל...בייח"ד

יתלב האצות הזמ תויהל הלוכיש ןוויכ ,אד ןוגכב רהזיהל שי ללכ ךרדבש ףאו
םירבד המב ,ירה - "'וכו ןשי ןיב רע ןיב 'וכ םלועל דעומ םדא"ו ,היוצר
,הרותה יוויצ דצמ תאז השועשכ לבא ,ומצע תעד לע תאז השועשכ ,םירומא
הארנה בוטו ,בוט קרו ךא הנייהת הזמ תואצותהש תוירחאה תא הרותה תחקול
.הנשה לכ לע םתלועפל עגונב ןהו ,םמצע םירופ ימיל עגונב ןה ,הלגנהו

:(247 'מע ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת תבטב ב"יל רואב) יברה שיגדמ ,לבא

םידוהיל" ,רמאנש ומכ ,היתווצמו הרות יניינע םע הרושק םירופד החמשה םג
,"ןיליפת ולא רקיו 'וכ הרות וז הרוא" ,"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה
הלודג החמשל דע ,הלוכ הנשה לכ ךשמב היתווצמו הרותב החמשה תכשמנ הזמו
..."וישועב לארשי חמשי" ,רתויב

!ךורע-ןחלושב ןיד

.וטושפכ תויהל ךירצ "עדי אלד דע"ד ןיינעה םויקש הדבועה תא יברה שיגדה תופסונ םינשב
:(40 'מע ח ךרכ ג"ישת 'םחנמ תרות') ג"ישתב לשמל ,ךכ

!ךורע-ןחלושב ןיד והז ירהש ,החידב הנניא וז ,םייחל ורמיא

:(454 'מע ב ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת תנשב

אבומכ) הניש ידי-לע "עדי אלד דע" תבוח ידי םיאצויש ולא ומכ קר אל
ילבמ) וטושפכ "עדי אלד דע 'וכ ימוסבל" יוויצה םייקמ אלא ,(ךורע-ןחלושב
-יהיו ;ותוכז לודגו וקלח ירשאו ;(הזב אצויכו "תורשפ"ו "םירתיה" שפחל
.ושעי ןכו וארי ונממש ןוצר

:(109 'מע א"כשת 'שדוק-תוחיש') א"כשת םירופב

דצה ...םישוריפ המכ םג הזב םנשי "ימוסבל"ד בויחה ןיינעב רבודמהל ךשמהב
םיאצוי וטושפכ ןינעה תא םימייקמ רשאכש - אוה ולא םישוריפ לכבש הושה
!הבוח-ידי יאדווב

,היינש ,הנושאר םעפ ,'םייחל' רמול הרוה יברהש ךכב הלחה ט"לשת םירופ תודעוותה
,הזב ופיסוי ךכ-רחאו" .("םייחל רמול יאדו םיחרכומ תיעיבר םעפבש") תיעיבר ,תישילש
."'חבושמ הז ירה הברמה לכ'ו

קפס ונשיש ימ לצא" :וירבד שריפו ...!"ארמוחל אקיפס"ש זירכהל ךירצ" :דוע רמא ךכ-רחא
."ארמוחל אוה לכהש ירה - ךכמ תוחפ טעמ וא םייחל םימעפ עברא רמא אוה םא

לקשמה תבושת

.םירופב םג תולבגהה לע רומשל םיכירצ םימימתה ידימלתש םישרופמ םירבד םג ונאצמ תאז םע
:יכ (372 'מע ב ךרכ נ"שת 'תויודעוותה' - נ"שת הווצת תשרפ שדוק-תבשב) נ"שת תנשב ךכ

אלד דע"ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב םג
לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו 'וכ תולבגה םע ,לבא ,"עדי
.לארשי ינב

'םחנמ לכיה' םג הארו (242 'מע ב ךרכ ה"כשת 'שדוק תוחיש') ה"כשת זומת ב"יב םג ךכו
:(ז"לשת ןוויסב ו"כ ,א םוי 'תודיחי'ב) חנר 'מע ג ךרכ

הפקותב ["הרות תחמשבו םירופב"] הקשמ תייתש(ב הלבגהה) תודוא הנקתה
.הנקתה לע ורמשיש םיינש וא דחא לע עיפשת - הזב תרהזנ אלש ןוויכו ,תדמוע
תודיסחה ינייעממ


ארקיו תשרפ


ארקיו שמוח

עודיכ) םישמוחה ראש תא ליכמ אוה ,יעצמאה רפסה ותויהב ןכש ,יללכ שמוח אוה ארקיו שמוח
תוללכ לש התלעמ תזמרנ ארקיו םשב ךכו .(לאמשה וקמו ןימיה וקמ לולכ יעצמאה וקהש
:הרותה

הלעמלש ,ךרבתי ותומצעו ותוהממ האב האירקה ןכש ,ארוקה ימ רמאנ אל "השמ לא ארקיו"ב
.ארובה תומצע םע רשקתהל ןתינ התועצמאבש - הרותה תלעמ תזמרנ ןאכו .םשו ראות לכמ
ותוהמב םידחוימה ,ותמכחו ונוצר תא הרותב שיבלה ה"בקהש ,(זמ קרפ) אינתב ראובמכו
."לוכיבכ ומצע תא ונל ןתנ וליאכ הז ירה" ,ןכש ןוויכמו ,ךרבתי ותומצעו
(ב"לשת ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


ארקיו תשרפ

:ונוקל םדאה תדובעב הארוה הנומט - ארקיו - השרפה לש המשב

ליח לא ליחמ ךל !הלעתה :ונממ םישרודו םימשה ןמ ידוהי לכל 'םיארוק' העש לכבו תע לכב
!ךתדובעב

ךיגשיהב קפתסהל ךל רוסא - רגתא תאירק וז ,ההובג הגרדמ לעבל :וז האירקל םינפ יתש
הגרדמה לפשב אצמנש םדאל וליאו .רתוי םילענ םיגשיהל עיגהל רותחל ךילע אלא ,וישכע דעש
דוריה ךבצממ תולעתהל דימת ךחוכב לוכה תורמל ןכש ,שאייתהל ךל לא - דודיע תאירק וז
.הרואל הלפאמ תאצלו
(ב"משת ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

