- ג"סת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ןוויס 'ה * אשנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


'תומצע' םיחקול ,הרות םידמולשכ
"םיחקול םתא יתוא" -


איה הרותה וליאו ,םירביאה ג"ירת דגנכ ןה תווצמ ג"ירת
ןתוא תללוכו תווצמה לכמ הלעמל איה הרותה ןכל .'ןיחומ'ה
תורואל םיכייש םהש םושמ ,םימי המכ ינב םה םיגחה ראש *
םושמ ,דבלב דחא םוי ןב אוה תועובשה גח ךא ,םייוליגו
* תילכתב תוטישפ איהש 'תומצע'ל הרושקה הרות וניינעש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


,עצמאב אוה ונמז ןכלו ,םיבוט -םימיה לכמ הלעמל אוה תועובשה גחש ,2רהוזב 1אתיא
.םיניינעה לכד הנוכיתה הדוקנה איה הרותה .3"אלוכד אתיעצמא" ותויהל ,תוכוסל חספ ןיב

םושמ אל - םימי הנומשו העבש םהש ,תוכוסו חספכ אלד - דחא םוי אלא וניא תועובש
ימו"ד ןיינעה תא לעופ תועובשה גחד דחא םויה :הברדא אלא ,רתוי ןטק אוה בוט-םויהש
.4"ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ

.אקווד ישילשה שדוחב הנתינש הרותב אוה תודחאה ןיינע תיתימאש ,5ליעל רומאכו


:6ארמגב אתיאדכ ,םיווק 'בה ראשמ חבושמ יעצמאה וק (א) :תולעמ 'ב ןנשי יעצמאה וקב
וק יכ ,םיווקה לכל שרושה אוה יעצמאה וק (ב) ."ולאמשמ ןטקו ונימימ לודג ,עצמאב בר"
.תוריפסה לכל רוקמו שרוש ,7רתכה דע הלוע יעצמאה

-םימיה ראשמ הלעמל אוה תועובשה גח (א) :תולעמה 'ב ןנשי תועובשה גחד "יעצמא"הב ןכו
.םידעומה לכ ורמאנ הבש ,הרות הנתינ תועובשב (ב) ,םיבוט

תווצמה םויק לע הרותה דומיל תלעמ .הרות - אוה תועובשה גח ןיינע רקיע ,8ליעל רומאכ
:10ל"זר רמאמכ ,9תווצמה לכמ הלודג הרות דומלת תווצמ (א) :ל"נה םיניינע 'בב איה
ל"זר רמאמכ ,11תווצמה לכל איבמה שרושה אוה הרות דומלת (ב) ."םלוכ דגנכ הרות דומלתו"
.13"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג" :12


:הזב רואיבהו

אל תווצמ ה"סשו ,םירבא ח"מר דגנכ השע תווצמ ח"מר .םירבא ג"ירת דגנכ ןה תווצמ ג"ירת
.ןיחומ איה הרותהו .14םידיג ה"סש דגנכ השעת

תויחהמ הלעמל איה ןיחומה תויח (א) - םייתשב איה םירבאה לכ לע ןיחומה תלעמש םשכו
איה ןכ - 15םהל שרוש אוהו ,םירבאה לכבש תויחה םג הלולכ חומב (ב) ,םירבאה ראש לכבש
.16ליעל ראבתנש יפכ ,תווצמה ראש לע הרותה תלעמ


רוקמו שרושמ הלעמל ,7רתכה תומצעו תוימינפ דע הלועש - יעצמאה וקב תפסונ הלעמ
.רתכבש תוריפסה

לכמ הלעמל איהשו תווצמה השעמל האיבמ איהש - ל"נה תולעמה לע ףסונש ,הרותב אוה ןכו
לש ותמכח איהש ,המצע דצמ הרותב םג הלעמ הנשי ,הרות דומלת תווצמב תולעמ ןהש - תווצמה
.18"'וג ןומא ולצא 17היהאו" ,ה"בקה

וליפא :19המצע הרותה םשל - ןושלה טשפכ ,המשל הרותה דומילב יתימאה ןיינעה םג והזו
םשל הרותה דומיל אלא ,הרותה דומיל תווצמ םויק םשל אל םגו ,גהנתהל דציכ תעדל ידכ אל
.המצע הרותה

אוה ספות - וב ןיחבמשכו ,וילא אוה ארוק ,ןמז ךשמ ויבא תא האר אלש דלי - לשמ ךרד לע
באה ליבשב אלא ,הזמ ול היהתש תלעותה ליבשב הז ןיאש ;ותוא קשנמו קבחמ ,ךלמה ויבא תא
.ומצע

ידי-לע ךלמה ויבא תא סופתל אוה לוכי ובש ,יונפ עגר ול שישכ :לארשימ םדאב אוה ןכו
לע אל ,רבד םוש לע השעמ תעשב בשוח וניא - "םיחקול םתא יתוא" :20ל"זר רמאמכ ,הרות
ןוויכ ,המצע הרותב ספות אוה .הרות דומלת תווצמ םויק לע אל ,"השעמה תא עדיל"
.21"דח אלוכ אוה-ךירב-אשדוקו אתיירוא"ש

:רתוי תויטרפבו

רושק תווצמה םויקש ,הרותה דומילל תווצמה םויק ןיב קוליח שי הטמל םדאה תלועפבש םשכ
הרותה םע דחאתמ םדאהש ןפואב אוה הרותה דומיל וליאו ,דבלב םייטרפ תוחוכו םירבא םע
הרותה וליאו ,דבלב אכלמד םירבא םה ןידוקיפ ח"מרש ,הלעמל םג אוה ןכ - םידחאל תויהל
.תולשלתשהה שרושמ הלעמלש ךרבתי ותומצע אצמנ הבש ,ה"בקה םע דח אלוכ איה

השענו ,"םיחקול םתא יתוא" - ךרבתי ותומצע חקול יזא ,הרות דמול ידוהי רשאכש ,אצמנו
.ךרבתי ותומצע םע שפנה םצע לש דוחייה

הדרי הרותהש יפכ טרפבו ,הרותד המכחב שבלתנש יפכ תומצעה תניחב והזש ןוויכ ,םנמא
?םלעהב אוה תומצעה ירה - ישונא לכשב השבלתנו הטמל

:הזב רואיבהו

ןבומ וניא הרואכלו ."ולוכב ספות התא וקלחב ספות התאשכ םצעה" 22ט"שעבה רמאמ עודי
?קלחתמ יתלב םצע לכ ירה ,"וקלחב ספות"ד שוריפה

ירה ןכ-יפ-לע-ףאו ,םלעהב אוה םצעה רשאכ איה "וקלחב ספות"ב הנווכהש - 23הזב ןיינעהו
םלעה ןיב הנימ-אקפנ ןיא םצעהבש ןוויכ ,םצעה ותוא והזש ,"ולוכב ספות"ש ןפואב הז
.יוליגל

ןפואב ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע שפנה םצע דחאתמ הרותה דומיל ידי-לעש והזו
.דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשיש


ןיינעה תא לעופ תועובשה גחד דחא םויהש (א"ס) ל"נה רהזה רמאמ םג ןבוי הז יפ-לע
:ןבומ וניא הרואכלד - "ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ ימו"ד

יוביר אלא ,םולשו סח דוריפה דצמש יוביר וניא םיבוט םימיה ראשבש יובירה ןיינע
.תורואה דצמש יוביר אלא ,םילכה דצמש יוביר קר אל - רתוי קמועבו .השודקד

,25"םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו" ןיינעב 24ראובמו עודי הנהד
םילכהו טועימב רואה השענ הטמל ךשמנש לככו ,טועימב םה םילכהו יובירב אוה רואה הלעמלש
.יובירב

תויהל הכירצ ,רתוי הטמל אוה דימלתהש לככש ,ודימלתל לכש עיפשמש ברמ ,הזל לשמהו
םג קיפסמ ,ומצעל אוהש יפכ לכשה ןיינעבש ,ונייהו .רתוי תויתוא יובירב לכשה תעפשה
הכירצ דימלתל העפשהה ןכ-ןיאש -המ .דבלב זמרב איהש המכחה תניחבב טרפבו ,תויתוא טועימ
יובירב העפשהה תויהל הכירצ ,רתוי ןטק אוה דימלתהש לככו ,אקווד םירבד יובירב תויהל
םה תורואהו ,יובירב םה םילכה רתוי הטמלש ,ןבומ הזמו .'וכ תועצהו םילשמ ,רתוי םירבד
.טועימב

יוביר אלא ,םילכה דצמש יוביר וניא םיבוט-םימיה ראשב םימיה יוביר ,ןדיד-ןודינבו
גחב הז ךרד-לעו .26רתויב הלענ רוא יוליג ריאמ חספה גחבש עודי ירהש - תורואה דצמש
יפ-לע-ףא ירהש) םימי הנומש - חספה גח ימי רפסממ רתוי לודג ובש םימיה רפסמש תוכוסה
,(ןושארל ינימש ,"ינימש" םשב ארקנ ,םוקמ-לכמ ,27"ומצע ינפב לגר" אוה תרצע-ינימשש
,תרצע-ינימשד רואה תלעמ עודיכ - תורואה דצמ אלא םילכה דצמ וניא םימיה רפסמב ןורתיהו
תורואה לכ לש תינונמשה וב שיש ,ונייה ,ןמוש ןושלמ אוה "ינימש"ש 28דיגמה שוריפכו
.ירשת שדוח לכבש

?דבלב דחא םוי אוה תועובשה גח עודמ :ןבומ וניא הז יפ-לעו


הזבש ,םייוליגו תורוא תניחבב קר ךייש טועימו יובירה ןיינע לכש - אוה ןיינעה ךא
אל ,תוטישפה תילכתב אוהש תומצעהל עגונב לבא ,תורוא יובירו תורוא טועימ רמול ךייש
םגש עודיכו ,לובג תניחבב ןיידע אוה גלפומ רתויה יובירה םג ,ןכש ,יובירה ןיינע ךייש
תודחא תניחבב אוה ךרבתי ותומצע ןכ-ןיאש -המ ,הלבגה הזיא וב שי לובג ילבה רוא
.הטושפה

אוה תועובשה גח ןכל ,תוטישפה תילכתב אוהש תומצעה תכשמה אוה הרותה ןיינעש ןוויכו
.דחא םוי

