- ב"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'ב-רדאב ז"י * הרפ / וצ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גחה םדוק םוי םישולש תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


חוכ תנתונ "הרותה תקוח תאז"
"בושו אוצר"ד הדובעל


תווצמהו הרותה תוללכ לש דוסיה אוה "בושו אוצר"ד ןיינעה
השודק תכשמה ןכו ןוילעה השרוש םע ידוהיה תמשנ רוביח -
םג םה "בושו אוצר" ,ךכל רבעמ ךא * ימשגה הזה םלועל
,הלעמל ףואשל - ידוהיה שפנ לש היוצרהו הנוכנה העונתה
ר"ומדא ק"כ תחישמ * יד ילב דע הלילח רזוחו הטמל דירוהל
ונרוד אישנ


יכ ,("הרפה תקוח תאז" אלו) "הרותה תקוח תאז" תארקנ הרפ תשרפש הזב 1רואיבה עודי
וילעש בושו אוצרד ןיינעה יולגב ףקתשמ הזב ,"הרותה תוללכ אוה המודא הרפ 1תווצמ"
:תווצמהו הרותה תדובע תוללכ דסוימ

םייח םימ וילע ןתנו" (ב ,רפאל הרפה תפירש (א םיניינע ינשמ (ללכב) לולכ הרפה השעמ
.ורהטל ידכב תמ-אמטה לע וזיה הזמו ,םימה םע רפאה תא וברעו ,2"ילכ לא

האלעה ,בושו אוצרד םיווקה ינש םניה (םימו רפאל הרפה תפירש) ולא םיניינע ינש
(ועבטב) ךשמנ שאש יפכ - (האלעה) אוצרד העונת איה שא ידי-לע הרפה תפירש :הכשמהו
ושרושל) ,הלעמל הטמלמ הלוע שאה היה ,שאה זחאנ ובש ימשג רבד אלולו ,הלעמל הטמלמ
ךומנ םוקמל הובג םוקממ םידרוי םימ - (הכשמה) בושד העונת םה םימ .3(שאה דוסיב ורוקמו
םמוקמב םידמוע םה ירה - (ךומנה םוקמב) רושימ םוקמב םיאצמנ םימה רשאכו ,4
(המודא הרפ די-לע) הרהטה היהתש ידכבו .ןמזה לכ הלעמל ךשמנש שאהכ אל ,(תובשייתהב)
.תועונת יתשד רוביחה תא םיכירצ

אוצרד ולא םיניינע 'ב 5לע" יכ - "הרותה תקוח" איה המודא הרפ תווצמש ךכל םעטה והזו
דוחייהו רוביחה היהיש - "תווצמהו הרותה רקיע לכ דסוה [6הרפה השעמ ןיינע תוללכ] בושו
םדמעממ ,םלועב וקלחו ומצע תא (הלעמל הטמלמ) תולעהל :(בושו אוצר) הכשמהו האלעהד
דקות דימת שא" ,שא יפשרכ הבהאב אוצרו הקושתה ידי-לע - תוקולאב הלעמל וללכיש ימשגה
,8"'הל ןברק םכמ - בירקי יכ םדא" ,'הל ןברקכ ומצע תא בירקיש ,7"הבכת אל חבזמה לע
,תוקלאו השודק הטמל הלעמלמ ךישמהל הז םע דחיבו ,9הלפתה תדובע ידי-לע - תוללכבו
.הטמל השודק םיכישממש ,תווצמה םויקו (4םימל הלשמנש) הרותה דומיל ידי-לע - תוללכבו

הצפח"ש 10"םדא תמשנ 'ה רנ" ,ותמשנד רוביחה :ףוגב המשנכ ,ומצע ידוהיב הזש יפכ לחה
תדרל רפעה עבטו ,רפעמ ודוסיש ופוגו ,11"ה"בקהב הרוקמו השרשב קבדיל העבטב הקשחו
.הטמל

היהתש לעופו ,דוריה ובצממ םלועה תא הלעמ אוה - תימשגה וזלה ץראב םג אוה לעופ ךכו
יפכ םלועב השודק ךישממ - הז םע דחיבו ,(אוצר) 12"הנוק ןוצר תושעל התצר"ש םש לע ץרא
.(בוש) ומוקמב דמוע אוהש

ןוילע -ןוילעה תא (בושו אוצר ידי-לע) דחאלו רשקל - םיניינעה לכ תילכת לעפנש ךכו
םג - "דחא" לע ףסונ) םלוע לש ודיחיל דחאל םידחאתמ םהש ,רתויב ןותחת-ןותחתה םע רתויב
,םייכפההו ,(בושו אוצר ,ןותחתו ןוילע) םייכפה דחאל ותלכיו וחוכב אקוודש ,("דיחי"
ןוילעו ןותחת לשו ןותחתו ןוילע לש בושו אוצרה ידי-לע יכ - הזל םיעייסמ ,בושו אוצרה
.13םהיניב תומילשב דוחיה היהנ

תקוח") "תווצמהו הרותה רקיע" אוה (המודא הרפ תווצמב יולגב אבש) בושו אוצרש תויה
תא הפיקמ בושו אוצרד הדובעהש ,ןבומ ירה - 14ונוק תא שמשל ארבנ ידוהי לכו ,("הרותה
תיקולאה שפנד ןה ,םתדובעב תוגרדה לכו ,םינטקבש ןטק דע םילודגבש לודגמ ,לארשי-ינב לכ
.15תימהבה שפנד ןהו

אוצרהש ךכ לע ףסונ)ש ,ןבומ - "הרותה תקוח" אוה בושו אוצרש תויה :הזב רואיבה תדוקנ
םצעב (ירה ,(ןותחתו ןוילע דוחי) תווצמו-הרותד הנווכה תלעפנ ודי-לעש יעצמא אוה בושו
-לעש אוה תווצמה ןיינע תוללכש" ,תווצמו-הרותד תילכתה תלעפנ ומצעב בושו אוצרד ןיינעה
רמאנש ומכ 16"בושו אוצר תויחהו שדוקה תויחב בותכש המ תגרדמו תניחב םדאל ךשמנ הז-ידי
."עוסנו ךולה" 17םהרבאב

- היתווצמו הרות - השודקד (לחה) םיניינעה לכבש "הרותה תקוח תאז" :תוטושפ םילימב
הדימתמ העונתב אצמנ אוה אלא ,(הגרדו) םוקמב ודמוע לע ראשיהלו חונל לוכי וניא ידוהי
ךלוהו הלוע ןמזה לכ אלא ,תמדוקה ותדובעב םלועל קפתסמ אוה ןיא .בושו אוצר ,הצורמו
.ליח לא ליחמ

םגו :(19ענענתמ יח לכ) תדמתמ העונת - אוה תויחה ןמיס :18הטושפכ תויח ךרד-לעו]
קפוד אוהש הז ידי-לע ףוגה לכב םד ךישממ בלה :בושו אוצרד ןפואב איה תויחה תכשמה
עגונב ידוהי לצא םג אוה ךכו ;תוטשפתהו ץוויכ :(20אבילד אקיפד) תוקיפד יתשב תודימתב
.["ונימי ךרואו ונייח" - תווצמו-הרותל

וליפא ,תווצמו הרותב ותדובעב השודקד תובשייתה וליפא ,תובשייתהב אצמנ אוה רשאכ
האלה - 21הווצמ רבדל ץר - ץרו ספטמו ,חונל לוכי אוה ןיא - רתויב ההובג הגרדמל עיגמש
:תוכיאבו תומכב רתוי דוע לועפל ,רתוי הלעמו

הז תא דירומ אוהש אלא ,הזב ראשנ אוה ןיא ,אוצרד העונתב אצמנ אוה רשאכ :אסיג ךדיאלו
עבט - דעו ,ינש עבט השענ לגרה ,תובשייתהב ולצא היהת הדובעב השדחה הגרדהש - בושב
.םתס

םה ירה בושו אוצרש ןוויכ) תאזב קפתסמ ונניא - בושב ךשמנ הז הלענ אוצר םג רשאכו
,(תוגרדה לכב אלא ,הזב תחא הגרדב קר אל ,(תווצמהו הרותה לכד רקיעה) "הרותה תקוח"
,22'וכו םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ - רתוי דוע לבקל אוצרו שדח ןוצר ףכית ולצא השענו
הלעמל הגרד בושו אוצר ,רתוי הלעמלו האלה ךכו ,בושב תאז ךישממ אוה - ןכמ רחאלו
.23הגרדמ

הרותה דומילב - אפוג הזבו ,השודקב (םיניינעה לככ) הליחתמ בושו אוצרד הדובעה
:(ןמקלדכ ,םיניינעה לכב ךכ-רחא לשלתשנ הזמו) ("הרותה תקוח תאז")

הרותב לכשה תעיגיו למעה ,אתיירואד אלופלפ - אוה הרותה דומילב םיירקיעה םירבדה 'א
רחאלו ,םיצוריתו תוישוקב ,ןאכלו ןאכל תורבס - (לכש) בושו אוצרד ןפואב אירטו אלקש םע
רתוי הישוק ולצא תררועתמ יזאו ןיינעב רתוי דוע קמעתמ אוה ,הישוקה לע ץורית לבקמש
.האלה ןכו ,הצרתמ אוה ןכמ-רחאלו ,הקומעו תילענ

