487 עובשה תחיש

:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

(3.5.96) ו"נשת רייאב ד"י * רומא 'פ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תרוסמ שירשהל ידכ
התוא בוהאל ךירצ

וגהנ הפוריא חרזמב .ידוהיה ךוניחה רובגת לש םויכ רמועב ג"ל ןייפואמ לארשי תרוסמב
יכרע תא םבילב שירשהלו תשקו ץחב קחשל ,תודשה לא םהידימלת םע הז םויב תאצל 'םידמלמ'ה
תרוסמ ,רמועב ג"לב בוט-םש-לעבה םייקש םידלי תכולהת לע תרפסמ תידיסחה תרוסמה .תודהיה
.םלועהו ץראה יבחרב תומייקתמש תוברה םידליה תוכולהתב בחר ףקיהב םויכ תמייקתמש

ןתינש ךוניחה תלאשב בחר ירוביצ חוכיוול םידע ונא ,רמועב ג"ל ינפל רפסמ םימי ,הנשה
תודלותבו ך"נתב תורגבה-תוניחב לוטיב םא עובקל ונניינעמ הז ןיא .לארשי ידליל םויה
גיאדמה רבדה .וללה תועוצקמה ךרעב תוחיפ םיאטבמ רפסה-תיב ינחבמב תוקפתסהו לארשי-םע
םה ןיא המכ דע החיכומה הלהצ ,וז הטלחה העדונשכ םידימלתה ברקמ התלעש הלהצה אוה רתוי
.הלא תועוצקמ דומלל םיבהוא

תושידאה רוקמ

םידליה .ך"נתל הבהאה תא ומע איבה הנידמה תא םיקהש רודה ?המל - איה הלודגה הלאשהו
רוזחל המגמ וליפא התייה .ך"נתהמ וחקלנ םיבושייהו םירעה תומש .םייכ"נת תומשב וארקנ
,םלענו זוגנ הז לכ הנהו .ךוותבש הפוקתה לע גוליד ךות ,ך"נתה ימי לא תורישי רבחתהלו
.ך"נתל הבהאו הברק םוש שיגרמ וניא ריעצה רודהו

וצריי םיריעצהש ,רתויב יעבט היה הרואכל .ונמע תודלות יפלכ תושידאה תנבומ אל ןכ-ומכ
הירוטסיהב הבר תוניינעתה שי תוססובמו תוקיתו תונידמב וליפא .ואב ןיאמו םה ימ תעדל
תקתרמהו הרישעה איה ולש הירוטסיההש ,םלועב רתויב קיתעה םעה ינב ,ונא וליאו .םעה לש
!?ןיינע הב םיאצומ ונידלי ןיא םואתפ - רתויב

'הארוה יכרד' לע וצילמיו תונושמו תונוש תוירואת ועיצי יאדו םהינימל 'םיחמומ'ה
תכרעמש יפכ ,היעבה שרוש לע עבצאה תא םישל וזעי אל ןבומכ םה .תוינשדחו תוירוקמ
.תובר םינש רבכ תגהונ ךוניחה

המשנ תתל

ףוגו ,ףוגה קר ראשנ .תויחהו המשנה תא לארשי ימי ירבדמו ך"נתהמ ואיצוהש ,איה היעבה
תבהא ותדיל םע גפוס אוהש םושמ וישרושב ןיינעתמ םע לכ .םמעשמו םייח-רסח אוה המשנ אלב
תדלומה תבהא תא - ךפהה תא קוידב םישוע ןאכ .המואה תרוסמל הקיזו םע-תוואג ,תדלומ
.דח ןיכסב םיעדוג תרוסמה תאו 'תונעזג' םיארוק םעה-תוואגל ,'תונמואל' געלב םינכמ
.ויתורוקמב ויינעתמ וניא אוהש םיהמת ךכ-רחאו ,םישרוש אלב ריעצ רוד לדגל םיסנמ

םיצרמב ךרוצ ןיאש ,הנעטה התלע תחא-אלו ,םינוש םימורופב אשונה ןודינ תונורחאה םינשב
,לוכ-םדוק .תאזכ הניא תואיצמה .רמוחה תא םמצעב דמלל םילוכי םירומהש םושמ ,םייתד
לע אשונה תא בבחל םחוכב ןיא - רקיעהו ,תשרומה תלחנהל שורדה עדיה ןיא םירומה בורל
.םידימלתה

