- ב"סת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה רייאב ח"כ * רבדמב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


!הרות דבלמ רבד םוש ומלועב ןיא


עודמו םתוממורו םתלעמ אישל לארשי-ינב ועיגה הרות-ןתמב
"רבדמב" תשרפ הרותב םיארוק תועובשה גח ינפלש תבשב אופא
,בוטה תילכת אוה ה"בקהש ןוויכ * ?יוצר-יתלב םוקמ אוהש
האנש הדרי" לארשיל הרותה תניתנמ האצותכש ןכתיי ךיא
תחישמ * ?הרותה תלבקל היוארה הנכהה תמאב יהמ * ?"םלועל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


תשרפ איה עובשה תשרפו ,"ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה גח ינפלש תבשה איה וז תבש
ןיפיסומ םינש המכבש אלא ,1תועובשה גח ינפל רבדמב תשרפ ןירוק םלועלש עודיכ - רבדמב
.3תועובשה גח ינפל (רבדמב רפסב איה ףאש) 2אשנ תשרפ םג ןירוקו

הרות-ןתמל תכיישה השרפה ,הרואכלד - 4הרות ןתמל רבדמב תשרפד תוכיישהו רשקה ראבל שיו
:יכ ,רבדמב תשרפ אלו אשנ תשרפ איה

הרות-ןתמב (רקיעב) השענ הז ןיינעש ,5לארשי-ינבד תואשנתההו תוממורה לע הרומ - "אשנ"
תוממורה ,"ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב רשא" :הרותה תכרב חסונב שגדומכ ,
,6םתס קר אלו ,הרותה םהל ןתנו םימעה לכמ ה"בקה רחב אקווד םהבש לארשי-ינבד תואשנתההו
.ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,(ה"בקה לש) ולש הרותה ,"ותרות (תא ול ןתנ)" אלא

בושיי םוקמ וניא רבדמ ירהש - (הרואכל) יוצר יתלב בצמו ןיינע לע הרומ "רבדמב" וליאו
.(8"העורז אל ץרא") תונליאו האובת חימצמ וניאש דעו ,(7"םש םדא בשי אל") םדא-ינב
םש לע "יניס" ארקנ ,'וכ םיחרפו תונליא וב וחמצ אלש ךכל ףסונש - 9"יניס רבדמב" טרפבו
ךפיה) יוצר-יתלב ןיינע םע רושקש ,ונייה ,10"וילע םלוע(ה תומוא)ל האנש הדריש"
.(הבהאה

וניא הרואכלד - "וילע םלועל האנש הדריש" ,"יניס (רבדמב)"ד שוריפהב ןיבהל ךירצ םגו
ןיינעל םורגת ה"בקה לש ותרות תניתנש ןכתיי ךיא - בוטה תילכת אוה ה"בקהש ןוויכ :ןבומ
?דסחהו בוטה ךפיה אוהש

:המדקהבו - הזב רואיבה רמול שיו

יניינעש ידכ ,םלועה יניינע לכמ ותעד הנפי םדאהש - הרותה דומילב םיירקיעה םיאנתהמ
.יוארכ הרותב קוסעל לכוי הז ידי-לעו ,הרותה דומילמ והולבלביו והועירפי אל םלועה

םג (אלא ,הרותל םיכייש םניאש םלועה יניינעמ קר אל) ותעד תונפל ךירצש - הזמ הריתיו
"דמלל" ,םא יכ ,(ומצעל דומיל) "דומלל"ד ללכב םניאש ,אלא ,הרותל םיכיישה םיניינעמ
-לכמ ,11"דמללו דומלל"ד ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש יפ-לע-ףא ירהש - (םירחאל)
הדבועה םצעש ,ךכ ידכ דעו .םירחאל הדמלל לוכי וניא ומצעל הרות דמולש העש התואב םוקמ
םישורדה הקמעהו ןויעל העירפמו תלבלבמ ,םדא-ינב יוביר טרפבו ,םדא -ינב תרבחב אצמנש
.הרותה דומילל

הרותה יניינע לכמ ותעד תונפל ךירצ אפוג ("דומלל") הרותה דומילבש אלא דוע אלו
םע רושק הרותב יטרפ ןיינע לכש יפ-לע-ףא ,ירהש - התע דמולש יטרפה ןיינעהב קמעתהלו
יניינע ראשד הגשהו הנבהב ףסותינ ודי-לעש ,הרותה יקלחו יניינע לכל דעו םיניינע יוביר
םצעהו ,(14"דחא ןיינע") 13"תחא הרות" איה הלוכ הרותה לכש ןוויכ ,12הרותה יקלחו
ותעד תונפל ךירצ דומילה תלחתהב ,םוקמ-לכמ ,16ולוכב 15ספות התא ותצקמב ספות התאשכ
.הז יטרפ ןיינע דומילב קר קוסעלו הרותה יניינע לכמ

רבדמב ,רבדמב תשרפ - "ונתרות ןתמ ןמז" ינפלש תבשב ןירוקש השרפב שגדומ ל"נה לכו
:9יניס

ןיא ,םיחמצו תונליא ,םייח ילעב וב ןיאו ,םדא-ינב בושי םוקמ וניאש ןוויכ - "רבדמ"
.תומילשב הרותה דומילל עירפהלו לבלבל םילוכיש םירבד וב

וב ןיא לעופבש דבלב וז אלש - "וילע םלועל האנש הדריש" ,"יניס רבדמ"ב רתוי שגדומו
לובסל לוכי וניאש ,םלועה יניינעל האנשה שיגדמש ,הזמ הריתי אלא ,םלועה יניינע
ןוויכ - 18"רוא הרות" תארקנש הרותה ךפיה ,17םלעה ןושלמ "םלוע" - םלועה יניינע
.הרותה דומילל םיעירפמו םילבלבמ םלועה יניינעש

- ("דומלל") ומצעל דומילה תעב עירפמ ("דמלל") םירחאל דומילה םגש רומאה יפ-לעו
ריאהל רוא אל ,ונייה ,הרותד ימצעה רואהל איה (ןאכ) "רוא הרות"ב הנווכהש ,ןבומ
יכ ,וב אצמנש םוקמה (אליממ ךרדב) ראומ השענ ודי-לעש וליפא וא ,("ריאהל רנ") םירחאל
."רוא הרות" איה (התעפשהו התלועפל תוכיישב אלש) המצע הרותה לש התואיצמש ,םא

ןפוא שיגדהל - וניתרות ןתמ ןמז ינפלש תבשב רבדמב תשרפ תאירקד ןכותה ןבומ הז-יפ-לעו
רבד םוש ומלועב ןיאש ,ךכ ,םלועבש םיניינעה לכמ ותעד תונפל ךירצש הרותה תלבקל הנכהה
,(הרותה יניינע ראשב ומצעב ודומיל וא ,םירחאל דומילה אל םג) דמולש הרותה דבלמ
.הרותה הנתינ וילעש םוקמה ותויה תלוז רבד םוש וב ןיאש "יניס רבדמ" תמגודב

וניא רקפה רבדמכ ומצע השוע וניאש ימ לכ" ,19שרדמה ירבדב שוריפה םג והזש רמול שיו
רבדמ"ד בצמו דמעמב תויהל ךירצש - "יניס רבדמב רמאנ ךכל ,הרותהו המכחה תא תונקל לוכי
הרותה דומילל לבלבמה רבד םוש ןיא ,אלימבו ,הרותה דבלמ רבד םוש וב ןיאש ,"רקפה
.20תומילשב

21שדוחב" הרות -ןתמד השרפה תלחתהב בותכש המ יפ-לע - רתוי קמועב ןיינעה רואיבו
:"יניס רבדמ ואב הזה םויב 'וג ישילשה

איה המצע הרותהש ןוויכ ,השולש רפסמל הרות-ןתמד תוכיישה שיגדמ - "ישילשה שדוחב"
.22"יאתילת ןאירוא" - השולש רפסמב

'ג לע יאקש ,"יאתילת ןאירוא"ד 23טושפה שוריפה לע ףסונ) הזב םיירקיעה םיניינעהמו
ןתמ) הרותה ןתונ :םה הרותד םיניינעה תשולשש - 24םיבותכו םיאיבנ הרות ,הרותה יקלח
.המצע הרותו (לארשי ידי-לע הרותה תלבק) הרותה ילבקמ ,(ה"בקה ידי-לע הרות

ךשמהבש ,רמול שי ,הרותה דומיל דבלמ רבד םוש ןיאש שיגדמ "יניס רבדמ"ש רומאה יפ-לעו
םוש ןיאש ,"יניס רבדמ") הרותה לש הדוחייש זמורמ "יניס רבדמ 'וג ישילשה שדוחב" בותכה
,הרות ןתמד ("ישילשה שדוחב") םיניינעה תשולשל סחיב םג אוה (הרותה דומיל דבלמ רבד
הרות ןתמ) הרותל עגונב םיטרפ םה הרותה תלבקו הרות ןתמש - המצע הרותו הרותה תלבק
25"תחא הרות" איהש ,המצע הרותה אוה רקיעהו .(הרותה ילבקמו הרותה תלבק ,הרותה ןתונו
.("הדיחי" םע רושק "תחא"ש 28תופסותב אתיאדכ) 27"הדיחי הרות"ל דעו ,(26השולש אלו)

סחיב םג ומצעלשכ הרותה דומילבש דחוימה ןיינעה שיגדמ "יניס רבדמ"ש - ןיינעה תדוקנו
;"ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב"ש ןיינעה םצע :ומכ] הרותבש םיניינעה ראשל
29אינתה רפסב ןקזה וניבר ראבמש יפכ ,[הזב-אצויכו ,םדאה תגהנה לע הרותה דומיל תלועפ
םגו ...ה"בקה לש ותמכחו ונוצר ולכשב ףיקמו ספותו גישמ"ש ,הרותה דומילד יוליעה לדוג
שממ םידחוימו םידחאל תויהל ...והומכ דוחיי ןיאש אלפנ דוחיי אוהו ,30םהב שבולמ ולכש
."הניפו דצ לכמ

לעש ,"אינת" - הנושארה הביתב ,אינתה רפס תלחתהב םג זמורמ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
.אינתה רפס ,ולוכ רפסה ארקנ המש

