491 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

ךתולעהב תשרפ * (31.5.96) ו"נשת ןויסב ג"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תומייקתמ תויתימאה תוריחבה
העש לכבו םוי לכב

תעדה תא תתל יאדכ תאז-לכבו ,ונירוחאמ תוריחבה ויהי רבכ ךידיל עיגי הז ןויליג רשאכ
םימיב םג הברה ונדמלל הלוכי רשאו ,תוריחבב רורבו דח יוטיב ידיל האבש הבושח הדוקנ לע
.דיחיה לש וחוכל איה הנווכה .םיליגר

שי .טעמכ תיספא ולש העפשהה תלוכיש ,ענכושמ טושפה שיאה הנשה לש םיליגר םימיב
םהלש ,'וכו תרושקת-ילכ ,םינוגרא ,םירש ,תולשממ שי .םירבדה תא םיעבוקש 'םילודג'
?תושעל וחוכב רבכ המ - םעה ןמ השא וא רבג ,דחא שיא לבא .םיכילהתה לע העפשה תלוכי
...תרחא וא תאזכ העצה עיצהלו וידרב םיניזאמ תינכתל רשקתהל לוכי אוה רתויה לכל

דיחיה חוכ

,השא וא רבג ,דחא םדא .תולרוג עבוק דיחיה לש ולוקש ,תוחיכומו תוריחבה תואב הנהו
וא ןאכל ףכה תא תוטהל הלוכי תחא תישיא הטלחה .תורידא םיינזאמ-תופכ עירכהל לוכי
!דיחי םדא לש וחוכ .המלש הנידמ לש תוינידמהו ןוטלשה תומד תא ביתכהלו ,ןאכל

עבוק ם"במרה .ולוכ םלועה יולת וישעמבו ובש - םוי לכב שיגרהל םדא לכ ךירצ ךכ ,השעמל
ןכו .בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ" :לודג ללכ
ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה - דחא אטח אטח .בייח ויצחו יאכז ויצח םלועה לכ
ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה - תחא הווצמ השע .התחשה ול םרגו ,הבוח ףכל
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז

אוה השעמו הטלחה לכבש ,תויהל הכירצ םדא לכ לש תיסיסבה ותשיגש ,ונתוא תדמלמ הרותה
ןיא ,רמולכ ."םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח" :ל"זח ורמא ךכו .ואולמו םלוע עבוק
- םיבוט םישעמו תווצמ השעי .וב יולת םלועה לכש יזכרמ ריצ אלא ,תובישח-רסח גרוב אוה
םלועה לכ .ולוכ םלועל הדיריו קזנ םורגי - רשיה ךרדמ הטסי ;ולוכ םלועל הלואג איבי
.ךידיבו ידיב ,טרפה ידיב אצמנ

שדח םלוע רוחבל

םיטילחמ םה םרטב םישנא םיטבלתמ המכ דע םיאור ונא .תוריחב ימיב אילפהל תדדחתמ וז תמא
דחא קתפל שי העפשה וזיא' ,'ינא המו ינא ימ' :ורמאי אל המל יכו .םלוק תא תתל ימל
םיכלוה םה רשאכ .ואולמו םלוע עבוק םדיבש קתפהש ירמגל םיענכושמ םה !ןכ-אל ךא .'ילש
.םעהו הנידמה ינפ תא םיבצעמ םה ךכבש ,םישח םה ,יפלקל

.שממ םידיחי לש םתעבצה ךרד יפ-לע םיכתחנ םירבדה םיבר םירקמבש ,םיאור ונא ןכאו
תינוטלש תומד וזיאו הלשממה-שאר היהי ימ עובקל םילוכי ,םידיחי וליפא ,םיטעמ םישנא
הבר הכ תוניצרבו שאר -דבוכב םיסחייתמ םה ןכל .ולוכ רוזאל וליפאו המלש הנידמל היהת
.םתעבצה ךרדל

תושעלמ םדא ענמנ תחא אל .השעמו הלועפ לכל סחייתהל שי ךכ קוידבש ,ותוא תדמלמ הרותה
לשכיהל םדאה התפתמ םיתיעל .הברה תונשל וחוכב ןיא דחא השעמש הבשחמב ,יבויח השעמ
תועט וזש ,ם"במרה ונל רמוא .ימעפ-דח השעמ קר הז ,ארונ אל :ובילב רמואו ילילש השעמב
.ולוכ םלועה לשו ומצע םדאה לש ולרוג תא עבוק דיחי השעמ לכש ,איה תמאה .הרומח

ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" :תומיהדמ םילימב שמתשמ ם"במרה
העושת" איבהלו ולוכ םלועה תא תונשל וחוכב שי דיחיו דחא בוט השעמ ."הלצהו העושת םהלו
!"הלצהו

הלואגל םיפצמ ונא ,ויהי רשא תוריחבה תואצות ויהי .הלצהלו העושתל םיעוושמ ונלוכ
תויתימאה 'תוריחב'הש ,רוכזל ונילע ,ןכבו .ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה
לש םלוע ,שדח םלוע םירחוב ונא ,בוטב הריחב ידי-לע - העש לכבו םוי לכב תומייקתמ
!הלואג

םירפס- תיבה תכרב

ןיראהנייא ח"א ברה תאמ
רבחמה תחפשמ תאצו14
ןינהנה תוכרבב קסוע ןושארה ךרכה .תוכרבה תייגוסל םישדקומש לודג טמרופב םיכרכ ינש
יתמ ,ךיא ,םיכרבמ המ לע - תוכרב לע תעדל תיצרש המ לכ .תווצמה תוכרבב - ינשה ךרכהו
.03-6956556 'לט .'מע 500-כ .'וכו

- ראובמה םירישה-ריש

ףויפוצ המלש תאמ
'ךלמה יזנג' תאצוהב
ונינפלש רפסה .דוס תנפוצ וב הלימ לכשו 'םישדוק שדוק' אוהש ל"זח ורמא םירישה-ריש לע
320 .קוספ לכל םירושקה רסומ ירמאמ תפסותב ,שפנ לכל הווש הפשב וז הליגמ לע שוריפ אוה
.02-828652 'לט .'מע

- ארזעל רנ

דוד לאומש ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
,תובוט תודימב קסוע ןושארה קלחה .'הכלהכ גהנמה'ו 'תוגהנהו תודימ' :םיקלח ינש רפסב
לש הכורא הרוש לע םיגהנמ םילולכ ינשה קלחב .'וכו םיחרוא-תסנכה ,םידסח-תולימג ומכ
.06-521911 'לט .'מע 358 .םהיתורוקמו םהירואיב דצל ,םיאשונ

- רובידה תשודק

רפח ףסוי-הדוהי תאמ
רבחמה תאצוהב
רסומ ירפס תורשעמ טקל .הקיתשה תלעמב הברה רבדמ אוה ךא 'רובידה תשודק' ארקנ רפסה
םיילילש םירובידמ תוריהז לעו ןושלה תויקנ לע רומשל ךרוצה ,רובידה אשונב תודיסחו
.03-6190858 'לט .'מע 187 ,הכר הכירכ .'וכו

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךתולעהב תשרפל


בוט השעו ערמ רוס

חספה ןברק תא בירקהל ולכי אלו חספ ברעב םיאמט ויהש םישנא לע תרפסמ עובשה תשרפ
."ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" :הנעטב ןרהאו השמ ינפל ואבו ,ודעומב
,רייאב ד"יב חספה ןברק תא בירקהל תורשפאה - ינש חספ יניד תא ה"בקה רסמ ךכ לע הנעמב
.ןושאר חספ תברקה דעומ רחאל שדוח

םידומצ םימולשתה ימי םהב םלוא ,ירוקמה דעומה רחאל םמילשהל רשפאש גח תונברק דוע שי
תלאשנ .ירוקמה דעומה רחאל שדוח אב ןברקה לש המלשהה דעומש ,חספה ןברק לש ודוחיי .גחל
ימי תעבשמ דחאב אלו ,חספה -גחמ לודג הכ ןמז-קחרמב ינש חספ עבקנ עודמ ,הלאשה אופא
?ומצע גחה

םיבלש ינש

.רייא שדוח לש ימינפה ונכות םע הרושקה ,ינש חספ לש תדחוימה ותוהמב ןומט ןיינעה רבסה
ןיב תיתוהמ תימינפ הקיז שיש םושמ ,ןסינ שדוחב אלו רייא שדוחב לוחל ךירצ ינש חספ
.םיינשה

ןושארה בלשה .ערהמ םדאה לש ותוררחתשה ךילהתב םיבלש ינש םיגציימ רייאו ןסינ םישדוחה
.תיבויח תולעתה ,'בוט השעו' - ינשה בלשה עיגמ ןכמ רחאל .ערהמ הריחב ,'ערמ רוס' -
רייא שדוח ,תאז תמועל ."םעה חרב יכ" ,םירצממ האיציה - ערהמ הריחבה התייה ןסינ שדוחב
.הרות -ןתמ תארקל תיבויחה תושדקתההו תולעתהה שדוח היה

