- ד"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןסינב 'ב * עירזת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה גחה םדוק םוי םישולש תורעהו תובוגת הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תחא הנועבו תעב לבקלו עיפשהל


עיפשמה לש - חריהו שמשה לש ימינפ רוביח שי תרבועמ הנשב
םג רשאכ תידדה תולת שי לבקמל עיפשמה ןיב * לבקמה םע
תילכת תעצבתמ הז ןפואב אקווד * 'לבקמ'המ לבקמ 'עיפשמ'ה
ר"ומדא ק"כמ יללכ בתכמ * םלועה תאירבב תיקולאה הנווכה
(שידיימ םוגרת) ונרוד אישנ,עירזת 'פ ישימח םוי ,ה"ב

ט"משת'ה ,ןסינ שדוח-שאר

.י.נ ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


הנשה .חספה גח לש ןושארה םויה םג לח ובש עובשב םוי ותואב דימת לח ןסינ שדוח-שאר
.םירצמ תאיצי התיה ובש עובשב םויה אוה ,עובשב ישימחה םויה הז ירה

- תוכוסו תועובש ,חספ - םילגר שולש לש דחוימבו ,םיגחה לכבש ןושארה אוה חספה גח
תאיציל רכז" םה םיגחהו תבשהש ךכב םג אטבתמ רבדהש יפכ ,תובישחב םגו ןמזב ןושאר
.םלוכ לש דוסיה אוה חספ :"םירצמ

הלא לכל םיכיישה ,םיהז םינידו םיווק ,דחא ןכותב הזב הז םירושק וללה םיגחה תשולש
ןייטצמ אוה םהבש ,ולשמ םיגהנמו םינידו םיווק םהמ דחא לכל שי ,הז םע דחי .הווש הדימב
- תוכוסה גח ,"ונתרות ןתמ ןמז" - תועובשה גח ,"ונתוריח ןמז" - חספה גח :דחייתמו
."החמשל םידעומ" - םה םתשולשש לע ףסונ ,"ונתחמש ןמז"

תבש תשודקב םירודח םמצע הלאה םימיהש ךכ לע ףסונש אוה בוט-םויו תבש לש ןיינעה
םוי-םויה ייח תא רודחלו לוחה ימיב םג ךשמיהל החמשהו השודקה הכירצ - בוט-םוי תחמשבו
.הנשה לכ ךשמב ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכ לש

,שדוח דוע הב ףסוותמש ךכל תודוה רשא ,"תרבועמ הנש" וז :ןיינע דוע ףסונ הנשה
."ביבאה גח"כ חספה גח "רדתסמ"

דע ,תובר תויטרפו תויללכ תוארוה םיללוכ (ורכזוה אלש םיבר דועו) םירומאה םיניינעה
בכעתנ תודוקנ רפסמ לע .הנשה ימי לכ יבגל ןהו םמצע גחה ימי יבגל ןה ,לעופב השעמ ידיל
.ןלהל

* * *

הנש :הרידנ העפות וז ןיא ןכש ,תובר םימעפ וילע רבודו ,עודי תרבועמ הנש לש ןיינעה
דימת לוחי חספה גחש חיטבמה אוה .הנש הרשע-עשת לכ לש רוזחמב םימעפ עבש העיפומ תרבועמ
םיעבקנ הנשה ישדוח ,"הנבלל ןינומ לארשי"ש ןוויכ ,הרותה תשרודש יפכ ,ביבאה תפוקתב
וא היינש הנש לכב שדוח תפסוהו - המחה תנשמ םימי רפסמב הרצק חריה תנשו ,חריה יפל
.ןובשחה תא "הוושמ" ,תישילש

רוביחה - תימינפ הדוקנ הנשי תרבועמ הנש לש הז ןיינעבש הדבועה איה תוחפ םסרופמש המ
ימצע רוא שמשל .הליל - חריהו ,םוי - שמשה :וריבחמ הנוש םהמ דחא לכש ,חריהו שמשה לש
םהו ,םהמ דחא לכ לש תידוחיו תימצע תוליעפ שי חרילו שמשל .שמשה רוא ףקתשמ חריב וליאו
.םידרפנ םינמזב םילעופ

."לבקמ" - חריהו (ןתונ) "עיפשמ" אוה שמשה :תילמסו תינחור הניחבמ

,םינוש תומלוע םיווהמ לבקמהו עיפשמה ."םילבקמ" שיו "םיעיפשמ" שי :םדאה ייחב םג ךכ
לולע ,אמגודל ,ךכ .םהיניב רשק ,הרואכל ,ןיא ,לבקמ הזו עיפשמ הזש הדבועה דבלמו
,ומצע םע קוסע אוהש העשבו ,ינעל תוכייש ול ןיא םצעבש - ינעל הקדצ ןתונה ידוהי בושחל
הרותו הווצמ רנ" לש רואב "שמשכ" חורזל הצור אוה רשאכ ,הליפתבו תווצמבו הרותב דחוימב
- 'וכו תודהיב "ינע"ב וא ,וטושפכ ,ינעב לפטל רשכומ ןמזה ןיא - "רוא

ינש םניא "חרי"הו "שמש"ה :רבדה ךכ אלש תשרודו הריכזמ ,תדמלמו רוביעה תנש האב
םיווהמ םהינשו דחא םלוע -ארוב ידי-לע ורצונ םהינשש הדבועה םושמ אלא ,םידרפנ תומלוע
אוה רשקהו ,והערל דחא לש רשקו הלודג תוכייש םהיניב שי - ההזו דחא םלוע לש םיקלח
םייוסמ םוקמב רשאכ ןכש ,חורזל הלדח הניא שמשהש ,עבטב םג םיאורש יפכ ,ימינפו ידימת
.העש התואב םוי רחא םוקמב ררוש הליל ררוש

הנווכה תעצבתמ ,לבקמהו עיפשמה "חרי"הו "שמש"ה רוביח ידי-לע אקווד :ןכ לע רתי
.תיקולאה

םה םהיתופוג דצמ קרו ,"ץראב דחא יוג"מ קלח םהינשש ,םידוהי ינשב רבודמשכ דחוימב
.שממ דחא רבד םה ,שממ לעממ הקולא קלח ,םתמשנ דצמ לבא ,םינושו םיקולח

הבוט תיישע ןוגכ ,תימשג העפשה לש אשונב ןה) לבקמהו עיפשמהש ,םג השיגדמ רוביעה תנש
החגשהש ,רתויב םיבורק גוז םה (תוינחורב ןכש-לכו ,המודכו הסנרפ יניינעב ידוהיל
ןתי עיפשמהש ידכ ,דחא ןמזבו דחא םוקמב דחיב םהינש תא דחוימ ןפואב תנמזמ תיקולאה
ןתי הז םע דחי לבא ,עיפשמה ןמ לבקי לבקמהו ,אקווד ונממ "לבקי" הז םע דחי ךא ,לבקמל
עודיה רמאמל םאתהב ,ול ןתונ הלהש הממ רתוי עיפשמל ןתי ,הברדא ,ףאו ,אקווד ולו ,ול
.תיבה-לעב םע ינעה השוע - ינעה םע השוע תיבה-לעבש הממ רתויש ונתרות לש

* * *

רשקב דחוימב ,הרומאה הדוקנב תחאו דחא לכ וננובתי ,חספה גחל תונכהה ךותבש ןוצר-יהיו
לכ" ,'וכו "יתיי ןיפכד לכ" :חספה "רדס" תליחתב שיגדהלו עימשהל םיננוכתמש םילימל
.'וכו "יתיי ךירצד

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה ,תועמשמה אולמב "ונתוריח ןמז" הז אהיש הכזנו
.ונקדצ

,"ןוילע הננוכי אוהו הב דלוי שיאו שיא רמאי ןויצלו" :דועייה דימו ףכית םייוקיו
.שממ ונימיב בורקב


הכרבבו דובכב

חמשו רשכ חספה גחל

ןהאסרואינש םחנמ


יטוקיל םע פ"שגה) הז ה"ד הרעה ו"משת'ה ןסינ ח"ר עירזת 'פ 'ה םוי בתכמ האר :עירזת 'פ ישימח םוי
.(גפתת 'מע - ז"משת ת"הק - םירואיבו םיגהנמ ,םימעט

ח"ר ק"שע בתכמ הארו .ינימש פ"ר י"שרפ .ב"עס ,זפ תבש - תורטע רשע לטנ םויה ותואש :ןסינ שדוח-שאר
.(אסשת 'מע ל"נה פ"שגה) הז ה"ד הרעה ה"משת'ה ןסינ

םדוק חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש" (א"עס ,ו םיחספ) ג"בשר תעדל וליפא ,ע"וכל זאד :ןסינ שדוח-שאר
.(ךליאו במ ע"ס ו"כרת מ"הס) ד"ס ו"כרת שדוחה ה"ד הארו .םש ימלשוריבו ג"פר םילקש הארו ."חספה

.(םש ל"נה פ"שגה) הז ה"ד הרעה ל"נה בתכמ האר :ןסינ שדוח

אב) פ"הע בוט חקל שרדמ הארו .םש א"שרהמ ג"אדח הארו .י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב פ"ע - םיסנ יסינ :ןסינ
פ"שגה) הז ה"ד הרעה ג"משת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו .לארשיל םיסינ ושענ ובש ןסינ :םכל הזה שדוחה (ב,בי
.(מדשת 'מע ל"נה