'ה דובכו" - ןכשמב היהש לודג רוא יוליג לע ונדמל ,ידוקפ תשרפ ,תמדוקה השרפה ףוסב
וליאו ;הלעמלמ אבה יוליג והזש ,"'וג דעומ להוא לא אובל השמ לוכי אלו ,ןכשמה תא אלמ
,הטמלמ אבש רוא ונייהו ,'ארקיו' לש הריעזה ף"לאב זמרנה ,טעומ יוליגב רבודמ ונתשרפב
.םיימשג רקבו ןאצ - םלועה יניינעב הדובעה ידי-לע

תשרפמ םיאבו םילוע הרותה רדס יפל ירה ,ידוקפ תשרפ יבגל ונתשרפבש הדיריה תורמל ךא
,םלועה ךותב יוליגה אלא ,ןכשמבש רואה יוליג הניא הרטמהו תילכתה ןכש .ונתשרפל ידוקפ
.ונתשרפבש יוליגהל המדקהו הנכה אלא וניא ידוקפ תשרפ לש הלענה יוליגהו
(ד"כשת ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(וכ,ה) הב המשאל השעי רשא לכמ תחא לע ול חלסנו

.המויסל השרפה תליחת ןיב רשק שי

ותביח :רמולכ ,הרותה ייוויצ לכל המדקש הביח לש האירק ונייה - "השמ לא ארקיו"
.הרותה תווצמ לע רבעש ידוהי יבגל ףא תמייקה ,לארשיל ה"בקה לש תימצעה

.םהל לחומו חלוסו םיבשל די ןתונ ה"בקהש ךכב יוטיב ידיל האב וז הבהא - "ול חלסנו"
(24 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"לארקיו תשרפ שדוק-תבש
רוכז תשרפ ,ב רדאב א"י


.הז רודמב םדוק ןויליג האר - םירופל תונכהו םירופ עצבמ תודוא

אחרט' עונמל ידכ ,תירחש תליפת ינפל רוכז תשרפל ינשה הרותה רפס תא לולגל יוצר
.1'ארוביצד

תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :תירחש
ההבגה ,שידק-יצח םירמואו 2(וב האירקה דע המיבה לע ראשנו) המיבה לע ינשה רפסה
.3"...רוכז" :(טי-זי,הכ םירבד) אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו

םישנ םג םיקסופ המכל .4הרותה ןמ איה רוכז תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל
תשרפ תעימשל תסנכה תיבל אובל [וניתורודב-] לארשי ישנ וגהנש יפכו ,התעימשב תובייח
.5רוכז

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (לוגס-יריצ) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
'רכז' ךכ-רחאו (לוגס-לוגס) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגס-לוגס)
.6"(לוגס-יריצ)

'קלמע' תא תוכהל - 'גהנמ'ה תא לטבל שיש לארשי ילודג ובתכ תורוד המכ ינפל רבכ
.7וז האירקב

.8ינשה רפסל הלילגו ההבגה

םיהיבגמו .רוכז תשרפל םיללוג אלא שידק יצח רחא םיהיבגמ ןיא דחא הרות-רפס קר שי םא
.ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל םיללוגו

.ריטפמה תיילע ינפלש האירקה ירחא דימת םירמוא שידק יצחה תא

.9(הל-ב,וט א-לאומש) "...יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

'ה רמא הכ' רוכז תשרפ תרטפה הירחא ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
.10הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'יתדקפ ,תואבצ

.'ךתקדצ' ןכו ,11'םימחרה בא' םירמוא

ינש םוי
12רתסא תינעת ,ב רדאב ג"י


םירוטפ - 15םוי 'ל לכ תדלויו ,14הקינמו תרבועמ ,13(הנכס וב ןיאש וליפא) הלוח
.16תינעתהמ

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .17רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.18הייתשל תונתהל ךירצ

.3.50 :רתויב המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .19"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.20'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:21תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,22הדימעב ןתוא םירמוא
:24ןלהלד רדסב ,23'לארשי רמוש'ו 'םוחר אוהו' ,ןונחת תרימא ירחא ןרמואל ונגהנמ

יכ / רובעיו ,25ךלמ ל-א / םוקב םדא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / וניוויק הווק
/ 26רפסמ יתמב / רובעיו ,ךלמ ל-א / ל-אה התא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ךמע
/ םינושאר תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 27ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א
ימ / וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 29ונעשפו ונעשרה / 28ונלוק עמש
;'הבוט הנש ונילע ךרב' :ובו ,31ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 30ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [32'רפסב ונרכז' אלו] '...ל ונרכז'

:הרותה תאירק

.33םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

.35הלעי - תירחשב והוארק םאו .34הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו ...םוחר ל-א 'ה 'ה" ,"...ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .36הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.37רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

עיפומ קוספב יכ ,"'ה"-ל "םשב" ןיב טעמ קיספהל שי 38"'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת

:לקשה תיצחמ

שדקמהו ןכשמה תמגודב םהש ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיבל טרפבו] הקדצל 'לקשה-תיצחמ' םינתונ
ןהילקש םידקה" ,םירופ סנל הרושקש לקשה תיצחמל רכז ,41החנמ ינפל 40תינעתה םויב [39
.42"וילקשל

,43ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ 'תיצחמ' לש תועבטמ שולש ןתונ דחא לכ
ג"ימ לחה וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ דחא לכ - םינפ-לכ-לעו ,לארשי לכ תא ללוכ הז גהנמו
גהנמה םסרופמ"ו] םפסכמ לקשה תיצחמ 'ג תתל םינטק םג וכנחיש - םיענ המו בוט המו .הנש
ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע םירוההש ןפואבו ,[44"תיבה ינב לכ רובע םג תתל
.45םולכ םהל רסחי אלש ךכ ,םהיכרוצל ףסכ קיפסמ דוע םהל ראשיישו ,הבחרה