הנקסמה הנשי זאש ,אירטו אלקש ילב תוקוספ תוכלה דומיל לש הלעמהו דומילה רדס ונשי -
.אנויעל אירטו אלקשו לופלפה ךרד-לע דומילב ינשה רדסה ונשיו :יולגו רורב ןפואב לעופב
"ןלפלפ" ,"יניס"ו "םירה רקוע" ,"קיסמו ןותמ"ו ,"השקמו ףירח" - 24ל"זח ןושלבו
."ןרדס"ו

יפ-לע לעופב גהנתמ לפלפמהו ,אירטו אלקשהמ םיקיפמש הכלהל הנקסמה אוה רקיעהש םגהו
-תחא-לעו ,הכלהה הקספנש רחאל םג) דומילה ךרדב לבא ,טושפו ןבומכ (הקספנש רחאל) הכלהה
ירחאל םג דע) אירטו אלקשו לופלפה (הליחתכל - ) ךרד םג ונשי (הקספנש ינפל המכו-המכ
-לע אקווד - הברדאו .(25"רכש לבקו שורד" ,"רידאיו הרות לידגי"ד ןפואב םידמול אנקסמה
לעופב הכלהל םג עגונ הזש דע ,26הרותד הנבהב ףסותינ (אירטו אלקשו לופלפב) העיגיה ידי
.(ןמקלדכ)

(הנשמב - הזמ הריתיו) ימלשוריבש ,ילבב דומלתו ימלשורי דומלת ןיבש קוליחה 27עודיכו
ילבבב ןכ-ןיאש-המ ,"ךכ-לכ ךוראו קומע לופלפ ילב תוקוספ 28"תוכלה"ב אוה דומילה רקיע
ןכלו] בר קמועב ןידו הכלה לכ םיצוריתו תוישוק בורב לופלפב אקווד" קסעה רקיע ירה
רבדו רבד לכ רואל ואיצוהש דע ["ילבב דומלת הז ינבישוה םיכשחמב" 29ל"זח םירמוא
."ירמגל םישדוחמ םיניד יוביר הז לופלפמ ושדחתנו ,ותתימאל

םיבותכ ימלשוריבש ףאש ןוויכ - 30ימלשורי יבגל ילבבכ הכלהש ךכל םימעטה 'א והזד
אוה"ש ,ילבב אירטו אלקשו ןויעה ידי-לע אקווד לבא ,(ךכ-לכ) לופלפ ילב תוקוספ תוכלה
.םיניינעה תתימאב רתוי רוריב השענ ,31"ראובמו ךורא רתוי

ארמגה ןנחוי 'ר רביחש רחא" היה ילבבה תמיתחו רוביחש ךכל םעטה והזש ,רמול שיו
:דכה לא לקה ןמ תויהל ךירצש ,לעופב דומילה רדסל םאתהב - 32"הנש האמ ומכב תימלשורי
ןמזה ךשמב - ןכמ רחאל ,ימלשוריב (אירטו אלקש ילב) תוקוספ תוכלה םידמול שארל לכל
אירטו אלקש ידי-לע לעפנו שדחתמש רתוי קומע רוריבל םיעיגמ (ןדיד-ןודינב - הנש האמ)
רחאל הנש האמ (ומכב) ילבבה תמיתח התיה ןכלו ,ןמז דוע םיכירצ הזלש ,(ילבב דומלתב)
.33ימלשורי דומלת תמיתח

רדהו 'וכ היברמ אתעמש סורגל) 34"רבסיל רדהו שיניא רמגיל" - לעופב דומילה רדסכו
35ארמגל הרשע שמח ןב ,הנשמל רשע ןב :םידליה ךוניחבש רדסה יפכו .(י"שר - הימעט רבסיל
.

(אתיירואד אלופלפ) ארמג דומלל םיליחתמש ,שדחתנ םינורחאה תורודבש ,ףיסוהלו ריעהלו
- תוינשמ דומלל םיליחתמ ובש ןמזהל שממ תוכימסב - דע ,הרשע-שמח ןב ינפל דוע םידלי םע
;לופלפו אירטו אלקש ,"בושו אוצר"ב שיש ל"נה הלעמה ללגב (הזל םימעטהמ דחא) רמול שיו
הדיתעה הלואגהל ,שממ תוכימסב דע ,רתוי תוכימסב םידמועשכ ,םינורחאה תורודב הלגתנ הזו
רותב םג , הלואגהל םיברקתמשכ תורודה ךשמב םילגתמש םיניינע המכל עגונב הזש יפכ -
דומילב תומילש - (ןדיד-ןודינב) ללוכ ,אובל-דיתעל ויהיש םייוליגהד המיעטו ןיעמ
.36(בושו אוצר) אתיירואד אלופלפב ללוכ ,הרותה

יניינעב) לארשי -ינבד הדובע יניינע ראשב םג ךכ ךשמנ - הרותב בושו אוצרה תדובעמ
תווצמה םויקמ - לחה ,(בושו אוצרד ןיינעה) "הרותה תקוח תאז"ב םיללכנ םלוכש - (השודק
תווצמה יגוסב (האלעהו הכשמה) בושו אוצרהל ףסונש ,(השעמ ידיל איבמש לודג דומלת)
- בושו אוצרד ןפואב אוה 38ומצע תווצמה םויק םג ירה ,(37השעת אל תווצמו השע תווצמ)
רתוי דוע דימת הלעתמו חנ וניא - הווצמה םויק תוכיאב ןהו ,39הווצמ תררוג הווצמ
הגרדמ הלעמל הגרד הלוע אוה ךכו ,(בוש) הליגרה ותדובע היהנ הזש דע ,תווצמב רודיהב
הקושתה :וידחי תועונתה יתש ולצא הנייהתש ,ידוהיה לע תועיפשמ תווצמהש הזל ףסונ]
.[הטמל תוקולא תכשמהו ,תוקולאל היילעו

הטמל לשלתשמ הז ירה ,"הרותה תקוח תאז" אוה בושו אוצרש ןוויכמש ,(ל"נכ) רמול שיו
םידמעמה לכב לארשי-ינבד תולועפהו הדובעה תא םג ףיקמ הזו ,השודק יניינעב הדובעהמ
ויהי ךישעמ לכ" - תושרה ירבדב ותדובע םג ,תווצמבו-הרותב ותדובע לע ףסונ - םיבצמו
.בושו אוצר לדגיו הלעתי דימת אלא ,חוני אל הזב םגש ,"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל

קוסעו ,דורי בצמל דע ,ירמגל לוחד ןידבועב בצמב ידוהיש יפכ וליפא ללוכ הזש - דע
בושו אוצרל חוכ ול שי הזב םגש - "והעד"ו "םימש םשל" םהש יפכ אל "ךיכרד"ו "ךישעמ"ב
.דוריה ובצממ תולעתהלו תאצל הצריש ,15המודא הרפ תווצממ

,40ץוחב הישעמ לכו ,האמוטה תובא יבא ,תמ תאמוטמ תרהטמ המודא הרפש הזב שגדומכ
לש וחתפ האורו ןווכתמ" - "דעומ להוא ינפ חכונ" אקווד תויהל הכירצ האזהה :ךדיאלו
םתאו"ה (העש יפל) רסח ובש בצממ הרהטה תא תלעופש ,הבושתה תדובע לע הרומש - 41"לכיה
אוצרד הדובעה ידי-לע תלעפנ הזמ הרהטהש - 42"םייח"הב רסח אלימב ,"םכיקולא 'הב םיקבדה
היהש הזכמ " היצו הפיע ץראכ" הבר הבהאמ הבושתל לודג ןואמיצו אוצרה :(םימו שא) בושו
לודג הכ אוה ונואמצ ןכל ,43"תילכתב 'ה ינפ רואמ הקוחרו 'וכ תומלצו היצ ץראב" התע דע
(43"'וכ םידמוע הבושת ילעבש םוקמב 44ל"ז םרמאמכ ,םיקידצה תושפנ ןואמצמ זוע רתיב)
לע ףסונ) ריתי אליחב ,תווצמו הרות תיישעב תורבגתהב - בושב ךשמנ הז ירה הז םע דחיבו
.(46שממ תויוכז דע 45תויוכזכ ול תושענ תונודזש ךכ

:הרפה תפירשב םג זמרנ (לודג ןואמיצו אוצרה) הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו

הלוכ הרפה תא ףורשל םיכירצש ,תונברוקה ראש תפירש יבגל שודיח שי המודא הרפה תפירשב
יצעמ םג) ראשנש ךכ ,47"ףורשי השריפ לע המד תאו הרשב תאו הרוע תא 'וג ףרשו" - ירמגל
הכרעמה יצע לכו איה ,תולקמב התוא ןיטבוח התפירש הרמגנ"ד 48ןידהכ ,רפא קר (הכרעמה
ןיב הרשבמ ןיב ,רפא היהיו שחכיש רשפאש רוחש לכו ,תורבכב לכה תא ןירבוכו ,ןהב הפרשנש
רפא ותצקמ השעיש דע) ותוא ןיחינמ רפא וב ןיאשו ,רפא השעיש דע ותוא ןישתוכ ,םיצעה ןמ
."שתכנ היה 'וכ הפירש אלב הימצעמ ראשנש םצע לכו ,(49הפירש תווצמ םייקל ידכ

