- ו"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןסינב ז"ט * חספ דעומה לוח תבש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לועפל רשוכה תעש אוה רדסה-ליל
שפנב תועושי


אתורעתא לש ןפואב אוה הנשה לכ ךשמב לבקמו עיפשמד רדסה
,תאז תמועל * אליעלד אתורעתא הכישממו תררועמש אתתלד
,לארשימ דחא לכלש - רתויב אלפנ רבד לעפנ חספה תולילב
ריאמ ,רוא ךישממה "ילכ" וניאש בצמו דמעמב ותויהב םג
ילכ" תושעל ךירצ * אליעלד אתורעתא לש ןפואב רוא יוליג
ק"כ תחישמ * הלעמלמ יוליגה תא קיזחהלו לבקל ידכ "ןקיר
ונרוד אישנ ר"ומדא


ויהש םייוליגה תמגודבו ךרד-לע - רתויב םילענ םייוליג םיריאמ חספה תולילבש עודי
,"לודג ארומבו 'וג םירצממ 'ה ונאיצויו" ,1רמאנ-הז-לעש ,הנושארה םעפב םירצמ תאיציב
,הניכש יוליגד תילענ רתויה הגרדהל דעו ,"הניכשה יוליג הז לודג ארומב" ,2ל"זח ושרדו
,חילש ידי-לע אלו ףרש ידי-לע אלו ךאלמ ידי-לע אל ,םירצממ 'ה ונאיצויו" ,2ל"זח תשרדכ
ודובכב"ש 3ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ יבתכב ראובמו ,"ומצעבו ודובכב ה"בקה אלא
.םוצמצה ינפלש ףוס-ןיאד (תומצע) תראפתו ףוס-ןיאד תוכלמ לע יאק "ומצעבו

הכירצ וז העידיו ,תואיצמה איה ןכש ונא ןיעדוי - הלא םייוליג םישיגרמ ונא ןיאש ףאו
.ונלצא ("טגיילעגפא") "תחנומ" תויהל

םייוליג םיריאמ חספה תולילבש ונל םיעידומ טרפב וניאישנ וניתוברו ללכב הרותהש ןוויכ
דע ,'וכ םלענה תראפתו ףוס-ןיאד תוכלמ ,"ומצעבו ודובכב"ד יוליגהל דע ,רתויב םילענ
יוליגהל ול שי תוכייש הזיא ,וילא עגונ הז המ ומצעל בושחל ול ןיא - תומצעה יוליגל
ולכשב םיחנומ ויהיש ןפואב הלא םיניינעב ןנובתהל אוה ךירצ אלא ,"ומצעבו ודובכב"ד
תא םג ה"בקה ריסי הלואגה אובבש הכזי הז ידי-לעו ,ןבאה חומ תרסהד ןיינע והזש ,ותגשהו
.ןבאה בל

הניכשהמ יטרפ ץוצינ לכ"ד תולגהמ האיציה ןיינע ונשיש 4שדוקה-תרגיאב ראובמה יפ-לעו
תיללכה הניכשה תאיציו ...לארשי תוללכל" הלואגה ינפל דוע "לארשימ דחא לכ שפנבש
(ןבאה חומ תרסה לע ףסונ) ןבאה בל תרסה םג ,ירה - "םימלוע ימלועלו דעל היבשהו תולגהמ
הזו ,ולש תיטרפה הלואגהב - לארשי תוללכד תיללכה הלואגה םדוק דוע ולצא תויהל הלוכי
חישמ תאיבב תיללכה הלואגב לארשי תוללכ לצא ןבאה בל תרסהל ילכו הנכה היהי אפוג
.ונקדצ

* * *

:"הנתשנ המ לאוש ןבה"

."המ לאוש ןבה" ,הסריג ןכ םג התייה םינשיה םירודיסבש 5רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ןיינע והזו ,(א"ז) ה"מו (תוכלמ) ן"ב תומשה לע םיזמור "המ"ו "ןב"ש - 6הזב ןיינעהו
עיפשמ םה תוכלמו א"ז ירהש ,א"זמ העפשה תשקבמו תלאוש תוכלמה תריפסש ,ה"מ לאוש ן"ב
.לבקמו

הצקמ דחא בורכ"ש - ע"נ ר"ומדא שדוק-די-בתכב - 7המורת תשרפ רוא-הרותב ראובמה יפ-לעו
רוקמ אוה הזמ הצקמ דחא בורכו (ףוס-ןיאה תומלוע ףוס) א"זבש ףוס-ןיא רוא הצק אוה הזמ
"ה"מ לאוש ן"ב"ד ןיינעהש ,אצמנ ,תולשלתשהה רדס לכ םיללוכ תוכלמו א"זש ,ונייה ,"ע"יב
.לבקמו עיפשמ לש ןפואב אוה רדסה תוגרדמה לכבש ,תולשלתשה רדס לכ ללוכ

ר"ומדאל סנכנש ,'וכו רויצ לעב ,םידיסחה דחא תודוא 8עודיה רופיסהמ םג ריעהלו -
שמשה לע ול הארהו ןולחה לא ש"רהמ ר"ומדא שגינו ,הסנרפ יניינעל רשקב ולצא לאשו ש"רהמ
דע :םייסו .'וכו א"זמ תלבקמ תוכלמ ,שמשמ לבקמ חרי ,םוימ לבקמ הליל :ורמואב ,תעקושה
ךכו .הסנרפ ךל רסחי אלו ,ךרטצמה לכ ךל היהי ("רעטלע ןפיט ןייד זיב") ךתונקז תע
אנמחר ,םחל תפ דע עיגהו ויסכנמ דרי וימי ףוסב ךא ,לודג רישע היה וימי לכש ,הווה
,םנמא - ...!"'וכו ךתונקז תע דע" :ש"רהמ ר"ומדא לש ונושל קויד תא ןיבה ,זאו ,ןלציל
והמ ,ןכ םאו ,הלוכ הנשה לכב ליגרה רדסב אוה "ה"מ לאוש ן"ב"ד ןיינעהש אצמנ הז יפ-לע
?אקווד חספה תולילב הזב שודיחה

שוריפב (10ל"זיראה יבתכב בותכש המ לע דסוימ) 9תודיסח ישורדב ראובמה םדקהב ןבויו
תניחבד תולגתההו הדילה בכעל התיה םיירצמה תנווכ :"ותוא ןתימהו אוה ןב םא" ,11בותכה
איה א"ז תניחב רשאכ ,יכ - "ותוא ןתימהו" ,א"ז לע יאקד ,"(אוה) ןב (םא)" - א"ז
איה א"ז תניחב רשאכ קרו ,(םירצמ) הז-תמועלל הקיני תויהל הלוכי אל יזא ,תולגתהב
.הקיני לבקל םיירצמה םג םילוכי יזא ,הניב תניחבב רוביע לש ןפואבו םלעהב

ושארש ומא יעמב דלווה ומכ ,רוביעל לשמנש םירצמ תולגד ןיינעה תוללכ םע הז רשקל שיו
ד"בחד תוניחבה 'גש ,13'וכ תלת וג ןלילכ תלתד ןיינע והזש ,12'וכ ויכרב ןיב לפוקמ
םירצמ תולגבש ,ונייהו .י"הנ תוניחבב םלעהב ןה (תודימ) ת"גחד תוניחבה 'גו (ןיחומ)
הקיני תויהל הלוכי אלימבו ,םלעהב איה (תודימ) א"ז תניחבש הזכ רדסל םוקמ תניתנ התייה
.'וכ םירצמל

לא אוב" ,דחוימ יוויצל ךרצוהש ךכ ידכ דעו ,הערפ ינפמ ששח וניבר השמש םעטה םג והזו
ןוויכ - 15הערפ תפילק לטבלו רובשל רבגתהל לכויש חוכ-תניתנ אוה הז יוויצש ,14"הערפ
תניחבד םלעהה דצמ ,השודקמ הקיני לבקל לכוי הערפש םוקמ-תניתנ התיה םירצמ תולגד ןמזבש
.א"ז

:םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו

,(א"ז) בלבש תודימב שגרהה רדעה אוה הניינע - םלעהב איה א"ז תניחבש ,םירצמ תולג
קר והזש ןוויכ ,םוקמ-לכמ 'וכ םירפסב בותכש המ גישמו ןיבמו עדויש יפ-לע-ףאש ,ונייהו
תולגתהו תדיל ולצא לעופ הז ןיא ,ןכל ,תוהמה תגשה אלו ,תואיצמה תעידי לש ןפואב
.תודימה

16ףרועה תויתוא הערפ - תימהבה שפנב אוהש יפכ םירצמ ךלמ הערפ ידי-לע השענ הז ןיינעו
.תודימב ןיחומה תלועפו תכשמה בכעמש ,17ןורגה רצימ ןיינע אוהש ,

,תימהבה שפנד ףקותהמ שושחל אלש - "הערפ לא אוב" - הלעמלמ דחוימ חוכ ןתינ הז לעו
ששחל םוקמ שי ,וניבר השמ לש ןובשח ,השודקד ןובשח יפ-לעש העשב וליפא ,םירצמ ךלמ הערפ
הגשהה קר הנשיו) תולגתהב ןניא תודימהש הזכ בצמב םגש חוכ ןתונ ה"בקהש ןוויכ - 'וכ
.'וכ תימהבה שפנ לע רבגתהל םדאה לכוי (חומב תוננובתההו

תולגתהב ןניא תודימהש םירצמ תולגד בצמו דמעמהמ תאצל הלעמלמ ןתינש חוכה ,הנהו
אל וליפא ,ללכ אתתלד אתורעתא תמדקה אלל ,דבלב אליעלד אתורעתא לש ןפואב אוה - 'וכ
,הלעמלמ יוליגה היהיש (ררועמ הז ידי-לעו) שקבמו לאוש םדאהש ןפואב

