- ט"נת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה רייאב 'ז * רומא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תואמ עשתו ףלאמ רתויש ןכתייה
לארשי-ינב םילוכי אל םינש
!?תונברק בירקהל


ןיאש הרותה תרמוא ,תחא םעפ חספה תברקהד ןורסיח יבגל םא
ךשמב תונברקה לכ תברקהד ןורסיחל עגונב - דובאה רבד הז
!המכו-המכ-תחא-לע ,לארשי-ינב לכ לצא הנש םייפלאל בורק
םילוכי םניאש ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש הדבועה םצע *
ןיינע אוה ("'ה ןברק תא בירקה יתלבל") תונברק בירקהל
ק"כ תחישמ * ונממ הלעמל ןיאש (ןברקל דעו) ןברק לש
ונרוד אישנ ר"ומדא


- (1"אתומלשאב ארהיס אמייק" ובש רשע-השמח םויב ותומילשש) רייא שדוח לש וניינע
.(4"הגונו רהוז") רואה ןיינע ,3"ויז שדוח2 - "שדוקה ןושלב ירקיעה ומשב שגדומ

:הזב ןיינעהו

אצויכו ,ויז שדוחד ןושאר םוי) "ויז" שדוחל ךיישה םוי אוה שדוחה ימימ םויו םוי לכ
ןהו ,השודק יניינע ןה] הז שדוחד םימיהב םישענש םיניינעה םגש אלא דוע אלו ,(הזב
שדוח(בש םוי)ל םיכייש [5םוקמו םוקמ לכב םישדוחה תומשב םישמתשמ םהב םגש ,לוח יניינע
אוהש ירקיעה וניינעמ לחה ,לארשימ דחאו דחא לכד ויניינע לכש שגדומ הזבש - "ויז"
דעו .("ויז") רואו רהוז לש ןפואב םה ,6"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,ותאירב תילכת
וריהזי םיליכשמהו" 7בותכה ןושלכ) "עיקרה רהוז" - ("ויז") רואו רהוזד תומילשה תילכתל
.("עיקרה רהוזכ

רהוזכ וריהזי םיליכשמהו" דועייה םויקל לגוסמ ןמז אוה "ויז" שדוחש - רקיעו דועו
,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל עגונב רמאנש (בותכה תוטשפכ) "עיקרה
-תיב ןיינבל םיכוזו ,תומוקמה לכבו םינמזה לכב ("ויז") "עיקרה רהוז"ד יוליגה השענש
."'הל תיבה ןביו ...ויז שדוחב" ,8בותכה ךשמהבכ ,שדקמה

אמייק" ובש ,ויז שדוחד רשע-השמח םוי - הז םויב הריתי השגדה ףסותינ ומצע ויז שדוחבו
.תומלשה תילכתב אוה (שדוחה לש וניינע) "ויז"הש ונייה ,"אתומלשאב ארהיס

,ויז שדוחב 9ד"י םוי) ךומסה םויהל תוכיישה דצמ םג שגדומ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
:ינש חספ - (10ו"ט םויב ותומילשש

,דובאה רבד ןיאש - ינש חספמ הארוההו דומילה רבד-לע 11ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
ןושאר חספד תומילשהו ןוקיתהב שגדומכ ,ןקתל דימת םילוכי אלא ,("ןלאפראפ ןייק אטינ"
.12ינש חספ ידי-לע

ץראמ ךתאצ ימיכ" ,13בותכש-ומכ ,המילשהו תיתימאה הלואגל ךיישו רושק חספש ןוויכו
עגונב אוה ינש חספב ןושאר חספד תומילשהו ןוקיתה רקיעש ,ןבומ ,"תואלפנ ונארא םירצמ
.המילשהו תיתימאה הלואגל

תויהל הכירצ התיהש הלואגהש - יוליגו רוא וניינעש "ויז"ל תוכיישהו רשקה שגדומ הזבו
רואהש - רתוי קמועבו .ינש חספב ("ויז") יוליגו רוא לש ןפואב לעופב האב ןושאר חספב
תולגתהל עגונב םג (אלא ,הלואגה לש התולגתהל עגונב קר אל) אוה ("ויז") יוליגהו
,םלשנו ןקתתמ תולגהד ןורסיחהש דבלב וז אלש ,(הלואגה ידי-לע) תולגה לש יתימאה הניינע
.ןמקלדכ ,הלואגהד לודג יכה יוליעל ואובי הז ידי-לעש אלא וניא וניינע לכש הלגתמש אלא

:ינש חספד ןיינעה ןכותב רואיבה םדקהב ןבויו

ידי -לעו ירחאל אב (ןושאר חספד תומילשהו ןוקיתה השענ ודי-לעש) ינש חספד יוויצה
םניאש םעטהו הביסה ועדיש ףאד ,14"'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל" הנעטה תמדקה
,14"םדא שפנל םיאמט ונחנא" :םהירבד תלחתהב םמצעב תאז ורמאו ,ןברק בירקהל םילוכי
לכונ אלש - היהתש וזיא הביסה היהת - ןכתייה ,"ערגינ המל" ףקותה לכב ונעט ,םוקמ-לכמ
!ןברק בירקהל

ןמזל עגונב (רקיעבו) םג איה - "'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" - וז הנעט
:תולגה

םתא"ש ףאד ,"םדא שפנל םיאמט" לש ןפואב אוה תולגה ןמזב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ
-לכמ ,םייתנב קספה ילב םייחצנ םייחל דעו ,15"םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה
,םייחה ןיב םניא רבכש ונינפלש תורודהל תוכיישה דצמ .16"םיתמ יאמט ונלוכ" ,םוקמ
תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנ ,םוקמ-לכמ ,17"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ףאש - תוינחורב ותמגודו
רודהו ,ןושאר תיב ןברוחד רודהמ לחה ,ונניפלש תורודב ויהש םייוצר-יתלבה םיניינעה דצמ
.ינש תיב ןברוחד

םיאצמנש ןכתייה ,"'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" :לארשי-ינב םיקעוצ הז לעו
...!?תונברק בירקהל רשפא-יאו ,ברח שדקמה-תיבש ,תולגה ןמזב ןיידע

:רמוחו-לקו ןכש-לכמבו

עגונבו (ב ,דבלב םישנא המכ לש הנעט (א התיה ,בותכב רבודמ התודואש "ערגנ המל" הנעטה
,םירצמ חספל ותוכייש דצמ תונברקה ראשד תומילשב וניאש ןברקו (ג ,דבלב דחא ןברקל
יבג-לע ומד תא וזיה אלו והובירקה אל ,18(רובידה ינפל) הרות-ןתמ ינפל היהש ךכל ףסונש
וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב" ,שדקמו ןכשמה) תונברקה תברקהל דחוימה םוקמב חבזמה
םדה תאזה תמגודו ןיעמ) ףוקשמה לעו תוזוזמה יתש לע" םדה תניתנ םא יכ ,(19"תונברקה
םע דחיב) םמצע םיתבהש אלא דוע אלו ,21"םהב ותוא ולכאי רשא םיתבה לע (20חבזמה יבג-לע
.הערפ לש ותטילש תחת ,םירצמ ץראב ויה (22םהבש לארשי-ינב

עגונב (ב ,לארשי-ינב לכל עגונב (א איה ,תולגה ןמזל עגונב "ערגינ המל" הנעטה וליאו
שדקמה-תיבב חבזמה יבג-לע בירקהל םיכירצ ויהש םתומילשב תונברקו (ג ,תונברקה לכל
לארשי-ינב לכ םילוכי אל םינש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ךשמבש ןכתייה - לארשי-ץראבש
...!?שדקמה-תיבב תונברק בירקהל

תאצל וצר אלש לארשי-ינבמ המכו המכ ויה (םירצמ חספ) םירצמ תאיציב :רקיעו דועו
הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב" ,בותכש ומכ ,םירצממ םשרגלו םחלשל ךרצוה הערפש דע ,םירצממ
-המ ,ןירוח ינב ושענ זא קרו ,24"םעה תא הערפ חלשב" ,23("םחרוכ לע") "וצראמ םשרגי
דצמ קעוזש ןוויכ ,תולגהמ ידוהי שרגל םולשו-סח ךרוצ היהי אל הדיתעה הלואגב ןכ-ןיאש
!"ערגינ המל" ומצע

- "'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" תולגה ןמז לע לארשי-ינב תנעטל הנעמהו
:ינש חספ לש וניינעב