לודג שא - לודג יכה ףקותב אלא ,אוצר םתס וניא אוצרהש ,הרומ הז ירה םדאה תדובעבו
וניאש) סג רמוח םגו ,יקולאה שאב ולש (הרפ) תימהבה שפנ לש תואיצמה לכ תא "ףרוש" רשא
תימהבה-שפנ לש ויתונוצר תא ירמגל לטבמ אוהש תרמוא תאז ,(הנטק שא ידי-לע ףרשיהל לוכי
הז תאש (הוואתמה חוכה) תימהבה שפנד םצעה ,רפא קר ראשנש ךכ ,םייוצר יתלב םיניינעב
.51"ךירצי ינשב - ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו" ,50השודקו בוטל ןוצרל ךפהמ אוה

שא םע תויהל אוצרה תדובע הלוכי ('וכ אטח אלש ימ לצא) 'ה תדובעב ליגרה רדס יפ-לע
הזש ומכ) המהבה יקלח לכ תא ףרוש וניאש הזל ףסונ ,ףרשנה רבדה תא תררופמ קרש הנטק
רבודמ רשאכ לבא (52תוגגשה לע אלא םירפכמ םניאש םינפב חבזמה יבג-לעש תונברקה ראשב
םהש יפכ אל) דורי בצמב םהש יפכ לוחד ןידבועב העיגנ ול התייהש ,"תמ תאמוט"ל עגונב
,הלודג שא תויהל הכירצ יזא ,(תווצמה םויקו הרותה דומילו הליפתה תדובעל תוכימסב
.סגה רמוחה תא םג ףורשל

ומכש ךרד-לע ,בושה תדובעמ ריהז תויהל ךירצ הזכ םדאש ,בושחל ןכתיי ,אסיג ךדיאל
אוה הז לע :53"ער ורוס"ש ןוויכמ "ישפא יא" רמול וילעו תפסונ תוריהז ךירצ הבושת-לעבש
םימ וילע ןתנו" תויהל ךירצ ,רפאל הרפה תפירש םע דחיבש ,המודא הרפהמ דומילה ךשמה
.בושד הדובעה - "ילכ לא םייח

לעש) בושו אוצרד הדובעהל חוכה תא ידוהי לכ לבקמ - "הרותה תקוח תאז" - הרפ תשרפמ
,הזמ הטמל םגו תושרב ,השודקב - םיבצמו תוגרדה לכב (תווצמו הרותה רקיע דסוה הז
(אוצר) תולעתהלו תאצל םא יכ ,דחא םוקמ לע חונל אל הארוההו חוכה - הדוקנה תוללכבו
לש ןפואב וילע לעפי אלא ,לטביו רובשי אל הזש ןפואבו יחכונה ועבטו ובצמו ודמעממ
.רתויו רתוי הלעתי הז ןפואבו ,(בוש) תובשייתה

יפל דחו דח לכ - םינוש םינפוא (בושו אוצר - ולש עבטה יוניש) הזב םנשי תויטרפבו
'דב בוש וליפא ,(תובשייתה) בוש לש עבטו בצמב אצמנש ימ :"זחוא" אוה וב ומוקמו ותגרד
ההובג הגרדל אוצרב תויהלו ,ותואיצממ תאצל וילע - (תווצמו הליפת ,הרות) השודקד תומא
ללגב ,רחא ידוהיל רוזעלו ויתומא 'דמ תאצל (54הטמל הלעמלמ) אוצרה - םג ללוכ .רתוי
.55"ךומכ ךערל תבהאו" לש הווצמה

ןבומ ויבגלש) דורי בצמב אצמנש ימ לצא קר אל תויהל הכירצ אוצרה תדובע :תרמוא תאז
חוכה תא םילבקמש דעו) אטח םעט ומעט אלש םיקידצב םג אלא ,(אוצר ולצא תויהל ךירצ עודמ
.(לודג שא םע אוצרה (ןמזל ןמזמ) םלצא היהיש הרפ לש

(-עבטה יוניש) ולצא תויהל ךירצ - אוצר לש עבטו הגרדב אצמנש ימ :אסיג ךדיאל ןכ-ומכו
ללוכ ,תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע ,תוימינפו תובשייתה לש ןפואב ,בושד הדובעה
והזש ןוויכ ,הז לע חילשל ינשה תא השועש ידי-לע אלו ,םלועב וקלח רוריבב - בוש םג
.תאז ררבל ,חוכה ןתינ ול קר םימעפלו ,תוירחאה וילע תלטומ ,םלועב (ולש קלחה) וקלח

הלענ בושו .רתוי הלענ אוצר ךכ-רחא ולצא תויהל ךירצ - בושה תא ול שיש רחאל ףאו
.האלה ןכו ,רתוי
נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה הרפ תשרפ ,אשת-יכ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיימ םוגרת - 408-414 'מע ב ךרכ.(ךליאו א,ונ) תקוח פ"ר ת"וקל (1

.זי,טי תקוח (2

.נ"שו .ךליאו 283 'מע ט"משת תוחישה 'ס האר (3

.א,ז תינעת (4

.ב"עס ,םש ת"וקל (5

הרפ תווצמב ומכ תווצמה לכב רומג יוליגו רואיבב וז הניחב אב אל ךא ,וז הניחב שי הווצמ לכבש םגה"ו (6
תקוח 'קנ אוה ךכיפלו ,םייח םימהו רפאה ןיינע והזש בושו אוצרד ולא תוניחב קר אוה הניינע לכש ,המודא
.(ג,זנ םש הארו .ב"עס ,ונ םש ת"וקל) "הרותה

.ינש רדא 'כ "םוי םויה" הארו .ו,ו וצ (7

.(בירקי יכ םדא ה"ד) פ"הע ארקיו ת"וקל הארו .ב,א ארקיו (8

(דועו .ב,כ ב"חז .ב,וכ תוכרב האר) םונקת תונברק םוקמבש (9

.זכ,כ ילשמ (10

.ט"יפר אינת (11

.ח,ה"פ ר"ב (12

ץוחש רבדל אוצר לש העונתב אוה יכ) אוה ומוקמב ןותחתה םע רובידה היה אל ,דבלב אוצר היה םאב יכ (13
י"ע כ"אשמ ;אוה ומוקמב ןוילעה םע רוביחה היה אל ,דבלב בוש היה םאבו ,(הטמל אוהש יפכ ותואיצממ הלעמלו
םע דחיבו) ךרבתי (ותומצעל) ול הריד השענש דע ,ןותחתו ןוילע ןיב רוביחה תומילש השענ ,דחי בושו אוצר
.םינותחתה ירדגב ,םינותחתב ( - הז

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (14

.ב"הנבו א"הנב ש"וצרד ןיינעה רואיבב - דועו ה"סרת תקוח תאז ,ד"סרת וז הצמ ה"ד הכוראב האר (15

.(ךליאו ג,גע א"ות) ורתי 'פב םיאור םעה לכו ה"דל םש ןייצמו .ב,ונ םש ת"וקל (16

.תמדוקה הרעהבש תומוקמב הארו ג,בי ךל (17

'מע) ד"שת בושו אוצר תויחהו ה"ד .ךליאו 3 'מע ה"שת מ"הס .ךליאו טי'א 'מע ב"ח ב"ערת ךשמה האר (18
.דועו .(275

.מ"כבו .ב,חצ א"ח םיסרטנוק מ"הס האר (19

.ורואיבו ידוקפ הלא ה"דס ת"וקל הארו (.א,בק) ט"סת ז"וקת (20

.ב"מ ד"פ תובא (21

.דועו .הרש-ייח פ"ס ייחבו ן"במר .י ,ג"פ .גי ,א"פ ר"הק האר (22

.ד,ג םש א"ות האר (23

.ךליאו 123 'מע ח"שת מ"הס הארו ,תוירוה ףוס (24

.ב,וס ןילוח האר(25

- (תוקיפסה תרתהכ החמש ןיאד ,אנקסמה דומילד החמשה הזב ןיאו) רתוי לודג רעצו העיגי הזב שיש ףאו (26
.(העיגיה ךרעב אלש איה האיצמו) אקווד "יתאצמו יתעגי" ירה

.ךליאו 122 'מע םש ח"שת מ"הס .ךליאו ד"נפ ולסכב ה"כב ה"ד הרוא-ירעש האר (27

.םש מ"הס (28

.א,דכ ןירדהנס (29

.נר 'מע הכלה ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,ורפסל ותמדקהב ךוניחה ,ןיבוריע ףוס ש"ארו ף"יר (30
.נ"שו

.םש ךוניחה רפס (31

.דיה רפסל ותמדקהב ם"במרה 'ל (32

- ימלשורי יבגל ילבבכ הכלהש הז לע םימעטהמ 'א והזש) יארתבכ הכלהש םעטהב רואיב ףיסוהל שי ז"פעו (33
אדבוע הווה ה"דות) םמצע תרבסו םינושארה תרבס ועדי םינורחאהש הז לע ףסונ יכ (דועו .םש ש"ארו ף"יר האר
שיש רמול שי - (ו 'יס ד"פ ןירדהנס ש"אר) רבדה רקיע לע ודמעו תורבסה ולא ןיב ועירכהו (ב,המ ןישודיק -
.'וכ אירטו אלקשב העיגיה ירחאל אבה הכלהה רוריב לש הלעמה םג הזב

