488 עובשה תחיש

:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

(10.5.96) ו"נשת רייאב א"כ * רומא 'פ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םירבד שי ךא ,תובושח תוריחבה
רתוי םיבושח

ריצ לע תעדה תא תתל יואר ,הובג ךוליהל תסנכנ תוריחבה תכרעמ םהבש ,הלא םימיב אקווד
םיכמותהו םיליעפה לש הברה תובהלתהה .ךתחנ םעה לרוגו םיעבקנ םיכילהתה ובש ףסונ
קתפב קרו ךא יולת ידוהיה םעה לש ולרוגש ,השוחת תעטל ידכ הב שי ,תרחא וא וז הגלפמב
.ךכ הז ןיאש םיעדוי ,םינימאמ םידוהיכ ,ונא .יפלקב לטויש

תובישחמ טיעמהל הנווכ לש הליצ-לצ וליפא הלא םירבדב תוארל ןיאש ,הליחת ריהבנ
לארשי ילודג לכ ורוה ןכל .עבטה יכרדב ותלוכיב רשא לכ תושעל שרדנ ידוהי .העבצהה
יכרע ןעמל םימחלנה םיגיצנה לש םחוכ תא ריבגהל ידכ לוק לכ לצנלו תוריחבב ףתתשהל
,עבטה יכרדב םילעופ רשאכ םגש אלא .לארשי-ץרא לש הנוחטיבו התומלש ןעמלו תודהיה
.תוחפ אל בושח ,ףסונ דמימ שיש רוכזל םיכירצ

דומעל חוכה

םיעצמאב ונוצר תא לעופל איצוהל לוכי ה"בקה ."םוקמל םיכרד הברה" :ל"זח ועבק לודג ללכ
תעב ישירחת שרחה םא" :הכלמה רתסאל ידוהיה יכדרמ רמוא ךכ .תונווגמ םיכרדבו םינוש
ובש דיחיה יעצמאה איה רתסא ,הרואכל ."רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חוור ,תאזה
לבא .לועפל התוא ץירממו הילא הנופ ןכא יכדרמ ךכ םושמ .ןמה תריזג תא לטבל ןתינ רשפא
ןכש ,העושיה תא רבדה ענמי אל ,הילע לטומה תא תושעל הצרת אל םאש ,שיגדמ אוה העשב-הב
."רחא םוקממ" אובת איה

יונישל הווקת ךותמ ,ןוטלש יפוליחל הלא םימיב לחיימ לארשיב ידוהיה רוביצה לש ובור
,וז הפיאש םשגתת םא םגש ,רוכזל ונילע לבא .לארשי יביוא דגנ רתוי השוחנ השיגלו ךרד
יונישה תא ללוחל חוכה השדחה הלשממל היהי ןכאש ידכ םיבורמ םימש ימחרל קקדזנ ןיידע
.םיצחלב דומעלו

םיטינרבקה לצא הלחש הסירק התוא םואתפ תללוחתמ ,'ה ידסחל םיכוז ונניא רשאכ ןכש
קרש שיאה אוה םויכ הלשממה-שאר אולה .ןיטולחל היופצ-יתלב התייה איה םגש ,םייחכונה
ע"שי לע :ויבירי עצממ רשייה וחקלנ וליאכ םויה םיארנש םיחוסינב שמתשה םינש המכ ינפל
ינא" :ף"שא לע ."המחלמב הדחכהל הנידמה היופצ ,ןוחטיב לובג לש ורדעיהב" :ןלוגהו
םייברעמה םהילופישב תובשייתה קר" :תויולחנתהה לע ."ף"שא םע ןתמו-אשמל ןיטולחל דגנתמ
.דועו דועו ."לארשי לש םירצה םיינתומה תללקמ ונתוא לאגתש איה ,ןורמוש ירה לש

העפשהה ידקומ

ונא ךכ .ןהיתואצות לעו תוריחבה לע קרו ךא ונבהי תא ךילשהל ונל רוסא - םירבדה תנקסמ
."וביל רוסי 'ה ןמו ועורז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא" :עובשה תרטפהב םיארוק
םישחרתמש םייתימאה םיכילהתל תוסכ אלא הניא תיעבטה תואיצמהש ,ףרה אלל רוכזל ונילע
.ינחורה רושימב

יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" :םייתימאה העפשהה ידקומ תא בטיה הריהבמ עובשה תשרפ
,תווצמ ומייקי םידוהי דועו דועש לעפנו הרותב רתוי קוסענש לככ ."םתוא םתישעו ורמשת
ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו" - ותחטבה תא ה"בקה םייקי אליממו לארשי-םע קזחתי
."דירחמ

