489 'סמ עובשה תחיש:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש ?שדח המ תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

רבדמב תשרפ * (17.5.96) ו"נשת רייאב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


'הל הידוהו חבש
ןוחטיב לש םינש 29 לע

.'םימיה תשש תמחלמ' וניפב ארקנש לודגה סנה ללוחתה ,םינש עשתו םירשע ינפל ,עובשה
תוברחה חוצחצ לומ תימויק הדרח התייה .םימי םתוא תריווא תא בטיה םירכוז ןיידע םיבר
,םייברעה םינותיעב ועיפוהש תויסראה תורוטקירקה ומסרפתה ץראב .ברע תואבצ תעבש לש
לש םייולגה םיסינה ואב זאו .לארשי יבשותל ושעיש תועווזה רואיתב וזב וז ורחתה רשאו
.םלועבו ץראב ,הלוכ המואה תמשנ תא ודיערהש ,המחלמה

יחוכ" אל יכו תאז התשע 'ה די יכ ואר לוכה .הרידא תינחור תוררועתה וללוח הלא םיסינ
לכ טעמכ הארש םיאלפומה םיסינה תא םיראתמ םיבר םירפס ."הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו
םישודקה תומוקמה הארמל תושגרתהמ האג ידוהי לכ לש וביל .וז המחלמב ףתתשהש לייח
.וז המחלמ לש הלמסכ םויה דע תבשחנ יברעמה לתוכה לע םיקפרתמה םינחנצה תנומת .וררחושש

שדוקה -ריע רורחש לעו האלפומה הלצהה לע - ה"בקל הדות הנש ידמ םיאשונ ונא ךכ לע
.םירזה ןוטלשמ ונצרא ילבח ראשו םילשורי

הדרחל ץק

תא התשע איהש ךכב הנוילע תובישח הל שי ,םימיה תשש תמחלמ לש םיינחורה םידדצל רבעמ
תנידמ' .רורחשה תמחלמב היה ןושארה בלשה .המצע תושרב דומעל הלוכיש הנידמל לארשי
ןיינבה-ינבא תא ורסחש תועלבומ שולש אלא התייה אל ם"ואה תטלחהב ונל הנתינש 'הקולחה
ואצישכ םיברעה ונתיא ושע דסחש ,רמול םיאשר ונא דבעידב .הנידמ לש המויקל תויסיסבה
.שממ לש הנידמל תיתשת הרצונו תועלבומה ודחוא רורחשה תמחלמב ןכש ,המחלמל ונדגנ

הדרחה ןאכמ .םהילע ןגהל דואמ השקש ,'ץיוושוא תולובג' ויה ןיידע תולובגה םלוא
תינשב םיברעה וסינ הבש ,וז המחלמב קר .םימיה תשש תמחלמ ברע רוביצב הזחאש הלודגה
לע הטילשבו הנגה -ינב תולובגב וניכזו הישבוכ ידימ לארשי-ץרא הררחוש ,ונדימשהל
תא םג אלא ,הלפכמה תרעמו לחר רבק ,םילשורי תא קר אל ה"בקה ונל ןתנ ךכב .םימה תורוקמ
.םיביצי תולובגב ןוחטיבב תויחל תיסיסבה תלוכיה

ונידיב ורתונ ןיידע ךא ,תירוזא המצעמכ לארשי לש הדמעמל ץק המש םנמא יניסמ הגיסנה
תמחלמ ירחא דלונש רודה ןכל .חוטבו יעבט לובג םיווהמש ,ןלוגהו הזע ,ןורמושו הדוהי
הנידמב לדג אוה .הינפל התייהש תימויקה הדרחה תשוחת תא ללכ ריכמ וניא ,םימיה תשש
.םייעבט -לע םיסינב קר אלו עבטה ךרדב םג חטבומ יסיסבה המויקש

תילרוג הערכה

עברא לש המגמה ךשמית הלילח םא .תימויק הדרח התוא ריוואב ףחרל הליחתמ ,הנושארל ,התע
תשש תמחלמ ברע ונדמע ובש הזל המוד בצמב בוש דומענ רצק ןמז דועב ,תונורחאה םינשה
בור .הנטבב תנייוע תיניטסלפ הנידמ םע ,הנגהל השקו תדמוגמ ץראב הלילח היחנ .םימיה
.לובגהמ םידחא םירטמוליק חווטב ויחי ץראה יבשות

