485 עובשה תחיש

:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

(19/4/96) ו"נשת ןסינב 'ל * ערוצמ-עירזת 'פ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תמאב "ילמרונ" םע תויהל ןמזה עיגה

םינוירוטסיה .'ונתוילארשי' תלאשב ןוידה שדחמ חתפנ ,תואמצעה םוי תארקל ,הנש ידמ
המו ונחנא ימ שדחמ רידגהל םיארקנ אבצ ישנאו םיאקיטילופ ,םינמאו םיררושמ ,םירפוסו
עיגהל לק בושו בוש תלאשנ הלאשהש הדבועה םצעמ .םילארשיו םידוהי ונתויה תועמשמ
.תוענכשמ ןניא תובושתהש ,הנקסמל

לע תודמלמ הייהתהו הלאשה םצע .שממ ןהב ןיאש קיסהל ידכ תובושתה תא עומשל ךרוצ ןיא
אוה ?'ילגנא ינא המב' ומצע תא לאושו הנש ידמ םקש ילגנא לע םתעמש .ןיקת-אל המ-רבד
וניא ילארשיה לבא .ינקירמאהו יקלטיאהו ידרפסה ותימעו יתפרצה ונכש והומכ .והזו ילגנא
.ותוהז לע ההות אוהו ,ךכ-לכ טושפ רבדהש שיגרמ

תימינפ הריתס

םה :הרורב תימצעה םתוהז ,םילארשי םיברע ,לשמל .םתוהז תלאשב םיטבחתמ םילארשיה לכ אל
.לארשי המשש הנידמ לש םיחרזא םיבשחנו לארשיב םיררוגתמ םה הרקמב .תיברעה המואה ינב
.אל ותו דבלב תיחרזא תוכייש איה םתוילארשי

קחצי םהרבא ינב ,םידוהי םה .םתוהז לע םיהות םניא תווצמו הרות ירמוש םידוהי םג
תלוכיה איה ,םהיניעב ,תוילארשיה .ויתווצמ ימייקמו ותרות ידמול ,ה"בקה לש ומע ,בקעיו
לוכי ידוהי ובש םוקמה איה לארשי-ץרא .רתוי ההובג תומלשל תידוהיה םתוהז תא איבהל
- הרותה יפ-לע היחש המוא לש ףסכנה דועייל ונתוא תברקמ תידוהי הנידמ .רתוי םלש תויהל
.ביטקלוקכ ,םלש םעכ אלא םיטרפכ קר אל

,תימינפה םתייווהבו םתוהזב םידוהי םה .תימינפ הריתס ךותב תויחל ורחבש ימ םה םיהותה
תיתוהמה הריתסה הנומט ןאכ .םלועה ימע לכ לשכ םמלוע-תפקשהו םתוברת ,םהייח-חרוא לבא
.גד איהש הענכשלו רופיצ תחקל וסנ .תויולתפתה םושבו םיחוסינ םושב הבשייל רשפא-יאש
.ירשפא-יתלב

םירבדה שרוש

,הנידמה לש המויק תונש הנומשו םיעברא רחאל םג התמצוע אולמב תדמוע וז הייהתש הדבועה
תא ךופהלו תוימואלב תווצמהו הרותה תא רימהל ןויערה ודוסימ ךרפומ המכ דע הפי החיכומ
ןיידעו ,ישילש רוד הב דלונ רבכ ,הנידמ שי ,הנה .םעה יקלח תא דכלמה קבדל הנידמה יכרע
.תולאש הברה ךכ-לכ םילאוש ונא

היחרזאש הנידמ םוש דוע ןיא .'ילמרונ-אל' םע ונישענ ,'ילמרונ םע' תויהל הפיאש בורמ
.תויהל הצור איה המ ךכ-לכ תעדוי הניאש הנידמ םוש דוע ןיא .םתוהז םצע לע ךכ-לכ םיהות
רוחסל הנכומש הנידמ םוש דוע ןיאו .לילכ הדימשהל םיצור היביואש הנידמ םוש דוע ןיא
.היביוא ינפמ תיעבט ןגמ-תמוח הל םישמשמש ץראה ילבחב הבר הכ תולקב

איה .ונייח תא םיריכעמש םיתומיעה לכ שרושב תדמוע הכותב םייח ונאש תימינפה הריתסה
םירותיווהו ץראה תולובג לע רמה חוכיווה םגו הנידמו תד יאשונב תולודגה תוקולחמה דוסי
.אצומ-תדוקנ התואמ עבונ לוכה .םירבדה ןיב דירפהל הסנמש ימ העוט .וניביואל

