- ה"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןסינב 'ט * ערוצמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תווצקה תודחאתה - חספ


לע ושאר" ברקנש תונברוקה ןיבמ דיחיה אוה חספ ןברק
לש הצובק ידי-לע לכאנ ףא חספ ןברק * "וברק לעו ויערכ
ךרוצל תחא הרובחל ודחאתהו שארמ וילע ונמנש םידיחי
לכ אלל ,לארשי ללכ תלואגל הנכה הז לכ * ותליכאו ותאבה
ר"ומדא ק"כ תאמ יללכ בתכמ * והערל דחא ידוהי ןיב לדבה
(שידיאמ םוגרת) ט"משת'ה חספה גח תארקל ,ונרוד אישנ'א םויל רוא ,לודגה תבש יאצומ .ה"ב

ט"משת'ה ןסינ א"י

.י.נ ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


ןנובתהל יואר ,חספה גח ינפל םירופס םימי ונדמעבו ,ןסינ שדוח-שארמ בתכמל ךשמהב
רוביעה תנש ןיבש דחוימה רשקל תוסחייתהה דחוימבו ,םדוקה בתכמב ורכזוהש תודוקנ רפסמב
.(הנשה הזש יפכ) חספה גחו

רוא הנירקמה ,שמשה -) ןתונ ,עיפשמ לש ןבומב ,רוביעה תנשמ דומילה שגדוה ,רומאל רשקב
.(שמשה ןמ לבקמ אוהש רואה ףקתשמ ובש ,חריה -) לבקמו (הינפ אולמב

ןמזמ ,םייפואב םינושה םיארבנ ינש םהש ,חריהו שמשהש ,איה םירבדה לש ןכותה תדוקנ
תעצבתמ (חריהו שמשה) דחי םהינש ידי-לעש ןפואב ,עובק רדסבו ףתושמ בושיחב ה"בקה םתוא
.'וכו ביבאה שדוחב דימת לוחי חספה גחש תיקולאה הנווכה

ירה ,םינוש תומלוע ,הרואכל ,םהש ,"םילבקמ"ו "םינתונ" םנשי םהב ,םדאה ייחב םג ךכו -
,ןתונ דבב-דב םג אוה לבקמהו לבקמ דבב-דב םג אוה ןתונה הקימעמו תימינפ טבמ תדוקנמ
,תיקולאה הנווכה עצבתת דחי םהינש ידי-לעש ידכ דחי םתוא תנמזמ תיקולאה החגשהה רשא
הזש יפכ ,"לבקמ"ל קינעמ ןתונה רשאמ רתוי "ןתונ"ל קינעמ "לבקמ"ה ,הברדא ךכ ידכ ךותו
.המח-תנשמ רתוי הלודג איהש רוביעה-תנש לש המגודב םג

.לבקמהו עיפשמה ןיב ידדהה רשקה תא קמוע רתיב ןיבהל ,ךשמהל םיעיגמ ונא ןאכו

* * *

היבגלש תידדה תוכייש - רתוי קומע רשק לבקמו עיפשמ לש הז ןיינעב אטבתמ םידוהי לצא
.תחא תואיצמ ,םלש דחא רבד םישענ ,לבקמהו עיפשמה ,דחי םהינש

תא םיאצומ ונא ,חספה גח םע קודה רשק רוביעה-תנש לש ןיינעה רושק רומאכש ןוויכ
,חספה גח יניינעב - דחא רבד רצונ םהמש םינוש םיקלח לש תודחאתהה - הרומאה הדוקנה
תווצמ לע ומכ םירצמב ןסינ שדוח-שארב ווטצנ וילע םגש) חספה ןברוק ןיינעב דחוימבו
.(םישדוח שודיקו םינש רוביע

לש גוסה ןמ ןהו רוביצ-ןברוק לש גוסה ןמ ןה ,םירחאה תונברוקה לכמ הנוש חספה ןברוק
.חספה ןברוקב קרו ךא םירושקה ,םינוש םיטרפב ,דיחי-ןברוק

לעו ויערכ לע ושאר" ברק תויהל ךירצ היה חספה ןברוקש ,אוה םירומאה םיטרפה דחא
לכש שרדנ תאז םעו ,וילאמ ןבומ 'וכו םיערכה ןיבל שארה ןיב קחרמהו ינושה ."וברק
.ההז ןפואבו דחי וברקי םיקלחה

ודחאתהש םידיחי ,שארמ ונמנש םישנא - "םייונמ"ל קר עבקיי חספה ןברוקש שרדנ ןכ
,תחא הציחמבו אקווד תחא הרובחב דחי םלוכ חספה ןברוק תא לוכאלו איבהל ידכ תחא הדיחיל
.עבושה לע ולכא םלוכ ךא הנוש התיה םהמ דחא לכ לש תופתתשהה

הלואגל הנכהה התיה ,חספה ןברוקב טלוב יוטיב ידיל האבש ,לארשי ינב לש וז תודחאתהו
תוצחב ,דחא עגרב ולאגנ דחי םלוכשכ - לארשיבש ןטקל דעו ונבר השממ לארשי ללכ לכ לש
ודובכב ה"בקה ידי-לע אלא חילש ידי-לע אלו ךאלמ ידי-לע אל התיה הלואגהו ,הלילה
.(דיחי ןושלב) המר דיבו עגרב וב - הזה םויה םצעב םירצממ ואצי םלוכו ,ומצעבו

* * *

רוביע -תנשב לחש חספה גחמ תיללכה הארוהה ,םירומאה םיניינעב תוננובתההש ןוצר-יהיו
אוה - דליו השאו שיא - ידוהי לכש ,הרכהה תא תחאו דחא לכ לצא רתוי קזחת ,(הנשה ומכ)
הרתיו ,דחא שיאכ םה - וזמ הריתיו ,דחא יוגל םיכייש םה - וזמ הריתיו ,לבקמו עיפשמ
.דחא בל םה - וזמ

אליממו ,שממ דחא רבד םה םידוהיה לכש םישחו םיעדוי רשאכ איה תיתימא תידוהי תודחא
.הזב אצויכו ,אוה ומצע לא ומכ שממ אוה ינשל דחא ידוהי לש סחיה

.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל המילשה הנכהה יאדו הווהי הז רבדו

ךינפל אובת" :ה"בקה ןמ ,לארשי תורימז םיענ ,דוד לש תימינפה ותשקב לש ןכותה םג הז -
(רוביח ןושלמ) הליפתהש ךכ ךינפ לאו ךילא אובת יתליפתש ,"יתנירל ךנזא הטה ,יתליפת
- הרוקמ םע המשנה תוגזמתה ,ה"בקה םע תורבחתהו שפנה תוכפתשה - (הריש) "הניר"ל היהת
.אוה-ךורב-שודקה

דע ,םילובגמו םירציממ האיצי ,םוי לכב "םירצמ תאיצי" לש ןכותה תדוקנ םג וזש
.אוה ךורב ףוס-ןיא םע תודחאתהל

ימיכ :החטבהה םויקל - דע ,המילשהו תיתימאה הלואגל שממ בורקב דחי ונלוכ הכזנש דע
.תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

הכרבבו דובכב

חמשו רשכ חספה גחל
ןהאסרואינש םחנמ

ז"ח ש"וקל הארו .נ"שו ס"ר חספ 'לה ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ב,זפ תבש - ותואו ה"דות האר :לודגה תבש
- םירואבו םיגהנמ ,םימעט יטוקיל םע פ"שגה) ךליאו 57 'מע ז"יח .ךליאו 33 'מע ב"יח .ךליאו 212 'מע
איה וז הנשב לודגה תבשד תועיבקה רשא ריעהלו ,ט"משת'ה לודגה תבש תחיש (ךליאו צת 'מע - ז"משת ת"הק
.םירצמ תאיצי תנשבכ

.(ךליאו א"עס ,ל) וחקו וכשמ פ"הע (ת"הק תאצוה) ת"וא .דכק 'יס (ת"הק תאצוה) מ"ההל א"וקל הארו

שורדל רקיעהו ...וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ"ו ,גחה ינפלש תבשה אוהו
.(נ"שו .ב"ס ט"כתס ז"הדא ע"וש) "ןושעי רשא השעמה םהל דמללו 'ה יכרד תורוהלו