ךיחא תא ךל היהי רשאו" - ט"משת תנש לש הנמיסב זמרהמ ריעהל :ט"משת

יחא ןעמל" ש"מכ ,םוקמל םיחא וארקנש ,"ךיחא") י"נבד תובוחה לכ טמשמ ה"בקהש ,(ג,וט האר) "ךידי טמשת
,ךלעד ה"ד א,אל תבש י"שר .דועו א"ער ,בכק ב"חז .(התליחתב) ח ,ד"פ ר"הק .ח,בכק םיליהת - "יערו
הלואגה האבו ,תולגה ,בבוסמה לטב ("וניאטח" ,י"נבד "תובוח"ה) תולגה תביס הלטבשכו ,(זכ פ"ר ר"ומשמ
.דימו ףכית המילשהו תיתימאה

ס"ר חספ 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,זפ תבש :םירצמ תאיצי התיה ובש עובשב םויה אוה ,עובשב ישימחה םויה
.א"ס ד"צתס םש םג הארו .לת

.היורש הצמ לוכאל ןירדהמ הרומש ילכוא י"נב לכ דחי - ט"וי תדועסו פ"שחא םוי ה"ה ל"וחבו :עובשב ישימח

.א,ד ה"ר :םילגר שלש לש ... ןושארה אוה חספה

ה"ד םש הרעהבו ,ו"משת 'ה ןסינ ח"ר עירזת 'פ 'ה םוי בתכמ האר - חספה גחל ךשמה םהש :תוכוסו תועובש
.(טפתת 'מע םש .דפתת 'מע שיר ל"נה פ"שגה) ו"משת'ה ןסינ א"י בתכמ :ייווצ ערעדנא

ךוניח .(בי ,םש ןנחתאו ן"במרב אבוה) א"לפ ב"ח נ"ומ הארו - .וט,ה ןנחתאו :"םירצמ-תאיציל רכז...תבשהש
.ט"כס ז"יפ (טואוואל ד"ארהל) ללוכה רעש הארו .בל הווצמ

וניתרותב קזח דומעו לודג דוסי אוה יכ :(םירצמ תאיצי רופיס) אכ הווצמ ךוניח האר :םלוכ לש דוסיה..חספ
.'וכ םירצמ תאיציל רכז ונתלפתבו וניתוכרבב םלועל םירמוא ונא כ"עו ,וניתנומאבו

ח"ר בתכמ םג הארו .(ךליאו זקת ע"ס ל"נה פ"שגה) ךליאו 71 'מע ז"יח ש"וקל האר :ונתוריח ןמז ... חספ
(ךליאו דלשת 'מע פ"שגה) ג"משת'ה ןסינ

.שודיקהו הליפתה חסונב םיארקנ ןכ :החמשל םידעומ ...ונתחמש ןמז ...ונתרות ןתמ ןמז ...ונתוריח ןמז

םש תורעהבו ,מ"דשת'ה ןסינ ח"ר בתכמ האר :הנשה לכ ...לוחה ימיב םג ךשמיהל החמשהו השודקה הכירצ
.(אשנת 'מע ל"נה פ"שגה)

ב"יפ לבויו הטימש 'לה ם"במר .(הנשמב) א,אל ןיכרע .ל,הכ רהב - "המימת הנש" םשב תארקנה :תרבועמ הנש
.(ח-זס 'מע - ח"סו ד"ס) ח,טי םיליהתל (רוא להי) צ"צהל ת"הוא הארו ,ה"ה

האר - (ךליאו א,בי אב) מ"יצי ינפל ןסינ ח"רב ווטצנ םינש רוביעו שדוחה שודיק תווצמ לע רשא ,ריעהלו
.(ךליאו זמשת ע"ס ל"נה פ"שגה) םש תורעהבו ,ל"נה ןסינ ח"ר בתכמ

'לה ח"וא רוט .(א"ה ד"פ םש "שוריפ" הארו) ה"ה ח"פ שדוחה שודיק 'לה ם"במר - אלמ שדוח אוהו :שדוח דוע
.ח"כתס ח"ר

ע"ת .(ב,גצ) ס"ת .(א"עס ,זפ) ב"נת ז"וקת .ז"ימ א"פ תובא - רקיעה אוה השעמהש :לעופב השעמ ידיל
.(א,דלק .ב,גלק)

מ"דשת'ה ;(ךליאו 478 'מע ד"יח ש"וקל) ח"לשת'ה :ירשת 'ו יבתכמ הכוראב האר :תובר םימעפ וילע רבוד
.(ךליאו זמשת 'מע ל"נה פ"שגה) מ"דשת'ה ןסינ ח"ר בתכמ .ט"משת'ה ;(ךליאו 633 'מע ד"כח ש"וקל)

ןהמ ויהיש הנש הרשע-עשת לכ :י"ה ו"פ םש ם"במר :הנש הרשע-עשת לכ לש רוזחמב םימעפ עבש ...תרבועמ הנש
.תוטושפ הרשע םיתשו תורבועמ םינש עבש

-א,גי ןירדהנס הארו .א,זט האר .חי,דל אשת .וט,גכ םיטפשמ :הרותה תשרודש יפכו ביבאה תפוקתב ...חספה
ה"דו התבשו 'וג ואובת יכ ה"ד .ךליאו פק'א 'מע םיטפשמ ת"הוא הארו ,א"ה ד"פ םש ם"במר .א,אכ ה"ר .ב
ת"ל האר - "ביבאה שדוח" ןיינעב - .(ךליאו חר 'מע םש .ךליאו גלק 'מע ל"רת מ"הס) ל"רת 'הל לארשי שדק
- םיטוקילה רפס .םש התבשו 'וגו ואובת יכ ה"דו ת"הוא .(שדוח שודיק תווצמ ה"ד) צ"מהעטב אב 'פ ל"זיראהל
.י"ס ןסינ - (םישדחה יטרפ) םישדח ךרע צ"צ ח"אד

מ"הס) ז"סקת שדוח רחמ ןתנוהי ול רמאיו ה"ד הארו .ג ,ו"פ ר"ב םג הארו .א,טכ הכוס :הנבלל ןינומ לארשי
א"ח רבדמב צ"מאהדא ירמאמב הז ה"ד .(ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הואב - תוהגה םעו .ךליאו חמ 'מע ז"סקת
.מ"כבו ךליאו ע 'מע ג"סרת מ"הסבו .ךליאו כק 'מע

63 'מע) אב 'פל 'א החיש ו"כח ש"וקל הארו .שדוחה שודיק 'לה שיר ם"במר :חריה יפל םיעבקנ הנשה ישדוח
.(ךליאו

.םוי רשע דחאמ בורק הנבלה תנש לע המחה תנש הרתי המכו :ב"ה א"פ םש ם"במר האר :םימיה רפסמב הרצק
םיתאמו תועש םירשעו תחאו םימי הרשע הנבלה תנש לע המחה תנש תפסות אצמנ :ד"ה ו"פ םש - רתוי טוריפבו
א"כקו העש א"כו םימי 'י הנבלה תנש לע המחה תנש תפסות ...(אדא בר תפוקת) רמאש ימ שי"ו - םיקלח העבראו
.(א"ה י"פ םש) "עגר ח"מו קלח

ןמ תישילש הנש םה ...רוזחמ לכבש תורבועמה םינש :א"יה ו"פ םש ם"במר האר :תישילש וא היינש הנש לכב
.ט"י תנשו הרשע-עבש תנשו הרשע -עברא תנשו הרשע-תחא תנשו תינימשו תישישו רוזחמה

.ב-א"ה ד"פ ,ב"ה א"פ םש ם"במר :ןובשחה תא הוושמ

ד,דפ (ת"הק תאצוה) ת"וא - "חריכו שמשכ תוריאמ וניניעו" ןיינעב מ"הה תרותמ ריעהל :חריהו שמשה
ל"זראמ לע ז"הדא ירמאמ םג הארו .ךליאו ת'א 'מע ה"רל םישורד ת"הוא .(זצר 'יס - ךליאו א"משת תאצוהב)
.דועו .ךליאו סת 'מע (הליפת)

הלילו םוי ברעל םתא םילוכי ומלועב ה"בקה קלח תולובג" ל"זח ןושלבו :הליל - חריהו םוי - שמשה
.ה,זט חרק פ"הע י"שרפב אבוה .ה חרק אמוחנת .ז ,ח"יפ ר"בדמב - "('ימתב)

,ולר םש .(םימשה עיקרב תורואמ יהי - די,א תישארב - פ"הע) ב,גל א"ח רהז האר :שמשה רוא ףקתשמ חריב
.מ"כבו .ב,טמר .ב"עס

.מ"כבו ,ב"עס ,ולר םש רהוזמ םג ריעהל :םידרפנ םינמזב םילעופ ...חרילו שמשל

.מ"כבו .(ךליאו חצש 'מע ז"כרת מ"הס) ח"כרת ועקת ה"ד האר :לבקמ ... עיפשמ

.גכ,ו ילשמ :רוא הרותו הווצמ רנ

.ז"כפ ר"אדת פ"ע אוהו .א,טכשת ד"ח ד"וקל האר :תודהיב "ינע"ב

(הנשת 'מע םש .נשת 'מע ל"נה פ"שגה) מ"דשת'ה ןסינ א"יו ןסינ ח"ר בתכמ םג האר :חורזל הלדח הניא שמשה

.ד"עס ,זכ בשיו א"ות (א,דיק) ט"ס ק"הגא הארו .אכ,זי א-םימיה ירבד .גכ,ז ב-לאומש :ץראב דחא יוג
.דועו

