490 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םיבתכמ תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

תועובשה גח * (23.5.96) ו"נשת ןויסב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הרותה תא לבקל ונרחב
ץראה תא םג לבקל רחבנו

ואצי םידוהי הברה .ידוהיה םעה לש ותווהתה תישאר םע בוש ונתוא רבחמ תועובשה-גח
תוצובקל גלופמ םעה היה המכ דע םיאור ונא יניס-רה דמעמ לא ךרדה ךרוא לכלו ,םירצממ
,"רהה דגנ לארשי םש ןחיו" - תולעתהל ולוכ םעה עדי ובש עירכמה עגרה עיגה ךא .תונוש
שבגתה םעהו ,תוצובקה וגגופתה ,תוקולחמה ומלענ ."דחא בלב דחא שיאכ" :ל"זח שוריפכו
.תדחואמ תחא תושיל

לע 'ה ירבד תא וינפל איבהו םעה לא אב ונבר השמ רשאכ ,ןכמ רחאל היה ףסונ עירכמ עגר
הרירבה םהל הנתינו ,בצמ ותואב ודמעוה םיבר םימעש ,רפסמ שרדמה .רסמיהל הדיתעש הרותה
- ןוכנ רוחבל עדי לארשי -םע .ובריס םירחאה םימעה .הלבקל ברסל וא הרותה תא לבקל
.הזה םויה דע ונתוכזל תדמוע תאזה הריחבהו ,םעה רמא ,'עמשנו השענ'

עירכמ תמוצ

םימעפ ויה .ונחלצה דימת אל רבכ ןאכו .תילרוג הערכה השרדנ םהבש םיעגר דוע ויה ךכ-רחא
רשאכ היה הזכ עגר .תיעטומ הריחב התשענ םהבש םירקמ ויהו ,הנוכנה ךרדב רוחבל ונעדיש
רוחבל ךירצ היה םעה .םיישקהו תונכסה תא םעה ינפל וראיתו ,ץראב םרויסמ םילגרמה ורזח
.דחפה ןיבו ,תחטבומה ץראל השוחנ הבהאו הנומא ךותמ ,לוכה תורמל המידק הכילה ןיב
.תורודל הייכב התשענ תאזה הייכבהו ,תוכבלו להביהל רחב םעה ,וננובאדל

ךכב וניסנתה ונא לבא .םיילרוגו םיעירכמ הכ םיתמצב תובר הכ םימעפ דמעוהש םע דוע ןיא
,יניס-רהב תירב ונתיא תרכ ה"בקה .ידוהיה לרוגה תועמשמ הנומט ךכב םג ילואו ,בושו בוש
.ןחבמב דומעל םישרדנ ונא םעפל םעפמו

םימעפל ךא .תוילרוג תוערכה עירכהל שרדינש ילבמ ,םינש תואמו תורשע תופלוח םימעפל
תא ץורחל לוכי דיחי לכ םואתפ .הז גוסמ הערכה ונתיאמ תחאו דחא לכ לש וחתפל םיכילשמ
.הירוטסיהה לש הינפ-תמגמ תאו םע לש ולרוג

תוריחב יקחשמב רבודמ ןיא .םידמוע ונא הינפלש הערכהה קוידב וז ,םירקי םידוהי
םיכרד יתש ונינפל .'ףצה לוקה' ןעמל םישענש שוטשטה תונויסינל ותפתת לא .הקיטילופבו
.תילרוג הערכההו ,תולדבנו תונוש

םע וליפא) תודרומו תוילע הברה םע ,הלק-אל ךרד .םויה דע ונדעצ הבש ךרדה - דחא דצמ
םסק-תונורתפ ןיא יכ ,הניבמש ךרד וז תוללכב לבא .(םשו הפ ועטש ,םיטינרבק לש תואיגש
אלבו ףייעתהל אלב ,ונמויק לע םחליהל ונילע יכו ,ונביבסמש םימעה לש תימוהתה האנשל
,איה הדבוע .'ה יסינ תא תוארל וניכזו תומחלמה לכב ונדמע תאזה ךרדה תוכזב .שלחיהל
.םיכלוהו םיקזחתמ קר ונאו ,םידוהי יצחו ןוילימ העבראכ ןאכ םייח לוכה תורמלש

.'וישכע םולש' םיצור ,הנתיא הדימעל חוכ ןיא .תופייעהו םירותיווה ךרד - ינש דצמ
דוע םינוקו דועו דוע םינתונ ךכו ,זפמ םירקי םיסכנ תרומת טקש לש םיעגר תונקל םינכומ
...רוכמל המ ראשיי אל רבכ ובש םוי עיגי הרהמבש םיחכוש לבא .טקש תצק

"םייחב תרחבו"