תוחטבה תרומת םירקי הכ םיסכנ לע רתוול םינכומ תעד-ינב םישנא ךיא ןיבהל רשפא-יא
ף"שאש ותעד לע הלעמ שיא ןיאו ,םירצמה םע ןייועה 'םולש'ה תא םיאור ונחנא .םולש
םויקה תוחתפמ תא הלא לארשי יביוא ידיל רוסמל ןכתיי ךיא .רתוי ונתוא ובהאי םירוסהו
!?ונלש רתויב םייסיסבה

םינרדבה םע ,וישכע תלהנתמה תוריחבה תכרעמב תושידאהו תעדה-תולק תוחפ אל הגיאדמ
ןאכו ,רתויב תוילרוגה תוימויקה תולאשב עירכהל םידמוע ונא .םהינימל םוסרפה יטוטהלו
תרמוח תא םיניבמש םידוהי רתוהו יד ץראב שיש תווקל אלא רתונ אל .לבה תלומעתב םיקסוע
."ןובנו םכח םע"כ גהננו ,הערכהה תוילרוג תאו העשה

שדח שים"במרה םויס

רוזחמ חתפייו ,'ימויה ם"במרה' לש ג"יה דומילה רוזחמ םייתסי ,ןוויסב 'ד ,יעיבר םויב
,שטיוואבוילמ יברה ידי-לע הנקתנ ימויה ם"במרה דומיל תנקת ,רוכזכ .ד"יה דומילה
-לעש ,ימויה ם"במרה הטמ .הרותה תוכלה לכ תא ליכמש דיחיה רפסה אוהש ,תדחוימה ותלעמו
-רפכ 14 ד"תב וא ד"בח יפינסב ולבקל רשפאו ,האבה הנשל דומיל-חול קיפה ,ד"בח-יריעצ די
.03-9607588 'לט ,72915 ד"בח

םויסה תוגיגח

תיזכרמה הגיגחה .ם"במרה לש ורבק דיל ,הירבטב ברעב ישילש םויב ולחי םויסה תוגיגח
7 העשב ,1 םילשורי 'חר ,קרב-ינבב םוירוטידואב ,םויסה םוי ,יעיבר םויב ה"יא היהת
תוימוקמ תוגיגח וכרעיי ןכו .א"טילש תודיסחהו הרותה ילודג ןנברו ןנרמ דמעמב ,ברעב
.בושייו ריע לכב ד"בח-יתב ידי-לע

םולשל רחא וק

סובוטוא ליבומ ןאל בטיה השיחממה תוקד עבש תב ואדיו תטלק הקיפה 'תורודל םולש' תדוגא
ןתוצפנתה תאו ,רוביצב וערזנש תוילשאהו תווקתה תא בטיה תראתמ תטלקה .יחכונה 'םולש'ה
וק' לע תולעל הצילממ תטלקה .םמע-ינב ינפל ף"שא ישאר ימואנבו םיסובוטואה יעוגיפב
.02-300123 'לטב םניח תקלוחמ .יתימא םולשל עיגהל ידכ 'רחא

תועובשב רנימס

חתפיי רנימסה .תודיסחה רואב תודהיה תרכהל ,'תעד' לש ףסונ רנימס םייקתי תועובשה-גחב
דילש זונגה רוא בושייב החראהה-תיבב ,שדוק-תבש יאצומב םייתסיו ןוויסב 'ה ישימח םויב
םיטרפל .תואצרהה ןמזב ,תוכירדמ יווילב ,תודחוימ תוינכת תודעוימ םידליל .ןורימ
.08-9455079 :המשרהלו

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רבדמב תשרפל


ונכשל בוט ,קידצל בוט

ינש תא ל"זח םידמול ןאכמו ,רבדמב לארשי יטבש לש םתיינח רדס תא תראתמ עובשה תשרפ
דיל הנחש ,ןבואר טבש ןכש ."ונכשל בוט ,קידצל בוט"ו ,"ונכשל יואו עשרל יוא" :םיללכה
דיל ונחש ,ןולובזו רכששיו הדוהי טבש וליאו ,ותדעו חרוק תקולחמב םהמע שנענ ,תהק ינב
.הרותב םילודג םה ףא ושענ ,וינבו ןרהאו השמ

אלא .הרותה לע י"שר שוריפבו הבר-רבדמבב ,אמוחנת שרדמב :תומוקמ המכב רמאנ הז רבד
העפשהה לש תונוש תוסיפת שולש לע םידמלמה ,םינוש םיטביה ןייצמ וללה תורוקמהמ דחא לכש
.םינכש ןיב תויהל הלוכיש

