- ז"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןסינב ג"כ * ירחא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תובא יקרפ

תוכלמ רבד


הניא ,לומתא לש "םירצמ תאיצי"
םויה הקיפסמ


"ףוג" ,"שאר"ד תוגירדמה לכ ןנשי לארשימ דחאו דחא לכב
-ףאו * הזב הז לארשי ללכ לש תוללכתהה דצמ תאזו ,"לגר"ו
יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" רמאנ ןכ-יפ-לע
תניחב ידי-לע אקווד איה "יכונא" תכשמהש םושמ ,"וברקב
תוחוכ דצמ םה האריו הבהאו הגשה * לוע-תלבק ,"ילגר"
,המשנה םצעמ האב לוע-תלבק לבא ,תוקלחתה םהב שיש ,המשנה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םלוכ לצא הוושה


תואמ שש"ש ,2תודיסחב ראובמ ,"וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" 1קוספה לע
.השמ לש "וברקב" - "יכונאש ימ יכונא" - "יכונא" היהיש ולעפ "םעה ילגר ףלא

התיה אל דחא רסח אוביר םישש לארשי ויה וליא 3שרדמב בותכש המ םע םג םיאתמ הז ןיינעו
:וניבר השמל וליפא הרותה תנתינ

תואב התיה םלועה תאירב ירהש ,"יכונא" ,'א תואב ותלחתהש - הרות-ןתמ לש םישודיחה דחא
ליחתהש הרות-ןתמ דע ,רגת ארוק ף"לאה היה תורוד ו"כ 4שרדמב אתיאדכו ,"תישארב" ,'ב
.'א תואב

השמ םג הכז םדי-לעש - "םעה ילגר ףלא תואמ שש" ,לארשי ינב אוביר םישישש ,אצמנו
.וניבר השמ לצא "יכונא"ד ןיינעה תא ולעפ - הרות-ןתמל וניבר

םשב לארשי ינב לכ םיארקנ עודמ - "םעה ילגר ףלא תואמ שש" בותכש המ ןיבהל ךירצ ךא
?"םילגר"

םיקלחנש םידיגו םירבא ג"ירת םנשי םדאה ףוגבש םשכו ,5"המילש המוק" םה לארשי ינב ירה
,תוגירדמ יקוליח המכו המכ לארשי ינבב םנשי ןכ ומכ ,לגרו ףוג שאר תוגירדמ 'גל תוללכב
השמש ךכל ףסונש ,ונייהו] שארו ףוג תניחב םג לארשי ינבב שי ,לגר תניחב דבלמש ,ךכ
םאו ,["םכישאר" 6בותכש ומכו ,שאר תניחב לארשי ינב ראש לצא םג שי ,"שאר"ה אוה וניבר
?"םעה ילגר ףלא תואמ שש" - "םילגר" םשב לארשי ינב לכ ןאכ םיארקנ המל ,ןכ

:הזב רואיבהו

םכישאר" ,תוגירדמ רשעל םיקלחנ תוללכבו ,תוגירדמ יקוליח המכ לארשי ינבב שיש תמא ןה
.םלוכמ לולכ לארשימ דחא לכ ירה - 6"ךימימ באוש דעו ךיצע בטוחמ 'וגו םכיטבש

ידיגו ירבא ג"ירת דגנכ םהש תווצמה ג"ירת לכב בייח לארשימ דחא לכ ירהש - רבדל היארו
,[וילא תוכיישה תווצמ רבא לכל שיש םידרחה םשב (החישה ףוגב ז"טס) ל"נכו] םדאה
תוכיישה תווצמה תא קר םייקל םיכירצ ויה "םכישאר"ד גוסל םיכיישש ולא ,הרואכלו
לכב לארשימ דחא לכ בייח עודמו ,לארשי ינבבש םיגוסה ראשל עגונב הז ךרד-לעו ,"שאר"ל
.םלוכמ לולכ דחא לכש תוללכתהה דצמ והזש אלא - ?תווצמה ג"ירת

,לגרו ףוג ,שארל תוללכב תוקלחנש תוגירדמה לכ ןנשי לארשימ דחא לכ לצאש ,ונייהו
לוע-תלבק דצמו ,(ףוג) בלה שגרה דצמ ,(שאר) הגשה דצמ תווצמה םויק - הדובעב םניינעו
הנשי "םכישאר" לצא םגש ,ונייהו ,לארשימ דחא לכ לצא םנשי ולא םיניינע 'גו .(לגר)
.לוע-תלבק - "לגר"ד הדובעה

איה "יכונא" תניחב תכשמהש - "וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" ,רמאנ הז לעו
,לוע-תלבק ידי-לע אקווד אלא ,בלבש האריו הבהא תודימ וא ,הגשה לש הדובע ידי-לע אל
.תומצעה תניחב "םיחקול" הז ידי-לעש ,"לגר"

:הזב רואיבהו

לולכ דחא לכש יפל ,םירבאה ג"ירת לכד תודובעה ןנשי לארשימ דחא לכ לצאש יפ-לע-ףא
,לארשי ינב לכ לצא םנשיש ףא ,םירבאה ראש לכש ,םירבאה ראשל לגר ןיב קוליח שי - םלוכמ
,הגשהה ןיינעב תוגירדמ יקוליח המכו המכ םנשי ירהש ,הוושב םלוכ לצא םניא ,םוקמ-לכמ
,ךכ ידכ דעו .הזב אצויכו ,האריו הבהאב תוגירדמ יקוליח המכו המכ םנשי ןכ ומכו
ךרעה קוחיר לע הרומ הזש ,*6"וריבח לש ותפוחמ הווכנ דחאו דחא לכ" אובל-דיתעלש
,לגרה ןיינע ןכ-ןיאש-המ ;ללכ ךורע-ןיאבש תוגירדמ יקוליח םנשיש ,ונייהו ,םהיניבש
חוכ ונשי ,םיתוחפבש תוחפה דע םילודגבש לודגהמ ,לארשימ דחא לכ לצא ירה - לוע-תלבק
.הוושב לוע-תלבקה

לכשה ןיינעש ןוויכ ,רתוי םלעהב לוע-תלבקה חוכ היהי לכש-לעב לצאש תויהל לוכי םנמא
חוכ ונשי תוימינפב וליאו ,דבלב לכשה םלעה דצמ אוה הז ןיינע ,לבא .לוע-תלבק לע םילעמ
הז ירה ,האריו הבהאו הגשהבש םיקוליחה ןכ-ןיאש-המ) הוושב םלוכב לוטיבהו לוע-תלבקה
ולצא הגשהה ןיינע ירה ,לגר תניחבב אוהש ימש ,ונייהו ,הזמ הז םיקלוחמ תמאב םהש ןפואב
.(ותוימינפב םג רתוי הנותחת הגירדמב אוה

-ןיאש-המ ,תוקלחתה םהב שיש ,המשנה תוחוכ דצמ םה האריו הבהאו הגשהש יפל - רבדה םעטו
ךייש אל םצעהב ירהש ,הוושב םלוכב איהש ,המשנה םצע דצמ םה לוטיבו לוע-תלבק ןכ
.תוקלחתה

לע םיחקול אל ןכ ומכ ,המשנה םצעב םיעיגמ אל האריו הבהאו הגשה ידי-לעש םשכ ,ןכלו
לוטיב ידי-לע אקוודו ;7"ללכ ךב אסיפת הבשחמ תיל" תומצעה ירהש ,הלעמלש םצעה תא םדי
.תומצעה תא םיחקול ,המשנה םצע דצמש שפנ-תוריסמו

דחא לכל עגונב רמאנ הז ןיינעש - "וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" והזו
ךשמויש ידכש ,("םכיטבש םכישאר" תניחבב םהש ולא םג ללוכ) לארשי ינב אוביר םישישמ
.אקווד "ילגר" ידי-לע הז ירה ,"יכונא"ד ןיינעה םלצא

,"וברקב" ןושלה רמאנ - "ילגר"ד הדובעה ידי-לע תישענש "יכונא" תניחב תכשמה לעו
:תוימינפב הכשמהה לע הרומש

םיניינע םהש ,האריו הבהא ,הגשהל ךייש תוימינפה ןיינעש ,רמול םוקמ שי הרואכל
ירה ,ותואיצממ האיצי לש ןפואב אוה םניינעש שפנ-תוריסמו לוטיב ןכ-ןיאש-המ ;םיימינפ
ןכ ,תוימינפ לש ןיינע הז ןיא הדובעה ןיינע דצמש ךכל ףסונו .תוימינפ לש ןיינע הז ןיא
ךשמנ הז ןיא ,"ךב אסיפת הבשחמ תיל"ד תומצעה תכשמה יהוזש ןוויכד - הכשמהה דצמ םג אוה
.תוימינפב

יפ -לע-ףאש ,ונייהו ,תוימינפב הכשמהה לע תורוהל ,"וברקב" ןושלה רמאנ םוקמ-לכמו
.תוימינפב ךשמנ הז ירה ,םוקמ-לכמ ,"ךב אסיפת הבשחמ תיל"ש

הנומאה ןיינע ,8"אתונמיהמד אלכימ" איה הצמהש ףאש - הצמ תליכאד ןיינעה ךרד-לעו
תישענ הצמהש ,הצמה תליכא ןיינע והזש ,תוימינפב אב הז ירה ,םוקמ-לכמ ,הגשהמ הלעמלש
.9ורשבכ רשבו םד

