486 עובשה תחיש

:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

(26/4/96) ו"נשת רייא 'ז * םישודק-ירחא 'פ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


?"םידמחנ" תויהל םיחילצמ ונניא המל

עברא לש רמה ןויסינל הקוקז התייה אלש ,תחא :תוצובק שולשל ורקיעב קלחנ לארשיב רוביצה
רוריבב תוארנש רחאל םגש ,היינש .הכילומ וז ךרד ןאל ןיבהל ידכ תונורחאה םינשה
הצובקה .השודק תיתד הנומא וזיא התייה וליאכ הב קובדל הפיסומ ,וז ךרד לש היתואצות
,הנממ םיחכפתמ הגרדהב ךא ,וז ךרדל 'סנא'צ תתל' ושקיב םנמאש םישנאמ תבכרומ תישילשה
.תורורבה תואצותה חכונ

םע" דוע אל .םיברעה יניעבו םלועה יניעב םידמחנ תויהל הפיאשה איה וז ךרד לש התיצמת
רתויב םיבושחה םיסכנה לע ויביואל רתוומ ,םלועה תעדב בשחתמש םע אלא ,"ןוכשי דדבל
,תימלועה להקה תעדל השיגר התומכ ןיאש הלשממ ונל שי .םולש תרומת לוכה תתל ןכומו ,ולש
.תוימואל-ןיבה תונמאה לכלו םזינמוהה יכרעל ,רחא םע לש ולבסל

םותס יובמ

לומ תיזחב ךכב ונחכונ .םותס יובמל בושו בוש םיעיגמו ,לובגה הצק דע וז ךרד םיסנמ ונא
רורט רתוי ונלביק ךכ ,רתוי ונגוסנו רתוי ונרתיווש לככ .הזע לבחו ןורמוש הדוהי ייברע
תוחפו תוחפ תואיצמה התשענ ךכ ,םידמחנ תויהל וניסינש לככ .םידוהי םד תכיפש רתויו
.הדמחנ

שוריגל הדגנתה איה .התוינידמל רומג דוגינב לועפל הלשממה תא החירכה תאזה תואיצמה
הייסולכואה תבערה' תאו רגסה תא הללש איה .םהמ תואמ-עברא שרגל הצלאנו םילבחמ
תא ריבעהל הבשח איה .הנוטלש ימיב ומכ רגס לש תוכשוממ הכ תופוקת ויה אל ךא ,'תימוקמה
תאו כ"בשה תא ריזחהל הצלאנ ףוסבל ףא ,'תיניטסלפה הרטשמ'ל םילבחמב לופיטה
.םידגסמו רפס-יתב רוגסלו םיתב ץצופל ,הלועפל 'םיברעתסמ'ה

םכסהמ עבונ םינורחאה תועובשב ררתשהש יסחיה טקשהש ,דלי לכל רורב תאז לכ ירחא םגו
ונתגיסנ לע ,תוברקתמה תוריחבה לע םיבשוח םה .לבגומ ןמז-קרפל ,םמצע םילבחמה ןיב
םהל היהי אל רבכו לוכה ולבקי רשאכ ,ךכ-רחא היהי המ ךא .עבקה ירדסה לע ילואו ןורבחמ
.ןונבל ךרע האר ?םיעוגיפה תא רוצעל סרטניא

םליש ,הקל ,לכא

המינפ סנכיהל אלא הרירב ןיאש לארשיב הלשממ הניבה הדיחיו תחא םעפ .ןונבלב םג ךכו
,'לבגומ עצבמ' ועבתו םהינימל םינקדצה לכ ומק זא לבא .רורטה יניק תא םות דע רעבלו
תא ונישע אלש ןוויכמ .ויתורטמ תלשכהלו עצבמה תטאהל ומרגו ,מ"ק םיעבראב ותוא ומחת
תונורתפ לכל ביגמ וניאש ,ריאממה לודיגה םע ונראשנ - ידוסי לבא ףירח חותינ - שרדנה
.םסקה

תא תושעל .ןונבלב תלחות רסח יאבצ עצבמ םיימעפ תלהנמ רבכ תאזה הלשממה אקווד ,ךכו
- תודולח תושויטק לומ םירקיו םימכחותמ םיליטב םימחלנ ונא ךכו ,םידחופ ירה שרדנה
םהיתבמ םיחרזא יפלא תואמ םישרגמ ונא ,'םידמחנ' תויהל ןוצר בורמ .החלצה ילב ןבומכ
.םלועה לכב היזיוולטה יכסמ לע אנכ-רפכ יעוריא תא םילבקמו

םג ,המחלמ ונלהינ םג ."םליש םג ,הקל םג ,לכא םג" :שרדמב לשמה רמאנ הז בצמ לע שממ
ונגפס םג ,(ןופצה יבושיי ראשבו הנומש-תיירקב םיעוגפ םיתב ףלאמ רתוי) תושויטק ונלביק
.רתוי בוט םכסה ונגשה אל םגו םלועב רתויב השק תיתימדת העיגפ

