- ח"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןסינב 'ל * םישודק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תבייחמ רודה אישנמ העפשה תלבק
ןועריפ


ןפואב תויהל חוכ-תניתנ שי ,תראפתבש-תראפת ,רייא 'במ
- לעופל עגונב * הלבגהמ הלעמל ,םלועה יניינעמ הלעמלש
ומצעל עגונב ןיינע וילע לבקי דחאו דחא לכש יתעצה
קזחתת ודי-לעש ןיינע וילע לבקל * תלוזל עגונב ןיינעו
וברקל ,דחא ידוהי תוחפל לע לועפל ןכו יברל ותורשקתה
תדובעב קסועו ח"אדב קימעמ תויהל ,תודיסחה יכרדלו יברל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הליפתה


םגתפב=] "טראוו א ס'ןיבר ןטימ" - 1ר"ומדא ח"ומ ק"כ שוריפכ - תוכלמ רבדב ןיחתופ
:[יברה לש

ח"ומ ק"כ ראבמ ,2םירצמ ץראמ 'ה תואבצ לכ ואצי הזה םויה םצעב ה"ד ,חספה גחד רמאמב
תגרדמב זא ויהש ןוויכ ,"'ה תואבצ" םשב לארשי וארקנ םירצמ תאיציבש םעטה ר"ומדא
-תוריסמ ךותמ םתרמשמ לע םידמועש ןפואב (אלא ,דבע תדובע קר אל) איה םתדובעש ,"אבצ"
,(שפנ-תוריסמ לש ןפואב הז ןיא ,הבר העיגיב ותדובע דבועש ףאש ,דבעה ןכ-ןיאש-המ) שפנ
תילכתב םתרמשמ לע ודמעו ,4םשובלו םנושלו םמש וניש אלש 3םינייוצמ תויהל ורמש"ש
.5"קזוחה

רמאמהש - ל"זח ישרדמב הז ןיינעב הריתס שי ,הרואכלש ,(בתכמ ידי-לע) דחא ילצא לאשו
וללהו הרז-הדובע ידבוע וללה"ש 6רמאמהל הריתסב אוה "םשובלו םנושלו םמש וניש אל"ש
?"'וכ

םירצמ-תאיציבש ,ףותישה ןיינעל ,םא יכ ,שממ הרז-הדובעל הנווכה ןיאש רמול שי תוטשפב
-רפסב ראבתנש ומכ) ףותישה לע םירהזומ םניאש חנ-ינב לש ןיד םהל היה (הרות-ןתמ םדוק)
,יכ ,קיפסמ ץורית הז ןיא םיניינעה תוימינפב ,לבא .(7'ה תודחא תוצמ קדצ-חמצהל תווצמה
הב ,'ה תנומא לע שפנ-תוריסמב םתרמשמ לע םידמועש אבצ ראותב םחבשי בותכהש רבתסמ אל
.ףותיש לש ןיינע םלצא שיש העשב

אצנ ךאיה ורמא אלש" ,תחכומ היארו ,המלש הנומא םהל התיה יאדוובש רמול ךירצ ךחרכ-לעו
תורז תובשחמ םהל ולפנ ארחא-ארטסה דצמש ,אלא ,8"וכלהו ונימאה אלא ,הדיצ אלב רבדמל
םצע דצמש הנומאה ףקות תא םולשו-סח שילחמ הז ןיא לבא ,9אינתב ראובמכ ,'הב הנומאה דגנ
.םתמשנ

,הנומאב תוקיפס ותבשחמב םילפונש הז לע ןנואתהו קדצ-חמצה ר"ומדאהל ידוהי סנכנ םעפ
רמאו קדצ-חמצה הנענ !"דיא א ךאד ןיב ךיא ,יבר" :בישהו ?ךל תפכיא המו :קדצ-חמצה לאשו
.םירצמ-תאיציב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ היה תאזכ אמגודבו ..."טוג ךאד זיא" :ול

רמועב ג"לש אתיא (11אתשה רמועב ג"ל סרטנוקב הספדנש) 10א"שת רמועב ג"ל תחישב
רמועה-תריפסד רדסה לע ףסונש ,12םירבדה שוריפו ,תראפתבש-תראפת ,תראפתה תריפסב אוה
(הז םוי) רייא 'בש אצמנ הז רדס יפ-לעש ,תוכלמבש-תוכלמ דע דסחבש -דסחמ , הטמל הלעמלמ
-תוכלממ ,הלעמל הטמלמ רדס םג ונשי ,דוהבש-דוה אוה רמועב ג"לו תראפתבש -תראפת אוה
ג"לו ,דוהבש -דוה אוה (הז םוי) רייא 'בש אצמנ הז רדס יפ-לעו ,דסחבש-דסח דע תוכלמבש
.תראפתבש-תראפת אוה רמועב

:הרצקב ןיינעה שרפל שיו

הדובעב ,ןכלו ,הטמה תיילע היהת הז ידי-לעש ידכ איה הטמל הלעמלמ הדובעה תנווכ
.הלעמל הטמלמ היילעה תנווכ הזונג הטמל הלעמלמ

תדובע םע רושקש םירצמ-תאיציל ךשמהבו ירחאל התויהלש ,רמועה-תריפסל עגונב הז ךרד-לעו
,13(הלעמל הטמלמ הבושת-ילעב תדובע םניינעש ירשתו לולאכ אלד) הטמל הלעמלמ םיקידצה
.הלעמל הטמלמ היילעה תנווכ הזונג הזבו ,הטמל הלעמלמד ןפואב םג םה-ירה

הטמלמד רדסה זונג הזבו ,הטמל הלעמלמ אוה םוסריפבו יולגב רמועה תריפסד רדסה ,ןכלו
.14ףיקמ ןפואב הלעמל

:דוהו תראפתל עגונב - רתוי תויטרפבו

ןוילעבש תראפתש 16עודי ,םגו ,15יפויל םיכייש םהינש ,יכ ,הזל-הז םיכייש דוהו תראפת
-לע היהיש (תראפתבש-תראפת) יפויהב ןנובתמ ןוילעהשכ ,ןדיד-ןודינבו ,ןותחתל רתכ השענ
ךשמנ זאו ,וילא ךייש וניא ןיידעש ףא ןותחתל דריל הצריש לעופ הז ירה ,ןותחתה ידי
.(17רמועב ג"לה רעש רודיסב ראובמכ ,דוהבש-דוהב) ןותחתהב

-דוה ךכ-רחאו ,תראפתבש-תראפת ,ןותחתל דרוי ןוילעהש אוה רדסה יולגבו לעופב :ןכלו
אוה רדסה ,ןותחתה ידי-לע היהיש יפויה ,הטמל הדיריהב הזונגש הנווכה דצמ לבא .דוהבש
תומילש השענ הטמל הדיריה ידי-לעש) תראפתבש-תראפת ךכ-רחאו (הטמל הדיריה) דוהבש-דוה
.18(יפויה

ח"ומ ק"כו ,"דסחבש דוה" :רמועל םירשעו העשתה םוי לע ספדנ רוא-הרות רודיסב
אוה םלועב רבד לכש 19עודיה יפ-לעו ."דוהבש דסח" :ולש רודיסהב בתכו ןקית ר"ומדאה
:רמול שי - תווצמו-הרות לש ןיינע טרפבו ,תיטרפ החגשהב

-יטוקילב ראובמה ךרד-לע) בותכל ךירצ ,אחישמד אתבקעב טרפבו ,תולגה ןמזב ,לארשי אישנ
.22דוהבש דסחה ("השמ בותכיו" 21בותכה שוריפב 20יעסמ תשרפ הרות


חסונה לטבמ יתייה ,יליח רשיי וליא - ר"ומדא ק"כל םינתונש ןוידפה חסונל עגונב
:יכ ,"ל"ז ב"ירהמ תבושתב ראובמכ םימחר יסינכמ ךרד-לע 'וכ םימחרה רוקממ" םיבתוכש

תניתנ לע רתיהה רואיב אוה - "ל"ז ב"ירהמ תבושתב ראובמכ םימחר יסינכמ ךרד-לע" (א
23ל"ז ב"ירהמ תבושתב ראובמה יפ-לע ,(עצוממ לש ןיינע הז-ירה הרואכלש) יברל ןוידפ
וניינעש ןוידפה חסונל ךיישו עגונ הז ןיא ,אלימבו ,"םימחר יסינכמ" תרימאל עגונב
.הז לע רתיהה רואיב אלו ,("םיבר םימחר ררועל אנא") םימחר תשקב

,םימחר ררועל ןכיהמ "תבותכ" יברל ןתיל ךרוצ ןיא - "םימחרה רוקממ" חסונהל עגונבו (ב
רתוי תילענ הגירדממ םימחר ררועל ונוצר ילואו ...םימחר ררועל ןכיהמ ומצעב עדוי אוה
."םימחרה רוקמ" רשאמ

םגש היאר הז ןיאו ,ולש הגהנה יהוז ,לבא .24הז חסונ בתוכ םנמא היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.ןכ בותכל םיכירצ - ("ןכאז עקס'יבר") יבר לש םיניינעב םיניבמ אלש - ונא

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ול רמא םעפש ,תולעפתה ךותמ ,רפיסו ,ךרבא ילא סנכנ םידחא םימי ינפל
...רשוקמ (ומצע יברה) אוהש ימ לא (ודי-לע) רשוקמ היהי וילא רשוקמ היהיש הז ידי-לעש

- אוה ימל) ונל עגונ הז ןיא ,רבד לש ותימאל ,לבא ,וררקל יתיצר אל ,תולעפתהב ותויהב
ראפ זיא םעד ןופ רעכעה") הזמ הלעמל ןיא ונליבשבו ,וילא םירשוקמ ונא ,(רשוקמ - יברה
.("אטינ זדנוא