וניאש דע ךכ-לכ המשגהב אוה םדאהש ןפואב תויהל לוכי בלבש תודימב שגרהה רדעה ירהש -
ולכשב ןנובתמ רשאכ וליפאש אלא דוע אלו ,הז לע שקביו לאשיש והשמ ול רסחש ללכ שיגרמ
המ לכו - הז לע שקבלו לואשלו ררועתיש בלבש שגרהה לע לעופ הז ןיא ,ול רסחש ןיבמו
,ונייהו .הלעמלמ יוליגהו רואה קיזחהלו לבקל לכויש ילכ ול תויהל אלא וניא ונממ שרדנש
.דבלב רואה לבקמש ילכ אלא ,רואה ךישממש ילכ הז ןיאש

חספה גחד תוכיישה רואיבב (18התע הז רואל-אציש) ד"נרת שדוחה ה"ד רמאמב ראובמכו
,"יתב"ד תוניחבה 'ג דגנכ םה - תוכוסו תועובש ,חספ - םילגרה 'גש) "תב" תניחבל
אתורעתאב אלש אליעלד אתורעתא ונייהו ,דבלב לבקמ תניחב והזש" - (19"ימא"ו "יתוחא"
."המצע דצמ אליעלד אתורעתא ...אתתלד

ילכ 20ל"זח ורמא :םדאה תדובעב - (רואה קיזחהלו לבקל) הז "ילכ" לש וניינע רואיבו
("ןקידיילסיוא ךיז") ומצע תא ןקורל ךירצש ,ונייהו ,קיזחמ ןקיר ילכ קיזחמ וניא אלמ
.תוימשג תוואתמ

דמעמב ותויהב םג ,יכ - ומצעב לועפל (היהיש בצמו דמעמ הזיאב) םדא לכ לוכי הז ןיינעו
ןיבמו עדויש העשב וליפאש ,ךכ ידכ דעו ,השודקב ("קאמשעג") גונעתו שגרה ול ןיאש בצמו
-לכ-לע "ערמ רוס"ל עגונב ,םוקמ-לכמ ,ל"נכ ,הז לע שקבלו לואשל ררועתמ וניא ,ול רסחש
ידי-לע] תוימשג תוואתב ""קאמשעג"הו "ךאק"ה תלילש ומצע לע לועפל לוכי ,םינפ
."ןקיר ילכ" תניחבב תויהלו ,[הזב אצויכו ,21"האוצ אלמ תמח השא"ד ןיינעהב תוננובתהה

הז יוליג ירה - 2"םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ"ש ,םירצמ תאיציב ומכו
-ינב ירהש ,לארשי -ינב לש םתדובע ידי-לע אלו ,דבלב אליעלד אתורעתא לש ןפואב היה
ףרהכ םבכיע אל ץקה עיגהש ןוויכ"ש ךכ ידכ דע ,האמוטב םיעקשומ זא ויה םמצע דצמ לארשי
הזכ ןפואב האמוטב םיעקשנ ויה "ןיע ףרה" דוע םירצמב םיראשנ ויה וליאש םושמ ,23"ןיע
ןקורל היה םהמ שרדנש המ לכו ;22םשמ תאצל רתוי םילוכי ויה אל לארשי-ינבמ המכו המכש
ראובמכ ,24"םעה חרב יכ"ד ןיינע והזש - םייכפהה םיניינעהמ ("ןקיר ילכ") םמצע תא
םשפנ תאצל התיה םצפחו םתמגמ קר ...ופקותב היה ןיידע לארשי תושפנבש ערהש" 25אינתב
."'וכו ארחא ארטסה תולגמ תיקולאה

הלעמלמ ךשמנש יוליגה תא קיזחהלו לבקל םילוכי יזא ,"ןקיר ילכ" תניחבב םישענ רשאכו
,םתדובע ידי-לע ךשמנ תויהל לוכי וניאש הלעמלמ יוליגה םגש - אליעלד אתורעתא לש ןפואב
לבקתי ,רואה תא ךישממש ילכ תניחבב תויהל םילוכי םניא ןכלש דורי בצמו דמעמב םתויהל
.'וכ םתוימינפב לעפיו רודחיו םלצא

ןיינעב תילגתמש שפנבש הדיחיה תניחבל עגונב 26הדובעה סרטנוקב ראובמה ךרד-לעו]
הז ידי-לעו ,םינפ-לכ-לע ףיקמ ךרדב ,םיימינפה תוחוכה לע םג תלעופש - שפנ-תוריסמה
,ימינפ ןפואב םיימינפה תוחוכה לע הלועפה תויהל לכותש תוירשפאהו תוילולעה םג תישענ
.[תימינפ הדובע

-לע אל) "לאוש" ארקנש - חספה תולילב "ה"מ לאוש ן"ב"ד שוריפב רמול שי הז יפ-לעו
יוליגה לבקמש םש-לע קר (אלא ,רואה ךישממש ילכ ,הלעמלמ יוליגה ךישממו ררועמש םש
.(הלעמלמ יוליגהו רואה לבקתי ובש "ןקיר ילכ" השועש הז ידי-לע) הלעמלמ

אוהש יפכ לבקמו עיפשמד רדסה יבגל חספה תולילב "ה"מ לאוש ן"ב"ד ןיינעהב שודיחה והזו
:הלוכ הנשה לכ ךשמב

תררועמש אתתלד אתורעתא לש ןפואב אוה הנשה לכ ךשמב אוהש יפכ לבקמו עיפשמד רדסה
ךירצ םדאהש ,ונייהו ,27'וכ חור ךישמאו חור יתייא חורד ,אליעלד אתורעתא הכישממו
;רואה ךישממש ילכ ,רואה לא "ילכ" תויהל

ותויהב םג ,לארשימ דחאו דחא לכלש - רתויב אלפנ רבד לעפנ חספה תולילב ןכ-ןיאש-המ
תיישע ידי-לע אל) איה ותכשמהש רוא יוליג ריאמ ,רוא ךישממש "ילכ" וניאש בצמו דמעמב
ילכ" תושעל קר ךירצו ,ומצע דצמ אליעלד אתורעתא לש ןפואב (אלא ,רואה תא ךישממש ילכ
.הלעמלמ ךשמנש יוליגה תא קיזחהלו לבקל ידכ "ןקיר

:רתוי קמועבו

וניאש ימל םג ,לארשימ דחאו דחא לכל הלעמלמ ריאמש חספה תולילב רואה יוליג תאלפה
העש ,רתויב דורי בצמו דמעמב ותויהב לבקמה יבגל קר אל] איה ,רוא ךישממש ילכ תניחבב
טעומ רוא יוליג םג ,ויבגלש ,ללכ רוא ךישממש ילכ רדגב וניאש ,םירצמ-תאיצי םדוק תחא
םיכישממש םילכ תניחבב םהש הלענ בצמו דמעמב םיאצמנש הלא יבגל םג [אלא ,אלפנ רבד בשחנ
,הלוכ הנשה לכב ריאמ וניאש ומצע רואה תלעמ לדוג דצמ איה האלפההש ,ונייה ,רוא
םא יכ ,רואה תא ךישממה ילכ ידי-לע ךשמנ תויהל לוכי וניא ,רתויב הלענ רוא ותויהלש
.דבלב ומצע דצמ אליעלד אתורעתא לש ןפואב

היאר הווהמ ,ללכ רוא ךישממש ילכ רדגב וניאש ימל םג רואה תכשמה :תנתונה איהש אלא
הטמל םג ךשמנ תויהל ותלוכיב ןכלש ,לבגומ יתלב רוא אוהש - רואה תלעמ לדוג לע החכוהו
.רתויב הטמ

'וכ ךאלמ אלו ינא" ,"'וג םירצמ ץראב יתרבעו" ,29בותכש המב 28תודיסח ישורדב ראובמכו
הטמ הטמל ,םירצמ ץראב יוליגה תויהל ידכש - 2"רחא אלו 'וכ חילשה אלו 'וכ ףרש אלו
םלוע םג ללוכ ,תומלועה 'דמ הלעמל ,רתויב הלענ םוקממ הכשמהה תויהל הכירצ ,רתויב
.תוליצאה

יח ,חמוצ ,םמוד תוגירדמה 'ד דגנכ םהש תומלועה 'דש 30עודיכ - םדאה תדובעב וניינעו
,בלבש תודימה שגרב ,השעמב הדובעה ןיינע אוהש ,םדאה תדובעב םג םתמגוד שי - רבדמו
רוא יוליג ריאמ חספה תולילבו ,המכחה תניחב דצמש לוטיבהל דעו ,ןיחומד תוננובתהב
ימל םג ,לארשימ דחאו דחא לכל איה ותכשמה ןכלו ,המכחה תניחב דצמש לוטיבהמ םג הלעמלש
("ךיז ןלעטשרעביא") ומצע תא קיתעהל ותלוכיבו וחוכב הז ידי-לעו ,רתויב הטמל אצמנש
.תולשלתשה רדס לכמ הלעמלש הגרדל

,31ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ) ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ירבד ראבל שי הז יפ-לעו -
ןייז ףא" ("רדס"ה ךשמב) שקבלו בושחל םיכירצש (32לכל רבדה הלגתי ףוס-לכ-ףוסש ועדויב
תולילבש ,ונייהו ..."ןפלעה רעטשרעביוא רעד טעוו" - 33םדא ןייורק םתא - "שטנעמ א
.הלוכ הנשה לכב התמגוד ןיאש ,'וכ ושפנב תועושי לועפל רשוכה תעש הנשי חספה

ןבה"ד ןיינעה תוטשפל םג םיאתמ "ה"מ לאוש ן"ב"ד ןיינעהב ליעל רומאהש ,ףיסוהל שיו
:"הנתשנ המ לאוש

