- ג"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה 'ב רדאב ד"כ * ינימש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול גחה םדוק םוי םישלש תורעהו תובוגת

תוכלמ רבד


תוקולא - םיעבות ידוהי לכמ
תושדחתהב תואיצמו תוטישפב


שדוח-שאר תאז-לכבו ירשת שדוח-שארב העבקנ הנשה תלחתה
* "םיכלמל הנשה-שאר"ו "םישדוחל הנשה-שאר" אוה ןסינ
בוט-םוי לש השודקה וליאו תלבגומ השודק איה תבשה תשודק
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלבגהו הדידממ הלעמל איה
ונרוד


שאר םכל הזה שדוחה 2ביתכד ןלנמ ...םישדוחל הנשה-שאר ןסינב דחאב" 1ארמגב אתיא
,ירשת שדוחמ איה הנשה תלחתהש יפ-לע-ףא :רמולכ ."הנשה ישדוחל םכל אוה ןושאר םישדוח
.ןסינ שדוחמ ליחתמ םישדוחה ןיינמ ,םוקמ-לכמ

.3םינשה ןיינמל עוגינב הנימ-אקפנ ןיא "םישדוחל הנשה-שאר"ד ןיינעהב ,םנמא

ןסינב דחאב" 4הנשמב אתיאדכ - םינשה ןיינמל עגונש ןסינב דחאב ןיינע דוע ונשי ךא
דחא םימכח ועבקו ...ךלמה תונשל םהיתורטש ןמז תונמל ויה םיליגר" ,"םיכלמל הנשה-שאר
תונמל וליחתיו ,ןסינ עיגהשמ ותנש התלכ ,רדאב וא טבשב דמע וליפאו ,ותנש תליחתל ןסינב
.5"היינש הנש ול

,"רחאת לבב הילע םקימל רדונל הנימ אקפנ" ,"םילגרל הנשה-שאר ןסינב דחאב"ש ,תאז דועו
.6הליחת תוצמה גחו ,ןרדסכ םילגר 'ג וילע ורבעיש דע רחאת לבב רבוע וניאש

דחא עבקנ ןכלש ,אקווד ןסינ שדוחל "םיכלמ"ו "םילגר" לש תוכיישה המ :ןיבהל ךירצו
?ירשת שדוחמ איה הנשה תלחתהש יפ-לע-ףא ,םילגרלו םיכלמל הנשה-שאר תויהל ןסינב


:"םילגר"ד ןיינעה תוללכ הליחת ראבל שיו

בוט-םוי ןכ-ןיאש-המ ,7"אמייקו אשדקמ" תבשש - תבשל (לגר) בוט-םוי ןיבש קוליחה
- םתא" ,ביתכ םתא ,"םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא" 8רמאנש ,ןיד-תיבב היולת ותועיבקש
.9"'וכ ןידיזמ וליפא - םתא ,ןיגגוש וליפא

:הזב ןיינעהו

שיו לוח לש םיניינע שיש האירבהב עבקנש ,ונייה ,המצע האירבה דצמ העבקנ תבשד השודקה
תדידמב איה (לוחה ימימ שדוקמש תבש) השודקה םג ירה ,ךכש ןוויכו .השודק לש םיניינע
.תולשלתשה רדסבש השודק ,םלועה תלבגהו

-תיבל רסמנש ןיינע והז אלא ,המצע האירבה דצמ העבקנ אלש בוט-םויד השודקה ןכ-ןיאש-המ
ןיכומס םתויהל ,הרותה חוכ םהל שיו ,עבטה תטילש תחת םינותנ םניאש לארשי תומשנ - ןיד
הזכ םויב םג השודק לועפל םחוכבש - הרובגה יפמ הרות לביקש ,וניבר השמ דע שיא יפמ שיא
הכשמה ,םלועה תלבגהו תדידממ הלעמל איה וז השודק ירה ,לוח םוי אוה המצע האירבה דצמש
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש

:ןסינ שדוחל "םילגר"ד תוכיישה יהוזו

,םלועה תגהנה רדסד הנשה-שאר אוה ירשתש ,ןסינל ירשת ןיבש קוליחה 10רמאמהב ראבתנ
םשב םג זמורמכ ,תיסינ הגהנה ,עבטהמ הלעמלש הגהנהל שארה אוה ןסינו ,תיעבט הגהנה
.11םיסינ ןושלמ ,"ןסינ"

ורקיעש ,א"ז תניחב ,ארוכדד םישדוח םה (ןסינמ םתלחתהש) ץיקה ישדוחש ,ראבתנש יפכו
תורובגהמ הניינב רקיעש ,תוכלמ תניחבמ הלעמל אוהו ,יוליגהו רואה ןיינע ,םידסח
.(ירשתמ םתלחתהש) ףרוחה ישדוח ,אבקונד םישדוחה םה םשמש ,(םלעה)

םניינעש ,"םילגרל הנשה-שאר" וב עבקנ ,עבטהמ הלעמלש הגהנהל שארה אוה ןסינש ןוויכו
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש (אלא ,תולשלתשה רדסב "אמייקו אשדקמ"ש קר אל) השודקה תכשמה

הנכהה איהש םירצמ-תאיצימ לחה) הרות-ןתמב שדחתנ (ןושארהו שארה אוה ןסינש) הז ןיינעו
ןסינ השענ הרות-ןתמבו ,ןושארה שדוח ירשת שדוח היה האירבה תלחתהב ירהש - (הרות-ןתמל
שדוחה אוה גחב םינתיאה חריב 'וג ולהקיו" 12קוספה לע םוגרתה בתכש ומכ ,ןושארה שדוח
אחרי אוה (הרות-ןתמ רחאל) ןעכו האמדק אחרי היל ןרק אייקיתעד אחריב" ,"יעיבשה
ידי-לעש ,םלועה לע לארשי-תומשנ לש תולעבה השדחתנ הרות -ןתמבש ןוויכ - 13"האעיבש
.עבטהמ הלעמלש הגהנה םלועב םילעופ הרותה


:"םיכלמל הנשה-שאר" אוה ןסינב דחאש םעטה םג והזו

ההבגהה ןיינע אוהש ,14"םירה סנ אושנכ" ןושלמ םג אוה - םיסינ ןושלמ - "ןסינ"
.עבטהמ הלעמל תואשנתההו

תיב יכלמש ןוויכ - "םיכלמל הנשה-שאר" אוה ןסינב דחאש - םיכלמל ןסינד תוכיישה יהוזו
תואשנתהה ןיינע קר אל) ללכנ הזבו ,תואשנתה ןושלמ ,15"אישנ" םשב םיארקנ םירשכה דוד
הלעמל ושרושבו ,םעה תואיצממ ירמגל הלעמלש תימצע תואשנתהד ןיינעה םג (אלא ,םעה לע
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש ףוס-ןיאד תוכלמ ןיינע אוה


,םיכלמבש תואשנתהה ןיינעש ,ןבומ ירה ,16"םה םיכלמ ינב לארשי לכ"ש ןוויכ ,הנהו
.לארשי-ינב לכ לצא ונשי ,(ל"נכ) עבטהמ הלעמלש ההבגהה ןיינע אוהש

םלועה עבט דצמש הגהנהה רדסמ תולעתהל חוכ שי לארשימ דחאו דחא לכלש - הזב ןיינעהו
ומילעי אלש דבלב וז אלש ,המשנה לע םיריתסמו םימילעמ םלועב וקלחו תימהבה שפנו ףוגהש
םלשותו אלמתת םדי-לעש לועפל ,םהילע תיבה-לעב תישענ המשנה ,הברדא אלא ,וריתסיו
.הטמל התדירי םדוק התיהש ומכמ רתוי תילענ הגרדל הלעתתש ,היילע ךרוצ הדיריד הנווכה

,םלועה תויווהב אוה חנומ ולוכ םויה לכ ךשמבש ןפואב הז ןיאש - לעופב הדובעב וניינעו
:הברדא אלא ,תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ דמול ןכלו ,ה"בקה לע םג רכזנ םייתניבו
דמולו ,יעבדכ ללפתמ ןכלו ,ה"בקה תודוא אוה בשוח ,ותנשמ רועינש עגרהמ ,םויה לכ ךשמב
תואיצמ םג שיש רכזנ םייתניבש אלא ;ותואיצמ לכב אוה חנומ אקווד הזבו ,הרותב רועיש
תא הפוכ ןכלו ,םלועב וקלח רוריבב םג ותדובע תויהל הכירצ הנוילעה הנווכה דצמו ,םלועה
.םירוריבה תדובעב קוסעל ידכ הרותו הליפתמ עגרל קתנתהל ומצע


