- א"סת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה רייאב א"כ * יתוקוחב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"תבשה תא םכל ןתנ 'ה יכ ואר"


רחאל הנושארה תבשה ,רייאב ב"כ ,וז תבש לע רמאנ הז קוספ
זנגנ ןמה * םירצממ םתאצב לארשי-ינבל ןמה תדירי תלחתה
דחא לכש ידכ ,תורודה לכ ףוס דע ,"םכיתורודל תרמשמל"
,"ןמה ילכוא"כ גהנתהל לכוי ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ
* "םימשה ןמ םחל"ב ה"בקה ידי-לע וסנרפתנו הרותב וקסעש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


תאצל תוכימסב םויב וב עריאש דחוימ ןיינע ונשי - רייא ב"כב התועיבקש ,וז תבשב
.ןמקלדכ ,תבשה ןיינע תוללכ םע רושקה ערואמ ,םירצממ לארשי-ינב

תאובנב הכוראב ראובמכ ,לארשי םע תדיל התיה םירצמ-תאיציבש ןוויכמש - המדקהבו
םיריכזמש) 2בותכה ןושלב םג זמורמכו .("חספ לש הדגה"ב םג םיריכזמ הנממ קלחש) 1לאקזחי
תוכימסב ועריאש תוערואמה לכש ,ןבומ ירה - "יוג ברקמ יוג ול תחקל" ,("הדגה"ב םג
ךכל ףסונ ,תורודה לכ ףוס דע לארשי-ינב ייחל םיעגונה םייללכ םיניינע םה םירצמ-תאיציל
.תיחצינ הארוה םה הרותה יניינע לכש

ץראמ ךתאצ ימיכ" - ישימחה םויב לח חספה גחש ,וז הנש תועיבקב רתוי שגדומ הז ןיינעו
תועיבקה םג ,אלימבו ,(4םימעפ המכ רבודמכ) 3"היה תבשב ישימח םויה ותוא"ש ,"םירצמ
.םירצמ ץראמ םתאצל הנושארה הנשד תועיבקל םאתהב איה תבשה םויב רייא ב"כד

שרופמ רופיס ונשי ,םירצמ-תאיציל הנושארה הנשד רייא ב"כ תבשה םויל עגונב ,ןכבו
:5"תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" - תבשה ןיינע תוללכ םע רשקב בתכבש-הרותב

םתאצל ינשה שדוחל םוי רשע השמחב 'וג לארשי ינב תדע לכ ואוביו םיליאמ ועסיו" 6ביתכ
הררחה התלכ םויב ובש יפל ,וז היינח לש םויה שרפתנ" :י"שר שרפמו ,"םירצמ ץראמ
,היה תבשב 'א םויו ,רייאב רשע-השישב ןמ םהל דריו ...ןמל וכרצוהו םירצממ ואיצוהש
,3"תבש תכסמב אתיאדכ

ותואו ,ינשה שדוחל םוי רשע-השמחב 'וג לארשי ינב תדע לכ ואוביו םיליאמ ועסיו" :םשו
ומערתנש" ,"והוטקלת םימי תשש 8ביתכו ,'ה דובכ תא םתיארו רקובו 7ביתכד ,היה תבש םויה
ןכ-לעו ,רחמל ןמ םהל דירוהל םחיטבהו ,'וגו השמ לע ונוליו 9ביתכדכ ,ןמה לע םויב וב
אל ,תבש ,ותדיריל יעיבשה םויבו והוטקלת םימי תשש ,רמאנש ,הליחת ןמ םהל דרי תבשב דחב
.10"וב היהי

םוי דע ,רייא ז"ט ןושאר םוימ ,עובשה ימי תשש לכ ןמה םהל דריש - השרפב רופיסה ךשמהו
ודיגיו הדעה יאישנ לכ ואוביו דחאל רמועה ינש הנשמ םחל וטקל" זאש ,רייא א"כ ישישה
.12"רחמ 'הל שדוק תבש ןותבש 'ה רביד רשא אוה םהל רמאיו" ,11"השמל

אל םויה 'הל םויה תבש יכ םויה והולכא השמ רמאיו" - רייאב ב"כ ,תבשה םוי אובבו
."תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" 5רמאנ הזל ךשמהבו ,13"הדשב והואצמת

הילע ,ןמה תדיריל הנושארה תבש - תבשב יללכ ןיינע אוה רייא ב"כ תבשה םויש ,אצמנו
."תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" רמאנ

םע שדחמ "תויחל" ,ונייה ,14ןמזה םע "תויחל" םיכירצ - רייא ב"כ תבשה םוי אובב ,ןכלו
.םירצממ םתאצל הנושארה הנשב רייאב ב"כ תבשה םוי לש וניינע ןכות

ואר") "תבש"ל עגונב קר אל יללכ ןיינע אוה ןמה תדיריל הנושארה תבשהש ,ףיסוהל שיו
םלשנ ובש ,"ןמ"ל עגונב יללכ ןיינע םג אלא ,(ןמה דרי אל ובש - "תבשה םכל ןתנ 'ה יכ
.ןמקלדכ ,ןמה תדיריד ןיינעה תוללכ

םיטרפ המכל עגונב ההימתו הלאש תררועתמ ,םיבותכה תוטשפב וז השרפ דומילבש - םידקהבו
:תאז ראבל בכעתמ וניא ,ארקמ לש וטושפ ראבל וניינעש ,י"שרו ,(ןמקלדכ)

הנחמל ביבס לטה תבכש התיה רקובבו" ,ןמה תדירי תלחתה (א :אוה ןמה תשרפב םיבותכה רדס
לארשי ינב ואריו ץראה לע רופככ קד ספסוחמ קד רבדמה ינפ לע הנהו לטה תבכש לעתו
'ה ןתנ רשא םחלה אוה םהילא השמ רמאיו אוה המ ועדי אל יכ אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו
יהיו 'וג ישישה םויב יהיו" ,תבשו ישיש םויל עגונב תוערואמה יטרפ (ב .15"הלכאל םכל
ומש תא לארשי תיב וארקיו" (ג ךכ-רחאו ,16"יעיבשה םויב םעה ותבשיו 'וג יעיבשה םויב
'ה הוויצ רשא רבדה הז השמ רמאיו" (ד .17"שבדב תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו ןמ
יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה אלמ
.18"םירצמ ץראמ םכתא

:ןיבהל ךירצו

ומעטו ותרוצ והארמ ,ויטרפ לכו ,("ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו") "ןמ" םשה תאירק
דימו ףכית אוה ,הרואכל ,םיאתמה םמוקמ - ("שבדב תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו")
רופיסה תוכירא ירחאל ולא םיטרפ ובתכנ עודמ ,ןכ-םאו ,ןמה תדירי תודוא םירפסמשכ
תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" השמ םהל רמאש ירחאל קרש ,ונייה ,תבשה םויו ישישה םוי תודוא
ומש תא לארשי תיב וארקיו" יזא - (םויב וב והוטקל אלש) "יעיבשה םויב םעה ותבשיו 'וג
!?"שבדב תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו ןמ

18י"שר שוריפכ ,"'וג םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה אלמ"ד יוויצל עגונב הז ךרד-לעו
םתא ןיא המל םחיכומ והימרי היהשכ ,והימרי ימיב - םכיתורודל ,הזינגל - תרמשמל"
םהל איצוה ?סנרפתנ ןכיהמ ,הרותב קוסענו ונתכאלמ חיננ םירמוא םהו ,הרותב םיקסוע
,םכיתובא וסנרפתנ הזב ,ואר אלא רמאנ אל ועמיש ,19'ה רבד ואר םתא םהל רמא ןמה תנצנצ
בתכנש" ןוויכמ) ובתוכל םיאתמ הז ןיינע םגש - "ויאריל ןוזמ ןיכהל ול שי ןיחולש הברה
תלחתהב דימו ףכית (20"דעומ להוא הנבנש דע הז ארקמ רמאנ אל"ש ףא ,"ןמה תשרפב ןאכ
!?"יעיבשה םויב םעה ותבשיו"ש ירחאל אלו ,ןמה תדירי

ירחאל דימו ףכית םנמא היה "ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו"ש ץרתל רשפא היה ,הרואכל
םויו ישיש םוי תודוא תוערואמה יטרפ רופיסב קיספה בותכהש ,אלא ,'א םויב ןמה תדירי
.'א םויב ןמה תדירי תלחתהל ךשמהב ,ןושארה ןיינעל רזוח ךכ-רחאו ,תבשה