'לה ם"במרל ז"בדר .בל פ"ר אינת האר :שממ דחא רבד ...םתמשנ דצמ לבא ,םינושו םיקולח םה םהיתופוג דצמ
.ד"ה ב"פ םירממ

.ב"פר אינת :שממ לעממ הקולא קלח

תאצוה) ט"שכ הארו .(התליחתב) ט ,ה"פ הבר תור .(הפוסב) ח ,ד"לפ ר"קיו :ונתרות לש עודיה רמאמל םאתהב
.(ךליאו ד,גס - לת 'יס) ופוסב (ת"הק

חלשב פ"הע אתליכממ ,ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות) תולג הירחא ןיאש :המילשהו תיתימאה הלואגה
.(א,וט

ןטק םירופ ברע ,הוצת פ"ש ;םש תורעהבו ט"ס ט"משת'ה חלשב פ"ש תוחישמ סרטנוק הארו .ה,זפ םיליהת :דועיה
.םש תורעהבו הפוסב

,זט לטיפאק לאקזחי - הדילל לשמנש (ונתוריח ןמז - חספה גח) םירצמ תאיציל תוכיישהמ ריעהל :הב דלוי
.םש תורעהבו ח"משת 'ה ןסינ ח"ר ק"שע בתכמ הארו

ה"ד הרעה ופוסב ו"משת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו .זצק 'מע תורגא צ"יול יטוקל האר :חמשו רשכ חספה גחל
.(דצתת 'מע פ"שגה) חמשו
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יניינעו חישמה ךלמ יניינע דומיל
הלואגה


איבהל ידכ תושעל דחא לכ ךירצש תדחוימה תולדתשהה יהמ
?חישמה תא לעופב

תולדתשהה השורד ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכית אובל דמוע ונקדצ חישמש ןוויכ
,לארשימ דחאו דחא לכש ידי-לע - תאזו .חישמה תא איבהל לארשימ דחאו דחא לכ לש הנורחאה
הרותב ןה .הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומילב ףיסוי ,ףטו םישנ םישנא
,םישרדמבו (הטוס תכסמ ףוסבו ןירדהנס תכסמב דחוימב) ארמגב ,הפ-לעבש הרותב ןה ,בתכבש
.תודיסחה תרותב טרפבו ,רהוזה רפסמ לחה ,הרותה תוימינפב (דחוימבו) ןהו

םיקסועו םיבשויש הרשע"בש הלעמה לע ףסונ יכ ,הרשעב ,םיברב היהי דומילהש בוט המו
,בלה שגרב החמשו תולעפתה יבגל ,םיברב ל"נה םיניינע םידמולשכ תדחוימ הלעמ שי ,"הרותב
.חישמה תאיבל היפיצהו הקושתה הלדגו תכלוה הז ידי-לעש

תא תברקמש ,הקדצה תווצמב רודיהב דחוימבו ,רודיהב תווצמה םויקב ףיסוהל - ןכ-ומכ
.הלואגה

הז ידי-לע ,הלואגה יניינעב הרותב הפסוהה םע הקדצב הפסוהה תא רשקל ןוכנו יאדכו
איה המצעלשכ וז הנווכ ירה זאש ,הלואגה תא זרזלו ברקל הנווכ ךותמ איה הקדצב הפסוההש
הלודג" :(א,י ב"ב) ל"זח רמאמ לש "דומיל" ןאכ שי - הלואגה יניינעב הרותה דומילמ קלח
."הלואגה תא תברקמש הקדצ

.הרותה תוימינפ םעה לכ תא דמליש ,חישמ לש ותרות דומילל הנכהו המגודו ןיעמ היהי הזו
(א"שנת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


"ןמזה םע תויחל" ליחתהל

,חישמו הלואג יניינעב הרותה דומילב תדחוימה הפסוהל עגונב ,הנורחאה הפוקתב רבודמה
ידכ רקיעבו םג אלא ,הלואגהו חישמה תאיב תא ברקלו רהמל "הלוגס" רותב קר הז ןיא
הגהנהל דעו ...חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל
,הלואגה ףס לע םידמועש ,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב ,השעמו רוביד ,הבשחמב ,לעופב
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו
(א"שנת קלב תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


ותלוז םעו ומצע םע - לועפלו בושחל

,הלילח ,הניא אב אל ןיידעש הדבועהו ,חישמה תאיב ינפל םינורחאה םיעגרב ונא םיאצמנ
תוכז ףכל םלועה לכ תא עירכיש דחא השעמ רסח ןיידעש ינפמ אלא ,ןמז רסוחמ אוהש םושמ
.הלואגה תא איביו

תיתימאה הלואגה תודוא "בושחי" ,לודג דעו ןטקמ ,ידוהי לכש ,אופא בייחמ העשה חרכה
.ותלוז לע עיפשיש ןהו ומצעב ןה ,הלואגה תא איבהל לעפיו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו
(ז"משת רדאב ו"ט תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


םלועה יניינעב 'חנומ' תויהל אל


ותוחילשו ודיקפת יולימב אלא

:...ארמגב רופיס וניצמ

.(רהנ םש - תיסמוידו ,תבושמ הנייש הנדימ - אתייגורפל) םתהל עלקיא ךרע ןב רזעלא יבר
אתא רדה יכ .(וחכשו ודומלת רקענ) הידומלת רקעיא ,(הציחרהו ןייה רחא) והיירתב ךשמיא
."םביל היה שרחה רמא ,םכל הזה שדוחה ארקמל אעב ,ארפסב ירקימל םק

לכ ויהי םא" הנשמה רמאמכו ,וימיב םיאנתה ילודגמ היה ךרע ןב רזעלא יבר :ךמצע עגהו
,ןכ-יפ-לע-ףאו ."םלוכ תא עירכמ ,היינש ףכב ךרע ןב רזעלאו ...םיינזאמ ףכב לארשי ימכח
שדוחה" תרומת ארקש רבדה וילע לעפ ,"תסמוידד אימו אתייגורפד ארמח" ירחא ךשמנ רשאכ
."םביל היה שרחה" - "םכל הזה

:ןיינעה רואיבו

"ןורגה רצימ" ונשיש ,ונייהו ,רצימהמ הלואגהו האיציה ןיינע אוה - "םכל הזה שדוחה"
ןיינע אוה "םכל הזה שדוחה"ו ,בלה לא חומהמ העפשהה תא םיבכעמה "הערפ ירש 'ג" ובש
.בלה לא חומהמ הכשמהה היהתש ,הז רציממ האיציה

הלואגה תילכת וניינעש ,"םכל הזה שדוחה" קוספה תא אורקל אב ךרע ןב רזעלא יבר רשאכו
בתכש ומכ) רבדמ וניאו עמוש וניא - שרח :"םביל היה שרחה" הז תרומת ארק - (ל"נכ)
וניא ןיינעהש ,"רבדמ וניא" אליממ ךרדבו ,חומב וליפא "עמוש וניא"ש ,ונייהו (ם"במרה
אוהש ןוויכמש - "םביל היה שרחה והזו .רובידה ןיינע אוהש ,בלה תוררועתהב ולצא ךשמנ
הכשמהה וניינעש ,"םכל הזה שדוחה" ךפיה) בלה לא חומהמ תכשמנ העפשהה ןיא "שרח" תניחבב
.(ל"נכ ,בלה לא חומהמ

ןב רזעלא יבר לע וליפא לועפל םילוכי ויה "תסמוידד אימו אתייגורפד ארמח" םא ,הנהו
ןבומ ירה - "םביל היה שרחה" ארק ("םכל הזה שדוחה") יוליגה תילכת לש ןמזבש ,ךרע
.ונכרעכ םישנא הזב רהזיהל םיכירצ המכ דע תוטשפב

לע אוה חכוש ותוחילש םוקמל ועיגהבו ,יברה לש ותוחילשב ידוהי םיחלוש רשאכ :המגודלו
ץרתמ ךכ-רחאו ,"תסמוידד אימו אתייגורפד ארמח" רחא ךשמיהל ומצעל חינמו ,תוחילשה תרטמ
ןוא קידלוש זיא רעד") ךכב םימשא ינומלא וא ינולפש - ותוחילשב לעפ אלש ךכ לע ומצע תא
...!("קידלוש זיא רענעי

ךרע ןב רזעלא יבר לצא םג ןכאו ;תוימשגב הבחרהו רשוע ולצא תויהל ךירצ יאדווב [...]
ותויהב אלא ,("תסמוידד אימו אתייגורפד ארמח" ויה ובש) םוקמ ותוא תא בזעש וניצמ אל
.("בצמ רעדנא ןא ןיא טלעטשעגרעביא ךיז רע טאה) ובצמו ודמעמ תא הניש ,םוקמ ותואב
ודיקפת יולימב ,םא יכ ,הזב חנומ תויהל אלש - ןדיד ןודינב םג תויהל ךירצ ןכ ומכו
.ותוחילשו
(די) ב קלח 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ד"ישת'ה ,שדוחה תשרפ ,עירזת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


ע"נ יברה


- ןיינעה תנקסמ אבומ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ישורדב"
היה ללכב" * "ם"במרבש לעופל הכלהה קספו הנקסמה תמגודב
היה המ * "החכיש לש תואיצמהמ קוחר ע"נ (ב"שרהומ) יברה
טבלתה הלימ וזיא לע ,ב"שרה יברה לש ימויה דומילה רדס
יברה הזל הז ורמא המו םוי-םויה רפס רודיס תעב יברה
* 770-ב תודעוותה לש המוציעב 'ץיבליה רתלא 'ר ח"הרהו
ולש אלוליהה םוי ,ןסינב 'ב לגרל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