:רתוי תויטרפבו

תוטישפב תואיצמ ,ע"יב תומלועבש ,תוליצאה םלועל ע"יב תומלוע ןיבש קוליחה 17עודי
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ,תוליצאה םלועב ןכ-ןיאש-המ ,תושדחתהב תוקולאו

תתנש המשנ" שוריפב 18ראובמכ) תוליצאב איה ירה הטמל התדירי םדוקש - המשנהב ותמגודו
תואיצמו תוטישפב תוקולא םשש (תוליצאה םלועב התדימע לע יאקש 19"איה הרוהט יב
.'וכ ףוגב התדירי ירחאל ןכ-ןיאש-המ ,תושדחתהב

הטמל התויהב םג אלא ,המשנהב רתסהו םלעה לעפת אל ףוגב הדיריהש - ידוהימ םיעבות תאזו
(ל"נכ ,רתוי תילענ אגרדל הלעתת הטמל הדיריה ידי-לעש ,הברדאו) הלעמל התיהש ומכ היהת
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולאש -


:אישוק ידוהי לאוש הז לע ,םנמא

,ירמוחהו ימשגה הזה םלועב תימהבה שפנו ףוגב אוה אצמנ הטמל המשנה תדירי דצמש ןוויכ
,יעבדכ אלש ויתובשחמו וירוביד וישעמ דצמ ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדי ,הזל ףסונו
?תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא היהיש ןכתיי ךיא - ךרדה תא ריבעהו םגפו אטחש

הגהנה ידי-לע עבטה לע הטילשה אוה וניינעש ,הרות-ןתמד ןושארה רובידב - הזל הנעמהו
:20"םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'יוה יכנא" - עבטהמ הלעמלש

,"'יוה"ש - 21דיחי ןושל - "ךיקולא 'יוה יכונא" לארשימ דחאו דחא לכל רמוא ה"בקה
,23ךתויחו ךחוכ ,"ךיקולא" אוה ,עבטהמ הלעמל ,22דחאכ היהיו הווה ,היה וניינעש

לש תולבגההו םירצימה לכמ תאצל חוכה ול ןתינש - "םירצמ ץראמ ךיתאצוה" הז ידי-לעו
.'וכ וישעמ ידי-לע םרגש הלא ןהו ,ומצעלשכ םלועה דצמש הלא ןה ,םלועה

,וילע וטלשי אל תימהבה שפנו ףוגהש בצמו דמעמב דומעל וחוכבש דבלב וז אל :הזמ הריתיו
,םמצע תימהבה שפנו ףוגה תא ךכזלו ררבל וחוכבש ,הברדא אלא ,'וכ םהמ חרביש הז ידי-לע
רובשל ןיאש ,"ומע בוזעת בוזע 'וגו ךאנוש רומח הארת יכ" 25קוספה לע 21ט"שעבה תרותכ
.'וכ וככזלו וררבל אלא ,םיפוגיסו תוינעת ידי-לע ףוגה תא

םינפ-לכ -לעש הזכ ןפואב םילובגו םירצימהמ האיציה תא ונממ שורדל םילוכי ,ןכש ןוויכו
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא חנומ היהי לעופב הגהנהל עגונב


תאיציב ומכמ הלא ונימיב רתוי לקנב אוה "םירצמ ץראמ ךיתאצוה"ד ןיינעהש ,תאז דועו
:יכ ,הנושארה םעפב םירצמ

התיה וזו ,27האמוט ירעש ט"מב םיעוקש לארשי ינב ויה ,26"ץראה תוורע" ,םירצמב םתויהב
ויה אל הז ירחאלש תויולגב ויהש ל"חר תוגירההו תודמשההש יפ-לע-ףאו .רתויב השקה תולגה
המכמ ,רתויב השקה תולגה וז התיה ,םוקמ -לכמ ,(ל"זח ישרדממ הארנכ) םירצמ תולגב
-לע םלועב השענש ךוכיזהו רוריבה םדוק התויהלו (ב) ,הנושארה תולגה התויהל (א) :םימעט
.(21א"קמב ראבתנש ומכ) הרות-ןתמ ידי

,רתוי תולק ןהש ,תויולגה ראשמ - לארשי-ינב ואצי ,רתויב השקה התיהש םירצמ תולגמ םאו
.םהמ תאצל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב שיש יאדווב ירה ,הרות-ןתמד חוכה םג ונשיו

רוריבב ונינפלש תורודב ולעפ רבכש המ לכ ירחאל ,אחישמד אתבקעד אתבקעב ונדמועב טרפבו
ראשנ אלש םג המו ,וררבתנ רבכש השודקה תוצוצינ לש עויסה ונשי אלימבו ,'וכ תוצוצינה
ןה איה התע הדובעב הלעמהש ,ונייהו ,("טייקיניילק א") דבלב טעומ רבד אלא לועפל ונל
,ךכ ,םילובגהו םירצימה לכמ תאצל חוכב שיש יאדווב ירה - ררבתמה דצמ ןהו ררבמה דצמ
.תושדחתהב תואיצמו תוטישפב תוקולא ולצא חנומ היהי םינפ-לכ-לע לעופב הגהנהל עגונבש

םירצמ לש םיניינעה לכ םילטבתמ הז ידי-לעו ,החמש ךותמ ,לועפלו תושעל קר םיכירצ
.29רדג תצרופ החמשש ןוויכ ,םילובגו
םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה ןסינ שדוחה םיכרבמ ,שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 60-64 'מע (ח) ינש קלח ג"ישת'ה 'תויודעוותה -

.א,ז ה"ר (1

.ב,בי אב (2

.(ל"ומה) רורב וניא םירבדה ןכות לבא ,*הז ןיינעב א"בשרה ירבדב ט"וקש שי החנהה תמישרב (3

-----

בתוכש םיגחה עדיל הנימ אקפנד ל"יו .אתכלה יאמל אנעדי אל" :םש ה"רל א"בשרה ישודיחל הנווכה הארנכ(*
."'וכ יעיבשה שדוחבו ,ישילשה שדוחב ,ןושארב ןהב.התליחתב ה"ר (4

.םש י"שרפ (5

.י"שרפבו א,ד םש (6

.א,זי הציב (7

.זל,גכ רומא (8

.א,הכ ה"ר (9

.נ"שו .ךליאו 51 'מע ח"ח תויודעוותה - םחנמ תרות (10

.א"ער ,זנ תוכרב האר (11

.ב,ח א-םיכלמ (12

.א,ז ה"רל א"בטירה ישודיח םג האר (13

.ג,ח היעשי (14

.נ"שו .ךליאו 165 'מע ט"יח ש"וקל האר (15

.נ"שו .א,זס תבש (16

.דועו .דכר 'מע א"ח טקולמ מ"הס .30 'מע ו"שת מ"הס האר (17

.מ"כבו .א,זכ האר ת"וקל (18

.רחשה תוכרב חסונ (19

.ב,כ ורתי (20

.דועו .ופר זמר ורתי ש"לי האר (21

.מ"כבו .ז"פ א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (22

.דועו .גער 'מע .טמ 'מע ד"ח טקולמ מ"הס .האר פ"ר .ד"עס ,זט רבדמב ת"וקל האר (23

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .א"כס תופסוה (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ (24

.ה,גכ םיטפשמ (25

.ד ,א"פ ר"הק הארו .בי,םש .ט,במ ץקמ (26

.דועו .ורתי פ"ר ח"וז האר (27

282 'מע ז"ח תויודעוותה - םחנמ תרות .96 'מע א"ח ש"וקל) ו"טס טבש ח"הבמ ,תומש פ"ש תחיש םג האר (28
.(ךליאו

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (29


ידי-לעש ,םלועה לע לארשי-תומשנ לש תולעבה השדחתנ הרות-ןתמב
עבטהמ הלעמלש הגהנה םלועב םילעופ הרותה

שיש רכזנ םייתניבש אלא ,ה"בקה לע אוה בשוח ,ותנשמ רועינש עגרמ
הרותו הליפתמ עגרל קתנתהל ומצע תא הפוכ ןכלו ,םלועה תואיצמ םג
םירוריבה תדובע ךרוצל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


שוריפ המ 'ארקמל שמח ןב' לואשל
"יתמ דע"


?הפיקת העיבת וא - השקב ,העצה ,םירבד רופיס הז םאה

ה"בקהמ לארשי-ינב תעיבתו תשירד תודוא הז ינפלש תודעוותהב רבודש המ ריכזהל םוקמה ןאכ
-ינבש - ונכותש ,"יתמ דע" ןושלה "תוצח ןוקית"ד םיטויפב שגדומש יפכ ,הלואגה ןיינע לע
.הלואגה אובת רבכש ה"בקהמ םיעבות ןכלו ,תולגה ןיינע תא דוע לובסל םילוכי םניא לארשי