דוסי לע ומצעמ תאז ןיבי ארקמל שמח ןבהש ךמוסש ינפמ - תאז שרפל ךירצ אל י"שרו
'םתובא תיב ישאר הלא'ב ןיינעה קיספה ןורהאו השמ ריכזהש ךותמ" :21אראו תשרפב ושוריפ
ידכ ןיינעה קיספהש ךותמ" ,ךכ -רחאו ,"וסחייתנ ימבו ןורהאו השמ ודלונ ךאיה ונדמלל
."תונושארה לע רוזחנ ,רמואה םדאכ ...וב ליחתהל ידכ וילע ןיינעה רזח ,םסחייל

תודוא רופיסה עצמאב קיספהל חרכה לכ ןיא ירהש - ןכ שרפל לודג קחוד ,הז ןודינב ,םנמא
ךכ-רחאו ,תבשה םויו ישישה םויד תוערואמה יטרפ תודוא ךישמהלו ,'א םויב ןמה תדירי
ןיא ,אראו תשרפב ןכ-ןיאש-המ) תוערואמה רדסכ בותכל אלש הביס לכ ןיאו ,'א םויל רוזחל
,עצמאב קיספהל חרכהב ,אלימבו ,'וכ יוויצה יטרפ תרימא ירחאל םסוחי תא בותכל םוקמ
.(טושפכ ,ןושארה ןיינעל ךכ-רחא רוזחלו

התיה "ןמ" םשה תאירקש ,ונייה ,תוערואמה רדס לע בתכנ הז קוספש ,רבתסמ ,ןכש ןוויכמו
.יעב אמעטו ,"יעיבשה םויב םעה ותבשיו"ש ירחאל

ןיינעה תוללכ םלשנ תבשה םויבש (ג"ס) ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבה רמול שיו
:ןמה תדיריד

,'וכ ךשמהה היהי ןפוא הזיאבו דציכ ועדי אל ןיידע - 'א םויב ןמה תדירי הליחתה רשאכ
םחל וטקל" ובש ישישה םויו ,"תלוגלוגל רמוע" וטקל םהבש םימי השימח ,םלש עובש רבעש דע
- ישישה םויב דריש "הנשמ םחל"המ ולכא אלא ,טוקלל ואצי אל ובש תבשה םויל דע ,"הנשמ
.'וכ ןמה תדיריד רדסה תוללכ עבקנו ררבתנ יזא

תרמשמל"ד יוויצל עגונב ןהו ,םשה תאירקל עגונב ןה - ליעלד תולאשה תוצרותמ הז יפ-לעו
:"םכיתורודל

אל יכ (22אוה ןוזמ תנכה) אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו" - ןמה תדיריל ןושארה םויב
ןמזה ךשמב ילוא ,םיאבה םימיל וניתמה ,ןכלו ,(22"ומשב והוארקיש") "אוה המ ועדי
לכ וררבתנ זאש ,ןמה תדיריל םלש עובש רבעש ירחאל ,םנמא .'וכ םיפסונ םיטרפ וררבתי
רבכש ןוויכמ ,"ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו" יזא - 'וכ רדוסמו עובק ןפואב רבדה יטרפ
.דוע ןיתמהל המ לע םהל היה אל

תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו" - ומעטו ותרוצ והארמ ,ויטרפ לכ תא בותכה ףיסומו
.םירבדה יטרפ לכ תא קוידב רבכ םיעדוי וישכעש ןוויכמ ,"שבדב

תרמשמל ונממ רמועה אלמ 'ה הוויצ רשא רבדה הז השמ רמאיו" יוויצל עגונב הז ךרד-לעו
- "םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל
ןוויכמ ,"יעיבשה םויב םעה ותבשיו"ש ירחאל ,ןיינעה םויסב ןמה תשרפב בתכנ הז יוויצש
יפכ) ןמה תדירי קספתש ירחאל ,םיאבה תורודל עגונה] "םכיתורודל תרמשמל"ד ןיינעב םגש
ץרא הצק לא םאוב דע...הנש םיעברא ןמה תא ולכא לארשי ינבו" 23הז-ירחאלש קוספב ךישממש
הזב"ש וארי זא םגש ,(םיעבראה תנש ףוסל הרואכל ךייש הז ןיינעש יפ-לע-ףא - "ןענכ
,[הרותב וקסעי ,ןכלו ,"ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה ,םכיתובא וסנרפתנ
.תבשה םויב - ןיינעה תומילשו רמגל דע ,"ןמה תשרפ"ד םירבדה יטרפ לכ תעידיב ךרוצ שיו

,רשא ,"תבש"ל "ןמ" ןיבש תוכיישהו רשקה 24תודיסח ישורדב ראובמה יפ-לע - רתוי קתמויו
ותכשמהל עגונב לבא ,הטמל ןמה תדיריל עגונב הז ירה ,ןמה דרי אל תבשבש תויה םע
הזבש ,25תבשה םויב - איה לוחה ימי תשש לכ לע ןמה תכשמה רקיע :הברדא ירה - הלעמלמ
תדיריד (ןיינעה רקיע - הברדאו) ןיינעה תוללכמ קלח אוה תבשה םויש רתוי דוע שגדומ
.ןמה

תדיריד ןיינעה תוללכ םלשנ ,רייא ב"כב ,ןמה תדיריל הנושארה תבשבש רומאה יפ-לע
,ןמה תדיריד ןיינעה תוללכ םע "תויחל" שי ,רייא ב"כב התועיבקש ,וז תבשב ירה - ןמה
.לעופב הדובעל עגונב הארוה הז ןיינעמ דומלל ,רקיעהו

:ןיינעה רואיבו

םירבדה ןהו ,םדאה לש ומויקל םיחרכומה םירבדה ןה ,םדאה יכרצ לכ תא ללוכ - "ןמ"
.גונעת םשל אלא םניאש

'ה ןתנ רשא םחלה אוה" - 26"דעסי שונא בבל םחל" - םדאה לש ומויקל םיחרכומה םירבד
:27"םימשה ןמ םחל" ,"הלכאל םכל

אוה שבד ירהו ,28"שבדב ותוא ןינגטמש קצב" ,"שבדב תיחיפצכ ומעטו" - גונעת לש םירבדו
.גונעת לש ןיינע

המכ וב ןיאצומ ותוא ןילכוא לארשיש ןמז לכ" ,29"'וכ ומעט היה הנתשמ" ,הזל ףסונו
.32"ןמב ןימעוט םלוע ינדעמ לכ" ,31"הצור היהש המ לכ םעוט לארשימ דחא לכ" ,30"םימעט

םהל ודרי" - הייתשו הליכאל םיכייש םניאש גונעת יניינע םג ללוכש אלא ,דוע אלו
.30"ןמה םע תוילגרמו תובוט םינבא לארשיל

לכב לארשי לכל הלעמלמ העפשהה תדיריו תכשמה לע הרומ "ןמ"ה תדיריד ןיינעהש ,אצמנו
.'וכ גונעתו הבחרה לש ןפואב - אפוג הזבו ,םהל ךרטצמה

לש ותוכזב דריש תדחוימ השגדה וניצמ "ןמ"ל עגונבש - בגא ךרדב - ראבל שי הז יפ-לע
:וניבר השמ

'גו ,םירמו ןורהאו השמ ,ןה ולא ,לארשיל ודמע םיבוט םיסנרפ השולש" :33ארמגב אתיא
תוכזב ןנע דומע ,םירמ תוכזב ראב ,ןמו ןנעו ראב ,ןה ולאו ,םדי-לע ונתינ תובוט תונתמ
ורזח ...דובכה יננע וקלתסנ ןורהא תמ ...ראבה הקלתסנ םירמ התמ .השמ תוכזב ןמ ,ןורהא
."השמ תוכזב םהינש

רדס דצמש אלא ,דוע אלו ,לארשיל ךרוצ ויה דובכה יננעו ראבה םגש יפ-לע-ףא :רמולכ
ןיינע אוה "ןמ"הש ןוויכמ ,םוקמ-לכמ ,(רייאב ז"ט דע דריל ליחתה אלש) ןמל ומדק םינמזה
,וניבר השמ םע תוכיישהו רשקה רתוי וב שגדומ ,(ל"נכ) םדאה יכרוצ לכ תא ללוכה יללכ
.רודה ינב לכל תועפשהה לכ תוכשמנ ודי-לעו ותוכזבש ,רודה אישנ