,(דבכהמ הלעמלש) בלהמ ,דבכהמ ותויח באושש רמול ךייש םדאה ףוגב רבא לע :רבדל המגוד
לש חוממ תויח תביאש רבד לע בושחלו רמול םוקמ ןיא לבא ,(בלהמ םג הלעמלש) חומהמ דעו
לבקל בייח ,םולשו סח לדלודמה רבא תויהל הצור וניאו ותויחב הצורש יח רבא .רחא םדא
ונרוד לש רתכהו (חומ) שארה אוהש ,יברהל תורשקתהל עגונב הז ךרד-לעו ,ולש חומהמ תויח
.הז

עורפל בייחתמש הוול ומכ ,ןועריפה בויח םע םג הרושק רודה אישנמ תועפשהה תלבק
רוטפ ןוא טלאצעגפא") רטפנו בוחה םלשמש ןפואב וניא ןועריפה בויחו ,הולמהל האוולהה
,לשמנב הז ךרד-לעו ,25הפקהב דוע ול םינתונ בוחה ןועריפ ידי-לעש ,אלא ,("ןראוועג
.האלה ןכו ,םתוא עורפל בייחתמו ,תוחוכ דוע ול םינתונש

(:רמאו ,םימימתה ידימלת לא הנפ ר"ומדא ק"כ)

,ולש םיימצעה תוחוכה םע ר"ומדא ח"ומ ק"כל עורפל בייחתנש עדיל ךירצ םכמ דחאו-דחא-לכ
.הדיחי היח תניחב

:המדקהבו

תולאש לע תובושת ,ח"אד תרימא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ עיפשמש תועפשהה לכב הוושה דצ ונשי
,ולש םיימצעה תוחוכהמ העפשהה האב םלוכ םיניינעה לכבש המודכו תיפסכ הכימתל דעו ,'וכו
.הדיחי היח

ןמ דחא לכל :יתינעו ?לארשי ילודג ראש יבגל יברה לש ותלעמ האטבתה המב ילצא 26ולאש
,םיניינעה לכב קסע יברה וליאו ,ותלודג התיה ובו קסע ובש דחוימ ןיינע היה םילודגה
- לודג רבד" 27ל"זח ןושלבו) רתויב םיטושפה םיניינעל דעו ,רתויב םילענה םיניינעהמ
,תודיסחה תרות לש ןיזרד-ןיזר יוליגמ ,("אברו ייבאד תויווה - ןטק רבד ;הבכרמ השעמ
לכלו ,תיפסכ הכימתכ ,םיימשג םיניינעב וליפאו ,'וכו תבש תרימש ,ןיליפת תחנהל דעו
.ולש הדיחי היחהב ,ותומצע לכב ןותנו רוסמ היה םלוכ םיניינעה

סקנפ םסיכמ ואיצוה ,הנעמה םעמשבו ,(...הכימס םהל שיש) םירוחב ינש ולאש וז הלאש]
[..."ריינה לע יברה תא םהל שי" ,יברה והמ ונא םיעדוי וישכע :םרמואב ,הנעמה ומשרו

עגונב לבא ,עיפשמה דצמ אוה הדיחי היח תניחבמ םה תועפשהה לכש הוושה דצה ,םנמא
.תוגרד יקוליח םנשי ,םילבקמהל עגונב םגו ,המצע העפשהל

,ןכלו ,יברה לש הדיחי היחה תא םילבקמ םהש םידימלתה לצא תדחוימ הלעמ שי הז ןיינעבו
.םהלש הדיחי היחהב עורפל םג ובייחתנ

הז-ירה ,ר"ומדא ק"כ לש הדיחי היחל םהלש הדיחי היחהב ןועריפה תומדל רשפא-יאש ףאו
-ידי-לע םיכישממ ,"ךלש דואמ" ותויה םעש ,29"ךדואמ לכב ןיינעב 28ח"אדב ראובמה ךרד-לע
.םצעב לובג ילב ,יתימאה דואמ הז

ולש תולבגהה ןה - תולבגההמ האיצי לש העונתב אטבתמ הדיחי היחהב בוחה ןוערפ
יניינעד תולבגהה (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו ,("תולבגה ענעגייא יד ןופ ןייגסיורא")
.םלועה

יללכ ןיינע םג ונשי ,לבא ,ותאמ םיעבותש םייטרפ םיניינע דחאו דחא לכל שי יאדווב
ינא ונילפנו" ,םלועה יניינעמ הלדבה לש ןפואב תויהל םיכירצש - םידימלתה לכל ךיישה
הנוש אוהש וילע רכינ תויהל ךירצ בוחרב ותכל תעב דימלתו דימלת לכש ,ונייה ,30"ךמעו
.םלועהמ ("שרעדנא סעפע")

לע (םא יכ ,דומילה םצע לע אל) ודגנ תונעט ויה ב"הראל ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוב תעב -
עדליוו א") תיארפ הגהנה יהוז ,הבישיה תגהנהבש םלועה גהנמ יפ-לע רטשמו רדסה רדעה
,הלוכ הביבסה לש הכרע תא ("גיליב טכאמ סע") הליזומו התיחפמש ודגנ ונעט - ("הגהנה
בוט ומצעלשכ הבישיב דומילהש ר"ומדא ח"ומ ק"כל בתכ - אקווד םימש-ארי - דחא ידוהי
המו ,רדס לש ןפואב תויהל ךירצ דומילה לבא ,הממיב תועש םירשע וליפא ודמליש ,אוה
םלועב גוהנה רדסה ועבקי אל המלו ,דומילה תעב קועצלו ("ךיז ןעלקאש") עעונתהל םיכירצ
תמאה לבא .הזב אצויכו ,הליחת ועבצאב תורוהל ךירצ הלאש לואשל הצור דחא דימלת רשאכש
.הלבגהמ הלעמל ,םלועהמ הלדבה לש ןפואב תויהל-ךירצש ,רומאכ ,איה

:רייא 'ב - הז םויב תדחוימ חוכ-תניתנו

הרות-רפסה תביתכ תלחתה םויל ,תראפתבש-תראפת ,רייא 'ב םוי תא רחב ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.31ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

ותוא ןתאש ,הרות-רפס תביתכ ןיינעב ב"שת רייא 'ב םוימ ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ םג שי -
- .32םסרפלו קיתעהל ידכ

תובית-ישארב זמורמכ ,הרותה-רפסב תוא שי לארשימ דחאו דחא לכלש 33עודיה יפ-לעו
תביתכ תלחתה םוי ,רייא 'ב םוי ,ירה ,34"הרותל תויתוא אוביר םישיש שי" "לארשי"ד
דחאו דחא לכ לש ,ותדובע תלחתה םג אלימבו ,ותדלוה םוי ךרד-לע אוה ,הרותה-רפסה
.לארשימ

לכש יתעצה - לעופב הדובעה רקיעה היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא ירהש - לעופל עגונבו
:םירבד 'ב ומצע לע לבקי דחאו דחא

ק"כל ותורשקתה קזחתת ודי-לעש ןיינע הזיא ומצע לע לבקל ,ומצעל עגונב - 'אה ןיינע
.ר"ומדא ח"ומ

ימ היהי ,דחא ידוהי לע תוחפה לכל לועפל ומצע לע לבקל ,תלוזהל עגונב - 'בה ןיינעו
ח"אדב קימעמ תויהל ,תודיסחה יכרדלו ר"ומדא ח"ומ ק"כל וברקל ,ךרבא וא רוחב ,היהיש
.35הליפתה תדובעב קסועו

תויהל הלוכי תודיסחה יכרדלו ר"ומדא ח"ומ ק"כל תלוזה בוריקד הלועפה תלחתה
הכירצ תילכתה לבא ,המודכו םיתפומ יניינע רופיס ידי-לע םג ללוכ ,םינוש םיניינעב
יניינע ןכ-ןיאש-המ יברה לש ,הדיחי היח ,ימצעה וניינע והזש ,ח"אדל וברקל תויהל
.36ולש תוטשפתהה אלא םניאש םיתפומ

תלעותו ךרוצ ןיאש אלא דוע אלו ,המודכו םיתפומ יניינע םע הרושק הניא תורשקתהה רקיע
תייאר רדעהו ,ףיסוהל ידכ הב ןיא םיתפומ תייאר :תווצקה יתשבו - תורשקתהה ליבשב הזב
- .המואמ עורגל ידכ הב ןיא (יברהמ תפומ האר אלו ,שדוח וא עובש ,םוי רבוע םא) םיתפומ
ןפואב םייעבטה ויניינעב םג ומע גהנתה ר"ומדא ח"ומ ק"כש הארי הצרי םאש ,איה תמאה
.הזמ לעפתהל ךירצ אל םגו ,ללכ הזב ךרוצ ןיא ,לבא ,םיתפומ יניינע ויה םויו םוי לכבש

הלכי אלו ,ותכרב שקבל ידכ םליא ןב םע הנוגע םעפ האב קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ 37לא -
ואבש םישנה לכ ושעש יפכ - תינברהב הריצפהש ירחאל םגו ,קדצ-חמצהל סנכיהל ןפוא םושב
העשבו ,הנב דיב ןתיתו ,בתכב התלאש בותכתש םידיסחה הל וצעי .ליעוה אל - קדצ-חמצהל
סנכיישכו ,תודיחיל קדצ-חמצה לבקמ ובש רדחהב ןחלושה תחת אבחתיו הנב סנכיי ,שיא ןיאש
ךל :קדצ-חמצה ול רמא ,קדצ-חמצהל הקתפה ןתנשכו ,הווה ךכו .הקתפה ול ןתיי ,קדצ-חמצה
תא האצמ השאהו רבדל ליחתה ןבה - םהינש ועשונו .ינולפ םוקמב אצמנ ךיבאש ךמאל רומאו
הנעמה תא ומאל ורמואב ויפ תא חתפ םליאה ןבהש - תולעפתהב - קדצ-חמצהל ורפיסשכו .הלעב
...!?םליא אוה ןבהש תעדל יל היה ןיינמ יכו :רמאו הנענ ,קדצ-חמצה לש