ץוחבמ וניביוא הנושארבו שארב םה הזה ךילהתה לש םיבהלנה ויכמות .ימ דגנ דמוע ימ ואר
ינשה דצהמ .תודהיה תורוקממ וקתנתהש םידוהי דצל ,םינפב ןאכ חתפתמש ישימחה סיגהו
םביל לכב לארשי-ץרא יבהוא ,היתווצמ ימייקמו הרות ידמול ,םימש-יארי םידוהי םידמוע
ינומה םידמוע עצמאבו .הממשה תחרפהו ץראה ןיינב ןעמל םשפנ תא םירסומש םיצולחו םשפנו
.םיסנלובמאה תולליל תומלצמה יקזבה ןיב םיטבחתמש ,םימימת םידוהי

!"םייחב תרחבו" :ונתיאמ תחאו דחא לכ לא ןנחתמ ה"בקהו ,ידמל םילוקש תוחוכה

םירפסבל לא בלמ

ידכ תאז תדבוכמ המיבב שמתשהל יל הרשפאש ,'עובשה-תחיש' תכרעמל תודוהל ינוצרב ,תישאר
.יביל םדב תבתכנה ,יתניחת תא םכילא ריבעהל
,תסנכה-יתב יללפתמ ,םירקיה ייחא

תא םיחיסמ ךיא יתדרחל האור ינא .הקיטילופבו תואמססב םיצצפומ ונאו תוריחב ימי םימיה
.םיינזאמה-תופכ לע וישכע דמוע תמאב המ םיחכושו רקיעהמ תעדה

םהבו ,םידוהי ףלא םיעבראו האמ !וליצה :תחא הלימ םכינזואב קועזל הצור ינא !ייחא
תושארל םכתריחבב ,םתא .דעור בלב םייניע םכב םילות ,ןבר-תיב לש תוקונית תובבר
.ונייח תרקפהל וא ןוחטיבל ,קנחל וא החירפל - ונניד תא םיצרוח ,הלשממה

תא הלגד לע הטרח הלשממה .ונרבעש הלא ומכ תורוחש םינש עברא םכמ דחא ףאל לחאמ אל ינא
,םכילע ןגהל ידכ רגס םישוע .השעמל הכלה התוא המייקו 'תויולחנתהה שוביי' המססה
-יתלב טעמכ הלועפ-שפוחמ םויכ םינהנש ,םינבאה ידיימלו םילבחמל םיפושח ונתוא םיריאשמו
-םויה תויולכנתהה לע םיחוודמ אל רבכ תרושקתה-ילכו ,רקפה ושענ טעמכ ונייח .לבגומ
.'הדג'ב ,'םש' הז ירהש ,תוימוי

םכש דע םורדב הזעמ םויה םירוזפה ,טלקמה-ירעב הסחמ םיאצומ ונב םיעגופש םילבחמה
ויחצורו ,לא-תיב ירעשב ד"יה םיוב ןבואר-דוד רענה חצרנ יצחו עובש ינפל קר .ןופצב
רוחש ירוא ורבחו דהוא ינב חצרנ םישדוח הרשעכ ינפל .הכומסה טלקמה-ריעב הסחמ ואצמ
,וחירי טלקמה-ריעב םיישפוח םהיחצורו ,(םילשורימ העיסנ תוקד 15) טלק ידאווב ,ד"יה
.לארשי תלשממ תמכסהב

דגנלשכ ,וניתובא ץרא ילבחב ססבתהלו חתפתהל תלוכיבו ךוניחב העיגפ לש םינש ונרבע
ונניא - תוינידמ התוא ךשמית םא ,דיתעב ונל יופצש המ לעו .םיברעה ירע תוגשגשמ וניניע
.בושחל וליפא םיצור

ינומה םידמוע ונירוחאמש ונעדי דימת !ונמד לע ודמעת לא :םכינפל ןנחתמ ינא !ייחא
לוקיש לכמ ומלעתה אנא .ןחבמה תע וז וישכע .ונלעפמ תובישחב םינימאמש ,םימח םידוהי
!םכיניע דגנל ,םיגאדומה םכיחא תא ,ונתוא ודימעה .רחא

,יירבח בלו יביל ברקמ הדות
לא-תיב ,ךכרב הירא

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תועובשה גחל


םעה לש רויגה דמעמ

ה"בקה הפכ" :םהילע התוא הפכ ,לארשי-םעל הרותה תא תתל ה"בקה אב רשאכש ,םירמוא ל"זח
אהת םש - ואל םאו ,בטומ - הרותה םילבקמ םתא םא ,םהל רמאו תיגיגכ רהה תא םהילע
.םנוצרמ הולביק אלו הרותה תא לבקל ה"בקה ידי-לע וחרכוה לארשי-ינב ,רמולכ ."םכתרובק