,ותומצע תחנה ,ושפנ רסומש ףאש הזכ ןפואב םה שפנ-תוריסמהו לוטיבהש - הזב ןיינעהו
,החמשב תאז השוע אוה אלא ,("ךיז טכערב רע") ומצע תא רבושש ,הריבש לש ןיינע הז ןיא
שדוקה-תרגאב ראובמכ ,החמשבו תוזירזב התיה שפנ-תוריסמהש ,הדיקעה ןיינעב וניצמש יפכו
.תוימינפב ותואיצמ תישענ - ותואיצממ ירמגל הלעמלש שפנ-תוריסמה ןיינעש ,ונייהו .10
."וברקב" - תוימינפב תומצעה תכשמה תישענ הז ידי-לעו

ףלא תואמ שש" ידי-לעש (א"ס) ל"נכו ,וניבר השמ לע "וברקב" יאק - בותכה תוטשפבו
:השמ לש "וברקב" םג "יכונא" ךשמנ "םעה ילגר

עודיה לשמכו) שפנ-תוריסמה חוכ תא ררועל רתוי לקנ ,הגשה ילעב םניאש ולאש ליעל רכזנ
תא "תחקל" םג אלימבו ,(שארה תא רשאמ םיחתור םימל םילגרה תא סינכהל רתוי לקנש 11
."םכישאר" תניחבב םהש ולא לצא ןכ-ןיאש-המ ,תומצעה

לצא םג שפנ-תוריסמהו לוטיבה תוררועתה היהתש - "םעה ילגר" ,םיילגרה ולעפ הז ןיינעו
."יכונא" תניחב תכשמה וב תישענ הז ידי-לעו ,לארשי ינבד "שאר"ה ,וניבר השמ

ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" 12בותכה שוריפב 2תודיסחב ראובמכו
ולצא היהת אלש רוד היהי אחישמד אתבקעבש ותוארב היה השמ לש הוונעה שגר רקיעש ,"המדאה
,לפוכמו לופכ ךשוח םג היהי ךכל ףסונו ,האריו הבהא לש שגרה אל םגו ,תוקולאב הגשה
,תונויסנה לכ אליממ ךרדב ולטבתי הז ידי -לעו] שפנ-תוריסמב ודמעי ןכ-יפ-לע-ףאו
םילטב תופילקה לכ ירה" המכחה תניחב יבגלש 13אינתב ראובמכ ,םירתסההו תומלעהה
הוונע לש שגר וניבר השמ לצא לעפ הז ןיינע הנה - ["שא ינפמ גנוד סמיהכ ...םילטובמו
.("טייקנלאפעגפארא") תולפשו

ןיינעב 14רחא םוקמב ראובמכ - הבושתה ןיינע אוה וניבר השמ לש תולפשהו לוטיבה שגרו
15"אתבויתב אייקידצ אבתאל אתא חישמ"ש הבושתה ןיינע אוהש ,"'וג דואמ וינע השמ שיאהו"
.תומצעה יוליג וניבר השמ לצא םג השענ הז ידי-לעש -

תא םיקהל םילעופ הז ידי-לעו .אקווד םיילגר תניחב דצמש הדובעה ידי-לע השענ הז לכו
,(17ילפנ רב) דודד יוליגהל םיכוזו ,16םייבקעו םיילגר תניחב דע הלפנש דוד תכוס
.ןמא ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע שדקמה-תיב ןיינבב

ןבעלרעביא") תווחלו תויחל ידוהי ךירצ םוי לכבש ,19יללכ בתכמהב ראובמה 18ןיינעהב
רובע הקיפסמ הניא לומתא לש "םירצמ תאיצי"ש ןוויכ) 20םירצמ תאיצי ("ןכאמכרוד ןוא
:הפסוה שי - (רחמ רובע קיפסת אל םויה לש "םירצמ תאיצי"הו ,םויה ותגרדו ובצמ

תחא הווצמ" ,"םה םימורע יכ ועדייו" 22קוספ לע 21ל"זר רמאמכו ,םישובל םיארקנ תווצמ
."הנמיה ולטרעתנ ,ןדיב התיהש

.23םיטרפה לכב םיאתמ - הרותב לשמ

םתואב ראשנ אוה םא .םפילחהל ךירצ ,לדגו ךלוה םדאה רשאכש ,ונא םיאור ,םישובלב
24ל"זר רמאמכ ,ודובכב םישובלה ופיסוה םדוקמש ךכ לע טבה ילבמ הנה ,םדוקמ שבלש םישובל
- הברדא אלא ,ותוא םידבכמ םניאש דבלב וז אל ,התע ירה ,יתודבכמ הינאמל ירק ןנחוי 'ר
.םייתודלי םישובל שבול רגובמ םדאש ךכ לע ונממ וגעלי

ןבומב לדג םדאהש לככ .םיינחור םישובל םהש ,תווצמל עגונב - לשמנב םג ןכ ומכו
,ןכ ינפל םייקש תווצמה לש "הדימ"ה .תווצמה - ולש םישובלה תא לידגהל וילע ,ינחורה
.25התע ובצמל היד הקיפסמ הניא

הווצמ לכ ידי-לעו ,27תווצמ םייקמ 26אוה םוי לכב ירהש ,דימת לדגו ךלוה ידוהי
(28אתווצ ןושל) הווצמ ירהש ,תלבגומ יתלב היילע וז ירה תמאבו .רתוי שודקו הלענ השענ
.29לובג ילב ךרבתי אוהש ,ה"בקה םע ידוהיה תא תרשקמ

קיפסמ הז היה לומתא םא וליפא ,יכ ,לומתא השעש תווצמה תדימב קפתסהל לוכי וניא ןכלו
.םירצמ - ןיידע הז ירה םויה ובצמ יבגל הנה ,םירצמ תאיצי תניחבב היהו ,ורובע

קונית ןיב וליפא ,רגובמל דלי ןיב קוליחהש ,םיימשג םישובלב המו :רמוחו לק םירבדהו
-לעש ,תוינחורב - םישובלה תא ףילחהל םיכירצ ,הלבגהב אוה ,הנש םיעבש ןב ןקזל ומוי ןב
היילע ,'וכו קידצל ,ינוניבל רומג עשרמ ,תוהמל תוהממ יוניש תויהל לוכי הווצמ ידי
.המכו-המכ-תחא-לע - תלבגומ יתלב

.היילעו יוניש ומצעב שיגרמ וניאש ןעוט אוה - ?יאמ אלא

,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ םגתפ (החישה ףוגב ט"ס) ליעל רכזומכ - הז לע הנעמהו
.תואיצמה תא הנשמ וניא העידיה רדעהש

:30רופיסה רבד הזו

תואיצמל עגונב החכוה ונממ שקיבו ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לא שטיוואבוילל אב םיליכשמה דחא
,ןכ םא ,םתוא ששימ אלו םתוא האר אל דחא ףא ,םיקדה תודוסי 'במ םתויהל ירהש - םיכאלמה
...!?םתואיצמ לע חרכהה ןיינמ

:לשמ ול לישמה - תוילכש תונעט ידי-לע ותוא ענכשי אלש האר ע"נ ר"ומדא ק"כ רשאכו

.הלגעב םיעסונ - שטיוואבוילל עינאסארקמ

:31רופיס םע הרושק וז הדבוע םג]

רובעת לזרבה תליסמש יאלוקינ הוויצ - לזרב תוליסמו םישיבכ היסורב תונבל וליחתה רשאכ
יכ) תיבה-לעב יננה ילש תומא 'דב :רמא ,תאז עמש קדצ-חמצה רשאכו .שטיוואבויל ךרד
.(32"השק םיכרכ תבישי"ש ןוויכ ,"ךרכ"ל ךופהת שטיוואבוילש הצר אל קדצ-חמצה

תליסמ תא תונבל ול םיעיצמש העצהה תא לבקל םא קדצ-חמצה תא דחא ידוהי לאש רשאכו
לע דבלמ ,םידדצה ינשמ לזרבה תליסמ יקלח לכ לע העצהה תא לבקיש ,קדצ-חמצה בישה ,לזרבה
,קדצ-חמצה תארוהכ השע ןכאו .שטיוואבוילל תוכימסב רובעל ךירצש לזרבה תליסמ עטק
.בר ןוממ הזב חיוורהו

,ידוהי -וניא חקל - שטיוואבוילל תוכימסב רובעל ךירצ היהש לזרבה תליסמ קלח וליאו
,והונקית רשאכו ,ךרדה תא תונבל םיכירצ ויה וילעש דוסיה עקש ,תונבל ליחתה רשאכו
.בר ןוה דיספה ("קישטארדאפ") ןלבקהו ,רחא והשמ לקלקתה

םיכירצ ויהו ,לזרב תליסמ שטיוואבוילב התיה אל ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש ונמזל דע זאמו
-לעב יננה - ילש תומא 'דב :קדצ-חמצה ירבד ללגב - הז לכו .םיסוסל המותר הלגעב עוסנל
.[!תיבה