ןנחתה דציכ .לילגה-םולש תמחלמ תפוקתב שטיוואבוילמ יברה רמאש םירבדב םירכזנ ונא
ןיידע ונינזואב .שרדנה תא עצבלו םיינידמהו םייטילופה םילוקישה לכ תא הדיצה חינהל
ריהזהו 'תודמחנ'הו תורשפה ךרד לש תורמה היתואצות תא רוריבב הזחשכ ,באוכה ולוק דהדהמ
.הינפמ וחוכ לכב

?ןזוא הטנ ףוס-ףוס ילוא

שדח שיתוכולהתל תונכה

ודמעיש ,רמועב -ג"ל לש תויתרוסמה תוכולהתה תארקל תוכרעיהה המוציעב תאצמנ הלא םימיב
-יתב ידי-לע תוכרענה ,הלא תוכולהת ."לארשי ידלי לכ דחי" - המסיסב ,םעה תודחא ןמיסב
םידעוצה םידלי יפלא הארמו ,םלועבו ץראב םייחה תרוסמב ובלתשה רבכ ,ץראה יבחרב ד"בח
ץרפנ הזחמ רבכ אוה - הרותהו םעה תבהאל םיארוקה םיטלש םהידיבשכ ,םירעה תובוחרב
דלי לכל דחוימ יש ללוכ ,שורדה דויצה תא םיפינסה 200-ל קפסמ ד"בח-יריעצ זכרמ .ונצראב
ידלי ופתתשי הבו ,םילשוריב םייקתהל הרומא רתויב הלודגה הכולהתה .שדח ןורפס -
.ריעה יבחר לכמ הרותה-ידומלת

חופיקה לוטיב

ןוגראב םייתדה םירבחה תויוכז לע קבאמל רבכמ הנגראתהש ,םייתדה 'ל"הצ ינייוצמ' תצובק
ינש .הז ןוגראב וכרעייש תוריחבה תארקל וישכע תכרענ ,'םחולה תיב' ינקתמבו 'ל"הצ יכנ'
ןיבש ,'דחיב' תמישרב םיבלושמ - הווקת-חתפמ ראושרו חנו לאונמעמ רלסקרד קחצי - םיגיצנ
.03-9315059, 09-921076 :םיטרפל .םייתדה םירבחה לש םתיילפא לוטיב היתורטמ

םילועל תותירב

תוחפשממ תוקוניתלו םישדח םילועל תותירב תכירע היתורטממ תחאש התומע תלעופ ןד שוגב
תורישי םלושמ םרכש רשא ,םיכמסומ םילהומ לש תווצ דמוע התומעה תושרל .תלוכי תוטועמ
וניבא םהרבא לש ותירבב תוקקזנ תוחפשממ םידליו םישדח םילוע םיסינכמ םהו ,התומעה םעטמ
.03-6913089 :םיטרפל .םניח -

"םייחל ונודינ"

רחאל ,'םייחל ונודינ'ש םידלי לש םרופיס תא תרפסמה תטלק קיפה תפצב 'היח די' ןוגרא
.06-921719 'לט .ןנוירה תא קיספהל אלש וענכוש םהיתוהמאש

ינונבל 'צ תאמ .םישודק 'פל שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש


םיבשה לע לקהל

."לוזגת אלו ךער תא קושעת אל" :תלוזה שוכר תא לוזגל אלש הרותה ונתוא הריהזמ ונתשרפב
לטונ וליאכ ,הטורפ הווש ורבח תא לזוגה לכ"ש קסופ ם"במרהש דע ,ךכ-לכ רומח הז ןווע
."ונממ ותמשנ

םדאה לש ושוכר לטינ םירקמה ינשבש ףא ,הבינגב אלו הליזגב אקווד תמייק וז הרמוח
אלא ,ולומ בצייתהל זעמ אוה ןיא ןכלו ,ושוכר לע םדאה לש ותולעבב ריכמ בנגה ןכש .ונממ
עגופ ,ושוכר תא םדאה ידימ עיקפמו יולגב אבש ,ןלזגה םלוא .הבינגב ושוכר תא לטונ
ותמשנ לטונ" תניחבב אוה רבדהו ,ושוכר לע ותולעבב ,םדאה שפנב רתויב תידוסי הדוקנב
."ונממ

המשנ תליטנ

בייח ןלזגה ."לזג רשא הליזגה תא בישהו" - הרותהמ השע-תווצמ אוה הז אטח לש ונוקית
"ותמשנ תא ריזחמ" אוה וליאכ רבדה בשחנ הרזחהה ידי-לעו ,וילעבל לוזגה ץפחה תא בישהל
.הליזגה השעמבש 'המשנה תליטנ' אטח תא ןקתמו לזגנה לש