-ינב תא םיאור ונא ובש ,יניס-רה דמעמ רופיס םע הרואכל בשייתמ וניא הז רואית םלוא
- "עמשנו השענ" םיזירכמ םהש ,ךכ ידכ דעו ,םנוצרמ הרותה תא םהילע םילבקמ לארשי
!'עמשנ'ל 'השענ' םימידקמ

עמשנו השענ

ויה ןכל םדוק םג םנמא .יניס-רה דמעמ תעשב ללוחתהש שודיחה קמוע יוטיב ידיל אב ןאכ
יניס-רה דמעמ תעשב לבא ,ויתווצמו ותרות תא םהילע ולביקו ה"בקל םירושק לארשי-ינב
.ךורע-ןיאל לודגו שדח רבד ללוחתה

-ןתמ םדוק לארשי-םעל השמ רסמש םייוויצה לע התייה 'עמשנו השענ' תרימאש ,שרפמ י"שר
רבדב 'ה הוויצש םידחוימה םייוויצהו הרמב ווטצנש תווצמה ,חנ-ינב תווצמ עבש הלא .הרות
.םנוצרמ םהילע תאז ולביקו 'עמשנו השענ' לארשי-ינב ורמא ךכ לע .הרותה-ןתמל הנכהה
.יניס-רה דמעמב תתל ה"בקה היה דיתעש תווצמה תלבק םושמ ךכב היה אל םלוא

תיתימא הלבק

תלבק אוה רויגב םייחרכהה םירבדה דחא .םירג תניחבב לארשי-ינב ושענ יניס-רה דמעמב
הנתינ אל דוע לכ ןכש ,הרות-ןתמ ינפלש תווצמה תלבקב קפתסהל רשפא היה טל ,ןכל .תווצמ
הלא תווצמ .וללה תווצמה לע תיתימא הלבק םייקתהל הלוכי אל ,הרובגה יפמ יניסב הרותה
.ןתוהמ לע גשומ לכ לארשי-ינבל היה אלו ,'םלועל אב אלש רבד' תניחבב ןה

-ןתמ תעשב התייה ,ה"בקה םע תירבל לארשי-ינב וסנכנ הדי-לעש ,תווצמה תלבק לש הרקיע
רה םהילע הפכ" תניחבב ,הרותה תא לבקל אלא הרירב ה"בקה םהל חינה אל רבכ זא .הרות
.םנוצרמ הרותה תא םהילע ולביקו לארשי-ינב ורזח שורוושחא ןמזב קר ."תיגיגכ

השדח תואיצמ

לש רדג ותואב ללכ ויה אל ,הרות-ןתמ םדוק תומייק ויהש תוגרדהו תווצמה לכ ,רמולכ
התייה יניס -רה דמעמב תולגתהה ,ומצע ונבר השמ לצא וליפא .הרות-ןתמ רחאלש תווצמה
.הנסב תולגתההמ ךורע-ןיאל הנוילע הגרדב

,"דלונש ןטקכ" אוה רג לש ודמעמ ירהש ,לארשי-םע לש רויגה דמעמל הרות-ןתמ בשחנ ןכל
ידוהי רשאכו .ירמגל השדח תואיצמ הרות-ןתמב לארשי-ינב ושענ ךכו ,ירמגל השדח תואיצמ
ךורע-ןיאל הנוילע הגרדב ,ומצעבו ודובכב ה"בקה םע רשקתמ אוה ,תווצמ םייקמו הרות דמול
.הרות-ןתמ םדוק ונתינש תווצמהמ
(26 'מע ,גל ךרכ תוחיש יטוקל)אשנ 'פלו תועובשה גחל םישרדמ - ןייעמה ןמתועובש

ןכל .חמצו בשע לכ וב ןיאש רבדמכ בשחנ הרות אלל םדאש זמרל ,רבדמב אקווד הנתינ הרותה
החימצמש היירופ המדאכ השענו 'רבדמ' תניחבב תויהל קיספמ אוה הדי-לעש ,הרותה ול הנתינ
.םיחמצו תונליא

(האירקה ךותמ) "עמשנו השענ"

תמחמ אלא ?ומצע לע רביד דחא לכ ירהש ,םיבר אלו דיחי ןושלב רמול םיכירצ ויה הרואכל
.ורבח לע םג תובייחתהו תוברע ומצע לע דחא לכ לביק ,הרותה תלבק לש תוקיתמה
(ם"ירה ישודיח)


אשנ תשרפ

וז השרפ יכ .עובשה תוישרפ לכבמ רתוי רהוזבו םישרדמב הלודג תוכירא שי אשנ תשרפ לע
תא שיחמהל וצר ונימכחו ,ונתרות ןתמ ןמז ,תועובשה-גח ירחא דימ דימת טעמכ תארקנ
.לובגו ץק הל ןיאש ,הרותה לש התובחרתהו התוטשפתה
(ם"ירה ישודיח)


(ז,ה) "ושע רשא םתאטח תא ודותהו"