:המדקהבו

אתמשנ 32תארקנש ,הרותה תוימינפ ,31תודיסחה תרותד בתכבש הרות אוה אינתה רפסש ןוויכ
הרותב קוידה תמגודב ,קוידה תילכתב םה אינתה רפסבש םיניינעה לכש ,ןבומ ,33אתיירואד
,"אינת" - רפסה לש ומש השענש דעו ,ותישארו ותלחתהב טרפבו ,הפ-לעבש הרות יבגל בתכבש
ומכ" תודיסח ישורד המכו המכב וניצמש יפכ ,35וניאישנ וניתובר ידי-לע 34הז םשב ארקנש
דעו ,36"יעיבר קלח"ו ,"ישילש קלח" ,"ינש קלח" ,"ןושאר קלחב" םיפיסומו ,"אינתב בותכש
בתכבש הרות תמגודב - (ןורחא סרטנוקל עגונב) "ישימח קלח" םג קדצ-חמצה ישורדב וניצמש
,37"הרות הנשמ" ארקנ ישימח רפסש ןוויכ ,םירפס העברא - םרקיעו ,םירפס השימח הב שיש
.38םינושאר םישמוחבש המ לכ ללוכו רזוחש

רפסהש דעו ,"אינת" תביתב חותפל ןקזה וניבר לש קוידה והמ :רבסהו רואיב שורד הרואכלו
בתוכש יפכ ,רפסה לש ונכותל ךייש וניא "אינת" םשהש יפ-לע-ףא - "אינת" ארקנ ולוכ
ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ 40קוספ לע דסוימ" 39"רעשה-ףד"ב ומצעב ןקזה וניבר
?"'וכ דואמ בורק אוה ךיא בטיה ראבל ,ותושעל ךבבלבו

יקוליחב היולת - "'וכ ותוא םיעיבשמ [הדנד ג"פסב] אינת"ב החיתפה :הזמ הריתיו
חותפל ןקזה וניבר קיידמ המל השקוי הז יפ-לעו ,תלבוקמה הסריגה הניאו ,ס"שב תואסריגה
ייונישב היולת וז הביתש העשב הב - רפסה לש ומש השענש דעו ,אקווד "אינת" תביתב
?תואסריגה

לבוקמה רואיבה לע ףסונ ירהש] "אינת"ד טושפה שוריפל םאתהב - הזב רואיבה רמול שיו
תוימינפד דומילה תוללכל תוכיישב "אינת" תביתב זמרה ךרד-לע םינושארה םידיסח םשב
ןיינעה שיגדמש - דומיל ןושלמ [וטושפכ "אינת"ד שוריפה (שארל לכלו) םג ונשי ,41הרותה
:הרותה דומילד

ידי-לע ,"'וכ דואמ בורק אוה ךיא בטיה ראבל" (רומאכ) אוה אינתה רפס לש ונכות
.'וכ ותאריו 'ה תבהא םיררועמה םירבדב תוננובתהה

,'ה תדובעל עגונב הז רפס דומילבש תלעותה דבלמש ןקזה וניבר שיגדמ רפסה תלחתהב ,םנמא
אבש ירקיע ןיינע ,הברדאו ,ףסונ ןיינע ונשי ,'וכ ותאריו 'ה תבהאל אובי הז ידי-לעש
םע דחאתמ םדאה לש ולכשש ,הרותה (תוימינפ) דומילד ןיינעה םצע ,"אינת" - רפסה תלחתהב
.אלפנ דוחייב ה"בקה לש ותמכוח

תדובעל עגונב דומילהד תלעותה לע ףסונ) הרותה דומילד ןיינעה שגדומו עגונ ךכ ידכ דעו
הזבש ,"אינת" םשב ארקנ (42ישימח קלח ףוסב ומויס דעו ותליחתמ) ולוכ רפסהש - ('ה
.ומצעלשכ הרותה דומילד הלעמה תשגדומ

:אינתה רפס דומילב תוקזחתהה רבד-לע ררועל שי הזל ךשמהבו

,הז ינפלש םינשב אינתה רפס ודמל רבכש ךכב םיקפתסמש ,םייתימא םידיסח ,םידיסח םנשי
םיקרפה אל המכו -המכ-תחא-לעו ,אינתה רפס אלו ,תודיסחב םישדח םיניינע םידמול ןכלו
,הפ-לעב הז םיעדוי יאדוובש ,שממ ותלחתהו ןושארה קרפל דע ,םימעפ המכ םודמלש םינושארה
.'וכ תוליגרה בורמ ,החכש לש תואיצמ ךייש אל הזבש ,"אינת" - הנושארה הביתל דעו

,תודיסחה תרותד בתכבש הרות ,אינתה רפס דומילב תוקזחתהה לע ררועל ךרוצ שי ,ןכלו
,'וכ המדקהה דומיל םג ללוכ ,"אינת" - רפסה תלחתהמו ,םינושארה םיקרפה דומיל םג ללוכ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנקת יפ-לע ,ת"תח ירועישב אינתה דומיל לע ףסונ הז לכו

םע (הרותה דומיל דבלמ רבד םוש ןיאש) "יניס רבדמב"ד ןיינעה רשקלו ףיסוהל שיו
שיר (43ארקמ לש וטושפ) י"שר שוריפב ראובמכ ,לארשי-ינב ןיינמ - רבדמב תשרפד ןכותה
:"העש לכ םתוא הנומוינפל ןתביח ךותמ"ש ונתשרפ

לארשי-ינבש 45אינתב ראובמכ - (44ףלא תואמ שש) אוביר םישיש אוה לארשי-ינבד ןיינמה
אוביר םישישל קלחתמ שרוש לכו ,םישרוש ןה"ש ,תויטרפ תומשנ אוביר םישישל םיקלחנ
רבדמב תשרפד הרטפהב בותכש ומכ ,ונממ הלעמל ןיאש יובירה תילכתל דעו ,"'וכ תוצוצינ
אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי ינב רפסמ היהו" (אובל-דיתעלד בצמו דמעמה תודוא)
.46"רפסי

-ישארב זמורמכ - הרותה םע םירושקש לארשי לש ןתביח תשגדומ אוביר םישישד ןיינמבו
.48לארשי-ינב אוביר םישיש דגנכ ,47"הרותל תויתוא אוביר םישיש שי" :"לארשי"ד תובית

אוה ןכ ,"תחא הרות" איה ירה ,תויתוא אוביר םישיש הב שיש תויה םעש ,הרותב ומכ :ןכלו
םע" םה ירה ,אוביר םישיש(ל דע ,םיטבש ב"י ,הרונמה ינק תעבש)ל םיקלחנש ףאש ,לארשיב
,51"דח אלוכ ה"בקו אתיירוא לארשי"ש דעו ,50"דחא 'הו "תחא הרות" םע רושקש ,49"דחא
.תומילשה תילכתב לארשי לש ןתביח תשגדומ הזבש

רמאנש "שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" 52קוספב םג זמורמ הז ןיינעש רמול שיו
,םוקמ-לכמ ,םיבר ןושל ,"םינהוכ תכלממ"ב ליחתמש ףאש - (53ןוויס 'בב) הרות-ןתמל הנכהכ
קר אל ,"יל ויהת םתאו" הז ינפל םידקמש אלא דוע אלו .דיחי ןושל ,"שודק יוגו" םייסמ
."יל ויהת"ד ןפואבו ,(דחא 'הל) "יל" םיכיישש - הזמ הריתי אלא ,דיחי ןושל "שודק יוג"
.54"אהי ותייווהב"

(הרות-ןתמ ןמז ינפלש תבשב ןירוקש יפכ) יניס רבדמב לארשי-ינב ןיינמד ןכותה םג והזו
םע םהלש תוכיישהו רשקהב תאטבתמ ("םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ") לארשי לש ןתביחש -
אתיירוא לארשי" ,רומאכ ,("יניס רבדמב") הרותה דבלמ רבד םוש םמלועב ןיאש ,הרותה
."דח אלוכ ה"בוקו

:"םלועל האנש הדריש" - םלועב םג לארשי םילעופ הז ןיינעו

לכ ...םדאה ינב לש םבילב ןתנ אוה םלועהש שוריפ" ,"םבילב ןתנ םלועה תא" 55ביתכ
ןה ,םלועה יניינעב ותדובע ידי-לע - 56"ולוכ םלועה לכ תא ןקתמ ...םדאב יולת םלועה
."בוט השע"ד ןפואב ןהו "ערמ רוס"ד ןפואב

דבלמ רבד םוש םמלועב ןיאש בצמו דמעמב םידמוע לארשי רשאכש ,ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו
"םלוע"ד םייוצר-יתלבה םיניינעה םילטבמש - םלועה לכב הז בצמו דמעמ םילעופ יזא ,הרותה
םתואיצמש םילגמש הז ידי-לע ,57בוטל םתוא םיכפהמש דעו ,("םלועל האנש") םלעה םושלמ
.58הרותה ליבשב אלא הניא תיתימאה

ןוויכ ,ךרבתי ול הריד תויהל הכירצ םלועה תואיצמש תרמוא הרותהש - רקיעו דועו
םויקב לארשי לש םתדובע ידי-לע ,יכ ,59"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ש
ול הריד ולוכ םלועה השענ ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשיש ,רומאכ ,תווצמהו הרותה
.60ותומצע לכב הב רדה הלגתמ הבש הרידה תמגודב ,ךרבתי

תלעמ :61"תהק ינב שאר תא אשנ" - עובשה תשרפ םויסב םג זמורמ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
םשה ,הז םע דחיבו .62הרות ,ןוראה יאשונ םתויהל - יררמ ינבו ןושרג ינב לע תהק ינב
הדריש") םלועה תומוא לע הלועפה לע הרומש ,63"םימע תהקי ולו" ןושלמ םג אוה "תהק"
ול הריד ולוכ םלועה השענ הרותה ידי-לעש ,רומאכ ,ולוכ םלועהו ("םלועה תומואל האנש
.ךרבתי

:"ונתרות ןתמ ןמז"ל הנכהל עגונב לעופב הארוהה םג תנבומ ל"נה יפ-לע

רמאמכ ,66הרות-ןתמל ךייש (65אמייקו 64אשדקמ") תבשה םוי לש וניינע תוללכש ךכל ףסונ
ינפלש תבשה םויב המכו-המכ-תחא-לעו ,"לארשיל הרות הנתינ תבשב 68אמלע ילוכד" 67ל"זר
הניא ותואיצמ לכש ,"יניס רבדמב" וב ןירוקשכ הריתי השגדהב הז-ירה - "ונתרות ןתמ ןמז"
.הכוראה ל"נכ ,הרות הנתינ ובש םוקמה אלא