(ךליאו 1092 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה ראיב

תמיתחב םילכתסמ רשאכו ."רעב" ,"בוד" ,"םולש" :תומש 'ג ויה אלוליהה לעבל
תומשה 'בש ןפואב איה המיתחהש םיאור (ויבתכמ לש םימוליצב) ושדוק די
."רעבוד" - דחא םשל םירבוחמ םינורחאה

,ונייה ,השעמל רובידו הבשחמ ןיבש קוליחה תמגודב הז ירה - םדאה תדובעבו
.שדוקל סחיב לוח לש ןיינע ךרד-לע אוה הבשחמו רובידל סחיב השעמה ןיינעש
ןושלב ,"רעב" םשה ונשי - הזל ףסונו ,שדוקה-ןושלב אוה "בוד" םשה ,הנהו
- הזמ הארוההו :"רעבוד" - דחא םשל םישענ תומשה 'בש ןפואבו ,(ז"עלב) לוח
לוחה תא םילעמש הז ידי-לע ,שדוקה םע לוחה יניינע תא רבחל םיכירצש
- "םולש" םשה תמדקה ידי-לע איה וז הדובע תוללכל חוכ-תניתנהו השודקל
תושעל הנתינ הרותה") הרותה ןיינע ,םיכפה רוביחד ןיינעה תוללכ לע הרומה
הרותה תלעופ - ("םלועב") רתסהו םלעהד בצמו דמעמב םגש - ("םלועב םולש
.השודקל (לוח) םלועה יניינע תכיפהו רוריבל תעייסמו ("םולש")

םיימויה םירועישה

:רמאנ ןסינב 'ג ,םוי-םויה חולב

:הפ-לעב ך"נת תרימא .י"שר שוריפ םע שמוחו השרפ םוי לכב :ר"ומאא ירועישמ
ארמג רועיש ,תוינשמ דחא קרפ .םיבותכמ ןכו םיאיבנמ ןכו הרותמ דחא לטיפאק
םג ,ימלשוריב רועיש .םויל םיפד 'ג סרגימל רועיש ,עובשל םיפד 'ב אנויעל
הוול :הבר שרדמה לכ םייסמ היה הנשה ךשמב .םיקסופב - םוי לכב אל - רועיש
.תורצקב ערופו תוכוראה תורדסב

שדוק-תוחיש - ה"כשת ךליו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב) יברה לש תואטבתה ןייוצת הז רשקהב
לש תואיצמהמ קוחר ע"נ (ב"שרהומ) יברה היה ללכב" :ב"שרה יברה לע (11 'מע א ךרכ ה"כשת
."החכיש

גנועב - טפשמ-ןשוח

ק"כ ,ונתוחמ ונירוד אישנ ר"ומדא ק"כ עמשש םירבדמ ריצקת ,הארנה יפכ ,םה הלא םירבד
התומילשב המישרה .אגירב ,א"צרת ןסינב ד"כ ,ינימש תשרפ שדוק-תבשב ,צ"יירהומ ר"ומדא
.26-28 'מע (ה"נשת טבש ב"כ תארקל - הנושארל המסרופ) 'ה תרבוח 'תומישר'ב העיפומ
:םיפסונ םיפלאמ םיטרפ םיעיפומ המישרב

היה םימעפלו .ותוקלתסה תנשב םג [גהנ ךכ=]ו הפ-לעב תוינשמ רזוח היה
...הפ-לעב רמוא אוהו רפסב האור [צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ=] ח"ומ [ונב=]

...החנמל ףסומ ןיב םירופיכה-םויב םג דמול היה [ארמגב=] הז רועישו
.דמל [באב העשתב=] זא םג הארנכו

העד-הרוי ,םייח-חרואו ,גנועב דמול אוה טפשמ-ןשוחש ע"נ ר"ומדא רמאו...
.לוע-תלבק ךרדב רזעה -ןבאו

הזיא םע (שמוח) הרות דמול היה [שמוחב םיימוי םירועיש=] הז דבלמ...
רמוא היה .ארזע-ןבא-ברה ...תופי-םינפ םעפ .רחא שוריפ הנש לכב ,שוריפ
.הפ-לעב ך"נת םוי-לכב

יאשר התא יא"ש) 'וכו בתכבש םירבד רבד-לע צ"יירהומ ר"ומדא ק"כמ לאש יכ ןייצמ יברה]
.[הזב םירהזנ ויה אלש רמאו ,("הפ-לע ןרמואל

היהו ."םירפסה ןיב [לועלע ;לויט=] ריצאפש" היה עברו העש ךשמב םוי-לכב
.רהוז רמוא היה ...וב ןייעמו רפס הזיא חקול

הנורתיפו תוטבלתה

בוקודוח ברהו ("ש"מרה" זא) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ובשי סופדל םוי-םויה רפס תנכה תעב
דציכ ,בר ןמז וב ונדש קפס היה ליעל טטוצש עטקל ועיגהש העשב .הספדהה ילע תא והיגהו
(?םיפסונ) םיבר םירועיש ויה ב"שרוהמ יברהל ירהש ,היה קפסה .החיתפה תולימ תא חסנל
ךכו "מ" תואה תא ףיסוהל יברה טילחה ףוסבל .םלוכ תא תללוכ הניא "ירועיש" הלימהו
- רדנלרעבא 'יש ךורב 'ר ח"הרה לש ויתומישרמ הז טרפ) "ר"ומאא ירועישמ" :בתכנ
.(טספאדוב

...!רועיש אלל שפנ-תוריסמ

:יברה רמא (254 'מע ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) תמייוסמ תונמדזהב

- ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ויבא תודוא אטבתה (צ"יירהומ) ר"ומדא ח"ומ ק"כש רופיסה עודי
תודידמ אלל ,תאז םייק אוה ןכל ךורע-ןחלושב ןמיס ןיא שפנ-תוריסמ לעש ןוויכמש
...!רועיש ךכל ןיאש החכוה רבדה הווהמ ,ךורע-ןחלושב ןמיס ןיאש ןוויכמד ,תולבגהו

ם"במרה ומכ - ןיינעה תנקסמ

תרותד ם"במרה" אוהש םינושארה םידיסח םשב ויבא תודוא אטבתה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
המ .(נ"שו 209 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .א,וצר ב קלח םירוביד-יטוקל) "תודיסחה
?וז הרדגה רואיב

:ךכ תאז ראבמ (194 'מע העושיה-ינייעמ רפס האר) יברה

אירטו אלקשה לכ ירחאל ,לעופל עגונב הקוספ הכלה - אוה ם"במרה לש וניינע תוללכ
ר"ומדא ק"כ לש וניינע תמגודבו .('וכ ימלשוריו ילבב) ס"שבש תועדה יובירו לופלפהו
עגונב תועד המכו המכ םיאבומ קדצ-חמצה ישורדב :תודיסחה תרותל עגונב ע"נ ב"שרוהמ
רחא ןפוא בתכ תומוקמ המכו המכבש יעצמאה ר"ומדא ישורדב וניצמ הז ךרד-לע ,דחא ןיינעל
ןקזה ר"ומדא ישורדב וניצמ הז ךרד-לעו ."ליעלדכ אלדו" הז לע בתוכו ,הז-ינפל בתכש הממ
אלא ,שורד ותואב אל םנמא) תועד המכ יפל ,םינוש םינפואב םימייוסמ םיניינע ראבמש
."תוטיש שולש"ד טרפבו ,קדצ-חמצה ישורדב הז ןיינע ראובמכ - (םינוש םישורדב

הכלהה קספו הנקסמה תמגודב - ןיינעה תנקסמ תאבומ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ישורדב לבא
.ם"במרבש (הרותד הלגנב) לעופל

תרדוסמו העובק הכלה

(184 'מע א ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש - ל"שת ןוושחרמב 'כ אריו תשרפ תבש) תפסונ תונמדזהב
:םיפסונ םיטרפ יברה ןייצ

םע תרדוסמו העובק הכלה ...ולצא ןיינע לכש םושמ" התייה םינושארה םידיסח לש םתרימא
עבק ם"במרהש םשכ :רמולכ ."המלש תכסמ המכחה םיד ןיעמ ...ונפוא לע רובד רבד ,רבסהה לכ
וניאו הלוכ הפ-לעבש הרות ונממ עדויו הזב ארוק ךכ רחאו הליחת בתכבש הרותב ארוק םדאש"
לכ :ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ירמאמ יבגל םירומא םירבדה ךכ - "םהיניב רחא רפס תורקל ךירצ
דע הגשהו הנבהב םש םיעיפומ םירבדהו ,תעדו הניב ,המכחב ,יולגב םש םיאצמנ םיניינעה
.הזב-אצויכו הליפתה תדובעב לעופל 'םידרוי' םירבדה רשא

-םשל ויהי ךישעמ לכל דע ,תימהבה שפנל ןהו תיקולאה שפנל ןה םיעיגמ םירבדה ,רמולכ
...!םהיניב רחא רפסל ךירצ ןיאו - והעד ךיכרד לכבו םימש

ב"שרה לש םירמאמה ןונגס

:יברה רמא (479 'מע א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת אציו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב

ירמאמ ןונגסש רמא ב"שרהומ ר"ומדא :אוה ונכותש םידיסחה רופיס עודי
דיסח אוה ךא ,יעצמאה ר"ומדא לש תודיסחה ירמאמ תמגודב אוה ולש תודיסחה
אל הז םגתפש ףאו .ש"רהמ יברה ,ויבא לש (ולש ח"אד ירמאמש וא ,רשוקמ)
הלא לעופב םיחכונש יפכו ,יתימא אוה ןכותה - ר"ומדא ח"ומ ק"כמ ויתעמש
תעצה ןונגסש ע"נ ב"שרהומ ר"ומדאו יעצמאה ר"ומדא לש םתרות תא םידמולה
.ההז םירבדה תרבסהו

ולש םירמאמה ןונגסש םושמ אקווד התיה ויבא לש דיסח אוהש תפסותהו
ימצעו ,ימצע אוהו) ש"רהמ ר"ומדא - ויבא לשל המוד וניא ע"נ (ב"שרוהמ)
ןכ-ןיאש-המ ,'וכ תוימצע יניינעב קר אוה רשקהש ןבומו ,(תוימצע וניינע
לשכ) םירמאמה ןונגסב אטבתמ הזש יפכ ,'וכ הגשהו הנבה יניינעל עגונב
.ל"נכ (ש"רהמ ר"ומדא לשכ אלו יעצמאה ר"ומדא

,(463 'מע א ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' - ב"משת אציו תשרפ שדוק-תבש) תפסונ תונמדזהב
:יברה ףיסוה

- יעצמאה ר"ומדא לש ןונגסל בורק יכה אוה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא לש ןונגסה
ןיינעב) תוכיראו הבחרה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא לצא וניצמ אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמאש המ עודיכו .יעצמאה ר"ומדא לצא וניצמש ומכ (דחא
קוסעל וליחתה אל ןיידעש יעצמאה ר"ומדא ירמאמב םיניינע המכ םנשיש - ע"נ
!םהב

םימעפ עבש רמאנש רמאמ

ק"כש רמאמ לע רפוסמ (20 'מע בפק תרבוח 'תומישר'ב ומסרופ) ה"צרת ץיקמ ונמוי תומישרב
היה [אשד תואנ=] ע'צאדב ח"נרת ץיקב" :תופסות אלל םימעפ עבש ורמא ב"שרוהמ ר"ומדא
תאז לכבו .תופסוה ילב ,תותבש 'ז ע"נ ר"ומדא ורבדו ,"דחאב ךיראמה לכ" ה"ד ח"אד רמאמ
."'וכו ותוא ורזח

ק"כל ונירוד -אישנ ר"ומדא ק"כ רמא (13 'מע ונק תרבוח 'תומישר') ב"שת חספ לש ןורחאב
."'וכו" תביתב םימייתסמ ב"שרהומ ר"ומדא ירמאמ לכש ,ןיקדקדמ שיש צ"יירהומ ר"ומדא

יברה ינפב ב"שרה תא האור

ךיראה יברהש ירחא ,(191 'מע א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת ןוושחרמב 'כ תודעוותהב
המכו-המכ-תחא-לע ,ותוארל וכזש הלא לכש הרוה ,ע"נ ב"שרהומ יברה לש ויניינע תאלפהב
ןוגינ") ע"נ יברה לש ןוגינ ונגני ,םייחל ורמאי ,ףוגב שבולמ היהשכ הרות ונממ עומשל
דמוע העומשה לעב וליאכ םמצעל ורייציו ונממ ועמשש הרות ירבדב ורהרהי ("וב חנומ היהש
.'וכ ודגנכ

:'ץיברוג 'יש קחצי-ףסוי 'ר ת"הרה םימיל רפיס תודעוותה התואב עריאש לע

תודעוותהב םיחכונה לכ ונפה תיביטקניטסניא העונתבו ,הרידנו תדחוימ הארוה וז התייה
לע בשיש (ל"ז) ץיבליה רתלא 'ר ח"הרה חכנ תודעוותהב .יברה לש ומוקמ ןוויכל םהיניע תא
,םילימ המכ ול רמאו ורבעל הנפ יברה ,םידיסחה ינקזל דעוימה םוקמב תודעוותהה תמיב
ינפ לעמ ךויחה החמנ דחא עגרב זאו םילימ רפסמב ביגה הלה .דואמ בחר ךויח וינפ לעשכ
.ומוקמ תא הספת תיניצר תשראו ,יברה

'ר דיסחה ברה ורשב-ראשמ ונעדונ תאז - יברל הלה בישה המו ץיבליה ברל יברה רמא המ
רמאו ץיבליה ברל הנפ יברה :םתייווהכ םירבד ול רפיס ץיבליה ברהש ,רנזבפ ךורב-םהרבא
ץיבליה ברה .וילא םג ןווכמ החישב רמאנש המ ירה ,ב"שרה יברה תא האר אוהש ןוויכמש ול
רייצל ךרוצ יל ןיא רמולכ ,"הריאמה אירלקפסאב ע"נ (ב"שרה) יברה תא האור ינא" :בישה
!יברה לש וינפב - שחומב ב"שרוהמ יברה לש ותומד תא האור אוהש ןוויכמ ,ב"שרה ןקויד תא
.דואמ יברה ןיצרה וז הבושת עמשמל

'וצלחה' סרטנוק תקולח

וצלחה" סרטנוק תא הווצמ תב/רב ליגמ - םישנו םישנאל יברה קליח ח"משת ןושחרמב ף"כב
מ"יב) וז תדחוימ הרודהמ תספדה ןיכהל ,ת"הק תכרעמל ןכ ינפל ושדוק ןושל הזו ;"ט"נרת
:(11 'מע 393

תדחוימ האצוה

וצלחה 'נוקד

םיילושב רעשהב

להקה תנש
[ףדל רבעמ=] ד"לעמ

םינש [עבשו םירשעו] ...הנש האמ

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ תדלוהל

ןושחרמב םירשע

ח"משת 'ה - ארתכ 'ה

םיתיעה ונתשנ

רמא (30 'מע 'המכחה לצב') ג"לשת תנשב יברה לצא זלעבמ יחכונה ר"ומדאה לש ורוקיבב
:יברה

,ויבתכ תא וסיפדיש הצר אל ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויבא
תירבה-תוצראל ר"ומדא ח"ומ ק"כ עיגהשכ ךא ."תועבורמ תויתוא"ב אל טרפבו
."תועבורמ תויתואב תודיסחה ירפס תא סיפדהל הרוה ,בצמה תא הארו
תודיסחה ינייעממ


עירזת תשרפ


עירזת תשרפ

- השרפה לש יזכרמה אשונה ןיבל ,םישדח םייח תדלוה ונכותש ,ונתשרפ םש ןיב רשקה והמ
?"תמכ בושח ערוצמ" (דס םירדנ) ל"זר רמאמכ ,םייחה ךפיה םנכותש ,םיעגנ

תטלחהו תרגסה ןכו ,"ערה-ןושלמ ןריהזהל ידכ לארשיב אלפו תוא" םהש רמאנ םיעגנה לע (א
ףוס ם"במר) "ערה -ןושלו תונצילה אוהש םיעשרה תחישב קסעתי אלש" חיטבהל ודעונ ערוצמה
ןקתל ידכ אלא ואב אל ,וב לופיטה ךרד םגו עגנה תעפוה םצע םגש ירה .(תערצ תאמוט תוכלה
- רתוי םילענו םישדח םייח ליחתי 'תמכ' בושחש הז םדאש ךכ ידיל איבהלו ערוצמה תא
."עירזת"

.הלואגה 'תחימצ'ל הנכהו 'העירז' תניחבב איהש ,תולגה ןמזב הדובעל זמור "עירזת" (ב
ונתעירז 'תוריפ' םהו תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמב םייולת דיתעלד םייוליגהש עודיכ
.וישכע

הדובעהש ,תדמלמ ,עירזת תארקנ ,(תולגל םיזמורה) םיעגנ ינידב תקסועה ,ונתשרפש הדבועה
וז הלועפבש שיגרהל ךירצ הדובעה תעב רבכ - 'עירזת'ב הרודח תויהל הכירצ הרומאה
.חישמה תומי לש םיאלפנה םייוליגה תאו הדיתעה הלואגה תא 'םיערוז'
(70 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,בי) עירזת יכ השא

םש לע אוה 'השיא' םשה ,ןכש .יקולאה השרוש לא רוזחל המשנה לש התקושתל זמר - "השיא"
.(ב תישארב) "החקול שיאמ יכ" ,השיאה לש הרוקמ

ןיא ,הרומאה הקושתה ףא-לע יכ ,ךל רמול .ץראב אלא תירשפא הניא העירזה - "עירזת יכ"
.ותולעהלו וררבל - וכותבו םלועה םע דובעל וילע אלא ,םלועה ןמ 'חורבל' יאשר םדא
(237 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,בי) רכז הדליו עירזת יכ השא

:שודקה 'םייחה-רוא'ה שרפמ

.השיאל הלשמנש ,לארשי-תסנכ וז - "השיא"

."הקדצל םכל ועריז" ,(י עשוה) בותככ ,תווצמה םויק ונייה - "עירזת"

."רכז" תניחב ,תיחצנ הלואג היהתש ,הדיתעה הלואגל זמר - "רכז"

הלואגל הכזנ ,תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע - "רכז הדליו עירזת יכ השיא"
.תולג הירחא ןיאש הלואג ,תיתימא

:'העירז'ל תולשמנ תווצמהש ךכל םעט דוע ושוריפ לע ףיסוהל שיו

הווצמ םויק ידי-לע םגו ,האובת לש הלודג תומכ תחמוצ ץראב ןיערג תעירז ידי-לע (א
.םינוילעה תומלועב תוקולא יוליג 'חמוצ'