:החנמ

,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו .46"תרחואמ העשב" - הליפתה
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל
.47שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,"ואצמיהב

.48הלעי - םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו ,הרותל תולעל והוארקו הנעתמ וניאש ימ

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא (הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,49וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי

.39'ונכלמ וניבא' אלו ,ןונחת םירמוא ןיא

ירבד' רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.50החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ

דע תונוזמ ינימו ,המודכו תוריפ םועטל רתומ שלח םדא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל ןיא
ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ לוכאל וליפא רתומ הלוחו ,הציבכ
.51

.6.14 :הלפשה רוזאב 'םיבכוכה תאצ'

ישילש םוי
םירופ - ב רדאב ד"י


.'ג ליל לכ - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

-םויו תבש ידגב שובלל םיבר םיגהונ ,םירופ ליל ,ברעב ינש םויב ,הליגמה תאירק תארקל
.52בוט

תרשע (ב .'ךלמה' תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.53"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

םא .55הליגמה תאירק עומשלו 54תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,העבש ךות (ל"חר) לבא
ול ןיאו .56ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב ןיא
גהונו ,העבש ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןיינעל תבשכ בשחנ םירופ .57החמש ינימ תוארל
האר ,תונמ-חולשמ ןיינעל .58וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תוליבא קר
.ןלהל

אלא] הרשע -הנומש םדוק תאז זירכהל םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא תיברע תליפתב
םשה תא רמאש רחאל רכזנ םא - 'םיסינה לעו' חכש .[ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיחפוט
ונל השעי אוה ןמחרה" :רמאי ןורחאה "ןוצרל ויהי" םדוק ךא .רזוח וניא ,הכרבה תמיתחבש
,ןכמ רחאל 59."...יכדרמ ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסינ
.39לבקתת-שידק םירמוא

םג=] םהב-אצויכו וידרו ןופלט ,[לוקמר] ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.60"ללכ םדא לוק הז ןיא יכ - [!יח רודישב אל

ונימימ םידמוע האירקה תעשב .61דמועמ הליגמה תא עמוש היה יברה :הליגמה תאירק
,63תרגאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה .62ארוק-לעבה לש ולאמשמו
,ארוק-לעבה םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה יברה ."64םיקלח השולשל איה הליפכהו
.66האירקה םויס דע 'תרגיאכ' ראשית הליגמהש דיפקה יברה .65םויב ןהו הלילב ןה

דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ תא הבוח-ידי איצוהל ןווכי ארוק-לעבה
.39"ונביר תא ברה" תכרב רחאל

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.67ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב זחוא ארוקהש םוקמ

,'יגגאה' :והשלכ ראותב 'ןמה' רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.68"הזב אצויכו 'ערה'

שיאו" ;(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.69(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

,(וט,ח) 'אצי יכדרמו' ,(א,ב) 'ידוהי שיא' :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) 'יכדרמ יכ' ,(זט,ח) 'םידוהיל'
.(י,ט) 'תרשע' תבית רחאל דע (ו,ט) 'שיא תואמ שמח' םילימהמ ,תחא המישנב אורקל ךירצ
ומכ [!םתוא ארוק ארוק-לעבהשכ אלו] זא ןיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא ארוק רוביצה
.70ןמה תרכזהב

'תינשה תאזה םירופה תרגיא'ו (וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.71"(טכ,ט)

.הכרבה תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא

.72"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש

שידק רמוא ץ"שה .שודק התאו .(םויב ןכו) הליגמה תא רוביצהו ץ"שה םיכרוכ 73ךכ-רחא
.39םיקידצ ךא .ארית לא .םותי-שידק .ונילע .(אמלש-אהי)

.75ארוקה ךרבי - ואל םאו .(74דמועמ) ןמצעל תוכרבמ - (דבלב) םישנל הליגמ ארוקה

לע ךרבמ (ודבל) ר"ומדאה לבא) 76רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.(77םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל דיחיב םג הליגמה תאירק

,חכש םא .ןוזמה תכרבב 79'םיסינה לעו' רמאיו ,78"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"
:רמאי ,בוט-םויד 'ןמחרה' םוקמב לבא .רזוח וניא ,הכרבה תמיתח לש םשה תא רמא רבכו
ימיב .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה
.80"...יכדרמ

:תירחש

.39שידק יצח .'םייפא ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא .םיסינה לעו - הרשע-הנומשב

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
עמש אלש ימ .6(לוגס -יריצ) רכז ךכ רחאו (לוגס-לוגס) רכז םיארוק - 'קלמע רכז' .דחא
הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב ןווכי ,רוכז תשרפ
.81וישכע תאז ןתונ 'לקשה תיצחמ'

.82הליגמה תאירק רחאל לומל םיגהונ :הלימ תירב

.63"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,83ונייחהש ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.39םירופ תדועסו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ תווצמ לע םג ונווכי ונייחהש

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,85'בקעי תיב' םירמואו .84לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.86"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.87

-תאצ דע (הכרב אלב הליגמה תאירק) דבעידבו .העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז
.88םיבכוכה

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ חולשמ
-םינש ךות וירוה לע (ל"חר) לבאלו םישולש ךות (ל"חר) לבאל תונמ םיחלוש ןיא .89התוערל
םילכאמ אלא חלשי אל ךא ,תונמ חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה .90שדוח רשע
.91תונדגמ אלו

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל תונתמ
םינויבאל תונתמב תוברהל בטומו ,92חבושמ - םינויבאל הקדצו ויערל תונמ חולשל הברמהו
בל חמשל אלא הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ
93"םיאכדנ בל תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע
.