העפשהה תדימ

,דבלב תינוציח העפשהה (א :םינפוא השולשב שרפל רשפא ,םינכשל שיש תידדהה העפשהה תא
הקומע העפשה (ב .ונכש לע םג לח ,דחאל ןתינש שנועה וא רכשהש - שנוע וא רכש ןיינעל
לע העיבצמ םהיניב תונכשה םצע (ג .וישעממ דומללו והער רחא ררגיהל דחאל תמרוגש ,רתוי
.תונכשב רוגל םהל המרגש איהו ,ןכל םדוק דוע םיינשה ןיב תמייק התייהש תימינפ הברק

ותדעו חרוקל םינכש ויהש םיטבשה תשולש ולא" :הנושארה הסיפתה תא טקונ אמוחנת שרדמ
רשאכש ,אופא אוה "ונכשל יואו עשרל יוא" רמאמה שוריפ ."ותקולחמב ומע ודבא ,םורדב
.ונכש םג ומע הקול ,שנענ עשרה

תונכש לש החוכ

םייתאמו םריבאו ןתד םהמ וקל ךכל ,ונכשל יואו עשרל יוא" :היינשה הסיפתל הטונ י"שר
איה םינכשה ןיב העפשהה ,רמולכ ."םתקולחמב םהמע וכשמנש ,ותדעו חרוק םע שיא םישימחו
.ונכש תא םג ומע ךשומ עשרהש ,תוגהנתהה לע םג הלח איה אלא ,שנועה ןיינעל קר אל

ןב רהצי ןב חרוק ?תקולחמ-ילעב ויה ימ" :תישילשה הסיפתה תא סרוג הבר-רבדמב וליאו
םה ,רמולכ ."תקולחמ -ילעב םלוכ ויה ,דגו ןועמשו ןבואר םהל םיכומס ויהש יפלו .תהק
.םיינשה ןיב שארמ תמייק התייהש הברקה תא התליג קר תונכשהו ,תקולחמ-ילעב שארמ ויה

תודחאו םולש

םלוכ םימיכסמ תיבויח תונכשב וליאו ,תילילש תונכשב קר םימייק הלא םינפוא השולש ךא
תשולש" :תיבויחה תונכשה לע בתוכ אמוחנת שרדמ םג ןכל .תוהמה לע םג העיפשמ איהש
לכבש ,בוטה לש וחוכ לודג יכ ,"הרותב םילודג ושענ ןרהאו השמל םיכומס ויהש םיטבשה
.ןכשה תא םג וירחא ררוג אוה הרקמ

לש ןוויכב ןהו הרות דומיל לש ןוויכב ןה העיפשמ איהש ,קידצ םע תונכשל תפסונ הלעמו
םג תודחאו םולש איבהל החוכבו ,"םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה" ןכש .תודחאו םולש
דע ,תודחאהו םולשה תלוגסב םג הכוז קידצ לש ונכש ןכל .תקולחמו דוריפ וב שיש םוקמב
.המלשהו תיתימאה הלואגב םולשה תומלשל
(10 'מע ,גל ךרכ תוחיש-יטוקל)

רבדמב תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ


רבדמב תשרפ

ינפ תא תונשל לוכי הרותה תא םייקמה לכש ,ונדמלל ,תועובש ינפל םיארוק רבדמב תשרפ תא
."'ה ןגכ התברעו ןדעכ הרבדמ םשיו" רמאנש יפכ ,ןדע-ןגל הממשמ רבדמה
(ןיוז ףסוי-המלש ברה)

תווצמ לע ונדמל ארקיו רפס ףוסב :רבדמב רפס תליחתל ארקיו רפס לש ופוס ןיב רשק שי
הנושארה השרפב ךכ .'הל שדוק השענ ירישעהו רדעה תא םירפוס המויק ךרוצלש ,המהב רשעמ
תחת - לארשי-ינב תא - ותיערמ -ןאצ תא ריבעהל ה"בקה הוויצ דציכ רפוסמ רבדמב רפס לש
.'הל שדוק ולוכ השענ םהמ דחא לכו ,וטבש
(חצנה תוניעממ)


רבדמב

תבשב םלוא ,םויה תדועסב תבש לכב הרות-ירבד רמול התייה ןי'זורמ לארשי יבר לש וכרד
סורפב רכיאל וז תבשב ינא המוד :רמוא היה ךכו .הרות-ירבד רמוא היה אל תועובש ינפלש
...סנכנ אל ןיידע שדחהו הלכ ןשיה - ריצקה

(ד,א) "לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש"

ךכיפלו ,"שאר" תניחבב אוה םהמ דחאו דחא לכש ,לארשי לש םתובישח תא ונא םיאור ןאכ
בוטה ןיב עירכהל ותלוכיבש יפל ,וישעמ לכל הרתי תוירחא לש שגר שוחל דחאו דחא לכ ךירצ
.ערל
(ה"לש)


(ד,א) "לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש"