הלבגהה תלילש :הברדא ירהש - הלבגה לש ןיינע דצמ אל דחא םוי אוה תועובשה גחש ,אצמנו
דומלת תווצמב םגו ,םוקמבו ןמזב תולבגומ תווצמה 29ירהש ,תווצמב רשאמ רתוי הרותב איה
הרותה דומילמ םירוטפ - הרות יפ -לע םהיקסעב םידורטה ולא) ןמזה תולבגה ןנשי הרות
(30הרות דומלת תוכלה ךורע-ןחלושב הזב םינידה יטרפ ראובמכ ,םהיקסעל םהל חרכומה ןמזב
לש אל ,ללכ תולבגה ןיא המצע הרותב לבא .(31םיפנוטמה תומוקמב דומלל רוסאש) םוקמהו
.("ינאש וסנואל" :32ארמגב אתיאדכ) םוקמ לש אלו ןמז

הכשמה לש ןיינע לכ ירהש - תוטשפתהו הכשמה לש ןיינע וניא הרותבש הלבגהה רדעהש ,אלא
,תוקלחתהו הלבגהמ הלעמל איה הרותה וליאו ,תוקלחתהו הלבגה וב היהתש חרכהב תוטשפתהו
לכב אצמנ תומצעהש ,תומצעה םע רושקה ןיינע םא יכ - הוושב םוקמ לכבו ןמז לכב איהש
.הוושב םוקמ

רמאק יאמ עדי אלש טושפ שיא םגש ,לארשימ דחאו דחא לכל תכייש הרותהש םעטה םג והזו
טושפ שיא לש תוטישפבש 33ט"שעבה רמאמכ ,הברדאו ,הרותה ידי-לע תומצעה ךישממ אוה ירה
הלעמל איה ןכלו ,תומצעה תכשמה אוה הרותה ןיינעש יפל ,ונייהו ,תומצעה תוטישפ הלגתמ
.הוושב םלוכבו תוקלחתהמ

ןיינע אוה הזל ילכה ,ןכל ,םייוליגו תורוא תניחבמ הלעמלש ןיינע איה הרותהש ןוויכו
,ונייהו ,"ךתרותב יבל חתפ (הז ידי-לעו) היהת לכל רפעכ ישפנו" 34בותכש ומכ ,לוטיבה
,אקווד הדוקנ תניחבב השענש

,רואמהב לולכה רואה תמגודב ,הברדא אלא ,רואה טועימ וניא וז הדוקנ לש הניינעש ,אלא
ןיאב רתוי הלענ רוא הז ירה ןכ-יפ-לע-ףאו ,הדוקנ תניחבב אלא ,תוטשפתה לש ןפואב וניאש
ומצע םצעה ךשמנש ,ותומצעב אוהש ומכ הלגתמש - הז רוא הלגתמ רשאכו ,טשפתמה רואהמ ךורע
.ללכ תולבגה הזב ןיא -

עגונב קר אל איה תומצעה םע תודחאתהה ,ירה ,תומצעה םע דחאתמו הרות דמול ידוהי רשאכו
ןיא תומצעה דצמ ירהש ,םלועב וקלחו ופוג ,תימהבה ושפנל עגונב םג אלא ,תיקולאה ושפנל
יוג לארשיכ ךמעכ ימו" ןיינע והזש רהוזב בותכש ומכו ,םוקמ לכב אובל ותלכיבש ,תולבגה
.35"דחא"ד ןיינעה םייצראה םיניינעב ךישמהל איה הרות-ןתמד הנווכהש ,ונייה ,"ץראב דחא


."תרצעב תמ דוד" :36ארמגב אתיא

,קחודו רצימב ותויהבש ,37"ירוגמ תיבב ךיקוח יל ויה תורימז" רמא דודש וניצמ ,הנהו
םויה ינושרג"ש דעו ,ןויצ ריעמ קחרה ,38"םהינפמ רוגאו יביוא ינפמ חרוב יתייהשכ"
-לע-ףאו .38"ינעשעשל תורימזל יל ויהו ךיקוחב עשעתשמ יתייה" - 39"'יוה תלחנב חפתסהמ
,הזמ הלעמל אוה הרותה ןיינעש ןוויכ ,40"תורימז" םשב הרותל ארקש ךכ לע שנענ ,ןכ-יפ
.41ירמגל תומלועה רדגמ הלעמלש ותומצעב ךלמה יעושעש ןיינע אוהש

דמוע אוהש אצומו ,ובצמו ודמעמב ןנובתמ רשאכ םגש - לארשימ דחאו דחא לכל הארוה ןאכמו
- איה הזל הצעה יזא ,"'יוה תלחנב חפתסהמ ינושרג"ד ןפואל דע ,רתויב ןותחת בצמב
דחא לכל איה תכייש ןכלו ,תולבגה ןיא הזבש ,תומצעהב איה הרותהש יפל ונייהו ,הרותה
("ןפעלשסיורא םיא טעוו סע") ותוא איצות אפוג הרותהו ;היהיש בצמ לכב לארשימ דחאו
.ובצממ

.יוליגב אוה תומצעה הבש - הרותה תוימינפב דחוימב אוה הז ןיינעו

ולאל םג ,הרותה תוימינפ תצפהב רתויב בל-תמיש ועיקשה וניאישנ וניתוברש םעטה והזו
תווצמה שרושמ הלעמל איה הרותה תוימצע ,יכ - תוישעמ תווצמ םויקב ןיידע םלצא רסחש
הז ירה ,ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ןכלו ,האוושהב תומוקמה לכב תאצמנ הרותהו ,(ל"נכ)
.42'וכ וילע לעפי

* * *
םהיניבש קוליחה םעט ןכ-םג ןבוי - תווצמל הרות ןיב קוליחה ןיינעב ל"נה יפ-לע
:43םינטק יבגל

ירבדמ קר איה הווצמה לבא ,ךוניח תבוח דצמ הווצמ הנשי .םירוטפ םינטק - תווצמה לכמ
.ןבה לע אל ,באה לע איה הווצמהו ,44םירפוס

בויח ונשיו ,"הרות ןטקה ונב תא דמלל באה לע הרותה ןמ השע תווצמ" 45אתיא הרותב לבא
.47"ריכישכ ומצע תא דומלל 46בייח"ש ,ןבה לע םג

.לארשי לכב איה ,לובג ילב איהש ,הרותה לבא ,הלבגהב ןה תווצמה :הזל םעטהו


וכרצוה אל הרמב ווטצנש תווצמב .48םינבה תוברע הרות ןתמב תויהל הכרצוה הז םעטמ
.תוברע הכרצוה הרות-ןתמב אקוודו ,תוברעל

,הרותה תניתנ אלא ,תווצמה תניתנ וניא הרות ןתמ ןיינע רקיע :ןבוי רומאה יפ-לעו
םהב איה הלעמה ירה - הרותה דומילב םיבייוחמ םינטק םגש ןוויכו .םינטק לע םג הבויחש
.50"זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" :48שרדמב םש םייסמש יפכ ,49אקווד


.הוושב םוקמ לכב אוהש ,תומצעה תכשמה איה הרותהש - הזב ןיינעה תוימינפו .אי

."הרות אלא תמא ןיא" 51ל"זר רמאמכ ,"תמא" םשב תארקנ הרותהש םעטה ןכ-םג והזו

תורהנ" ןיינעב 52עודיכ ,תמא וניא קספה וב שיש רבד .קספה וב ןיאש אוה תמאה ןיינע
.53"דעל ןוכת" - תמא ."ןיבזכמה

,תויתואה תלחת איה 'א תואש 54ימלשוריב אתיאדכ ,'ת 'מ 'א תויתואב םג זמורמ הז ןיינע
עצמאב ,הליחתב ,םוקמ לכבש אוה תמאה ןיינעו ,תויתואה ףוס - 'תו ,תויתואה תיעצמא - 'מ
.הוושב אוה ,ףוסבו

דע רתויב תולענה תוגירדמהמ ,תולבגה הב ןיאש ןוויכ ,"תמא" םשב הרותה תארקנ ןכלו
,"השעמה תא עדיל"מ הלעמל ,"םור קמוע" איה הרותהש םירמוא אסיג דחמ .רתויב תונותחתה
םינטקל דע ,"תחת קמוע"ב םג הרות תאצמנ אסיג ךדיאלו ;'ישע םע םירושקה םיניינעמ הלעמל
.תווצמה לכ ןמ םירוטפש
ךרכ (ג"ח) י"חשת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות - י"חשת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
(סופדב אצמנ - 34-44 'ע גכוז ארודהמב .ךליאו 303 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ד"סוס דע ןאכמ (1
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ

.(ךליאו ד"עס ,טק) ורתי פ"ס א"ותל תופסוה םג הארו .תוכיראב ש"ייע .א,וצ ג"ח (2

יתלב החנהמ) םהינש ללוכ ןכלו ,(תוכוסה גחו חספה גח) םיווקה 'במ הלעמלש ,יעצמאה וק ,ונייהד (3
.(הגומ

.דועו .גכ,ז ב-לאומש (4

.נ"שו .(ךליאו 312 'מע ב"כח מ"ות) ךליאו ב"יס ןויס ח"הבמ ,ב"והב פ"ש תחיש (5

.נ"שו .א,זל אמוי (6

.דועו .152 'מע ז"שת מ"הס .ךליאו כר 'מע א"ח ב"רעת ךשמה .ב,הס חנ ח"ות האר (7

.(םש מ"ות) א"יס ל"נה החיש (8

.(הגומ יתלב החנהמ) הרותבש הווצמה ןיינע דצמ םג איה תווצמה ראש לע הרותה תלעמש ונייהד (9

.א"מ א"פ האפ (10

.(הגומ יתלב החנהמ) אפוג הרות דומלת תוצמ םג :םידחא ןורכזב (11

.נ"שו .ב,מ ןישודיק (12

.א"עס ,הכ הכוס) ל"זח ורמא - תווצמל עגונב .טרפו ללכד ןפואב םה תווצמו הרות :ריעהלו ףיסוהל שיו (13
לכבש יפל והזש ,(נ"שו .299 'מע א"כח מ"ות האר) תודיסחב ראובמו ,"הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועה" (נ"שו
,ללכ ךרדב תחא הווצמב םילולכ תווצמה לכש יפכ תווצמה ןיינע ונשיש ,אצמנו .תווצמה ראש לכ םילולכ הווצמ
.תויטרפב האב הווצמ לכש יפכ תווצמה ןיינע ונשיו