.התליחתב םיחספ תכסמ האר :םויל רוא

.ט"משת'ה לודגה תבש תחיש האר :א"י

,הכש-גכש 'מע תורגא צ"יול יטוקיל הארו .ט"ס םש הארו ו"טס םש ז"הדא ע"וש - רשא ינבל אישנ :ןסינ א"י
.גנשת 'מע ל"נה פ"שגה) רשא ה"ד הרעה ה"משת'ה ;הז ה"ד הרעה מ"דשת'ה :ןסינ אי יבתכמ הארו טית 'מע םש
.(זסשת 'מע םש

.(ז"סשת 'מע ל"נה פ"שגה) הז ה"ד הרעה ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ האר :םירופס םימי

.וכק 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ האר :דחי םתוא תנמזמ תיקולאה החגשה

הנשד לודגה תבש - שדוחב רושעב התיה ותחיקלו .א,בי אב :ןסינ שדוח-שארב ווטצנ וילע ...חספה ןברוק
.איהה

זמשת ע"ס ל"נה פ"שגה) םש תורעהבו ,מ"דשת'ה ןסינ ח"ר בתכמ האר :םישדוח שודיקו םינש רוביע תווצמ לע
.(ךליאו

דנש 'ע ל"נה פ"שגה) ךליאו 104 'ע ח"יח ש"וקל םג האר ןלהל אבהב :תונברוקה לכמ הנוש חספה ןברוק
.(ךליאו וצרת 'ע ל"נה פ"שגה) ט"לשת'ה לודגה תבש ק"שע בתכמ .(ךליאו

רדסל ותמדקהב ולש מ"היפב) ם"במרה ןושלבו :דיחי-ןברוק לש גוסה ןמ ןהו רוביצ-ןברוק לש גוסה ןמ ןה
.חספ ןברוק אוהו רוביצ ןברוקל המוד דיחי ןברוק יעיברה ןימהו :(םישדק

.י"ה ח"פ פ"ק 'לה ם"במר .הנשמב א"ער ,ע םיחספ .ט,בי אב :וברק...ושאר

.ד"ה םש ם"במר .הנשמב א"ער ,הצ םיחספ .ח,םש אב - שא ילצ :ההז ןפואבו

.ב"פר םש ם"במר .הנשמב ב,ונ םיחבז :"םייונמ"ל קר ...חספה ןברוקש

םיחספ הנשמ) ןתינ הליכאל ורקיעמש - תונברוק ראשבמ רתוי וב רקיע איה חספ ןברוק תליכאש :לוכאלו...ידכ
.(ב,וע

אלא לכוא וניא חספה ןמ לכואה לכ"ו (םש ם"במר) "הרובח ינב םיארקנ םה חספה לע םינמתמה" :תחא הרובחב
.(ט"פר םש ם"במר) "תחא הרובחב

.(ג"ה ט"פ פ"ק 'לה ם"במר .(הנשמב) .א,ופ םיחספ האר) ז"אז םהינפ ותליכאבו :אקוד תחא הרובחב

.ג"ה ח"פ םש ם"במר .א,ע םיחספ :עבושה לע

- אב 'פל 'ג החיש ז"טח ש"וקלב ראבתנ .ו,בי אב פ"הע י"שרפו אתליכמ האר :הלואגל הנכהה ...חספה ןברוקב
.(ךליאו דכר 'מע ל"נה פ"שגה) ךליאו 114 'מע

.נ"שו .(ךליאו דנשת 'מע ל"נה פ"שגה) מ"דשת'ה ןסינ אי בתכמ האר :דחא עגרב

.(אמת 'ע ל"נה פ"שגה) 69 'מע ו"ח ש"וקל הארו .א,זט האר פ"הע י"שרפ .א"עס ,ט תוכרב האר :הלילה תוצחב
.ל"נה בתכמ

.ונאיצויו אקסיפ פ"שגה :ומצעבו ודובכב ה"בקה ידי-לע אלא חילש ...ךאלמ ידי-לע אל

.ל"נה ןסינ א"י בתכמ הארו .אנ,םש .אמ,בי אב :עגרב וב ...הזה םויה םצעב

.מ"כבו .ךליאו ב,אכ אשנ ת"וקל .ד,הצ א"גמ א"ות הארו .ח,די חלשב :המר דיב

להקיו .א,הל ץקמ .ד,זכ תודלות א"ות .ט"ס ק"הגא הארו .אמ,זי א-םימיה ירבד .גכ,ז ב-לאומש :דחא יוג
.ג"עס ,זפ

.ב,טי ורתי י"שרפ :דחא בל ...דחא שיאכ

צ"צהל צ"מהס .ד"ה ט"פ םירדנ ימלשורי הארו (.ב,הלק) ב"ס ק"הגא האר :שממ דחא רבד םה םידוהיה לכש
.(וסש 'מע ל"נה פ"שגה) 115 'מע ח"יח ש"וקל הארו .לארשי תבהא תווצמ

(לכ םשב) תורימז"ה רמאש - (התליחתב) ד ,ד"פ ר"שהש הארו .א,גכ ב-לאומש :לארשי תורימז םיענ דוד
."לארשי

ק"כ בתכמ) וייח תונשל םיאתמה םילהת לטיפאקה םוי לכב רמול גהנמה פ"ע - .ג,חפ םיליהת :יתנירל ...אובת
'מע י"ח .אל 'מע א"ח ולש שדוק-תורגא .214 'מע קחצי ףסוי להא םילהת ס"וסבש םיבתכמ ץבוקב ר"ומדא ח"ומ
.םיליהתבש ח"פ רומזמ תרימא ט"משת'ה ןסינ א"יב לחתוה - (אמש 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ םג הארו .גנ

'מע ג"פרת .(1 'עה םש ןמסנהב הארו) דנק 'מע ד"לרת מ"הס .ד"עס ,טע המורת א"ות :(רוביח ןושלמ) הליפת
.םש הרעהבו ,('בה 79 'מע ט"שת'ה מ"הסו) וטר

ע"וש .ג"ה א"פ ש"ק 'לה ם"במר - הלילבו םויב ,םוי לכב םירצמ תאיצי ןיריכזמו :םוי לכב םירצמ תאיצי
.זס 'יס ח"וא ז"הדא

הנומאה-רעש .ב-א,דס חלשב .ךליאו ב,זנ אראו א"ות .ז"מפ אינת האר :םילובגמו םירציממ ... םירצמ תאיצי
.מ"כבו .(ךליאו אע 'מע ה"נרת מ"הס) ה"נרת הזה םויה םצעב יהיו ה"ד .(ךליאו א,טל) א"כפ יעצמאה ר"ומדאל

ה"כס תוטמשהב א"חזמ ,(זפת 'מע) ח-ז ק"ס פ"הע ך"נ ת"הוא הארו .וט,ז הכימ :תואלפנ ...ךתאצ ימיכ
מ"הס) ב"משת'ה ןסינ א"יד ךתאצ ימיכ ה"ד הארו .(ל"ז י"רהמ ה"דב) ו"פ תוצמה גח רעש ח"עפ .(ב,אסר)
.(זל 'מע ב"ח טקולמ

.זצק 'מע תורגא צ"יול יטוקל האר :חמשו רשכ חספה גחל
יבר יצוצינ


"לוכה אוה אישנה"


,רוביצ-ישארו הרות ילודג םע יברה להינש םירשקה דצל
וביל תא יברה ןתנ ,תורעוב תוירוביצ תויגוסב ויקוסיעו
ןיינעתמ ראשה ןיב * הדליו דלי לכלו דיסחו דיסח לכל
רשקב רתויב םינטקה םיטרפל דרויו ,דלי לש ותליפתב יברה
םיעוריא ,תויואטבתה רורצ * םידליל םירופיס ירפס תספדהל
א"י ריהבה םויה לגרל - 'לארשי ינב שאר' לע תודבועו
ןסינב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ורפסב םיעיפומ םירבדה) בוקודוח קיזייא-יכדרמ-םייח ברה ריכזמה חס תחא תונמדזהב
:(62 'מע 'ךנחמהו ךוניחה'

,הליפתב גלדמו ףטוח ...םידליה דחא יכ יל ריעהו א"טילש ר"ומדא ק"כ יל ארק םעפ"
- הז לע ררועו שיגרה א"טילש יברה םאו ,ןטק דליב היה רבודמה ."ךכ לע וררועל ךירצו
.הז אשונב ולעפי םינכשהו םירוההש ידכ הז ירה

"הרות-יטוקילב םג לכתסמ ינא"