תובהלתהבו תויחב ותונקהל עדויש ימ אלא ,רמוח םלקדל עדויש ימ וניא חלצומ הרומ
,הבהאלו הנממ שגרתהל השקתמ ,לארשי תרוסמ יפ-לע יח וניאש ימ .םידימלתה תא ףוחסלו
,תישיא היווח איה תרוסמה םהיבגלש םירומ קר .אבה רודל הריבעהל וחוכב ןיא אליממו
.ריעצה רודה ינבל היווחכ התונקהל םילגוסמ

ןחלושב תובהלתהב הילע םירפסמ םה .עובשה-תשרפ םע םיכר םידלי םייח ךיא וארו וטיבה
טסקטכ אל התוא םידמול םהש םושמ ?עודמ .האנ שוריפ וא הבוט הרמא עומשל םינהנו תבשה
היווחכ אלא ,(ןלציל אנמחר) תורחא תוקיתע תויוברתל האוושהב ותוא 'חתנל' ךירצש יאכרא
.םוי-םויב םייח התיאש תיתימא

.תודהיה יכרע לא אנ-רוזחי ,ידוהי ךוניחב ןיינועמש ימ .רחא ןורתפ ןיא

שדח שישדח רפס דלי לכל

תומוקמ תואמב ומייקתיש ,רמועב ג"ל תוכולהתב הנשה ופתתשיש םידליה ינומהמ דחאו דחא לכ
,"ןיבתו אובי םוי" ומשש ,ןורפסה .הפהפי ינועבצ ןורפס - דחוימ ישב הכזי ,ץראה יבחרב
אל ,אל - ...תוכזב תווממ לצינו ,האירוק תמחלמל חלשנש ידוהי לייח לש ורופיס תא רפסמ
...ןורפסב םכמצעב וארקתו הכולהתל דליה תא וחלש .הלגנ

םינורפסה תא גישהל רשפא .ד"בח-יריעצ תאצוהב הכ דע עיפוהש רשע-םינשה ןורפסה והז
.03-9607588 'לטב

ליבונר'צל רושע

רפסמ עיגמ ךכב .'ליבונר'צ ידלי' לש 23-ה הצובקה ץראל העיגה רבעש עובשב ישילש םויב
ןוסאל רושע םלועה ןייצ עובשה .1300-מ רתויל ד"בח-יריעצ ידי-לע הכ דע ולעוהש םידליה
תלפאב רואה ןרק אוה ד"בח -יריעצ לש טקייורפהש ושיגדה םיימלוע תרושקת-ילכו ליבונר'צ
תגאוד ד"בחש םושמ ,לזמ-ינב םה םידוהיה יכ ,בתכ 'קיווזוינ' ןועובשה .השקה ןוסאה
.לארשיל םתולעהלו ןכוסמה רוזאהמ םאיצוהל

רהוז םידמול

,ןרדשה .םלועה תא ףיקמש עצבמל החתפתה 'רשע וידר' ןרדש לצא הדלונש תירוקמ המזוי
-לע ,ותרותו יאחוי -רב ןועמש יבר ביבס הלא םימיב דחאתהל רוביצל ארק ,םחנמ-ןב היקזח
דחא לכש םידוהי לש רשפאה לככ םיבר םילגעמ רוציל ידכ ,רהוזה רפס לש ףתושמ דומיל ידי
התכז המזויה .רמועב ג"ל דע ולוכ תא םימייסמ דחיבו ,רהוזהמ ףד וא קרפ דמול םהמ
.םלועב םגו ץראב הבר תונעיהל

.02-806268, 02-806366 :תופרטצהל

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רמועב ג"לל


לארשי-תבהאב תומלש

ינפמ ,דחא קרפב ותמ םלוכו" םידימלת ףלא העבראו םירשע אביקע יברל ויהש ,תרפסמ ארמגה
םוי אוה רמועב ג"לו ,רמועה תריפס לש הלא םימיב לבאה תביס וז ."הזב הז דובכ וגהנ אלש
."תומל וקספ" ובש םושמ ,החמש

,"ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ לש התובישח תא שיגדה אביקע יבר אולה .רבסה שרוד רבדה
תוומל ונודינש דע ךכ-לכ רומח ןווע הז םאהו ?הב ולשכ וידימלת אקוודש ןכתיי ךיאו
םירשעש תעדה לע לבקתמ אל ירהו ,"דחא קרפב ותמ" עודמ ןיבהל ונילע ןכ-ומכ ?וניגב
.דחא ןמז-קרפב האלמתה םהיאטח תאסש דע הדימ התואב ואטח שיא ףלא העבראו

דובכ רסוח

,תלוזב העיגפבו תובבל דוריפב ואטח םידימלתהש םירמוא םניאו ,םנושלב םיקיידמ ל"זח
תווצמ לע םינומא ויה יאדו אביקע יבר ידימלתכ ."הזב הז דובכ וגהנ אל" קר אלא ,הלילח
םהמ דחאו דחא לכש םושמ אקווד ,והערל שיא יתימא דובכ שוחרל ושקתה םלוא ,לארשי-תבהא
.ובר תרותל וביל לכב רוסמ היה