ינפב קלח לכ אב ז"חאלו ,ללכ ךרדב םהש יפכ הרותה יקלח ראש םילולכ הרותבש קלח לכבש - הרותב כ"ומכו
תכסמל עגונב ((ופוסל בורק) ישישה קלחהו ה"ד - ש"מהיפל ותמדקהב) ם"במרה ש"מ ד"עו .טרפ ךרדב ומצע
.טרפו ללכ לש ןפואב והזש ,אפוג תורהט רדסבש תורהט

עגונב טרפו ללכד ןיינעה רקיע ,םנמא .אפוג תווצמבו אפוג הרותב אוהש יפכ טרפו ללכד ןיינעה אוה הז לכו
שרושה איה הרותהש ,רומאכו ,תווצמה לכ לש ללכה איה הרותהו ,םיטרפ םה תווצמהש - אוה תווצמו הרותל
.(הגומ יתלב החנהמ) תווצמה לש רוקמהו

.ב,עק א"חז (14

.א"נפ אינת (15

,שפנה תויח שבולמ ובש םדה ןיינע תמגודב איה הרותהש (א,גי רבדמב ת"וקל האר) וניצמש םג והזו (16
.(הגומ יתלב החנהמ) הוושב םלוכ תא היחמו ףוגה ירבא לכב ךשמנש

.ךליאו א,חי רבדמב ת"וקל הארו .ל,ח ילשמ (17

תלעמ לע ףסונ ירהש - שפנה תויח תמגודב איה הרותהו ,ףוגה ירבא תמגודב םה תווצמהש הזמ םג ןבומכו (18
לכ והז אל ,ןכש ,ףוגה תא היחמ שפנהש הזמ הלעמלש שפנה םצע דצמש יוליעה םג הנשי ףוגה תא היחמש שפנה
.(הגומ יתלב החנהמ) המצע דצמ שפנה תלעמ םג הנשי אלא ,דבלב ףוגה תא תויחהל שפנה ןיינע

.מ"כבו .ג"ער ,זמ חלש .א"ער ,ה ארקיו ת"וקל האר (19

.ג המורת אמוחנת .ו ,ג"לפ .המורת פ"ר ר"ומש הארו .(תווצמ ןיינעל) זי רומא אמוחנת .גי,ל"פ ר"קיו (20
.ז"מפ אינת הארו

.(א,דס) ב"כת .(ב,אכ) ו"ת ז"וקת .א ,ס ב"ח .א,דכ א"ח רהז הארו .ג"כפר ,ד"פ אינתב אבוה רהז (21
.דועו

.נ"שו .ז"כרס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט םש רתכ האר (22

.(33 'מע ג"כח מ"ות) תודעוותהב רמאנש 'ה בורק ה"דס האר (23

.47 הרעה 155 'מע א"לח ש"וקלב ןמסנה .דועו .ב,וכק םש ח"ות .ד,אלק הרש ייח צ"מאהדאל ז"הואיב האר (24

.הרש-ייח פ"ר (25

.(ל"ומה) תצק רסח (26

.נ"שו .א"ער ,חמ הכוס (27

.337 ע"ס ז"יח ש"וקלב ןמסנה .דועו .הלת 'מע א"ח ב"רעת ךשמה .זיתת'א 'ע צ"עמש ישורד ת"הוא האר (28

.1 הרעהבש תהגומה החישה ךשמה - הז עטק (29

.ךליאו ג"ה ג"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (30

.נ"שו .ה"פסר ח"וא ז"הדא ע"וש האר (31

.נ"שו .א,גל ןישודיק (32

.נ"שו .ךליאו ה"נקס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (33

.מ"כבו .ב"ע שיר ,וט רבדמב ת"וקל הארו .(א,זי תוכרב) "רוצנ יקולא" תלפת חסונ (34

.מ"כבו .ד"עס ,זכ בשיו א"ות .ט"סר ק"הגא אינת האר (35

.(א,זי הגיגח) תרצע ףא ה"דותב אבוה (ג"ה ב"פ הגיגח .ד"ה ב"פ הציב) ימלשורי (36

.דנ,טיק םיליהת (37

.(תורימז ה"ד) א,הל הטוס י"שרפ (38

.טי,וכ א-לאומש (39

.םש הטוס (40

ףתכב ןוראה אשמ תוצמ צ"צהל צ"מהס .17 הרעהבש ת"וקל .(ךליאו ב,סק) תורימז דוד ה"ד א"וק אינת האר (41
.מ"כבו .(ךליאו א,אמ צ"מרד) ךליאו ב"פ

.(ל"ומה) הז ןיינעב םירבדה תוכירא רסח (42

.1 הרעהבש תהגומה החישה ךשמה - ג"יסוס דע ןאכמ (43

.מ"כאו .ב"חל המדקה אינת .ג"משס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (44

.א"ה ת"ת 'להמ א"פ ונחלושב ןקזה וניבר 'ל (45

.(א,טלש) םש צ"צהל ד"ספ הארו .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר (46

ולומל בייחש םשכ ,ונב תא ךנחל באה לע בויח (א) :תועד 'ב וניצמ ךוניחד בויחה רדגב :ריעהלו (47
בויח וילע שי ,מ"מ ,תווצמה לכמ אוה רוטפ אתיירואדמש ףאד ,ןבה לע םג אוה בויחה (ב) .'וכ ותודפלו
.(נ"שו .(ךליאו בסק 'מע זט ךרכ) ותלחתב ךוניח ךרע תידומלת 'קיצנא האר) ךוניח דצמ ןנברדמ

דצמ וליאו ,באה תיישע קר הנשי ןבה ןוידפו הלימבש םשכ ,ירה ,ןבה לע םג אוה בויחהש 'בה העדל םג ,הנהו
דצמש תווצמה ראשב אוה ןכ - באה לע קר אוה לעופב בויחהש ,ונייהו ,ללכ 'ישע לש ןיינע שרדנ אל ןבה
עגונב לבא ,דבלב ינוציח חכ והזש ,'ישע לש ןיינע אלא הניא ןבה תלועפש ,ןבה תיישע םג םהב שיש ךוניח
הז ירה ורקיעבש ףא) באה לע לעופב לח ךוניחד בויחה ירה ,תעד-רב וניא ןבהש ןוויכ ,רבדבש ךוניחה ןיינעל
.(פ"כע חוכב ,ןבה לע בויח

ןיביו דמלי ומצע ןבהש אוה בויחה ירה ,באה לע קר אוה בויחהש 'אה העדל םג הנה - הרות דומלתב כ"אשמ
,"ץפח ובלש םוקמב םדא דומלי םלועל" (א,טי ז"ע) ל"זראמ פ"עו ,(ג"הושב 45 'מע א"יח ש"וקל םג האר) 'וכ
תוינוציחבש ןוויכד ,העוצרה תארי דצמש ןוצרה פ"כע) הרותה דומילל ץפחו ןוצר ונב לצא ררועל באה ךירצ
.(הגומ יתלב החנהמ) דמלמ ורובע רוכשל הלועפהב יד אלו ,(ודומילב חילצי יזא ,ךכב הצור אוה ירה לעופבו

.(א) ד ,א"פ ר"שהש (48

.110 'מע א"ח ש"וקל םג האר (49

.ג,ח םיליהת (50

.ב"ער ,ה תוכרב הארו .םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (51

.ט"מ ח"פ הרפ (52

.ג"יפ אינת םג הארו .טי,בי ילשמ (53

.א"ה א"פ ןירדהנס (54

,וב ספות ,ויבאב אוה ןיחבמ עתפלו ,ןמז ךשמ ויבא תא האר אלש דלי
םושמ אלא ,ךכמ ול חמצתש יהשלכ תלעות ליבשב אל - וקשנמו וקבחמ
ומצע באב ץפחש,הרותה תוימינפ תצפהב רתויב בל-תמיש ועיקשה וניאישנ וניתובר
הרותה תוימצע יכ - תוישעמ תווצמ םויקב ןיידע םלצא רסחש ולאל םג
תווצמה שרושמ הלעמל איה

יבר יצוצינ


םיגחה לכל 'רוקמ'ה


הטוס תכסמ לע "םימויס" עומשל הכוז היפלדליפמ סעלאי ברה
רמיצ לאירוא ברה * תועובשה-גח ברע לילב ,'תודיחי'ב
גחב תור תליגמ תרימאל עגונב הפ-לעבו בתכב תובושת לבקמ
םייח ברהו הילטיאמ דדח העושי ברה * תסנכה-תיבב תועובשה
יברה לש ונחלוש לע דועסל םינמזומ הילרטסואמ קינטוג
תועובשה-גח תדועסב


רפואל השנמ-יכרדמ ברה תאמ

"שודקה ורדחב ,תיברע תליפת ירחאל" החיש יברה רמא ו"טשת תועובשה גח ברע לילב
:םיבותכב םירבדה םיראותמ ךכו .(86-90 'מע די ךרכ ,ו"טשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')
אביקע יבר תמשמ" הטוס תכסמ םויסב בותכש המ ןיינעב א"טילש ר"ומדא ק"כ תא לאש דחא"
יבר לע (א,חס ןירדהנס תכסמב) וניצמ "הרות יעורז" ןושלה ירה ,"'וכ הרות יעורז ולטב
."רזעילא יבר לש הלעמה תא אוה םג ץמיא אביקע יברש ר"ומדא ק"כ ובישהו .רזעילא

ולטב הירזע ןב רזעלא יבר תמשמ" ,הטוס תכסמ םויסב בותכש המ לע רואיב עיפומ ןכמ רחאל
לש ףסונ רואיב עיפומ (88 'מע םש) םירבדה ךשמהב ."םרשוע םימכח תרטעש המכח תורטע
.םיחכונה דחא תלאשל הבושתב ,יברה

תועובשה גח ברע תחיש" שי (210 'מע ה ךרכ ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תנשב םג
."'קה ורדחב ,הטוס תכסמ לע םויס תכירע תעב" - "ב"ישת'ה

ירחאל" - תועובשה גח ברע לילב החיש יברה ידי-לע הרמאנ ןכ-םג ז"טשת תנשב ,ןכ ומכ
.(297 -290 'מע זט ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') "'קה ורדחב תיברע תליפת

