- ס"ת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה רייאב ד"י * רהב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תובא יקרפ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"תצרפו" איה הרותה תלבקל הנכהה
הרותב


-לעו ,איה תלבגומ ,הלעמל איהש יפכ ,המצע דצמ המשנה םג
* ימשג ףוגב השבלתנו הטמל הדריש רחאל המכו-המכ-תחא
,םלועה תולבגה לע תרבוגו הטמל תדרויש ידי-לע אקווד
* הלבגהמ הלעמלש תיקולא הגרד םע תרבחתמו המשנה הלעתמ
התוא דמול ידוהיו הטמל תדרויש ידי-לע ,הרותה םג ךכ
ק"כ תחישמ * השרושל לעמ לא הלעתמ איה ,"תצרפו"ד ןפואב
ונרוד אישנ ר"ומדא


דימ םיאב םירצמ-תאיצימ :הרות-ןתמו םירצמ-תאיצי םירשקמש םימיה םה הריפסה ימי
."הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" 1בותכש ומכ ,הרות-ןתמל
-ןתמו םירצמ תאיציד םיניינעה םירשקמ םה אלא ,ומצע ינפב ןיינע םניא םייתניבש םימיהו
.דח אלוכד ,הרות

ימיבש תותבשל עגונב אוה ןכש יאדווב ירה ,הריפסה ימי לכל עגונב םירומא םירבדה םאו
:הריפסה

,תבשל הנכה אוה הניינעש ,לוחה ימי תששד הדובעה תוללכ יוליג ידיל האב תבשה םויב
ןושאר םוימ לחה ,עובשה ימי לכ לע יאקד ,"תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ" 2ל"זראמכ
ימי ןיינמש 3ן"במרה בתכש ומכו ,תבשה םוי תא ריכזהלו ןנוכתהל םיכירצ םהבש ,עובשב
.3"תבשה םוי תא רוכז"ד הווצמהב ללכנ ,'וכ תבשב ינש ,תבשב דחא ,תבש םשל עובשה

.יוליג ידיל םה םיאב תבשה םויב הנה - לוחה ימי תששב םלעהב םהש םיניינעהש ,אצמנו

םויבש - הרותה תלבקו הרות-ןתמל הנכהה איה םהבש הריפסה ימיל עגונב םג ןבומ הזמו
.יוליגב הז ירה תבשה

ומכ ,תבש תניחבב איה הלוכ הנשהש ,הטימשה תנש איהש ,וז הנשב רתוי שגדומ הז לכו
,ונייהו ,5"תישארב תבשב רמאנש םשכ" :י"שר שריפו ,"'הל תבש ץראה התבשו" 4בותכש
-המכ-תחא-לעו ,6הרותב קוסעל ךירצ םהבש ,תבש תניחבב םה הטימשה תנשד לוחה ימי וליפאש
תלבקל הנכהה ןיינע יוליגב ונשי ןהבש ,הריפסה ימיבש תותבשב טרפבו הריפסה ימיב המכו
.הרותה

.7הרותב "תצרפו" היהיש - איה הרותה תלבקל הנכהה

ירהש ,"תצרפו" לש ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש רבדה טושפ הרואכלש ףאש - המדקהבו
שי ,םוקמ-לכמ ,"םי ינימ הבחרו הדימ ץראמ הכורא" 8בותכש ומכ ,לובג ילב איה הרותה
.רבדב קוזיחו חוכ תפסותב ךרוצ

יכ ,הלעמל ןהש יפכ תומשנל אל םגו ,9"תרשה יכאלמל הרות הנתינ אל" ירהש - רבדה םעטו
ףוגה תלבגהו ,הלבגהב אוה ףוגה ירהו ,םיפוגב ושבלתנו הטמל ודריש יפכ תומשנל ,םא
.ףוגב השבלתנש יפכ המשנה לע םג תלעופ

והילא יבג בותכש ומכ ,הלבגה הל שי הלעמל איהש יפכ המצע דצמ המשנה םג :ריעהלו
,אקייד "יתדמע" ,"וינפל יתדמע רשא (לארשי יקולא 'יוה יח וא) 'יוה יח" 10עשילאו
.הלבגה לש ןיינע והזש ,הבצמו הדמעממ תאצל הלוכי הניאש ונייה הדימע ןיינע שוריפש
.ףוגה תולבגה םג הלצא ףסותינ הטמל התדיריב הנה - המצע דצמ המשנה תלבגה לע ףסונו

- אוה הזב שוריפהש ,11"ךלהמ" תניחבב תישענ הטמל התדיריב אקווד הנה ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.לובג ילב ,ץק ןיא דע ךוליה

אסכ תחת" הלעמל התיהש ומכמ רתוי הלעמל המשנה תילעתמ הטמל התדירי ידי-לעש ,ונייהו
םלועב איהש יפכ המשנה לע יאקד ,13"איה הרוהט" תניחבב ,רתוי הלעמלו ,12"דובכה
ותומצע הז ןיא ןיידע לבא ,15ךומסו ולצא ןושלמ קר אוה תוליצא םג ירהש - 14תוליצאה
,16"אכלמד אפוגב אבאתשאל" תעגמ איה ירה הטמל המשנה תדירי ידי-לע וליאו ,ךרבתי
.ךרבתי ותומצעב

המלענ" רמאנ הז לעש - הלעמל איהש יפכ הרותה ןיינע ונשי :הרותל עגונב הז ךרד-לעו
.ךרבתי ותומצע הז ןיא ןיידע לבא ;18"םיעושעש 'וג ולצא היהאו" ,17"יח לכ יניעמ
תא רבחמ אוה ירה - הטמל לארשי שיא ידי-לע תדמלנו הטמל תדרוי הרותה רשאכ אקוודו
.(הרותב ךייש הז ןיינעש יפכ) ךרבתי ותומצע םע רוביחה ןיינע אוהש ,19ה"בקהב הרותה

שפנו ףוגה תולבגה תא תלבקמו ,הטמל תדרויש הז ידי-לע אקווד הנה ,המשנה לצאש םשכו
לכמ תאצוי איה יזא ,תימהבה שפנו ףוגה תולבגה תא איה תצרופ ןכ-יפ-לע-ףאו ,תימהבה
הז ידי-לע אקוודש ,הרותב םג אוה ןכ - (המצע דצמ המשנה לש תולבגהמ םג) תולבגהה
יזא ,"תצרפו" ,תולבגהב ללכ בשחתהל ילבמ הרות דמול ידוהיו ,הלבגהב הטמל תדרוי הרותהש
.הלעמל השרושב איהש ומכמ רתוי תילענ הגרדל הרותב היילע תישענ

אקוודו ,תימהבה שפנו ףוגב הטמל הדיריה ןיינע םע היילעה הרושק תומשנבש םשכ
"תצרפו"ד ןיינעה רושק ןכ ומכ - 20רתויב הובג הובגה םע הרושק רתויב הטמ הטמל הדיריה
-לעש ,ונייה ,21"תברקמש המיגל הלודג" ןיינע והזש ,תוימשג לש ןיינעב הדירי םע הרותב
.הרותה דומילב "תצרפו"ד ןיינעהל בוריק השענ תימשג המיגל ידי

22ארמגב אתיאדכ ,יכפהה וקב המיגל ידי-לע בוריק לש ןיינע וניצמש הממ ןכש-לכמבו
הצקה והזש ,(הרז-הדובע) "רחא רבד םושמ ןהיתונב לעו ןהיתונב םושמ ןניי לע ורזג"ש
.השודקל בוריק המיגל ידי-לע לועפל - 23הבוט הדימ הבורמו .יכפהה וקב ןותחת יכה

דע ,ט"שעבה רקיעבו ,דיגמה םגו ,ןקזה וניברמ לחה ,רוד לכב וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו
,תודעוותה ידי-לע תאז ולעפ ,בוריק לש ןיינע לועפל וכרצוה רשאכש - ר"ומדא ח"ומ ק"כל
."תברקמש המיגל הלודג"

המיגל ידי-לעש - םהילא םיכיישה לכל חכ וניאישנ וניתובר ונתנ וז הגהנה ידי-לעו
,דוחיב הריפסה ימיל עגונה ןיינעה והזש ,הרותב "תצרפו"לו ,ללכב השודקל בוריק ולעפי
.ל"נכ

,לבא .(רומא תשרפ) הז ינפלש תבשב םג תודעוותה תויהל הכירצ התיה - ל"נה םעטמ
תודוא ורבדיו ,םש ודעוותיש יתבשח ,24'וכ הבישי -שאר לצא "הלימ תירב" הכרענש ןוויכ
טינ באה ךיא") יתנוויכ אל הארנכ ךא ;"תצרפו" ןיינעב - םתודוא רבדל ךירצש םיניינעה
...("ןפארטעגוצ

- 25ירחא תשרפב י"שר בתכש המ ךרד לע - םינפואה לכב "תצרפו" ןיינעב רבדל יתיסנ רבכ
םניא - תלוזהלו ,םירבדה םיאצוי - ינממ !ליעוה אללו ,'וכ זוגרל ,קועצל ,רבדל יתיסנ
םירבדהש ולאכ םנשי םא םגו ...עצמאב ("ואוו ץעגרע") םוקמ הזיאב םיראשנ אלא ,םיעיגמ
,'וכ אחריטה תא ,ןמזה תא םיכסוח ;הז לע םירבדמ םניא - םבבל תדוקנ תוימינפב ועיגה
.הז ןיינעב רבדלמ