לכ .אביקע יבר ידימלת לע םג לח הז ללכש יאדו ."תווש םהיתועד ןיא" :ל"זח ועבק ללכ
,תרחא םירבדה תא ןיבמ ורבחש עמש רשאכו ,ותעד יפל ובר תרות תא אופא ןיבה דחאו דחא
הלהש חכונ רשאכו ,ותקדצב ורבח תא ענכשל הסינ לארשי-תבהא ךותמ .הגוש אוהש חוטב היה
ךרדב אביקע יבר ירבד תא ןיבמ הלה ירהש ,דובכ ול שוחרל לוכי היה אל ,ותעדב דמוע
!(ותעד יפל) תיעטומ

ןידה תדימ

הרק רבדה .ףסונ םרוג סנכנ ןאכ םלוא ,התימ םהילע רזגיתש ידכ דע רומח היה אל הז אטח
,ערה-ןיע ררועש רתויב לודג רפסמ הז .ףלא העבראו םירשעל עיגה םידימלתה רפסמ רשאכ
ימיב ןידה תדימ תא הררוע ערה-ןיע .ןידה תדימב רושק עבראו םירשע רפסמהש ןכ-םג עודיו
.םתומל המרג רשא איהו ,רמועה תריפס לש ןידה

ןוויכמ םלוא .תונערופה ינפב סירת ךכב היה ,לארשי-תבהאבו תודחאב םימלש ויה וליא
ןכלו ,הינפמ ןגיש המ היה אל ןידה תדימ הררועתה רשאכ ירה ,"הזב הז דובכ וגהנ אל"ש
."דחא קרפב ותמ"

ידוהי לע לקהל

ימל וליפא דובכ תשיחרבו לארשי-תבהאב םימלש תויהל ךרוצה תא אופא למסמ רמועב ג"ל
ג"לש ,יאחוי-רב ןועמש יבר לש וייח רופיסב םג אטבתמ רבדה .ברה ירבד תא תרחא ןיבמש
,םלועב ןקתל רשפאש המ -רבד שפיח הרעמה ןמ ותאצבש ,תרפסמ ארמגה .וב םג רושק רמועב
.םינהוכה לע הלקהש ךרד רהטל ךלהו

ינש ידוהיל רוזעל ידכ בל לכב רסמתהל - לארשי-תבהא לש תומלשה תא םיאור ונא ןאכ
וילע ךומסל ןועמש יבר אוה יאדכ"ו .(תפקוע ךרדב הכילה) רתוימ חרוט ונממ ריסהל וליפאו
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא שיחהלו תולגה לש "קחדה תעב
(149 'מע ,בל ךרכ תוחיש יטוקל)

רומא תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמהפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו"
(וט,גכ) "הנייהת תומימת תותבש עבש

םירבדהש זמרל ,הרותה תלבק םוי דע רמועה תאבה םוימ םוי העשתו םיעברא םירפוס ונא
..."חמק ןיא הרות ןיא םאו הרות ןיא חמק םא" - הזב הז םייולת
(גארפמ ל"רהמה)


(זל,גכ) "ומויב םוי רבד םיכסנו חבז"

חבז" רמאנש והז .תונברקה םוקמב ןה וניתוליפת ,שדקמה-תיב ןברוח רחאלש ,ורמא ל"זח
.םיכסנו חבז תניחבב םה ומויב םוי ידמ הליפתה ירוביד ,"ומויב םוי רבד - םיכסנו
(םייח רצוא)


(דמ,גכ) "םימי תעבש ובשת תוכוסב"

ורזוע ה"בקה ,הכוס תווצמ םייקמש ימ .םילפונה לכ רזועו ךמוס :תובית-ישאר איה הכוס
.ונימי דיב ודימעמו וקזחמו
(רכששי ינב)


(זי,דכ) "תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו"

וינב תא םג אלא ,תחא שפנ קר אל גרוה םדאה תא חצורהש ,תוזמרמ "םדא שפנ לכ" םילימה
.תושונאה לכ תא חצר וליאכ רומח ואטח .תורודה לכ ףוס דע וינב ינבו
(לט יסיסר)


(חי,דכ) "הנמלשי המהב שפנ הכמו"

- "המהב שפנ הכמ" ןכל .םדאבש ימהבה קלחה תא ןסרל תוחפל וא לטבל איה תומלשה רקיע
...הזב התוא םילשי - "הנמלשי" - םדאבש תימהבה שפנה תא לטבמו הכמש
(הרות ינינפ)