םילפלפתמ ןיידע - טושפ יכה ןפואב הז ןיינעב רואיבה תוכירא תורמל הנה ,אלפה הברמלו
!'וכו תורוקמ םישפחמו ,הזב

הצע הנשי יזא ,םהילגרו םהידי םיאצומ םניאו םייוסמ ןיינעב םילבלבתמ םירגובמ רשאכ
:ארקמל שמח ןב לצא לואשל - הטושפ

עגונב - שמוחב רבכ םדמלש תובית] "יתמ דע" תוביתה שוריפ והמ ארקמל שמח ןבל ולאשי
ןמ ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב השקב וליפא וא העצה ,םירבד רופיס והז םאה ,[םירצממ הלואגל
"יתמ דע"ד שוריפהש ונממ ועמשי זאו .ףקותה לכב תרמאנש העיבת יהוזש וא ,ץוחלו הפשה
...!ףקותה לכב תרמאנש העיבת - אוה

-יכ תבש לש ) ...הרטפהב םג תשרופמ - "יתמ דע" ןושלב תאטבתמש העיבתהו השירדה ,הנהו
לארשי-ינבל איבנה והילא הנפ ובש ,למרכה רהב והילאד ערואמה תודוא רפוסמ (הבש אשית
."'וגו וירחא וכל םיקולאה אוה 'ה םא ,םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמאו

-ינבמ המכו המכ לצא לועפל םיכירצ ויה ובש בצמ - הז ערואמ יטרפב עגרל ןנובתנ רשאכ
והילא הנב וז הרטמלו ,םולשו סח לעבל ודבעי אלו ,"םיקולאה אוה 'ה"ש ועדייש לארשי
דמעמבו ,[העש תארוה רותב ,ץוח יטוחשד רוסיאה תורמל] ץוחב ןברוק בירקהו חבזמ איבנה
םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמואו לארשי-ינבל איבנה והילא הנופ הז
ורמאנ אל איבנה והילא לש וירבדש ,הטושפ יכה הנקסמל דחאו דחא לכ עיגי יאדווב - "'וגו
,םכל ריעהל ינוצרב ,"ןדיא ןייא ךיז טרעה" :דבלב העצה רותב וא ,אמלעב רופיס רותב
יתש לע םיחסופ" לש בצמב תויהל םכל "םיאתמ אל"ש ינרובס ,"ןובנו םכח םע" םכתויהלש
םתא יתמ דע" :ףקותה לכב העיבת לש ןפואב ולא םירבד ורמאנ יאדווב אלא ..."םיפיעסה
...!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ

בושחיש ימ לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" טרפבו ,לארשי-תבהאב והשלכ גשומ ול שיש ימ לכ
איבנה והילא לש ובילל עגנ המכ דע תוטשפב ןיבי - איבנה והילא תודוא רבודמהש עגרל
םירבד רמא איבנה והילאש דחא ףא לש ותעד לע הלעי אל ,ןכש ןוויכמו .לארשי-ינב לש םבצמ
רעטצהו באכ איבנה והילא ...םולשו סח לייטל ךלה ךכ-רחאו ,העצה וא רופיס רותב ולא
םתא יתמ דע" :ףקותה לכב םהמ עבתו וביל תוריקמ קעצ ןכלו ,לארשי-ינב לש םבצמ לע רתויב
!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ

תועמשמהש - "תוצח ןוקית"ד םיטויפב אבומש "יתמ דע" ןושלל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
...הזב אצויכו ,ל"נה קוספב "יתמ דע" ןושלה תועמשמ ומכ ןפוא ותואב איה הז ןושלד
!תולגה תא רתוי לובסל םילוכי םניאש ה"בקהמ לארשי-ינב לש םתעיבת - ונכותו
'מע ו ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1080-1079

יבר יצוצינ


ןורהא ערזמ םינהוכהו


תויהל ול דומעת ,םידוהי ךרביש ,וז תוכזו ,ןכודל הלעי"
לש ותוחילשב תאז םישוע םיכרבמה םינהוכה" * "ךרובמ
איה םתכרב ירה ,"ותומכ םדא לש וחולש"ש ןוויכמו ה"בקה
הנוהכ אשונב תויואטבתהו תודבוע רורצ * חלשמה תכרב
םינהוכו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךכ - "לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי" ךב םייוקיש ,ןהכה ןורהא ערזמ ךנהש ןוויכמ"
.(69 'מע זי ןויליג 'םימתה') ותדלוה-םוי לגרל 'תודיחי'ב ןהכל יברה לחיא

שיגהש רחאל - (68 'מע םש) ט-ח"כשת תנשב ותדלוה-םוי תארקל 'תודיחי'ל הלה סנכנשכו
!ןהכ ךנה ירה :רמאו קיספה עתפל .אורקל יברה לחה - נ"פ יברל

הנע ףוסבל .הלאש תרותב וא אתוחינב ורמאנ םירבדה םאה עדי אלו ,עגרל לבלבתה רוחבה
."ןכ"

ראותה תא ומש רחאל ןייצל חכש יכ הלה ספת זא קר .םשה תחתמ וק חתמו טע יברה לטנ
."ןהכה"

ךכרבמ ךכרבאו

ברעב ,ויבא םע ,ואלב 'יחיש ןהכה ןבואר 'ר רענה שגינ א"כשת וא (םש) כ"שת ירשת שדוחב
.הלוח זא היה הנומשה ןבכ דליה .יברהמ חאקעל ,גוהנכ ,שקבל ,םירופיכה-םוי

.ןבה תאופרל הכרב רענה יבא שקיב ,יברה ינפל ודמעשכ

?[םינהכ-תכרבל=] ןכודל הלוע אוה םאה :באה תא לאש יברה

.הלילשב בישה באה

!?אמעט יאמ :יברה לאש

.באה קתש

!ךרובמ תויהל ול דומעת ,םידוהי ךרבי אוהש ,וז תוכזו ,ןכודל הלעיש :רמאו ךישמה יברה

תולשלתשה רדסמ הלעמל

:(37 'מע יח ךרכ תוחיש-יטוקל) ותחישב יברה ראבמ ךכ

ונייה ,הווצמ איה םינהוכ תכרב ירהש :םינהוכ תכרבב םג אוה ןכ ,ה"בקה תכרבב אוהש ומכ
[ןוילעה] םדא לש וחולש"ש ןוויכמו .ה"בקה לש ותוחילשב תאז םישוע םיכרבמה םינהוכהש
הווש ,הז ןיינעב יכ אצמנ .ה"בקה לש ותכרב - חלשמה לש ותכרב איה םתכרבש ירה ,"ותומכ
.תולשלתשה רדסמ הלעמלש הכשמה איה ןכש ,הליפתל םינהוכ תכרב

הרימשו הניתנ

:יברה ראבמ (81 'מע יח ךרכ תוחיש-יטוקל) תרחא החישב

הרימש לש ןיינע ןהו בויח לש ןיינע ןה תללוכ לארשי ינב תא םיכרבמ םינהוכש הכרב לכ
ןתונה אוה" ."ךרמשיו" לש ןפואב אוה "ךיסכנ וכרבתי - ךכרבי"ש דחא ןיינע םהו ,(הלילש)
.המלש הכרבה זא אקודו ,"רמושה אוה

םיברו דיחי

:(80 'מע םש) החיש התואב דועו

רותב ומצע ינפב ידוהי לכ םיכרבמ םינהוכה ,רמולכ - דיחי ןושלב םנמא איה םינהוכ תכרב
ועמשי דיחיהו ראשה לכש ,"םיעמוש םלוכ ויהיש" ןפואב ךרבל םינהוכה לע ,ךדיאמ ;דיחי
.ללכהמ קלחכ "םלוכ" רותב ,ךרבתמ דיחיה דציכ

םיאנת אלל תוכרב

:54 'מע גל ךרכ תוחיש-יטוקלב יברה ראבמ ךכ

ימ היהי ,לארשימ דחאו דחא לכל תוכשמנ אלא ,לארשי לש םבצמב תויולת ןניא ולא תוכרב
ןניאש ,תודחוימ תוכרב ןהש - ולא תוכרב ןכות םע םיאתמ הזו .אוהש בצמ הזיאב ,היהיש
םינהוכ תכרבד תוכרבה יכ - היתווצמו הרותה תרימש ללגב לארשיל וחטבוהש תוכרבה ראשב
(א - ןכל .םוקמ תספות םיארבנה תדובע ןיא ויבגלש ,רתויב ןוילע םוקממ תוכשמנו תואב
ןה (ב ,ולאכ תוכרב תתל ה"בקה לש ותלוכיב קרו ,ירמגל עבטה ןמ הלעמלש תוכרב ןה ירה
.םוקמ לכבו ןמז לכב ,היהיש ימ היהי ,לארשימ דחאו דחא לכל תוכשמנ