'ר ח"הרה סנכנ ,יתעמשש המ יפ-לע :ו"כשת ףרוחמ תיטרפ המישרב 770-ב 'תה דחא םשר ךכ
ר"ומדא ק"כל רמאו ודיב לארשי-תראפת שוריפ םע תוינשמ רפסשכ 'תודיחי'ל ןיקנושש רשא
א"טילש ר"ומדא ק"כ םאבש רמאו .'וכו השקומ הזו דואמ ול עגונה ןיינע ול שיש א"טילש
:ול רמאו וב ןייע ,ודימ רפסה תא לטנ א"טילש ר"ומדא ק"כ .אירקי אוה הזב לכתסמ וניא
םידיסח ויה רבעב=] םהיא ןיא טקוק רהיא ,תראפת ןיא ןעקוק טשינ םידיסח ךאד ןגעלפ לאמא
אוה יכ וב לכתסמ ינא - ק"כ ךישמהו - ?[וב ןייעמ ךנה םאה .'לארשי תראפת'ב ונייע אלש
דמלא=) "ןענרעלפא ךיז ךיא לעוו" :רשא 'ר רמאו .[חונו בוט שוריפ=] שוריפ רעלייוו א
םג לכתסמ ינא - םירחא םיניינע דומלל ולכות ,ינממ דומלל םא :ק"כ רמאו .(יברהמ אופא
."םהינשב ןייעל דמלא :רשא 'ר בישהו .הרות-יטוקילב

רייאב ד"י םוימ יברה לש ובתכמ הארו .דצר 'מע ב ךרכ 'וביסמב ךלמה' - הז ןיינעב דוע]
םסרפתנו לבקתנש :לארשי -תראפתה שוריפ לע בתכנ םש (דלק 'מע וט ךרכ שדוק-תורגא) ז"ישת
.[ללכב תוינשמה לע ושוריפ

...לוקוטורפהמ םיגרוח םימעפל

התואב יברה לצא ר"זש רמ לש ורוקיב תודוא םירבד יעטק 'תה דחא םשר ו"כשת תנשמ ונמויב
יכ הנעטב] רוקיבמ ענמיהל ר"זש לע ולעפוהש םיצחלה לשב הבר הדוהתל הכז רוקיבה .הנש
:[..."תואישנה דסומ" דובכל הז ןיא

:םיניינע המכ רפיס אוהו םינולסו ןיווז םינברה ר"זש לצא ורקיב לומתא"

חמשו באב 'טב ר"ומדא ח"ומ ק"כ הכב [770=] הז םוקמבש :ול רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ (א"
היה הארנכ .רפסה ןמ רסח היהי רקיעהש ךכ "רחא םוקמל איבהל רשפא-יא הזו" הרות-תחמשב
ןולמ) רחא םוקמב ר"זשב שוגפי א"טילש ר"ומדא ק"כש תורירגשה ישנא תעצהל הבוגתב הז
.770-ל ךליי אל 'אישנ'כ ר"זשש רקיעה ,(הזב אצויכו

...לע ובשחת לא :('קה ורדחב והששכ) תורירגשה ישנאל א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא ןכ (ב"
!םינענו ,םביל חיש לארשי יפלא תורשע םיכפוש הז ןחלוש דיל ךא ,(ומצע םש ריכזה ק"כ)
.'וכו היסור תודהי םע בטיה םירושק ןאכ :אטבתה דועו

,"ןמלז -רואינש 'ר" םשב ר"זש לע א"טילש ר"ומדא ק"כ אטבתה תורירגשה ישנא ינפב (ג"
םימעפל ירה ,םוקמ-לכמ - לוקוטורפה יללכ לע רומשל ךירצ דימתש יפ-לע-ףא :רמא ךכו
- לוקוטורפהמ תרחא השעש םימעפ המכ היה ןמלז-רואינש 'ר תעיסנבו ,וז תרגסממ םיגרוח
(תונידמהו) תומוקמה לכב דואמ חילצה ןכאש ויחרואל רמאו םירבדה לע רזח ר"זש) חילצהו
.(א"טילש ר"ומדא ק"כ תכרבכ שממ

יכ יולג רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כל ןפליט תירבה-תוצראל ואוב םע דימ ,ישיש לילב (ד"
לע היהא רחמ" ,הנע ק"כ .תושעל המ עדוי וניא אליממו ,ךלי לבל וילע םיצחול םיטמולפידה
בוקודוח ברה לצליצ שולש העשב - ר"זש רפיס - תרחמל ."בישהל לכוא ךכ-רחא קרו ,להואה
רבכ וישכע :אטבתהו תיסורב הרצקב רביד ק"כ .ומע חחושל הצור א"טילש ר"ומדא ק"כש רמאו
.(ויתומא 'דמ תאצל ק"כ לש ותושרל ןותנ רבדה ןיאש ,רמולכ) ...!תיבה-לעב יניא

ר"ומדא ק"כ וילא רגיש שדוק-תבש יאצומבש אלא םויא ץחלב ןותנ תויהל ךישמה דוע ר"זש"
רירגשל רמא ךכ-רחא .תכלל ינחרכומ וישכע :רמא ,ואבשכ .ואיבהל םינבר תחלשמ א"טילש
ופתשל ריצפה (ןמרה) אוה .ןיינעה לכ דגנ ירה אוהש רחאמ ,ךלי אל (ןמרה) אוהש ןמרה
...תחלשמב

םייתודיסח םוחו רוא

נ"רהל רוא-יצוצינ) ר"זש לש ותינייחאל ה"לשת ולסכ 'דב יברה בתכ ר"זש תריטפ רחאל
:(60 'מע ל"ז לדנימ

ללכ קפס לכ ולצא היה אל (םיבוט םייחל לדבית) הדוד רשא הל עודי יאדווב
םייוסמ גוח תלחנ אל תויהל איה התרטמש ,תודיסחה תרות לש המסיסה תויתימאב
,ונמע לש אבורד אבור ,רתויב בחר גוח לש אל וליפא ,לארשי ינב ונמע לש
ןמ אצוי ילבמ ונמעמ תחאו דחא לכ לש םייחה חורו םייח חרוא תושעיהל םא-יכ
.ללכה

:הל בתוכו דוע ךישממ יברה

ושכרש ולאכ שיו ,תובא תשרומ רותב ותלחנו וקלח הז היהו הכזש ימ שיש אלא
.םמצע תדובעב םתעיגיו םלמעו םדומיל ידי-לע הז

וימיב אקווד דומלגו דדוב הבושח הדימב היהש לע" הרעצל ראשה ןיב סחייתמ בתכמה
,ותביבסבש תומימחו תויבבלה תדימב הפסוהל קקותשה ךכ-לכש םינורחאה ויעגרבו םינורחאה
."טייקצראה עשידיסח - םייתודיסח םוחו רוא :אוה ונושלבו

"קיתוו בוט דידי"

-ראש ףסוי -והילא יבר ןואגה בתוכ (בי 'מע) "ןהכ יש" ורפס לש ןושארה ךרכל ותמדקהב
:(הפיח לש הבר) ןהכה בושי

ק"כ לא ברקתהלו לבקתהל ,שדוקה לא אובל תלדה תא יל חתפש ל"צז ןיווז ברה ןרמ הז היה"
.דואמ ילא וינפ ריאהו ,תובא-תוכזב ,אוה םג ינברקש ,א"עיז שטיבבוילמ ר"ומדאה ןרמ
אישנ תא יתיווילשכ ,הביח לש יוניכב יתוא הניכ ףאו ,ותציחמב יל ויה דסח לש תובר תועש
םירופב הליגמה תאירקל ר"ומדאה תיבב ורוקיבב ל"ז רזש ןמלז יבר דיסחה לארשי-תנידמ
תאז המ :םינפ-רואמב ר"ומדאה בישה - יתוא ריכמ אוה םא ר"ומדא ק"כ תא לאש רשאכ .א"לשת
א"עיז ר"ומדאה ק"כ לש שודקה ויפמ יתעמש .(שידייב) "קיתוו בוט דידי" אלה אוה - תרמוא
לש תוכרדהו םירבד ףאו ,רוהטה ונחלוש לעו 'תודיחי'ב ,רתסנבו הלגנב הרות ירבד הברה
תוחישב ,תובר םימעפ יתיכז .ונממ יתלביק ,תודיסחה תנשמ תודוסי לשו תירוביצ הגהנה
הברהב יתוא הכיז ר"ומדאה ק"כ .תויודעוותה תעשב יתדבכתנ ןכו ,'תודיחי' לש תוישיא
םג .אלפומה ושרדמ-תיב תרוק לצב ףפותסהל 'ד לכיהב ירוקיב תונמדזהב ולצא ןוצר לש תועש
."םינהכ -תכרב ןיינעב ,הז-רפסב תמסרפתמ ןהמ תחאש תודחא תורגא ונממ יתלביק