,רתויב הלענ רוא יוליג ריאמש - רומאכ - אוה חספה תולילבש "ה"מ לאוש ן"ב"ד שודיחה
.רתויב הטמל דע איה ותכשמהו

"'וכו תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ" ,"הנתשנ המ לאוש ןבה"ד ןיינעה ןכות םג והזו
תבשב אל םג ,הלוכ הנשה לכב ותמגוד ןיאש רתויב הלענ רוא יוליג ריאמ חספה תולילבש -
ךשמנ הז יוליגו ;ןותבש תבש ארקנש ,שודקה םוי ,םירופיכה-םויב אל וליפאו ,בוט-םויו
הזה-םלועהב לעופב השעמ לש םיניינעב אטבתמ "הזה הלילה"ד יונישה ירהש - רתויב הטמל
."ןיבוסמ"ו "רורמ" ,"הצמ" ,"ןיליבטמ" :ימשגה

ר"ומדא ק"כ שוריפמ ןבומכ - תולגה ןמזב התע םג ריאמו ךשמנ הז יוליגש אלא דוע אלו
- תולילה לכמ - ןורחאה - הזה - הלילל ךשמנש תולג - הלילה הנתשנ המ" 34ע"נ (ב"שרוהמ)
.(םדאה תדובעל תוכיישב תוישוקה 'ד ראבל ךישממו) "והומדקש תויולג

,"הזה"ד ןפואב אוה חספה תולילב אלפנה יוליגהש - "הזה הלילה"ד קוידהב ףיסוהל שיו
.35"הז רמואו ועבצאב הארמ" ,יוליגה ןיינע לע הרומש

תוהמ תניחב שי הצמבש - חספב הצמ תליכאד יוליעה לדוג 36"הככו" ךשמהב ראובמה ךרד-לעו
הליכאב תכשמנו האב הצמבש תוקולאה תוהמו (37"אתונמיהמד אלכימ" תארקנ ןכלש) תוקולאה
תוהמ םה תימהבה שפנו ףוגהד םיימשגה םייחהש ,ונייה ,ורשבכ רשבו םד תישענש תימשג
.38תוקולאה
(ק"הלב תוחנה דעו תאצוהבו תכירעב - הגומ יתלב - ג"כשת'ה חספה גחד 'ב ליל תודעוותהמ)
.חכ,וכ אובת (1

.פ"שגה חסונב (2

.זס 'מע ו"ערת-ב"ערת מ"הס .דכקתת 'מע ב"ח ב"רעת ךשמה .הע 'מע ר"תעא מ"הס האר (3

.(ב"עס ,הק) ד"ס (4

םיגהנמו םימעט יטוקיל םע חספ לש הדגהב אבוה - (54 'מע ג"שת ש"הס) ה"ס ג"שת חספה גחד 'א ליל תחיש (5
.בי 'מע

.םש ג"שת ש"הסב ןמסנהב האר (6

.ב,אפ (7

.19 'מע זנ תרבוח "תומישר" האר (8

.ךליאו המתת'ב ע"ס (ח ךרכ) םש .ךליאו בקת'ב ע"ס (ז ךרכ) םש ת"הוא .ךליאו א,ול תומש ח"ות האר (9

.פ"הע ל"הסו ת"ל (10

.זט ,א תומש (11

.ב,ל הדינ (12

.נ"שו .תודעוותהב רמאנש הז ה"ד הארו .ב"פ םיללכה רעש ח"ע .א"עס ,נ ב"חז האר (13

.אב פ"ר (14

.א,דל ב"חז האר (15

.דועו .תומש פ"ר ל"זיראהל ל"הסו ת"ל (16

.מ"כבו .ב,חנ אראו א"ות האר (17

.חלק 'מע ד"נרת מ"הסב ז"חאל ספדנ (18

.םש ד"נרת מ"הס .חנר 'מע אב ת"הוא (19

.םש הרעהב ןמסנהבו ,120 'מע י"שת מ"הס הארו .א,מ תוכרב (20

.ד"יפ אינתב אבוה .י"שרפבו א,בנק תבש האר (21

.אמ,בי אב י"שרפו אתליכמ (22

.88 'מע ז"יח ש"וקלב ןמסנה .(גלת 'מע שיר ב"כח שדוק-תורגא) ג"כשת'ה ןסינ א"י בתכמ האר (23

.ה,די חלשב (24

.א"לפס (25

.(32 'מע) ה"פ (26

.ב"ער ,בסק ב"חז (27

.םש ןמסנהבו ,(ח"נשת ,ת"הק) א"נרת-ד"מרת צ"מראב יתרבעו ה"ד האר (28

.בי,בי אוב (29

.(ךליאו זמק ע"ס א ךרכ) ז"ס םדא 'עמ ד"בח-םיכרעה רפסב ןמסנה .ךליאו ד,ג תישארב א"ות האר (30

הצור יניא לבא" :םש םייסמו) "רדסה םדוק צ"מהחד 'ב ליל" ,ב"שת תנשד "תומישר"ב - ב"שת חספה גחב (31
.("הז ךל יתרפיסש ועדייש

.("ב"שת פ"הח תוחיש"מ) 'ה 'מע םיגהנמו םימעט יטוקיל םע פ"שגהב ספדנ (32

.א"ער ,אס תומבי (33

.ןסינ טי "םוי םויה"ב קתענ - (224 'מע ז"צרת ש"הס) ה"ס ז"צרת פ"הגחד 'ב ליל תחיש (34

.ב,וט חלשב י"שרפו אתליכמ .ג"כפס ר"ומש .הפוסב תינעת האר (35

.ס"פ - ז"לרת (36

.ב,גפק ב"חז (37

.דועו .ךליאו 40 'מע ג"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (38גונעתו שגרה ול ןיאש בצמב ותויהב םג - ומצעב לועפל לוכי םדא לכ
תוימשג תוואתב "קאמשעג"הו "ךאק"ה תלילש - השודקב


שי הצמבש ,חספב הצמ תליכאד יוליעה לדוג - "הככו" ךשמהב ראובמ
רשבו םד תישענה תימשג הליכאב תכשמנו האבש תוקולאה תוהמ תניחב
ורשבכ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


חירה יפ-לע ןודל


...חירה שוח תא ליעפהל םימעפל ךירצ אחישמד אתבקעב

,"'ה תאריב וחירהו" - חישמ תודוא (חספ-לש-ןורחא) םויה תרטפהב ורמאנש םיניינעה ןיב
."ןיאדו חרומד"

הרותה ןיד יפ-לעש העשב הב ,חירה יפ-לע ןודל חישמ לכוי דציכ - הזב ורטו ולקש רבכו
?םימלועל הנתשת אלו ,תיחצנ איה הרותה ירהו ,םידעב ךרוצ שי

ךרוצה :רמולכ .דבלב ןמיסו רוריב תודוא םא יכ ,שממ ןיד תודוא רבודמ אלש םיצרתמ שי
ךירצ קפסה רוריב יזא ,קפסה תא ררבל םיכירצו ,ןיד-תיב לצא קפס שי רשאכ - אוה תודעב
תא דסייל ךירצ וניא יזא ,רבדב קפס ןיא ןיידה לצא רשאכ לבא .אקווד םידע יפ-לע תויהל
,םיללכה לכ יפ-לע םיאתמ רבדהש יפ-לע-ףאש ,המורמ ןיד ךרד-לעו .אקווד תודע לע ןידה
לעו ,רבדב ןמיס הזיא אוצמל הצור םוקמ -לכמו .ןכ וניא תמאהש ןיידהל רכינ ,םוקמ-לכמ
.חירה ןיינע ליעוי הז

טפשמו ןיד תודוא רבודמש ,עמשמ ,בותכה ןושלמ םגו ,"ןיאדו חרומ" ל"זח ןושלמ ,םנמא
.שממ

אלא ,תודע אלל םג טופשל לוכי םלועה ןוקית ינפמש ךלמ ינידב וניצמש - הזב הרבסההו
.חירה יפ -לע םג טופשיש - חישמד שודיחה אוה הז ןיינעבו .'וכ העש תארוה ךרדב והזש

המ :ןיבהל ךירצ - תוארוה אלא ,םתס םירופיס םניא הרותה ירופיס לכש עודיה יפ-לעו
?"ןיאדו חרומ"ד חישמ לש ותגהנה ןפוא תעדל ונל עגונ

טופשל ותלכיב םא חישמה ךלמ תא ןוחבל ידכב ,תאז תעדל ונל עגונש ,רמול רשפא תוטשפב
וב ןיאש ואר רשאכו ,ךכב ותוא ונחבש ,אבכוכ רבל עגונב ארמגב רפוסמכו ,חירה יפ-לע
.והולטק ,"ןיאדו חרומ"ד הלעמה

ותוא ןוחבל וכרטצי אלו ,ותלעמ תא דימ וריכי יזא חישמה אובי רשאכש רבדה רורב ,םנמא
.ל"נהב

,םיקלח ינשל הצמה תא םיבוסמה דחא רבש ,"ץחי"ב ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לצא םירדסה דחאב]
."ןמוקיפא"ל ועינצהל ידכב ,רתוי לודג םהמ הזיא - קדקדמ ותויהל - םתוא דודמל ליחתהו
.[לודג וניא ,ותוא דודמל םיכירצש לודג :ע"נ ר"ומדא ק"כ רמאו

:הדובעב וניינעו [...]