(כ,דכ) "וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ"

.הניכשב םגופ וליאכ ,לארשיב םגופש ימו ,שממ לעממ הקולא קלח איה לארשימ שיא לכ תמשנ
- "וב" םומה תא הלילח ןתנ וליאכ ,"וב ןתני ןכ - םדאב םומ ןתי רשאכ" רמאנש והז
.ה"בקב
(בהזה דיבר)

עובשה תרמיא


םיקחרמל עסנ

דבוע לש תשרא ומצעל תוושל הסינש ,רחוס ללפתה ץישפורמ ילתפנ יבר קידצה לש ושרדמ-תיבב
,תומוצע םייניעב הרשע -הנומש ללפתהל דמע םעפ .תמאב היהש יפכמ רתוי תולענ תוגרדב 'ה
.בר ןמז הכשמנ ותליפתו ,הליפת-רודיס ילב

,וילא שגינ ,ללפתהל שיאה םייסשכו ,םייניע תזיחא אלא וז ןיאש ןיחבה קידצה םלוא
."!םכילע םולש" :ארקו ודי תא ול טישוה

."םוקמ םושל יתעסנ אל ירה" :דיסחה המת

תומוקמב תייה ,הליפתה ןמזב ,וישכע" .קידצה בישה ,"םיקחרמל עסונ ךיתיאר ינא אקווד"
..."'םכילע םולש' תכרבל התא יואר ןכ-לעו ,םיקוחר םיירחסמ םידיריבו םינוש
הלואגה תרות


יאכז םוי

-ןתמ' :הז םוי הנוכמ תודיסחה תרותב .הלואגה ןיבל רמועב ג"ל ןיב קומע ימינפ רשק שי
לש רואה תא ןותחתה הזה םלועב תולגל חוכה ןתינ ובש םויה והז .'הרותה תוימינפ לש הרות
הלואגב תימינפה תמאה לש המלשה תולגתהל תישממה הנכהה הלחה ךכבו ,הרותה תוימינפ
.המלשהו תיתימאה

וקסע לארשי ילודגו הרותה תוימינפ תמייק התייה יאחוי-רב ןועמש יבר ינפל םג םנמא
ינפל םג .ללכב הרותה תניתנל המוד רבדה .יתוהמ הנפמ לח רמועב ג"לב םלוא .רתסנה תרותב
םלועה ןיב הדירפהש הציחמ תמייק התייה זא לבא ,הרותב וקסעו הרות התייה הרותה-ןתמ
חוכה ונל ןתינ תועובשה-גחב .תימשגה תואיצמהמ תקתונמ הראשנ הרותהו ,ינחורל ימשגה
ג"ל םג .ןותחתה הזה םלועה ךותב השודק רידחהלו תימשגה תואיצמה םע הרותה תא רבחל
.ונממ קלח השעיתו הזה םלועה לש וילכב לבקתת הרותה תוימינפש חוכה תא ןתונ רמועב

תוינושארה חוכ

דע ,הקזח הישוקב תוממי שולש קסעש ,'ךורע-ןחלוש'ה לעב ,וראק ףסוי יבר לע רפוסמ
סנכנ המ-ןמז רובעכ ,הנהו .ץורית הל אוצמל חילצה ,המוצעו הלודג העיגי ירחא ,ףוסבלש
קמעתה ובש אשונ ותואב קסעש ,תיסחי טושפ ידוהי לש ודומיל לוקל ןיזאהו שרדמה-תיבל
שולש אוה למע וילעש ץוריתה תא רהמ -שיח הלה אצמ ,ףסוי יבר לש ותמהדתל .תוממי שולש
אצמ אוהש רחאלש ,םימשה ןמ ול וליגש דע ,שפנ -תמגע הברה ול םרג רבדה !תופוצר תוממי
םיטושפ םישנא ינפל םג ךרדה החתפנ ,םלועל ותוא 'איבה'ו תינואגה ותעיגיב ץוריתה תא
.בר הכ למע ילב הז ץורית תולגל רתוי

תא ,לשמל ,םיריבסמ םג וז ךרדב .'רוניצה תחיתפ' םשב תודיסחה תרותב ארקנ הז ןורקיע
םישנא ויה וירחאש ףא ,וניבא םהרבא לש שפנה-תוריסמ תא ךכ-לכ םיאילפמ ונאש הדבועה
לע םשפנ תא ורסמ תאז-לכבו ,םהמע רביד אל ה"בקהשו ,וניבא םהרבאמ ךורע-ןיאל םיטושפ
הז ותויהבו ןושאר ותויהב התייה וניבא םהרבא לש ותלודגש ,אוה רבסהה אלא .םשה-שודיק
הגרדל עיגהל םיטושפ םישנא םג ךכ-רחא םילוכי וחוכבש ,שפנ-תוריסמ לש 'רוניצ'ה תא חתפש
.וז