:וניבר השמ ידי-לע םה ןנעהו ראבה םג ירה ,רבד לש ותתימאלש ,ףיסוהל שיו

העפשהה יניינע לכ ירה - 34"לכה אוה אישנה"ו ,רודה אישנ אוה וניבר השמש ןוויכמ
השמ ןעט הז לעש ,רשב תעפשהל עגונב וליפאש ,ךכ ידכ דעו ,ודי-לע אלא םניא לארשיל
- רשב תעפשהב ומצע תא םצמצל לוכי היה אלש ,ונייה ,"36תמא השמ"ו ,35"רשב יל ןיאמ"
יתמשו ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו 'וג לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא" ה"בקה ול רמא
םא ,"רודה אישנ" ותויהל ,אקווד השמ לש וחורמ תויהל תחרכומ העפשההש ,ונייה ,37"םהילע
.38םינקזה םיעבש לש םתועצמאב העפשהה האב שממ לעופב יכ

קר אל) ןורהאו םירמ תוכזב םתויה ןמזב םגש - "ןנע"ו "ראב"ל עגונב םג ןבומ הזמו
השמ ידי -לע םה םג םיכשמנ רבד לש ותתימאל ירה ,("השמ תוכזב םהינש ורזח"ש ירחאל
ולא םיניינעש ותוחאו ויחאב רחב וניבר השמש אלא ,"לכה אוה אישנה" ,רודה אישנ ,וניבר
.םדי-לע - יולגבו לעופב - וכשמוי ("ןנע"ו "ראב")

,םדאה יכרוצ לכ תא ללוכה יללכ ןיינע ותויהלש - "ןנע"הו "ראב"המ "ןמ"ה קולח הזבו
עגונב ןכ-ןיאש-המ ,יולגבו השגדהב איה ,רודה אישנ ,וניבר השמל ותוכייש ירה
.'וכ יולג ןפואב הז ןיא ,וניבר השמ ידי-לע איה םתכשמה םגש תורמלש ,"ןנע"הו"ראב"ל

ולוכ רודה לכל העפשהה תוללכש - רודה אישנ םע תורשקתהל עגונב הארוה םידמל ןאכמו
:39ל"זח ןושלבו ,"לכה אוה אישנה" ,רודה אישנ ידי-לע אלא הניא ,םהיניינע לכל עגונב
."דחא לודג ןהכו דחא חבזמו תחא הרותו דחא ןורא ,דחא 'ה אלא ונל ןיא"

:הז ונרודל דע - ןמה תדיריד ןיינעה תוללכמ הארוההו דומילה תא ראבל אובנ התעו

,"תבשונ ץרא לא םאוב דע הנש םיעברא" ,לבגומ ןמז ךשמל םנמא התיה לעופב ןמה תדירי
תא וארי ןעמל םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה אולמ" ,ה"בקה הוויצ ,הז םע דחיב ,לבא
לכ ףוס דע לארשי לכל תורוהל ,"םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה
תודוא בושחל ילבמ הרותב היהי םקסע לכש בצמו דמעמל אובל םתלוכיבו םחוכבש ,תורודה
ינוזמו ייח ,ינב - םהל ךרטצמה לכ םהל ןתונו ,םתסנרפל ה"בקה גאוד ,זאו ,הסנרפה
.גונעתו הבחרה לש ןפואב ,יחיוור םלוכבו ,יחיוור

ןמז ףוסב ,הז ונרודל דע ,ןמה תדירי זאמ םינש יוביר ורבע רבכש יפ-לע-ףא :רמולכ
ידכ ,תורודה לכ ףוס דע ,"םכיתורודל תרמשמל"ד ןפואב רבדה ראשנ ,םוקמ-לכמ - תולגה
הרותב וקסעש ,"ןמה ילכוא"כ גהנתהל לכוי ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ דחאו-דחא-לכש
."םימשה ןמ םחל" םהל ןתנ ה"בקהש הז-ידי-לע וסנרפתנו

ןמ םחל" ותויה םעש ,"ןמ"ה תמגודב - שממ הטושפכ תוימשגב הסנרפל איה הנווכהש ,טושפו
שיש ,וטושפכ לכאמ שממ ימשג ןוזמ תויהל ימשגה הזה-םלועהב הטמל ךשמנ ירה , "םימשה
ןכו ,"םימשה ןמ םחל איצומה" "ןמ"ה לע םיכרבמ ויהש 40םירפסב אתיאדכ - וינפל ךרבל
41"ןמ םהל דריש העשב ןזה תכרב םהל ןקית השמ" ,הרותה ןמ איהש ןוזמה תכרב - וירחאל
.42(" 'וג תכרבו תעבשו תלכאו") העיבש רועיש וב שיש ,ימשג ןוזמ ותויהל

טרפבו) ןוזמה תכרב ךרבמו ,"ץראה ןמ םחל" ,וטושפכ םחל לכוא ידוהי רשאכש ,ךכ ידכ דעו
תכרב" ךרבל םידקמ - (43ןוזמה תכרב הילע םיכרבמש הדועס לוכאל םיבייחש ,תבשה םויב
,ץראל וסנכנש תעב עשוהי ןקיתש ,"ץראה תכרב" ינפל ,"ןמ"ה תדירי לע השמ ןקיתש ,"ןזה
.44"ץראה ןמ םחל" - וטושפכ ימשג ןוזמ םע "ןמ"ד רשקה רתוי דוע שגדומ הז ןיינעב ,רשא

םטושפכ םיימשג םיניינע םה םגש - ("ןמ"ב םילולכה) םדאה יכרוצ ראשל עגונב הז ךרד-לעו
.שממ

- אפוג הזבו ,ול ךרטצמה לכל לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה גאוד ולא םיניינעה לכב ,הנה
וניתובא וסנרפתנש םשכ ,ודצמ העיגיו החריט לכ אלל - תאזו ,גונעתו הבחרה לש ןפואב
."ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה" ,ןכש ,םירצממ םתאצב

םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל" - הייאר לש ןפואב אוה אפוג הז ןיינע ,הנהו
רמואו ועבצאב הארמ) הזב ,ואר אלא רמאנ אל ועמיש ,"'ה רבד ואר" ,והימרי ירבדכו ,"'וג
.אקווד הייאר לש ןפואב - "םכיתובא וסנרפתנ (הז

:םירבדה רואיב

,םא יכ ,התע אצמנ וניא ומצע רבדהש ,ונייה ,תורודל םתוא רוכזל םיכירצש םיניינע םנשי
התע ףוס-םיד תואיצמהש ,45ףוס םי תעירק תריכז :המגודלו .דבלב רבעה ןורכז לש ןפואב
-תאיצי תעבש ,רבעה ןורכז אלא וניא התע ונשיש המ לכו ,"םימה ועקביו"ד ןפואב הניא
.םימה ועקבנ םירצמ

יכ ,דבלב ןורכיז לש ןפואב וניא - "ןמ"ב רמאנש "םכיתורודל תרמשמל"ד ןיינעה ,םנמא
תנצנצ" ,ימשגה הזה-םלועב תימשג תואיצמ ,התא םג לעופב תמייק אפוג "ןמ"ה תואיצמש ,םא
וסנרפתנ הזב ואר" םהל ורמאו ,לארשיל הוארהו הואיצוה ,והימרי לש ונמזב ,רשא ,"ןמה
!"םכיתובא

תנצנצ ומע הזנגנ"ש ,(ןושאר תיב ןמז ףוסב) ןוראה זנגנש ירחאל םגש אלא ,דוע אלו
-לע-ףא ,ימשגה הזה-םלועב "ןמה תנצנצ"ד תואיצמה תמייקש םינימאמו םיעדוי ירה - 46"ןמה
.'וכ הזנגנש ןוויכמ ,התוארל םילוכי ונא ןיאש יפ

הז ללגבש - ("םכיתורודל תרמשמל" ראשית "ןמה תנצנצ"ש) רבדה חרכומו בושח ךכ לכו
ךכ-רחאו ,דחא םוי ךשמב םייקתמש ןמה עבט ,ןכש ,הז "ןמ רמועה אלמ"ד יקולאה עבטה הנתשנ
"תנצנצ"בש "ןמ רמועה אולמ" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,47'וכ קיזמה רבדל השענש דע ,'וכ לקלקתמ
!"ןמ"ה עבט ךפיה - "םכיתורודל תרמשמל" ראשנ

,"םכיתורודל תרמשמל" ימשגה הזה-םלועב "ןמה תנצנצ" לש המויק םצעש ,ףיסוהל שיו
הגהנהה תויהל לכות תורודה לכבש) שממ לעופב ןיינעה תלועפו תכשמהב תעייסמו הפיסומ
איבנה הווטצנש תואובנ המכב וניצמש 48ן"רה תושרדב ראובמה ךרד-לע - ("ןמה ילכוא"כ
.שממ לעופב האובנה לש המויק תא חיטבהל ידכ ,תימשג הלועפ םע האובנה תא רשקל
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' - ו"משת'ה רייאב ב"כ ,יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 370-378 'מע ג ךרכ ו"משת'ה.םש ת"הואו ח"ות .אראו פ"ר א"ות הארו ,םש םישרפמבו זט לטיפאק (1