הצר אל ה"בקה ."לטב אל ןיינמבש רבד"ש אוה ןידה יכ ,לארשי-ינב תא תונמל הוויצ ה"בקה
וניאש "ןיינמבש רבד"ל םאשעו םתונמל הוויצ ךכיפל ,תומואה ןיב בורב ולטבתי לארשי-ינבש
.לטב
(ם"ירה ישודיח)


(ג,א) "ןרהאו התא םתואבצל םתוא ודקפת"

םתוא ודקפ ךכיפל .לקשה תיצחמ דחאו דחא לכמ וחקלש ידי-לע םייקתה לארשי-ינב ןיינמ
."םיינשב תיבגנ הקדצ" יכ ,ןרהאו השמ ,םיינש
(ץישבייא ןתנוהי יבר)


(ד,א) "אוה ויתובא תיבל שאר שיא"

יכ ,םילזלוזמ םה םריעבו םתיבב וליאו ,םיקחרמל ךלוה םמשש םימסרופמו םילודג םישנא שי
לארשיב לודגש ,ונעידוהל בותכה ןאכ אב .יתימאה םכרע טועימב םיריכמ םהילא הברק ךותמ
.הבורקה ותביבסו ותיב - "ויתובא תיב"ב לבוקמו ץרענש הז אוה
(הרות ינינפ)


ומיקי ןכשמה תונחבו םיולה ותוא ודירוי ןכשמה עוסנבו"
(אנ,א) "םיולה ותוא

;הדירי ידיל חרכהב םדאה תא םיאיבמ עבק-רסוחו תולג ,םידודנ - "ודירוי ןכשמה עוסנב"
תולעתהלו רוזחל רשפא ,דחא םוקמב הנוח ןכשמה רשאכ - "ומיקי ןכשמה תונחב" וליאו
.שדוקב
(ןירבוקמ השמ יבר)


עובשה תרמיא


םויסו הלחתה

תווצמב לזלזש רישע ידוהי םש היה .תינוניב ריעב ברכ וכרד תא ליחתה לארשי ילודגמ דחא
,הליהקה יניינעב ברעתהל גהנ ,הלא וישעמ תורמל םלוא .תעד-ילק םישנא םע עעורתהו
.'ה-ידבועו םימכח-ידימלת ,םילודג םישנא ויה ויתובאש הדבועה לע וכמתסהב

אל םישודקה יתובא" :רמאו שיאה בלענ .ול יוארכ ובישה הזו ,ברה יפלכ וינפ תא זעה םעפ
םיינע תחפשממ אבש לע ,ברה רבעל הציקע רגשל ןווכתה םג ךכב ."יב העיגפה לע ולחמי
.הטושפ

..."םייתסמ אוה ךבו סוחייה ליחתמ יבש ,אוה ךניבל יניב לדבהה" :ברה הנענ

הלואגה תרות


םולשו תודחא

ןיב םולש לע םירבדה עבטמ אוה שגדה ,חישמה תומיב היהיש םולשה לע םירבדמ םיאיבנה רשאכ
ההימכהו ,םידוהיה תופידרלו תומחלמל ליבוהש אוה הזה ןמזב בצמה ןכש ,םימעל לארשי
חישמה תומיש יאדו םלוא .םולשבו חטבל ןוכשל לכוי לארשי-םעש ידכ םג איה חישמה תומיל
םתואבש ,(ורפס ףוסב) ם"במרה ירבדב שרופמ רבדהו ,ומצע לארשי-םע ךותב םולש ואיבי םג
.תורחתו המחלמ אלו האנש אלו האנק אל היהת אל םימי

קומעה רשקה תאו תמאה תא תוארל ונילע השקמש רתסהה ךסמ רסוי רשאכ אובי יתימאה םולשה
וב המחלמ ידי-לעשו יל עירפמ תלוזהש השוחתה תא רצוי הז ךסמ .ידוהיל ידוהי ןיב םייקש
,ינממ קלח אוה ןכש ,יל עירפהל לוכי וניא תלוזה - הכופה תמאה םלוא .יבצמ תא ביטיא
שארב תעגופו יתוא השילחמ קר איה ,ךפהל אלא ,יל ליעוהל הלוכי הניא וב העיגפו
.ימצע-יב הנושארבו

ךרשבמ רשב

רשפא ךיא .תצקמב ההומת "ךומכ" לארשימ םדא לכ בוהאל הרותה לש התשירד ונל תיארנ םויכ
אצומ ינניא םאו ?תונורסחב עוגנ אוה םאו ?היהיש ימ היהי ,ידוהי לכ בוהאל ינממ שורדל
לכ בוהאל" איה הווצמה - םיאנת םושב הבהאה תא הנתמ הניא הרותה ךא ?תפתושמ הפש ותיא
.(ךוניחה רפס ןושל) !"לארשימ םדא