.94"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.95חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ-חולשמש םירמוא שי

תתל םילוכי 'םינטק ינטק' םגו] 96םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
ןמה תאכהב ומכ ,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,[97הקדצ תפוקל 'םינויבאל תונתמ'
תויחה ,תומימתה לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב
השענש "םירופב (תוכיסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו
.98םינטקה ידי-לע רקיעב

'תונמ חולשמ' םידליה ומייקי דמעמ ותואבו ,םירופה םויב 'םידלי יסוניכ' ךורעל יאדכ
.99'םינויבאל תונתמ'ו

.100הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

לבא .החנמ תליפת םדוק ,לקשה תיצחמ םויה םינתונ ו"ת םילשוריב 'ד"בח ללוכ חול' יפל)
.(40 הרעה ליעל האר

:החמשו התשמ

-לכ-לעו] 102םויב הדועסה תא ליחתהל שי .101"הדועסה ךכ-רחאו ,תמדקומ החנמ תליפת"
לעו' רמוא ,םויב ליחתהש ןוויכ ,הלילב הכשמנ םאו .[העיקשה ינפל תיזכ לוכאל שי םינפ
.103ןוזמה תכרבב 'םיסינה

.104החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,102"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.105םירופ תדועס תווצמ םייקל

.106"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

.107םירופ תדועסב (רשבב םיאלוממ םינוסיכ=) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

םע לבא ,'עדי אלד דע'ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב"
המכ רבודמכ ,לארשי-ינב לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תולבגה
ןוויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,תודיסחה תרותד תולבגהה יפ-לע תויהל ךירצש םימעפ
.108"סופדב םגו ,םימסרופמו םיעודי םירבדהש

אלד דע'ב םגש ןוויכ ,הלילב בוש םידעוותמ ,ותיבב דחא לכ לש הדועסה רחאל ,ונייח-תיבב
.109רתוי הלענ ןפואב 'עדי אל'ל עיגהל ידכ עגייתהל שיו ,וזמ הלעמל וז תוגרד שי 'עדי

.63"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

.110םירופב םג (הרואכל) תדמוע הפקותב - הקשמ תייתשב הלבגהה תודוא העודיה הריזגה
-לכ-לעש ,111וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש םימעפ ויה לבא
112רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה דחא םינפ
.

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.113הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.114'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
"גחה ינפל םוי םישולש" םיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.115

.116'קאזאק פאה' רישל םיגהונ

,יעיבר םוי
םירופ ןשוש ,ב רדאב ו"ט


.תוזרפה ירעב לומתא רומאכ גהונו ,םירופ םוי אוה ק"היע םילשוריב

.117המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיח ריעב

.118החמשו התשמב תצק ןיברמ .תינעתבו דפסהב רוסאו ןונחת םירמוא ןיא :תוזרפה ירעב

;ומצע םירופה םוי לש וזמ הבר החמשב םויה ףיסוהל שי (םילשוריב םג רחמו) תוזרפה ירעב
שדוחד ןורחאה םויבש דע ,שדוחה ימימ םויו םוי לכב ןכו ,רתוי הלודג החמש - ז"ט םויב
.119רתויב תגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא

ךמסימ" הלואגה ןינע םג ףסותינ םהבש ללגב ,רתוי הלודג החמשה םירופ ירחאש םימיב
.120חספ תלואגל םירופ תלואג ,"הלואגל הלואג


.הנורחאל םסרפתנ וא שדחתנש המו השעמל תוארוה איצוהל ,תורעהב טרפבו ,ונרציק תוינכט תוביסמ (*

.ותעב-רבד חול (1

.ב"יס י רעש םירפא-ירעש (2

.ד"בח-ללוכ חול (3

אקווד וז תבשב - האירקה יטרפ ךא ,רוביצב האירקה ןיינע םצעל קר הנווכה] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (4
ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ג"הושבו 3 'עה 341 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר ,ןנברדמ םה 'וכו
'תויודעוותה' הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח מ"דשת

:ןלהל] 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ואבוה ןודנב 'וכו יברה תוחישב םינוש תונושל .ג"משת רוכז 'פ תחישמ (5
'מע ,(ב"סשת םילשורי ,'םחנמ לכיה' תאצוה ,'הליגמ ירעש'ו רתסא תליגמ םע דחי ספדנ) רדא שדוח ['רצוא'
.המר

.(חס 'יס ט"ח קחצי-תחנמ ת"וש) דבלב םישנל התאירק לע הרותה תכרב ךרבל ןיא

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה-רפס (6

,לוגסל יריצ ןיב ללכ םילידבמ םניאש ק"הראב גוהנה אטבמב וא ידרפסה אטבמב הרותב םיארוקה הלאל ,הרואכל
.הז לכל םוקמ ןיא

.18 'מע טק ןוילג 'תורשקתה'ב הז ןיינעב אבומה הארו .טנר 'מע ה"ח ףסוי-טוקליב ואבוה (7

.זט 'יס ה"ח הרות-ןינק ת"ושב פ"כו) ינשה ת"סה תהבגהל דמוע וניא ןושארה ת"סה תא זחואהש םיליגר (8
ןמ רוטפ הווצמב קסוע םעטמ ,לקתת 'יס םידיסח -רפסב ןכ עמשמ הרואכלש ,לארשי-ישא 'ס ח"מהעב ינריעהו
.(ד"כע ,דסח רוקמב ש"עו ,ןהיתש םייקל לוכי הרואכל ירה ע"צו ,הווצמה

(ב"נשמב תועדה) .ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (9

.ץקמ פ"ש ,ד"בח-ללוכ חול (10

ףוס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי-םויה (11
.ד"בח-ללוכ חול .גי ק"ס

.371 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקילב האר ,'רתסא תינעת' םשב שדוחמ םעט (12

.(ו ק"ס נ"קת ח"הכ) חכ-ישושת םינקזו ,(םש) םיניע באכמ הברה רעטצמה ןכו .א"ס ו"פרת 'יס א"מר (13

לאירבג-יעטנ האר) לעופב - הקינמו ,הריתי השלוח תשגרמש וא םוי 'מ רחא תרבועמב ונייהו .םש א"מר (14
.(נ"שו ,ה"פ םירצמה ןיב