.בל,ד ןנחתאו (2

.דצת ס"ר .לת ס"ר חספ 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,זפ תבש (3

.דועו .ג"ס ןסינ ח"הבמ ,ינימש פ"ש תחיש (4

.טכ,זט חלשב (5

.א ,םש (6

.ז ,םש (7

.וכ ,םש (8

.ב ,םש (9

.םש תבש י"שרפ (10

.בכ ,םש (11

.גכ ,םש (12

.הכ ,םש (13

.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןוושח 'ב - 'םוי םויה' האר (14

.וט-גי,םש (15

.ל-בכ,םש (16

.אל ,םש (17

.בל ,םש (18

.אל,ב הימרי (19

.גל,םש חלשב י"שרפ (20

.ל-גי,ו (21

.וט ,םש חלשב י"שרפ (22

.הל ,םש (23

.נ"שו 173 'מע ז"טח ש"וקל הארו .ג,הס חלשב א"ות (24

.7 'עה םש ש"וקל הארו .א,חפ .ב,גס ב"חז (25

.וט,דק םיליהת (26

.ד ,םש חלשב (27

.אל ,םש י"שרפ (28

.ח,אי ךתולעהב י"שרפ (29

.א"עס ,הע אמוי (30

.ג ,ה"כפ ר"ומש (31

.ד ,ז"פ ר"בדמב (32

.א,ט תינעת (33

.גכ תקוח אמוחנת הארו .אכ,אכ תקוח י"שרפ (34

.גי ,םש ךתולעהב (35

.כ ,ח"יפ ר"בדמב .א"עס ,יק ןירדהנס .א ,דע ב"ב הארו .אי חרק אמוחנת (36

.זי-זט ,םש ךתולעהב (37

.דועו .ב ,גלש ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ס"רת הניארו הניאצ ה"ד .ב ,גל .ד ,אל ךתולעהב ת"וקל האר (38

.ה חרק אמוחנת הארו .ו,זט חרוק י"שרפ (39

.נ"שו .29 'עה םש ש"וקל האר (40

.ג"ס ז"פקס ןוזמה תוכרב 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,חמ תוכרב (41

.תוכרב 'לה שיר ם"במר הארו .י,ח בקע (42

.ה"ס ד"ערס תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (43

.ךליאו 178 'מע םש ש"וקל םג האר (44

.ב"יס וס ןמיס ש"ק 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (45

.ד"פר ח"בהיב 'לה ם"במר .ב,בנ אמוי (46

.כ,םש חלשב (47

.דועו .ו,בי ךל-ךל ן"במר הארו .ב שורד (48


לבא ,הטמל ןמה תדיריל עגונב הז ירה ,ןמה דרי אל תבשבש תויה םע
תשש לכ לע ןמה תכשמה רקיע - הברדא ירה ,הלעמלמ ותכשמהל עגונב
תבשה םויב התיה לוחה ימי


שגדומ ,םדאה יכרוצ לכ תא ללוכה יללכ ןיינע אוה "ןמ"הש ןוויכ
-לעו ותוכזבש ,רודה אישנ ,וניבר השמ םע תוכיישהו רשקה רתוי וב
רודה ינבל תועפשהה תוכשמנ ודי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םלועה לכ תא עירכמ תחא הווצמב
ולוכ


?הלואגה זוריזל דחוימב םילגוסמ םיבוט םישעמ ולא

תברקמש הקדצ הלודג" - הקדצה תווצמ איה ,הלואגה תא ברקל תדחוימ הלוגס הב שיש הווצמה
ןוויכש טרפבו ...דימו ףכית בוט המו ...רתוי דוע ףיסוהל שיש ןבומ הזמו ."הלואגה תא
תניתנ אלא וניא הלואגה תאבהל רסחש רבדהש ןכתיי ירה "המ דע עדוי ונתיא 'וג ןיא"ש
ןכו ...ומצע האריש םדא לכ ךירצ" ,הכלהל ןיד-קספ ם"במרה ןושלבו !הקדצל תודחא תועבטמ
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ...םלועה לכ עירכה תחא הווצמ השע ...יאכז ויצח םלועה לכ
(ב"נשת'ה ,אסינ ימוסריפ דמעמב הכונחד 'א רנ תחישמ)


!הרותב הלואג יניינע דומיל - הרשיה ךרדה

השעמל עגונב - "תראפתבש תוכלמ" ידי-לע חישמה תאיבו תולגתהל "הרשי ךרד"ה רואיב
:לעופב

ןכלש ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכת אובל דמוע ונקדצ חישמש ןוויכש - המדקהבו
,חישמה תא איבהל לארשימ דחאו דחא לכ לש ("וישובל ףוס") הנורחאה תולדתשהה השורד
-לע (אלא ,ומצע חישמה ךלמ לש וניינע ,התרהטב תוכלמ ידי-לע אל) הלועפה תויהל הכירצ
,(תראפת) הרותב אוהש יפכ (תוכלמ) חישמה לש וניינע ,רמולכ ,"תראפתבש תוכלמ" ידי
תורואה םילגתמו םיכשמנ ("בר" רותב חישמ לש וניינע) הרותה ןיינע ידי-לעש ,ליעל רומאכ
.ימינפ ןפואב ("ךלמ" רותב חישמ לש וניינע) הלואגהד םינוילע

הרותה דומיל אוה - "תראפתבש תוכלמ"ו ,הרותה דומיל ןיינע אוה - "תראפת" :תוטשפבו
.תומוקמ יובירב וראבתנש הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב
ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תודעוותהמ)
(160-164 'מע 'ג


חישמה תאיב זרזל הנווכ ךותמ הנבל שודיק

ינפ לבקמ וליאכ ונמזב שדוחה לע ךרבמה לכ" ל"זרמאמכ ,הנבל-שודיקד יוליעה לדוג רואיב
םהיבא ינפ ליבקהל לארשי וכז אל אלמלא" ,הנבל שודיק תכרבב םירמואש ומכו "הניכשה
םיכירצ ןניא ןתולגב לארשיש יפל - "דמועמ והנירמינ ךכלה ...םיד שדוחב תחא םעפ םימשבש
םידיתע םהש לארשיל ןמיס אוה הנבלה שודיח ,לבא ,התלבקמ םיקוחרו הניכשה ינפ תוארל
ונמזב שדוחה לע םיכרבמ ונאשכ הזלו ...הניכשה ינפ לוביקב םרצויל ראפל התומכ שדחתהל
לארשי ךלמ דוד" םירמואש םימעטהמ םג והזו .הניכשה ינפ ןילבקמ ונא ירה ...ןמיס אוהש
הלעבב קבדתהל רוזחת לארשי תסנכו התומכ שדחתהל דיתעו הנבלל לשמנ ותוכלמש "םיקו יח
...ה"בקה אוהש

חישמב אלא יולת רבדה ןיאש הנקסמל םיאבו ...קדצ-ןובשח השועשכ ןבומ הז יפ-לע
שודיק רקיעו דועו ...הנבל שודיקב רודיהו תוריהז תפסותב אטבתהל רבדה ךירצ ...ונקדצ
.אחישמ אכלמ דוד תאיב דימו ףכית לועפלו זרזלו רהמל תדחוימ הנווכ ךותמ הנבל
(ב"נשת'ה ןוושחרמב 'ד ,חנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


ונקדצ חישמ יפלכ "םינפ תבשה"

יפלכ םינפה תרזחהו הבשה ,ונייה - "הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו" ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ
ח"ומ ק"כ רמאמכו ,("ונקדצ חישמ וצ םינפ ןטימ ןאט רעק א ראנ ךיז ףראד'מ") ונקדצ חישמ
בושחל קר םיכירצו ,"אב הז הנה" ונקדצ חישמש תעדל םיכירצש ונרוד אישנ ר"ומדא
.'וכ תוימינפבו תויתימאב הזב ןנובתהלו
(485 'מע ,א ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

רקיעה אוה השעמה


"םילודג םיניינע" שפחל חרכה ןיא
אקווד


ידוהי ךוניח ולבקי םידליש גואדל שי

םהו ,"לודג שער" םביבס תושעל ןתינש ,םילודג םיניינע אקווד םישפחמש ולאכ םישנא םנשי
םידימת" אב הנושארו שארבש ,אופיא ,תעדל םהילע .'וכו רתויב לודג שודיח תניחבב
."םתכלהכ םיפסומו" אב ךכ-רחא קרו ,"םרדסכ