רבסו אביקע 'רד הימקל אתא רדהו (ויתוברמ לביקש תוינשמ) ארמג רמגו :א,גי ןיבוריע הארו .א,גס תבש (34
.(ץרתלו וז לע וז תוינשמו תובושת בישהל דמלש המב קדקדלו לפלפל ףירח היהש) ארבס

.ה"פס תובא (35

ט"וקשו אלופלפ םג וב שי ,ד"בח תודיסח תרותב הלגתנש יפכ ,הרותה תוימינפב םגש םעטה רמול שי ז"פעו (36
תעידיב הלעמה ינפמ - (הרותד הלגנב אוהש יפכ ,'וכ תקולחמ אלו 'וכ אישק אל ןמת תיל ייחד אנליאבש ףא)
.(בושו אוצר) אירטו אלקש י"ע האבש םיניינעה תגשהו

,הרותב אירטו אלקשהב םג היהת אובל-דיתעל (הרותה תוימינפ םג) הרותה דומילב תומילשהש ,רמול שי ז"יפעו
(.א,זי וצ ת"וקל האר) הייאר לש ןפואב דומילד הלעמה לע ףסונ

.דועו .ר"תעה תקוח תאז 'וג רבדיו ה"דס (37

.א,דע םש א"ות םג האר (38

.ב"מ ד"פ תובא (39

.ב,חס אמוימ .י"שרפבו ג,טי תקוח (40

.פ"הע י"שרפו ירפסבו ד ,םש תקוח (41

.ד"לפס נ"רדא הארו .ד ,ד ןנחתאו (42

.ז"פ אינתה 'ל (43

.ב,דל תוכרב (44

.ב,ופ אמוי (45

.םש אינת האר (46

.ה,טי תקוח (47

.ג"פס הרפמ ג"ה ה"פ המודא הרפ 'לה ם"במר (48

תויהל הפירש 'יוצמ הזב םייוק אל יכ ,האזהל לוספ - רפאל השענ אלש ראשהו א"ימ ג"פ הרפ ט"ויות (49
.רפא

.ךליאו ג,ונ תקוח ת"וקל (50

.ה"מ ד"פ תוכרב .ה,ו ןנחתאו (51

.חכ ס"וס ק"הגא (52

.ד,ט ןנחתאו ת"וקל (53

אוה אוצרה (םילכה לא סחיב) רואבש ,ךליאו 3 'מע ה"שת מ"הס ,ךליאו בכ'א 'מע ב"ח ב"ערת ךשמה האר (54
לבא ,םילכל סחיב רואב והזש ,ןיינעה ךשמהב ש"ייעו (הלעמל הטמלמ הילע אוה בושהו) הטמל הלעמלמ הכשמה
ןיינעהו .(הכשמה - בוש ,האלעה - אוצר) םילכה לש ןרדסכ אוה בושו אוצרד רדסה ,הלעמל יבגל ומצע רואב
השודק לש תומא 'דב בוש אוה ועבט םאב :םדאה עבט אוה המב יולת הזש ,םינפב ש"מ פ"ע ל"י םדאה תדובעב
,השודקב רתוי תולענ תוגרדל הקושתו אוצר ולצא ל"צ (השודקב) ונממ הלעמלש המל סחיב הנה - (רואה תמגוד)
םלועה יניינעב בוש אוה ועבט םאבו ,םלועב השודק ךישמהלו ררבל אוצרה ל"צ - ונממ הטמלש םילכל סחיבו
.(תוימינפב ,בושב םג הז ךישמהל ךירצ כ"חא לבא) תוקולאל אוצרה קר ולצא ל"צ - (םילכה תמגוד)

.חי,טי םישודק (55


,הרותד הנבהב ףסותינ אירטו אלקשו לופלפב העיגיה ידי-לע אקווד
לעופב הכלהל םג עגונ הזש דע


דוע םידלי םע ארמג דומלל םיליחתמש ,שדחתנ םינורחאה תורודב
דומלל םיליחתמ ובש ןמזהל שממ תוכימסב ,הרשע -שמח ןב ינפל
תוינשמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


רדג תא הלטיב םירצמ תלואג
תודבעה


?הדיתעה הלואגלו םירצמ תלואגל ףתושמ המ

לש ןפואב הניא הלואגל תולגהמ האיציהש ושוריפו ,"גלידו" - "חספו" ןושלמ אוה חספה גח
.הצוחה םיצפוק - גוליד לש הרוצב אלא ,הגרדהו רדסב הכילה

,הלואגל דובעישמו ,תוריחל תודבעמ ונאיצוה" לש בצמ היהש תוטשפב היה רבדהש יפכו
.גוליד לע הרומה רבד - "לודג רואל הליפאמו

,גוליד לש ךרדב ןה תולואגה ראש םג ךכ ,גוליד לש ךרדב התיה םירצמ תלואגש םשכו [...]
תוארקנ (תויולג) תויכלמה לכ" :ל"זר רמאמכ ,םירצמ םש-לע תוארקנ תויולגה לכש םשכ ,ןכש
תלואג םש-לע תולואגה לכ תוארקנ םג ךכ - "לארשיל תוריצמ ןהש םש-לע ,םירצמ םש-לע
.הנממ הלואגה איה תולג לש התילכתש רחאמ ,הל תומוד ןהו םירצמ

רמאנש יפכ ,םירצמ תלואגל המוד (תיוושכעה תולגהמ) הדיתעה הלואגה היהת םג ךכו
ךרדב התיה םירצממ הלואגהש םשכ ירה - "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :שוריפב
...גוליד לש ךרדב הדיתעה הלואגה אובת םג ךכ ,("גלידו" - "חספו") גוליד לש

?תולגב ןיידעש העשב "ונתוריח ןמז" םירמוא ךיא

:הזב רואיבהו

לצא דובעישו תודבע לש בצמ ןכתיי אל רבכ זאמש דע הלואגה ןיינע תא הלעפ םירצמ תלואג
.םידוהי

,חספה גחב רמול רשפא ךיא :הלאשה תמדקהב (תוכיראב םעפ רבודמכו) ראבמ ל"רהמהש יפכ
אוהו ?תוריחה ךפיה תולגב ןיידע ןייוצמ לעופלש דועב ,"ונתוריח ןמז" ,שודיקה תכרבב
םידוהיש הלעפ איה .לארשיב תולגהו תודבעה רדג תא ןיטולחל הלטיב םירצמ תלואגש ץרתמ
ךרד-לעו ."ונתוריח ןמז" םירמוא חספה גח עיגמשכ ןכלו ,םייתימא ןירוח ינב םניה םצעב
יידבע" ,"םדוק ירטש" רמוא ה"בקהש בצמ רצונ הרות -ןתמ רחאלש (י"שרב אבומה) ל"זר רמאמ
."םידבעל םידבע אלו םתא

:ל"נה לכמ לעופל הארוהה

ךכ לע .ךכב יד ירה הלבגהו הדידממ תחא םעפ אצי רבכו ליאוהש רובסל לוכי אוה [...]
תדובעב תולעתהל תעה לכ ךישמהל וילע - "הלילבו םויב םירצמ תאיצי םיריכזמ" :ול םירמוא
.תולג הירחא ןיאש הלואגה תגרדל עיגהל וילעש דע ,םילובגו םירציממ האיציה

םהינש יניע ריאמ"ש המ ףסוותמ ,וז הדובע ןיינעב ותלוז םע םג רבדמ אוהש ןוויכו
.ומצע םע הדובעב חוכ ףיסומ םג רבדהו ,"'יוה

(הגומ יתלב - א"משת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)
יבר יצוצינ


שדוקה-ץראל תוצמ חלוש יברה


-רחא ,ד"בח-רפכ יבשותל תוצמ חולשל יברה לחה ז"ישת תנשמ
תורחואמ םינשבו שדוקה-ץראב ש"נא ינקסע יריכבל םג ךכ
לכב הבר תוניינעתה הליג * ץראה יבחרב ש"נא לכל - רתוי
הווצמה יחולש לע * ןתקולחו ץראל תוצמה תאבה ירודיס
קלחל אצישכ ןזיטרפה אשוז 'ר הארנ ךיא ,םינשה ךרואל
ןיול הירא ברל חולשל יברה לדח עודמו ,תוצמהמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךרכ שדוק -תורגא) ז"ישת ןסינב 'ז ךיראתמ תרגיא ילושב העיפומה ,יברה לש תפסותב חתפנ
:"ויחי םהילע 'ה ...ד"בח-רפכב רשא תחאו דחא לכל" ,(כ 'מע וט
הרומש תוצמ ןיזיירד 'יש םהרבא ברה 'וכו מ"ונ ח"ווה ח"הרה ידי-לע יתרסמ
ינחורה דעוו רפכה דעו ידי-לע ,ד"בח-רפכ יבשותל קלחכ קלח ןקלחל ויתשקבו
.א"טילש ארתאד ארמ ברה תושארבו