םדוק .םדקומ אטחב םדוסיו םשרוש םדאה יאטח בורש אלא ,תורתוימ תוארנ "ושע רשא" םילימה
לע קר אל תודוותהל הרותה הווצמ ןכל .המודכו 'דומחת אל' ואלה לע רבע אוה ,ןלזגה לזגש
.הז אטח ידיל ואיבהו ומרגש םיאטחה לע םג אלא ,יחכונה אטחה
(הרות לש הנייעמ)


(די,ז) "תרוטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ"

ה"בקל ידוהי לש תחא הפיפכ .ידוהיל זמורש ,ד"וי והז "הרשע"ו ,הפיפכ ןושלמ - "ףכ"
.תרוטקו בהז הברהכ ויניעב הבושח
('זובי'זממ ךורב יבר)


(חי,ז) "רעוצ-ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב"

?הווש ןברק ואיבה םלוכ אולהו ,ונברק תא אישנו אישנ לכ לצא הנומו תרזוח הרותה המ-םשל
ימצעה ונוצר ךותמ אלא ,ורבח ישעמ תא תוקחל ידכ קר ונברק תא איבה אל םהמ שיאש םושמ
.ימינפהו
(החסישפמ יברה)


"לארשי יאישנ תאמ ותוא חשמה םויב חבזמה תכונח תאז"
(דפ,ז)

וליאכ בותכה םהילע הלעהש ,ה"בקה ינפל דחאכ םיביבחו םיווש םיטבשה לכש ,דמלל בותכה אב
.םלוכ ובירקה ןושארה םויב
(הבר-רבדמב)עובשה תרמיא


ימ לש תבש

תא רוגסל םירישעה םיקסעה-ילעב לע עיפשהל הסינ ,גרוברטפב 'םייח-ץפח'ה ההש רשאכ
תיבשהל ותמכסה תא עיבהו ברה לש םיטהולה וירבדמ ענכתשה םירישעה דחא .תותבשב םהיקסע
.תבשב ויקסע תא

ורגסל לכוא תועובש המכ ךותבש ידכ ,קסעה הנבמ תא תונשל ליחתמ רבכ ינאו םיכסמ ינא"
.שיאה רמא ,"תבשב

לבא ,וז 'הקסע'ל םיכסהל לוכי יתייה ,ילש תבשה התייה וליא" :'םייח-ץפח'ה הנענ
ירה ,'ךיקולא 'הל תבש יעיבשה םויו ...דובעת םימי תשש' בותכ תורבידה תרשעבש ןוויכמ
."תועובש המכ וליפא הללחל ךל ריתהל יתושרב ןיא ןכלו ,ה"בקה לש אלא ילש הניא תבשה

הלואגה תרות


לודג השעמ

ןופרט יבר ובסה םשש ,דולב הזתנ-תיב תיילעב ךרענש ןויד לע תרפסמ (ב,מ ןישודיק) ארמגה
.השעמה וא דומילה - הממ לודג המ ,רמולכ ."?לודג השעמ וא לודג דומלת" :הלאשב ,םינקזו
םלוכ ונענ .לודג דומלת :רמאו אביקע יבר הנענ .לודג השעמ :רמאו ןופרט יבר הנענ"
."השעמ ידיל איבמ דומלתהש ,לודג דומלת :ורמאו

דומילל שיש וז תופידעש ,(דועו שגיו תשרפ תליחת הרותה-רוא) הלגמ הרותה תוימינפ םלוא
השעמה - םירבדה וכפהתי ,הלואגה ןמזב ,אובל דיתעל וליאו ,הזה ןמזב קר איה השעמה לע
השעמה לע דומילה לש ןורתיה ,תישאר .תולאש המכ ררועמ הזה רבדה .דומילהמ לודג היהי
ךיאו ;"ודיב םהינש ואצמנ" :שרפמ י"שרש יפכו ,"השעמ ידיל איבמ דומלת"ש ךכב קמונמ
לוחיש ןכתיי ךיא ,הכלהה העבקנ רבכש רחאל ,תינש ?ומצע השעמב וללה תונורתיה ינש ויהי
?יוניש הב

קעזת הנאתה

תבוטל הלואגה ןמזב עירכיש אוה ,דומילה תבוטל וישכע עירכמש קומינ ותואש ,רמול ונילע
ידיל איבי השעמה אובל דיתעל ךכ ,"השעמ ידיל איבמ דומלת"ה םויכש םשכ ,רמולכ .השעמה
,הרותה דומיל לש רתויב תוהובג תוגרדל ידוהיה עיגי תווצמה םויק םצע ידי-לע .דומלת
.(263 'מע ,הכ ךרכ תוחיש יטוקל האר) "ודיב םהינש" ויהי השעמה ידי-לע אליממו