םעפש ,26ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס - רומא תשרפ תבשב ןכא הז היה - ת"ש'ה תנשד תוחישהב
,הדובעל ךייש היהיש הכרב שקיבו ,שטיוואקנעשעב הרייעהמ דיסח יעצמאה ר"ומדא לא סנכנ
רעייז ךיז טליוו סאד") הזב ןוצרה רדעה בורמ ,לבא ,עדוי ינניא - הדובע יהמ :ורמאב
.דאמ בוט רבד והזש ,ןיבמ יננה ,("טינ

תאצל ,"תצרפו" לש ןיינע ןפוא םושב םיצור אלש אפוג הזמ :ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו
וניא הז ןובשח םג ,לעופל לבא .דואמ בוט רבד והזש ןיבהל םיכירצ ויה - תולבגההמ
.ליעומ

ךכ ,עמשנה רבד רמול םדא לע הווצמש םשכ" ,ירה ,םיליעומ םירבדה ןיאש ןוויכ ,הרואכלו
.27"עמשנ וניאש רבד רמול אלש םדא לע הווצמ

"תצרפו" תויהל ךירצש - רבדמ יננה םהילא הנה ,ךכב םימשא םניאש ולאכ םנשי ,לבא
.הרותב

לועפלו ררועל ידכ ,תודעוותהה הכרענ הז לע הנה - "תברקמש המיגל הלודג"ש ןוויכו
.הרותב "תצרפו" היהיש

,28"םכל םתרפסו" - הריפסה ימיבש הרות-ןתמל הנכהל דוחייב עגונש ןיינע והזש ,רומאכו
,"ריהב 'םכל'ה היהיש תושעל םיכירצ" ,תוריהב ןושלמ "םתרפסו" 29ןקזה וניבר שוריפכ
דחא לכבש תועובש העבש ןיינע והזש ,עבשמ הלולכ תחא לכש יפכ תודימה תעבש לכ תא ריאהל
.הרותב "תצרפו" לועפל ךירצ ולא םיניינע לכב הנה - םימי העבש שי

.הבישיה ידימלתל עגונב םירבדה םירומא - שארל לכלו

םיניינע םירסח םא םגש ,הבישיה ידימלתל עגונב 7הז ינפלש תודעוותהב רבודמכו
.הרותה דומילב קוסעל םידימלתה לש תוירחאהו בוחה ,תוכזה תא טעממ הז ןיא ,םימייוסמ
םהל םינתונש ןוויכו ,תוחוכ רתוי םהל םינתונש היאר קר הווהמ ולא םיניינעב ןורסיחה
.רתוי הלודג איה תוירחאה יזא ,תוחוכ רתוי

םייקמו אתיירואב הב לכתסמ שנ רב ,אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק" ורמאש ןוויכו
,ונייה ,םלועב םג "תצרפו" ךשמוי ,הרותב "תצרפו"ד ןיינעה ידי-לע הנה - 30"אמלע
.םלועה תוימשגו תוינחורב םג הז ידי-לעו ,הבישיה תוימשגב םג ךשמוי הבישיה תוינחורמש

* * *

לע םילודג ריהזהל" :32ל"זר ושרדו ,"תרמאו רומא" :איה 31רומא תשרפ תלחתה
."םינטקה

עגונב ,םדל עגונב :33םימעפ 'ג הרותב רמאנ - "םינטקה לע םילודג ריהזהל" - הז ןיינע
.םינהוכל עגונבו ,םיצקשל

,דבלב זמרב םא יכ בתכבש הרותב ושרפתנ אל תוכלהו םיניינע המכ ירהש - רבדבש שודיחהו
.םימעפ 'ג שרפתנ "םינטקה לע םילודג ריהזהל"ד ןיינעה וליאו

הלעמ שי םהמ דחא לכבש יפל - אוה ,םימעפ 'ג שרפתנ הז ןיינעש הלגנ יפ-לע םעטה
ןהב הביר" - "םינהוכ"ו ,"והשמב ןרוסיא" - "םיצקש" ,"תרכ אכיא" - "םד"ב :תדחוימ
.34"תורתי תווצמ

הווצמו הדובע לש ןיינע לכב םנשי ולא םיניינע 'גש - 35םדאה תדובעב ןיינעה ראבל שיו
ללכ ךרדב אוה הרותבש ןיינע לכש ןוויכ ,ירה ,םיניינע 'ג םתויה םעש ,ונייהו ,(ןמקלדכ)
.ולא םיניינע 'ג לכ יטרפ ןיינע לכב םג שי ,טרפו

:הזב ןיינעהו

רושיקהו ,הדובעה תישענ ובש םלועה ,דבועה םדאה :םיניינע 'ג םנשי תיטרפ הדובע לכב
.םלועב לעופ םדאהש - םהלש

:םדו םיצקש ,םינהוכד םיניינעה 'גב םיזמורמ ולא םיניינע 'גו

איה םדאה תלעמ ירהש ,דבועה םדאה ןיינע אוה - "תורתי תווצמ םהב הביר"ש םינהוכ
,לארשי-ינב לכ לע יאק תוללכבו ,תורתי תווצמב הווטצנ םדאבש רחבומהו ,תווצמב הווטצנש
.36"שודק יוגו םינהוכ תכלממ" םיארקנש

,יכ ,הווצמה תישענ םהבש םיימשגה םירבדהו םלועה לע יאק - "והשמב ןרוסיא"ש םיצקש
עגונ אל ,ןכלש 38ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעהו ,37תומצעה ונשי תוימשגהב
םצעה הזב ונשי יזא - תוימשגב הזיחא קר הנשי םא ,"והשמ" וליפא אלא ,תומכה ןיינע
.ולוכ

ןיינעב וניא הז רושיקש ,םלועב םדאה תלועפ לש רושיקה לע הרומ - תרכ וב שיש םדו
יכפהה וקב רבדה אטבתמש יפכו ,39"שפנה אוה"ש םדה ןיינע והזש ,םצעה לכב אלא ,יטרפ
ירהש - ןכש-לכמב ןבומ הזמו ,ל"חר ירמגל תרכנש ,40"ותרכי ךבייוא לכו" ,"תרכ"ה ןיינעב
ןיינע םג והזו ,םצעה לכב תורשקתהה תישענ הווצמה ידי-לעש - 41"הבוט הדימ הבורמ"
.תולשלתשהה םע תולשלתשהמ הלעמלד רושיקהו עצוממה אוהש - 42תרכ תויתוא - "רתכ"ה

."םינטקה לע םילודג ריהזהל"ד הגהנהה תויהל הכירצ ולא םיניינע יטרפ לכבו

:(םינטקו םילודג) תונטקו תולדגל עגונב םיניינע המכ םנשי - רתוי תויטרפבו

,הווצמ -רב רחאלו הווצמ-רב םדוק ןיבש קוליחה טרפבו ,םינשב תונטקו תולדג - שארל לכל
.ירקיע קוליח והזש

םשכש ,ונייהו .תעדב ןטקל תעדב לודג ןיב קוליח ונשי אפוג םינשב םילודגב ןכ ומכו
ןיא ןטקו תעד וב שי לודגש ,תעדה ןיינעב אוה םינשב ןטקל םינשב לודג ןיב קוליחה רקיעש
.תעדב ןטקל תעדב לודג ןיב קוליחה ונשי אפוג םילודגב ןכ ומכ ,43תעד וב

."םינטקה לע םילודג ריהזהל"ד הגהנהה תויהל הכירצ ל"נה תונטקו תולדג ינפוא לכבו

ידימלת לא רסמתהל םיכירצ תרגובמה התיכה ידימלתש - הבישיה ידימלתל עגונב - אמגודלו
.הרותב "תצרפו"ד ןיינעה תא םלצא ררועל ,הריעצה התכה

לע םג בוחה לטומ ,םוקמ-לכמ ,התיכה לש מ"רה לועפל ךירצ הז ןיינעש יפ-לע-ףאו
םילפט םיניינע םה הלהנההו םיעיפשמה ם"ימרהש 7ליעל רומאכו .םירגובמה םידימלתה
מ"רה םא ,אלימבו ,םידימלתה תבוח טעממ הז ןיא םילפטה םיניינעב רסח םא םגו ,הבישיהל
.תרגובמה התיכה ידימלת לע בוחה לטומ ,תאז השוע וניא

ירהו ,םמוקמ תא אלמת הריעצה התיכהש חיטבהל הכירצ - תולעל תדמועש תרגובמה התיכה
ראשנ ירה ,ןכ אל םאד ,םיטרפה לכב אלוממ השענ םוקמה לכש אוה "םוקמ יולימ"ד שוריפה
לועפל תרגובמה התיכה לע בוחה לטומ הז ןיינעבו ,אלמתנ אלש םייוסמ טרפב יונפ םוקמ
.םמוקמ תא אלמת הריעצה התיכהש

םג שיש עודיכו ,"לודג"ה אוה הזבש תדחוימ הלעמו ןיינע דחא לכל שי ,תוללכב ןכ ומכו
,44םשל אובל לוכי וניא ומצע דצמש םוקמל שארה תא ךילומ לגרהש ,שארה לע לגרב הלעמ
.םינטקה תא ריהזהל וילע ,"לודג"ה אוה ובש הז ןיינעבו