תרמ ימיא" (א 'מע םש) יברה םע ונקז לש רשקה לעו וירוה תיב לע ןהכה ברה רפסמ דועו
הברו היסורבש הגול הרייעה לש הבר ,ל"צז ןיקטא ךינעה-ךונח יבר צ"הגה תב ע"נ הרש
יפמ הברה יתעמש הז אבס-תיב לע ...יטיבוסה ןוטלשה ימי תישארב ,דרגנינל לש לודגה
ינפמ םש רתתסהו הז תיבב ןסכאתהש ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה יפמ דוחיבו ,םיבוטו םילודג
."תיטייבוסה היסורב יקיבשלובה ןוטלשה תישאר לש הער וניאר תונשב ,קיצמה-תמח

תונומתה בגב םידליה תומש

ןושרג 'ר ח"הרה רפיסש (ןזור 'יחיש הדוהי-קחצי 'ר ח"הרה תומישרמ) םירופיס המכ ןלהל
:דולמ סיקרוב 'יחיש

יתייער תא יברה לאש הליחתב ,'תודיחי'ל ונסנכנו יתייער םע יתעסנ ז"לשת זומתב ב"יל
תונבו ישנ [ןוגרא] םע רשק הל שי םא התוא לאש בויחב הבישהשכו שידיי הניבמ איה םא
םישוע םה המ תוארלו תירבה -תוצראב ד"בח תונבו ישנ םע רשקתהל הל הרוה יברה .ד"בח
-ץראל תירבה-תוצראמו תירבה-תוצראל לארשי-ץראמ תונויער איבת איהשו םיספדומה םימוסרפב
.תורשכו ק"שנ יעצבמב תוקסועה לצא ןיינעתהל הל הרוה ןכ .לארשי

םידלי ירפס תאצוהב קסעתהל יאדכ םאה :'תודיחי' התואב יברה תא לאש סיקרוב ג"רה
לכו ,הזב קסעתהל ןוכנ רבד :בישה יברה .םיידוהי תורוקמו םיידיסח םירופיס לע םיססובמה
םע ץעייתהל הרוה יברה .וב קסעתהל יאדכש יאדו שדוקה-תרהט לע ךוניחב ףיסומש רבד
םיאתי הזש תוארל יאדכ ,תוינכותב םייוניש שי ךוניחה דרשמבש ןוויכמ יכ ןייצו םיחמומ
.בוט רייצל גואדלו ,בוט ריינ לע סיפדהל שיש רמא ןכ-ומכ .םהל םג

'תודיחי'ה תעשבו ,יתקפהש םיליהת רפס יתסנכה ,'תודיחי'ה ינפל דוע ,תונמדזה התואב
רמא יברה .'ה ךורב :יתבשה ?רכמנ הז ךיא :לאש יברה .וב ףדפדו ותריגממ יברה תאז איצוה
י"שר םע םישמוח הלאכ יתיאר םא ינלאש ךכ רחא .אבצה ישנא ןיב דואמ שקובמ הזש עמש אוהש
יברה .(שמוח לש תאזכ הרודהמ שי םא ןווכתהו 'קה ודיב ןטקה םיליהתה תא קיזחה יברה)
.קייודמ םש י"שרה םא עדוי יניא ךא י"שר םע םישמוח הלאכ אמתסמ שי :ךישמה

םויסל .םיטרפ-יטרפב ןיינעתהו ץראל-ץוחב םירפסה תא ץיפמ ימ יברה ינלאש א"משת תנשב
רואל-איצוהל םאה (קתפב) יברה תא יתלאש םעפ .רתויש המכ ץיפהל ךירצו בוט רבד הז :רמא
.הזכ רבד אצי אל םא קודבל יל בתכ יברהו תועבורמ תויתואב י"שר

הנומת ואיבה 'תודיחי'ל םסנכיהב .'םיעצבמ'ל הידלי תא שפחל ותייער הגהנ םירופ לכב
.םידליה תומש תא תונומתה ירוחאמ םשרו תומשב ןיינעתה יברה ,יברל

"...?ךניינע הז המ"

יברה .ץראב רקבל אב אוה ןיא עודמ ,םינוש םישיא ידי-לע יברה לאשנ רופסמ תובר םימעפ
ה"כ ,תוחילס) ךליו-םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ךא .תונוש תובושת ךכל בישה
:רמא ךכו ,ינרטנק ןפואב ינולפ ידי-לע הלאשנש וז הלאשל יברה סחייתה ,ל"שת (לולאב

'וכ שאה תקספה - הזל ךיישה לכו 'םיחטש תרזחה' ,'ידוהי והימ' תודוא רבדל יתלחתהשכ"
רקבמ ינניא עודמ ךניינע הז המ .לארשי-ץראב רקבמ ינניא עודמ יתוא לואשל דימ ולחה -
ופוגלש ךכל החכוה הווהמ וז העפות אקוודש אלא ?ונניינעל הז ןיב רשקה המ ?לארשי-ץראב
-ץראב רקבמ ינניא עודמ :לואשלו סיפדהלו בותכל אוה ץלאנ ...רמול המ ול ןיא ןיינע לש
"...לארשי

'םידמול' ויהי - ודמלי םא

יברה תויודעוותהמ ריצקת םהבש םידומע השולש-םיינש ינב םינולע ועיפוה ו"ל-ה"לשת םינשב
וסנכוה םימעפה בורב .('לארשי הנחמ תיב' םעטמ ועיפוה םה) 770-ב םיעוריאה ןמו
.יברהמ תוהגהו םינוקית ולבקתנ תחא-אלו םמוסרפ םדוק יברה לא םינולעה

:ךכ ראשה ןיב רמאנ ה"לשת אשת-יכ תשרפ שדוק-תבש לש ריצקתב

- םידחא יפב ארקנש יפכ וא) םישדח םירבד תושעל םיליגר ירה הנורחאלש רמא ךכ רחא"
שארל לכלו ...ןקזה ר"ומדא לש הלגנ ירפסב םירועיש עובקל עיצהו ,(תושדח "תוריזג"
ינפל וליפאו ,ןינהנה-תכרב -רדס ינפל ,סיפדהש ןושארה רפסה היהש ,הרות-דומלת תוכלהב
ולאכ םנשי ,הטיחש תוכלה םע ךרכה ותואב הרות-דומלת תוכלה ספדנש תויהו .אינתה תספדה
,הרות-דומלת תוכלה דמול וניא ןכ-םג אליממו ,טחוש תויהל הצור וניא ירהש םיבשוחה
וא האנ ברה ירפס לע םיכמתסמש וא ,לעופל עגונש המ קר וניבר ךורע-ןחלוש םידמולו
דומיל לש ןיינעב לבא ,לעופל עגונב ןקזה-ר"ומדא יקספ וצבקנ םשש ,טאוואל [ברה] רודיסב
םיאלפנ םישודיח (הרות-דומלת תוכלהב) שיו ,וניבר ךורע-ןחלוש םידמול ןיא ללכב הנה
םיכירצ ירהש ,םישנ לצא הרותה דומיל לע תולבגהה ריסמ םשו ,'א קרפמ ליחתמ ,הלגנב
ודמלי םאו ,אמרג-ןמזה ןיאש השע-תווצמו השעת-אל-תווצמ לכ םלצא השעמל עגונש המ דומלל
תא שיא דוע ודמלי אל'ל םיכוז הז ידי-לעו ,תודיסחה ןכו ,'וכ 'םידמול' הנייהת הז לכ
."'יתוא ועדיי םלוכ יכ ,והער

םא" בתכנהל רשקב רמאנ (יברה תארוה יפ-לע הארנכ ןכמ-רחאל עובש ספדנש "תועט ןוקית"ב
'םידמול' ויהי ולא םיניד םישנאה ודמלי םא :תויהל ךירצו ,"'םידמול' הנייהת 'וכ ודמלי
.'וכ