תורשע המכמ רתוי הברה) םידוהי םידלי יפלא תורשע םנשי [...] תעדל שי הנושארו שארב
,ךכ-רחא !ף"לא תרוצ םיעדוי םניאו ,ןלציל-אנמחר ללכ ידוהי ךוניח םילבקמ םניאש (םיפלא
ןאכ ןיאו ,תודהיד ת"יב -ף"לאה ,םיקרפ ישארב קר תודהי םידמולש םידלי יפלא תורשע םנשי
...ליהבמה רבדב ךיראהל םוקמה

דימ הארי זאו ,ןיינעל רסמתהל ליחתיש ימ קר רסח :ףסכ רסחש רמול ךייש אל [...]
וא ,(םיפסכה סייגמ) "ןולובז"ה ןהו "רכשי"ה ןה היהי ומצע אוהש וא - זאו ,ךכב חילצמש
,"ךילהואב רכשיו ךתאצב ןולובז חמש" היהיו "ןולובז" רותב והשימ דוע וילא ףרציש
.םלמעב בוט ירפ םתוארב וחמשי דחי םהינשש
(הגומ יתלב - 729 'מע ב ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה םירופ תודעוותהמ)


"רשי שאר"ב דומילל םידימלתה ליגרהל

ודמליש ולאכ םידמלמ רוחבל שיש - םידמלמ רוחבל םיכירצש ולאל רקיעבו ,םידמלמל הארוהה
- אטישפו .םירבד לש םטושפ םידימלתה םע דומלל שי שארל לכל ."הרצק ךרדו הרורב ןושלב"
לצפל=) "ראה א טלאפש"ד ןפואב אירטו-אלקשו םילופלפ יובירב םידימלתה תא ליגרהל אלש
ךפיה ,הזב אצויכו (ריקל ריק רבחל=) "טנאוו א טימ טנאוו א ןדניב ןעמאזוצ" וא (הרעש
.םירבד לש םטושפ

ראבלו ם"במרה ירבדב לפלפל התייה וכרדש לודג "הבישי שאר" תודוא םירפסמ ויה "רדח"ב
הלעמ לש ןיד -תיבל עיגה רשאכו ..."םירה רקוע" לש ןפואב ,םינפוא המכו המכב רבד לכ
ם"במרה תא וארקיש ,בישה ,םינוכנ םה ךלש םישוריפהש עדוי התא ןינמ :ותוא ולאש [...]
!ותוא ולאשיו ומצע

רשאכ .ם"במרה תא אורקל וחלש ןכלו ,וב בשחתהל םיכירצ ויה - הרותב לודג היהש ןוויכמ
המכב וירואיבו וישודיח תא וינפב הצרהו ל"נה הבישיה שאר וילא הנפ - ם"במרה עיגה
!תוטשפב... התייה ותנווכש ם"במרה בישה הז לעו .וירבד תנבהב םיבר ושקתנ םהבש תומוקמ
-עמשמ-אק יאמ ,ןכ-םא - תוטשפב איה ךתנווכ םא :ם"במרל רמאו ל"נה הבישיה שאר הנענ
...!?ןל

!"רשי שאר" םהל היהיש לדתשהל םיכירצ שארל לכל הנה - םידימלתה םע םידמול רשאכ
- 1872 'מע ג ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב


תסנכה-תיבל תועובשה גחב לארשי ידלי תא איבהל

-ינטקו םינטקה םג ,לארשי ידלי לכ תא איבהל תולדתשהה רבד-לע םוקמו םוקמ לכב ררועל
,תורבדה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב םיחכונ ויהיש [...] רתויב םינטק
."ונלש םיברע ויהי ונינב"ש הז ידי-לע ,שדחמ הרותה תלבקו הרות-ןתמ
- 436 'מע ג ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה רבדמב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


"שדוקה-ץראב ריע תוכז לודגו"


אל םהבש םימיל םג איה ויבשותל ריעה שאר לש ותוירחא
,ףוגה ירביא לכ לע עיפשמה 'שאר'כ"* ריע התואב ורוגי
ןפואב בצמה לכ רותפל לוכיש יאדוובו וריעב ותעפשה לצני
שארלו * יכאלמ-תיירק תצעומ שארל יברה בתוכ ,"בוט יכה
יזא ,םיתשלפ לש ריע התייה םינפל" :רמא תג-תיירק ריעה
ינבל קרו ךא ךיישה ןיינע והזש השגדהב וישכע היהי
םירעל רשקב יברה לש ףסונ תויוסחייתה רורצ * "לארשי
היינש המישר * ק"האב םיבושייו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ימיב .ד"בח-רפכ יניינעל תובר עייס ףאו הפיח תייריע שאר שמיש יגומלא ףסוי רמ
:רמאנ הב (גמר 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) הכרב תרגיא יברה ול רגיש ח"כשת תנשב תוחילסה

ינבמו רממ םולש-תשירפ יל ורסמ הנשה-שארל ןאכל ואבש ד"בח-רפכה דעו ישנא
רפכה יניינעב תישיאה ותוניינעתה רבד-לע ןכ-םג יל ורסמ ןכו .ויחיש ותיב
ףיסוי דועו בוטה ענמי אל אבהל םג יאדוובו ,ילוכו תופי םינפ רבסב ותרזעו
בוטה השעמ ירה יכ ,הז לע הבר הדות רמול רתומלו .אוצמ תע לכב הנהכו הנהכ
.הווצמ הווצמ רכש - הכרבל םנורכז ונימכח ןושלבו ,ודצב ולומג

לע ןח-תאושתבו הכרבבו דובכב" - יברה םתוח ותחפשמ ינבלו יגומלא רמל םילוחיא רחאל
."רבעבו דיתעב ד"בח-רפכל רזעה

גיהנהל - שארה דיקפת

'תודיחי'ל לבקתנ ףאו יברה לצא ,זא הפיח תייריע שאר ,לארוג הירא רמ רקיב ג"משת תנשב
לצא רקבל עיגה בוש (103 'מע 'תוקדצ ערוז') ח"משת ןוויס שדוחב .הכורא העש הכשמנש
:יברה זא ול רמא ראשה ןיב .'הווצמ לש תוחילש'ה תקולח ךלהמב - יברה

לכו ףוגה לכ תא גיהנהל אוה שארה לש דיקפתה .הפיח לש ריעה שאר התא
וילא רשקבש רעונ ףסוותהשכ דחוימבו - םיבשות םש ופסוותהשכ .ולש םירביאה
ךתוירחא וז - 'הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג וכרד יפ-לע רענל ךונח' רמאנ
התאו הפיחב התע םירג םהשכ המכו-המכ-תחא-לע ,וניקזיש ןמזה לע םג ךתוכזו
.ריעה שאר

תיפרגומדה היעבל ןורתיפ

ךשמ הז תתחופו תכלוה תליאב ללכב תידוהיה היסולכואה רשא ודובכל עודי חטב
.(רתויו שילש הווהמ רבכ התע איהו .ךפיהל - תיברעה היסולכואהו) םינש המכ
.תליא סוסיבל תוימשרה תוינכתהו ,ינוחטבה הכרע תורמל - והזו

יתדה ךוניחה ינקסעמ דחאל (הפק-דפק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') מ"שת תנשב יברה בתכ ךכ -
.םילשוריב

:(תליאב ןולמה-יתב תודחאתה ר"ויל) יברה רמא תרחא תונמדזהב

לכ םע רשקב תדמוע איהש ונייה ,ףוחה ריע תאז ,תליא יניינע לכב הבר החלצה
םוקמ לכב לארשי תרות לכ ץיפהל הז רשק לצנל ,אופא ,ךירצ .ולוכ םלועה
.םשל עיגהל םילוכיש םלועב

ותכרב ןתונ 'ה

הרות ינינעב ףיסות הלהנההשכ דוחיבו ,שדוקה-ץראב ריע תוכז לודגו ,ןויצה לע ריכזא"
הינתנ ריעה רבזג תאמ (א"שנת רדאב ד"כ םוימ) סקפ לע הנעמב יברה בתכ- "ריעבש תווצמו
תועצמאב הרבעוה סקפה .ריעה לש השקה יסנניפה הבצמ לע חוויד ובש ,גיטסול 'יחיש דוד
.אפלוו 'יחיש לדנעמ-םחנמ ברה ,הינתנב חילשה

שוריפה 'הינתנ'" :ריעה בשותל יברה רמוא (113 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת רייאב ד"יב
."םוקמה םש הז ;םש ותכרב ןתונ ה"בקהש

"לארשי ינבל קרו ךא"

בישה (ןסינ א"י לגרל) ה"משת תנשב אתא-תיירקמ רוביצ ישיא יברה לא ורגישש בתכמל הנעמב
:(טכש 'מע 'שדוקה ץראל תוחילשה') ה"משת ןסינב ד"יב

.לארשיב םאו ריע םריע היהתש דחוימבו - םהיניינע לכב החלצהלו ...