לוכי וניא ,דמול וניאש ימ .רוסא המו רתומ המ תעדל ידכ דומילל םיקוקז ונא םויכ
,םלועה תואיצמ הנתשת הלואגה ןמזב םלוא .םינוש םירוסיאב לשכיהל לולע אוה ןכש ,םייקל
תסנכה ינפמ ונתוא ריהזמ שאה םוח םויכש םשכ .רוסא רבד ינפמ ונתוא ריהזת המצע איהש דע
םלועהשכ ,הלואגה ןמזב ךכ ,ותליכא ינפמ ונתוא ריהזמ ער קרי לש רמה ומעטו ,הכותל דיה
.הרותה ירוסיא ינפמ ומצע םלועה ונתוא ריהזי ,הלעתיו ךכדזי ולוכ

הנאתה ןיא ,תבשב הנאת טקול םדא הזה םלועב" :(דועו ופוסב גע םיליהת) שרדמב רמאנ ךכו
המכ דוע איבמ שרדמה ."!אוה תבש - תרמואו תחווצ איה אובל דיתעל לבא .םולכ ול תרמוא
תימשגה תואיצמה הבש ,םימי םתואב ררתשתש האלפומה תואיצמה תא שיחמהל ידכ ,תואמגוד
.הרותה ירוסיא ינפמ ונתוא ריהזת המצע

.יטרואת דומיל לע ישעמ דומילל ןורתי שיש םשכ ,דומילה לע השעמה לש ונורתי רבגי ןכל
רתיב ,הרותה תוכלה לכ תא ןויסינהמ דמלי אוה ,תווצמה םויקב קוסעי ידוהיש ידי-לע
.ומצע דומילה ידי-לעמ תוידוסיו תוקמע

עבקי בורה

לע תוימשגה לש התלעמ הלגתת הלואגה ןמזבש ,עודיה יפ-לע רבדה רבסומ תוקמע רתיב
תא ךכזל תוינחורה לש הדיקפתו ,תוימשגהמ הלעמל תבצינ תוינחורה םויכ .תוינחורה
,תימשגה תואיצמה לש תוימינפה הלגתת הלואגה ןמזב םלוא .התוא ןדעלו תימשגה תואיצמה
.ומצעבו ודובכב ה"בקה לש יפוס-ןיאה חוכה יובח הב אקוודש

רשאכ ,הלואגה ןמזב םלוא .(ימשגה) השעמה לע (ינחורה) דומילל ןורתי שי םויכ ןכל
תווצמה ידי-לע אקווד ירה ,הבש תימינפה תמאה תא ריתסהל לדחתו ךכדזת תימשגה תואיצמה
ידי-לעמ רתוי ,ה"בקב תוקבדו תורשקתה לש תונוילע תוגרדל עיגהל ידוהי לכוי תוישעמה
."לודג השעמ" היהי זא ןכל .הרותה דומיל

וז ,ןכבו .העבקנ רבכש רחאל הכלהב יוניש לוחיש ןכתיי ךיא ,היינשה הלאשה ונל הרתונ
זאש בותכש המ לשמל ומכ ,הלואגה ןמזב תונתשהל םידיתעש םיבר םירבד לע תידוסי הלאש
יללכ יפ-לע השעיי הז יוניש םגש רורב אלא .לליה-תיבכ אלו יאמש-תיבכ היהת הכלהה
זאש ןוויכמ ,הזמ לק ןיאו) "ןיינמבו המכחב" ןושארהמ לודג היהיש ןיד-תיב ףסאתי :הרותה
יאמש-תיבכ הכלההש בורה יפ-לע עירכי אוהו ,(תורודה ילודג לכו ןרהאו השמ ונמע ויהי
."לודג השעמ"שו

היהש השעמ


'ףסכומה' הרותה-רפס

ןב ,רענ לש הווצמ-רב תחמש הדנקבש לואירטנומב תסנכה-יתבמ דחאב הכרענ המ-ןמז ינפל
יאב לכל ,רפייפ סוילוי ר"דה ,ןתחה בס רפיס הרותל היילעהו הליפתה רחאל .רפייפ תחפשמ
-רפס ,ריטפמה תא ןתחה ארק ובש הרותה-רפס לש ןפודה-אצויו קתרמה ורופיס תא תסנכה-תיב
.החפשמה תולעבבש הרות

ארקנ ,רושעל הסכ ןיבש םימיב ,ו"ערת תנשב .הינמרגבש ףרודלסיד ריעב דלונ סוילוי ר"דה
םא יכ וידליו ותייער ינפל רדנ ,ותאצ םרטב .ינמרגה אבצב תרשל ,רפייפ המלש 'ר ,ויבא
חבושמה הרותה-רפס תא תסנכה-תיבל שידקי ,םלשו אירב ונממ בושיו םולשב ותוריש תא םייסי
.גישהל לכויש רתויב ראופמהו