ערה ןוקית

,ןושארה חספה :ינש חספל ןושאר חספ ןיב םייקש טלוב ינושב ויוטיב תא אצומ הז לדבה
חספב וליאו ,"אצמיי לבו האריי לב"ב אוה ץמחהש העשב ברקומ תויהל ךירצ ,ןסינב ד"יב
."תיבב ומע הצמו ץמח" - הברדאו ,ץמח רוסיא ןיא ינש

רוסאו ירמגל ערה תא ריבעהל ךירצ .ץמח רוסיא שי ןושאר חספב .ערה תא גציימ ץמחה
ךירצ אלא ,ונקתלו ערה םע דדומתהל רשפא-יא ןושארה בלשב יכ .ונממ ץמש וליפא ראשייש
וככזל ,ערה תא ןקתל תורשפא שי רבכ ינשה בלשב ךא .ירמגל וקיחרהל וא ונממ חורבל
."תיבב ומע הצמו ץמח" ןכלו ,ושדקלו

חוכה ןתינ

ינשה חספה יבירקמש יפ-לע-ףא .'ה-תדובעב רתוי הנוילע הגרד - ינש חספ לש ותועמשמ וז
םילוכי ,ןושארה חספה תא בירקה רבכ לארשי-םעש ןוויכמ ירה ,ןושארה חספה תא ובירקה אל
דוע רהזיהל םיכירצ םה ןיא ןכל .רתוי דוע ההובג הגרדל תולעתהל ינשה חספה יבירקמ
."תיבב ומע הצמו ץמח" אלא ,ץמחמ

- 'ה -תדובעב ינשה בלשה תא גציימש שדוחה והזש ,רייא שדוחב ינש חספ עבקנ ךכ םושמ
קר אל לוכי ידוהי לכ .הזה ןמזב םג דחאו דחא לכל ןתינ הז חוכ .וכוכיזו ערה ןוקית
.המלשהו תיתימאה הלואגב ערה לש טלחומה ונוקיתל דע ,בוטל וכפהל םג אלא ערהמ חורבל
(56 'מע ,גל ךרכ תוחיש יטוקל)ךתולעהב תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(ג,ח) "ןרהא ןכ שעיו"

םמצע םהשכ םיכנחמלו םירומל אוה לודג חבש ."הניש אלש ןרהא לש וחבש דיגהל" :י"שר שרפמ
בצמב .תושעל םירחאל םירומ םהש הממ םהייח-תוחרואב םינשמ םניאו םכוניח ךרדל םינמאנ
...תובר תועיגי אלל םילבקתמ םהירבדו ,הילאמ הלוע םתעפשה תבהלש הזכ
(םחנמ תיראש)


תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא תורנה תא ךתולעהב"
(ד,ח) "תורנה

הרונמה ינפ לומ לא" רמאנש והז ."תומכחה םא" איהש ,הרותב תולולכ םלועה תומכח לכ
.הרותה רוא לומ לא תונפומ תויהל תוכירצ תומכחה עבש - "תורנה תעבש וריאי
(א"רגה)


השקמ החרפ דע הכרי דע בהז השקמ הרונמה השעמ הזו"
(ד,ח) "איה

השעמ תא סופתל השמל השק היה עודמ ."הב השקתנש יפל עבצאב 'ה והארהש" :י"שר שרפמ
םיבוטהש ,לארשי תודחאל למס והזש ,"איה השקמ החרפ דע הכרי דע" הרונמהש םושמ ?הרונמה
םירבדהש דע ,ןיבהל השמ השקתה הז רבד ."תחא השקמ" םלוכ - םיתוחפהו םיבושחה ,םיערהו
.'ה תאמ ול ושחמוה
(רגולק המלש יבר)


(גי,ט) "היה אל ךרדבו רוהט אוה רשא שיאהו"

היה לוכי אל ךרדב היה וליא ןכש ,"היה אל ךרדב"ש אוה ןמיס ,רוהט אוהש שיא תיאר םא
...ךכ-לכ רוהט תויהל
(ןילבולמ הזוחה)


(ז,י) "ועירת אלו ועקתת להקה תא ליהקהבו"

לא - "ועירת אלו" ,העיקתכ םימלשו םירשי ויה - "ועקתת" - רודה יגיהנמל רמאנ הז יוויצ
.םירערועמו םיצוצר ,םירובש ויהת
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


(ז,י) "ועירת אלו ועקתת להקה תא ליהקהבו"

םיעוקת ויהיש - "ועקתת" תניחבב ,תחא הצעבו תחא העדב םידחואמ לארשי-ינב ויהי רשאכ
.םתוא ץצורלו רובשל ולכוי אל - "ועירת אלו" םהב םייוקי זא ,הנמאנ דתיכ םיקזחו
(ץינ'זוקמ השמ יבר)