לכ לש הוושה דצה לבא ,ןכמ-רחאלש םינשב תועובשה-גח ברע לש תויודעוותה דוע ויה
ןהכה רזעילא -םירפא 'ר ח"הרה ג"הרהל 'תודיחי'ב ורמאנ ןהש אוה ליעל ונמנש תוחישה
ןוויס" :(16 'מע 39 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב וספדנש) 'ןמוי יעטק'ב רפוסמש ומכ ,סעלאי
לע םויס תושעל א"טילש ר"ומדא ק"כל היפלדאליפמ ברה סנכנ ןוויסב 'ו םויל רוא :ו"טשת
."ךרעל העש עברכ ,הרצק החיש א"טילש ר"ומדא ק"כ רבידו ,הטוס תכסמ

ברה לש ורוקיב תעב ר"ומדא ק"כ תמישר הספדנ 364-366 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפסב
יברל תרגיא סעלאי ברה רגיש החיש התואל ךשמהב .ג"כשת תועובשה גח ברע לילב סעלאי
.(אסת-סת 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) ןוויסב 'י םויב הבושת-תרגיא ול רגשל רהממ יברהו
:יברה בתוכ ראשה ןיב


.הזב בשייל הצורו ...ר"תכ ןייצש...ם"במרה תטמשהל

בגא-ךרד ...הבושת תוכלה רבד-לע םג יתרכזה וניתחישב - ינורכזב םושרכ
...ראבל ר"תכ הצרש המ לע - ןכ-םג הבושת הזמ


ח"ישת שדוק -תוחיש) 'קה וירבד תא םתחו הטוס תכסמ לע םויס יברה ךרע ח"ישת תנשב םג
:(חעק 'מע


התקנו" רמאנש המ - הפיה דצה תא קר ךכמ וקיפיש ,הטוס תכסמ ךלע ןרדה
!תוימינפבו החמשב הרותה לבקנשו ,"ערז הערזנו

םילגרה תשולשב תוליגמ שולש

בייל-הדוהי ברה ח"הרה ריכזמה דכנ תנותח לגרל) א"סשת תנש יהלשב המסרפתהש הרושתב
ןוויסב 'גב) ל"ז רמיצ לאירוא 'ר תולוכשאה שיא ח"הרה סינכהש קתפ םסרופ (רנורג 'יחיש
.ושדוק -די-בתכב יברה תונעמ ופסונ וילעו יברה לא (ז"ישת

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ירבדב ודוסי םילגר 'גב (תור ,תלהוק ,םירישה-ריש) תוליגמה 'ג תאירק ןיינע הנה"
ו"ת םילשורי גהנמ ךכו ,א"רגה גהנמ) הכרבב םתוא ןירוק וליפאש תומוקמ שיש דע םינומדקה
תסנכה-תיבב ןתוא ןירוק ןיא ןילופ ידיסחמ המכ דוע לש םגהנמלו ד"בח גהנמלש ףאו .(םתס
םילגר 'גה לצא תוינחורב וללה תוליגמה תוכייש רשא קפס ןיא הנה ,הרותה תאירק ינפל
גחל תורד תוכיישה דוחייבו ,לכל עודי וז תוכיישל הלגנהו טושפה םעטה ףאו ,תמייק
.תועובשה

:םייתש איהש תחא ,הז ןיינעב יתלאש"

.תסנכה-תיבב ןתוא ןירוק ןיא המל םעטה (א"

תוכוס דעומה-לוח-תבש) ןהינמזב ןדומיל וא ןתאירקב עובק גהנמ וא רדס הזיא שי םא (ב"
לע גהנמ םימוד תומוקמבו "םוי םויה" חולב יתאצמ אל יכ ,(תועובשה גחד 'ב םויו חספו
.הרורב הבושת יתאצמ אלו 'יש םימימתהו ש"נאמ המכ יתלאש םגו ,הז

."לטיג ןב לאירוא"

-תיבב ןתוא ןירוק ןיא" תוביתה דיל - הנושארה .תובושת יתש שדוק-די-בתכב הנע יברה
:בתוכ יברה ."תסנכה


ןתוא (וארקי וא) ודמליש יתעמש אלו תלהוקו םירישה-ריש אל םגו .ללכ
ןיגהונ שי םירישה-ריש .אקווד ל"נה בוט-םויב הזב אצויכו תיבב תודיחיב
.שדוק-תבש ברעב הרמואל


:בישמ יברהו - םיארוק אל המל הלאשל תסחייתמ היינשה הבושתה


והל אריבס םבור [אורקל גהנמה=] ואיבהש ולאו ואיבה אל רבחמה םג ירה
תורקל ןיאד ,תבשד ז"ט קרפ שיר ס"שו הנשמ ןייע] ."אמלעב גהנמ" אלא הניאש
רתסא-תליגמ ןירוק ןיא ןכלד (ה"ה ג"פ הליגמ) ימלשוריבו תבשב םיבותכה
וגיהנה אלש המ ןבומש המכו-המכ-תחא-לעו ,התאירקב ןיבייוחמש ףא תבשב
.שדוק-תבשב םיבותכ תאירק הליחתכל

ןיינעה תוכיישב ערוג אל

לביק ,"תמייק ...תוינחורב ללה תוליגמה תוכייש רשא קפס ןיא" ,רמיצ ברה בתכש המ םלוא
יברה רמא ראשה ןיב .(ח"ישת) ןכמ רחאלש הנשב תועובשה גח תודעוותהב יברה לש ורושיא תא
:תודעוותהב


ןיא לבא ,גוהנ הז ןיא ונלצא ...תועובשה-גחב תור תליגמ אורקל םיגהונ שי
,םייק תועובשה גחל תוכיישה ןיינע לבא ,ןיארוק ןיא תוימשגב קרש אלא תאז
.תור תליגמ לכ תאו ...םירמוא ...תועובש לילב םירמואש ,"ןוקית"ב ןכלו


ד"בחבש ףא" :רמאנ (20 הרעה) ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי תחישב ,ןכמ-רחאל הנש םישולשו
ערוג וניא לעופב האירקה רדעהש יאדווב ירה ...לעופב תור תליגמ אורקל ןיגהונ ןיא
םג הראבתנו האבוה תרצעל תור תליגמ תוכיישש ריעהלו ,'וכ הברדאו ,ןיינעה תוכיישב
-יטוקיל ןייעו ,ךליאו חכ'א 'מע 'ב ך"נל הרותה-רוא האר - "ד"בח תודיסח תרות ישורדב
.22 הרעה 22 'מע ח ךרכ תוחיש

םיחרואל ןיתממ יברה

םיחקל תקפה ךות ,תור תליגמבש רופיסב קימעמ רואיב יברה עימשה א"לשת תועובשה גחב
ירבדל 'ארקמ לש וטושפ'ב י"שר ירבד תאוושה ללכ רואיבה .הכלהכ רויג אשונב םיילאוטקא
.דועו ,םהיניב םייונישהו ארמגה

ול הרוה יברהו 'תודיחי'ב ףלוו ה"ע םירפא 'ר ח"הרה ההש הנש התוא לש זומת שדוחב
םשכ ,'ןיתעמש'ב הנמסרפיו ישפוח דוביעב החישה תא דבעי יולב 'יחיש היבוט 'ר ח"הרהש
רבדהש שקיב יברה .('י"שר יללכ' רפסל דוסיה חנוה םשו) 'י"שר יללכ' לע רמאמ םסריפש
.[353-363 'מע ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב םג הספדנ החישה] םדקהב השעיי

תדועס וכרענ ובש ןורחאה היה (203 'מע 900 ןוילג 'ד"בח רפכ' האר) ל"שת תועובשה גח
'יב תינברה ותייער תריטפ תובקעב וקספש] צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ותיבב תועובשה גח
.[א"לשת תבטב

ןמזומ אוה יכ ול עידוהו דדח ברה לא גילראה ריאמ 'ר שגינ גחה לש ןושארה ומויב
ןמזמ .ןחלושה הצקב יתבשי" :דדח ברה רפיס .יברה לצא םיפסונ םינבר םע דחיב גחה תדועסל
ושיגהש אדוול גאוד יברהש יתיארו הנמ יל ושיגה ...יב לכתסמו ףפוכתמ יברהש יתיאר ןמזל
םלוכש ינפל לוכאל םיליחתמ אלש - ץרא-ךרד תכסמב הכלה םצעב וז .לכואהמ םעט זא קרו יל
."םילבקמ

..."הנושארה םעפה וזש ןוויכ"

חור-בצמב יברה היה (ךליאו אנק 'מע ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') הנש התוא לש 'א םוי תדועסב
גהנמל סחייתה יברהו הילרטסואמ קינטוג םייח ברה היה ונחלוש לע םיבוסמה ןיב .םמורמ
דמלש קינטוג ברה תא לואשל םילוכי" :(גנק 'מע םש) אטבתהו 'תועובש ליל ןוקית' תרימא
.("תופסות םע ארמג ונדמל") יברה ירבד תא רשיא קינטוג ברה ."תועובש לילב ושע המ זלטב
'םידגנתמ'ה םג ירה" :ג"שרה לאש 'ןוקית'ה תרימא תא ססיבש שודקה ה"לשה לע רבודשכ
."םעפ לכ אל" :בישה יברה ."?ה"לשה ירבד לע םיכמתסמ

התרש רשאכ שדקמה-תיבב רשב לוכאל םילגוסמ םינהוכה ויה ךיא :קינטוג ברה אטבתה ךשמהב
לש ונחלושב םיבשוי רשאכ רשב לוכאל ישוקל תאז הוושה אוהו ?םייוליעה לכ םע הניכש םש
הליכאה םצע ךא ,המשל-אלש הליכא ןיינעמ תוריהזב קר היה ישוקה רקיעש ריבסה יברה .יברה
.ןיליפת תחנה ומכ קוידב הווצמ איה

לש ונחלוש לע רשב תליכאמ ןיליפת חינהל רתוי לקש יל הארנ") ותעד לע דמע קינטוג ברה
..."הנושארה םעפה וזש ןוויכמ הארנכ והז םכלצא" :ביגה יברה .("יברה
תובא יקרפ


ןורהא לש וידימלתמ יווה

בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןורהא לש וידימלתמ יווה :רמוא ללה ;םהמ ולבק יאמשו ללה
(בי הנשמ ,א קרפ) הרותל ןברקמו תוירבה תא