לע החכוה רבד-לע םינדו םיליכשמ םיבשוי שטיוואבוילל עינאסארקמ תכלוהה הלגעב :ןכבו
העיסנה תנווכש ,בשוח ,הלגעה תא ךשומש סוסה :תובשחמ שולש אופיא םנשי .םיכאלמה תואיצמ
איה העיסנה תנווכש בשוח הלגעה לעב .לוכאל ןבת ול ונתי שטיוואבוילל ואובבש ידכב איה
וליאו .תבשה יכרוצ תונקל לכויו העיסנה רובע םולשתה תא לבקי שטיוואבוילל ואובבש
ןיינעב רוריב תפסותל וכזי שטיוואבוילל םאובבש איה העיסנה תנווכש םיבשוח םיליכשמה
.םיכאלמה

לש םתואיצמ תמייק אל - ןבתה תודוא בשוח סוסהש םושמ יכו :ע"נ ר"ומדא ק"כ םייסו
...!?םיכאלמה

תוחנה דעו ידי -לע רואל-אצויו ךרענ ;הגומ יתלב - י"חשת חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב

.אכ,אי ךתולעהב (1

ב"שת .58 'מע ט"פרת .המק 'מע ח"פרת .ביק 'מע ה"פרת .ךליאו ב ע"ס ד"פרת .דסת 'מע ת"רטע מ"הס האר (2
.דועו .ה 'מע ט"שת .13 'מע

.אי,טי ורתי אתליכמ .ח ,ז"פ ר"בד (3

.ב,טי האר ת"וקלב אבוה .י ,א"פ ר"ב (4

.מ"כבו .םיבצנ פ"ר ת"וקל .ב"ער ,ביק (תופסוהב) ורתי א"ות (5

.םיבצנ פ"ר (6

.א,הע ב"ב (6*

.(א,זי) המדקהב ז"וקת (7

.ב,גפק ב"חז (8

.ס"פ ז"לרת הככו ךשמה האר (9

.א"כס (10

.זע 'מע רדא מ"הס מ"ותב ןמסנה .ךליאו זפק 'מע ח"מרת מ"הס האר (11

.ג,בי ךתולעהב (12

.ט"יפ (13

.(38 'מע ג"ח מ"ות) א"ישת פ"שחאד ףינהו ה"דס האר (14

.מ"כבו .ב"עס ,נ ש"הש .ב,בצ צ"עמש ישורד ת"וקל .ב,גנק ג"חז האר (15

.ט"ס ק"הגא אינת האר (16

.ב"עס ,וצ ןירדהנס (17

תמגרותמ ארודהמ) 544 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - ז"סוס דע ןאכמ (18
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,תומוקמ-יארמ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(232 'ע ק"הלל

.(ךליאו 210 'מע ב"כח מ"ות .ךליאו אל 'מע ז"יח ק"גא) י"חשת'ה ןסינ א"יד (19

םישנא תווצמ" ךרדב אל) תויהל םיכירצש צ"מות יניינע לככ אלא ,אמלעב הריכז הניא מ"יצי תריכז ירהש (20
.ימינפ תויח ךותמ (אלא ,"הדמולמ

רייציו ולכשב ןנובתי םדאהש המכ דעו ,רבעב עריאש ע"וה "םירצמ תאיצי" - ?רבדה ירשפא דציכ :הרואכלו
היהיש בלה שגרב רבדה רודחי אל ,שממ לעופ לש ןיינע הז ןיאש ןוויכ ירה - מ"יצי לש ןיינעה תא ומצעל
?מ"יצי תעשב ומכ תולעפתהב

,םוי לכב תויהל הכירצש ,תוינחורב "םירצמ תאיצי"ל איה הנווכהש (ז"מפ) אינתב ראובמכ - אוה ןיינעה ךא
.(הגומ יתלב החנהמ) ש"ק תעשב טרפבו

.מ"כבו .ג"ס ק"הגא .ה"פ אינת הארו .ו ,ט"יפ ר"ב (21

.י"שריפבו ז,ג תישארב (22

.נ"שו .(224 'מע ב"כח מ"ות) ח"ס פ"החד 'ב ליל תחיש .83 'מע א"ח ש"וקל האר (23

.ב,גיק תבש (24

לכש ןוויכ - ?םירחאמ םיעבות אלש םינוש "םירודיה" םהמ םיעבות עודמ :םינעוטה ולאל הנעמה םג והזו (25
.(הגומ יתלב החנהמ) ולדוג יפל םימיאתמה םישובל שובלל ךירצ דחא

תווצמ םיאלמ לארשי יעשופ וליפא" (נ"שו .הפוסב הגיגח .א,זנ תוכרב) ל"זראמכ ,לארשימ דחא לכ (26
.(הגומ יתלב החנהמ) "ןומירכ

תכרב ךרב םייתניב ירהש - רקובב תרחמל דע תיברע לש ש"קב מ"יצי תריכז ירחאלש ןמזה ךשמב םג ללוכ (27
.(הגומ יתלב החנהמ) 'וכו רחשה-תוכרב ,ליפמה

.(ב,זמ .ג,המ) 'אה יתוקוחב םא ה"ד יתוקוחב פ"ר ת"וקל (28

לש היתווצמב לקושו בשוי אהת אל" (דועו .ב ,ו"פ ר"בד .ב בקע אמוחנת) ל"זר ורמא :הזב ןיינעהו (29
"תולקבש הלק" איה וז הווצמש ןוויכ :הרואכלו ."'וכ תורומחבש הרומח תחאו תולקבש הלק תחא 'וכ הרות
?םיוש םלוכ דציכ - "תורומחבש הרומח" איה וז הווצמו

הווש וניאש ,רכשה ע"והש ,"סרפ לבקל תנמ לע" הדובעה תגרדב קר םה תווצמבש םיקוליחהש - אוה ןיינעה ךא
דצמ אלא ,"סרפ לבקל תנמ לע אלש" איה הדובעה רשאכ לבא ;םייוליגה תניחבב אוה הז לכו ,תווצמה לכב
ד"פ תובא) "הווצמ הווצמ רכש" :רכשה ןיינע תיתימא והזש - הווצמה םויק ידי-לעש תומצעה םע תורשקתהה
וא הרותה ןמ ,הלק הווצמל הרומח הווצמ ןיב מ"קפנ אלל ,הוושב תווצמה לכב אוה הז ןיינע הנה - (ב"מ
.לארשי גהנמ וא ןנברדמ

ידי-לעש ,אצמנו .(ךליאו 190 ע"ס םולש-תרות ש"הס האר) תומצעה לא םיסחייתמ תווצמה לכ :עודיה ןושלבו
יתלב החנהמ) תומצעה םע תורשקתהה אוה הווצמ לכ לש הניינעש ןוויכ - תלבגומ יתלב היילע תישענ הווצמ לכ
.(הגומ

.נ"שו .ךליאו 136 'מע ח"ח מ"ות םג הארו .נ"שו .21 'מע ח"פרת ש"הס האר (30

.(263 'מע ץ"חרת ש"הס) התלחתב ץ"חרת פ"החד 'א םוי תחיש האר (31

.ב,יק תובותכ (32


םפילחהל אוה ךירצ ,לדגו ךלוה םדאה רשאכ ,םיימשג םישובלב
שפנה ישובלב רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע .השדחה ותדימל םמיאתהלו
םיינחורה


יאלוקינ הוויצ ,לזרב תוליסמו םישיבכ היסורב תונבל וליחתהשכ
'דב" :רמא ,קדצ-חמצה תאז עומשב .שטיוואבויל ךרד רובעת הליסמהש
"!תיבה-לעב ינא ילש תומא

וישכע רבכ החמשו חוכ הפיסומ העידיה םצע

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


ןמזב ןכתית אל םימכח תטישל עודמ
?תולילב םג םירצמ תאיצי הזה

:"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ ,הזה םלועה ךייח ימי םירמוא םימכחו"

תאיצי ןיריכזמ אמלע ילוכלו ,אמוז ןב לע םיפיסומ םימכח (א :הזב ורמאנ םישוריפ 'ב
םירצמ תאיצי ןיריכזמ ןיאד והל אריבסו אמוז ןב לע ןיקלוח םימכח (ב .תולילב םירצמ
.םייח -ץע-ירפו ל"זיראה רודיסב םג בותכ ןכו .תולילב

.הרותה תוימינפב םג תועידה 'בל םוקמ שי ,הרותד אילגב תועיד 'ב שיש םוקמ לכב ,הנהו
.'בה שוריפ אוה הרותה תוימינפב שוריפב אבוהש המ הנה ,ןדיד ןודינבו

םירצמ תאיציו הלגנ יפ-לע םירצמ תאיצי :םירצמ תאיציב תוניחב 'ב שיש רמול ךירצו
רודיסב םתס ןכלו .תולילב אלו םימיב קר איה וז הניחבב םירצמ תאיציו .תוימינפב
תאיציבש ימינפה ןיינע תודוא רבדמ אוה יכ ,אקווד 'בה שוריפכ םייח-ץע-ירפבו ל"זיראה
,הרותד אילגב 'אה שוריפכ םישרפמל תרתוס הניא הרותה תוימינפ רשא ןבומ ןכ-םאו ,םירצמ
.םיקלוחמ םיניינע תודוא םירבדמ םה יכ

,הרותה תוימינפ לש ןיינע אוה הז םג יכ ,שממ הטושפכ הנווכה ןיא) הטושפכ םירצמ תאיצי
םיבכעמו םיענומה םילובגו םירצימה לכמ תאצל - איה (תוימינפה לש תוטשפהל הנווכה םא יכ
.'ה תדובע לע