(הכ,י) "תונחמה לכל ףסאמ ןד ינב הנחמ לגד עסנו"

היה ןד טבש :רמוא היה ךכו ,דואמ תרחואמ העשב ללפתהל ליגר היה ב'צול'זמ לכימ יבר
תוליפתה לכ תא םג םירמ היה ךכו ,ךרדב םהל דבאש המ לכ ףסאמו תונחמה לכ ףוסב עסונ
םהיתוליפת תא םירהל ןורחא ללפתמ ,םתומכ גהונ ינא ףא .הנווכ אלל וללפתה לארשי-ינבש
...לארשי לש


עובשה תרמיא


הבושתו תולעתה

:ותוא ולאש .הבושתב קוסעלו הברה תונעתהל ליחתה ,ר"ומדאל ןילבולמ 'הזוח'ה הנמתנ רשאכ
?אטוח תישענ ר"ומדאל תונמתהב םאה

םדא םתוא השוע רשאכ לבא ,םיאטח רדגב םניא טושפ רכיא יבגלש םיאטח שי" :'הזוח'ה בישה
םיבשחנ ,אטח םושמ םהב ןיא םיטושפ םישנא יבגלש םישעמ .עשפו אטח םיבשחנ םה ,דבוכמ
."הרעשה טוחכ קדקדמ ה"בקה םמעש ,םיקידצ יבגל ןווע

איבהל ווטצנ ,ןכשמב דובעל ולעתנש םויבש ,םייוולה לצא םג ונאצמ ךכ" :'הזוח'ה ףיסוהו
ןאכמ אלא .אטחה רחאל דימ תאטח איבהל םהילע היה ,ןכ-ינפל ואטח םא ירהו .תאטחל תונברק
."הרפכ םהילע איבהל וישכע םתוא ובייח ,אטחל ובשחנ אל ןכל םדוקש םישעמש ונדמל

הלואגה תרות


האובנה חוכ

ךופשא ןכ-ירחא היהו" :(א,ג לאוי) רמאנש ומכ ,האובנה חוכב ידוהי לכ הכזי חישמה תומיב
רמאנ (ךתולעהב תשרפ ףוס אמוחנת) שרדמב ."םכיתונבו םכינב ואבינו רשב לכ לע יחור תא
ןישענ לארשי לכ ,אבה םלועל לבא ,ואבנתנ םידיחי הזה םלועב :ה"בקה רמא" :ךכ לע
.האובנה לש הז חוכ והמ אופא תעדל ונילע ."םיאיבנ

רקיעה אב ,'ה תואיצמב םיקסועש םירקיעה רחאל דימ ,ם"במרה לש הנומאה ירקיע ג"יב
תדה ידוסימ" :(ז קרפ תליחת) 'הקזחה די' ורפסב ם"במרה ןושלבו .האובנב הנומאה :ישישה
.'ה תואיצמב הנומאל ךשמה איה האובנב הנומאה ."'וכו םדאה-ינב תא אבנמ ל-אהש עדיל
ומצע תא הלגמ אוה יכ תעדל ונילע ,ה"בקה לש ותואיצמ לע םיעדוי ונאש רחאל :רומאל
.(ז,ג סומע) "םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג" - האובנה איה ותולגתה יכרדמ תחאו ,ונילא

םייניעב הייאר

,תוינשמה שוריפב ,ומצע ם"במרה ?וילא הלגתמ 'ה-רבד רשאכ שיגרמ םדא המ ?האובנה יהמ
תא רידגמ אוה 'הקזחה די'ב ."דואמ ךראי וירוב לע הז דוסי רואיבו" :בתוכו םירבדב רצקמ
לש תוגזמתה איה האובנהש ,איה וירבדמ הלועש הנומתה .האובנה תארשהל םישורדה םיאנתה
.םירבדה לש רתויב תישחומ השוחת ול םרוגש רבד ,איבנה לש ותעדו ולכש םע תיקולא הארשה

השמ תוברל ,םינושה םיאיבנה לש םתגשה ימוחת םירדגומ הלבקבו תודיסחב םיבר תומוקמב
םיקסוע (המודכו ל"זיראה ,י"בשר) םמצע הלבקה ימכח ,הנהו .םיאיבנה לכ לודג ,ונבר
תויקולא תוגרד וגישה םהש רמול רשפא יכו .םיאיבנה וגישהש הממ הברהב םיהובג םירבדב
!?ונבר השמ תגשהל רבעמ ויהש