ידי-לע הנה - ליעל םירומאה םינפואה לכב םינטקה תא ריהזהל םילודגה תלועפ הנשי רשאכו
.םילודגה לצא םג יוליע ףסותינ הז

:לארשימ דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב םג ונשי - תונטקו תולדגד ןיינעה

- המגודלו .תונטק לש בצמב אוהש םינמז םנשיו ,תולדג לש בצמב אצמנ םדאהש םינמז םנשי
ירחאלש הרותה דומילל 45"ופאב המשנ" רשאכ ,הליפתה םדוק הרותה דומיל תלעמ המוד הניאש
.המצע הליפתה תעשבש יוליעהל המוד וניא הז םגו .תולדג תניחבב איה זאש ,46הליפתה

,תולדג לש בצמו דמעמב אצמנ רשאכש - "םינטקה לע םילודג ריהזהל" הארוהה איה הז לעו
חוכ תפסותב ("ןעלטראגנא ךיז") ומצע תא רוגחל וילע ,'וכ תויח ךותמ ותדובע דבועש
תעשב אוהש ומכ תויהל לכוי זא םגש ,תונטק לש בצמו דמעמב אוה םהבש םינמזה ךרוצל
.'וכ הליפתה

?תולדגה ינמזב ומכ תויהל לכוי תונטקה ינמזבש רשפא דציכ :הלאשה תלאשנ הרואכל ךא

לועו תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ הרות לוע וילע לבקמה לכ" 47הנשמה ירבדב - הזל הנעמהו
:"ץרא ךרד

והזש ,הגשהו הנבה הניינע הרותה ירה - 48"הרות לוע" ןושלה קויד ןבומ וניא הרואכל
?"לוע" לש ןפואב אלו ,'וכ תויח ךותמ השענש ןיינע

םהבש םינמזה ךרוצל ("ןעלטראגנא ךיז") ומצע תא רוגחל ךירצ ידוהיש - אוה ןיינעה ךא
ולא םינמזב םגש ,'וכ םיימשג םיניינעב תודרטה דצמש םילובלבה ללגב ,'וכ תויח ול ןיא
."הרות לוע" - לוע תלבק ךותמ הרותב קוסעי

הרות דומלל אלא ,םלועה תולבגהב בשחתהל אלש ,ונייה ,"הרות לוע וילע לבקמ" רשאכו
םילטבתמש ,ונייה ,"ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ" יזא - "תצרפו" לש ןפואב
.תולדגה ינמזב ומכ בצמו דמעמ ולצא השענ ןכא זאו ,םילבלבמה םיניינעה

היהיש ידכ דומילהב טעמל איה הצעה יזא םילבלבמה םיניינע םנשי רשאכש םיעוטה תעדכ אלו
ךרד לועו תוכלמ לוע וילע ןינתונ הרות לוע ונממ קרופה לכ" :הברדא ירהש - 'וכ רתוי לק
."הרות לוע" ידי-לע - איה םלועה לש "לוע"המ רטפיהל הדיחיה הצעהש ,ךכ ,47"ץרא

קוחש ,דחא ןיינעב הנידמה תגהנהב המגוד וארה ןכל - רתוי לקנב היהת הזב הדובעהש ידכו
תאז םיאורש הז ידי -לעו ,תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ הרות לוע וילע לבקמהש אוה הנידמה
.םיטרפה לכב םג אוה ןכש הרכה ידיל אובל רתוי לקנ יזא ,יללכ דחא ןיינעב יולגב

השענ ,הרותב "תצרפו" ידי-לעש ,"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" ןיינעב ליעל רומאכו .אי
.םלועב םג "תצרפו"

ידימלתל עגונב דוחיבו ,להוא-יבשויל עגונב טרפבו ,םיקסע-ילעבל עגונב ןה אוה רבודמהו
.םלועב םג רבדה ךשמוי הז ידי-לעו ,הרותב "תצרפו" םלצא תויהל ךירצש - הבישיה

יזא - הסנרפ דצמ וא ,ףוגה תואירב דצמ ,תונבו םינב דצמ ,תודרט םנשי םא םגש ,ונייהו
הז ידי-לעו ,הרותב "תצרפו"ד ןיינעהב קוסעלו ,תודרטהב בשחתהל אלש איה הדיחיה הצעה
.אחיוור ינוזמו ייח ,ינבב םג "תצרפו" ךשמוי

יתוקוחב"ד ןיינעה היהיש ךרבתי םשה ןתי - יתוקוחב תשרפל התע םיסנכנש ןוויכ .בי
ידי-לעו ,49"ורמשת יתווצמ תא" םג היהי הז ידי-לעש ,50"הרותב םילמע ויהתש" ,49"וכלת
.השרפב תורומאה תוכרבה לכב ,תוימשגב תועפשהה לכ םג וכשמוי הז
דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - ט"ישת'ה רייאב ו"ט ,רהב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה
.ד ,ג"פ ר"ומש .י"שרפבו בי,ג תומש (1

.א"עס ,ג ז"ע (2

.ח,כ ורתי (3

.ב,הכ ונתשרפ (4

.(310 'מע ב"כח מ"ות) ז"ס דקתשאד ב"והב פ"ש תחיש םג האר (5

.פ"הע ונתשרפ ונרופס האר (6

.נ"שו .ט"ישת'ה רייא ח"הבמ ,םישודק פ"ש תחישמ האר (7

.ה"ה א"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .ט,אי בויא (8

.נ"שו .ב,הכ תוכרב (9

.נ"שו .53 הרעה 147 'מע ה"כח ש"וקל הארו .זט,ה .די,ג ב-םיכלמ .וט,חי .א,זי א-םיכלמ (10

.מ"כבו .יתוקוחב פ"ר ת"וקל .(ךליאו א"עס ,ל) בשיו פ"ס א"ות האר (11

.א,גיק א"חזל ז"וצנב ןמסנהבו .ב"ער ,טכ ג"חז האר (12

.(דועו .ג"ה ז"פ הלפת 'לה ם"במר .ב,ס תוכרבמ) 'וכ המשנ יקולא תכרב חסונ (13

.דועו .ךליאו הפת 'מע .בעת 'מע ו"סרת ךשמה .ג"עס ,חכ האר 'פ ת"וקל (14

.ותלחתב ע"יבא רעש סדרפ (15

.ב,זיר א"חז (16

.אכ,חכ בויא (17

.ל,ח ילשמ (18

.דועו .ךליאו 121 'מע ה"שת מ"הס .(וצק) ח"נס ריהבה 'ס .ב,בכר ג"חז האר (19

.מ"כבו .ג,טי האר ת"וקל האר (20

.ךליאו ב"עס ,גק ןירדהנס האר (21

.(י"שרפבו) ב,זי תבש (22

.נ"שו .א,וע אמוי האר (23

.הבישיה תלהנהב רבח היהש ןוספמיס י"ארה לש ודכנ לצא (24

.התלחתב (25

.105 'מע ת"ש'ה ץיק ש"הס (26

.ב,הס תומבי (27

.וט,גכ רומא (28

'ע ח"יח ק"גא) ט"ישת'ה רייא 'ה בתכמ םג הארו .(רייא י "םוי םויה"ב קתענ) דצ 'מע ו"ח "םימתה" (29
.(זנש

.ב"ער ,אסק ב"חז (30

.(ל"ומה) רומא פ"שב םג תודעוותה םייקתהל הכירצ התיהש (ד"ס) ליעל רומאהל תוכיישב ,הארנכ (31

.(פ"הע י"שרפב אבוה) א"עס ,דיק תומבי (32

.םש תומבי (33

.ב,םש (34

.ךליאו 148 'ע ז"ח ש"וקל .ךליאו גפר 'ע .טיק 'ע א"ח ק"גא םג האר (35

.ו ,טי ורתי (36

.(ךליאו א"עס ,לק) כ"ס ק"הגא אינת האר (37

.נ"שו .ז"כרס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (38

.גכ,בי האר 'פ (39

.ח,ה הכימ (40

.נ"שו .א,וע אמוי האר (41

.מ"כבו .א,טק ורתי תופסוהב א"ות (42

.נ"שו .(זלק 'מע ה ךרכ) ותלחתב לודג ךרע תידומלת 'קיצנא האר (43

.מ"כבו .םיבצינ פ"ר ת"וקל האר (44

.נ"שו .185 'מע ב"יח מ"ות הארו .בכ,ב היעשי (45

.מ"כבו .ב,וצ הכרב ת"וקל .י"שרפבו ב,ה תוכרב האר (46

.רומא פ"שד קרפה .ה"מ ג"פ תובא (47

.נ"שו .ךליאו 72 ע"ס ג"ח מ"ות םג האר (48

.יתוקוחב פ"ר (49

.פ"הע י"שרפו כ"ות (50


תולבגההמ תאצל ,"תצרפו" לש ןיינע ןפוא םושב םיצור אלש אפוג הזמ
...דואמ בוט רבד והזש ןיבהל םיכירצ ויה -


ןיינעב קוסעל אלא ,תודרטב בשחתהל אלש איה הדיחיה הצעה
ייח ,ינבב םג "תצרפו" ךשמוי הז ידי -לעו ,הרותב "תצרפו"ד
אחיוור ינוזמו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