דע ,אפוג השודקבש םילובגו םירצימהמ םג תאצל - איה רתוי תוימינפב םירצמ תאיצי םנמא
יהומרגו יהויחו והיא"ש ףא ירה ,תוליצאב םג יכ .תוליצאה םלועבש םילובגו םירצימהמ םג
.אוה םלוע ,ללכב ,םוקמ-לכמ ,"דח

תניחב ריאמ ןיאש ןמזהב םג ,תרמוא תאז .הלילב םג תירשפא הטושפכ םירצממ האיציה הנהו
םיענומה םירצימהמ תאצל רשפא זא םג - הטמל הלעמלמ ךרדב רוא יוליג ,"'יוה שמש"
.הלעמל הטמלמ ךרדב ומצע חוכב הדובע ידי-לע ,הדובעל

שמש" תניחב ריאמ רשאכ ,אקווד םימיב תירשפא ,השודקבש תולבגההו םירצימהמ האיציה םנמא
.תולשלתשהמ הלעמלש "'יוה

וחוכב היה - אהותו בשוי היה םלועב ותויהבו סדרפל וסנכנש 'דהמ היהש ,אמוז ןבמ דבל
,םירמוא ,םדא ינב בורל םירבדמה ,םימכח לבא .השודקבש םירצימהמ םג ,תולילב ףא תאצל
.אקווד םימיב תירשפא וז הניחבב םירצמ תאיציש

חוכה היהי אקווד חישמה תומיבש - חישמה תומי לע "לכ" תביתד רותייה תא םישרוד ןכלו
.תולשלתשהה לכ לש םירצימהמ תאצל תולילב םג

רשא וז העידיו תולגה ןמז ךשמב ונתדובעו ונישעמב םייולת דיתעלד םייוליגה לכ ,הנהו
הז רשא [...] וישכע םג החמשו חוכ תפסות תלעופ ,תולילב םג םירצמ תאיצי היהת דיתעל
חישמ ידי-לע המילשה הלואגהב ולגתיש אובל-דיתעלד םייוליגה לבקל ילכו הנכה איה אפוג
.ונימיב הרהמב ונקדצ
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - י"חשת חספה גחד 'ב ליל תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


היכרותב תודהיה קוזיח


לש וחוכ אב ידי-לע ,הבישי לובנטסיאב המקוה ה"כשת תנשב
והילא-ןימינב ברה דיסחה ,שדוקה-ץראבו הפוריאב יברה
ד"בח תכשל ידי-לע הבישיה הקזחוה םינש ךרואל * יקצדורוג
,טכעה קחצי-השמ ברה ח"הרה לש עסמ הזל םדק * הפוריאב
לש ורופיס * ג"כשת תנשב היכרותל יברה תוחילשב אציש
הרות תצפהל אלמ ףתוש היהש ,רכב םיסינ רמ בושחה ןקסעה
םיפסונ םיגיהנמ ומייקש רשקה רופיסו לובנטסיאב תודהיו
יברה םעו ד"בח םע הליהקה לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

שרשומה םייחה דוסי" לע יברה בתכ (אפר 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) ח"ישת תנשמ תרגיאב
רתוי הזב םינייוצמ ל"נה םידרפסה וניחא רשא ,'וכו וייח חרואב שבוגמו תורודה תרוסמב
."איקרוט ,וקורמ יבשות תודהי" תא ריכזמ אוה םשו ,"םיזנכשאהמ

הבושת ונידיב ןיא ?היכרות תודהי םע שטיוואבויל לש רישי רשק הנושארל לחה יתמ
והילא-ןימינב ברה ח"הרה רפסמ (235 'מע ,מ"דשת ק"הא ,'ןורכז רפס') ורפסב ךא .תקייודמ
:(ל"ז) יקצדורוג

המכ דוע םע דחי ,דמע רשא ...רכב םיסינ םשב דחא ידוהי ררוגתה לובנטסיא ריעב"
קרו ,םיידוהי רפס-יתב תמקה התיה הרוסא וז ריעב .'הרות יקיזחמ' תודסומ שארב ,םידוהי
.תישארה תונברה םעטמ ,םיקהל רתוה דחא רפס-תיב

םידוהי םידלי יפלא ...ללפתהלו דומלל היה רתומ םש ,תסנכ -יתבב זא ומייקתה םידומילה"
דע הזב רתויב ליעפ היה אוה רשא ,רכב םיסינ לש ותלהנהב ,ולא תורגסמב הרות זא ודמל
,ר"ומדא ק"כ לש תיאפוריאה] הכשלל ,יילא הנפ םימיה דחאב .ודיצמ שפנ-תוריסמ ידכ
הברה יתיארו םוקמב יתרקיב .םריעב הבישי םיקהל תוסנלו םש רקבל אובא רשא ,[זיראפב
...ךכל םייוארה םידמלמו םידימלת

רקבמ תייה ימצע ינא .םינש ךשמב הראפתל הססונתה רשא הראופמו הלודג הבישי םש ונדסי"
,םינוש םיאשונו םיניינע לע םהינפל יתיצרה ,םדומילב םתוא יתנחב .הנשב םיימעפ םש
-ץראל ועסנ םבור רשא דע תובר םינש רבדה ךשמנ ךכ .תדה קוזיחו סוסיבב תובר יתלעפו
םשל םינש ךשמב ומייקתהש תודסומה וררופתה ,רעצה תיברמל ,ךכ .רכב םיסינ םשארבו ,לארשי
."תראפתלו

"תוריבכ יכה ויתולועפ"

:(241 'מע םש) יקצדורוג ברל רכב רמ בתוכ ה"כשת 'א רדאב 'גב

ינא .א"טילש ןהאסרואינש םחנמ יבר שטיוואבוילמ ר"ומדאל בתכמ יתחלש תועובש ינש ינפל"
."הכחמ ינא ןיידעו הכרב ודימ יתיצרו ותוא לביקש חוטב

'מע ןורכז רפסב ומוליצ) אבה בתכמה תא רכב רמל יברה בתוכ ה"כשת 'א רדאב ז"טב ,ןכאו
:(אמש-מש 'מע ג"כ ךרכ שדוק-תורגאב םשמו ;(235

'וכו ןיסומנב רתכומ רוביצ יכרוצב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה

רהב י"נ םיסינ ה"ומ

:הכרבו םולש

ג"הרה ידי לע תטרופמ םולש תשירפ םג הז ירחאלו ,ובתכמ לבקתנ ותעב
א"בר ברה 'וכו םילעפ ברו ץרמ לעב צ"צב קסוע מ"ונ א"יא ח"וו ח"הרהו
תודהיה תקזחהל רמ לש תוריבכ יכה ויתולועפ רבד-לע יל רסמש ,יקצדורוג
לארשי תונבו ינב תבוטל ולא ויתולועפ רשא ןוצר-יהיו .רוהטה ונחמב
םהיצלח יאצוי לכמ יתימא תחנ ועבשי 'יחתש ותגוז םע דחיב רשא ול הנדומעת
.ויחיש

,הנהכו הנהכ ףיסויו התע דעד םיגשהב קפתסמ וניא יאדווב רשא טרפבו
(םירחא רהטלו ומצע רהטיל - ןקזה ונבר קויד עודיו) רהטל אבה ,ונחטבוהו
.ותוא ןיעייסמ

ןתואב תויטרפב םיבותכב ודובכ םע אובל א"טילש יקצדורוג ברה ידי יתאלמ
השעמב הניכשה הרשתש הליפת ינאו .םינפ לא םינפ ורבדש םיניינעהו תויעבה
.בבל בוטו החמש ךותמ ,הרידאהלו הרות לידגהל דחי ונלוכ ידי

הכרבבו דובכב

"הנטקה יתבל הכרב ןתיי"

ה"כשת לולאב ו"טב .ןמזה םע ךלהו קדהתה יברלו ד"בחל הליהקה ידוהיו רכב רמ לש רשקה
:תואבה תורושב םייתסמה (237 'מע םש ) יקצדורוג ברה לא בתכמ רכב רמ רגשמ

ןתיו א"טילש ןהאסרואינש םחנמ יבר דיסחהו ןואגה ר"ומדאל ונימולש תישיא רוסמל אנ"
."הנש 13 תב איהו ...םשה םעמ האופר שקביו הנטקה יתבל הכרב

ונבר ונשאר תרטע ונרוד רזנ ר"ומדאל בר םולש" :(240 'מע םש) ח"כשת ןסינב 'טב ךכו
."ויתוכרב תא דימת םיפצמ א"טילש ןוסרואינש םחנמ

ברל רכב רמ חוויד ו"כשת לולאב ט"יב) היכרותל אינת ירפס ורגוש ו"כשת לולא שדוחב
יתרסמ רבכו חולשל ליאוה ודובכש אינתה ירפס ועיגה עובשה קר" :(240 'מע םש) יקצדורוג
.היכרות ינברל ורסמנ הארוהה יפ-לעו ("םינברל םתוא