לולשל ךירצ

ראיב (ךליאו 194 'מע ב"ח ג"לשת 'שדוק תוחיש') ג"לשת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:רמאו ,"ןימע ראשל אלו" - "לארשי ינב תא וכרבת הכ" קוספה לע רהוזה ירבד תא יברה
לולשל ךרוצ ןיאו ,ללכ םייוגל םוקמ תניתנ ןיא םש ,תולשלתשה רדס יפל איה הכשמהה רשאכ
רדסמ הלעמל) "אשיי" לש הניחבו הגירדממ תכשמנ הכרבה רשאכ ,ןאכ לבא .םתואיצמ תא
רדסמ הלעמל דצמש ןוויכ ,רומאכ ,"ןימע ראשל אל"ד ריהבהלו לולשל םוקמ שי םש (תולשלתשה
.םשמ לבקל םייוגל םג תורשפא שי ,תולשלתשה

"יל הארנ אל"

דע ןווכל גהנ יכ ,םדוקה יברה תוקלתסה רחאל ,יברל בתכ ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר ברה ח"הרה
ןוכנ םא לאוש אוהו ,יברה לע ןווכמ אוה וישכעו ,םדוקה יברה רובע םינהוכ תכרבב הכ
ךרכ שדוק-תורגא - ב"ישת ירשתב ח"כמ תרגיאב) ול בישה יברה .םדוקה יברה לע םג ןווכל
:('י 'מע 'ה


תרימאב ןכ-ןיאש-המ .יל הארנ אל - רבכ קלתסנש ימל םינהוכ תכרבב ןווכל"
שגרה ,תורשקתהה ןפואב יולת הזש ,הרשע-הנומשה םויסב םיקוספה וא םיליהת
.'וכו בלה

,ל"זרמ ומויק לעו ,םינהכ תכרבב ימש ןווכמש לע ןח-תאושת ןח-תאושת...
הארנה בוטבו ,וב םייוקיש ןוצר-יהיו ."ועידוהל ךירצ ורבחל הנתמ ןתונה"
.רקיעה לע הבורמ איהש ותפסותבו ,"םכרבא ינאו" ,ה"בקה תחטבה ,הלגנהו

"םייקנ םתייהו"

םירקבמ םידימלת תצובק תיארנ הבש יברל הנומת הבישי תלהנה החלש ב"לשת טבש שדוחב
:בתכו ךכ לע ביגה יברה .םדא ידלש עקרבו ,ןואיזומב


םינהוכ םנשי 'תה ןיב

.סנכיהל םירתומ ןיינבהמ קלח הזיאל ברל הלאש - םדא דלש ל"נה םאב

םייקנ םתייהו רמאנש המ יפ-לעו הז רבד-לע םסרפל הזב אצויכו קיטסאלפ-םאב
.'וג

םינהוכ לארשי לכ

ד ךרכ 'ךלמ שדקמ' - א"לשת ולסכ שדוחב) יברה לצא בושי-ראש 'יש ןהכה והילא ברה רקיבשכ
:ול רמא ראשה ןיב .'יחיש ש"נאל םולש-תסירפ רוסמל יברה ושקיב (גכת 'מע


הבהאב ולוכ םלועה ריאהלו ךרבל וכזתו םכלש גח [הכונח=] הז ,םינהוכ םתא
.הכונח תחמש רואו הרהטבו


'יחיש בושי -ראש ברה רבע (15 'מע 'תוקדצ ערוז' - נ"שת טבשב 'ב) ,ןכמ רחאל תובר םינש
:ראשה ןיב ול רמא יברהו ,הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב


ינאו' ה"בקהמ הכרב םכל שי ירה ,הבר החלצה ,תובוט תורושב ,הישותל םיילפכ
.'םכרבא


."ןהכ םג אוה 'לארשי לש םבר' ירה" :בושי-ראש ברה

:יברה


יל ויהת םתאו' הוויצ ךרבתי 'ה .םינהוכ לארשי לכ ויה הרות-ןתמבש רמאנ
-תיב הנביי בורקב ירה .[םילודג םינהוכ :םירוטה לעבבו=] 'םינהוכ תכלממ
...ךכ לע ("שינעגניד") םיחוכיווה וליחתיו ,שדקמה
תודיסחה ינייעממ


ינימש תשרפ


ינימש תשרפ

תקסוע השרפה תליחת :הצקה לא הצקה ןמ םהש םיאשונב םיקסוע ונתשרפ לש ףוסהו הלחתהה
ףוס וליאו ,ןכשמב הניכשה תארשהל האיבהש ,םיאולימל ינימשה םוי לש תילענה הדובעב
.םהב הצק םדא לש ושפנש ,םישמרו םיצקש תליכא רוסיאב ןד השרפה

.ו"ח תורדרדיהו הליפנ ינפמ ןגומ וניא הנוילע תינחור הגרד לעב םגש ,ךדמלל

הטושפ םימש תוכלמ לוע-תלבק ךותמ הדובע - ?תאזכ הליפנ ינפמ רמשיהל הצועיה הצעה יהמו
.תירשפא תונערופ לכ ינפב סירת איה וז לוע-תלבק .טושפ םדאכ ,תטלחומו
(227 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

(י"שר) תורטע לטנ םוי ותוא

הרטעה ;(עובשב ןושאר םויב םקוה ןכשמה) "תישארב השעמל ןושאר" איה הנושארה הרטעה
."םישדוחל ןושאר" - הנורחאה

לע "ףסונ רבד" תניחבב היה אלש ,ןכשמבש יקולאה יוליגה והז - "תישארב השעמל ןושאר"
ץראו םימש וארבנ זאש ,ובש ןושארה םוילו ,"תישארב השעמ" ךותל ,הכותל רדח אלא ,האירבה
.(א תישארב י"שר) םהיתודלות לכו

יקולא רואש הדבועה םצעמ לודג (שודיח ןושלמ שדוח) שודיח ךל ןיא - "םישדוחל ןושאר"
.האירבה ךותב הלגתמ האירבהמ הלעמלש
(ח"משת ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

(ונתשרפ שיר רהוז) םיקולא ינב לכ ועיריו רקב יבכוכ דחי ןורב :חתפ קחצי יבר
שורדל האי ולו האנ ול ןכלו ,'יוה םש םימעפ הנומש רפסמכ ,(208) ח"ר היירטמיגב קחצי
."ינימשה םויב יהיו" קוספה לע

?'יוה םש םימעפ הנומש איה קחצי לש היירטמיגה עודמו
הכומנ הגרדב 'ה תדובע ןכש ,'יוה םש םימעפ עבש רפסמכ ,(182) ב"פק היירטמיגב בקעי
העבשב ארבנש ,םלועה ירדגל רושקו ךייש אוהש יפכ 'יוה םש תא הכישממ (בקע ןושלמ ,בקעי)
גונעתו החמש ךותמ 'ה תדובע יכ ,'יוה םש םימעפ הנומש היירטמיגב קחצי וליאו .םימי
.םלועה ירדגמ הלעמל אוהש יפכ 'יוה םש תא הכישממ (קוחצ ןושלמ קחצי)
(ח"משת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותה ;קחצי-יול יטוקל)


שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןורהא ינב וחקיו
אל רשא הרז שא 'ה ינפל ובירקיו תרוטק הילע ומישיו
(ב,י) םתוא הוויצ

לש תימינפה תועמשמה ."אנרטקתא אריטק דחב" ומכ ,תורבחתהו תורשקתה איה תרוטקה תדובע
.ה"בקל שפנה תוימינפ לש התורשקתה יוליג - איה ימינפה חבזמ לע תרוטק תאלעה

הליגרה הדובעל 'הרז' שפנה תוימינפ לש תולגתהה ןכש - "הרז שא" תניחבב איה וז הדובע
.דבלב שפנה תוינוציחב ללכ-ךרדב איהש ,םדאה לש

תא הילע תווצל רשפא-יאש הדובע וז - "םתוא הוויצ אל רשא" הדובע וזש ,ךכ ידכ דעו
בושטידרבמ קחצי-יול יבר לש םסרופמה ומגתפ תמגודבו .ומצעמ הילא עיגמ םדאה אלא ,םדאה
ימ" ןכש ,םוצל שרופמ יוויצ אלל םג םימצ ונייה הז שודק םויבש ,םירופיכה-םויל רשקב
.הזכ םויב "לוכאל הצור
(98 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,י) םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו

ןכשמה תכאלמ ןכש ,הכונחל ךייש (אוהיבאו בדנ ותמ ובש) ןכשמה תכונחל ינימשה םויה
תשרפ תא הכונחב םיארוק ןכלו) ןסינב 'א דע התחדנ ןכשמה תכונחש אלא ,ולסכב ה"כב הרמגנ
.(ןכשמה תכונח תשרפ ,םיאישנה