חוכ -תניתנהו הארוהה יפ-לע) ונתרות ןתמ ןמזל הנכהה םג תויהל הכירצ ךכל םאתהבו
,אלימבו ,הרותה דבלמ רבד םוש ומלועב ןיאש בצמו דמעמב תויהל ךירצש - (עובשה תשרפמ
.69הרותה תלבקל לבלבל לוכיש רבד םוש ןיא

תוריח לש בצמו דמעמ השענ רבכש ,ןושארה שדוחב "ונתורח ןמז" ירחאל םיאצמנשכ טרפבו
לש ןתלעמ תשגדומ ובש ,רייא שדוח ,ינשה שדוח ירחאל םגו ,'וכ םילבלבמה םיניינעה לכמ
תוהמיאהו תובאה ,70לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - תובית-ישאר "רייא"ש עודיכ - לארשי
,72"ךאפור 'ה 71ינא"ד תובית-ישארה המכו -המכ-תחא-לעו ,לארשי-ינב לכד (לחרב םיללכנש)
,71"ךילע םישא אל" הליחתכמלש ןפואב םייוצר יתלבה םיניינעה לכ לטבמ ה"בקהש ,ונייה
יאדווב ירה - הרות-ןתמ ינפלש תבשבו ,הרות-ןתמד שדוחה ,ישילשה שדוחב רבכ םיאצמנו
ןתמ ןמז"ב שדוחמ ןפואב הרותה תלבקל המיאתמה הנכהה היהתש םישורדה תוחוכה לכ םנשיש
.73"ונתרות

,75"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" - 74ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הכרבה ןושלבו
.תוינוציחהב םג רדוח אלימבו ,תוימינפבו ,76רדג תצרופש ,אקייד החמשב
,נ"שת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה ןוויסב 'ב ,רבדמב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 241-250 'מע ,ג ךרכ

.ד"ס ח"כתס ח"וא ע"ושוט .ב"ה ג"יפ הליפת 'לה ם"במר (1

,תועובש ינפלש תבש תחנמב אשנ תשרפד האירקה ןיליחתמ ,תועובש ירחאלש תבשב אשנ ןירוקש םינשב םגו (2
אשנ תשרפב החנמד האירקה כ"אשמ) םיאורק העבש הב ןירוקש ,רבדמב תשרפב איה האירקה רקיע ,כ"פעא לבא
.הרונמה ינק תעבשל םיקלחנש י"נבד תומילשה לע זמורש ,(דבלב םיאורק השולש ןירוקש

.םש רוט (3

ר"בדמב .א,דנ ןיבוריע האר) ל"זח ישרדמב ושרפתנש אקווד רבדמב הרותה תניתנבש זמרה לע ףסונ (4
.ג"ס ןמקל הארו .(דועו .וכ ,ט"יפ .ז ,א"פ (ונתשרפ)

תואיצמ לכב םג לעופ אליממ ךרדבו ,"שאר"ה תניחבב תואשנתההו המרהה ,"שאר תא אשנ" - אפוג הזבו (5
.םדאה

.("ונייד" טויפב פ"שגה) "הרותה תא ונל ןתנו" םיטויפ המכב ש"מכ (6

.ו,ב הימרי (7

.ב ,םש (8

.(דועו .םש ע"ושו ם"במר) "יניס רבדמב" םשב השרפה תארקנ תומוקמ המכבש ריעהל (9

.א"עס ,טפ תבש (10

.ב"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר האר (11

.הז ןיינעד הגשהו הנבהב םיפיסומ הרותה יניינע ראש דומילש - ךדיאל ןכו (12

.דועו .טמ,בי אוב - בותכה ןושל (13

.ז"פס ןירדהנס אתפסות (14

.(זחוא דחא - ד"ודנבו ,"תילטב ןיזחוא םינש") הזיחא ומכ ,ןיינק לש הלועפ - אקייד "ספות" (15

.נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ (16

.מ"כבו .ד,זל חלש ת"וקל (17

.גכ,ו ילשמ (18

.םש ונתשרפ ר"בדמב (19

:וכ ,ט"יפ ר"בדמב הארו ."םלוע ירבדמ רבד םוש לע דיפקהל אלש ,רקפה רבדמכ" :ו"זרהמ שוריפ םג האר (20
."לכה ןמ ומצע גילפמו רבדמכ ומצע םישמש"

.א,טי ורתי (21

.א,חפ תבש (22

ףוג ,שאר - םיקלח 'גל תקלחנש םדאה לש ותואיצמ לכב תרדוח הרותהש - םדאה תדובעב זמרהמ םג ריעהל (23
תודעוותהב הכוראב רבודמכ ,ע"יב תומלוע 'גל םיקלחתמש םלועב םג תרדוחו ,השעמו רוביד ,הבשחמ .לגרו
.(205 'מע ג ךרכ נ"שת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות) ז"נפלש

.םש תבש י"שרפ (24

םוי אוה "הזה םוי"ש- ,הזה םויב 'וג ישילשה שדוחב" בותכה ךשמהב םג זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו (25
.(ישילש םוי אלו) אקווד דחא

הרותה"ש וז תבשב םידמולש (ו"מ) תובאד ישיש קרפב אתיאדכ ."הנומשו םיעברא"ד יובירה תלילש כ"וכאעו (26
םדי-לעש םירבד םהש - (תוכלמד םישולשמ רתויו ,הנוהכד עבראו םירשעמ רתוי) "םירבד הנומשו םיעבראב תינקנ
.תחא הרות איה המצע הרותה לבא ,הרותה תינקנ

,'וכ ישילשו ינש וירחאל תויהל לוכיש ,"דחא" קר אל - יוביר לש תורשפאה תלילש רתוי תשגדומ הזבש (27
.(מ"כבו .ב,הנ אראו א"ות האר) ותלוז רבד דוע ןיאש ,"דיחי" אלא

.(תחא דע ה"ד) א,חי תוחנמ (28

.ה קרפ (29

לכשומהו ולכשב ופיקמו לכשומה תא ספות לכשה ירה לכשומ הזיא ולכשב גישמו ליכשמשכ לכש לכ"ב ומכ (30
.(םש אינת) "'וכ וליכשהו וגישהש לכשה ךותב שבולמו ףקומו ספתנ

.נ"שו .ךליאו אסר 'ע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (31

.א,בנק ג"חז (32

.(החישה ףוגב) ב"יס ןמקלדכ הרות-ןתמל הרותה תוימינפד תדחוימה תוכיישהמ ריעהל (33

."םירמא יטוקיל" םשה לע ףסונ (34

.(ויקלחו רפסה םש) אינתה ףוסבש תורעהב האר (35

.(םתמכסהב ש"מכ) רבחמה ןואגה ינב םינברה י"ע ףרטצנש "שדוקה תרגא" (36

.דועו .א,אסר ג"חז .ב,אל הליגמ (37

.וניזאה 'פ ל"זיראהל צ"מהעט (38

.(ז"חאל "רעשה-ףד"ב ופסוותינש םיניינעהכ אלד) ומצע ןקזה וניבר בתכ "רעשה-ףד"ב הז קלחש עודיכ (39

.די,ל םיבצינ (40

.(ותליחתב אינתל 'וכ םישוריפ טוקילב הקתענ) ד"ישת בשיו פ"ש תחיש האר (41

ללכה םע םיאתמ הז ןיא ,הרואכלש ,"'וכ הז תמועל הז" תוביתב םייסמש - רבדבש אלפהמ ריעהלו (42
'וג הז וניקולא הנה" (ט,הכ היעשי) קוספבש הז פ"ב ד"ע ,השודקב םהינשש ל"י זמרה ד"עו - .בוטב םימייסמש
וא ,השודקה ךפיה תמועל איה השודקהש - טשפה ד"ע םג רואיב ךירצ ןיידע לבא ."'וג ול וניוויק 'ה הז
.(ב"משת מ"וזת פ"ש תחיש םג הארו) מ"כאו ,השודקה תמועל איה השודקה ךפיהש ,ךדיאל

.דועו .דכ ,םש .ח,ג תישארב י"שרפ (43

.ח"ערת רבדמב פ"שד שאר תא ואש ה"ד הארו .בל,ב .ומ,א ונתשרפ (44

.זל קרפ (45

.א,ב עשוה (46

.ופק ןפוא תוקומע-הלגמ (47

םייתנש ליגב ,הרותה תויתוא דומלל םיליחתמש תעב קר אל) איה הרותל לארשי לש םתוכיישש ,ריעהלו (48
יניינעב קוניתה םיפיקמש לארשי גהנמכ ,םלועה ריוואל םתאצב דימו ףכית (אלא ,"םימי םייתנש ץקמ" ,ךרעל
.ב"ויכו "תולעמה ריש" ,הרות

.ח,ג רתסא (49

.ד,ו ןנחתאו (50

.א,גע ג"חז האר (51

.ו,טי ורתי (52

.דצת ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (53

.דועו .א,חנ ןישודיק האר (54

.ב,הצר א"חז הארו .אי,ג תלהוק (55

.ב"ער ,ה ונתשרפ ת"וקל (56

תואיצמ לע דבלב הפסוה לש ןיינע הז ןיאש - "ןב" םישוע "רחא"מש ,"רחא ןב יל ףסוי" ש"מ ד"עו (57
.וז הפסוה םש-לע ומצעב ארקנש ,ךכ ידכ דעו ,ירקיע ןיינע אלא ,השודקה

.מ"כבו .ותלחתב ת"הע י"שרפ (58

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (59

.נ"שו .אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (60

.ב,ד (61

.ב ,ו"פ .ב"י ,ד"פ ר"בדמב האר (62

.י,טמ יחיו (63

.א,זי הציב (64

.(דועו .ז"פ ד"ש סדרפ) האירבה ינפלש תבשה ונשיש עודיהמ ריעהל (65

.(בי,ה ןנחתאו .הכ,וט חלשב י"שרפ) הרמב - תבשה לע ווטצנ רבכ ת"מ ינפלש פ"עא (66

.ב,ופ תבש (67

םלועב הכשמההו הלועפה שיגדהל - (ב"ויכו) "לכה ירבדל" אלו ,"אמלע ילוכד" ןושלה קוידמ ריעהל (68
.(החישה ףוגב ח"ס ל"נכ) אקווד

ומכ גהנתמו ,הזמ לעפתמ וניאש וחוכ תולגל ידכ קר ז"ה - לבלבמה רבד הזיא ונשיש האור והשימ םאו (69
.ותתימאל אוה בצמהש יפכ ,לבלבתמה רבד ןיאש