יעצמאה ר"ומדא לש ויתונב ויה ללכב) הבחר העד תלעב התיהש - קדצ-חמצה לש תינברהשכ
:ןקזה ר"ומדא הנקז ירבד לע הרזחו ,הלעפתה אל ,הז רופיס העמש - (הבחר העד תולעב
ףפוכתהל יאנפ היה אל דחא ףאל ,לבא ,ןחלושל תחתמ םיתפומ ולגלגתה שטירזעמב
- ...םהיבגהלו

יניינע רופיס ידי-לע םג וברקל ליחתהל םילוכי ,ךרוצ שי םא ,תלוזהל עגונב םנמא
.ל"נכ ,ח"אדל וברקל תויהל-ךירצ תילכתה לבא ,םיתפומ

םע םג קוסעל (ולש הדובעה יניינע לע ףסונ) ומצע לע לבקי רשאכש והשימ בושחי םאו
תונעט ראש הז ךרד -לעו ,ולש הדובעה יניינעב ערגי הז ידי-לעו ונמז זבזבי ,תלוזה
עבוט וריבחש האור והשימשכ - שארל לכל :יכ ,ולא תונעטל ללכ שושחל ןיא - הזב אצויכ
הלועפהל עגונב הז ךרד-לעו ,וליצהל ותלוכי לככ לדתשמו ,ללכ תונובשח השוע וניא ,םיב
.תונובשח םוש םישוע אל וליצהל םיכירצ רשאכש ,תלוזה םע

,הברדא אלא ,ומצע םע הדובעב תערוג הניא תלוזה לע הלועפהש דבלב וז אל ,הזל ףסונו
39קוספה לע 38ל"זח תשרדכ ,ומצע םע הדובעב רתוי דוע ףסותינ תלוזה םע הלועפה ידי-לעש
לכ", 40ל"זר רמאמכ ,תלוזה לע הלועפהד יוליעה לדוג לע ףסונ) "'יוה םהינש יניע ריאמ"
.("ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות וריבח ןב דמלמה

.תלוזה לע הלועפהב םגו ,ומצע םע הדובעבו תודיסחה דומילב :םיניינע ינשב קוסעל שי

,בוחרב תללותשמש הפירשה תא תובכל םיכירצש ,יתרמא ,יילא וסנכנש םיכרבאה דחאל
קוסעל ךירצ אוה וליאו ,םימולהי ירחוסו םיקסע-ילעב ליבשב קסע והזש ,ךרבאה בישהשכו
המב היהי זאו ,"לארשיב לודג קסופ" היהי הנש הרשע-שמח דמליש ירחאלו ,הרותה דומילב
,"םידמול" םג ויהיש גאודש המו ,תונובשח םישוע אל הפירש שישכ :ול יתינע ...ראפתהל
-לקו ןכש-לכמבו ,"םידיסח לצא ויהי םידמול"ש ןקזה ר"ומדא לש ותכרב םייקתת יאדווב
הצרש "םידמול" ,םנשי - םידיסח לצא ויהיש הצר אל ןקזה ר"ומדאש "םינפ יזע" המו :רמוחו
.ויהי יאדווב - ויהיש ןקזה ר"ומדא

עגונב הארוהו דומיל וב שיש ,41ןקזה ר"ומדא תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כמ רופיס יתעמש .אי
:תלוזה םע הלועפהל

הצקל ךלהו ,לטיקהו תילטה תא ןקזה וניבר טשפ ,תירחש תליפת רחא םירופיכה-םויב םעפ
ךרצוה המל ןקזה ר"ומדא לצא ולאששכ] .םש הרדש תדלוי ליבשב קרמ לשיבו םיצע ץצקו ,ריעה
הווצמ"ד ןיד ונשי שפנ-חוקיפב :בישה ?רחא שיא חולשל לוכי היה ירה ,ומצעב תאז תושעל
.[רתוי לודג יתאצמ אלו ,42"לודגב

ורבידש ןמז היה ,ויתודוא םירבדמ ויה תע לכב אל - ר"ומדא ח"ומ ק"כ םייס - הז רופיס
.ומסרפל וצר אלש יאדוובו ,הז לע ורביד אלש ןמז היהו הז לע

טינ ךיז לעוו ךיא זא" ועדויב ,יל הז רופיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.הז רופיסמ הארוההו דומילה רואיב תפסותב ,םיפסונ םידוהיל ורפסלמ "ןטלאהנייא

:הדובעב רופיסה ןכות ראבל שיו

םירופיכה-םויב ,(43ךאלמל המוד) לטיקו תילטב ףטועמ ותויהב ןקזה ר"ומדא לש ותגרדמ
,לטיקהו תילטה ןקזה ר"ומדא טשפ ,ותגרדמ תלעמ לדוג תורמלו .רעשל ןיא - הליפתה רחאו
,השודקב הנורחא רתויה הגירדמה לע הרומש ,הדשל ךומס ,ריעה הצקבש ןורחאה תיבל ךלהו
דוע תושעל ,ונייה ,דלולו תדלויל רוזעל ליבשב - 44"הדש שיא 'וג ושע" ,הפילקל הכומסש
.45("ןדיא א ךאנ ןכאמ") ידוהי

הדובעב חרכההו תוציחנה לדוג רבד-לע םידיסחה תדע לכל הארוהו דומיל הווהמ הז רופיס
עגונב ןהו ,ומצע םע הדובעל עגונב ןה ומצע לע לבקל דחאו-דחא-לכ ךירצ ,ןכלו ,תלוזה םע
.46תודיסחה תרותל וברקל ,תלוזה םע הדובעל
(37-45 'מע א קלח י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ת"יש'ה רייאב 'ב ליל תודעוותהמ)
.(199 'מע ט"שת מ"הס) ח"שת זומת ב"י .(א,דיקת ג"ח ד"וקל) ח"שת רמועב ג"ל תחיש (1

.ךליאו 171 'מע י"שת מ"הס (2

.פ"שגה חסונ (3

.דועו .ו,ו אראו ז"ספ .ו,בי אב אתליכמ האר (4

.176 'מע םש מ"הס (5

.זכ ,םש ר"לי .חכ,די חלשב אתליכמ ב"ער ,עק ב"חז האר (6

.נ"שו ,36 הרעה 41 'מע א"כח ש"וקל הארו .ךליאו ב"עס ,טנ צ"מרד (7

.י,בל וניזאה י"שרפ הארו .טל,בי אב י"שרפ (8

.(א,חל) ט"כפס (9

.116 'מע א"שת ש"הס (10

.212 'מע י"שת מ"הס (11

.נ"שו .1 הרעה םש החישהב האר (12

.מ"כבו .(ךליאו זנר 'ע) שדוחה ה"ד אב ת"הוא האר (13

.םיפיקמל ךייש הלעמל הטמלמד רדסהש ל"נה סרטנוקבש החישב (1 הרעהב) ןמסנה האר (14

.ךליאו 173 'מע ב"יח ש"וקל האר (15

.א,אנ .ד,זמ ש"הש ת"וקל ןיע (16

.ךליאו א ,שד (17

.(59 'מע א"ח מ"ות) ו"ס רמועב ג"ל תחיש םג האר (18

.נ"שו .ךליאו ט"יקס תופסוה ט"שכ האר (19

.ךליאו א"עס ,אצ (20

.ב,גל יעסמ (21

.(47 'מע א"ח מ"ות) ךליאו ב"ס ינש חספ תחיש םג האר - ןיינעה תומילשל (22

.הרע ןמיס (23

.המק 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא םג הארו .ד 'ע א"יח .בלת 'מע י"ח ולש שדוק-תורגא האר (24

.(ךליאו 216 'מע ט"שת מ"הס) ט"שת לולא י"ח סרטנוקב ראובמה ד"ע (25

.9-508 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנ הז עטק (26

.א,חכ הכוס (27

.ךליאו ב,בכק צ"מרד ,ךליאו ג,טל ץקמ א"ות האר (28

.ה,ו ןנחתאו (29

.זט,גל אשת (30

.118 'מע ב"שת ש"הס (31

.ךליאו פר 'מע ו"ח ולש שדוק-תורגא (32

.דועו .41. 64 'מע ט"שת .46 'מע ו"שת מ"הס האר (33

.ופק ןפוא תוקומע-הלגמ (34

בוריקב םג אלא (תוינחורב רקיעבו םג) קוחר םוקמב אצמנש תלוזל עגונב קר אל אוה הז ןיינעש ,ריעהלו (35
תיטרפ המישרמ) והערל שיא עייסלו רוזעל ,תלוזה םע תוקסעתהה ל"צו ךייש ,אפוג הבישיה ילתכ ןיב ,םוקמ
.(הגומ יתלב

.ךליאו אסש ע"ס ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא .ךליאו ונ 'מע ב"ח "םימתה" םג האר - ןמקל אבהב (36

.ךליאו גצ 'מע ל"נה שדוק-תורגא האר (37

.א,זט הרומת (38

.גי,טכ ילשמ (39

.ב"עס ,טי ןירדהנס (40

.ו 'מע א"ח טקולמ מ"הס םג האר (41

.ג"יס ח"כשס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,דפ אמוי האר (42

.ט"ס ט"ירתס .ט"ס י"רת ח"וא ז"הדא ע"וש (43

.זכ,הכ תודלות (44

רסח - הדובעב הקשמ ע"והש ,קרמה לושיב ןכו ,םיצעה תציצקד ןיינעה ןכות םג ראבתנ םירבדה ךשמהב (45
.רואיבה

הצור ה"בקהש ,תודיסחה תרות הנשי !ןדיא דלאוועג :קועצלו תובוחרל תאצל םיכירצ ויהש איה תמאה (46
.(הגומ יתלב תיטרפ המישרמ) !אובי חישמש ידכ ודמלי י"נבש