תושעל ךירצ .תוריחבב ויתווקת לכ תא תולתל ול לא ,ונל תוברואה תונכסל רעש ימ אקווד
לש ינחורה וחוכ תא הלא םימיב קזחל לדתשהל ונילע רקיעב לבא ,עבטה יכרדב שורדה תא
דומילב ףיסוהלו ותיב תוזוזמ תא קודבל לדתשמ ,ןכוסמ חותינ תארקל דמועה םדאש םשכ .םעה
.תילרוג הערכה תארקל דמועה םעכו רוביצכ גוהנל ונילע ךכ ,םיבוט םישעמבו הרות

-ןב חישמ תאיבב ,"ודבע דודב רחביו" - ירמגל תורחא 'תוריחב' ינפל דומענ ילוא זאו
.דוד

םירפס- ארומל י"ש

ןמדירפ דוד-לאומש תאמ
רבחמה תאצוהב
תלעמ ;'שדקמ ארומ' תווצמ :תסנכה-תיבב תוגהנתהל םירושקה םיגהנמו םיניד זכרמ רפסה
החיש רוסיא ;רוביצב הליפת ;תסנכה-תיב דובכ ;הליפתל םוקמ תועיבק ;תסנכ-יתב תבישי
.02-6523632 'לט ,שדקמ ארומ דעו :הצפה .'מע 150 .דועו תסנכה-תיבב הלטב

- חישמה ךלמ

ןמדירפ לאכימ תאמ

יקסנשליו רדנסו
'חישמ לש ורוא' תאצוהב
דחאו םישולשב םייתיצמתו םירצק םיעטק איבמ רפסה .חישמה ךלמה לע תורוקמהמ טוקיל
ואב אל םירבחמה .ותולגתה ךילהתו חישמה לש דרפנ טביהב קסוע םהמ דחא לכש ,םיקרפ
.'מע 158 .םהיניב הריתס שישכ םג ,תורוקמה לכ תא ואיבה אלא ,םירתוס םירמאמ םג עירכהל
.06-972031 'לט

- םישודק תעד

השדח הרודהמ
'החמש ןינב' ןוכמ תאצוהב
ינפל בובלב ספדנ אוה .ם"תס תביתכ לש דוסיה-ירפסמ אוה 'טעמ שדקמ'ו 'םישודק תעד' רפסה
חונ היה אל סופדה םגו תובר תויועט ולפנ הבש ,וז הרודהמב ושמתשה זאמו ,הנש האמכ
.ןוסקרמ יכדרמ-םהרבא ברה ידי-לע הכרענש ,םייניע-תריאמו השדח הרודהמ ונינפל .דומילל
.08-8643704 'לט

- ןוראה עוסנב

רניז ףסא תאמ
'ןמית ירדח' תאצוהב
68 ,ימובלא טמרופ .תסנכ-יתבל דעוימ .ןמית תוליהק גהנמ יפ-לע הרותה-רפס תאצוה רדס
.04-9822968 'לט .'מע

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רהב תשרפל


חורה ייחב םיניינק

ינידב ."ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו" :הריכמו היינק ינידב תקסוע ונתשרפ
תוריפה תא ורבחל רכומש ימ ,לשמל ."םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא" - ללכ שי ןיינקה
,וחמצ רבכ תוריפהש רחאל םג טרחתהל לוכי - (לעופב חומצל ולחה םרטב) בינהל ץע דיתעש
.םלועל ואב אל ןיידע הריכמה תעבש ןוויכמ

אוהש תוריפה ןעמל ,ומצע ןליאה ףוג תא - "ויתוריפל ןליא" ורבחל רכומ אוה םא םלוא
ןכש ,ופקותב ןיינקה ,םלועל ואב אל ןיידע תוריפהש יפ-לע-ףא ,זא ירה - בינהל דיתע
.הנקוהש העשב םייק ןליאה

ןיינקכ ידוהי

ונא .םדאה לש םיינחורה וייחב םג ןיינקה גשומ ונשי ,ימשגה םלועב םיניינק שיש םשכ
אוה ידוהי לש ודיקפת ."תינק וז םע" :רמאנש ומכ ,םירצמ תאיצי זאמ ה"בקל 'םייונק'
ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ןכש ,תווצמהו הרותה םויק ידי-לע ,ה"בקל ומצע תא 'תונקהל'
."