ברה ,ודידי לא הנפ םידחא םימי רובעכ .ותיבל םולשב המלש 'ר בש ח"ערת ןוושחרמ שדוחב
רובעכ ,םנמאו .ורדנ תא םייקל ול רוזעל ושקיבו ,ןלק ריעב ררוגתהש ,ךבילרק לאונמע
.לחוימה רפסה םתיבל עיגה ,ט"ערת תנש תישארב ,הנש

-יצע'ו רדוהמ בתכ ,תוחבושמ ףלק תועירי .ללכה ןמ אצוי ןפואב ראופמו האנ היה אוה
הרותה -רפס' יוניכב ןמז רובעכ ותוא התכיז תאז הדבוע .רוהט ףסכ םייושע 'םייח
.לוכ יפב הרותה-רפס ארקנ ךכו ,'ףסכומה

וראפ ללגב .ףרודלסידב 'לארשי תדע' תסנכה-תיב לא רדהו ראפ ,החמש בורב סנכוה רפסה
הרותה-ירפס תעבראמ דחאב וארק לוחה ימיב .תותבשבו םיגחב קר הרותה-רפס אצוה ורדהו
התישארמ השרפה לכ תא ארק ,תווצמל סוילוי עיגהשכ ,הנש רובעכ .שדוקה-ןוראבש םירחאה
.ןבומכ 'ףסכומ'ב ,הפוס דעו

תוימשיטנאה יערז ולחה דבב דב .הארונה המחלמה יננעב ורדקתה הפוריא ימש .ופלח םינשה
חילצה ףאו םיטפשמ ידומיל םילשה םינשה ךשמבש ,סוילוי .תונערופו האנש ילודיג בינהל
,הפמה תא ןוכנ וארקב .ודיקפתמ רטפתהל ץלאנ ,ףרודלסידב טפשמה-תיב טפוש אסיכ לא עיגהל
.דנלוהל רבעו לובגה תא סוילוי הצח ,ז"צרת תנשב .ותדלומ ץרא תא שוטנל טילחה

אבנל היה לוכי אל סוילוי .בהז תועבטמ לש רקי רצוא יובח היה ףרודלסידבש וירוה תיבב
וירוה תיבל חלש אוה .רצואה לרוגל ששח טלחהב לבא ,דיתעה ןפצש םייצאנה המחלמה יעשפ תא
."לוכמ רקיה תא הזה שיאל ונת" :בתכנ ובש ןטק קתפ ודיבו ןמאנ ידנלוה חילש

ויה וירוה יגשומש רבתסמ .'ףסכומה' הרותה-רפס... וידיבו חילשה בש םימי המכ רובעכ
...ולשמ טעמ םינוש

תדע' תסנכה-תיבו 'חלודבה ליל' עריא ,ח"צרת ןוושחרמב ו"ט ,אריו תשרפל 'ה םויב
וא ,ארקנה תנבהב תועט ללגב .לילכ ותחשוה ,וב ורתונש הרותה-ירפס תעברא ומעו ,'לארשי
.'ףסכומה' לצינ ,הנוילעה החגשהה תוכזב - רחא ןונגסב

םגש אלא .דנלוהל ועיגהו םהילא ופרטצה ותשא ירוה ןכו סוילוי ירוהו םישדוח המכ ורבע
חילצה ,ןכמ רחאל םימי המכ .דנלוהל םינמרגה ועיגה ש"ת רייאב 'כב .םתוולש הכרא אל םש
-יתלבה לא םיחולשמה רתי םע וחלשנ ותשא ירוהו וירוה וליאו ,הילגנאל טלמיהל סוילוי
.ירמגל רשקה דבא ,ידרפ ,טקה ונבו ותשא םע .עדונ

עדונ םהיפמ .םייחב וראשנש ,שמחה ןב ונבו ותייער תא רתאל סוילוי חילצה המחלמה רחאל
.ןזלב-ןגרבל ןכמ רחאלו גרובטסוול הליחת .םינמרגה תונחמל וחלשנ םה םג השעמל יכ ,ול
.ודרש םה ,םשה ידסחב ,לוכה תורמל

המלש 'ר תא עתפל התאר ,גרוברטסו הנחמ רעש ךרד הנב םע הפלחשכ :ותייער ול הרפיס דוע
.יאשחב הילא ברק ,התוא ההיזשכ .וארתהש הנורחאה םעפה התייה וז .הימח אוה אולה ,רפייפ
סגלק ןכש ,טרפל קיפסה אל הזמ רתוי .רמא ,"םדרטסמא ןופצב יוג רגנ לצא אצמנ רפסה"
.םוקמה ןמ תוסגב וקליס יצאנ