תגשה'ל 'תוהמה תייאר' ןיב ןיחבהל שיש ,(טי 'יס שדוקה-תרגיא ,אינת) ריבסמ אינתה לעב
ךתיבב תבשל לוכי התא .וילע רובידה ןיבל רבד תייאר ןיב לדבהל המוד רבדה .'תואיצמה
אלא לוכי ךניא - ךיניעב תוארל לבא ,רוא-תונש יפלא ךממ םיקחורמה םיבכוכ לע רבדלו
תשוחתמ ןיטולחל הנוש ,ךיניעב האור התאש םירבדב השוחתהש ,וילאמ ןבומ .רצק חווטב
ןורסח יכ ,תמכ בושח אמוסש ל"זח ורמא ןכלו) רפסב םיארוק וא םירבדמ קר םהילעש םירבדה
.(םייחה םעט תא ונממ לטונ ,הקינעמ הייארהש תוישחומה

- תוקולאב תמייוסמ הגרד לע ורבידשכ ,םיאיבנה :הלבקה ימכחל םיאיבנה ןיב לדבהה והז
תוכומנ תוגרדל קר עיגהל ולכי ןכל .שממ הייארל המודש תוישחומב םירבדה תא 'ואר'
לא ועיגה הלבקה ימכח ,םתמועל .תוישחומה לש הלעמה םהל התייה ינש דצמ ךא ,תיסחי
התוא ילב לבא ,רתויב תוהובג תוגרדמל עיגהל ולכי םה םנמא .םתמכחבו םלכשב םירבדה
יקולא לכש םה הלבקה ימכח לש םתמכחו םלכשש רורב) םיאיבנה לצא ומכ תוישחומו תותמאתה
.(םיאיבנבכ הייאר תניחבב אוה ןיאש אלא ,תילכתב יתימא

האובנה תרזח

תא םידבאמו םיעזעדזמ ויה (ונבר השממ ץוח) םיאיבנה לכ המל ,ןכ-םג ריבסמ הז רבד
ףוגה חוכו ,ןיעזעדזמ ןהירבא - םיאבנתמשכ" :ם"במרה רואיתכ) האובנה תעשב םהיתונותשע
.הזה םלועה לש תימשגה תואיצמל הריתס תניחבב איה האובנה .("תופרטתמ םהיתונותשעו לשוכ
ןכ-לע .יקולא םיגשומ םלוע ןמזב-וב תוארלו םלועה לש הבשחמה יסופדב ראשיהל רשפא-יא
היה העש התואב .האובנה תעשל תוחפל ,ישונאה םיגשומה םלוע לש סרהה היה האובנל יאנתה
.ירמגל הנוש םלועל הלעתמו םיישונאה וירדגמ אצוי איבנה

."לארשימ שדוקה-חור הקלתסנ ,יכאלמו הירכז ,יגח ,םינורחא םיאיבנ ותמשמ" :ל"זח ורמא
דבלב וז אלש ,רוריבב הלוע תודיסחהו הלבקה יבתכמו ('ןמית תרגיא'ב) ם"במרה ירבדמ םלוא
."לארשיל האובנה רוזחת" חישמה תאיבל ךומסש אלא ,וישכע םג תמייק האובנה תורשפאש

היהש השעמ


ךרבמ יאקדנופ

-עשוהי-םהרבא יבר קידצה לש וינזוא לא םג העיגה ,ירפכה יאקדנופה ,היחתפ 'ר לע העומשה
אלא וניאש ,העומשה הרפיס ךכ ,הז היחתפ 'ר .'לארשי בהוא' הנוכמה ,הטפא לש הבר ,לישעה
.םות דע תומייקתמ ויתוכרבו םידוהי ךרבמ ,קדנופ לעב טושפ ירפכ

תוביס ינפמש ,םירתסנה םיקידצהמ דחא אלא טושפ ירפכ הז ןיא יכ ,הטפאמ ברה רבס
'ר ותוא לע תועומשה ורבגשכ ,ךכ וא ךכ .ותוהז התלגתנ ,וב תויולת ןניאש וא וב תויולתה
,ויברוקמ תא ןיינעב ףתשל אלבו יאשחב אציו םילטלטימ לש ןטק רורצ קידצה ףסא ,היחתפ
.יאקדנופה לש ותיבו ורפכ רבעל

שיאה .קדנופה לעב תא ינומלאה חרואה לאש ,"?םימי המכל ךקדנופב ינחראל לכות אמש"
היה אל התואש ,הטפאמ קידצה לש וינפ-תרדה ילוא .החמשב המינפ ונימזהו םינפ ול ריאה
תסנכה תדימ ךכ םתס התייה וז ילואו ,לודג הכ דובכב ולבקל יאקדנופל המרג ,ריתסהל רשפא
.ךרבתנ הבש םיחרואה