ןומימב םיישק

:היכרותב תוליעפה ןומימב םיישקה לע (236 'מע) ורפסב רפסמ יקצדורוג ברה

םידימלתל םלשל היה שורד ןכ ,םיכנחמהו םירומה לש האצוהה ןומימב היה ירקיעה ישוקה"
רשאכו ,םהיבא תסנרפל רוזעל היה םהילעו םידורמ םיינע ויה םהירוהש רחאמ ,םירגובמה
לש תומא 'דב םויה לכ אצמיהל ופידעהו תורחא תודובע לע ורתיו ,וז תרגסמב םהל ומליש
."הכלה

םידומילה בצמל עגונב ןה ,יברה לש תיאפוריאה ותכשלל םיטרפה-יטרפב חוודמ היה רכב רמ
.םהלש ילכלכה בצמה יבגל ןהו םידימלתה לש

םיארונה םימיהו תויה" :(240 'מע 'ןורכיז רפס' - ו"כשת לולאב ט"י) המגוד הנה
תוינוניב תוחפשממ םה םלוכ יכ םידגב םידימלתה תשמחל רופתל יוצר היה ,םיאבו םיברקתמ
."םיגחה דע םידגבה םהל רופתל קיפסהל לכונ ...רתלאל יל תונעל ...שקבא ...רתויב

:(237 'מע םש) ןכ ינפל הנשו

םיקזחו םיצימא רתוי לויטהמ ורזח םירוחבה .לויטה ליבשב תופתתשה לע הבוט םיריכמ ונא
,ולש תוארוהה יפכ [ףסכ ןתמב=] הפסוהה םידימלתל שדוחה יתרסמ םג ,ךרבתי ותדובעל
"...הבישיה ירוחב ליבשב םיעבוכו םיילענ ,תופילח שש התשע ...תחפשמ"

-יתב ידימלת ברקב םג תודהי תצפהל תינכות ןגראל רכב רמ שקבתנ ,הבישיה ידימלתל ףסונב
.(236 'מע 'ןורכז רפס' האר) םייללכה רפסה

הליהקה יגיהנמל בתוכ יברה

תארוה יפ-לע - ןעווייה-וינב יברה חילש - טכעה קחצי-השמ ברה ח"הרה רקיב ג"כשת תנשב
םג התיה המישרב .שדוקה-ץראו דנלוה ,הירטסוא ,ןווי :תוידוהי תוליהק תרושב יברה
ורסמ םיגיהנמהו םינברה .הליהקה יגיהנמו םינברב ןבומכו םוקמה ידוהיב שגפ אוה .היכרות
.יברל םרסמיש תנמ-לע םינ"פ ול

שדוק -תורגאב ףצרב וספדנ םהו םישיא םתואמ קלחל םיבתכמ יברה רגיש עסמ ותואל ךשמהב
.לולאב ט"י ךיראתה תא םיאשונ םיבתכמה לכ .בכ ךרכ

ויסא דוד ברה ,ישארה ברכ זא שמישש ימ אוה (בקת-אקת 'מע םש) הרדסב םינעמנה ןושאר
,ליכשמו ןובנ םיקולא-ארי-שיא דיסחו קיתו דיסחה ברהו ןואגה ברה דובכ" :ןייצמ יברה)
.("ו"צי אטשוק ישארה בר א"טילש ויסא דוד ר"הומ םילעפ בר יח שיא ,רוביצ יכרוצב קסוע
:בתכמה ןלהל

!הכרבו םולש

דיסחו-קיתוו ח"הרהו ג"הרה ידי-לע ותרות-דובכמ םולש-תשירפ לבקל יתחמש
ויעסממ ובוש ירחא ,טכעה 'יש קחצי-השמ ר"הומ 'וכו צ"צב קסוע מ"ונ א"יא
ול הארהש תופי םינפ רבסה רבד-לע יל רפיס םג .רוהטה ונחמב םג ורוקיבו
.ול ןח ןח תואושתו ,ותרות דובכ

:בתוכו יברה ביחרמ בתכמה ךשמהב

םייח תרות הרותה תקזחהל תוירשפאה לכו המרה ותרשמ ותרות-דובכ לצנמ חטב
הבוחה התייה דימת םאש .וילע הבוטה 'ה דיכ ,םהב יחו רמאנ הילע היתווצמו
םדימעהלו םימשבש םהיבאל לארשי ינב וניחא תא ברקל דחאו דחא לכ לע תוכזהו
טרפבו ,הלא ונימיב המכו-המכ-תחא-לע ,םוי-םויה ייחב הוצמהו הרותה ךרד לע
ןפואבו בבל בוטו החמש ךותמ השעיש ןוצר-יהיו .לארשיב העורו ברל עגונהב
.שדוקב ןילעמ ל"ז וניתובר יוויצכ ,ךלוהו ףיסומד

ריכזהל אוה ותעב רבד") הדשב ךלמה ןיינעב ןקזה ר"ומדא ק"כ לש ולשמ תאבהב ךישממ יברה
הנשל יטרפ-יללכ חסונב םייסמו ("אמויד אנינעמ ט"שעבה תרות איה ןקזה וניבר תרות
.השדחה

"תוירחאהו תוכזה לדוג"

ריאי ורנ אבלכ קחצי ר"הומ ,הלענו דבכנ ,םיקולא ארי שיא ,דיסחו קיתו ,דיסחה ברה" םג
םעונב" :םילימב חתופה (ג-בקת 'מע םש) בתכמ לביק "אטשוקב תישארה תונברה רבח ,חרזיו
."רוהטה םנחמב ורוקיבמ ובושב טכעה 'יש קחצי-השמ ר"הומ ...ידי-לע םולש-תשירפ יתלביק
-יהיו .ןוצר תעב לארשי אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע ארקייש נ"פה לבקתנ ןכ" :דועו
."בוט רשביש ןוצר

:ךכ יברה בתוכ בתכמה ךשמהב

תוירחאהו תוכזה לדוגב ריכמ יאדווב ותרות דובכ ,תישארה תונברה רבח רותב
די רשא לככ תווצמהו הרותה ץיפהלו קזחל הנוילעה החגשהה וילע הסימעהש
.תעגמ ותעפשה

ו"ינ ןהכ 'יש והילא ברה ,("ו"צי אטשוק שדוק-תליהקד תישארה תונברה רבח") ףסונ םדא
:(גקת 'מע םש) שקבתמ

רשא הז טרפבו ,דחאו דחא לכ לע חרכהה לדוג רבד-לע הרומא יתלימ רבכ
ונתרות ץיפהל תוירחאו העפשה לש בצמו דמעמב והתדימעה הנוילעה החגשהה
...תעגמ ודי רשא לככ םהב יחו רמאנ ןהילע היתווצמו םייח תרות

"םשה תכרבל ילכו רוניצ"

ותגוזו ורובע נ"פה [טכעה ברה=] יל רסמ םג") תישיא הכרב יברהמ שקיב ל"נה ןהכ ברה
תולאשמ ואלמיש ןוצר-יהיו ,ןוצר תעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע ארקייש ,'יחתש תינברה
.("תובוט תורושב רשביו ,הכרבלו הבוטל וביל

:בתוכו ללכה ןעמל היישעה םע הכרבה ןיינע תא יברה רשקמ ךשמהב

ינב וניחא תא ברקל דוחיב םילגוסמ וניתארקל םיאבה םימיהו ולא םימי ירהו
םשה תוכרב תלבקל ילכו רוניצ םג רקיעה לע ףסונו ,םימשבש םהיבאל לארשי
יולימל ...הליפתב םריכזא ותשקבכ ...רשב דעו שפנמ ךרטצמה לכב ךרבתי
לארשי תונבו ינב ךוניחב םתוקסעתה תוכזו ,הכרבלו הבוטל םביל תולאשמ
םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל הנייחתש םהיתונב תא לדגל םהל דומעי יאדווב
.בוט בורב

"שטיוואבוילמ יברה תוכזב"

רשקה קדהתהו ףיסוה זאמ .('תודיחי'ל סנכיהל ףאו) 770-ב תוהשל רכב ברה הכז ז"כשת תנשב
לולא 'ו ,255 ןויליגב םסרופ) 'ד"בח רפכ'ל קינעהש ןויארב .יברה לאו ד"בח לא ולש
לש םתוכזב ...קודה רשק ומע יתמייק" יברה רצחב רוקיבה זאמ יכ ןייצ (28-29 'מע ,ו"משת
3000 ןגראל יתחלצה .תודהיה ייח וחרפ [יקצדורוג ברה=] ןמאנה וחילשו שטיוואבוילמ יברה
."ןבל בא ומכ היה םתיא רשקה .תווצמהו הרותה ךרדב וכלייש רעונ ינב

.שדוקה -ץראל ותיילע רחאל םג יברה םעו ד"בח םע רשק לע רומשל ךישמה רכב םיסינ רמ

רמ ונלצא רקיב" :רמאנ ל"שת ןוויסב 'ד םוימ יברל ףלוו םירפא ברה לש עובקה חווידב
ירועיש תמקהב קסעתמ ןכו ,[קרב-ינבב תונבל דסומ=] 'םייחה רוא'ב דבוע אוה ,רכב םיסינ
םידרח םילוע שיו הדימבש ול יתעצה ןכו ,יקסבלסורי השמ ברה ןיבל וניב יתרשיק .הרות
."ונילא םתונפהל לוכי היכרותמ
תודיסחה ינייעממ