הליזגה התייה אל םא" :ם"במרה קסופ ?םלועב םייק וניא רבכ לזגנה ץפחה םא ןידה המ ךא
ןיאש איה םימכח תנקת - הליזגה ימד ריזחהו וילאמ אבו ,הבושת תושעל ןלזגה הצרו תמייק
."םיבשה לע הרשיה ךרדה ברקל ידכ ,ול ןילחומו ותוא םירזוע אלא ,ונממ םילבקמ

הנכ הטרח

תא םינקתמ ךכב ןכש ,תאז תושעל הווצמ ,לוזגה ץפחה תא ריזחהל ןתינ דוע לכ :רבדה רבסה
רשפא-יא ,אצמנב וניא ץפחה רשאכ םלוא .'המשנה תליטנ' - הליזגה השעמבש הלודגה הרמוחה
םרגנש קזנה לע לזגנה תא תוצפל קר רתויה לכל אלא ,הליזגה השעמבש הז טביה ןקתל דוע
.הבושתה ךרד תא לקהל ידכ ,'םיבשה תנקת' תא ל"זח ונקית ןאכ .ול

ןאכ ."הליזגה ימד ריזחהו וילאמ אבו הבושת תושעל ןלזגה הצר" םא אקווד הנקתנ וז הנקת
םצעב .לוזגה ושוכר לע לזגנה לש ותולעבב ריכמ םג אוהו ותטרח תונכ תא ןלזגה חיכומ
ונקיתו הבושתה ךרד תא וילע לקהל ל"זח ואר ןכלו ,ואטח תא ןלזגה ןקתמ רבכ הזה השעמה
.הליזגה ימד תא ונממ לבקל אלש

חוור תונווכ ילב

םא :הבושתב בושל ינש ידוהיל עייסל ידכ ץמאתהל םדאה ךירצ המכ דע םידמל ונא וז הכלהמ
וילעש ןכש-לכ ,ונוממ לע םדאה לחמיש ל"זח ונקית "םיבשה לע הרשיה ךרדה ברקל" ידכ
.םימשבש םהיבאל לארשי תא ברקל ידכ וב יולתה לכ תושעל

חוור אלו ימשג חוור אל - ישיא חוורל הנווכ םוש ילב תויהל הכירצ הז ןיינעב תוליעפה
,ה"בקה לא ידוהי ברקל - תויהל הכירצ ותנווכ לכ אלא ,(המודכו אבה םלועב רכש) ינחור
םה דימ - הבושת םישוע לארשישכ ,זאו .'דספה' ול תמרוג תלוזה םע תוקסעתהה םא ףאו
.המלשהו תיתימאה הלואגב םילאגנ
(112 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקל)

םישודק-ירחא 'פ - עובשה תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(ה,זט) "םיזע יריעש ינש חקי"

רוסאו לזאזעל רחאהו 'הל םהמ דחא היה תאז-לכב ,םתוינוציחב םיווש ויה םיריעשה ינשש ףא
,דואמ דע הקד םיתיעל איה לוחל שדוק ןיב הלידבמה הדוקנהש ,ונדמלל .םפילחהל היה
.לזאזעל ימו 'הל ךייש ימ ןיחבהל הדח ןיע םיכירצו
(םייח רצוא)


(אכ,חי) "ךלומל ריבעהל ןתת אל ךערזמו"

ךוניחל וידלי תא רסומש ימ ךא ,ךלומל םידלי תפירש לש הרזה הדובעה תמייק אל רבכ םויכ
.הז רוסיא לע אוה םג רבוע ,השודקה ונתד ירקיעב רפוכש ,ינרפכ
(רשא יבכוכ)


(אי,טי) "ורקשת אלו"

;'א' - הלחתהב רבכ תמאה תא םילגמש ימ שי .'ת' 'מ' 'א' תויתואהמ תבכרומ 'תמא' הלימה
'רקש' הלימה לבא .'ת' - ףוסב קר הב םיניחבמש שיו ;'מ' - עצמאב התוא םילגמש ימ שי
.וב םיניחבמ דימ ןכש ,תוכומס תויתואמ תבכרומ
(םייח רצוא)


(זי,טי) "ךבבלב ךיחא תא אנשת אל"

חכוה .ערה וביל ללגב והאנשת לא ,תוער תודימב ןחינ ךרבחו תובוט תודימ לעב התא םא
אל ךכ ךותמו ,ךב ןיאו ךרבחב תאז-לכב שיש הבוט הדימב ןנובתתש ידי-לע ךמצע תא חיכות
.והאנשת
(בהזה דיבר)


(חי,טי) "'ה ינא ךומכ ךערל תבהאו"