ילבמ ,היחתפ 'ר לש ותוגהנתהו וישעמ ירחא דומצ בקעמ הטפאמ קידצה בקע םיאבה םימיב
-לע הדיפקב ונחבנ ,הליל דעו רקובמ ויפמ האציש הלימ לכו הלק העונת לכ .ךכב שיגרי הזש
םיטבמ תעה לכ בינגה ,הרות דומילו הליפת ,ולש תיטרפה 'ה-תדובעב קסעשכ םג .קידצה ידי
.ודוס תא ףושחל ןויסינב ,חראמה רבעל

לדתשמ אוהשכ ,ויתוחוקל ביבס ץצורתמו למע היחתפ 'ר תא האר אוה .קידצה האר םירבד ינש
קדס ךותל הלשלשו הרומתה תא לביק ,הקשמו לכאמ ירבד םהל שיגה .םהיתונוצר תא עיבשהל
לע העומשה תונוכנב ויניע ומב חכוויהל תונמדזה ול הנתינ ךכ לע ףסונ .ריקבש הפוקה
תא הנתמ ,תוניפה תחאל היחתפ 'ר תא לטונ ,קדנופה לא עיגמ ידוהי הארנ תעל תעמ .תוכרבה
.ותכרבב הכוז ןכמ רחאלו וינזואב ותייעב

לש תדחוימ הדימ לכ וילע הרכינ אל .תולגל חילצה אל ,היחתפ 'ר לש וחוכ דוס תאש אלא
תגרדל דעו ןאכמ ךא ,ךרד-רשיו בוט ידוהי הארנ אוה םנמא .הרתי תוקידצו םימש-תארי
.ידמל לודג הארנ קחרמה 'רזוג קידצ'

קדנופה תא בוזעל ןווכתה ובש םויה עיגהשכ .המישמל דיעוה הטפאמ קידצהש םימיה ופלח
.ויניעב המולעתכ יאקדנופה לש ותוישיא הרתונ ןיידע ,וריעל בושל ידכ

עדונשכ ידמל ךובנ הארנ היחתפ 'ר .ודוס לע תורישי ולאשלו וינפל עדוותהל טילחה אוה
תרטמ תא חרואה ול רפיסשכ םייתעבש ךובנ אוה .הטפא לש עדונה הבר אלא וניא וחרואש ול
.קידצה לאש ,"?ואלמתי ךיתוכרבש תיכז המב ,תמאה תא יל אנ-רומא" .ואוב

ןיחבה ןכאש ,רמא אוה .תעדה תא החינמ הבושת ויפב התייה אל .םוד םלאנ היחתפ 'ר
זאמו ,המייקתנ יתכרבו והשימ יתכריב םעפש הארנ" :ותכרב תא שקבל םישנא ולחה הנורחאלש
,םישקבמ םידוהי לבא ,יב םישנאה לש הלודגה הנומאה חכונל ךייחמ ינא .ןאכל אובל םיברמ
..."ךרבמ ינא זא

עריא םאה ?ךיתוכרב רחא רזחל ולחה יתמ ךל רוכז םאה" .הפרה אל הטפאמ קידצה םלוא
..."?ךייחב גירח והשמ תע התואב

,ןכ" :והשמב רכזנ ףוסבל .קידצה תעד תא חינתש הבושת ונורכיזב תולעהל הסינ היחתפ 'ר
.רמא ,"הינפ יל ריאהל תילכלכה החלצהה םג הלחה םהבש םימיב לחה רבדה

רפסמ היה םינש ךשמב .ןוכנה אוה ךפהה .בהז-הרכמ ותולעבבש קדנופה היה דימת אל
שפנ לכ םע .הלדגו הכלה היחתפ 'ר לש ותחפשמו ופלח םימיה .םועז ןוידפהו טעומ םירקבמה
האב התייה הקוצמהשכ .הנתיא התייה ה"בקב ותנומאש אלא .ילכלכה ובצמ ךלהו רימחה ,תפסונ
םעפ לכ ,העושיה תא וילא רגשמו ול הנענ היה רשא ,ה"בקל תישיא הליפת הנפמ היה ,שפנ דע
.תרחא ךרדב

ותשא .ונענ אל םימש תעושיל ויתואירק לכו ,םירומח םייפסכ םיישקל בוש עלקנ הנשכ ינפל
ףסונ םדא ךירצ" .קדנופה לש רתוי ץרמנו ןוכנ לוהינב ול עייסיש ףתוש אוצמל וב הקחד
.תרמוא התייה ,"םוקמה תא ררועיש