רבד הז ןיאש הרותה תרמוא לארשימ דחא לצא תחא םעפ חספ ןברק תברקהד ןורסיחל עגונב םא
בורק ךשמב תונברקה לכ תברקהד ןורסיחל עגונב - ןורסחה םימילשמו םינקתמש ןוויכ דובאה
םינקתמש ןוויכ דובאה רבד הז ןיאש יאדוובו יאדווב ,לארשי-ינב לכ לצא הנש םייפלאל
.ןורסיחה םימילשמו

:המדקהבו

,תונברקה תוישרפ תרימא ידי-לע תונברקה תברקהד ןיינעה םימילשמ תולגה ןמזב םגש ףא
-לע תישענש תיתימאה תומילשהל המודב הז ןיא - "וניתפש םירפ המלשנו" 25 רמאנ הז-לעש
לכ לע") חלמו ,חמוצה ןמ החנמ ,יחה ןמ המהב ,םטושפכ םתוימשגב תונברקה תברקה ידי
םידחאתמ (27יח ,חמוצ ,םמודד םיגוסה 'ג) םלוכש ןפואבו ,םמודה ןמ (26"חלמ בירקת ךנברק
.(28"'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא") בירקמה םדאה ידי-לע וידחי

לכ תא םימילשמו םינקתמש הז ידי-לע אוה ,"ערגנ המל" הנעטל יתימאה הנעמהש ןבומ הזמו
,תולגה תונש םייפלאל בורק ךשמב םירסח ויהש םטושפכ תוימשגב תונברקה תברקהד םיניינעה
ללכושמו יונב"ש ,29"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה שדקמה-תיבב םלשויו ןקותי הז לכש
ל"נכ ,ויז שדוחב הנבנש) ןושאר תיב םג םילולכ ויהי ובו ,30"םימשה ןמ אוביו הלגיי
.31ינש תיבו (א"ס

תונברק בירקהל םילוכי םניאש תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש הדבועה םצעש ,ףיסוהל שיו
:ונממ הלעמל ןיאש (ןברקל דעו) ןברק לש ןיינע אוה ("'ה ןברק תא בירקה יתלבל")

שפנ-תוריסמ ךל ןיאו .33שפנ -תוריסמ וניינע (32"'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא") "ןברק"
...!תולגב ותוא ריאשי ה"בקהש "חינמ" ידוהיש הזמ הלודג

יכלמ ךלמ לש ודיחי ונבש עונמל ידכ תולשלתשהה רדס לכ תא לבלבל ידוהי היה לוכי
!תולגב היהי (לארשימ דחאו דחא לכ) ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה

ףלא ,ךורא תולגב טרפבו ,תולגב ותוא ריאשמ ה"בקהש - ןועטל ידוהי לוכי היה - ןכתייה
תורודב - ונילע אל - ויהש תולגה יישק לככ ,השק תולגו ,הנש םייפלאל בורק דעו ,םינש
תוכלמב םיאצמנ 'ה ידסחבש הז ונרודב םגו ,הז ונרוד ינפלש ןורחאה רודל דעו ,הז ינפלש
תחונמ ךותמ תווצמ םייקלו הרות דומלל ולכויש לארשי-ינבל תולודג תובוט השועש ,דסח לש
ףוס-לכ-ףוס הז ירה - 34"רשועמ הרותה תא םייקמה" ,הבחרה ךותמו ,ףוגה תחונמו שפנה
.תולג לש בצמו דמעמ

- לארשי -ינב לצא תויהל הלוכיש ,הלודג יכה שפנ-תוריסמל דע ,הלודג יכה הלעמה יהוזו
-ףא ,("טייקש'תיבה -לעב ןיא טשימעג טינ ךיז ןבאה ייז") ה"בקה לש ותולעבב וברעתה אלש
ףלאמ רתוי ךשמב םלצא תויהל םילוכי ויהש םיניינעה לכ תא ל"חר ודיספה הז ללגבש יפ-לע
!תולגה תונש תואמ עשתו

דעו ,(ד"ס ל"נכ) תולגה ןמזב וריסחהש םיניינעה לכ תא ה"בקה םילשי יאדוובש ףאו
האדוהב ירה - תולגה לע ה"בקהל ודויש ,35"'ה ךדוא" ורמאי לארשי-ינבש וזכ תומילשל
!"תפנא" תניחבב םה תולגה יניינעש ,"יב תפנא יכ 'ה ךדוא" םירמואו םישיגדמ המצע

הלגתמ ובש - (יוליגו רוא) ויז שדוחל ינש חספד תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לע
:הלואגה ידי-לע תולגה לש יתימאה וניינע

םינקתמש ןוויכ דובאה רבד ןיאש הנעמהבו ,"'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל" הנעטב
םצעב (א :תולגה לש יתימאה וניינע הלגתמ - (ינש חספ לש וניינע) ןורסיחה םימילשמו
תוריסמ - "'ה ןברק תא בירקה יתלבל"ד בצמו דמעמב תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש הדבועה
תונברקה תברקהד ןורסיחה תומילשו ןוקיתב (ב ,תולגה תא עונמל אלש ,'הל ןברק ,םשפנ
תומילשה םג הנשי ,"וניתפש םירפ המלשנו"ד ןיינעה לע ףסונש - תולגה תונש לכ ךשמב
.םטושפכ תונברקה תברקהד

הז ידי -לעש ידכ אלא וניא תולגה ןיינע לכש יולגבו לעופב םיאורש - רקיעה אוהו דועו
,תולגה לע ודויש ,"יב תפנא יכ 'ה ךדוא" ורמאי ןכלש ,הלואגהד לודג יכה יוליעל ואובי
.המילשהו תיתימאה הלואגהד יוליעהל ואב אקווד הז ידי-לעש ןוויכ

(תולגה לש יתימאה וניינע תולגתה םג ללוכ) הלואגהד ("ויז") תולגתההש ,ףיסוהל שיו
ויז"ה ןיינע םע הרושק (ויז שדוחד אתומלשאב ארהיס אמייקל תוכימסב) ינש חספב תשגדומה
:תוקולא יוליג ,"

האיציה תומילשו רמגל דע ,חספד ןושארה םויב םירצממ האיציה תלחתהמ - חספד הלואגה
הגרד תולגתה (ידי-לע האבו) םע הרושק התיה - חספ-לש-יעיבשב 36ףוס םי תעירקב םירצממ
:לארשי-ינב לכל תוקולאב תילענ

- 37"םלאגו ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" - םירצממ האיציה
םהילע הלגנ" ,38אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע ,"ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ"ש
יכה הגרדב ויהש הלא םג) םהילע םיוולנה לכו ,לארשי ינבמ דחאו דחא לכל הלגתנש ,"
.תיישוח הייאר לש ןפואב ,39(הנותחת

לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש התאר" - (םירצממ האיציה תומילשו רמג) ףוס םי תעירקו
הארש הבכרמהמ הלעמל] םיאיבנ ואר אלש תוקולאב תילענ יכה הגרדש - 40"םיאיבנה ראש לכו
רוציקב תראותמש יפכ 41היעשי הארש הבכרמה ןכו ,הכוראב ותאובנב תראותמש יפכ לאקזחי
דבע הז ךרד-לעו) 43תינענכ החפש ,החפשל וליפא תישוח הייאר לש ןפואב התלגתנ ,[42תומכב
ראש לכל המכו-המכ-תחא-לעו 44הירבעה המאלו ירבע דבעל המכו-המכ -תחא-לעו ,(ינענכ
.לארשי -ינב

יכה הגרד - "םיה לע החפש התאר" - ףוס םי תעירקד יוליגה תלעמ רואיבב ףיסוהל שיו
:החפשל וליפא התלגתנש תילענ

"השביל םי ךפה" ,45"הברחל םיה תא םשיו" ,םיה תעירקו ,איסכתאד אמלע לע הרומ - "םי"
.("השבי") איילגתאד אמלעב הלגתנו ךשמנ אייסכתאד אמלעש הרומ - 46