חישמ יוליג

הרותה תוימינפ לש רוניצה תא 'חתפ'ש אוה ,'רהוז'ה רפס רבחמ ,יאחוי-רב ןועמש יבר
,המודכו "ןועמש יבר חתפ" ,'חתפ' יוטיבה תא תובר םימעפ 'רהוז'ב םיאצומ ונא ,םנמאו)
הרות דומיל לש תדחוימה הלוגסה ול התייה .(הזה עפשה לש 'רוניצ'ה תחיתפל זמורה רבד
םתתימאל םהש יפכ הרותה יניינע תא 'האר' אוה הרותב קסעשכ ,רמולכ .'הייאר' תגרדב
.הזה םלועב הליג אוה תאז תא .ןוילעה םשרוש דע ,םתוימינפלו

הלודג החמש חמש אוה ןכל .תומלש ידיל וז ותדובע העיגה ,קלתסנ ובש ,רמועב ג"ל םויב
.םלועב ותדובע לש תומלשה אישל עיגה זא ןכש ,ותריטפ רחאל הז םויב חומשל הוויצ םגו
דבעש ותדובעו וישעמ לכ םילגתמו םילוע (קידצ תוקלתסה םוי לכב ומכ) ותוקלתסה םויב
-רב ןועמש יבר לש ולעופ דמוע ובש םויה אוה רמועב ג"לש ,ןאכמו ,וייח ימי ךשמב לעפו
.ותומלש אישב יאחוי

ןפואב יאכז םוי אוה רמועב ג"לש ,(גפר 'מע ,ח"סקת םירמאמה רפס) זמור ןקזה ונבר
ףסוי-ןב חישמ תמשנ לש התוללכתה רבדב רהוזב רמאנש המ תא ראבמ אוה .הלואגל דחוימ
ארקנ רבדהש דע ,"הניבד םינוילע תורואה לכ" ונממ םילטינ ןמזה ותואבש ,דוד-ןב חישמב
ג"ל דע םלעהב ראשנ רבדה םלוא ,חישמ תמשנ לש 'הדיל'ה תרצונ חספה גחב ,זאו .תוומ םשב
'הרהטה ימי' לש "םימי תשולשו םוי םישולש" דגנכ) חספה גחל 33-ה םויה אוהש ,רמועב
."ןוששל םלבא יתכפהו רמאנ זאו ...הרהט ימד ג"ל ףוס רמועב ג"ל"ו ,(רכז תדיל רחאל

היהש השעמ


ןורימב והילא יוליג

ךותמ ןואגב רקדזה רודהה ותיב .בוסוק ריעהמ םידבה רחוס ,השמ 'ר היה םיסכנ ריתע שיא
וריע ינב דצמ בר דובכל הכז ורשוע תוכזב .ריעה יתאפב םיידי-בחר ןתסוב לש ורובט
.המואמ ול רסח אל הרואכלו

האלימ הנורחאל םלוא .ותונתוונעו ותוטשפ התייה הלודג ןכ ,ודובכו ורשוע לדוגכש אלא
םייוניעב ופוג תא ףגסל לחה הליחתב .והילא יוליגל תוכזל - וביל תא השדח הקושת
,וריעבש השעמה -ישנאו םידיסחה לש םהישעמ תא תוקחל לחה ףא אוה .םינוש םיפוגיסבו
.אובל ששוב הז םלוא .ףסכנה יוליגב ותוא הכזתש תינחור תולעתהל הווקתב

.בוסוקמ ךורב יבר ,וריע ןב קידצה תא הלודגה ותלאשמב ףתשל השמ 'ר טילחה םימיה דחאב
.ךמצעל תולודג שפחת יכ ךל המ ,השמ 'ר" :ריטפה ףוסבל .בשק בורב וירבדל ןיזאה קידצה
.שפנ-יחפב קידצה לש ורדחמ אצי השמ 'ר ."ךתמשנל ןוקית אצמת ןהבו דסחה יכרדב ךל

תולבלו ויקסע תא חינזהל לחה אוה .תעדה-רוזיפ ןיעמב םידבה רחוס עקש ךליאו םוי ותואמ
.ןכל םדוק גהנש דובכה ינוניג לעו ושובל לע דיפקהל קיספה ןכו .שרדמה-תיבב תובר תועש