ירחא תשרפ


(אכ ,זט) יתע שיא דיב

(י"ת) דקתשא ןמ ןמזמ יד ;(י"שר) לומתא םוימ ךכל ןכומה

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא

.י"תע רפסמכ ,(480) פ"ת היירטמיגב (הביתה תויתוא עברא םע) ל"ומת

.ד"קתשא רפסמכ ,(805) ה"תת היירטמיגב י"תע ש"יא ד"י
(בש 'מע ב רהוזל קחצי-יול יטוקל)


(גכ ,זט) דעומ להוא לא ןורהא אבו

(י"שר) םינפלו ינפל תרוטקה הב ריטקהש התחמה תאו ףכה תא איצוהל

יריעצמ דחא ותוא האר ,שטיוואבוילב שטירפמ לליה יבר עדונה דיסחה לש וירוקיבמ דחאב
םג ויה ובש) ןיליפתהו תילטה קית ודיב ,ותיינסכאל תסנכה-תיבמ ךלוה אוהשכ םידיסחה
.קומעה ץובב ישוקב וילגר תא ךרשמ אוהו (םינוש הלבק ירפס

.ותיינסכאל ולש ןיליפתו תילטה תא תאשל בדנתהו לליה יבר לא ריעצה שגינ

:ומע ומעטו בריס לליה יבר

ףכה תא איצוהל ליבשב קר םישדוקה-שדוקל תדחוימ האיבו תדחוימ הליבט התיה לודגה ןהוכל
םגש ,אופא םידמל ונאצמנ .הדובע הבושח ,הדובעה רחאל םילכה תחיקל םגש ירה .התחמה תאו
.הילע רתוול םיכסא אל .איה הדובע ,הליפתה רחאל תסנכה-תיבמ ןיליפתהו תילטה תחיקל
(העומשה יפמ)


(ל ,זט) םכילע רפכי הזה םויב יכ

לכ תונוועב םיכלכלתמ לארשי ךכ ,הליכאל הפי אוהו וחידמ תפוניטה ךותל לפונ םא זוגא המ
(ו"פ ר"שהש) םהילע רפכמו םירופיכה-םוי אב ,הנשה תומי

ןכלו ,ותוימינפב אלו ,דבלב זוגאה תפילקב אלא םיעגונ תפוניטהו ךולכלה ןיאש םשכ
ידי-לעו ,התומצעו התוימינפב אל ,המשנה תוינוציחב אלא םגופ אטחה ןיא ךכ ,וידו וחידמ
.התומדקל תרזוח איה ינוציחה ךולכלה תרסה

"ויתומצע לע" :"ויתומצע לע ול םיקוקח ויתונווע - עשר" (הרע ג"ח) רהוזב ורמאש והז
.שממ ותומצעב עגונ םגפה ןיא יכ ,אקייד
(זש 'מע ארקיו הרותה-רוא)


ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב יכ
(ל,זט) ורהטת 'ה

לכמ" אופא והמ ,םירוהטו םייקנ םלוכ ירה ,"םכתא רהטל םכילע רפכי" רמאנ רבכש רחאמ
?"ורהטת 'וג םכיתאטח

:אלא

.םוקמל םדא ןיבש םיאטח ונייה - "םכתא רהטל םכילע רפכי"

דע םהילע רפכמ םירופיכה-םוי ןיאש ,ורבחל םדא ןיבש םיאטח - "ורהטת 'וג םכיתאטח לכמ"
.ורבח תא סייפיש
(זמת 'מע ב םיסרטנוק םירמאמה רפס)

* * *

.וטושפכ ןוועו אטחמ ומצע תא רהטל םדאה לע - "םכתא רהטל םכילע רפכי"

לע .(די ערוצמ) "תיבה תא אטיחו" ומכ ,ןויקינ ןושלמ אטח - "ורהטת 'וג םכיתאטח לכמ"
.רוהטו יקנל ומצע תא בשוח אוהש הזמ םג ומצע תא רהטל םדאה
(35 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(אי,זי) אוה םדב רשבה שפנ יכ

.תימהבה שפנה ונייה - "רשבה שפנ"

.ףוגה תא תויחהל םדאה םדב תשבולמ וז שפנ - "איה םדב"
(א קרפ אינת)


(ה,חי) םהב יחו

םפוג םגש והילאו ךונח ומכו ."יח" היהיש דע תווצמה קסע ידי-לע ופוג תא ךכזל םדאה לע
.המימשה הלע ימשגה
(גנ 'מע בוט-םש-רתכ)

* * *

:תיציצ תווצמב לשמל .תונוילע השודקו תויח הווצמב ךישממ אוה הווצמ םייקמ םדאש העשב
תכשמנ הווצמה םויק תעב וליאו ,אמלעב םיטוח םה תיציצה יטוח ירה הווצמה םויק ינפל
.הרותב תיציצ תוישרפ לכו תיציצ תוכלה לכ םהילע הרושו ,הנוילע השודק םיטוחב

.הנוילע השודקו תויח הב םיכשמנ הווצמה םויק ידי-לעש - "םהב יחו" והז
(הנ 'מע 'בקעיל וירבד דיגמ')

* * *

:ונרוד אישנ יברה ךכ לע ףיסומ

-לעבה לצא יכ .יח רבד ויה ומכ ,םמצעמ תיציצה יטוח וענענתה בוט-םש-לעבה לצאש רפוסמ
.שממ םיימשגה תיציצה יטוחב (תויח הב הכישממ הווצמ תיישעש) "םהב יחו"ה הלגתנ בוט-םש
(ו"משת חספ-לש-ןורחא תחישמ)

* * *

ףכית לוכאל הילע הוויצ אפורהו ,םעפ התלח ,ש"רהמה ר"ומדא ק"כ לש ותגוז ,הקבר תינברה
קרו ,המכשהב הליחת ללפתהל הגהנ ,הליפתה םדוק םועטל התצר אלש ,תינברה .התנשמ המוקב
.תירחש תפ לוכאל ןכמ רחאל

:הל רמא ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ,הנתוחל רבדה עדונשכ

תאז תושעל ידכ .תווצמב תויח סינכהל שיש ונייה ,"םהב יחו" רמאנ תווצמה םויק לע
.החמשב תויהלו ,םיקזחו םיאירב ,חוכ לעב תויהל םיחרכומ

ללפתהל רשאמ הליפתה םשל לוכאל בטומ .הליכאה ינפל ללפתהל תבייח ךניא :רמאו םייסו
!הליכאה םשל
(חי 'מע םוי-םויה)

* * *

(ל,חי) םכיקולא 'ה ינא םהב ואמטית אלו

(י"שר) םכב יל שי האנה המו ,ירחאמ םילספנ םתאו ,םכיקולא יניא ואמטית םא אה

המו" רמא המלו ,("םכיקולא יניא" לקשמ לע) "םכב האנה יל ןיא" רמול ול היה הרואכל
?"םכב יל שי האנה

(ז"כ קרפ) אינתה רפסב שריפו ,"הער םויל עשר םגו והנעמל 'ה לעפ לכ" :(זט ילשמ) בותכ
הז ידי-לע איה ךכל עיגהל ךרדה ."'וכ רואו םוי ולש ערה השעיש" איה עשרה תאירב תרטמש
קפס ןיא - רמולכ ?"ךב יל שי האנה המ" :לוכיבכ ותוא לאוש ה"בקהש הדבועב ןנובתי עשרהש
.התולגל ידכ קדקודמ שופיח שורד םלואו ,(עשרה לש ותאירב תרטמ יהוז ןכש) האנה הנשיש
(101 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)
תובא יקרפ


"יל ימ - יל ינא ןיא םא"

יתמיא - וישכע אל םאו ,ינא המ - ימצעל ינאשכו ,יל ימ - יל ינא ןיא םא :רמוא היה אוה
(די הנשמ א קרפ)


הכזי ימ ימצעל הכוז ינא ןיא םא - יל ינא ןיא םא :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ
דגנכ ,אוה בשחנ המבו ,הזה תוכזה אוה המ ,ימצעל יתיכז וליפאו - ימצעל ינאשכו .יליבשב
תוכזל רשפא-יא תוומה רחא יכ - יתמיא .הזה-םלועב - וישכע אל םאו .תושעל בייח ינאש המ
.ידיל הלעי אל הנקזה ימיב אמש - יתמיא .תורחבה ימיב - וישכע אל םא ,רחא שוריפ .דוע

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

תוארוה שולש תואב הזל ךשמהבו ,הרותל "תוירב"ה תא םג ברקל לליה ונריהזה ב"י הנשמב
:ולא

וידעלב םגש יאדו .ומצעב ל"נה הדובעב תושעל דחא לכ לע הבוחה - יל ימ ,יל ינא ןיא םא
.תוכזה תא דבאי ,הזב קלח לוטיי אל אוה םא לבא ,תושעיהל םיכירצה םיניינעה ושעיי

,ותעד לע לוכה דימעי אל ,הזב קוסעל בייח ומצעב אוה יכ ףא - ינא המ ,ימצעל ינאשכו
.םירחא םע ץעייתי אלא

ןכתיי ירהש ,ןמז רחאל ויקסעמ הנפתישכל וז הדובע החדי אל - יתמיא ,וישכע אל םאו
.ותלוזל רוזעל ידמ רחואמ היהי רבכ ןמז רחאלש