.וניפלכ לארשי יביוא לש םתאנש קמוע תא םג ןיבמ ,ידוהי ותויה תועמשמ תא ןיבמש ימ
.ונמויק םצע לש תילטוט הלילש אלא ,'שוביכ' לש וא 'םיחטש' לש הלאש וז ןיאש עדוי אוה
חוכ ונל ןתונ ה"בקה דוע לכ ,םהב םחליהלו םדגנ דומעל אלא הרירב ונל ןיאש ןיבמ אוה
המכ םיאבש דע ,'שדח ןוכית-חרזמ' לע הזוה ,ידוהי ותויה תועמשמ לע ההותש ימ .ךכל
.יח אוה ןכיה עגרל ול םיריכזמו ,ןונבלב תושויטק המכו ףוגנזידבו םילשוריב םידבאתמ

.ונימיב הרהמב ,חישמה אוביש רחאל קר לבא ,היהי ןכא שדח ןוכית-חרזמ

שדח שיטנרטניאב ד"בח-יריעצ

ןווגמ עיצמ רתאה .טנרטניאב ד"בח-יריעצ לש שדחה רתאה רוביצל חתפנ הנשה ןסינב א"יב
ימוסרפ ראשו 'עובשה תחיש' תא םג .תירבעה הפשב ,תודיסחהו תודהיה ימוחתב םיאשונ
,ץראה יבחרב תוצוח-יטלשב םג םסרופ רתאה תחיתפ לע .רתאב לבקל ןתינ ד"בח-יריעצ
וריאשה םיבר .תוסינכ םיפלא-תעבשל בורק ומשרנ םימי העבשב .אובל ורהימ תואצותהו
ד"בח-תיב' םג לעופ עדימה יתוריש דצל .רתאה תא דוע חתפלו ביחרהל ושקיבו תומח תובוגת
.םינוש םיאשונב תובושתו תולאשו תויודעוותה ,םירועיש ,ישיא רשק להנמש ,'טנרטניא
http://chabad.org.il :תבותכה

תודהיה דעב הניארקוא אישנ

אישנ ןיב תימשר השיגפ חספה גח ברע הנמוז תוצעומה-תירב תוטטומתה זאמ הנושארל
.ד"בח יחילש םה אולה ,הנידמה יבחרב םילעופה תיתדה תודהיה יגיצנ ןיבל הניארקוא
םידוהיה יסכנ תבשהב ךמתו ד"בח תוליעפל ותכרעה תא הניארקוא אישנ עיבה השיגפב
אישנל וקינעהו ,קיסרק בד ברהו בונורהא קחצי-ףסוי ברה ודמע תוגיצנה שארב .םהילעבל
.ףסכ תייכונחו הצמ - חורה תוריח תא למסמש יש הניארקוא

"תודהיה םלוע"

ימלואב ,רייאב ב"י-'י ,יעיבר-ינש םימיב הנשה םג ךרעית 'תודהיה םלוע' תיתנשה הכורעתה
-ישימשת םיגצומ הכורעתב .21:00-13:00 תועשב ,ןג-תמר 20 ןוירוג-ןב 'חר ,'ןיעידומ'
תודהיב תוטלקו תונכות ,תסנכ -יתבל ןורכיז-תוחולו טוהיר ,ם"תס ,שדוק-ירפס ,השודק
.03-9678555 'לט ,'רפוש םוסרפ' ידי-לע תנגרואמ הכורעתה .'וכו
ינונבל 'צ תאמ .שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש

הבהאב ןיד ץורחל

תשגל וילע .עגנה תייאר - ןושארה בלשה :םיבלש ינש רובעל שרדנ תערצ עגנב הקלש םדא
בייח וניא הז םכח .עגנה לש ותוהמ תא עבקי הזש ידכ םיעגנה ינידב יקבש החמומ םכחל
עגנ הז ןכאש עבק םכחהש רחאל וליפא .הרהטהו האמוטה תרדגה - ינשה בלשה .ןהוכ תויהל
זירכמש ,ןהוכ ידי-לע אקווד תושעיהל הלוכי אמטכ ותרדגה .םדאה אמטנ אל ןיידע ,אמט
."התא אמט" :וילע

םא וליפא :וזמ הרתי .אמטנ םדאה ןיא הידעלבש ,בייחמ יאנת איה ןהוכה לש וז הרימא
-לע אמטנ םדאה ןיא תאז-לכב ,םכחה ירבד לע קר ךמוס אוהו םיעגנה ינידב יקב וניא ןהוכה
.אמט אוה יכ זירכמ ןהוכה רשאכ אקווד אלא ,םכחה ירבד יפ

ןהוכה דיקפת

אקווד הז ןיד עבקנ עודמו ,ןהוכה לש ותזרכה ךכ-לכ הבושח עודמ .תולאש המכ ררועמ רבדה
?ןהוכ ידי-לע אקווד תישענ הניא העיבקה םהבש ,האמוט לש םירחא םיגוסב אלו תערצ תאמוטב