,'ףוג'ה אוה ומצע םדאה .'תוריפה ןיינק'ו 'ףוגה ןיינק' :םיבצמ ינש שי הזה 'ןיינק'ב
,ויתובשחמ :ירק - 'תוריפ'ה תא תונקהל שרדנ ידוהי .'תוריפ' תניחבב םה םיבוטה וישעמו
.ה"בקל - וישעמו וירוביד

םייונישו תוביסנ

טילחמו הבושתב ררועתמ ידוהי .'םלועל אב אלש רבד' לש היעבה ינפל םידמוע ונא ןאכו
ךא .'ה ןוצר יפ-לע גהנתהל וילע לבקמ אוה ,רמולכ .ה"בקל 'ויתוריפ' תא 'תונקהל'
םילולע תונתשמה תוביסנהו ןמזה .םלועל אב אל ןיידעש רבד לע איה וז הטלחה ,הרואכל
.וז הטלחהב יוניש םורגל

קר אל .'ויתוריפל ןליא' לש המרב אוה 'ןיינק'ה םלצאש םושמ ,וז היעב ןיא םיקידצל
לש ושפנו ופוג .םתוהמ םצע םג אלא ,ה"בקל םייונק (תישעמה תוגהנתהה) םהלש 'תוריפ'ה
.'ה ןוצר תא םאות וניאש רבדל ללכ הוואתמ אוה ןיאש דע ,ה"בקל ירמגל םידבעושמ קידצ
.'ויתוריפל ןליא' והזש רחאמ ,עקפי 'ןיינק'הש ששח ןיא םלצא ןכל

'הל שדוק

ףוגה דובעש לש המרל ועיגה אלו םיקידצ תגרדב םניאש ,םיליגר םישנאל םג הצע תאז-לכב שי
קר רומא ,'םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא'ש ללכהש ,הכלהה יפ-לע ,תאז .ה"בקל שפנהו
תא םייקל בייח - ןליאה ביניש תוריפה תא 'הל שידקהש ימ םלוא ,ורבחל םדא ןיב ןיינק לע
.םלועל ואב אל ןיידע השדקהה תעשב םא ףא ,ורבד

ירה ,'שדקה' תניחבב ןהש ,תווצמו הרותב קוסעל ידוהי לש תובייחתה לע רבודמ רשאכ ,ךכו
דומעל חוכ ול תנתונו ידוהיה לע הלח תובייחתהה ,םלועל ואב אל וללה םישעמה ןיידעש ףא
הלואגב "ומע ראש תא תונקל ...'ה ףיסוי אוהה םויב" :דועייה םויקל םיכוז ךכו .הב
.המלשהו תיתימאה
(176 'מע ,זכ ךרכ תוחיש יטוקל)


יתוקוחב-רהב תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(ד,הכ) "'הל תבש ץראה התבשו"

- "'הל תבש" אלא ,םינש עבשל תחא חונתש ,עקרקה תבוט םשל אל תושעיהל הכירצ ץראה תתיבש
.הוויצ ךכ יכ ,ונוצרו 'ה רבד ליבשב
(רבד קמעה)


(ו,הכ) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו"

עפשה לכ - תיעיבשה הנשה םג ךכ .הנממ םיכרבתמ עובשה ימי תשש לכש ,רהוזב רמאנ תבשה לע
- "ץראה תבש התיהו" רמאנש והז .תיעיבש תווצמ תרימש ידי-לע םיאב םינשה ששב החלצההו
.םינשה שש לכב הכרב היהת - "הלכאל םכל" םייקתי ,ץראב תיעיבש תרימש ידי-לע
(םייח רצוא)


(די,הכ) "ךתימעל רכממ ורכמת יכו"

.ינש ידוהי םע - "ךתימע םע" תתלו תאשל לדתשיש ץלמומ ,רוכמל וא תונקל אבה
(םייח רצוא)


(די,הכ) "ויחא תא שיא ונות לא"

הז - והער תא שיא םימרמ םה ןכש ,"תואמרב ויחא" תניחבב םה הנוקה ןה רכומה ןה םימעפל
...תומרל רוסא זא םג ,תאז-לכבו .ופסכב הזו ותרוחסב
(םייח רצוא)


(ג,וכ) "וכלת יתקוחב םא"

אלא ,'ה-תדובעב םיכרד הברה שי ןכש ."הרותב םילמע ויהתש" :(םינהוכ תרות) שרדמה שרפמ
לומעל - תחטבומו החוטב איהש הדיחיהו תחאה ךרדה .יהשלכ הנכס תברוא תחאו תחא לכבש
.הרותב
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב תא יתרכזו"
(במ,וכ) "רוכזא םהרבא יתירב

ריכזמ ה"בקה רשאכ ןכש .וירחאלשו וינפלש םיקוספה ומכ ,החכות אלא המחנ וניא הז קוספ
ונא ןיא עודמ - ונתיאמ תעבותו ןידה תדימ ףא תררועתמ ,בקעיו קחצי םהרבא ,וניתובא תא
!םישודקה וניתובא יכרדב םיכלוה
(ה"לש)