- רתויב הלענ חוכב ךרוצ שי ,םלועב ה"בקה עיבטהש עבטה ךפיה אוה הז ןיינעש ןוויכו
ינאש הליחתמ יתינתה ךכ") ותאירב תליחתב םיה םע ה"בקה הנתהש יאנתה קיפסה אל (א :ןכלש
,יכ ,("הליחתמ ומע יתינתהש ואנתל ,ונתיאל רקוב תונפל םיה בשיו 47רמאנש ,וערוק
ינא ,(ההימתב) ערקנ ינא ךינפמ םיה ול רמא ,ערקיהל וילע לביק אל םיה תא עורקל ךלה"שכ
לש ונימי לע ונימי ןתנ ה"בקה"ש דע ,"ישישב תארבנ התאו ישילשב יתארבנ ינאש ,ךממ לודג
לארשיב אישנ לש שפנ-תוריסמב ךרוצ היה הז ינפלו (ב .48"'וכ בכעל לוכי אלו ...השמ
לושחנל הליחת ץפקש םש לע ןושחנ ומש ארקנ המל" ,בדנימע ןב ןושחנ - םיל הליחת ץופקיש
,םיב וירחא וכלה םלוכש לארשי-ינב לכל המגוד הארה םיל ץופקל ושפנ-תוריסמבש ,49"םיבש
.50"והעקבו םיה לע 'וג ךטמ תא םרה התאו" השמל ה"בקה רמא הז ירחאלו

דמעמב ויהש ולאל קר אל ףוס םי תעירקד םילענ יכה םיניינעה לכ ולגתנ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
הטמלש הגרדב ויהש ולאל םג אלא ,בדנימע ןב ןושחנ לש ובצמו ודמעמ תמגודב הלענ בצמו
!הלש רשב יניינעב ולא םייוליג התאר החפש וליפאש דעו ,הזמ

ןוקיתה) ינש חספב רתוי הלענ יוליג השענ ןושאר חספד ("ויז") יוליגה לדוג לע ףסונו
ויהיש המילשהו תיתימאה הלואגד ("ויז") םייוליגה - ויז שדוחב (ןושאר חספד תומילשהו
:חספבש םייוליגה יבגל (ךורע-ןיאבש יוליעל דע) רתוי הלענ ןפואב

םייוליגהש ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,בותכש ומכ - םירצמ-תאיציל עגונב
.51םירצמ-תאיציב ויהש םייוליגה יבגל "תואלפנ" לש ןפואב ויהי הדיתעה הלואגבש

,"וב החמשנ םש לגרב ורבעי רהנב השביל םי ךפה" ,46בותכש ומכ - ףוס םי תעירקל עגונבו
52בותכש ומכ ,אובל-דיתעל רהנה תעיקבל הנכה איה ("השביל םי ךפה") ףוס םי תעירקש
ודי ףינהו" (54המילשהו תיתימאה הלואגה תודוא רבודמ הבש חספ לש 53ןורחאד הרוטפהב)
אלו" ,55בותכש ומכ ,תומילשה תילכתב תוקולא יוליג היהי זאש ,"'וג והכיהו 'וג רהנה לע
,אקייד וב ,"וב החמשנ (אקוד) םש" ןכלו ,"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי
.56שממ ותומצעב

,אתומלשאב ארהיס אמייק ובש ו"טה םויב שגדומש ויז שדוח לש וניינע) ליעל רומאה
:רומא תשרפ - עובשה תשרפ םע םג רושק (ינש חספ ,ד"יה םויב הז-ינפלו

'הו 'וג תרמאה 'ה תא" ,57בותכש ומכ ,חבשו תובישח ןושלמ םג אוה - "תרמאו 'וג רומא"
,58"םלועב תחא הביטח םכתא השעא ינאו 'וכ םלועב תחא הביטח ינותישע םתא" ,"'וג ךרימאה
.םלועב תוקולא יוליג השענ םדי-לעש לארשי-ינב לש םחבשו םתובישח שגדומ הזבש

לע םילודג ריהזהל" ,"תרמאו 'וג רומא"ד שוריפהכ ,יוליגו רוא לש ןפואב אוה הז ןיינעו
דצמ לארשי-ינב לכ לש םחבשש ,ונייה ,60 רואו רהוז ןושלמ ,אקייד "ריהזהל" - 59"םינטקה
תומילשל דעו ,(יוליגה תילכתב) רואו רהוז לש ןפואב אוה םלועב תוקולא יוליגב םתלועפ
."עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו" דועיה םייוקישכ ,אובל-דיתעל רואהו רהוזה

:61רמועה -תריפסל תוכיישהב הלא םימי לש םנכות םע םג הז רשקל שיו

יוליגהו רואה ןיינע םע הרושק - ויז שדוחד םימיה לכבש תדחוימה הווצמה - רמועה-תריפס
םתרפסו") םכל וריאיש תוריפס רשע ךישמהל ...תוריהב ןושל אוה םתרפסו"ש ןוויכ ,("ויז")
בותכש ומכ ,(םישימחה םויב) הרות-ןתמבש תוקולא יוליגהל הנכהה יהוזו .62"הטמל ("םכל
-דיתעלד יוליגהל הנכהו תמגודו ןיעמ , "תישוח הייארב שממ תארה" ,"'וג תארה התא" ,63
.64"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אל"ש אובל
- םחנמ-תרות' - החנמה תליפת ירחאל ,א"שנת'ה רייאב ו"ט ,רומא תשרפ 'ב םוי תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 191-198 'מע ג ךרכ א"שנת'ה 'תויודעוותה

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .דועו .א"ער ,ה"פ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהוז (1

.(דועו .ב"ה א"פ ה"ר ימלשורי) לבבמ םהמע ולעש םישדחה תומשמ אוהש "רייא" כ"אשמ (2

זא םיארנה םינצינהו םיחרפה רהוז ש"ע") "אנליאל אויז היב תיאד ,רייא אוה" :י"שרפבו .א,ו א"מ (3
.א,אי ה"רמ - ((פ"הע צ"וצמ) "ץראב

ינליא יזחו ןסינ ימויב קיפנד ןאמ יאה הדוהי בר רמאד ,אנליאל אויז 'יב תיאד...ויז שדוחב" םש ש"מו
,"םלוע ינתויז וב ודלונש חריב ,ויז שדוח"ד שוריפהב י"שר ש"מ פ"ע ץרותמ ז"ה - "'וכ ךורב רמוא יבלבלמד
ןינמיז ימנ יא ,(ןסינב אנליאל אויז רבכ ונשי שדחתנשכ ,ד"ודנב ז"דעו) ןסינב רבכ ודלונ רייא שדחתנשכ"
."הנבל לש רייא ךותב ךשמנ *הפוקתד ןסינד

-----

."ןסינ תפוקתד" :ח"בה תוהגהבו (*

-----

.פ"הע צ"וצמ (4

.ינולפ םוקמב ינולפ שדוחב ינולפ םוי - םוקמהו ןמזה םהב םיריכזמש םלועה יניינעב תורטשב :המגודלו (5

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (6

.ג,בי לאינד (7

.םש םיכלמ (8

"ג"צשת ב"י ט"כ יצח" אוה הנבלה יולימש ןויכ ,ד"י םויל םג ךייש "אתומלשאב ארהיס אמייק"ש ,ריעהל (9
.ו"טל ד"י ןיב אוהש ,(ו"כתס ח"וא י"ב)

.שממ ךומסה םויהד תומילשה זוע רתיבו תאש רתיב כ"וכאעו ,שדוחה ימי לכד תומילשה תישענ ובש (10

.מ"כבו .ינש חספ רייא ד"י "םוי םויה" (11

ןיבוריע) ח"אד ולאו ולאו .(א,גצ םיחספ) ןושארד ןימולשת וא ןושארד אתנקת - הזבש תועדה 'במ ריעהל (12
.ךליאו 126 'מע ח"יח ש"וקל הכוראב הארו .(נ"שו .ב ,גי

.וט ,ז הכימ (13

.ז,ט ךתולעהב (14

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,ד ןנחתאו (15

ב"קס א"סקתס א"גמ .ב"כשס ד"וי ח"ב .ט"ה ה"פ םירוכב 'לה ז"בדר .(ז"ערס - םלשהב) ה"כשס םיאריה 'ל (16
.מ"כבו

.ב,זצ ןירדהנס (17

.מ"כבו .ב-א,ו הגיגח האר (18

.ח"בהיב 'לה שיר ם"במר (19

.נ"שו .78 'מע ו"כח ש"וקל האר (20

.ז,בי אב (21

.(בכ םש) "רקובה דע ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו" ש"מכ - םיתבהב תויהל ובייחתנש טרפבו (22

.י"שרפבו תומש פ"ס (23

.חלשב פ"ר (24

.א ס"וס (ב"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ג,די עשוה (25

.ג,ב ארקיו (26

אינת) "'וכ ןמשב לולב דחא תלס ןורשע י"ע חמוצה לכו ,תחא המהב י"ע 'הל הלוע יחה לכ"ש ןוויכ (27
.(ד"לפ