לארשי-םע תא רהטל אוה ןהוכ לש ודיקפת .הנוהכה לש התוהמ תא םג וז הכלה תרתוס הרואכל
ןאכ םלואו .ותרהט לע רומשל וילעו אמטיהל ול רוסא ןכל .הרהט לש חור וילע ףיערהלו
.עורצה תא אמטל - ךופה דיקפת אקווד הרותה ול תדעיימ

הנחמל ץוחמ

,בשי דדב" - הנידש הדיחיה האמוטה וז .תערצה תאמוט לש התרמוחב אקווד ץוענ רבדה רבסה
וילע ןכש ,עורצה לש ותציחמב תבשל םיאשר םניא םירחא םיאמט וליפא ."ובשומ הנחמל ץוחמ
.לארשי הנחמל ץוחמ לא ירמגל תאצל

אוה ןהוכ .לארשימ םדא לע הזכ ןיד ץורחל לכוי ןהוכ קרש ,הרותה תעבוק ךכ םושמ אקווד
םנמאש ,םכח לע תכמתסמ הרותה ןיא ."הבהאב לארשי ומע תא ךרבל" איה ותדובעו ,דסח שיא
ותואל םרגייש רעצהו באכה לדוג תא ויד שח אוה ןיאש ןכתיי לבא ,הרותה יפ-לע קסופ אוה
אקוודש תשרוד הרותה ןכלו ,רבדבש הארונה הרמוחה תא שיגרמ ,דסחה שיא ,ןהוכה .ידוהי
.תערצה תאמוטב אמט ןכא ידוהיה םא תיפוס עבקי אוה

תימצע הקידב

לצא בוט -אל רבד הלילח םיאורשכ :לארשי-תבהא ןיינעב הרורב הארוה םידמל ונא ןאכמ
תמכחב יד אלש הרותה תעבוק - לארשי-ללכמ ומצע תא איצוה הלהש הארנ םא ףאו ,ינש ידוהי
בטיה קודבל שי הזכ ןיד םיצרוחש םדוק ."הנחמל ץוחמ" תויהל וניד ןכאש עובקל ידכ הרותה
ץורחל רוסא ,תיתימא לארשי-תבהאב רסח הלילח םאו ,תישיאה לארשי-תבהאו דסחה תדימ תא
!ידוהי לע הזכ ןיד

יכ העיבקה ןכל .אמטכ ותזרכה ומכ אמט וניא ומצע עגנהש ,ונתוא םידמלמ תערצה יניד
תדימב ירמגל םימלש תויהל שי .וישעמ םצעמ רתוי הרומח "הנחמל ץוחמ" אוה והשלכ ידוהי
.לארשימ םדא לע ךכ םיזירכמש םדוק לארשי-תבהאו דסחה
(88 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

ערוצמ-עירזת 'פ - עובשה תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ


"ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו"

(ג,בי)
ותוא םילמ ןכל ,אירב תקזחב אוה בור-יפ-לעו 'לפנ' קפס לש רדגמ דלווה אצי ינימשה םויב
אמייק-ןב אוה זאש ,םוי םישולש ןיתמהל םיכירצ ןבה-ןוידפ ןיינעל לבא .הז םויב
.בורה רחא םיכלוה ןיא ןוממב יכ ,בורה ךמס-לע ןכ-ינפל ותודפל ןתינ אל .תואדווב
(ךורב רוקמ)

"םימי תעבש עגנה תא ןהכה ריגסהו"

(ד,גי)
רעצב ןיא" :הריצי רפסב בותכ ןכש ,שדוק-תבש וילע רובעתש ידכ אוה םימי העבשל םעטה
תלגוסמ ,"גנוע תבשל תארקו" הב רמאנש ,תבשה ןכל ."גנועמ הלעמל הבוטב ןיאו עגנמ הטמל
.'גנ(ו)ע'ל ערוצמה לש 'עגנ'ה תא ךופהל
(קידצ יתפש)

"אוה רוהט אוה חרק ושאר טרמי יכ שיאו"

(מ,גי)
ריכמ אוהש םושמ האב םדאה תולפש םא םג ךא .'ה תוממורמ תויהל הכירצ םדאה תולפש רקיע
אוה 'חרק'ש תמחמ האב תולפשה םא םגש ,ןאכ רמאנש והז .אוה רוהט תאז-לכב - ותותיחפ תא
...אוה רוהט זא םג - תווצממ
(םייח רצוא)

םכל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואובת יכ"
"םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו הזוחאל

(דל,די)
"ןענכ ץרא לא ואובת יכ" הרותה הפיסומ ,םיאטח ללגב םיאבה םדא יעגנ יניד ובתכנש ירחא
...תיבבש םינבאה לע יתמח םדוק ךופשא אלא םכפוגב הליחת םכשינעא אלש -
(םייחה רוא)