(דמ,וכ) "םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו"

"םהיביוא ץראב" םתוא האור ה"בקה רשאכ ,תאז-לכב ,'ה ךרדב םיכלוה םניא לארשי רשאכ םג
אל" רמוא אוה דימ ,םייוגה תעשר תא האור ה"בקהו ,םתוא םיאנושה םייוגה ןיב םירזופמ -
.םתולכל ןיאו םירשיו םיבוט לארשי-ינב ,וללה םייוגה תמועל ןכש - "םיתסאמ
(בוט-םש-לעבה)


(די,זכ) "שדוק ותיב תא שידקי יכ שיאו"

.'הל שדוק היהי ותיבש םרג םיבוטה וישעמב רשא ,הזה שיאה אוה שודק
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


עובשה תרמיא


ץראב םולש יתתנו

רקובב םכשה םידוהיה יתב דיל רבוע היה אוה .ררועמה םולש 'ר ומשו ידוהי יח םילשוריב
םידוהי ורוע" :זירכמ היה רשאכו ברע לוק ול היה .תירחש תליפתל תוירבה תא ריעמו
תא עומשל ובהא םינכשה םיברעה וליפאש דע ,האלפנ תוקיתמ ךכב התייה ,"ארובה תדובעל
.ולוק

הרבח'ה ישנא תא וילא ןמזל שקיב ,תומל הטנו הלח רשאכ .וז ותרשמב אשנ תובר םינש
רשאכ - 'דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו' הרותב בותכ" :רמא םירבדה ןיבו ,'אשידק
תדובעל םכתא ריעיו דירחיש ימ היהי אלו ןושיל ובכשת ,ץראב ררועמה םולש תא ומישי
..."ארובה

הלואגה תרות


ונחנא ימ

םיקידצה תומשנ - לארשי תומשנב שיש םיגוסה ינש תרבסהל רודמה שדקוה 485 ןויליגב
םוחתב ללוחתיש שודיחהו - ('המהב ערז' תונוכמה) םעה בור תומשנו ('םדא ערז' תונוכמה)
ךיא (א :תודוקנ יתשל רבסה תשקבב םידחא םיארוק ונילא ונפ תאז תובקעב .חישמה תומיב הז
שי הווקת וזיא ,'המהב ערז'כ ונארבנ ונבור םא (ב ?'המהב ערז' םעה בור תא תונכל ןכתיי
.וז היגוסב ףסונ רואיבל הז רודמ אופא דחיינ ?ונל
הנוילע תועמשמ שי םייסיסבה םיחנומל ,תודיסחה תרות יגשומב םירבדמ רשאכש ,רוכזל בושח
.ןובלע ,קדצב ,ךכב הארי - היח םשב והנכי ורבחש םדא ,לשמל .הליגרה הפשבמ רתוי הברה
תויח' - רתויב הנוילע הגרד אטבמ 'תויח' ראותה ,םורמ יכאלמ לע רבודמ רשאכ םלוא
רהוזה תפש לש 'הרוהטה המהבה' תגרדל ןווכמ 'המהב ערז' יוטיבה םג ךכ .'שדוקה
...תפרבש תומהבל אלו ,תודיסחהו

"תעד" הרסח

ערזו םדא ערז ...לארשי-תיב תא יתערזו" :(וכ,אל הימרי) איבנה ירבדב אוה ןיינעה רוקמ
ינפואו תויחו םיפרש" דצמ ןהש תומשנה לכש ,ראבמ (ב,דצ 'מע ,ב קלח) רהוזה ."המהב
תניחבב איה ,התומלשב תוליצאה םלועמ איהש המשנ קרו ,'הרוהטה המהבה' דצמ ןה ,"שדוקה
.'םדא'

,'המהב' תניחבב ןה תומשנה בור ,תוקולאה תסיפת לש תונוילע תוגרד יבגלש ,איה הנווכה
תומשנ קר .תוטשפבו תוישחומב אל תאז םגו ,םירבדה לש ינוציחה דצה תא קר תוספותש
םירבדה תא סופתל תולגוסמ ,תוליצאה םלועמ רשייה ונמלועל תודרויש תומשנ ,רתויב תוהובג
.תוישחומבו תוהמה תנבהב - 'םדא' תניחבב