,אתוסאד אלכימו אתונמיהמד ל"זראמב הרומאה התלועפ לעפתש ןוצר-יהיו
.(ג"שת'ה ןסינ ו"ט םוי-םויהב קתעוה) הזב ןקזה ונבר רואיבכו
:(וט 'מע זי ךרכ םש - ח"ישת'ה ןסינב 'ז) ןכמ-רחאל הנש יברה בתוכ המוד חסונב
א"טילש ןמלז-רואינש ברה 'וכו 'וכ א"יא ח"ווה ח"הרה ג"הרה ידי-לע יתרסמ
לש יללכה דעו תופתתשהב רשא ויתשקבו ,הרומש-תוצמ - ארתאד ארמ [קילרג]
התלועפ לעפתש ןוצר-יהיו ד"בח-רפכ יבשותל וקלחי ינחורה דעוו ד"בח -רפכ
.האולימב ,אתוסאד אלכימו אתונמיהמד אלכימ תלועפ

"םירושקה ש"נא םג"

לא ח"ישת ןסינב ג"כב בתכ ךכו .התקולח ןפואב ןיינעתה אלא הצמה חולשמב קפתסה אל יברה
:(גמ 'מע םש שדוק-תורגא) קילרג ברה
הרומש הצמה תקולח תודוא העידיה ןכו ,ןסינ א"ימ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
תמישר םג הזבש ןבומו דקתשא ושעש ךרד-לעו ,הזב םיטרפ רתוי ויהי חטבו
יתלבה םירושקה ש"נא םג [יברל ובתכמב קילרג ברה לש=] ונושלכו םילבקמה
.'וכו הפ םירד
אלש יפ-לע-ףא ,םידיסח דועל קלחל שיש רורב היה תוצמה יקלחמל יכ םידמל ונאצמנ הז יפל
.ד"בח-רפכב וררוגתה

רשא ד"בח ינקסע ידיחילו" - שרופמו רורב ןפואב יברה תאז ןייצ רבכ (ט"ישת) האבה הנשל
:(בצר 'מע יח ךרכ שדוק-תורגא) אלמה חסונה הזו ."א"טילש ו"ת ק"האב
ג"הרהו ינחורה דעוו ד"בח-רפכ לש יללכה דעו רשא יתשקבו ,הרומש הצמ יתחלש
יבשותל ןוקלחי - םשארב ארתאד ארמ 'יש ז"שרה 'וכ מ"ונ א"יא ח"ווה ח"הרה
...א"טילש - ו"ת ק"האב רשא ד"בח ינקסע ידיחילו ד"בח -רפכ

"ןאכ רבכ החקלנ הלח"

-ףסוי יבר ונבו קוטשנייו ריאי-השמ יבר לבוקמה ג"הרה ידיב ורגוש הנש התוא לש תוצמה
:(ט"ישת ינש רדאב ח"כ) יברה תוריכזממ חלשנש בתכמ הנה ,ןיינע ותואב .םחנמ
!הכרבו םולש ,ויחי םהילע 'ה ,ד"בח רפכ דעו

םהל חולשל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה אתשה םג הנה ,תונורחאה םינשב גוהנכ
'יש קאטשנייוו 'וכו ג"הרה ידי-לע חלשנו ,(ןאכ רבכ החקלנ הלח) הרומש הצמ
לומתא םהל ונקרבה הז םע רשקבו ,204 רפסמ [הסיט] לע-לא ןוריואב םויה סטה
:חסונה הזב קתעומו

אנו .204 לע-לא ישילש םוי רחמ סטש קוטשנייוו ברה איבי ש"דאמ הרומש'
.'תוריכזמ .הרומשה לבקלו ושגופל

לכ רבד-לע ונעידוהל אנו השיגפה ורדיס יאדוובו ,ודעומב לבקתנ חטב קרבמה
.הז

"יתשקב יולימ" לע הדות

ג"הרה" ,הווצמה יחילשל יברה בתוכ (גכש 'מע יח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת ןסינב א"יב
ג"הרה ונבו א"טילש ריאי השמ ןויצ ןב ה"ומ םימש תכאלמ ותכאלמ ס"מצ נ"ונ א"יא ח"הרה
:"א"טילש םחנמ ףסוי ה"ומ נ"ונ א"יא ח"הרה
!הכרבו םולש

יולימ רובע ח"ת ח"תו ,התע הז לבקתנש ןסינ 'זמ םבתכמ תלבק יננה רשאמ
רשא ו"ת ק"האבש ד"בח-רפכל אתווסאד אלכימו אתונמיהמד אלכימ רוסמל יתשקב
...הכרבה תא 'ה הוויצ םש
.םיניינעה תוימינפ יפ-לע חספה-גח תלעמל סחייתמ בתכמה ךשמה

"הרומש הצמ יתחלש"

בתוכ (זצק 'מע כ ךרכ שדוק-תורגא) א"כשתו (במר 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת םינשב
:ל"נה םירבדה חורב יברה
ינחורה דעוו םע ד"בח-רפכ לש יללכה דעו רשא יתשקבו הרומש הצמ יתחלש
- םשארב ארתאד ארמ א"טילש ז"שרה 'וכ מ"ונ א"יא ח"ווה ח"הרה ג"הרהו
.א"טילש - ו"ת ק"האב רשא ד"בח ינקסע יריחבלו ד"בח-רפכ יבשותל ןוקלחי

ביגה אל יברה

,םינולס גילז -לאירזע ברה ח"הרה ,הווצמה חילש היה - ןהמ תודחאב תוחפל - תואבה םינשב
.דחוימב םילשוריבו ללכב ק"האב ד"בח ינקסע ילודגמ

ועיפוהש יפכ ,ןנושלכו ןבתככ ,תוצמה תאבה לש וז תוחילשב תורושקה תודבוע יתש ןלהל
תשרפ שדוק-תבש יאצוממ (ןמזה ותואב 770-ב םימימתה ידימלתמ) ןיול םהרבא 'תה תמישרב
:(134 'מע 'יבר יחבשמ' םג האר) ה"כשת הרהט

.שדוקה -ץראל םינולס גילעז-לאירזע ברה ח"הרה עסנ הלילב ה"כשת ןסינב 'ד ,ג םויב"
יברה תוצמ תרבעה לש תוחילשה תא לבקל ידכ יברל סנכנ ,תיברע תליפת רחאל ,ברע ותואב
ריכזמה יברה לא סנכנ ותאצ םע דימו תוקד םירשעכ 'תודיחי'ב ההש אוה .השודקה ונצראל
רבודמש ינמודמכ) תוצמ לש תולודג תוליבח יתש םשמ איצוהו ןיילק 'יש ןימינב ברה ח"הרה
,המודמכ .ותוולל יברה אצי תוקד יתש רובעכו דוקרל לחה םוקמב חכנש להקה .(דנואפ 10-ב
תינקדצה תינברה ומא רחא תולבא תנש התייה ה"כשת =) הנשה אצוי יברהש הנושארה םעפה וז
ןמ םינולס ברה עסנ הב תינוכמה המלענש דע ןיתמה יברה .והשימ תוולל (ה"ע הנח תרמ
."קפואה

:(204 'מע ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש' האר) רפיס ג"בלר ףסוהי ברה ,םינולס ברה לש ונתח

תליחתב הנש ידמ א"טילש ר"ומדא ק"כמ לבקמ היה ,ל"ז םינולס גילז-לאירזע ברה ימח"
תארקל .ןיול הירא יבר םהיניבו ,םיבושח םישיאו םינבר המכ רובע הקולחל תוצמ ןסינ שדוח
ךכ הארשכ .לביק אל הירא יבר רובע םלוא ,הקולחל תוצמה תא םינולס ברה לביק ט"כשת חספ
'ט םויב הנהו .ביגה אל יברה .'הירא 'ר רובע םג יברה ןתונ הנש לכב' :יברל רמאו זעה
."הנש התואב הצמ תיזכ לוכאל הכז אל אוה .הירא יבר רטפנ ןסינב

"דחא ףאל רפסל אל"

רפכ' האר) ל"שת ןסינב 'זב ףלוו םירפא ברה ידי-לע ומשרנו ורסמנש בוקודוח ברה ירבד
:(44 'מע 1035 ןוילג 'ד"בח

םיכירצ ויה ידמ תולודג ויהש ןוויכמו תוליבח 2-ב ויהש תוצמה איבמ ןמטוב ןמלז 'ר"
ןכתיי יכ ,תורחא תוליבחל ןריבעהל ךירצ תוצמה ועיגישכ דימ .תוליבח 3-ל ןתושעל
.תובוט קיפסמ ןניא תומייקה תוזיראהש

דעווה ריכזהל .ארתאד ארמה תושארב ד"בח-רפכב ינחורה דעוול םיחלוש הרומש הצמה תא"
ןוסנילא רובע הזו תוצמ 2 דירוא ינאש הרומש תוצמה םע ורסמנש תוחילשל רשקב ינחורה
ךירצו הזמ דחא ףאל רפסל אל .ול תתלו תורומש 2-ה תחקל יזא תוצמל לאשי םאו הדימב
ר"זש רמל םרסמיש קיצנדיימ רובע תורומש 3 דעווה לצא תחקל ןכ .היהי ךכ הזש רהזיהל
."םדקהב