?םולש בהוא ןורהא היה דציכ ,ןתנ יברד תובאב ושריפ :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ
,ול רמואו ,ורבח תעדמ אלש םהמ דחא לכל ךלוה היה ,םיטטוקתמ םדא ינב ינש האור היהשכ
לוחמתש ךילא אובאש יל רמא אוהו ,ךל אטחש לע ומצע תא הכמו טרחתמ אוה ךיא ךרבח האר
.הז תא הז םיקשנמ ויה הזב הז םיעגופ ויהשכ ,ךכ ךותמו .ול

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

יאמלו ,"םולש ףדורו םולש בהוא יווה" - הרצקב רמול ול היה ,הרואכל :רואיב ךירצ
?ןורהא השע ןכש הנימ-אקפנ

:רמול שיו

לכבו ;םישדק שדוק ושידקהל ןורהא לדביו" :רמאנ וילעש ,לודג ןהכ היה ירה ןורהא (א
לש וידימלתמ תויהל דחא לכ ךירצ ךכו .הרותל תוירבה בוריקב קסעתהל ומצע תא ליפשה תאז
.ןורהא

תקולחמב קיזחמה לכ" ,ל"זר רמאמכו ,ןיד יפ-לע בויח אוה "םולש ףדורו םולש בהוא" (ב
-לעו עשר םדאל וליפא םולש ןתונ היהש ,ןורהאכ גהנתהל שיש שדחמ אנתהו ."ואל לע רבוע
.ןידה-תרושמ םינפל איה וז הגהנהו ,ןוועמ ובישה הז ידי

יאמשש ,רייגתהל אבש ירכנה יבגל ארמגב ראובמה יפ-לע ,אקווד לליהל תכייש וז הארוה
.ןידה -תרושמ םינפל לש הגהנה ,ובריק לליה ןכ-ןיאש-המ ,ןיינבה תמאב ופחד
(הגומ יתלב - ה"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *


וליפא ,ידוהי לכל תלבגומ יתלב הבהא התיה ןהכה ןורהאל - "ןורהא לש וידימלתמ יווה"
םע רשקתהש ךכ ,הרותה רואל ןורהא בריק הזכ ידוהי םגו ;"אמלעב תוירב" םשב ארקנש ימל
.הרותה לש תלבגומ יתלבה תומילשה

תעדוי הניא תיתימא הבהא ןכש ,ידוהי לכל ןורהא לש הבהאה ישגר לש תמאה לע הרומ רבדה
הז ידוהי םגש תלעופ איהו ;"תוירב" רדגב אוהש ידוהי םג הפיקמ איה ןכלו ,הלבגהו הדידמ
.הרותל ברקתיו ותואיצמ תולבגמ לעמ הלעתי

,ויתולבגמ לעמ דמולה תא םמורל הנשמה לש החוכב ןכש ,הנשמ רבדב וז הארוה העבקנ ןכל
דמול ידוהי רשאכ ןכל ."תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ תויולגה לכ ןיא" ל"זר רמאממ ןבומכ
הרותה ירבד םע דמולה לכש ןיב אלפנ דוחיי היהנ הרותה דומיל ידי-לעש - הנשמב וז הארוה
חוכ לבקמ אוה - הרותב ומצע תא ןתנו בתכש ,הרותה ןתונ םע אלפנ דוחייל דעו ,דמולש
.וז הארוה םייקל לבגומ יתלב
(890 'מע ב ךרכ א"שנת תוחישה-רפס - א"שנת'ה חספה גחל יללכ בתכממ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישימח םוי
תועובשה גח ברע - ןוויסב 'ה


בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי :ןילישבת בוריע
'תורשקתה'ב וספדנ םיפסונ םיטרפ) ''ה תליהת' רודיסב ספדנ בוריעה רדס ."ןילישבת
.(םדוקה ןויליגב


ישיש םוי
תועובשה גח ,ןוויסב 'ו

רמועה-תריפס ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע גח לש תיברע ללפתהל םיניתממ
.2בוט-םוי סנכנש ינפל ,"הנייהת תומימת"

הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה-גח" :תובוט תוטלחה
ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל ןכו ,םימש-תאריב
.3"םירופיכה םוצד שודקה םויו הנשה-שארב תועיקתה


:תועובש ליל ןוקית

'ןוקית' רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימ .4(וב וספדנש םישידקה תא םירמוא ןיא ךא) ספדנכ
.5םויב

אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי" :6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה
.7"'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ

בתכבש הרות תוצח דע םידמול תועובשבש ראבתנ 8'תועובש - יעצמאה ר"ומדא ירמאמ' רפסב
וז םא ןויע ךירצו .ש"ייע ,הנשה לכב הזב גוהנה רדסהמ ךפיהל ,הפ-לעבש הרות תוצח ירחאו
.השעמל הארוה

,הבר אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (9הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ,ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(9הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
-תאירק ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה -לעש עמש-תאירק ארוק היה אלש תולילב
.10"עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש


:11'תועובש ליל ןוקית' חסונל םינוקית

הפב דחא ...םינפב תנמאנ...' :אוה הריצי רפסד םויסה ,12יתיארש םיסופדה לכב (א)"
.'בלב דחאו

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו"
.תנמאנ...'" :ומצע -ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
:ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער 'ג
.'תמא רובידו ,ןושלה תרימשו ,הקיתש

:י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)"
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,'...ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא'

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא :רהוזבכ תויהל ךירצו"
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

ספדנכ 'תונווכ'ה ןווכל אלשו 'ןוצר יהי'ה תואחסונ רמול אלש ש"נא ןיב ץופנ גהונ
.13'ןוקית'ב

.14תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה-תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב

ויכרצל אציי .הרותה תכרב םיכרבמש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשכ ,ןכמ רחאל
לכ ךרביו ,15הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ שש וידי לוטייו
ריבעמה" ,תורצקה תוכרבה ;16"המשנ יקולא" ;17"רצי רשא" ;16"םיידי תליטנ לע" :תוכרבה
.18"הרותה תכרב"ו "הניש

.19הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט


בוט-םויו תבש לכב הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.20

.םותי שידק ,ונעישוה ,ישיש םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה


,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.22תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי21 (ןכ ינפל ףאו

.23הימש ךירב ,"םלוע לש ונוביר" .22*תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.25'תומדקא' םירמוא ןיאו ,24תור תליגמ םיארוק ןיא

תורבידה -תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע - תורבידה תרשע-תאירק תעשב .26'ןוילעה םעט'ב םיארוק
.27

רפסב .הלילגו ההבגה .שידק-יצח םירמואו ןושארה דיל המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
םכחו לודג םילעמ .28לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה
ינפמ ,הדימעב התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה ארוקה םגש םיגהונ שיו .ריטפמל
.29הדובכ

.תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל

תומל הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
.30תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא

.31"רוכזי" תרימא תעב הרות-רפסה לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר

."32תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ תרכזהב

.33'םימחרה בא' רמוא ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

.שידק-יצח ,וללהי ,ירשא


ףסומ תליפת

.34"רפכל םיריעש ינשו" ("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

תליהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ ...וניקולא" הקסיפב *
יפכו ,םירודיסה בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה
.35("םהיונל" (קיריחב 'ל) :''ה תליהת' רודיסב םג רבעב היהש


ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.36תילטב תוסוכמ םינהוכה

םילודג םינהוכ םע הכרבב ויפכ תא אשונ ,(37שש ליגמ וליפאו) ךוניחל עיגהש ןטק ןהוכ
.38תווצמב ךנחתהל ידכ

םייסיש םדוק וילגר רקע אל םא .'הצר' ץ"שה ליחתמשכ ומוקממ ןהוכ לכ רוקעי הליחתכל
תכרב םויס דע תסנכה -תיבמ אצייו ,39הלוע וניא בוש ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" ץ"שה
.40םינהוכ

דעו התעמ ...ןוצר יהי" השקבה ורמאי ,רוביצה םע 'ןנברד םידומ' םינהוכה ונעש רחאל
רוביצה ונעיש ידכ ,ץ"שה לש םידומ תכרב םויס םע דחי םייתסתש ידכ הב וכיראיו ,41"םלוע
זא ונעי אל םהש רבתסמו .(42ץ"שה תכרב לע 'ןמא' ונעי םינהוכה םגו) ןהיתש לע 'ןמא'
.'ומש ךורבו אוה ךורב'

44ליגר לוקב ץ"שה ליחתמ ,םידומ תכרב לע 'ןמא' תיינע רוביצה (43לכ) םייסש רחאל
"םינהוכ" םר לוקב ארוק 'םינהוכ'ל עיגמשכו ,"...ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא"
."רומאכ ךשודק םע" ליגר לוקב רמואו 45םייסמ ךכ-רחאו ,ךרבל םינהוכל האירק איהו

תא וסרפיו ואשייש םדוק ,םעל םהינפשכו ,46םעה יפלכ םהינפ םינהכה םיריזחמ ,ןכמ רחאל
."הבהאב ...ונשדק רשא" םיכרבמ ,47םהיפכ

תצק תינמיה דיה ,םהיפתכ דגנכ םהידי םיהיבגמ ,'ךכרבי' םיליחתמש םדוק ,הכרבה רחא
,םיימשה דגנכ םהידי ירוחאו עקרקה דגנכ םהיפכ ךות ,םהידי םישרופו ,תילאמשהמ הלעמל
ןיב ןכו ,דחא ריווא תועבצא יתש לכ ןיב :"םיריווא השימח" םישועו םהיתועבצא םיקלחמו
"םיכרחה ןמ ץיצמ" םייקל ,לאמש לשל ןימי לדוגא ןיב ןכו ,היינש דיב ןכו ,לדוגאל עבצא
.48

.ארימג דע 49'ךכרבי' ץ"שה םהל אירקמ ,םתכרב לע 'ןמא' רוביצה לכ הנעש רחאו
,"ךכרבי" :תוביתהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.50"םולש" ,"ךל" ,"ךילא" ,"ךנוחיו" ,"ךילא" ,"ךרמשיו"