םה םא ךורע-ןחלושב שוריפב אוצמל השק - םתוא ששמל רשפא-יאש םיניינע המכו המכ םנשי
ךורע-ןחלושב םייוסמ ףיעס לע תורוהל - םתוא ששמל רשפאש םיניינע םנשי .ואל םא םירתומ
ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,םתוא ששמל רשפא-יאש םיניינע םנשי לבא .הרותה ךפיה והזש שרופמ ובש
וא ("םימש-תארי טימ טקעמש סע יצ") םימש-תארי לש חיר םהמ ףדונ םא ןיחבהל םילוכי
.ו"ח ךפיהה

םהילא סחיבש םיניינע המכו המכ םנשי אחישמד אתבקעד ןמזבש - "ןיאדו חרומ" ןיינע והזו
םימש-תאריו תווצמו הרותב םיפיסומ םה םא חירה שוחב שיגרהל ,חירה שוחב שמתשהל םיכירצ
אוה םייוסמ ןיינעש חירה שוחב םישיגרמ רשאכש - הז ךמס לע לעופב ןיד קוספלו ,ואל םא
.ודגנכ טלחהב םוחלל םיכירצ ,םימש-תאריל הריתס
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - י"חשת חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


ןומימ ןב השמ וניבר


תוצופתב תוריהמב הטשפתנש ימויה ם"במרה דומיל תנקת לע
חנ ינב תווצמ עבש תצפהמו הנקתהמ םיצצולתמה לע * לארשי
,ם"במרה לש ותוישיאל תויוסחייתה * םלועה תומוא ברקב
תרגיאמ עטק * םיאבה תורודלו ורודל ותמורתלו ותלודגל
תינרותה ותריציל וצרא לש העויס לע ,וקורמ ךלמ לא יברה
לודגה רשנה תדלוה-םוי - ןסינב ד"י תובקעב * ם"במרה לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה סחייתה (110 'מע א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת םירופיכה-םוי ברעב ותכרבב
:רמאו ימויה ם"במרה דומיל תנקתל

הבוט הגהנה' רבכ השענ לבא - הבדנ רותב םנמא ,הנורחאל קר לבקתנש רועישה
"איה הרות לארשי גהנמ" לש ףקות הזב שי ,אלימבו ,'םימעפ שולש יתגהנש
שגדומ הז רועישבש ... ם"במרב ימויה רועישה - (הרות םע רושקה גהנמ טרפב)
ןוצר ךותמ לבקתנ רועישה (א) ש - ןוויכמ , "ולש בק" לש הלעמה (רתוי)
הז רועישב סינכמ םדאהש ,ונייה ,ןידה-תרושמ םינפלו ,הבדנ רותב ,בוט
רועישש טרפבו (ב) ,(שולשמ רתוי "םימעפ שולש יתגהנ" ידי-לע) רדנ לש ףקות
.הרותב שדח רועיש רותב , הנורחאל שממ ...לבקתנ הז

...יתרעיש אל

םוי) 'תודיחי'ב ,ןוסבוקעי רעב-ןושרג 'ר יאנותיעה ינפל יברה אטבתה תניינעמ תואטבתה
םסרפתה הנכותש (ש"רהמ יברה תדלוה-םוי ינפל םוי - ה"משת רייא שדוח-שארד 'א ,ןושאר
:(13 'מע) ט"נשת ןוויסב ט"ימ 'הרושת'ב

לש ןפואב ש"רהמ ר"ומדא ירבדכ היה ם"במרה [דומיל תנקת=] ןיינע לכ ללכב
!תחא הנשב רבכ לבקתי ם"במרה דומילש יתרעיש אל - 'רעבירא הליחתכל'

:ןיינעמ טפשמ יברה ףיסוה ןאכ

.לעופ לע רבדמ אוה ;םשורב קסוע ונניא ם"במרה

?תויהל הלוכי הלווע וזיא

דומילל ,םייוסמ גוח דצמ המקש תודגנתה לע האילפ יברה עיבה (ל"נהל) וירבד ךשמהב
:ם"במרה

הלוכי הלווע וזיא .ם"במרה דומילל םידגנמ ואצמנ עודמ ,ןיבהל לגוסמ ינניא
ויהש ,'ןיליפת עצבמ' לע זרכוה רשאכ היה הזל המודב ?ם"במרה דומילב תויהל
עודמ ?הזכש ןיינעל םידגנמ םנשי עודמ ,ןיבהל לוכי ינניא .ודגנתהש הלאכ
םע תודיסח דומילל עגונב אלימ !?ידוהי דוע םע ןיליפת םיחינמש םהל עירפמ
תחנהב תאצמנ הלווע המ ךא ,תודגנתהל עינמה תא ןיבהל רשפא דוע ,םירוחב...
טושפ ?המ אלא ?ם"במרב ימוי רועיש דומילב וא םיפסונ םידוהי םע ןיליפת
רמול םה םיחרכומ והשמ תרמוא שטיוואבויל רשאכו ,שטיוואבוילמ ולהבנ
,תורבדה תרשע לש ןמויק לע זירכמ יתייה ול (:ךויחב ףיסוה יברה) .ךפיהה
...!העשת קר שיש םה ורמאי

:רפיסו ךישמה יברה

ויה תודסומה תקזחה רובע "טניו'ג"המ םיפסכ לביק ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
וששח הארנכ םה ;שטיוואבויל ךרד ףסכ לבקל וצלאייש הדבועהמ ודרחנש הלאכ
םימייוסמ םיפסכ חלש ר"ומדא ח"ומ ןכלו ...סרע'שטיוואבוילל וכפהי םמצעבש
היה ח"ומ .שטיוואבויל ידיסחמ ויה אלש םיחולש תועצמאב םיעודי הרות ינבל
יבר םע ,םייח-ץפחה םע ,םיגוחה לכמ לארשי ילודג םע תודידיבו תעדה בוריקב
וחכנ םהמ םיברו םיגוחה לכמ לארשי ילודג ונמזוה יתנותחל .'וכו רזוע םייח
.לעופב הב

...חינמ היה אל ם"במרה

דחא רפס תוחפה-לכל דמלש דחא ףא אצמי אל ם"במרה דומילמ "תונציל" םישועש ולא לכ ןיב"
ה"משת רמועב ג"ל תודעוותהב יברה עבק ךכ - "ופוס דעו ותליחתמ ם"במרה ירפסמ
.(2008 'מע ג ךרכ ה"משת 'תויודעוותה')

:ריבסה יברה

..."תונציל" תושעל לוכיש םג המו "רועיש" רמול לוכיו ,"בוט שאר" ול שי
יפכ תמאה תא רמול םינכומ ויהי ובש עגרב ,תמא לש עגרב והוספתי םא לבא
תוכלה דמל אוה ... !"םלועמ םירבד ויה אל"ש ררבתי - "אילג אימש יפלכ"ש
לע ם"במר דומלל לבא ,ם"במרה ירפס ד"ימ דחא לכב וליפא ןכתייו תודדוב
רפס" :ומכ ,"טפשמ ןשוח" ינידל ךיישה רפס ,דחא רפס תוחפה לכל ,רדסה
!ופוס דעו ותליחתמ ,ולוכ ודמלש דחא רפס אצמת אל - "ןיקיזנ

:יברה ריהבה ךשמהב

ותואל היה ול :תוטשפב וניה ךכל הנעמה ירה ?וז העיבקל תואדווה ןיינמ
ם"במרה היה אל - דחא קרפ דומיל ידי-לע וליפא - ם"במרה םע רשק ידוהי
לכמ רתוסה - "הכלה וז 'יוה רבד" - ם"במרה דומילמ "תונציל" תושעל וחינמ
...!"תונציל" לש ןיינעל לכו

!?ם"במרל םיגעול

(942 'מע ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
תווצמה 'ז תא םייקל םלועה תומוא לע העפשהב קסועש ימ לע "םיגיעלמ"ל יברה סחייתה
:רמא ראשה ןיב .ןהב ווטצנש

השמ הוויצ"ש ורפסב ןיד-קספ קספש) !!!ם"במרה יפלכ - ?געלה הנפומ ימ יפלכ
ינב ווטצנש תווצמ םהילע לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ וניבר
(!"חנ

רפס רביח אוהו ,תורודה לכב ןהו ורודב ןה "םיכובנ הרומ" אוה ם"במרה
בתכש ומכו ,"הרות הנשמ" םשב ורפסל ארק ם"במרהש ךכ ידכ דעו ,םיניד יקספ
ארוק םדאש יפל "הרות הנשמ" הז רוביח םש יתארק ךכיפל" :ורפסל ותמדקהב
וניאו ,הלוכ הפ-לעבש הרות ונממ עדויו ,הזב ארוק ךכ-רחאו ,בתכבש הרותב
."םהיניב רחא רפס תורקל ךירצ

,הילטיא ,ןמיתב - תונוש תוליהקו תונידמב דומילה רדס םנמא היהש יפכו
לש ורפס םידמול ויה הז ירחאל דימו ,בתכבש-הרות םידמול ויהש - דועו
םיעיפומ םהבש ם"במרה לש ורוביחמ םיסופד המכו המכ םיאורש יפכו .ם"במרה
דומלל ולכויש ידכ - ('וכו םינמז רפסבו ,עדמה רפסב) דבלב תוכירצה תוכלה
.תוכירצה תוכלהה תא

לכל רפעכ ישפנו"ד ןפואב ם"במרה לש ותונתוונע לדוג םע דחיב :רמולכ
לש ןיינע לע ול וריעי םא הצורמ היהיש ויתורגיאב בתוכש יפכו ,"היהת
- לעופב השעמל עגונב ןיד-קספ תודוא רבודמ רשאכ ,הז םע דחיב - 'וכו תועט
-לכ) לבקתנ אל םנמאש) םשב ורפסל ארקש דע ,לודג יכה ףקותב ם"במרה גהנתה
!ורפסל ותמדקהב שוריפב בתוכש יפכ ,"הרות הנשמ" (לארשי תוצופתב (ךכ

תרתוימ - רואיבה תוכירא

תחמש תודעוותהב ,לשמל ,ךכ .ם"במרה לש ותלודג לע תובר תויונמדזהב יברה אטבתה דועו
:רמא ,(33 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת הבאושה-תיב