.כ"ס ו"כקס ע"הא ש"ב .אכק ןפוא ע"גמ .דפ,א א"ואמ (70

.וכ,וט חלשב (71

.(ק"הס םשב ) ג"ס רייא רמאמ (שטאקנוממ 'וכ צ"הרהל) רכששי-רעש .ב,זמק תבשל ס"תח 'יח האר (72

עירזת ת"וקל) הוה ןושל ,"הרותה ןתונ" :הרותה חסונב שגדומכ ,םוי לכבש הרות-ןתמד ןיינעה לע ףסונ (73
יב תרזחהש" (הנש כ"ק ול ואלמש ירחאל םג) םוי לכב רמואש יפכ ,שודיח לש ןפואב םגו ,(מ"כבו .א,גכ
.(ו"סרו .ד"סר ח"וא ז"הדא ע"וש) השדח הירב השענש ןוויכ ,"יתמשנ

.וז הכרבב והער תא שיא ךרבל הארוהה םג הלולכ הזבש (74

.דועו 158 'מע ג"יח .272 'מע ח"ח .1307 'מע ד"ח ש"וקל האר (75

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (76


יניינע לכמ ותעד הנפי םדאהש - הרותה דומילב םיירקיעה םיאנתהמ
הרותה דומילמ והולבלביו והועירפי אל םלועה יניינעש ידכ ,םלועה

ולוכ רפסהש דעו ,"אינת" תביתב חותפל ןקזה וניבר לש קוידה והמ
?רפסה לש ונכותל ךייש וניא "אינת" םשהש יפ-לע-ףא - "אינת" ארקנ

הרות" איה ירה ,תויתוא אוביר םישיש הב שיש תויה םע ,הרותב ומכ
"דחא םע" םה ירה ,אוביר םישישל םיקלחנש ףא - לארשי םג ךכ ,"תחא


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"אילג אל אמופל אביל"


רבכ ה"בקהש העשב הב ,ונב היולת הלואגהש םירמוא דציכ
?אובת יתמ עדוי

:םש ךישממו ,"...דומעיש איבנ לכ" :ם"במרה בתוכ הרותה ידוסי תוכלהמ 'י קרפ שירב
ןיאו ,ותאובנל השחכה הזב ןיא וירבד ודמע אל םא ...רמוא איבנהש תונערופה ירבד"
הבושת ושעש רשפאו ,הערה לע םחינו דסח ברו םיפא ךרא ה"בקהש ,אב אל רבד הנה םירמוא
- איבנה רמואש תודיתעה ירבד םויקל חרכהה :רמולכ ."'וכ םהל הלתש וא ...םהל חלסנו
הבושתה ידי-לע יוניש תויהל לוכי - תונערופ ירבדב ןכ-ןיאש-המ ,םיבוט םירבדב אלא וניא
.'וכ

ןיינע והזש ןוויכמ ירה - "םתוא וניעו םודבעו" הריזגה תודוא עדי הערפ רשאכ םג :ןכלו
(הזב אצויכו הבושת ידי-לע) רבדב יוניש תויהל לוכיש הרותב ןיד-קספ ונשי ,תונערופ לש
לע שנענ ןכלו ,הערפ לש ונוצרב רבדה יולת ,ןכ-םאו ,םייקתת וז הריזגש חרכה לכ ןיאו
.הז

עדיל םדאב חוכ ןיאש" (םש) רמול ם"במרה ךירצ המ םשל :אסיג ךדיאל השק הז יפ-לע םנמא
-ינב תעידיכ התיה ה"בקה לש ותעידי םא םג ירה - "תויהל םידיתעה םירבד ה"בקה עדי ךאיה
וב ךיישש תונערופ לש ןיינע והזש ןוויכמ ,הריחבה תא תחרכמ וז העידי התיה אל ,םדא
!?יוניש

."אילג אל אמופל אביל" - "ץק"ה ןיינעל עגונבש רהוזב אתיא :םידקהב - הזב רואיבהו
אביל" היהי םא אנימ-אקפנ יאמל ןכ-םא - אילג אימש יפלכש ןוויכמ :ןבומ וניא הרואכלו
!?אימש יפלכ אילג רבכש תואיצמה תא תונשל לוכי הז רבד יכו ,ואל וא "אילג אל אמופל

קוליח ונשיש ("הקולא הזחא ירשבמ") הטמל םדאמ לשמ ךרד-לע הזש - הזב רואיבה עודיו
,דבלב ותבשחמב אצמנ רבדהש ןמז לכש .לעופב רובידב ,יוליגב אבה רבדל ותבשחמבש רבד ןיב
הלגתנ רבדהש ירחאל ןכ -ןיאש-המ ,'וכ ותונשל לוכיו ,רבדה לע תיבה-לעב ןיידע אוה ירה
...ותונשל לוכי וניא בושו ותושרמ רבדה אצי - םלועה ריוואב לעופב רובידב

יוניש תויהל לוכי היה אל - "אמופ"ל "אביל"מ הלגתמ היה "ץק"ה וליא :הלעמל אוה ןכו
הלוכי הניא - "התעב" תויהל הכירצ הלואגה םא ,ונייה ,(םדא לש ורוביד תמגודב) רבדב
-המ ;"התעב" תויהל הלוכי הניא - "הנשיחא"ד ןפואב איה םאו ,"הנשיחא"ד ןפואב תויהל
םא יולת ובש ,םדאה לש ותריחבב יולת הז ירה - "אילג אל אמופל אביל" רשאכ ןכ-ןיאש
תויורשפאו םינמז המכ - אפוג "הנשיחא"בו ,"הנשיחא"ד ןפואב וא "התעב" היהת הלואגה
.'וכ

הטמל םדאה לש ותעידיכ ה"בקה לש ותעידי התיה וליא :ונניינעב םג רמול שי הז ךרד-לעו
לש ןפואב רבכ אב הז ןיינעש ןוויכמד ,'וכ בוטל ערמ יוניש היהיש ךייש היה אל ירה -
;(ל"נכ) רבדב יוניש ךייש אל זאש ,"אמופל "אביל"מ הלגתנש רבד תמגודב הז ירה ,העידי
ה"בקה עדי ךאיה עדיל םדאב חוכ ןיא" ,םדאה תעידיכ ה"בקה לש ותעידי ןיאש ןוויכמ םנמא
.רבדב יוניש ךייש ןכל - "'וכ
יתלב - 1705-1706 'מע ,ג ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ינש חספ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


וז תודעוותהב םירבדמה שארו"
"ונקדצ חישמ היהי


יברה ארק ,הנשה לש תועיבקל ההזה תועיבקב ,ו"משת תנשב
,ןוויס שדוח-שאר ברע ,רבדמב תשרפ שדוק-תבשב ךורעל
הנכהכ לארשי -תודחאו לארשי-תבהא לש תדחוימ תודעוותה
תולעב" תודעוותהה תא ךורעל הרוה יברה * הרות-ןתמל
הרות ירבד" הב רבדלו "הטושפכ הדועס" ךותמ ,"החנמה
* "לארשי-תודחאו לארשי-תבהא יניינעב דחוימבו ,ללכב
אוה ןיינעה יכ רמאו יברה אטבתה םירבדה ךלהמב םיימעפ
"ישפנ ןיינע"ו "תישפנ השקב"


ןמרדור ןמלז-רואינש תאמ


'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ו"משת יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש תודעוותה לש הזכרמב
.הרות-ןתמל הנכהכ לארשי-תודחא לארשי-תבהא לש אשונה דמע (361-369 'מע 'ג ךרכ ו"משת'ה
:רמא ,ראשה ןיב ,ךכו הז ןיינעב תודעוותהה תא חתפ יברה

םעפב הרות ןתמל הנכההש םשכ ,ןכלו .הרות-ןתמל הנכה םה רמועה תריפס ימי
שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו" ,"לארשי םש ןחיו"ש הז ידי-לע התייה הנושארה
תקולחמה תא לארשי ואנשו ליאוה ה"בקה רמא" ,שרדמב אתיאדכ ,"דחא בלב דחא
ירה - "יתרות תא םהל ןתאש העשה ירה ,תחא היינח ושענו םולשה תא ובהאו
הפסוהה ידי-לע איה הנשו הנש לכב "ונתרות ןתמ ןמז"ל הנכהה םגש ןבומ
."דחא בלב דחא שיאכ" לארשי תודחאו לארשי תבהאב

ןפואב לארשי -תודחאו לארשי-תבהאד שגרה תא אטבל ידכש ךכל יברה ליבוה םירבדה ךשמהב
:"דחי םג םיחא תבש" לש תודעוותה םייקל שי ,רתויב בוטה

םיבר רשאכ - שארל לכל - אטבתמו הלגתמ לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעה
אלא ,דוע אלו ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דחא םוקמב דחי םיפסאתמ לארשימ
ררועתהל "ורוזעי והער תא שיא"ש ידכ - איה הפיסאה לש התרטמו התילכתש
-תודחאו לארשי-תבהאד לודג ללכהב - דחוימבו ,תובוטה תולועפה לכב קזחתהלו
.לארשי

תרימא דחוימבו ללוכ ,הטושפכ הדועס םע וז הפיסא םירשקמ רשאכ טרפבו
המיגל הלודג" ,בוריקה תעונתב רתוי דוע ףיסומה רבד - ןייה לע םייחל
."תברקמש

"םיאתמ יכה ןמזה"

רביד יברה .רתוי םיטרופמו רתוי םידקוממ יברה ירבד ושענ ,תודעוותהה ךלהמב ,עגרל עגרמ
ירה ,החמש לש תודועס תכירעל עגונב תויתכלה תולבגה שי ללכב הריפסה ימיב םאש ךכ לע
הברדאו ,"המע בצע" ןיא תבשה םוי ירהש ,רבדב קופקפו ששח לכ ןיא תועדה לכל שדוק-תבשבש
."תותבשה ולא םכתחמש םויב" -

- רבדמב תשרפ תבש ,רמולכ ,האבה תבשה לע רבדל יברה רבע ,ללכב תבש לע רובידמו
,"ישילשה שדוח" ,ןוויס שדוח םיכרבמ תבש - הבוטל ונילע האבה תבשב הריתי השגדהו"
."רבדמב תשרפ עובשה תשרפו ןוויס שדוח-שאר ברע - וז הנש תועיבקבו