המידק ץורפלו הנומאה לקמב זוחאל


תומלעהה לכ םע םלועה רדס תא "עוקבל" םיחילצמ דציכ
?ובש םירתסההו

תעירק תודוא םירבדמ רשאכ .("םיא עקאט סע טניימ'מ") וילא םינווכמ םירבדהש תעדל ךירצ
יזא - ןושחנ ומכ שפנ-תריסמ ידי-לע םלועה לש "םינודיזה םימ"ה תא עוקבל ךירצש ,ףוס םי
,דובכו ףסכ ומכ ,םלועה ילבהב חנומ תויהל קיספיש ,וילא איה הנווכה

ומדנש ולאכ םישנאמ אוה דובכה םא וליפא ,דובכ ול ןתונש הז אוה ימ ול עגונ אל -
...!דובכ ול םינתונש רקיעה ;תומהבל ומדנש עדוי ומצעב אוהו ,תומהבל

,יעיבשה עיקרב אלו ,רואה ריאיו ךשמויש ,ונייהד ,"אתיי רוא" ושוריפ "אתיירוא" [...]
!ולצא ,הטמל ןאכ אלא

."המדקו המי תצרפו רמאנש םיה תא םהל ערוק ינא בקעי תוכזב"ש שרדמב אתיא

,בקעיד הגהנהה רדס תויהל ךירצ ףוס םי תעירקד ןיינעהל אובל ידכבש - הזב ןינעהו
."תצרפו"ד ןפואב

רדסב אל - ובש םירתסההו תומלעהה םע םלועה רדס תא ("ןכערבכרוד") עוקבל םילוכי דציכ
.אקווד גוליד ךרדב אלא ,הגרדהו

ותטימ התיה" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,לכ רסוחבו םוריעב ,"םלוע לש ףא ןורח" ,ןרחל ךלה בקעי
-לע היה הז לכו ,"תונחמ ינשל יתייה התעו" רמאש יפכ ,לודג שוכר םג ול היהו ,"המילש
[...] "תצרפו"ד רדסה ידי

ובש לקמה תא לוטיל שי ;יטרפהו יללכה ךשוחה לע טיבהל ןיאו ,ללכ תונובשח ךורעל ןיא
ןיינע והזש ,("'ה יתיוויק ךתעושיל" ,"'ה םילאב הכמכ ימ") י"לק י"בכמ תומשה םיבותכ
,"ץרופה" תא םיאיבמו ,םלועבש תומימה לכ םיעקבנ הנומאה חוכבו ,לארשיבש הטושפ הנומא
.ונימיב הרהמב

."םיא עקאט טניימ'מ" ,םירבדה םינווכמ וילא ןכאו ,דחאו דחא לכל איה םירבדה תנווכו
ךכ-רחאו ,אתיירואדמ םהש םיניינעה לכ הליחת םייקל ,ונייה ,הגרדהו רדסב ךליל ול ןיא
."תצרפו"ד ןפואב םא יכ ,'וכו תווצמה תנווכ ךכ-רחאו ,ןנברדמש םיניינעה

יוליג ונייהד ,"ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" - םירצמ תאיציב
ומע אשנש הזל וליפאו ,"ומא יעמב רבוע"ל וליפא ,דחא לכל היה הז יוליגו .קיתע תניחב
אלא ,הגרדהו רדסב ומע הגהנהה התיה אל ,ובצמו ודמעמ תורמלש ,ונייהו ...הכימ לספ
.םילענ רתויה םייוליג ולגתנ וילא םגש ,"תצרפו"ד ןפואב

ןיא ונימיבש עודיכו ,הרז-הדובעד ערה-רציל והולטקש ירחאל ,ונימיב המכו-המכ-תחא-לעו
ירה - םעפ ויהש יפכ םירתסהו תומלעה םג ןיא הז ללגב לבא ,םעפ ויהש יפכ םילענ םייוליג
.גוליד ךרדב ךליל אלא ,ובצמו ודמעמב בשחתהל ידוהיל ןיאש יאדווב

הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע ,"תואלפנ ונארא"ו ,"ץרופה" תא ואיבי הז ידי-לעו [...]
.ונימיב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב- ט"ישת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


ריע - המשל היואר היהתש"
"לארשיב


םהמ שי * יברהמ םיבתכמל וכז שדוקה-ץראב תובר םירע ישאר
לצינ יברה * 'תודיחי'ב ומע חחושלו ולצא רקבל וכז ףאש
ןפואב םררועל ידכ ,םירעה ישאר םע וירשקו ויבתכמ תא
* םהירעב תודהיה יניינע תא םתועצמאב קזחל ידכו ,ישיא
ןכ-םג טושפו ןבומ לבא ,הגלפמ רבח אוה ודובכש ינא עדוי"
בתוכ ,"ונלוכל תחא הרותו ...ליעל בותכל הריתסב הז ןיאש
הנושאר המישר * ביבא-לת תייריע שארל יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:הנש םירשעכ ינפל ,ץכ דג רמ , תליא ריעה שארל יברה בתכש בתכמב ונתמישר תא חתפנ

.תליא ריע למס ףוריצב ,ויבתכמ תלבק יננה רשאמ

הבורמ ותפסותש ה"בקה לש ותכרבב ךרבתמ ךרבמה לכו ,תוכרבה לע ןח-תאושתו
.רקיעה לע

תא ךישמי - ונושלבו - יתעדל ,ןסינ 'ד םוימ בתכמהב ותלאשל הנעמב
.תליא ריע שאר תויהל ךישמהלו ותודמעומ

בוט ,הלוכ ריעה תבוטל ןאולימבו רמל ונתינש תוירשפאה לצניש ןוצר יהיו
.תעייסמ םיברה תוכזו וחילצי םשהו .יולת הזב הז ירהו ,דחי םג חורבו םשגב

ד"בח תולועפל רמ עויס לע הבר יתדות עיבהל המיענ יתבוח אלמא ןאכו
ךלוה תויהל וילע יח רבד לכ ירהש ,ףיסוי םגו ךישמיש הקזח יתווקתו ,וריעב
.ויניינעו רעונה םע רשקב טרפבו ,ליח לא ליחמ תכלל לדגו

.יארחאה ודיקפתב החלצה ילוחיאבו הכרבבו דובכב

םיליהת לע וירפסו ריעה שאר

ינב תוחתפתה ןכ-םג היה ונתחיש יאשונמ דחאו 'יש ןראקנעטשרעג רמ תודחא םימעפ ינרקיב"
יברה בתכ - "תוחתפתהל היה הז ןוצרו ,דחא ןוצר היה קרב-ינבב ... רשא יתחכונו ,קרב
.(אפש 'מע 'ז ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת לולאב ז"כב

םיענ' םשב םירפס תרדס ,ךרע קרב-ינב לש ןושארה ריעה שאר ,ןרוקנטשרג קחצי 'ר ח"הרה
קובדל דואמ ודדוע יברה .םיליהת רפס לע םישוריפו ל"זר ירמאמ טקל םהבש ,'לארשי תורימז
.הב אצויכו וז ותמישמב

הבש ,תקתרמו הכורא הכרב תרגיא יברה ול רגיש הרדסב םינושארה םיכרכה תשולש תלבק םע
.םיליהתה רפס לש תדחוימה ותובישח לע דמע

קסוע ,תודימ לעב") םיראת לש הרושב חתפנ (ט-ז 'מע ח ךרכ שדוק-תורגאב ספדנ) בתכמה
:םהירחאלו ("'יש קחצי ר"רהומ 'וכו םילעפ ברו ץרמ לעב ,רוביצ יכרוצב

ותרושת לע ןח-תאושת ןח-תאושתו ...לארשי תורימז םיענ וירפס יתלבק םעונב
.וז

:םיאבה דודיעהו הכימתה ירבדב םתחנ בתכמה

- רקיעה לע ףסונ רשא ,ל"נה וירפסב םיברה תא תוכזל הכזש ותרות דובכו
וישרפמ יבוטב ונייעיו ודמלי - שפנה תוכפתשהבו בלבש שגרב םיליהת תרימא
ברקל היליחו וחוכ רשייו ,וב יולת םיברה תוכז חטב ירה ,הגשהו הנבהב
.המימת הרותו הרוהט הליפת ידי-לע םימשבש םהיבאב לארשי -ינב דחאלו

"םימש-תאריד םיניינע"

רמ רקיב הנש התואב .חתופמו ךורא היה ןושארה קרב-ינב תייריע שאר םע רשקה ,רומאכ
,המגודל האר) םישיא המכו המכל םולש-תשירד ותועצמאב רסמ יברהו יברה לצא ןרוקנטשרג
:גק 'מע ח ךרכ שדוק -תורגא - ד"ישת תבטב ד"ימ קורב לואש-םייח ברה עיפשמהל תרגיא
'וכ תודמ לעבו ץרמ לעב צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה 'תוחמ ידי-לע ינממ ש"פ לביק חטב"
.("ןרוקנטשרג 'יש קחצי ר"הומ

:ןרוקנטשרג י"רל יברה בתוכ (טמ 'מע 'ט ךרכ) ד"ישת רייאב ז"טב
,יעיבר קלח לארשי תורימז םיענ וירפס םג ןכ רחאו ונממ ש"פ יתלבק םעונב
םיניינע ידי-לע הרידאהלו הרות לידגהל הזב והשעמ םינושארב והשעמכו
דמולה לש ורצוא איה 'ה תארי זא רשא הזב תוררועתה ירבדו םימש -תאריד
.הרות

"ותונקסעב ץמוא ףיסוי"