תושובכה וינפ תא הסכמ בצע לש קודשכ עיפוה םעפה .קידצה רדח לא סנכנו רזח ןמז רובעכ
יכ היה רכינ .בל -תרבוש החנא וברקמ הצרפ ,ותוא דירטמה ןיינעב רבדל ויפ חתפשכ .עקרקב
.איבנה והילא ינפ תא תוארל ותקושת לע רתוול וחוכב ןיא

םותס טפשמ ףיסוה התע ךא .וירבד לע קידצה רזח ,"בורל הקדצ רזפו דסחה יכרדב ךל"
."ושקובמ תא ול תתלמ ךדי ץופקת לא ,םיבוהז ףלא ךממ שורדיו ינע ךינפל אובי םא" :והשמ

עלקנש ינע לכ .וירבדב קובדל טילחה תאז םע .הרובש חורב קידצה רדחמ אצי השמ 'ר
השמ 'ר תאו ,םינש המכ ופלח ךכ .ויתויציצב קודבל ילבמ ,ןוגה עבטמל ונממ הכז ,וכרדב
.והילא יוליג - חונמ ול ןתנ אלש ,דיחיו דחא ןיינע דירטה

.ותיבמ חילש עיגה ,םידב ונממ תונקל ואבש ויתוחוקל ביבס חרוט ודועב ,םימיה דחאב
ךתייער .ימינפה ןילקרטה לא סנכוי רשא דע לוכאל ברסמ אוהו ךתיבל עלקנ ןדרט ינע"
.חילשה רמא ,"גוהנל הילע דציכ תלאוש

קידצה ירבדב רכזנ עגר ותואב םלוא .ינעה לש ותפצוח לע השמ 'ר ףצקתה ןושארה עגרב
בישה ,"ויתושקב לכ תא אלמת זא דעו ,התיבה אובא טעמ דוע יכ יתשאל רומא" .בוסוקמ
.חילשל

-רצוקב הניתממ ,תוצע תדבוא תיבה חתפב תדמוע ותייער תא אצמ ,ותיבל העש רובעכ עיגהשכ
,"!ונלש הנישה-רדח לא וסינכהל ינממ עבת אלא ,ןילקרטב קפתסה אל הזה ךלהה" .ואובל חור
.תורירמב הרמא

ח"מר לכב קוסע ,תובחס-יאולב שובל ,ךלהה תא םש אצמ ,הנישה-רדחל השמ 'ר שגינשכ
םוכס ול קינעהל ונממ שרדו ויניע תא וילא אשנ ,תיבה-לעבב ןיחבהשכ .ותדועסב וירביא
!םיבוהז ףלא - ידמל 'עונצ'

,"ןאכמ ךלא אל ,םיבוהז ףלא התע ידיב ןתית אל םא" .קוחצל וא סועכל םא עדי אל השמ 'ר
.םיבוהז האמ .םיבוהז םישימח" .ומע חקמתמ לחהו ותמהדתמ טעמ תשעתה השמ 'ר .ךלהה סירתה
.ןטק-אל םוכס ויה םה םגש ,םיבוהז םייתאמ ול קינעהל תואינ ףוסבל ..."םישימחו האמ

'ר לש ותונלבס .תוחפ אל הטורפ ,םיבוהז ףלא לבקל עבת אוה .וינזוא תא םטא ךלהה םלוא
היה ךלהה םלוא .תיבה ןמ ףוצחהו רזומה ךלהה תא קלסל תרשמל ודיב ןמיס אוהו ,העקפ השמ
.םלענו ןולחל דעבמ קניז עגר ותואבו רתוי זירז

ךורב יבר לש ונחלוש ביבס םיבר םידיסח ופסאתה הלילב .רמועב ג"ל ברע היה םוי ותוא
,הז םויב םיריאמש םייקולאה םייוליגה לע רביד קידצה .םכותב היה השמ 'ר םג .בוסוקמ
.םהב ריכהל םיכוז לוכה ןיאש אלא

תשגפ רבכ םאה" .הלודגה ותלאשמ תא קידצה ינפל בוש תולעהל ןוצר-תע וזש טילחה השמ 'ר
.קידצה לאש ,"?םיבוהז ףלא ךממ שקיבש ינע

.ותיב תא םויה דקפש חורה-סגו ןדרטה ינעה לע קידצל רפיס אוה .טבצנ השמ 'ר לש וביל
..."תיכז אלו איבנה והילא תא תיאר" ,קידצה ריטפה ,"לבח ,לבח"

.השמ 'ר קעדזה ,"!?איבנה והילא הז"

אוה" .קידצה רמא ,"םהישעמ יפ-לעו םתמשנ שרוש יפ-לע םישנאל הלגתמ איבנה והילא"
."ךתמשנ שרושו ךתגרד יפ-לע ךל הלגתנ