"תערצ עגנ יתתנו"

(דל,די)
- "תערצ" הלימב םג זמורמ הז רבד ."ןיע-תורצ ליבשב םיאב םיעגנ" :(אי אמוי) ורמא ל"זח
..."ןיע תרצ"
(םייח רצוא)

"רוהטה םויבו אמטה םויב תורוהל"

(זנ,די)
אמט םדא רשאכ םג - "רוהטה םויבו אמטה םויב" םדאל רתומ ,הרותב קוסעל - "תורוהל"
ירבדש ,רמאנש יפכ ,ורהטת הרותה רבד לש ופוסב יכ ,הרותב קוסעל םדאל ול רתומ ,וחורב
.האמוט םילבקמ םניא הרות
(השמ תנעשמ)

"םתאמוטמ לארשי-ינב תא םתרזהו"

(אל,וט)
...ושאר לע רזנ םש וליאכ ,האמוטמ רהזנש ימ ;הרטעו רזנ ןושלמ - "םתרזהו"
(תמא תפש)

"םתאמוטמ לארשי-ינב תא םתרזהו"

(אל,וט)
הבוחה תלטומ ,םעב םימרומה ,םינהוכה לע ."רזנ" ןושלמ םגו "רז" ןושלמ אוה "םתרזהו"
וכפהיי זא-וא .תווצממו הרותמ וקחרתהש לארשי-ינבמ ימ תא ,םירזה תא הבושתב ריזחהל
...תראפת רזנל - האמוטהו תויוכזל תונודזה
(ןידנבמ ןהכה יבצ-ךונח יבר)

עובשה תרמיא


ינעה והימ

םירחוס םינמדזמ ויה םהילאו ,םיירחסמ םידירי םעפל םעפמ םיכרענ ויה שטיוואבויל הרייעב
וגהנ םה םלוא ,'םידגנתמ' ףאו ד"בח ידיסחמ אלש םיבר םהב ויה .הנבלה היסור יבחר לכמ
.יברה לא סנכיהל

ההש אוה .ןדמלו רישע רחוס (רייאב 'בב דלונ ,לאומש יבר) ש"רהמ יברה לא סנכנ תחא םעפ
יברה לא סנכנשכ עודמ" :לאש ותאצ ינפל .ורחסמ יניינעב ומע חחושו הכורא העש ולצא
."?בישמ אוהש דע ןמז רבוע םירישעל וליאו ,דימ ול הנוע אוה ,ינע ידוהי

םלוא .דימ בישהל רשפאו רורב בצמה ירה ,ובצמ לע רפסמו ינע סנכנשכ" :יברה ךייח
..."ינע ,םצעב ,אוה םגש תולגל ידכ ןמז שרדנ ,ורחסמ לע רפסל ליחתמ רישעשכ

הלואגה תרות


הגרדב היילע

תגרדב ודמעי םידיסחו ,הגרדב םלועה םמורתי חישמה תומיבש ,םגתפה רוגש םידיסח יפב
תוארל וכזי םיליגר םישנא םגש ,חישמה תומיב םלועב ולוחיש םייונישה דחא ,ןכאו .םיקידצ
.ןיטולחל הנוש הייאר ,ןבומכ ,וזש ,םיקידצ לש םייניעב םלועה תא

םיאור םיקידצ .ןיטולחל םינוש תומלוע הלא םלוא ,םלועה תא םיאור םיקידצ םגו ונחנא םג
םישנא יניעמ רתסנה הז ,הלש יתימאה דצה תא ,האירבבש יקולאה דבורה תא הרומג תויעבטב
וליאו ,תיעבטו הטושפ ,הרורב ,היולג תימשגה תואיצמה - ךפהל םירבדה םיארנ ונל .ונומכ
ריכהל ידכ הבשחמלו תוננובתהל םיקקזנ ונאו ,וניניעמ תרתסנ םיקולאהו תינחורה תואיצמה
.המויקב

תומשנב םיגוס

:(וכ,אל הימרי) רמאנ .םיקידצה תומשנ תמועל וניתומשנ לש הנושה שרושב ץוענ הז לדבה
-םעב שיש ,תודיסחה תרותב ךכ לע רבסומ ."המהב ערזו םדא ערז ...לארשי-תיב תא יתערזו"
וליאו ,'םדא ערז' ןה םיקידצה תומשנ .'המהב ערז'ו 'םדא ערז' - תומשנ יגוס ינש לארשי
.'המהב ערז' - ןה םדאה-ינב בור לש תוליגרה תומשנה