.םש לאירבג-יעטנ ,(ה"ס לש 'יס ז"הדא ע"וש) הלוחכ הניד (15

רעשב ו"פרת 'יס ב"נשמ האר .ןיליקמ םיברו ,םיקסופב ונד וז תינעתב התשמה ימי 'זב הלכו ןתח ןיינעל (16
ב"ח תעד-הוחי ת"וש ,ב"ס אמק 'יס ע"ושוציק ,חכ ק"סו ז"טקס ו"פרתו י"קס ט"מקת םייחה-ףכ ,זט ק"ס ןויצה
.נ"שו ד-ג"ס ה"כפ ב"ח ןיאושינ לאירבג-יעטנו ,חע 'יס

'מע בכ ךרכ ש"וקל ,ג"פ ת"הגא הארו .רחשה תולעב ליחתמ םוצהש 'כ 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיסב (17
.12 ןויצ י"ע 494 'מע ב"ח ב"נשת שדוק-תוחיש .17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה'ו 313

לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ק"גאב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (18
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל תאז השוע םאב תועידה

רעש ולש ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע םיגהנמה-רפס (19
הז חולב אבוה) ז"טשת ד"בח-ללוכ חולל יברה תוהגהבו גיש 'מע ז"טח ק"גאב ףאו .ש"ייע ,ח"ס םיאולימה
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (םויהל

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (20

.394 'מע ב"סשת יהלש ק"הא ת"הק תאצוהבו .359 'מע 'ה תליהת רודיס (21

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (22

תוחילסה רדסל המוד וניאו) ישימחו ינש ימיב הלחש רוביצ תינעתב יברה לש ןיינמב דימת וגהנ ךכ (23
.('תוחילס'ה חסונב 'לארשי רמוש' ללכנ םש יכ ,הילדג-םוצד

גהנמ - תוחילס'ה ףוסבש יברה לש 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (24
.'ד"בח

רמוא היה אל ,(ח"משתו ה"כשת תולבאה תונשב הביתה ינפל ורבעב ןוגכ) רוביצה םע ללפתמ יברה היהשכ
רמא זאו ,'תוחילס'ה תרימאל קר רוביצה לא אצי ו"כשת תנשב ךא ,הליפתה רדסב ורמא רבכש ןוויכ ,'ונמשא'
.(נר 'מע 'רצוא') הליפתה רדסב ולצא הז היה אלש ינפמ 'ונמשא'

תאצוה 'ה תליהת רודיסבו .'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (25
.ב"סשת יהלש ק"הא ת"הק

לכ ןיב םג ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ח"משת רתסא תינעתמ ואדיווב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (26
.תיבו תיב

אלל ,'ךתעושיב ונדקפ' ל"צו .406 'מע ב"סשת יהלש ק"הא ת"הק תאצוהב .347 'מע 'ה תליהת רודיס (27
.'ד"בח גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,ו"או

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (28
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ "...ונרס ...ונמשא ...א"וא" םיגלדמ (29

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (30

.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (31

ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ םירמוא אלא ,ןזחו להק קוספב קוספ 'ונכלמ וניבא'מ קלח רמול ונגהנמ ןיא
.(בק 'מע ירשת-לולא 'רצוא')

'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג ט"משת תנשמ לחהו ,'ה-תליהתו רוא-הרות ירודיסב
.אק 'מע םש 'רצוא' - (א"שת .י.נ) א"ות רודיסל ןוקיתה חול פ"ע תאזו ,(קורושב

.45 'מע םיגהנמה-רפס (32

.םש םיגהנמה-רפס (33

,י 'יס א"ח םיאולימה -רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (34
.(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו

-ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב
זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ 'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא
רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש

.ד"בח-ללוכ חול (35

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (36

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (37

,ת"הרקל רשקב קר חולב תאז כ"שמו .הליפתב הרימאה לע תאז 'כ (םהרדובא םשב ,ה ק"ס ח"סקת) א"גמב (38
ם"ארה פ"כו ,ע"בארו ם"בשר 'יפכ ,ארק 'הש - םעמשמו) םימעטה יפכ אקווד אורקל םיבייח םשש ןוויכ ל"י
םג .י"שר תעדב דוד ירבדהו א"וגה פ"כו ,לאנברבאה 'יפכ) ארק השמש שרפל ןכתיי הליפתב לבא ,(י"שר תעדב
.(הנ-חמ תויתוא םש המלש-הרות האר ,תועדה 'בל םוקמ שי ל"זרדב

ש"הס39 האר ,הטושפכ םיינעל וז הקדצ תניתנ תלילש ו"ח הזב ןיא ךא .ב"משתו ד"כשת םילקש פ"ש תוחישמ (39
םיאבגה םיחינמשכו .גנר 'מע 'רצוא' - (320 'מע א"ח א"שנת ש"הסו ,182 'מע א"ח ש"וקל) 303 'מע נ"שת
.םינתונ הרטמ וזיאל שרופמב הב ןייצל יוצר ,הרעק

הזל שיש אלא ,םירופ ינפל הניתנה תמידק קר הז ןיאש הארנ וז ןושלמו .םירופ יגהנמ - םיגהנמה-רפס (40
ק"ס םש םייחה-ףכבו .(ד"צרת 'יס מ"דב אבוה ,אכת 'מע ל"ירהמ) םירבדה רוקמב ש"מכ ,תינעתה םע יניינע רשק
.ק"שצומב םירופ לחשכ םג זא ותיתל שי הז םעטמש ,םייסמו ."רפכל תינעתה םע הקדצ אהיש ידכ" ראבמ הכ
ותיתל ד"בח-ללוכ חולב ש"מכ אלו ,םייח-ץע חולב ש"מכו ,ו"ת םילשוריב םג זא ותיתל ךירצ ז"פע הרואכלו
.ע"עו .םיזרפד-םירופ תחנמב