תומשנ שיו" :(א,פ 'מע ,'ךיתווצמ ךרד' ורפסב) 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא םירבדה תא רידגמ ךכ
םהל ןיאש רמול ינוצר ןיאו .תוקולאב השגרהו תעד םהל ןיאש םתוא םה ,המהב ערז תוארקנה
היחמ ה"בקהש ךיא ,'ה תלודגב דואמ הברה םיליכשמש יפ-לע-ףא אלא .'ה תלודג גישהל לכש
שממ השגרה תניחבב וז הלכשה ןיאש ןוויכ - ...רקח ןיא ותלודגלש ךיאו םלועה לכ תא
לשמנש ,המהב ערז ארקנ ךכל ...ונממ ץוחש ןיינעו רבד וזיא ליכשמש ימכ אלא ...ולצא
."דבל הנומא תניחבב אלא ,השגרהו תעד רסוחמ הז ירהש ...םדא יבגל המהבכ

תוקבדבו 'ה תלודג תנבהב תוהובג תוגרדל םיעיגמש ,רתויב םילענ םישנאב רבודמ ,רמולכ
תיקולאה תוהמה תא תוספותש ,תוליצאה םלוע לש תומשנ ןתוא יבגל ךא ,ה"בקב המשנה
(םיטפשמ תשרפ תליחת רוא-הרות) רחא םוקמב .'המהב'ל םילשמנ םה ,הייאר לש תוישחומב
היילע-ינב ןה תוליצאד תומשנ יכ ,וניתורודבש תומשנה לכ טעמכ םה" 'המהב ערז'ש ,ראובמ
."םינושארה תורודב וליפא ,םיטעומ םהש

וננהש המ תויהל

ונל המל ,'םדא' תגרדל עיגהל תלוכיה ונל ןיא אליממ םא :היינשה הלאשל םיאב ונא ןאכו
ה"בקה .םירחא לש תויומלשל אלו ,ונממ תשרדנה תומלשל רותחל ךירצ םדא לכ ,ןכבו .םייח
תורודב וליפאש ,'היילע-ינב' םיקידצ לש ,'םדא ערז' לש תוגרדל עיגהל ונתיאמ שרוד וניא
.ונלש תלוכיה ברימל עיגהל ונתיאמ שרוד אוה .םיטעומ ויה םינושארה

םנמאש םדא ,רמולכ .'ינוניב' תויהל שרדנ םדא לכש ,(דועו די קרפ) ראובמ אינתה רפסב
םדא לכ ןיא" םלוא .וילע רבוג אוה דימת לבא ,םלועה תוואתל הוואתמש ערה-רצי וב שי
-רצי ללכ וב ןיאש ,יתימא קידצ ."ךכ-לכ הזב הריחבה טפשמ םדאל ןיאו ,קידצ תויהל הכוז
הגרדל עיגהל (ללכ-ךרדב) לוכי וניא הב ןחינ אלש ימו ,תיאליע המשנ לעב םדא אוה ,ערה
."!ינוניב יאוולה" :םמצעל םילחיימ ויה םידיסחה ילודג .ונממ תאז םיעבות ןיאו וז

היהש השעמ


הדועסו תינעת

הממד הררתשה ,הילע ודיב הכיהו תיברע תליפת םותב המיבה לא אפזוי 'ר שגינשכ ,ברע ותוא
ויניעו תולופנ התע וארנ וינפש ,סנרפה לא םהיניע תא ונפה לוכה .שרדמה-תיב םלואב
.תולפשומ

ףקיהו ברה ורשוע תורמל .הארטסוא ריעה בשות ,סנרפה אפזוי 'ר היה ץרענו דבכנ שיא
לכב היה הרות ךמותו הרות בהוא .יתימאה םייחה רוקמ תא חכש אל םלועמ ,םוצעה ויקסע
דומילל יונפ עגר לכ לצנל גהנ תוברה ויתודרט ףא-לעו ,היה ןיירוא-רב םג .וירבא ח"מר
.הרות

-ידימלת תצובק וב בישוהו ,ריעה זכרמב דחוימ שרדמ-תיב הנבו תושעל לידגה ףא אוה
'רב אופא ומייקתנ .ברע דעו רקובמ הרותב תוגהלו תבשל ולכויש ידכ ,סנריפ םתואש ,םימכח
.דחא ןחלוש לע דסחו הלודג ,הרות - אפזוי

.תועובש המכ ינפל בכשמל הלפנש ,ותב לש התלחמ התייה ברע ותואב גירחה ודעצל הביסה
המ לכ ,תורקי תופורת ,םימסרופמ םיאפור .התלחמל רוזמ איבהל ידכ ץמאמו ףסכ ךסח אל אוה
.םיידי ומירה םיאפורהש דע םויל םוימ הרבג התלחמ םלוא .ליעוהל היה יושעש

יכ ,םכל עודי יווהל" .רובש לוקב חתפ ,"הרקיה יתב לש רומחה הבצמ לע םתעמש רבכ יאדו"
ימחר קיעזהל אלא ונידיב רתונ אל .שאונ ורמא רבכ םיאפורה לכו ,האופרה יכרד לכ וצומ
."יעבט-לעה סנה הרקיש ידכ םימש