למסמ - "ישילשה שדוח" - שולש רפסמה (א :שולש ןהו תבשה לש היתולוגס תא הנומ יברה
לארשי-ינב ונח ובש םויה אוה ןוויס שדוח-שאר (ב ,םידוגינ ינש ןיב רוביחו תודחא
תשרפ לש ןכותה (ג ,(שדוח-שאר ברעב הלח תבשהו) "דחא בלב דחא שיאכ" יניס רה תולגרמל
.לארשי ללכ לש תודחאו תומילש אטבמ אוה םג - לארשי-ינב ןיינמ - רבדמב

:האבה הנקסמל יברה עיגמ ל"נה לכמ

םיכרבמ ,רבדמב תשרפ שדוק-תבש ,הבוטל ונילע האבה תבשה םויש ןבומ הזמו
.לארשי לש םתודחא תשגדהל םיאתמ יכה ןמזה אוה ןוויס שדוח-שאר ברעו שדוחה

"תישפנ השקב"

:רמואו יברה ךישממ דימו

:תישפנ השקב ,ןמקלד השקבהו העצהה האב - ליעל רומאה לכ רואל

שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ שדוק-תבש ,הבוטל ונילע האבה שדוק-תבשה םויב
-שארד תודחאה ןיינע רבכ ליחתמ זאש) החנמה תולעב ,ןוויס שדוח-שאר ברעו
,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ םיבר םוקמו םוקמ לכב ופסאתי - ןוויס שדוח
תודעוותהל "דחי םג םיחא תבש" ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
םישנו דוחל םישנא - ("תברקמש המיגל הלודג") הטושפכ הדועסל דע ,םיער
יניינעב - דחוימבו ,ללכב הרות ירבד ורבדי הבש ,(טושפ םגו ןבומכ) דוחל
,לארשי-תודחאו לארשי-תבהא

:הפ-לעבש הרותב ןכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" :בתכבש הרותב שרופמהמ לחה -
הרותה לכ איה וז" :הזמ הריתיו ,"הרותב לודג ללכ הז רמוא אביקע יבר"
,ם"במרהל "הרות הנשמ" רפסב םירבדה יטרפ ןכו ,"אוה אשוריפ ךדיאו הלוכ
לדוגב אינתה רפסב ןקזה וניבר רואיבל דע ,השעמל הכלה ,"תוכלה תוכלה" רפס
המכו המכ לש םהירפסב הז ךרד-לעו ,לארשי-תבהאד ןיינעה תאלפהו תלעמ
,לארשי תוצופת לכב ולבקתנש לארשי ילודגמ

תביס תא תלטבמ לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוההש ,רבדבש השגדהה ללוכ -
.תולגה (בבוסמה) םג לטבתמ אליממ ךרדבו ,תולגה

הרות-ןתמל 'ילכ'ו הנכה

רשאכ ,תדחוימ הטלבה ,תועובשה גח ברעב לארשי-תבהאב הפסוה לע םירבדה ולביק ו"משת תנשב
לגרל תדחוימ תודעוותה ךורעל ארוק ףאו "תישפנ השקב" - יתרגש-אלה יוטיבב טקונ יברה
לארשי-תודחאו לארשי-תבהא אשונ לע רבדל יברה הברה רתוי תומדוק םינשב םג םלוא .ןיינעה
,יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמואש םירבד הנה .הרותה-תלבקל הנכה רותב
-171 'מע (ח) ינש קלח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ -תרות') ג"ישת ןוויס שדוחה םיכרבמ
:(169

אבוה ,אתליכמב ל"זח תשרדכו .תודחאהו םולשה םה - הרות-ןתמל ילכהו הנכהה
ה"בקה שקיב" :טוקליבו ."דחא בלב דחא שיאכ ,לארשי םש ןחייו" :י"שריפב
,'וכ ולא לע ולא םיקולח ויהו ,םירצממ ואציש העשב לארשיל הרות ןתיל
ימלו ,םולש הלוכ הרותה ה"בקה רמא .'וכ תחא הדוגא םלוכ וושה יניסל ואבשכ
.םולש תבהוא איהש המואל ,הנתונ ינא

הרות לש םיניינעב תויהל הילע יכ רמואו ,וז תודחא לש הביט תא רידגמו ףיסומ יברה
:תווצמו

,תווצמו הרות יניינעב תויהל םיכירצ - הרות-ןתמל הנכהד תודחאהו םולשה
(- המ ליבשבו המבו .תודחאב ,דיחי ןושל) לארשי םש ןחייו" :בותכה ןושלכו
.(היתווצמו הרותה ,וניינעו) "רהה דגנ

םיבצע רובח" רמאנש ומכו ,םיצורש המ לכ לועפל םילוכי םולשה ידי-לעש ףאו
תחא הפש" היהש ידי-לעש ומכו ,הז קוספ לע ל"זר תשרדכו ,"ול חנה םירפא
זאש דבלמ ,הנה - "תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצביי אל" ירה "םידחא םירבדו
טרפבו ,הלעמלמ תועפשהה חירכהל ךרדה וז אל ירה ,םויק ול ןיא םולשה
,"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" ,לוכיבכ ה"בקהו הרותה-ןתמ אוה שקובמהשכ
תושרשומ תומשנהש הז ידי-לע םא יכ רשפא-יא הז רשא ,ףיקמ אלו תוימינפ
ךירצ ירה - "םיקידצ לש םהיתומשנב ?ךלמנ ימב" ןיינעב ראובמכו ,תומצעב
לארשי-תבהאב ולש העונתהש ,ונייה ,תווצמו הרות לש ןיינעב תודחאה תויהל
.הרותל םברקל ותולדתשהב דוחייב אטבתת

:תושעל ךירצ קוידב המ ריבסמו לעופב-השעמל םירבדה תא 'דירומ' יברה

:יתאב לעופ לש לעו

הנשה תוללכד הרות-ןתמ ןמז - רקובב תועובשה גח דעו התעמ רשא םימיהב
,"הרותה ןתונ" הכרבה ןושלכו ,טרפב םוי לכבש הרות-ןתמ ןיינע לע ףסונ)
,עידוהל ךירצ ,תבשה ימיב - תוליהק םיליהקמש ןמזב טרפבו ,(הווה ןושל
דוחייב הז ןמזב רשא ,םהילע ותעפשהש םילארשיה השאלו שיאל ריבסהלו ראבל
לע ףסונ) לארשי-תבהאד ןיינעהב זוע רתיו תאש רתיב לדתשהל םתוכזו םתבוח
ונקיתש ,ורודיסב וניבר בתכש המ עודיו .טרפב םוי לכב הזבש תוכזהו בויחה
יילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק רמול ןוכנ" :שפנ לכל אוה הוושו ,לכל
.("ךומכ ךערל תבהאו לש השע-תווצמ

עידוהלו .התלבקו הרות-ןתמל הנכה איה לארשי-תבהאש ךיא ל"נה תא ריבסהל
תא תבהאול ילכ אוה ךומכ ךערל תבהאו" :ןקזה וניבר לש ורמאמ תא ריבסהלו
.דח אלוכ - לארשי תבהאו הרותה תבהא םשה תבהא ואצמנו - "ךיקולא 'יוה

הלעמלש המ לכ ,עד :שוריפ ;ךממ הלעמל המ עד" דיגמה ברה רמאמ םסרפל ךירצ
תא םדאה הארי רשא ל"זר רמאמכו ,רבדה יולת דחאו דחא לכב ,"ךממ אוה לכה -
ןכו - 'וכ וא תוכז ףכל םא ועירכהל לוכי ולש תחא הלועפבו ,לוקש םלועה
.הרותה ןתמ לועפלו עירכהל לוכי תחא הלועפב הנה ,ןדיד -ןודנב

תודוסימ דחאל הז עבק ט"שעבה רשא ,לארשי-תבהאו םולש לש הלועפב טרפבו
.דיחי רדגמ אצויו תלוזה םע ומצע תא אוה ללוכ הז ידי-לעש ,תודיסחה תרות

לודג םלועב ,םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכש ,הרותה תלבקל הנכה אוהו
.ארובהו ארבנה ןיב םולש תושעל ,םדאה הז - ןטק םלועבו

המצע הרותה דצמ תודחא

-תבש תודעוותהב .לארשי-תבהאב הפסוה ידי-לע איה הרות-ןתמל הנכההש רמוא יברה ,רומאכ
ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') מ"דשת'ה ןוויס שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ שדוק
קר הרצונש לארשי םעב תודחאה לש ןיינעה ןכות תא יברה ריבסה (1782-1789 'מע ,ג
:ןכל םדוק אלו יניס רה תולגרמל

לעפנש ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דיחי ןושל "ןחיו"ד ןיינעה ןבוי הז יפ-לע
ינפל ןכ-ןיאש-המ ,הרותה תא ולבקי ובש רהה ,"רהה דגנ" םתיינחמ האצותכ
םא יכ ,"דחא בלב דחא שיאכ" ,"ןחיו"ד ןיינעה היה אל - יניס רהל םאוב
:תקולחמ לש ןפואב

םיעוגעגו הקושת לש העונתב לארשי ינב ויה םירצממ םתאצב :הומת הרואכל
םימי המכ ורפסש ,הריפסה ןיינעב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,הרותה תלבקל
ן"רב אתיאדכ) הרותה תלבקל עיגהל וכזיש דע םירצמ ץראמ םתאצ זאמ רבכ ורבע
!?תודחאה ךפיהו תקולחמ לש בצמב ויהש ןכתיי דציכ ,ןכ םאו .(םיחספ ףוס

תריפס ירחאל םירמואש "םלוע לש ונוביר"ה חסונמ ןבומ - הזב רואיבהו
:רמועה

בר עפש עפשוי הז ידי-לעו" :רמועה תריפס ירחאל םירמוא הריפסה ימי לכב
ךישמהל ,הריפסה ימי לכבש הדיחאה הנווכה יהוזש ףאו ."'וכ תומלועה לכב
דחא םוי ןיב םיקוליח םנשי ,םוקמ לכמ - תומלועה לכב השודקד בר עפש
,"דסחבש דסח" ,תרחא תיטרפ הריפסד יוליגה ךשמנ םוי לכבש ןוויכמ ,והנשמל
."תוכלמבש תוכלמ" דע ,האלה ןכו ,"דסחבש הרובג"

:ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

-לע-ףא לבא ,הרותה תלבקל םיעוגעגו הקושת לש העונתב םנמא ודמע לארשי לכ
לצא היה אפוג (הרות ןתמל הנכהה) הז ןיינעש ,םהיניב תוקלחתה התיה ןכ-יפ
הרובג" ,"דסחבש דסח" ,ותדובע ןפואו ותמשנ תגרדל םאתהב דחאו דחא לכ
תועדה יקוליח ךרד-לעו) "תווש םהיתועיד ןיא" ירהש ,הזב אצויכו ,"דסחבש
.("םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" רשא הרותבש