לע ,ףוגה אל .תיתמשנה המרב ידוהי לכל תוסחייתהה אוה לארשי-תבהא תווצמ לש דוסיה אלא
לכ בוהאל ונילע .ובש המשנה אלא ,ידוהיה לא סחיה תא עבוקה אוה ,ויתוערגמו ויתולעמ
עוגנ אוה םא ףא .רתויב הלענו ההובג תיקולא המשנ תנכוש לארשימ םדא לכבש םושמ ,ידוהי
תינוציח ותפילק אלא הלא לכ ןיא - ןיטולחל םיעטומ ותבשחמ-ךרדו וישעמ םא ףאו תונורסחב
רשב ,ךממ קלח איהש ,זפמ הרקיו הרוהט תיקולא המשנ תאצמנ םינפב וליאו ,ידוהיה לש
.ךרשבמ

תדרפנ ,תיאמצע תוהמ אוה יפוג .ףוגה תניחבמ קר איה 'התא'ל 'ינא' ןיב תמייקש הדרפהה
ןיב רשק םוש ןיאש ןוויכמ ;לכאת התא םא הז-אוהכ ינובער תחפי אל - בער ינאשכ .ךפוגמ
דחא ףוגב םיאת ינוילימ ומכ ,תחא הביטח ןה לארשי תומשנ לכ - תומשנה ךא .ךפוגל יפוג
.ינממ קלח םצעב התא ןכש ,ךתוא בוהאל ילע ןכל .לודג

?המ זא ?תונורסח

םשכ .ידוהי לכ בוהאל ונילע הבש תינתומ-יתלבה הבהאלו לארשי-תודחאל ירקיעה דוסיה והז
ךכ - ויהי רשא וישעמ ויהיו ויהי רשא ויתוערגמ ויהי - םיאנת אלל ומצע תא בהוא םדאש
לאכ תלוזה לא תוסחייתהה לכ .ומצע-ונממ קלח םצעב אוהש ,ינשה ידוהיה תא בוהאל וילע
ןכתיי אלו ,תחא תוהמ ונלוכ - תומשנה דצמ וליאו ,ימשגה ףוגה ןמ תעבונ תדרפנ תוהמ
.ונמצעמ קלח קיחרנש

תא רמול רחב לליה ."השעת אל ךרבחל - ךילע אונשש המ" :ורמואב ןקזה לליה זמר הז רבד
תבהאו" :הרותב בותכש יפכ רמא אלו ,("ךילע אונשש המ") תילילש ןושלב אקווד םירבדה
.לארשי -תבהא לש התוהמ קמוע תא אטבל שקיב ךכב ןכש ."ךומכ ךערל

,תוערגמ שי םדא לכל .ויתוערגמ יפ-לע ותוא םיטפוששכ ?םדאה לע רתויב אונשה רבדה והמ
אובישכ .ומצע תא ותבהאב םגופ רבדה ןיא ךא ,ויתוערגמ תא עדויה ומצע םדאה ומכ ןיאו
ובהאיש הפצמ התא יכ ,ךתוא זיגרי רבדה - ךיתושלוחו ךיתוערגמ לשב ךכרעמ תיחפיו והשימ
.ךיתוערגמ תורמל ךתוא

;ויתוערגמו ויתושלוח יפ-לע ותוא טופשת לא - ךרבחל השעת לא ,לליה רמוא ,הז רבד
םשכ ותוא בוהא .תינתומ -יתלב ,תיתומצע הבהאב ,ךמצע לא סחייתמ התאש יפכ וילא סחייתת
וזו תיתימא לארשי-תבהא יהוז .ךממ קלח אוה םג יכ ,ךיתוערגמ תורמל ,ךמצע תא בהוא התאש
!ונקדצ-חישמ תאיבב הלגתתש לארשי לכ לש תימינפה תודחאה

היהש השעמ


םילשוריב 'םיכלמ' השולש

.תוירבה םתוא וניכ ,"הרות ישמוח השימח" .ןזיופמ יוועל םהרבא יברל ויה םינב השימח
בר לארשי 'ר ,בו'צלז לש הבר היה ןמלז-המלש 'ר .תובושח תוליהקב תונברב ושמיש םלוכ
לש הבר - בייל-בקעי 'רו ,קידאש לש הבר היה םוחנ 'ר ,ןילאגב בר לימעל-רשא 'ר ,ןזיופב
.ןישולט