ערוז' - א"שנת'ה בא-םחנמב ז"י) םיוב באז רמ רבעשל תג-תירק תייריע שאר תא ךריב ךכו
:(112 'מע 'תוקדצ

םינפל התיה תג .לארשיב םאו ריע ,הלודג היירק - היירקה היהתש ןוצר-יהי
ינבל קרו ךא ךיישה ןיינע והזש השגדהב וישכע היהי יזא ,םיתשלפ לש ריע
.לארשי

ביבא-לתב 'ךוניחה םוי'

חור תחנ םרג רבדה .יברה דובכל 'ךוניחה םוי' לע ופי ביבא לת תיריע הזירכה מ"דשת תנשב
רפסמ יברה תוריכזממ לביק ,יקצילרג 'יחיש עשוהי-לאומש-ףסוי ברה ,ריעב חילשהו יברל בר
.ןוכנל אצמי רשא ימל םרסומל הווטצנו תופטעמ ןכו תורגיא

עבקנש 'ךוניחה םוי'ב רושקה רמוח ןכו הייריעל דחוימ בתכמ תוריכזמה הרגיש ליבקמב
.תירבה-תוצראב

הנמאנ הירק

:יברה בתוכ (פר-טער 'מע ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') ט"כשת תנשב תוחילסה ימיב

...ידובע גבלא דוד רמ םשארבו ,יכאלמ-תיירק תימוקמה הצעומה ירבח דובכל

יכאלמ-תיירק לש תימוקמה הצעומה רבח רותב םהמ דחא לכ רשא ןוצר יהיו
םאו ריעו הנמאנ היירק יכאלמ-תיירק היהתש םדיקפתב וחילצי דחי םלוכו
דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת רשא ץרא ,לארשי -ץראב לארשיב
- "הנש תירחא

."ויחיש םתיב ינב םע םהמ דחאו דחא לכל" הבוט הנש ילוחיאב יברה םתוח ובתכמ תא

"תוחוכ הלעמלמ ול םינתונ"

'ךלמ שדקמ') תחא הנשב הכז בצק השמ רמ ,(הנידמה אישנ םויכו) דיקפתב וירחא שמישש ימ
:ראשה ןיב ,בתכנ ובו יברהמ ישיא בתכמל (אפר 'מע םש

,רוביצה לע הנוממל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,תיטרפ החגשהב לכהש ןוויכ
,תדחוימ תוכז םג הז םע דחיבו ,םידחוימ תוחוכ הלעמלמ ול םינתונ יאדו
תצפהל ויתונורשכו ויתוחוכ לצניש ןוצר-יהיו .בוט יכה דצה לע ודיקפת אלמל
,םירומא םירבדה דחאו דחא לכב םאש ,תמא תרותו םייח תרות ,ונתרות יניינע
דימת רשא ץרא ,השודקה ונצרא ירעמ תחאב הצעומה שאר אוהש ימב המכ-תחא-לע
.הנשה תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע

תוברת תומחלמ ילב

רשאכש יברה ריבסמ (דפר-בפר 'מע ד ךרכ 'ךלמ שדקמ' - מ"שת לולאב ד"כ) ףסונ ךורא בתכמב
- יכאלמ-תיירקב בשייתהל 'וכו םישדח םילועמ שקיב

,עמשמ יתרת בושיי ,םש בשיתהל ,רומאכ ,ויה הזב יתנווכו ינוצרש ןבומ ירה
אוה הזל דוסיה רשא ,םוקמה סוסיבו בושייב לועפלו ןיינעתהל םגו ,וטושפכ
אלש אטישפו .םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד רשא ,הרותהו םולשה
תרמוא תאז :תוברת לש תומחלמ אל םגו ,תומחלמ םש להנל - ללכ יתנווכתה
םורגיו איבי אלש ...'וכו תורגתהל םוקמ היהי אלש ןפואב תובשייתהל יתנווכ
.ובשייתי ובש םוקמהב תוברת תמחלמל ללכ

'שאר'כ ,('יש רמ ונייה) תימוקמה הצעומה שארש" הקזח הווקתב הז ובתכמ תא םייסמ יברה
יכה ןפואב בצמה לכ רותפל לוכיש יאדוובו וריעב ותעפשה לצני ,ףוגה ירביא לכ לע עיפשמה
לע יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ רמאנש ,הרות(ה) אלא בוט ןיא ל"ז ונימכח שוריפכו ,בוט
."ובוזעת

"םייתאמ הצור"

לבקל הכזו יכאלמ-תיירק תצעומ שאר דיקפתב ןכ םג ךכ-רחא שמישש ,ונונו 'יחיש ףסוי רמל
:ןושלה הזב (107 'מע 'תוקדצ ערוז') נ"שת רדאב ח"כ םויב יברה הדוה ,יברהמ םיבתכמ המכ

ל"ז ונימכח רמאמ ךב םייוקיש ןוצר-יהיו ,רבעב תישעש המ לכ רובע הבר הדות
תא לבקמ אוהשכו ,'םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ'ש םיימשג םיניינעל עגונב
לכל עגונבו ךילא סחיב םג ךכ היהיש .הככ םימעפ עברא הצור אוה םיילפכה
ףסונ רלוד ול ףיסוה יברה ."שדוקה ץראב םידוהיה לכל עגונבו ,ולא םיניינע
."'ה תכרבב הפסוה רובע" :רמאותודיסחה ינייעממ


יתוקוחב תשרפ


(ד,וכ) הלובי ץראה הנתנו

.ןוצר ןושלמ - "ץרא"

ןוצר רדגב וראשייש םהל רוסא 'ה תדובעב םיבוטה תונוצרה - "הלובי ץראה הנתנו"
.לעופב השעמב םהיתוריפ תא תתל םהילע אלא ,דבלב הנווכבו
(511 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקיל)


(ו,וכ) ץראב םולש יתתנו

(וטק ג"ח רהוז) אמלעד אמלש ,אתיבד אמלש ,אעראד אמלש

?"אמלעד אמלש"ו "אתיבד אמלש" םג ונקוספב רהוזה אצמ ןכיה

."אעראד אמלש" ונייה - "ץראב םולש יתתנו"

."אתיבד אמלש" - "דירחמ ןיאו םתבכשו"

ורבעי אל ,ולוכ םלועב םולש היהיש ןוויכמ ."אמלעד אמלש" - "םכצראב רובעת אל ברחו"
.(י"שר האר) לארשי-ץרא ךרד המחלמל תוסייג
(ב"משת יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

הרוצה תרבגה ידי-לע ,הרוצל רמוחה ןיב םולש תנכשה - איה "םולש" לש תימינפה תועמשמה
.םיבלש השולש שי וז הדובעב .רמוחה לע

ץרא" ארקנש ,ידוהיה תא הרישכמה ,"ינא הדומ" תרימא אוה ןושארה בלשה - "אעראד אמלש"
.םויה תדובעל (ג יכאלמ) "ץפח

,(הליפתה רחאל עובקל שיש הרותב רועישהו) תירחש תליפת האב ןכמ רחאל - "אתיבד אמלש"
.ינחורה "ותיב" תא םדאה הנוב הבש

ךוכיזו רוריב לש הדובעה הליחתמ םלועה לא האיציהו הליפתה םויס םע - "אמלעד אמלש"
.ץרא-ךרדהו רחסמה יקסע ךותב ותליפתב שיגרהש השודקה תכשמה ונייה ,םלועה
(ג"משת יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(בי,וכ) םככותב יתכלהתהו

יקולא רוא תדרוהו תכשמה (א :אובל-דיתעל ויהיש "ךוליה" יגוס ינשל זמור "יתכלהתהו"
.יקולאה רואב ותוללכתהו םלועה תאלעה (ב ,םלועב

הזל הז םברקל רשפא אולה ;העקבב ינשהו רה לע דמוע דחאש םישנא ינשל ?המוד רבדה המל
.הלעמל הלעי ןותחתהש ידי-לע ןהו הטמל דריי ןוילעהש ידי-לע ןה

,תאז תמועל .הלענו בר רוא ךשמנש ונייהד ,רואה תומילשב אוה "הכשמה" לש ןורתיה
ןפואב ילכב ספתנו טלקנ ךשמנש (טעומה) רואהש ,ילכה תומילשב אוה "האלעה" לש ןורתיה
רתויב םילענה םייוליגה זא ולגתי - תוניחבה יתש וגזמתיו ורבחתי אובל-דיתעל .ימינפ
.תידוסיו תימינפ הטילקב םילכב וטלקיי םהו
(זכ 'מע םירבד הרות-יטוקיל)