- "רהה דגנ" ,יניס רהל םאובב לבא ;יניס רהל ועיגהש ינפל - הז לכו
הלעמל) המצע הרותה לש התואיצמ דצמ הרות ןתמל הקושתהו הנכהה םלצא הלעפנ
דחא שיאכ" ,דיחי ןושל ,"לארשי םש ןחיו" ,ןכלו ,(םהלש הגשהב םיקוליחהמ
."דחא בלב


ןוקית ןועטה תא ןקתל

ךרכ ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ט"משת יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב םג
םיניינע לש תטלחומ הלילש ךות ,לארשי תבהאד ןיינעב קזחתהל יברה ארוק (197-199 'מע ,ג
:הלואגה ןמזל תוברקתהל תאז רשוק ףא יברה .םייכפה

רתיב ףיסוהל ,הריפסה ימיד יללכה ןיינעהב - שארל לכל :"רקיעה אוה השעמה"
לש םייתימא םידימלתל יוארכ ,לארשי תודחאו לארשי תבהאב זוע רתיבו תאש
ןפואב ,"הרותב לודג ללכ הז ךומכ ךערל תבהאו" רמאמה לעב ,אביקע יבר
."הזל הז דובכ וגהנ"ד

ריעהל ךרוצ שיו ,ןוקית שרודה ןיינע תלוזה לצא םיאור רשאכש ןבומ הזמו
ינבר ינפב םירבדה עיצהל הצועיה הצעה - ןיינעה ןוקיתל רושקה לכב ריאהלו
שרודה ןיינע לכב םהב יולתה לכ תושעלו לדתשהל דיקפתה לטומ םהילעש ,םוקמה
."הזל הז דובכ וגהנ" ,דובכ לש ךרדב תאז ושעי יאדוובו ,ןוקית

ותוא"ל םיברקתמו םיכלוהשכ טרפבו ,'וכ תיכפהה הגהנהה תלילש - אטישפו
,אלא ,דוע אלו ,"'וכ תורחתו האנק 'וכ םש היהי אל"ש (חישמה תומיד) "ןמזה
ךלמ דומעי"ש ןמזהמ לחה ,תופוקת המכ ןנשי חישמה תומיבש עודיה יפ-לעש
,רמול שי ,"יאדו חישמ"ל דעו ,"חישמ אוהש תקזחב" דעו ,"'וכ דוד תיבמ
,ןכש ןוויכו ,הלא ונימיל רבכ ךייש "תורחתו האנק" תלילשד בצמו דמעמהש
."הזל הז דובכ וגהנ"ד ןינעהב הריתי השגדה תויהל ךירצ יאדווב

אוה הז קויד ,רשא ,אקייד "וגהנ" ,"הזל הז דובכ וגהנ" - רתוי תויטרפבו
תניתנ קר אל] דובכ תקולח ,דובכ תניתנ ,אד ןוגכב ליגרה ןושלה לע הפסוהב
,רמולכ ,ולש דובכהב וריבח םע קלוחש ,וקלחמ ןתונש ןפואב אלא ,םתס דובכ
,"גהנמ" ולצא השענש - [ולש דובכה ןובשח לע םג איה וריבחל דובכה תניתנש
,"גיהנמ" ןושלמ "גהנמ" :םגו ,ינש עבט םינפ-לכ-לע ,עבטל דעו ,ליגרה רבד
הלועפל עגונב םג ללוכ ,ויניינע ראש לכל עגונב "גיהנמ"ה השענ הז ןיינעש
הז דובכ וגהנ"ד ןיינעה םירחא לצא לועפל "גיהנמ" השענש ,תלוזה לע
..."הזל

הקיפסמ אל - "הזל הז דובכ וגהנ"ב ןורסיח לש בצמ ונשי וא היה רשאכ יכ שיגדמ ףא יברה
:םדוקה בצמה לע רבגתש תדחוימ הפסוה ךירצ אלא ,תלוזה דובכו לארשי תבהא לש הליגר הדימ

ןה ,"הזל הז דובכ וגהנ"ד ןיינעהב ןורסיח הזיא היה םאש םג ןבומ הזמו
םילשהלו ןקתל ךירצ - תלוזהל עגונב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו ,ומצעל עגונב
דצמ בייחתמה יפכמ רתוי "הזל הז דובכ וגהנ"ב הפסוהה ידי-לע ןורסיחה
היהש ןוויכד ,"'וכ העדו העד לכבש ...הרשיה ךרדה" איהש ,"תינוניב הדימ"
קוחר היה םא"ש םשכ ,הריתי הפסוה ידי-לע ןוקיתה תויהל ךירצ ,רבדב ןורסיח
הבוטה ךרדל וב רוזחיש דע ...וב גוהניו ינשה הצקל ומצע קיחרי ,דחאה הצקל
..."תינוניב הדימ איהו

סחייתמו "'ונתרות ןתמ ןמז' ,תועובשה גחל הנכהה תודוא" יברה ררועמ םירבדה ךשמהב
:םג ףיסומ ךא .הצוח תונייעמה תצפהלו - תודיסחו הלגנ - הרות דומילל רקיעב

,אתורבחב דומיל ,רמולכ ,"דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ" - הז לכבו
"דחי"ו ,לארשיו הרותה לע םג יאק "םיחא"ש ,ריעהלו .םיברב - בוט המו
תבש"ד ןיינעה רתוי שגדומ הזבש - הרותה תויתוא ב"כ דגנכ ,ב"כ היירטמיגב
.הרותה דומילל עגונב (לארשי לצא) וטושפכ "דחי םג םיחא

"תובהלתהו תויח ,ץרמ בורב"

יברה לש דואמ תוטרופמה תוארוהה לאו ו"משת תנשב תודעוותהה לא בושנ המישרה םויסל
:היבגל

.םוקמו םוקמ לכב םירבדה תא ומסרפי יאדווב

,םא יכ ,"םרמוא םשב" םירבדה תא רמול חרכה ןיא ןדיד ןודינבש ןבומו]
-רבד הז ןיאש טרפבו ,שממ לעופב םירבדה םויקב הריתי תלעות איביש ןונגסב
ימ לכ ,אלימבו ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב םישרופמה םירבד אלא ,שודיח
ךכש ינפמ ףוס-ףוס תאז השעיו ,הרומאה הנקסמל ומצעב אובי - רבדב ןנובתיש
,[אוה ולכש והווצמ

תווצמ"ד ןפואב אל - אטישפו) 'וכ תובהלתהו תויח ,ץרמ בורב הזב וקסעיו
דחוימ רבד עגונב ישפנ ןיינע והזש הדבועה םע בשחתהב ,("הדמולמ םישנא
ךרד-לע אלש ןמזב אוה הז ןיינעב התע רובידה םג ,ןכלו) 'וכ ליגר יתלבו
שארו תלחתהב אלא ,אד-ןוגכב ליגרכ ,תודעוותהה לש המויסב אל - ליגרה
.העשה ךרוצ ינפמ ,(תודעוותהה

היהת תולועפהש ידכ" דעומ דועבמ ולחי ךכל תונכההש שקבמו יברה ףיסומ םירבדה ךשמהב
ישפנ ןיינע" - ןיינעה יברל היה בושח ךכ-לכ ,ןכ-לע רתי ."הבר החלצהבו רדוסמ רדסב
תא ןממל ושקתי םינגראמהש תומוקמב יכ עידוהש דע - "ליגר יתלבו דחוימ רבד עגונב
בוטו החמש ךותמ ,רבדבש תואצוהה רובע ןאכמ וחלשי ,רדנ ילבו ןאכל ועידוי" ,תודעוותהה
."בבל

:אבה לוחיאב יברה םייס אשונב וירבד תא

(שממ לעופב רבדב קוסעל וליחתיש ינפל דוע) הבוט הטלחהה תלבקש ןוצר-יהי
- לארשי תודחאו לארשי תבהא לש הלועפל ךיישה "רכש"ה תא דימו ףכת לעפת
,תולגה לוטיב

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
לכד "הלודג תודעוותה" םייקתת - ט"לעבה תבשה םוי אובב ,זאו ...ונקדצ
."ונקדצ חישמ היהי וז תודעוותהב "םירבדמה שאר"ו ...שממ לארשי-ינב
תובא יקרפ


השע ךדומילמ רתוי

לש םנחלושל הוואתת לאו ,השע ךדומילמ רתוי ,דובכ דומחת לאו ,ךמצעל הלודג שקבת לא
רכש ךל-םלשיש ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו ,םרתכמ לודג ךרתכו םנחלושמ לודג ךנחלושש ,םיכלמ
(ה הנשמ ,ו קרפ) ךתלועפ

,ךתרותב דבכתהל - דובכ דומחת לאו .הררשה רחא ףודרל - הלודג שקבת לא :י"שר שוריפ
לע לבקתש רכש אוה - םנחלושמ לודג ךנחלושש .המשל אלש השועש ימכ הארנ התא ךכ ךותמש
םייקו םיבוט םישעמ השע ,תדמלש הממ רתוי - ךדומילמ רתוי :רחא חסונ .הרות לש הדומיל
.תמייקתמ ותמכח ותמכחמ ןיבורמ וישעמש לכ ,ןנירמאדכ ,תווצמ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

קוספל ידכ ,ןכש ,םתס הרותה דומיל תמועל ,אתכלהד אבילא הרותה דומילב הלעמ שיש עודי
,תאזל יא .םירתי ןויעו הקמעהב אוה דומילהו ,רתוי עגייתמו םדאה ץמאתמ השעמל הכלה
:רמא הז לע .אקווד הארוה הרומ תויהל הצרי םדאש ןכתיי

דומלל וילע אלא ,הארוה הרומ תויהל שפחלו שקבל םדאל ול ןיא - ךמצעל הלודג שקבת לא
.םימשה ןמ רבדה תא ול ונימזי - הארוה הרומ תויהל ךירצ אוה םאבו ,המשל הרות

האנקה" - הברדאו ,הלעמ םוש וב ןיא יכ ,דובכ שקבל ןיאש אטישפ - דובכ דומחת לאו
דבלב וז אל :"דומחת לאו" קיידמ אנתהו ."םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הוואתהו
.ודמחל םג ןיאש אלא לעופב ושקבל ןיאש