-רשא 'ר - םיחאהמ השולש יכ ,ימלשוריה בושייב לוקה רבע ה"רת תנש זומת שדוח תישארב
-ץראב עדונ ןילופמ םינואגה לש םמש .םילשוריל ועיגה - בייל-בקעי 'רו םוחנ 'ר ,לימעל
.בושייב הבר תושגרתה אופא ררוע םאוב רבדו ,ועיגה םרטב דוע לארשי

-ןורהא 'ר שישקה ןואגה לש וינזואל םג העיגה םינואגה םינברה תשולש תעגה לע העומשה
םע הנמנ הצרא ותולע םדוקו ,בושייה ידבכנמ היה אוה .'השמ ינפ רוא' רפסה רבחמ ,השמ
.ןילבולמ הזוחה לש םידבכנה וידיסח

רבעל ריעב םיקהש םידיסחה שרדמ-תיבמ וידימלתמ המכ תייוולב אצי העומשה תלבק םע דימ
.ואב התע הזש םינואגה תשולש תא תחראמה הינסכאה הנכש ודילש ,'הברוחה' תסנכה-תיב

לוכה ול וניפ ,השמ-ןורהא 'ר ברקתהשכ םלוא ,םיבושחה םילועה ביבס ףפותסה לודג להק
אוה .המוצע תושגרתה וינפ לע הרכינ ,םתשולש ידי תא ץחלשכו םיאבה לא שגינ אוה .םוקמ
ול שיגהל וצלאנ ביבס םידמועהש דע ,דעור ףוגבו תועמוד םייניעב תוכשוממ םהב ןנובתה
.אסיכ

תא ויברוקממ ץמוקל תולגל השמ-ןורהא 'ר תואינ העיגרו החונמ לש הכורא העש רובעכ קר
:רפיס ךכו .תינרוחא םינש תורשע המכ וריזחה השעמה רבד .וב הזחאש הברה תושגרתהה תביס

םהרבא יבר .םהרבא יבר היה ,ברעה ונשגפ םהמ השולשש ,םינואגה םינבה תשמח לש םהיבא
,ףסוי יבר ןואגה ,םתחפשמ-בורק לצא הרות דומלל ותוא החלש ומיאו ,ויבאמ םותי דליכ לדג
.'הדוהיב עדונ'ה לעב לש ונתח היה םגש ,ןזיופ לש הבר

םיקסופבו ס"שב וסרכ תא ןמזה תוברב אלימ ,םייאליע תונורשיכב ןחינש ,ריעצה םהרבא יבר
.הליהתלו םשל אצי ומשו

לאירזע יבר ,בוטה ודידי תיב לא ןזיופבש ותיבמ עוסנל תעל תעמ גהנ ,םהרבא יבר רגבשכ
ןוושחרמ שדוחב ,תחא תבש ליל .הרותב ומע לפלפל ידכ ,ןילבול לש הבר היהש ,ץיברוה יולה
תרחואמ העשב ןושיל בכש םהרבא יבר .דואמ תרחואמ העש דע םלופלפב םיינשה וכיראה ,ג"עקת
.הליפתה תעשל ררועתהל חילצה אל ןכלו דואמ

-תיב לא תונפל ץלאנ ,'םידגנתמ'ה תדע םע הנמנש יפ-לע-ףאו ,הרירב אופא ול הרתונ אל
.רתוי תרחואמ העשב הליפתה הלחה םשש ,ןילבולמ 'הזוח'ה לש ושרדמ

חונב אלש ומצע שח ,םידיסחה םיללפתמה רתי לשמ הנושו 'ידגנתמ' היה ושובלש ,םהרבא יבר
'הזוח'ה היה האירקה -לעבו ,הרותה תאירק תעש העיגהשכ ,תאז-לכב .תוניפה תחאב ענטצהו
אלא ,היילע םתס אל .ענטצמה חרואל היילע קינעהל יאבגל 'הזוח'ה ןמיס ,ומצעב ודובכב
.'ישיש'

השגדהב ולוק תא היבגה ,תונורחאה םילימל 'הזוח'ה עיגהשכ ,'ישיש' תאירק לש הפוסב
..."ואציי ךממ םיכלמו" - םילימה תניגנב רתוי טעמ לסלס ףאו תדחוימ

יתעדי .רבדב ןיחבהל אלש יתלוכי אל ,שודקה 'הזוח'ה יברו ירומ די-לע יתדמעש ,ינא"
.השמ-ןורהא 'ר רמא ,"דיתעה לע זמרמ רתוי יתיאר הגירחה ותוגהנתהבו קיר רבד ןיא ולצאש
."'םיכלמ םתוא תא תוארל הכזאש יאוולה' :ימצע ןיבל יניב יתלמלמ ,םירבדה תא יתעמששכ"