.ל"ירהממ א"ס דצרת א"מרה פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (41

.299 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (42

נ"שת 'תויודעוותה' - םדאה ירדגמ הלעמלש הדובע ונייהד ,לכל הוושה םוכס תחא-תבב הניתנ :הניינע (43
(ב .םילקש 'פב 'המורת' בותכש םימעפ 'ג דגנכ - ד"צרת ס"ר ח"וא א"מרב (א :הזל םימעטהמו .311 'מע ב"ח
םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס ר"א ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ) םירפסב אתיאדכ ,רתסא ימיב ונעתהש םימי תשולשל זמר
- שממ השודקל הלעי ןכא םויה ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס ןתיל שי תינעתה
המ ומייק" םירופב הרות-ןתמל זמר "יאתילת םעל יאתילת ןיירוא" ד"ע (ג .המק 'מע ,רדא ,םידעומה-ירעש
.332 'מע ב"ח א"שנת 'תויודעוותה' ,"רבכ ולביקש

תחיש ,גמתת 'יס םולשו -םייח-יכרד ,זכ ק"ס םש םייחה-ףכ ,תוינומיימ תוהגהמ ג ק"ס ד"צרת א"גמ (44
.םרובע תתל ךירצ באה ןיא ,םמצעב םינתונ םה רשאכ הרואכלו - .גנר 'מע 'רצוא' - ט"משת רתסא תינעת

תינברה דעב םג לקשה -תיצחמ ןתונ ר"ומדאהש ,םש םיגהנמה-רפסבו .787 'מע ב"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (45
."םהמ םילבקמ - ולקש םא" (ה"מ א"פ םילקש) ונינשש ומכו .כ"ע ,םינטק תונבו םינבו

ש"מכ אלו ,"לקשה תיצחמ"ל ןינתונש רמולמ ןירהזנ ןיאש חוורה גהנמכ עמשמ "לקשה תיצחמ" ןושלהמ ,בגא
ב"ח ם"שרהמ ת"וש ,מ 'יס ברעמו חרזמ-ינואג ת"וש ,ג"ער רדס ,ד"ה א"כפ םירפוס תכסמ פ"ע) דועו י"א חולב
ראבתנ םעטהו .(טסת 'יסב "חספל רשב דחייל אלש" ששחה ד"ע) "לקשה תיצחמל רכז" אקווד רמול (דועו דע 'יס
יכ" קוספהמ דומילהמ ןכו ,םש 'סותו י"שרו א,ט ב"ב 'מגהמ חכומש ןוויכ ,219 'מע ו"כשת שדוק-תוחישב
ש"וקל םג הארו .ש"ייע ,'הקדצ' הניינע איה םגש - הקדצ יניינעל ,לקשה תיצחמב רמאנש "םישוע םה הנומאב
.287 'מע א"ח ט"משת ש"הס .469 'מע אכ

,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע - הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (46
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ "הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש

םויס רחאל דיימ צ"ת תחנמב שידק-יצחה תא ליחתה ,ץ"ש יברה היה רשאכ (םג)ש ,הארנ ואידיווה יטרסב (47
תא וריזחהו 'וללהי' ורמא ותרימא ידכ-ךותו ,(ק"ש תחנמב ונגהנמ ד"ע ,קספה עונמל ידכ) הרטפהה-תוכרב
.ק"הראל ת"סה

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח-ללוכ חול (48

פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .טמשנ וז תינעתבו ,'וכו תבטב הרשע ,ג"וצב 'ד"בח ללוכ חול' (49
-טוקלי הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע ה"ח ףסוי

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (50

.ב"צרת ס"וס הרורב-הנשמו א"מר (51

גהנמה טשפתנ תונורחאה םינשבו ,ונייח תיבב ונרודבו ,ד"בח תוליהקמ הברהב םימדוק תורודב וגהנ ךכ (52
אוה םיגהנמה-רפסב הז גהנמש תורמל) ויתוחישמ תחאב ךכ הרוה יברהש א"יו ,םוקמ לכב ד"בח ידיסח ןיב
ש"ייע ,14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' .דנר 'מע 'רצוא' - ("םיברל הארוה םניא"ש 'ר"ומדאה יגהנמ'מ ןושארה
תאז בתכש םיגהנמה-רפסב עמשמ ןכו .ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש ואיבה ה"צרת 'יס הרורב-הנשמו םייחה -ףכב)
.(439 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' םג האר .לקשה תיצחמ תניתנ ינפל

- שדוק-תורגיא 'סב ספדנ וז הליגממ םידומע ינש לש הנטקהב רורב םוליצ .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (53
.21 'מע לומ ,ז"נשת ןילקורב ,ש"רהמ ר"ומדא תודלותה -רפסבו ,מק 'מע ,ג"נשת ןילקורב ,ש"רהומ ר"ומדא
.וסר-דסר 'מע 'רצוא'ב וז הליגמב הביתכה ןפואו חסונה לע םיפסונ םיטרפ האר

עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו .אסת 'מע ךורב-ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר (54
.(םש ש"החמו א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה שאר ברע לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (55

דעב םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,ונייחהש םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (56
.דמר 'מע ה"ח ףסוי -טוקליב ונמסנ ,םינורחאה בור תעד ןכו .ש"ייע ,ומצע

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה-רשג (57

.אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (58

ח"מפ לארשי-ישא 'סב האר) ינשה ןוצרל ויהי םדוק הנווכהו .םש םייחה-ףכו ב"נשמ ,ב"פרת 'יס ר"א (59
.(נ"שו ,י הרעה

.496 'מע א"כ ךרכ .336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל (60

.הנר 'מע 'רצוא' (61

.דנר 'מע 'רצוא' (62

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה-ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (63
.ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ

םיקלח 'גל םילפוכ ונגהנמלש םעטה שופיח ךירצ .הנר 'מע 'רצוא' .םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה-רפס (64
.(ותעב רבד חול - העירי ג"ע העירי ,םיבר םיקלחל םילפקמ םלועה גהנמל) אקווד