"ךמעו ינא ונילפנו" ,םלועה יניינעמ הלדבה לש ןפואב תויהל ךירצ
הנוש אוהש וילע רכינ תויהל ךירצ בוחרב ותכלב דימלתו דימלת לכ -
םלועהמ ("שרעדנא סעפע")


תא ומאל ורמואב ויפ תא חתפ םליאה ןבהש קדצ-חמצהל ורפיסשכ
תעדל יל היה ןיינמ יכו :רמאו הנענ ,קדצ-חמצה הל רסמש הנעמה
...!?םליא אוה ןבהש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תומימחבו ףקותב הרותה לבקל
םישדוחמ


רמועה-תריפסמ םיבאוש ךכל חוכה תא

גח ליחתמשמ .השודקה ונתרות תווצמ איהש הריפס ימי םה הלאה םימיהש םכלוכ םתא םיעדוי
לבקמ לארשי םעש ,ונתרות -ןתמ ןמז ,תועובשה גח אב ךכ-רחא ,הריפס רופסל םיליחתמ חספה
יפל םהייח גיהנהל השודקה הרותה תא רתוי קזח ףקותו תדחוימ תומימח ,תשדוחמ תויחב
.הנשה לכ ,הרותה תוארוה

ירחא דימ הז היהש הריפס ורפס לארשיש הנושארה םעפה לע םירפסמ הפ-לעבש הרותב ל"זר
,םירצמ תולג ,רתויב תושקה תויולגה תחאמ וררחוש התע הז קרש טבה ילבמו םירצממ םתאצ
וליחתה ,םירצממ םתאצל ןושארה םויב דימש ,ינחורה שגרהה םהב רבכ היה ןכ-יפ-לע-ףא
,הרותה תא םהל ןתי ה"בקהש ,ונבר השמ לש ותחטבה םייוקת וב רשואמ םוי ותואל קקותשהל
.הריפסה תווצמ תא האיבה וז הקושתו

,םוי ירחא םוי ,תועובשהו םימיה תא ורפס םה ,הרותה תלבקל תונלבס ילב וכיח םידוהי
.הרותה תא ולבקי הנה הנה

"הריפס"ה לש הזמרו רופיסב םג ךכו ,חצנל יח רבד ,םייח תרות איה הירופיסו הרותה
תאז שיגרמ ,יולגב שיגרמ וניאש הז וליפאו ,שיגרמ ידוהי לכש ,הנש לכ תינשנו תרזוחה
,רתוי קזח ףקותב הרותה תא לבקל ,הרותה תלבקל הייפצהו תוקקותשהה ,תימינפה ותשגרהב
.זא דע היה אלש שדח רבד םילבקמש ומכ ,תשדוחמ תויחבו השדח תומימחב

גהנתהלו הרותה דומילל קזח ןוצרב ררועתהל טרפב רעונלו ללכב לארשי לכל חוכ ןתונ הזו
תוימשגב םירשואמ םייחו םירומלו םירוהל חור תחנ םרוג םג הזו .הנשה לכ היתוארוה יפל
.תוינחורבו

:ןועמש יבר תא וידימלת ולאש םעפש ,ונל םירפסמ ל"זח [...]

?םיימשגה םייחב םג רשואל הרות ידי-לע םיעיגמ ךיא

:רמאו העקבל ןועמש יבר אצי

.בהז ירניד העקבה תאלמתמ ךיא םידימלתה וארו .בהז ירניד יאלמתה העקב ,העקב

םיסינה תא תוארהל תלוכיה ול התיה ,הרות ולוכ ותויה ידי-לע ןועמש יברש ,תרמוא תאז
ויכרדב וכלהש םושמ תאז תוארל תלוכיה םהל התיה וידימלתו ,רשב יניעב םוארי םלוכש לכל
םהיתואצוהל בהזב שמתשהל ולכיו םיסינה תא םה ואר ךכ םושמש ,ולצא ודמלו ןועמש יבר לש
.םתסנרפו

ידי-לעו ,הסנרפב ,םיימשגה םייחב םג יתימאה רשואה הרותה האיבמ ,הלא ונימיב םג ךכ
.םירשואמו םיטקש םייח לע לוצינל בהז םיבאוש יעבדכ הרותה דומיל
(ז"טשת'ה 'דאראפ'ה תעב רמועב ג"ל תחישמ)

יבר יצוצינ


הקירמאב ד"בח-תדוגא-יריעצ דוסיי


ומכ הדנקו תירבה-תוצראב ח"אצ ןוגרא דסייל ארוק יברה
םע ןוגרא לש םש םתס ףסותיש יתנווכ ןיא" * לארשי-ץראב
-יריעצש םיניינעהב תולועפ ויהיש אלא ..."םיבתכמ ריינ"
תוטלחה םיטילחמש קר אל" * םהב לועפל םיכירצ ד"בח-תדוגא
תנמ-לע והזש ,רקיעה והזו ,םא-יכ ,תינולפו תינולפ
יברה תוחכונב רסמנש ןיינעמ חוויד * "שממ-לעופב ןמייקל
א"כשת הבאושה-תיב-תחמש תודעוותהב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ו"טשת רייא שדוח םיכרבמ ,ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה רמא (64 'מע די ךרכ ו"טשת

דסונ עודמ עדוי ינניא - ד"בח-תדוגא-יריעצ ןוגריא ונשי לארשי-ץראב
תושעל שי םינפ-לכ-לע לבא ,ונניא ןיידע ןאכו הליחת לארשי-ץראב הז ןוגריא
.התע תאז

:ריהבהו ךישמה יברה

ויהיש אלא ...'וכ "םיבתכמ ריינ" םע ןוגרא לש םש םתס ףסוותיש יתנווכ ןיא
.םהב לועפל םיכירצ ד"בח-תדוגא-יריעצש םיניינעהב וליחתיש ונייהד ,תולועפ

:שדוקה ץראב השענה לא יברה בש ןאכ

תולעמ ,הזה-םלועבש ןיינע לכבכ ,וב שיו ,הז ןוגריא רבכ ונשי לארשי-ץראב
תושעל ידכ תולעמהמ דומלל - המגוד םהמ תחקל רשפא ,אלימבו .תונורסחו
.םתוא עונמל דציכ תונורסחהמ דומללו ,םהישעמכ

היהת אל יאדווב - רבד ושעי אל םא ירהש ,לועפל ליחתהל שי - ןפוא לכבו
לע דמוע םדא ןיא" ירה - ןורסיח היהיש םיששוחש המו ...האצות םוש הזמ
אלש םידמול הלא תונולשיכמש ןוויכ ,"ןהב לשכנ ןכ םא אלא הרות ירבד
.בוש לשכיהל

:הרורב תישעמ היחנהב יברה םייסמו

םינפ-לכ-לע וא ,הלילה דוע ףסאתהל שי .הזב קוסעל ליחתהל שי םינפ-לכ-לעו
.תוישממ תולועפל תשגלו ,רחמ

תבוח ידי ואצייש ךרבתי-םשה רוזעי ."תושק תולחתהה לכ" ל"זר ורמא
דימ ןיינעה להנתי ךליאו ןאכמו ,התע יתרמאש םירבדהב "תושק תולחתה"ה
.החלצהב

עברא ןהש םייתש

תטרופמ תרגיא יברה בתוכ ,("תראפתבש תראפת") רייאב 'בב ,ןכמ -רחאל םימי המכ
."ויחי םהילע 'ד ,קרוי-וינב רשא ,ד"בח-תדוגא-יריעצ לש דוסיה תפיסאב םיפתתשמהל"

רחאל ףכית ,רשא ,הנושארה םתפיסאמ לכיטרפה יתלביק םעונב" ,םילימב חתופ בתכמה
-תדוגא-יריעצ ןוגראד ךרעה לודג ןיינעב קסעתהל וליחתה ...ןיכרבמ תבשד תודעוותהה
."ד"בח

:הדובעה תרטמ תא ריהבמ יברה

ןהו .ומצעב הדובעו תלוזה םע הדובע :םייתשל תקלחתמ טרפב םתדובעו הדובעהש
םע הדובעהו ,תלוזהבש תוימינפהו תלוזבש תלוזה םע הדובעה :עברא ןהש םייתש
.ומצעבש תלוזה םעו ומצעבש תוימינפה

:היתורטמו תוליעפה ינפוא תא טרפמו יברה ךישממ

םתדובעו ,םה ד"בח ידיסח תדעמ - םתוימינפלו םמצעל עגונהב ,הזב יתנווכו
- תודיסחה תרות דומיל ירועיש תבחרהו תקזחה ,תודיסח יניינעב - תוימינפב
הרותב תויחו תובהלתההו ,היתוגהנהו היכרדב הכילהו - הרותה תוימינפ
קוידו הלגנה תרות דומיל ירועיש תבחרהו תקזחה לע ףסונ והזו ,ללכב תווצמו
העפשה - ולש הלגנל עגונהב :תלוזה םע הדובעהב ןכ ומכו .תווצמה םויקב
ועידוהל - ולש תוימינפהל עגונהבו ,תווצמה םויקבו הרותה דומילב וילע
היתוכרדה תודיסחה תרות יניינע ,םהינפל םישת ,בטיה ראב ודמללו
דחא לכו ,םיניינעה ולא תולגל הווצמ ולא ונימיב רשא ןריבסהלו ,היתוגהנהו
.םהב בייוחמ לארשימ

:ךישממ יברה

דחא לכ לע לדתשהל ךירצ ןכלו ,לארשי תבהא לע דסוימ תויהל ךירצ ל"נה לכ
רצויה תחטבהכו ,רפתשי יאדווב יכ ,יוושכעה ובצמ לע טבה ילבמ לארשימ תחאו
.חדינ ונממ חדי יתלב רשא םביל דחי