הכזת ןכא' :שחלו ירבעל שודקה ושאר תא הנפה דימ ןכש ,יירבד תא עמש 'הזוח'הש הארנ"
זאו העמק קיספה יברו ירומ .'שדוקה-ץראב אלא ןאכ אלו ,םתצקמ אלא םלוכ תא אל .םתוארל
..."'ךימי תירחאב הרקי הזו' :בגא-ךרדבכ ףיסוה

רבס אל םלועמ .הבר השמ-ןורהא 'ר לש ותעתפה התייה ,וללה םישרופמה םירבדה עמשמל
ןמ 'הזוח'ה ובר תוקלתסה רחאל רצק ןמזו םינש המכ דוע ופלח םלוא .וצראו וריע תא בוזעל
.שדוקה ץרא רפע תא ןנוחלו םייוגה ץרא תא בוזעל השמ-ןורהא 'ר טילחה ,םלועה

.לארשי -ץראב םגו ולוכ םלועב ןזיופמ םהרבא 'ר לש וינב תשמח לש םמש עדונ םייתניב
-ץראל תולעל םירתונה תשולש וטילחה םנוסא תובקעבו ,תולחממ רבכמ אל ורטפנ םהמ םיינש
.לארשי

ןה" .אלפומה ורופיס תא השמ-ןורהא 'ר םייס ,"?הברה יתושגרתה תא אופא וניבת אולה"
,הנש םיעבש יל ואלמ רבכמ אל הנה .ייניע לומ הזה ברעה יתיאר שדוקה-חור לש רורב יוליג
."!ןזיופמ םהרבא יבר לש םינואגה וינבמ השולש שדוקה-ץראב ןאכ תוארל יתיכז הזה םויהו

.ומצעל למלמ ,"ואציי ךממ םיכלמו" .תוכורא תוקד ךשמל קתתשה השמ-ןורהא 'ר

.וארובל ותמשנ תא השמ-ןורהא 'ר ריזחה ,ה"רת זומתב 'ז םויב ,דבלב תוממי שולש ףולחכ
.האולימב אופא המייקתנ ןילבולמ הזוחה לש ותאובנ

םיידוהי םייח


םילשורי תא םיררחשמ

איה אולה ,הקיתעה ריעה .ךרדה תישאר קר היה םימיה-תשש תמחלמב םילשורי לש הרורחש
יברעה רורטהש הדבועה יפל טופשל םא ,תררחושמ תויהלמ הקוחר ןיידע ,תיתימאה םילשורי
ידיב םינותנ ןיידע םידוהיה יתב בורש - רקיעבו ,הב רקבלמ םידוהיה תא דיחפהל חילצה
.םהילשנמ

ףא לבא .ינמראו ירצונ ,יברע ,ידוהי - םיעבר העבראל הקיתעה םילשורי תקלוחמ תימשר
םג םידוהי דואמ הברה וררוגתה ,ידוהיה עבורב דימת ןכש ריעה ידוהי לש השקה ןיערגהש
היבשות ףלא 35 ךותמ .קהבומ בור הקיתעה ריעה ידוהי ויה האמה תישארב .םירחאה םיעברב
יפלא ידוהיה עבורה ימוחתל ץוחמ ויח תואבה םינשב םג .ףלא 19-ל בורק םידוהיה ונמ
תיברמ .תובישי ששו תסנכ-יתב םירשע ודבל ידוהיה עבורב ולעפ תוערפה ימי דע .תוחפשמ
.םידוהי לש ויה ירצונה עבורב תויונחה

לושינו שוריג

וגרהנ םידוהי תורשע .ט"צרת-ו"צרת תוערואמ תרשרשו ט"פרת ,פ"רת תוערפ ואב ךכ-רחא
עיגה לפשה אישל .םיברעה תמיאמ והובזע ויבשות תיברמו לדלדיה בושייה .ועצפנ תואמו
ויתב לע ותוא ותיצהו ותיחשהש ,םינדריה ידיב לפנ הבש ,רורחשה תמחלמ ברע בושייה
.ויתודסומו

הנש הרשע -עבשכ הז םילעופה ,'םינהוכ תרטע' ישנא םה הנשויל הרטעה תרזחהל םילעופש ימ
תא להנמ ןד יתמ .םהילעבל םידוהיה יסכנ תבשהלו הקיתעה ריעב ידוהיה בושייה סוסיבל
םירוחב םינומשו האמ .'ימלסומ' הנוכמה עבורה לש ובילב תנכושה ,םינהוכ-תרטע תבישי
,תיברע הייסולכוא םיפקומ םהשכ ,הרותב םש םיגוהו ליל דע רקובמ םיבשוי םיאושנ םיכרבאו
.הז םע תויחל הדמל רבכש