ןסינב א"י ינפל סיפדהל

םתנותח םרט ,תינברה - א"טחלבת - וליג תב םע יקצירטסיב ה"ע יול ברה ח"הגה סנכנשכ
לע בתכש תומוקמ -יארמ לש תומישר יברל רסמ (ג"לשת ינש רדאב ח"כ 'א םוי) 'תודיחי'ל
יברהל רמא אוה .(7 -6 'מע ג"סשת ינש רדאב ו"כ 'הרושת') ןקזה וניבר ךורע-ןחלוש
סינכה רבכש תומדוקה ויתומישרב וללכנ אלש הנווכה ילוא=] םישדח םה תומוקמ-יארמהש
םא יברה לאש ךכ-רחא .ןסינ א"י םדוק תאז סיפדהל היהי בוט ןכ-םא :אטבתה יברה .[יברל
ןקזה ר"ומדא חינהש תא המגודכ ןייצ יקצירטסיב ברה .בויחב בישהו ,תורעה םג ול שי
תגשה תא ריכזהו ;תחא םעפב םירבד ינש בושחל םילוכי םא - עמש-תאירק תוכלהב ןויע-ךירצב
המ ,יברה ול רמא הז ןיינעב םג .םילוכי אלש לודג ללכ הזש בתוכש הליעמ תוכלהב ד"בארה
.ןסינ א"י םדוק סיפדת ןכומ ךל שיש

אב ופוסבו יקצירטסיב ברה לא (ןויריהל רשקב) הכרב תרגיא יברה רגיש ח"לשת ולסכב ז"יב
:ןלהלד עטקה

היה יאדכו .םינומדקמ שי חולב םגש [ןייצל ךירצ=] ל"צ הרעההבש ןבומ .ב.נ
יבגל ןינהנה-תוכרב רדסב (תופסוההו) םייונישהמ םידחא םינפ-לכ-לע ראבל
.םיאתמה ץבוקב הז סיפדהלו ,חולה

תודיסחה ינייעממ


ןסינ שדוח


"אישנ"ה תרימא

ונברוק תא םוי ותואב בירקהש אישנה תשרפ תורקל ןיגהונ וב ב"י דע ןסינ שדוח-שארמ
.ןכשמה תכונחל

ןישידק ןיצוצינ לכ ילע אנ וריאי"ש םישקבמ ובש ,"ןוצר יהי" םירמוא אישנה תרימא רחאל
םיריאמ םיאישנה תרימא ידי-לע יכ ,אצמנ ."טבשה הז תשודקב תולולכה תושודקה תורואה לכו
לכבש השודקה תוצוצינ לכ תא םיללוכה ,םיטבשה לכ לש תורואהו ןיצוצינה לכ ידוהי לכב
.תיחצנ הלועפ אלא ,אמלעב ןורכז אופיא ןאכ ןיא .("לארשי ליבשב" ארבנש) ולוכ םלועה

,ןכש .תורודה לכ ךשמב לארשי תדובעל הלחתהו דוסי אוה - חבזמה תכונח - הז ןיינע
ךשמב ךנוחמה תדובע לכל דוסיה תא חינמ ךוניחהש םשכ .ךוניחה ןיינעכ הנינע חבזמה תכונח
תדובע לכ תילכת איהש ,ןכשמה תדובעל דוסיה דמעוה חבזמה תכונחב םג ךכ ,וייח ימי לכ
."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - םדאה
(ז"משת ןסינ תוחיש-יטוקיל)


םיכלמל הנשה-שאר

(א"מ א"פ הנשה-שאר) "םילגרלו םיכלמל הנשה-שאר ןסינב דחאב"

,"שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ ידוהיה םעה "דלונ" ןסינ שדוחבש ךכל רושק רבדהש רמול שי
.השודקו הכולמ

.הזב הז םירושק םירבדה ינשו

ךלמ דבע"ו ,(ויתווצמ םויק ידי-לע) ה"בקה לש דבעו "ןהכ" תויהל ידוהי לע - הכולמ
."ךלמ

םהש ,"םילגר"ה ןיינע והזש ,םלועה יניינע לש "לוח"ב השודק סינכהל וילע - השודק
."שדוק ארקמ"
(ז"לשת ןסינ שדוח-שאר בתכממ)


םיטיח תועמ

ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" ,רמאנכ ,הרות ןתמ התיה םירצמ תאיצי לש תילכתהו הרטמה
."הזה רהה לע םיקולאה תא

.שפנה תוריח ידיל איבהל תבייח איה אלא ,המצעל הרטמ הנניא תינפוג תוריח :ךדמלל

תיישעב "ונתוריח ןמז" תא ליחתהל גוהנ ןכל .דיחי לכ יבגל םג ךכ ,םע יבגל רבדהש םשכ
הלוקש איהש - םיטיח תועמ תניתנ - תלוזה םע הקדצ תווצמ אלא םתס הווצמ אלו ,הווצמ
."לוכייו יתיי ןיפכד לכ" ,םיזירכמ 'רדס'ה תליחתב ןכ ומכ .תוצמה לכ דגנכ
(249 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

"רדס"ה תכירעל תיטרפה המדקהה םגו ,"םיטח תועמ" תניתנב איה "וניתוריח ןמז"ל הנכהה
."לוכייו יתיי ןיפכד לכ" הזרכהה איה

וניא ידוהי .םיינחור םירבדב ןה םיימשג םירבדב ןה ,"הזב הז ןיברע לארשי לכ" :ךדמלל
לדתשה אל םא ,"רדס"ה תכירע תעב טרפבו ,חספב תוריח ךרד גוהנלו ןירוח ןב תויהל לוכי
תכירעל תמדוק ורבח םע תולדתשהה ,הברדא .ויתוגאדמ ררחתשי ורבח םגש ותלוכי בטימכ
.ולש תוריחהו "רדס"ה
(255 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ערוצמ תשרפ שדוק-תבש
לודגה תבש ,ןסינב 'י

ותועיבקכ ,ןסינב 'יב] 'םהירוכבב םירצמ הכמל' ...לודג סנ וב השענש יפל - לודגה תבש
התיהש ינפמ 'לודגה תבש' והוארקו חספה ינפלש תבשב תורודל ןורכיזל הז סנ ועבקו .[הנשה
."םיסינהו הלואגה תלחתה" וב

-ליל'ל םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו וז תבשב החמשה
'וכו םיטיח תועמ תניתנל הנכהה ןכו ,רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ -

...חספ ברע וניא םא וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ" :השרד
."וישכע ןיגהונש ומכ אלו ,ןושעי רשא השעמה םהל דמלל ...רקיעהו

לא 'ה רמא הכ [דע םיגלדמו] ,םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא ...'ה רמא הכ" :הרטפה
.(גכ-בכ ,ט ;חכ-אכ ,ז הימרי) "'ה םואנ ...ללהתי

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

.הנבל שודיק םיכרוע ."שודק התאו" ,"םעונ יהיו" םירמוא ןיא - שדוק-תבש יאצומ

ןושאר םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

םויה .ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,ב"סרת תנשב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.ויתונש רפסמ יפל ,דחא לכל םיאתמה רומזמה ךכ-רחאו ,ב"ק רומזמ תא רמול םיליחתמ

ישילש םוי
ןסינב ג"י

קלתסנ .ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה םוי .שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב
.ע"נ ש"רהמ

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הבש ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.'ןוצר-יהי' אלל ,יול טבש

יעיבר םוי
חספ ברע ,ןסינב ד"י

,הז ךיראתב (הרשעב) אטוז-תודעוותה תושעל שי ,חספ-ברעב תווצמל עיגהש רענ :הווצמ-רב
.רחא ךיראתב החמשה ךישמהלו

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :חספ-ברעב ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.חספ-ברע םויב וא ד"יל רוא לילב תרופסתה תושעל םא יכ ,ןמז

המכו רודיסו ת"תח חספ ינפל םשל סינכי ,השדח הרידל הריפסה ימיב רובעל דמועש ימ *
.םיצפח

ץמח תקידב

זכרל שי ןכ -ומכ .םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.רקובב תרחמלו ברעב הליכאל דעוימה ץמחה לכ תא 'וכו םידלימ רמתשמה םוקמב

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ הקידבה ינפל רצק ןמז
םיפטוע םיתיתפה תא .(תיזכ - דחיב םיתיתפה לכ םינפ-לכ-לע ויהיש ןוכנ) תיזכמ תוחפ
עונמל ,ץמחה חנוה ןכיה המישר ךורעל ןוכנ] (בטיה ףרשנ וניאש ,ףסכ ריינב אל ךא) ריינב
.[ונממ דבאי םאב םכח תלאש

ןועש יפל 7:36 העשב - זכרמה רוזאב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ - רשע-העבראל רוא :הנמז
.תיברע תליפת רחאל דימתו ,(ץיקה