:יברה ףיסומ ךשמהב

-יתבב ח"אד ירמאמ תרזח :ןייצל שי ,תלוזה םע הדובעל תפסונ המגוד רותב
,טרפב םהמע תודיסחה תרות דומילו ללכב תובישיה ידימלת םע רושיקה ,תויסנכ
רחאל - תורחא תובישי ידימלתו םימימת-יכמות תובישי ידימלת םע רושיקה
'קה וניאישנ תרותמ םיספדנה םירמאמו םירפס תצפה ,הבישיה ילתוכמ ואציש
.הזב אצויכו

:ריהבמ יברה

לעו ,ש"נא ידי-לע ,םינוש םינפואב ,רבכמ ןה תושענ ולא תולועפמ המכ
ןהו תומכב ןה םתבחרהו םירבדה ולא קוזיחב םג עייסל ד"בח-תדוגא -יריעצ
...רתוי האולימב תלעותה םג היהת זאש ,רדוסמ ןפואב ויהישו ,תוכיאב
ןמזל ןמזמ וררועתיו ,הלועפל תושדח תודוקנ איצמתו איבת המצע הדובעה
.םישדח הדובע יגוסב םג אלא התע דעש םיניינעהב קר אלו ,הפסוהב

שממ-לעופל - תונכהמ

ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב ,ןכמ רחאל הנש יצחכ
רסוח לש המינ הלוע וירבדמו ,ב"הראב ד"בח-תדוגא-יריעצל יברה סחייתמ ,(173 'מע וט
:יברה רמוא .םיניינעה תוחתפתה בצקמ ןוצר-תועיבש

"תונכה" לש םיניינעב וקסעתה התע דע ירה - "ד"בח תדוגא יריעצ"ל עגונב
לעופב קוסעל וליחתיש ךרבתי-םשה םהל רוזעי ...וכשמתנ תונכההש הארנכו
...םירתסהו תומלעה אללו ,תורתוימ תועיגי אלל םהיתולועפב וחילצישו ,שממ
לכ אליממ ךרדב ויהי - םיישממ םיניינעב שממ לעופב קוסעל וליחתי רשאכו
.הגלפומ החלצהב םיניינעה

תדלוהה-םויב "םייחל"

:יברה רמוא (261 'מע זט ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"טשת ינימש תשרפ שדוק-תבשב
אופיא ,רמאי .(תירבה -תוצראב) 'ד"בח תדוגא יריעצ' לש 'תדלוהה םוי' אוה הז םוי"
..."'ריעצ ןוגינ' ןגניו 'םייחל' 'דלי'ה

ןאכ ונשיש ןוויכ" :יברה רמא (58 'מע חי ךרכ םש) ז"ישת הבאושה-תיב-תחמש תודעוותהב
,"םייחל" דחי םלוכ ורמאי - ןושארה סוניכה הז ירהו ,ד"בח-תדוגא-יריעצ לש סוניכה
."תולועפב םחוכ תא וכירעי ךכ-רחאו ,םינוגינב םחוכ תוארהל - ןוגינ ונגניו

"דוס אצי תויהל ךירצ (ןיי) סנכנשכ"

ת"וחוד ,יברה תוחכונב ,וז תודעוותהב םירסמנ ויה (תובר םינש ךשמב) ךליאו ןאכמ
.ד"בח-תדוגא-יריעצ דיקפת לע םירבד םיברב עימשהל זא גהנ יברה םג .תונושה תולועפהמ
תויודעוותהל וסחייתה רשא (תוטרופמ םיתיעלו תורצק םיתיעל) תובושת םג ויה הלא דצל
.ןוגראה דוסיי םוי תארקל ח"אצ ירבח ידי-לע וכרענש

א"משתמ היינשהו (437 'מע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ב"לשתמ תחא - תואמגוד יתש הנה
.(140 'מע א"משת 'להקה ןמוי')

:יברה בתוכ הנושארב

ליעל רכזנה-לכד תילכתה - תירקע הרעה .הבר החלצהב היהיש ןויצה לע ריכזא
.טושפו ןבומכ ,שממ-לעופבה אוה

תוטלחה םיטילחמש קר אל הטלחהה תויהל ךירצש טושפ ןכ-םג הז-יפ-לעו
ןוא ,שממ-לעופב ןמייקל תנמ-לע והזש רקיעה והזו םא-יכ תינולפו תינולפ
א ןגאז רסומ רותב אלו - תוטישפב ןיילא ךיז ןוא םע ןעמ טניימ סאד
אלו ,תוטישפב ,ומצעב וילא ךכב םינווכתמו =] ןיילא ןאט ראנ ,ןטייווצ
דע ךכ-לכ) ןישוע הנשמה רבדכו [ומצעב לועפל אלא ,תלוזהל רסומ תרימא רותב
שממ-לעופב אובי ל"נהש ידכבו ,םירמוא (ויהו וטילחהש המ ךרעב) הברה (אוהש
שממ-לעופבהמ ןובשחו-ןיד "תובגל" הז לע הנוממ דעו ףסאתי שדוחב תחא -
ןיעייסמ רהטל אבה ליעל-רכזנה-לכב ונחטבוהו ("םיבוט" םיצורית תלבק אלו)
.ותוא

:יברה בתוכ (ןיי קובקב ףוריצב הרסמנ) היינשה הבושתב

(הצוח תונייעמה תצפה - דוס אצי תויהל ךירצ סנכנשכ) - ןיי הזב ףרוצמ
.הבר החלצהב היהיש ןויצה-לע ריכזא

יברה תוחכונב ח"אצ לע חוויד

היה .770 -ב יברה תוחכונב תודעוותה ךלהמב עריאש דחוימ ערואמ לש ןיינעמ רואית ןלהל
תויטנתואה ללגב אלמה חווידה תא םיאיבמ ונחנא .א"כשת הבאושה-תיב-תחמש תודעוותהב הז
תולהנתה חורו ןפוא לעו םינש ןתואב הדובעה ירדס לע ונממ דומלל ןתינש ינפמו ולש
.םירבדה

סוניכה תא ךישמהל התע ןמזה ירה ,הנש לכב ליגרכ" :ורמואב תיעיבשה החישה תא חתפ יברה
,הליחת ורסמי יאדווב הנש ידימ ליגרכו ,םויה ךשמב םייקתהש ד"בח-תדוגא-יריעצ לש
- "םויה רחא ךלוה הלילה" ללכה ונשי םישדוקבכו ,םויב שחרתהש לע ,םיקרפ-ישארבו רוציקב
- 'שאר בשוי' - שארה לע םש בשיש ימ ונשי יאדווב" :רמאו ףיסוה יברה ."התע ךכב וכישמי
."...אופיא ,רוסמיש

ברהו ולוק תא עומשל ןתינ היה אל ךא ,רבדל לחהו גרובזנאג 'יש שריה-יבצ ברה שגינ
'ר שגינ זא ."...!יאשחבש ןיינע הז ןיא ,ועמשי להקה םגש ,[רתוי הובג=] רעכעה" :ביגה
'ר ח"הרה - ג"הצ 'ר רמא - ד"בח -תדוגא-יריעצ ריכזמ .רבדל לחהו ןופורקימה לא ג"הצ
ח"אצד דוסיה תפיסאל יברה לש ובתכממ עטק אירקהו סוניכה תא חתפ ןמדלוג חספ-השמ
םויסב .לעופב תולועפהמ ןובשחו-ןיד תריסמל שדקוי הז סנכ רשא רמאו ,תירבה-תוצראב
אוהו ,"ברה" :ותוא ןקית יברה] גרובזנאג יבצ ר"ויהל סנכה לוהינ תא ג"פמ 'ר רסמ וירבד
תחיש תריסמ - הכרבבו "תוכלמ רבד"ב חתפ - ג"הצ 'ר ךישמה - שאר בשויה [ןוקיתה לע רזח
שקבתנ ןכמ-רחאל ."'וכ ינעל ךילגר תרזפ" ןיינעב ד"בח-תדוגא-יריעצל ח"ישת תועובשה-גח
,ןכ השע ר"דר .תירבה-תוצראב ח"וגאצ תדובע תודוא תיללכ הריקס רוסמל ןיקסר דוד ברה
-וינב דחוימבו) הנורחאה הנשב ולעפנש תודחוימה תודוקנה תשגדה ךות תיללכ הריקס רסמ
תורייעב הרותל םיתיע -תועיבקד תוליעפה תודוא ,לקניפראג א"ח ר"רה רביד כ"חא .(קרוי
.ש"נא םילעופ םהב

-םולש ר"רה .וריעב הדובעהמ ח"וד רסמ - רגנירפש 'יש קחצי ר"רה - רומיטלובמ חוכ-אב"
לע רסמ רקספיל 'יש רעבוד-םולש ר"רה .טיורטדב ח"אצ תדובע לע רסמ בוטמש 'יש רעבוד
ר"רה .לאירטנומב הדובעה לע רסמ ןיק'צאמ 'יש רעבוד םולש ר"רה .וטנורוטב הדובעה
ןיטראגמיוב 'יש רעבוד ר"רה .טסואק-טסעווב הדובעה לע רסמ קישטייר 'יש יולה דוד-לאומש
.רביד ןהב תונידמב תודובעה לע חוויד

ג"הצ 'ר ריהבה זאו ?תונידמ וליאב ?תומוא םיעבשה לכב :לאשו ג"הצ 'ר תא קיספה יברה"
'יש דוד-קחצי ר"רה .'וכו ונאלימ ,סילעפיימ ,הילטיא ,ןודנולב רקיב ןיטראגמיוב ב"דרש
ח"וד רסמ ןוגעב 'יש בקעי ר"רה .הילרטסואב תוחילשל עסנש קרוי-וינב ח"אצ ירבחמ רענורג
.ליזרבב השענהמ