-לע םג יברל עדונ רבדה .םיירוביצה םייחה ןמ שורפל ןרוקנטשרג י"רה לקש הפוקת התואב
'לרוגב הכוז'ה זא היהש ,קרב-ינבב ש"נא יבושחמ ,בונמלז 'יש בייל-הדוהי 'ר ח"הרה ידי
:יברה בתוכ תאז תובקעב .שדוקה-ץראמ יברל עוסנל

,בונמלז 'יש ביל ר"הומ צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה יל רסמש המ תורמלו
ימלשוריה קספ עודיכו רוביצ יכרוצב ותונקסעב םג ץמוא ףיסויש יתווקת
םיאצמנה ולא לכ בבלב רוא ףיסוהל ,חילצי ודיב 'ה ץפחו ןיינעה תלעמב
אחישמד אתבקעד ארד ונירודד תולגה תכשח הכישחה לע רבגתהל ולכויש ותביבסב
תיתימאה הלואגב "ריאי םויכ הליל"ד הווקמה דועיה הז ידי-לע ברקלו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו

הצפהב הרזעו םינפ תרבסה

דחאל יברה רפסמ - (זסר 'מע אי ךרכ םש - ו"טשת זומתב א"כ ךיראתמ) תרגאב ,דבלב וז אלו
:(וואבוד קחצי ברה הארנכ) הילגנאב ד"בח ינבר יבושחמ

ו"ת ק"האב קרב-ינב דסיימ ,ןרוקנטשרג 'יש קחצי ר"הומ ...ינרקב הנשכ ינפל
'יש ש"נא תא ררועל ול יתחטבהו ,דועו "לארשי תורימז םיענ" רפס רבחמו
.ל"נה ורפס תצפהב ול רוזעל

:תישעמ השקבב ובתוכמ לא אופא הנופ יברה

הבוטל ונילע אבה בא-םחנמ [שדוח] תישארב וא זומת שדוח יהלשב רשאבו
ורקבב רשא 'יש ותרות דובכ תא שקבל הזב יננה ,הילגנא תנידמב רקבל ןנוכתמ
ןח-תאושתו ,ורפס תצפהב ול רוזעיו ,תופי םינפ רבס ול הארי רתסשנמב
.שארמ ןח-תאושת

- ולעופו וייח לע רפסב וספדנ ןהמ המכ) ןרוקנטשרג י"רה לא יברה לש תורגא המכ דוע שי
.ודיקפתב ךישמי יכ יברה לש ונוצרל םיפסונ םייוטיב ןכותבו ('רצוי ילבח'

קלוק ידט רמל תוכרב

יברה רגיש (לדנימ נ"רה ףסואמ 164-165 'מע 991 ןויליג 'ד"בח רפכ') ה"לשת רדאב 'בב
:"ו"ת ק"היע םילשורי קלוק 'יש ידט רמ דובכל" תרגיא

:הכרבו םולש

,שדוקה ריע םילשורי ריעה םשבו ומשב רמ לש הכרבה תרגא הלבקתנ םעונב
,ויתולועפ ךשמהו ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליה תוקלתסהל ה"כה תנש םע רשקב
ךרבמה ידוהי המכו-המכ-תחא-לע ...תוכרבהו םילוחיאה רובע תודות ברו
ןבומכ ללוכ ,תוכרבה רוקמ ךרבתי םשהמ ךרבתמ ,ןויצמ הכרב ןכש-לכמו ,ידוהי
,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ןיטלפ ,שדוקה ריע סוסיבו קוזיח שארל לכלו
ידע ,השודקהו תומילשה תילכתבו 'ה תאריב ,הראותלו המשל םאות היהיש ןפואב
הל הרבוחש ריעכ היונבה םילשוריב ,ןויצב ותנועמו וכוס םלשב יהיו םייוקי
.'וגו םילשורי םולש ולאשי ץראה ימע לכ םג יכ דעו וידחי

שדוחב יברה לצא רקבל הכז הלה .ץיבוקציא יבצ רמ היה תובר םינש ךשמב דול תייריע שאר
הכ ךרכ שדוק-תורגא) ח"כשת רדאב 'זב .דול 'ריעה חתפמ' תא יברל רסמ ףאו ו"כשת ירשת
:יברה ול בתוכ (וק-הק 'מע

המכמ םגו ףלאוו 'יש םירפא ברה ידי לע ודובכמ ש"פ םעפל םעפמ ינא לבקמ
,ד"בח יניינע לכל ותרזעו ותוניינעתה רבד-לע ד"בח-רפכב ןכו דולב ונישנא
.רומאה ןוויכב עיפשה 'יש וריבח לע םגש דע

תעלש יתווקתש ףא ,רדסב היה אל ותואירב בצמש עומשל דוחיב יתרעטצה תאזלו
תבוטל ,דול ריעה ,לארשיב םאו ריעב ותדובעל רזחו בטוה רבכ הז יבתכמ תלבק
חורהו םשגה םדא לכ לצא םאש ;דחי םג חורבו םשגב הבוט ,היבשויו ריעה
הרוצהו םשגה לע חורה תרבגה לש השגדהב אוה ידוהי לצא ירה ,הזב הז םירושק
.תויטרפב ותואירב תבטה לע יל עידוהל ינחמשי יאדוובו ,רמוחה לע

תעב הלעוהש אשונ ,דולב היישעת ילעפמ םודיק אשונ תא ריכזמו יברה ךישממ בתכמה ךשמהב
תלעותל לעופ ידיל ןיינעה אובי ףוס-ףוס יכ ול לחאמ יברה .'תודיחי'ב יברה םע ותשיגפ
.הזב וקסעתיש םידיחי המכ תלעות לע ףסונ ,םיברה

מ"דשת תנשב יברהמ הכרב בתכמל הכז ,יול םיסקמ רמ ,ןכמ רחאל םינש דול תייריע שאר םג
.עובשב ןושאר םויב הווצמ לש תורטשה תקולח תעב יברה םע החישלו (םוליצ האר)

דרע תמקהב תידוהי תיתשת

.ריעל םינשה םע הכפהש "דרע" לבח חותיפל םיארחאהמ היה באילא הבול הירא רמ

ברע) תרגיא באילא רמ לא יברה רגיש ,דרע חותיפ לש ןושארה בלשה םלשנשמ ,םימי םתואב
ומע ותחיש יאשונמ תודוקנ ול וריכזהב (טכש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא - ג"כשת הנשה-שאר
םייחצנה םיכרעה חותיפל םימיאתמ םיאנת רוציל ינויחה ךרוצה רבדב ,ראשה ןיב .'תודיחי'ב
."ותלחנ לבח בקעי" - הרותב םירושקה לארשי םע לש

יברה .ךוניחהו תד תודסומל תומיאתמ תויתשת חינהל שי ,ריע םיננכתמשכ :תישעמה תועמשמה
.ועצבתנ םנמא םירבדה יכ אדוול אופא שקיב

,רוביצ יכרוצב קסוע ,א"יא הלענהו דבכנה" לא יברה בתוכ ב"משת תבטב 'וב .םינש ופלח
:"דרע תיריע שאר טחוש 'יש םהרבא רמ

'יש ןויצ ןב ברה ףתושמה ונדידי ידי-לע ובתכמ לבקתנ םעונב .הכרבו םולש
.ובתכמב ריכזמש םיניינעה לכב הבוטל ובבל תולאשמ אלמי ת"ישהו ,רקספיל

תודהי יניינעל ותרזע דעב רמל בוטה תרכה עיבהל וז תונמדזה ינא לצנמ
ןויצה לעש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וחורב םישועה ד"בח יליעפל טרפבו ,ללכב
.וריע יבשות לכו רמ ורכזיי ולש
תובוט תורושבלו יארחאה ודיקפתב החלצהל הכרבבו דובכב" :לוחיאב ובתכמ תא םתוח יברה
."רומאה לכב

ד"בח-תיירקל עויסה לע הדות

(טבשב ח"יב) יברל רגיש ורחביה םע .תפצ תייריע שארל לרפ באז רמ רחבנ מ"דשת ףרוחב
:הכרב ףיסוהו "וילוחיא בטימ לע" ול הדוה הב הכרב תרגיא יברה ול רגיש הבוגתב .בתכמ

החלצה תכרבו ךרטצמה לכב הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ רמ ךרבתי
.תפצ שדוקה ריע ,לארשיב םאו ריע שארכ יארחאה ודיקפת יולימב הבורמ

ןויצ לע רשא ,תפצב ד"בח תירקל עויסה טרפבו ,ללכב םיברה תוכז רמל יתיתו
.ריעה יבשות לכו ריעה תצעומ ירבח ומע ותאו ,רמ רכזי ר"ומדא ח"ומ ק"כ

"ןויצל ןושאר" - המשל היואר

רמ דובכל" הכרב-תרגיא יברה רגיש (29 'מע 384 ןוילג ד"בח-רפכ') ט"משת ינש רדאב 'יב
החלצהל הכרבבו דובכב" :םילימב תמתחנ תרגיאה ."ןויצל-ןושאר ריעה שאר ןצינ 'יש ריאמ
ו"טב .יברה תכרבל וכזש וז ריע ישארמ ןושארה היה אל אוה ."יארחא יכה ודיקפתב הבר
-שאר 'יש לטפש .א רמ דובכל" תרגיא יברה בתכ (דכ 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ז"כשת לולאב
'ל םוימ ובתכמ תלבק יל התיה המיענ העתפה" םילימב תחתופה תרגיא ."ןויצל-ןושאר ריעה
לע ףסונ ,ןויצל-ןושאר וריעב 'םימימתה יחא' הבישיה בצמב ותוניינעתה תוארלו בא
."ןמזמ הז דצה ןמ הזב ינועיגהש תועומשה