.ב,א םש (28

התיה וכז וליאש ןוויכ ,םירצממ האיציהל תוכימסב ,םיה תרישב רמאנ הז קוספש ,ריעהלו - .זי,וט חלשב (29
.(דועו .ב ,א םירבד ירפס האר) תולג 'ירחא ןיאש המילש הלואג םירצממ האיציה

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (30

.א,אכר ג"חז האר (31

.מ"כבו .ךליאו ב,ב ארקיו ת"וקל האר (32

.ט,א ארקיו ן"במר האר (33

.ט"מ ד"פ תובא - ל"זח 'ל פ"ע (34

.א,בי היעשי (35

.םירצמ תמיא ירמגל הלטב זאש ,"םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו"שכ (36

.פ"שגה חסונ (37

ונייה ומצעבו 'וכ םוצמצה ינפל אוהש ומכ ס"אד תוכלמ 'יחב אוה ודובכ"ש ע"נדא ק"כ ישורדב ראובמכ (38
.(דועו .הע 'מע ר"תעא מ"הס) "'וכ ס"אד תוכלמ 'יחבמ םג הלעמלש ס"אוא תומצע 'יחב

.(חל,בי אב) "םתא הלע בר ברע םגו" ש"מכ (39

.ב,וט חלשב אתליכמ (40

.(ב"עס .טעק ב"חז .א,טמ היעשי ד"וצמו י"שרפ) העושיהו הלואגה ש"ע ארקנש (41

תולעפתהה דצמ אוה הבכרמה רואיתב םהיניבש קוליחהו ,לאקזחי תבכרמבש םינינעה יטרפ לכ תללוכו (42
הגיגח) "ךלמה תא הארש ךרכ ןבל המוד היעשיו ךלמה תא הארש רפכ ןבל המוד לאקזחי" - הבכרמה תייארמ
.(ב,גי

.תינענכ החפש - החפש םתס (43

ראובמכ - 'ה תדובעב הירבעה המאו ירבע דבע (תינענכ החפשו) ינענכ דבעד תוגרדה יקוליחמ ריעהל (44
האר) קדצ חמצהו ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא ,תודיסחה תובא 'ג לש םתרותמ לחה ,תודיסחה תרותב הכוראב
.(18 הרעה 368 'מע ו"כח ש"וקלב ונמסנש תומוקמ

.אכ,די חלשב (45

.ו,וס םיליהת (46

.זכ,די חלשב (47

.ו ,א"כפ ר"ומש (48

.דועו .א,זל הטוס הארו .ז ,ג"יפ ר"בדמב (49

.זט,די חלשב (50

.דבלב ןוימדה ף"כב ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ד שוריפהו - נ"שו .(זפת 'מע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (51
.הדיתעה הלואגהל ןוימד אלא הניא מ"יציש ,אוה

.וט,אי היעשי (52

-לש-יעיבש םג ללוכ ,חספה ימי ראשל ךורע ןיאב ,ירמגל רחא ןיינע ותויהל - "רחא" ןושלמ םג "ןורחא" (53
.חספ

.(חספ לש ןורחא "םוי םויה") "חישמ תדועס" םג האב הזל ךשמהבו (54

.ו"לפ אינת הארו .כ,ל היעשי (55

.מ"כבו .ו"נפס הנומא-רעש .ב"עס ,דס חלשב א"ות האר (56

.חי-זי,וכ אובת (57

.י"שרפבו א,ו תוכרב (58

.פ"הע י"שרפו כ"ות (59

.ךליאו 151 ע"ס ז"ח ש"וקל האר (60

.(וט,גכ) רומא תשרפ ,עובשה תשרפב אוה "'וג םכל םתרפסו" קוספהש ריעהל (61

.מ"כבו .ב,הל רומא ת"וקל (62

.הל,ד ןנחתאו (63

.ו"לפ אינת (64


,םירצממ תאצל וצר אלש לארשי-ינבמ המכו המכ ויה םירצמ תאיציב
ןוויכ ,תולגהמ ידוהי שרגל ו"ח ךרוצ היהי אל הדיתעה הלואגב לבא
!"ערגינ המל" ומצעמ קעוזש


םע הרושק ,ויז שדוחד םימיה לכבש תדחוימה הווצמה ,רמועה-תריפס
ךישמהל ...תוריהב ןושל אוה םתרפסו"ש ןוויכ ,יוליגהו רואה ןיינע
"הטמל וריאיש תוריפס רשע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תימשגה הלואגה לע םירתוומ אל
!הטושפכ


?לארשי-ץרא ןיבל לארשי-ינב ןיב דירפמ "םי" הזיא

אבה-םלוע ןהו ,חישמה תומיבש ץק ןיאל תוילעה ןה ,תוינחורב םייוליגה תלעמ לע טבה ילבמ
דובעישמ הלואג ,הטושפכ תימשגה הלואגה לע לארשי-ינב םירתוומ אל - תוילעמ הלעמלש
.ףוגה תואירבו הסנרפל םיענומה םיניינעמ הלואגו ,תויכלמ

תואירבו הסנרפל םילבלבמה םיניינעה לכמ תוריחו הלואגב ךרוצ שיש ליעל רומאה [...]
המכו המכ םנשי ירהש ,ומצעל םרוג םדאהש םיניינעמ הלואגו תוריח םג ללוכ הז ירה - ףוגה
ומצע תא לבלבמ םדאהש אלא ,שממ םהב ןיא רבד לש ותימאלש תודרטו תוגאד לש םיניינע
.תודרטו תוגאדב

לע יאק "םיבר םימ"ש ,"הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ" ה"ד רוא-הרותב ראובמכו
ולכוי אל" ןכ -יפ-לע-ףאו ,הזה-םלוע יניינעב תודירטמה תובשחמה יובירו הסנרפה תודרט
.לארשימ דחאו דחא לכב הנשיש תרתוסמה הבהאה ,"הבהאה תא תובכל

אוה הדובעב ףוס םי תעירק ןיינעש ,קדצ-חמצה םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש םגתפהכ [...]
לע יאק - הבשחמה םי .הבשחמה םי תא ("ןסייר-רעדנאנאפ ןוא ןטלאפשוצ") עורקלו עוקבל
.ףוס םי ןיינע והזש ,הסנרפה תודרטו תובשחמה

,אייסכתאד אמלע ןיינע אוה "םי"ש ,ףוס םי תעירק ןיינעב תודיסח ישורדב ראובמ ,הנהד
,הדובעב הז ךרד-לעו .איילגתאד אמלעל אייסכתאד אמלע תכשמה ןיינע אוה ףוס םי תעירקו
ירהש ,הבשחמה םלוע - אייסכתאד אמלע לש ןיינע אוה הסנרפה תודרט םהש "םיבר םימ"הש
ןיאש ובבל תוימינפב עדויש יפל ,רובידב םתולגל שייבתמ םדאהש ןויכ ,רובידב םיאב םניא
.ובבל םלעהב גאודש ,אייסכתאד אמלע לש ןיינע והזש אלא ,גואדל המ ול

'ה יניע 'וג רשא ץרא" ,לארשי-ץראל םירצמ ןיב קיספמה "םי" םה ולא תוגאדו תובשחמ
- "ץרא" :"לארשי ץרא"ד ןיינעה ונשי המינפ ושפנב לארשימ דחאו דחא לכב :"הב ךיקולא
םע תירש יכ" ,םש לע - "לארשי"ו ,"הנוק ןוצר תושעל התצרש ץרא המש ארקנ המל" ,ל"זראמכ
.לארשימ דחאו דחא לכב םלעהב ונשי הז ןיינעש ,"לכותו םישנא םעו םיקולא

"לארשי ץרא"ה תא תולגל ,ונייהד ,לארשי-ץראל סנכיהלו םירצממ תאצל הצור ידוהי רשאכו
יפ-לע-ףא ,ןכש ,לארשי-ץרא לש יוליגה תא םיענומו םיקיספמ תודרטהו תובשחמה יזא - ובש
,ןכלו .םיריתסמו םימילעמ םה ירה ,םוקמ-לכמ ,"הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ"ש
.הבשחמה םי תא עורקלו עוקבל - איה הדובעה תלחתה
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - י"חשת חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