ןדידל אלו ,הזה רואיבה תוכירא תרתוימו ם"במרה לש ותלודג העודי ,ללכב
חמצ"ה ר"ומדא בכעתמ המכ דע וניתוארב :הפדעהל אלא הז ןיאו .קוקז אוה
םהשכ םג ם"במרה לש תויואטבתהו תונושל ריבסהל לדתשמ ,עגייתמ ,"קדצ
- "הקזחה די" רפסל עגונב ןכש-לכמב ןבומ ךכמ ,"םיכובנ הרומ" רפסב םיאבומ
.ולש - "הרות הנשמ

םיפוגהו תומשנה אפור

היהש ם"במרה" :יברה אטבתה (512 'מע ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת תנשב תודעוותהב
."םיפוגהו תומשנה אפורו ,'םיכובנה הרומ'

םיאבה תורודה לכלו ורודל םיכובנ הרומ" :(םינוש תונונגסב רוזחי הילע) תפסונ תואטבתה
.(277 'מע ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש - ח"כשת זומת ב"י) "וירחא

'מע ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש - ח"לשת ןסינב ג"י תודעוותהמ) תדחוימ תואטבתה דועו
:(173-174

רקוח תויהל רמייתמ ונניאש ימב רבודמ םא ףאו] ם"במרה והימ םיננובתמשכ
לש תונוכת המכו-המכ-תחא-לע ;'וכ םדאה שפנ תונוכת לע עדוי וניאו תושפנ
ןכתיי אלש הנקסמל עיגי הלק יכה תוננובתהב וליפא ירה [ם"במרה ומכ םדא
רוביחה תא היגי 'וכו םלשומ ונניאש רוביח רבחי ם"במרה ומכ םלשה םדאש
...!ונמסרפיו

םיאיבמ םהירחאלשו םהיניבש םיאישנה ראשו קדצ-חמצה ,ןקזה ר"ומדאש םיאורו
,אדירג שוריפכ אלו תאז םישרפמו "םיכובנ הרומ"המ תוטישו תועד המכו המכ
הרות-יטוקילב המגודכ - תודיסחה תרותב םיפסונ תודוסי ךכ-לע םיססבמ אלא
ירבד דוסי לעש יבו'צוגורה ןואגה לצא טרפבו ,הכלהב םג ךכו ידוקפ תשרפ
!הרותבש הכלהה קלחב םיניד-יקספ דסיימ "םיכובנה הרומ"ב ם"במרה

"תורודה לכבו ורודב"

תעיבק יבגל הלאשב וילא הנפש לואירטנוממ ידוהיל תרגיא יברה רגיש א"משת בא-םחנמב ד"כב
ם"במרה ירבד תרכזה ךות ,ראשה ןיב ,יברה בתוכ ותרגיאב .הארונה האושל ןורכיז םוי
:(120 'מע ,ל"ז לדנימ נ"רה ריכזמהל ,רוא יצוצינ)

אלש הרצ לכל עגונב ,תורודה לכבו ורודב םיכובנה הרומ ,ם"במרה ירבדכו
ולא םימי וכפהיי" ףוס-ףוסו םימשה ןמ ומחוריש הנווכהש ,םולשו-סח אובת
ןתליחתב ם"במרהל תוינעת תוכלה האר) "החמשו ןושש ימיו םיבוט םימיל
,הלוטיב ןפוא ןכ םג עודי אליממו ...העודי ירה תולגה תביסו ...(ןמויסבו
המילשהו תיתימאה הלואגב ןילאגנ ןה דימ הבושת ןישוע לארשי ם"במרה ןושלבו
.ונקדצ חישמ ידי לע

ןמז לכב הפקת העיבקה

אטבתה (רבעש ןויליגב הז רודמב האבוה - ל"שת ערוצמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב) םעפ
:יברה

,עבוק [ץראל-ץוחל לארשי-ץראמ האיצי רוסיא יבגל םיכלמ 'לה] ם"במרהש המ
קר אלו ,ומצע חספה גחב םג ,חספה גח ינפל םג הז ירה ,דומללו תבשל שיש
['וכו םיצורת ץורית ,תוישוק תושקהלב] םיקסוע חספבש תורמל ;חספ ירחא
...!'וכו דומללו תבשל - הרותה דומילב םיקוסע תויהל םהילע

"לודגה אפורה"

ג"סשת ינש רדאב ו"כ םוימ יקצירטסיב תחפשמ לש הרושתב) הנורחאל םסרפתה דחוימ רופיס
ללפתהל תוגרדמב תדרל ונממ ענמש רבד ,לגרב היעב יברל התיה ו"משת תנשב :(29-30 'מע
תיירק לש הבר ,יקצירטסיב יול ברה רשקתה הנש התואב חספה-גח ברעב .הטמל תסנכה-תיבב
קרוי-וינמ העדוה לביקש ול רמאו ,ץמח תקידב ירחא ,רעמוק לדנעמ 'ר ח"הרהל ,תפצב ד"בח
גחה לש ץחלה תורמל . 100$ לבקי הירבטב ם"במרה ןויצ דיל ללפתהל רחמ דריש ימ לכש
ךכ-רחא .תפצל ורזחו םיליהתה רפס תא םהיניב וקליח ,םשל ודריש םיניינמ ינש ונגראתה
דיל ותוכזל וללפתהש) יברל ךכ-לע ועידוה רשאכש ,ל"נה לדנעמ 'רל יקצירטסיב ברה רפיס
לוכי ינא זא ,'לודגה אפורה' לצא ויה םה" (ןושלה אלו ,ןכותה) אטבתה (ם"במרה ןויצ
היה אל וליאכ ,תוגרדמב תדרל ליגרכ יברה ךישמה זאמו ,"החנמל םויה תדרל [רשפא זא :וא]
.םולכ

וקורמ ךלמל בתכמ

ףסואמ - 991 ןויליג 'ד"בח רפכ') ה"משת תנשב וקורמ ךלמ ינשה ןסחל יברה בתכש םירבדמ
:ם"במרה תדלוהל הנש םישימחו תואמ-הנומש תואלמב (154-155 'מע - לדנימ נ"רה ריכזמה

ינפמ ,ותחפשמ םע ,הסחמ אצמ ם"במרה םשש ,ספ ריעבו ,[וקורמ=] םכלש הנידמב
,האופרב ולש עדיה תא חתפל תונמדזהה ם"במרהל התיה ספב ,תיתד תונלבוס-יא
רשאכ ,בוט ןפואב ונימיל ודמע רשא ,םיבושח םיברע םיאפור םע הלועפ ףותישב
ןידאלאס ןטלוסה לש ישיאה ואפורכ ןהכל ארקנו ריהקב רבד לש ופוסב בשייתה
בותכל ךישמהל לגוסמ היה ם"במרה ,ןטלוסה לש ותונורטפ תחת .הכולמה תחפשמו
םיללוהמה ברקב טלוב םוקמב ותוא וכיז רשא ,תירבעו תיברעב ויתוריצי תא
.םינמזה לכב םדא-ינבבש

:תואבה תורושב המתחנ תרגיאה

הנשמ" ,ולש הכלהה רפס תא םייסמו חתופ ם"במרה ובש אשונב םייסל יל השרוי
;ישונאה ןימה דיתעל סיסבה איה תוקולאה לש העידיהש ךכל סחיב ,"הרות
קר אלא ,תומואו םידיחי ןיב תורחת אלו האנק םוש ןיא ובש ילאידיאה םלועה
.דחא 'ה תחת בל-בוטו קדצ ,םולש
תודיסחה ינייעממ


חספה גח


"המר די"ו "ןוזפיח"

םתלכאו" ,ןוזפיחב םירצמ תאיצי התיה ,דחא דצמ .וכופיהו רבד םיאצומ ונא םירצמ תלואגב
ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה -יכלמ-ךלמ ,אסיג ךדיאמ ."םעה חרב יכ" ,"ןוזפיחב ותוא
יננעב ופקוה םירצממ האיציה רחאל דימו ;המילש הלואג ,"המר דיב" ,םלאגו םהילע הלגנ
.דוע וזפחנ אלו דובכ

לארשי -ינב וגהנ םנמא ךכ .דימ "חורבל" הבוח ,ערה ינפמ ששח שי רשאכ :אוה ןיינעה
די" לש ןפואב גוהנל שי הז םעו .םירצמ עורמ ררחתשהל תונמדזהה םהל הנתינ ךאש עגרב
.השודקו בוט יניינע לכב "המר

רבדה ןיא - "הנצימחת לא ךדיל האבה הווצמ" ירהש ,תוזירז השורד "בוט השע"ב םג יכ ףאו
.ערה ינפמ ונחרבב טוקנל ונילע הבש ןוזפיחה תדימל המוד
(ו"משת ןסינ שדוח-שאר בתכממ)


םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,רמאנכ ,הדיתעה הלואגל םירצמ תלואג ןיב םייוסמ ןוימד שי
המכ הנה ."לאגיהל ןידיתע ןסינבו ,ולאגנ ןסינב" ,ל"זח ורמא ןכ ומכ ."תואלפנ ונארא
.תולואגה יתשל תופתושמ תודוקנ
אל ,הדיתעה הלואגב םג ןכ ,רוחאמ ידוהי ףא רתונ אל םירצמ תאיציבש םשכ :םעה לכ תלואג
.תולגב ידוהי ףא ראשיי
םויה םצעב" - דחא רוביצו דחא םע םידוהיה לכ תויה שגדוה םירצמ תאיציב :דחא רוביצ
האלמ תודחא לע איה השגדהה ,הדיתעה הלואגב םג ךכ ."םירצמ ץראמ םשה תואבצ לכ ואצי הזה
הדוגא ןלוכ ויהיש דע ןילאגנ לארשי ןיא" ;"הנה ובושי לודג להק" - "לארשי ללכ" לש
."תחא
(ב"משת ןסינב א"י בתכממ)