תא .לארשי -ץראל תולעל ותייערו אוה וטילחה תאז תובקעב .השמ 'ר לש וביל תא רבש רבדה
רחא ךלה אלו תולודג שפיח אל בוש .השדח חור וילע התרש םש .תפצ ריעב ועבק םנכשמ
.תומימתבו תוטשפב 'ה תא דבע אוה .םיאלפומ םייוליג

.ןורימל םיאבה ינומה תא הבר תוריסמב תרישו וינתומ השמ 'ר סניש ,רמועב ג"ל עיגהב
.םינש המכ וילע ופלח ךכ .םתציחמב בר ישפנ קופיס שחו םיטושפה םידוהיב ךכחתה אוה

האר םואתפ ,םיחרואה ינומה תא תרשל ץצורתמו חרוט השמ 'ר דועב ,רמועב ג"לב ,תחא הנש
...םינש ינפל ותיבב ורקיבש בולעה ינעה תא ולומ

התע .סירתמו ףעוז היה אל בוש וטבמש ,ינעב תואתשמ םייניעב טיבמ ,ודמע לע אפק השמ 'ר
...תוריאמו תונרוק ויניעו תורהוז וינפ וארנ
טנמאיד םרוי 'פורפ םע םיידוהי םייח


ישונא דסחו םיקידצ תוכרב

םהיתוכרב ביבס ורשקנ םיבר םיתפומ ירופיס .םידליב תודקפיהל הלוגס-םוי בשחנ רמועב ג"ל
תא םהילע ולביקש ,תפומ -ישנא המכ לש םרופיס אוה אבה רופיסה .הז םויב לארשי יקידצ לש
.םשפנ-תאשמ תא גישהל םידלי-יכושח תוגוזל עייסל השודקה המישמה

ןיא ,תויעבטבו תולקב םידלי דילוהל וכזש םישנא .ול הפי הענצהש אשונ הז ,םירבדה עבטמ
תדוגא םג .תיאופר הרזעל םיקקזנש תוגוז םירבועש םירוסייה ךרד לע שולק גשומ וליפא םהל
םלוא .ףשחיהל םישש םניא השארב םידמועהו ,תויאשחב תלעופ ,םהב תכמותה ,'היירופ ןפג'
.םוסרפה תבוטל םעפה עירכה רוביצה תעידיל םירבדה תא איבהל ךרוצה

הנוכנ הנווכה

דע ,דליל הייפיצה ירוסיי תא םמצעב ורבע םהמ המכש ,םיכרבא תצובק תדמוע הדוגאה שארב
המק הדוגאה .םילשורימ אחפנ םהרבא ברה אוה ומשב ףשחיהל ןכומש דיחיה .עשוויהל וכזש
.בטיה העודי איה םילפטמה םיאפורה תליהקב ךא ,םינש עבראכ ינפל

ונרבצ םינושה םיחמומהו תוקלחמה ילהנמ םע םירשקה בגא" .הנווכהו ץועייב ליחתמ עויסה
תווקת וחפטיו ןמז וזבזבי אלש ידכ םינופה תא ןווכל םיעדוי ונא ותרזעבש ,בר עדי
,םלעופ תא םיריקומה םיאפורה םע רשקב םידמוע םג הדוגאה ישנא .אחפנ ברה ריבסמ ,"אוושל
.לופיטה תלזוה םג - ךירצשכו ,םירות ירוציק םהל םירדסמ

"ןיבי אל שיא"

זכרמב תודלויו םישנ תקלחמ להנמ ,טנמאיד םרוי 'פורפה אוה הדוגאה לש דובכה-ר"וי
ינניא ,ומעמ יצח תדמשה תא ורשב לע הווחש ,האוש דירשכ" .םילשוריב קדצ-ירעש יאופרה
,"לארשי-םע תא לידגהלו רעפנש ללחה תא אלמל עייסמש ימל יתכרעה תא עיבהל םילימ אצומ
.רמוא אוה

תיווזהמ אקווד הדוגאה תוליעפ תא תחבשמ ,תורקע תונש רשע רחאל תדלל התכזש ,הרטע
דואמ םישקתמ םג םה .םידלי-יכושח תוגוז לע רבוע המ ןיבהל לגוסמ וניא שיא" :תישונאה
וטהש םישנא ונאצמ םואתפו ,דואמ השק הפוקת הרבע ונילע םג .םירחא םע םתקוצמ תא קולחל
."רתויב םישקה םיבלשב ונב וכמתו ןזוא ונל