שפנה תא ןקתל ואב יברה תוארוה


בייח - תוינחורבו תוימשגב - "הווצמ תמ"ב לקתנשכ
וב קסעתהל

הארוהו דומיל םג שי ,דובא אל םעפ ףאש ינש חספ לש וניינעמ תיללכה הארוהה לע ףסונ
םיאמט ויה רשא םישנא יהיו") ןושאר חספ בירקהל םילוכי ויה אל הללגבש האמוטה תביסמ
.ןמקלדכ ,תועד המכ הזב וניצמש - ("'וג אוהה םויב חספה תא תושעל ולכי אלו םדא שפנל

:"ויה הווצמ תמב ןיקסוע ...םישנא םתוא"ש העדהמ הארוההו דומילה ראבל שיו

וב עגפש ןהוכ" - "ןירבוק ול ןיאו (ללח) ךרדב ךלשומ היהש לארשימ דחא" ,הווצמ תמ
ךלוה ןהוכה רשאכ םג ,"ורבוקלו ול אמטיהל בייח לודג ןהכ וליפא ,ול אמטימ הז ירה ךרדב
םתוא"ש ,ןדיד ןודנבכ ,חספה בירקהל לכוי אל ול אמטמש הז ללגבו ,חספה בירקהלו טוחשל
."ויה הווצמ תמב ןיקסוע ...(םדא שפנל םיאמט ויה רשא) םישנא

-אנמחר תוינחורב "ללח" אוהש לארשימ דחא בוחרב םישגופ רשאכש ,תוינחורב הז ךרד-לעו
וילע לועפל ,הז בצמו דמעממ ואיצוהל ידכ (ול אמטיהל) ומע קסעתהל ךירצ - ןלציל
אלש ,ותדובעב רסחי הז ללגבש יפ-לע-ףא ,תבש תרימשו ןיליפת תחנה ומכ םיטושפ םיניינעב
אל הווצמ תמב ןיקסועהש םשכ ,הזב אצויכו ,תוכיראב ללפתי אל ,יוארה ןויעב תודיסח דמלי
.חספ ןברוק בירקהל םילוכי ויה

והזש - הווצמ תמב תוקסעתהה ללגב ותדובעמ המואמ ערגיי אל רבד לש ופוסבש איה תמאהו
ןברוק בירקהל ולכוי הווצמ תמב תוקסעתהה ללגב ואמטנש ולא םגש ,ינש חספד ןיינעה תוללכ
.חספ

השמ" ,ומכ ,לארשיל השמ ןקיתש תונקתה ומכ ןה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתוארוה [...]
."'וכ חספב חספ תוכלה ,םוי לש וניינעב ןישרודו ןילאוש ויהיש לארשיל םהל ןקית

,יכ - הזב-אצויכו "הוויצ" אלו ,"לארשיל םהל ןקית השמ" ןושלה קוידב רואיבה םדקהבו
ירבדמ ןבויח ,תונקת ןכ-ןיאש-המ ,הלעמלמ תואבו תויולתו ,הרותה ןמ ןבויח ,תווצמ
םשב םיארקנ ןכלש ,ושפנ ןקתל ,הטמה ןוקית ליבשב ,הטמלמ תואבו תויולתו ,םירפוס
.ןוקית ןושלמ ,"תונקת"

ול ןתנ יברהש ירחאלו ,םייוסמ ןיינעב ןוקיתל הצע שקבל יברל םידיסחה 'א סנכנ םעפ...]
ר"ומדאש רופיסה ךרד-לע ,הלק הצעב ונוצרו ,וז הצע םייקל ול השקויש דיסחה ןעט ,ותצע
תושעל המל :יברה ול הנע ...םימ סוכו הרומש-הצמ תכיתח םע המילש הליהק אפיר ןקזה
הדובעה תויהל ךירצ תודיסח יפ-לע - הברדאו !?"םיצנוק" ילב רדתסהל רשפאשכ "םיצנוק"
.[אקווד עבט יפ-לע

,רוד לכבש לארשי יפלא ישאר לש תונקתה םג ןנשי ,"לארשיל םהל ןקית השמ"ש םשכו
לש תונקתל עגונב הז ךרד-לעו .'וכ ושפנ ןקתל ןניינעש ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"
,שמוח) ת"תח ירועיש דומילד הנקתה ומכ ,ונרודבש השמד אתוטשפתא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הזב-אצויכו ,(אינת ,םיליהת
יתלב - 52-55 'מע א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ת"יש'ה ינש חספ יאצומ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"םתעייסמ םתובא תוכז"


לש תושודקה ויתורגיאב תובר םימעפ רכזנ סוחייה אשונ
רבדכ יברה תאז ריכזמ םירקמה ןמ רכינ קלחב * יברה
קובדל בתוכמה תא ררועל ידכ סחיה רוכזא תא לצנמו ,בייחמ
עיפשמ םדאה תבצחמ רוצ רשא הארה ןויסינה" * ויתובא ךרדב
םייסמ םהב תובא תוכז" * "תורוד-ירודלו תורודל ותלועפ
וכרד ריאת ,'םיביתנ ריאמ' רפס רבחמה לעב םכותבו ,ובתכמ
"םייחב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

נ"רה ריכזמל 'רוא יצוצינ' - ח"לשת זומתב ב"כ םוימ) יתרגש אל עטקב ונתמישר תא חתפנ
תבוגת ."ילש ינוליחה עקרה" תא ובתכמ םויסב ריכזהש ידוהיל יברה בתכש (104 'מע ,לדנימ
:יברה

דוסי שי םא יאדווב לבא ,רמ לש ןיסחויה תלשלש יטרפ יל םיעודי אלש ףא
,םיינש וא דחא רוד ךשמנ הז עקר ירה ,ינוליח עקר רבד-לע ובתוכב והשלכ
ליחתמ ,לארשי ינבמ תחאו דחא לכ לש ףתושמה עקרה אוה ולש עקרה ןכל םדוקמו
המסיסהל םיאתמ הז ףתושמ עקרש ,םינורחא יכה תורודה דעו יניס רה דמעמב
םתאו 'וג םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" תורודה לכל יניס רה דמעמב הנתינש
רוד לש תינוציח הבכש ףקות בשחנ המבו ."שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת
ותוהמב הרושקה תורוד תוירישעו תוירישע לש השרותה יבגל םיינש וא דחא
.שודק יוגמ תחאו דחא לכ לש ותומצעבו

תורוד-ירודל עיפשמ

ןמ רכינ קלחב .יברה לש תושודקה ויתורגיאב תובר םימעפ רכזנ יתחפשמה סחיה אשונ םנמאו
קובדל בתוכמה תא ררועל ידכ סחיה רוכזא תא לצנמו בייחמ רבדכ יברה תאז ריכזמ םירקמה
.ויתובא ךרדב

ףסוי רמ" לא (נת 'מע די ךרכ שדוק-תורגא - ז"ישת ינש רדא שדוח-שאר) יברה בתוכ ךכו
:"'יש ןיזאפ

!הכרבו םולש

יפכ קזח ינוחטבו ,ד"בח ידיסח עזגמ אוה רצנ רשא תועידי ינועיגה רשאב
,תורוד-ירודלו תורודל ותלועפ עיפשמ םדאה תבצחמ רוצ רשא ןויסינה הארהש
.ןלהלד יתורושב אובל ימצעל יננה השרמ

:ךשמהבו

הקורממ םידרפסה וניחאמ םישדח םילוע המכ ועיגה הנורחאל רשא יל םיבתוכ
תובר לועפל אוה לוכיו ,תעגמ ודובכ תעפשה רשא םוקמבו רוזאב ובשייתהו
,םהלש םיינחורה םיניינעל עגונהב םג אלא תימשגה םתורדתסהל קר אל תובוט
הנוכנ ןכ רשא עדוויהל יל םעניו ...ךוניחה חטשב ...רקיעו שארל לכלו
ךוניחל םימיאתמ ויהיש ךוניחה יניינע לע עיפשמ הצעומה שיא רותבש ,הווקתה
.יתודיסח םוחו רוא רודח יתרוסמ ךוניח תובא תובאו תובא

"םידיסח תחפשממ ועזג"

ןכו רוהטה םנחמב החפשמה תרהט יניינעב ותונקסעו ובתכמ ןכות יל ורסמ ילש תוריכזמה"
."ה"ע ךייר םלושמ 'וכו ח"הרה לש ויחא היה ונקזו ,אשרוומ ךייר ,הראופמה החפשממ ועזגש
ריאמ ברה לא (דצ 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת ולסכב 'טמ יברה לש ובתכמ חתופ ךכ
.ןאטגנילעוומ לקנרפ אנכש