:'הכונח' הלימב ןכשמה תכונחל זמר ירהו
,םיאולימל ינימש םוי - ח
,(56) ב"דנ היירטמיגב - ונ
.(25) א"והיבא היירטמיגב - הכ

.אוהיבאו בדנ וקלתסנ םיאולימל ינימשה םויבש זמר
(חסר 'מע ב רהוזל קחצי-יול יטוקל)


(ב,אי) ולכאת רשא היחה תאז

םיצרשב ןכו ...ףועב ןכו ...םימה יצרשב ףא ...לארשיל התוא הארמו היחב זחוא השמ היה
(י"שר)

םיגד ,תופוע ,תויח ,תומהב :חנ תביתב אלא ותומכ ונאצמ אלש ,ןאכ היה ונימב דחוימ סנ
.בושיי םוקמ וניאש ,רבדמל (ב) ,דחא םוקמל (א) וצבקנ םלוכ - םיצרשו

.יעבט עוריא היה וליאכ וגיצמ אוה אלא ,הז סנבש האלפהה תא שיגדמ וניא י"שר תאז לכבו
לארשי-ינב לע לקהל ידכ) הרותה דומיל ךרוצל ץוחנ היה רבדה אולה :ומע וקומינו ומעטו
איהש אלפ ןיא ,םלועה לע תיבה -תלעב איה הרותהש ןוויכמו ,(הרותב תוכלה תא בטיה ןיבהל
.תדחוימ תולעפתה ררועמ וניא רבדהו ,עבטה תוכרעמ תא דדשל תלגוסמ
(א"לשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
תורעהו תובוגת


הלילב ןהוכ ,"יב'וצוגורהכ אלד"
רדאב תדלוה-םויו


"יב'וצוגורהכ אלד"

בתכש המ לכ ירחאו ,יבו'צוגורה ןיינעב 'יחיש ןוסניבור י"י 'תה לש ותרעה תא יתיאר
:ריהבהל ינוצרב

ההגהה ילע תא תוארלו ,מ"דשת תנשב יברה ידי-לע הרמאנשכ החישה תא עומשל יתיכז
האר ."יבו'צגרהכ אלד אוה לבא" :םילימה תא זא ףיסוה יברהש יל המודמכו) זא ההגוהשכ
םש החישהב הטושפ האירקמד" :בתוכ ל"נה הנהו .(ךליאו 2699 'מע מ"דשת 'תויודעוותה'
."יבו'צוגורהכ ןכ שרפמו רבוס יברה הנקסמלד חכומ

(םישדוק ןיינעל) ותוריגב םייוסמ ןורסיח שי יבו'צוגורה יפל :אוה ןכ אל יתעד תוינעל
םגש עבוק יברהו ,שדקמה-תיב הנבנש ינפל הזה ןמזב םג ןורסיח לכ ןיא יברה תעדלו
.ןברק איביש ינפל םג ,םישדוק תליכאב רתומ היהי שדקמה-תיב הנביישכ

שרופמב רבוס יבו'צוגורה ירהש) וילע קלוח ךא ,יבו'צוגורה לש ונושלב שמתשמ םנמא יברה
הנביישכד יתעד תוינע יפל רמול-שי" :עבוקו ("לארשי ןיד וילע ןיא םישדוק תליכא יבגל"ש
'רומג רג' השענ רבכש ןוויכמ ,ןברוק איביש ינפל םג םישדוק תליכאב רתומ שדקמה-תיב
."טושפו 'לארשי ירשכ לככ'

ירה ,"יבו'צאגורהכ אלד ...הרואכל" ןושלב שמתשמ אנימא-אווהב יברהש יפ-לע-ףא]

"הרואכל" רמול רשפא הנקסמ לע םגש (דמח-ידשב ונמסנ) םיקסופה יפ-לע הזש הארנכ (א
.הוונע ןושלב ילוא אוה ןאכו ,(תוחישב םימעפ המכ אבומ)

אל) שדחמ לבא "רבד לכל לארשיכ הווה םירבד ראשלד" וירבד רקיע תא לבקמ יברה :דועו (ב
.[אוה ןכ םישדוקל םגש (יבו'צאגורהכ

ה"ע ןלפק בייל-הירא 'ר ח"הרה תכירעב ם"במרבו ס"שב םיכרע יטוקיל רפסבש יתאצמ ,םויסל
.ל"נה םירבדכ שרופמב ובתכ מ-טל 'מע ןמדירפ ןהכה והילא-רתלא 'ר ח"הרה א"טחלביו
דודשא ,רפואל השנמ-יכדרמ ברה


רדאב תדלוה-םויו הלילב ןהוכ

רמא יברהש ,ןהוכל עגונב ('יבר יצוצינ' רודמב) חמת תורשקתה ןויליגב בתכנש המל רשקב
.("םייחל" ול גוזמלו) ורבח תא תרשל לכוי ןכ-לע ,אוה הדובע ןמז ואל הלילבש ןוויכמש

(הקדצל) םירלודה תקולחב ,ח"לשת ולסכב ט"י תודעוותהה םויסב םג היה ןכש ריעהל שיו
ידכ תורטש לבקל ןהוכ שגינ הקולחה עצמאב .םיחכונה ראש ןיב םקלחל תנמ-לע ,םיטסיקנטל
.ירש ,אוה הדובע ןמז ואל הלילבו הליל הזש ןוויכמ לבא ,ןהוכ אוהש ול רמא יברה .םקלחל

המישר יתיאר - תדלוה-םוי תגיגחל רשקב ,םירדא ינש יגהנמב בתכנש המ יבגל ריעהל ןכ
יגהנמ לכב גהנתת" :(ק"הלל םגרותמ) יברה הנעמ הזו (?) ג"לשת רדא ישדוחב 'תודיחי'מ
ןהמ הזיא עירכהל םיכירצ ,הכלה ןיינעלש ףא ,ינש רדאב ןהו ןושאר רדאב ןה ,תדלוה-םוי
."םהינש םייקל םילוכי ,גהנמד ןיינע הזש ןוויכמ לבא ,רקיעה אוה
קרוי-וינ ,ןוסגילז ןורהא-לאכימ ברה

גחה םדוק םוי םישולש


(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

1םינוש םירודיה

.2םידליל וליפא םתוא םינתונ ןיאו ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

לכוא דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב םירהזנ *
תויקשה תא םיקלסמ ,ןחלושה לע םילישבתה תאבה ינפל הצמה תא םילכוא .תיקש ךותמ ומצעל
לופית אמש ,[תוריפ-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל .הדועסה תא םילכואו םיתוש זאו
וא ,םימ םיכפושש םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ ולפי אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע
םע ילכ] הצמ ירוריפ ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל וא סוכל ,םהב םיברועמ םימש תואקשמ
.3[הז חספב וב שמתשהלמ םיענמנ ,הצמ רוריפ וב לפנש חל רבד

.4היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ

.5חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

(קובקבה תא םיחתופ ותועצמאבש) 'ןחתופ'הש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.6ומצע ןייב עגיי אל

.7חספ ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש הרמא ע"נ הקבר תינברה *

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.8ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה ונבר *
(תוחפה לכל) רהזנ רחאהש עדוי םא םג ,םירחא לצא אלו תיבב קר לוכאל םירהזנ .9"ומצעב
.ותומכ

.10םעט ןתמ אלל ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.11חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.12(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.13חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.14ןתפש ביבס בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו ,האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.15ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.16"ןכ םיגהונ

לטבל הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ומצעב ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו ,םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה
.17ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכמ ,הזב גהנ אל

.17םימה ןוניסל ,זרבה שארב המודכו דב םיחינמה שי *

רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו 'יבשת' 'סב *
.19חספב וריכזהל יאדכ אל :רמאו ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול ורמאשכש

.20ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא דבב םיננסמו םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונש שי .והשלכ
.21םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

.22הפצרה לע ולפנש םילכב םישמתשמ ןיא ףא הליחתכלו ,הפצרה לע לפנש לכאממ םירהזנ *

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,23הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל הב םישמתשמ ןיאש ,ךכל תדחוימה ןיכסב (םירמתו

.24חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *
םעטה - תוצמה גחב םירודיהב גוהנל ןיאש ,רמוא היה ע"נדא ק"כ" :אתיא ,9 'מע חל תרבוח ,'תומישר'ב (1
םתסה ןמו ,רתויב םיבר םירודיהב וגהנ וניתובר אלה ,שרפתנ אלו ."ש"דא ח"ומ ק"כ .רדנב הלבקב לוחי אלש
.'רדנ ילב' היהיש ונתה

תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (2
.הנוכמ

.חמ,טמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה-רפס (3

.('הייורש' ששח הזב ןיא - התוירט ריזחהל ידכ הממחל רונתל הנשי הצמ םיסינכמה)

,הזב דיפקהל ןיאש א"ישת תנשד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' (4
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל הנווכה

םא םג םירסוא השעמל .אנ ס"וס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש .דמ ,אנת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הזבש תוששחל (5
.ונממ האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,נ"שו דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב

.846 'מע םירוביד-יטוקל (6

לע דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס-יטוקלמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה
.ןומיס אלב

ד"בח-רפכד א"דמה בתכמ האר) ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה-רפס (8
.(64 'מע 759 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןודינב

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה-רפס .זמ 'מע 'םוי-םויה' (9
91 'מע ה"שת תוחישה-רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

הזב איבהש המ הארו .ה"ע אדנל י"רגה םשב) רוסאל ונגהנמ ןיא ,םוש יבגל .בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10
.(195 'מע ג"נשת םידעומה-חבש 'סב

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (11

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע מ"יב ןויליגבו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (12
לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב'רצוא'ב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.ומ 'מעב אבומ - צ"יירוהמ ר"ומדא

ב"שרוהמ ר"ומדא םגש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ןימינב ח"הרה יפמ (13
.י תוא גנ 'מעו ו תוא ומ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .חספב בלח ילכאמ ולכא צ"יירוהמ ר"ומדאו

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.ה"ע אדנל בקעי 'ר ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15

לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה 'םולשו םייח יכרד'ל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקל (16
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) ןכ גהנ רזעלא-תחנמה

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

,םיארחאה לש םביל תמושת תא ךכל ריעהש עריא ,'רדס'ה תכירע םדוק ךוניחה תודסומב רייסמ יברה היהשכ (18
המכ עריא רבדהש א"יו .םייוצר יתלב םיניינע הב וסנכיי אלש תננסמה תא םעפל םעפמ קודבל שיש ריעה ןכו
תאז קודבל שי ,ךכ םישוע םא קרו ,הז רודיה סרוג וניא יברהש - ךפיהל התיה םירבדה תועמשמו ,םימעפ
.תובורק םיתיעל

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה-לילמ (19
רפכ'ב םג הז רופיס הארו) .זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ
.(158 'מעו 44 'מע 759 ןויליג 'ד"בח

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (21
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (22
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

.רדסה-לילב ךרוכו רורמל ץוחמ םילכוא ןיא הסח םגש א"יו .המודכו בורכ םילכוא ןיא ,לשמל (23

וב שיש ךוכירל םיזנאה איה היעבה דוביע אלל םיחולמ-םיגדבש ,איה םויכ תואיצמה) ש"ייע ,אס 'מע םש (24
פ"כעו ץמח תויהל םילולעש ,םעט-ירמוחו הזוקולג םג ונכתיי םידבועמ םיגדבו ,חספל הייעב םגו תורשכ תייעב
.(תוינטק
עובשה חול

ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוחה / ינימש תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ב-רדאב ה"כ

תודיסח רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .2רוביצב םיליהת תרימא - 1רקובב םכשה
.3הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש

.[המת ,מת ,חכת ןויליגב הנורחאל וטרופ םיכרבמ-תבש יגהנמ]

אחרט עונמל ידכ ,הליפתה םדוק שדוחה תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.4ארוביצד

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

יצח םירמואו ,5(וב האירקה דע המיבה לע ראשנו) המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
:אוב תשרפב ,'שדוחה' תשרפ תא ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .הלילגו ההבגה .שידק
.(כ-א,בי תומש) "תוצמ ולכאת ...הזה שדוחה ...רמאיו"

םיהיבגמו .שדוחה תשרפל םיללוג אלא שידק יצח רחא םיהיבגמ ןיא דחא הרות-רפס קר שי םא
ירחא דימת םירמוא שידק יצחה תא .ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל םיללוגו
.ריטפמה תיילע ינפלש האירקה

.6(וט,ומ -חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע ... שדוחל דחאב ןושארב ...רמא הכ" :הרטפה

רכזנ םאו ,שדוחה תשרפ תרטפה הירחא ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
.7הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא

.םיקלח 17-ו 12:02 ,יעיבר םוי ליל :דלומה

."םימחרה בא" םירמוא ןיא .ישימחה םויב ןסינ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

'הקשמ' לע 'הריזג'ה
יברה עימשה ,"תשת לא רכשו ןיי" קוספל רשקב ,ג"כשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
םגו ,'שודיק' וילע ושעי אלש רמא ראשה ןיב .8'הקשמ' תייתש לע תולבגהל רשקב החיש
עגונבו ,הלוכ תא (חספד תוסוכ 'דבכ) אלו 'סוכ בור' קר ותשיש ןיי לע שודיק םישועשכ
םימעפ 'ג רשאמ רתוי אל רמול רשפא ,תידיסח תודעוותה םתסב ןכו ,ןתח תחמש וליפא ,החמשל
רתוי אל וללכי דחי םימעפה 'ג לכש ןפואב ,תונטק תויסוכ לע קר היהי הזשו ,'םייחל'
.'םצמוצמ תיעיבר בור' רשאמ

רשקבש ,ןיאושינה םדוק ןיידע םהש םירוחבל טרפבו) םיעברא ליג םדוקש הלאל רשקב הז לכ
,םיעברא רחאלש ולא םגו ,('הקשמ' תייתשמ ענמיהל םהילע עודמ םיפסונ םימעט שי םהילא
איהש ,הרות לש הניימ הייתשה םלצא תויהל הכירצו ,הזב טעמל םהילע ,9"אילעמ יתשמ" זאש
.הרותה תוימינפ

עגונב ןכו ,בוט-םויב ןהו תבשב ןה ,לוחב ןה ,הנשה ימי לכל עגונב אוה ליעל רומאה לכ
...ברעתהל הצור יניא - 10םירופ - הנשב דחא םויל עגונב קר .תומוקמה לכל

:ןיינעב תובושת ינש וספדנ ,11רחא םוקמב

:'הריזג'ה יפכמ רתוי תותשל רתומ עיפשמל וליאכ ןעטנש 'רתיה'ה ןיינעב

,רתוי דוע רבגתי הז-ידי-לעש) יותיפל עומשל הצעה ןיא - אלימבו ,ןבומכ ,רציה יותיפמ
.וכפה אלא ,(יותיפ אלב םג וא ,רחא יותיפ הזיאב דעוותהל חיני אלש ןכש-לכמבו

:(קייודמ וניא ןושלה) הז ןיינעב ףסונ הנעמבו

.איסהרפבמ עורג - הענצבו ,עומשל יתלהבנ


יעיבר םוי
שדוח-שאר ברע ,'ב-רדאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :ןיווקה 'גב ףיסוהל שי - 'ןטק רופיכ םוי' - הז םויב
.12הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
ובש ,ןסינ שדוחד הלואגה תא ךישמהל עויסהו חוכה תא תנתונ איהו ,םויל םוימ רדא ימי לכ
תא תצרופ ,ובש ןורחאה םויב טרפבו ,רדא שדוחבש החמשה יכ ,לאגיהל ןידיתע ובו ולאגנ
הלע" וב רמאנש ונקדצ חישמ ידי-לע ,המלשהו תיתימאה הלואגה תא האיבמו תולגה ירדג
.13שממ בורקב ,"םהינפל ץרופה

ישימח םוי
שדוח-שאר - ןסינב 'א

.[המת ,אמת ,בלת ,חכת :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
.לבקתת-שידק .םימעפ 'ג "...הידבז ...ןקז םהרבאו" .14ללה יצח ."אוביו הלעי" :תירחש
.םותי שידק ,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש

ןיליפת תחנה .ןיליפתה תצילח .הרות-רפס תסנכה .וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .הרותה תאירק
תצילחו 16תוריכז שש ,'ךאיבי יכ היהו' 'שדק' :תוישרפ ,עמש-תאירק ,15םת-ונברד
.17ףסומ ,שידק יצח ,(שידקה רמול ידכ ,והשלכ) רומזמ .ןיליפתה

.18רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח הליפתה רדסכ ללהה תרימא

.19תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ןסינ שדוח

,לוחה תומיב 22"ךנעי ...חצנמל"ו 21'םייפא ךרא ל-א' ,20ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .20החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה בא"
.23חספ-ברעב רוכבו

םוי לכב (27םיליהת תרימא ירחא) 26הליפתה ירחא 25אורקל 24גהנמה תא קזחל הווצמ :אישנ
יהיו" םיליחתמ םויה .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע םויהמ לחה
םירמוא ךכ-רחא .(זי-א,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ תולכ םויב
םינהוכ םג .29'ה תליהת ירודיסב ספדנה 28(תבשב םג ותוא םירמוא) "ןוצר יהי"ה תא
.30ותוא םירמוא םייוולו