ינחור דובעישמ תוריח

שפנהו ףוגה דובעישמ האיציה םג אלא ,ימשג דובעישמ תוריח קר אל איה םירצמ תאיצי
תדחוימ רשוכ-תעש אוהו "ץקה עיגמ" םוי לכב ןכש ,תידימת תויהל הכירצ וז האיצי .תימהבה
.וז האיציל

םינבו ,"תורוקמל הביש" לש הבחר העונת הרצונ - הרידנ רשוכ-תעשל ונא םידע וננמזב
תאמוט"מ ידוהיה תא "שרגמ"ש אוה יוגה תחא-אל רשאכ) הרזח ךרדה תא םישפחמ וקחרתהש
ןויסינה .תורשפ אלל ,איהש תומכ תמאה תא עומשל םיצור הלא םיגוח .(תינרדומה "םירצמ
וז רשוכ-תעש לצנל שי .היתווצמו הרות לש ,תיתימא תודהימ רתויב עפשומ רעונה יכ דמיל
.האולימב
(ג"כשת ןסינב אי בתכממ)


ןוחטיבה תדימ תוכזב

ךתכל ...ךיירוענ דסח ךל יתרכז" :ה"בקהב לארשי לש םנוחטיב תא ונל ריכזמ חספה גח
תכרב תא רשב יניעב ואר ,לודגה םנוחטיב תא לארשי וארהשכ ."העורז אל ץראב רבדמב יירחא
.דועו םירמ לש הראב ,ןמה - 'ה

ןוחטיבה תדימ ףקותו ,ולא םיניינע םישדחתמו םיררועתמ ,הזה ןמזב םהה םימיב ,הנש לכב
.תוינחורבו תוימשגב - ךרטצמה לכב 'ה תעושי תא ךישממ
(1297 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


םירצימה לכמ ררחתשהל

.רתויב הלודגה הדימב הנומאל קקזנ אוה רשאכ ,רתויב םישק םיאנתב םעל ושענ לארשי-ינב
םע העינהש ,וז הנומא הלודג המכ .םתנומא החכוהו םתווקת המשגתנ רצק ןמז ךותב ,לעופב
תאצלו (הפוקת התוא יגשומב) רתויב תחתופמ הנידמ בוזעל ,ויפטו וישנ ,וינקז םע ,םלש
."ברקעו ףרש ,שחנ םוקמ" ,רבדמל

הקזח הנומא ידי-לע .םירצמ תאיצי תא שדחמ "תויחל" םדא בייח םוי לכבו רוד לכב
.ץוחבמו תיבמ ,לובגו רצימ לכמ ררחתשהל רשפא ,םירצמ ץראמ ונתוא איצומה ,ה"בקהב
(248 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל)


הצקה לא הצקה ןמ

םדב ץחרתהש ןדור לש ותטילש תחת ,הנממ חרב אל דבע ףאש הנידמב דבעושמ היה ידוהיה םעה
אצי הליל ךותב ךא .השקה דובעישהמ םיצוצרו םירובש ,םידורמ םיינע ויה םה .לארשי ידלי
.לודג שוכרבו המר דיב ,תוריחל םעה לכ

,האמוט ירעש ט"מב םיעוקש לארשי ויה םירצמב .ינחורה רושימב םג שחרתה המוד יוניש
."ךיקולא 'ה יכונא" ,הרובגה יפמ ועמשו יניס רה תולגרמל ובצינ םירופס תועובש ךותבו

רסח הארנ בצמהשכ םג .הצקה לא הצקה ןמ יוניש רתויב רצק ןמזב רובעל לגוסמ ידוהי
,רצעיהל ןיא ."לודג שוכרב"ו "המר דיב" לש ןפואב ,רצימהמ תאצל לדתשהל וילע ,הווקת
דע ,ל-א תיב הלועה ךרדב ליח לא ליחמ תכלל ךירצ .רבעה יגשיהב קפתסהל ףא וא ,ססהל
."ךיקולא 'ה יכונא" תעימשל
(ט"ישת ןסינב א"י בתכממ)


הרותל םילגוסמ םימי

:תוביס המכמ ,הרותה דומילל דחוימב םילגוסמ חספה ימי

םירצממ םעה תא ךאיצוהב" - הרות-ןתמ התייה םירצמ תאיצי לש הרטמהו תילכתה ,תישאר
."הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת

."הרות דומלתב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא"ו ,"וניתוריח ןמז" אוה חספ ,תינש

תרבידו" - הרות ירבדב רבדלו חושל ךירצ םדא ירהו ,"חס הפ" ןושלמ אוה חספ ,תישילש
."םב

,הלעמלמ עויסו חוכ םינתונ ולא םימיב .הרות דומילל דחוימב אופא םילגוסמ חספה גח ימי
דצמ ןכש .דעומה -לוח ימי יבגל דחוימב םירומא םירבדה .תדחוימ החלצהב היהי דומילהש
,בוט-םוי תחמש לש בויח (ךכ-לכ) םהב ןיא ,ינש דצמו ,הכאלמב םירוסא ולא םימי םג ,דחא
.הרותב קוסעל יאנפ רתוי שיש אצמנו
(268 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)
רודו רוד תורצוא


חספ-לש-יעיבש


דעוותהל וגהנ

.יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ונמזב ליחתה חספ-לש-ןורחאב דעוותהל גהנמה

ידעומ לכב גהנ ןכ .העש יצחכ בשוי היהו חספ-לש-ןורחאב דעוותהל אצוי היה ש"רהמה יברה
.תודעוותהל םיעובקה םידעומהמ דחא היה חספ-לש-ןורחאו ,העש יצחכ בשוי היהש ,תודעוותהה
(236 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


תולילה ינשב רע

םינש המכ םגו ,(ש"רהמה ר"ומדא ק"כ) ויבא ייחב ךרבא ותויהב ,גהונ היה ב"שרה יברה
היהו .חספ-לש-ןורחא לילבו חספ-לש-יעיבש לילב - תולילה ינשב רועינ תויהל ,ןכמ רחאל
.הבחרה ךותמ תאז השוע
(276 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


תונוש תוליבט

ברע לש הרהטה תליבטמ הנוש התיה חספ-לש-יעיבש ברע לש הרהטה תליבט ,ד"בח יאישנ לצא
.םירופיכה-םוי ברעו הנשה-שאר ברע לש הרהטה תליבטמ םג ףאו ,םירחא םיגח יברעו תבש
תומלועה לש תוריפסב םיללוחתמה םינינעב הרושק חספ-לש-יעיבש ברעב הרהטה תליבט
.לארשימ דחא לכבש המשנה תוגירדמבו םינוילעה
(85 'מע ג"שת תוחישה-רפס)


תוכיראב תודדובתה

.דעומו תבש ברע לכב הכורא העש דדובתהל גהנ ב"שרה יברה :צ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
תונוש תולובחתב .העש התואב ורדחל סנכיהל שיא ביהרה אל ,הרוגס התיה אל תלדהש תורמל
ןמזמו ,םיבהל ושדוק ינפו תורוגס ויניעו בשוי אוהשכ ,ותודדובתה תעשב ותוארל ידיב הלע
.ותודדובתהב ךיראמ היה חספ -לש-יעיבש ברעב .הדירצ עבצאב הכמו שרח ןגנמ ןמזל
(87 'מע ג"שת תוחישה-רפס)


םילודג םייוליג ואר

רשאמ רתוי ,םילודג םייוליג חספ-לש-ןורחאבו חספ-לש-יעיבשב ואר ד"בח יאישנ לצא
.םירופיכה-םויו הנשה-שאר לש םייוליגה

יברהש םירופסה םיליהתה יקרפ .םעמ לדבומ ,הלדבהה ןיינע תא ושיגרהו ואר הנשה-שארב
,ושדוק ינפ לע ךוסנ היהש קומעה ימינפה ןורבישה ,תיברע תלפת תעשל דע רמוא היה ב"שרה
ר"ומדא לש עודיה ונוגינ תיוולב ,תיברע ללפתהל דמעשכ דחפהו ארומה ,ומרזש םדה-תועמד
הנשה תארקל הווקתהו תפלוחה הנשהמ תודרפיהה תופקתשמ ןהבש ,תועונתה יתש לעב ןקזה
.םידעומה לכב תולגתהה ןכו ,הטמה לעש עמש תאירקב הדובעה תא םיאור ויה ;האבה

םישגרומ חספ-לש-יעיבש לש םייוליגה .ירמגל םירחא םייוליגה ויה חספ-לש-יעיבשב ךא
בורקה שפנה קלחב ושגרוי םייוליגהש ,איה הדובעה .המשנה תוגירדמב ידוהי לכב תוימינפב
.םינפ-לכ-לע ישפנ יוליגב דחא לכב תוימינפב ושגרוי םייוליגהש ,שפנה תוחוכל

שח אוה ,ותיא הרוק המ עדוי וניא ומצע םדאה .תולגתהב איה שפנהש המ אוה שפנה יוליג
תוחוכב תוחתפתהל םרוגה ,םמורמ חור-בצמב אטבתמ יונישהו ,יוניש וב ללוחתמש שיגרמו
.שפנה ישוחו
(87 'מע ג"שת תוחישה-רפס)


הייפיצ תררועמש הלאש

עודמ םיראבמ ויהו ,"ונייחהש" תכרב תרימא תודוא חספ-לש-ןורחאב רבדל וגהנ ד"בח יאישנ
.חספה גח לש םינורחאה םימיב ונייחהש םירמוא ןיא