םישנא וליפא בהואו םידסח למוג םדאה םא :םדאה לש וליצכ גהונ ה"בקה - "ךליצ 'ה" רמאנ
.ךכל יואר היהי אל רשאכ םג הכרב עפש וילע ףיעריו והבהאי 'ה םג ,הבהאל םייואר םניאש
.'ה ךילא גהנתי ךכ ,ךער תא בהאתש יפכ - קוספב זמרנש והז
(בוט-םש-לעבה)


(חי,טי) "'ה ינא ךומכ ךערל תבהאו"

הלוע "הבהא" םיימעפ יכ ,אלמ 'יוה םש השענ ,הז תא הז םיבהוא םידוהי ינש רשאכ
ינא"ל םיעיגמ "ךומכ ךערל תבהאו" ידי-לע .'יוה םש לש היירטמיגה וזש ,ו"כ היירטמיגב
.ואולימב היהי 'יוה םשש - "'יוה
(ץי'זדוממ בואט הידידי-לואש יבר)


(גכ,טי) "םתעטנו ץראה לא ואובת יכו"

אלא ,עטינ אלו בשנ ורמאת אל ,בוט לכ האלמ ץראה תא ואצמתש יפ-לע-ףא :ה"בקה םהל רמא
םיעטונ ויה םתא ףא ,םירחא ועטנש תועיטנ םתאצמו םתסנכנש םשכו .תועיטנב םיריהז ווה
."םתעטנו ץראה לא ואובת יכו" :רמאנ ךכ לע .םכירחא םכינבל
(אמוחנת שרדמ)

עובשה תרמיא


תכלל אקווד

ויה ,ץליפ ריעב תונברב שמיש (רדנסכלאמ םיר"ומדאה תלשוש יבא) רגיצנד לאיחי יברש העשב
ושמש תא חלש סומינה ינפמו הרות-רפס םויס םעפ ךרע םהמ דחא .ול ודגנתהש ריעב םישנא
.הגיגחל ברה תא ןימזהל

ףיסוה .ודגנתמ תגיגחל תכלל ול לאש הבישה איהו ,תכלל םא תינברה ותייער תא ברה לאש
-לעבש הדבועה תא םג ונייצו ,תכלל אלש ול וצעי םלוכו ,תיבה-ינב ראש תא לאשו קידצה
.שמש ידי-לע אלא תישיא ונימזהל ליאוה אל החמשה

,ותגיגחמ רדעיהלו ולומגכ הז שיאל בישהל ילעש םירובס םכלוכש ןוויכמ" :רמאו קידצה םק
..."החמשב ףתתשהלו תכלל יילע אקווד ןכלו ,המקנ םושמ ךכב שיש עמשמ

הלואגה תרות


םירדסה יוניש

הארנ םהל .חישמה תאיב תא שיחהל ודעונש תולועפהו תוקעזה ,תוליפתה לכ לע םיהותה שי
עיפשהלו הז רבדב ברעתהל תורשפא ונומכ םינטק םישנאל ןיאו ,שארמ ועבקנ הדעומו הלואגהש
היולת הלואגהש ךכ לע שוריפב םירבדמה ,תורוקמה לכל תדגונמ וז הנעט .הלואגה דעומ לע
.'חישמה ילבח'מ לקהלו השיחהל ונידיבשו ,ונישעמבו ונב

ןאכ .ינש חספ ןיינעב תאז אצמי ,םידוהי לש םחוכ לודג המכ דע חכוויהל הצורש ימ ךא
.הרותה ירדס תא וליפא תונשל הלוכי םידוהי לש 'תושקעתה' יכ םיאור ונא

םויקל ,תוליפתל ,עמש-תאירקל םינמז שי :םוקמו ןמז יאנתב םייולתש םירבד שי הרותב
ןמז הרותה העבק ךכ .התוא דיספה - הדעומב הווצמ םייק אלש ימ .המודכו תונוש תווצמ
.דבלב םירוהטל הברקהה תורשפא תא הליבגה םגו - ןסינב ד"י - חספה ןברק תברקהל דחוימ
השמ לא ואבו ,חספה תא בירקהל ולכי אלו םירוהט ויה אל חספ-ברעבש םישנא ויה ,הנהו
רשפאמש ,'ינש חספ' ןיינע תא ה"בקה ןתנ תאז תובקעב ."!ערגינ המל" :העיבתב ונבר
!רייאב ד"יב - ןכ-ירחא שדוח םג חספה תא בירקהל

הרשי ךרד

השמל ה"בקה ךכ לע עידוה אל המל ,הרוקמב הרותב םייק היה רבדה םא :רואיב שרוד רבדה
,םהיתועיבתבו םהיתונעטב ,םדא-ינבש ןכתיי ךיא - הזכ רבד הרותב היה אל םאו ;הליחתכלמ
."!?השדח הרות םהל ןתיל ,וצר המו" :'םייחה-רוא'ה לאושש יפכו !?תונתשהל הרותל ומרגי