* * *

םידימלת םינומש" ,ל"זר רמאממ חכומדכ ,ךוניחה ןיינעל תדחוימ תוכייש שי לליהלש וניצמ
.(יאכז ןב ןנחוי ןבר) "ןלוכבש ןטק"ה לש וחבשב וגילפה ל"זרו ,"ןקזה לליהל ול ויה
.םידימלתה ךוניחל תוסחייתמ ונתנשמבש תוארוהה שולשש ,רמול שי הז יפ-לעו

לע ךמתסהל יאשר וניאו ,וידימלת םע ומצעב דומלל ךירצ ברה - יל ימ ,יל ינא ןיא םא
לש ןבר ,השמ לצא וניצמדכו .וחקל יעמושל וירבד ריבסיו רוסמיש הזב אצויכו "ןמגרותמ"
ודמלי םינקזה וא וינב וא ןורהאש הז לע ךמתסה אלו ,לארשי לכ םע ומצעב דמלש ,לארשי לכ
.םהמע

אלא ,וידימלת םע דמול ומצע אוהש הזב יד רמול יאשר ברה ןיא - ינא המ ,ימצעל ינאשכו
רחאלש ,השמב ןכ-םג וניצמש יפכו .ותומכ וגהנתי םה םגש הזכ ןפואב וידימלת ךנחל וילע
.לארשי לכ םע םה ודמל ,םינקזהו וינבו ןורהא םע דמלש

,תורחבהו תורענה ימיב ,"וישכע" וידימלת תא ךנחמה ךנחי אל םא - יתמיא ,וישכע אל םאו
.רתויב השק רבדה היהי ולדגיש רחאל יכ - "יתמיא"

* * *

ךכ-רחא ךשמנ הזו .תולשלתשה רדסמ הלעמלש ,ךרבתי ותומצעל זמור "ינא" - יל ינא ןיא םא
:הטמל הלעמלמד רדסבו ,תולשלתשה רדסב

.הניבה תריפס אוה "ימ" - יל ימ

.א"זל זמור "המ" - ינא המ ,ימצעל ינאשכו

.תוכלמה תריפסב קר ךייש ןמזה רדג ירהד ,תוכלמה תריפסל זמור - יתמיא ,וישכע אל םאו
.תוכלמה תריפסל תכייש האריש עודיו ,האריו המיא ןושלמ אוה "יתמיא" :םגו
יתלב - 72-74 'מע ,(ה-א) א ךרכ תובא יקרפל םירואיב ;ז"לשת ינימש תשרפ שדוק תבש תודעוותהמ)
(הגומ

גהנמו הכלה ירוריב


תיציצה תקידבו הרות-רפס תרזחה


שדוח-שארב הרות-רפס תרזחה

םידרפסה וליאו ,האירקה רחאל דימ הרותה-רפס תא סינכהל זנכשא גהנמ ,ישימחו ינש ימיב
[ב ק"ס הלק 'יס םייחה -ףכב ראובמכ ,זנכשא חסונכ הזב םיגהונש ל-א תיב ידיסח איצוהל]
,ןקזה ר"ומדא רודיס יפ-לע ד"בח גהנמ יפל ןכו ,םידיסחה לש 'דרפס חסונ'ב םיללפתמה ןכו
םעטה .לבקתת שידקו 'ןויצל אבו' ,'ךנעי חצנמל' ,'ירשא' תרימא ירחא קר ותוא םיסינכמ
(ד-ג"פ ת"הרק רעש) םייח-ץע-ירפה ירבד יפ-לע (ב"כסו ז"טס א"יפ) ללוכה-רעשב ראובמ הזל
תליענ" ומכ איה הרותה-רפס תסנכהו ,ולא תורימא תעב אוה הלעמלמ עפשה תדירי ןמזש
.ש"ייע ,םלעתמו רזוח עפשה רשאכ ,"םירעש

אתיא ,(ןויצל אבו ירשא רחא לבקתת שידק םירמוא ןיא ובש) שדוח-שארב הזב גהנמה ןיינעב
-לוחו שדוח-שארב ןיארוקו ,הרות-רפס םיאיצומו..." :'ללה' רחא ןקזה ר"ומדא רודיסב
,'לאוג ןויצל אבו' ,'ירשא' :םירמוא ךכ-רחאו ,הרות-רפסה לע שידק ,ירבג 'ד דעומה
.ףסומ תליפת ןיללפתמו שידק יצח רוביצ -חילשה רמוא ךכ-רחאו ,לכיהל הרות-רפס םיסינכמו
שדוח-שארב םגש ,םש ללוכה-רעשב ראבמו ."...שידקה םדוק שדוח-שארב ןיליפתה םיריסמו
'סותהמ איבמ םירופב ףאו ,רומאה םעטהמ 'ןויצל אבו' ירחא דע םיניתממ דעומה-לוחו
לצא וגהנ ךכש ןמאנ שיאמ איבמו ,הליגמה תאירק רחא דע הרות-רפסה םיזחואש (א,ד הליגמ)
תנש דע ''ה תליהת' ירודיסב] לבקתת שידק ירחא דע זא םג ןיתמהל ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ
היהו) ןקות ךליאו הנש התואמ וליאו ,"הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" ספדנ ח"לשת
תא םיריזחמ םלש שידקו ןויצל אבו ירשא ,הליגמה תאירק ירחא קרש (יברה יניע הארמל
*.[ךליאו גכר 'מע םיגהנמ-ירקח 'סב הזב הארו .הרות-רפסה

םע זא ללפתה אלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו) ישימחו ינשב ונייח תיבב וגהנ ןכו
,הרותה -רפס תסנכה ירחא דע ןיתממו הרותה-תאירק ירחא ומוקמל רזוח היה ,רוביצה
,םירופב ,(תינברה לשו צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לשו ולש םיליהתה יקרפ תא רמא םייתניבו
-שארבו (ןויצל אבו ירחאלש ת"ס תסנכה ירחא דע ןיתמהו ומוקמל רזח יברה) דעומה-לוחב
.ח"משת תולבאה תנש דע שדוח

-שאר לכב תועיבקב םיריזחמ ויה .רוביצה םע ללפתמ ר"ומדא ק"כ היה ךליאו ח"משת תנשמ
הוולמו האירקה ןחלוש דיל דומעל ראשנ היה יברהו ,הלילגה רחא ףכית הרות-רפסה תא שדוח
היהו 'וכו םת-וניברד ןיליפת חינהל 'קה ורדחל הלוע היה ךכ-רחא ,הרות-רפסה תא וטבמב
ןוויכמ יכ ,אוה שדוח-שארב וז הגהנה םעטש רמול שי ילואו .רוביצה םע ףסומ תליפתל רזוח
ומידקה ןכל - ףסומ ינפל (ןיליפתה ראשו) םת-וניברד ןיליפת חינהל ךירצ שדוח-שארבש
דמוע רוביצה ירהש ,**רשפאש המכ דע הקספהב טעמל תנמ-לע לכיהל הרות-רפסה סינכהל
.ע"צעו ,ףסומ תליפתל ןיתממו

תומוקמב ךכ גוהנל םוקמ שי םא בטיה ןייעל שי ,תומוקמ המכו המכב ךכ וגיהנהש המו
ןכש-לכו ,ןקזה ר"ומדא רודיס יפ-לע הזב וגהנש הממ תונשל תקפסמ הביס ןיאשכ ,םירחא
.יוניש םוש וב היה אל םלועמש דעומה-לוחב
עבש-ראב ,טור ןהכה לאירא השמ ברה

:תכרעמה תרעה

ע"וש ,א"מרבו ,א"צקת ס"ר רוטב קספנכ ,תועיקתה רחא דע םיניתממ הנשה-שארב ףאו (*
.(ךכ םיגהונ תועיקת ינפל השרד םירמואש הלא םגו) צ"קת ס"וס 'וכו םירפא הטמ ,ז"הדא
- תסנכה-תיבב תירבה םאש ,םירופיכה-םויב הלימ-תירב תודוא קספ ג"ס א"כרת 'יסבו
םידבכתמו הווצמב םיקסועש ןוויכ ,םעטהו .ףסומ ינפל דע ץוחב הרות-רפסה םע םיניתממ
:טק 'מע זיר 'יס חקורה 'סמ םעטה איבמ ,יכדרמה בתכ ה"ד םש ףסוי-תיבבו) הרותה-רפסב
רמוחו-לקו .הרותה-רפס תסנכה תא םיבכעמש ןויזיב ךכב ןיא ,("הרותה לצא הניכשהש"
.הרות-ירבד תרימאל

-תאירק ירחא שדוק-תבשב (המודכו הוצמ-רבה ,ברה) םישרודשכ םג חוורו גוהנ ךכ ןכאו
תא םירזוחשכ ,תונורחאה םינשב 770-ב םגו ש"נא ןיב םגו ;תוליהק הברהב לגרומכ ,הרותה
- (18 'מע ,טנש .19 'מע ,חנש :תונויליג 'תורשקתה'ב האר) 'ןקרופ םוקי' ינפל החישה
הארו .וריזחהל תגהונש הליהק םוש לע עודי אלו) ןכ-ינפל הרותה-רפס תא ןיריזחמ ןיאש
-ןתח וא ברהש םיגהונה לע תוכז דמלל םיקסופ המכמ איבהש זי 'יס ה"ח תעד-הוחי ת"ושב
.(ןדיד-ןודינל רמוחו-לקו ,ארבגל ארבג ןיב םישרוד הוצמ-רבה