יתכלב" .םיאתמ ףתוש אוצמל ידכ ריעה לא אצי דחא רקוב .ותייערל עמשיהל טילחה ול רצב
יתננובתהו יתלגע תא יתרצע .ןויער יחומב ץנצנ ,ריעה לא יתעגה םרטב דוע ,רפכל ץוחמ
רבכ םא ,ימצעל יתרמא .רתויו רתוי ייניעב ןח אצמ אוה עגרל עגרמ .הכורא העש ןויערב
...?ומצעבו ודובכב ה"בקה תא אל עודמ ,ףתוש

ןאכמ יכ יתטלחה .תופתושה יטרפ ישארב ולשבתה רבכ התיבה ךרדבו הרזח סוסה תא יתינפה"
הכזי הרומתבו ,הכרבה תא יל חלשי אוה .יקסעב ךרע-הוושו אלמ ףתוש ה"בקה היהי ,ךליאו
."םיחוורה תיצחמב

רחאה ורבע לא ודיב ולטנ רחא .ריקבש הפוקה ץירח רבעל אטפאמ קידצה תא ליבוה היחתפ 'ר
.הפוקה תא חתפו חתפמ וסיכמ איצוה אוה .םש העובק התייה הדבכ לזרב תפוק .ריקה לש
- יצח .םיינשל קלחמ ינא ,לבקמ ינאש םולשת לכ" .םיאת ינשל תקלוחמ התייה איה םינפב
.רמא ,"ףתושה דצל ינשה יצחהו ילש דצל

.םייס ,"םכרבל ינשקבל ולחה םישנא םגו יישעמב הכרב תוארל יתלחתה ןמז ותואמ"

תקפסמ הביס איה ךלש ןוחטיבה תדימ" ,רמא ,"ןכא" .הביחב יקדנופב טיבה הטפאמ קידצה
..."םימשה ןמ ודבוכי ךיפמ תואצויש תוכרבהש ידכ
ירופיצ לאגי םע םיידוהי םייח


הנומש-תיירקב הקזח תודהי

תודהי תצפהל םיצוביקה רנימסמ :ירופיצ ברה

עובשה תישארב לבא .רדסל ורזח ןופצב םייחהש המדנו חכשנ טעמכ רבכ 'םעז יבנע' עצבמ
ימיב םהל ומרגנש םיקזנה לע יוארכ וצופ אלש לע ,הנומש-תיירק יבשות תאחמ לע ונעמש
תוליעפל םיאצויה םיקוסמה םהנ בטיה עמשנ תולילב .םיששוח ןיידע םיבשותה ,ללכב .עצבמה
.ןונבלב

ד"בח -תיב תא דוקפל םיברמה םישנאה רפסמב םג תוארל רשפא הריוואב לחש יונישה תא"
םישנא רתויו רתוי" .ימוקמה ד"בח-תיב להנמ ,ירופיצ לאגי ברה רמוא ,"עצבמה זאמ ריעב
רישכהל ,הרות ירועישל ףרטצהל ,ןיליפת תונקל ,םהיתב תוזוזמ תא קודבל השקבב םינופ
."דועו דועו ,חבטמ

הבוט תונכש

ךנחתה אוה .םידלי תכורב תיתרוסמ החפשמל הירבטב דלונ ,ןכייחו ץרמנ ,35 ןב ,לאגי
םיצוביקה רנימסב דמל אבצה ירחא .תרחבומ םינחנצ תדיחיל סייגתהו ינוליח רפס-תיבב
-רחא .םייתדהו תדה לע תילילש העד שבגל ול עייס יתרבחהו יטילופה םילקאה .לעפא-תמרבש
.ןופצב 'דמולהו דבועה רעונה' זכר היה ךכ

ודועב .ד"בח תבישי תמקוממ ןכשה ןיינבב יכ הליג ,תפצב העונתה ףינסמ אצישכ ,דחא רקוב
ןיבו וילא הנפ ברה .קינבודוימ רפוע ברה ,םיריעצה םימ"רה דחא םוקמל ןמדזה ,התוא רקוס
.הקומע תודידיל הליבוהש החיש החתפתה םיינשה

חכשנ-יתלב ךויח

אבו רגתאל הנענ ברה .רוקיב ול ריזחהל קינבודויממ עבת הרומתבו הבישיב רקבל לחה לאגי
ךותמ" .ותנשמ תא גיצה הבש ךרדהמו ריעצה ברה לש ותוישיאמ ומסקוה םירבחה .רעונה ףינסל
הליחת .הווצמ דועו הווצמ םייקל יתלחתה" .ירופיצ רפסמ ,"תדה לא תוברקתהה החמצ תורבחה
."האלה ךכו ןיליפת ךכ-רחא ,תבש