בברעל ןיא .תעד הב ןיא המהב וליאו תעד וב שי םדאש ,אוה המהבל םדא ןיב ירקיעה לדבהה
,םירבדה תועמשמ תסיפת - השוריפ תעד .הב ןיא תעד לבא ,המהבב םג שי לכש .תעדל לכש ןיב
.המהבל אלו םדאל קר ןתינ הז חוכ .תימינפה םתוהמב הרכה

:תוקולאה תרכה תניחבמ ,'המהב ערז' תומשנל 'םדא ערז' תומשנ ןיב יתוהמה לדבהה והז
םירבדה תוהמ לבא ,'ה תלודגב תילכש הגשה ,ה"בקב הנומא תויהל הלוכי 'המהב ערז' תומשנב
םיינוציח םיעצמאל תוקוקז אלא ,אוהש תומכ יקולאה יוליגה תא תואור ןניא ןה .ןהמ הקוחר
.תיקולאה תואיצמב יהשלכ הרכהל עיגהל ידכ - הנבהו לכש ומכ -

.וילאמ ןבומו יעבט רבדכ יקולאה יוליגה תא תושח 'םדא ערז' תניחבבש תומשנה ,ןתמועל
םייק אל ןהינפל .ךכל עיגהל ידכ םיינוציח םיעצמאל וקקדזיש ילבמ ,ותוא תואור וליאכ ןה
ונאש םשכ ,תילכתב הטושפ תיקולאה תואיצמה ,ןהיבגל .תיקולאה תמאה תא הסכמש רתסהה
.תמייק תואיצמכ ,תוטשפב ,םלועה תא םיספות

שדח םלוע

רשגל רשפא -יא .רושיגל ןתינ וניא ,'המהב ערז' תומשנל 'םדא ערז' תומשנ ןיב ,הז רעפ
אוה לבא ,עבצהו רואה תרותב גשומ םוש ול היהי אלש לוכי ,האורה םדאה .חקיפל רוויע ןיב
לבא ,הייארה תודוסב ימואל-ןיב החמומ תויהל לוכי אוה ,רוויעה וליאו .םירבדה תא האור
עיגהל ןחוכב ןיא םלועל - 'המהב ערז' לש תומשנה םג ךכ .והמ רוא תמאב עדיי אל םלועל
.'םדא ערז' תומשנ לצא תמייק איהש יפכ ,הטושפהו תיעבטה תיקולאה הרכהל

תרחא םירבד האור אוה .םירחא םישנאמ ותוהמב הנוש םדא ןכא אוה קידצה ,וז הניחבמ
-לכ בושח ןכל .תיקולאה היווהה ךותמ ,הלעמלמ הארנ אוהש יפכ םלועה תא האור אוה .ירמגל
תגצוימש תימינפה תמאה לא רשפאש המכ דע ברקתהל ידכ ,םכרדב תכללו םיקידצב קובדל ךכ
.םדי-לע

תא ולבקי ,'המהב ערז' תומשנ ,ונומכ םישנא םג .וניניע וחתפיי חישמה תומיב םלוא
-ינב בור תומשנו ,הגרדב םמורתי ולוכ םלועה .םלועה לש תיתימאה ותוהמ תא תוארל תלוכיה
היהת אל וז .ותוארל םיקידצ קר םילוכי םויכש יפכ םלועה הארנ הבש הגרדל ולעתי לארשי
וליאכ .האירבבש םייקולאה םידברה לש ,הטושפ ,תיעבט הייאר אלא ,תוילכש הרכהו העידי קר
.והונרכהש יפכמ ירמגל הנוש םלועהש הארנ תחא-תבבו וניניע וחקפיי

תויהל ףיסונ ונאו ,ךורע-ןיאל הנוילע הגרדל ולעתי םה - ?םיקידצה לע זא היהי המו
.םהינפל חתפייש ןוילע םלוע ותואמ והשמ לבקל ידכ םתיא םירושק

היהש השעמ


יתימאה תיבה-לעב

רכוח אוה תובר םינש .תוצע דבוא אוהשכ הניפל הניפמ ותיינסכאב ץצורתה רכוחה אפיל 'ר
-לע-ףאו ,תובורמ ויה אל הינסכאה ול האיבהש תוסנכהה .ימוקמה ץירפה תאמ םיכרד-תיינסכא
.הפילחהל ותעד לע הלעה אל ןכ-יפ

הזכ קנע םוכסב .םיבוהז האמו ףלא לש יתנש םולשת ץירפה םואתפ ונממ שרד םייתנש ינפל
,חוטב היחמ רוקמ ןכסל זעה אל אוה לבא ,רחא םוקמב רתוי הבוט הינסכא רוכחל היה לוכי
.שדחמ לוכה ליחתהלו ,קוחד יכ ףא