:יברה ךישממ ןלהל

לכ לש המינפ שפנב רשא תובהלתהו תויח וב ףיסוי ותבשחמ רוצ רשא ןוצר יהיו
ללכב תווצמו הרות ,תודהי יניינעב םתלועפ ולעפיש ןפואב לארשימ דחאו דחא
השעמ ידיל איבמה ןפואב ...דוחיב תעגמ ודיש םוקמ לכב הביבסהב םתצפהבו
יארי םש םיבר אל התע-תעל ,העומשה יפ-לע רשא םוקמב אצמנש טרפבו ...לעופב
...דחאו דחא לכ לש וכרע לידגמ הזש ,'ה רבדל םידרחהו 'ה

שיש יתווקת וניאישנ וניתובר תוחפשמד ןתוחמו םידיסח תחפשממ ועזגש רחאמ
תרות דומילב םיתע תועיבקה לע ףסונ תודיסחה הרות דומילב םיתע תועיבק ול
...הלגנה

הווקתו הדות

רגיש ,קרב -ינבמ בולרח ריאמ 'ר ח"הרהו בולמ םחנמ 'ר ח"הרה ,םידיסח ינש תולדתשהב
וניבר ירמאמ לש די-יבתכ ךירכת ,ומש ןיקייח קודצ 'ר ,יברל ביבא לתמ ידוהי ט"ישת תנשב
:(אלת 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ול בתכ ראשה ןיבו הדות-תרגיא ול רגיש יברה .ןקזה

ר"ומדאה ידיסחמ ויה םהיתובאש ןוויכ לבא ,ותחפשמ ינבמ דוע יל םיעודי ןיא
,ל"נה ךרד-לע די-יבתכ דוע םדי תחת חטב ואצמנ ,שדוקב הלעמלו קדצ-חמצה
םינשו םימי ךרואל רשא ןוצר-יהיו ...רבדה רוריבב ותחרט לע ןח-תאושתו
ויתובאמ עמשש המב ,רואה ימי ,םדק ימי תונורכז תלעהב ודובכ ףיסוי תובוט
דחאו דחא לכ ונאישנ וניתוברמ דחאו דחא לכ םה ועמשש הממ ,ויתובא תובאו
ץיפי חטבש יתווקת ,םתלועפ םילעופו דעל םימייק םיקידצ ירבד ירהו .ורודב
.תעגמ ודיש םוקמ לכב היתוגהנהו התרות תודיסחה יניינע

"אתבסה" יאצאצמ טנדוטס

-ןבא 'יחיש ןידע ברהל יברה בתוכ (דכ-גכ 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) ח"כשת ןוושחרמב ז"יב
:(ץלזנייטש) לארשי

!הכרבו םולש

- יאצאצמ ,ברה תיב עזגמ םגו ו"ת ק"האב תורוד המכמ הזש ... רמ ינרקיב
דמול התעו ,יעצמאה ר"ומדא תב לחר-החונמ תינברה אתבסה - הל םיארוקש ומכ
תובישיב לדג אלש וכוניח תורמלו ,םילשוריב הטיסרבינואב [הימיכ=] אמיח
הנקסמ ידיל אב ,יתרוסמ אלא וניא וירוה תיב םג וירבד יפלו הזב-אצויכו
.הלימה ןבומ אולמב ךורע-ןחלוש יפ לע םייתד םייח אבהלו ןאכמ תויחל הצורש

:טרפמו ךישממ יברה

לע הנעמ םע דחיב רומאהב דודיע :דחי םג םיניינע ינשל אוה קוקז רשא ןבומ
התע דע לגרוה אלו לוח ידומילב ליגר ותויהל ,ולצא ררועתהל ולחהש תוישוקה
תוישוק ראבלו תוריתס ץרתלו ריבסהל ךירצו ,םוי-םויה ייחב םייתד םייחב
אבהלו ןאכמ ול תוצוחנה תועידיה שוכרל ךיא הכרדהו הארוה ןכו ,ילוכו
.וינפל םיאתמה ןפואב

םייתד םירבח רמ אצמי םאש טושפ" :בתוכו יברה ךישממ ,םיטרפ-יטרפו םיטרפל הסינכ רחאל
."...ותנבה יפכ הזב השעי ולש הלכשהה תגרדל םג םימיאתמה ל"נה ליבשב

וכרד ריאת ויתובא תוכז

יברה לא בתכ ,(םידחוימ םילגסל הדיחיה דקפמ םויכ) ל"הצב ריכב ןיצק ,תוילגרמ בקעי רמ
תוילגרמ ריאמ 'ר שודקה ברהל ןב רחא ןב אצאצ ותויה - וסוחיי תא ריכזה ובתכמבו
.'םיביתנ ריאמ' ורפס ןיגב םסרופמה ,ט"שעבה ידימלתמ ,אהרטסואמ

:תוילגרמ 'יחיש בקעי ל"אס לא יברה בתוכ ז"משת ןוושחרמ שדוח-שארד 'אב

הנשל ונבישא ךרבו ,השדחה הנשל ותכרבו וילוחיא בטימ רובע ול תודות בר
אלמי בבל בוטו החמש ךותמש ללוכ ,ויחיש ותחפשמ ינב לכלו ול הקותמו הבוט
,לארשי-ץראב םירדה לארשי ינבמ המכו המכל עגונ הז ירהו .יארחאה ודיקפת
תובא תוכזו .הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת רשא ץרא
םייחב וכרד ריאת םיביתנ ריאמ רפס רבחמה לעב םכותבו ,ובתכמ םייסמ םהב
הקותמו הבוט הנשל תיללכה הכרבב ללכנ הז םג ירהו ,דחוימב רומאהבו ,ללכב
.דחי םג חורבו םשגב

...ץרתי דכנה - השקה אבסה

ךלהמב יברה לא עיגה ,םילשורי תיריע שאר םוקמ-אלממ םימי םתואב שמישש םייח-ןב סומע רמ
רפסה תא יברל רסמו ,(42 'מע תוקדצ ערוז) ב"נשת ולסכב 'י םויב הקדצל תורטשה תקולח
.ונקז היה ורבחמש ,"אתיישוקד אבק"

-לכ-לע ,ולש םיצרתמהמ דחא היהת התאש תישיא הכרבב ךתוא ךרבא ,השרת םא :ביגה יברה
.ולאה תוישוקה תחא - םינפ

.יאוולה :בישה םייח-ןב רמ

.ךכ-לכ קוחר אל הז ,תובוט-תורושב :רמאו ךישמה הבוגתב יברה

םינב ינב םינקז תראפת

:םהידכנו םינקז יניינעב דועו

ינב' רפסה רבחמ ,אריפש דוד יבר לש ודכנל יברה רמא (64 'מע םש) א"שנת ירשתב 'ד םויב
,םירפסה תודוא םיעמוש אל ןורחאה ןמזב .וירפס תא ץיפהל ךל רוזעי ה"בקהש" :'ןויצ
."ירמגל םהמ וחכש הארנכו

."חכשנ הזש טעמכ ,ןכא" :רמא הבוגתב דכנה

'םינב ינב םינקז תראפת' ולש דכנ התא ךא .ונממ האנה יל התיהו ילצא אצמנ רפסה" :יברה
."!םרכומל ליעויש רבד ,םירפסה לע תע-יבתכב םסרפל תוירחאה ךילע תלטומ ןכל -

ול לחיא (3 'מע םש - נ"שת טבשב ז"טב) קראמזייק ד"באג גרבנירג ריאמ יבר ןואגה רבעשכ
רבוד הילע - הנשמ רתוי] רתוי דוע דמעמ וקיזחי םכלש ןיד-יקספהש ןוצר יהיו" :יברה
"...[ןכל םדוק

וא ,אבסה ומכ םיניד-קסופ היהתו ליח לא ליחמ ךלתש ,תובוט-תורושב :יברה לחיא ודכנל
הז םתסה ןמו 'ונבב אנקתמ םדא ןיא' בותכ ירה" (ךויחב ל"נה ןואגהל הנפ) רתוי וליפא
."דכנל םג סחייתמתודיסחה ינייעממ


רומא תשרפ


רומא תשרפ

תוכז דומילו חבש ירבד תרימאב הברה ,רומא :'ה תדובעב - "רומא" - ונתשרפ םשמ הארוהה
.אוה רשאב ידוהי לכ לע