יכ ,םכמ ינא שקבמ" :וירבדב ךישמה הלק תוהש רחאל .םיחכונה לכ תא עזעזש יכבב ץרפ אוה
יידבוכמ םכל קינעא הרקוה תואל .יתב לש התמלחה ןעמל הליפתלו תינעתל רחמ םוי תא ועבקת
."םיעובקה הכימתה ימד לע ףסונ ,דבכנ םוכס

םהל לומגל םוקמ םוש ןיאש ושח םה .האחמו ההימת תעבהב םהישארב ונהנה שרדמה-תיב יבשוי
אפזוי 'ר םלוא .םסנרפמו םביטמל תוקומע תובייוחמ םישיגרמ לוכה ןכש ,הליפתהו םוצה לע
.ףסכ לש דבכנ םוכס םיאצויהמ דחא לכל קינעהו שרדמה-תיב חתפב בצייתה אוה .ולש לע דמע

רהמ שיח הצופנ ,ותב תמלחהל הליפתו םוצ םויכ רחמה םוי תא עובקל אפזוי 'ר לש ותשקב
,לארשי תב לש הלרוגל ודרחש םידוהי םתס וא אפזוי 'ר תא ודביכש םיפסונ םיבר .ריעה לכב
.רחמה םויב םינעתמל ףרטצהל וטילחה

רשאכ ,אפזוי 'ר לש ושרדמ-תיב ישבוח יריחבמ דחא תשא לש התהימת התייה הלודג ןכל
בוטה רשבה תא ינקו הזה ףסכה תא יחק" :רמאו ףסכ לש דבכנ םוכס ברע ותואב הל טישוה
רחמ לכאנ התואש ,תראופמ הדועס ףסכה לכב יניכהו רתויב םירקיה םיגדה תאו רתויב
."םיירהצב

אל םאה" ,השאה ההמת ,"!?לוח לש םוי םתסב תחא החורא לע לודג הכ םוכס זבזבל המל"
הקיצה אל השאהו ,םירבסה בדינ אל אוה םלוא ."?תבש תדועסל תוחפל ףסכה תא רומשל ףידע
דע םינש ופלח םנמא .םיטושפ םניא הלעב לש וירובידו וישעמ יכ העדי איה .דוע ול
דיגמה לש ויבאו ט"שעבה ידימלתמ) שטיבוהורדמ ל'קיציא יברכ םלועב ומש םסרפתנש
.ותשודקבו ותלודגב לוכה וריכה זא רבכ םלוא ,(בושטולזמ

יכ ועדי תויונחה ילעב .תועומש לש שדח לג ןיזה ל'קיציא 'ר לש ותשא הכרעש תוינקה עסמ
,הליפתו תינעת לש םויב אקווד ,םואתפו ,םיינויח דוסי-יכרצמ קר דימת תונקל תגהונ איה
.םירישעה ךרדכ םיגדו רשב הנוק איה

אל ,ודובכ ינפמ םלוא !תינעתה לש המוציעב ל'קיציא 'ר ךרועש הדועסה לע עדונ רהמ-שיח
.אלפכ ראשנ רבדהו ,ךכ לע והולאש

.ששואתהל הלחה אפזוי 'ר לש ותב :הארטסוא לכב הרבע הבוט הרושבו םידחא םימי ופלח
.וירכמו וידידי לכל הלודג הידוה-תדועס לע היבא זירכה םידחא םימי רובעכ

םינתוחמ םמצע תא ואר טלחהבש ,אפזוי 'ר לש שרדמה-תיב ידמול ובשי החמשה-לעב ביבס
תא וחתפו םיעיקר ועקבש ןה תוקעזהו תוליפתה ,תינעתה קר יכ רורב היה לוכל .םיישאר
אלש דבלב וז אל יכ ועדי לוכהש ףא ,ודיצל אפזוי 'ר בישוה ל'קיציא 'ר תא .םימחרה ירעש
.ךלמה דיכ הדועס ךרע ףא אלא ,םוי ותואב הנעתה

רשפל ל'קיציא 'ר תא לואשל אפזוי 'ר זעה ,ןייב םיבוסמה בל בוטכ ,הדועסה לש המוציעב
.רבדה

יתייה ,שרדמה-תיבמ ברע ותואב יתאצישכ" :רמאו תולק רהרה ,עגרל ןיצרה ל'קיציא 'ר
השעי אל ,םלוכ ומכ תרחמל הנעתאו םוצא םאש ,יבילב יתבשח .הרענה לש הבצממ ילוכ עזעוזמ
יתעדב הלע זאו ...םוי ידמ טעמכ תונעתהלו םוצל ינא ליגר ןכש ,הלעמל םשור םוש רבדה
ל'קיציא תא םימשב וארשכ .יתחפשמ -ינבל ךלמה דיכ הדועס ךורעא רחמ אקווד - ךפהל תושעל
המ וז הדועסל' :יתבר ההימת םש הררועתה ,תאזכ הדועס לוח םוי ירהצב דעוסו בשוי
.'?השוע