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.51עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - "...52םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,תוביתה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה ...םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הביתה ינפל םינהוכה
."הבוטל ...םשכו" - "םולש" תבית ינפל םינגנמשכ ."עשילא ...םאו" - "ךל" תבית
'םורמב רידא' ."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תבית םירמוא םינהוכהשכו
.51וינפ לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא

.53רוביצה בור יפמ 'ןמא' תיינע הלכתש דע 'םולש םיש' ליחתהל יאשר ץ"שה ןיא

םיליחתמו ,55לכיהל םהינפ תא םינהוכה םיריזחמ ,54'םולש םיש' ץ"שה ליחתמשכ דיימ
םיש' תכרב םויס םע דחי המייסל ידכ הב םיכיראמו ,"...םלוע לש ונוביר" השקבה תא רמול
הכרבה לע ונעי םינהוכה ףאו ,56הילע םג 'ןמא' רוביצה ונעיש ידכ ,ץ"שה ידי-לע 'םולש
.'ומש ךורבו אוה ךורב' זא ונעי אל םהש רבתסמו ,55רוביצה םע 'ןמא'

םוקמב .יברה לצא וגהנ ךכ .'לבקתת שידק' םויס רחא דע ןכודה לע םיראשנ םינהוכה
.57'חוכ -רשיי' זא םהל רמולמ ענמיהל שי ,ןכ-ינפל םינהוכה םידרויש

[םלחש ימ ידי -לע קר - בוט-םויב דבלמ - רמאנה 'ע"שבר' רשאמ ץוח] 58ולא םיגהנמ לכ *
וא םוי לכב םא ,ק"הראב גוהנכ) לעופב םייפכ םיאשונש םעפ לכב םהב קיידל שיו םיפקת
.59(רוביצ-תינעת תחנמב ,ןיפסומב ,תבשב


דובכ ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.60'זובי'זמב


הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .62שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :61בלח ילכאמ
םויה םיתוש ןכ-ומכ .64רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,63תחא העש םיניתממו
.65בוט םוי תחמשל ןיי תיעיבר


םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
.67"...ימוסבל" ןיא יאדו ךא .66הרותה וב הנתינש

םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה-גחב 'הרות' רמול וניאישנ וניתובר לצא אוה גהנמ"
.69ךכ גוהנל ןוכנו .68"ט"שעבה ונרוממ רופיס רפסל

.70ךלמה דודו וניבר השמ תא םג ריכזהל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.םויה תוצח רחא שדוק-תבש-ברע לכבכ ,ת"ומש םויה אורקל רוכזל שי

לכב..." :ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ירבדכו ,שדוק-תבשל הנכהכ ,תוצח רחא םויה לובטל שי
,תבש תשודקל בוט-םוי תשודקמ ןכ-ומכו ,שדוקה לא לוחמ ומכו ,הגירדמל הגירדממ היילע
.71"...ל"זיראה יבתכב בותכש ומכ הווקמב הליבט םיכירצ

אישנ יברה גהנ [72העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל ונרוד

תויודעוותהב יברה הרוהש רדסה יפ-לעו וניאישנ וניתובר ינוגינ וז הדועסב םינגנמ שי
,ט"שעבהל) תועונת 'ג ןוגינ .ןוגינה לעב םש םיזירכמ ןוגינ לכ ינפל .דועו ,הנשה-שארד
,(צ"צה) 'ה ןימי ,יעצמאה ר"ומדא תלהקמ ןוגינ ,(ז"הדא) התא יל-א ,(ז"הדאו מ"הה
התא / וניקולא אוה ,(צ"יירה) ינוניבה ,(ב"שר) הנכה ןוגינ ,(ש"רהמ) רעבירא הליחתכל
היהש יפכ םינגנמ הז ירחאל .(יברה לש ויבא - צ"יולרה) תופקה ןוגינ ,(יברה) ונתרחב
עינ ,תובב 'ד ,הנכה ןוגינ :(ךליאו ו"משת םינש טעמל) תולודגה תויודעוותהה ףוסב רדסה
.73יצירושז


74תועובשה-גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה
.


.75'והילא חתפ' :םיליחתמ .החנמ


שדוק-תבש
76גח-ורסא - ןוויסב 'ז


.78'הלהצבו החמשב םג' :םירמוא 'ידוד הכל'ב .77'דודל רומזמ' :םיליחתמ - תבש תלבק

.79'א קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

תונוש תוילעה ןיב תוקספהה ,('המימת הרות' שמוח) 'ונתנידמ גהנמ' יפל :הרותה תאירק
:ןלהלדכ ןהו ,םישמוחה בורב גוהנהמ
.(טכ,ד) 'יררמ ינב' :ליחתמ ינש
.(גפ,ז) 'חבזמה תכונח תאז' :ליחתמ יעיבש

ןפואב - ףיסוהלו ךישמהל ...םיאתמה ןפוא ואצמי יאדווב" :יברה רמא וז הנשבכ תועיבקב
ומכ שממ הדועס ,החנמה תליפת רחאל ךורעל הנווכה .80"תבשה םויב 'היישותל םיילפכ'ד
לש תפה לע התע עוצבל יוצר ,ךכש ןוויכו .81םש םישועש ןמזה ותואבו ל"וחב םישועש
.ל"נכ ,'ןילישבת בוריע'


ןושאר םוי
ןוויסב 'ח

.82'ןונחת' םירמוא ןיא ,ללכב דעו ןוויס ב"י דע

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו-לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.83סוניכה דובכל תועובשה-גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,84ט"לשת תנשב
הליכאה תורשכ ,החפשמה-תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל רשקב ,םישנל
ורמאנש הרות-ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש תורנו הייתשו
.ללכבו ,ולא תויונמדזהב


ןימולשתה ימי

.85ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה-גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.86ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומילשב

תועובשה-גחב םתאבהו ,תועובשה-גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא 87רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ -לעו ,הארוה ונרוד אישנ יברה עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל ומצע

בוט המו ,תועובשה-גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןוויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
דע קודבל שי ,ןבומכ=] ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה-תרעמבו
.88[ןוחטב ימעטמ לחר-רבקבו ןורבחב וז העשב ןתינ רבדה המכ


ישימח םוי
ןוויסב ב"י

תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז .ןימולשתה ימי םויס
.89הקדצה תניתנבו ,לארשי תודחאו

לשו תבש לש רנ קילדהל' :תוכרבמ תורנ תקלדהב .ישיש םויב ת"ומש תאירקו תומשנ תרכזה ןיא :ל"וח ינבל (1
- 'אתדועס איה אד' ףוס דע 'םכילע םולש') תבשב לחש ט"וי לש ז"מהרבו שודיק ,תיברע .'ונייחהש'ו 'ט"וי
'ז םיארוק ןושארב ,('וכו תודימ ג"י א"או) ת"ס 'ב םיאיצומ תירחשב .(לוקב ט"ויד חסונ כ"חאו ,שחלב
לכיהב 'הו' :(ב"פס) קוקבחב הרטפה .לומתאדכ ריטפמל םיארוק ינשב .ק"ח ,'רשעת רשע' האר 'פב םיאורק
יפסומ תאו") ףסומ ,םימחרה בא ,(ש"הגחד 'א םויב אלו) תומשנ תרכזה ,ךריבש ימ ,ןקרופ םוקי .'...ושדק
םירמוא ק"שד חסונה לכ) תבשב לחש ט"ויל ז"מהרבו שודיק .םויה םג םייפכ םיאשונו ("...םויו הזה תבשה םוי
.'ב םוי ףוסב דעוותה יברה .תובא-יקרפ א"א .(ךליאו 'ידעומ הלא' קר לוקבו ,שחלב

.ב"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (2

ק"כ הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאמ ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ ,ןוויס ד ,םוי-םויה (3
םחנמ-תרות') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו ,ודמולל םיכירצ ,הז בתכמ" :ונרוד אישנ ר"ומדא
.119 'מע ב"שת תוחישה-רפס הארו .(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה -

,ומצע 'ןוקית'ב םג רמאנה ,(א,חצ) רומא 'פ רהוזמ ורוקמו ,םש א"מה פ"ע ,ג"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (4
.133 'מע ג"ח נ"שת 'תויודעוותה' הארו ."הרותב םילמע ויהו ,הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה םידיסח"ש

דומלל שיש 'וכו א"דיחהמ איבמ סש 'מע ב"ח 'הרות לארשי גהנמ' 'סב) אקווד 'ןוקית'ה תרימא תודוא הארוה
תויתוא אוה 'ןוקית'הש ,ה"ע ןמלסק ח"שר עיפשמה ח"הרהמו .ש"ייע ,םש בקעי קחכ אלד ,הז רדסב אקווד
.וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב האר ,(יעצמאה ר"ומדאמ ליעל האר ,הרות רתכ - הז הלילל ךייש ןכלו ,הרותה
.םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימש ,םשו

תונשב 'ןוקית'בש םישידקה תרימאל אצי אל ףאו ,רוביצה םע אלו ,ורדחב 'ןוקית'ה תא רמוא היה יברה
.(וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ח"משתו ה"כשת תולבאה

.35 'מע 3 ןויליג 'שטיוואבויל ץבוק' ,ד"שת תועובשה גח םדוק הבישיה ילהנמל צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (5

.3 'מע 'םולש תרות - תוחישה רפס'מ ,44 'מע םיגהנמה-רפס (6

(ו"חרהמ דימלת) תקרב-רוט 'סב םרוקמו .ז"הדא ירמאמב תומוקמ המכל ןמסנ רפסה ףוסבש מ"מבו .וכש 'מע (7
פ"ע ,ג,דצת) ז"הדא ע"וש 'למ וריעה רבכו .םש רהוזה לע שדוק-ירדהו מ"קמ 'יפבו ,בצת 'יס י"הח ,דצת 'יס
."פ"עבש הרותב היהי קסעה רקיעו" (םש רהוזה

רתכה ןיינעש תודיסחב ראובמה פ"ע ,ןמלסק ח"שר ח"הרה ריבסהו .אפש 'מע ו"סקת םירמאמה-רפסל םינייצמו (8
.הרותה דומילב גונעתו ןוצרל הכזיש איה הזב הנווכהש - גונעתו ןוצר אוה

.נ"שו ,1 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (9

.100 'מע ב"שת תוחישה-רפס (10

.םילק םייונישב ,315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (11

תויועט יתש ונקתנ (158 'מע ה"לשת םילשורי ,'לוכשא' תאצוהב הלש םוליצ-סופדו) 'םייהלדר' תאצוהב (12
.םינפבכ ולא