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

הנטק תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה .ףוע תצונ ידי-לעו הוועש לש רנ רואל :הנפוא
לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רתונש רנהו הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ לש
וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ריינב
.['וכו הכרבה ובו ףדה תא תיקשהמ איצוהל רהזיל ךירצ] ורשוקו

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתייש יברה בתוכו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב (םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש
."וחולשבמ רתוי וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה

.ןמקלדכ ,רקובב תרחמל םיפרושו ,ל"נכ םירמוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ'ל ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
,םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה טוריפ תא ןכו ברה םש תא םיספטב ףיסוהל שי ,בתכב תאז םישוע
רשפא הרירב-ןיאב .ףקות רתיל ,'רדוס -ןיינק' ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .המיתחה ינפל
,'ןלבק-ברע' ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא תופייל
'ןלבק-ברע' םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ אוהו
תרגסמב ףתתשמש ימל ףא ןכתיי ,רחא ידוהיל הכלהכ ולש ץמחה תא רכומ ומצע ןלבק-ברעה]
םיקדקדמ ןיא ןורחאה ןמזב .[ולש תא רוכמל רחא בר לש וחוכ תא הפיימ וא ,תאזה הריכמה
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

תסורחב םיסנכנה םינימה לכמ לוכאל אלש ונגהנמו .הצמ לוכאל ןידה ןמ רוסא :תירחש
.'ךרוכ' רחא דע רורמו

[רוכב היה אלש ףא] תכסמ םויס ךרוע .חספ ברעב םוק םיכשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
היה ,ץמחה רועיב רחאל דעו .תירחש ללפתמ .(הליפתה ינפל) תירחשד ןיליפת תחנה רחאל
תייפאל הנכהה התיה םויה תוצחב .ץמחה ילכ תנמטהו ץמחה ילכאמ קוליסל תוארוה ןתמב קוסע
רדס תא דמול היה יצחו העש וא העש ךשמב .תמדקומ העשב החנמ ללפתמ היה .'הווצמ תצמ'
ומצע רגוח היה ןכו ,גחה ידגבב שובלו גחה עבוכב שובח אוהשכ ותוא רמוא היה .חספ-ןברק
.תובוהצ םינפב ורמואו ,םורדל וינפו דמוע .טנבאב

.'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא ,חספה גח ףוס דעו םויהמ לחה .ללפתהל םימיכשמ :הליפת

טשפתנו .םייולו םינהוכ וליפאו ,םינעתמ ,םאמ ןיבו באמ ןיב ,םירוכבה :תורוכב תינעת
,(הווצמ תדועס לכב וא) תכסמ םויסב חספ ברעב םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש גהנמה
.ימלשורי דומלתמ םג תכסמ םייסל םילוכי .תינעתה תעקפנ אליממו

םירמוא םאו) ס"שב ספדנכ 'לודגה שידק' אלו 'ןנברד שידק' םויסה רחא ורמא שטיוואבוילב
.(ונלש חסונה יפכ רמול ךירצ םש ספדנה 'וכו 'אנ ברעה' תא ירה ,הז חסונ

רוכמל ןכו) ופרושל שיו ,ץיק ןועש - 10:29 העשה דע ץמח לוכאל רתומ זכרמה רוזאב *
,רכומה ברל עגונב איה וז העש) ץיק ןועש - 11:34 העשה ינפל (םיריאשמש ץמחה תא יוגל
.(!הריכמה תא ורחאי לבל ,דעומ דועבמ ברה לא עיגהלו םידקהל ךירצ רוביצה ךא

ורובעב םישוע אלא ,והשמ וב םיפוא וא םילשבמש רונתב ותוא םיפרוש ןיא .ץמחה תפירש
.רועיב תווצמ וב םייקל ,'תיזכ' ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבה םע
וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה תא קודבלו תוקנל רוכזל שי .םידליה
.(ןכ-ינפל םש וקדבו

.ונאצמ אלשו ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא הפירשה רחאל

לוטיל רתומ ,חכש םאו) םויה תוצח ינפל רפתסהלו םיינרופיצ לוטיל שי :גחל תונכה
.(יוג ידי-לע קר רתומ רפתסהל לבא ,ךכ-רחא וינרופיצ

חכונ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה תוצח רחא חספ ברע הרומשה תייפאב - הווצמ-תוצמ
הייפא ,השילהל עגונהב תורוהל - קרפ עצמאב םג - קיספמ היהו ,'ללה' ןכ-םג רמואו
.חספ ברעב ולש הווצמ-תוצמה תייפאב חכנ אל יברה .המודכו

אוהשכ ,החנמ ירחא חספה גח ברעב הרומש הצמ קלחל (ללכב דעו ז"לשת תנש דע) גהנ יברה
.טנבא תריגחבו בוט-םויו תבש לש ישמ דגב שובל

רדסל תונכה

התואש 'הרעק'ה אלל ,המודכו םילכהו ןחלושה רודיס ונייה) םוי דועבמ ונחלוש ךורעי *
.(שודיקה םדוק ,הלילב קר רדסל שי

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל םוי דועבמ גואדל שי *

.הרעקב תלשובמ חיני - האלצ אל .םוי דועבמ עורזה תא תולצל שי *

.ברעב םג תאז תושעל רשפא .'ךרוכ' ליבשב טרפבו ,הסחה ילע תא בגנל חוכשל ןיא *

ישימח םוי
חספה-גחד 'א ,ןסינב ו"ט

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" תוכרבמ .העיקשה םדוק ,יעיבר םויב :רנה תקלדה

.גחה ינפל הקלדוהש שאמ ,שודיקה ינפל קילדת ,העיקשה םדוק הקילדה אל םא

.'חספ ןברק רדס' תא םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא

םיבשומה תעצה ללוכ ,(הרעקה רודיסמ ץוח) וביבסו ןחלושה לע לוכה םיניכמ תיבה ינב
.תסנכה תיבב תיברע םיללפתמש העשב ,הבסהל

.תוריח ךרד ,חספ-לילב םיאנ םילכב תוברהל בוט

''הל ודוה' םילפוכ .ףוסו הליחת הכרבב םלש ללה - הרשע-הנומש רחא .בוט-םוי לש תיברע
ץ"שה :ונייהד .דיחיב םגו ,"ודסח םלועל יכ ...אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא
אנ רמאי" תחנב םירמואו ,"ודוה" :לוקב םינוע [ץ"שה אל לבא] רוביצהו "...ודוה" :אירקמ
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,"...לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;"...לארשי
תיב אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;"...ןורהא תיב אנ ורמאי" תחנב םירמואו ,"...ודוה"
ורמאי" תחנב םירמואו ,"...ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,"...ןורהא
ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,"...'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;"...'ה יארי אנ
."...ודוה" :(תחנב םהמע

.םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק - ללהה רחאל

רדסה-ליל

.ונשיי אלש תוקוניתה ליבשב ,רדסה תא ליחתהל רהמל הווצמ

.ובשומ םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל םידיפקמ ןיא ןכו ,רדסל לטיק םישבול ןיא

:הרעקה רודיס

ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
.[גנת

.דמועמ הרעקה תא רדסמ היה יברה *

ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב *
עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא הרעקה רודיס רחאו ,הז
.שחלב ויה ולא תורימא לכ .ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח ,'ןמיס' לכ לש ונמז

.תוצמה תחת שממ לש הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

רורמה תא םישביימ .תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *
.'הייורש' ששח תעינמל ,תויפמב

לע םריאשהל םיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה-לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

ןיכמו ,ודיב בטיה ןתוא טחוס ,ןוחט 'ןיירח' תואלמ תולודג תופכ עברא דדומ היה יברה *
וא םילודג םיינש) הסח ילעב דצ לכמ תאז ףטוע ךכ-רחא .הציב לדוגל בורק לוגיע ונממ
.תררופמ הניאש 'ןיירח' תכיתח םינפב חינה ךכל ףסונבו ,(םינטק השולש

םע (םלש לצב יברה חקל תחא םעפו) לצב לש הלודג הכיתח םילטונ הרעקה לעש 'ספרכ'ל *
.(ימינפה וקלחמ ןיכסב לטנ יברה) ותצקמ קר םילכואו ,התפילק

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

תודעוס ויהש החפשמ תובורקל םג ,םישנל ולשמ רורמו ספרכ קלחמ היה ש"רהמ ר"ומדא *
.הצמ תליכאל אל ךא ,םמע

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
ןיא .תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא
.הביסהב תווצמ ליג ינפל םינטק ךנחל םיליגר