םיאצמנש ןמז לכש ינפמ - אוה חספ לש םינורחאה םימיב "ונייחהש" םירמוא ןיאש םעטה
ךכ לע רובידהש ,אצמנו .הדיתעה הלואגב רושקה רבד לע "ונייחהש" ךרבל ןיא ,תולגב ןיידע
אטבמ - הדיתעה הלואגה לע "וניייחהש" ךרבל ןתינ אל ןכלו תולגב ןיידע םיאצמנש -
,"ונייחהש" תכרב תודוא רבדל ד"בח יאישנ וגהנ ןכל .הלואגל הייפיצהו הקושתה תא ררועמו
.חישמה תאיבל הייפיצהו הקושתה תא שיגדהלו ררועל ידכ

םירמואש ומכ ,"ונייחהש" םירמוא ןיא עודמ :לאוש אוה .טושפ ידוהיל םג ךייש הז ןיינע
?בוט-םוי לכב

והזש ךל וריבסי זאו ,עודמ לאשת התאש ידכ "ונייחהש" םיכרבמ ןיא :ול םירמוא הז לעו
הז ידי-לעו ,הדיתעה הלואגה לע "ונייחהש" ךרבל ןיא ןכלו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ינפמ
.הדיתעה הלואגל הייפיצבו הקושתב ררועתת
(ג"משת חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)


לדבומו ינימש

םיכייש םניא םלוככ םבור - חספ-לש-ןורחאב ד"בח יאישנ ידי-לע ורמאנש תודיסחה ירמאמ
תבשהו ,חספ-לש-יעיבש ,חספה גח לש םינושארה םימיד םירמאמה .וז הפוקתד םירמאמה ךשמהל
םה םלוככ םבור - חספ-לש-ןורחאד םירמאמה ןכ-ןיאש-המ ,דחא ךשמהב םה - חספה גח רחאלש
."ךשמה"ל םיכייש םניאו ,ומצע ינפב ןיינע

לעמש ,ומצע ינפב םוי אוה ,חספ לש ינימשה םויה ,חספ-לש-ןורחא ,ןכש - תאז ראבל שיו
.הז םויב םירמאנה הרותה ירבדב םג אופא אטבתמ רבדה ;"ףקיהה ימי תעבש"ל
(מ"דשת חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"לשדוק-תבש
דעומה-לוחד 'ב ,ןסינב ז"י

תקולחמ שי .ןסינב ז"י ליל תליחת דע הזה ןמזב ףא 'שדח' לוכאל רוסא :'שדח' רוסיא
ד"בח ידיסח ןיב קיתעה גהנמה .(ק"האל העיגהשכ טרפבו) ל"וח תאובת תודוא םיקסופב הלודג
וירצומו חמקה ,ונתעידי בטימל .םיגוחה לכמ הזב םירהזנ םיבר םויכו ,'שדח'מ רהזיהל היה
םינשב םייקנ ,םילשוריב 'תידרחה הדעה'ו קרב-ינב ד"בא א"טילש אדנל ברה תחגשהבש
.ירמגל הז ששחמ תונורחאה

.'שדוק-תבש לש רנ קילדהל' תוכרבמ :רנה תקלדה

.'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא :החנמ

ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא 'םולשב יאוב'ב .'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.'אוביו הלעי' םירמואו ,תבש לש תיברע .ליגרכ םיכישממו ."הנירב" םירמוא

.שחלב - 'אתדועס איה אד' 'דודל רומזמ' ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' תרימא

דעומה-לוח תבשבו ,(תוכאלמ המכב רתומה) דעומה-לוחבמ הלודג גחה תחמש בוט-םויב :החמש
תוחיש-יטוקיל) ןהילע לטומ שפנ-לכוא תנכה לועש ,םישנל טרפבו ,רתוי דוע החמשה הלודג
.(420 'מע די ךרכ

תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .ללה יצח :תירחש
;שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ."יילא רמוא התא האר" אשית
הרטפה .הלילגו ההבגה ;לומתאד יעיברל ומכ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב ;הלילגו ההבגה
שדקמ'ב םתוחו ,בוט-םוי ריכזמ וניא הרטפהה תוכרבב ."'ה די ילע התיה" :זל לאקזחיב
.תבש תונברק םע ,דעומה-לוחד ףסומ ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי .דבלב 'תבשה

.'תלוס תחקלו' םירמוא

,"ןפגה ירפ ארוב"מ ץוח ,שחלב - 'ןכ לע' םג - ולוכ ,'דודל רומזמ'מ :םויה שודיק
.ןבומכ

.'ירחא' תשרפב הרותב םיארוק :החנמ


ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ןסינב י"ח

ההבגה ,השרפה ףוס דע ,"יל שדק" ,אוב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.שידק יצח ,לומתאדכ "םתברקהו" סחניפ תשרפב יעיברה הלוע ינשה רפסבו ,הלילגו


ינש םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ןסינב ט"י

-רפסבו ,הלילגו ההבגה ,"ףסכ םא" םיטפשמ תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרות-רפסב
.שידק יצח ,לומתאדכ יעיברל ינשה הרות


ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ןסינב 'כ

רבדמב ...רבדיו" (ינש חספ תשרפ) ךתולעהב תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.שידק יצח ,לומתאדכ יעיברל ינשה הרות-רפסבו ,הלילגו ההבגה ,"יניס


יעיבר םוי
חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ

.תבש ברעב ומכ בוט-םוי ברעב הקלדהה הליחתכל םידקהל ונגהנמ :בוט-םוי רנ

.גחה ינפל הקלדוהש שאמ שודיקה ינפל קילדת ,העיקשה םדוק הקילדה אל םא

.שודיקב אלו תורנה תקלדהב אל "ונייחהש" םיכרבמ ןיא

התיה ובש ןוויכ ,חספה ימי ראש לש וזמ הלודג (חספ-לש-ןורחאו) חספ-לש-יעיבש תחמש
קדצ-חמצה םשב ורסמש שי .לארשי תומשנ תדיל התיה אקווד זאו ,םירצמ תאיצי ןיינע תומילש
.'ןיביבח ןיעיבשה לכ'ד הגרדה אוה חספ-לש-יעיבשש

תועובשה גחב ןכו) חספ-לש-יעיבשב תכלל ,םינש המכו המכ הז גיהנה ר"ומדא ק"כ :הכולהת
המכו המכב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבבש לארשי-ינב תא רקבל 'הכולהת'ב (תרצע-ינימשבו
,(תונוכש ראשבש לארשי-ינבמ םיבר םע תודחאתהה ידי-לע) גחה תחמשב ףיסוהל ידכ ,תונוכש
תוימינפו הרותד הלגנ ,("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ") הרות ירבד תרימא ידי-לע טרפבו
.הרותה

הז הליל לכ רועינה] םידעוותמו הרות דומילב םיקסוע ,הלילה לכ םירועינ שטיוואבוילב
'מע ב"שת ,1 'מע ו"צרת ש"הס האר .הטימה-לעש עמש-תאירק אורקל ךירצ ןיא - ב"ויכו
.[100

תא הז לילב דומלל צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה םעפ .רתסנו הלגנ ,םירועיש המכ םידמול ויה
רמאמה תא דומלל ,הרוה תרחא םעפו .(ב,זט) הרות-יטוקילבש 'סוניו האר םיה' ה"ד רמאמה
.(ד,זט) 'ףינהו' ה"ד וירחאלש

ףסונ ,רע ראשיהל=) המצעלשכ הבישיה" חספ-לש-יעיבשבש ,רסמנ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא םשב
."ןיינע ןכ-םג איה (דומילה לע

תודימ הרשע-שולש ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח :תירחש
םיארוק ןושארה רפסב .'וכו הימש ךירב ,יתליפת ינאו ,םלוע-לש-ונוביר ,(תחא םעפ)
."ךאפור 'ה ...חלשב יהיו" חלשב תשרפב םילוע השימחל

יגהנמ רצוא'ב איבהש תואחסונה יתש יפל ,גוהנכ תדחוימ הניגנב תורמאנה םילימה ןלהל
:םיעבורמ םיירגוסב ןאכ וסנכנ ןהיניב םיקוליחהו ,'ה םש םהב שיש םיקוספב ןבור ,'ד"בח
יל-א הז] ,םיב המר ובכורו סוס ,ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,(ינשה) םלאמשמו םנימימ
,אלפ השוע תוליהת ארונ ,בייוא ץערת 'ה ךנימי ,ומש 'ה ,והנממוראו יבא יקולא [והוונאו
השביב וכלה] ,דעו םלועל ךולמי 'ה ,תינק וז םע רובעי דע ,[ךשדק הוונ לא ךזעב תלהנ]
.[םיב המר ובכורו סוס (...םירמ םהל ןעתו) ,םיה ךותב

.שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ .םידמוע - םיה תריש תאירק תעב
תולעהל ןיא ,קחדה תעשב םג) דעומה-לוח ימי לכבכ ,"םתברקהו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
."דוד רבדיו" הרטפה .(ריטפמל ןטק

.רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה-ץעב זוחאל וגהנ וניאישנ וניתובר :תומשנ תרכזה
תתימל הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב .תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומא וא ויבא
."תינולפ

.ףסומ תליפת .וללהי .ירשא .תאז רמוא תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

אבסה ק"הרה לש 'קאזאק פוה' ןוגינה תא םינגנמ ויה חספ-לש-ןורחאבו הרות-תחמשב
.וללה םידעומה תודוקנ ,ןוחצינו החמש לש ןוגינ והזש ןוויכ ,הלופשמ

"חישמ לש דוקיר" ודקריש תורוהל חספ-לש-ןורחאב גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.ןכ הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םגש םימעפ ויהו ,("ץנאט ס'חישמ")

תארקנ התיהו (ל"וחב) חספ-לש-ןורחא םויב תישילש הדועס לכוא היה בוט-םש-לעבה וניבר
.חישמה תראה יוליג ריאמ הז םויבש םושמ ."חישמ תדועס" ולצא