'תעירז' םג ןכו ,(לשמל ,רבדמב אלו) העירזל יוארה םוקמב אלא חמוצ וניא ןיערגה (ב
תא תולעופ םדי-לע תושענש תווצמה אקווד - לארשי-ינבב אלא תירשפא הנניא תווצמה
.הלעמל יוליגהו רואה 'תחימצ'
(זצת 'מע ארקיו הרותה-רוא)

* * *

:ךכ לע ףיסוהל שי דועו

הכירצ הלואגה תא איבתש הדובעה םגש ןבומ ,'רכז' תניחבב היהת הדיתעה הלואגהש רחאמ
,(הל ןישודיק) ל"זר רמאמכ ,ץמואו תופיקת לע הרומ 'רכז' :שוריפ .'רכז' תניחבב תויהל
ךותמ השודקה םוחתל םסינכהלו ויניינעו םלועה תא 'שובכל' שי ."שובכל וכרד שיא"
.םהינימל םיגיעלמה ינפמ םשרתהל ילבמ ,תופיקת
(238 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)

(ב,בי) רכז הדליו עירזת יכ השא

(ס תוכרב) רכז תדלוי - הליחת תערזמ השיא ,הבקנ תדלוי - הליחת עירזמ שי

יברה ,ודכנ לצא ,הלילה ןוזחב ,עיפוה ןקזה ר"ומדא ק"כ לש ותוקלתסהל 'םישולש'ה ךותב
תדלוי הליחת עירזמ שיא" :רמא רמאמה םויס םע .תודיסח רמאמ וינפל רמאו 'קדצ-חמצ'ה
תדלוי הליחת תערזמ השיא" .(ןקזה ר"ומדא לש ותב ,האל-הרובד תינברה) ךמא וז - "הבקנ
.התא הז - "רכז
(זנ 'מע םוי-םויה)


(ג,בי) ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו

"המימשה ונל הלעי ימ" ,קוספב זמרנכ ,'יוה םש לש יוליג הכישממ הלימ תווצמש עודי
יכ ,ינימשה םויב וז הווצמ העבקנ ןכל .'יוה תובית-יפוסו הלימ תובית-ישאר - (ל םירבד)
:דיתעל היהיש 'יוה םש יוליגל זמור הנומש רפסמה

םהש יפכו (ת"לד ף"לאב ,ירקה) יולגב םהש יפכ 'יוה םש לש תויתואה עבראל זמור הז רפסמ
תויתואב תומלענה תויתואה ולגתיו וריאי אובל-דיתעלו ;(א"ה ד"ויב ,ביתכה) םלעהב
.(נ םיחספ) "ארקנ ינא ,בתכנ ינאש יפכ" ,תויולגה
(אכ 'מע ארקיו הרות-יטוקל)


אובת אל שדקמה לאו עגית אל שדוק לכב ,הרהט ימדב בשת
(ד,בי)

(י"שר) רהוט ומכ ,רבד םש אוה ...:הרהט ימדב .הרוהט האורש יפ לע ףא :הרהט ימדב

בייח םדא .(ותריבשו ערה לוטיב) 'איפכתא' לש הדובעה וז - "הרוהט האורש יפ-לע-ףא"
.'םד'ה תורמל ומצע תא רהטל

תא רהטל שי .(בוטל ערה תכיפה) 'אכפהתא' לש הדובעה וז - "רהוט ומכ רבד םש אוה"
.בוטל ותוא ךופהלו ומצע 'םד'ה

לש בצמב םייורש ונא זאש יפ-לע-ףא ,תולגה ןמזב םג 'אכפהתא'ה תדובעב דוקשל ונילע
."אובת אל שדקמה לאו עגית אל שדוק לכב"
(90 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


*הנבל שודיק ןמז תליחת

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

דע הנבלה שדקל ןיא הלבקה יפ לע" :'הנבל שודיק' תרתוכב ,ורודיסב ןקזה ר"ומדא בתכ
םימי 'ז תמלשהל ןיתמהל שיש 2הרואכל עמשמ 1"רחא דע" ןושלהמ ."דלומל םימי 'ז רחא
וכת 'יס ח"וא רוטל ףסוי-תיבב אבוהש ,3אייליטאקיג ףסוי יבר לבוקמה תעדכ ,םימלש
.םגהנמ ןכש בתכ 4ח"וא יקומנב םגו ,דועו םש ףסוי-יכרבה וקספ ןכו ,םש ךורע-ןחלושבו

6ורתי תשרפ רוא-הרותל תופסוהל ןייצ ,5רודיסה לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגהב םנמא
.שדוחב םימי 'זב אוהש עודי הנבלה שודיק הנהו" :םש ןושלהו ,ח"אד יפ-לע ןיינעה ראבמש
ןמזב םייח ץע ירפב ראובמכ" :ןושלה םשו ,7א,געש תומש םייח-תרותל ןכו ."...אוה םעטהו
'ז הב ךשמנ רבכ זא םימי 'ז הילע רבע רשאכש דצמ ...דלומל םימי 'זב אוהש הנבלה שודיק
אבו םלשנ 'זה עובשב 'גה םוי עיגהב ...הריפסה ןיינעב ךכו ...שודיקל היוארו ...תודימ
'זב תשדקתמש הנבלכ ,ןוויסל 'זה םויב תויהל ךירצ היהש יפ-לע-ףאו ...תוריפס 'זה לכ
שודיקל רקיעה אוהש רמועה תריפסד תועובשה 'ז לכ הז םויב םלשנש דצמ לבא ,שדוחב
קר וז ןאכ יכ-םא ."...ןוויסל 'ה םוי דע קר הנכה תויהל ךירצ אל ןכ לע ,דוחיילו
.שרופמב אלו ,םימלש 'ז ךירצ ןיאש תועמשמה

שדוק-תבש יאצומב" :רמאנ 8אכ ףיעס ,ו"משת ןושאר רדאב 'ו ,המורת תשרפ שדוק-תבש תחישב
ןיידעו .9םימלש 'ז ויה אל זאו ."...דלומה רחא םימי 'ז ותויהל ,הנבלה תא וב םישדקמש
,ךליאו םימי 'גמ וליפא םישדקמ ףרוחב ןנועמה ןמזבש ןוויכש ןועטלו שקעתהל םילוכי
.10םימלש ךירצ ןיאש הרובסה העדה יפל ,תאש-רתיל קר הז ןיינע יברה ףיסוה

תורוקמ ינש הז ןיינעל ןייצ ,11ללוכה-רעש 'ס ןויליג ילושב יברה תוהגהב :רקיעו דועו
הרשע .[רוקמב ולא םיירגוס - ב ,ל] אראו 'ב קלח רהוז ךלמ-שדקמב" :הלבקה ירפסב
וללה תורוקמה ינשש ןיינעמו ."ט"י [ףיעס ףוס] 'א [קלח] יח-לכ-םא רמאמ ,תורמאמ
:םימלש 'ז ךירצ ןיאש םירבוס

'ז דע הנבלה שדקל אלש ל"ז י"ראה וניברמ ונלבק :בל ףד י"חב" :ךלמ-שדקמה ןושל הזו
ש"מכ הנבלה דוס תוכלמה ןינב ליחתמ הטמלו םהמ רשא ריעזד ת"גח ד"בחכ תמועל דלומל
הנבלה תא שדקל אלש רבד לש ומעט וליכשי הזמו .'וכו אשידק אתוכלמ ח"ת ל"ז אראו רהוזב
ורבע אלש לכ הושדקי אל דלומהמ 'הו 'ד רחא תבש יאצומ לח םא ףאו םימי העבש רחא דע
-ארגא 'סב קייד (דלומהמ 'ו רחא םג טקנ אלש הממ הארנכ) הזמו .ל"כע "...םימי 'ז הילע
תראפתה עצמא דע תינבנש יד תוכלמה ןיינבלו) םימלש ךירצ ןיאש ותעד הארנש ,12אקרפד
.('וכו

.יעיבש לילב רבכ השדקל רשפאש ,שרופמב תאז בתכ 13ונאפמ ע"מרהל תורמאמ הרשע 'סבו

רבדכ וגהנש ,ל"ז ברה ויבא םשב אדנל 'יש והילא 'ר ח"הגה יל רסמ ,השעמל עגונב ןכאו
תא בכעמ וניא [תיעיבשה הממיה ךותב רבכ םיאצמנשכ ונייה=] תועש המכ לש ןורסיחש ,טושפה
.הנבלה שודיק


םש 'הרות לארשי גהנמ' .זט-וט ק"ס וכת 'יס אקניפסמ צ"הרהל םייח-תוחרוא :םירפסב וטקלנ הזב תועדה (*
'ר ח"הרהל יתדות .ה"נשת םילשורי ,םיובננט בקעי ברהל 'םיגהנמו תוכלה רצוא - הנבל שודיק' .בי ק"ס
.ותרזע לע ןיישדנומ 'יש עשוהי

.םימעפ המכ הקיתעמ ןלהלד ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגהב םגש (1

.ןלהל האר לבא .בי ןויליג 'תורשקתה'ב הנבל שודיק לע טקלב ,אשונה תא הנושארל יתמכיסשכ יתנבה ךכ (2

.וז הנתמה ריכזמש ןושארה רוקמה - ישישה ףלאה תליחתב יח .'זוגא תניג'ו 'הרוא ירעש' ח"מהעב (3