גוסב וא ,ימעפ-דח ילכב רבודמ םאש םירמוא שי) וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *
.(הזב יד ,חספב שומישב וניאש ילכ

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב *

'שדק'

.שודיקו ,בוט-םויד 'וניקתא' םירמוא

םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב-לש-סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה-לילב

.ול גוזמל םירחאל חינה אל ףא לעופבו ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויו תבשב ןה חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ-רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.הז ףיעסב רכזנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

.סוכב ויניע ןתיי - שודיקהו ןפגה תכרב תעשב *

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמ םא םג ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ התוא םיתוש - רדסה ליל לש תוסוכה עבראמ תחא לכ *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' םינגנמ ןיא *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

'ץחרו'

.'ספרכ' לע רודיסב רומאה תא םג וז הליטנ ינפל ארק יברה

:'ספרכ'

לככ הליכאל הכרבה ףוכתל ידכ ,םיכרבמ ךכ-רחאו םיליבטמ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .ךרוכה םגו רורמה םג איצוהל םינווכמו .רשפאה
.(הנממ םיריסמ ,ראשנ םא ףאו) הרעקל ונממ רתונה תא םיריזחמ ןיא

.חלמ ימב םימעפ 'ג וליבטה יברה

'ץחי'

לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ .הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ
.תוצמה יתש ןיב ומוקמב םיחינמ ןטקהו ,ןמוקיפאל םיחינמ לודגה קלחה .ונממ ןטק ינשהו

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא ר"ומדאה חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא" .םהיתחת אלו ,םירכ ינש ןיב ןמוקיפאה תא םיניפצמ
."ברה תיבב ןמוקיפאה

:'דיגמ'

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

,הבבסמ היהש םירמוא שיו ,הסורפה םג ,תוצמה 'ג לכ לש ןתצקמ תולגל גהונ היה יברה
.ץוח יפלכ הלוגמ םלשה דצה היהיש

ק"כ היה ןכלש רמול שיו .החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא"
,םר לוקב ומצעב רמול היה לוכי אלש םינמזבו ,םר לוקב הדגהה תא רמול גהונ ר"ומדא ח"ומ
שרוד םינמז םתואב היה ,םר לוקב רמוא וניאש םיימשגה וישוחב רחאל הארנש תרמוא תאז
."םר לוקב םה ורמאיש םירחאמ

.לוקב הדגהה תא רמאי םיבוסמהמ דחא לכש ץפח היה ש"רהמ ר"ומדא

,ץמקב םירמוא וליאכ איה הנווכהש יפ-לע-ףא) "אינע אמחל (יריצב 'הה) אה" :דוקינה
.('הנה' אלו ,'הז' ונייה

.הבישיבו ,תחא םעפ תאז םירמוא

ינב האבה הנשל" וליאו ,(רבע ןושל) 'ליעלמ'ב םימיעטמ - "לארשיד אעראב האבה הנשל"
.(דיתע ןושל) 'ערלמ'ב םימיעטמ - "ןירוח

תוצמה ךא ,(העמיק הטיסה קר יברה) רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *
.תולוגמ תוראשנ

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךירצ ןיא *

:'הנתשנ המ'

,םידעומה חבש 'סב - שידייל אלמה םוגרתה] שידיי - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש
יפ-לע תולאשה תא םישרפמו םיטרפמ שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה

.סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ "הדמעש איהו" ינפל

.הבישיב - הדמעש איהו

.םר לוקב הקספה תא םייס הדגהה אירקמש דע ,וידימ סוכה תא חינמ היה אל יברה

:סוכהמ ןיי תכיפש

םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ
םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא לכב תחא םעפ ונייהד תוכמה תרשעב
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד"

.ומצע סוכב םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא

לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל אלש םירהזנ ברה תיבב
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלושה יבג לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה
:שדחמ סוכה יולימ

.םימעפ 'ג - בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה

:'ונייד'

םירואיב רמוא היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימאב םיקיספמ ןיא
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב

:"לאילמג ןבר"

.עורזה לע צ"יירוהמ ר"ומדא טיבה אל 'הז חספ' תרימאב *

.הרעקבש םינימב יברה טיבה "רורמו הצמ" םילימב *

הפמה ידי-לע דחי תישילשה הצמהו היינשה הצמה תא זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע" דע ,ןהילעש

"םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע םיידיה (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *
.ינשה

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
,םינושארה 'ללה'ה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע התוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל התוא םיהיבגמו םירזוחו

.תוריח ךרד ,בשוימ ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא שחלב ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

ילכה תא םיחקול .םיידיה תויקנ תא םיאדוומו הליחת םיקדוב :ונגהנמ .םיידי תליטנ *
ילכה תא זוחאל ונגהנמ .םיידיב תוביטרמ םירהזנ .לאמש דיל ותוא םיטישומו ןימי דיב
בוגינה ינפלו הכרבה ירחא .ד"בח תונבו ישנ ןיב םג ונימיב טשפ הז גהנמו ,תבגמב
.הכרבה תא םיליחתמ ףושפשה תליחת ירחא .וזב וז םידיה תא הפי םיפשפשמ

'הצמ' 'איצומ'

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ךא

."'איצומה' ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו .ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו"
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ ,תוצמה שולש תא וידי יתשב לטונ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךרבמ יברה *
ךרבמו ,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמל חינמ ךכ-רחא .איצומה ךרבמו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
לע וז ןרדסמ .וכרוצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבושו הצמ תליכא לע
'םיתיז'ה עלוב וניאש רכינ .תחא-תבב ויפל ןסינכמ וניא .וידי יתשב דחי ןלכואו וז יבג
.םתומלשב

םוקמ שי .די-תצמ שילשכ ,םרג 27 אוה הצמב 'תיזכ' רועישש ,אוה לבוקמה :תיזכ רועיש *
םניא (הסיחד ילב) די-תצמב ק"מס 27 ירה ,חפנ תדימ אוה 'תיזכ'ה רועישו ליאוהש ,רמול
יאדוובו ,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמב .(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11-מ רתוי
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש 'םיתיז'ב

רחאל הנה ,הזב םירימחמהו .קספה תניחבב הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל 'םיתיזכ'ה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה תכרב
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול היהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו ןיכהל םירגובמה

סנכיי אלש דבלבו ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) 'תיזכ' לכ תליכא םימייסמ *
.'הסג הליכא' ששחל

'רורמ'

רורמה תצקמ םילבוט .סוכל תחתש ילכה ךותבש ןייב הרעקה לעש תסורחהמ תצקמ םיככרמ *
,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ .תסורחב
ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל םינווכמו
.תורירמה םעט תא שיגרהל

.רורמ 'תיזכ'ל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

דבכ אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 רורמ תיזכ רועיש - 'הרות ירועיש' רפס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע ןכו ,םרג 2 דוע ףיסוהל שורד ,(רתוי

.לכא אל הסחה יחלק תא .ונימי לש הציב רועישכ חקל יברה

'ךרוכ'

לע השבי תסורח טעמ םיחינמ .םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול
הב לבטש תסורחה הלפנשכ ילוא - תסורח חרמ יברה) ךכ-רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה
המלשה אכמתה תכיתח תא לבוט היה 'ךרוכ'ה ףוסב .םילעה לע אלו אכמתה לע - אכמתהמ
השע ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .(רעינ אלו - הסחה ילעב הפוטע הלכואו ,תסורחב
.הביסהבו דחיב םילכואו "...לליה

:'ךרוע-ןחלוש'

.הביסהב אלש הדועסה תא םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא לבוט הדועסה ךשמב .חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.חספה ימי תעבש לכב - םייתפשה לע תועבצאה ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

.תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא *

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

:'ןופצ'

.ךכ רחא ןואמיצ ידיל ואובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל

ינש לוכאל בוט .תיזכ תחאו דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה ףוסב
.דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל רכז דחא ,'םיתיזכ'
.(ץיק ןועש יפל זכרמה רוזאב 12:39) תוצח םדוק ומייסל שיו ,הביסהב םילכוא

:'ךרב'

סוכ תגיזמ ינפל ץוחבמו םינפבמ ריינ תיפמב הבגנמו ,הפיטשל סוכה תא רסומ היה יברה *
.ןוזמה תכרב לש

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה-תכרב םדוק דימת 'והילא לש סוכ' גזמ יברה *