.בכ ק"סוס םש םייחה-ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (65

.הנר 'מע 'רצוא' .ונ ע"ס ,םילשורי-ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה-ףכב הארו .םש (66

.טי ק"ס םש הרורב-הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (67

םוקמבו ,'ןמה' לכב (תילאמשה וא תינמיה) ולגרב הכמ יברה היה ללכ-ךרדב .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (68
וב ונגינש 'ןמה'ב קזח רתוי הכה םימעפל .רתוי בר ןמז ךשמבו רתוי תשגרומ האכהה התיה ראות הזיאב רכזנש
.(תומדוק םינשב 'תורשקתה'בו ,זנר 'מע 'רצוא'ב האר) 'אתדמה ןב ןמה'ב וא

םיאבגה דגנ ויתוחישב רביד םימעפ המכו ,'ןמה תאכה'ב םישיערמ ויה םידליהש העשב ךייחו האנה ןיגפה יברה
.(םש 'רצוא') ...הקד הממד לוקב 'םחרכ לעב' םיכמה דגנ ןכו ,םתוא םיליבגמו םידליה 'לובליב'מ םיששוחה

.נ"שו ,חנר 'מע 'רצוא' ,םש םיגהנמה-רפס (69

.םש 'רצוא' הארו .יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכ ,'ד"בח ללוכ חול' (70

.(דבלב 'תאזה תרגאה' - דועו ,השמ-הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"גמב) .םש םיגהנמה-רפס (71

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (72

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןיינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .ד"בח-ללוכ חול (73
,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ - תודיסחה ד"עו הלגנ פ"ע תאז ראבמו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
ע"ס ב"ח ז"טשת 'תויודעוותה') המצע החישב] ףידעש - אנקסמהו .ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ - םידעומה ירעש'
עמשמו ,תאז ריכזה אל תהגומה החישב לבא ,אסר 'מע 'רצוא'ב קיתעה ןכו ,ךכ גהני רוביצהש יברה שיגדה (157
ריאהל הליגמה יניינע וכישמי הז י"עש ,הנורחא הכרב רחא דע החותפ הליגמה תא ריאשהל [ץ"של םג עגונ הזש
,'רצוא') הכרבה תעשב ךכב ךישמהו ,האירקה םויס םע הליגמה תא לולגל ,ללכ-ךרדב ,לחה ומצע יברה] .יוליגב
.[םיברל הארוה וניא הז ןבומכ לבא ,(ש"ייע

.ג"ס ח 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (74

,"הליגמ עומשל" וכרביש ,דועו םש א"אב ג"מרפו ה ק"ס ב"צרת 'יס א"גמו ,ב"ס ט"פרת 'יס א"מרב (75
תא ארוק היה יברהש א"י .ליגרכ וכרביו האירקב םג תובייחש ל"סו ז"ע קלוח (םיטוקילבו) ט"פרת 'יס ח"רפהו
.'הליגמ ארקמ לע' ןמצעל וכריבו ,ברה תיבב םישנל הליגמה

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (76
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלשה -ךורעה םג פ"כו ,יח-שיא-ןבו יכדרמ-רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה-רפס (77

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (78

.זער 'מע 'רצוא' ,'לודגמ' אל לבא (79

.א"ס ב"פרת 'יס א"מרו ע"וש (80

שי ,קחמ אל יברהש המ לכ ןכא םא ןכו ,חולה לע היגה יברהש םינשב ךכ בתכנ םא ב"צו) ד"בח-ללוכ חול (81
.הליחתכל התניתנ ןמז והז ד"צרת 'יס א"גמה תעדל .(גהנמל רושיא

'יס ד"הת תעדכ ,(18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (82
ס"וס ג"מרפהו ג"צרת ס"וס א"רגהו ח"רפה ,אנר 'יס א"ח ז"בדרה ת"וש ,ב"סר ס"וס ד"וי תיבה-קדבב י"ב ,וסר
.ל ק"ס ג"צרת 'יס םייחה-ףכב אבומכ םידרפסה גהנמו ,ןלהלד ל"ירהמב ההגהב אבוהש טרופקנרפ גהנמ ,ז"פרת
ש"מכ םיזנכשאה םלועה גהנמ ןכו ,ל"ירהממ םש א"מרה פ"ע ,הליגמה תאירק ינפל לומל בתכ ד"בח-ללוכ חולב
.חער 'מע א"ח תירבה-רצוא .נ"שו ,וכת 'מע ל"ירהמ הארו .א"חהמ ז"פרת ס"וס ב"נשמה

.הצ 'מע לאירבג-יעטנב ןמסנ ,'יכדרמ' קוניתל אורקל םיגהונ שי

.נ"שו ,חסר 'מע 'רצוא' ,םש םיגהנמה-רפס (83

ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :(ז"הדאמ אל) ספדנ 'ה תליהת ירודיסב (84
םיגהנמ-ירקח 'סבו ?ה 'יעס גכ בכ תוא א"יפ ללוכה-רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב םש הפסונ
.ג"צרת ס"וס הרות-לארשי-גהנמ .זסר 'מע 'רצוא' הארו .ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט ראבתנ גכר 'מע

.גכ תוא םש ללוכה-רעש (85

.המק 'מע 'םירופ - םידעומה-ירעש' (86

.םש 'תורשקתה' (87

.כ"ונו א"ס ז"פרת 'יס ע"וש (88

.ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (89

תיזכ פ"כעו ,הנמ לכב תיזכ הליחתכל ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחיש האר ,תונמ חולשמ תודוא
,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה לע חנעפ-תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו .דחי
.ש"ייע

- (ה"כשת) ומא לע תולבאה תנשב ,ול וחלשי אלש םסרפל יברה הרוה ןכ .ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ (90
(ג"נשת) םידעומה-חבש 'סב ש"מכ אלדו ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרהמ) טי 'עה ה"לפ ב"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנ
ףוסבש ת"ושב םש - (ח"משת) תינברה לע תולבאה תנשב יברה תארוה - 'ל ךות םיבורק ראש לע ןכו .(ג"ס ד"יפ
.ב 'יס רפסה