ןכלש ,ובש ערה תא הלגמו ררועמ תלוזה לש ותונגב רובידה םא :רמוחו-לק םירבדה ירהו
- (םירבדמ וילעש םדאהו עמושה ,רפסמה) "יאתילת ליטק" ערה ןושלש (וט ןיכרע) ל"זר ורמא
.ובש בוטה תא הלגמ תלוזה לש וחבשב רובידהש המכו-המכ-תחא-לע
(158 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זי,גכ) הניפאת ץמח

-לע תימהבה-שפנה לש הרוריב ינפלו ,תואשנתהל זמור ץמח ןכש ,טלחהב רוסא ץמחה חספה-גחב
-תוסגו הוואג ידיל איבת ,השודקד תואשנתה םג ,יהשלכ תואשנתהש ןכתיי רמועה תריפס ידי
יתש ןכלו ,ךכמ שושחל ןיא ,רמועה תריפס לש הדובעה רחאל ,תועובשה גחב וליאו .חורה
.ץמח םה םחלה
(זט 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


םישבכ ינש לע ...םירוכיבה םחל לע םתוא ןהכה ףינהו
(כ,גכ)

דירומו הלעמ איבמו ךילומ ,ןטמלמ וידי יתש חינמו ,םישבכ ינש יבג-לע םחלה יתש ןתונ
(ו"מ ה"פ תוחנמ)

יבג -לע םחלה יתש ונתינ אופא עודמ .חמוצ ,םחלמ רתוי םילענ ,יחה גוסמ םהש ,םישבכ
?םישבכה

הלענ םחלה םשו ,םשרושל םתוא היבגהו הלעה ,םישבכה תאו םחלה תא ןהוכה ףינהשכ אלא
ושרושש החיכומ המצע וז הדבוע לבא ,יחה יבגל הגרדמב דורי םנמא חמוצהש עודיכ .רתוי
יחהש הביסה וזו) "רתוי הטמ-הטמל דרוי ,רתויב הובג-הובגה לכ" ללכה יפ-לע ,רתוי הובג
.(רשבמ רתוי ןיזמ םחלש ןכו ,חמוצהמ ןוזינ
(טל 'מע ארקיו הרות-יטוקל)


ינעל ...ךדש תאפ הלכת אל םכצרא ריצק תא םכרצוקבו
(בכ,גכ) םתוא בוזעת רגלו

(י"שר) ...םילגרה עצמאב הנתיל בותכה האר המ

לכ" זירכה רדסה תכירע תעבו - חספה-גח ינפל - 'םיטח תועמ' ןתנש רחאלש ,םדאה עבט
רחאל ןכל .הקדצ תניתנ לש בויחה ולצא שלחנ גחה תפוקת רחאל הנה ,"לוכייו יתיי ןיפכד
קפתסי אלש בותכה וריהזמ ,גחה לש ומושיר רכינ ןיידע םהבש ,רמועה-תריפס ימיו חספה גח
.הנהכו הנהכ ףיסוהל וילע אלא ,וישכע דע ןתנש הקדצב
(ז"משת ינש חספ תחישמ)

תובא יקרפ


"אבה-םלועל קלח"

וריבח ינפ ןיבלמהו ,תודעומה תא הזבמהו ,םישדוקה תא ללחמה :רמוא יעדומה רזעלא יבר
שיש יפ-לע-ףא - הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמהו ,וניבא םהרבא לש ותירב רפמהו ,םיברב
(אי הנשמ ג קרפ) אבה-םלועל קלח ול ןיא ,םיבוט םישעמו הרות ודיב

יפ-לע -ףא ,ודיבש וללה תוריבעמ תחאמ הבושתב רזח אלו :ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ
םדוק הבושתב רזח םא לבא .אבה-םלועל קלח ול ןיא ,םירוסייב תמו םירוסיי וילע ואבש
.הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיא ,ותומ

:ר"ומדא ק"כ שריפ

רבד לטבל םדאה ןווכתמ םלוכבש ,איה ונתנשמב םייונמה םיניינעה תשמחל תפתושמה הדוקנה
אוה הזב יכ ,אבה-םלועל קלח ול ןיא ךכ םושמ .םדא-ינב השעמ ידי-לע שדחתנש השודקבש
חוכה ןתינ לארשימ דחאו דחא לכל :ומלועב ה"בקה עבקש ירקיעו יללכ ןיינעב עגופו סרהמ
:וכופיה השוע אלא ,הז חוכ לצנמ וניאש דבלב וז אל ,הז וליאו ;לוחל שדוק ךפהל תלוכיהו

אלא ,(רוכב תשודקכ) םימש ידיב שדוק םניא םישדוק יניינע בור - "םישדוקה תא ללחמה"
;רשעמו המורת ;ןברוקל הלעב השידקהש המהב ומכ) םדא-ינב השעמ ידי-לע ושדקתנש ןילוח
ןושלמ "ללחמ") ןילוח תושעלו וז השודק ללחל ןווכתמ "םישדוקה תא ללחמ"הו .(ב"ויכו
.השודקה ןיינע ךפיה ,(ןילוח

והניא לארשי" ל"זר רמאמכ ,ןיד-תיבל הרסמנ תודעומה תעיבק - "תודעומה תא הזבמה"
ולא םימי הזבמהו .םדא-ינב השעמ ידי-לע שדקתמ לוח םויש ונייה ,"ינמזל והנישדקד
הניאו "אמייקו אשדקמ" תבש יכ ,תבש אלו "תודעומ" טקנ ןכלו .וז השודק לטבל ןווכתמ
.םדא ידי השעמב היולת

- םדא-ינב השעמ ידי-לע םיאב ("ורבח") הווחאו תודידי - "םיברב ורבח ינפ ןיבלמה"
תודידיה תא לצנמ אוה הרתי הדימב ורבח תא דבכל םוקמב רשאכו .םירבחה ינש לש םהיתולועפ
תנבלהל רז שיא ידי-לע םינפ-תנבלה המוד הניאש שחומב הארנכו) ורבח ינפ ןיבלמו הכופיהל
."אבה םלועל קלח ול ןיא" ,(רבח ידי-לע םינפ

,וניבא םהרבאמ השוריב ונל האב הלימה לע חוכה-תניתנ - "וניבא םהרבא לש ותירב רפמה"
ללחל ןווכתמ וז תירב רפמהו .םדא-ינב השעמ ידי-לע שדחתנש השודקבש רבד אוהש ונייה
.וז השודק עיקפהלו
הרות דמלש ,ויתוברמ הרותב ויתועידי תא לבקמ םדאה - "הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמה"
איה דומילה תנווכ .םדא -ינב השעמ ידי-לע ול ונקנ הרותב ויתועידיש ונייה ,םהיפמ
ונייה ,הכלהכ אלש הרותב םינפ תולגל הרותב ויתועידי תא לצנמ הזו ;הרות יפ-לע גהנתיש
.ךכ תרמוא הרותהש ןעוטש אלא הרותה תווצמ םייקמ וניאש דבלב וז אלש
(ה-א) א ךרכ 'תובא -יקרפל םירואיב' ;הגומ יתלב - ח"לשת חלשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)
(158-160 'מע

תורעהו תובוגת


םינוש םיניינע


חספ-לש-יעיבש לילב 'םיה תריש'

לארשי גהנמכ ,ש"נא וגהנ זיראפב םגו היסורב הנה - חספ-לש-יעיבש ליל יגהנמ ןיינעב
- ונייח תיבב ;םימה ושבייתהש דע דוקרלו תסנכה-תיב תפצר לע םימ ךופשל ,*תוליהק הברהב
וניתובר יבתכו תוחישמ וטר-דיר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב רכזנ הז גהנמ קר] תודיסח ודמל
ךכ-רחאו הרות-סוניכ םיכרועש (קרב-ינב ומכ) תומוקמ שיו ;ודעוותה ךכ-רחאו [וניאישנ
.'תורשקתה'ב תאז ןייצל יוארהמ ילואו - םידעוותמ

" לע רבודמ (ךליאו 270 'מע ז"ח תוחיש-יטוקלב ,הגומ) ב"לשת חספ-לש-יעיבש תחישב הנהו
גוהנכ הנווכה םא םש שרפתנ אל יכ-םא ,"המוצע החמשב" ,"חספ לש יעיבשב םיה תריש תרימא
- ומצע ןיינעה לבא ,(םויב - וליפא ילוא) רחא ןמזב וא אקווד הלילה תוצחב תוליהק המכב
.(!) םימעפ שמח םש רכזנ - חספ-לש-יעיבש לש וניינע והזשו