לע קר םיכרבמ .33תוכרבמ םישנ םג .32ןסינ שדוחב 31קר התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
דועב ךרבל קיפסה אלש ימ .35תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל .34לכאמ ינליא
.36תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה


ישיש םוי
ןסינב 'ב

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-ותחונמ םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,37ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ
.38דובכ

.39ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי

.תודעוותה םוי

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 41ףיסוהל (ב .40(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,42אלוליהה
,הקדצ תניתנב 37ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 41ףיסוהל (ג .43"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
תדובעבו ,45"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,44דחאכ תודיסחו הלגנ
םיפסאנה םהילע ולבקי הבש ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר
.46תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה
יברה ריכזמ ,(760 'מע ג"ח א"משת שדק-תוחיש) א"יס א"משת'ה זומת שדוחה-םיכרבמ ,חרוק פ"ש תחישב (1
טעמל וילע המ םשל" :םיכרבמ תבשל רשקב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תונקת תודוא םינוש םישנאל שיש 'תונעט'
."?[תבש לכבמ] רתוי םדקומ (ולש םיליהת תרימא ןמז ךשמנש המכ-) יצחו העש וא העש ררועתהלו ,ותנישמ

ירחאלש םיליהתה ינפל טרפבו ,םרמואל ונגהנמ ןיא ,םיליהתה ירחאו ינפל םרמואל םיספדנה םיקוספה (2
.(1 הרעה עובשה חול ,המת ןויליג 'תורשקתה' ,ןודנב יברה הנעמ האר) הליפתה

.30 'מע םיגהנמה-רפס (3

.'ותעב רבד' חול (4

.ב"יס י רעש םירפא-ירעש (5

.33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (6

.ץקמ פ"ש ,ד"בח-ללוכ חול (7

תונויליג 'תורשקתה'ב 'יבר יצוצינ' רודמב האר .282 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש פ"ע - הרצקב ןיינעה ןכות (8
ךרכ תוחיש-יטוקל .184 'מע א"צרת .נ"שו 28 'מע ב"פרת :ש"הס :םהמו .הז אשונב םיבר תורוקמ טקילש בי-אי
'גהנמו הכלה ירעש' .טנש .יק 'מע בכ .דפש 'מע אכ .בפ 'מע זט .חנ 'מע ז :םיכרכה יפל ,ק"גא .180 'מע אל
ה"משת :'תויודעוותה - םחנמ תרות' .169. 207 'מע ח"כשת .132 'מע ז"כשת :שדוק-תוחיש .וסר 'מע א"ח ח"וא
.954 'מע ג"ח 'ךלמ ימי' .דסר .ונר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .372 'מע ב"ח נ"שת .741 'מע ב"ח

.א,בנק תבש (9

.ז.ש םירופ ןויליג ,'תורשקתה'ב 'יבר יצוצינ' רודמב הבחרהב ז"ע האר (10

.52 'מע ,ב"סשת רמועב ג"ל ,ד"בח-רפכ ,ףלוו-טנקיזומ ןיאושינל 'הרושת' (11

.מ"כבו ,663 'מע ו"לשת שדוק-תוחיש (12

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (13

שי שדוח-שארבש טרפבו ,רוביצב ללה רמול ידכ ,רוביצב וז תירחש תליפת ללפתהל דחוימ ןיינע שי (14
.(ג,חפת ז"הדא ע"וש .ב,בכת א"מר) רוביצב אלא וילע ןיכרבמ ןיאש םירמוא

ךרבמש הכרבה ינפל אלא תאז תונעל ןיאש רורב ,'ללהה תא אורקל' ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל שי ןכיה הלאשל
םייסמ ץ"שהש ירחא ןמא ןינוע ןיא תווצמה תכרבבש ד ס"וס טנ 'יס ז"הדא ע"ושמ וריעה רבכו ,ומצעל דחא לכ
איצוהל ללכ ןווכמ ץ"שה ןיא בורה לע וישכעש אלא" ח"ס טירת 'יסב כ"שמו ,הווצמהל הכרבה ןיב הכרבה
תכרב רחא ןמא תונעל לכויש ידכ ,ץ"שה םייסיש םדוק םייסל רהזיו ,שחלב ומצעל א"ואכ ךרבי ןכל ,םירחא
ךרבי בלולו ללהב םגש רמול קר (םירבדה רוקמ ,ג ק"ס א"מב חכומכ) הנווכה "...ללה תכרבב ןידה ןכו ,ץ"שה
.(גרבמל 'יש באוי ברהל הדות) ץ"שה תכרב לע ןמא תונעל ןיתמי םש םגש אלו ,ומצעל דחא לכ

דצ ק"ס הכ 'יס םייחה -ףכ 'ע) דוסה פ"ע שרדנכ ,ףסומ םדוק 'רדסכ' ת"רד ןיליפת תחנהש ןודל שי (15
.וז הגהנה ללש (זק ק"ס םש) שדחה חמקה טקלבש ףא ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמהל רוביצב הליפת החוד ,(ךליאו

ל 'יס םולש-תרמשמ) ףסומ רחא םחיני - תרחא הביס וא החכש ינפמ - ףסומ םדוק ת"רד ןיליפת וחינה אל םאב
.(7 הרעה 1310 'מע ד-ג"ח ז"הדא ע"ושל תופסוהב אבוה ,ג ק"ס

םירמאנה םירבדה ןיב "רודיסב וספדנש תוריכזה" ורכזנ (5 'מע) םיגהנמה-רפסבו (א"נמ ט"י) םוי-םויהב (16
ןהילע רבע יברהש) 'ח"אד םע רודיס'ל םינויצו תורעהבו ;ןיליפת תוגוז עברא ןיחינמשכ ,ת"רד ןיליפתב
ןהש 'תוריכז'הש רבתסמ אלו .ןיליפת תוגוז ינש קר םיחינמשכ םג הארוהה הספדנ ,718 'מע (ןמוסריפל םיכסהו
וללכיי [ג ע"ס בי ךרכ ק"גא ,םנושלל אלו םיקוספה ןכותל ןהב הנווכהש טרפבו] 'הרות' אלו 'הווצמ' רדגב
אלל ורמאייו "הליפתה לכ םויס רחא םידמול םירועישה" :(36 'מע םיגהנמה-רפס ,תבט א םוי-םויה) הארוהב
.ט"ויו תבשבכ ןיליפת

ןיא השעמלש ןוויכ) ץ"שה תרזח תעשב ןיליפתה לפקל ןיאש בתכ (ב ק"ס ףוס תוצבשמ ,דל 'יס) ג"מרפב (17
וליפא אנידמ רוסא זאש) שידק תעשב כ"שכ - כ"או .(י"סו ו"ס דכק 'יס ז"הדא ע"ושב האר - זא ץ"של םיניזאמ
.(ז"ס ונ 'יס ז"הדא ע"וש האר) השודקו (חס ס"וס ח"רפ ,ת"דב רהרהל

,ע"ומש עצמאב ןצלחי אלש (אס ק"ס הכ 'יס) הרורב-הנשמב 'כ ,ףסומ ןהב ללפתהל לחהו ןיליפתה ץולחל חכש
.דבעידב אציש קר ריכזמ (חצ ק"ס םש) םייחה-ףכבו .גהנמ אלא הניא הצילחהש ןוויכ

הכ 'יס 'תונחמה לכל ףסאמ') הנעיו שאר-לש-ןיליפתה הסכי - תירחש תליפתב ונדועו ץ"שהמ 'רתכ' תשודק עמש
ר"שת זיזהל וא ןצלחל בתכש גכת 'יס ח"רפכ ןיגהונ ןיאו ,הק ק"ס םש שדחה 'חמקה טקל'בו ,ולק ק"ס ףוס
תוא ארקיו 'פ היינש הנש 'יח שיא ןב'בו וט ק"ס הכ 'יס הבושת-ירעשב אבוה ,י"שתל ודי ןיב ץוצחלו ןמוקממ
.(זי

פ"ע) זא םג רוביצה םע ללה רמול קספ ג"ס חפת 'יס ז"הדא ע"ושבש ,הליפתה רדסכ אלש ללה תרימאל רשקב (18
ראובמכ ירמגל הזמ ענמיהל ונגהנמ וליאו ,רוביצב ללפתהל ידכ ז"דספב גלדל א"ס בנ 'יסב קספש םשכ ,הלגנ
תעד ןיאו" רוביצ ימלש םשב ז"ע 'כ חל ק"ס בכת 'יש םייחה ףכב וליאו ,(מ"כבו עק 'מע וט ךרכ ק"גאב
בתוכ ,זס 'מע ז"יח ק"גא ,ח"ישת רייא 'ב םוימ ובתכמבו ,"ןרדסכ אלש םירבד רמול ...החונ ה"הלז י"ראה
וכיראה אל (ק"שבכ אלש) *ט"ויבש ,םידיסח רופיס איבמ קרו ,"הזב יתעמש אל שוריפב הארוה" :יברה ז"ע
הארוה ןיעכ וז ילואו] "םהמע ללה רמולו רוביצה םע רחשה תליפת רומגל" ידכ ,םתליפתב וניאישנ וניתובר
.[אקווד רוביצב ללפתיו ץמאמ השעיש ,לאוש ותואל תיטרפ