השודק המישמ הדמע הינפל .םדרטסמאל סוילוי לש ותייער הבש העיגר לש תועובש המכ ףולחכ
אל .היירגנל היירגנמ ריעה תוצוחב הדדנ תועובשו םימי .'ףסכומה' הרותה-רפס רותיא -
.רבד ולעה אל הישופיח םלוא .השגפ אלש םדרטסמא ןופצב רגנ טעמכ היה

ילעבל בושא ,ישקובמ תא אצמא אל הזה םויב םג םא' .שואייל הבורק התייה רבכ איה
רגנ .ילוא הנורחאה ,היירגנה תלד לע הקפדתה איה .םוי ותואב המצעל הרמא ,'ידלילו
אוה ,האוב תרטמ תא ול ריבסהל הרמגשכ .הינפ תא םדיק ,ורעשב הקרז הבישש ,המוק עצוממ
.העמק רהרוהמ הארנ

ך"נת רפס דחא ידוהי ילצא דיקפה בר ןמז ינפל ךא ,תנווכתמ תא הזל םא עדוי ינניא"
.הפוטע ,הלודג הליבח וידיבשכ בש דימו עגרל ךלה אוה .המיעפ ריסחה הביל .רמא ,"לודג
!הרותה -רפס והז ןכאש תעדל ידכ תפטעמה תא ריסהל הכירצ התייה אל איה

הלטנ ,הדנקל רפייפ תחפשמ הרגיהשכ ,ךכ-רחא .הידיב 'ףסכומה' רשאכ התשע התיבל הכרד תא
.המע רקיה הרותה-רפס תא

םגש יתיכז הנה התעו .הז הרות-רפסב השרפה תא יידלי תשולש לכ וארק ,תווצמל םעיגהב"
.ןתחה ידכנל בוט-לזמ" .רפייפ ר"ד רמא ,"וב ארק ,ירוכב ידרפ לש ונב אוה אולה ,ידכנ
.תושגרתהב וירבד תא םייס ,"'ףסכומה' - הרותה-רפסל בוט-לזמ
(רוואברגיונ האל 'בגה ,החפשמה-תבורק ידי-לע חלשנ רופיסה)


דלפנייז קחצי םע םיידוהי םייח


םימל תחתמ םיקולאה תא הליג

תוריצי רצויו דלפנייז קחצי בשוי ,ןויצע-שוגבש ןיע-תב בושייב ,ולש ןטקה הכאלמה-תיבב
המשנ רנל ןכ .רוא אוה הלש יזכרמה ביטומהש ,תידוחיי תבשחמ-תכאלמ וז .תוירוקמ תוידוהי
הייכונח .תויפוס-ןיא תובהלש לש הילשא רצוי תוינוויכ-דח תוארמב ןיינעמ שומיש תרזעבש
.ןיע-ביהרמ דיוד-ןגמ תרצוי ,קירבמ זילפ סט לע התוא םידימעמ רשאכש

תיסופיט תינקירמא החפשמב ןטק דלי היהשכ דוע לחה הז .ףסונה דמימה תא קחצי שפיח דימת
הייכונחב המכתסה תיבב ונלש תודהיה" .יוניליא תנידמבש וגקיש ירוורפמ דחאב הררוגתהש
אוה ,"םירופיכה-םויב םוצ םוי יצחו ,חספב (...רשכ חרכהב אל יכ-ףא) רדס ןחלוש ,הכונחב
.רמוא

השועו רמוא

ד"בח חילש לש וידיל יתלפנ בוטה ילזמל" .'הווצמ-רבל הנכה סרוק'ל חלשנ הרשע-תחא ליגב
ואב יירבח דועב" .קחצי רמוא ,"תודהיל םילשמ רפס-תיב ירוגמ-םוקמב ליעפהש ,וגקישב
."יבילל ורדח ברה ירבד .עגר לכ יתבהא ינא ,הבוח תשוחת ךותמ םידומילל

שבל ,תיציצ לע דמילשכ .הפיכ שובחל לחה ,שארה תא תוסכל ךירצש ,לשמל ,רמא ברהשכ
ררג ,תוכוסה -גח עיגהב .תופרט תליכאמ ענמנ ףאו תבשב עוסנל לדח רצק ןמז ךותב .תיציצ
...רוורפה לכב הדיחיה הכוסה התייה וז .הכוס םיקה םהמו ,םייקנע םישרק הנוכשה תובוחרב

םידוהי לש הנידמ

ךא .ימרופר רפס-תיבל דימ ותוא וריבעהו ,תאזה 'תמזגומ'ה תוניצרה תא ובהא אל וירוה
עיגה הרשע-שש ליגב .ןושארה םוקמל והוריזחה וירוהש דע ולש לע דמע אוה .רתיו אל קחצי
לבא ,רזומ עמשיי ילוא רבדה" .םוסקו שדח םלוע הליגש ימכ שח אוה .לארשי-ץראל הנושארל
בש ךכ-רחא .ןייצמ אוה ,"...םידוהי לש המלש הנידמ תמייק ןכאש רוריבב יתעדי אל זא דע
.ימינפ ןכות שופיח לש הפוקת הלחה בושו ותיבל