םיבוהז האמ לש תפסות שרד הרבעש הנשב קר .ץירפה לש ותונעבות הרבג הנשל הנשמ םלוא
םוכסה םלה ,"!םיבוהז תואמ-שולשו ףלא" .םיפסונ םיבוהז האמב ריחמה תא הלעה רבכ הנשהו
םג לכוא אל ,החונמ עגר אלל ,הממיב תועש עבראו םירשע דובעא םא םג" .וחומב םוצעה
..."וללה םיעקפומה הריכחה ימד תא םלשל םגו יתחפשמ תא םייקל

עדונש ,בושטידיזמ קיזייא-קחצי יבר קידצה ררוגתה אפיל 'ר לש וירוגמ םוקממ קחרה-אל
הגאדו לארשי תלצהל רושקה לכב רודה יקידצ ולעפש תועושיה ובר םימי םתואב .ותשודקב
םיכרדב בורל ודחייתה הלא .ללוחש תפומה-ישעמב עדונ קיזייא-קחצי יבר םג .םתסנרפל
.םדא-ינב תעדב םינבומ ויהיש ילבמ ,תונושמו תונוש

הקוצו הרצ תעב לבא ,בושטידיזמ קידצה לש םיקהבומה וידיסח םע הנמנ אל אפיל 'ר םנמא
.תבותכה תא אוה םג עדי

,"שממ לש הפצוחב לבוגה עקפומו הובג םוכס הז ,הנשל םיבוהז האמ לש תפסות ,ןכא ,ןכא"
.ותרצ תא וינפל הניתש ,אפיל 'ר יפלכ תופתתשהבו המכסהב ושארב קידצה ןהנה

.לאשו קידצה ףיסוה ,"?דקתשאד הריכחה ימד לע ץירפל ףיסוהל שי התא רובס המכו"

תפסות לכ לוטיבל "םינוילעה ויתוחוכ תא ליעפי" קידצהש בשח אוה .עגרל ךובנ אפיל 'ר
...!וילע תלבוקמה תפסותל רשאב ולאוש קידצה הנהו ,םוכסה תתחפהל ףאו ,םולשת לש

שי תאז -לכב יכ ינא רובס ,עמש" :רמאו תולק ךייח ,ויתובשחמ תא ארק יכ הארנש ,קידצה
..."ךרזעב היהי ה"בקהו ריבס םוכס אוה םישימחו םייתאמו ףלא .והשמ ףיסוהל

קידצה .םייתעבש והומיהדה םיאבה וירבד ,קידצה ירבדמ ויד עתפוה יכ אפיל 'ר רבס םא
רדוסה תא ידימ לוט תעכ .'קסע ונרגס' ןכ-םא" :רמא רחאו ,תובשחמב עגר עקש בושטידיזמ
ינא .הקסעה לע ןיינק םייקנו" ,ונחלוש לע תחנומ התייהש הטחממ ףינה ורבדבו ,"הזה
..."םיבוהז םישימחו םייתאמ ףלאב הבורקה הנשל הינסכאה תא אופא ךל ריכחמ

ךבוש םע דימ" :רמאו ףיסוה ,אפיל 'ר לש םיממותשמה ויטבממ קידצה םלעתה ומכ ,םעפה
..."וניניב המתחנש הקסעה לע ול עדוהו ץירפה לא שג ,ךתיבל

קידצה לש תורתסנה ויתונווכ תנבהב וחומ תא עיגוהל אפיל 'ר הסינ ותיבל הרזח ךרדה לכ
זעי דציכ .קידצה לש הרזומה ותארוה לע ובשוחב וביל תא אלימ דחפ ,ןכ לע רתי .אוושל -
דחפמ ...!?רמול קידצה ושקיבש םירזומה םירבדה תא ול רמולו חושקה ץירפה לא אובל
.תואיצמה ןמ חורבל שאונ ןויסינב ותיבב רגתסה הכובממו

הרירב לכ הרתונ אל אפיל 'רל .הריכחה תקסע תא שדחל וילע היה ובש ןורחאה םויה עיגה
תכראהש רחאל יכ ןיבמ ינא" .םיידי ךוכיח בגא וב טיבה ץירפה .ץירפה תיבל תשגל אלא
.ןוחצינ תמינב ץירפה לאש ,"!?ההא ,ימע הקסעה תיאדכ תאז-לכב יכ תחכונ ,ךיבושיחב

קידצה יכ ,ךל עודי יווהל" :רמאו חוכ רזא אוה .דיספהל ול ןיא הברה יכ עדי אפיל 'ר
."רתוי אל הטורפ .םיבוהז םישימחו םייתאמו ףלאב הינסכאה תא יל ריכחה רבכ בושטידיזמ
םינושמ םירבד לכעלו עומשל שקבמכ המידק ושאר תא הטיהו ויניעב ץמצמ םהדנה ץירפה
...הלא