ז"הדא ע"ושב ,ןודנב רודיסה יקספ לע תורעהב ןייוצש ,ד"ס םש ,'רזעלא תחנמ' לעב שטאקנוממ צ"הרהל (4
.א"ע ונרת ףד ד-ג קלח ךליאו ה"כשת ת"הק תאצוה

.ןודנב ב"ס ג"לפ ללוכה רעש ירבדל סחייתמ םש - א,המר ףד ,ז"משת ןילקורב ,רוא הרות רודיסב (5

.218 'מע ,יעצמאה ר"ומדא תחנה (6

.ק"יתכ ףוגמ רוקמב קתענ ,ולש א"ח לש הנושארה האצוהל המדקהב רומאה יפלש (7

.הגומ יתלב ,596 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (8

.(140 'מע ז"משת רוא הרות רודיס) םיקלח 3-ו 12:43 ,ןושאר םויב היה דלומה (9

ןייצל ונכשמה ,ב"כר-ו אר תונויליג ףוסב 'תורשקתה'בש 'עובשה חול'ב וז החיש האבוהש תורמל ,ןכלו (10
.הנורחאל דע 'םימלש 'ז' ןמז תא

.רתא לע ל"נה רודיסבש ללוכה רעש 'ס ןויליג לע וספדנ (11

תחנמ'ה לש ונקזו 'ךלמילא םעונ'ה לש ותוחא ןב ,א"רת-ה"מקת) בונידמ אריפש ךלמילא יבצ יבר צ"הרהל (12
אלש" :ה"הגהב 'ד ע"מ ףוסב ךידוקיפ ךרד ורפסב ש"מכ ,םימלש ל"צש אוה-ותעד יכ םא .ר"ע תוא ,('רזעלא
'ז בשיל הכירצ - אשניל הועבת' דוס והזש ל"נו ,תעל-תעמ םימי 'ז הילע ורבעיש דע הנבלה לע וכרבי
.ש"ייע ,"'םייקנ

.אי ק"ס וכת 'יס א"גמב אבוה .תוכרבד ד"פס אטוז יספלא ורפסבו חע 'יס ולש ת"ושב םג תאז בתכ ןכו (13
ליפאק בקעי יברל ל"זיראה רודיסב כ"כו .דועו ו ק"ס בקעי תועושיו ,די ק"ס םש אבר-הילאה ותומכ וקספו
.("העבש" תועטב ספדנ ט 'עה ג"פ הנבל-שודיק 'סבו) "םימי השש רחא אלא וניאש שדוחה שודיק דוס"
תורעהו תובוגת


'תומדקא'ו תבשב 'תורימז' תרימא
ןקזה ר"ומדא רודיסב

ר"ומדא ןושלב שוריפהש בתכנ ,15 הרעה (א - 'ויכרדב תכלהו') 18 'מע אמת ןויליגב .א
לכה תושעל םיכירצ ונחנא" - 'וכו 'ןיחבשב רמזא' תורימזה תרימאל רשקב ע"נ צ"יירהומ
ןאיבה ןקזה ר"ומדאש ןוויכ ,ןרמואל םיכירצש אוה - "לוע-תלבק ךרדב ונמזבו ותעב
.ורודיסב

ועיגהשכו ,ולא םיטויפ רמול רבעב וגהנ ק"האב ש"נאש ,יולב 'יש היבוט ברה ח"הרה ריעהו
תהגהמ םיגהנמה רפסב םש אבומכ) וניתובר לצאש ורפיס ,שטיוואבוילב ודמלש היסורמ ש"נא
ןמ םיאצוי םירקמב רשאמ ץוח) תאז ורמא אל םהידימלתו (רודיסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
שוריפה הארנכו .םרמואל וקיספהו ,(םש אבומכ "הגירדמ ילעב םיקידצל" קר םיכיישה ,ללכה
.(31-30 'מע ט"פרת תוחישה רפסב עמשמ ןכו) רמול אלש - הז ןיינעב - אוה "לכה תושעל"
ר"ומדא םעט תא ריבסמה - םינפב םש םיגהנמה רפסב אבוהש הממו - ןושלהמ םג רבתסמ ךכ
."תורימז רודיסהב דימעה אלש" ןקזה

ע"ס א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש ,טיר 'מע ז"יח ק"גא) וילא יברה בתכממ הזל ריעה ןכו
ןוויכ ,יד"בח -אל ןיינמב ללפתהשכ] אוה רמוא רשא ובתכמ םויסב יתארק ןוהמיתב" (גסר
ללגב הליפתל הלואג ןיב תוכימס ןיא יכה-ואלב םשו ,לודג ןיינע אוה ומצע דצמ 'ורמשו'ש
םג אלא ,בתכמה ילושב עיפומכ 'קספה' דצמ אל תאזו) "'ורמשו' [תאז רמוא רוביצהש
הליהבמ הלגנ יפ-לע םגש" ,"תורוד ירודמ ש"נא גהנמ" ללגב (קספה םושמ הזב ןיאש ותטישל
."('וכ הימופמ קיפנו ליאוה ,'וכ רדהמ...) ברל דימלת תגהנהב ל"זח תארוה יפ-לע הגהנהה
.ותרעה ןכות ןאכ דע .וניתובר תגהנהכ רדהל שי רמול אלש גהנמב םגש ירה -

דמיל יברהש ןוויכמ ,וללה תורימזה תא רמול ש"נאמ םיבר וגהנ תונורחאה םינשבש אלא
'תויודעוותה' ,ז"טשת קלב תשרפ שדוק-תבשב ומכ) תויודעוותהב הלא תורימז לע םינוגינ
חתפמב םש הארו ,םינוגינה-רפסב טמ ןוגינ] 'אתדועסל רדסא' - 96 ע"ס ג"ח ז"טשת
לבוקמה [םש 'י ןוגינ] 'אלכיה ינב' ןוגינ תא םג תודעוותהב םש ריכזהו .[םינוגינה
סדרפ' הארו .(שטיראפמ לליה 'רמ [םש חמ ןוגינ] 'ןיחבשב רמזא' ןוגינ תאו ,ןקזה וניברמ
.59 ע"ס 5 ןויליג 'ד"בח

שמשמהמ איבמ 21 'מע 'שדוק-תבש יגהנמו תוכילה טקל'בש ,ומצע יברה תגהנהמ ריעהלו
,רשבל םיגדה ןיב םימעפל) תודועסה לכב [רודיסבש] תורימזה תא רמוא היה יברהש ,שדוקב
רפסב האר ,ותחפשמב תורודמ עובק גהנמ היה הז הארנכו] .(הדועסה םויס תארקל םימעפלו
לכב רמוא היה קדצ-חמצה ןב םולש-ךורב 'ר ק"הרה ונקזש רפסמה ,הס 'מע 'ש"ברה תומישר'
םעפש איבמ ,ה 'יס "קחצי-יול ברה" רודמ ,ןזוא -עמשל רפסבו .וללה תורימזה תא שדוק-תבש
-יול ברה הנעו ,הז לע 'ד"בח ץיפש' והמתו ,'אתדועסל רדסא' ןוגינ קחצי-יול ברה רש
-יול ברה יגהנממ טמשנ ךא ,70 'מע ל"נה טקלב םג קתענ - "'םייח ץע'ב אבומ הז" :קחצי
.[856 'מע ג"ח ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,ויתודלות 'סב קחצי

אבוה ןקזה ר"ומדא רודיסב" :בתכנ (ב - 'ויכרדב תכלהו') ט"ס 16 'מע במת ןויליגב .ב
שולשל הרותה -תאירק העיפוה אל ומצע ןקזה ר"ומדא ירודיסב - איה אלו ."'תומדקא' טויפ
אלא ,הז טויפ םש עיפוה אל ןכלו ,(זי תוא מ קרפ ללוכה-רעש) 'תומדקא' הכותבו ,םילגר
,"םינושארה םירודיסב היה אלש המ לכ" ללכנ ובש ,'רוא הרות' רודיסה לש ינשה קלחב קר
חתפ') ז"מרת תאצוהב ,ל"ז טואוואל ד"ארהומ ברה ,'ללוכה רעש' לעב ידי-לע ףסונש קלח
.(ז"משת ןילקורב צ"ד ,הז רודיסל 'רבד
תכרעמה

גחה םדוק םוי םישולש


(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רדסל תונכהה

תוצמ

.שירפהל - ואל םאו ,תוצמה ןמ 'הלח' ושירפהש אדוול חוכשל אל

.תולופכו תוחופנ ששחמ ןתוא רורבל שי

רדסה ךרוע לש הרעקב תומלש תוצמ שולש .םיבוסמה לכ רובע תקפסמ תומכב תוצמ ןיכהל שי
(ןתווצמ םויק תארקל די-גשיהב ויהיש) תופסונ תוצמ ןכו ,(הלעמו הווצמ-רבמ ףתתשמ לכו)
.ןמוקיפאו ךרוכ ,הצמ תליכא תווצמל ןיבוסמה לכ רובעב

דירפהל םיגהונו .יתימאה 'ילכ' ןינע והזש ,לוביק תיב - תופופכ תוצמ תחקל םיגהונ
.1הצמל הצמ ןיב הפמב

עורז

התולצל ול רוסא ,הלצ אלו חכש .םוי-דועבמ תאז תושעל ךירצו ,עורזה תא תולצל םיגהונ
.3לשובמ רשב המוקמב חיניו ,2(תרחמה םויב ףא הלכואל ונגהנמ ןיאש ןוויכמ) הלילב