תובא יקרפ


וינפל םייפא-ךרא המכ


,וינפל םייפא ךרא המכ עידוהל ,חנ דעו םדאמ תורוד הרשע
ימ תא םהילע איבהש דע ןיאבו ןיסיעכמ ויה תורודה לכש
םייפא ךרא המכ עידוהל םהרבא דעו חנמ תורוד הרשע .לובמה
םהרבא אבש דע ןיאבו ןיסיעכמ ויה תורודה לכש ,וינפל
םלוכ רכש לביקו וניבא


ךיראהש המתת לא התא ףא - וינפל םייפא ךרא המכ עידוהל :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ
,חנ דעו םדאמש תורודל ךיראה רתויש ,וינבב ןידבעתשמ ןהש וללה םינשה לכ םיבכוכ ידבועל
ושעיש יואר היהש המ דגנכ םיבוט םישעמ השע - םלוכ רכש וילע לביקו .ופטשנ ךכ-רחאו
ךכ ,םלוכ דגנכ הזה-םלועב תווצמ לוע וילע לטנש ומכו ,ותוכזב םלוכ ולוצנ ךכיפל ,םלוכ
.םלוכ דגנכ רכש אבה-םלועב לביק

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

ןמ ערפיהל" (א .תורמאמ הרשעב םלועה תאירבל םימעט ינש אנתה טריפ תמדוקה הנשמב
ונתנשמו ."םלועה תא ןימייקמש םיקידצל בוט רכש ןתילו" (ב ,"םלועה תא ןידבאמש םיעשרה
ה"בקהו ,םלועה תא ודביאש םיעשר ויה חנ דע םדאמ תורודה (א :ולא םיניינע ינשב הכישממ
םהרבא לבא ,ןיאבו ןיסיעכמ ויה םהרבא דע חנמ תורודה םג (ב .לובמה ימב םהמ ערפנ
םהרבאו "םלוכ רכש" היה ןכלו ,ול ומדקש תורודב םג םויק לעפ אוה ,םלועה תא "םייק"
.הז רכש לביק

אלו םהרבא דעו חנמש תורודב קר "םויק" לועפל רשפא היה עודמ :ןבומ וניא ןיידע לבא
?חנ דעו םדאמש הלאב

ולא םירבד .ללכ בוט םהב ןיאו רומג ער םהש םירבד (א .ער יגוס ינש םנשי :רואיבהו
םהב שי ךא ,יולג בוט םהב ןיאש םירבד (ב ."ןתרהט יהוז ןתריבש" תניחב ,דבאל םיכירצ
םתוא םיכפהמש הז ידי-לע ,םתוא םימייקמש דע קסעתהל שי ולא םירבד םע .בוט לש ץוצינ
.בוטל ערמ

ה"בקה איבה ןכלו ,םלועה תא דבאמה ,רומג ער היה חנ דע תורודה לש ערה :ןדיד-ןודינבו
וכפהל רשפאש הזכ היה םהרבא דע תורודה לש ערה ןכ-ןיאש-המ ;לילכ וחמנו לובמה תא םהילע
.םלוכ רכש לבק זא ,תורודה תרשע לכ םילשהו ןקיתו םלועה תא "םייק"ו םהרבא אבשכו ,בוטל

יתלב םיניינעב עוקש םדאשכ .םדאה תדובעב - "ןטק םלוע"ב םג ןנשי ולא תופוקת יתשו
רמאל ובבלב ךרבתי"ש רשפא ירה ,"ול בוט" ןכ יפ לע ףאו םימלש "םימי הרשע" ךשמב םייוצר
ה"בקהש םושמ קר איה רבדה תביסש ,אנתה רמא ןכלו ."ךלא יביל תורירשב יכ יל היהי םולש
איבה"ד הדובעה תויהל הכירצ ,ןכש ןוויכמו .בוצקה ןמזה תולככ קספיי הזו םייפא ךרא
.םייוצר יתלבה םיניינעה לילכ לטבלו תוחמל :רמולכ ,"לובמה ימ תא םהילע

ךשמב לועפל וילע היהש םיבוטה םיניינעה םירסח ירהד ,ןיידע הקיפסמ הניא וז הדובע לבא
םילשהלו ןקתל ,ארוהנל אכושח אכפהתאד הדובעה םג תויהל הכירצ ןכלו ;ולא "םימי הרשע"
.םלוכ רכש לבקיש דעו ,םתוא "םייק"לו םימדוקה םימיב ריסחהש המ
(הגומ יתלב - ז"לשת תקוח תשרפ תבש תחישמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


עברא ,שדוח-שארב הרות-רפס תרזחה
תבשב 'תונתבער' ,תוכימשב תופנכ
"ןיתדח" תביתו

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

"ןויצל אבו" "ירשא" תרימא ינפל

שקבא ,(18 'מע זנת ןויליג) אשונב 'רוריב'ה םוסריפ תובקעב תכרעמל ועיגהש תולאש רואל
יאדוובו] ןויצל אבו ירשא םירמוא ךכ-רחאו" בותכ ז"הומדא רודיסב :ןיינעה תא ריהבהל
ךכו .םידיסחהו דרפס גהנמכ ,"לכיהל הרות-רפסה ןיסינכמו ,[זא קרו ,ארימג דע - הנווכה
.םינשה לכ םוקמ לכב וגהנ

ינפל "ןויצל אבו" תא םר לוקב ץ"שה םייס אל - יל ורסמש יפכ - םיבר תומוקמב ,המ םושמ
ןיא ירהש ,[...ץ"ש ןיא ירה - םיחרכומ אלשכ ונלצאו] ךרוצ הזב ואר אלש ינפמ ילוא .ןכ
אבו תא םייס אל תמאב (וקלח וא) רוביצהש ,התיה לעופב האצותה לבא .דימ שידק םירמוא
.(?'וכו "וללהי" יקוספ םע עצמאב קיספהל המלו - הרות-רפסה תרזחה ירחא קר אלא) ןויצל

,"ןויצל אבו ,ירשא" תרימא ינפל הרות-רפסה תא םיריזחמש אוה ח"משת תנשמ שודיחהו
לע יתרעה רבכו .(םתרימא תא ליחתהל קיפסה והשימ םייתניבש ןכתיי יכ םא) זנכשא גהנמכ
.רומאה 'רוריב'ה ןד הז לעו .21 הרעה 17 'מע ,'תורשקתה' לש י"בר ןויליגב הז

?םיליעמהו תוצלוחה ינוראווצבו תוכימשב הניפ לגעל םאה

הרוהש ומכ (רמצמ ןניאש הלא םג) תוכימשב תחא ןרק םילגעמ ןיא המ ינפמ םיהמת םיבר
310-311 'מע ליגרה ע"ושה ףוסב ,םישובלמ ה"ד] ומצע ףיעס ותואב ךא .ורודיסב ז"הומדא
,םיילושב וא] םינוראווצב תחא ןרק םג לגעל ךירצש עיפומ [ז"טרת 'מע השדחה הרודהמבו
תורמל ,םיליעמו תוצלוח לש [ש"ייע ,ךכ עיצה ןכלו הלעמל לגעל לבוקמ היה ונמזב לבא
.גוהנ וניא הז םגו ,םינפלמ ןה תופנכה עברא לכ םהבש

,ד"בח -רפכב ללוכה שאר ,ל"ז ןהכה יבצ-םהרבא 'ר ח"הרה ג"הרה ר"ומ ונל רפיס ותעשב
םימימת -יכמות תבישיב תוימשגה לע יארחא היהש ,ה"ע ןלפק רזעילא 'ר ח"הרהש
תופנכ עברא תלעב הכימשב םינשי םירוחב הארשכו ,רתויב הז לע דיפקמ היה ,שטיוואבוילב
םירהזנ וניאר אלו ונעמש אל הז רופיס דבלמ לבא .תאז ונקתיש תנמ-לע םתנשמ םציקמ היה
סרטנוק דמח-ידשבו ,זל ס"וס מ"וח ך"ש) היאר "וניאר אל" יווה ,ליגרו הווהה רבדבו .ךכב
היארל םיקוקז םניאש "םוי לכב םישעמ"כ אוה ןאכ - וזמ הריתיו ,(זע תוא 'ל 'עמ םיללכה
.(נ"שו ע תוא ה"לס תוכרבד ו"פ ש"ארה לע ט"וי ינדעמבו א,דמ הכוס) ללכ

רשקב ןהו ,םיליעמ טרפבו ,תוצלוחל רשקב ןה - יברה גהנ ךיא אוהד ןאמל עודי ילוא
?ודרשמב הלילב ראשנשכ םינפ-לכ-לע ,תוכימשל