'ר לש ונושל הדבא עגרל .ויתפש ילושב ףחרמ לק ךויחשכ הרוה ,"!תינש ךירבד לע רוזח"
לבא .רמא טעמכ ,"םולכ-אל ,אל הא" .ןכל םדוק עגר עימשהש םירבדה לע רעטצה רבכו אפיל
תא יל ריכחה רבכ בושטידיזמ קידצה ,יתרמאש אוה" .קידצל תייצל ופחד וכותב והשמ
..."תשרדש יפכמ תוחפ םיבוהז םישימחב הינסכאה

הדבוע .וינזואל ועיגהש םירבדה תא שריפ דציכו ץירפה עמש קוידב המ רוריבב תעדל ןיא
םעזו סעכ יטבמ .וילע השבתשנ ותעדש ימכ גהנתהל ץירפה לחה עגר ותואמ יכ ,הרורב תחא
דבאי עגר דועב יכ היה הארנו דצ לא דצמ ראופמה ונילקרטב ךלהתמ לחה אוה .ויניעמ ורונ
.ויתונותשע תא ןיטולחל

תא שבשיו ייקסעב יל ברעתיש והימ" .םעז ,"!?בושטידיזמ קידצ ותוא ללכב והימ"
.סעכמ תומודא םינפב קעצ ,"!?ייתוטלחה

-ארובל תישירח הליפת אשנ ובילב .תויוחתפתהה ינפמ ולוכ דעור ומוקמ לע דמע אפיל 'ר
.ץירפה לש ופא-ןורחמ ונליציש םלועה

ינא תיחפמ .בולעו ןכסמ ידוהי רכוח ,אנ-האר" :רמאו אפיל 'ר לא אשנתמ טבמ הנפה זאו
םייתאמו ףלא אל ,תואמ-שולשו ףלא אל ?תנבה !םיבוהז ףלאל הריכחה ימד תא תעכ ךל
-לעב ינא קרו ינא יכ ,לוכה ועדייו התא עדת ךליאו ןאכמו !דבלב ףלא !ףלא אלא ,םישימחו
..."!תוזוחאה תא ריכחהל לוכיש דיחיה ינאו ולוכ רוזאה לכב תיב

םיידוהי םייח


םשה-תדובעו הקיזומ ,הרות

ףוטע .ידמל ליגר רוחב הארנ אוה ,הרותה-רזנ תימלשורי-תידיסחה הבישיבש םידומילה םלואב
םירמוא לבא .ויפתכ לע תולשלתשמ תוכורא תואפ יתשו הלוגע טמס תעבגמ שובח ,ךורא ליעמב
-לעב ס"שה תיצחממ רתוי דמל רבכו ,'ס"שה לעפמ'ב רבח רוחבה" :הנוש תאז-לכב אוהש ךל
."!הפ

הקיזומ לש תוטלק יתש קיפה הנורחאה הנשבו ,ןנוחמ יאקיזומ םג אוה .לוכה הז ןיאו
ףלוו-באז .לוכה אל דוע הז םגו .םיפסונ םילכ יווילב ,רתנספב עציב םגו ןיחלהש תידיסח
וירוענו ותודלי תונשש רחאל ,םינש המכ ינפל קר תודהיה תא הליג ,תחאו םירשע ןב ,בוד
.תודהיל רשק םוש ילב ,רימוטי'ז הרייעב וילע ורבע

ןנוחמ יאקיזומ

-לע םייחה תא ול דפרל ולדתשה ,ימשיטנא יטסינומוק םילקא ךות לא ותוא ודילוהש ,וירוה
אל ,ידוהי ותויה לע עדי םנמא אוה .ותודהיב רושקה רתוימ עדימ לכ ונממ וענמש ידי
תא הליב םש .הקיסומל רפס -תיבל םשרנ שש ליגבו חתופמ ילקיזומ שוח הליג ותוקנימ .רתוי
יאנפה תועשב .הנחלהו תילקיזומ תורפסו הירואת ,רתנספב הניגנ דמל .תואבה םינשה עשת
.רתויב ןייטצה הז םוחתב םגו ,טמחש קחיש

הרשע-םיתש ןבכ ותויהב ובס םע ךרעש רוקיבב הרושק ,ול הרוכזה הנושארה תידוהיה היווחה
תא ליבוה אוה .בסב הזחאש תוררועתה לש ףלוח ץרפ הארנה יפכ היה הז .תסנכה-תיבב יצחו
.תיסורב ך"נת רפסב תורוש המכ ומע דמל העשה תיצחמכו תסנכה-תיבב ירוחא לספס לא ףלוו