תוצמ קלחל אצוי אשוז 'ר

יבחרב עסונו תבש לש קוטריס שבול יקסבומיליו אשוז 'ר ח"הרה היה תוצמה לש ןתעגה םע
רקבמ יקסבומיליו ברה היה ןהיתוליהק ינבל קלחל ולביקש ש"נא תוליהק ישאר דבלמ .ץראה
.יברהמ תוצמ םהל רסומו ד"בח תודסומ לש תורומו םירומ יתבב

ונא - ג"לשת ןסינ 'ב רדא ,םילשוריב ד"בח-תדוגא-יריעצ ףינסב עמשנהו השענה לע ח"ודב
וניתדע רובע קינעהל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוהש תוצמה :אתונמהימד אלכימ" :םיארוק
יאבגל וקפוסו יולב 'יבוט 'ר ברה י"ע םויה בורעב גחה תסינכ םע ולבקתנ ו"ת םילשוריב
."םיללפתמל םקלחל תנמ-לע תסנכה יתב

היירפסה חתפב "הדמעש איהו"

קילרוג לדנעמ-םחנמ ברה שדוקה ץראל תוצמה תרבעהל יברה חילש היה םינש רפסמ ךשמב
:117 'מע א"משת להקה תנש ןמוימ רואית הנה .ד"בח רה תלחנמ (ה"ע)

םתחגשהבו םעויסב תישענ הייפאה .יברה רובע תוצמה תא ופא הז םויב .ןסינ 'ב ,'ב םוי"
,היירפסה ןיינבל ואבוה תויופאה תוצמה .לרוגה יפ-לע ,םימימתה ידימלתמ תורשע המכ לש
.לבת יבחרב ש"נא רובע םיחולשל קלחמו הלח יברה םהמ שירפמ הבש

תיברע תליפת רחאל .תיברעו החנמ תליפתל סנכנ רזחשכו 'להוא'ל יברה עסנ םיירהצה-רחא"
תיקשו "המחה תכרב" לש םיסרטנוק המכ ומע אשנ יברה .תוצמהמ הלח שירפהו היירפסל ךלה
המכ דועמו שדוקה-ץראמ ,הילגנאמ םיחולשה יברל וניתמה הירפסב .ףסכ תורטש הכותבש ריינ
.תומוקמ

ילגנא םוגרת םע אינת ירפס רפסמ הילגנאמ םיחולשה ורסמ ,הלח יברה שירפהש רחאל"
לדנעמ-םחנמ ברהל םג ןכו םהמ דחא לכל רפס ןתנ יברה .ינוניב טמרופב םדי-לע רואל-אצוהש
תכרב' סרטנוק יברה םהל ןתנ ךכל ףסונב .שדוקה-ץראל תוצמה תאבהל יברה חילש ,קילרג
םג תחקל וחכשי אלש ,רמאו (םילארשי תורטש שדוקה-ץראמ הלאלו) הקדצל ףסכ תורטש ,'המחה
תא קלחי ןכ ינפל ךא ,םילימ המכ רמול ונוצרבש יברה רמא תאז לכ רחאל .םמצע רובע
זירז היה יברה םלוא ,הרבגה תכרעמ ןיכהל וסינ תוצמה תא קליח יברהש תוקדה ךשמב .תוצמה
15-כ הכרא החישה .היירפסה לש תישארה הסינכל שגינו תוצמה תקולח תא םייס יברה - רתוי
יברהש להקה ידי-לע הוולמ אוהשכו ,'הדמעש איהו' רישל יברה לחה החישה םויסב .תוקד
."ורדחל רזח ,תוזע די תופנהב וביהלמ

"ינחורה דעווה ידי-לע"

םיחולשה תשולשמ דחא קילרג ברה היה (612 'מע ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת תנשב
:םתשולשל רמא יברה .ל.י 'רו ןיקבר אשוז 'ר ח"הרה ופרטצה וילא .תוצמה תאבהל

- דקתשאכ היהי הקולחה רדס .שדוקה-ץראב תוצמה רוסמל הווצמ יחולשכ םכתא הנממ ינא"
."חמשו רשכ חספ .ד"בח-רפכ לש ינחורה דעו ידי-לע

החריט רכש

יברה חינה החנמ תליפת ירחא (757-758 'מע 'ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת ןסינב 'וב
שירפהו היירפסל (רודיס אלל) סנכנ 3:45 העשב .הלח תשרפה םוקמב רודיסב היינמיסה תא
.בויחב ונעו (תוצמה רוגיש תא=) "לע-לא" םע ורדיס םא לאש ךכ-רחא .הצמ תכיתח לס לכמ
לאש ןכ .הטמל וא הלעמל - סוטמב תוחנומ תוצמה ויהי ןכיה ,ראשה ןיב ,דוע ןיינעתה יברה
:יברה אטבתה ,בויחב הנעשכ .חולשמה רודיסל גאוד ומצע אוה םא פאר 'יש לאיתוקי ברה תא
(ד"בח-רפכב=) םה :ול רמאו קילרג לדנעמ-םחנמ ברהל הנפ ךכ-רחא ."!ידיחיה תיבה לעב"
תודעוותהב תופתתשה הזש ול רמאו י"ל 2 + 500 ול ןתנו ...אחריט -רכש םכל וקינעי
חספ ;ד"בח-רפכ לש ינחורה דעוול רוסמל שי ,יברה ףיסוה ,תוצמה תא ...(ד"בח -רה-תלחנ)ב
.חמשו רשכ

הסיטה רפסמ תא רוסמל

'מע 'הנש לש המושיר'ב ןמוי ךותמ) מ"דשת ןסינב 'ו ,ןושאר םויב שחרתמה רואית ןלהל
:(190

םש ,היירפסה ןיינבל תוריכזמה ירבח יווילב יברה אצי החנמ תליפת רחאל תוקד רפסמ"
תאבהל חילשה ,ןיקדוי ברהל הנפ ןכמ רחאל .שדוקה-ץראל םויה תוחלשנה תוצמהמ הלח שירפה
-ץראב הקדצל לקש 1000 לש רטשו ןסינ שדוח-שארמ יללכ בתכמ ול ןתנו ,שדוקה-ץראל תוצמה
ול רסמ ןכ-ומכ .ד"בח-רפכ לש "ינחורה דעו'ה ,ליגרכ ,קלחי תוצמה תא יכ ,ורמואב ,שדוקה
,ליגרכ ,בוש .הקדצל םתיתל תנמ-לע ,(ל"הצ ילייחלו ,ש"נאל) וקלוחיש ףסכ תורטש יברה
.'דעו'ה ,ידי-לע

ןכ-ומכ .(ל"נכ) לקש 1000-ו יללכ בתכמ יברה ןתנ חולשמה ןגראמ פאר לאיתוקי 'רל םג"
םיזגרא השימח וזראנ םייתניב .(לארשי ןועש יפל) התיחנהו הארמהה ינמזב יברה ןיינעתה
היהיש ולחאב ,הסיטה רפסמ תא תוריכזמב ךכ-רחא רוסמל ול הרוה [...] חולשמל ונכוהו
.'הגלפומו הבר החלצהב'

יברה אצי ,תינוכמה לע תוצמה יזגרא תא וסימעהו היירפסה ידבועו םירוחבה ואציש רחאל"
ינפלש רוזמרב תינוכמה הרצעשכ ,ןכמ רחאל םג .ועסנש דע םש הכיחו ןיינבה ינפלש תספרמל
המלענש דע ,770-ל הסינכה ליבשל םייתניב עיגהש ,יברה הכיח - תורישה שיבכמ האיציה
.ןיעהמ תינוכמה

לאיתוקי 'ר 'ןותחתה ןדע-ןג'ב הכיח ,הרותה תאירק ירחא ,ןסינב 'ז ,ינש םוי [תרחמל]
תומותחו תורוגס ןהשכ סוטמל תוצמה תוליבח ועיגה םא יברה ותוא לאש סנכנשכו ,פאר 'יש
.(םיניינע המכב תוכיראב וכריב ,בויחב בישהשכ)

ילארשי ףסכ לש תורטשו תוצמ

-יריעצ ר"וי ,בונורהא 'יחיש ןהכה קחצי-ףסוי ברה ח"הרה היה נ"שת דע ח"משת םינשב
תנש ןמוי'ב םירבדה םיראותמ ךכו .שדוקה-ץראל תוצמה תרבעהל חילשה ,ק"האב ד"בח-תדוגא
:203 'מע 'ח"משת - להקה

םיחולשה לכ ודמע 'ןותחתה ןדע-ןג'ב .770-ל א"טילש ר"ומדא ק"כ עיגה ברעב 8:00 העשב"
-ץראלו הילרטסואבש ינדיסל ,הקירפא-םורדל ,רטס'צנמל ,ןודנולל ,הילטיאל ,הלאוצנוול)
תא רסמו תוצמהמ הלח שירפה א"טילש ר"ומדא ק"כ .תוסוכמ ויה תוצמה תוליבח .(שדוקה
ברה תוצמה תא חקל ק"האל .'חמשו רשכ חספ' םהמ דחא לכל ולחאב ,םיחולשה ידיל תוליבחה
םיילארשי תורטש תוליבח םג ןתנ א"טילש יברה .ברע ותואב עסנש בונורהא קחצי-ףסוי
שדוקה-ץראב שטיוואבויל ינבר דעו רובעו ד"בח -רפכ לש ינחורה דעווה רובע הזש ורמואב
תא א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ םש םידמועהמ דחא לכל .(הנש ידמ תורטשה תא קלחל גוהנה יפכ)
ברה תא יברה לאש הקולחה םויסב .רלוד לש רטשו ,ןסינ ח"ר תארקל אציש יללכה בתכמה
.'?ןוריוואה םע לכה תרדסה םאה' :פאר לאיתוקי