הרוי ןכ לע ,'ה רשיו בוט" קוספה לע ל"זח רמאמ יפ-לע וז היגוס הריבסמ תודיסחה תרות
ולאש .הער ףודרת םיאטח :םהל הרמא ?ושנוע והמ אטוח :המכחל ולאש" :"ךרדב םיאטח
והמ אטוח :הרותל ולאש .תומת איה תאטוחה שפנה :םהל הרמא ?ושנוע והמ אטוח :האובנל
השעי :םהל רמא ?ושנוע והמ אטוח :ה"בקל ולאש .ול רפכתיו םשא איבי :םהל הרמא ?ושנוע
דצמ אל ,המכחה דצמ אל םייק וניא הבושתה ןיינע יכ ,אופא םיאור ונא ."ול רפכתיו הבושת
.ומצעבו ודובכב ה"בקה דצמ קר אלא ,הרותה דצמ אל ףא ,האובנה

וילע המ תעבוק איה .דועצל םדאה ךירצ הבש תרדוסמהו הרשיה ךרדה תא תאטבמ הרותה
הלולסה ךרדהמ הטוס ידוהיש עגרב .גהנתהלו תויחל ידוהי ךירצ ךכו - ךיאו יתמ ,תושעל
,הרותב ןיא ןכ-לע .ול רמול המ דוע הרותל ןיא ;המוחתמ אצוי אוה ,וינפל תשרופ הרותהש
חספ'ב אקווד חספה תא בירקהל שי יכ תעבוק איה :'ינש חספ' ומכ ןיינע ,המצע דצמ
.תפסונ הרירב ןיאו ,'ןושאר

העיבת לש החוכ

חספ ןברקכ הלודג הכ הווצמש ,הבשחמה תא תאשל ולכי אלו םידוהי ואב .רבד הרק ןאכש אלא
וצר ןכא םה .קומע באכמ תעבונש תימינפ הקעז אלא ,האחמ התייה אל םתעיבת .םהל רסחת
.ןוקיתו הבושת לש ךרד םהל רדסי ה"בקהש - 'השדח הרות' םהל ןתניתש

לש עובקה רדסהמ הלעמל ,ומצע ה"בקה לא העיגמש ,הבושתה לש םוצעה החוכ הלגתנ ןאכ
לש ךרדה תנתינ ה"בקה דצמ ךא ,"ונברק לטב ,ונמז רבע" הרותה יפ-לע םנמא .הרותה
הבתכנ אל ןכלו ,ליגרה רדסה יפ-לע הניאש ךרד וז .םימגפה תא ןקתל תרשפאמש ,הבושתה
תדובע - רדסה יפ -לע הניא איה ףאש הדובע ידי-לע הילא םיעיגמ .הליחתכלמ הרותב
תחתופו ומצע ה"בקה לא העיגמ ,ותמשנ םצעמ תצרופה ,ידוהיה לש תימינפה הקעזה .הבושתה
.תחא העשבו - םימגפה לכ תא ןקתל םירשפאמש יקולא עפש לש םישדח תורוניצ

קסופש יפכו ,הלואגה לש תונובשחהו םיציקה לע םג גלדל הבושתה לש החוכב שי ןכל
ידי -לע יכ .דחא עגרב ,שממ דימ ,"םילאגנ םה דימו - הבושת םישוע לארשי" :ם"במרה
.םירדסה לכ תא םינשמו ומצע ה"בקה לא םיעיגמ הבושתה

היהש השעמ


ענמנש םורגופ

ילעב ןיב הלודג תיקסע תובירימ לחה לוכה .ברקתמ םורגופ לש ףירח חיר אשינ ריוואב
םיצעה ירחוס ןיבו הנבלה היסורבש קסנימו בוקספ ,קסנלומס תוזוחמב םילודגה תורעיה
תצפהב וחתפו ,םידוהיה לש םרשועבו םתחלצהב תוארל ולכי אל תורעיה ילעב .םידוהיה
.םדגנ ימשיטנא יפוא תולעב תועשורמ תועומש

לע םיערופ לש תויולפנתה ועריא .היתותוא תא תתל תנייועה הריוואה הלחה רצק ןמז ךותב
ןטקה ץוצינה קר היה רסחו ,האנש לש םיקילד םידא גופס היה ריוואה .םידוהי לש קסע-יתב
.הרעבתה תא תיציש

יבועב סנכנש ימ .ליעוה אלל - םתעפשה תא ליעפהל וסינ םידוהי ןוממ-ילעבו םינקסע
.לארשי-ללכ ןעמל ותגאדב עדונש ,שטיוואבוילמ (ש"רהמ) לאומש יבר קידצה היה הרוקה
.ןכוסמו זעונ השעמ השעו םק ,ירפ תובינמ ןניא תולבוקמה הלועפה יכרדש הארשכ