א"י םוי-םויה .חי 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא :ב"ויכב 'עו .חיר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' האר (13
.דועו .א-רדא

רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה-ףכב אבומ ,תונווכה-רעש (14
.םויכ 2:59 העשב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה תעדל

('לארשיו ןורהא תיב' רודיסמ םג ,גיק 'מע גפ ןויליג 'לארשיו ןורהא תיב' ץבוק) ןילראק-ןילוטס יגהנמב
ןויליג 'תורשקתה'ב אבומה הארו .ש"נאמ םיבר וגהנ ןכו ,םייתניב ןשישכ הארנכ - "תינש לבט הליפתה םדוק"ש
רחאל"ש ,דוס פ"עש םיניינעב גהנש ,י'גאלאפ ח"רגהל (ב,חצ) םייחב-םקלח 'סמ אבומהמ ריעהלו .18 'מע וער
."'וכ תדחוימ הליפת רמא ותנשמ ומוקבו ,ףייע אוהשכ תבשל סנכיהל אלש ידכ חונל בכש ,הרהט הווקממ רזחש
.ב"ויכב רורב גהנמ וא הארוה שי ןדידל םא ב"צו

.נ"שו 1 'מע םיגהנמה-רפס הארו ,(305 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ספדנ) ז"הדא רודיס (15

הארוה תאבומ גיר 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה'בו .ד ס"ר א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' - "יאשחב הארוה" (16
.לעופב ונגהנמ ןכש 'תודיחי'ב

וז הכרב יכ ,הנכרבי אל ויכרצל אצי אל םאש ,בתכ ג ק"ס םש ןחלושה-ידבבו ב"ס ה 'יס ןחלושה-תוצקב (17
האר לבא .ש"ייע ,ל"זיראה םשב ג ק"ס ו 'יס ףסוי-יכרבה כ"כ רבכו ,דימת ונקתנש רחשה-תוכרבמ קלח הניא
.תמדוקה הרעהבש 'תודיחי'ב

.(347 'מע א"ח ע"ושל תופסוה) ז"הדא רודיס (18

ידכ לוכאל בטומ" :קדצ -חמצה ר"ומדא םשב ,טבשב 'י םוי-םויה הארו .225 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקיל (19
."לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל

.ש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

.256 'מעו ,251 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (21

.315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (22

ןכלו ,הרות-ןתמ םוי תמגודב איה תורבדה-תרשע תאירקש ,כ"רד אתקיספמ (254 'מע ,גכ) ש"וקלב אבומכ םעטה
.ל"זח תנקתכ רוביצב התאירקל אקווד הנווכהש רורב ירהו .זא התעימשל לארשי ידלי תא סנכל שי

אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח-יתב ,ןכ-לע
,תולרגה תכירע רבדב .'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא ןיידע ועמש
הנה - גחב תאז תושעל םיבייח םאב .םיכוזל םיסרפה תא לעופב קינעהל םג זאו גח -ורסיאב תאז ןגראל ףידע
.הזב לקהל ןודל שי (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלושה-תוצקו בכש ס"וס הרורב-הנשמה פ"ע

דודל-הליהת האר) םהמע תאז רמול צ"א ,פ"ג תאז םירמוא םהלש חסונה יפלש נ"כיבב ללפתמה םגש רבתסמ (*22
.(טפ 'יס ג"ח ח"וא השמ-תורגא ת"ושו ,ז ק"ס וס 'יס

.ז"הדא רודיס (23

'יס) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא ,ד"בח ידיסח לצא ללכ גוהנ וניא הז גהנמ ןכאו .וסק תוא רודיסה יקספ (24
.הש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .וצר .ב-אעק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' - (ג"יס דצת ,ז"יס צת

ע"ושב טויפה אבוהש ףא ,231 'מע ג"לח תוחיש-יטוקיל ,םש םיגהנמה-רפס - תורודלו םיברל הארוהה וז (25
ברה ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ ומצעב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ףאו ,(ז"ס דצת 'יס) ז"הדא
.(גש 'מע 'רצוא') ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל (אעק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה') קחצי-יול
ז"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר ,הזמ דומלל ןיא - תאז ואר לכהש ףאו .ז"יס מ"פ ללוכה רעש הארו
.106 'מע (חי) א"ח

.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (26

.שד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .44 'מע םיגהנמה-רפס (27

.ה"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (28

.ו"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

.נ"שו ,אכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (30

.טש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .233 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקיל (31

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (32
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב תומשנ ריכזהל
ב"ח 'ךלמ ימי' ,ומא םשב וריכזה ,ויבא לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב
.(833 'מע

'וביסמב ךלמה' - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (33
.טנ-חנ 'מע ב"ח

ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה-רעש .םויה תבוחל ריעשו םחלה-יתש םע ריעש (34
.בי

.םיקדקדמה די םהב הטלש אלש םינשיה זנכשא ירודיס לכב אוה ןכו (35

.נ"שו חכ-ז"כס ב"יפ 'השעמל הכלה תיציצ' .58 'מע א"ח םירוביד-יטוקיל .ירשתב וט ,םוי-םויה (36

םילארשיה לע הלח זא קרש ןוויכ ,'םינהוכ' ץ"שה תאירק רחאל קר תילטב 'קה וינפ תא הסכמ היה יברה
.('ויפויב ךלמ' סרטנוק םשב 618 ןויליג 'ד"בח רפכ') הכרבה לבקל םביל תא ןווכל הווצמה

םייפכ-תאישנל ששה ןב ונב תא איבה אל עודמ ולאש יברהש ,ןהכה 'יש לימעל-רשא 'ר ג"הרה רפיס (37
בס קרפ כ"נ 'לה ,ב"ח ט"וי לאירבג יעטנב ןכו .(151 'מע ב"סשת ירשת ט"כ ,קורד-טור יאושינל 'הרושת')
.ו"ס

.ט"מס חכק 'יס ז"הדא ע"וש (38

.ז"הדא רודיס (39

.ה"סו ג"ס חכק 'יס ז"הדא ע"וש (40

חסונכ רמואהש ףא ,("לושכמ הב היהי אלש") 'רוא הרות' רודיסב ספדנכ ל"י ,םינהכה לש ר"הי חסונב (41
.וכ 'מע ד"יח ק"גא - "וחינזהל ןיא ("לושכמ םוש הב היהי אלש") ''ה תליהת'ד

.ג"סוס אנ 'יס ז"הדא ע"וש (42

.("שוחל בוט") חכ ס"וס חכק 'יס םש (43

תבית דע רמאיש ל"סד ,וז הבית טימשה רודיסב לבא ,שחלב תאז רמאיש קספ (זט,חכק) ז"הדא ע"ושב (44
ץ"שהש הליפתה ללכמ איה וז השקבש ןוויכ םעטהו ,םר לוקב רמאי וז הבית קרו ,וכרדכ ינוניב לוקב 'םינהוכ'
.(דפ 'יס רודיסה יקספ) רוביצל העימשהל בייוחמ

רוביצ חילשש ןוויכ ,םהיפכ םיאשונ םינהוכה ןיאש ןמזל קר "ונכרב א"וא" תרימא הנקתנ ארמגד אנידמש ףא
ץ"שה לובלבו קספה עונמל ידכ ,םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ םג ורמואל ןוכנ ,רוביצב םעפ לכב ורמואל ליגר
'וכו ם"במרהו ת"ר פ"ע א"רגהו םידרפסה גהנמכ ןידה ןמ ל"צש יפכ ,הליפתה עצמאב 'םינהוכ' ותאירק י"ע
'פ שדח רהז פ"ע ,טיש ע"ס א"ח) םהרבאד אתולצ רודיסבו .(דמוע ארוקה פ"ס הליגמ יכדרמל םש ישנא ישודיח)
.הכרבה תכשמהל ץ"שה לש תינחור הנכהכ תאז ראבמ (אשנ

'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' - יברה םשב רסמנ הז קויד] ולא תובית רמואש ץ"שה לע קר רמאנ ז"הדא רודיסב (45
ןוויכ הארנכ - אוה תועטש 'כ ול ק"ס חכק 'יס ב"נשמב) תאז םירמוא םינהוכה םגש םיגהונכ אלדו ,[דסר
להקה םגש םיגהונהכ אל םגו ,(םמצע לע תאז ורמאי םהש ךייש אלו ,םינהוכה לע רמאנ 'ךשודק םע' יוטיבהש
ונממ קתענש 'האירקה ןחלוש' ס"חמהעבל) 'הנוהכ רתכ' 'סב אבוהש ןילופו איסור תנידמ גהנמ - תאז רמוא
להקהש 'שובל'ה תעדב הארנכ ורוקמו .ג"ס א"יפ ,(ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל ,"ת"הרק ד"ע הבר העדומ"ב תובר
.וט ק"ס ש"הדבב גכ 'יס ןחלושה-תוצק האר ,הילע קלחנ ר"אהש ,'ונכרב א"וא' חסונ לכ תא ץ"שה םע רמוא

המצע םינהוכ-תכרבב קרש ובתכ י"כרבהו ר"אהש (ג תוא י"פ) ללוכה רעשב ראבתנ םעטהו ,ז"הדא רודיס (46
םלוא ,הזל צ"א ה"בקהל םיכרבמש תווצמה-תכרבב לבא ,ל"זרדכ 'רוביצ תמיא' םושמ לכיהל םירוחאשכ םידמוע
םג םינהכה םיקוקז הלבקה פ"עש ןוויכ ,להקה לומ םהינפשכ רמול שי תווצמה -תכרב תא םגש עירכה רודיסב
.להקה תונווכל וז םתכרבב

ע"וש קספכ ,(ןועשה ןוויכב) הנימי דימת םינופש - םלועה גהנמכ ש"נא ינהוכ ןיב גוהנ םינפה תרזחהב
.ב,טס ם"שה לע םישודיחבו ביק 'יס ,ה"ס זס 'יס ח"וא ת"וש) קדצ חמצב הזב תרחא העד הארו .ו"ס םש ז"הדא
.18 'מע עדר ןויליג 'תורשקתה'ב עיפומ גוהנהל רבסה ןויסינ .(השעמל ד"ספכ הרמאנ אל ילואו