תוסוכ עברא .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גיהנה ,וז הדועסב תוסוכ 'ד תותשל עובק גהנמ
טעמ התשי ,ול השקש ימ .לארשי תא תוקשהל ה"בקה דיתעש המחנה תוסוכ עברא דגנכ ,ןיי
.תפסונ סוככ ול בשחייו םעפ לכב תצק ףיסויו

תוריהז לש ןפואב [היהי הז לכש] - אטישפו ,'םייחל' רמול רשפא תוסוכה עברא רחאל םג
וא ,וכרע-יפלש תוסוכ חקיש הז ידי-לע ,יוצרה ךפיהו יוויצה ךפיה ,םולשו-סח ,תורכישמ
.הזב אצויכו סוכ בור התשיש

."חספ-לש-יעיבשב (תוסוכ עברא םיתושו) חישמ תדועס םילכוא לארשי-ץראב"

.(הירחאל - ףידעו) החנמ תליפתל ךומס - רחואמ הדועסה תא ללכ-ךרדב םיכרוע ,השעמל

הרוהש רדסה פ"עו וניאישנ וניתובר ינוגינ םינגנמו ,םע בורב וז הדועס ךורעל םיגהונ
תועונת 'ג ןוגינ .ןוגינה לעב םש םיזירכמ ןוגינ לכ ינפל .ה"רד תויודעוותהב יברה
יל-א ,(צ"מאהדא) צ"מאהדא תלהקמ ןוגינ ,(ז"הדא) ונכלמ וניבא ,(ז"הדאו מ"הה ,ט"שעבהל)
התא ,(צ"יירה) ינוניבה ,(ב"שרה) הנכה ןוגינ ,(ש"רהמ) רעבירא הליחתכל ,(צ"צה) התא
.(יברה לש ויבא - צ"יולרה) תופקה ןוגינ ,(יברה) העישוה / וניקולא אוה / ונתרחב

ו"משת םינשה טעמל) תולודגה תויודעוותהה ףוסב רדסה היהש יפכ םינגנמ הז ירחאל
.יצירושז עינ ,תובב 'ד ,הנכה ןוגינ :(ךליאו

םמצעל םינב) תווצמ ליג ינפלש לארשי ידליל תוביסמו םיסוניכ ךורעל שי :'ה תואבצ
-תריסמו םירצמ תאיצי תועמשמ תא םהל ריבסהל ,חספ-לש-יעיבשב שדוקה-ץראבו (ןמצעל תונבו
-ןתמל דעו םיה תעיקב תא איבהש המ ,הרות-ןתמל עיגהל ידכ םיב רובעל זא לארשי לש םשפנ
תא םירהממו םלועה םויק םיקזחמ הז ידי -לעו ,חישמ תדועס םע םרשקל ןוכנו יאדכו ,הרות
.תולגה ץק


ישימח םוי
גח-ורסיא - ןסינב ב"כ

.הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,םינעתמ ןיא

.'ךנעי ...חצנמל'ו ןונחת םירמוא ןיא ,רייא שדוח-שאר ירחא דע

ונגראי חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,םינש המכ הז ,גיהנה" ר"ומדא ק"כ :הרות סוניכ
אלקש המכו המכ ובש ,קוחרמ םג וילא עיגהל ולכויש ןפואבו גחה רחאל דימ ,'הרות סוניכ'
הרות לביק השמ'ד ןיינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב יכ ,הרות ירבדב םילפלפמו אירטו
ןמזה והז אליממו ,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות 'יניסמ
...הרותה דומילב ףיסוהל םיאתמה

דואמ בוטו ןוכנ רבדש ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב םידוהי ררועל יאדכ ,הזב ףיסוהל ידכו"
ירחאלש םימיב וא ,האבה תבשב םינפ-לכ-לע וא ,הז עובשב ולא םימיב 'הרות סוניכ' וכרעיש
ופיסוי - הרות סוניכ רבכ םיכרועש תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז
...תוכיאבו תומכב ,הזב

-לע אוה תאז חיטבהל םיעצמאה דחאו ,'הברה םידימלת ודימעהו' םג איה םיסוניכה תילכת"
."('האנ וידו האנ ףלקב') םיסוניכב רמאנה תספדה ידי

הריפסה ימי יגהנמ

םירשע לע םהב םילבאתמו ןיד ימי םהש יפל ,תרצעל חספ ןיב םישנ םיאשונ ןיא :ןיאושינ
.ולא םימיב ותמש אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו

."רמועב ג"לל רוא ,הלילב אלו רמועב ג"ל םויב םתושעל שי" - רמועב ג"לב ןיאושינ רבדב
ףא א"יו ,הדועסה הרחאתנש עריא םא ךא ,ד"ל ליל ינפל הדועסהו הפוחה תא רומגל ולדתשי]
ג"ח חספ 'לה לאירבג-יעטנ ,חער 'מע תועובשל חספ ןיב - הלילב התושעל םילוכי ,הפוחה
.[נ"שו זיר 'מע

יברה ףידעה (חיש 'מע ,ח ק"גא) ורבע םינשב - ךליאו ןוויס שדוח-שארמ ןיאושינ רבדב
םיכסהו ריתה ,עודיכ םיכיראתבש תולבגהה תא לטיבשכ תונורחאה םינשב ךא ,גח-ורסאל תוחדל
.השעמל ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה הרוה ןכו ,זא ןיאושינ ךורעל

.רמז-ילכו תולוחמ ,םידוקיר אלב םיכודיש-תדועסו םיכודיש תושעל רתומ

."תורתי תוחמשו תולוחמ ,םידוקיר" ילב לבא ,תושר-תודועס ךורעל רתומ

.עובשה ימי ראשבמ רתוי שדוק-תבש יאצומבו שדוק-תבש ברעב הזב לקהל ןיא

'תולוחמ'ה ףאו ,לוקמשרב ףאו הפב םיידיסח םינוגינ רמזלו דעוותהל וגהנ ,תאז םע
.םירסוא ןיא תודעוותהבש

.גוהנכ ,תולוחמבו םיפותב םג םיריתמ הרות-רפס תסנכה

ברע דע ,רמועב ג"לב וליפאו ,תירב ילעב םג ,םירפתסמ ןיא ,ל"זיראה יפ-לע :תרופסת
.םינטקה תא םג הז ןיינעב ךנחל גוהנ .תועובש

םאו) רמועב ג"לב הושעי - רמועב ג"ל דע לח םתדלוה-םויש הלא :שולש ינבל הווצמ תרופסת
ג"לל תרופסתה םידקהל ןיא לבא ,תועובשה גח ברעב - וירחא ודלונש הלאו ,(ןורימב - רשפא
.םינש שולש תואלמ ינפל רמועב

,רמועב ג"ל דע (ךוניחה תלחתהו) תרופסתה תוחדל ןיא ,חספה ינפל הז ליגל דליה עיגה םא
.רמועב ג"לב תרופסתה םייסל לוכי רתויה לכלו

ןוזמה -תכרב ,רחשה-תוכרב ,ןטק-תילט תאישנב וליגרהל) דליה ךוניח יניינע ראש ,ןבומכ
.שולש ליגל ועיגהב ושעי (['רדח'ל ותסנכהו] הטימה לעש עמש-תאירקו

הניאו שארה -יוסיכל ץוחמ תואצויה תורעשה תא הריפסה ימיב רפסל השאל רתומ :םישנ
.תרופסת תבשחנ הניא םיילגרהו םיסירה ,תובגה רעש תטירמ .ןתוסכל הלוכי

םילולעש רבד לכבו ןבה-ןוידפ לע דבלמ) "ונייחהש" םיכרבמ ןיאש םיגהונ :"ונייחהש"
.םיכרבמ - רמועב ג"לבו תבשב ךא .הריפסה ימיב (ץימחהל

דע ,ךליאו המחה תעיקשמ הריפסה ימי לכ הכאלמ תושעל אלש םישנו םישנא םיגהונ :הכאלמ
.(רמועה תריפס ורפסי םישנה םגש תפסונ הביס וזו) ,הריפסה רחאל

ףוגה תאופרל םילגוסמ הריפסה ימיש ,םירפסב ראובמכ ,הלוגס ימי םימיה ירהו" :האופר
."ל"ז וניתובר תארוהכ ,עבטה ךרדב וב יולתה תושעל םדאה לעש אלא ,שפנה תאופרו.('וכו תויולג לש ינש בוט-םוי) ץראל-ץוחל םייונישה ןאכ ומשרנ אל (*


* * *

ךותמ ומצעל לכוא דחא לכ לעופב" :ספדנ ,א רוט 14 'מע גנת ןויליג ,'תורשקתה' סרטנוקב
םיתוש זאו ,תויקשה תא םיקלסמ .ןחלושה לע םילישבתה תאבה ינפל הצמה תא םילכוא .תיקש
."הדועסה תא םילכואו

יברה לצא אל ,וז הגהנה וניאר אל - םילישבתה תאבה ינפל הצמ לש תויקשה קוליס :ריעהל
ןיב .הדועסה ןמז לכ ןמוקמב וראשנ תויקשה :לעופב .ונרוד אישנ יברה לצא אלו צ"יירה
חלמ םע הצמ יוביר לכא - ונרוד אישנ יברה טרפב) הצמ לוכאל ל"נה םייברה וגהנ הנמל הנמ
אל דחא ףא - ךלמה ןחלושב ןיבוסמה לכ וגהנ הז ךרד לע .(לכאש הצמה תוכיתח לע ןתנש
.הצמה םע ולש תיקשה קליס


םג לכא - בלח ילכאמ .חספה ימי לכב הת התש אל ונרוד אישנ יברה - 'א רוט 15 'מעב
.צ"יירה יברה

'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר] םיקוקפ ויה אל ןחלושה לע ודמעש ןייה יקובקב - ןיינעמ
.[170 'מע די ךרכ 'ד"בח ירופיס רצוא' .מק


.י.נ ,ןילקורב ,רנורג בייל הדוהי ברהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il