.תושגרתה בורב רבידו תומימחב סוניכה תא ךריב ןיקבר .ד השמ 'ר םידיסחה ינקז גיצנ"
,(ותולגתה) לולא י"חב היה - וחורבו ופוגב ט"שעבה תדלוה םוי רשא ,רבידש םיניינעה ןיב
ולש הדיחיו היח לש תדלוה םויו ,ןקזה ר"ומדא תדלוה םויב הז - ותמשנב ל"נה תדלוה םוי
.םימימת-יכמות תבישי תודסייתה םויב -

ק"כ לש יללכה ובתכמ לע ובכעתהב הכוראב רביד בוקודוח קיזייא-יכדרמ-םייח ברה ריכזמה
ללהל אל תויהל ךירצ רובידה רקיע .הבושת אשונב קסועש א"כשת חספה-גחל א"טילש ר"ומדא
'ג םכסל ליאוהו ,אבהל לועפל ךירצש המ - םא-יכ ,רבעב התשענ רבכש הדובעה תא חבשלו
קלח תייעב לע רביד אוה .(םהילע רוזחל ול זמר א"טילש ר"ומדא ק"כש הארנכ) תודוקנ
םה ,םמע הדובעהב תולדתשה השורד .ידוהי ךוניח םוש םילבקמ םניאש לוקס-ייה ליגב רעונהמ
ףלאכ םישורד - העצהכ .םמע לועפל רשפא ןכלו ךוניחמ םייונפ םג םה ליבקמבו םירשכומ
בוקודוח א"מח ברה .20.000 תוחפה-לכל לע לועפל וז הדובעב ובלתשיש תוכירדמו םיכירדמ
ק"כ .ח"שת ולסכ 'דב הנש ג"י ינפל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לצא ולש תודיחי לע רפיס
-ץראמ תוחמשמ תועידי לביקש - הדשה ירעב םיחולשה תדובעל רשקב ול רמא ע"נ ר"ומדא
,השודק יניינעל תוררועתהב םידמוע םידוהיש הלודג תיללכ תוררועתה הנשיש ,שדוקה
אפוג הז ךא ,ומצע לא ירמגל ועיגה אל םה םנמאש הזב שוריפהש ,םתופלעתהמ וררועתיש
.רבדל ימל שי הנה - ואצי םיערה םידאהש

קראטס בייא רמ קרוי-וינ תיריע שאר תא גיצהש ,טכעה אדוהי-בקעי ברה רביד כ"חא"
.וריעב הדובעה תודוא חוויד וגאקישמ ץ"כ בקעי ברה .סוניכה דובכל םילימ המכ עימשהש
.וריעב הדובעה תודוא חוויד רעטסואוומ ןמלגופ שריה-יבצ ברה

התעו - דיחא ןיינע ודמלי תונידמה לכבש (א :ןהש ח"אצ לש תוטלחהה וארקוה ןכמ רחאל"
(ג .תסנכה-יתבב תודיסחה דומיל קזחל (ב .הנשה ךשמב - ח"שת תנש ירמאמ תא דומלל ולחה
(ד .הלוכ הנשה לכ לע - תודיסחבו הלגנב - הנשה ירשת שדוחב יברה דסיש םירועישה ךישמהל
-ץראב ח"אצ רובע םיפסכה-ףוסיא קזחל (ה .וקחרתנש ש"נא עזגמ ולא תא ברקל תוצע שפחל
."לארשי

תייצל בושו תייצל ,תייצל

:וחווידב ךישמה גרובזנאג ברה ר"ויה

'יש יולה ףסוי ברה שאר-בשויהל לוהינה רבע ןאכמו הפיסאה לש ןושארה קלח םייתסה ןאכ"
.גרבנייו

ףסותינ וז הנשבש השגדהה םע החתפנ םינפ-תלבקה :וירבד תחיתפבו רבדל לחה גרבנייו ברה
ןושארה ןגרואמה "רטרא'צ"ה עסנ א"כשת תנשב=] שדוקה-ץראמ הלודג הצובק האבש ןורתי
קר אלו תומכב קר אל אוה הז ןורתיו ,['יש ש"נאמ תורשע תופתתשהב יברל שדוקה-ץראמ
השענש ןינעב אוה היסהרפ ןיינע רשא ,זומת ב"י תודעוותהב ראבתנש המ יפ-לע אלא ,תוכיאב
םלועה אלמתנ הנה - הזמ אלמתנ םלועה הנה ,לארשימ הרשע ידי-לע וא ,לארשימ הרשע דמעמב
,םיבר ידי-לע םיהד העירקה התיהו ,שדוקה-ץראמ א"טילש ר"ומדא ק"כל העיסנד ןיינעה םע
היהי הזש ךרבתי םשה ןתי רשא ,הווקתבו .רבחמה םי םא-יכ קיספמה םי היהי אל םיה רשא
-ץראל ונקדצ חישמ םע בורקב עסי א"טילש ר"ומדא ק"כ רשא ("אתתלד אתורעתא") ן"מ תאלעה
.םלוכ םע דחיב שדוקה

סוניכל ארקש ,ד"בח-רפכד בר ,קילרג ןמלז-רואינש ברה היה םירבודה םיחרואה ןושאר"
אוה ."םיקידצ לש ןסוניכ" סוניכה ארקנ ןכל "רוהטל רבוחמ" דצמ "םיקידצ לש ןסוניכ"
שיש הז םשל תולעתהל ךירצ ןכל ,בוט םש שי (ד"בחו) שטיוואבויללש ןוויכמש וירבדב שיגדה
.םיפסאנה לכל ותכרב תא ןתנו ,םיאשונ ונא ותוא םשל םייואר היהנש ,םהל

,םילשוריב ברע [תובישי=] ירועישהמ ח"וד רסמ םילשורימ ןיקנושש םוחנ-והירמש ברה"
.רתוי הברה לועפל רשפא היה - ףסכ היה םאבו ,הנשה הפסותינש הלודג הפסוהו

,טנעקשאט) רבעהמ תונורכז רסמ בוזאינ היננח ר"רה לארשי-ץראמ "לרוגב הכוז"ה"
םשל" הווצמ לכ ינפל רמול ךירצ ןיאש (ד"בח ידיסח ידי-לע) ועמושבש רפיסו (דנאקראמס
םשלה" םוקמב אינת תורוש המכ ודמל הווצמ לכ ינפל הנה - (םויב תחא םעפ םא יכ) "דוחי
תולשלתשהה רדס לכ רסמ ךכ-רחא ;הליפתו הווצמ לכב תויח םהב וסינכה ולא תורושו ,"דוחי
.יברל אובל הכזש דעו שדוקה-ץראל עיגה ומצע אוה ךיאו ,תומוקמה לכל ד"בח העיגה ךיא

םינטקד ןיינעה תויהל ךירצ תונקסעב רשא שיגדהש אבה םאונה היה יקצדורוג ןימינב ברה"
.םילודגל םיעמשנ םינטק רשא רמוחו-לק ירה - םינטקל םילודג םאו ...םילודגל םיעמשנ

ןמזה עיגה ותעדל יכ שיגדהו ,ןודנולמ םולש-תשירד רסמ ןודנולמ בוט-םש ןויצ-ןב ברה"
תודסומהש ינפל רשא ןודנולב שחרתמהמ תאז חיכוה אוה .םיריעצה ידיל ורסמיי תודסומה רשא
ד"בח יאשונב לופיטל םידעו ויה (קאדוס 'יש ןמחנ ר"רה ונתח) םיריעצה ידיל ורסמנ
םידלי 300 ערה-ןיע-ילב םנשיו ,םילעפנ םיניינעה לכו ,םידעו םוש ןיא התעו ,םינושה
.םירדח דוע ףיסוהל םוקמ םיניכמו שטיוואבויל תיבב

'שטיוואבויל - קחצי ףסוי ילהא' תשר ןוגריאמ ח"וד רסמ שדוקה-ץראמ ןיזנח דוד ברה"
השק םיגוחה לכבש הדבועה תא םיאילפמו שטיוואבויל םש לדגתנ הלשממה יגוחב יכ שיגדהו
שטיוואבוילב ןכ-ןיאש-המ ךוניח יניינעל תוחילשב םיקוחר תומוקמל ועסיש םישנא אוצמל
.החמשבו ,םיקוחר יכה תומוקמל םיעסונ םלוכ הנה - א"טילש ר"ומדא ק"כמ תוחילש העיגמשכ
.תייצל בושו תייצל ,תייצל אוה ונדיקפת רשא וירבד תא םייס ןיזנח ברה

ר"ומדאל םעיגהב רשא םידיסחה םגתפ תא וריכזהב םיפסאנה תא ךרב ןהכה 'יש בייל ברה"
אוה ראשה לכו ,העיסנה תואצוה תא וחיוורה רבכ ךכב ירה - םידיסחה םהיתימע םע שגפיהלו
."יקנ חוור"

ןכו תובישיה ירדסמ ד"בח-רפכמ תצקו ,דולב הבישיהמ ח"וד רסמ קינבערט םוחנ 'ר ברה"
."הכאלמל רפס יתב"מ

לע ןהו רפכה לש ימשגה ובצמ לע ןה חוויד ד"בח-רפכ ר"וי ק'יצנדיימ 'יש המלש ר"רה"
םיניינעה רובע - ד"בח-רפכל עויסהו רזעה רובע דרשמ תחיתפ לע עידוהו ,ינחורה ובצמ
.םלוכל םיעגונה

-ןושלב רביד וירחאו ,זיראפמ ח"וד רסמ (רעטנעקשאט) ץיוורוה 'יש יולה םייח 'ר ח"הרה"
רקיעב רפיס אוה .ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנה רבח רותב סוארק ילתפנ 'ר ח"הרה שדוקה
לועפל היה רשפא .לועפל רשפאש המו םילעופש המו [ד"בח יברע=] םיצוביקל תועיסנה לע
לעו םשור ושע סוארק ילתפנ 'ר ירבד .בכר - דחוימבו ,םייפסכ םיעצמא ויה םא רתוי הברה
.שדוקה-ץראב ח"וגאצל בכר וחלשיש גואדל טילחי סנכה רשא העצה התלעוהו וררועתה רתא