:לטפש רמל יברה בתוכ ךשמהב

םיניינעהמ הרותה תודסומ ויה - תופוקתה לכבו לארשי ינב בשומ םוקמ לכב םא
ונצראב המכו-המכ-תחא-לע ,לארשי ינב ונמע ייחב םיינויחהו םיירקיעה
,םילובגה שוטשיטו תוכפהמהו תוערואמה תבר ונתפוקתב רתויבו ...השודקה
.ךורע ןיא דעו המכ יפ לודג םוי םויה ייחב - הארוה ןושל - הרותב חרכההש

:ךישממ יברה

לועפל ללכה ןמ תואצוי תולוכיו תויורשפא רמל ונתינ תיטרפ החגשהב ירהו
ושעי ןכו וארי ונממש - הבוט הדימ הבורמו ,רומאה ןוויכב וריעב רשי ןפואב
.תעייסמ םיברה תוכזו ,השודקה ונצראב לארשי ינב תובשומו תורייע ראש

:בתוכו דוע ףיסומ יברה

דיתעב הזב ףיסוי דועש הקזח יתווקת אבהלו רבעב רזעה לע תודוהל ינוצר
.רומאה ןוויכב עיפשי - ונוצרל םיעמשנהו 'יש וירבח לע םגו - הנהכו הנהכ
היהתש ,ריעה יניינע לכב ללכבו ,הזב ולמעב בוט ירפ האריש ןוצר-יהיו
.'ה רבדו הרות אצת הנממ רשא 'ןויצל ןושאר' - המשל היואר

הבחרה ךותמ הכרב

:"תובוחר תייריע שאר ,ןמטכר 'יש לאומש רמ" לא תרגיא יברה בתכ ב"לשת תוחילסה ימיב

!הכרבו םולש

הכוזה ידי-לע תישיא [םולש תסירפ=] ש"פ ןכו ובתכמ ולבקתנ הרקוהבו םעונב
וירבחו רמ תוכרב םג איבהש ,תובוחר בשות ,ןמלדיא 'יש המלש רמ ,לרוגב
.היריעה תצעומב

...ךיכרבמ הכרבאו ...הרומא יתלמ רבכו

:הבוט הנש תכרב יברה לחאמ תרגיאה ךשמהב

תכרב ,ויחיש ,ריעה יבשות לכו הייריעה תצעומ ירבח לכלו ,ול רשא לכלו רמל
,בותכה םויקל וכזיו ,הבחרה ךותמו ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ
םג תוינחורבו תוימשגב ."ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרה התע יכ" ,ובתכמ םויסכ
.דחי

:יברה ףיסומ ןלהל

ימשורמ ןכו ,תישיא םולש תסירפ לרוגב הכוזה רוסמי יאדווב ,ל"נהל הפסוהב
-יהיו .החלצ וכרדמ ובושב ,ויחיש ,ריעה יבשותלו וירבחלו רמל ,ןאכ ורוקיב
הזל הז םילחאמ לארשי ינב וניחא רשא םילוחיאהו תוכרבה לכ רשא ןוצר
.הלגנהו הארנה בוטב ,ןאולימב ומייוקי

ףוס ןיא - השודק יניינעב

שאר שמישש ימ ול םדק .יברהמ בתכמל הכז רשא תובוחרב ןושארה ריעה שאר היה אל ןמטכר רמ
-שאר ברעב יברה ול בתכ ךכו ."תובוחר תייריע שאר ,ץכ 'יש קחצי רמ" ,ג"כשת תנשב ריעה
:(זעש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) ג"כשת הנשה

!הכרבו םולש

'ר ברה ידי לע ןכל םדוקו פוקלדייא 'יש הנוי ברה ידי-לע םולש תסירפה יתלביק םעונב
בוטה תוברהל ויתולועפ שדחיש יתווקת ,הנשה תשדחתמש ןוויכ .יקצדורוג 'יש והילא-ןימינב
שדוקה ץרא ,איה ןכ המשכש ו"ת השודקה וניצראב ריע שאר רותב החלצה תפסותב שודקהו
הפסוהל םוקמ שי דימת ,אוה ךורב ףוס -ןיאב םרוקמש בוטו השודק יניינעב ירהו .הל ארקיי
היהיש ןוצר-יהיו .רוהטה ונחמב ד"בח תולועפ םג ,ןבומכ ,הז ללכבו ,שדוקב תולעהלו
."ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרה התע יכ רמאיו תובוחר המש ארקיו" בותכה ןונגסכו ,הבחרהב

...ול רשא לכלו ודובכל") השדחה הנשל םילוחיאב יברה םתוח ובתכמ תא
.("דחי םג תוינחורבו תוימשגב

יפרגואיג ןיינע קר אל

-תמר הייריעה שאר ,יצינירק 'יש םהרבא רמ" ,קיתו ריע שאר לביק דחוימב ןיינעמ בתכמ
.(ג-ב 'מע כ ךרכ שדוק-תורגא) א"כשת'ה תנשד הנשה-שאר ברעמ אוה בתכמה ."ןג

:י'צינירק רמל ,ראשה ןיב ,יברה בתוכ ךכו

הנוילעה החגשההש הזל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,דחאו דחא לכל עגונב םירומא םירבדה םאו
הבוחה םגו תוכזה וילעש יאדווב ירה ,םינשב תוירישע ךשמבו לארשיב ריע שארל ותדימעה
קר אלש תרמוא תאז .המשל היואר לארשיב ריע היהתש ,לעופבו השעמב ,ותעפשה לכ לצנל
אוה לארשי ןיינעש ,לארשי אוה התואיצמו התוהמ לכש אלא ,םייוסמ יפרגואיג חטשב תאצמנ
."דח ילוכ ה"בוקו אתיירואו לארשי" ,רהוזה רמאמכ

ויבא םוקמ אלממל דורלסקא ברה יונימ רבדב ותערכה לע ריעה שארל יברה הדומ בתכמה ךשמהב
.("הזב טילחהו עירכה ודובכ רשאל") םנחמב ה"ע [השמ] ברה

ןכו ("לקנרפ 'יש לאוי רמ ידי לע") יברל יצינירק רמ רגישש ש"פב בתכמה תליחת לבא
.("תועבצא רשעב") רעגניפ ןעצ יד טימ ןכו השעמה חוכב וירפס

ןכ .רקיעה אוה השעמהש ל"זח ירבדב תאז רשקמו 'השעמה חוכב' רפסה םשל סחייתמ יברה
תא" קוספב םתחנ ,יפוסוליפ גולאיד הרואכל הווהמה תלהוק רפסש הדבועה לע יברה עיבצמ
."םדאה לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ארי םיקולאה

ם"במרה תבישיל ןיינב

-לת תייריע שאר ,ץיבוניבר 'יש עשוהי רמ דובכל" ,יברה בתכ ג"לשת ןוושחרמ שדוח שארב
:ןלהלד עטקב תחתופה תרגיא "ופי-ביבא

שגפיהל תונמדזה ונל התיה אל התע דעש ןוויכ ותהימת ררועי הז יבתכמש רשפא
,םיברל עגונה ןיינע אוה ונכותש רחאמ לבא .'וכו עגמב אובל וא תישיא
רשא ןיינע אוהש דחוימבו ,תופי םינפ רבסב וילא יתיינפ לבקיש יתווקת
.ותעייסמ םיברה תוכזש טרפבו ,בוטה ונורתפ לע אוביש וב יולת יאדווב

ינב וניחא תבוטל ויתולועפמ ללכבו ,רומאהב בוט רשבל הכרבבו דובכב" :ךכ םייתסמ בתכמה
הז לכב אחרטה לע שארמ ןח-תאושתו .היתוביבסו ופי-ביבא-לת לארשיב םאו ריעב לארשי
."הז לכב הדרטהה לע החילסו

-רדהב רשא ם"במרה תבישיל עגנ ריעה שאר לש ותרזעו ותוברעתה תא יברה שקיב ובש אשונה
יוניש"ל ילמרופ ןוישיר קרו ,הבישיל שורדה םיאתמ ןיינב אצמנ הלומ רשא ,ביבא-לת ,ףסוי
וכפוהל הרבס התלעוה םייתניב ,ךכמ הרתי .רתוי םיאתמ דעיל ותרבעה תא בכיע "דועיי
ידוסי ךרוצל שורד ןיינבהש ןוויכמ יכ הייריעה שארמ אופא שקיב יברה .יתליהק ןודעומל
םייואר יאדווב"ו ךכב בשחתהל ,תונוש תונידממ טלקנש רעונל טרפבו ,םיברב הרות דומיל לש
."רתוי ןידה תרושמ םינפלו הדחוימ בל תמישל םה

ךומתל אלא יתאב אלו" אשונה יטרפ ריעה שארל םיעודי יאדווב יכ ןייצמו ףיסומ יברה
."הרומאה הבישיה תוחתפתהל עייסל ,תלפוכמו הלופכ ,יתשקב םג ףיסוהלו םתשקבב

,אטופח םהרבא יבר ג"הרה 'תודיחי'ב יברה לצא ההש ,ןכל םדוק תמייוסמ הפוקת יכ ןייוצי
ךשמהב אב יברה לש ל"נה ובתכמ יכ הארנ .ל"נה תודסומו ם"במרה תבישי שארב דמועש ימ
.'תודיחי' התואב רבודמהל