'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח-רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (91
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה-רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (92

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ והיעשי (93

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה-רפס (94
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

ןכו ,דועו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקלב אבומ ,ו"סוס 'םירופ תכרעמ - םיניד תפיסא' דמח-ידש האר (95
תונמ חולשל לארשי גהנמש ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .םינורחאב
.רדע 'מע 'רצוא' םג הארו .תוקוניתה י"ע

-תשודק האר ,םינויבאל תונתמ דחוימבו .םש א"ח ח"משת תוחישה-רפס ,תונמ חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (96
.הינש השודק יול

.561 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' (97

מ"דשת 'תויודעוותה' - םיניינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (98
.המק 'מע ב ךרכ םחנמ-לכיה האר - םירופב תונבל תוגצה ד"ע .דועו ,1239 'מע ב"ח

אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש יברה הרוה 279 'מע א"ל ךרכ תוחיש-יטוקילב
.תובהלתהב

.מ"שת רדא 'ו ,המורת פ"ש תחיש (99

.484 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (100

.ה"גהב ב"ס ה"צרת ח"וא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חולו ,םש םיגהנמה-רפס (101

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה-רפסב

- ו"ט לילב היה הרקיעו ,םויב הליחתה קר וניתובר לצא לבא ,םויב ל"צ הדועסה בורש 'כ םש א"מרה (102
.ט"ישת םירופ תחיש

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (103

.ותעב רבד חולב ז"ע קחצי-תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .םש א"מר (104

.י 'יס 'םירופ - םידעומה-ירעש' (105

.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה-רפס .א,חצ רוא-הרות (106

ל"צש 'םירטוש'ה תא םירופב ןיאש אתיא מ"כבו 135 'מע א"ח נ"שת ,454 ,391 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב
ןיינע הזמ היהי אל יאדוובש החטבהה הנשיש ןוויכ ,ע"ושוטו ם"במרב קספנכ השודקה ךפיה עונמל ידכ ט"ויב
ןניאש תותכ 'ד יניינע םירופב ירמגל לולשל זרזמ 1180 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה'ב ,ךדיאמ .יוצר-יתלב
.[םיצל ,ערה-ןושל-ירפסמ ,םינרקש ,םיפנח] ל"משח ןנמיסש ,הניכש ינפ ןילבקמ

.זער 'מע 'רצוא' ,58 'מע םיגהנמה-רפס האר (107

ךא] וטושפכ 'עדי-אלד -דע' םייקל יברה הרוהש םימעפ ויה םנמא .372 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' (108
ןבומכו ,45 'מע ב"ח ב"ישת 'תויודעוותה' האר ,'הריזג'ה ינפל םג ךכמ תוגייתסה התיה םירוחבל סחיב
התואל ודי-לע התחדנ 'הקשמ'ב הלבגהל העודיה 'הריזג'הו [א"לשת םירופב ןוגכ ,ל"נכ הרוהשכ םג הירחאל
'מע 'םימת ךרדב הליכשא' 'סב םג קתענ הזל ךיישה עטקה) א"משת ינימש פ"ש תחישב הנווכה הזל הארנכו .העש
.הרות-תחמשל רשקב עש-טסש 'מע ירשת-לולא ךרכבו ,צר 'מע 'רצוא' הארו .(181

.ךליאו 1420 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעותה' (109

לש ןפואב ויהיש ידכ ,םירופה ימיל רשקב תויודעוותה 'ג ךורעל יברה עיצה 351 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב
.ש"ייע ,'הקזח'

רודמב אבומה האר לבא .חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה 'סב ספדנש 'תודיחי'ב הנעמב םהמו ,מ"כב שרופמכ (110
.הז ןויליגבש 'יבר יצוצינ'

.1478 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' ןוגכ (111

.980 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה'ב ספדנש ובתכמב ןיינעה רואיב (112

.1426 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' (113

.גפר-טער 'מע 'רצוא'ב הארו ,םש םיגהנמה-רפס (114

ב"ח ח"משת ,1280 'מע ב"ח מ"דשת ,977 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' האר .א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (115
.דועו ,399 ,339 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע

תא ונגינ םהבש םינמזה ןיב םירופ רכזנ םימעפל .ב"לשת םירופ תחיש (דכ ןוגינ ,םינוגינה-רפס) (116
תויודעוותה םויס תארקל ונגנל תועיבקב הוויצ יברה .(א ןוגינ ,םש) ז"הדא לש 'תובבה עברא' ןוגינ
.ג-בצר 'מע 'רצוא' - (גכ ןוגינ ,םש) 'רעיב לוק' םג ןגנל הוויצש םימעפ .'יצירושז עינ' וירחאו ,םירופה

.423 'מע ט"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (117

'מע א"ח ז"כשת שדוק-תוחישב ךא .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר ,ג"ס ו"צרת 'יס ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (118
.ש"ייע ,החמש הברה היהתש ךירצ ,ןידה תרושמ םינפל ל"צש ןוויכש ,אתיא 482

ו"ט דע אלא תארקנ הניאש ורמא הליגמה תאירקל עגונבש ףא :ראבמו .1274 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל (119
:רמאנש ומכו ,"רדא סנכנשמ" ל"זח ןושלכו ,שדוחה ימי לכל עגונ "החמשב ןיברמ" יוויצה לבא ,שדוחב
,יובירו הפסוה ילב ,םימדוקה םימיבש הדימה התואב איה החמשה רשאכ ...ןכ םאו ."םהל ךפהנ רשא שדוחהו"
.('תושדח םינפ' םעפ לכב ךירצ םינתח תכרבל ןכלש) הנשייתנש ןוויכ ,החמשה תומילש הניא

.א"לשת הרפ פ"ש תחיש (120


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il