תנשב) ד"בח תסנכה-תיב תמקה לע רפיס .קחצי-תמרמ גנילרעמש ךלמ-לארשי ר"רה רביד כ"חא"
םימיאתמ ךוניח תודסומ רסוח לע םג רביד ל"נה .םש םידלי הברה בוריק תודואו (ו"טשת
.(?םיידוסיה) רפס-יתב ימייסמל

עמשש ןושארה ןיינעה רשא שיגדהו ,םיפסאנה תא ךריב םילשורימ ןהכ שרעה םהרבא ברה"
.םייס הזבו ,"יינפ ושקב" לע היה ר"ומדא ק"כמ

ברה .םילשוריב ברע תובישי תלהנהמ הכרב-קרבמ אירקה םילשורימ ןירפלה 'יש לאכימ ברה
."טרופמה חווידה תא םייס גרובזניג שריה יבצ

!ךילא - הנווכה

תורוש ןלהל .(79-83 'מע 'תוחילשה רפס'ב הספדנ) שדוק תחישב יברה חתפ ןכמ רחאל דימ
:הכותמ תודחא

.דיתעל עגונש המ אלא ,רבעב השענש המ ונניא רקיעהש ,התיה םהב רבודש םירבדה תדוקנ"
תא לצנל דציכ רתוי בוט תעדלו ,םיחקל הזמ קיפהל ידכ אלא הניא רבעה תודוא ח"ודה תרטמ
.םרעשל השקש דע ,תומוצע תוירשפאו םילודג תוחוכ ונתינ ... דיתעב לועפלו תוחוכה

והשימל תאז תונפהל אל ,ךילא ןכא הנווכהש ןיבהל קר ךירצ ?יאמ אלא ...הנשי תלוכיה"
איה תוחילשהש תעדל שי ..תויוטשב חנומ תויהל קיספתש קר אוה ךממ םישרודש המ ...רחא
וילע ןכ-םאו ,ונממ םיצורש המ תא עצבי םש אקווד ,תויהל הצור אוה ןיא ובש םוקמב אקווד
ולביקש ולאש ,לעופב םיאורש יפכו ,תוימשגב םג םא-יכ תוינחורב קר אל ךכמ הצורמ תויהל
דיתעב םג םהל רסחי אל ךרבתי םשה תרזעבו תוימשגב םהל רסח אל ,תוחילשה תא םמצע לע
."...תוימשגבתודיסחה ינייעממ


םישודק תשרפ


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישודק

(הבר -ארקיו) הב ןייולת הרות יפוג בורש ינפמ ,להקהב הרמאנ וז השרפ

תא שיגדהל ,תחא ךרד .וינפל םיכרד יתש - םיבוט םישעמלו הבושתל להקה תא ררועל אבה
הרותה לש יוליעהו רקויה תא טילבהל ,היינש ךרד .םהילע שנועה תא ראתלו םירוסיאה תרמוח
.ידוהיה תלעמ לדוג תאו היתווצמו

םידוהי םיליהקמ רשאכ .היינשה ךרדה תא ףידעהל שי יכ םידמל ונאצמנ ןאכ שרדמה ירבדמ
יכ ויהת םישודק" - לארשי לש םתלעמ לדוג תשגדהב חותפל שי ,"הרות יפוג" םהל רוסמל ידכ
יתש ,ןכאו .(הנממ תעבונו ךרבתי ותשודקל הרושק לארשי לש םתשודקש ונייה) "ינא שודק
.רתוי הבר החלצה הגישה היינשה הטישה יכ ררבתהו ,תורודה תצורמב ונחבנ תוטישה
(ח"משת םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישודק

(םינהוכ -תרות) יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ ,םכמצע םתא םישדקמ םא

רתומב ךמצע שדק" ,םירתומה םירבדמ םג םישורפו םישודק תויהל םכילע - "ויהת םישודק"
."לארשי ינב תדע לכ לא רבד" - אוה רשאב ידוהי לכל אוה הז יוויצ .(ן"במר האר) "ךל

ךייש םנמואה - רוסא רבדב לשכנש םדא ?דחא לכל תכייש וז תילענ הדובעש רמול רשפא דציכ
!?"ךל רתומב ךמצע שדק"ל אוה

וביל לא םש םדאשכ ."יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ - ינא שודק יכ" :רמאנ ךכ לע
אוה לוכי םדי-לעש ,םימלענו םיימינפ תוחוכ וב ררועמ אפוג הז ,וב ןנובתמו הז אלפנ רבד
.וז הדובעל לושכמו ענומ לכ לע רבגתהל
(323 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ךתימע תא חיכות חיכוה ,ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
(זי,טי)

."חיכות חכוה" שרדנכ םייקל לוכי "אנשת אל" יוארכ םייקמש ימ קרש ונל ירה
(זנ 'מע םוי-םויה)


אלו ךתימע תא חיכות חיכוה ךבבלב ךיחא תא אנשת אל
(זי,טי) אטח וילע אשית

(י"שר) םיברב וינפ תא ןיבלת אל

ךכל גואדל ףא ךילע ,ךרבח תא אונשל ךל רוסאש דבלב וז אל - "ךבבלב ךיחא תא אנשת אל"
שי ותעד יפלש םירבד ךב הארש םושמ ךתוא אנוש אוהש חינהל שי ,ןכש .ךתוא אנשי אל ךרבחש
ןכלו ,יפוד םהב

האנשה תא קלסת ךכו ,ךישעמ תקדצ תא ךתימעל חיכוהל ךתבוחמ - "ךתימע תא חיכות חכוה"
.ובילמ

.ךללגב אטח ךרבח אשיי אל בוש ,תאז השעתשכ - "אטח וילע אשית אלו"

תא ליצהל אלא הניא ךתנווכשו ,ךכרד תקדצב התא חוטבש ףאו - "םיברב וינפ תא ןיבלת אל"
.וינפ תא ןיבלהלו םישק םירבד ול עימשהל ךל רוסא ,לארשי-תאנש ןוועמ ךרבח
(זי ןמיס (תופסוה) בוט-םש-רתכ)


(חי,טי) ךומכ ךערל תבהאו

:קסנזילמ ךלמילא יבר שודקה ברה ,ודימלתל םעפ רמא שטירזממ דיגמה ברה

!רומג קידצ םיבהואש הבהא התואב רומג עשר בוהאל שי - עיקרד אתביתמב םיזירכמש המ עמש
(117 'מע ש"ת תוחישה-רפס)

* * *

ךורע -ןחלושב קספנ וילעש הזכ ידוהי וליפא ,םדא לכ ברקל גהנ צ"יירה ר"ומדא ק"כ
."ךער םד לע דומעת אל" לש ןידה לח אל ויבגלש (הכת ןמיס טפשמ-ןשוח)

.יעיברה קלחה אוה 'טפשמ ןשוח'ו ,ךורע-ןחלושב םיקלח העברא :ומע וקומינו ומעטו
םינמיסב םיעיפומ ל"נה םינידה יטרפו ,םינמיס תואמ-עבראמ רתוי שי ומצע 'טפשמ ןשוח'ב
דע 'םייח-חרוא' תליחתמ ,ךורע-ןחלושה יניד לכ תא ומייקיו ודמלישכ .ובש םינורחאה
.הלא םינידב םג קוסעל םוקמ היהי זא-וא ,ולא םינמיסל
(134 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בל,טי) םוקת הביש ינפמ

:שרפמ (זפ ג"ח) ןאכ רהוזב

,ןקדזמ התאש ינפל ,ךתורחבב דוע - "הביש ינפמ"

,הרותה ןוצר יפל ,הרשיו הבוט הדימעב - "םוקת"

ול ןיא - ותנקז תעל "םק"ש םדא וליאו .חבושמו רודה אוה ירה ןכ גהונה םדא - "תרדהו"
.ךכ-לכ חבתשהל המב

* * *

ךיתונשב ונייה ,ךב שרתשמ ,"ליסכו ןקז ךלמ" ארקנה ,ערה-רציהש ינפל - "הביש ינפמ"
,תוריעצה

.הבושת תושעלו בצייתהל ךילע - "םוקת"
(ד"ישת םישודק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

(בל,טי) םוקת הביש ינפמ

(בל ןישודיק) המכח הנקש הז - ןקז ינפ תרדהו

הזכ םדא .וביל חול לעו ונורכיזב םיקוקח הרות ירבדש םדא ונייה - "המכח הנקש הז"
."דחא ותמכחו אוה" ירהש ,לוכיבכ ,ומצעבו ודובכב ה"בקה וב ןכוש

הרות ירבד קוקחי - תידימת תוקבדב ךרבתי 'הב קבדיהלו "המכח תונקל" הצורה ,ןכאו
.הפ-לעבש הרותמ םישדוק רדסו ,הרות ישמוח השימח תוחפל ,ונורכיזב
(ל 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)
תובא יקרפ


תושרב ןיריהז ווה

ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ ;ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש תושרב ןיריהז ווה
(ב הנשמ ב קרפ) וקחד תעשב םדאל ול ןידמוע ןיאו

-לע-ףא ,רוביצ יכרוצב םיקסעתמה םתא :תושרב ןיריהז ווה :ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ
.'וכו םיריהז ווה ,םיבר יקסע לע חקפל ידכ תושרל עדוותהל םיכירצ םתאש יפ

:ר"ומדא ק"כ שריפ

לש הגהנה הניאש אטישפו ,'ה תדובעל ןיינע וז הארוהב ןיא הרואכל (א :ונתנשמב תולאשה
םישנאל קר תנווכמ איה ירהד ,שפנ לכל הוושה הארוה וז ןיא ,הרואכל (ב .אתודיסחד ילימ
שיש ונייה ,"תושרל עדוותת לאו" ונינש ןושאר קרפב (ג .תונוטלשה םע קסע םהל שיש הלאכ
לש ןפואב לבא ,םהמיע קסעתהל שיש רמוא ןאכו ;ןוטלשל רכומו עודי תויהל אל לדתשהל
?תוריהז