הז לכ - 4ךכ -רחא עורזה תא לוכאל אלש םיקדקדמ ןכ-ומכ .ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו .חספה ןברקל ןוימד לכ היהי אלש הקחרה
.6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ ןכו ,1עורזה תומצע לעמ רשבה לכ תא 5טעמכ ריסמ

הציב

.גחה לילב הלשבל רשפא ,גחה ינפל הולשיב אל םא .1השקתתש דע תלשובמ

יבג -לע המוקמב הדימעהל ול היה חרוטש ףא ,הציבה תפילק רבשית אלש קדקדמ היה יברה
.התומלשב איהשכ תוצמה

רורמ

ןושלב המש ךכ] אכמתו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב םג המש ךכ] 7הסח תחקל םיגהונ
ועבק םרטו ,'תרזח' םשב תועטב ק"הראב תארקנ ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה יפל ,הנשמה
.1ךרוכל ןהו רורמל ןה - דחי םהינש [ינקית ירבע םש הל

- םיחלקה םג - הליגר הסח .לוחה-בובזמ תינוציח הפיטש קר ןועטה ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
דבלמ] חלמ וא ץמוחב שמתשהל אלש ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ בטיה הקידב הנועט
[הלעה ךותב םיראשנו םיתמ םיצצומה םיקרחה ידמ לודג זוכירבש היעבה ,8'שובכ'מ תוריהזה
הנידע 'הפיל' תרזעב בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,ליגרה זוכירב ,םילכ תפיטשל לזונב אלא
.9(םיחלק לכא אל יברה)

תסורח

וכותב תתל ךירצו ,10לארשי תסנכ ןהב הלשמנש תוריפמ השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ" ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל המודה ןילבת
ויהש רכז ,יהשלכ תוצימח וב היהתש ךירצ .1"םיזוגאו םיסגא םיחופת קר ,ץמח תבורעת ששחמ
.11םד-תכמל רכז ,םודא ןייב התוא םיככרמו ;תוהק םהיניש ויהש דע לארשיב םידבעשמ
חינמש ידי-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש תסורחה
אלא רורמה תא תסורחב םילבוט אל ךרוכבש יפ-לע-ףא ,ןייה סוכ לש תיתחתה ךותל התצקמ
.*11ונממ הרענמו רורמה לע הרעקבש השביה תסורחהמ תצק חינמ

ספרכ

לצב תחקל םיגהונ ונאו .12ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישיש רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.*12(המדא-חופת וא)

ןייה

.ןיי תוסוכ עברא תותשל 13תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב

םג םאו ,יעבט םיבנע ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (14םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
.15ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי ,השק הז

סוכה

.17'תיעיבר' ליכהלו 16המלש תויהל תבייח

.18ק"מס 86 - הרות ירועיש רפס יפ-לע תיעיבר רועיש

.19ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ

.20לגר םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא.םיגהנמה-רפס (1

.א"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש (2

.גס ק"ס םש םייחה-ףכ (3

אלש םיקדקדמש עמשמ ןאכו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (4
.ב ק"ס םש םייחה-ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (5
-ןסינ ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה-רפס (6

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו ...תרזח רחא רוזחל הווצמ" (7
המל רכז ...הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הווצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
'יס ז"הדא ע"וש) "...השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו ...ךר-הפב הליחתב ...וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע הרות-ירועיש 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.י"ס ד"נפ ב"ח חספ - לאירבג-יעטנ הארו .אקווד "ךוראה

שאה לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (8
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו

.םהב שמתשהל ףידע יאדוו ןותנה בצמב ךא .אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (9

.גל-ב"לס געת 'יס ז"הדא ע"וש (10

.לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןויכ ,הככרל ךירצ (11

.םיגהנמה רפס .181 'מע ג"ח ו"משת 'תויודעוותה' (11*

כ"חא קרו ,לצב םיחקול ויה - ספרכל" :14 'מע (אשרוו ,ה"צרת ןסינ ןמוי) צ 'בוח 'תומישר'ב (12*
ר"ומדא לבא ,המדא יחופת [דלק 'מע 'רצוא' .אלק 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,םישנה-] וחקל ,תורודה ושלחנשכ
."הזמ ןוצר עבש היה אל ש"רהמ

וגהנש הדובעה שרושו דוסיו םדא ייחל םינייצמ ןכו ,לאומש ינדעמו ןחלשה ךורעל ןייצ םש 'רצוא'בש ריעהלו
םיכרבמו [תפ אלל=] הליכאל םיבוט םילצבהש ,א"ס םש וניבר ע"וש תעדכ םש קספ ד"ס הר 'יסב םג ןכאו ,לצבב
וניתונידמב"ש (ב ק"ס ת"עשהמ) בתכ ה ק"ס םש ב"נשמב ךא ,איסורב וגהנ ךכש םירפסמ ןכאו ,'המדא' םהילע
תורעהב ךדיאמ .ומשב 'ידוד לוק' תדגהבו ,םויהד 'וניתונידמ' לע דס 'יס א"ח ח"וא מ"גא ת"ושב כ"כו]
םדא ינב ךרד ןיא םלועל [א"הפב ותכרב ףירח וניאש יח לצבש קספ 361 'מע הכרבה תאזו 'סל והילא מ"רגה
חולב ןכו ,ןירג ברה רואיבב ש"ייע ,ד"ה ו"פ) נ"הרב רדסבו ,"םיכר םהשכ ףא םייח םילצבו םימוש לוכאל
קר םתוא םילכוא םדא ינב בור םא ףא ,םמצע ינפב הליכאל םייואר םילצבה םאש וניבר קספ (א"יה ט"פ נ"הרב
ל"נה יפל לבא .לכהש םתכרב ,ע"פב םלכוא וניא טועימה םג םאש עמשמ .א"הפב ע"פב םהילע םיכרבמ - תפ םע
ךרבמ יואר וניא םא ףאש ,זט ק"ס העת 'יס י"חה לע ךומסל צ"או) םייח םלכואש טועימ שי ונימיב םג הארנכ
.(ןכ קספ אל ג"כס םש וניבר ע"ושבש ,א"הפב רורמה לע

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'םיגהנמו םימעט יטוקל' - ל"ירהמ ,םהרדובא (12

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (13

רכוסב רבודמ) ללכ רכוס ליכמ וניאו טעמכ 'למרכ' לש םודא 'ןויניבוס הנרבק' ןייה :תרכוסמ םילבוסל עדימ
.(רתויו 4% םיליכמה שי ,םירחא םישבי תונייב .ומצע ןייהמש

םינרצי יבגל) םירטסופמ םה ש"נא ינבר ד"יב רשכהב ןייה ןכו ,ל"נה תרצותמ (םיליגרה) תונייה :יללכ עדימ
לכ לש ןווגימב םג ןמזל ןמזמ הנתשמ בצמהו ,'ןלוגה יבקי' ומכ ,ללכ םירטספמ םניאש םיבר שי - םירחא
תרצותמ םיבנעה-ץימו תונייה .תופסות דואמ טעמ םיליכמ םה ןכ .(רטסופמ אוה 'םיבנע ץימ' ללכ ךרדב .ןרצי
לשובמ ןיי םג םיקוושמ םה .ללכ רכוס אלל םג אוה שביה ןייהו ,תופסות לכ אלל םה ד"בח-רפכ רגנירפש 'פשמ
.האבה הרעהב הארו .שממ

הארו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (14
,םודא וניאש ןייב יברה שמתשה םינש כ"וכב םנמא .הנשה לכ םג ךכ לע דיפקהש ,זל 'מע 'םחנמ לכיה-הדגה'
.הנשה לכו רדסה לילב

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ שילש תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"עש תעדל שי םנמא .חכ 'יס ח"וא קדצ-חמצ ת"וש .י
שי תועדה לכל ןכלו .תונוש תויצמת םג םהמו ,להוכ םיפיסומ םיבקיהשכ םויכ תאז ררבל ןתינ אלו ,וז הגיזמ
םשו ,םיבנע-ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל ןכ .יעבט-ןיי לש תיברימ הדימ וב שיש ןייב שמתשהל לדתשהל
.('דכו תויצמת ףיסוהל רוסא "יעבט םיבנע ץימ" םיבתוכשכ קוחה פ"ע יכ-םא ,תאש רתיב לדתשהל שי

ןייכ רוטסיפה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םיירוביצה םירדסב טרפבו ,םויכ
.(דועו ,הכ 'יס המלש-תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ-תורגא ת"וש האר) םירימחמ שיו .לשובמ

'יס ףסוי טוקליו ,אי תוא בעת 'יס תובושת יקספ ,26 הרעה ג"פ ב"ח ותכלהכ חספ רדס 'סב אבומה האר (15
סרטנוקב) .הלוחל תוסוכ עברא תייתשל ןורתפכ םיבנע ץימ יברה עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .אי 'עה ברע
ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר'
.([ןיי לע םישוע שודיק=] "ןייוו ףיוא ןעמ טכאמ שודיק" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (16

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (17

.גש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (18

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה-ףכ .כש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' .חלק 'מע 'רצוא' (19
.(בכש 'מע םש 'וביסמב ךלמה') הפוקש תיכוכזב יברה

תוליהקב םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןוילגב ךבנזייא 'יש י"חר ג"הרה לש ורמאמב (20
םיקיספמ ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןיינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח
.הילעמ וא לגרה תחתמ זוחאל שי ןדידל םאה ,לגר םע סוכ קר שיש עריא םאב ע"צו .םהיניב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il