ראשה ןיב .היסור תלשממ לע ץוחלל ידכ המצוע-ילעב םימרוג םע דעונו ץראל-ץוחל אצי אוה
,רחסמ ירשקב היסור תונוטלש ודמע םמעש ,הינמרגמו תפרצמ םילודג םיקנב ילהנמ םע שגפנ
.םידוהיה לש םמולש חטבויש דע ,היסורל תואוולה בכעל םענכשל חילצהו

ץוחמ וישעמש וששח םה .עגמב ומע אובל םידוהיה םינקסעהמ םיבר ודחפ ,ועסממ ובושב
תא עונמל ךרד האור ינניא" :אבה בלשה לע בשח רבכ יברה םלוא .םתוא םג ולילפי הנידמל
.רמא ,"ומצע ראצה םע הרישי השיגפב אלא אבו שמשממה םורגופה

בישה ,"הגאד לא" .וילא תוולתהל ובריס ,ידמ תזעונ תינכתה יכ ורבסש ,וללה םינקסעה
..."והמ דחפ םיעדוי םניאו בל-יגומ םניאש יידיסחמ םיינש ימע חקא" ,יברה םהל

תא וללוג ןמז רחאל .טנטמרה םוחנ 'רו ביישואמ םייח 'ר - הלאכ םיינש וולתנ יברה לא
:יברה לש אלפומה וחור-זוע לע הדיעמש ,םירבדה תולשלתשה

.יסורה םינפה רש םע השיגפל יברה ומצע ןימזה םש ,הריבה גרוברטפל יברה םע ונעסנ"
יברהש וקה המ תונידעב ששגל וניסינ השיגפה דע וראשנש םימיבו ,אבה עובשל העבקנ השיגפה
.רורבו ףיקת וק היהי הז יכ ריהבה אוהו ,רשה םע ותשיגפב טוקנל דמוע

ימצע לע .ללכה ןעמל םשפנ תא ורסמש ,יתובאמ הנוש ינניא' :תורשפל ןכומ היה אל יברה"
.רמא ,'ללכ בשוח ינניא

.ראופמהו לודגה ונילקרטל ומע ונאו יברה סנכנ ,םינפה רש םע השיגפה דעומ עיגהב"
רהימש ,רשה תא וליפא הארנה לככ ומישרה ,ולוק םעונו םישרמה ושובל ,יברה לש וינפ-תרדה
.החישה תעב ודיצל תבשל ונימזה ףא אוה .די תציחלב יברה ינפ תא לבקלו ומוקממ םוקל

ונניאש התא רובס' :ףעזב ולוק תא היבגה אוהו וינפ-תשרא תא רשה ףילחה הרהמ דעש אלא"
!תרמא המו תשגפנ ימ םע ,לוכה ךילע תעדוי ראצה תלשממ !?ץראל-ץוחב ךישעמ לע םיעדוי
...'!תוכלמב דרומ ןידכ ךניד ונדידל יכ ,ךל עודי יווהל

רחא ונבקעו וינפב ונטבה .יברב ונדואמו ונשפנ לכב העש התוא לכ םיקובד ונייה ונחנא"
אל יברה ,בל לכ סמהל ויה םייושעש ,םישקה םירבדה תורמל .ולש הפ-אצומ וא העונת לכ
...רשה להבנ ,ויפ תא חתפשכ ,הברדא .להובמ הארנ

ונינב םדו ונמד תא וכפשי יכ' ,ףיקת לוקב יברה חתפ ,'םכתלשממ תבשוח המ יכו'"
םיחרזא !?הווחתשנו ךרב ערכנ ףאו ,שירחנו קותשנ ונחנאו ,ונשוכר תא וזובי ,וניתונבו
םאה .קדצ לכ אלל ,בשומה-םוחתב ונתוא םתלבגהש ךכב ונל יד .ונחנא תויוכז-יווש םינמאנ
םדה-יאמצו האנשה יאלמ ,םיעשרה םיערופה ינפמ ונתלשממ דצמ יהשלכ הנגהל םייואר ונניא
...'!?ןוממהו

לכ םשב םויה ןאכל יתאב' :יברה ךישמה הלק התחנתא רחאל .םירבדה ןוטמ םומה הארנ רשה"
תא וינפל חוטשלו ודוה-םורי ראצה ינפל ןויאריל לבקתהל שקבל ידכ ,הנידמה ידוהי ,ייחא
...'ונל תועיגמה הנגההו הרזעה תא ונל טישוהל ליאוי אוה ילוא .םוגעה ונבצמ