אלב הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה *
.םגפ

.ןמזמה אוה הדגהה אירקמ *

.'םילשורי הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא םיבוסמהמ דחא לכ *

םיקלוד תורנ תרונמ םיחקול ,יעיבר סוכ םיגזומ ישילש סוכ תייתש רחא :"ךתמח ךופש"
.(רצחה וא) םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל םיכלוהו
קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח ךופש" םירמוא
.תלדה לצא ותוא םירמוא םיחולשה

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל שיו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש

."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ :'הצרנ' - 'ללה'

.ללה תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל םיבוסמ םניאש םיחרוא םג

.רודיסב ספדנכ ה"יוה םש תויתואב םינווכמ :"ודסח םלועל יכ ...ודוה"

.ערלמ-ליעלמ המעטהב םיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש :"האבה הנשל"
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ המלשה הלואגה אובתש רקיעה יכ

וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ר"ומדאה ,"םילשוריב האבה הנשל" תרימא רחא :ברה תיב גהנמ *
םימעפ הלילח רזוחו] קובקבה לא [בושו (ןקתל) וסוכל קובקבהמו ,ולש סוכל ] והילא לש
לש םינוגינה תרשעמ - "ךדואו התא יל-א" ןוגינה וז העשב םינגנמ םיבוסמה לכו ,[תובר
.ןקזה ונבר

.(חספ -לש-תודגהו םירודיס ראשב םיאבומה) םינומזפ רמול םיגהונ ןיא ברה תיבב *

."חספ רודיס לסח" םירמוא ןיא *

אלב - ןבומכ) דעוותהל גהונ יברה היה ,רדסה רחאל ,ללכב דעו ל"שת דע א"ישת תנשמ *
.תסנכה-תיבב ('םייחל'

בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס

התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ *
.שטייד 'יחיש םולש םייח ר"רה תעצה ט"צש ןויליגב הארו ."הרומש הצמ

.'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר ותטימ לע תורקל םיגהונ :הטימה לעש עמש תאירק

ינפל םללוגל שי ,בוט-םוי ברעמ םויה תאירקל הרותה-ירפס ינש תא ןיכהל וקיפסה אל םא
.'ארוביצד אחרט' עונמל ידכ ,תירחש תליפת

.הלילב ל"נכ לוקב 'ודוה' םינוע ,םלש ללה :תירחש תליפת

הרשע-שולש ,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק - ללהה רחאל
.'וכו הימש ךירב ,ע"שבר ,(תחא םעפ) תודימ

ינשה רפסה תא םיחינמ ,"וחקו וכשמ" אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
ההבגה ,שידק יצח םירמואו (וב האירקה דע המיבה לע ראשנו) ןושארה דיל המיבה לע
.ירשא .הרטפה .הלילגו ההבגה ."ןושארה שדוחבו" סחניפ תשרפב ריטפמל ינשבו .הלילגו
.שידק יצח .וללהי

דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,"לטה דירומ" שמשה זירכמ ףסומ םדוק
התא"ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) ."םשגה
םייסי ," התא ךורב" רמאש רחא רכזנ ,['לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו] "רוביג
עיגהשכ רכזנ .הליפתה שארל רזוח - ךכ-רחא רכזנ ,"רוביג התא" ליחתיו 'ךיקוח ינדמל'
םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח וניא "לטה דירומו חורה בישמ" רמא .םייתש ללפתמ ,החנמ ןמז
- רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה עמש .רזוח ,םוי
.('לטה דירומ' תירחשב םג רמאי

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

.תוריכז שש םירמוא ,שודיקה ינפל ,םיליהת תרימא רחאל

.'ןפגה ירפ ארוב'ו ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' :שודיקב

תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא [תודיסח יפ-לע] תויהל הכירצ" :הצמ תליכא
."הווצמ

םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל (םירבגה) םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה-לוחו בוט-םויב
."ןייב ךשמיי אל" ,ם"במרה

בוט-םוי יאצומ

:ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע

.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב ;לטה דירומ (א

:ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש

.הליפתה שארל רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא

רמאי הלדבה ינפל הכאלמ תושעל ךירצ םא אלא) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש
.("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הרשע-הנומש ירחא

.הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא

.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי' חכש

.לבקתת שידק

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ *
.םותי שידק ,ונילע :(הירחאלש חסונהו) הריפסה ירחא .הכרבה תעשב

טפת רהוזה ע"וש האר ,א,זצ מ"ערב ג"ח רהוזה תועמשמ תורמל) תורפוס םישנה םג ונגהנמל
.הכרבבו ,(זט ק"ס

- (15 'מע המר ןויליג 'תורשקתה' האר) רמועה תריפס תונווכב יברה לש וגהנמל עגונב *
טיבהש היה הארנו .םוי ותואב ספדנה לע לכתסמ היה ,הכרבה תרימא ינפל :וניארש המ הז"
אנא'ו 'חצנמל' תרימא תעב ,ךכ-רחא .םוי ותוא לש תונווכה לע םג אלא ,םויה לע קר אל
- ל"נה תרימא תעב - טיבמ בוש היה םימעפלו ,םוי ותוא לש הנווכה שיגדמ היה ,'חוכב
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה בתכממ) "םוי ותואל ספדנהב

.'וחמשי'מ תואהו 'חצנמל'מ הביתה ,'חוכב אנא'מ הביתה ,הריפסה :תונווכה רדס *

תאצל הצור וניאש שרופמב ןווכיש בוט ,ומצעב רפס םרטב םירחאמ רמועה תריפס עמושה *
.ללכ הבוח-ידי התע

תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ *
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס אלש
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה *
םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה תריפס
ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב תרחמל
ימ תא ותבוח-ידי איצוהלו ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא רמועה-תריפס
.רופסל חכשש

לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ *
.הליל

םגש םירמוא שיו ,המצע ינפב הווצמ איה הליל לכ יכ הליל לכב םיכרבמש ףא ,הרואכל" *
'וכו דחא םוי אוהש תעדלו רופסל קר אל איה הליל לכד הווצמה - וזב וז תויולת ןניא
'וכו דחא םוי והזש העידיה ךרד-לע ,הווצמה םויקמ קלחכ - ןווכל) תעדל םג אלא ,רמועל
."תועובש העבש (תריפס)מ קלח והזש (רמועל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו ,דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה *

אובישכ ,םילודג ףאו .הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמל עיגהש ןטק *
איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה ןמ ורפסיו וכישמי ,הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ

ויחולשל יברה הרוה ןכו) רמועה-תריפס ימיב 'ךיראתה וק' תא תוצחל אלש יוצר *
רבעמ ידי-לע םוי 'דיספה' וא 'חיוורה'ש םדא ,יברה תעד יפלו רחאמ ,('וכו הילרטסואל
וא לארשי ללכ תריפס יפל אלו ולש םימיה יפל רפוסו ךישממ ,ךיראתה וקמ החרזמ וא הברעמ
זא רמאי אלש אלא) אוה-ותריפסל םישימחה םויב עבקנ ולש תועובשה-גח ףאו ,םוקמה ישנא
.('ונתרות ןתמ ןמז'

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ *

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
.םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול

."יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ:הלדבה

.'ןרופיצ'ב םישמתשמ ןיא םימשבל

ישיש םוי
דעומה-לוחד 'א ,ןסינב ז"ט

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

:הרות דומיל

הרותה דומילב העיגיו הפסוה ידי-לע ולוכ םלועה לכ "שוביכ" רבד לע רבודמל ךשמהבו"
דחאו דחא לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ - זוע רתיבו תאש רתיבו
,וילע לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב ןה ,הרותה קסעב
ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא ףיסוי אוה םגש
- ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה ידימלתל דחוימב
דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ בויח לטומ םהילע
."זע רתיבו תאש רתיב הרותה

:ךוניח

םע רשק רומשל תו/םירומה לע ,ונרוד אישנ יברהו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ תארוהב
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

.תירחש תליפת ינפל תוחפלו ,ברעה דוע רחמ-תאירקל הרותה-ירפס תא ןיכהל שי

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת םיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
יפכ - תוקספהה םוקימ .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ תאירק
ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' סחניפ 'פב יעיבר הלעי ינשבו
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי .לאוג

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל

--------

.('וכו ןילישבת בוריע ,תויולג לש ט"וי) ץראל-ץוחב םיגהנמה ןאכ ומשרנ אל (*


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il