.ףוס-םיב ךכ-רחאו וקיסקמב ,ב"הראב םיביהרמ םירתאב ללצ אוה .הלילצ היה ויביבחתמ דחא
םהו םימייק םה ,לוכ ןיעל םיפושחו םייולג םניא םא םגש ,םירחא תומלוע שי הנהש ,יתנבה"
..."םיאלפומו םירישע

רואו םיטנטפ

םישוחב ןחינ אוה .ותיב תא ןאכ םיקהלו לארשי-ץראל תולעל תיפוס טילחה הזה בלשב
הכרדה רישכמ איצמה ,םירשע ןבכ ותויהב .םיטנטפ איצמהל הסינ דימתו םיחתופמ םייתריצי
.םינללוצ לש הצובקל םימל תחתמ רבסה ירבד רדשל הלילצ ךירדמ לוכי ותועצמאבש יטוחלא
גצוה חתיפש רישכמה ,וירבדל .ימי-תת גולויבו בשחמ יתנכתמ ,םיסדנהמ תרזעב תאז השע אוה
.הבר תוניינעתה ררועו ב"הראב םיטנטפ תכורעתב

.תודהיה םוחתל וירושיכ תא הנפמו ןיע-תבב וידלי תעבראו ותייער םע ררוגתמ אוה תעכ
טבמב בישמ אוה ,"יתיליג אל" .ךויחב םילאוש ונא ,"?רואה תא תיליגש ךילע רמול רשפא"
..."שדחמ םוי לכ ,ותוא הלגמ ןיידע ינא" ,ץצונתמ

גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


גחב לושיב

?גחב לשבל רתומ םיאנת וליאב :הלאש

,שפנ לכל לכאיי רשא ךא ,םהב השעיי אל הכאלמ לכ" :(זט,בי תומש) הרותב רמאנ :הבושת
לש ותליכאל ,רמולכ ,'שפנ -לכוא ךרוצל' ןהש תומייוסמ תוכאלמ ."םכל השעיי ודבל אוה
.בוט -םויב תורתומ ,ןלהל טרופמכ םיפסונ םיכרצל וא ידוהי

שא תרעבה ןכו ,ומצע ןוזמה ףוגב תושענה - לושיבו הייפא ,השיל ןוגכ תוכאלמ תורתומ
לשבל םימכח ורסא םלוא .ןוזמה לושיב ךרוצל (!הבהלה תא ןיטקהל רוסאו ,תמייק שאמ)
לושיב ןוגכ ,םעטב םגפ וא דספה ילב ,גחה ברעב וז הכאלמ תושעל היה רשפא םא המודכו
.םישבי תוריפמ ןתפל

.הליגרה ךרדהמ יונישב ןתוא השעי ,גחב הלא תוכאלמ תושעל תאז-לכב הצורו חכשש ימ
תחמשמ ענמייו תולובכ םדאה ידי ויהי אלש ידכ ,תושרל תושרמ האצוה לע לטוה אל הז רוסיא
.בוט םוי

הדיצו חמק יופינ ,הניחט ,הריצק ןוגכ ,תולודג תויומכבו תחא-תבב ןתושעל ךרדהש תוכאלמ
גופי םמעטש ןילבתו הפק :םויה ךרוצל תרתומש הניחט שי םלוא .םויה ךרוצל םג תורוסא -
.(ןבומכ ,די-תנחטמב) הליגרה ךרדהמ יונישב ןנחטל רתומ - םוי דועבמ ונחטיי םא

-ילודיג םניאש םילכאמ ןכו ,םוי דועבמ וקסורי םא לקלקתהל םילולעה ,םילצבו תוננב
רתומ ןכו .(תילמשח הנחטמב אל ,ןבומכ) ליגרכ םנחטל רשפא ,םיציבו רשב ןוגכ ,עקרק
.החרט תוחפב ךורכש המ - לכואה ךותמ תלוספה תא וא תלוספ ךותמ לכוא דיב רורבל

דוע לכ ,שממ הליכא-ךרוצ אלב וליפא ורתוה ,הרותה ןתריתהש ךותמ ,שפנ-לכוא תוכאלמ לכ
.םויה הנמזש תרבוע הווצמל וא ,ףוגה תאנהל ךרוצ ןהב שי

.םייח-ילעב וא םייוג ךרוצל וא לוחה תומי ךרוצל גחב לשבל רוסא
'מע ג"חו ,ז,ד,ב םיקרפ התכלהכ תבש תרימש .םש ברה ע"ושו יקת ,טקת ,דקת ,הצת 'יס ח"וא ע"וש
.זלישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il