תינוכמה לא ןתאישנו שדוקה-ץראל תוליבחה לש ןתזירא ךילהת לע טיבה א"טילש ר"ומדא ק"כ
."ותיבל עסנ ךכ-רחא .(הליל ותואב ק"האל וסטוה וללה תוצמה) ץוחב הניתמהש

ד"בח ינבר ןיד-תיב ידי-לע

תא רוסמל לטוה וילעש ,דלפנזור ןהכה ףסוי ברה תוצמה תא איבהל חילשה היה א"שנת תנשב
,שדוקה ץראב ד"בח ינבר ןיד-תיב ריכזמ ,'יש יקסבלסורי הדוהי-קחצי 'ר ג"הרהל תוצמה
.ד"בח ינבר ןיד-תיב ידי-לע הקולחה היהתש ידכ

זגראל שגינ .הכרבה תא ורמואב ,הלח שירפהו הצמ עצבו ונימימ ןושארה זגראל שגינ יברה
ברה ...ריינ -תיקש ךותל סינכה שירפהש הלחה תא .הלח שירפה םשמ םגו ולאמשמש ןורחאה
,(רדאב ה"כמ) 'םייללכ םיבתכמ' םע דחיב תוצמה תליבח תא יברל שיגה רנורג בייל-הדוהי
.הקדצל רלוד לש דחא רטש בוחת בתכמ לכבו

ןדע-ןג'ל הרזח בבותסה םלוכ ורבעשכ ...'חספ ןעכעליירפ ןרשכ א' דחא לכל לחיא יברה
.ורתונש םיזגראה (יצחו) תשמח דיל דמע דלפנזור ןהכה ףסוי 'ר ת"הרה חילשהו 'ןותחתה
.ועייסי יאדווב (ךויחב) ףיסוהו 'חמשו רשכ חספ' וכריבו ול ןתנו דחא זגרא היבגה יברה
רשכ חספ - לודג חוכ-רשי" :ול לחיאו 'יללכ בתכמ' פאר לאיתוקי ברהל קינעה ךכ-רחא
."חמשו
תודיסחה ינייעממ


וצ תשרפ


(ב,ו) ןורהא תא וצ

(י"שר) תורודלו דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא

,תוזירז ךותמ תויהל הכירצ ונוקל םדאה לש ותדובע תוללכ - "זוריז ןושל אלא וצ ןיא"
.ארובה ןוצר תא םייקל הקושתהו החמשה ללגב

.תויחד אלל ,דימ המייקל שי אלא ,הנצימחת לא ךדיל האבה הווצמ - "דימ"

שי (א :םינבומ ינשבו .תורודה לכ ףוס דע ךשמנ אלא ,ימעפ-דח וניא םויקה - "תורודלו"
ןושלבו ,תידימת איה המצע הלועפה (ב ;תורודה לכ ףוס דע תוריפ-יריפו תוריפ וז הלועפל
.'תכשמנ הלועפ' - עודיה
(ו"משת רתסא-תינעת ,ג"משת וצ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ב,ו) ןורהא תא וצ

(י"שר) סיכ ןורסיח וב שיש םוקמב זרזל בותכה ךירצ רתויב

?סיכ ןורסח ןהב שיש תורחא תווצמב אלו ןאכ אקווד הז זוריז רמאנ עודמ

וז האצוהש עדוי אוה ןכש ,ךכ לע וזרזל ךרוצ ןיא ,הווצמ לע ףסכ איצומ ידוהישכ :אלא
תאצוהב רבודמשכ לבא ;"רשעתתש ליבשב רשע" ,(טיק תבש) ל"זר רמאמ ךרד-לעו ,איה הסנכה
םיכירצ ילוא :ןעוטו השודקד אלטצאב ערה-רציה שבלתמ ,דימתה תברקה ךרוצל שדקה לש ףסכ
.הרקי הטורפ לכו ,רוביצ יפסכב רבודמ ירה ?רתוי הבושח ,תרחא הרטמל הז ףסכ איצוהל
.תוזירזב הווצמה םויק תא עונמל םילולע הלאכ םיבושיח

,ךממ רתוי בוט תונובשחה לכ תא עדוי ה"בקה :רומאל ,דחוימ זוריזב הרותה האב ךכ לע
.תוזירזו תוריהמב ,םיסוסיה אלל ויתווצמ תא םייקל ךילעו
(א"לשת וצ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ב,ו) הלועה איה הלועה תרות תאז

גונעת' ןכש ,יתימא גונעת הב גנעתמ היה אל ,ותדובעב תידימת היילעב יוצמ םדא היה ול
.יתימא גונעתל עיגהל רשפא ןמזל ןמזמ האבש הדיריה ידי-לע קר .'גונעת וניא ידימת

הדיריל תזמור איהו ,טעמל האב "תאז" תלימה - "הלועה הרות תאז" :בותכה זמרש והז
גונעתל האיבמ איה אקווד ןכש ,היילע ךרוצל איה וז הדירי - "הלועה איה" .םדאה תדובעב
.ארובה תדובעב יתימא
(זט 'מע בוט-םש-רתכ)


(ב,ו) הלועה תרות תאז

(י"שר) הלילה לכ רשכ אהיש םירביאו םיבלח רטקה לע דמלל אב

.הלילב םג םריטקהל רשפאש אלא ,םויב אוה םיבלח רטקה רקיעש ,ורמא (בע תוחנמ) ארמגב

:ונוקל םדאה תדובעב תאז ריבסהל שיו

קסע והזש ,"םוי רואל םיקולא ארקיו" (א תישארב) בותככ ,יוליגלו רואל זמור - "םוי"
.םלועב 'ה רוא תא הלגמה תווצמהו הרותה

וייח תילכת לע םימילעמש תושרה ירבדב קסעה והזש ,םלעהלו ךשוחל זמור - "הליל"
.ומלועב םדאה לש תיתימאה

זמור בלח) ארובה תדובעבש גונעתה "תרטקה" איה םויב םיבלחה תרטקה לש תימינפה תועמשמה
גונעתה םושמ אל ,ןוילעה ןוצרה תא םייקל ידכ קרו ךא 'ה תא דובעל :רמולכ ,(גונעתל
.וז הדובעבש

קוסעל ,תושרה ירבדבש גונעתה תא םג "ריטקהל" שיש - ותועמשמ הלילב םיבלחה רטקה וליאו
.םימש םשל ,ךרוצה יפכ קר םהב

- תושרה ירבדבש גונעתה תא לטבל ךרוצה ןכש ,אקווד םויב אוה םיבלחה רטקה רקיע םלוא
קסעבש גונעתה תא םג "ריטקהל" םדא בייחש אוה שודיחה רקיע ;ךכ-לכ שודיח םושמ וב ןיא
.תווצמהו הרותה
(950 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ןשדה תא איצוהו ...חבזמה לצא ומשו ...ןשדה תא םירהו
(ד-ג,ו) הנחמל ץוחמ לא

םיגוס ינשל זמר ןאכ שי ."ןשדה תא איצוהו" רמאנ םעפו "ןשדה תא םירהו" ןאכ רמאנ םעפ
.איצוהל ינשה תאו םירהל שי םהמ דחאש ,'ה תדובעב 'ןשד' לש

תולפש לע שיגרמ םדאש תובצעלו תורירמל זמור אוה 'ה-תדובעבו ,תלוספ אוה ללכב ןשד
.אקווד החמש ךותמ 'ה תא דובעל ךירצ ללכ-ךרדב ןכש ,תלוספ תניחבב ןה הלא תושוחת .ובצמ

:תובצעל תורירמ ןיב לדבה שיש אלא

ופוסב האיבמ איה ירהש ,בוט קלח םג שי וז הדימב .תורירמה לע רמאנ - "ןשדה תא םירהו"
.הבש יבויחה ןיינעה ןעמל הלצנל שיו ,המוצע החמשל רבד לש

אלו ,'ה-תדובעב תלעות םוש האיבמ הניא וז הדימ .תובצעה לע רמאנ - "ןשדה תא איצוהו"
.ונברקמ הרעבלו האיצוהל שיו ;"ער ינימ לכל תסרדנה הפוקסא" איהש אלא דוע
(אל 'מע ח"אד םע רודיס)


(ו,ו) הבכת אל ...דקות דימת שא

:'קדצ-חמצ'ה יברה שרפמ

,ושפנבש תיקולאה 'דימתה שא' תא ררועמו ורבח םע דמולה הז - "דימת שא"

.דעל ול דומעת וז תוכז - "הבכת אל"
(טל 'מע םוי-םויה)
גחה םדוק םוי םישולש


(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ" :חספל תונכה
.1"השעי רשא השעמה עדייו