וב שיש רבדב קר תויח שי תימהבה-שפנל ירהש ,ודומילב תויח ול היהי אלש ןכתיי זא םלוא
:רמא הז לע .דובכו הלודג

תא הפכ ,הרותה דומילב תויח ךל ןיא םא וליפא .הייפכ ןושלמ היישע - השע ךדומילמ רתוי
.ךנוצרו ךתוליגרמ רתוי ,לוע-תלבק ךותמ דמלו ךמצע

הרותב םילמע ויהתש ,וכלת יתוקוחב םא" החטבהל הכוז הז יוויצ םייקמש םדא ,הנהו
ןאמ" - םלועה לע טלושש דעו ויכרצ לכ ול םיקפסמש ונייה ,"םתעב םכימשג יתתנו ("השע")
:רמא הז לע ."ןנבר יכלמ

יניינע לע טלושו ,"םיכלמ לש םנחלוש"ל הכוז םנמא אוה - םיכלמ לש םנחלושל הוואתת לאו
ךא ,םהב םייוצמה השודקה תוצוצינ תא תולעהלו ררבל ידכב םתיא קסעתהל ודיקפתמו ,םלועה
.ךכל תוואתהל ול ןיא

ההבגהו יוליעל תמרוג איהש ,םירוריבה תדובע ותועמשמ "םיכלמ לש םנחלוש"ש רחאמ ,םנמא
:רמא הז לע ?הזל תוואתהל ןיא עודמ - ררבמה םדאב

ידי-לעש היילעהמ רתוי תילענ הרותה דומיל ידי-לעש היילעה - םנחלושמ לודג ךנחלושש
היילעש ןבומו ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ -ךלמ םע םדאה דחאתמ הרותה ידי-לע .םירוריבה תדובע
קוסעל םדאה לעש ףא ,ןכלו .םלועה יניינע לע "ךלמ" השענ םדאש הזמ הברהב תילענ וז
.היילעה תילכת וז ןיאש תעדל וילע ,םירוריבה תדובעב
(343-345 'מע (ו) ינש קלח תובא-יקרפל םירואיב - 1240 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

רבדמב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ט"כ

:הרות ןתמל תונכה

תירקיעה הנכההש ןבומכ - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
יקלח דומיל - דחוימבו ללוכ ,גחה תוכלה טרפבו] הרותה דומיל ידי-לע איה הרותה תלבקל
אייגוסה :המגודל ,הרותד הלגנב ןה) הרות-ןתמד ןיינעה תאלפהו לדוג םיראבמה הרותה
הקושתהב ףסותינ הז-ידי-לעש 2תודיסחה תרותב הרות ןתמ ישורד ןהו 1תבש תכסמב הרות-ןתמד
תוטלחה תלבק ;לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוהה ידי-לע ןכו ,3[הרותה תלבקל םיעוגעגהו
ד"יה רפס דומילב טרפבו ,תוקוספ תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט
.4ם"במרהל

שדוח -שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ שדוק-תבש ,הבוטל ונילע אבה תבשה םויב"
,ףטו םישנו םישנא ,לארשימ םיבר םוקמו םוקמ לכב ופסאתי - . . החנמה תולעב ,ןוויס
דע ,םיער תודעוותהל ,"דחי םג םיחא תבש" ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
,(טושפ םגו ןבומכ) דוחל םישנו דוחל םישנא - ("תברקמש המיגל הלודג") הטושפכ הדועסל
.5"לארשי-תודחאו לארשי-תבהא יניינעב - דחוימבו ,ללכב הרות-ירבד ורבדי הבש

,''ה תואבצ' ,לארשי ידלי [לש טרפבו ,5םישנ לש ,םישנא] לש 'םיסוניכ' ןגראל םיכירצ
"ונתרות ןתמ ןמז"ב ,הרות ןתמל הנכה תרותב - הרות-ןתמ ינפל :'ונתרות ןתמ ןמז'ל רשקב
.7ןימולשתה ימיב - הרות-ןתמ ירחאל ןכו ...ומצע

:תבשה יגהנמ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
.8הכרב אלב התוא ארוק -

.ןושארה םויב :ןוויס שדוח-שאר .דחא קלחו 1:31 ,שדוק-תבש ליל :דלומה .שדוחה םיכרבמ

.10תסנכה-תיבב הלימ-תירב שי םא םג ,9'םימחרה בא' םירמוא

.תודעוותה םוי

תאירק תא םימייסמו ,אשנ תשרפב םיארוק ,םיאבה ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב
.11(גל,ד) "ןהכה ןורהא ...יררמ ינב ...תדובע תאז" :ישילשה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא

.ו קרפ - תובא יקרפ

,אוהש-תומכ 'ה םש תא רמול ןיא "...ךתבשל ןוכמ"ו "...רובעי דע" :םיקוספב ,'י הנשמב
.12םימלש םיקוספ םה ןיאש ןוויכ

ןושאר םוי
שדוח-שאר - ןוויסב 'א

.13'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :שדוק-תבש-יאצומ

.ללה יצח ,ץ"שה תרזח ירחא :תירחש

םגו) ,"ודסח םלועל יכ ...אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא ''הל ודוה' 14םילפוכ
,"ודוה" :לוקב םינוע ,[15ץ"שה אלל] רוביצהו ..."ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .(דיחיב
םינוע רוביצהו ,..."לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;..."לארשי אנ רמאי" תחנב םירמואו
ץ"שה ;..."ןורהא תיב אנ ורמאי" תחנב םירמואו ,..."ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב
,..."ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,..."ןורהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ
רוביצהו ,..."'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;..."'ה יארי אנ ורמאי" תחנב םירמואו
."...ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע

ינש םוי
ןוויסב 'ב

.16"סחוימה םוי"

,תועובשה גח ירחא דע םינעתמ ןיא .17ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע
.18ותפוח םויב ןתח אלא

ישילש םוי
ןוויסב 'ג

.הלבגהה ימי תשולש תליחת

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה גח ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
.19הזמ החונ

יעיבר םוי
ןוויסב 'ד

.20םויה תאז ושעי ,בוט-םוי ברע אוה םא םג ישימח םויב םיינרופיצ ץוצקל אלש םירהזנה

ישימח םוי
ןוויסב 'ה

.21תועובשה גח ברע

ט"ישת תנשב ומכ) בוט-םוי ברעל רוא ,הלילב הטוס תכסמ לע 'םויס' ךרע יברהש םינש ויה
.(תודעוותהה תרגסמב - ה"לשת תנשבו ,תיברע תליפת ירחאל -

:גחל תונכה

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןיינעב ןנובתהל שי הז םויב
-לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא ,תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד
.22'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה

.23םויה רפתסהל הווצמ

- הקדצב טרפבו ,םידסח-תולימגו ,הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.24"השדח החיתפ" לש ןפואב תדחוימ הפסוה

-לעו .תועובשה גח דעב םג ונתיי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.25בוט-םוי ברעו שדוק-תבש ברע לכב הז ךרד

,תועובשה גחל עגונב הריתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.26לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה גח
.27יברל םידיסח [קדצ-הרומ :'ץ"ומ' וא 'ץ"מ'

החמשב הרותה תלבקל" :תועובשה גחל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הגוהנה ותכרב
.28"תוימינפבו

.30גחה דובכל לובטלו 29רפתסהל הווצמ

.31"ןילישבת בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי

גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב 33המלש תפ לטונ :32ןילישבת בוריע
וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא דיב ןתיו ,תיזכ רועישב
:רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז-ה) תוכזל (34ולשמ םילכוא םה םא ,םילודג וליפא ,תב
תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל-ה) תוכזל הצורש ימ לכל הכזמ ינא"
,34ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה ןמ חפט בוריעה
"בוריע תווצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ בוריעה לטונו רזוחו
:ןיינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש ימ .35"...ןידב" רמואו
לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה בוריעב"
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל ,תבשל בוט-םוימ וניכרצ

:תסנכה-תיב טושיק

תחיטשב וגהנ אל ,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב
.36גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע

.(תבש תורנ תקלדה םג :וז הנשבו) גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 37הקולד שא ריאשהל יוצר
.38תועובש לילב שרדנכ הרואתל תבשה-ןועש תא ןווכל רוכזל שי

:תורנה תקלדה

ינפל הלילב קילדת ,זא הקילדה אלש ימ .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ
40תבשב ומכ ,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .39(גחה ינפל תקלודה שאמ) הדועסה
תשדקמה השא ןכו ,קילדמה שיאש םירמוא שי .'ונייחהש'ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" :(
.41שודיקב קר אלא הקלדהב 'ונייחהש' וכרבי אל ,המצעל

וכרבי זאש ,תועובשה גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו ...בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.42"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה

.43קיריחב ד"מלה "הזה ןמזל" :אוה (דימת) 'ונייחהש' תכרבב חסונה
.ךליאו א,ופ (1

.'תועובש - םידעומה ירעש'ב םג האר (2

.462 'מע ב"ח ח"משת'ה תוחישה-רפס (3

גח ינפלש) "תבשה ךשמב - בוט המו" :םשו) 410 'מע ג"ח ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (4
.((תועובשה

.366 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה .ו"משת יתוקוחב פ"ש (5

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (6

-תרות' ,תורבידה תרשע תעימשל לארשי ידלי איבהל עצבמה לע יברה זירכהש הנושארה הנשב הנתינ הארוהה (7
,חכ קלח תוחיש-יטוקילב ספדנש הגומה עטקב הללכנ אלש אלא ,1593 ע"ס ג"ח ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ
.העש תארוה קר התיה ילואו .ןכ-ירחאלש םינשב התע-תעל הונאצמ אל םגו

.תישארב תבשל ד"בח-ללוכ חול (8

.ז"הדא רודיס (9

'לה 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק'ב ז"הדא ןושלב קוידה הכוראב האר - ןמז ותואב ועריאש תורצה ינפמ (10
.גי ק"ס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצקכ אלד ,דפר 'יסל םיאולימ ,תבש