:רואיבהו

םדאה יכ ,"תושרב ןיריהז ווה" רמואו .ויתודימו ולכש - םדאבש "םיטילש"ה איה "תושר"
רבד בלהו חומה םיוואתמ םימעפל יכ .וב ריהז תויהל וילע ךא ,הז "ןוטלש"ל קוקזו חרכומ
הז ירה ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל ול ןיברקמ" ןהש ףאש תעדל םדאה לע זאו ,יוצר-יתלב
.דבלב "ןתאנה"לו "ןמצע ךרוצל"

ול ןיברקמ"ב שוריפהו ,ערה-רציה ןוטלשל איה "תושר"ב הנווכהד רמול שי תצק רחא ןפואב
עיפוהל איה ערה -רציה תולובחתמ תחאש עודיה יפ-לע אוה ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל
תושעל וילע עיפשמש קר ,הבוט הגהנהב םג ,השעי רשא לכב ול "םיכסמ"ו םדאה לש "ובהוא"כ
תא דכול הז ידי-לעו ,"הדמולמ םישנא תווצמ" ךרדב ,תורירקב וא ,היינפ ךותמ וז הגהנה
.ןלציל-אנמחר םירוסא םירבדל םג ותיסמש דע ותשרב םדאה

"תושר"ה םע ללכ קוסעל אל םדאה יאשר ןידה תדיממ יכ,אתודיסחד ילימב איה וז הדובעו
ערה-רציה םע קסעתהל בייח תודיסח תדימב ךא ;(לעופב השעמב םלש היהיש דבלבו) ערה-רציהד
ךותמ תאז תושעל וילעש אלא ."ךירצי ינשב - ךבבל לכב" ל"זר רמאמכו ,בוטל וכפהל תנמ-לע
."תושרב ןיריהז ווה" - הריתי תוריהז

םירקמב .השודקד תודימהו לכשה - בוטה-רציל איה "תושר"ב הנווכהש דוע רמול שיו
ש שפנ-תוריסמ לש הדובע ידוהימ שרדנשכ ונייה -וז "תושר"ל וליפא תייצל ןיא םימייוסמ
.תעדו םעטמ הלעמל

דצמ :"ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ"ו"ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש" והזו
לכשד תומילשה) התומילשל האיבמה הדובעב ונוצר (תודימו לכש) המשנה לש םייולגה היתוחוכ
ןיארנ" קר הז ירה םוקמ-לכמו .התואיצמ תלילשו לוטיב - שפנ-תוריסמ אלו (תודימו
.האנההו בוטה תיתימא םדאל ול עיגמ שפנ -תוריסמ לש הדובעה ידי-לע יכ ,"ןיבהואכ
(95 'מע תובא יקרפל םירואיב - ט"לשת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"לישיש םוי
שדוח-שארד 'א - ןסינב 'ל

.[ןמסנ םשו .גנת ,המת :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

תא םיארוק ת"ומש השרפה תאירקב 1שדוח שארב לחשכ םג תבש ברעב םיינרופיצ לוטיל הוצמ
"םכיקולא 'ה ינא יכ ...יתוא שורדלה 'וג 'ה רבד יהיו") םישודק תשרפ לש - תורטפהה יתש
.2(ןמקלדכ) שדוח-שאר תבש לשו (כ-ב,כ לאקזחי)םישודק תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב - רייאב 'א

רידת תבשהש יפל ,'אוביו הלעי' ינפל 'הצר' ריכזמ ,תבש תדועס רחא ,ןוזמה-תכרבב
-שאר ללוכ - 'ביטימהו בוטה' ינפל רכזנו ,םהינש ריכזה אלו חכש םא .שדוח-שארמ שדוקמו
קר ריכזמ ,םהמ דחא קר חכש םא .רודיסב ספדנכ ,םייתניבש המלשהה תכרבב תבש םע שדוח
וניא - 'ביטימהו בוטה' ליחתהש רחאל רכזנו ,שדוח-שאר קר חכש םא .וז הכרבב דבלב ותוא
.3(הליחתכל) שדוח-שאר תא םג ריכזמו ,שארל רזוח ,תבש קר חכש םא .רזוח

,ישפנ יכרב ,םוי -לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח :ץ"שה תרזח ירחא :תירחש
,עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק
ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,4המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ .םישודק
-שאר תבש תרטפה 5םיריטפמ :הרטפה ."וכסנו השעיי ...םכישדוח ישארבו ...תבשה םויבו"
.7הרטפהה תוכרבב שדוח-שאר תא ללכ םיריכזמ ןיא .6(ו"ס היעשי) 'יאסכ םימשה' - שדוח

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

- "תבש תנקית" רמאו העט .שדוח-שארו תבשב םימתוחו ,"תרצי התא" םירמוא ףסומ תליפתב
.הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,"תרצי התא" ליחתמו רזוח ,ותליפת םייס אלש דע
שארל רוזחל ךירצ וניאו ,אצי - דבלב תבש לשב םתחו העטש אלא "תרצי התא" רמא םאו
.8הליפתה

.9תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

.10תובא תכסממ ינש קרפ םיארוק .'קדצ ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמןושאר םוי
רייאב 'ב

.11ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת"
ק"ס חנ 'יס 'םייחה ביתנ'ב קייד ,םיינרופיצ תליטנ ריכזה אלש ,א ס"וס סר 'יס ונחלושב ז"הדא ןושלמ (1
םש 'תוכלה רוציק'ל םיאולימבו ,תרתומ זא םיינרופיצה תליטנש (626 'מע ת"הק תאצוה רוא הרות רודיסב) ג
רמוש"ו ,הרומג הוצמ איה םיינרופיצה תליטנש ןוויכ םעטה ריבסהו ,םיפסונ תורוקממ םג תאז איבה (דנ 'מע)
.ש"ע ,כ"כ הרומג הוצמ הניאש תרופסת כ"אשמ ,"ער רבד עדיי אל הוצמ

וניאישנ וניתובר גהנמ אבומ תבט 'ד םוי-םויהב ,ךדיאמ .ןוויס 'ל םוי-םויה פ"ע ,25 'מע םיגהנמה-רפס (2
ןכו ,ת"ומש תרימא ןמז תודוא הערכהכ י"ח ךרכ ףוס ק"גאב אבוה ונממ קלח לבא ,םיגהנמה-רפסב אבוה אלש]
יתש ויה רשאכש ,['הגומ' בשחנ הז עטק םא ב"צו ,תישארב תבשב - הנשה ,ד"בח-ללוכ חולב תורשפאכ אבוה
רחמ ,ח"ר תבש לש) תרחאה הרטפהה תאו ,םויה תוצח רחא ישיש םויב הרדסה תרטפה תא םירמוא ויה ,תורטפה
.הליפתה ינפל רקובב תבשב ,'יעיבש'מ הרדסה םויס םע ('וכו שדוח

.די-ג"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (3

.אקווד ןושארה ת"סה ןימימ והוחיניש דיפקמ היה יברהש א"י (4

דצב דימת בשוי ת"סה קיזחמש ךדיאמו ,דצה ןמ תצק ודמועב הרטפהה רמוא ריטפמהש (ש"נא ןיב פ"כע) גוהנ (5
ןויצ אלל זמק ס"וס ב"נשמ) הרותב םיארוקה ירוחא ת"סה קיזחי אלש ידכ ז"כ הרואכלו - שממ עצמאב אלו
(א ,גנ) אמויל א"רגה רואיבב נ"שו ,א"ס בפר ד"וי ע"וש פ"ע ,אמק ס"וס בהז תוצבשמב ג"מרפהמ אוהו ,רוקמ
(ת"ס 'לה ףוס ם"במרל הלוגה ראבבו

תוכרב אלב הנארקי - תוכרבה רחא רכזנ .'יאסכ םימשה' תרטפה הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארקו העט (6
ק"ס ש"הדבב ש"ייעו ,ה"ס חפ 'יס ןחלושה-תוצק ,ט"יס ט רעש םירפא-ירעשמ - תישארב תבש ,ד"בח-ללוכ חול)
.(זט

.ז"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (7

.םש ב"נשמו הכת 'יס ע"וש פ"ע ,םש ד"בח-ללוכ חול (8

.ןסינ ל ,םוי-םויה חול (9

פ"כע דומלל (זנת ןויליג ,רבעש עובשב הספדנש) הארוההש ,'א תודעוותה א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב (10
ליהקהל םיכלוההש ,א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"רבו .םימימתה ידימלתל דחוימב תכייש - ןויעב תחא הנשמ
.ז"ע וררועי תסנכה-יתבב תוליהק

םיאצוישכש ,םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תובא-יקרפ דומיל תא ךישמהל שיש ,א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב
."ךרדב ךתכלבו" תוינשמ רפס םמע םיחקול העיסנל

ליחתיש ,הז גהנממ עדי אלש דחא ידוהי לע פ"כע ועיפשיש אוה הזל ןוקיתה - הזב ורהזנ אל התע דעש ולא
ויתאצמ אלו ,הגומ יתלב ז"כ - א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר) ץיקה תותבש לכ - בוט המו .תובא-יקרפ תרימאב
.('תויודעוותה'ב םג

ןילקורב ,ת"הק תאצוהב) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח תודלות (11
ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוהב ,ןייטשנצילג 'יש ח"אר ח"הרה לש הז םשב רפסב ,ףסונ טוריפבו (ז"נשת ,ז"שת
.17 'מע זפק .8 'מע מק 'בוח 'תומישר'ב הארו .ו"לשת


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il