גיהנה רתוי תורחואמ םינשבש המ ךרד-לע ,זמר ידי-לע תאז גיהנהל יברה ךכב ןוויכ ילואו
יללכה בתכמב אמלעב זמר ידי-לע (**ןכ-ינפל ללכ גוהנ היה אלש המ) 'ידוד הכל'ב ןגנל
וז התיה הרישה ןיינעב םא ררבל שיו .***537 'מע ט"כח תוחיש-יטוקל) ו"משת תוחילסד 'גד
ץ"שה לחה זאמו ,(תשגדומ רתוי השעמל הזמ הארוהה ילוא זאש ,הרמאנ אלש ,ק"יתכב הפסוה
.םוקמ לכב ש"נא וגהנ ןכו ,'ידוד הכל'ב ןגנל יברה לש ןיינמב
םילשורי ,רנזבפ ךורב-םהרבא ברה

:תכרעמה תורעה

.נ"שו ב-א"ס וט קרפ ג"ח חספ 'לה לאירבג-יעטנ האר (*

ןהו ינפל ןה ,הביתה ינפל רבע ומצעב יברהשכ .57 'מע 5 ןויליג 'ד"בח סדרפ' האר (**
לכ הזב ויהו) םימעפל קר 'ןודא ל-א'בו 'ידוד הכל'ב םינוגינ רש ,ןלהלד בתכמה ירחא
,רוביצה םע 'ידוד הכל' רמא א"פ .'דובכו ראפ'מ 'לימאש' רישל לחה א"פ .םייוניש ינימ
ץ"שכ תובר םימעפ הרישה תא "סינכה"ש ימ .(לוקב רמא 'ידוד הכל'ו םיזורחה יפוס תא קרו
.יברה לש ודודיעב ,ל"ז הפי ןמלז 'ר היה

ןוא טכאנראפ ה"רע (לוש) תסנכה-תיב ןיא טמוק ןבר תיב לש קונית א ןעוו" :ל"זו (***
ויפ לבה ןייז טכיירגרעד .וו.ז.א "ידוד הכל" ,"דודל רומזמ" להק ן'טימ ןעמאזוצ טגניז
רשו ברע תונפל ה"ר ברע תסנכה-תיבל אב ןבר תיב לש קונית רשאכ=] "...ןטשרעביוא םעד וצ
יפ-לעו .[... 'ה ינפל ויפ לבה עיגמ ,האלה ןכו "ידוד הכל" ,"דודל רומזמ" להקה םע דחי
.'דודל רומזמ'ב אלו 'ידוד הכל'ב קר םינגנמש טשפתנ לעופבש המ ע"צ הז

הלילב ןהוכב שומיש

-תורטש תקולחב ,ח"לשת ולסכ ט"י תודעוותה םויסבש אבומ 13 'מע גנת ןויליג 'תורשקתה'ב
ןהוכ שגינ הקולחה עצמאב ,הקדצל ונתיש םיחכונה ןיב םקלחל תנמ-לע 'םיטסיקנט'ל הווצמ
ןמז ואל הלילבו הליל הזש ןוויכמ לבא ,ןהוכ אוהש ול רמא יברה .םקלחל ידכ תורטש לבקל
ןילקורב ,ח"לשת שדוק-תוחיש לש השדחה הרודהמב םג ספדנ רופיסה] .כ"ע ,ירש - אוה הדובע
:ש"דא רמא ,ןהוכ אוהש דחאל :ןושלה םשו ,407 'מע (ומ) א ךרכ ףוסבש ןמויב ,ב"סשת
ךאד זיא'ס ,הדובע ןמז ואל ךאד זיא'ס רעבא ,ןהכ א טימ ןייז שמשמ טינ ךיז ראט'מ"
.[כ"ע "הלילב

וניבר ע"ושבו א"מרב הכלהל קספנ ,ןהכב שמתשהל רוסיאה הנהד .הזל רוקמה שופיח ךירצו
תווצמ וב ןיא בירקהל לוספש ןטקש ,םש א"גמהכ ז"הדא קספ ז"ס בפר 'יסב םנמאו .חכק ס"וס
אצמנ ,'ותשדיקו' תווצמ ןיא "הדובע ןמז וניא"ש הלילב םג םא לבא .'ותשדיקו' לש השע
אוהש ז"הדא קספ ג"ס אר 'יסבש ,'וכו ןושאר ךרבל ןהוכה תא זא םידקהל ךירצ ןיא םגש
ןיב קלחל ונאב םאו .םויב ומכ הלילב הזב םירהזנ ירהו ,ונעמש אל תאזו - אתיירואדמ
האר) וילע הליחמ ינהמ םא ןויד שיש ,רתוי רומח שומישה הברדא ,ודוביכ ןיבל ןהכב שומיש
םיניינע ינש שיש שדחמש ,זיר 'מע ו"ח 'םש ילהוא' ץבוק הארו .םש שדחה חמקה טקלב אבומה
הילעש) שדקהב הליעמ םושמו (הליחמ הליעומ הז לעש) ודובכ םושמ :ןהוכב שומישה רוסיאב
.(ע"צ וירבדו ,(הליחמ ינהמ אל
רמוע ירוזא בר ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רומא תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'ח

תירבה-ילעבמ דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב תסנכה-תיבב תכרענ םא 1הריפסבש תותבשב םג
םיגהונל וא רמועב ג"לב אשינש) ןתח םוקמב חכונ םא ןכו ,(להומהו קדנסה ,ןבה-יבא)
.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא - (ןכמ רחאל אשניהל

.ג קרפ - תובא-יקרפ


ינש םוי
רייאב 'י

.3אמק ינש תינעת


ישימח םוי
רייאב ג"י

.ישימח תינעת

ה"ע ןהאסרואינש בייל-הירא-לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.4ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,(ב"ישת-ט"סרת)

.5ןונחת םירמוא החנמב


ישיש םוי
ינש-חספ - רייאב ד"י

.6ןונחת םירמוא ןיא

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.7"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.8ינש-חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ
םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק האר) וב ורבגש תורצה ינפמ ,ןוויס שדוחה-םיכרבמ תבש איצוהל (1
.(נ"שו ,דפר 'יסל

.י הרעה ג"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב הארו .ד"בח-ללוכ חול (2

התשמ ךותמ אמש ןיששוחש יפל תוכוסו חספ ירחאש ינשו ישימחו ינש ימיב תונעתהל וגהנ זנכשא תונידמב (3
.(בצת 'יס ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט) ירשתו ןסינ ישדוח ואצייש דע םיניתממו ,הריבע ידיל ואב דעומה תחמשו
וז הנש ומכ תועיבקב ןכלו ,ןוושחו רייא ח"ר תבשב אלו ,שדוחה-ןיכרבמ-תבשב םינעתמה תא ןיכרבמ ןיאו
.(ד"ס םש ז"הדא ע"וש) רייאב 'גב אלו רייאב 'יב תונעתהל ןיליחתמ

ומצעב ר"ומדא ק"כש תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב
,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתמ היה
ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - [רומאכ ,םהילע הנמנ יברהש-] תונעתהל םיגהונה
םהש ןוויכ ,תווצמו הרות יניינע לכב] ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב
.258 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ['ןוצר ימי'

האר .הז םויב 'ד"בח ימי'ב ותבצמ םוליצ .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח-ללוכ חול (4
רטפנ .(וט קרפ ,ה"נשת ,תיעיבר הרודהמ .ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה) 'קחצי-יול תודלות' 'סב ויתודוא
ימי') תפצ ק"היעב ד"בח תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב
.('ד"בח

."ךנעי ...חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (5

תויהל ךירצ ינש-חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו" :יברה בתכו .םש ז"הדא רודיס (6
(שדחמ=) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד-לע ,הרואכל)
.1056 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' - ""רייאב ד"י אוהש" םש

.גיר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (7

לימ ו"ט ךותב רייאב ד"י םויב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל ךומס
(ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע םג חספד בויחה ונשי סירפמ [לאיחי ונבר וא] ח"רה
תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו 'ומצע ינפב לגר' אוה ינש-חספ
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה אלל םירזחמ םימיה

א"ח 'ס"שב םירואיבו םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
.מ"כבו ,ביר 'יס 'גהנמו הכלה ירעש' 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע

םויב התיה הברקהה םוקמ-לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש-חספ תליכאש ףאש ,'םולשו םייח יכרד' 'סמ איבה יברה (8
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il