ונלוכל תחא הרות

תייריע לש םובלא ,רימנ יכדרמ רמ ,זאד ביבא-לת תייריע שאר יברה לא רגיש ב"כשת תנשב
תרגיא (חכש-זכש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה ול בישה ג"כשת הנשה שאר ברעב .ביבא-לת
.השדחה הנשל הכרבב תחתופה

:בתוכו ךישממ יברה

םובלאה תלבק רשאמ יננה ,החילסה ותאו בר ןמז רוחיאב יכ ףא ,וז תונמדזהב
[?פוקלדייא הנוי 'ר ילוא=] ידידיו ודידי ידי-לע יל חולשל ליאוהש ריעהמ
יתווקת קזחמ ןכ-םג הזש ,הילעפמו ד"בח תינכותל הרקוה תוא הזב ינא האורש
ןכש ,ץראה יבחר לכבו היתוביבסו ביבא-לתב ד"בח ילעפמלו רזעל היהי ודובכש
.םיבחר םיגוחב וריעל ץוחמ םג תרכינ ותעפשה

העיבא השדחה הנשל הנכהו רבעה עגונב ןובשח לש ולא םימיב ונידמועבו
םג היהתש שדוקה-ץראב ןיסולכואב הלודג יכה וריעב ותעפשה לצניש יתווקת
.קדצו םולש ,השודקו חור יניינעב הלודגה

:ריהבמו ךישממ יברה

ןוצר-יהי ,םיישעמ םיניינעב הקוסע הבור םייח תרות ונתרותש ןוויכו
יעב אביל אנמחר המסיסהכ אלדו ,לעופב םישעמב ךשמות הבוטה ותעפשהש
ץרא רשא ץראב הלודגה איה ריעהש ,ל"נכ ,טרפבו .אקווד השעמב אלא ,קיפסמו
תוכיאבו תומכב החלצהו הכרבל הלעמלמ רזע םג חיטבמ הזש ...הל ארקי שדוקה
.דחי םג

.הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו 'יש היריעה ירבח ראש םולש תשירפבו דובכב

:ןיינעמ עטק בתכמל ףסונ ןלהל

ןיאש ןכ-םג טושפו ןבומ לבא ,הגלפמ רבח אוה ודובכש ינא עדויש טושפו ןבומ
תסנכב בור הל שיש הגלפמה איהש ןוויכ ,הברדא אלא ,ליעל בותכל הריתסב הז
,לארשי ינב לכל ,ונלוכל תחא הרותו ;םילעפמו םיניינע המכב תטלוש איהו
.ללכ הגלפמ לדבה ילב
תובא יקרפ


םדא לכ ינפב חור-לפש יווה

ןמ תלטב םאו ,םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו ,הרותב קוסעו קסעב טעממ יוה רמוא ריאמ יבר
קרפ) ךל ןתיל הברה רכש שי - הברה הרותב תלמע םאו ,ךדגנכ הברה םילטב ךל שי - הרותה
(י הנשמ ,ד


ןטק אוהש יממ וליפא דומלל - םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו :ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ
.המכחב ךממ

:ר"ומדא ק"כ שריפ
לכ ינפב" אסריגה תא ףידעה (רודיסב ,ןאכ) ןקזה ר"ומדא - םדא לכ ינפב חור-לפש יווהו
."םדאה לכ ינפב" אסריגה לע "םדא

:רמול שי רבדה םעטב

.תויללכ םיכרד יתשב ,לוכה ינפב חור-תולפשל עיגהל רשפא

ורבחמ הלענ אוה םא םגו ,אקווד ורבחמ תומילש לבקמ דחא לכש הזב ןנובתהל - הנושארה
ורבח תא םילשמ הבש רבא לכו המילש תחא המוק םה לארשי לכ יכ ,ול ךירצ אוה ןיידע
וז תוננובתהו .(וצפח -זוחמל עיגמ שארה ןדי-לע יכ ,שארה תא תומילשמ םיילגרה וליפאו)
.לארשימ םדא לכ ינפב חור-לפש תויהל ותאיבמ

םושמ אטח הלהש ןכתיי יכ ,עשרמ וליפא עורג אוהש הזב ןנובתהל - איה היינשה ךרדה
תוננובתהו .הברהב ונממ עורג אוה וליאו ;דחוימב לודג ורציש וא ,הזל והואיבה תוביסנהש
המכב רהזנ וניאש ומצעב אצמיש ןכתיי יכ) םירכונ ינפב םג חור-לפש תויהל ותאיבמ וז
.(ירכונה םג ריהז םהב םיניינע

אל לבא ,חור-תולפשל האיבמ םנמא הנושארה :אוה ולא תוננובתה יגוס ינש ןיב ףסונ לדבה
וליאו .ורבחל קוקז אוהש אלא ,וכרע תותיחפ לע הרומ וניא הז "ןובשח" ירהש .תובצעל
.תורירמל םינפ-לכ-לע וא ,תובצעל םג האיבמ היינשה תוננובתהה

לע יאק "םדא לכ ינפב" :ולא תוננובתה יגוס ינש דגנכ תונווכמ ונתנשמב תואסריגה יתשו
תומוא םג ללוכ "םדאה לכ ינפב"ו ;"םדא םייורק םתא" ל"זר רמאמכ ,דבלב לארשי ינב
.םלועה

ידיל האיבמ הניא וז תוננובתה יכ ,הנושארה (תוננובתה) הסריג ןקזה ר"ומדא רחב ןכלו
.החמשב תויהל הכירצ 'ה תדובע ירהו ,תובצע

(תוננובתה) הסריגב ןקזה ר"ומדא רחב (ל קרפ שיר) אינתה רפסבש המ םג ןבומ רומאה רואל
:"םדאה לכ ינפב" - היינשה

תודבכ ינפמ" ורצי םע םחליהל לוכי וניא םדאהש ונייה ,בלה םוטמטל הצעב םש רבודמ
תובצעו תורירמ - התמגודבו הנימב אוהש רבדב וז "תודבכ" עינכהל םיכירצ ןכלו ,"ובלבש
.(הגונמ םשרושש)
(204 -201 'מע ,ה-א םיקרפ תובא-יקרפל םירואיב - 1212 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


שידקה ינפל רומזמ

ואצי םירופיכה -םויב הרותה-תאירק ירחא םאש ,יברה בתכ (גפר 'מע כ ךרכ) שדוק-תורגאב
ינפלש שידקה תרימא ינפל "רומזמ הזיא" רמול םיבייח ,תסנכה-תיבל ץוחמ הלימ-תירבל
ןיחינמ םהבש תסנכה-יתבב ,שדוח-שאר לכב םג תויהל ךירצ הז ךרד-לעש ,םש ריעמו .ףסומ
טושפ םגו ןבומכו ,הרות-רפסה תסנכה ירחאל עמש-תאירק תוישרפ םירמואו םת-ונברד ןיליפת
ןיליפת תחנה ןכ-ןיאש-המ ,קספה הניאש רמול רשפא ןיליפת תצילחש ףאש" ,ףסומ תליפת ינפל
ר"ומדא ק"כ תמישרב ,זטש 'מע ב"ח 'טוקיל - םירמאמה רפס'ב אתיא ןכו ."עמש -תאירקו
תרימאב שידקל ןויצל אבו ירשא ןיב קספהה דבלמ םשו] ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יפמ צ"יירוהמ
."שידקה םדוק רומזמ הזיא םידקהל םיכירצ"ש ,[םילטב םירבד םירבדמש םג ריכזמ ,תוישרפה

וא ,ליגר) שידק רמול ידכש ,ראובמ (ד"ס ב"צר .ד"ס דנ 'יס) ןקזה ר"ומדא ע"ושב ןכאו
ג"מרפבו ,דחא קוספב יד אלש ,ראובמ בצר 'יסב .הליחת "םיקוספ תצקמ" רמול ךירצ (םותי
אבוה .ו 'יס) וב-לכב ורוקמו ,םיקוספ השולש תוחפל שרוד (ג ק"סוס הנ 'יס םהרבא לשא)
ל"נה וב-לכב ךא) "םיקוספ 'ג וא רומזמ" (ג,הנ) םש הרורב הנשמבו .(א,דנ השמ יכרדב
םירפא-ירעשה תעד איבמ (הס תוא) רודיסה יקספבו .('רומזמ' יתאצמ אל ז"הומדא ע"ושבו
'גב יד אלו ,אקווד רומזמ ךירצש רמול הטונש ([ל"צכ] ומ ק"ס םירעש-יחתפב ,'י רעש)
'תולעמה ריש' םג רמול ורודיסב ז"הדא קספש המ ראבל הצור הז יפ-לעו .םיטקולמ םיקוספ
."תוא -בצ 'ה" יקוספב ול יד אלו ,תיברע ינפל

-תאירק יקוספ לע שידקה תא רמול רשפא ירה ,קספה הניא ןיליפת תצילח םא :רואיב ךירצו
ןמויס תא רמול רוביצהמ דחא וא ץ"שה לוכיו) ןמצעב םת-ונברד ןיליפתד תוישרפה ראשו עמש
?(םר לוקב םינפ-לכ-לע