.14 'מע םיגהנמה-רפס (11

.5 הרעה 14 'מע זטת ןויליגו 17 'מע חער ןויליג 'תורשקתה' האר ,יברה םשב (12

.ד"בח-ללוכ חול .ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש (13

'יס י"בו רוט האר ,'אנא'ב םג הזמ רהזיהל שי הרואכל ,כ"או] 'ודוה'ב ונגני אלש דיפקה יברהש א"י (14
היינע [העידי רסוחמ ,ש"נאמ םג ,תסנכ-יתב המכב ז"יע הרוקש יפכ] לטבל אלש תנמ-לע ,םינזחה גהנמכ [בכת
.בכת 'יס ע"ושוט .ב,חל הכוס ן"ר) "םיקרפ ישאר תונעל הווצמ"ש תירוקמה ללהה תנקת הרמתשנ הבש ,וז
-ךורעכ אלד ,ולא תוינע רמוא דיחיה םג ונגהנמלש אלא .נ"שו בית 'מע 'ללה' ךרע תידומלת-הידפולקיצנא
'תויודעוותה' - "'םערוטש'ו 'שער' לש ןפואב 'אנא'ו 'ודוה' םינועש לארשי גהנמ"ש טרפבו .(ט"ס םש ןחלושה
.םסרפל הווצמו .146 'מע ב"ח ו"משת

םשמו 41 'מע םיגהנמה -רפסב תועטב ספדנכ אלדו ,ירשת 'ל םוי םויהב מ"כו יברה לש פ"שגהב ש"מכ (15
תורעה' ץבוק ,ןיישדנומ 'יש י"רו רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - 'וכו רבעב 'תורשקתה' תונויליגב ,'רצוא'ב
.73 'מע ט"יתת ןויליג 'הרות ילהא - םירואיבו

תלעמ ירואיב .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ םויב ובש (16
.די ס"ר - ומש תודואו ,זט-בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה יברה יבתכב םויה

.ד"בח -ללוכ חול ."ךנעי ...חצנמל" ינפל ז"הדא רודיסמ ,44 'מע םיגהנמה-רפס (17

.ד"בח-ללוכ חול .א ק"ס געקת 'יס א"גמ ,כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (18

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (19

.29 הרעה ןמקל האר (20

,בוט-םוי-ברע םושב םד זיקהל אלש לארשי לכ וגהנ"ש םושמ הזב ונדש שי ,םויה םד תקידב/תמורת ןיינעב (21
הרותה תא לארשי ולבקי אל םאש ,'חובט' ומשש חור אצי ,הרות-ןתמ םדוק ,תועובש םויבש יפל ,תונשל ןיאו
לע םימכח ורזגו ,תועובש-ברעב ונייהד ,םוי ותואב םד זיקהל תורודל הנכס שי ךכיפל .םרשבו םמדל חבוט היה
,ומ 'יס ב"יח רזעילא-ץיצ ת"וש האר - (ב"כס חסת 'יס ז"הדא ע"וש) "...תועובש-ברע םושמ בוט-םוי-ברע לכ
.נ"שו ב ק"ס חסת 'יס םהרבא-תמשנ

ןהבש ןוויכ ,ונלש םד-תוקידבב ששח ןיאש ,מש 'יס א"ח םירפא-תובבר ת"וש תעד תא ריכזהל ןוכנהמ ,השעמלו
רשקבו .הז-ךרד-לע אוה םד-תמורתב םג ילואו .כ"ע ,ןהידי-לע שלחנ םדאה ןיאו ,םד טעמ קר םיאיצומ
,תועובשה גח ברעב םג םיבר םיריתמ ,םיכוביסל ששח וב ןיא ללכ-ךרדבש לק חותינ ,ךשפנ-הממ ירה ,םיחותינל
ועבוקל רוסאש (טכק 'יס ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') יברה הרוה רבכ ירה - יניצר חותינ וא לופיטב וליאו
,ןבומכו .(ח ק"ס םש םייחה-ףכו ב ק"ס חמר 'יס הרורב-הנשמ האר ,בוט-םויל ה"הו) תבשה ינפלש םימיה 'גב
.אמלע-ילוכל ירש - הייחדב הנכס ששח שי םאש

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה-רפס (22

םש הרורב-הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (23
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה-רעשב

.טעק 'מע םש (24

.ג"ס 315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (25

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (26

תוחישה-רפסב ,תוכיראב ןיינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (27
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (28
.נ"שו טפר 'מע

.23 הרעה האר (29

חומצל ןירזוחש ןוויכ ,ישימח םוי לכב ץצקל אלש ןירהזנל ףא ,ט"וי דובכל םויה םיינרופיצ תליטנ ןיינעל
'כ סק הרעה ףוס ב"מפ התכלהכ ש"שב - (ב"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש) תבשב הז אהיש םיצור ןיאו ישילשה םויב
.תאז תוריהז ןילטבמ לק רבדבש א"יש ,אי ק"סוס םש ףסוי -טוקליב הארו .רתיהל

.אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא -הטמל ןגמה-ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל ,הלעמו םויה תוצחמ (30
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ-יטוקיל

.ד"יס ז"כקת ןחלושה-ךורע (31

.ד"בח-ללוכ חולו ,ז"הדא רודיס (32

.ה"כס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש האר (33

.גי-ב"יס וסש 'יסו ז"יס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (34

.289 'מע ב"סשת יהלש ק"הא ח"פכ ת"הק תאצוהבו ,249 'מע 'ה-תליהת רודיסב ספדנכ (35

תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ריכזהל - תונליאו ,יניס-רה ביבס ולדגש - םיבשע) ולא םיגהנמ יכ םא (36
'ד"בח יגהנמ רצוא' - ד"בח-ללוכ חולב ףאו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה (םהילע וללפתיו ןליאה
.ש"עו ,גצר 'מע

רצוא' ,אכש 'מע א"ח וביסמב -ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (37
.דכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

ה"כס ג"יפ 'התכלהכ תבש תרימש' האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (38
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח-השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא-עיבי ת"וש .ךליאו

חכומ ןכו ,'דסח-תרות'ה לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא-הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (39
.ול 'מע 'ק"שנ יניד רוציק' - 69 הרעה 297 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקחלב

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (40

-רפסב ךא ,ונייחהש ךרבי אל קילדמה שיאש רמאנ ה"רע ד"בח-ללוכ חולב .ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע (41
.שודיקב םג ךרבי אל ,הקלדהב ךרבמש ימש קר רמאנ 60 'מע םיגהנמה

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (42

ונייחהש תכרבב יברה בתכ 'םימעטו םיגהנמ יטוקיל םע חספ לש הדגה'ב .ד"בח ירודיס לכב ספדומ ךכ (43
ע"ושבו) ומשב תאז בתכ ןלהלד א"גמה] ל"שר .ה"לש רודיסב אוה ןכו ,קיריחב דמלה - הזה ןמזל" :שודיקבש
ירומ"מ הליחת איבמ םש .פ"קתת 'יס] השמ-הטמ ,[אבה רגסומב הארו .השמ-הטמה םשבו (ורוקמ ואצמ אל םלשה
בתוכ הז אשונב כ"חא דיימו ,תחא הלמ 'הכונחלש רנ קילדהל' ל"צש (דס 'יס ת"ושב ,ל"שרהמ אוהו) "ל"ז
ןמיס שיר םהרבא ןגמ ,[ש"ייע ,תאז החודו "חתפב 'לה 'הזה ןמזל' ל"יש (!ל"שרהמ םשב אלו) בותכ יתאצמו"
ר"ומדא ונייהד ,דיחי 'ל-] ונאישנ תארוה יהוז הנה" : ז"ע בתכ גלש 'מע ח ךרכ ק"גאבו ."ו"ערת
ש"מב " :ןודנב האנ ח"ארגהל הנעמ עיפומ בצ 'מע ט ךרכב ןלהל ."ןקזה וניברמ הרוקמ המודמכו ,[צ"יירוהמ
...ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמוא יתעמש ןכש רורב המודמכו ,ש"נא לכ םיגהונ ןכ הנה ,קיריחב ןמזל תרימא תודוא
.כ"ע .[ש"ייע ,קודקדה תייעבל סחייתמו] ...הזב הרוסמ וא רוקמ הזיא ג"רדהכל עודי םא התיה יתלאשו

םג ל"צ ןכש איבה ג"ס םש ןחלושה-ךורעבו) קלוח אלל הזב א"גמה ירבד ואיבה םש םייחה-ףכו ב"נשמ ,ר"אה
- ןמזל" ז"ע בתכ (םלשה ע"ושל תופסוהבו ,מ"דשת 'םילשורי ןוכמ') םייח-רוקמ 'סב .('םיסינ השעש' תכרבב
ר"רהומ קדקדמה רודיסמ איבה ל"נה א"גמל םהרבא לשאב ג"מרפה םנמאו ."םיליבהמ שיכ אלו ,ד"מלה קיריחב
,ירוקמה ץ"בעי רודיסב ספדנ ךכו] חתפב 'לה 'כש ,(א,טע ףד ,ה"פת ץינסעי ןושאר סופד) אנעה ןמלז המלש
תספדה ינפל,ב"סת תנשב רטפנ םייח-רוקמהש ןוויכ לבא .[םירודיסה לכב טעמכו חילצמ שיא ,תוליפתה רצוא
.וילא ותנווכ ןיא ,ל"נה רודיסה

אל ,כ"ונו ע"ושב הונאצמ אל המ ינפמ ,הנשה לכ לש 'ונייחהש' תכרבל תכייש וז הלאשש ןוויכ :ע"צ ,בגאו
כ"וי ,ה"ר ,תועובש ,חספ 'להב אלו (הכרבה חסונב ללכ םינד ןיא םש ,שדח ירפ לע ונייחהש) הכר 'יסב
לעו'ב ומכ) הב םגש - 'םיסינ השעש' תכרבל רשקב ונד אל אפוג הכונח 'להב םגו ,הכונח 'לה דע ,תוכוסו
-רעש 'סב םג) ?ףוסבל תרמאנה 'ונייחהש' תכרבב קר אלא - קיריחב 'בה 'הזה ןמזב" םירמוא ונא (*'םיסינה
.(הז אשונב המואמ יתאצמ אל ללוכה

- - - -

אלו] "שרא חול ןייע ,הקורח 'ב .ןמזב" :'םיסינה לעו'ב בתכ (רע 'מע א"ח לוכשא תאצוה) ץ"בעי רודיסב (*
'םיסינ השעש'ב םש ב"חב ,ךדיאמ .הליגמה תאירקד 'םיסינ השעש' תכרבב ןכו .[םש ל"ומה תפסוה - ה"זרכ חתפב
ד"מלה דקינ ,כ"וידו רפושד ןכו ,ה"ר לילו רדסה ליל שודיקב ,הליגמה תאירקבו םש ונייחהשבו ,הכונח רנד
.ע"צו .המואמ ךכ לע ריעה אל ל"ומהו .חתפב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il