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הנעמ לע יברה םשב רפיסש המב אסריגה תונוכנ לע רנורג 'יש ל"יר ח"הרה תא ונלאש
רתומש םוקמב העצמאב וא ,הליפתה ינפל אוהו ללה םירמוא רוביצהשכ גהנתהל ךיא צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תלאשל
הליפתה ינפל רוביצה םע ללה תרימאש ,הנעמה היהו .םהמע ללה רמאי םאה ,[כ"חא רחא רוביצ ול ןיאו] קיספהל
הניאש הנשי הינמחל=] "עקלוב ענעקאברעד -ןייק-טינ ןטלא ןא" ומכ ,ללהה רסח ולש הרשע-הנומש ירחאש תמרוג
"עקלוב ענעקאבעג עטלא ןא" וא ,51 הרעה טמת ןויליגב 'עובשה חול'ב ומשב עיפומכ [הכרוצ לכ הייופא
'ללה' ךרע (ןאזגילז 'יש ןרהא לאכימ 'ר ח"הרהל) 'שדוק תוחישל חתפמ'ב עיפומכ ,[הייופא הנשי הינמחל=]
.רדסכ אלש ללהה רמול יאדכ אלש התיה תועמשמה לבא ,קייודמ ינשה חסונה" :בישהו .'תה 'אד י"חשת ןמוימ
."!?ע"ושב אבומש יפכמ גהנמה הנוש הזב קר םאה ,רוביצה םע ורמואל שיש ז"הדא ע"ושמ םיאיבמש המו

-------

רהזי" א"מרה 'כ םללגבו ללהה לע םיכרבמ רוביצב קרש א"י ובש ח"רב ו"ק ,ךכ ט"ויב םאש ,א"ח ינריעה (*
ח"רבו ,ט"ויו תבשב קר רוביצב ללפתמ יברה היה ח"משת תנש דעש עודי ירה לבא .(ב,בכת) "רוביצב תורקל םדא
סרטנוקו ד,זל ללוכה רעש האר ,ח"רב דיחיב םימעפל ללפתמ היה קדצ חמצה םגו) ת"הרק עומשל סנכנ קר
.(46 'מע רודיסה.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (19

.ח"ס טכת ןמיס ז"הדא ע"וש (20

.18 'מע טכש ןויליג 'תורשקתה'ב הז ןיינעב רוריב האר .ח"לשת תנש זאמ םירודיסב ספדנכ (21

.הז 'חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (22

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (23

.זע 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (24

יתעמש .רמועה-תריפס רופסל םימיה דחאב חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י
.ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארקל ונגהנמ ןיא (25
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת שיש םויבו (26

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,םדוק רידתד (27

.ו-ד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .36 'מע םיגהנמה-רפס .ןסינ ח"ר ,םוי-םויה (28

.(ץמק הלוכ) "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (29

אלו] ןישדחתמד" :אוה חסונה ,(ב-א ,גנת ףד) הפ קרפ ,ג"נשת רגרבנייש ברה תרודהמ 'רשיה בק' 'סב
,[ןלהלד רהוזה פ"ע ,ףסוי-דוסי 'ס ,רוקמב ה"כ] ןיחבשב ןיפצפצמו ,םירפיצכ [ש"ייע ,'ןישחרתמד' ןוקיתהכ
ונחסונו] והיילע רמתיאד אשידק רתאל ["ישידק ירפיצ" ונלצא] ןישידק איירפיצ ךנה לייעתו ...לע ןיאלצמו
ק"הגאב ומכ - מ"כבש ע"צ :ה"א] תולולכה תושודקה תורואה לכו ...[רתאה לע - "הילע" ,ףסוי-דוסי 'סבכ אוה
,תומודה ינפמ טמשנ] טבשה הז תשודקב שבולמ היהאו ,טבשה הז תשודקב [רכז ןושלב ןה 'תורוא' - ז"כ ,ו"כס
.(ג תוא ב"ח שטאקנומ ת"דו ב,וצק ג"ח רהוזל ןייצמו) ."...[ז"ע וריעה רבכו

'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו ". . טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (30
,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג ונייהד)
תוכיישהש ,ראבתנ פ 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב .ד"בח-ללוכ חול ,םש םיגהנמה-רפס ,םש םוי-םויה
ת"ושב) רתוי הלענ ןפואב ןה הכשמההו תוכיישה יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה
חיכוה ו תוא א 'יס חספ 'לה אטוז אחתפב לבא ,ר"היה תא יולו ןהכ ורמאי אלש בתכ ב 'יס ה"ח רזעלא-תחנמ
.(תאז רמול םילוכי םה םגש

,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה-תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (31
וס 'יס ןחלושה-תוצק פ"ע) ד"בח-ללוכ חולב אתשה םג סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי-יכרב
-הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי ק"ס ןחלושה-ידבב
.98 ןויצ ,חנש 'מע ד ךרכ תידומלת

עבצאב-הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,םע בורב וז הכרב וכריבש ויה (32
חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (16 הרעה ל"נה) רהוזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע ושקביו

.נ"שו ,םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא הזב ןיאש ב 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

קתענו ,היינש היארב ךרבמ הנושאר היארב ךריב אלש ימש תוטישפב טקנ גמק 'יס (תונשיה) ל"ירהמ ת"ושב
וניבר תעדלו ,וילע וקלחנ ובש ,ונייחהש ןידל היאר הזמ איבה םש) אסש 'יס השמ הטמו חיש 'יס רוגאב
ןכ קוספל שי םיקסופה יללכ יפלש 'כ (טר 'מע) וכר 'יס הכלה רוריבבו ,(תוכלמו םש אלל םיכרבמ ורודיסב
תוטשפמ לבא ,ךרבל ןיאש ד"יה ג"יפ ןינהנה תכרב רדסב ןיבה םש ןחלושה-ידבב .והואר אלש םינורחאה לכ דגנ
םש ןושלהמש טרפבו .ךכ םיבתוכ אלש 'וכו גי הכלהב ומכו) הנש התואב תפסונ הכרב לולשל קר הנווכה ןושלה
.תורעהבו ג"ס זפ קרפ רצקה ע"ושב תוכיראב הזב הארו .(הנושארל ךרבמ ןכש עמשמ "ךרבמו רזוח וניא"

.א"יס םש רצקה ע"ושב ןמסנ (33

תוחיש-יטוקלב איבהש םיקסופהו ע"ושוטה ,ם"במרה תעד .תורעהבו ה"ס םש רצקה ע"ושב הזב תועדה האר (34
ז"הדא תטמשה לע ריעהש קרו .אקווד ירפ ינליא ל"צש (םש עירכהש הארנש יפכו) 33 הרעה 116 'מע גכ ךרכ
.םש ב"ויכ תוטמשהל רשקב 'מ"כאו' םייסו ,נ"הרב רדסמ

לש הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי-תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ-בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלושה-ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה-ףכ (35

ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה-תכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפאו (36
.445 'מע 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט תוריפה

רפס' האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (37
םירמאמה רפסל רבד חתפב 1 הרעה הארו .34 'מע ,ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה
.ד-ג"מרת

.דועו ,ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (38

שדחה ןימלעה-תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ןימלעה-תיב תא סורהל ודמע ריעה תונוטלשש ןוויכ ,ט"צרת ףרוחב
ןהאסרואינש קחצי-יול 'ר ק"הרה ודימלת תוארוה יפ-לע ,ש"נאמ ןיינמ י"ע שפנ-תריסמ ךותמ ריעה התואבש
,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ
'מעב םש ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .287 'מע א"ח ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'קחצי-יול תודלות'ב םשמו
.294

-רפס .38 הרעה 23 'מע בל ךרכ .1 הרעהב 146 'מע בי ךרכ .הרעהב 1293 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל האר (39
.8 ,7 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל פ"ע (40

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' פ"ע (41

.382 'מע ב"נשת שדק-תוחיש פ"ע (42

.277 ,209 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל (43

.495 ,310 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה' .25 'מע זכ ךרכ .67 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (44

.186 'מע בכ ךרכ םש הארו .389 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (45

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (46

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il