...ןושארה רדסה-ליל

לע תצק יתעמש ,ידוהי יתויה לע יתעדי" .הלדנ-יתלב ןואמיצ רענה שח וכות-ךותב לבא
אוה ."תודהיה תשרומ תא דיחכהל םיטסינומוקה לש תונויסינה לע יתדמלו ימע לש הירוטסיהה
ךותב חילצה ,ותונשקע תוכזב .תירבעבו שידייב תע-בתכו רפס לכ רחא תונתבערב רותל לחה
.שדוקה-תפש תא שוכרל רצק ןמז

תוברתה ידהוא' המצע התניכש תינויצ הדוגא רימוטי'זב המקוה 'הקיורטסרפ'ה תליחת םע
ךרעש ירוביצ חספ רדס ראתמ אוה .בזכאתה הרהמ דעו ,ףרטצהל דואמ חמש ףלוו .'תידוהיה
תוחלצ דיל תולגל יתמהדנ ,ייחב ןושארה רדסה-לילל ילוכ שגרנ יתאבשכ ,הלילב" .ןוגראה
..."ףרט רשבו םחל תורכיכ... רורמה

הווקסומב ד"בח תבישי

עיגה ךכ .תודהיב קובדלו לוכה שוטנל טילחה דחא םויו ,הטיסרבינואל הניכמב זא דמל אוה
ונעבק הנושארה השיגפב רבכ" .הווקסומב 'ה'צשור הנירמ' יד"בחה תסנכה-תיבב ד"בח תבישיל
חמש דוקירב יתאצי ,רשוא בורמ ,ךכ-רחא" .רפסמ אוה ,"הלימ-תירב רובעא ובש דעומ
..."בוחרב

לע לאשנ אוהשכ .הרותה-רזנ תבישיב ומוקמ תא אצמו ,הצרא הלע תודחא םינש ינפל
רוחב לש ורופיס ."םשה תדובעו הרות דומיל ןה יתופיאש" :ןיע-ףרהכ בישמ אוה ,ויתופיאש
.תודהיה לש הרוא לא וכרד תא החגשהה לש האלפומה התנווכהבו ומצע תוחוכב סליפש ,ידוהי

גרובזניג ףסוי ברה :תאמ הכלהה תניפ


דובכב הליפת

?הליפתל תסנכה-תיבל ונאובב גהנתהל שי דציכ :הלאש

שטיוואבוילמ יברה .דובכב (תונברקה םוקמב איהש) הליפתל סחייתהל דואמ בושח :הבושת
םיללפתמ רשאכ ,תאז -לכב ,'תושר' אלא הבוח המצע הליפתה התייה אל וליא םגש ,ריבסה
םירושקה םירדגב - הרותה ןמ תובייחמה תושירד הב ונכתיי ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ ינפל
.םהב אצויכו ותארילו ותבהאל ,ארובה דובכל

ןמו ,םתכאלמל םיצא םניא םיללפתמה רשאכ ,םיגחבו תותבשב הליפתה תא דבכל שי דחוימב
תובית ךותל סנכיהל - ט"שעבה שוריפכ "הביתה לא אוב" םייקל תונמדזה םהל םינתונ םימשה
'וליפא'ו הרותב ארוקל ,רוביצה-חילשל האלמ הנזאהב ,תחנב ללפתהלו הליפתהו הרותה
.ריטפמל

דיפקהל שיש יאדו .תבשב וליפא וילא ץורל הווצמו ,תוזירזב תסנכה-תיבל תכלל םילדתשמ
.הליפתה ןמזב אל יאדוו ,תסנכה-תיבב לוח יניינעב םירבדמ ןיא .הליפתה תליחתל עיגהל

'וכרב' ,'ןמא' ונעי רתויב םיריעצה םגו ,הליפתב ופתתשי םידליה םגש לוכה םישוע
.לוע-תלבק ךותמ המודכו

עומשל ידכ אלא ,הרשע וראשייש ידכ קר אל ,הליפתה לכ רמג דע תסנכה-תיבב םיראשנ
.םינורחאה 'םישידק'ה לע םג תונעלו

,וברמ דרפנה דימלתכ אתוחינב םיעסופו ,שדוקה-ןורא רבעל הליחת םיווחתשמ ,םיאצוישכ
.(הרות דומלל ךלוהש וא ,רוזחל תנמ-לע אצויל טרפ) הצורמב אלו

שמשל ודעונ אל ,הליפתה םויסב תונוש תוליהקב םיגוהנה םיטויפהש ,רומוהב וריעה רבכו
...'תכל-יריש'
-תרגיא אינת .כ"ונו ,אפר,אנק,דכק,(ב"יס טרפבו) צ,וס,אנ 'יס ע"וש ,ב"ס בלק 'יס ח"וא א"מר
.323 'מע ו קלח תוחיש יטוקל .כ 'יס שדוקהישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il