.בטיה טלש הבש ,תחבושמ תיסורב יברה עימשה םירבדה תא"

,םידוהיה לע ולטוהש תולבגההו תוריזגהמ המכל ףתוש היה יכ ןכתיי טלחהבש ,םינפה רש"
תא ררבל ידכ םימי המכ יל ןת' :תשעתה רשא דע ,הכורא הקד קתש אוה .בישהל זוע אצמ אל
.הפר ןושלב בישה ,'ךתשקב ןיינעב ךל בישהל לכוא זאו ,ןיינעה

וחורו ,וב לפיטש אפור קעזוה םוקמל .יברה ףלעתה ,וננועמל ונבשש רחאל ,ברע ותואב"
התייה יכ ינא חוטב ךא ,הבר תואירבב יל התלע םויה השיגפה' :ונל רמא ךכ-רחא .וילא הבש
...'תיאדכ

יכ ול עידוה רשא ,יסורה םינפה-רש תכשל לא תינשב יברה ןמזוה םידחא םימי רובעכ"
יכ וחיטבה תאז םע לבא ,'םיברה ויקוסיע ללגב' לעופה לא תאצל לכות אל ראצה םע ותשיגפ
תוזוחמה-ירש לכ ולביק םידחא םימי ךותב ,ןכאו .ואלומי תמדוקה השיגפב ויתושקב לכ
ןיב ףותיש-ייחו םויק-וד לש הפוקת החתפו ,םימורגופה תריוואל ץק המשש ,הרורב הדוקפ
.םייוגה םהינכש ןיבל םידוהיה

אוהש ימ קר ןחינ וזכש שפנ-תוריסמב יכ ונשח ,תויושחרתהה לכל םידע ונייהש ,ונחנא"
...םרופיס תא םיינשה םימייסמ ,"יתימא לארשי גיהנמו יבר

תינקירמאה תחלשמב ונלש שיאה :רובייל לאומש - םיידוהי םייח


גיצנל דעוימ הזה אסיכה ,החילס"
"ינקירמאה

םידוהי ,רובייל לטיגו לאומש :ךכ ומצעל רמאי תאזה הבתכה תא ארקיש ימ לכש הצור ינא"
ורתיו ,ןיד-ךרוע ןב דוע לעו חתנמ ןב לע ומלח םלוכ ומכש ,םייסופיט-םיינוליח-םינקירמא
ךכ - "תיתימאה תילכתה אוה ,יתימא ,ישרוש ,ידוהי ךוניחש הנקסמל ועיגהשכ הז לכ לע
.ומע החישה לש הפוסב לאומש רמוא
ותוהש .תיטמולפיד יוהיז-תיחול תלעב ובלוו תינוכמב השיגפל עיגמ רובייל לאומש
דרשמ תוחילשב ןאכ ההוש אוה .המ-ןמז דועב םייתסהל תדמוע לארשיב םייתנשה תב תננכותמה
םע רשקב דמוע אוה תפטושה ותדובעבו ,ב"הרא אבצ לש שכרה תחלשמ רבחכו ינקירמאה הנגהה
.לארשיב תוינוחטיבה תוישעתה

הררועתה תונרקסה

קילבאפ'ב דמל .ב"הראבש ןיסנוקסיו-יקוולימב (1945) ה"שת תנשב 'ןטס'כ דלונ לאומש
תא ריכה םג םש .ןיסנוקסיוובש סורקלב הטיסרבינואב תרושקת ידומילב ךישמהו 'לוקס
.שממ לש תודהי הימימ הריכה אל והומכ שממש ,תיטנדוטס ,דיתעל ותייער

,הפיכ שבוח ידוהי יתוא רצע ,סופמקה יבחרמב עסופ ידועב ,דחא ברע" .הרק הז דחא םוי
םילשהל ידכ בוחרל רבעמש תסנכה-תיבל סנכיהל יתוא ןימזה ,ותודהי תא אדיווש רחאלש
ךישממו הלילשל ישארב דינמ יתייהש חינהל ריבס ,יקוולימב הרוק היה רבדה וליא .ןיינמ
..."ול יתינענו תונרקס יב הררועתה ימדקאה יאה ךותב אקווד לבא .יכרדב

המח תודהי

דוע הירחאו תפסונ םעפ יתאב הנושארה םעפה ירחא" .שגפש ןושארה יסקודותרואה ברה היה הז
םרוכב םנב עיגהשכ .רמוא אוה ,"יתרכה אל םלועמש ןכות תאלמ תודהי יינפל יתיליג .דועו
יחילש תא ושגפ ךכ .תידוהי תרגסמב וכנחל ידכ יקוולימל בושל גוזה טילחה ,עברא ליגל
תסנכה-תיב תא תועיבקב דוקפל ולחה םמצע םהו ימוקמה ידוהיה רפסה-תיבל םשרנ ןבה .ד"בח
היהת וזש יתיצר .תוחפ תיסקטו רתוי המח היהתש תודהי יתשפיח איהה הפוקתב" .יד"בחה
.רמוא אוה ,"התוא יתאצמ ד"בחב .יידליל ריבעהל םג לכואש תודהי