םוש םירמוא ןיאש ,תבש לש תיברעד וכרב ינפלש שידק תרימא תודוא רואיב ךירצ ןכ-ומכ
תונווכה-רעשו םייח-ץע-ירפמ איבמ םש רודיסה יקספבו .דבלב "אנווגכ" אלא וינפל קוספ
רביד הז לעש) קוספ םוש הליחת םירמוא ןיאש םעטה ראבמ וניא ךא ,הז שידק רמול ךירצש
.(ןכ-ינפל

,"ורודיסב ןקזה וניבר יקספ" לע וז הרעה הספדנ ןכ-ינפלו] 27 'מע םיגהנמה-רפסבו
'ח"אד םע רודיס'ל םינויצו תורעהבו 830 ע"ס (ד"כשת ספדנ) ב"ח ז"הומדא ע"ושל תופסוהב
,שידק ןאכ םירמוא" :[ודי -לע תהגומ וא ,יברהמ איה ילואו .734 'מע (ה"כשת ספדנ)
ע"ושב - "(דנ ס"וס ולש ע"ושב ז"הומדא) קוספה תשרד איהש הדגא איה 'וכ אנווגכד ןוויכ
הזש הנווכהו .'אנווגכ' תא ריכזמ וניא ךא ,שידק םירמוא הדגא ירחאש בותכ םש ז"הומדא
שידק-יצח אלא "לארשי לע" הדגאב ליגרכ םירמוא ןיא ןאכ ךא ,שידקה תרימא תא בייחמ
,רשפאה לככ 'וכרב'ל 'אנווגכ'ה תא ףוכתל ידכ - ילואו) 'וכרב' וירחא רמול ידכ ,דבלב
.("...וכרב :רמולו"ב 'אנווגכ'ה תא םימייסמש ןילופ גהנמ ךרד-לעו
עבש ראב ,טור ןהכה לאירא-השמ ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ו"ט

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,ןכלו ,('הכרב ןתו'ו) 'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :תיברע
.1רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליאו ןאכמו וז הליפתב

בכ-ו,בל הימרי) 'שבדו בלח תבז ץרא ...והימרי רמאיו' רהב תשרפ תרטפה םיריטפמ :הרטפה
.1*

.ד קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב ז"י

.2ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
3רמועב ג"ל - רייאב י"ח


.2ןונחת םירמוא ןיא

.4םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

ברעב ותרופסת תא םיכרוע ,ללכב דעו תועובשה גח ברע דע רמועב ג"ל רחאל דלונש דלי)
.(גחה

-ץראבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
אוה ונוצר יכ ,6"שפנו בל לכב" החמש םישועו 5 (תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ שדוקה
.7הז םויב וחמשיש

.8תדחוימ הפסוהב הקדצ תתל שי הז םויב

םיבורחה רכזל ,םיבורח לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .9רמועב ג"לב םיציב לוכאל וגהנ
.10הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.11"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ

.12הז םויב 'לארשי-תבהא' לע תדחוימ השגדה

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.13"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו ...הבישיה

.14בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

.15תויודעוותה םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג

.8הקדצ לש תיבגמ םיכרוע וז תודעוותהב

וילע י"בשר ירהו ,דמוע םלועה םהילע - ח"מגו הדובע הרותב ףיסוהל" 16ררוע יברה *
רייאב י"ח אוה רמועב ג"ל ירהו - י"ח רפסמב הקדצל הניתנ ...'םלוע דוסי קידצו' רמאנ
ג"ל רומזמ - הדובעב .(תוהמאה 'ד לכ תללוכש ,לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא :תובית-ישאר)
,עובשה תשרפב - הרותב .לארשי ינב לכ תורימז םיענ רותב ישי ןב דוד רפס ,םיליהתב
."...[ת"תחב רועישה] הז םויל דחוימה וקלחב טרפבו

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ *
גהנמהו] הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .17'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
וחמשיש הקיתמ ינימ םהל םינתונו ,[19רמועב ג"לב תשקב םירוי -18תונבה םג - תוקוניתהש
ידי-לעש ,"...'הל תושעל תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא
.20זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז

רתא לכב ,לודג םוסרפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .21רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצהל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.22ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.23הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

הריפסה ימי יגהנממ הטמשה

.24רמועה תריפס ימיב םילויטו תועיסנמ ענמיהל ןיא.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1

.33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (1*

ע"ושל 'הימחנ ירבד'ה תומלשה .ה ס"וס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו ."ךנעי ...חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס (2
.[357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב וספדנ] ח"ס אלק 'יס

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (3
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' הירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקיל - (תומוקמ המכב הז ךרד-לעו ,'ד ב"ס ךלמה-קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

םינשבו .ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גצת ס"וס ת"עש האר (4
.תודחוימ תוביס אלל םג ,הז םויב ןיאושינ םיכרוע יברה תוארוה פ"ע תונורחאה

,די 'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (5
'מע ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס
.וסר

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) א"ח ז"הדא ק"גא (6

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה'
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.319 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' םג הארו .2017 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (8

'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (9
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
.[רעה ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .הנממ לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה

.1395 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (10

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (11

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (12

,ד"יס ח"לשת ינש-חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (13
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה-ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,"...אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

,שטיראפמ ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןיינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה-רפסמ ,םש םיגהנמה-רפס (14
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו

רמועב ג"לל רוא תיברע ינפל רשבו םיגדב הלודג הדועס םיחרואלו 'םיבשוי'ל םיכרוע ויה קדצ-חמצה ןמזב
.(פר-טער 'מע ש"ייעו .עדר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (בלח ילכאמ - הלילב - לכא ומצע צ"צה קר)

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (15

תוחיש-יטוקיל ,"לעופב השעמב ןכ תושעל םתטלחהו םיבר תעצה ד"ע" ט"משת יתוקוחב 'פ 'א םוימ ובתכמב (16
,ל"נה לכ םילשהלו תושעל שי רמועב ג"ל ירחאל םגש טושפו ןבומ :.ב.נ" :בתכמה ילושבו .254 'מע בל ךרכ
."הישותל םיילפכבו ,[דובא רבד ןיא=] 'ןלאפראפ ןייק אטינ' :ןנילזא הינימד ינש חספ דומילכ

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (17
.271 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - הבשחמב םלצא היהש רמול

וקחשיו ,רמועב ג"לב הדשל תואצוי 'ית תודימלתהש העידוהש ,יברה תנוכשב 'הקבר תיב' תלהנמל הנעמב (18
ירמאמ 'ךשמה'=] םירחהו .ב,בע א"חז) חישמ תאיבל ןמיס אוהש ,תשקל ןכ-םג זמורה" יברה הנע ,גוהנכ תשק םע
."'וכו תוכזה לודגו ,תובוט תורושבה לע ןח-תואושתו ,(טס 'מע [א"לרת תנשמ ש"רהמ ר"ומדאל תודיסח

חספ ןיב' 'סב ואבוהש םירפסבו ,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי-ינב 'סב ראבתנו אבוה הז גהנמ (19
121 'מע זל ךרכ תוחיש-יטוקיל .77 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .ו"לס ח"יפ 'תועובשל
.תוכיראב 5 הרעה

.268 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' ,1727 'מע ג"ח מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (20

שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמה הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב רבכ היה ונייח-תיבב 'סוניכ' (21
ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .(הכולהתה ינפל םש םייקתה סוניכה) ז"טשת תנשב
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו

הזב-אצויכ לכבש ,םימעפ המכ יתוריעה" יברה תארוה תא אלמל דיפקהל שי ,זא ךורעל םיגהונש םיסרפה תלרגהב
'לגרודכ' לבקמה דלי ח"אצ םעטמ םוסריפב עיפוה ג"לשת תנשב ."ןיבהל לקו ,שדוק ירפס תלרגה תויהל הכירצ
ח"הרה ח"אצ ר"ויל ,ה"ע בוקדוח א"מח 'ר ח"הרה ,תוריכזמה ר"וי רסמ הבוגתבו ,ה"לש עצבמב ירקיעה סרפכ
הנעמה ןושל האר - וספדנש תועדומה תא דימשהל שישו ,הז סרפ ללכ סרוג וניא יברהש ה"ע בובייל י"ר
.(14 'מע אנ ןויליג 'תורשקתה'ב

תואצוה ,הרואכל" :ךרע -ירקי םיסרפ לע הלרגה ךרעש דסומל [רמועב ג"לל רשק אלל] יברה בישה םעפ ,בגא
."הווקמה [תא] וגישי הזמ תוחפ הברהב םג ,ארבס יפ-לעו - רתויבו הלודג םיסרפה

ןויצל הילעה םוקמב אוה ללכב םיקידצ ירבקש ןוויכ ,םויה ןויצה לע תולעל םידיסחל יברה עיצה ןכו (22
.67 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - י"בשרה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו א,טיקת ףד ג ךרכ םירוביד-יטוקילמ ,43 'מע םיגהנמה-רפס (23
.60 'מע םש י"שת 'תויודעוותה'ב

םימי םה ולא םימי ,הברדאש בתכו) זכרת 'יס 'םולשו םייח יכרד' ,דמ 'יס ד"ח רזעלא-תחנמ ת"וש (24
יעטנ .וט פ"ס תועובשל חספ ןיב) א"לשת ןויס-רייא 'יניס לוק'ב ףסוי ע"רגה כ"כו .(העיסנל םיחלצומ
.(ש"ייע ,ד"יס ו"נפ ג"ח חספ 'לה ,לאירבג

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il