ףיסוהל טילחה אוהו ,התלח סנרפה אפזוי 'ר לש ותב יכ ,ובישהו םימחרה יכאלמ ואב זאו"
תדכ הדועס ותחפשמ-ינבלו ול ךורעל ל'קיציא היה לוכי הזה ףסכהמו ,ותקדצ לע הקדצ
..."םימחרה ירעש תחיתפל איבה רבדהו ,םימשב הברהב זע םשור השענ וז ךרדב .ןידכו

ןעמל םימש ירעש וחתפ המו ימ ןיבה התע .תועמוד םייניעב ל'קיציא 'רב טיבה אפזוי 'ר
...ותב תאופר

ץינלטסק ךלמילא 'ר םע םיידוהי םייח


תולוקה תא םיאור םידליהו

ןיא .בוט אל' :(םינמיסה תפשב) יל רמא ידיוד ,רעשב ונסנכנשכ ,םידומילל ןושארה םויב"
רפסמו רשואמ יתארקל ץר ידיוד דחא םוי ,םכמצעל וראת ...'םירישכמ םע םידלי הברה ןאכ
חסונה םא םג זא !ןזח ידיוד .ןזח היה םויהש (!הפב םג אלא םיידיב קר אל םעפהו) יל
."ותליפת תא בטיה ןיבה הפ לכ תליפת עמושהש החוטב ינא ,ויד רורב היה אל ויפמ אציש

-ינבב ןפוד אצוי יכוניח לעפמב דמולה ,ידיוד לש ומא הבתכש בתכממ תוחוקל הלא םילימ
תורשע דוע םידמול ,תטלחומ טעמכ תושריחמ לבוסה ,ששה ןב ידיוד םע .'היעמש' ומשו קרב
ץראב הדיחיה תידרחה תרגסמה ותויה לע ףסונ ,'היעמש' תא דחיימה .העימש ייוקל םידלי
.הליגר תיכוניח תרגסמב בלתשהל םידליל קינעמ אוהש תונמדזהה אוה ,הלא םידליל

ןוצר חוכ

ידלי .םידליה תא טולקל 'יל-יזר' הרות-דומלת תלהנה לש התונוכנ תוכזב רשפאתה רבדה
םירועיש ןיבל ,תודחוימה ןומיאהו דומילה תותיכ ןיב םמוי תא אופא םיקלחמ 'היעמש'
המכל הליבקמ תרגסמ םייקמ 'היעמש') םידימלתה לכ תרבחב ,תוליגרה תותיכב תויוליעפו
.(ןנחלא -תמרב 'בקעי-תיב' רפסה-תיבב ,תונב תורשע

,םהיניעב בבוש קרב ,םידומח םידלי האור התא דחא דצמ .דחאכ שגרמו ביאכמ םוקמב רוקיב
ףשחנ התא ינש דצמו .בל רבוש הזו ,םייתפשה תאירקב וא םיידי תפשב םהיניב םיחחושמה
םירשע יפ םכותמ םיצממשו ליגר-יתלב ןוצר חוכ םהב הלגתמש ,םידלי לש אלפומ םלועל
.עצוממ דלי לצא שומימ ידיל האבה תלוכיהמ םישולשו

תוגירח םע דדומתהל

ךרד אשונל עיגהש ,השימחל בא ,רבס-םיענ ךרבא ,ץינלטסק ךלמילא 'ר דמוע 'היעמש' שארב
תיללכה הרבחה" .רומח העימש יוקיל םע הדלונ ,יצחו הנומש תב םויכ ,ותב .ישיאה ובאכ
-לעב לש ןוחקיפב ,רמוא אוה ,"העימש ייוקל םידלי םע דדומתהל דציכ דימת תעדוי הניא
לכמ קחרתהל חונ םתס םירחאל .'םירגפמ' םידלי הלא יכ םירובסה שי" .תורירמ אלבו ןויסינ
."הגירח העפות

.עצוממה לע םילוע ףא םיתיעלו רבד לכל םילמרונ םידליה תילכש הניחבמ יכ ,שיגדמ אוה
וליאו ,םתוחתפתה תא םדקל םייושע ןויווש תשוחתו םוח .םתוחתפתה לע עיפשהל הרבחה ידיב
.ךפהה תא םימרוג לוזלזו רוכינ