'הל הדות

םיזוירוק ול תנמזמ ותדובע .ב"הרא לש הנגההו ןוחטיבה תוישעתב בלתשה ןמזה תצורמב
םישנא ,יהשלכ היישעת לש םילארשי םיגיצנ םע השיגפ עבוק ינאשכ ,ץראב וליפא" .םיבר
אסיכה ,החילס' :סומינב יל םירמוא םימעפל .םוקמל תועטב עלקנ תורשכה חיגשמש םיחוטב
דע אסיכה תא טעמ םמחא ,בוט' :ךויחב םהל בישמ ינא .'ינקירמאה גיצנל דעוימ הזה
..."'אוביש

ולש רחא ןב .םינושה ד"בח תודסומ ןיב םירזופמ וידלי תששו ץראה זכרמב ררוגתמ אוה
ךרבא םהמ דחא .ב"הראב םיררוגתמ ,םיאושנ ,םיפסונ םיינש .הניארקואב תוחילשב אצמנ
לאומשל איבה ןרפסה ןבה .ןילקורבב ד"בח רצחבש תימלועה היירפסב דבוע ינשהו 'ללוכ'
איה הפי ידוהי םלוע הזיא ךותל האורו הילע לכתסמ ינאשכ" .הנושארה םתדכנ תא ותייערלו
לאומש רמוא ,"ונעמל 'יתרתיו'ש המ לכ לע םיילפכ-לפכ יל ריזחה ה"בקהש שח ינא ,הדלונ
.רשואמ םדא לש ךויחב

גרובזניג ףסוי ברה תאמ הכלהה תניפ


החוטב האוולה

אל אמש ששוח אוהש אלא ,דסח-תולימגכ ףסכ תוולהל שקבתמש םדא גוהנל ךירצ דציכ :הלאש
?האוולהה רזחהב דומעל הוולה לכוי

רתיה'ב אל םג) יהשלכ תיביר אלל ,לארשי יינעל תוולהל הרותה-ןמ השע-תווצמ :הבושת
.תוירבל ךרצנ רבכ הקדצה לבקמש ןוויכמ ,הקדצה תווצממ וז הווצמ הלודגו .('אקסיע

הווצמ .טטומתי אלש הוולה דיב םיעייסמ האוולהה ידי-לע םא הווצמה הלודג דחוימב
רישעה םא וליפאו ,ינעל תוולהל םידקהל ךירצש אלא ,העש יפל ךכל קוקזה רישעל ףא תוולהל
.הוולמה לש ותחפשמ-בורק אוה

ןיב) התיכ לכב ףאו ,ךוניח תודסומב ןכו ,םוקמ לכב םצעבו תסנכ-תיב לכב דסייל יואר
.שורדה יפל ,םיכרצמ וא םיפסכ תאוולהל תירוביצ ןרק ,(םמצע םידימלתה

רוביצב רכומ וניא הוולה םא .ופסכ ול רזחויש חוטב הוולמה םא קר איה האוולה תווצמ
םג םא .ותעד תא וחיניש תויוברע שורדל הוולמה יאשר ,ןדעומב ויתואוולה תא ריזחמש ימכ
יאדו .תוולהלמ ענמיהל הוולמה יאשר - חטבומ רזחהה ןיא ןוכשמ וא תויוברע תועצמאב
.רומאה ןפואב המויק תא חיטבהל םיבייח תירוביצ ןרק ילהנמש

ידכ ,ףסכ ול ןיאש רמולו רקשל יאשר הוולמה ןיא ,תינורקע ?הלילשב בישהל שי דציכ
,טמתשהל לוכי וניא םא .יהשלכ הנאותב טמתשהל ךרד אוצמל ול יואר .האוולההמ קמחתהל
.הביא עונמל ידכו םולש-יכרד ינפמ רקשל ול רתומ םא םיקסופה םינד

ךרד שפחל שי ,ךכמ הוולה עגפיי ,תוולהל םיכסמ ונניא תמאב עודמ רמאי םאש רורב רשאכ
ףסכהש וא ,תוולהלמ ותוא תוענומה תוביס שי התע-תעלש רמול ןוגכ ,רומג רקש רמול אלש
.המודכו תומדוק תושקבל וא םירחא םיכרצל ץוחנ
הארו .ה"ס א"פ האוולה יניד ,א"ח ןשוח יחתפ .חיר 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעש .זצ 'יס מ"וח ע"וש
.ב"ס ונק 'יס ח"וא ןקזה ר"ומדא ע"ושישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il