םלש ןיינב

יתב לכ ןיבמ דיחיה אוה הז ןיינב .'םייח-תרות' תבישי רבעב הלעפ הבישיה ןיינבב
,ןכש יברע תוכזב תאז .םימיה-תשש תמחלמב ירמגל םלש הלגתנש ,הקיתעה ריעב םידוהיה
ויפוא תא ריתסהל ידכ ,יתיב טוהיר ביצה ומוקמבו ידדצ ןסחמב ידוהיה טוהירה תא ריתסהש
ירפס םייפלאכ .ולש שדוקה-ןוראו ותמיב לע ,םלש רתונ הנבמה .וילע רומשלו תסנכה-תיב לש
.םה םג ורמתשנ וב ויהש שדוקה

םבישהל תויקוח םיכרדב םילעופו םידוהי לש רבעב ויהש םיתב םירתאמ 'םינהוכ-תרטע' ישנא
.םיפסונ םיתב תונקל ידכ םיימוקמ םיבשות םע ןתמו-אשמ םילהנמ םה ליבקמב .םהישרויל

"םלצה תיב"

איגה בוחרב ותחפשמ םע ררוגתמ יתמ .םידוהי תואמ-הנומשכ 'ימלסומ'ה עבורב םייח םויכ
.יברעמה לתוכה לא םכש רעשמ ךילומה יזכרמה ריצה אוהש ,(םידוהיה יפב ,ןורבח בוחר)

יתיסינ םעפ" .'םלצה תיב' הנוכמ ושכרש םיתבה דחא .יתמ רמוא ,"ולש רופיסהו תיב לכ"
יל בישהו ,תחא הרפסב יתיעטש הארנ ,ותיבל יתגייחשכ .לתוכב יתשגפש ינקירמא םלצ רתאל
אל הז' ...'תיבה תא ךממ תונקל' :ול יתבשה לבלבתהל ילבמ .לאש ,'?הצור התא המ' .יברע
ותיב תאו קרוי-וינב םויכ ררוגתמ יברעה .הקסעה המתחנ ברע ותואב דוע .רמא ,'ןופלטל
..."םידלי תכורב תידוהי החפשמ תסלכאמ

גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןילישבת בוריע

?ךכב תורושקה תודחוימ תוכלה שי םאה .ישיש םויב הנשה לח תועובשה-גח :הלאש

לשבל רתומ ,עודיכ .תבשה ךרוצל גחב לושיב רבדב איה תררועמ וז תועיבקש הלאשה :הבושת
.תבש אוה וליפא ,רחא םוי ךרוצל אל לבא ,גחה ךרוצל גחב לכוא ןיכהלו

ברעמ דחוימ לישבת תנכה הרקיעש ,'ןילישבת בוריע' תארקנה הנקתה תא ל"זח ונקית ןכ-לע
גחב םג 'וכו תורנ קילדהלו תופאלו לשבל ףיסוהל רתומ ךכ ידי-לעש ,תבשה ךרוצל גחה
.תבשל הפי הנמ ןיכהל ולדתשי ךכו ,תבשה ךרוצל

:תאז םישוע ךכו

וא הלח ןכו ,תוחפל ק"מס 27 חפנב (רחא לישבת וא) גד וא רשב תכיתח גחה ברעב םיניכמ
רשא םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב" :םיכרבמו דצב םתוא םיחינמ .תוחפל היינמחל
ונל רתומ היהי הזה בוריעב" :םיפיסומו ,"בוריע תווצמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק
םחלה תא ."תבשל בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימטהלו לשבלו תופאל
.גחב תושענש תבשל תונכהה לכ תא םימייסמש דע תוחפל ררקמב רומשל שי לישבתהו

ידי איצומו הכזמ אוה ךכ ידי-לעש ןפואב ובוריע תא תושעל גהונ הליהקה וא ריעה בר
עדיש ימ .עדי אל וא חכשש ימל קר ליעומ הז לבא .'בוריע' תושעל וחכשש ימ לכ תא הבוח
.גוהנל דציכ ךמסומ בר לואשל וילע ,ברה לש ובוריע לע ךמסו לצעתהש אלא ,רכזו

גחב ןהמ תונהיל ,םיצור םא ,רשפאש תוכאלמ קר תושעל רשפאמ 'בוריע'הש ,תעדל בושח
.םויה ףוסב תבש ברעב לושיב ליחתהל ריתמ אוה ןיא לבא ,ומצע
.םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו זכקת 'יס ח"וא ע"ושישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il