!בוט-לזמ

ולביקש דודיעה תוכזב קרו םילופיטה תא קיספהל ודמעש םישאונ תוגוז לע רפסמ אחפנ ברה
הכימת תרזעבו ,דוריפ ףס לא םתוא האיבה םתייעבש תוגוז שי .וחילצהו וכישמה הדוגאב
םיעייסמ ונחנא" .תילכלכ הרזע םג תנתינ ןכ-ומכ .רבדה ענמנ תיגולוכיספ הכרדהו תישפנ
ךא ,תיסחי לודג-אל םוכס הז" .אחפנ ברה הלגמ ,"ח"ש םיפלא-תששל ףלא ןיבש םימוכסב
."תולרוג ץורחל יושעו ןוכנה עגרב עיגמ אוה םיתיעל

אחפנ תא תוציפקמ וילעש תורושה שולשש ,ףד סקפה רישכמ טלופ ,םיחחושמ ונא דועב
."םיפוצה -רה הסדהב תומואת ונל ודלונ הלק העש ינפל יכ ךל רשבל חמש ינא" .ואסיכמ
."!החמש וזיא ,החמש וזיא" ,םהרבא למלממ ,"הנש הרשע-שולש דליל ןיתממש גוזב רבודמ"
.(6563075 -02 'לט ,91057 םילשורי 5930 ד"ת :הדוגאה תבותכ)
הדוגאה לש דובכ-ר"וי ,טנמאיד םרוי 'פורפה


הכלהה תניפ


םישנל שאר יוסיכ


?הסוכמ-יתלב הרעשמ קלח ריאשהל האושנ השאל רתומ םאה :הלאש

ןוויכמ ,השאר רעש תא תוסכל ,(האושנ התייהש וא) האושנ השא לכ תבייחמ הרותה :הבושת
אלש ידכ םייוסיכ יגוס המכב ושמתשהו ,רתויב ךכב ורהזנש חכומ ל"זח ירבדמ .הדובכ הזש
.הצוחה תורעש ולגתי

יוסיכב השאר התסיכ םאש ,"הינפ לע דרויש םייעדצה רעש" תולגל השאל ריתה דיחי קסופ
קר תאז ךא ,לקהל ןתינ - יוסיכל ץוחמ תורעש טעמ ואצי תאז-לכבו ,רעישה לכ תא םצמצמש
תולגמה לע ףא תוכז ודמילו ,הדימה לע רתי וזירפה ונרודב םיקסופ ינש .ךכב וגהנש םוקמב
.עבורמ 'חפט'כ דע םינפלמ ןרעש

לכב .רעיש טעמ וליפא הלגתיש ןידה רקיעמ ןפוא םושב רוסאש ,םירובס םיקסופה בור ךא
.םיבר תורוד הז השעמל הכלה םתעדכ וגהנ םידרפסה תוליהק בורבו זנכשא תוליהק

םייוצמ םיבר ןיאש רצחב וליפאו תיבב תומייוסמ תולקה שיש ,םיקסופה ירבדמ ןיבהל ןתינ
.התיב -יאב תא לישכת אל השאהש ידכ ראשה ןיב ,תאז םירסוא םיבר םלוא .הב

אל"ש תוכזב ,םילודג םינהוכ םינב העבש תוארל התכזש ,תיחמק םשב השא לע םירפסמ ל"זח
השאל םרגנה םגפב דואמ רימחה (ב,הכק ג"ח) שודקה רהוזה ."ירעש יעלק יתיב תורוק ואר
רהוזה .התיב ךותב ףא ,תחא הרעש וליפא הארית לבל ,בטיה הסוכמ וניא השאר רשאכ הלעבלו
החלצהל ,תובוט תודימל םידליה ךוניחל ,תוגלפומ תוכרב שארה יוסיכ לע תודיפקמל חיטבמ
.ויניינע לכב לעבה תחלצהלו תילכלכ
די,הע ב"נשמ .ט ק"ס םש ש"בו ,וטק ע"הא ח"בו מ"ד .ב,ל םירדנ .א,זמ אמוי .י"שריפו א,ס תבש
,ע"הא :קדצ-חמצ .ול ,ח"וא רפוס םתח .הל ,רקשלא ם"רהמ :ת"וש .אצ,חצק ד"וי ת"כרד .םש ל"היבבו
ד"סא דמח ידש .חנ ,א"ח ע"הא ,השמ תורגא .ג"ס ג"פ תוכרב ,ס"שה לע ;המ ,םיאולימה רעש ;טלק
.המר,טלר,בכר :תונויליג ,'הרות רוא' ץבוק .(ג-ב) דכ,אכ ע"הא םיקסופה רצוא .ב,דישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il