הרות -רפסה יווילב בושו ,ומוקמל הרזחב רוביצה תא תוחפ חירטהל ידכ - םג ילואו (**
.הצוחה (המיבה ןמ אלו) ומוקממ האיציו ,ךכ-רחא

ןטק-תילטה תקידב

םה םא תיציצה יטוחב ןייעי ,ךרביש םדוק" :קספ (ט"ס ח 'יס) ףסוי-תיבה ךורע-ןחלושב
תא דימעהל היה ןתינ תיציצ לש השע-תווצמ דצמש םושמ תאז ."הלטבל ךרבי אלש ידכ ,םירשכ
העד יפלו .ןקדובל ורימחה הלטבל הכרב ךרבל אלש ידכ קרו ,תורשכ ויהש ןתקזח לע תויציצה
תחא הכרבד ןוויכ ,םהמ דחא אלא קודבל בייח וניא תיציצ לש םידגב המכ שבולש ימ ,וז
הרורב-הכלהו ,גמ ק"ס םש ףסוי-תיראש - ףסוי-טוקלי הארו .בכ ק"ס םש הרורב-הנשמ) םלוכל
.(ןטק-תילטה תא םג קודבל ןוכנש ומייסו ,םש ףסוי דוד ברהל

יפ-לע-ףאו" :ןידה רקיעמ איה הקידבהש בתכ (ג"יס םש) ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב לבא
םהש ןתקזח לע ןדימעה םירמוא ןיאו ,רחמל םקדובלו רוזחל ךירצ ,לומתא תיציצה קדבש
,םלועל םקדבי אל - הכרבה תעשב םקדבי אל םאד םושמ ,םושלש לומת ויהש ומכ וישכע
תסירד ידי-לע קוספל ןכרדש ןוויכ ,תורשכ תקזחב םלועל ןדימעהל רשפא-יא יאדוובו
."םויו םוי לכב קודביש םימכח ונקית ןכל ,תורחא תוביס תמחמ וא םיילגרה

יפ -לע-ףא ,הז יבג לע הז תיציצ לש םידגב הברה שבלש ימ" :(די ףיעס) קספ הז יפלו
אמש ,ומצע ינפב דחאו דחא לכ לש תיציצה קודבל ךירצ םוקמ-לכמ ,םלוכ ורטפנ תחא הכרבבש
הברה וקספ ןכו) "תיציצ אלב תופנכ עברא שבול אצמנו ,םהמ דחא לש תיציצמ דחא טוח קספנ
.(םש הרורב -הנשמב האר ,א"רגהו ר"א ,א"מ ,ח"ב ,שובל - םינורחא

םיידיהשכ ,תיבב ושבל םא) ןטק-תילטה תא הזב רטופו לודג-תילט לע ךרבמש ימ םגש ,אצמנ
תא םג םוי לכב הליחת קודבל בייח ,(3 'מע םיגהנמה-רפס - הכרבל םייואר םניא םוקמה וא
םג םאה ,הלילב וב ןשיש ןטק-תילטה תא שובלל ךישממש ימב ןודל שי ןיידע ךא .ןטק-תילטה
.וקדובל ךירצ - התע שבול וניאש - אוה

"םלועל םקדבי אל - הכרבה תעשב םקדבי אל םאד" ןושלהמ קייד (ד ק"ס) דודל-הלהתבו
,הנקתה יפכ ,השיבל תעשב דימת ונקדבי יכ ,הקידבמ רוטפ הזכ הרקמבש ,(א"גמב ורוקמש)
הרעה טל 'מע 'הקוספ הכלה - תיציצ' 'סב ןמסנה האר ,ונימיב םינורחא המכ תעד ןכו) כ"ע
לע ךומסל רשפא-יא ןידה ןמש ןוויכ ,הקידבב בייחתמ הלילב ושבל םא םג הרואכלו .(63
םוי תוסכ םיבייחמה יפל תיציצ אלב תופנכ עברא שבול אמש קפס שי הלילב םגו ,הקזחה
.רקובב קודבל ךירצ וניא זא קדב םא לבא ,(חי 'יסב ראובמכ) הלילב

םגו ,(חמש 'מע ז ךרכ ק"גא) םוי לכב ןטק-תילטהו לודג-תילטה תא קודבל יברה בתכ ןכלו
ח 'יס ז"הדא ע"וש לש השדחה האצוהב ונמסנ - בר 'מע ו ךרכ ק"גא) ןטק-תילטב ןשיש ימל
שובלל רהזיהל שי ירהו] לודג -תילט תכרב ינפל קודבי ,ותשיבלב קדב אל םא יכ - (טס תוא
חי 'יס ח"וא קדצ-חמצהל םיניד יקספב אתיאדכ ,םויב םג השיבלל תדחוימה ןטק-תילט הלילב
רחא אוהש ףא ,הז ןמזב תועיבקב קדובש ןוויכו ;[םויה תויהל בייח הז ןיאש אלא ,(א,ג)
ראשנש ימ ,וז הארוה יפל םג ,הרואכל לבא ."םלועל קודבי אל"ש ןועטל רשפא-יא ,השיבלה
-תילטב ןשיהו) ותוא םיפילחמ ללכ ךרדבו ,בוש וקדובל ךירצ וניא ןטק-תילטה םע םימי המכ
.(הנישה ינפל וקדובל ךרטצי - הלילב רחא ןטק
רמוע ירוזא בר ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ירחא תשרפ שדוק-תבש
ןסינב ד"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה - ךכ רחאו ,םלוכל

-ז ,ט סומע) "ךיקולא 'ה רמא . . םיישכ ינבכ אולה" ירחא תשרפ תרטפה םיריטפמ :הרטפה
.2(וט

.םיירהצב 12:47 העשב ,ישימח םוי :דלומה

.שדוק-תבשה םויבו ישישה םויב שדוח-שאר :3רייא שדוח םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.4תסנכה-תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.5תובא תכסממ 'א קרפ םיארוק

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ז"הדא ןושלכ) תובא-יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.6וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

ישיש םוי
רייא שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.[גנת ןויליגב הנורחאל וזכור שדוח-שארו שדוח-שאר ברע יגהנממ םיבר]

.7םויה הכרבל זרדזי ,'תונליאה תכרב' תא ךריב םרטש ימ.30 'מע םיגהנמה-רפס (1

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (2

וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (3
-ירואמ .ז"ס העבש-תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המילש הבכרמה דוס תובית ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט ךרכ ק"גא - (וכרעב רוא

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (4

אלש יברה הרוהש ,תובא -יקרפבש םיקוספ-יקלחו םיקוספ תודוא 17 'מע חער ןויליג 'תורשקתה'ב האר (5
.םהש-תומכ 'ה תומש םע (לודגה תבשב פ"שגה תרימאב םג ל"צ ןכ הרואכלו) םרמואל

רחא ז"דעו) כ"חא ןנברד שידק א"אש (יברה גהנ ןכו ,דמר 'מע 'רצוא'ב םג כ"כ) ונלצא םיליגר ט"מ ע"צ
כ"שמכו" :םיליהתה ףוסב ספדנה יברה בתכמב האר] םיאישנה יקוספ רחא םותי-שידקו ,לודגה-תבשב פ"שגה תרימא
תא םהירחאל תוחדל היה ךירצ פ"כע - ["םיקוספ ורמאש ירחאל שידק רמול םיכירצ םלועל רשא ,ב"לק 'יס שובלה
דנ ס"וס ז"הדא ע"ושבש טרפבו ,('וכו ירוא דודלו םוי לש ריש ירחאש שידקב ונגהנמכ ,םיליהתה ירחאש שידקה
.שידקה תא רמול ידכ ןאכ הפסונ היננח 'רד אתיירבש קספנ

-תרות' םג הארו .זל 'יס ,רמועה-תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664 ,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (6
ס"שב תובא יקרפ רמול וא דומלל יברל רמא צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש 62 ע"ס ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ
תואחסונהמ רודיסבש תובא יקרפב ז"הדא חסונב םייוניש המכ שי יכ ,םישרפמה ללגב קר הארנכ] אנליוו
.ג"ס ל"פ ללוכה רעשב ז"דעו ,301 'מע ו ךרכ תוחיש יטוקל - "ובר ןושלב רמול םדא בייח"ו ,םירחאה
תרבוח 'תומישר'ב רפוסמ ןכו ."תוכיראב אל לבא" ['תובא יקרפל םירואיב'ב קתענ ע"על ויתאצמ אלש ינמודמכו
ר"ומדאש רפוסמ 28 'מע 'ה תרבוחב םשו .צ"יירוהמ ר"ומדאל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ןכ הרוהש ,10 'מע גמק
הז דומיל ולצא ךשמנ ןכלו ,תבש לכב תוינשמ 'גו 'ב םימעפל - ץייקה תותבשב תובא יקרפ דמול היה ב"שרוהמ
רומאהל הז ןיב םייוסמ ךווית ןכו ,םיפסונ תורוקממ הז אשונב ש"ייעו .המר 'מע 'רצוא' האר) ץייקה לכ
.(ץייקה תותבש לכ "קרפ ודמל" ללכבש 20 'מע בפק תרבוחב

ג"יפ) ז"הדאל 'ןינהנה תכרב רדס' ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') יברהש ןוויכ (7
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il