תבכעמש ףא םינפ תרזחה כ"אשמ) הוצמה ףוגמ איה םיפכ תאישנש ןוויכ ,זי ס"וס חכק 'יס ז"הדא ע"וש (47
.זע ק"ס ףוס חכק 'יס םייחה ףכב אבומכ אלדו ,"ןתיישעל רבוע" ל"צ תווצמה-תכרבו ,(הוצמה ףוגמ הניא

.כ"ס םש (48

קתענו ,םינהוכל אירקמשכ םינוש םינוויכל ץ"שה תולכתסה רדס רכזנ (א רוט ,נ ףד) אשנ 'פ שדח-רהוזב (49
-ע"ושבו .(גכ 'יס ןחלושה-תוצקבו םש םייחה-ףכבו ז"הדא ע"ושב אבוה אל לבא .ח םש ב"נשמבו ג,זכק) א"גמב
תרימאב תאז איבה א"גמה ירהש ,ע"צו .םיכרבמה םינהוכ שישכ קר איה ח"זבש הארוההש ,ריעה ג ק"ס םש רהוזה
אלל ץ"של אוה םג סחייתמה ,הנוש רדס קתענ 12 'מע םיגהנמה-רפסב .םינהוכ ןיאשכ 'ונכרב א"וא' ץ"שה
רכזנ אל םייפכ תאישנ יגהנמב 42 'מעב םש ןלהל ןכאו ,םש םינורחאלו ל"נה א"מל ז"ע ןייצ יברהו ,םינהוכ
.רואיב ךירצ ז"כו .המואמ הזמ

.ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (50

.11 'מע זמק ןויליג 'תורשקתה' האר ,הזב יברה תגהנה תודוא .42 'מע םיגהנמה-רפס (51

ונאש המ ד"עו) םינהוכה תכרב םויס ינפל ע"שברה רמאי כ"פעא ,םייפכ-תאישנב םינגנמ ןיאש םוקמב ללפתמה
.(חנ,חכק ז"הדא ע"וש האר ,'םולש' תבית םרמואב '...ינרמשתו' םירמוא

,ץ"שה לש 'םולש םיש' תכרב םויס םע 'םורמב רידא' םייסי רוביצה םגש 'כ א"ס פ קרפ םש לאירבג-יעטנב
,זא דע תילטב םיסוכמ םיראשנ רוביצה ראשו יברה ויה ,ךכ לע םידיפקמ ויה םאש - ןדידל טרפבו ,ורוקמ ע"צו
.ןודנב הארוהה יפכ

(ב ,הרמ ימ (א :אוה םיאיבמש תואמגודה רדס ,םש ונתסריגל .(ב,הנ) תוכרב 'מגב אוה חסונה רוקמ (52
(ג ,וחירי (ב ,הרמ ימ (א :אסריגה לק ח"וא רוטבו וב-לכב ןכו ,ף"ירב וליאו .וחירי (ד ,והיקזח (ג ,םירמ
תדובעו ץ"בעיה ומכ ,םיזנכשאה ירודיסב לבא .םידרפסה ירודיס לכב חסונה ןכו .והיקזח (ה ,ןמענ (ד ,םירמ
המ שופיח ךירצו .וחירי (ה ,הרמ (ד ,ןמענ (ג ,םירמ (ב ,והיקזח (א :ז"הדא רודיסבכ אוה ,(רעב) לארשי
ינפל וחיריב עשילא) ף"ירה תסריג ןה ירהש ,םיניינעה רדסל םעטה ןיבהל ךירצ ןכ .וז אסריגל ןושארה רוקמה
ברה תרעה) הזב םינמזה רדסל תומיאתמ ןניא (יעיברה - הרמ ימ ,ןושארה - והיקזח) ונתסריג ןהו (םירמ
.(אתא-תיירק ,ןיקסיד 'יש המלש-םייח

.ע"וכל ,ט"כס םש לאירבג-יעטנ (53

.טכ ס"וס םש (54

.וצ 'מע ט"ח ק"גא האר (55

.דכ ףיעס םש ז"הדא ע"וש (56

.אל-ותו די-תטשוהב קר םכרבל רשפאו .ס ק"ס חכק 'יס הרורב-הנשמ האר (57

."ויהת םיכורב" :בישהל םיגהונ םינהוכה ."!ןהוכ ,חוכ-רשיי" :ןהוכ לכ ךרבמ היה יברה

98 'מע 936 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) 'םורמב רידא' תרימא םג - ש"נא ןיב םג ,ק"הראב ץופנה יפכו (58
- ותעדכ אלש חכומ םוי-םויהבו - ירמגל וז הרימא טימשהש די,גכ ןחלושה-תוצק הארו .94 'מע 943 ןויליגו
א"ח םהרבאד -אתולצ רודיס האר ,ךדיאמו .752 'מע ז"משת רוא-הרות רודיסב ספדנ ,רודיסה סרטנוקב וירבדו
.(כש 'מע

,(הע ס"ר א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') 448 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקילבש בתכמב האר הזב יברה תעד (59
הארנכ הנווכהו .[נ"שו ,ךליאו 124 'מע ל"נה 'הרושת'בו] גס-בס 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' 'סב רתוי רוריבבו
,הלימ-תירבב ונייחהש תכרב ןיינעב ותעד ד"ע) םיזנכשאו םידרפס ןיב אלא ל"וחו י"א ןיב תקולחמ ז"יאש
וגהנ רבכש םוקמבש אלא ;ב -א 'יס ח"ח קחצי-תחנמ ת"וש תעדכ אוה ללכבו ,(זער 'מע ד"ויח גהנמו 'לה ירעש
.תאז לטבל ןיא ,לוחב ףא וא תבשב םהיפכ תאשל

יגהנמ רצוא'בו ,נ"שו ,333 'מע ט"צרת תוחישה-רפסב האר ,תוקלתסהה םויל רשקב אנקסמהו ןוידה לע (60
.דכ קרפ ב"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ט"שעב לארשי יבר' האר ,תוקלתסהה תודוא .יש 'מע 'ד"בח
.הז םויב 'ד"בח ימי'ב ,הבצמה םוליצ

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) גהנמה ימעטב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (61
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

-ללוכ חול .זש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - יברה גהנמ .14 'מע ,ח 'תומישר' - צ"יירוהמ ר"ומדא גהנמ (62
.ד"בח

'יס ד"ויח 'גהנמו הכלה ירעש' .זט ק"ס טפ 'יס ד"וי ך"של םינייצמו ,הרטפהה ה"ד תועובש תכסמ ה"לש (63
הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז .חש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,אי
.("תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה לש ןלוככ ןבור) תועש שש

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (64

םש 'ותכלהכ דעומה-לוח' הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (65
שרופמ הרואכלו .87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ .בי-י"ס
הוצמ וזש טרפבו ,שודיקב הזל ןווכל ךירצ םא ע"צעו .אצי ןיי ידי ה"דותב ש"ייע ב,חק םיחספב ןכ
ל"י ,ךדיאמ .(הכ,העת) ז"הדא קספכ ,ףוגה תאנה הזב שיש ןוויכ הנווכ אלב םג אצי דבעידב יכ-םא .אתיירואד
,(ב"ס בפק ז"הדא ע"וש האר) "םישנאו םיקולא חמשמ"ש ןוויכ ,תוסוכ 'דו שודיקה ןיינע םצעמ קלחאיה החמשהש
.("תוליבח תוליבח תווצמ ןישוע ןיא" ןידמ ז"ע ושקה אל ןכלו

.בלש 'מע א"ח (קירטיח) םירבד-תומישר הארו .יח ףיעס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (66

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה-רפס ,ר"ומדא ק"כ תמישר (67

.140 'מע ד"שת תוחישה-רפס (68

.389 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש (69

.איש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (70

ןכיה שופיח ךירצו .(זפש 'מע ו"סרת ךשמה) ז"סרת חנ 'פ ,לארשי םכירשא ע"רא ה"ד רמאמב 'קה ונושל (71
.'ותעב רבד' חולב הארו .ל"זיראה יבתכב הזל רוקמה

'מעו 25 'מע א"ח מ"דשת 'תויודעוותה' ,הרעהבו 39 'מע ד"שת ש"הס האר ,'שדקמו הפמ סרופ' ןיינעל (72
.דועו ,319 'מע א"ח ח"משת ,323

ט"משת'ה פ"שחא תודעוותה הארו .גיש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גמ 'מע א"ח םינוגינה-רפס האר (73
.נ"שת'הו

ו"טשת תנשב התיה הנושארה הכולהתה .ביש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .252 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל (74
.(נ"שו ,7 'עה 17 'מע טפ ןויליג .9 'מע המ ןויליג 'תורשקתה')

.25 'מע םיגהנמה-רפס (75

,24 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקילב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (76
.אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלוש' 'סב ק"הלבו

םהש םוקמה גהנמכ לכב וגהניש השעמל םיקסופ ש"נא ינברמ םיבר - אכפיאו ק"הראב םיאצמנה ל"וח ינב רבדב
ךלמה'ו ,ב"ס א"פ ללוכה-רעשבו ,םתסב א"יס וצת 'יס ק"ודהמו ח"ס א 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,וב
ןודנול 'םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי' סרטנוקב ואבוהש הזל םירתוסה תורוקמב ע"צו) הר 'מע ב"ח 'וביסמב
.(םיפסונ תומוקמבו ,ה"נשת

.26 'מע םיגהנמה-רפס (77

.('ו םויב ת"חמש לחשכ) ר"ומדא ק"כ ד"מהיבב וגהנ ןכ (78

.ד"בח-ללוכ חול .1633 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה' (79

.76 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' (80

.24 'מע המ ןוילג 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (81

.ד"בח-ללוכ חול .ז"הדא רודיס (82

ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' .1581 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה' הארו .ט"יס ח"לשת ש"החד 'ב םוי תחיש (83
.294 'מע

.ו"נס 'תה תחנה ,תועובשה-גחד 'ב םוי תחיש (84

.285 'מע ץ"חרת תוחישה-רפס - ז"הדא ירבדמ (85

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחיש (86

.249 'מע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקל ,מ"שת ןויס ח"רעב (87

.259 'מע םש תוחיש-יטוקל ,מ"שת אשנ פ"ש תחישמ (88

.323 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' פ"ע (89

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il