?'תונתבער' ןיד לילכ לטב תבשב םאה

וניבר ע"ושב ,י"בה] ע"ושב הכלהל אבוהו ,(ו"פ) הבר ץרא ךרד תכסמבו (ב,הכ) הציב 'מגב
לכא םאו ,וילעמ אלא ושארמ לצב וא םוש לכאי אל" :ט"ס עק 'יס ח"וא [הז ןמיסל וניכז אל
תבשבו" :(מק 'יס תבש) הדוגא רפסמ הז לע איבה (די ק"ס) םש א"גמבו ."ןתבער הז ירה
,(ד"ס זסק 'יסבו ,ג"ס םש וניבר ע"ושבו) ב"ס דער 'יסל הזל ןייצמו "ושארמ לוכאל ליחתי
-ראבב ןייוצמכ ורוקמו) "הדועסה לכל קיפסתש הלודג הסורפ תבשב עוצבל הווצמ" :אתיא םש
,רתיהל קר אל אוה שוריפה הרואכלו .(י"שריפו ב,זיק תבשו ב,טל תוכרבמ ,רתא לע הלוגה
השוע וניאש ןוויכש ,הלודג הסורפ תעיצבל רשקב םש ארמגה ירבדכו ,רבדב הווצמ שיש אלא
.ןתבערכ הארנ וניא ,דבלב תבש דובכל אלא לוחב תאז

הארנ הזבש קר ורמא הלודג הסורפ תעיצבב ירהש ,הזמ הז ןידמל ךיא ןויע ךירצ םנמא
.שממ ןתבער אוהש רמאנ (הליכאה ףוגב רבודמש ןוויכ) ושארמ לצב תליכאב לבא ,ןתבערכ
תונתבער רדגב אוהש המ לכ תושעל "הווצמ" וז היהת הז-יפ-לע הרואכלש ,רוריב ךירצ ללכבו
הנממ סוגנלו הציבכ הסורפ זוחאל :עק 'יסב רדסה יפל הלילשל רכזנה לכ ומכ ,תבש תדועסב
תוסג תועימג" ו ס"וס וניבר ע"ושב צק 'יס האר ,שודיק לש קר אל) וסוכ תותשל ;(ז"ס)
;(ט"ס א"מר ,ויטרפ ושרפתנ אל) תונתבער ךרד לוכאל ;(ח"ס) תחא-תבב ("הווצמ בוביח םושמ
.(םש) היינשה ודיב ונממ שולתלו ודיב לכאמה זוחאלו

אבומ ,(םדאל קר אלו) גנוע היהי תבשלש ונייה - "תבש גנוע" תויהל ךירצש הממ ריעהלו
.מ"כבו ח"הע סרטנוקב הארו .(אי ק"ס זש 'יס םייחה ףכב ןמסנהב ע"לי) ה"לשהמ ינמודמכ
.רדהל ןיא ב"ויכבש ונלצא רסמנש הממ ללכב ןדידל ןכו

'ןיתדח' תבית

,דסק 'מע בי ךרכ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ספדנש ,ב"שת רייאב ט"כ םוימ בתכמב
:הנעמ עיפומ

הרות' רודיסב אוה קייודמה חסונה הנה ,ןיתדח תבית תרימא תודואו ...ובתכמ לע הנעמב"
."'רוא

יתיסינ .םירומא םירבד המב עיצהל וא ריבסהלו ,הזל סחייתהל ןוכנל אצמ אל ל"ומהש לבח
טויפב (ב .'אנווגכ'ב (א :תומוקמ ינשב קר םש תאצמנ וז הבית הרואכלו ,רודיסב קודבל
."ןיתמשנ דבעמל" זורחבו "ןיתקע ףא ןיחווצ" זורחב ,'ןיחבשב רמזא'

וז הביתב 'דה ,דועו לוכשא תאצוה 'ץ"בעי רודיס'ב ןכו 'תוליפתה רצוא' רודיסב הנהו
ןכאו .חתפב םהינשב תדקונמ איה 'רוא הרות' רודיסב וליאו ,אבשב תומוקמה ינשב תדקונמ
,א"ע א"מר ףד רוא-הרות רודיס) 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ רודיסמ 'ןשיה רודיסל תוהגה'ב
שיר המר ףד םש ,רודיסה לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגהב ש"מכ ןקזה ר"ומדא ק"יכמ וקתענש
.חתפב ת"ילדה - "ןיתדח" אנווגכב ןקותמ (א"ע

תדקונמ [חכר 'מע ז ךרכ יברה לש ק"גאב ,'קייודמ' ארקנה] 'רעבוטסור'ה רודיסב ,בגאו
,הז רודיסד תמדוקה האצוההמ יוניש הזב שי הנהו .אבשב טויפבו ,חתפב 'אנווגכ'ב וז 'ד
ומכ חתפל הנתשנו 'אנווגכ'ב ןקות ח"ערת תנש תאצוהב וליאו ,אבשב םהינשב ספדנ הבש
ח"הרה ,הנש התואבש הספדהה לע יארחאהש המב קר - םש קוידה רשפ הזו .'רוא הרות' רודיסב
רמזא'ב םג םש ןקית אלש המו .ב"שרוהמ ר"ומדאמ םיבר םירבד לאש ,ןילסיז לדיא-ןמלז 'ר
הלאשל אמייק אל ןכלו ,ורמואל ללכ וגהנ אל םימדוקה תורודב ש"נאש ןוויכמ והז ,'ןיחבשב
.ןיישדנומ 'יחיש עשוהי 'ר ח"הרה יל רסמ ךכ - ללכ םינוקיתלו םיקוידלו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ב"כ


ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע (החכותה תאירק הבש) 'ישילש' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ - ןכמ רחאל .1הירחאלו הינפל ךרבמו ,('וכו 'דומעי'

ץוח) האירקה תא בטיה להקה עמשיש ןפואב ךא ,ךומנ לוקב החכותה יקוספ תא םיארוק
(דמ,וכ) "תאז םג ףאו" קוספב .(ליגר לוקב ארקנה - במ,וכ - "יתירב תא יתרכזו" קוספהמ
.2ליגר לוקב אורקל םירזוח

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
(יריצב 'ז "קזחתנו") "קזחתנו קזח קזח"3 :הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה
.4

.תודעוותה םוי

לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב"
תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ ,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה
לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב
דומילב ףיסוהל ,תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה
,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו ,(רודיהב תווצמה םויקו הרותה
.5"...(הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע

.ה קרפ - תובא-יקרפ

.5*אוהש-תומכ 'ה םש תא םירמוא ןיא "השע 'ה תקדצ" :ח"י הנשמב

ישיש םוי
רייאב ח"כ


.6'שדוח רחמ' לשו רבדמב תשרפ לש - תורטפהה יתש תא םיארוק ת"ומש השרפה תאירקב

םינתונש תופוקב שדוחה ךשמב ףסאתמה תא תונוש תוקדצל םיקלחמ שדוח-שאר ברעב ,ללכ ךרדב
.8םויה תאז תושעל שי ,הארנכ ,שדוחה .7תוליפתה (ירחא וא) ינפל ןהב.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (1

חספ ןיב' 'סב ואבוה ,דועו ד"ס חע 'יס ע"וש רוציק ,ז"ס חכת 'יס ח"רפה תעדכ ,גוהנל םיליגר ןכ (2
םר לוקב ןארק ל"זיראהש תונווכה רעשו ח"עפמ םש אבומכ אלו ,םיזנכשאה גהנמכ ,ךליאו ד"נס ד"פ 'תועובשל
.םידרפסה גהנמכ

ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה-ןחלוש 'סב ש"מכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול .םש םיגהנמה-רפס (3
םג [אלא ,וכרבמ להקה קר אל]ו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ" :םעטהו .קספה
רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה ונלש אחסונ יכ ,[להקל תאז] רמוא [הלועה] אוה
.חצש-ו חפש תונויליג ,אתשה 'תורשקתה'ב הז רודמבו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ

א"מרב ,(אעק 'מע ג"כשת םילשורי תרודהמב) תבש לש הרותה תאירק רדס ,םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ צ"הרהל םייח-תוחרואבו טלק ס"וס ח"וא

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (5

'עה 14 'מע זטת ןויליגו 17 'מע חער ןויליג 'תורשקתה' האר - קוספ יצח קר אוהש ןוויכ ,יברה םשב (*5
.5

.2 הרעה חנת ןויליגב הז רודמב אבומה הארו .25 'מע םיגהנמה-רפס (6

.77 'מע םיגהנמה-רפס (7

.דועו ,דכש 'מע ד"יח ק"גא האר (8

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il