בשחמהו םידליה ,ךלמילא 'ר


ןושארה םוקמב

'יל-יזר'ב ךרענ םישדוח המכ ינפל .תואתשה יררועמ םיגשיהל םידליה םיעיגמ םילמנ תדובעב
ועיגהש םידלי .'היעמש' ידלימ דחא אקווד היה ןושארה םוקמב הכוזה .הנשמב יללכ ןודיח
וליפאו םייתפש אורקל ,םיידי תפשב רבדל ודמל ,תרושקת לש תיסיסב תלוכי אלל דסומל
,תומיהדמ תונכותבו םיבשחמב םירזענ םה ךכ םשל .ךרפמו דימתמ ןומיאל םיקקזנ םה .רבדל
.םרובעב דחוימב וחתופש

,ומצע לע עיבצמ אוה תוכייחמ םייניעב .דחא ןרקס דלי לאוש ינא ,"?שיגרמ התא ךיא"
שיגרמ ינא" .('עגר קר' תעונתב) דיה תועבצא תוצק תא ןכמ רחאל דחאמו ויחל לע די חינמ
.ותפשב ,דליה יל בישה ,"בוטגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תירכנ האפ

?תחפטמבו עבוכב וא תירכנ האפב ,השאר תא תוסכל השאל ףידע המב :הלאש
הלבגהב תאז תושעל תבייחמ אלא ,תופייתהלו טשקתהל השא לע תרסוא הניא הכלהה :הבושת
אוה םג םתעדלש ןוויכמ ,יעבט רעיש היושעה האפ לע ורסא םיקסופה תצקמ םנמא .תמיוסמ
תוקוח' םושמ וא ,'ןיעה תיארמ' םושמ הורסאש שי ןכ-ומכ ."הוורע - השאב רעיש" ללכב
אל חרזמה תודעמ הברה) םילשוריב ןשיה בושייהמו הירגנוה יאצוימ תצק וגהנ ןכו .'םייוגה
ןהילע רמול רשפא-יא ןכלו ,ורבעש תורודב ןלצא היוצמ התייה אלש םושמ האפב ושמתשה
.(הרסואל וגהנש

תורודב וגיהנה ןכו ,תירכנה האפה תא ריתהל תודעה לכמ םיקסופה ילודג תעד ,השעמל םלוא
טלוש ערה רצי ןיאש" יפל ,םהיתבב תובישיה-ישארו םיר"ומדאה ,םינברה ילודג םינורחאה
."תויח ול שיש רבד אוהש ,השאה ףוגל רבוחמה רבדב אלא

תועדה לכל ןידה ןמ תורוסא ןניא ולא תואפו ,יטתניס רעישמ תואפה בור תורצוימ ,ונימיב
.

הברהו ליאוהש ,דועו .ורזג אל ל"זחשכ 'ןיעה תיארמ' םושמ רוזגל ונידיב ןיא ,תינורקע
.רעיש ןיבל האפ ןיב לקנב םיניחבמ בור-יפ-לעש טרפבו ,לוכל רבדה עודי ,הזב וגהנ םישנ
תוידרחה אקווד וננמזב ךא ,םייוגה תנפוא התייה וז רשאכ תירכנ האפ ותעשב ורסא םיבר
.תחפטממ האפ תופידעמ

וא עבוכ תשיבח (א :שטיוואבוילמ יברה ריבסה ךכו .אקווד האפ תפדעהל םיקזח םיקומינ שי
(ב .רעישה תווצק לכ תא ,שרדנכ ,הסכמ האפה וליאו ,יולג רעישה ןמ קלח הריתומ תחפטמ
תולגל וא טילבהל ידכ ,תחפטמ וא עבוכ 'זיזהל' וא ריסהל הלולע השא ,תינוליח הביבסב
.האפב תושעל ןתינ אלש המ ;הרעש תצקמ
ע"הא השמ תורגא :ת"וש .םייחה ףכו ב"נשמ ,ג"מרפ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש ,א"גמ ,א"מרב ,ב,הע ח"וא
גהנמו הכלה ירעש .ה ע"הא ,ה רמוא עיבי .זט ע"הא ,ז ,ידבע ליכשי .אי ,ח"וא ןויצל רוא .בי,ב
,(שאשמ ש"רגהמ ז"כס) טמר ,המר ,חלר :'הרות רוא' :םיינרות םיצבק .ג,ד ד"סא דמח ידש .נ ,ע"הא
רצוא .גנשת ,גפקת ,אעקת :זי .אכ :ח תידומלת הידפולקיצנא .נ"שו ,ז,ו,א :'םש ילהא' .נ"שו
.(ח-ה) דכ,אכ ע"הא םיקסופהישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il