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט ,2חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.3"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש ...הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.4"חספה

,חספ-דעומה-לוחד 'א םויל סוניכ ק"האב עובקל ןיאש ,תוריכזמה תארוה :םיסוניכ ןונכת
םיאצמנה ל"וחמ םיחרוא םג ויהי וילא םינמזומה ןיב םא ,חספה-גחד 'ב םוי אוה ל"וחבש
יבשותכ) םהילעש םוי ותואב סוניכל ועסיו ועטי אל הלא םיחרואש ידכ תאזו ,ק"הראב תעכ
.5בוט-םויכ רומשל (ל"וח

ותיבו שיא דחיב םיאצמנ חספה גחבש ,לארשיב גהונה" :יברה הנעמ - :תועיסנ ןונכת
- חספ יניינעב ןוצרה יפכ רדהל רתויב השקש לע ףסונ .החפשמה שאר טרפבו ,(ותיבבו)
.6"ןיבהל לקו .רחא םוקמב םיאצמנשכ

תקולחל ןכו ,8שובלו ןוזמ ,7ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי
.ןלהלדכ הרומש הצמ

שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ :תודגה
רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו .םירחא
.10לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,9הזב-אצויכו שדח

וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש ...ולא תונידמב טושפ גהנמה" :םילכ
םירהזנה .11"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע אמש
.12הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל ויהיש

ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב :"המגודל רדס"
אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכיזב וקקחי הז
.13םהיתובא יגהנמב עוגנל

לכו ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ :הרומש הצמ תקולח
תוצמ - םירדסהל םינפ -לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ-יכרוצב םיקסועה
ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו ,די-תויופא תולוגע
ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .14םינגראמה תאז ורדסי (המודכו תונולמב
- ירשפאה יפכ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה לכש ,ןבומ" .15םהירוהלו
.17'תיזכ' :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה .16"חבושמ הז ירה

לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה :םייבמופ םירדס
,"ריע לש הבוחרב" ,'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ,ולש 'רדס'ה תא ךורעי םהמ דחא
,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות לכ תא ןימזיו
הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע ימוקמה ברהש
ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב ףתתשהל לכוי
לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת אל ,ףתתשמה
.18הצריש עגרב תאצלו סנכיהל לכוי הצורה

םיאתמ חוכ-יופיי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ :ץמח תריכמ
לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .19ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהבש תומוקמה לכל
.20חספב ץמחה ןמ הלילח

יכרדב לדתשהלו ,21ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד 'ןלבק ברע'ב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצא םעונ


םייחה-ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב-הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (1
.ו"ס םש ןחלושה-ךורע האר - שרדמה תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (2

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (3

רחשה דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (4
ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי -קחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
ראבמ (ךליאו א,ברע ףד) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגיא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח-שארמ הצמ לוכאל אלש
ירה ,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהש ןוויכש 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ-תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל רוקמ
המכ דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב וליפא
-יעטנב כ"כו ,ומצע חספ ברע רקובב רימחהל םוקמ שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ ץמח ןה
.(בכ הרעה ב"פ א"ח חספ לאירבג

לבא .ה"נשת ןודנול ,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש בוט םוי' סרטנוק הארו .דנ 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (5
.ב"ס א"פ ללוכה רעשב ש"מכ כ"דב הזב םיקסופ ש"נא ינבר

.גצק 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (6

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבש וריעהו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (7
.(294 רופיס ,םידעומ ,םידיסח-ירופיס האר) ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 399,339 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' האר (8

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (9
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תודחוימ תודגה ךכ םשל ק"האב ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (10
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק תאצוהב

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (11
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (12

.נש 'מע י ךרכ ק"גא (13

.37 'מע םיגהנמה-רפס (14

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (15

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (16

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (17

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' (18

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (19

.דק 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יווה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
- אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד [חיק 'יס ב"ח ריכש-הנשמ ת"וש האר :ה"א] רמואהל וליפא (4 .ידימ
השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז העש דע אצמי-לבו הארי-לב רוסיאמ לצינו
-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ
ואלב יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמי-לבו הארי
השעמ ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד רמול -יצמית-םא וליפא (6 .וילע ןיקולד
.חספה גח ךותב היינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וליבשב רוכמל ,סרפ לבקל תנמ לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל וא

.1399 'מע םש ןלהל ללוכה רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (21
ןכו ,בונילב 'יש צ"ייר ג"הרהל 'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' רפסב הכוראבו ,אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
,ולש 'תואווקמ ינוקית' ס"וסב ספדנה ,ןיוול 'יש ב"שר ג"הרהל 'וניתובר תנקת יפל ץמח תריכמ' סרטנוקב
.ח"נשת ןילקורב

עובשה חול

ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הרפ / וצ תשרפ שדוק-תבש
ב-רדאב י"ח


תליפת םדוק לולגל יוצר (1תסנכה-תיבבש רתויב רדוהמה) הרפ תשרפל ינשה הרותה רפס תא
.2'ארוביצד אחרט' עונמל ידכ ,תירחש

-רפס תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.שידק יצח םירמואו ,3(וב האירקה דע המיבה לע ראשנו) ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה
"ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,הרפ תשרפ תא ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
.(בכ-א,טי רבדמב)

םיהיבגמו .הרפ תשרפל םיללוג אלא שידק יצח רחא םיהיבגמ ןיא דחא הרות-רפס קר שי םא
.ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל םיללוגו

.ריטפמה תיילע ינפלש האירקה ירחא דימת םירמוא שידק יצחה תא

.4(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא ...'ה רבד יהיו" :הרטפה

רחא רכזנ םאו ,הרפ תשרפ תרטפה הירחא ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
.5הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה

.6'םימחרה בא' םירמוא

.7םירופל ךשמהב ,תבשה םג דעוותהל שי :תודעוותה

:הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :"םיכרבא ללוכ" לכל הארוה :ינרות ץבוק
.8הנשה-שאר ינפלו ,חספ ינפלןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס י"בה ע"ושב ןייע (1
,ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב לבא ,הרותה
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ תשרפ םגש

.(יכדרמה 'כו ה"ד י"בב ש"עו .רוביצב ת"ס ןיללוג ןיאש ג"ס דמק 'יסב קספנה פ"ע) 'ותעב רבד' חול (2

.ב"יס י רעש םירפא-ירעש (3

חסונכ] "םכיניעל םכב ישדקהב" יברה רמא י"חשת הרפ פ"ש תרטפהב .33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (4
ןכו .הרעהב םש האבוהש] יש-תחנמה תעדכ "םהיניעל" םגו ,[םינפב 'המימת הרות' שמוחב אוה ןכו ,םיסופדה
.(גקת 'מע ד"ח ךלמ שדקמ ,'תה דחא לש ונמוימ) [חילצמ שיא ,ראיורב ,ןרוק לצא חסונה

.ץקמ פ"ש ,ד"בח-ללוכ חול (5

תוישרפ 'ד ריכזה אל ורודיסבו ונחלושב ז"הדאו .ה"פרת ס"וס ב"נשמב ואבוה הזב תועדה) ד"בח-ללוכ חול (6
.(ללכ

םילשהל יברה גהנ ןכאש יפכ ,ארגפד ימויו ט"וי לכ ירחאש תבשב ה"כ הרואכלו) גכק 'מע אכ ךרכ ק"גא (7
.(זא

שדוק-תוחיש .ג"לשת ףרוח ,(תיליע-תרצנ ריעה בר - םויכ) לצרה 'יש והיעשי ר"רה ח"הרהל 'תודיחי' (8
תחא תוחפה לכל ...עיגהל לדתשהל" :(ארוגידס ללוכל) 256 'מע המכחה לצב 'סבו .מ"כבו ,694 'מע ב"ח ו"לשת
."םישדוח 'גל וא 'בל

.םידרפנ םירודמב 'תודיסח ירעש'ו 'הרות ירעש' ויה ,ץ"חרת-ה"צרת םינשב אשראווב ל"יש 'םימתה' יצבקב
,הרות סוניכ ,הרות ירבד ,םידימלתה לופלפ :ומכ) תואישנה רחאל ונייח תיבב רואל ואציש םיצבקב םלוא
איה הדרפהה םהב ילואו .םיאשונה ןיב הדרפה התיה םהבש 'ש"נאו םימימתה תורעה' יצבק איצוהל ;הרות לידגי
יכ ,ב"אה תויתוא רדס יפל דחי םרדסל אלא ,תודיסחו הלגנ ןיב דירפהל אלש הארוהה התיה ,(תואיצמה תבייוחמ
רמא יברהש א"יו .'םידימלתה לופלפ' יכרועמ ,ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרה עיפשמה יפמ) "איה תחא הרות"
םיללוכהו תובישיה ןיב עודי וניא רבדהש לבחו .(ךפיהלו ,תודיסח אצמי הלגנ םש שפחמש ימש לועפל ונוצרש
.דוחל תודיסחו דוחל הלגנ ,'םירעש' תנוכתמב םיספדנ םדוע ק"הראב טרפבו םיצבקהמ םיברו ,ונלש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il