:שטיוואבוילמ יברה רצחב רוקיבל עוסנל ול עצוה .וילע הרבע שפנ-יטוביח לש המלש הנש
םירתתסמ םידיסחהו ,ברקתמ יברהש יל ררבתה .חורבל םישנאה ולחה םואתפו םשל יתאב"
יברה .בורק ןיע-רשק וניניב רצונ ,רבע יברהשכו ימוקמ לע יתרתונ .האריה ינפמ ,וינפמ
יצחו הנש דוע יברה לצא יתראשנ .םלועל חכשא אלש ךויח ךייחו תורדוחה ויניעב יב טיבה
."הרות דומילל ינמז לכ תא יתשדקהו

"יברעמ לתוכ"

-תלעב איה םג ,ריעצה רמושה תכינחו הפיח תדילי ,דיתעל ותייער תא ריכה ץראל רזחשכ
יבשותל בטיה תרכומ ירופיצ ברה לש ותומד .הנומש-תיירקב םנכשמ תא ועבק םיינשהו ,הבושת
רפסה-יתב תנומש לכב יוצרו עובק חרואו יתד-אלה רוביצה לע םג דואמ לבוקמ אוה .הירקה
.םייתכלממ םכותמ השיש ,ריעב

תבותכ השענ ןמזה ךשמבו ,תובבלה בוריקלו תודהי תצפהל תואל אלל לעופ אוה םינש עשת
טלקממ ץצורתה עצבמה ימיב .היעב לכל יברעמ לתוכ ןיעמ וב םיאור םישנא .ידוהי לכל
תא דדועו הדובע-יפדו םיקחשמ םידליל קליח ,ןוזמ תונמ יפלא םיבשותל קפיס ,טלקמל
.הירק תוצוחב תודהי םיציפמ .תובבלה

גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

ארקמ םיינש
םוגרת דחאו

?'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' אורקל ליחתהל רשפא יתמ :הלאש

םיימעפ - עובשה ותוא תשרפ תא עובש לכב ומצעל אורקל םדא בייחש ,םימכח ונקית :הבושת
-ףא ,(םישמוחב ספדנה ,סולקנוא לש ימראה ומוגרת) םוגרתה תא תחא םעפו ומצע ארקמה תא
.רוביצב תבש לכ השרפה תאירק תא עמוש אוהש יפ-לע

,הליבטה ירחא ,םיירהצה-רחא ישיש םויב הב ליחתהל יוצר .עובשה תליחתמ אוה האירקה ןמז
דע ,ואל םאו .החנמה דע םילשי ,קיפסה אלש ימ .תבש לש תירחש תדועס םדוק המייסל ףידעו
.אבה הרות-תחמש דע ,ואל םאו .אבה 'ג םוי ףוס

הרותה תא םימגרתמ ויהשכ ושע ךכ יכ ,ומוגרת תא דימו םיימעפ קוספ לכ אורקל ןוכנ
קספהמ םירהזנ שי .הצריש ןפוא לכב תאז אורקל יאשר ,ןידה ןמ לבא .רוביצב התאירקב
.האירקה תעב והשלכ

,י"שר שוריפ םע השרפה לכ תא דמול תישילשבו ,ארקמה תא םיימעפ ארוקה ,ןידה רקיעמ
םוגרתה תא אורקל גהונש יממ ףידע וגהנמ - םוגרתה ןמ רתוי שרפמו דומלתה דוסי לע יונבה
י"שר שוריפ םגו םוגרת םימש-ארי לכ ארקי ,םוגרתב תדחוימ הלעמ שיש ןוויכמ ךא .דבלב
דע ינש םוי ,'ינש' דע ןושאר םוי :רדסה יפל י"שרו שמוח םוי לכב דומלל ד"בח גהנמו)
.הרטפהה תא םג אורקל גוהנ השרפה םויסב .('וכו 'ישילש'

הווצמ לכמ רוטפ וניאש ומכ ,וז הווצממ רוטפ וניא ותונמוא ותרותש ימ ףאש קספנ רבכ
ל"זח וחיטבה רבכ ירהש ,םירחא םיניינע 'דיספמ' אוה ןמז ותואבש שושחל ול ןיאו ,ןנברד
."ויתונשו וימי ול ןיכיראמ ,רוביצה םע ויתוישרפ םילשמה לכ"
הלאו' :םיסרטנוק .םש ףסוי טוקלי .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,הפר 'יס ח"וא ע"וש .א,ח תוכרב
רפס' .בלק 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .נ"שת ק"הא ,'ת"ומש רצוא' .ד"לשת ק"הא ,'תומש
.25 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמהישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il